STAKO staví místo schod hotel, roste i nová regionální centrála SOB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAKO staví místo schod hotel, roste i nová regionální centrála SOB"

Transkript

1 ÍSLO 38 STAKO staví místo schod hotel, roste i nová regionální centrála SOB Po více než 30 letech se Hradec Králové do kal toho, že u Aldisu zmizely panelákové schody do nebe a místo nich vyroste moderní kongresový hotel inspirovaný prvorepublikovou architekturou. Hotel bude mít šest nadzemních a jedno podzemní podlaží, které bude vybaveno technickou infrastrukturou pro chod hotelu a zázemím pro jeho zam stnance. P i vstupu do hotelové recepce vás uvítají zlatavé barvy v kombinaci se d evem a teplé tóny s jednoduchou gra kou p enesou do období secese. Stravování bude zajišt no v 1. nadzemním podlaží v hotelové restauraci pro více jak sto host. Od 3. do 6. nadzemního podlaží bude p es 100 komfortních pokoj s vysokým standardem spl ujícím mezinárodní požadavky pro 4* ohodnocení. Elegantní prostory v kombinaci se stylovým ubytováním budou tím pravým místem pro po ádání remních a spole enských akcí. Kapacita velkého kongresového sálu je plánovaná až na 200 osob. Hotelový salónek v 6. nadzemním podlaží bude pln vybavený audiovizuální technikou s možností odpo inku na vyhlídkové terase s nádherným výhledem do p írody a na historickou ást m sta. Sou asný objekt schody do nebe byl navržen pro n kdejší Krajskou odborovou radu. Za al se stav t v roce 1986 a od roku 1988 sloužil jako zázemí a ubytovna pro d lníky. V roce 1992 byl zakonzervován. Dokon ení stavby je plánováno na rok Zhotovitelem projektu je hradecká rma STAKO, spole nost s ru ením omezeným, zpracovatelem projektové dokumentace je spole nost Žárovka architekti. Hotel Aldis se stane funk ní sou ástí areálu ob anského vybavení m stského a regionálního významu, uvedl jednatel spole nosti STAKO Ing. Petr Kulda. Nová centrála banky Od prosince minulého roku vzniká v prostoru u Aldisu i nová regionální centrála eskoslovenské obchodní banky ( SOB), jejíž první ást zajiš- uje spole nost Geosan Group. Letošní plány hovo í o dokon ení hrubé stavby budovy a oplášt ní fasády. Ke zprovozn ní centrály SOB by m lo v prvním pololetí roku Nový objekt pro 1000 zam stnanc bude sloužit p edevším jako telefonní a zpracovatelské centrum. Má mít ty i nadzemní podlaží, k tomu dv podzemní technická podlaží s parkovišt m. Mj. se po ítá i s jídelnou pro zam stnance, parkovišt m pro kola a šatnami, kavárnou pro ve ejnost, navíc bude možné si pronajmout prostory pro drobné obchody a služby. Bude zde i vkladový a výb rový bankomat, u kterého se klienti obslouží p ímo z okénka vozidla. SOB si pro realizaci objektu vybrala návrh ateliéru Projektil architekti, což je mj. rma, která u nás navrhla budovu Studijní a v decké knihovny ocen né titulem Stavba roku (zr, vizualizace hotelu STAKO) Festival Cinema Open nabídne lmy i autogramiádu hokejist Jubilejní 10. ro ník festivalu nezávislé lmové tvorby Cinema Open po ádá Centrum um leckých aktivit (CUA) se svými partnery 29. a 30. listopadu v Bio Centrál. K vid ní bude trnáct snímk r zných žánr a délek. Na své si p ijdou milovníci komedií, sci-, horor, dokument i dramat. Do sout žní sekce postoupilo dev t lm, které hodnotila patnácti lenná odborná porota. Na záv re né ceremonii v sobotu 30. listopadu budou vyhlášeni vít zové v kategoriích nejlepší lm a režie, nejlepší scéná a nejlepší kamera. Hlavní výherce získá cenu Královéhradeckého kraje a nan ní odm nu ve výši 25 tisíc K. O úsp chu snímk budou také rozhodovat samotní diváci, a to v hlasování po projekci každého bloku. Do inspirativního a doprovodného programu je za azena projekce lm První ak ní hrdina a sportovní dokument The Nagano Tapes. Ten vytvo il Bude d m s odleh ovací službou? jeden z bývalých absolvent lmových kurz Centra Ond ej Hude ek. A jelikož jsme také hokejovým m stem a chceme ukázat, že sport a kultura se mohou smyslupln propojovat, za adili jsme práv p ed sobotní hokejovou projekci autogramiádu hrá HC Mount- eld, informuje editelka CUA Martina Erbsová. Pro zájemce z ad lma budou po oba dny probíhat masterclass s profesionálními tv rci. P ipravena je také tradi ní prohlídka kina a promítací kabiny. Ani rodi e a d ti nep ijdou zkrátka. V sobotu od 15. hodin je pro n p ipraveno pásmo pohádek. Po n m bude následovat lmová dílna Filmovišt. Vstupné na festival je v p edprodeji v síti smsticket na oba dny 150 K, od 26. listopadu pak za 200 K. D ti do 12 let vstupné neplatí. Podrobný program na str. 7 a také na Marta Bergmanová V Honkov ulici by m la fungovat odleh ovací služba. Budovu, kde ješt v nedávné dob byli bezdomovci a narkomani, eká demolice a následn zde vyroste nový bezbariérový objekt s p tat iceti l žky, kde by mohli být i trvale ležící klienti. M sto už vypsalo sout ž na zhotovitele, zájemci se mohou hlásit do 9. prosince. Vedení radnice v minulosti odhadlo cenu stavby na ástku kolem 120 milión korun, což by zna ilo jednu z nejv tších investi ních akcí poslední doby. D ležitý projekt by mohl mít šanci na dotaci. Pokud by šlo všechno podle p edpoklad, mohlo by se za ít stav t už v p íštím roce a b hem osmnácti m síc by bylo hotovo. Odleh ovací služba má za cíl pomoci hlavn rodinám, které se starají o své blízké a pot ebují jim zajistit na p echodnou dobu pe ovatele. Jde o lidi se sníženou sob sta ností, nemocné i zdravotn postižené. Moderní za ízení prakticky nabídne celodenní pobytovou službu na p echodnou dobu, po kterou by lenové pe ujících rodin m li šanci na nezbytný odpo inek a regeneraci svých sil. (zr) Rozsvítí váno ní strom Chystají se na zimu Technické služby na území m sta Hradec Králové pe ují o zhruba 107 kilometr silnic a p es 340 kilometr chodník a stezek. O ty se bude v letošní zimní sezón starat p es dv stovky pracovník. Vozový park má celkem šest voz na údržbu silnic a další t i desítky na úklid chodník, nov p ibyly dv multikáry. V areálu technických služeb na letišti je p ipraveno 1700 tun posypových solí a 400 kubík t íd ného písku na údržbu chodník. V lo ské zimní sezón m sto za údržbu zaplatilo p es dev t a p l milión korun. (zr) V ned li 1. prosince od 16 do 17 hodin se na Masarykov nám stí op t po roce rozsvítí symbol zahájení adventu a nejkrásn jších svátk v roce - váno ní strom. P edváno ní náladu vytvo í Školní smíšený p vecký sbor p i Biskupském gymnáziu a Církevní ZUŠ v Hradci Králové Squadra Risonante. Rozsvícení bude dopln no stánkovým prodejem ob erstvení. (zr) Naše babi ka usp la i ve nále Poté, co usp la v krajském kole, triumfovala Jarmila Chudobová z Hradce Králové i v celorepublikovém nále ankety Nejlepší babi ka roku! Jedenadevadesátiletá stále vitální žena vyhrála v Olomouci mezi trnácti sout žícími, když úsp šn absolvovala rozhovor, volnou disciplínu a módní p ehlídku. Navíc získala ocen ní Nejstarší babi ka. Všichni bychom m li nejen babi kám, ale i d de k m ze srdce pod kovat za jejich každodenní ob tavou práci, ekl na olomouckém nále p ítomný hejtman Královéhradeckého kraje Ji í Št pán. (sv) idi i, pozor! Na nadjezdu v Koutníkov ulici je omezena doprava. Zúžení ze t ech jízdních pruh na dva si vyžádal špatný stav viaduktu, který by m l až do konce roku 2023 procházet postupnou rekonstrukcí a to za plného provozu. idi i osobních i nákladních vozidel by se proto m li tomuto místu pokud možno vyhnout a objet jej, protože hlavní tah z centra m sta sm rem na Ji ín a Náchod pat í i bez plánovaných omezení na nadjezdu k nejvytížen jším ve m st. (zr)

