Koncepce rozvoje Krajské knihovny Karlovy Vary na léta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje Krajské knihovny Karlovy Vary na léta 2012-2015"

Transkript

1 Koncepce rozvoje Krajské knihovny Karlovy Vary na léta vychází z Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta včetně internetizace knihoven, Knihovny pro EVROPU 2020, odsouhlasené Vládou ČR v listopadu 2011 Úvod V Karlovarském kraji slouží nejširší veřejnosti systém 119 knihoven, jejichž služby využívá 40 % dospělé populace a většina dětí a mládeže. Ročně svým uživatelům poskytnou více než 2 mil. výpůjček knih a dalších dokumentů. Evidují ročně více než návštěvníků. Nejméně stejný počet návštěvníků využívá i elektronické služby knihoven v podobě různých databází a digitálních knihoven. Knihovny jsou tradičně vnímány jako instituce, které garantují rovný přístup ke kulturnímu bohatství a informacím zaznamenaným na psaných, tištěných, audiovizuálních a dnes i digitálních nosičích. Zejména v malých obcích zajišťují veřejnosti přístup na informační dálnice prostřednictvím internetových stanic. Pozitivním jevem je, že i přes masové rozšíření internetu a mobilní komunikace zájem o služby knihoven neklesá. V rámci systému knihoven Krajská knihovna Karlovy Vary (dále jen KKKV) každý rok odbaví více než čtvrt milionu návštěvníků, kteří si půjčí téměř půl milionu knih, časopisů a dalších dokumentů. KKKV zároveň funguje jako metodické centrum pro všech 118 knihoven v Karlovarském kraji a centrum pro meziknihovní výpůjční službu pro tyto knihovny. KKKV garantuje rovný přístup k informacím všem bez rozdílu jak prostřednictvím svých fondů a informačních zdrojů, tak i nabídkou veřejně přístupného internetu, je přirozenou infrastrukturou vzdělávacího systému v nejširším slova smyslu; jako centrum znalostí a informací podporuje formální vzdělání všech stupňů a má významnou úlohu v oblasti celoživotního vzdělávaní a učení, se veškerou svou činností podílí na podpoře a rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, mimořádný je její přínos ke gramotnosti funkční, plní funkci přístupového bodu ke znalostem, informacím, zajišťuje informační zdroje pro výzkum, vývoj a inovace i pro oblast kreativního průmyslu, je součástí systému, který umožňuje vzájemné sdílení služeb a efektivní využití informačních zdrojů při poskytování služeb uživatelům, plní důležitou úlohu jako paměťová instituce dlouhodobě uchová a zpřístupňuje významnou část kulturního dědictví v psané, tištěné i digitální formě, se výrazně podílí na snížení dopadu digitální propasti (digital divide), který existuje mezi těmi, kteří mají, a těmi, kteří nemají přístup k informačním technologiím nebo jsou digitálně negramotní, nabízí příjemný a především neutrální prostor pro volnočasové aktivity, neziskovou kulturu, podporuje kulturní rozmanitost a kreativitu; přispívá k rozvoji duchovních, emocionálních, sociálních a jazykových dovedností dětí, pomáhá jim získat estetické cítění, posilovat zájem o literaturu, vědu a umění a stimulovat jejich kreativitu, podporuje komunitní aktivity a sociální integraci na regionální úrovni, zvyšuje pocit sounáležitosti s regionem. Rozvoj informačních technologií a jejich průnik do všech oblastí života společnosti podstatným způsobem mění informační potřeby lidí.

2 Svět internetu a mobilní komunikace, masová digitalizace knih i dalších pramenů, rychlé rozšiřování e-knih a dalších dokumentů v digitální podobě významně proměňuje základní funkce knihoven a jejich služby uživatelům. Knihovny musí na tyto výzvy pohotově reagovat. Musí nové technologie využít pro zkvalitnění i rozšiřování svých služeb. Stojí před nimi nové a mimořádně složité úkoly v oblasti shromažďování a trvalého uchování nově vznikajícího digitálního kulturního bohatství, které již nyní tvoří důležitý prvek kulturního dědictví a bude stále nabývat na objemu i na významu. Na všechny tyto trendy reaguje předkládaná koncepce, která přirozeně navazuje na výsledky dosažené realizací Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta vize koncepce Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu. Tato vize rozvoje knihoven pro nejbližší období stručně vyjadřuje, že: zásadní prioritou budoucnosti knihoven je jednoznačná orientace na kvalitní a pohotové služby, které jsou díky využívání informačních technologií v podstatné míře dostupné 24 hodin, sedm dnů v týdnu konkretizace pro KKKV: 1) zachování rozsahu (času) výpůjčních služeb v hlavní budově Dvory i na pobočce Lidická knihovna Dvory je otevřena šest dní v týdnu od 10 do 19 hodin; zajistit organizaci provozu v nezměněném rozsahu výpůjční doby, podmínkou je zachování počtu zaměstnanců pobočka KKKV Lidická je otevřena 5 dní v týdnu pondělí čtvrtek hod., pátek hod. výpůjční lhůta koresponduje s převažujícím složením zdejších čtenářů reflektuje zejména potřeby studentů blízkých škol; pobočka využívá svého umístění a zajišťuje pro všechny okolní školy (od MŠ po SŠ) vzdělávací aktivity; pobočka se také velmi angažuje v podpoře literárních aktivit KKKV; zajistit organizaci provozu v nezměněném rozsahu výpůjční doby, podmínkou je zachování počtu zaměstnanců pořízení dalšího biblioboxu pro možnost 24-hodinového vracení knih (ke vstupnímu portálu KKV) provoz knihovny je v současné době zřizovatelem financován roční částkou 22 mil. Kč, což pokryje pouze omezený - úsporný provoz knihovny, který neumožňuje její rozvoj finanční krytí biblioboxu bude KKKV hledat prostřednictvím vlastního fundrasingu ( Kč) zajistit financování KKKV v nezmenšeném, resp. vyšším rozsahu, ošetřujícím inflační tendence české ekonomiky za období byl rozpočet knihovny snížen o 3,5 mil. Kč, KKKV proto nyní pracuje v nouzovém režimu (uzavření sobot v červenci a srpnu ve Dvorech, uzavření pobočky Lidická

