BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. toluen. Toluen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. toluen. Toluen"

Transkript

1 Datum vytvoření Datum revize 1.2 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění 01. června 2017 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Látka / směs Číslo Chemický název Číslo CAS Indexové číslo Číslo ES (EINECS) Registrační číslo Další názvy látky BEZPEČNOSTNÍ LIST Toluen Číslo verze Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití látky meziprodukt, výroba polymerů, laboratorní použití, výroba výbušnin, výroba a zpracování kaučuku, složka čisticích prostředků, výroba a distribuce látky, chemický průmysl, stavebnictví Nedoporučená použití látky Zpráva o chemické bezpečnosti Přílohou bezpečnostního listu je scénář expozice. 1.0 Toluen látka neuvedeno toluen methylbenzen, fenylmethan, toluol produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1 byla zpracována Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Distributor Jméno nebo obchodní jméno DONAUCHEM s.r.o. Adresa Za Žoskou 377, Nymburk, Česká republika Identifikační číslo (IČO) Telefon Adresa www stránek Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list Jméno DONAUCHEM s.r.o. Telefonní číslo pro naléhavé situace Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě nebo , Informace pouze pro zdravotní rizika akutní otravy lidí a zvířat. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 Látka je klasifikována jako nebezpečná. Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Repr. 2, H361d STOT RE 2, H373 Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky Vysoce hořlavá kapalina a páry. Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Strana 1/11

2 Datum vytvoření Datum revize 2.2 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění 01. června 2017 Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST Toluen Číslo verze 1.0 Signální slovo Nebezpečí 2.3 Nebezpečná látka toluen (Index: ; CAS: ) Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Pokyny pro bezpečné zacházení P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P260 Nevdechujte páry. P280 Používejte ochranné rukavice. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Další nebezpečnost Látka nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vpvb v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.1 Látky Chemická charakteristika Níže uvedená látka. Identifikační čísla Index: CAS: ES: Registrační číslo: hlavní složka látky toluen Název látky Obsah v % hmotnosti Poznámky 1 Látka, pro niž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí. 2 Použití látky je omezeno v příloze XVII nařízení REACH >98 Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Repr. 2, H361d STOT RE 2, H373 Pozn. 1, 2 Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. Strana 2/11

3 Datum vytvoření Datum revize podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění 01. června 2017 BEZPEČNOSTNÍ LIST Toluen Číslo verze 1.0 ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce Při vdechnutí Dbejte na vlastní bezpečnost, nenechte postiženého chodit! Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pozor na kontaminovaný oděv. Zajistěte lékařské ošetření. Při styku s kůží Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření. Při požití NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Pokud postižený zvrací, dbejte, aby nevdechl zvratky (protože při vdechnutí těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic). Zajistěte lékařské ošetření. Originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky vezměte s sebou. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Při vdechnutí Vdechování par může způsobit bolest hlavy, nevolnost, zvracení a změněný stav vědomí. Při styku s kůží Dráždí kůži. Při zasažení očí Neočekávají se. Při požití Změněný stav vědomí a ztráta koordinace. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Léčba symptomatická. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha Nevhodná hasiva Voda - plný proud; současné použití pěny a roztříštěného vodního proudu. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví. Pokyny pro hasiče Samostatný dýchací přístroj a protichemický ochranný oblek, pouze je-li pravděpodobný osobní (blízký) kontakt s chemickou látkou. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Uzavřené nádoby s produktem v blízkosti požáru chlaďte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Při malém úniku je dostatečná antistatický ochranný oděv; při masivním úniku použijte chemicky odolný ochranný oděv a obuv, ochranné rukavice, pracovní přilbu. Použijte prostředky pro ochranu dýchacích orgánů - masku s filtrem pro organické páry nebo dýchací přístroj s nezávislým zdrojem vzduchu. Zamezte unikání látky, je-li to bezpečné. Zamezte přímému kontaktu s kůží a očima. Zdržujte se v protivětru. Vykliďte/evakuujte zasažený prostor a zamezte vstupu nepovolaným osobám. Odstraňte zdroje zapálení. Strana 3/11

4 Datum vytvoření Datum revize podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění 01. června 2017 BEZPEČNOSTNÍ LIST Toluen Číslo verze Opatření na ochranu životního prostředí Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zajistěte dostatečné větrání. Rozlitý produkt pokryjte vhodným absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina, univerzální absorbenty), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Při úniku velkých množství produktu informujte hasiče a další kompetentní orgány. Po odstranění produktu umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody. Odkaz na jiné oddíly Viz oddíl 7., 8. a ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Se vzduchem mohou páry látky tvořit výbušnou směs. Dodržujte všechny předpisy týkající se zacházení a skladování hořlavin. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným ohněm/ horkými povrchy. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Vyhněte se kontaktu s horkým produktem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používat uzemněné kontejnery. Používejte nejiskřící elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení a nářadí. Páry jsou těžší než vzduch - mohou se hromadit v jímkách a uzavřených prostorách. Používejte pouze spodní plnění cisteren, v souladu s evropskou legislativou. Pro plnění, vyprazdňování nebo manipulaci nepoužívejte stlačený vzduch. Zamezte kontaktu s kůží a očima. Nejezte. Nevdechujte páry. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Uchovávejte odděleně od potravin a nápojů. Po manipulaci s látkou si pečlivě umyjte ruce. Znečištěný oděv před opětovným použitím vyperte. Teplota pro manipulaci C Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Před plněním skladovacích nádrží a zahájením operace v uzavřeném prostoru, zkontrolujte obsah kyslíku a hořlavost. Lehké uhlovodíkové páry, které mohou vyplňovat horní části nádob jsou hořlavé! Otevírejte pomalu, aby bylo možné regulovat uvolňování tlaku. Prázdné obaly mohou obsahovat hořlavé zbytky produktu. Nesvařujte, nepájejte, nevrtejte, neřežte nebo nespalujte prázdné nádoby, pokud nebyly řádně vyčištěny. Čištění, kontrola a údržba skladovacích nádrží musí být provedeno jen dobře vybaveným a kvalifikovaným personálem dle platných vnitrostátních, místních nebo firemní předpisů. Teplota skladování 5-40 C. Skladujte odděleně od (silných) kyselin, (silných) alkálií, halogenů, zdrojů tepla, oxidovadel a peroxidů. Chraňte před přímým slunečním zářením. Zajistit dostatečné větrání. Skladovací teplota minimum 5 C, maximum 40 C Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce/směsi Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch a hromadí se především u podlahy, kde ve směsi se vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs. Specifické konečné/specifická konečná použití Nejsou stanovena. ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry Česká republika Název látky (složky) toluen (CAS: ) Typ PEL NPK-P Doba expozice Hodnota 200 mg/m³ 500 mg/m³ Poznámka Zdroj 9/2013 Biologické mezní hodnoty Název Toluen Toluen Parametr Hippurová kyselina o-kresol Hodnota 1600 mg/g kreatininu; 1000 mikromol/mmol kreatininu 0,5 mg/l; 4,6 mikromol/l Zkoušený materiál moč moč Okamžik odběru vzorku Konec směny Konec směny Strana 4/11