2 Film hradeckých student nutí k zamyšlení nad závažným problémem Exluzivní projekci celove erního studentského lmu V zajetí sít, který otevírá doposud tabuizované téma zneužívání d tí na internetu, nabízí Bio Centrál ve st edu 4. prosince od hodin, zárove bude možné diskutovat s tv rci a herci. Autory nápadu byli dva studenti lmu si vybrali anonymitu sociálních V hlavních rolích se objevili moderátor Josef Mádle, výtvarník Filip Pýcha, oboru Multimediální tvorba Hotelové sítí a zápletka pak pojednává o tom, školy v Hradci Králové Mat j Daniel ík a Mat j Krátký, když p emýš- také m že dopadnout. D jová linka nalistky ztvárnila Romana Jungová. co vše se m že díky ní stát a jak to hlavní ženskou roli investigativní žurleli o tom, kde budou d lat povinnou se dotýká i nebezpe nosti práce investigativního noviná e. Scéná vzni- podnikatel David Mrázek, v epizod- Ruského majitele nev stince si zahrál odbornou praxi. Jako nám t hraného kl pod vedením absolventa brn nské ních rolích se objevily místostarostka JAMU, divadelního lektora a režiséra Dvora Králové Alexandra Ji i ková Nokturna zvou Dominika Machá ka z Náchoda, který nebo mluv í radnice Miroslava Kameníková. Pro valnou v tšinu z nich Na první adventní ned li je v rámci cyklu Hradeckých nokturn p ipra- Postupn se zrodil produk ní tým to byla první herecká zkušenost p ed si ve lmu i zahrál. ven slavnostní koncert. 1. prosince sestavený z více než dvaceti student ze všech ro ník hradecké st ední Hrade tí studenti lm nato ili b - kamerou. v M stské hudební síni se na n m jako sólisté p edstaví trumpetisté Ji í školy, projektu se po producentské hem letošních šestnácti prázdninových dní ve Dvo e Králové nad Labem, a Karel Houdkovi a trombonistka Lucie stránce ujal u itel odborných p edm t oboru Roman Florián. n které scény pak v Josefov. (red) Houdková, varhany rozezní Petr Hostinský. V programu zazní díla W. A. Mozarta, G. Ph. Telemanna, J. S. Bacha a dalších známých autor. Vstupenky na: prosince v Kostele Nanebevzetí Panny Marie od 17 hodin návšt vníci uslyší pís ový cyklus eská mariánská muzika od Adama Václava Michny z Otradovic z roku Na koncert vystoupí unikátní soubor složený ze st edov kých louten a p vecký soubor OctOpus Vocalis.Vstupenky na: (jž) Prvenství v prestižní republikové anket Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové obsadila v celorepublikové anket, do které se zapojilo p es student a absolvent z celé R, první místo mezi ve- ejnými fakultami s ekonomickým zam ením. V ele prestižního žeb í ku m la index 92,1, další po adí: 2. Fakulta managementu VŠE v Jind ichov Hradci 90,8, 3. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brn 90,6, 4. Národohospodá ská fakulta VŠE v Praze 88,7, 5. Fakulta sociáln ekonomická UJEP v Ústí nad Labem 87,4. Celkem bylo v této kategorii hodnoceno jedenadvacet fakult. (zr) Senior bez nehod V rámci Evropské unie jsou senio- i druhou nejohrožen jší skupinou ú astník silni ního provozu. Zatímco p ed 10 lety byl jejich podíl na celkovém po tu ob tí nehod 15%, letos už je to rovná tvrtina. Projekt Senior bez nehod proto 27. listopadu od 10 hodin ve víceú elovém sále Knihovny m sta Hradec Králové p iblíží formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a videoprezentací, jak by se lidé m li chovat na silnicích, aby p edešli nehodám. (zr) Na tvrtek 5. prosince chystá Knihovna m sta Hradce Králové pro d ti Mikulášskou pohádku, která ve víceú elovém sále za ne v hodin a hned po ní bude následovat mikulášská nadílka. Váno ní t šení aneb Malý advent v roubence Šrámkova statku v Pileticích nabídne v sobotu 7. prosince od 10 do 16 hodin mj. pe ení chleba a buchti ek, zdobení perní k, betlémy, pohádky a zpívání. HEDVA Textilní podnik zabývající se hedvábnickou výrobou. Jeho závody byly v roce 1949 soust ed ny do národního podniku, který se v roce 1988 stal státním podnikem a v roce 1993 se transformoval na akciovou spole nost. V sou asné dob je výroba soust ed na do dvou tkalcoven v Moravské T ebové se vyrábí metrový textil, p íze i pracovní oble ení a dopl ky; v Rýma ov se zam ují na žakárské tkaniny a pánské módní dopl ky v etn kravat. Výrobu obou závod zušlech- ují pracovníci v moravskot ebovském závod 02. Hedva dodává na trh pod zna kou Cyr gambie, kterou koupila v roce 2008 od belgické spole nosti, potahové tkaniny na zahradní nábytek a d tské ko árky. (kk) Kambodžská absolventka Univerzity HK pok tila na své alma mater vlastní knihu Na Fakult informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) se konal k est knihy Dcery Kambodže, jejíž autorkou je Thavry Thon, která úsp šn absolvovala studia oboru Informa ní management na FIM UHK v roce Fakulta informatiky a managementu už patnáct let pomáhá díky vlastnímu programu stipendií a spolupráci s organizací lov k v tísni k vysokoškolskému vzd lání lidem v zemích, kde spole enské pom ry neumož ují mladým a talentovaným lidem studovat. Thavry je jednou z úsp šných absolventek tohoto programu. Rádi jsme pomohli, aby se s její knihou mohli seznámit i tená i v esku. Knížku do eštiny p eložila naše sou asná studentka Eliška Lanzová a já v ím, že se p íb h odhodlané venkovské dívky Dámská jízda nejen pro dámy Východo eská abeceda aneb Co možná o Královéhradecku a Pardubicku nevíte HEJDUK, Milan Jako devítiletý nastoupil do pardubické hokejové p ípravky, b hem své kariéry se stal symbolem klubové v rnosti. Oblékal dresy jenom dvou tým v esku svých Pardubic, za mo em Colorada Avalanche, žádná jiná volba pro n j neexistovala. V polovin 90. let se šuškalo, že v Pardubicích hraje jakýsi rychlonohý st ízlík (nar ), který má neuv itelný ich na góly. Milan Hejduk byl strojem na ni ení branká, už jako dvacetiletý dokázal v extralize nast ílet 27 gól. Opravdovým bude líbit, vysv tlil d kan fakulty profesor Josef Hynek (na snímku s autorkou knihy). Kniha je autobiogra ckým dílem nejen o život v Kambodži, vypráví o t ech generacích žen a o spole enských pom rech a zvyklostech v zemi. Jak Thavry uvedla na k tu, studium na hradecké univerzit bylo pro ni velkým p ínosem a pomohlo jí v jejím dalším život : N kte í lidé si neuv domují, jaké mají možnosti a jak dob e se mají. Naproti tomu jsou na sv t tací, kte í si musí vše vybojovat a jít si tvrd za svým cílem, pokud cht jí n eho dosáhnout. Thavry se svobodn rozhodla pro život s eským partnerem, kterého poznala p i studiích na FIM. Nyní žijí v Kambodži a pracují v nakladatelství, které spolu založili. Zuzana Dostálová Netradi ní p edváno ní setkání eského rozhlasu Hradec Králové v podob Dámské jízdy nejen pro dámy je p ipraveno na pátek 6. prosince od 18 hodin v kavárn Petrof Gallery. Vystoupí na ní zp va ka Ilona Csáková, here ka Markéta Hrubešová, tane nice Veronika Lálová, eskoslovenská Miss 2019 Klára Vavrušková, spisovatelka Jana Vlková, vizážistka Lucia Gibodová, kosmeti ka Vlasta Libotovská a podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová. V netradi ní roli se p edstaví i moderáto i a moderátorky eského rozhlasu Hradec Králové. Na pódiu nebudou chyb t Muž roku Vojta Urban, zp vák David Deyl, moderátor Mirek Va ura a Václav Marek s orchestrem Blue Star. Sou ástí ve era, kterým budou provázet Zdena Kabourková a Lada Kloko níková, bude i k est nového dámského kalendá e seniorek z královéhradeckého domova U Bi i ky. (red) Sametový koncert Dechový orchestr m sta Hradce Králové pod vedením kapelníka Ladislava Tyrnera pot ší hudební p íznivce svým tradi ním podzimním koncertem, který se uskute ní ve tvrtek 5. prosince od 19 hodin ve velkém sále Adalbertina. Sametový koncert bude v novaný p ipomínce revolu ních událostí roku 1989 a oslav 30 let svobody. V podání více než padesátky muzikant zazní skladby p edevším eských autor a chyb t nebude ani slavná Modlitba pro Martu. (mš) zlomem pro n j byla až olympiáda v Naganu (1998). Sice se st ídal s Janem alounem a na turnaji nevst elil jediný gól, ale svým pohybem a hrou upoutal. V lét 1998 se st hoval do Colorada. Tam se pohádka O Milanovi rozjela naplno, nikdy nemusel na farmu, všech 14 sezon za mo em odehrál v prvním týmu a vychutnal si zlaté asy Colorada. Kolem n j se prohán ly hv zdy jako Forsberg, Sakic, Bourque, Roy... a v roce 2001 s nimi Hejduk vyhrál Stanley Cup. O dv sezony pozd ji se s 50 góly stal nejlepším kanonýrem sout že. Jenže ím byl starší, tím víc se ozývala bolavá kolena. Sám o sob n kolikrát prohlásil, že hrál jenom na jedné noze. Nakonec na ní zvládl p es 1000 zápas v NHL, dal 375 gól a v roce 2005 vybojoval i titul s Pardubicemi. Kariéru ukon il po sezon S rodinou se usadil v americkém Denveru, kde vychovává dva syny a na zahrad pro n a další d ti z okolí dokonce postavil malou hokejovou arénu. (rp) HENYCH, Stanislav Rodák z Jilemnice ( ) a úsp šný b žec na lyžích. V bílé stop za al závodit v deseti letech, ješt v dorosteneckém v ku se v noval atletice, ale pak už se soust edil jen na b h na lyžích. Jeho nejv tším úsp chem byla st íbrná medaile na mistrovství sv ta 1974 ve švédském Falunu v maratonu na 50 km (na archivním snímku stup vít z vlevo). Na olympiád v Japonsku (Sapporo 1976) dob hl v závod na 30 km devátý, což bylo v té dob nejlepší umíst ní eskoslovenského klasického lyža e na ZOH po II. sv tové válce. Má doma sedm titul mistra republiky. Po skon ení aktivní kariéry a po roce 1990 podnikal v obchodu se sportovním zbožím, byl i p edsedou KS SKI Jilemnice. (zr)

