ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/ Praha 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10"

Transkript

1 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3073/85/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitostí - rozestavěný rodinný dům bz čp. postavený na pozemku č. 2386/85 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky č. 2386/24 a 2386/83 v katastru nemovitostí evidovány jako orné půdy, katastrální území Zruč nad Sázavou, obec Zruč nad Sázavou, okr. Kutná Hora. Objednatel posudku: REXIM REALITY s.r.o., Murmanská 1475/ Praha 10 Účel posudku: Zjištění obvyklé ceny dle zákona č.151/1997 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: Zdeněk M y s l í k Kovářova 141/1a Praha 5 Posudek obsahuje 15 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny rozestavěného rodinného domu bez čp. včetně příslušenství katastrální území Zruč nad Sázavou, obec Zruč nad Sázavou, okr. Kutná Hora. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitosti katastrální území Zruč nad Sázavou, obec Zruč nad Sázavou, okr. Kutná Hora je obvyklá cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění skutečné technické hodnoty staveb je v tomto případě použita metodika reprodukční ceny snížené o přiměřené opotřebení k věku a intenzitě užívání. Základem hodnoty bude výpočet obestavěného prostoru. Pro výpočet je použito podkladů URS Praha vč. seznamu směrných orientačních sazeb ke sborníku S-850 a sazebníku orientačních sazeb přímých nákladů a zahraniční metodika publikovaná Conzultinvestem Praha. Pro zjištění Administrativní ceny pak použita vyhláška Ministerstva financí č. 450//2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně uskutečňovaných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 450/2012 Sb.,), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na tržní hodnotu. Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu.

3 3 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům bez čp. - rozestavěný na st. 2386/85 včetně příslušenství Zruč nad Sázavou Zruč nad Sázavou Region: Středočeský Okres: Kutná Hora Katastrální území: Zruč nad Sázavou 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí LV č Katastrálního úřadu Kutná Hora Spisová dokumentace Snímek katastrální mapy Informace poskytnuté při fyzické prohlídce. Prohlídka a zaměření nemovitostí 5. Vlastnické a evidenční údaje: Dle LV č ze dne SJM Roub Pavel /0063 a Roubová Radka /3993 Zámek 1, Zruč nad Sázavou 6. Celkový popis nemovitosti: N á l e z Technický popis oceňovaných nemovitostí Jedná se o dům obytný, který splňuje podmínku 3 odst. c, vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a je charakterizován jako dům rodinný dvoubytový. Rodinný dům ke dni ocenění je ve stavu rozestavěnosti tzv. před dokončením. Rozestavěnost je patrná z dále uvedeného výpočtu procenta rozestavěnosti přímo v ocenění. Předmětem ocenění jsou dále pozemky v katastru nemovitostí evidované jako zastavěná plocha a orné půdy, které tvoří jednotný funkční celek, katastrální území Zruč nad Sázavou, obec Zruč nad Sázavou, okr. Kutná Hora.