5 Datum vytvoření Datum revize DNEL podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění 01. června 2017 BEZPEČNOSTNÍ LIST Toluen Číslo verze 1.0 toluen Pracovníci / spotřebitelé Pracovníci Pracovníci Pracovníci Spotřebitelé Spotřebitelé Spotřebitelé Spotřebitelé Cesta expozice Inhalačně Inhalačně Dermálně Inhalačně Inhalačně Dermálně Orálně Hodnota 192 mg/m³ 384 mg/m³ 384 mg/kg bw/den 59,5 mg/m³ 226 mg/m³ 226 mg/kg bw/den 8,13 mg/kg bw/den Účinek Chronické účinky systémové Akutní účinky systémové Chronické účinky systémové Chronické účinky systémové Akutní účinky systémové Chronické účinky systémové Chronické účinky systémové Stanovení hodnoty PNEC toluen Cesta expozice Hodnota Stanovení hodnoty 8.2 Sladkovodní prostředí Mořská voda Voda (občasný únik) Sladkovodní sedimenty Půda (zemědělská) Mikroorganismy v čističkách odpadních vod 0,68 mg/l 0,68 mg/l 0,68 mg/l 16,39 mg/kg sušiny 16,39 mg/kg sušiny 13,61 mg/l Omezování expozice Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže tak není možno dodržet expoziční limity, musí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Ochrana očí a obličeje Při přeplňování/přelévání použijte ochranné brýle. Ochrana kůže Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné výrobku. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti. Dbejte dalších doporučení výrobce. Jiná ochrana: Ochranný pracovní oděv. Při znečištění pokožky ji důkladně omyjte. Ochrana dýchacích cest Polomaska s filtrem proti organickým parám event. izolační dýchací přístroj při překročení expozičních limitů látek nebo ve špatně větratelném prostředí. Tepelné nebezpečí Neuvedeno. Omezování expozice životního prostředí Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz oddíl 6.2. Další údaje Přílohou bezpečnostního listu je scénář expozice. Strana 5/11

6 Datum vytvoření Datum revize ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění 01. června 2017 skupenství barva zápach prahová hodnota zápachu ph bod tání / bod tuhnutí počáteční bod varu a rozmezí bodu varu bod vzplanutí rychlost odpařování hořlavost (pevné látky, plyny) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti meze hořlavosti meze výbušnosti dolní horní tlak páry hustota páry relativní hustota rozpustnost rozpustnost ve vodě rozpustnost v tucích rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda teplota samovznícení teplota rozkladu viskozita výbušné vlastnosti oxidační vlastnosti Další informace hustota teplota vznícení BEZPEČNOSTNÍ LIST Toluen Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech vzhled Číslo verze 1.0 čirá kapalina kapalné při 20 C bezbarvá charakteristický údaj není k dispozici 3,0-3,5 (50 g/l% roztok při 20 C) -95 C 110,6 C 4,4 C údaj není k dispozici neaplikovatelné údaj není k dispozici 1,3 % 6,7 % 28,4 kpa při 20 C údaj není k dispozici 0,867 (voda = 1) mg/l údaj není k dispozici 2, C údaj není k dispozici 0,56 mpa.s není výbušná nemá oxidační vlastnosti údaj není k dispozici údaj není k dispozici ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Viz Chemická stabilita Při normálních podmínkách je produkt stabilní Možnost nebezpečných reakcí Styk se silnými oxidovadly, chromany může vyvolat požár Podmínky, kterým je třeba zabránit Zahřívání, vystavení statické elektřině, jiskrám, plamenům Neslučitelné materiály Dusičnany, silná oxidovadla (chlorečnany, chloristany, kapalný kyslík); smísením s těmito látkami může vzniknout výbušná směs. Nebezpečné produkty rozkladu Za normálních podmínek se nerozkládá. ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích neuvedeno Strana 6/11