3 Studie prov í možnost parkování pod povrchem Velkého nám stí V procesu projednávání projektu rekonstrukce Velkého nám stí m sto prov í možnost parkování pod povrchem této plochy v historickém centru Hradce Králové. Rada v minulých dnech odsouhlasila studii, která by m la prov it možnosti parkování pod povrchem, vyhodnotit sou asný stav povrchu a inženýrských sítí, navrhnout etapizaci a projednat zp sob provedení stavby s památká i. B hem léta si už radnice nechala zhotovit geologický pr zkum. M stský útulek pro opušt ná zví ata ve správ Technických služeb Hradec Králové u Lesního h bitova (tel ) a depozit pro ko ky v areálu letišt (tel ) nabízejí k osvojení tyto své do asné sv ence. Snažíme se problém s parkovacími místy ešit všemi možnými zp soby, chceme vrátit Velkému nám stí funkci p irozeného spole enského centra. Snahou je odblokovat zám r rekonstrukce Velkého nám stí, územní rozhodnutí je ale zatím v Ho icích. Je t eba dojít ke konsenzu mezi dostate ným po tem míst, která by odpovídala jak návšt vnosti centra Hradce, tak vyhovovala rezident m. Chceme prov it možnou výstavbu podzemního parkovišt pod Velkým nám stím s vjezdem z Komenského ulice. O relevanci tohoto projektu rozhodne až plánovaná studie, sd lil nám stek primátora Ji í Bláha. P ed zhotovením zmi ované studie byly provedeny p ípravné pr zkumy a práce, kterými jsou v první ad zhodnocení geologických pom r pro uvažovaný zám r. Uvažuje se o vzniku celkem 200 parkovacích míst a celkové investici 200 milión korun. Plánovaná studie Velkého nám stí prov í možnosti parkovacích kapacit pod povrchem v etn variantního ešení podzemní ásti v etn posouzení vjezdových objekt a poskytne návrh zázemí pro návšt vníky historického centra jako sou ást parkovacího objektu. Rovn ž by m la sledovat stav podloubí, tedy povrchy a inženýrské sít. Studie po ítá s návrhem etapizace výstavby. Možný zám r rovn ž bude projednán s orgány památkové pé e, vybranými dot enými orgány Adventní trhy zvou na t icáté jubileum Muzeum východních ech na Eliš- in náb eží p ipravilo na záv r tohoto týdne XXX. ro ník tradi ních adventních trh. P edstaví se 139 prodejc a emeslník, 52 stánk bude na Eliš in náb eží a 87 prodejních míst uvnit budovy muzea. Najdete v nich výrobky z p írodních materiál v podob perník, šperk, pali kovaných krajek, modrotisku, sví ek z v elího vosku, mýdla a foukaných váno ních ozdob. V nabídce ob erstvení nebudou chyb t medovina, trdelník, ani váno ní pe ivo, které si budete moci vychutnat za melodie váno ních tón v podání hudebního souboru Sarabanda. Muzejní adventní trhy jsou otev eny v pátek 29. listopadu od 15 do 22 hodin, v sobotu 30. listopadu od 9 do 20 hodin a v ned li 1. prosince od 9 do 16 hodin. Tradice t chto akcí sahá k p edváno ním trh m drobného um ní a um leckého pr myslu po ádaných um leckopr myslovým muzeem v Hradci Králové v roce První ro ník novodobých, tehdy ješt Váno ních trh, se pak uskute nil 1. a 2. prosince do muzea si našlo cestu p es t i tisíce návšt vník. V lo ském roce navštívilo adventní trhy, které se mimo ádn konaly v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, osm tisíc zájemc. (hep) Ty energie vám nevyú tuji, je s tím moc práce aneb O právech nájemce Obzvlášt ve v tších m stech je obecn nedostatek byt k pronájmu, pronajímatelé tak hrají prim a ur ují si pravidla, za jakých byt pronajmou. asto se lze také setkat s nabídkou, že nájemné je v etn energií a nevyú tovává se má na to však pronajímatel právo? Sou ástí nájemní smlouvy m že být (písemné) ujednání, že za energie platí nájemce paušální platbu a tato platba se nevyú tovává, i kdyby skute ná spot eba byla nižší nebo naopak vyšší než paušální ástka. Výše uvedené však neplatí, pokud jde o nájemní smlouvu uzav enou na více než 24 m síc nebo na dobu neur itou. V takovém p ípad je nutné vždy vyú tovat platby za dodávky tepla, teplé vody a dodávky vody a odvád ní odpadních vod. Pokud však nájemce hradí m sí ní zálohy na energie, dle zákona má pronajímatel povinnost nájemci zú tovat skute nou výši energií (tj. náklad za plyn, elekt inu, teplo apod.) oproti uhrazeným zálohám na tyto služby. Toto zú tování musí pronajímatel zaslat nejpozd ji do 4 m síc od konce zú tovacího období, které je zpravidla ro ní. Pokud pronajímatel toto vyú tování v as neposkytne (p i emž nájemce nemá povinnost ho vyzvat k p edložení vyú tování), uhradí nájemci pokutu ve výši 50 K za každý den prodlení s p edložením vyú tování. V p ípad, že oproti zaslaným zálohám vznikl p eplatek, musí jej pronajímatel vrátit nájemci nejpozd ji do 4 m síc od obdržení ádného vyú tování. Pokud p eplatek v as neuhradí, má nájemce krom p eplatku nárok i na úroky z prodlení a p eplatek m že jako tzv. bezd vodné obohacení žalovat i p ed soudem. Jan Holásek, advokát a len zastupitelstva m sta Hradec Králové a organizacemi a zástupci vlastník. Celkem za tyto podklady m sto zaplatí bezmála jeden milion korun v etn DPH. Projekt je a bude samoz ejm intenzivn projednáván s památká i, zatím jsme ve stavu úvah a možných ešení. Musíme zjistit, co by lidem nejvíce vyhovovalo a bylo nejlepším možným ešením, dodal Bláha. Vícepráce za 2 milióny Rada m sta Hradce Králové na svém