4 4 Rodinný dům bez čp. rozestavěný na č. 2386/85 Patrový, podsklepený se střechou sedlovou, částečně pultovou a zaoblenou ze sbíjených vazníků s využitým prostorem v podkroví k účelovému využití. Obvodové konstrukce jsou zděné z POROTHERM bloků s dostatečnou tepelnou izolací se záměrem zateplení ještě extrudovaným polystyrenem, klempířské konstrukce z titanzinku, rozvod studené a teplé vody z centrálního zdroje, dveře plné nebo prosklené, okna plastová s termosklem, schodiště točité, podlahy keramické, nebo plovoucí, úplné sociální zařízení, z nadstandardního vybavení například vnitřní bazén atd. Objekt lze celkově hodnotit s prvky nadstandardního vybavení s tím, že chybějící konstrukce jsou uvedeny přímo v ocenění, snížení koeficientu prodejnosti je z důvodu smlouvy o zřízení zástavního práva, nedořešený právní stav, špatné dopravní spojení atd. Dispozičně obsahuje: IPP kotelna s technologii VIESSMANN a technologie pro bazén, prádelna a úplné sociální zařízení, kamenný vinný sklípek, INP a IINP podkroví - dvě bytové jednotky o dispozici 2+1 a 6+1 s vlastním vchodem, dvougaráž, šatna, pracovna, hala s oboustranným krbem do obývacího pokoje, kuchyň, sauna, krytý bazén s posilovnou, úplné sociální zařízení, do patra (podkroví) vede točité schodiště, z galerie jsou vstupy do obytných místností (ložnic a pokojů). Kvalita a vybavení je zřejmá z dále uvedené tabulky v souladu s příl. č. 6 k vyhl. Technická předpokládaná životnost a výpočet procenta opotřebení analytickou metodou je proveden s ohledem na stavbu zahájenou před více jak 10 lety na základě stavebního povolení z 01/2003 přímo v ocenění. Venkovní úpravy Ve smyslu vyhlášky jsou předmětem ocenění jen položky č. 2.5, 2.7, 15,19, 21 a 23 uvedené v příloze č. 11, přičemž se tyto na pozemku nevyskytují. Pozemky Jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří a dále orné půdy, které spolu tvoří jednotný funkční celek, katastrální území Zruč nad Sázavou, obec Zruč nad Sázavou, okr. Kutná Hora. Dle LV č skutečnost zastavěná plocha a nádvoří č. 2386/ m2 487 m2 orná půda č. 2386/ m m2 orná půda č. 2386/ m2 329 m2 CELKEM 1919 m m2 7. Obsah znaleckého posudku a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům bez čp. - rozestavěný před dokončením 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Vrtaná a.2 2 ) Venk. úpravy zjednodušeným způsobem b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky

5 5 B. Posudek Administrativní cena (vyhláška 450/2012 Sb.) Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. a) Ocenění staveb a.1 1 ) Rodinný dům bez čp. - rozestavěný před dokončením Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 5, typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Úprava koeficientu prodejnosti K p Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění: snížení koeficientu prodejnosti je z důvodu smlouvy o zřízení zástavního práva, nedořešený právní stav, špatné dopravní spojení atd Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,1520 Úprava koeficientu prodejnosti o: -30,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 0,8064 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] IPP 7,0*18,0+6,0*11,0 = 192,00 INP 10,0*7,8+6,95*22,0+7,0*12,8+15,0*15,5/2+2,0*13,5 = 486,55 +3,0*7,6 IINP 6,95*22,0+7,0*12,8+6,5*6,0/2 = 262,00 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha IPP 192,00 m 2 2,90 m INP 486,55 m 2 3,40 m IINP 262,00 m 2 3,30 m