7 Datum vytvoření Datum revize podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění 01. června 2017 BEZPEČNOSTNÍ LIST Toluen Číslo verze 1.0 Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. toluen Cesta expozice Orálně Inhalačně Dermálně Parametr LD50 LC50 LD50 Hodnota 5000 mg/kg 188 mg/m³ 5000 mg/kg Doba expozice Druh Krysa Potkan Potkan Pohlaví Zdroj dodavatel dodavatel dodavatel Žíravost / dráždivost pro kůži Dráždí kůži. Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Toxicita pro reprodukci Podezření na poškození plodu v těle matky. Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Nebezpečnost při vdechnutí Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Vdechování par rozpouštědel nad hodnoty překračující expoziční limity pro pracovní prostředí může mít za následek vznik akutní inhalační otravy, a to v závislosti na výši koncentrace a době expozice. ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. toluen Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostředí Zdroj LC50 EC50 5,5 mg/l 3,78 mg/l Ryby Dafnie (Daphnia magna) dodavatel dodavatel Perzistence a rozložitelnost Biologicky snadno rozložitelná látka podle OECD kritérií. Bioakumulační potenciál Strana 7/11

8 Datum vytvoření Datum revize podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění 01. června 2017 BEZPEČNOSTNÍ LIST Toluen Číslo verze toluen Parametr Hodnota Doba expozice Druh BCF Log Pow 1,73 Nízká až střední bioakumulace ve vodních organismech. Mobilita v půdě Prostředí Teplota prostředí [ C] 20 C Zdroj dodavatel dodavatel toluen Parametr Hodnota Prostředí Teplota prostředí Zdroj Jiné nepříznivé účinky Údaje nejsou k dispozici dodavatel Střední až vysoká mibilita v půdě. Výsledky posouzení PBT a vpvb Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vpvb v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Právní předpisy o odpadech Viz oddíl Kód druhu odpadu Organické odpady obsahující nebezpečné látky * Kód druhu odpadu pro obal Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné * (*) - nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/ES o nebezpečných odpadech ODDÍL 14: Informace pro přepravu 14.1 UN číslo UN Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu TOLUEN Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 3 Hořlavé kapaliny Obalová skupina II - látky středně nebezpečné Nebezpečnost pro životní prostředí Ne. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Odkaz v oddílech 4 až 8. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC neuvedeno Strana 8/11

9 Datum vytvoření Datum revize Doplňující informace UN číslo Klasifikační kód Bezpečnostní značky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění 01. června 2017 Identifikační číslo nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST Toluen F Číslo verze (Kemlerův kód) 1.0 Letecká přeprava - ICAO/IATA Balící instrukce pasažér Balící instrukce kargo Námořní přeprava - IMDG EmS (pohotovostní plán) F-E, S-D ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší v platném znění. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Nařízení vlády č. 80/2014, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli v platném znění. Omezení podle Přílohy XVII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění 15.2 toluen Omezení 48 Omezující podmínky Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší, pokud je látka nebo směs používána v lepidlech nebo v barvách nanášených stříkáním určených pro prodej široké veřejnosti. Posouzení chemické bezpečnosti Bylo provedeno. ODDÍL 16: Další informace Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Strana 9/11

10 Datum vytvoření Datum revize P260 P280 P301+P310 P331 P202 P243 P303+P361+P353 P304+P340 P308+P313 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění 01. června 2017 BEZPEČNOSTNÍ LIST Toluen Číslo verze Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí BCF Biokoncentrační faktor CAS Chemical Abstracts Service CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí DNEL Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům EC50 Koncentrace látky, při které je zasaženo 50% populace EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek EmS Pohotovostní plán ES Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES EU Evropská unie IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie IC50 Koncentrace působící 50% blokádu ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží INCI Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci IUPAC Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii LC50 Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace LD50 Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace LOAEC Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem LOAEL Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem log Kow Oktanol-voda rozdělovací koeficient MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku NOAEL Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku NOEC Koncentrace bez pozorovaných účinků NOEL Hodnota dávky bez pozorovaného účinku NPK Nejvyšší přípustná koncentrace OEL Expoziční limity na pracovišti PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxický PEL Přípustný expoziční limit PNEC Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům ppm Počet částic na milion (miliontina) REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek RID Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici UN Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN UVCB Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál 1.0 Strana 10/11

11 Datum vytvoření Datum revize VOC vpvb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění 01. června 2017 BEZPEČNOSTNÍ LIST Toluen Číslo verze Těkavé organické sloučeniny Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 1.0 Asp. Tox. Flam. Liq. Repr. Skin Irrit. STOT RE STOT SE Doporučená omezení použití neuvedeno Nebezpečnost při vdechnutí Hořlavá kapalina Toxicita pro reprodukci Dráždivost pro kůži Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice Pokyny pro školení Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s produktem. Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění. Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám (doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem.). Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k dispozici - údaje z registrační dokumentace. Prohlášení Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Strana 11/11

12 9. EXPOSURE ASSESSMENT The following generic uses were evaluated in the exposure assessment of toluene. Identified use Process category (PROC) Product Category (PC) Manufacture PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15 Sector of Use (SU) Article category (AC) NA 3, 8, 9 NA ERC 1 Environmental release category (ERC) Distribution Use as an intermediate Use in roads and construction (professional) Use in cleaning agents (industrial) Use in cleaning agents (professional) Use as a fuel (industrial) Use as a fuel (professional) PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 15 PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15 PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13: PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13 PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13 PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 NA 3, 8, 9 NA ERC1-7 NA 3, 8, 9 NA ERC 6a NA 22 NA ERC 8d, 8f NA 3, 10 NA ERC 4 NA 22 NA ERC 8a, 8d NA 3, 10 NA ERC 7 NA 22 NA ERC 9a, 9b Use as a fuel (consumer) NA PC NA ERC 9a, 9b Table 51 Generic uses evaluated CSR 99 LOA REACH SORTIUM