posledním zasedání schválila vícepráce za dva milióny korun, které jsou nutné p i výstavb provizorního parkovišt pro 205 aut u fakultní nemocnice. Investice by tak m la dosáhnout celkové výše t ináct milión korun. Vyšší náklady zavinily odvoz odpad, které se našly v zemi, a zvýšení konstruk ních vrstev. Ohlášený termín dokon ení pot ebné stavby v únoru 2020 by m la rma Matex Hradec Králové dodržet. Do budoucna se plánuje u nemocnice výstavba parkovacího domu, ale vše je odvislé od toho, kdy na silni ním okruhu vznikne k ižovatka Mileta. (red) Ocení nálezce pokladu Nálezce zlatého pokladu na Náchodsku dostane od krajského ú adu nálezné ve výši korun tuto hodnotu stanovil znalecký posudek Puncovního ú adu a radní ji doporu ili zastupitelstvu ke schválení. P i ven ení psa v lese si muž na plácku rozrytém od divokých prasat všiml ze zem tr ícího konce drátu a nejprve si myslel, že to je pytlácké oko. Když z hlíny vyhrabal dev t klubek drátu, považoval je za odpad. Až doma zjistil, že našel zlatý poklad, který p edal pracovník m Muzea Náchodska. Dev t zlatých nekone ných spirálek je starých zhruba 3000 let a váží 257 gram. Drátky vytvo il dávný emeslník tak, že roztepal zlato do tenkého plechu, následn jej sroloval a sva il. (lv) Dopisový maratón V pond lí 2. prosince v 16 hodin odstartuje v KraPiCi na Masarykov nám stí nejv tší sv tová dopisová kampa Maraton psaní dopis po- ádaná organizací Amnesty International. eší otázku (ne)dodržování lidských práv v r zných koutech sv ta. Letošní devátý ro ník je v nován mladým lidem do 26 let. Cílem je spole n ru n napsat a poslat co nejvíc dopis s výzvami vládám a ú ad m p íslušných zemí a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí. Krom dopis vládním p edstavitel m bude možnost napsat dopis, pohled nebo vzkaz p ímo uv zn ným nebo jejich rodinám a vyjád it jim tak podporu. (zr) ertík, evid.. 533/2009, k íženec, pohlaví: pes, barva: erná, v k: 9 let, kohoutková výška 48 cm. P átelský temperamentní k íženec špice je nejdéle drženým psem v útulku, cen ná je jeho radostná povaha. Je vhodný k rodinnému domku s uzav eným dvorkem, kde bude mít sv j prostor, protože má svérázn jší povahu. Je vhodný pro zkušeného kynologa. Lá a, eviden ní íslo 170/2019, k íženec, pohlaví: pes, barva: erná, odhadovaný v k: 10 let, kohoutková výška: 30 cm. Jde o postaršího, ale velmi vd ného pejska. Hodil by se ke starším lidem, kterým bude báje ným spole níkem. Další informace na Ho el bojler, pálilo se jídlo na plotn Hasi i zasahovali ve sklepních prostorách jednoho z dom na Velkém nám stí, kde zaho el bojler. Práci m li i v garážích obchodního domu na Dukelské t íd, kde po technické závad vycházel z jednoho z automobil kou. Byli p ivoláni i do Blešna, kde byla cítit spálenina, ale jak se ukázalo, nešlo o požár, le o p ipálené jídlo na plotn. (gö) Bezdomovec v domku a epa na silnici Nocovat p ed nákupním centrem ve vystavených zahradních domcích se zacht lo jednomu z bezdomovc - opakovan tam m l v úmyslu strávit noc. Na námitky ostrahy nereagoval, proto mu museli p ijet vysv tlit, že se zde ubytovávat nem že, strážníci m stské policie. Ti se postarali i o pr jezdnost p es Labský most, kde se do jednoho z jízdních pruh vysypal náklad cukrové epy. (kn ) Auto není trezor, zmizely koruny i eura Žena po zaparkování na Masarykov nám stí uložila svoji kabelku mezi p ední sedadla vozidla a asi na deset minut se vzdálila. Když se vrátila, zjistila, že kabelka, ve které m la n kolika tisícovou hotovost v korunách a eurech, mobilní telefon, tablet, klí e a brýle, zmizela - vše v celkové hodnot tém 140 tisíc korun. Kabelka se po chvíli o n kolik ulic dál sice našla, chyb la však v ní - nan ní hotovost. (kor) BLOKOVÉ IŠT NÍ (zákaz zastavení platí od 7-13 hodin, p ípravné práce budou probíhat od 6 hodin): Hradební (od Nezvalovy po Víta Nejedlého), Švendova (od V. Nejedlého po Pospíšilovu t ídu), Šimkova (mezi Buzuluckou a Pospíšilovou t ídou), Baarova (od ul. V Lipkách po Jungmannovu - parkovišt u hlavní vozovky), mimo ádné (6-10) Mýtská, Malé nám. (od Mýtské po Velké nám stí), Velké nám. (od Malého nám stí po p.19 levá strana, od Malého nám stí po p. 161 pravá strana, první 4 ady p ed p. 1), V Kope ku (od Velkého nám stí po t. SA), mimo ádné (7-11) Albertova, Vrchlického (mezi Albertovou a V Lipkách, Wolkerova od Albertovy po p a po p. 38), mimo ádné (8-13) Masarykovo nám. (od Havlí kovy po t. Karla IV.), Všehrdova (mezi P. Holého a Habrmanovou), mimo ádné (9-15) Hálkova (od Všehrdovy po p. 288 a po p. 270), mimo ádné (10-16) Sukovy sady (mezi Go árovou t ídou a ul. U Koruny), U Koruny (mezi Sukovými sady a nám. 28. íjna), Hradební (od Nezvalovy po Balbínovu), Plácelova, Gagarinova (od Myslive kovy k Je né, p ed p , , ), Hradební (mezi Pospíšilovou t ídou a Víta Nejedlého), U Soudu (od t ídy SA po Kubištovy sady), Jungmannova (mezi Veverkovou a Na Rybárn ), Markovická (od Lužické po Myslive kovu), Jungmannova (parkovišt vedle p. 1504, od Veverkovy po Baarovu), mimo ádné (6-24) Eliš ino náb. (mezi Divišovou a Palackého), mimo ádné (0-24) Eliš ino náb. (mezi Divišovou a Palackého), mimo ádné (0-20) Eliš ino náb. (mezi Divišovou a Palackého). Zdroj:

4 ÈISTÍRNA PEØÍ nabízíme èištìní peøí, šití dek, polštáøù. POLŠTÁØE na poèkání, DEKY do druhého dne. Kydlinovská ul. 156, HK. Tel.: , PRONAJMEME NEBYTOVÉ PROS- TORY S PARKOVÁNÍM. Wonkova ul. 432, Hradec Králové. Plocha 52 m 2. Volné ihned. Tel.: nebo

5 Za kulturou, zábavou i pou ením Vybíráme z aktuální nabídky královéhradeckých divadel, kin, galerií, výstavních síní a dalších kulturních institucí AC KLUB-Zámostí: Beánie vš party d jepisá (18), (20.30), Hit Mix Noche (21). akce: Krajina skrytá uvnit sv ta - Ob- se pohádka p estala bát (17), CLUB DENOCHE: Rybi ky GALERIE MODERNÍHO UM NÍ vý klub senior (10), k est knihy Jak Medicafé (18), Živá cimbálová muzika CLUB LA FABRIQUE: eskoslovenská videodiskotéka (22). HOSPODA U SALAVC, Vysoká n. dimíra Menšíka (10), Muzikoterapeurazy Orlických hor (do ). Prosincové matiné o život herce Vla- (20), Kapely Znouzecnost, Petrol Station a Vana (19), Kapely CLUBCAFÉ PESCOA, t ída SA: L.: Adventní tvo ení a zpívání (14). tická relaxace pro dosp lé (17), Ty krávo a Fénix (20), Bene ní Den otev ených dve í Ob anského poradenského centra (15) Dokument Kosmické srážky HV ZDÁRNA A PLANETÁRIUM: Testování IQ pro d ti i dosp lé (16.30), koncert pro Jani ku (17), Vypráv ní Varhany královský nástroj v jazzu a promítání fotogra í Honzy Musila COUNTRY CLUB LUCIE: (18.30), Dokument Hledání života (18.30), Polaris 2 Lucie a ta- (17). Výstavy: Nová tvá Evropy (do o Islandu (19) ), Co nás baví (do ), Manuál + rocková zábava (20). ADALBERTINUM akce: Koncert Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Netradi ní betlémy a další tvorba (do CROSSCAFE, Go árova t ída: Fotogra e výtvarnice Elišky Podzimkové jemství padajících hv zd (15), p ednáška Ing. Lu ka Dlaboly Apollo 12 (17), ), Krajinou p íb h (do ), Hrubý Trio (19-velký sál), Váno ní koncert Evy Urbanové a Moravského výstava k sout ži Leonardo (do Tiché osudy (do ). dokument Kosmické srážky (19.30). 2020), Vánoce v Evrop ( ). klavírního tria (19-velký sál). Studio A: DISKRIT 5, Havlí kova: INFOCENTRUM, Eliš ino náb eží Pobo ky Kukleny: Adventní výstava Ivy Duškové, Morav Pohádka Posel nebes (10), Skupinová v domostní sout ž (19). akce: Adventní tvo ení (10). Galerie Suterén: Univerzita Hradec Pohádka ertova nev sta (10). DIVADLO DRAK: 27. a Cesta (8.30 a 10.30), A na noze international (18), do Výstava ské P edm stí: Toastmasters Králové: Výro í sametové revoluce (do ALDIS, Kongresové centrum: ), 30. ro ník fotogra cké sout že Premiéra 2019 (do ), Autor- Film Music Tour 2019 (19-velký sál), pevnina (15 a 17), Ned lní ateliér: Pop-up Ježíšek (14 a v Laby- Vav ina: Betlém, Nový Hradec: 26. Pohádkový sv t, Ji í Šermí ská burza (9-12), ská výstava fotograf Roman Binder P edváno ní koncert (19.30-malý sál). rintu), Improviza ní zápas Pale- 11. Výtvarná dílna: Drátkované šperky a Roman Binder jr. z rockových koncert a jejich zákulisí ( ). áci vs. Bizoni (19 ve Studiu). Pokud (17), Výtvarná dílna: Zdobení váno ních perní k (13), Slezské ARTI OK, t. Karla IV.: není uvedeno jinak, jsou p edstavení Talk show Vítka Martince (19), JAZZOVÝ KLUB SATCHMO: na hlavní scén. Výstavy Galerie P edm stí: Váno ní výtvarná O sedmi trpaslících (16). N Chant Jazz (19), Berdych Labyrint: P íb h Draku - retrospektiva dílna pro d ti i dosp lé (16). Výstava ATELIÉR LABYRINT, Nový Hradec: Saša Kozák - Deskové obrazy škole (sobota a ned le 10-17, všední KD ST ELNICE: Ned lní ta- KOSTEL ESKOBRATRSKÉ CÍRK- gang (19.30). šedesáti sezón divadla, A ne íkej to ve St ípky revoluce (do ). a látkové sochy (do ). dny na objednání). Stálá expozice Muzeum loutek (úterý až ned le 10-17). KLICPEROVO DIVADLO: zpívání - žáci ZŠ Praska ka (16.30). ne ní odpoledne (14). VE EVANGELICKÉ: Adventní BAJKAZYL, Gayerova kasárna: Trash Hero otev ená beseda DIVADLO JESLI KY JOSEFA TE- Furianti (19), Finský k KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE: (19-21), Kytarohraní (19). JKLA: Sebevrah (18). (14.30), Brat i Karamazovi Nekomentované prohlídky od BIO CENTRÁL: Poslední (19), erná voda (19-Studio Beseda), 14 do 15 hodin, komentovaná prohlídka od 15 hodin. DOMÁCÍ HOSPODA, Eliš ino náb eží: Domácí vlny DJs Petro aristokratka (10), P ekladatelé (18), Malý íjen (19), Anna Karenina (19). Pokud není uvedeno jinak, Výjime ní (20.30), Bezstarostná dívka (18), Bílý jak padlý sníh jsou p edstavení na hlavní scén. Vým stí: Výstava Camino na kole kách Eco, Batcha, Kadel (21). KRAJSKÝ Ú AD, Pivovarské ná- ELIŠ INO NÁB EŽÍ: Otužilecké Labe 2019 (12.40). (20.30), Poslední aristokratka stava: V ra Fina Každý den je dar. (do ). (10), Cinema Open: Prohlídka kina KLID NA K IŽOVATCE prostor KRAPICE, Masarykovo nám stí: FAKULTA INFORMATIKY A MAa promítací kabiny (16), Nezávislé l- pro klid, pohyb, poznání, tvo ení a radost ( MASARYKOVO NÁM STÍ: Maratón psaní dopis (16). NAGEMENTU: ro ník studentské konference o cestování (10). my I. (18), První ak ní hrdina (19.30 a 22.15), Nezávislé lmy II (20.30), Rodinné konstelace (17.30 h). Rozsvícení váno ního stromu (16-17) Cinema Open: Animované l- FILHARMONIE: Zimní královna balet (16), Aneta Langerová Heleeli (20), ETH (20). Adventní zastavení koncert cyklu KLUB P 4: Smrtihlav (20), M STSKÁ HUDEBNÍ SÍ : my pro rodiny (15), Filmovišt (16), Prohlídka kina a promítací kabiny (16), koncert (20), Monika Absolonová koncert (20). KLUB MÁNESOVA: Hudební tvrtky (15). no ní koncert sbor Gybon a Vokální Hradecká nokturna (17), Vá- Milan Cyro a Tomáš Uher (16.30), Nezávislé lmy III (17.30), Králové videa GALERIE BARBARA: Jan e icha KNIHOVNA M STA Centrum harmonie (19). (19), Autogramiáda hokejist (19.30), obrazy, V ra e ichová um lecké celoživotního vzd lávání, Wonkova MUZEUM PANENEK, Úzká ulice: Udílení cen a The Nagano Tapes (20), rámy, Vít zslav Odstr il sochy (do ulice akce: Senior bez nehod Otev eno tvrtek až ned le Nezávislé lmy IV (22), Ermitáž síla um ní (18), Poslední GALERIE KORUNA: Ji í Brázda: se žije v jihovýchodní Asii (10), Leo- Eliš ino náb eží akce: ). (10), beseda se Šárkou Denkovou: Jak MUZEUM VÝCHODNÍCH ECH, aristokratka (10). Garsonka: obrazy a gra ka (do ). nardova laborato (15), vernisáž k výstav Leonardo (16), Adventní koncert -Lendera Spor architekt o novostav- P ednáška PhDr. Ladislava Zikmunda- Zábava, zábava (17.30), První zrádce GALERIE NA MOST Faf UK: Výstava Vladimíra Šavla jr. Motýli a kv ti- Cantus Jarom (17), Cestobu Spo itelny královéhradecké v letech (21), První zrádce (17.30 a 21). BULLY, zimní stadión: Každý tvrtek Chytrý kvíz (19.30). Pribyše (do ). literární salon (17), Šacho- ro ník Muzejních adventních trh. ny v litogra i ze sbírky MUDr. Rudolfa vatelský Asgard (17), Východo eský (17), Výstavy: KDO, když ne my, KDY, když ne te (do ), P íroda z depozitá- (do ), Operace Barium 2. sv tová válka a Královéhradecko (do ), Tajemství pta í sekery (do ), Okolo Hradce aneb Hrade áci na kole (do ). NÁPLAVKA: CZ hity DJ Pavel Ferbas & Pedro (21), Koncert The Bros Tape k est alba (20), Nepál & Indie t ím sí ní dobrodružství (19). NOVÁ AKROPOLIS, t ída Karla IV.: V. E. Frankl Smysl života (18). NOVÉ ADALBERTINUM: až Adventní trhy (pá od 12, so a ne od 9). NUUK: Narozeninová nakláda ka (17). OB Í AKVÁRIUM: Otev eno úterý až ned le od 9 do 18 hodin. ORLICE PARK SHOPPING: Loutková pohádka Tajemství pohádkové knížky (15). PETROF GALLERY akce: Konference Etika a vývoj eské spole nosti po listopadu 1989 ( ), Koncert Kouzelné Vánoce s klavíristou M. Novákem (19). Výstava: Fotogra cké etudy Jana Schejbala. PILNÁ KOVA TOVÁRNA: Vystoupení ú astník kurzu improvizace (20), Suburbian vol. 1 On the Roof, Kluci, Mobile DJ (20), Black Holes, The May Revolution, Collectors (20). PIVOVAR BERÁNEK, St žery: Koncert Dobré ráno Blues (20). SEDMIKRÁSKA K es anské rodinné centrum: Feuersteinovointrumentální obohacování (16-18), Seznámení s vektorovou gra kou (10-12), Váno ní dobro inný bazar (9-12 a 14-17). ST EDNÍ ŠKOLA VIZUÁLNÍ TVOR- BY: Adventní a váno ní výstava (pá 14-18, so a ne 9-18). STUDIJNÍ A V DECKÁ KNIHOVNA akce: Hovory o demokracii Alexander Tomský: O kulturních a spole enských prom nách (18), Sebastian Prax: Za hipíky a buddhisty do Himálaje (17), P ednáška Sv t and l (17). Galerie Automat: Výro í výb r plakát student k 70. výro í založení knihovny (do ). ZŠ A MŠ JOSEFA GO ÁRA: Tomáš Pfeiffer: Setkání s biotronikou (17). ZUŠ ST EZINA: Dobrý ve er na Jihu celooborový koncert v Hudbocvi n (18).