6 6 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] IPP (7,0*18,0+6,0*11,0)*(2,90) = 556,80 m 3 INP 10,0*7,8*3,35+6,95*22,0*(4,15+5,4)/2+ = 1 893,22 m 3 7,0*12,8*(4,01+5,4)/2+15,0*15,5/2*2,7+ 2,0*13,5*2,7+3,0*7,6*4,1 IINP vč. zastřešení 9,65*8,9*1,2/2+6,95*22,0*5,6/2+7,0*12,8*5,3/2+ = 845,90 m 3 6,5*6,0/2*1,5/2+14,5*4,5*3,5/2 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor IPP PP 556,80 m 3 INP NP 1 893,22 m 3 IINP vč. Zastřešení NP 845,90 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 3 295,92 m 3 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu vybavení K 4 a stupně rozestavěnosti nedokončené stavby (OP = objemový podíl z přílohy č. 15, K = koeficient pro přepočet obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na vybavení, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část UP PP Roz Dok K [%] [%] [%] [%] [%] [%] 1. Základy: S 7, ,00 7,10 6,80 100,00 6,80 2. Zdivo: S 22, ,00 22,30 21,38 100,00 21,38 3. Stropy: S 8, ,00 8,40 8,06 90,00 7,25 4. Střecha: S 5, ,00 5,20 4,99 90,00 4,49 5. Krytina: S 3, ,00 3,20 3,07 100,00 3,07 6. Klempířské konstrukce: S 0, ,00 0,80 0,77 25,00 0,19 7. Vnitřní omítky: S 6, ,00 6,20 5,95 85,00 5,06 8. Fasádní omítky: S 3, ,00 3,10 2,97 0,00 0,00 9. Vnější obklady: S 0, ,00 0,40 0,38 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2, ,00 2,30 2,21 70,00 1, Schody: S 2, ,00 2,40 2,30 50,00 1, Dveře: S 3, ,00 3,30 3,16 5,00 0, Okna: S 5, ,00 5,20 4,99 80,00 3, Podlahy obytných místností: S 2, ,00 2,20 2,11 40,00 0, Podlahy ostatních místností: S 1, ,00 1,10 1,05 40,00 0, Vytápění: S 4, ,00 4,40 4,22 80,00 3, Elektroinstalace: S 4, ,00 4,10 3,93 75,00 2, Bleskosvod: S 0, ,00 0,60 0,58 0,00 0, Rozvod vody: S 3, ,00 3,00 2,88 90,00 2, Zdroj teplé vody: S 1, ,00 1,80 1,73 90,00 1, Instalace plynu: S 0, ,00 0,50 0,48 0,00 0, Kanalizace: S 2, ,00 2,80 2,69 80,00 2, Vybavení kuchyně: S 0, ,00 0,50 0,48 0,00 0, Vnitřní vybavení: S 5, ,00 5,10 4,89 5,00 0,24

7 7 25. Záchod: S 0, ,00 0,40 0,38 5,00 0, Ostatní: S 3, ,00 3,60 3,45 0,00 0, Bazén vnitřní A 4, ,00 4,28 4,10 40,00 1,64 Součet upravených objemových podílů: 104,28 Rozestavěnost: 70,88 Koeficient vybavení K 4 : 1,0428 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl upravený rozestavěností, UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opotř. Konstrukce, vybavení Stáří Živ. Opotř. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy: S 6,80 100,00 6,80 9, ,14 0, Zdivo: S 21,38 100,00 21,38 30, ,50 3, Stropy: S 7,25 100,00 7,25 10, ,50 1, Střecha: S 4,49 100,00 4,49 6, ,67 1, Krytina: S 3,07 100,00 3,07 4, ,57 1, Klempířské konstrukce: S 0,19 100,00 0,19 0, ,33 0, Vnitřní omítky: S 5,06 100,00 5,06 7, ,00 1, Vnitřní obklady: S 1,55 100,00 1,55 2, ,33 0, Schody: S 1,15 100,00 1,15 1, ,50 0, Dveře: S 0,16 100,00 0,16 0, ,00 0, Okna: S 3,99 100,00 3,99 5,63 30,00 1, Podlahy obytných místností: S 0,84 100,00 0,84 1, ,67 0, Podlahy ostatních místností: S 0,42 100,00 0,42 0, ,67 0, Vytápění: S 3,38 100,00 3,38 4, ,00 2, Elektroinstalace: S 2,95 100,00 2,95 4, ,00 1, Rozvod vody: S 2,59 100,00 2,59 3, ,00 1, Zdroj teplé vody: S 1,56 100,00 1,56 2, ,00 1, Kanalizace: S 2,15 100,00 2,15 3, ,33 1, Vnitřní vybavení: S 0,24 100,00 0,24 0, ,33 0, Záchod: S 0,02 100,00 0,02 0, ,33 0, Bazén vnitřní 1,64 100,00 1,64 2, ,67 1,5401 Opotřebení: 23,0460 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 6) [Kč/m 3 ]: = 1 975,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0428 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1460 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,8064 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 564,09 Plná cena: 3 295,92 m 3 * 3 564,09 Kč/m 3 = ,51 Kč Výpočet nedokončené stavby Úprava ceny za nedokončené konstrukce * 0,7088 Nedokončená stavba = ,94 Kč Opotřebení analytickou metodou: 23,0460 % ,03 Kč Rodinný dům bez čp. rozestavěný - zjištěná cena = ,91 Kč