13 Use in coatings (industrial) Use in coatings (professional) Use in coatings (consumer) Use in oilfield drilling operations (industrial) Use in binders and release agents (industrial) Use in binders and release agents (professional) PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 NA PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC 8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14 NA 3, 10 NA ERC 4 NA 22 NA ERC 8a, 8d PC4, PC5, PC9, PC10, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31 21 NA ERC 8a, 8d NA 3, 10 NA NA NA 3, 8, 9 NA ERC 4 NA 22 NA ERC 8a, 8d Use as a laboratory reagent (industrial) Use as a laboratory reagent (professional) Use as a functional fluid (industrial) PROC10, PROC15 NA 3, 10 NA ERC 2, 4 PROC10, PROC15 NA 22 NA ERC 8a PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC 8a, PROC 8b, PROC9 NA 3, 8, 9 NA ERC 7 Use as a functional fluid (professional) Use in rubber manufacture (industrial) PROC1, PROC2, PROC3, PROC 8a, PROC9, PROC20 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC13, PROC14, PROC15, PROC21 NA 22 NA ERC 9a, 9b NA 10 NA ERC 4, 6d Formulation CSR PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 NA 3, 10 NA ERC LOA REACH CONSORTIUM

14 The following information was used for the exposure assessments: Substance Toluene CASRN Substance volatility: 4030 Pa at 25 C TRA volatility range Medium physical property Liquid MOLW MP -95 C BP C SOL 573 mg/l at 25 C Log K OW CSR

15 9.1. Exposure scenario 1: Manufacture of toluene Exposure scenario Section 1 Title Use Descriptor Processes, tasks, activities covered Section 2 Field for additional statements to explain scenario if required. Section 2.1 Product characteristics Physical form of product Concentration of substance in product Amounts used Frequency and duration of use Human factors not influenced by risk management Other Operational Conditions affecting worker exposure Contributing Scenarios General exposures (closed systems) [CS15]. General exposures (closed systems) [CS15]. With sample collection [CS56]. With occasional controlled exposure [CS137] General exposures (closed systems) [CS15]. Use in contained batch processes [CS37]. General exposures (open systems) [CS16]. Batch process [CS55]. With sample collection [CS56]. Process sampling [CS2]. Laboratory activities [CS36]. Exposure Scenario Title Manufacture of Toluene;CAS RN Sector of Use: Industrial (SU3, SU8, SU9) Process Categories: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Environmental Release Categories: ERC1 Manufacture of Substance A or use as an intermediate or process chemical or extraction agent. Includes recycling/ recovery, material transfers, storage, sampling, associated laboratory activities, maintenance and loading (including marine vessel/barge, road/rail car and bulk container). Operational conditions and risk management measures Control of worker exposure Liquid, vapour pressure kpa [OC4]. Covers percentage substance in the product up to 100 % (unless stated differently) [G13]. Not applicable Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently) [G2] Not applicable Assumes use at not > 20 C above ambient, unless stated differently [G15]; Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1]. Users are advised to consider national Occupational Exposure Limits or other equivalent values [G38] Risk Management Measures Note: list RMM standard phrases according to the control hierarchy indicated in the ECHA template: 1. Technical measures to prevent release, 2. Technical measures to prevent dispersion, 3. Organisational measures, 4. Personal protection. Phrases between brackets are good practice advice only, beyond REACH Chemical Safety Assessment and may be communicated in Section 5 of the ES or within the main sections of the SDS. Provide a good standard or general ventilation (not less than 3-5 air changes per hour [E11] or wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with Type A filter or better) and gloves (Type EN374) if regular skin contact likely [PPE21] CSR

16 Bulk transfers [CS14]. (open systems) [CS108]With potential for aerosol generation [CS138]. Bulk transfers [CS14]. (closed systems) [CS107]; Equipment cleaning and maintenance [CS39]. Storage [CS67]With occasional controlled exposure [CS137] Provide a good standard or general ventilation (not less than 3-5 air changes per hour [E11] or Operate activity away from sources of emissions or release [E77], alternatively, if technical measures not practicable [G16] Wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with Type A filter or better) and gloves (Type EN374) if regular skin contact likely [PPE21] Provide a good standard or general ventilation (not less than 3-5 air changes per hour [E11] or Operate activity away from sources of emissions or release [E77], alternatively, if technical measures not practicable [G16] Wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with Type A filter or better) and gloves (Type EN374) if regular skin contact likely [PPE21] Drain down system prior to equipment break-in or maintenance [E65]. Section 2.2 Control of environmental exposure Assessment method EUSES Product characteristics Toluene is a liquid of medium volatility. The water solubility is 573 mg.l -1 ; the vapour pressure is 4030 Pa; and the log Kow is Toluene is readily biodegradable. Amounts Used EU tonnage Regional tonnage 3000 ktonnes/year 300 ktonnes/year Fraction of main local source 1.00E+00 Frequency and duration of use Emission days per year 300 Environmental Factors not influenced by risk management Local Freshwater dilution factor 40 Local marine water dilution factor 100 Conditions given in SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) give rise to following releases fractions Other Operational Conditions of use affecting environmental exposure Release fraction to air from process before RMM Release fraction to waste water from process before RMM Release fraction to soil from process before RMM Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil Organisation measures to prevent/limit release from site TCR 7: Treat air emissions to provide a typical removal efficiency of >90%. Typical onsite wastewater treatment technology provides removal efficiency of 93.3%. [TCR 11] OMS 2: Do not apply industrial sludge to natural soils CSR 104 LOA REACH CONSORTIUM

