Akademický senát FZS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademický senát FZS"

Transkript

1 Akademický senát FZS Zápis č ze 4. zasedání pléna Akademického senátu FZS v akademickém roce 2011/2012 Termín: Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1) Nepřítomni: viz prezenční listina (příloha 1) Hosté: Prof. Dr. Ing. Josef Kott, DrSc. Mgr. Monika Valešová Bc. Lenka Golláňová Ing. Alena Hemrová Zasedání řídil: MUDr. Otto Kott, CSc. Zapsala: Mgr. Šárka Stašková Počet příloh: 5 Po celou dobu jednání byl AS FZS usnášeníschopný. Počet senátorů během zasedání: 8

2 Připravil/a: MUDr. Otto Kott, CSc. 1. Zahájení zasedání AS FZS Schválení programu Uctění památky Václava Havla minutou ticha. Předseda AS FZS MUDr. Kott zahájil zasedání a přivítal všechny přítomné senátory a hosty. Vyjádřil se k jednotlivým bodům programu, kde byl vypuštěn bod 4 z důvodu nepřítomnosti Bc. Golláňové. Dále bylo upraveno pořadí bodů v programu, konkrétně Zpráva z jednání RVŠ bude posunuta na bod jednání č. 4. Nikdo z přítomných senátorů nebyl proti stanovenému programu ani nevyslovil žádnou připomínku. Hlasování o schválení programu 4. zasedání AS FZS v ak. roce 2011/2012: pro 8 hlasů z 8-mi přítomných senátorů. Připravil/a: MUDr. Otto Kott, CSc. 2. Kontrola úkolů ze 3. zasedání pléna AS FZS Mgr. Ratislavová zaslala připomínky (Příloha 2) ke Studijnímu a zkušebnímu řádu ve stanoveném termínu. Tento dokument postoupil, po zapracování připomínek, ke schválení AS ZČU, kde byl schválen. MUDr. Pitr navázal jednání s prorektorem pro vědu a výzkum prof. ing. Miroslavem Šimandlem, CSc., o možnosti spolupráce na vývoji technického zařízení v průmyslu z hlediska ergonomie.

3 Připravil/a: Mgr. Valešová 3. Přijímací řízení pro ak. rok 2012/2013 Všem přítomným byl rozdán tištěný materiál informací Přijímací zkoušky pro akademický rok 2012/2013 (Příloha 3). Tiskopis je přehledně zpracovaný, obsahuje důležitá data pro uchazeče naší fakulty, jak pro bakalářská studia (viz. Studijní programy a obory), tak i pro navazující magisterské studium Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. Tento materiál Přijímací zkoušky pro ak. rok 2012/2013 musí být zveřejněn na úřední desce 4 měsíce před přijímacím řízení. Dále byl předložen Pokyn děkana 13D/2011 Přijímací řízení FZS ZČU pro ak. rok 2012/2013. (Příloha 4) Hlasování o schválení předloženého materiálu Přijímací zkoušky pro akademický rok 2012/2013: pro 8 hlasů z 8-mi přítomných senátorů proti 0 zdržel se 0 Hlasování o schválení Pokynu děkana 13D/2011 Přijímací řízení FZS ZČU pro ak. rok 2012/2013: pro 8 hlasů z 8-mi přítomných senátorů proti 0 zdržel se 0 AS FZS schvaluje podmínky pro přijímací zkoušky pro ak. rok 2012/2013 a Pokyn děkana 13D/2011 Přijímací řízení FZS ZČU pro ak. rok 2012/2013. Připravil/a: Mgr. Stašková 4. Zpráva z jednání RVŠ Informace o 9. zasedání sněmu RVŠ ze dne (Příloha 5) Zpráva o činnosti předsednictva RVŠ informoval předseda RVŠ prof. Haasz Zpráva o činnosti Studentské komory Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti RVŠ (Brožura dána k dispozici senátorům i přítomným hostům) Vystoupení hostů náměstek ministra školství prof. Wilhelm informoval o postupu při vytváření věcných záměrů zákonů o VŠ a o finanční pomoci studentům a dále o rozpočtu vysokých škol na rok Ekonomické informace předseda ekonomické komise RVŠ doc. Fischer shrnul dosavadní vývoj v oblasti financování veřejných VŠ. Byla připomínkována verze Zásad financování veřejných VŠ. Velký důraz se klade na kvalitativní ukazatele vůči počtu financovaných studentů. V návrhu rozpočtu na rok 2012 dochází vůči roku 2011 k poklesu o 1 mld. Kč a meziročnímu poklesu prostředků na 1 studenta o 6 %. Věcný záměr zákona o VŠ a finanční pomoci studentům Informace o výběrovém řízení FRVŠ 2012 Zpráva o výběrovém řízení na Rozvojové projekty VVŠ pro rok 2012 AS FZS Zprávu z jednání RVŠ ze dne bere na vědomí.