8 Příslušenství a.2 1 ) Vrtaná Zatřídění pro potřeby ocenění Studna 9 Typ studny: vrtaná Hloubka studny: 30,00 m Profil studny: 200 mm Elektrické čerpadlo: 1 ks Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Ocenění Základní cena dle přílohy č. 10: hloubka: 30,00 m * 2 380,- Kč/m ,- Kč elektrické čerpadlo: 1 ks * ,- Kč/ks ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,8064 Plná cena: = ,72 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 8 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 92 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 8 / 100 = 8,000 % ,98 Kč Vrtaná - zjištěná cena = ,74 Kč a.2 2 ) Venk. úpravy zjednodušeným způsobem Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem dle 10 procentem z ceny stavby. Stanovené procento z ceny staveb: 3,50 % Ceny staveb pro ocenění venkovních úprav Název stavby Rodinný dům bez čp. - rozestavěný před dokončením Celkem: Cena stavby ,91 Kč ,91 Kč Ocenění Cena staveb celkem: ,91 3,50 % z ceny staveb * 0,0350 Venk. úpravy zjednodušeným způsobem - zjištěná cena = ,83 Kč

9 9 b) Ocenění pozemků Ocenění b 1 ) Pozemky Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: Základní cena pozemku odpovídá vzhledem k výhodnosti polohy pozemku na území obce, výhodnosti a komerční využitelnosti stavby na něm zřízené, a dosahuje výši sjednaných cen srovnatelných pozemků. Srážky ani přirážky dle tabulky č. 1 proto nebyly použity. Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 0,8064 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1460 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Úprava Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koef. K ] i K p [%] [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 63,96 1,00 2,1460 0, ,68 32 odstavec 2 - jiné pozemky - ve funkčním celku 32 odstavec 2 63,96 0,40 2,1460 0, ,27 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a 2386/85 487,00 110, ,16 nádvoří 32 odstavec 2 orná půda 2386/ ,00 44, ,81 32 odstavec 2 orná půda 2386/83 329,00 44, ,83 Stavební pozemky - celkem ,80 Pozemky - zjištěná cena = ,80 Kč Rekapitulace výsledných cen a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům bez čp. - rozestavěný před dokončením ,90 Kč 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Vrtaná ,70 Kč a.2 2 ) Venk. úpravy zjednodušeným způsobem ,80 Kč a) Ocenění staveb celkem ,40 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,80 Kč Celkem ,20 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč

10 10 Věcná hodnota dle THU a 1 ) Rodinný dům bez čp. - rozestavěný před dokončením Zastavěné plochy a výšky podlaží: IPP: 7,0*18,0+6,0*11,0 = 192,00 m 2 INP: 10,0*7,8+6,95*22,0+7,0*12,8+15,0* 15,5/2+2,0*13,5+3,0*7,6 = 486,55 m 2 IINP: 6,95*22,0+7,0*12,8+6,5*6,0/2 = 262,00 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška IPP: 192,00 m 2 2,90 m INP: 486,55 m 2 3,40 m IINP: 262,00 m 2 3,30 m Jednotkové množství: Jednotka: m3 IPP: (7,0*18,0+6,0*11,0)*(2,90) = 556,80 m3 INP: 10,0*7,8*3,35+6,95*22,0*(4,15+5,4)/2+ = 1 893,22 m3 7,0*12,8*(4,01+5,4)/2+15,0*15,5/2*2,7+ 2,0*13,5*2,7+3,0*7,6*4,1 IINP vč. zastřešení: 9,65*8,9*1,2/2+6,95*22,0*5,6/2+7,0*12,8* 5,3/2+6,5*6,0/2*1,5/2+14,5*4,5*3,5/2 = 845,90 m3 Jednotkové množství celkem: = 3 295,92 m3 Ocenění: Základní cena: 2 593,35 Kč/m ,92 m3 * 2 593,35 Kč/m3 = ,65 Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 23,050 % ,99 Kč Rodinný dům bez čp. - rozestavěný - výsledná cena = ,66 Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč

11 11 Porovnávací metoda a 1 ) Rodinný dům bez čp. - rozestavěný před dokončením Popis porovnávaných objektů: Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 1)Prodej, dům rodinný, 239 m2celková cena: KčAdresa: Okružní, Zruč nad Sázavou Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Typ domu: Patrový Plocha užitná: 239 m 2 Plocha pozemku: 239 m 2 Komerční prostor vhodný k podnikání i bydlení. Původní objekt z roku 1905 byl do současného stavu přestavěn a rekonstruován v letech Zachovány pouze nosné konstrukce a památkově chráněná fasáda.vytápění ústřední dvěma plynovými kotli. Sociální zařízení dimenzováno pro případné využití jako restaurace apod. Objekt obsahuje v přízemí kanceláře/prodejní plochu, 2x soc. zařízení, chodby a sklad. V podkroví půdní prostor připravený pro vestavbu. 2)Prodej, dům rodinný, 200 m2celková cena: KčAdresa: Zahradní, Zruč nad Sázavou Budova: Cihlová Stav objektu: Po rekonstrukci Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 Počet bytů: 1 Plocha zastavěná: 121 m 2 Plocha užitná: 200 m 2 Plocha podlahová: 160 m 2 Plocha pozemku: 755 m 2 Zařízeno: Částečně VÝHODNÁ INVESTICE! Prodej RD 5+1 po kompletní rekonstrukci ( nová střecha - tašky Bramac, zateplená fasáda, nové rozvody elektro, vody, odpadu ) ze 2/3 podsklepen, půdní prostory po celé délce domu (11m) k využití. Zděný přístavek pro zahradní nářadí + další prostor pro dílnu. Okrasná a užitková zahrada včetně ovocných stromů. Parkování pro 2 osobní auta na pozemku. RD se nachází ve vilové čtvrti, v klidné části obce s plnou občanskou vybaveností, nedaleko krásného zámku s přilehlým parkem, v okolí nádherná příroda, rekreační oblast, řeka Sázava, Praha po D1 35 min. Možnost nastěhování ihned po dohodě. Pro další informace kontaktujte kdykoliv. 3)Prodej, dům rodinný, m2celková cena: KčAdresa: Nad Městem, Zruč nad Sázavou Budova: Smíšená Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Rohový Vlastnictví: Jiné Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 Plocha zastavěná: 129 m 2 Plocha užitná: m 2 Plocha podlahová: 88 m 2 Plocha pozemku: m 2 Plocha zahrady: m 2 Parkovací stání: 2x Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod Topení: Lokální tuhá paliva, Lokální elektrické, Ústřední dálkové Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon, Internet Elektřina: 230V, 400V Doprava: Silnice Zařízeno: Částečně Prodej nízkoenergetické dřevostavby 4+kk, v klidné čtvrti města Zruč nad Sázavou. Dispozice dle přiloženého projektu. K domu byla přistavěna veranda a pergola. Vytápění elektrokotel a krb. Dále k domu náleží okrasná, zahrada se zahradním domkem, bazén se solárním ohřevem a vrtaná studna. Elektrická brána, vrata, předokenní rolety. Nízké provozní náklady. Bez dalších investic. Financování zajistíme