17 Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment 93.3 (%) [STP3] Assumed domestic sewage treatment plant flow 2000 (m 3 /d) [STP5] Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal Conditions and measures related to external recovery of waste Other environmental control measures additional to above ETW 4: During manufacturing no waste of the substance is generated. ERW 2: During manufacturing no waste of the substance is generated. None Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health When the recommended risk management measures (RMMs) and operational conditions (OCs) are observed, exposures are not expected to exceed the predicted DNELs and the resulting risk characterisation ratios are expected to be less than 1 as indicated in Appendix A Environment When the recommended risk management measures (RMMs) and operational conditions (OCs) are observed, exposures are not expected to exceed the predicted PNECs and the resulting risk characterisation ratios are expected to be less than 1. Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Confirm that RMMs and OCs are as described or of equivalent efficiency. See Appendix A for details of efficiencies and OC Environment Confirm that RMMs and OCs are as described or of equivalent efficiency. The required efficiency removal from water is 93.3% which would be typically found in waste-water treatment plant. 1 Values for Scaling Purposes DSU 4 : Further details on scaling and control technologies are provided in SpERC factsheet ( Basis for scaling Environment Risk-driving Compartment Sewage Treatement Plant Msafe 4.07E+06kg/day after RMM Site Use Onsite risk management measures 300 ktonnes/year 93.3 % efficiency water, 90 % efficiency air CSR 105 ^ LOA REACH y CONSORTIUM

18 Dilution factors Freshwater 40 Marine water 100 Initial release percent at site to water (before RMM) Typical release to water after RMM E-02 mg/l Section 5 Additional good practice advice beyond the REACH Chemical Safety Assessment - (Section Optional) Note: The measures reported in this section have not been taken into account in the exposure estimates related to the exposure scenario above. They are not subject to obligation laid down in Article 37 (4) of REACH. Control of Worker Exposure Selection of relevant Contributing Scenario phrases Good practice RMM phrases may be incorporated in this section or consolidated into the main sections of the SDS, depending on the preference of the Registrant and functionality of the available e-sds system. Control of environmental exposure Selection of relevant RMM Core Phrases Good practice RMM phrases may be incorporated in this section or consolidated into the main sections of the SDS, depending on the preference of the Registrant and functionality of the available e-sds system Exposure estimation Workers exposure The worker exposure estimates for the activities associated with the manufacturing of toluene were assessed using ECETOC TRAv2 (See Appendix A). Appendix A contains Tables 1 and 2 used to model the worker exposures. These tables contain all the operating conditions, and the efficiencies of the exposure modifiers including RPE, PPE and LEV. A separate table (also in Appendix A) contains the associated RMMs. The worker exposure modeling using ECETOC TRA relates to full shift average exposures, however there is also a need to assess shorter term Peak exposures. These can be calculated from the longer term estimations. Full shift estimates in the ECETOC TRA are assumed to represent the 90th percentile of the exposure distribution. It is also assumed that in general the variability will not be very high. Under these circumstances, as per the revised R14 guidance the full shift ECETOC TRA estimate is multiplied by a factor of 2 to estimate the 95th percentile related short term exposure distribution. As the short term DNEL is two times higher than the DNEL applied in risk characterisation for full shift exposure it is concluded that the RMMs adequate to derive an RCR <1 for full shift exposure also provide adequate protection against short term peak exposures Consumer exposure Not applicable CSR 106 LOA REACH CONSORTIUM

19 Indirect exposure of humans via the environment (oral) The estimation of indirect human exposure via the environment was conducted using EUSES v The total daily intakes from exposure via the local environmental are presented in Appendix B Environmental exposure The PECs are based on the factors shown in Section 2.2 of Exposure Scenario: See Appendix B for local PECs and local environmental releases. For regional PECs see section CSR 107 ^ LOA REACH y CONSORTIUM

20 9.2. Exposure scenario 2: Distribution of toluene Exposure scenario Section 1 Title Use Descriptor Processes, tasks, activities covered Section 2 Field for additional statements to explain scenario if required. Section 2.1 Product characteristics Physical form of product Concentration of substance in product Amounts used Frequency and duration of use Human factors not influenced by risk management Other Operational Conditions affecting worker exposure Exposure Scenario Title Distribution of Toluene;CAS RN Sector of Use: Industrial (SU3, SU8, SU9) Process Categories: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Environmental Release Categories: ERC1 (loading) ERC2 (repacking) Loading (including marine vessel/barge, rail/road car and IBC loading) and repacking (including drums and small packs) of substance, including its distribution and associated laboratory activities Operational conditions and risk management measures Control of worker exposure Liquid, vapour pressure kpa [OC4]. Covers percentage substance in the product up to 100 % (unless stated differently) [G13]. Not applicable Covers daily exposures up to 8 hours (unless stated differently) [G2] Not applicable Assumes use at not > 20oC above ambient, unless stated differently [G15]; Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented [G1]. Users are advised to consider national Occupational Exposure Limits or other equivalent values [G38] Contributing Scenarios General exposures (closed systems) [CS15]. ; With sample collection [CS56]. With occasional controlled exposure [CS137] Risk Management Measures Note: list RMM standard phrases according to the control hierarchy indicated in the ECHA template: 1. Technical measures to prevent release, 2. Technical measures to prevent dispersion, 3. Organisational measures, 4. Personal protection. Phrases between brackets are good practice advice only, beyond REACH Chemical Safety Assessment and may be communicated in Section 5 of the ES or within the main sections of the SDS. General exposures (closed systems) [CS15]. Use in contained batch processes [CS37]. General exposures (open systems) [CS16]. Batch process [CS55]. ; With sample collection [CS56]. Process sampling [CS2]. Laboratory activities [CS36] CSR 108 ^ LOA REACH y CONSORTIUM