6 I tģetí tendr na stavbu stadiónu byl zrušen. Jasno by mďlo být v bģeznu pģíštího roku (3) Poté, co byly zrušeny už tĝi tendry na výstavbu nového fotbalového stadiónu za maximální cenu 605 miliónĥ korun bez DPH, vypsalo mčsto v minulých dnech pĝedbčžné tržní konzultace, pĝi kterých bude od stavebních rem chtít včdčt, co by mčlo udčlat pro to, aby se mu ve výbčrovém Ĝízení podaĝilo nalézt dodavatele. Jasno, jaký bude další postup, by mčlo být v bĝeznu pĝíštího roku. Nabídku zapojit se do diskuse využili bývalý primátor MUDr. ZdenČk Fink a souþasný námčstek primátora Ing. Bc. JiĜí Bláha. Oba redakci dodali písemný pĝíspčvek, ve kterém popisují ze svého pohledu genezi celého pĝípadu. Zdenďk Fink: Fotbalový stadión postavíme rychleji a levnčji, Ĝíkal námčstek primátora Ing. Bc. JiĜí Bláha. PĜed lety zastupitelstvo mčsta schválilo zámčr postavit fotbalový stadión. Bylo na þase po desetiletích slibĥ. Plánovaná investice kolem 350 milionĥ korun. S ohledem na velikost investice jsme byli od zaþátku jednání ve styku s vedením fotbalového svazu, který v roce 2017 po pĥvodních 100 milionech pĝislíbil celých 300. Dostali jsme dokonce i vypracovaný plán výstavby dvou národních a dalších nčkolika podnárodních stadiónĥ, ve kterých byl i Hradec Králové s dotací 300 milionĥ korun. Což trochu uvolnilo investiþní stavidla, rozumčj, dáme 250 z rozpoþtu a v Hradci bude krásný nový stadión, který bude našemu mčstu slušet. Byla zadána projekce. A to v hodnotč do 550 milionĥ. TvrdČ na nás ale dopadly následné þistky na fotbalovém svazu a nčkterá obvinční, a s dotací byl konec. Škoda. Logicky došlo k návrhu etapizace výstavby. První dvč tĝetiny hned a zbytek až bude další investice možná. StejnČ jako v jiných mčstech naší zemč. RozumnČ. V projektu sice byly nedostatky, ale soutčž byla vypsána. Podle sdčlení rem, které mčly o stavbu zájem a obdržely dokumentaci, se podle ní dalo dílo realizovat. V zadání byly pochopitelnč dost tvrdé požadavky na stavební rmy, zejména stran referencí o provedených dílech. Ale šlo o velkou investici, kterou nemĥže realizovat každý. Nové vedení mčsta potĝebovalo z nčjakých dĥvodĥ zmírnit zadávací podmínky, a tak utratilo témčĝ milion korun za kontroly projektu. Kontrola statiky pĝinesla její 10 procentní nadhodnocení, což je normální, žádný statik nemĥže pracovat na knop. Druhá þást revize pĝinesla podle námčstka JiĜího Bláhy závažné a další nedostatky. Nikdy ale nikomu neĝekl, jaké jsou, a to ani na pĝímé dotazy na zastupitelstvu mčsta, ani novináĝĥm. Podle mých zpráv z fotbalového klubu byl dle vyjádĝení rem projekt pĝi dobrém autorském dozoru a drobných zmčnách realizovatelný podle pĥvodní dokumentace. RovnČž plánovaná etapizace byla pro mčsto podle mne nanþnč jistč výhodnčjší, a to zejména s ohledem na další chystané investice. Nyní je stavba stadiónu v nedohlednu. Hrají se kolem ní nčjaké hry, zastupitelstvo ukládá panu námčstkovi aby konal, ale od toho tam pĝeci je. Takže si na závčr dovoluji pana námčstka Bláhu parafrázovat ne rychleji a levnčji, ale dráž a nikdy. JiĢí Bláha: mčlo být ukonþeno vyhlášené první kolo výbčrového Ĝízení z pohledu kvali kace pĝípadných dodavatelĥ. Od tohoto data hrozila mčstu již úhrada nákladĥ za úkony pĝihlášených zájemcĥ. BČhem doby od zvolení, tedy asi jeden mčsíc, se nové vedení, kromč jiných povinností, muselo v tomto nároþném zámčru zorientovat. A zjistilo, že má dĥvodné pochybnosti o takto vyhlášené zakázce. Významem i rozsahem je to pro mčsto Hradec Králové akce bezesporu významná a unikátní. Bylo tedy tĝeba rozptýlit pochybnosti a získat jistý þas na provedení úkonĥ spojených se získáním dĥvčry v takto rozsáhlý projekt. Podle zákon 134/2016 Sb., o zadávání veĝejných zakázek bylo vyhlá- šeno tzv. užší Ĝízení. Již volba tohoto typu Ĝízení budila jisté otázky, které byly pozdčji potvrzeny. Z pohledu stadiónu byla soutčžena pouze hlavní tribuna, severní tribuna a trávník. To nebylo v projektu projektové dokumentaci pĝedpokládáno. Byla tedy otázka, jak budou dokonþeny zbývající þásti stadiónu. Dále se mčlo po dobu výstavby na stadiónu hrát. To podstatnč zvyšovalo náklady pĝípadného zhotovitele. Situace, kdy musí zhotovitel jednou za þtrnáct dní stavbu uklidit a zabezpeþit pro diváky je v pĝípadč takto rozsáhlé stavby unikátní a nákladná. Informace o provádčcí dokumentaci nebyly lichotivé. Tolik racionální zhodnocení stavu. Byl tedy zvolen postup pĝekontrolování dokumentace. Závady byly nalezeny a projektant v rámci reklamace díla vady projektu odstranil. NáslednČ probčhla soutčž na celý stadion, se zastropovanou cenou dle opravené dokumentace. Bohužel stav na trhu stavebních prací není pĝíznivý. Do soutčže se pĝihlásil jediný dodavatel s cenou pĝesahující cenu schválenou zastupitelstvem. SoutČž musela být ze zákona zrušena. Proþ stadión stavčt je také dáno stavem, v jakém se dnes Malšovický stadion nachází, a to zejména z dĥvodu probčhlé rozsáhlé demolice tĝí tribun v minulých letech. Fotbalový stadión je možné postavit v parametrech, které jsou dány projektem a cenou. Tuto možnost potvrzuje zájem více než deseti subjektĥ diskutovat o možné realizaci stadiónu v rámci pĝedbčžné tržní konzultace. PĜejme na závčr tohoto struþného shrnutí cesty k modernímu fotbalovému stadiónu v Hradci Králové, aģ projde všemi následujícími Ĝízeními úspčšnč a podaĝí se ho realizovat. (red) Otužilci se opďt ponoģí do Ģeky Labe Otužilecké Labe poĝádá oddíl dálkového a zimního plavání TJ Sokol Hradec Králové jako 48. roþník soutčže otužilcĥ, 19. roþník Memoriálu Františka Kašparovského a 7. roþník Královéhradecké dorostenecké soutčže. Uskuteþní se tuto sobotu 30. listopadu na tradiþním místč pĝed sokolovnou. Na pĝipravených tratích od 100 metrĥ po jeden kilometr se oþekává úþast kolem 200 plavcĥ, mezi nimi budou i nčkteĝí pĝemožitelé Kanálu La Manche. SoutČž je zaĝazena do ýeského poháru zimního plavání. První odvážlivci vyrazí na tratč po o ciálním nástupu na ElišþinČ nábĝeží v hodin, vyhlášení výsledkĥ je plánováno na 15. hodinu. V nedčli 1. prosince bude na témže místč mezinárodní soutčž v rámci 5. roþníku International Ice Swimming v plavbč na 1 km, start je pĝipraven na hodin. (mn) Osmdesátka fotbalisty Františka Šuranského Významné životní jubileum osmdesát let oslavil bývalý fotbalista hradeckého Spartaku František Šuranský. Narodil se v Nedachlebicích u Uherského HradištČ, fotbal hrál ve ZlínČ a v Dukle Olomouc, pak pĝestoupil do Hradce Králové. Zde v þernobílém dresu TJ Spartak odehrál v letech padesát zápasĥ v I. a II. lize a dal šest gólĥ. Po skonþení vrcholové kariéry se stal hrajícím trenérem v OpoþnČ, kde tým v roce 1972 pĝivedl k historickému postupu do I. A tĝídy. DálkovČ vystudoval Vysokou školu ekonomickou, má dvč dčti, pčt vnouþat a dvč pravnouþata. JeštČ dnes si obþas s kamarády zahraje nohejbal. Ke gratulantĥm se pĝipojuje i naše redakce. (fr) AQUACENTRUM: (10-14 úterý pro seniory), 27. a , (14-21 dčti za polovinu), a , , (10-14 úterý pro seniory). Podrobnosti a zmčny na BADMINTON: Rezervace kurtĥ TJ Montas mčsíc dopĝedu na www. tjmontas.cz. BOWLING: A-sport, Mrštíkova 1879, Hradec Králové, tel , Bowling-bar, Collinova 421, Hradec Králové, tel LEDNÍ HOKEJ: Tipsport extraliga Mount eld HK Olomouc (16). PLAVECKÝ BAZÉN: , , , a , a , , Podrobnosti a zmčny na RICOCHET: OtevĜeno každý den 14 až 22 hodin, tel SPORTPARK HIT, TĜebeš: Tenis, badminton, beachvolejbal, wellness, tness, provoz: 7-22 hod., tel: TENIS: LTC , SK Tenis areál Malšovice , areál U PĜívozu , Tenis centrum DTJ , VýE VOLEJBAL: extraliga juniorĥ Sl. Hradec Liberec (10) a PĜíbram (16), I. liga juniorek Sl. Hradec Lok. Trutnov (12 a 15), I. liga kadetek Sl. Hradec Kolín (10 a 14), extraliga juniorĥ Sl. Hradec Karlovarsko (11) a Lvi Praha (17), Mikulášský turnaj mládeže (9-16). WELLNESS STUDIO Flošna: OtevĜeno po, út, st, þt a ne od 10 do 21 hodin, v pátek a v sobotu od 10 do 23 hodin, tel Hradeþák, periodický tisk, vydává a tiskne Garamon s.r.o., Wonkova 432, Hradec Králové, evidenþní þíslo MK ýr E 22694, redakce Jaromír Fridrich , inzerce V. Svobodová , distribuce ýeská distribuþní a.s., do domovních schránek a schránek rem v HK. z Vydavatel nezodpovídá za obsah inzerce.