4 Připravil/a: Prof. Dr. Ing. Josef Kott, DrSc. 5. Finanční efektivnost projektové činnosti za rok 2011 Prof. Kott informoval o současném stavu projektové činnosti na FZS. Všem senátorům byl rozeslán elektronicky tabulkový přehled a jeho výsledky. Projektová činnost byla hodnocena jako rozvíjející se, s nárůstem akcí oproti minulému roku. Jednotlivé projekty se předkládají průběžně, v současné době je jich 11. Diskuse: MUDr. Kott: Jaká je šance získávání projektů? Odpovídá prof. Kott ve vyčíslení %. Mgr. Ryba hodnotí chod oddělení projektové činnosti v návaznosti na spolupráci s katedrami. Postrádá větší aktivitu ze strany projektového manažera. PhDr. Pistulková hodnotí spolupráci jako fungující a zdůrazňuje možnost konzultace odborných asistentů kateder s projektovým manažerem. Prof. Kott doplňuje náročnost z hlediska času, kdy je nutné velmi rychle reagovat na výzvu. AS FZS bere na vědomí zprávu o finanční efektivnosti projektové činnosti za rok Připravil/a: Prof. Dr. Ing. Josef Kott, DrSc. 6. Výsledky mobility studentů a pedagogů v ak. roce 2010/2011 Prof. Kott informoval o úrovni mobility na FZS, která má nárůst oproti předchozímu období a hodnocení ZČU je velmi kladné. Nejlepší mobilitu vykazuje katedra fyzioterapie a ergoterapie. Plně rozvinuta není učitelská mobilita zahraničních pobytů. Dále byli přítomní informováni o rozvíjející se přípravě mobility s Prešovem, Bratislavou a Berlínem. Je možnost zajistit zahraniční pobyt na specializovaném pracovišti v délce 6-ti měsíců pro absolventy naší fakulty. Zatím tato mobilita nebyla využita. Je to výzva pro vedoucí kateder. Diskuse: Mgr. Stašková se dotazuje na mobilitu do anglicky mluvících zemí. Tato spolupráce není zatím rozvinuta a zajištěna. Důvodem je větší dostupnost pracovišť v Německu. Lukáš Fryč se dotazoval na možnosti mobility pro studenty oboru ZDZ. Prof. Kott poukazuje na smluvená místa pro tuto mobilitu. AS FZS bere na vědomí zprávu o výsledcích mobility na FZS v ak. roce 2010/2011

5 Připravil/a: Prof. Dr. Ing. Josef Kott, DrSc. 7. Aktualizace dlouhodobého záměru a institucionální plán FZS na rok 2012 Materiál byl rozeslán všem senátorům FZS ke kontrole a připomínkování elektronickým vyjádřením předsedovi AS FZS MUDr. Kottovi. Termín je do Prof. Kott představil obsah Dlouhodobého záměru a plánu FZS na rok Hodnotil pozitivní hospodářskou situaci naší fakulty. Dále informoval o nové formální podobě materiálu dle sjednocení s požadavky ZČU. Každý rok se dělá aktualizace a stanovené úkoly jsou průběžně kontrolovány. Velký důraz je dán na výzkumnou činnost, která má vysoký parametr hodnocení oproti činnosti pedagogické. Katedry již zaslali připomínky ke své činnosti, které byly zapracovány. Materiál Aktualizace dlouhodobého záměru a institucionální plán FZS na rok 2012 bude po připomínkování předložen ke schválení AS FZS na dalším zasedání a dále Vědecké radě AS FZS bere na vědomí zprávu o Aktualizaci dlouhodobého záměru a institucionální plán FZS na rok Připravil/a: Radek Kasl 8. Zpráva z jednání Studentské komory Informace ohledně šatny pro studenty ve FN Lochotín. Pro lepší dostupnost byl klíč (v případě nefungování vstupu přes JIS kartu) umístěn na vrátnici ve vchodu F, kde je k dispozici studentům celých 24 hodin denně. Fotografie z imatrikulace jsou k dispozici na studijním oddělení. Byla naplánovaná schůzka ohledně plesu FZS. Zatím se nekonala. AS FZS bere na vědomí zprávu z jednání Studentské komory FZS. Připravil/a: Prof. Dr. Ing. Josef Kott, DrSc. 9. Aktualizace změny Statutu FZS (změna adresy FZS) Magistrát města Plzně vydal doklad o přidělení čísla popisného a orientačního za dne Došlo ke změně čísla orientačního z 57 na 59. Nová adresa FZS je nyní Tylova 2929/59 Předseda AS FZS MUDr. Kott zašle potřebné náležitosti týkající se změny adresy ing. Liškovi na rektorát ZČU. AS FZS ne vědomí změnu čísla orientačního v adresa FZS.

6 Připravil/a: MUDr. Otto Kott, CSc. 10. Různé Výsledky voleb do AS ZČU MUDr. Kott poděkoval všem, kteří se podíleli na chodu a zajištění těchto voleb a byli volit. Měl připomínku k poměrně malé volební účasti studentů. Radek Kasl toto zdůvodňoval výukovou povinností mimo objekt v Tylově ulici, kde volby probíhaly. Harmonogram zasedání AS FZS od ledna do června 2012: 9. 1., , , , , Den otevřených dveří odpoledne a dopoledne v objektech Tylova 59 a Nám. Odboje 18. MUDr. Pitr informoval o průběhu schvalování Studijního a zkušebního řádu na minulém zasedání AS ZČU, kde byl tento materiál byl po dlouhém připomínkování nakonec schválen. Připravil/a: MUDr. Otto Kott, CSc. 11. Ukončení zasedání pléna AS FZS Předsednictvo AS FZS se sejde před 5. zasedáním AS FZS u předsedy AS FZS MUDr. Kotta. Další zasedání AS FZS bude ve 14,00 hod v zasedací místnosti děkanátu FZS. Příloha 1: Prezenční listina Příloha 2: Vnitřní připomínkové řízení ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Příloha 3: Přijímací zkoušky pro akademický rok 2012/2013 Příloha 4: Pokyn děkana č. 13D/2011 Příloha 5: Hlavní usnesení přijatá na 9. zasedání sněmu RVŠ Zapsal/a: Mgr. Šárka Stašková Schválil/a: MUDr. Otto Kott, CSc. V Plzni dne:

7 Příloha 1 PREZENČNÍ LISTINA 4. zasedání AS FZS v akademickém roce 2011 /2012 den konání: čas konání: 14, 00 hod místo konání: Tylova 57, zasedací místnost děkanátu FZS (TS 306) HOSTÉ: Příjmení, jméno, titul Prof. Dr. Ing. Josef Kott, DrSc. Mgr. Valešová Monika Bc. Golláňová Lenka Ing. Hemrová Alena AS FZS: Příjmení, jméno, titul JANDÍKOVÁ Zuzana, Mgr. KOTT Otto, MUDr., CSc. NOVÁKOVÁ Jaroslava, Mgr. PISTULKOVÁ Alena, PhDr. PITR Karel, MUDr. RATISLAVOVÁ Kateřina, Mgr. RYBA Lukáš, Mgr. STAŠKOVÁ Šárka, Mgr. FRYČ Lukáš (ZDZ 2) KASL Radek (ZDZ 2) MAREK Ondřej (FYT 2) ŠVAGROVÁ Aneta (FYT 3) účast přítomen přítomna omluvena přítomna účast omluvena přítomen přítomna přítomna přítomen omluvena přítomen přítomna přítomen přítomen omluven omluvena V Plzni dne: MUDr. Otto Kott, CSc. Předseda AS FZS

8 Příloha 2 Zápis z jednání č. 4 - Legislativní a pedagogické komise AS FZS ZČU Datum: Přítomni: Mgr. Kateřina Ratislavová, Mgr. Jaroslava Nováková, Petra Salajová Program jednání: Studijní a zkušební řád ZČU Průběh jednání: Komise projednala připomínky jednotlivých členů komise k předloženému návrhu Studijního a zkušebního řádu ZČU. Komise posoudila věcnou i formální stránku dokumentů a došla k následujícím připomínkám viz přiložený záznam. Projednána byla i připomínka Mgr. Šárky Staškové. (po domluvě nezařazena do připomínek) K Studijnímu a zkušebnímu řádu ZČU se dále vyjádřili kolegové z FZS em: E. Pfefferová, S. Reichertová, J.Adámková a R. Kasl, že souhlasí bez připomínek. Doporučení komise pro AS FZS Legislativní a pedagogická komise doporučuje předat připomínky k projednání AS ZČU. Za správnost: Mgr. Kateřina Ratislavová, předsedkyně Legislativní a pedagogické komise FZS ZČU.

9 Vnitřní připomínkové řízení k vnitřnímu předpisu (normě) ZČU Studijní a zkušební řád ZČU Zpracoval: Legislativní a pedagogická komise AS FZS Autor Článek Odst. Písm. Původní text Vypořádání Jaroslava Např.10 1 Předměty zařazené do doporučeného Terminologie: Nováková, ale i studijního plánu mohou mít postavení pojem výběrový Mgr. další předmětů povinných, povinně volitelných a výběrových. předmět není v souladu se systémem STAG, který uvádí pojem předmět Petra Salajová 56 1 Vedoucí katedry jmenuje vedoucího kvalifikační práce a oponenta, případně více oponentů. Vedoucí kvalifikační práce vypracuje na kvalifikační práci hodnocení, oponent (oponenti) vypracují posudky. Student má právo seznámit se s hodnocením a posudkem (posudky) nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby kvalifikační práce Zkoušející vyhlásí do termínu stanoveného harmonogramem akademického roku dostatečný počet termínů pro konání zkoušek z jednotlivých předmětů. volitelný. Není stanoveno, zda student obhajuje před zkušební komisí i práci hodnocenou v posudku vedoucího práce nebo oponenta známkou nevyhověl Pojem dostatečný počet termínů pro konání zkoušek není přesně definován. Kateřina Ratislavová, Mgr. 32 Děkan může studentovi na základě předem určených podmínek a na základě smlouvy uzavřené mezi ZČU a konkrétní vyšší odbornou školou uznat předměty splněné v předchozím nebo souběžném studiu v akreditovaném vzdělávacím programu na této vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí Předmět lze uznat, neuplynulo-li od jeho splnění více než pět let. Předměty z vyšší odborné školy nemohou být vyučovány na stejné úrovni jako předměty na vysoké škole. Hranice 5 let je zvláště pro odborné předměty příliš dlouhá. Návrh: 3 roky.