3 v červenci a v srpnu její omezení provozu na pondělky a čtvrtky; nejsou zajišťovány některé další práce např. vazba konzervačního fondu regionálních periodik ad.); tzn. pokud dojde k dalšímu snížení rozpočtu, projeví se to nutně v běžném provozu na snížení rozsahu zajišťovaných služeb zajistit zachování/rozšíření prostor KKKV v areálu Krajského úřadu KK a pobočky Lidická (= pronájem od SPgŠ) 2) zajištění prostor pro ukládání knihovního fondu úprava prostoru v přiléhající budově na plně vybavený sklad KKKV výběrové řízení, kontrola stavby dle projektu, vyúčtování, přesun fondu výstavba nové budovy/skladu v areálu KÚ (jednání se zřizovatelem (Ing. Musil v r. 2011) o koncepci rozvoje areálu KÚ) obnovit jednání se zřizovatelem; předběžný odhad rozpočtu ca 35 mil. Kč, m 2 pro rok 2012 zřizovatel odsouhlasil investiční příspěvek 3 mil. Kč (1. etapa úpravy skladu) v roce 2013 je nutné úpravu skladu dokončit 2 mil. Kč požadavek KKKV na investice od zřizovatele náklady finanční krytí stavby nového skladu v areálu KÚ bude KKKV hledat společně se zřizovatelem zajištění financí na úpravu prostoru v přiléhající budově na plně vybavený sklad KKKV zajištění možností výstavby nové budovy/skladu v areálu KÚ, investiční podpora zprovoznění přilehlého skladu vyřeší prostorovou situaci pouze na krátkou dobu (max. 5 let), protože již v současné době jsou kvůli nedostatku prostoru některé fondy hůře dostupné nebo nedostupné; z tohoto důvodu je žádoucí uvažovat o nové budově skladu v areálu KÚ (dislokovaný sklad by vážně narušoval komfort služeb a zároveň by znamenal výrazné navýšení nákladů pohonné hmoty + personál) 3) rozvoj knihovního fondu všech typů dokumentů, vč. elektronických zdrojů zajistit doplňování knihovního fondu v současném trendu ca 70% naučné literatury, podporovat specializaci fondů, zachovat nákup AV fondu, zachovat nákup zvukových knih pro nevidomé, zlepšit bilanci možností přístupu uživatelů do elektronických databází a přistoupit k nákupu elektronických knih rozvíjet specializované fondy, které jsou unikátní v rámci ČR balneologické knihovny, regionálních fondů a fondů zaměřených na sklo, keramiku a hornictví zachování/rozvoj AV fondu zachování/rozvoj fondu zvukových knih pro nevidomé a slabozraké

4 zvýšit objem financí na nákup knihovního fondu ve všech uvedených položkách navýšení rozpočtu na nákup běžného knihovního fondu min. o 1 mil. Kč navýšení rozpočtu na nákup elektronických zdrojů (vč. elektronických knih) o 0,5 mil. Kč navýšení běžného rozpočtu na nákup knihovního fondu (od počátku je výše dotace nedostatečná), z dále uvedených důvodů by se mělo jednat o finance pravidelné, jako součást běžného rozpočtu knihovny; případný jednorázový příspěvek situaci nevyřeší bez průběžného rozvoje knihovního fond KKKV nemůže dostatečně uspokojovat požadavky čtenářů (což prakticky znamená postupnou degradaci služeb; z důvodu nedostatečného knihovního fondu KKKV také není schopna pokrývat celé spektrum požadavků na meziknihovní výpůjční služby pro knihovny kraje (což je její povinností vyplývající z Knihovního zákona) KKKV je v historickém kontextu velmi nedostatečně vybavena knihovním fondem a není schopna dohnat handicap vůči ostatním krajským knihovnám; v žebříčku porovnání fondů ostatních krajských knihoven KKKV obsazuje společně s Krajskou knihovnou Vysočiny poslední dvě příčky v současné době je roční rozpočet na nákup knihovního fondu udržován (přes celkové snižování rozpočtu) po celou dobu fungování knihovny ve Dvorech na výši ca Kč od ledna 2012 se zvýšilo DPH na knihy o 4%, což v praxi znamená, že knihovna bez navýšení od zřizovatele nakoupí méně knih, než v roce předchozím KKKV jako jediná krajská knihovna nebude mít od r vstup do databáze EBSCO, tzn. fakticky uživatelé nebudou mít přístup do žádné zahraniční odborné databáze; důvodem je nedostatek financí (do konce r částečně zajištěno z grantu, dále již není možno) trendem v blízké budoucnosti bude využívání elektronických knih (funguje již např. v knihovnách Velké Británie, Německa atd.), na jejichž nákup bude třeba navýšit rozpočet 4) udržování/rozšiřování komfortu služeb udržení stávajícího automatizovaného knihovního systému v aktuálních upgradech a rozvoj jeho nástaveb pro zlepšení uživatelského komfortu (Primo) průběžná obnova IT (HW i SW) v souladu s rozvojem technologií zajištění dálkového přístupu k elektronickým zdrojům a další možnosti rozvoje služeb na dálku (X- Server) aplikace ADAM pro možnost obohacení elektronického katalogu o aktivní možnosti obálek a obsahů knih zavedení čipových karet ve spolupráci s podobnou aktivitou zřizovatele obnova techniky v sále