21 Bulk transfers [CS14]. ; (closed systems) [CS107] Bulk transfers [CS14]. ; (open systems) [CS108] Drum and small package filling [CS6]. Equipment cleaning and maintenance [CS39]. Storage [CS67]With occasional controlled exposure [CS137] Provide a good standard or general ventilation (not less than 3-5 air changes per hour [E11] or Operate activity away from sources of emissions or release [E77], alternatively, if technical measures not practicable [G16] Wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with Type A filter or better) and gloves (Type EN374) if regular skin contact likely [PPE21] Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). [E11 or Wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with Type A filter or better) and gloves (Type EN374) if regular skin contact likely [PPE21] Provide a good standard of general ventilation (not less than 3 to 5 air changes per hour). [E11]. or Wear suitable respiratory protection (conforming to EN140 with Type A filter or better) and gloves (Type EN374) if regular skin contact likely [PPE21] Drain down and flush system prior to equipment break-in or maintenance [E55]. Section 2.2 Assessment method EUSES Product characteristics Toluene is a liquid of medium volatility. The water solubility is 573 mg.l -1 ; the vapour pressure is 4030 Pa; and the log Kow is Toluene is readily biodegradable. Amounts Used EU tonnage Regional tonnage 3000 ktonnes/year 300 ktonnes/year Fraction of main local source 1.00E+00 Frequency and duration of use Emission days per year 300 Environmental Factors not influenced by risk management Local Freshwater dilution factor 10 Local marine water dilution factor 100 Conditions given in SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1b.v1) give rise to following releases fractions Other Operational Conditions of use affecting environmental exposure Release fraction to air from process before RMM Release fraction to waste water from process before RMM Release fraction to soil from process before RMM Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil TCR 7: Treat air emissions to provide a typical removal efficiency of >90%. Typical onsite wastewater treatment technology provides removal efficiency of 93.3%. [TCR 11] CSR 109 LOA REACH CONSORTIUM

22 Organisation measures to prevent/limit release from site Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant OMS 2: Do not apply industrial sludge to natural soils. Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment 93.3 (%) [STP3] Assumed domestic sewage treatment plant flow 2000 (m 3 /d) [STP5] Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal Conditions and measures related to external recovery of waste Other environmental control measures additional to above ETW 3: External treatment and disposal of waste should comply with applicable local and/or national regulations. ERW 1: External recovery and recycling of waste should comply with applicable local and/or national regulations. None Section 3 Exposure Estimation 3.1. Health When the recommended risk management measures (RMMs) and operational conditions (OCs) are observed, exposures are not expected to exceed the predicted DNELs and the resulting risk characterisation ratios are expected to be less than 1 as indicated in Appendix A Environment When the recommended risk management measures (RMMs) and operational conditions (OCs) are observed, exposures are not expected to exceed the predicted PNECs and the resulting risk characterisation ratios are expected to be less than 1. Section 4 Guidance to check compliance with the Exposure Scenario 4.1. Health Confirm that RMMs and OCs are as described or of equivalent efficiency. See Appendix A for details of efficiencies and OC Environment Confirm that RMMs and OCs are as described or of equivalent efficiency. The required efficiency removal from water is 93.3% which would be typically found in waste-water treatment plant. Values for Scaling Purposes DSU 4 : Further details on scaling and control technologies are provided in SpERC factsheet ( Basis for scaling Environment Risk-driving Compartment Soil Msafe 1.36 E+07kg/day after RMM Site Use Onsite risk management measures 300 ktonnes/year 93.3 % efficiency water, 90 % efficiency air CSR 110 o LOA REACH CONSORTIUM

23 Dilution factors Freshwater 10 Marine water 100 Initial release percent at site to water (before RMM) Typical release to water after RMM E-02 mg/l Section 5 Additional good practice advice beyond the REACH Chemical Safety Assessment - (Section Optional) Note: The measures reported in this section have not been taken into account in the exposure estimates related to the exposure scenario above. They are not subject to obligation laid down in Article 37 (4) of REACH. Control of Worker Exposure Selection of relevant Contributing Scenario phrases Good practice RMM phrases may be incorporated in this section or consolidated into the main sections of the SDS, depending on the preference of the Registrant and functionality of the available e-sds system. Control of environmental exposure Selection of relevant RMM Core Phrases Good practice RMM phrases may be incorporated in this section or consolidated into the main sections of the SDS, depending on the preference of the Registrant and functionality of the available e-sds system Exposure estimation Workers exposure The worker exposure estimates for the activities associated with the distribution of toluene were assessed using ECETOC TRAv2 (See Appendix A). Appendix A contains Tables 1 and 2 used to model the worker exposures. These tables contain all the operating conditions, and the efficiencies of the exposure modifiers including RPE, PPE and LEV. A separate table (also in Appendix A) contains the associated RMMs Consumer exposure Not applicable Indirect exposure of humans via the environment (oral) The estimation of indirect human exposure via the environment was conducted using EUSES v The total daily intakes from exposure via the local environmental are presented in Appendix B Environmental exposure The PECs are based on the factors shown in Section 2.2 of Exposure Scenario: See Appendix B for local PECs and local environmental releases. For regional PECs see section CSR 111 LOA REACH CONSORTIUM