10 Příloha 3 Přijímací zkoušky pro akademický rok 2012/2013 pouze elektronická přihláška - http: //eprihlaska.zcu.cz /po podání přihlášku vytiskněte a přiložte níže uvedené doklady/ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Termín podání e-přihlášek k přijímacím zkouškám pro I. kolo do: 19. ledna 2012 ( čtvrtek 14:00 18:00 hod.) 21. ledna 2012 ( sobota 9:00-12:00 hod.) Termín přijímacích zkoušek I. kolo 20. června 22. června 2012 Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek Náhradní termín přijímací zkoušky /pouze ze zdravotních důvodů-nutno doložit zprávu od lékaře/ do 4 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky, - výsledky budou k dispozici na adrese pod Vaším univerzitním číslem, které Vám bude sděleno v pozvánce na přijímací zkoušky/. - zveřejněny u studijního oddělení FZS, Tylova1/57,Plzeň, II.patro

11 DŮLEŽITÉ INFORMACE: Poplatek za přihlášku na uvedené obory č i n í 500,-Kč Na každý obor je nutné: - podat samostatnou přihlášku, - vyznačit prioritu /při vyplnění přihlášky/ - uhradit poplatek Po podání e-přihlášky je nutno přihlášku vytisknout, podepsat, přiložit požadované doklady a zaslat na adresu: ZČU v Plzni Fakulta zdravotnických studií Univerzitní Plzeň VYTISKNUTÉ PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO !! BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY: Studijní program B5341: Ošetřovatelství : 5341R009 Všeobecná sestra prezenční forma studia 5341R009 Všeobecná sestra kombinovaná forma studia* Studijní program B5349: Porodní asistence 5341R007 Porodní asistentka prezenční forma studia Studijní program B5345: Specializace ve zdravotnictví 5342R004 Fyzioterapie - prezenční forma studia 5342R002 Ergoterapie - prezenční forma studia 5345R010 Radiologický asistent - prezenční forma studia 5345R021 Zdravotnický záchranář prezenční forma studia Studijní program B5347: Veřejné zdravotnictví 5345R006 Ochrana veřejného zdraví - prezenční forma studia ÚHRADA PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: Poplatek za každou podanou přihlášku činí 500,-Kč poplatek zaplatit na č.ú.: /0100 variabilní symbol: specifický symbol: oborové číslo uchazeče / vygenerované počítačem po vyplnění e-přihlášky/ doklad o zaplacení zaslat s vytištěnou přihláškou ke studiu K VYTISKNUTÉ PŘIHLÁŠCE DOLOŽTE: - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu /lékař potvrdí ve vytištěné přihlášce/. - úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení - doklad o zaplacení poplatku za podanou přihlášku ke studiu * u oboru: Všeobecná sestra kombinovaná forma studia nutno ještě doložit: - platnou registraci v oboru Všeobecná sestra n e b o - potvrzení o zaměstnání v oboru VŠS u lůžka v délce 3 roky /potvrdit v tištěné přihlášce razítko a podpis zdravot. zařízení/

12 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM: DŮLEŽITÉ INFORMACE: Je nutné: - podat přihlášku - vyznačit prioritu /při vyplnění e-přihlášky/ - uhradit poplatek 500,- Po podání e-přihlášky je nutno přihlášku vytisknout, podepsat, přiložit požadované doklady a zaslat na adresu: ZČU v Plzni Fakulta zdravotnických studií Univerzitní Plzeň VYTISKNUTÉ PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO !! STUDIJNÍ PROGRAM A OBOR Studijní program B5341: Ošetřovatelství Obor 5341T014 Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech K VYTISKNUTÉ PŘIHLÁŠCE PŘILOŽTE: - úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu (Diploma Supplement) bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra - doklad o zaplacení poplatku za podanou přihlášku ke studiu ÚHRADA PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: Poplatek za podanou přihlášku činí 500,-Kč poplatek zaplatit na č.ú.: /0100 variabilní symbol: specifický symbol: oborové číslo uchazeče / vygenerované počítačem po vyplnění e-přihlášky/ doklad o zaplacení zaslat s vytištěnou přihláškou ke studiu Podání žádosti o odvolání na bakalářské obory a navazující magisterský obor zasílejte na adresu: Do 30 dnů od doručení rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky děkanovi Fakulty zdravotnických studií na adresu: ZČU v Plzni Fakulta zdravotnických studií, Univerzitní 8, Plzeň

13 Příloha 4 POKYN DĚKANA Číslo 13D/2011 Přijímací řízení Fakulty zdravotnických studií (dále FZS) Západočeské univerzity pro akademický rok 2012/2013 I. Studijní programy a obory Pro akademický rok 2012/2013 je vyhlášeno přijímací řízení v bakalářských studijních programech a oborech: Kód studijního oboru Studijní program Ošetřovatelství: Studijní obor Forma studia Počet přijímaných uchazečů Kód B5341 Všeobecná sestra prezenční forma 40 Kód B5341 Všeobecná sestra kombinovaná forma 60 Studijní program Porodní asistence: Kód B5349 Porodní asistentka prezenční forma 30 Studijní program Specializace ve zdravotnictví: Kód B5345 Fyzioterapie prezenční forma 50 Kód B5345 Ergoterapie prezenční forma 30 Kód B5345 Radiologický asistent prezenční forma 30 Kód B5345 Zdravotnický záchranář prezenční forma 30 Studijní program Veřejné zdravotnictví: Kód B5347 Ochrana veřejného zdraví prezenční forma 25 Pro akademický rok 2012/2013 je vyhlášeno přijímací řízení v magisterském navazujícím studijním programu N 5341 Ošetřovatelství: Kód studijního Kapacitní limit přijímaných Studijní obor Forma studia oboru uchazečů 10 chirurgické ošetřovatelství 10 interní ošetřovatelství 5341T pediatrické ošetřovatelství Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech prezenční forma