12 12 Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] ,- Kč 1,00 1,20 0,80 0,80 0,90 1,00 0, , ,- Kč 1,00 1,20 0,85 0,80 0,90 1,00 0, , ,- Kč 1,00 1,15 0,85 0,80 0,90 1,00 0, ,00 Součet: ,92 Kč/jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: ,31 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: ,10 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Základní cena: ,31 Kč 1,00 á ,31 Kč/ = ,31 Kč Rodinný dům bez čp. - rozestavěný - výsledná cena = ,31 Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Srovnávací hodnota a 1 ) Rodinný dům bez čp. - rozestavěný před dokončením Popis oceňované stavby: Jednotka: m3 Jednotkové množství: IPP: (7,0*18,0+6,0*11,0)*(2,90) = 556,80 jedn. INP: 10,0*7,8*3,35+6,95*22,0*(4,15+5,4)/2+7,0*12,8* (4,01+5,4)/2+15,0*15,5/2*2,7+2,0*13,5*2,7+3,0*7,6*4,1 = 1 893,22 jedn. IINP vč. zastřešení:9,65*8,9*1,2/2+6,95*22,0*5,6/2+ 7,0*12,8*5,3/2+6,5*6,0/2*1,5/2+14,5*4,5*3,5/2 = 845,90 jedn. Jednotkové množství - celkem: Podlaží: IPP zp = 192,00 m 2 výška = 2,90 m INP zp = 486,55 m 2 výška = 3,40 m IINP zp = 262,00 m 2 výška = 3,30 m Ocenění: = 3 295,92 jedn. Základní cena: 2 593,35 Kč/jedn ,92 m 3 á 2 593,35 Kč/m 3 = ,65 Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,65 Kč

13 13 Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,673 C B = 0,699 C C = 0,725 C D = 0,752 C E = 0,778 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 3,365 Orientace ke světovým stranám: C 5 3,625 Konfigurace terénu: C 3 2,175 Poloha vzhledem k centru obce: C 5 3,625 Převládající zástavba: E 5 3,890 Inženýrské sítě: C 5 3,625 Doprava: C 5 3,625 Obchod a služby: C 5 3,625 Školství: C 5 3,625 Zdravotnictví: C 5 3,625 Kultura, sport, ubytování: C 5 3,625 Úřady: C 2 1,450 Pracovní možnosti: C 5 3,625 Životní prostředí: D 5 3,760 Přírodní lokalita: C 5 3,625 Změna v zástavbě: C 5 3,625 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,725 Typ stavby: C 5 3,625 Možnost dalšího rozšíření: B 1 0,699 Obyvatelstvo: D 5 3,760 Názor znalce: B 5 3, ,819 Koeficient k = 66,819 / 92 = 0,7263 Korekce ceny * 0,7263 Rodinný dům bez čp. - rozestavěný - výsledná cena = ,49 Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč

14 14 Administrativní cena (vyhláška 450/2012 Sb.) Ocenění b 1 ) Pozemky Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 0,8064 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1460 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Úprava Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koef. K ] i K p [%] [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 63,96 1,00 2,1460 0, ,68 32 odstavec 2 - jiné pozemky - ve funkčním celku 32 odstavec 2 63,96 0,40 2,1460 0, ,27 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a 2386/85 487,00 110, ,16 nádvoří 32 odstavec 2 orná půda 2386/ ,00 44, ,81 32 odstavec 2 orná půda 2386/83 329,00 44, ,83 Stavební pozemky - celkem ,80 Pozemky - zjištěná cena = ,80 Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Metoda tříd polohy a) Pozemky a 1 ) Pozemky Pozemky oceněné metodou tříd polohy. Název: zastavěná plocha parcelní číslo: 2386/85 výměra: 320 m 2 Název: orná půda parcelní číslo: 2386/24 výměra: 1270 m 2 Název: orná půda parcelní číslo: 2386/83 výměra: 329 m 2 Výměra pozemků celkem = 1919 m 2 Výpočet věcné ceny pozemků metodou tříd polohy: Reprodukční cena stavby: ,65 Kč Zastavěná plocha hlavním objektem: 100 m 2 Pozemek pro stavbu obytného domu bez provozních prostor