24 9.3. Exposure scenario 3: Use of toluene as an intermediate For the worker exposure assessment use as an intermediate is included in manufacture of toluene, see section 9.1. Section Exposure scenario Control of environmental exposure Assessment method EUSES Product characteristics Toluene is a liquid of medium volatility. The water solubility is 573 mg.l -1 ; the vapour pressure is 4030 Pa; and the log Kow is Toluene is readily biodegradable. Amounts Used EU tonnage Regional tonnage 120ktonnes/year 12 ktonnes/year Fraction of main local source 1.00E+00 Frequency and duration of use Emission days per year 300 Environmental Factors not influenced by risk management Local Freshwater dilution factor 10 Local marine water dilution factor 100 Conditions given in SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 6.1a.v1) give rise to following releases fractions Other Operational Conditions of use affecting environmental exposure Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil Organisation measures to prevent/limit release from site Release fraction to air from process before RMM Release fraction to waste water from process before RMM Release fraction to soil from process before RMM TCR 7: Treat air emissions to provide a typical removal efficiency of >80%. Typical onsite wastewater treatment technology provides removal efficiency of 93.3%. [TCR 11] Prevent discharge of undissolved substance to or recover from wastewater [TCR14]. Do not apply industrial sludge to natural soils [OMS2]. Sludge should be incinerated, contained or reclaimed [OMS3] Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment 93.3 (%) [STP3] Assumed domestic sewage treatment plant flow 2000 (m 3 /d) [STP5] Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated. [ETW 5] CSR 113 ^ LOA REACH y CONSORTIUM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Mazivo.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Mazivo. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku látka / směs směs Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 .2. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 08. června 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.3..4. směs Číslo 34322, 34422 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 07. srpna 205 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. (ES) č. 907/006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/00 06. června 006 07. května 05 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs...3. směs Číslo Průmyslový

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. MR 501 D Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. MR 501 D Číslo verze Datum vytvoření (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 02. dubna 205 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.2..3..4.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs Číslo Další názvy směsi směs.2. Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. SHERON Hasicí sprej

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. SHERON Hasicí sprej .2. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 20. dubna 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.3..4. Číslo Další názvy směsi Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 WASH FLOOR.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 WASH FLOOR. 07. května 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.2..3. Číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ...2. Identifikátor výrobku látka / směs ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.3..4. Číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 .2. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 08. června 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.3..4. směs Číslo --- Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) KIM-TEC Rukavice ve spreji Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) KIM-TEC Rukavice ve spreji Číslo verze podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 907/2006 28. října 205 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.2..3..4. směs Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. katalyzátor.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. katalyzátor. .2. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 24. června 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.3..4. směs Číslo Další názvy směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 6. června 205 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.2..3..4. směs Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 1.1. 1.. Identifikátor výrobku látka / směs (ES) č. 1907/006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 45/010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.. 1.4. Číslo Další názvy směsi Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) TRANSPACRYL 09. května 2016. Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) TRANSPACRYL 09. května 2016. Číslo verze ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.2..3..4. Číslo Další názvy směsi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 907/2006 (REACH) Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/00 0. prosince 03 0. června 05 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs...3..4. směs Číslo 9004

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Vitamín E Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Vitamín E Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 5. prosince 202 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs.2..3. Látka Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. DULUX TRADE Diamond Glaze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. DULUX TRADE Diamond Glaze .2. Určená použití směsi (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.3..4. Číslo Další názvy směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 7. ledna 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy směsi.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 24. listopadu 203 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo 50390 Další názvy směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs Číslo 1.2. 1.3. Další názvy směsi Příslušná určená použití směsi Určená použití směsi Nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. (ES) č. 1907/006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/010 16. února 01 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs 1.. 1.3. 1.4. Směs

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/00 9. ledna 05 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs...3..4. směs Číslo 4 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ADESIL MATERIA 07. ledna 2016.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ADESIL MATERIA 07. ledna 2016. .2. Číslo Další názvy směsi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 907/2006 (REACH) 07. ledna 206 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.3..4.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Odorex Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Odorex Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 27. února 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy směsi.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Dulux Trade Vinyl Matt

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Dulux Trade Vinyl Matt .2. Určená použití směsi (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 25. června 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs.3..4. Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Bílé lepidlo Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Bílé lepidlo Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 0. května 2004 26. května 203 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo 485070 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 45/200 25. srpna 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs.2....4. Směs Číslo 427704 Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Food gel.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Food gel. .2. ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.3..4. Číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) DIESEL-X

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) DIESEL-X ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Aditivum do motorové nafty. Určeno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. Koloidní zlato

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. Koloidní zlato ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Technické účely, laboratorní účely.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo 48501024 Další názvy směsi textilceys 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ADITIV ARKTIC Číslo verze. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ADITIV ARKTIC Číslo verze. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Látka Číslo Číslo CAS 27247-96-7 Číslo ES (EINECS)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Autošampon Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Autošampon Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 20. března 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy směsi.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 MALÍŘSKÁ BARVA PROFI

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 MALÍŘSKÁ BARVA PROFI .2. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 24. června 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.3..4. Číslo Další názvy směsi Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vytvoření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 23. října 205 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku..

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 1907/006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/010 11. května 004 05. února 013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo 4504111

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Číslo CAS Číslo ES (EINECS) Další názvy látky 1.2. Příslušná určená použití látky Určená použití látky/směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Lena Antislip.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Lena Antislip. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Látka / směs směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití směsi Pouze pro profesionální

Více

číslo revize: 1 číslo verze: 2.0

číslo revize: 1 číslo verze: 2.0 ODDÍL 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: Název: Další název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určená použití směsi:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Třezalkový olej C/10

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Třezalkový olej C/10 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Látka / směs Číslo 1.2 1.3 směs 5208 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 45/200 2. září 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs.2....4. Směs Číslo 427705 Další názvy směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 LAKSIL

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 LAKSIL Datum vytvoření BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN034/1994 Další názvy směsi Laksil 1.2. Příslušná určená použití

Více

WWW.DROGERIENIKOL.CZ BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č.

