S 60/ /04 V Brně dne 4. května 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S 60/04-1924/04 V Brně dne 4. května 2004"

Transkript

1 S 60/ /04 V Brně dne 4. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 60/04, zahájeném dne 25. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost APOS-AUTO, s.r.o., se sídlem Českobratrská 3b, č.p. 1086, Letovice, IČ: , ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto r o z h o d n u t í : Spojení soutěžitelů APOS-AUTO, s.r.o., se sídlem Českobratrská 3b, č.p. 1086, Letovice, IČ: , a METRA BLANSKO a.s., se sídlem Poříčí 24, č.p. 1602, Blansko, IČ: , k němuž má dojít podle 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 23. února 2004 mezi společnostmi ADAST a.s., se sídlem Mírová 2, čp. 87, Adamov, IČ: , jako prodávajícím, a APOS-AUTO, s.r.o., jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost APOS-AUTO, s.r.o. získat akcie představující 42,2% podíl na základním kapitálu společnosti METRA BLANSKO a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se v souladu s ustanovením 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, p o v o l u j e.

2 O d ů v o d n ě n í Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, listiny zakládající spojení, stanov nabývané společnosti, zápisů z jednání řádných a mimořádných valných hromad nabývané společnosti, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/2004 ze dne 7. dubna Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 1. Notifikační podmínky K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií (dále jen Smlouva ), kterou uzavřely dne 23. února 2004 společnosti ADAST a.s., se sídlem Mírová 2, čp. 87, Adamov, IČ: (dále jen jako ADAST ), jako prodávající, a APOS-AUTO, s.r.o., se sídlem Českobratrská 3b, č.p. 1086, Letovice, IČ: (dále jen APOS-AUTO ), jako kupující. V důsledku této Smlouvy má společnost APOS-AUTO získat akcie představující 42,2% podíl na základním kapitálu společnosti METRA BLANSKO a.s., se sídlem Poříčí 24, č.p. 1602, Blansko, IČ: (dále jen METRA BLANSKO ). Výše uvedená Smlouva byla uzavřena jako jedna ze skupiny čtyř vzájemně závislých smluv ve smyslu ustanovení 275 odst. 2 obchodního zákoníku. Všechny smlouvy se vztahují k aktivům souvisejícím se společností METRA BLANSKO a smyslem nabytí jejích aktiv je dokončení procesu finanční restrukturalizace této společnosti v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 969/02. V první fázi správního řízení o povolení spojení soutěžitelů bylo nezbytné posoudit, zda je předmětná transakce spojením soutěžitelů ve smyslu 12 zákona. Podle ustanovení 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. Kontrolou se pro účely posuzování spojení soutěžitelů podle 12 a násl. zákona rozumí možnost určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování jiného soutěžitele. Z obsahového hlediska jde o odlišnou konstrukci oproti pojmu ovládání ve smyslu 66 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola ve smyslu zákona se výslovně vztahuje na určování nebo ovlivňování soutěžního chování jiného soutěžitele, zatímco ovládání předpokládá vliv na celkové řízení nebo provozování jiného podniku, zahrnuje tedy i jiné projevy chování než soutěžní. V této souvislosti zpravidla platí, že subjekt, který drží většinu akcií jiného soutěžitele, má nad takovým soutěžitelem kontrolu. Neexistují-li jiné právní nebo faktické okolnosti spolehlivě vyvracející tento závěr, stačí ke kontrole nadpoloviční akciový podíl na kontrolovaném subjektu. Na druhou stranu je rovněž možné, aby za určitých okolností vykonával kontrolu nad soutěžitelem subjekt, který nedrží akcie představující nadpoloviční podíl na základním kapitálu tohoto soutěžitele. Podle stanov společnosti METRA BLANSKO uskutečňuje obchodní vedení společnosti a činnosti související představenstvo. Představenstvo je voleno dozorčí radou (tzv. německý model), a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů dozorčí rady. Dozorčí rada má 2