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2012

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2012 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2012 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Znalecký posudek číslo 2115-84/10

Znalecký posudek číslo 2115-84/10 Znalecký posudek číslo 2115-84/10 O obvyklé ceně objektu bydlení číslo popisné 10 na pozemku parcelní číslo 247, objektu bydlení číslo popisné 287 na pozemku parcelní číslo 245/2 a pozemků parcelní čísla

Více

Znalecký posudek číslo 2001-131/09

Znalecký posudek číslo 2001-131/09 Znalecký posudek číslo 2001-131/09 O obvyklé ceně nemovitosti objektu bydlení číslo popisné 1456 na pozemku parcelní číslo 2482 s příslušenstvím a pozemkem parcelní číslo 2482 v katastrálním území Znojmo-město,

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák.

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák. Zápis z jednání Pracovní skupiny pro vzdělávací centrum, které se konalo ve středu 23. 9. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Pražská 276, Úvaly Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: íslo jednací: MUVPK-OD 1137/17-NOV Spisová

Více

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 P ítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: - Ov ovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, p. Malý Navržený program 29. zasedání Rady M : 1)

Více

O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M. Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015

O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M. Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015 O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015 Přítomni: Jirásek Miroslav, Ing. Škvor František, Kokta Josef, Bc. Kadlečková

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Přítomni: Jiří Filip Koláček, MBA 1. místostarosta PaedDr. David Holman, MBA, Ing. Oldřich Štarha členové rady města. Omluven: Mgr.

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2013 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace Grafická část: SU 02 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ NÁVRH

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou strana: 1/6 PROVOZNÍ ŘÁD domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ Zápis ze schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole v Horní

Více

Zápis. 9/2010 z ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne v sále Obecního ú adu Hnojice

Zápis. 9/2010 z ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne v sále Obecního ú adu Hnojice Zápis. 9/2010 z ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 10.8.2010 v sále Obecního ú adu Hnojice P ítomni: Libor Kašpárek, Ji í Vrobel, Václav Adam,, Zden k Jurásek, Roman Knob, Petr

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Česká basketbalová federace

Česká basketbalová federace Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky staršího minižactva sezóny 2010/2011 1. Všeobecná ustanovení:

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

N zvy ulic v DaËicÌch

N zvy ulic v DaËicÌch N zvy ulic v DaËicÌch První oficiální rozdělení a pojmenování ulic města pochází z 80. let 19. století. Ulice měly svá jména samozřejmě již před tím, ale oficiálně pojmenovány byly až na zasedání obecního

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí):

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí): Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok ROŠKOPOV 1 + 3 (termíny a programy jednotlivých akcí): 4.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.- 4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19.-25.8. Filmová dílna Divadelní

Více

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán.