14 II. Přihláška ke studiu 1. Ke studiu je nutné podat elektronickou přihlášku. 2. Termín podání elektronické přihlášky pro přijímací řízení je stanoven do Formulář elektronické přihlášky uchazeč nalezne na a další informace jsou zveřejněny na 4. Vytisknutou elektronickou přihlášku ke studiu je nutné zaslat na studijní oddělení FZS do , Tylova 59, Plzeň. 5. Podmínkou pro přijetí přihlášky ke studiu je doložení těchto požadovaných dokladů s vytisknutou přihláškou: lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu, (potvrdí v přihlášce ke studiu, mimo kombinované formy studia oboru Všeobecná sestra), úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, na obor Všeobecná sestra kombinovaná forma uchazeč/ka přiloží doklad o zaměstnání v oboru v délce 3 roky nebo registraci v oboru Všeobecná sestra, doložení úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu (Diploma Supplement) bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra (u navazujícího magisterského oboru). III. Poplatek za přijímací řízení 1. Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč na každý přihlášený studijní obor. 2. Administrativní poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu na: číslo účtu /0100; variabilní symbol ; specifický symbol oborové číslo uchazeče vygenerované počítačem po vyplnění e- přihlášky. 3. Poplatek se nevrací, bylo-li přijímací řízení zahájeno. Nedostavení se k přijímací zkoušce není důvod pro vrácení poplatku. IV. Podmínky přijetí ke studiu 1. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářských studijních oborech FZS je ukončené středoškolské studium maturitní zkouškou. 2. U navazujícího magisterského oboru Uchazeč/ka úspěšně ukončil/a studium bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra. 3. Úspěšné vykonání přijímací zkoušky pro bakalářské studijní obory z vědomostního testu biologie člověka v rozsahu 50 otázek. Ze čtyř nabízených možností je pouze jedna správná. Za každou správnou odpověď se přičítá jeden bod, chybně zvolená možnost a položka bez odpovědi je považovaná za chybnou a nepřičítá se žádný bod. Uchazeč/ka, který/á dosáhne 20 a méně bodů, nesplní přijímací řízení. Délka trvání testu je 60 minut. Pro přijetí ke studiu je rozhodující umístění v pořadí uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení v kapacitním limitu na jednotlivých studijních oborech FZS. 4. Úspěšné vykonání přijímací zkoušky pro navazující magisterský obor z vědomostního testu z teorie ošetřovatelství v rozsahu 40 otázek, z pedagogických a psychologických disciplín v rozsahu 20 otázek a 40 otázek z klinického ošetřovatelství (zaměření otázek na chirurgické,

15 interní nebo pediatrické ošetřovatelství dle zájmu o studium), celkem 100 otázek. Ze tří nabízených možností je pouze jedna správná. Za každou správnou odpověď se přičítá jeden bod, chybně zvolená odpověď a otázka bez odpovědi je považovaná za chybnou. Uchazeč/ka, který/á dosáhne 40 a méně bodů, nesplní přijímací zkoušku. Délka trvání testu je 120 minut. Pro přijetí ke studiu je rozhodující umístění v pořadí uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení v kapacitním limitu studijního oboru. 5. Termín přijímacích zkoušek: přijímací zkoušky bude uchazeči sděleno v písemné pozvánce k přijímací zkoušce. Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na pro přihlášené uchazeče, kteří se ze zdravotních důvodů doložené lékařským potvrzením nedostaví na řádný termín přijímacího řízení. 6. Nahlížení do materiálů přijímacího řízení podle ods. 6 zákona o vysokých školách může uchazeč realizovat ve dnech na studijním oddělení FZS. 7. Do 30 dnů od doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení může uchazeč podat žádost o přezkoumání původního rozhodnutí děkanovi Fakulty zdravotnických studií ZČU. Pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. V Plzni dne Vypracovala: Mgr. Monika Valešová proděkanka pro pedagogickou činnost Doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc. děkan FZS ZČU