5 Primo Aleph ca Kč ročně + nákup licence (odvíjí se od počtu dokumentů, ca 1 mil. Kč) obnova PC pro uživatele Kč X-Server Kč ročně ADAM Kč licence + roční poplatky ca Kč čipové karty - v kooperaci se zřizovatelem obnova techniky v sále orientační nabídka AV média: Kč požadavky na investiční náklady jsou uvedeny v požadavcích na investice, které jsou každoročně posílány zřizovateli zajistit investiční finance na udržení/obnovu/rozšíření parku informačních technologií zachování/rozšiřování parku informačních technologií je podmínkou k zachování/rozšíření služeb, které stále ve větší míře závisejí na rozvoji IT většina technického zařízení knihovny byla pořízena v roce 2005; v roce 2011 byla vyměněna polovina PC; vzhledem k intenzivnímu využívání techniky je nutné počítat s obnovou celého zařízení v horizontu 5 let od pořízení, z čehož vyplývají uvedené požadavky X-Server a Primo Aleph jsou nástroje, které reflektují některé současné běžné služby pro čtenáře např. dálkový přístup k informačním zdrojům knihovny 5) změna využití prostoru v hale analýza možností využití prostoru v hale, která dospěje k rozhodnutí, zda tyto prostory využít pro rozšíření volného výběru fondu, pro výstavy nebo pro další činnosti demontáž stojanů na PC výměna koberce úprava interiéru a návazné činnosti (dle rozhodnutí o využití prostoru) demontáž stojanů na PC, úprava rozvodů elektřiny a osvětlení výměna koberce Kč další náklady dle analýzy možností využití prostoru regály nebo výstavní panely finanční podpora, která bude vyčíslena na základě rozhodnutí, k jakému účelu bude hala upravena současné prostory haly nejsou uspokojivě využívány a KKKV uvažuje o jiné možnosti využití viz analýza

6 pokud bude rozhodnuto o využití k rozšíření volného výběru, nutné náklady na úpravu budou zahrnovat: demontáž stojanů na PC, osvětlení, regály, koberec pokud bude rozhodnuto o druhé variantě využití pro výstavy, nutné náklady na úpravu budou zahrnovat: demontáž stojanů na PC, osvětlení, koberec, výstavní systém 6) zlepšení orientace a přístupu ke knihovním fondům usnadnit zpřístupnění fondů ve volném výběru rozšíření prostoru pro volný výběr řešit uspořádání knihovního fondu lépe po stránce vnitřního členění (piktogramy) připravit grafické řešení piktogramů přesun knihovního fondu (včlenění současných skupin beletrie do celkového fondu) a návazná aktualizace informačního/navigačního systému knihovny řešit prostorové uspořádání (přesun oddělení) zvýšené náklady na tonery do tiskárny a kvalitní papíry grafické ztvárnění piktogramů KKKV provede vlastními silami pokud dojde k přesunu oddělení, náklady na úpravu prostoru dle nových podmínek podpora ideového záměru KKKV 7) modernizace interiérů a vybavení knihovny výměna koberců, potahů pořízení zvukové stěny do sálu úprava učebny na Lidické dle ideového záměru tamějších služeb (demontáž PC a následná úprava prostor) výměna koberců v celé budově a přečalounění židlí koberec , přečalounění židlí Kč zvuková stěna do sálu Kč demontáž PC KKKV vlastními silami

7 podpora projektů knihovny sledující vize koncepce finanční zajištění koberce v knihovně nebyly z finančních důvodů pořízeny v požadované kvalitě (v r. 2005), z toho důvodu již jsou velmi opotřebované a nevyčistitelné (zejména v hale a v dětském oddělení) zvuková stěna v sále je uvažována od počátku provozování sálu; současné vybavení sálu je konferenční, k pořádání koncertů by bylo potřebné minimální odhlučnění (resp. minimální optimalizace akustiky) 8) zajištění regionálních funkcí/služeb činnost dle standardů VKIS zaměření metodické práce na zlepšení vymezených ukazatelů s přihlédnutím zejména k následujícím oblastem: - rozšíření provozní doby knihoven tam, kde to bude smysluplné - přístup k internetu zkvalitnění/zrychlení připojení - webové prezentace knihoven včetně elektronického katalogu na webu zlepšení kvality a aktuálnosti - vzdělávání knihovníků oblasti: knihovnictví, poskytování informací, čtenářská gramotnost, IT gramotnost knihovny s přístupem k internetu v současné době je 60 ze 119 knihoven Karlovarského kraje připojeno k internetu díky Projektu internetizace knihoven (PIK); PIK bude financován omezenou dobu; v případě ukončení PIK se státní podporou nutné jednání se zřizovateli o vlastním připojení zapojení knihoven do regionálního AKS automatizovaný systém Clavius REKS slouží pro většinu z neprofesionálních knihoven v metodickém působení KK (42 knihoven); je k dispozici online katalog všech knihoven v systému; jen některé však využívají modul výpůjční protokol; ten funguje v 7 knihovnách, samostatný AKS Clavius ve 4 knihovnách postupné zapojování zejména větších knihoven do systému pořízením modulu výpůjční protokol webové stránky knihoven a OPAC vlastní webové stránky v okrese KV májí pouze 3 neprof. knihovny, 13 knihoven je prezentováno více či méně na webech zřizovatelů zřizování nových stránek, zlepšení přístupnosti a aktuálnosti u knihoven, které se prezentují na webech zřizovatelů nebo jednání s obcemi o prezentaci knihovny na jejich webech; stejná činnost i v regionech Sokolovska a Chebska profesionální knihovny kvalita různá - metodické působení ke zlepšení kvality a aktuálnosti všechny knihovny zapojené do systému Clavius REKS mají online katalog přístupný minimálně z webových stránek KK. Po vybudování webů na nich zpřístupnit i OPAC cirkulace celého fondu v okrese Sokolov