15 15 Tabulka tříd polohy: Název znaku Třída polohy Všeobecná situace: Třída 3 Intenzita využití pozemku: Třída 4 Dopravní relace k velkoměstu: Třída 2 Obytný sektor: Třída 2 Řemesla, průmysl, administrativa, obchod: Třída 2 Průměrná třída polohy: 2,60 Povyšující faktory: 0,00 Redukující faktory: 0,00 Výsledná třída polohy: 2,60 Podíl ceny stavebního pozemku: 1,60 % Výpočet ceny: Základní cena pozemku: ( ,65 Kč * 1,60 %) / (100,0-1,60 %) = ,05 Kč Jednotková cena stavebního pozemku: ,05 Kč / (3 * 100 m 2 ) = 463,28 Kč/m 2 Cena stavební části pozemku: 463,28 Kč/m 2 * 300 m 2 = ,05 Kč Jednotková cena ostatních pozemků: 463,28 Kč/m 2 * 0,25 = 115,82 Kč/m 2 Cena ostatních pozemků: 115,82 Kč/m 2 * 1 619,00 m 2 = ,58 Kč Průměrná jednotková cena pozemku: 170,14 Kč/m 2 Výsledná cena pozemku: ,63 Kč Pozemky - výsledná cena = ,63 Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Indexová metoda a) Pozemky a 1 ) Pozemky Výchozí cena: = 150,- Kč/m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: * 0,90 B - typ stavebního pozemku: * 1,40 C - třída velikosti obce: * 1,00 D - typ polohy: * 1,30 E - územní připravenost, infrastruktura: * 0,90 F - speciální charakteristiky: * 0,85 Výchozí cena upravená = 187,96 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 187,96 Kč/m 2 Oceňované stavební pozemky: zastavěná plocha p.č. 2386/ m 2 orná půda p.č. 2386/ m 2 orná půda p.č. 2386/ m 2

16 16 Výměra stavebních pozemků: 1919 m ,00 m 2 á 187,96 Kč/m 2 = ,24 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,24 Kč Pozemky - výsledná cena = ,24 Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Porovnávací hodnota a) Pozemky a 1 ) Pozemky Seznam porovnávaných pozemků: Název reálná hodnota již zastavěného pozemku Realiz. cena Výměra Jedn.cena K p Váha Upravená jedn. [Kč] [m 2 ] [Kč/m 2 ] cena [Kč/m 2 ] 180, ,00 1,00 1,00 180,00 Oceňované pozemky: zastavěná plocha p.č. 2386/ m 2 orná půda p.č. 2386/ m 2 orná půda p.č. 2386/ m 2 180,- / 1,000 Výměra oceňovaných pozemků: 1919 m ,00 m 2 á 180,- Kč/m 2 = ,- Kč Pozemky oceněné porovnávací metodou - celkem = ,- Kč Pozemky - výsledná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč

17 17 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objektů: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota podle THU: Porovnávací cena objektů: Srovnávací hodnota: Stanovená věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Cena metodou tříd polohy: Porovnávací cena pozemků: Cena indexovou metodou: Stanovená věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena objektů: Porovnávací cena pozemků: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: šestmilionůpětsettisíc Kč

18 18 Posudek vypracován dne Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze dne pod Čj. SPR 1846/82 pro základní obor EKONOMIKA pro ceny a odhady se zvláštní specializací nemovitosti. Znalecký posudek je zapsán pod poř č. 3073/85/2013 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle přiložené likvidace. Zdeněk M y s l í k Kovářova 141/1a P r a h a 5 tel/fax nebo

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013 Znalecký posudek č. 1389-24-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č. 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012 Znalecký posudek č. 1326-4-2012 Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 466, s příslušenstvím a pozemky č. 854/1 a 854/3, v katastrálním území Hostavice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012 Znalecký posudek č. 1338-16-2012 Předmětem ocenění je : rekreační chata bez č.p., s příslušenstvím a pozemky parc. č. 11, 12 a 69/6 v katastrálním území Nezdín, obec Prosíčka, okres Havlíčkův Brod. Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 964-48-2006 Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Znalecký posudek č. ZP-3042