16 Příloha 5 Hlavní usnesení přijatá na 9. zasedání sněmu Rady vysokých škol dne 24. listopadu 2011 Usnesení k problematice financování vysokých škol Sněm Rady vysokých škol zásadně nesouhlasí s návrhem rozpočtu vysokých škol na rok 2012, podle něhož po poklesu v roce 2011 dojde nejen k dalšímu výraznému poklesu celkového rozpočtu vysokých škol, ale i ke snížení průměrných výdajů na jednoho studenta, poměru výdajů na vysoké školy k HDP i podílu vysokého školství na rozpočtové kapitole školství. Schválení rozpočtu v této podobě povede ke snížení kvality vysokého školství, ohrozí schopnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů a povede ve svém důsledku ke snížení konkurenceschopnosti českého vysokého školství a ekonomiky ČR. Sněm Rady VŠ vítá pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu, připravený Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jehož přijetí by naznačené dopady alespoň částečně zmírnilo Sněm RVŠ opakovaně konstatuje, že srovnání vývoje rozpočtu regionálního školství a vysokého školství v kontextu demografického vývoje, o něž orgány RVŠ neúspěšně žádají již dva roky (od ), ministr školství Radě vysokých škol dosud nezaslal. Usnesení k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách Rada vysokých škol odmítá ty změny ve věcném záměru zákona o vysokých školách, které jsou v přímém rozporu se stanovisky Rady vysokých škol a nebyly projednány v pracovní skupině se zástupci reprezentací VŠ. Rada VŠ považuje text za zřejmý projev nedůvěry některých politiků ve schopnosti občanů ČR, zde studentů a pracovníků VŠ, si své záležitosti spravovat prostřednictvím samosprávné demokracie se vší zodpovědností vůči veřejnosti ČR. Ministerstvem s reprezentacemi VŠ trpělivě projednávaná verze věcného záměru zákona o VŠ doznala neprojednaných změn v září a říjnu V důsledku toho si text předkládaný do vlády na řadě míst protiřečí a potlačuje principy samosprávy a autonomie VŠ. Varující je, že ve věcném záměru nejsou řešeny zásadní výhrady vyjádřené Radou VŠ již v usnesení ze dne (125 pro, 3 proti, 8 se zdrželo). Rada VŠ má i nadále k tomuto návrhu zásadní výhrady, a to zejména k: Doplnění řady odstavců k problematice akreditací bez projednání v pracovní skupině. Návrhu na zavedení školného, kde dosud nebyly vyhodnoceny a zveřejněny zahraniční zkušenosti s jeho zavedením a poskytnuty rozbory rizik na základě kvalifikovaných simulací chování vybraného modelu školného.

17 Zavedení funkčních míst docentů a profesorů, kde Rada VŠ nadále trvá na své kritické koncepční připomínce. Návrhu na snížení a ztrátu garance minimálního zastoupení studentů v akademickém senátu vysoké školy. Kompetencím Rady vysoké školy, kde zdůrazňovanému zastupování veřejnosti touto Radou musí odpovídat skutečné posílení její zodpovědnosti vůči veřejnosti a tomu adekvátní způsob výběru jejích členů. V předložené verzi věcného záměru navíc došlo k dalším omezením autonomie VŠ, a to i změnou způsobu výběru rektora vysoké školy, kdy kompetence byla odebrána akademickému senátu a dána Radě veřejné vysoké školy. Rada VŠ nadále postrádá pečlivý rozbor rizik navrhovaných změn. Rada VŠ proto navrhuje: Dát prostor oponentuře a diskusi k návrhu VZZ. Zrušit Rady VVŠ ve stávajícím pojetí a vrátit odebrané kompetence AS. Ponechat stávající úpravu zastoupení studentů v AS. Diskutovat rizika změn v návrhu (akreditace, funkční místa...). Rada VŠ se obrací na další účastníky vnějšího připomínkového řízení s žádostí, aby také věnovali maximální pozornost nebezpečím uvedeným v tomto usnesení. Rada VŠ pověřuje předsednictvo RVŠ shromážděním a odesláním detailních připomínek k textům věcných záměrů předloženým MŠMT. Rada VŠ se v souvislosti s jejím končícím mandátem obrací na akademické senáty VŠ s naléhavou výzvou, aby do ustavení nové Rady VŠ v lednu 2012 přímo hájily zájmy veřejnosti, studentů a VŠ a věnovaly tomu maximální pozornost a úsilí. Usnesení k návrhu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Rada vysokých škol konstatuje, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy nijak nereagoval na usnesení předsednictva Rady VŠ ze dne , ve kterém předsednictvo RVŠ vyzvalo ministra k zajištění prostoru pro projednání návrhu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům. Věcný záměr tohoto zákona byl bez řádného projednání s reprezentací vysokých škol předložen do vnějšího připomínkového řízení. Rada vysokých škol považuje takový postup za přímé porušení 92 zákona č. 111/1998 Sb. a vyzývá předsedu vlády RNDr. Petra Nečase, aby zajistil při přípravě reformy vysokých škol dodržování platných zákonů České republiky. Sněm Rady vysokých škol pověřuje předsedu Rady vysokých škol svoláním mimořádného zasedání předsednictva Rady vysokých škol dne k projednání věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům.

Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne

Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 20.12.2011 Přítomni: dle prezenční listiny, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Josef Vojáček, prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc. Program:

Více

Akademický senát FZS

Akademický senát FZS Akademický senát FZS Zápis č.2-2011 z 2. zasedání pléna Akademického senátu FZS v akademickém roce 2010/2011 Termín: 2. 2. 2011 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Nepřítomni: viz prezenční

Více

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS.

považováno za nesplnění jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FZS. V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014 Ke studiu na FZS pro akademický rok 2013/2014 bylo přijato celkem 1448 přihlášek. Přijímací zkoušky se

Více

Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018

Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018 Č. j.: FZS/0027/18 PID: 406182 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018 Přítomni: dle

Více

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

Akademický senát FZS

Akademický senát FZS Akademický senát FZS Zápis č. 6-2015 z 6. zasedání pléna Akademického senátu FZS v akademickém roce 2015/2016 Termín: 21. 9. 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1) Nepřítomni: viz prezenční listina

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Článek 1 Přihláška ke studiu

Článek 1 Přihláška ke studiu UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Směrnice č. 5/2017 Věc: Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví,