8 v současnosti cirkuluje pouze knihovní fond pořízený z dotace na RF ( sv.); ostatní, nakoupený za prostředky zřizovatelů, zůstává v knihovnách, pro které byl pořízen 17 knihoven, nárůst cca sv. ročně postupně dosáhnout začlenění fondu těchto knihoven také do výměnného fondu větší podíl zřizovatelů na nákupu fondu v okresech Cheb a Sokolov Chebsko roční příspěvek cca 68 tis., přispívá 16 obcí; zvýšit finanční podíl a zapojit všechny obce (23) Sokolovsko roční příspěvek obcí (vlastní fond necirkuluje) 194 tis., přispívá 17 obcí; zapojit všechny obce (20) vzdělávání knihovníků kraje pokračování kurzů digitální gramotnosti podle potřeb s podporou grantu MK ČR prakticky zaměřené minimálně 2x ročně dle finančních možností realizace odborných kurzů literární semináře, odborné knihovnické vzdělávání, management a marketing pro knihovny spolupráce s Regionálním SKIP karlovarského regionu při pořádání vzdělávacích akcí pro knihovníky regionální funkce přicházejí každoročně snižováním rozpočtu o část prostředků na realizaci svých služeb; rozpočet na rok 2012 pro krajskou knihovnu je například menší, než byl v roce 2003; s menšími omezeními zejména v oblasti kvantity se zatím daří zachovat spektrum standardizovaných služeb; pokud bude docházet k dalšímu snižování financí, projeví se to zřejmě i tak, že některé služby se nebudou poskytovat vůbec (nákup knihovního fondu za prostředky zřizovatelů, jejich zpracování a cirkulace) nebo ve značně omezené míře (tvorba výměnných souborů a jejich cirkulace, metodické návštěvy v knihovnách a další) zachování alespoň stávajícího rozpočtu na výkon regionálních funkcí pro krajskou knihovnu a pro knihovny pověřené výkonem RF (MK v Chebu a MK Sokolov) v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon); v optimálním případě navyšování rozpočtu minimálně v návaznosti na vývoj inflace 9) obnova autoparku a ostatní technika zakoupení aut 1 osobního + 1 automobilu typu Tranzit obnova kamerového systému výměna techniky požárního, bezpečnostního a rozhlasového zařízení osobní automobil Kč automobil typu Ford Tranzit Kč

9 obnova kamerového systému Kč výměna techniky požárního, bezpečnostního a rozhlasového zařízení Kč zajištění investičních nákladů na nákup osobního automobilu zajištění investičních nákladů na nákup auta typu Ford Tranzit knihovna v současné době vlastní 2 osobní automobily + Ford Tranzit, všechna auta jsou permanentně využívána Ford Escort (rok výroby 1999) se používá na denní dopravu knih mezi knihovnou Dvory, pobočkou Lidická, biblioboxy umístěnými v Tržnici, poštou, bankou atd. Ford Focus (rok výroby 2006) se používá pro jízdy na služební cesty Ford Tranzit (rok výroby 2005) se využívá zejména k zajištění regionálních funkcí tzn. migraci knihovního fondu mezi KKKV a obecními knihovnami v okrese Karlovy Vary, při odvážení většího objemu knih (z knihkupectví), k převozu dalšího zařízení, sběru atd. kamerový systém funguje od výstavby budovy KKKV, tedy od r. 2005; je třeba počítat s jeho obnovou v horizontu deseti let, tedy ca v roce 2015 technika požárního, bezpečnostního a rozhlasového zařízení funguje od výstavby budovy KKKV, tedy od r. 2005; je třeba počítat s její obnovou v horizontu ca deseti let, tedy ca v roce 2015 digitalizace knihovních fondů a přístup k informačním zdrojům prostřednictvím informačních sítí umožní široký přístup veřejnosti ke kulturnímu obsahu on-line konkretizace v KKKV vybudování a provoz digitalizačního pracoviště koordinace digitalizačních prací v rámci Karlovarského kraje úkoly pro knihovnu ověřování a příprava dokumentů vhodných pro digitalizaci jednání s dalšími paměťovými institucemi o využití jejich historického fondu v rámci regionálního úložiště a jejich zpřístupnění v systému Kramerius v KKKV spolupráce s Národní digitální knihovnou finanční náklady nelze odhadnout, bude se odvíjet od realizace krajského projektu digitálního úložiště a založení digitalizační jednotky