Znalecký posudek č. ZP-3042 Znalecký posudek č. ZP-3042 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 28, způsob využití: rod.dům s příslušenstvím ( travní porosty, stromy, IS, kůlny,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

OBSAH. Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky

OBSAH. Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4489/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům s pozemky Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Kleneč, k.ú. Kleneč Adresa nemovitosti: Potoční, 413 01 Kleneč

Více

Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Přípotoční 1519/10C 101 00 Praha 10. 76 EX 177/08-15 exekuční řízení

Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Přípotoční 1519/10C 101 00 Praha 10. 76 EX 177/08-15 exekuční řízení Znalecký posudek č. 3635/185/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného rodinného domu na p.č. st. 329 v k.ú. Písty u Nymburka, obec Písty, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016 NEMOVITÁ VĚC: Budova občanské vybavenosti - hotel Spessart č.p. 4968 na pozemku parc.č. 5214/3 a na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 5213/4 a č. 5214/4

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3329-152/2013 O ceně rodinného domu v Šumperku, J. z Poděbrad č.p.704/75 a zem. stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.877, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1738/56/12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1738/56/12 ZNALECKÝ POUDEK č. 1738/56/12 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 10 na st.parc.č. 613/1, 613/2, 613/3, venkovních úprav,, trvalého porostu, pozemku č.parcely st.613/1, poz. parc.č. 375/3 (zahrada), poz.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 220/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 220/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 220/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rozestavěné rekreační chaty na p. č. st. 215 a pozemku p.č. st. 215 s příslušenstvím, LV číslo 217 katastrální území Sedlice u Želivi, obec Sedlice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1261-23-2010 Předmětem ocenění jsou: zemědělské pozemky parc.č. 776, 783, 931, 1291, 1437, které jsou ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 266/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 505 součástí je stavba: Velké Pavlovice č.p. 1018, objekt bydlení, pozemku p.č. 506, 693/4, 693/5, 693/6, 695/1, 695/2, 696/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky.

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Z N A L E C K Ý č. 2311/057/2011 P O S U D E K STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2 NEMOVITOST Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Adresa nemovitosti: U Řeky čp. 185, Karviná - Staré

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 901/2014-D ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1438-43/2015 o ceně pozemku parc. č. st. 502 vč. stavby rekreační chaty č.e. 123 stojícího na pozemku parc. č. st. 502 a pozemku parc. č. 2109/3,

Více

Znalecký posudek č. 1463/21/11

Znalecký posudek č. 1463/21/11 Znalecký posudek č. 1463/21/11 o ceně obvyklé domu č.p. 11 na pozemku č.parcely st. 11, pozemku parcely č. st. 11, parc. č. 14 (zahrada), 15/1 (trvalý travní porost) 15/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Pilníkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. /2010 o ceně obvyklé rozestav. budova s příslušenstvím ( oplocení, travní porost, stromy,is, hosp. budova ) pozemek parc. č. 895/171 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č.895/174 ( ovocný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního podsklepeného rekreačního objektu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 257/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 29/1230/2012 o ceně nemovitosti budovy č.p. 10 s pozemkem a příslušenstvím, katastrální území Lštění, obec Lštění a rodinného domu č.p. 7 s pozemky a příslušenství, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ rozestav. budovy stojící na pozemku parc.č. 1042/2, a pozemku parc.č. 1042/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 124, pro obec Dříteň a katastrální území Záblatí Vlastník:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail: ZNALECKÝ POSUDEK č. 824-77/2012 O ceně nemovitostí a jejich příslušenství - budova č.p. 17 na pozemku p.č. st. 154, pozemek p.č. st. 154, a pozemek p.č. 140, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Vrbice u Valče, obec Vrbice - pozemku parc.č. st.29/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m 2 ) s budovou bývalé zájezdní

Více

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011 Znalecký posudek č. 1305-29-2011 Předmětem ocenění je: pozemek č. 709/52 zahrada dle LV č. 2186, v katastrálním území Hradové Střimelice, obec Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. Objednatel posudku:

Více