Více

Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017

Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017 Č. j.: FZS/0129/17 PID: 388360 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017 Přítomni: dle prezenční

Více

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019

Evaluace přijímacího řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 Evaluace ho řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 Přijímací se konaly dne 12. 6. 2018 pro bakalářské a navazující magisterské obory. Náhradní termín pro ty, kteří

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Bakalářský studijní program a obor B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ 5345R021 Zdravotnický záchranář o přijetí ke studiu 14.07.2017

Více

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Č. j.: FZS/0284/16 PID: 372343 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Přítomni: dle

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

zveřejňuji I. Studijní program a studijní obory II. Přihláška ke studiu

zveřejňuji I. Studijní program a studijní obory II. Přihláška ke studiu V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Nařízení ředitele IVP č. 1/2016. Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2017/2018

Nařízení ředitele IVP č. 1/2016. Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2017/2018 Nařízení ředitele IVP č. 1/2016 Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2017/2018 Ředitel Institutu vzdělávání a poradenství vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. Č. j.: KaRek/0076/2017 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. června 2017 Přítomni: dle prezenční listiny 29 senátorů z

Více

Z Á P I S. číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr. Jana Povová, MUDr. Ivo Valkovský, doc. PhDr. Yvetta

Více

I. Studijní program. Kapacita pro přijetí nových studentů: 160

I. Studijní program. Kapacita pro přijetí nových studentů: 160 Podmínky přijímacího řízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301-Strojní inženýrství na Fakultě strojní ZČU v Plzni v akademickém roce 2018/2019 I. Studijní program Uchazeč se

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o

Více

Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2019/2020. Důležité informace pro všechny bakalářské obory

Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2019/2020. Důležité informace pro všechny bakalářské obory Vyhlášení podmínek přijímacího řízení na IVP pro studium v akademickém roce 2019/2020 Ředitel Institutu vzdělávání a poradenství vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2019/2020,

Více

Přijímací řízení FZV UP pro ak. rok 2020/2021- Bc. a nmgr. studijní programy v českém jazyce

Přijímací řízení FZV UP pro ak. rok 2020/2021- Bc. a nmgr. studijní programy v českém jazyce Přijímací řízení FZV UP pro ak. rok 2020/2021- Bc. a nmgr. studijní programy v českém jazyce Předpokládané termíny konání přijímacích zkoušek: 11. června 2020: bakalářské studijní obory/programy v formě

Více

Zápis 1/2018 ze zasedání Akademické rady VŠPJ konané dne 20. března 2018 v budově vysoké školy

Zápis 1/2018 ze zasedání Akademické rady VŠPJ konané dne 20. března 2018 v budově vysoké školy Čj.: VSPJ/02221/2018 Zápis 1/2018 ze zasedání Akademické rady VŠPJ konané dne 20. března 2018 v budově vysoké školy Účast: dle prezenční listiny z 28 členů Akademické rady VŠPJ (dále též AR VŠPJ ) na zasedání

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Směrnice rektora. č. 3/2014

Směrnice rektora. č. 3/2014 Směrnice rektora Název: č. 3/2014 k přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a magisterské studijní programy Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. prorektor Právní kontrola:

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Návrh na přijímací řízení 2014

Návrh na přijímací řízení 2014 Vážení členové AS, za vedení LF vám předkládáme návrh přijímacího řízení a počtu přijatých pro akademický rok 2014/15. Doc.PhDr. Miroslava Kyasová, PhD. Prof.RNDr.Eva Táborská, CSc. Návrh na přijímací

Více

Zápis č. 16 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 16 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 16 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 06. 06. 2017 Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: 2 Neomluveni: 0 Ukončení mandátu: 2 Hosté: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal,

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

Zápis z 9. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 9/2016 ze dne

Zápis z 9. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 9/2016 ze dne Zápis z 9. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 9/2016 ze dne 5. 5. 2016 Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů Omluveni: Paulína Maderová Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Lukáš

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2017/2018

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2017/2018 Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2017/2018 Předpokládané termíny konání přijímacích zkoušek: 29. května 2017: Fyzioterapie navazující magisterské studium - 1. kolo (písemný test) 12. - 16. června

Více

Směrnice děkana č. 5/2017

Směrnice děkana č. 5/2017 Směrnice děkana č. 5/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2018/2019 Článek I.

Více

Zápis z 12. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 12/2010 ze dne

Zápis z 12. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 12/2010 ze dne Zápis z 12. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 12/2010 ze dne 25.02.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 6 členů Omluveni: Bc. Helena Přibylová, Mgr. Jana Kameníčková Nepřítomni:

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/ OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 141/2018 Dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v

Více

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne 29. 11. 2016, budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Účast Přítomni: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Čeřovský, Mgr. Alena Hamanová, Mgr. Jana Chrásková,

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Akademický senát VUT v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na návrh

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ze dne 11. července 2017

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ze dne 11. července 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. července 2017

Více

I. Studijní program. Kapacita pro přijetí nových studentů: 160

I. Studijní program. Kapacita pro přijetí nových studentů: 160 Podmínky přijímacího řízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301-Strojní inženýrství na Fakultě strojní ZČU v Plzni v akademickém roce 2019/2020 I. Studijní program Uchazeč se

Více

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci https://youtu.be/q5qsrqgfq7y www.fzv.upol.cz Univerzita Palackého v Olomouci druhá nestarší univerzita v ČR založena v r. 1573 tvoří ji 8 fakult