10 podpora zřizovatele personální zajištění provozu digitalizačního pracoviště ideová podpora budování regionálního digitálního úložiště a zpřístupnění fondu uživatelům služby knihoven jsou přístupné bez jakýchkoliv bariér a jsou poskytovány všem bez rozdílu sociálního a ekonomického postavení, vzdělání, věku, etnické či náboženské příslušnosti, bez ohledu na jakýkoliv handicap pouze s rozdíly vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů (např. se nezpřístupňuje dětem závadný obsah) konkretizace v KKKV rozvoj specifikovaných služeb pro jednotlivé společenské skupiny úkoly pro knihovnu zachování/rozšiřování fondu zvukových knih pro slabozraké a nevidomé a návazných služeb budování knihovního fondu pro specifické skupiny viz bod Knihovní fondy zapojení do projektu Standard Handicap Friendly, který definuje přístupné služby knihoven pro uživatele se specifickými potřebami (nevidomí, neslyšící, tělesně postižení, mentálně postižení) v rozdělení na: nároky na personál, fond a služby, technické a materiální podmínky, webové stránky, spolupráce a propagace, akce; možnosti splnění uvedených standardů v KKKV budou konkrétně posouzeny po své finalizaci (připravuje v současné době speciální pracovní skupina při SKIP) rozvoj spolupráce s neziskovými organizacemi pečující o sociálně a zdravotně znevýhodněné obyvatele (Tyflocentrum, Klub neslyšících a hluchoněmých, stacionáře pro handicapované, Svaz důchodců atd.) zajistit přístup ke službám (PC kurzy, kurzy Univerzity volného času, zajištění tlumočení pro neslyšící) spolupráce s organizacemi, které zastřešují další skupiny uživatelů (např. cizinci) nabídka akcí pro tyto uživatele (např. vzdělávací kurzy, speciální projekty zaměřené na život v jednotlivých zemích, propagační materiály KKKV v různých jazycích atd.) zajištění finančních zdrojů na uvedené služby (granty, dotace, sponzoring) finanční náklady fundraising dle konkrétní aktivity podpora zřizovatele morální knihovny jsou příjemným a neutrálním místem pro studium, trávení volného času i setkávání všech generací, místem reflektujícím požadavky veřejnosti na moderní funkční i estetické prostředí, místem snadno dostupným v geografickém smyslu (hustá síť systému knihoven v ČR) konkretizace v KKKV

11 vedle standardní nabídky služeb, kterou KK poskytuje všem zájemcům bez rozdílu, reagovat na podněty a potřeby obyvatel a realizovat vzdělávací a kulturní aktivity, které nabídnou nejen rozšíření vědomostí, ale také estetické zážitky spojené s příjemným trávením volného času úkoly pro knihovnu vzdělávací akce pro veřejnost informační gramotnost schopnost vyhledání, posouzení a využití potřebných informací - zaměření na žáky ZŠ a SŠ (lekce v knihovně) a veřejnost s přihlédnutím k potřebám jednotlivých skupin uživatelů (kurzy zaměřené na vyhledávání informací na webu KK, v OPACu a na internetu) poznávání regionu historie, ochrana přírody, současnost další témata: literární semináře, cestopisné přednášky, přednášky reagující na potřeby určitých národnostních nebo sociálních skupin (senioři, handicapovaní ), počítačové kurzy, jazykové kurzy Univerzita volného času profilace témat v návaznosti na minulé ročníky a strukturu vzdělávacích aktivit KK kulturní akce pro veřejnost literární pořady, divadelní představení, křty knih, besedy se spisovateli výstavy zaměření zejména na tvorbu regionálních umělců, ale také literární výstavy, výstavy výsledků různých aktivit partnerů nebo zajímavý subjektů. Využití především prostor kavárny, haly (pokud tyto prostory nebudou využity jinak), prostoru proti šatnám (menší prezentace), A-klubu (mladá tvorba), pobočky na Lidické případně některých dalších oddělení (dětské, půjčovna, odd. pro handicapované) a doplňkově sálu (dlouhodobější prezentace tvorby regionálních fotografů). spolupráce s občanským sdružením Biblio při realizaci všech akcí pro veřejnost finanční náklady fundraising dle konkrétních aktivit podpora zřizovatele stabilní rozpočet, který umožní vyčlenit část financí na pokrytí alespoň části výdajů na zajištění vzdělávacích a kulturních pořadů pro veřejnost v knihovnách působí kvalifikovaní, motivovaní a adekvátně ohodnocení pracovníci, kteří poskytují služby odborníkům i nejširší veřejnosti a plní úlohu průvodců a navigátorů při vyhledávání a získávání informací v digitálním prostředí i z klasických tištěných zdrojů konkretizace v KKKV podpora celoživotního vzdělávání pracovníků knihovny, zejména knihovnické a informatické profese motivace finanční i nefinanční firemní komunikace a zjišťování potřeb a spokojenosti zaměstnanců úkoly pro knihovnu

12 motivovat zaměstnance k účasti na odborném vzdělávání (semináře, rekvalifikační kurzy, kurzy celoživotního vzdělávání, vysokoškolské studium) podpora knihovníků a informačních pracovníků při získávání dovedností pro orientaci ve vyhledávání informací ve všech oborech, oborových i univerzálních databázích neformální setkávání zaměstnanců finanční náklady dle konkrétních aktivit podpora zřizovatele zajistit dostatek finančních prostředků pro udržení adekvátního stavu zaměstnanců pro efektivní a bezproblémový chod instituce podpořit snahy knihovny o vytvoření přátelského prostředí pro nejširší veřejnost a důstojné a příjemné místo pro práci zaměstnanců SWOT analýza a) klient - služby silné stránky slabé stránky vyhovující prostory volný výběr, volný malé sklady pohyb po knihovně parkoviště velká vzdálenost od centra nedostatečná dopravní obslužnost balneologická knihovna a region nevyužití prostorové kapacity haly příznivá otevírací doba nedostatečná nabídka naučné literatury biblioboxy nedostatek financí na fondy absenční půjčování povinného výtisku nedostatek financí na obnovu IT a rozvoj periodik systému kvalitní bibliografické záznamy u všech populace neumí efektivně využívat typů dokumentů knihovny a uživatelé se nedostatečně orientují v možnostech AKS a službách knihovny kvalitní analytický popis nedostatek poptávky po využití sálu spolehlivost provozu AKS nedostatek poptávky po využití učebny kurzy IT - nekonkurenceschopnost vůči profi zařízením víceúčelovost objektu možnost využití nedostatečná atraktivnost a přehlednost pro další aktivity (jiné než knihovnické) kvalifikovaný personál tradice a zkušenosti služeb pro všechny typy handicapovaných tradice a zkušenosti služeb pro seniory tradice a zkušenosti služeb pro děti (MŠ webových stránek autorský zákon vs. elektronické dokumenty (e-služby; e-knihy; čtečky; hudební dokumenty) nedostatečné doplňování cizojazyčné literatury nedostatečné zajištění licencí do e-bází motivace zaměstnanců k sebevzdělávání