3 tři členy, přičemž dva z nich jsou voleni prostou většinou hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě společnosti. Pro úplnost je nutno konstatovat, že valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři držící akcie s jmenovitou hodnotou přesahující 30 % základního kapitálu. Z informací a dokumentů poskytnutých Úřadu účastníkem řízení vyplývá, že valných hromad společnosti METRA BLANSKO se v posledních letech účastnili akcionáři společnosti držící akcie s jmenovitou hodnotou nepřesahující 45 % základního kapitálu společnosti. V souladu s výše uvedeným Úřad konstatuje, že navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů podle 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost APOS-AUTO se ziskem akcií společnosti METRA BLANSKO, představujících 42,2% podíl na jejím základním kapitálu, získá možnost výlučně kontrolovat soutěžní chování společnosti METRA BLANSKO. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky, vypočtený dle ustanovení 14 zákona, byl vyšší než 550 milionů Kč, a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč, je podmínka ustanovení 13 písm. b) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. 2. Charakteristika spojujících se soutěžitelů Společnost APOS-AUTO je společností s ručením omezeným, která je kontrolována následujícími fyzickými osobami: Ing. Antonín Oujezdský, bytem Východní 2332/4, Blansko, Ing. Ladislav Nečas, bytem Lesní 125, Ráječko, Ing. Josef Svoboda, bytem Sloup 7, Blansko, RSDr. Vladimír Pernica, bytem Šošůvka 144, Blansko, Ing. Josef Pernica, bytem Sloupečník 73, Blansko, Ing. Jiří Zouhar, bytem Sloupečník 69, Blansko, a Ing. Miroslav Růžička, bytem Pod Javory 28, Blansko. Společnost APOS-AUTO se zabývá především obšíváním, kompletací a centralizací volantů. V rámci České republiky kontroluje společnost APOS-AUTO společnost LEDER BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Boubínská 307, Vimperk, IČ: , která působí v oblasti obšívání a kompletace volantů. Výše uvedené fyzické osoby kontrolující společnost APOS- AUTO dále kontrolují společnosti APOS-Hotel Koupaliště, s.r.o., se sídlem U Koupaliště 82/10, Letovice, IČ: (hostinská činnost a ubytovací služby), a APOS Blansko, a.s., se sídlem Masarykova 20, Blansko, IČ: (dále jen APOS Blansko, především výroba pokladních boxů, průmyslových řídících systémů pro pokladní boxy, dopravníkových pásů, zahradního nábytku a regálových systémů). Společnost APOS Blansko kontroluje společnosti APOS-TRADING, spol. s r.o., se sídlem Masarykova 20, Blansko, IČ: (především zakázkové montáže nábytku a regálů, v roce 2003 nedosáhla žádného obratu), APOS-KOMPLET spol. s r.o., se sídlem Masarykova 20, Blansko, IČ: (nevyvíjí žádnou činnost a nedosáhla žádného obratu), a Tena Fabric a.s., se sídlem Soběšická 156, Brno, IČ: (pronájem nemovitostí). Společnost METRA BLANSKO je českou akciovou společností, která je před uskutečněním předmětného spojení vlastněna společnostmi ADAST a.s., se sídlem Mírová 2, čp. 87, Adamov, IČ: (42,203% akciový podíl), Palác Blaník a.s. (6,444% akciový podíl), Fond národního majetku ČR (4,605% akciový podíl), BUDERIO a.s. (3,991% akciový podíl) a některými dalšími právnickými či fyzickými osobami s podílem menším než 1 %. 3

4 V rámci České republiky vykonává společnost METRA BLANSKO kontrolu nad společností METRA KOMPONENTY s.r.o., se sídlem Poříčí 24, č.p. 1602, Blansko, IČ: , která nevyvíjí žádné aktivity, nemá zaměstnance a v roce 2003 dosáhla na trhu České republiky nulového čistého obratu. Společnost METRA BLANSKO vykonává dále kontrolu nad společností SP METRA UKRAINA, se sídlem Dombrovskogo 38, Žitomir, Ukrajina, zabývající se především opravami a servisem elektrických měřících přístrojů, jejich vývojem, výrobou a prodejem. 3. Dopady spojení Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností METRA BLANSKO. Činnost společnosti METRA BLANSKO lze rozdělit na dvě oblasti, a to oblast elektro a oblast strojírenské výroby. V oblasti elektro vyrábí společnost METRA BLANSKO řídící systémy pro textilní stroje, které dodává společnosti UNIPLET Třebíč, a.s., a dále měřící přístroje a tachografy. Ze skupiny nabyvatele vyrábí jen společnost APOS Blansko řídící systémy, přičemž se jedná o systémy, které jsou součástí pokladních boxů a nejsou vyráběny jako konečný produkt. Oba typy řídících systémů jsou tedy zcela odlišné a nejsou vzájemně zastupitelné. V oblasti strojírenské výroby působí společnost METRA BLANSKO (výroba plechových šasi, tvarování zámečnictví a kovoobráběčství, povrchové úpravy, vstřikování plastů, výroba nástrojů, výroba plastových a pryžových výrobků) i společnost APOS Blansko (výroba pokladních boxů pro supermarkety zámečnictví a kovoobráběčství, výroba dopravníkových pásů, výroba zahradního nábytku a regálových systémů, obšívání a kompletace volantů, lakování akrylovými laky bez tepelného vytvrzení). Jak ale vyplývá z výše uvedených konkrétních činností, kterými se spojující se subjekty v rámci dotčené oblasti strojírenské výroby zabývají, nedochází ani v této oblasti dotčené spojením k překrytí činností spojujících se soutěžitelů. Na základě výše uvedeného dospěl Úřad k závěru, že v oblasti elektro a v oblasti strojírenské výroby není pro účely posuzovaného spojení nezbytně nutné přistoupit k vymezení věcně relevantního trhu na území České republiky s konečnou platností. Ve výše uvedených oblastech jsou svými výrobky zastoupeny obě strany předmětného spojení, nicméně jejich výrobky nejsou vzájemně zastupitelné. Stejně tak tržní podíly spojujících se soutěžitelů v těchto oblastech jsou velmi nízké a nepřesáhly by při jakémkoli možném vymezení relevantních trhů (obchodní tajemství). Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že, při jakékoli v úvahu přicházející definici věcně relevantního trhu na území České republiky, nedojde předmětným spojením k výraznému nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice. 4