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 2/2018

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 2/2018 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2018 Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 2/2018 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě stavební Vysoké školy báňské Technické

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

Akademický senát Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zápis ze zasedání akademického senátu OPF

Akademický senát Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zápis ze zasedání akademického senátu OPF Pořadové číslo zápisu: 3 Datum zasedání: 17. listopadu 1999 Zápis ze zasedání akademického senátu OPF Přítomni: Botlík, Brunda, Buzrla, Čemerková, Godulová, Jahodová, Malátek, Malátková, Partskhaladze,

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Akademický senát FZS

Akademický senát FZS Akademický senát FZS Zápis č. 1 2013 1. zasedání pléna Akademického senátu FZS v akademickém roce 2013/2014 Termín: 30. 9. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Nepřítomni: viz prezenční listina Hosté:

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. ledna 2017

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2301 Strojní inženýrství na Fakultu strojní ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2301 Strojní inženýrství na Fakultu strojní ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2301 Strojní inženýrství na Fakultu strojní ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019 1. Doktorský studijní program P2301 Strojní inženýrství

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2019/2020

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2019/2020 Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2019/2020 Předpokládané termíny konání přijímacích zkoušek: 10. června 2019: bakalářské studijní obory/programy v formě studia (včetně 1. kola oboru Zdravotnický

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu FSS OU dne

Zápis ze zasedání Akademického senátu FSS OU dne Zápis ze zasedání Akademického senátu FSS OU dne 21. 3. 2016 Přítomni (celkem) dle Prezenční listiny: 8 Komora akademických pracovníků: K. Cilečková, V. Gojová, P. Kazík, A. Krausová, M. Špiláčková, K.

Více

Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 29. ledna 2019 od 13:00 hodin v místnosti EU 219

Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 29. ledna 2019 od 13:00 hodin v místnosti EU 219 Zápis ze 182. zasedání AS FEL ZČU 2019 29. ledna 2019 - Stránka 1 z 5 Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 29. ledna 2019 od 13:00 hodin v místnosti EU 219 Přítomni: Členové AS FEL ZČU viz prezenční

Více

Přijímací řízení projednal a schválil Akademický senát LF MU na svém řádném zasedání dne

Přijímací řízení projednal a schválil Akademický senát LF MU na svém řádném zasedání dne Přijímací řízení 2017 - projednal a schválil Akademický senát LF MU na svém řádném zasedání dne 20. 9. 2016 Návrh vychází z ustanovení 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Děkan FUD UJEP doc. Mgr. A. Pavel Mrkus vyhlašuje podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018, a to

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 12. ledna 2013 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 11, směrnice č. 8/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 29.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 29. č. j.: KaRek/0039/2018 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 29. května 2018 Přítomni: dle prezenční listiny 27 senátorů z

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava č. 3/2018

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava č. 3/2018 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2017 Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava č. 3/2018 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Více

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2018/2019

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2018/2019 Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2018/2019 Předpokládané termíny konání přijímacích zkoušek: 28. května 2018: Fyzioterapie navazující magisterské studium - 1. kolo (písemný test) 11. - 15. června

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 2. října 2008, 13h, místnost 244NB Přítomni: Češková, Pošvicová, Poláková, Nováková,

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 4/2018

Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 4/2018 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2018 Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 4/2018 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysoké školy

Více

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s 46 odst. 5, 99 odst. 5 zákona č. 111/1998

Více

Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 17/2017 ze dne

Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 17/2017 ze dne Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 17/2017 ze dne 4. 5. 2017 Přítomno: dle prezenční listiny 7 členů Omluveni: Marie Pavlíková, Paulína Maderová, Mgr. Naděžda Calabová,

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ III. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM VYUČOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ III. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM VYUČOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 OR č. 12/2019 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ III. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM VYUČOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

Více

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech:

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech: Nařízení děkana č. 04/2017 Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro studium v českém i anglickém jazyce v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze

Více

Návrh na přijímací řízení 2017

Návrh na přijímací řízení 2017 Návrh na přijímací řízení 2017 Návrh předpokládá otevření stejných studijních oborů jako v akad.roce 2016/17. Pouze kombinovaná forma oboru Porodní asistentka nebude otevřena, naopak bude otevřena kombinovaná

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ č. 4/2012 Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od 1.1. 2016 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů,

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 1/2018 ze dne 7. února 2018

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 1/2018 ze dne 7. února 2018 Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 1/2018 ze dne 7. února 2018 Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK): 9 (viz prezenční listina)

Více

Číslo:100 České Budějovice, dne

Číslo:100 České Budějovice, dne Číslo:100 České Budějovice, dne 17. 10. 2006 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH USKUTEČŇOVANÝCH NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne I. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. 1. 2015 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507 r------- Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství

Více

Pravidla pro přípravu a schvalování studijních programů v rámci institucionální akreditace na ČZU v Praze

Pravidla pro přípravu a schvalování studijních programů v rámci institucionální akreditace na ČZU v Praze SMĚRNICE REKTORA Č. 5/2018 Pravidla pro přípravu a schvalování studijních programů v rámci institucionální akreditace na ČZU v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro všechny součásti

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 11, směrnice č. 5/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

I. Studijní programy a studijní obory

I. Studijní programy a studijní obory V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E.

Více