13 I. st, ZŠ) zřízení občanského sdružení Biblio tradice a zkušenost v kooperaci s jinými knihovnami a informačními centry plnění standardů VKIS kreativita a ochota knihovníků uplatnit své schopnosti při rozšiřování nabídky knihovny podpora tvořivosti a kultury příležitosti nedostateční kooperace s mládeží, studenty malá poptávka po fondech A-klubu (CD, DVD) chybí lídři spolupráce (studentské akce a aktivity, akviziční rada,...) rozdělení a dodržování kompetencí neexistuje společná průkazka do knihoven Kraje nejsme zvyklí naslouchat svým klientům školy, zejména II. st. ZŠ a SŠ nemají zájem o možnost využití knihovny (řada škol o tom neučí a nejeví ochotu spolupracovat) rizika využití centrální haly pro knihovnické služby specializovaný fond technologie výroby skla a porcelánu + balneo potenciál AKS a služeb vzdálený přístup ohrožení povinného výtisku periodik nedostatek financí na nákup knihovního fondu nedostatek financí na mzdy nedostatek financí na udržování budovy a vnitřních prostor RFID nezájem o služby knihovny konkurenční prostředí (četba, CD, DVD, akce, e-knihy, internet) čipové průkazky pro uživatele nadstavby AKS např. AquaBrowser práce s menšinami (zjištění potřeb poptávka a nabídka) prostor pro různé typy aktivit (nabídnout knihovnu jiným subjektům pro zájmové aktivity) získání nových prostor pro ukládání fondu získání nových prostor pro aktivity (klubová činnost) ekonomická a analýza společenského přínosu jednotlivých aktivit v souvislosti s poptávkou a užitečností akcí aktualizace a restrukturalizace webových stránek reakce na vývoj techniky zůstat in zpracování projektu společné průkazky knihoven Kraje celoživotní vzdělávání zaměstnanců zjistit možnosti kooperace s II. stupněm základních škol, studenty a mládeží obecně nabídka pro lidi středního věku (mají dospělé děti a nejsou ještě v důchodu) akviziční rada (zapojení expertů do akvizice, alespoň pro určité důležité oblasti) zaostávání za vývojem IT finanční ztráta při zavedení společných průkazek pro uživatele knihoven Kraje nedostatečné finanční ohodnocení zaměstnanců nezájem o spolupráci mezi knihovnami Kraje neochota přizpůsobovat pravidla vývoji neochota zástupců veřejnosti financovat služby knihoven snížení kvality služeb z důvodu nízkého rozpočtu a následný odliv uživatelů

14 příležitost pro mladé možnost realizovat své projekty (př. MK Sokolov studentský časopis) možnost vracení knih 24 hod. denně (u knihovny) propagace ve městě získání stabilních plakátovacích ploch (Tržnice, výloha Knihy na Varšavské) pokud hodně akce, pak nezbytnost intenzivnější propagace sledovat zpětnou vazbu od čtenářů v knize návštěv a využívat těchto informací b) knihovní fondy silné stránky kvalitní záznamy povinný výtisk periodik regionální povinný výtisk specializace fondů fond zvukových knih a návazné služby rozmanitost fondu co do druhů dokumentů příležitosti zpracování databáze s regionální tématikou (i oborovou) spolupráce s odborníky pro akvizici, včetně VŠ, SŠ vytvoření poradního orgánu akvizice z řad knihovníků (dle správy jednotlivých částí fondu) hmotná zainteresovanost knihovníků uspořádání fondu beletrie pod autorem s piktogramy bez ohledu na žánr půjčování e-knih digitalizace fondu a jeho zpřístupnění využití dobrovolníků slabé stránky malý rozsah fondu malé prostory pro volný výběr malé prostory celkově pro uložení fondu (nutné přesuny/posuny) problémy se získáváním regionálního povinného výtisku roztříštěnost trhu uspořádání fondu beletrie snižování zájmu o AV média nezpracované drobné dokumenty, zejména regionální malé povědomí o nabídce fondu, vč. přístupu do elektronických databází proškolení personálu pro využívání v elektronických zdrojích nedostatečné finance na zajištění techniky k umožnění dálkového přístupu do databází pro registrované uživatele knihovny rizika nedostatek financí na nákup fondu, vč. na nákup licencí do digitálních databází zájem, kompetentnost knihovníků podílet se na akvizici konkurence e-knih a dalších elektronických zdrojů nedostatečné personální zajištění pro digitalizaci fondu nedostatek financí na technologie zajišťující přístup k digitalizovanému obsahu