5 Pro naplnění podmínek, uvedených v 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku Ve smyslu ustanovení 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Ing. Martin Vitula pověřený řízením odboru fúzí Rozhodnutí obdrží: APOS-AUTO s.r.o. Ing. Antonín Oujezdský Českobratrská 3b, č.p Letovice PM:

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 123/04-2860/04 Brně dne 3. srpna 2004

S 123/04-2860/04 Brně dne 3. srpna 2004 ! S 123/04-2860/04 Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 123/04, zahájeném dne 28. června 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 211/03, zahájeném dne 29. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 54/04-1749/04 V Brně dne 21. dubna 2004

S 54/04-1749/04 V Brně dne 21. dubna 2004 S 54/04-1749/04 V Brně dne 21. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 58/04, zahájeném dne 19. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 28/05-4997/05-OOHS V Brně dne 29. srpna 2005

S 28/05-4997/05-OOHS V Brně dne 29. srpna 2005 S 28/05-4997/05-OOHS V Brně dne 29. srpna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 28/05, zahájeném dne 25. července 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003

S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003 S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 98/03, zahájeném dne 30. května 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003

S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003 S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 14/03, zahájeném dne 29. ledna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005

S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005 S 17/05-4015/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 17/05, zahájeném dne 18. května 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S170/2009/KS-9227/2009/840 V Brně dne 24. července 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S170/2009/KS-9227/2009/840 V Brně dne 24. července 2009 *uohsx001c3lf* UOHSX001C3LF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S170/2009/KS-9227/2009/840 V Brně dne 24. července 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : S 141/2007/KS-11495/2007/620 V Brně dne 25. června 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 141/07, zahájeném dne 24. května 2007 podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S100/2014/KS-4129/2014/840/JMě Brno 27. 2. 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S100/2014/KS-4129/2014/840/JMě Brno 27. 2. 2014 *UOHSX005T9M3* UOHSX005T9M3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S100/2014/KS-4129/2014/840/JMě Brno 27. 2. 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S100/2014/KS,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá Brno 10. 7. 2013 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá Brno 10. 7. 2013 ROZHODNUTÍ: *UOHSX0057U5B* UOHSX0057U5B ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S332/2013/KS-12990/2013/840/DVá Brno 10. 7. 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2014/KS-17901/2014/840/ASm Brno 26. 8. 2014 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2014/KS-17901/2014/840/ASm Brno 26. 8. 2014 ROZHODNUTÍ: *UOHSX006BJSC* UOHSX006BJSC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2014/KS-17901/2014/840/ASm Brno 26. 8. 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 61/01- OF, zahájeném dne 19. července 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840 V Brně dne 19. března 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840 V Brně dne 19. března 2009 *uohsx0016be0* UOHSX0016BE0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840 V Brně dne 19. března 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

Č.j. S 91/99-220/3244 V Brně dne 3.12.1999

Č.j. S 91/99-220/3244 V Brně dne 3.12.1999 Č.j. S 91/99-220/3244 V Brně dne 3.12.1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 91/99-220, zahájeném dne 30.8.1999 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení

Více

Fúze nově Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravil novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže, kterou v polovině ledna schválila vláda. Předchozí novela zajistila implementaci Nařízení Rady EU č.

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

Č.j. S 47/01-1209/01-OF V Brně dne 8.8.2001

Č.j. S 47/01-1209/01-OF V Brně dne 8.8.2001 Č.j. S 47/01-1209/01-OF V Brně dne 8.8.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný dle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992

Více

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení, zahájeném dne 7. května 2003 z vlastního podnětu dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

Č.j.: S 101/99-220/2605 V Brně dne 22.10.1999

Č.j.: S 101/99-220/2605 V Brně dne 22.10.1999 Č.j.: S 101/99-220/2605 V Brně dne 22.10.1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný dle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č.

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

FÚZE A PROJEKT FÚZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FÚZE A PROJEKT FÚZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku FÚZE A PROJEKT FÚZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BAKALÁŘSKÁ

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

2. ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY, NA NĚŽ SE NABÍDKA VZTAHUJE

2. ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY, NA NĚŽ SE NABÍDKA VZTAHUJE POVINNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V. TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. PPF Arena 2 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem

Více