WWW.DROGERIENIKOL.CZ BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. BEZPEČNOSTNÍ LIST.2. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 45/200 2. září 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs...4. Číslo 427705

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění LARGO ČISTIČ SKLA A OKEN BEZ ALKOHOLU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění LARGO ČISTIČ SKLA A OKEN BEZ ALKOHOLU 1.2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Látka / směs 1.3 1.4 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití směsi Čisticí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/010. června 015 1. června 015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) MAKRAPOL

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) MAKRAPOL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 200-16 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Inhibitor koroze.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění LARGO ČISTIČ SKLA A OKEN

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění LARGO ČISTIČ SKLA A OKEN 1.2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Látka / směs 1.3 1.4 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití směsi Čisticí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 02. dubna 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo 42902802 Další názvy směsi

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. vazelína. vazelína

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. vazelína. vazelína 1.2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Látka / směs 1.3 1.4 směs Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití směsi Lubrikační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/00. ledna 04. června 05 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs...3..4. směs Číslo 83003 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 5658 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Lepidlo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Borovicové jehličí

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Borovicové jehličí ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Číslo CAS Číslo ES (EINECS) Další názvy látky 1.2. Příslušná určená použití látky 1.3. Určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Super diesel aditiv zimní

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Super diesel aditiv zimní .2. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200. září 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs.3..4. Číslo Další názvy směsi Příslušná

Více

ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI

ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Extra silný odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin 1.3 Podrobné

Více

Koupelny a příslušenství

Koupelny a příslušenství ODDÍL 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: Název: Další název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určená použití směsi:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění SORBENT STAR

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění SORBENT STAR 1.2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Látka / směs směs Číslo 1 35750 1.3 1.4 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 09/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: GFCL Synonyma: 1.2. Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010. NanoMinerál

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010. NanoMinerál ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Impregnace minerálních povrchů - kámen, beton, fasáda atd. 1.3

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GLASS-X PRO Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GLASS-X PRO Číslo verze (ES) č. 907/006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/00 06. března 03 09. června 05 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs...3..4. směs Číslo 8400

Více

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 502-121 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Lepidlo. Pouze

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění MULTI DRESSING

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění MULTI DRESSING 1.2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Látka / směs směs Číslo 1 35472 (1 L); 1 35413 (5 L); 1 35414 (25 L) 1.3 1.4 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č. 453/2010/EC Datum vydání: Datum revize: 1.5.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č. 453/2010/EC Datum vydání: Datum revize: 1.5. ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Registrační číslo: Indexové číslo: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Molární hmotnost: Molekulový

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 4. října 2008 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Číslo CAS Číslo ES (EINECS) Další názvy látky 1.2. Příslušná určená použití látky 1.3. Určená použití

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Salmeterol Kód výrobku : 201600811 Synonyma Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. MIKASEPT KAS Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. MIKASEPT KAS Číslo verze ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi 1.3. Určená použití směsi Nedoporučená použití

Více

YPLON DISHWASHER POWDER

YPLON DISHWASHER POWDER ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 16120383 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čistící přípravek.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 A 3030 PLASTIC BONDER

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 A 3030 PLASTIC BONDER ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo A 3030 Další názvy směsi A 3030 PLASTIC BONDER 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Olej z Andské růže

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Olej z Andské růže ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Látka / směs Číslo Chemický název Číslo CAS Číslo ES (EINECS) Další názvy látky 1.2 1.3 látka 5022 Olej z Andské růže 84696-47-9

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Redpatch RC Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Redpatch RC Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 53/200 5. dubna 200 0. června 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.2..3... směs Číslo Další

Více

Syntetické ředidlo V 40

Syntetické ředidlo V 40 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Další názvy KUNSTHARZ-VERDUENNUNG V 40 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7 Strana: 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Výrobek je určen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. M699 Meguiar's Deep Crystal Top Coat

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. M699 Meguiar's Deep Crystal Top Coat ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Látka / směs Číslo 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití směsi směs M69916

Více

: Sikalastic Primer PVC

: Sikalastic Primer PVC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. GRA-MoS GREASE

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. GRA-MoS GREASE 1.2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Látka / směs směs Číslo 400g - 1 35607/3kg - 1 35608 1.3 1.4 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 19. srpna Datum vytvoření Datum revize. Číslo verze 1.0. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 19. srpna Datum vytvoření Datum revize. Číslo verze 1.0. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Látka / směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití směsi Bullmix - Medium

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 29. června 205 29. dubna 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.2..3..4. směs Číslo 9845

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. BD44 Datum vytvoření: 26. 5. 2015 Číslo revize: 1 Stránka 1 z 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST. BD44 Datum vytvoření: 26. 5. 2015 Číslo revize: 1 Stránka 1 z 6 Datum vytvoření: 26. 5. 2015 Číslo revize: 1 Stránka 1 z 6 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1: Identifikátor výrobku Název produktu: Perfect Plastic Putty 1.2: Příslušná určená

Více

: Prilocaine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

: Prilocaine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Prilocaine

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SLIP STOP

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SLIP STOP ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Ošetření řemenů. Pouze pro profesionálního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Descomed

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Descomed ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Mycí pěna. 1.3. Podrobné údaje o

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo VC 420 0100 99 Registrační číslo Další názvy směsi jazykové varianty čeština, slovenština, angličtina Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. ContactCeysTransparente

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. ContactCeysTransparente (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 45/200 7. května 2004. ledna 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.2....4. směs Číslo 485060

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/00 9. října 03 0. června 05 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs...3..4. směs Číslo 9076 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití směsi Bezaldehydový a bezfenolový dezinfekční a čistící prostředek

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určené použití: Koagulant

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění CERAMIC PASTE WHITE

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění CERAMIC PASTE WHITE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Látka / směs směs Číslo 1 05.0005 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití směsi

Více