15 c) personalistika silné stránky silný vztah k profesi dlouhodobé zkušenosti oborové vzdělávání zájem o další vzdělávání přátelský přístup k uživatelům práce nad rámec pracovních povinností propojenost lidských zdrojů nejen v rámci regionu ochota sdílet know-how blízký vztah k handicapovaným skupinám spokojenost s příjemným pracovním prostředím a technickým vybavením slabé stránky rigidita, neochota ke změně vyhoření nedostatečná pracovní motivace oborová spolková činnost (účastní se pouze několik jednotlivců) příležitosti vzdělávání zaměstnanců (odborné, jazykové, IT, psychologie, komunikace ) finanční motivace další motivační bonusy m-karta firemní výhody pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky zavedení standardu firemní kultura udržení příjemného pracovního prostředí včetně technického vybavení zahraniční stáže a výměna zkušeností stmelení týmu knihovny s vědomím vzájemné sounáležitosti neformální setkávání zaměstnanců vzájemná informovanost zaměstnanců o činnostech jednotlivých úseků oborová spolková činnost (vhodná účast většiny zaměstnanců) rizika nedostatečné vzdělávání zaměstnanců odliv kvalitních zaměstnanců nedostatečná zastupitelnost (odborné činnosti) nedostatečné finanční ohodnocení zaměstnanců d) finance silné stránky schopnost získávat finance z různých zdrojů schopnost ekonomicky využívat finance a jejich operativní úprava schopnost dílčího doplnění vlastních příjmů do běžného rozpočtu (stabilní plnění po celou dobu existence KKKV) slabé stránky snižování rozpočtu trvající nedostatek financí na nákup knihovního fondu narůstající dluh do budoucnosti (cca 3 roky zpětně se omezují životně nezbytné operace tzn. knihovna funguje v nouzovém režimu) trvající handicap v porovnání

16 s původními SVK tzn. rozdílná startovní čára neporovnatelné finance, fondy, personální zajištění, vč. kvalifikace příležitosti získávání sponzorů a také financí prostřednictvím projektů zlepšení ekonomičnosti provozu racionální využívání finančních prostředků rizika snižující se možnosti získávání financí z různých nepravidelných zdrojů důsledky úsporných opatření na úrovni vlády a změn v ekonomické oblasti (DPH atp.) snižování stávajícího rozsahu a komfortu služeb při snaze o zachování nákupu knihovního fondu nedostatek financí na obnovu techniky a platby licencí Využité prameny: Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta včetně internetizace knihoven schválená vládou ČR v listopadu 2011

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V PARDUBICKÉM KRAJI NA LÉTA 2013 2018 (S VÝHLEDEM DO ROKU 2020) VČETNĚ SYSTÉMU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN A KONCEPCE

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V PARDUBICKÉM KRAJI NA LÉTA 2013 2018 (S VÝHLEDEM DO ROKU 2020) VČETNĚ SYSTÉMU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN A KONCEPCE KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V PARDUBICKÉM KRAJI NA LÉTA 2013 2018 (S VÝHLEDEM DO ROKU 2020) VČETNĚ SYSTÉMU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN A KONCEPCE KRAJSKÉ KNIHOVNY V PARDUBICÍCH PARDUBICE ČERVEN 2013 OBSAH

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010 Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010 Přítomni viz prezenční listina Program jednání: 1. Informace z přípravy Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011-2014 2. Připravovaná novela

Více

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 1 ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 SVKUL 2012 2 1. ÚVOD V roce 2013 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (dále jen SVKUL) bude i nadále působit jako vzdělávací

Více

Koncepce činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích na roky 2013-2022

Koncepce činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích na roky 2013-2022 Koncepce činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích na roky 2013-2022 Jihočeská vědecká knihovna je jednou z největších paměťových institucí v Jihočeském kraji, nejvýznamnějším poskytovatelem

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální knihovní systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální služby knihoven Krajská knihovna: Vyhodnocuje statistiku knihovnických činností za celý kraj. Provádí sběr dat za kraj, vytváří krajský

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. Moravskoslezský kraj období: rok 2013 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2011 počet obsluhovaných

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

6. Projekt. V úvodu této kapitoly se věnuji vymezení krajské knihovny v systému knihoven.

6. Projekt. V úvodu této kapitoly se věnuji vymezení krajské knihovny v systému knihoven. 6. Projekt V úvodu této kapitoly se věnuji vymezení krajské knihovny v systému knihoven. Zmiňuji platné legislativní dokumenty, kterými se krajské knihovny řídí. Dále uvádím obecné informace o Studijní

Více

Informační zdroje pro výzkum v ČR (Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ)

Informační zdroje pro výzkum v ČR (Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ) Informační zdroje pro výzkum v ČR (Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ) 1 Přehled programů na podporu informační infrastruktury výzkumu realizovaných MŠMT Program podpory ID doba

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 OBSAH: Úvod 1. Demografické údaje a síť knihoven 2. Knihovní fondy 3. Uživatelé

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Jednání se uskutečnilo v klubové místnosti Městské knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven, Mgr. Petry Miturové z MK ČR a dr.