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán. Z á p i s z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 11.11.2010 v Dom spolkových aktivit Rubínek, Pozna ská 10, Brno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Druhé pokračování úspěšné kampaně tiskárny Printo. Ostrava má šanci vytvořit

Více

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 Obsah článek Str. článek Str. 1 Účast 1 9 Reklama 4 2 Systém 1 10 Povinnosti promotéra 4 3 Bodování 2 11 Hřiště a areál 5 4 Prize money 3 12

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

Univerzita dopřeje sport i postiženým 22.4.2014 Právo str. 16 Severovýchodní Čechy

Univerzita dopřeje sport i postiženým 22.4.2014 Právo str. 16 Severovýchodní Čechy Právo Univerzita dopřeje sport i postiženým 22.4.2014 Právo str. 16 Severovýchodní Čechy Zdeněk Seiner Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice otevře ve středu nově vybudovaná venkovní sportoviště v

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T ebí i stanoví

. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T ebí i stanoví M STSKÝ Ú AD T EBÍ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 T ebí, adresa pro doru ení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 T ebí. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924-47/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924-47/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924-47/2014 O ceně nemovitostí, tj. budovy če.58 rod.rekr stojící na parcel č. 161/10 (LV č.412), zapsané na LV č.399 pro obec Lipoltice, k.ú.sovoluská Lhota, část obce Sovoluská Lhota

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Zápis z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ Zápis č. 7/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 17. 12. 2014 od 19.00 hodin v zasedací

Více

Znalecký posudek č. 2339/2011

Znalecký posudek č. 2339/2011 Znalecký posudek č. 2339/2011 o ceně nemovitosti - pozemku č. parc. 431 v kat. úz. Bílina - Újezd, obec Bílina, okres Teplice, ve vlastnictví Karla Friedricha. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Ondřej

Více

M s t s k ý ú a d J i í n

M s t s k ý ú a d J i í n M s t s k ý ú a d J i í n Odbor dopravy - odd lení silni ního hospodá ství 17. listopadu 16, 506 01 Ji ín e-mail: doprava@mujicin.cz fax.: 493 545 285.j.: MuJc/2015/19074/DOP/MoE V Ji ín dne: 23.7.2015.rozh.:

Více

2 {. 2o-{2. " 1111111111111 1IIIIIIIImlllll. ldlst"rstvo zemed-;iství POZ~MKOVÝ úřad KLADNO -3. Obec Slatina Slatina 87 273 26 Olovnice

2 {. 2o-{2.  1111111111111 1IIIIIIIImlllll. ldlstrstvo zemed-;iství POZ~MKOVÝ úřad KLADNO -3. Obec Slatina Slatina 87 273 26 Olovnice 230051/2011-MZE-130704 ÚTV AR: Pozemkový úřad Kladno ČíSLO ÚTVARU: 130704 SPI OV Á ZN.: 2RP776/2011-130704 NAŠE ČJ.: 23005112011-MZE-130704 VYŘIZUJE: Pavla Neustupová TELEFON: 312278022 E-MAIL: Pavla.eustupova@mze.cz

Více

1 HRDINOU můžeš být i TY aneb NA PRÁZDNINY VŽDY PŘIPRAVEN Oslava 12. výročí zahájení činnosti INFORMAČNÍHO CENTRA Jaderné elektrárny Temelín IC ZÁMEČEK JE TEMELÍN U NÁS JE KAŽDÝ HNED VÍTANÝ HOST, MÁME

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/232/12/OSVO/Le Č.J.: MK/232/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Lekešová TEL.: 541422314 E-MAIL: lekesova@radnice.kurim.cz

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 11. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 11. jednání Červený Kostelec Usnesení z 11. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 18.5.2016 R-2016/11/1-11. Červený Kostelec 18.5.2016 Kanalizační přípojky - "Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková

Více

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,

Více

Zápis z lenské sch ze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek

Zápis z lenské sch ze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek Zápis z lenské sch ze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek Datum: 11. listopadu 2010 Místo konání: Univerzita Pardubice Fakulta restaurování Litomyšl Sch zi vedl: Luboš Macha ko P ítomni: 15 len

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Základní informace pro zákonné zástupce žáků a nově přijaté žáky 1. ročníku ve školním roce 2014-2015

Základní informace pro zákonné zástupce žáků a nově přijaté žáky 1. ročníku ve školním roce 2014-2015 33-56-E/01 Truhlářské a čalounické výroba OT1. Pro ubytované žáky je n á s t u p na domov mládeže dne 31. srpna 2014 v době od 15. 00 do 17. 00 hodin. Pro dojíždějící žáky je zahájení školního roku v pondělí

Více

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Informační podklad pro novináře Zpracoval: Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Deset let

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Alternativní návrh koncertní. oncertního. Janáčkovo kulturní centrum. Lokalita

Alternativní návrh koncertní. oncertního. Janáčkovo kulturní centrum. Lokalita Alternativní návrh koncertní k oncertního sálu v Brně Janáčkovo kulturní centrum Filharmonie Brno (FB) sklízí úspěchy po celém světě od Londýna po Tokio, ale ve svém domovském městě má k dispozici pouze

Více

M STO VIMPERK. Vymezení zpoplatn ných parkoviš

M STO VIMPERK. Vymezení zpoplatn ných parkoviš M STO VIMPERK Na ízení. 2/2011, o vymezení zp sobu využití pozemních komunikací v ásti území m sta Vimperk ve smyslu ust. 23 zákona. 13/1997 Sb., v platném zn ní. Rada m sta Vimperk vydává svým usnesením.

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Jihlava Datum: 25. ledna 2015 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 25. ledna 2015 3) Místo konání Čtyřdráhová

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J Září 2006 ČÍSLO 16 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Vypracoval : David Knápek, Kulturní centrum Obsah:Úvod, Provoz a akce KC (měsíční), Tabulka finanční přehled akcí Úvod Kolektiv Kulturního centra zůstal v roce 2013 nezměněn.

Více

Město Žatec V Žatci dne: 18. 4. 2016 Městský úřad Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 25. 4.

Město Žatec V Žatci dne: 18. 4. 2016 Městský úřad Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 25. 4. Město Žatec V Žatci dne: 18. 4. 2016 Městský úřad Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 25. 4. 2016 Věc : Předkládá: Vypracoval: Obsah: Pronájem části pozemků

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno...

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Z á p i s z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 24.11.2010 v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Zahájení: 15,30 hodin P ítomni: Mgr. Marek lapal Bc. Igor Fu ík Ing. Daniela

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2014 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Jedná se o p evod ástí pozemk p.. 858/104 o vým e cca 45 m2 a p.. 859/11 o vým e cca 16 m2, oba v k. ú. Ma atice

Jedná se o p evod ástí pozemk p.. 858/104 o vým e cca 45 m2 a p.. 859/11 o vým e cca 16 m2, oba v k. ú. Ma atice 1., 2. a 3., a to ve zm n doby nájmu z doby neur ité s ro ní výpov dní lh tou na dobu neur itou s devítim sí ní výpov dní lh tou, dále ve zm n výše nájmu z ástky 3 K /bm/rok + aktuální sazba DPH na ástku

Více

Když klient ví, co chce

Když klient ví, co chce NÁVŠTĚVA Když klient ví, co chce Některé zkušenosti jsou těžko přenositelné, musí se odžít. Bydlet v bytě je jiné než bydlet v domě, žít ve městě je něco jiného než žít na vsi. Navíc, s věkem se obvykle

Více

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu.

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Absolventi školy nemají problém najít zaměstnání, nejlepší z nich studují

Více

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Provozní řád školy Vypracoval: Schválil: Eva

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald,I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald,I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 25. listopadu 2010 od 18.30 hodin v přístavbě

Více