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 6 základních oblastí koncepce Digitalizace knihovních fondů, ochrana a

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

Granty. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

Granty. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Granty Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011-2015 Knihovny pro Evropu 2020 Koncepce vymezuje šest základních oblastí: Digitalizace knihovních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 22. listopadu 2011

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 22. listopadu 2011 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 22. listopadu 2011 OMO v letošním roce Dokončili jsme retro poslední uložená knihovna Stadice Revize: Výměnný soubor, Chuderov, Hostovice, Povrly, Ryjice, Řehlovice

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIK-628/10-K Název kontrolované osoby: Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Sídlo: Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov IČO: 70 834 598 Identifikátor:

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Statistický výkaz předkládá: Městská knihovna v Českém Krumlově Zřizovatel: Město Český Krumlov V roce

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

1@Terciární vzdělávání

1@Terciární vzdělávání 1@Terciární vzdělávání OBSAH 1@Terciární vzdělávání... 1 A) 2@Společné otázky... II 3@Utváření terciárního sektoru vzdělávání... II 3@Potřeby hospodářství a společnosti se velmi rychle vyvíjejí.... IV

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 12 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Knihovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha,

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010 Závěrečná zpráva mimořádného úkolu č. 6 Koncepce vzdělávání na léta 2010-2016 V Praze dne 31. 8. 2010

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Metody a formy výuky v ZUŠ před zavedením RVP do ZUV ředitelé a učitelé ZUŠ

Metody a formy výuky v ZUŠ před zavedením RVP do ZUV ředitelé a učitelé ZUŠ Metody a formy výuky v ZUŠ před zavedením RVP do ZUV ředitelé a učitelé ZUŠ Zpráva pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 13. leden 2010 Fakta na dosah 1 Jedná se o studii technické pomoci hrazené

Více

Knihovna pro děti i jejich rodiče

Knihovna pro děti i jejich rodiče Milé maminky, vážení tatínkové, Knihovna pro děti i jejich rodiče Průvodce světem dětských knihoven 2011 dostává se vám do rukou první vydání průvodce po dětských knihovnách Městské knihovny v Praze. Najdete

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o společnosti... 4 3. Druhy obecně prospěšných služeb... 5 4. Orgány společnosti... 6 5. Přehled činnosti společnosti za rok 2014... 6 FINANČNÍ

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy Širší shrnutí S využitím odborných diskusí je definován pojem regionální infrastruktury pro podporu inovací

Více

Novela autorského zákona a knihovny. Vít Richter Zdeněk Matušík Ostrava 14.3.2013

Novela autorského zákona a knihovny. Vít Richter Zdeněk Matušík Ostrava 14.3.2013 Novela autorského zákona a knihovny Vít Richter Zdeněk Matušík Ostrava 14.3.2013 Příprava novely AZ 2009 zahájení prací na novele AZ 2012 - leden až květen - diskusní semináře MK ČR Společná jednání Knihovny:

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Stručný popis záměru ICT software (dále jen: ICT SW) na míru pro digitalizaci procesů, pro zavedení produktové inovace, procesní inovace, marketingové inovace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Role knihoven v životě obcí Čím knihovna v obci může být a co k tomu potřebuje Příklady dobré praxe

Role knihoven v životě obcí Čím knihovna v obci může být a co k tomu potřebuje Příklady dobré praxe Role knihoven v životě obcí Čím knihovna v obci může být a co k tomu potřebuje Příklady dobré praxe Motivační seminář k soutěži Vesnice roku Hradec Králové 14. 4. 2016 Svaz knihovníků a informačních pracovníků

Více

DIGITALIZACE DOKUMENTŮ

DIGITALIZACE DOKUMENTŮ DIGITALIZACE DOKUMENTŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Digitalizace a navazující projekty Zlínského kraje Ing. Vítězslav Mach Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení informatiky Hlavní témata Digitalizace, cíle projektu

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

MÁM KNIHOVNICKOU ŠKOLU. JSEM PROFESIONÁL?

MÁM KNIHOVNICKOU ŠKOLU. JSEM PROFESIONÁL? MÁM KNIHOVNICKOU ŠKOLU. JSEM PROFESIONÁL? Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Úvod... Změny v knihovnách nejsou ničím novým. Knihovníci byli vždycky schopni všechny změny zvládnout. Ovšem

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

Příběh jedné knihovny aneb čtyři roky v novém

Příběh jedné knihovny aneb čtyři roky v novém Příběh jedné knihovny aneb čtyři roky v novém Seč 2010 PhDr. Helena Gajdušková Město Vsetín příjemné město na Valašsku turistika, cyklistika, folklór fungující neziskové společnosti sociální problémy,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-961/08-02. Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-961/08-02. Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-961/08-02 Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ Adresa: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice Identifikátor: 600

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií na období 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko :

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko : Strategický rámec pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko Verze 1.0 ze dne 22.6.2016 Řešitelský tým: Ing. Miluše Doležalová Mgr. Jana Fajfrová Mgr. Petr Kulíšek Mgr. Anežka Pavlišová Předsedkyně řídicího

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM

Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM Materiál zpracován na základě zadání Institutu umění v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015).

Více

TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2009 PROJEKTU VZ09006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2009 PROJEKTU VZ09006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 29 PROJEKTU VZ96 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VZ96 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR - ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE řešitel

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

KNIHOVNICKÁ VŠEHOCHUŤ. Aktiv knihovníků okresu Hradce Králové 29. 3. 2016

KNIHOVNICKÁ VŠEHOCHUŤ. Aktiv knihovníků okresu Hradce Králové 29. 3. 2016 KNIHOVNICKÁ VŠEHOCHUŤ Aktiv knihovníků okresu Hradce Králové 29. 3. 2016 Krajská knihovnická kampaň 2016 Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje 2014 2018 http://svkhk.cz/getattachment/pro-knihovny/sluzbyknihovnam/koncepce-2014-18.pdf.aspx

Více

LOGO STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ

LOGO STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ LOGO STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ PRŮVODCE PO STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V HRADCI KRÁLOVÉ KONTAKT Adresa: Hradecká ulice 1250 500 03 Hradec Králové Web: www.svkhk.cz Telefon: 494 946 200

Více