Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře ELEKTRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře ELEKTRO"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře ELEKTRO Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/ , v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Zadavatel se sídlem : Právní forma zadavatele : Rektor : Způsob zadání : Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského Olomouc IČ: veřejná vysoká škola prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. otevřené řízení Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová tel.č.: , fax: , Profil zadavatele: https:// zakazky.upol.cz Předpokládaná cena bez DPH: ,- Kč Předmět plnění veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka měřící a laboratorní techniky laboratoří ELEKTRO a zajištění multilicence softwaru pro multimediální elektro-laboratoř, v rámci realizace projektu Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, včetně instalace zboží a zaškolení obsluhy v místě plnění. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: V rámci realizace projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI ) Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a dosažení cílů tohoto projektu je budován nový objekt určený výhradně pro účel výzkumu a vzdělávání. V oblasti výzkumu bude rozšířen zejména speciálně-pedagogický a pedagogický výzkum fakulty ve spojení s výzkumem vývoje nových vzdělávacích technologií i informačních

2 technologií, včetně výzkumů v oblasti kybergroomingu. Plánované výzkumné centrum bude akcentovat výzkum moderních technologií pro usnadnění integrace a vzdělávání osob s handicapem a bude výrazně zaměřeno i na podporu výzkumné a vývojové činnosti studentů doktorských studijních programů. Důraz bude položen i v oblasti biologického výzkumu (biodiverzita ohrožených a vzácných druhů živočichů), který je mimo laboratoře Katedry biologie možno realizovat i částečně v plánovaných laboratořích. Výzkum je úzce spojen se vzděláváním a rozvojem nových studijních oborů. V rámci objektu tedy dojde k interaktivnímu propojení výzkumných i vzdělávacích prostor prostřednictvím vnitřní sítě fakulty. Objekt také vyřeší problém související s absencí velkoprostorové učebny i odborné specializované výzkumné a vývojové laboratoře umožňující přímo a organizačně flexibilní propojení výzkumných, vývojových a pedagogických aktivit v jeden celek. Příjemcem podpory ze strukturálního fondu je Univerzita Palackého v Olomouci. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Pro zprovoznění budovaného výzkumně vzdělávacího objektu a úspěšné ukončení realizace projektu je nezbytné vybavení laboratoří ELEKTRO, dislokovaných v novostavbě, potřebnou měřící a laboratorní technikou. Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky: Pro naplnění stanoveného cíle jsou varianty pouze ve smyslu dodávky zboží různých výrobců, nikoliv však pro možnost naplnění cíle jako takového. Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek: Bez úspěšné realizace předmětné veřejné zakázky není možné plánovaných cílů dosáhnout. Zadavatel eliminoval možná rizika spojená s plněním veřejné zakázky tím, že řádně vymezil předmět plnění zakázky včetně požadovaných technických parametrů. Riziko s prodlením dodávky je ošetřeno v závazném návrhu kupní smlouvy formou uplatnění smluvní pokuty v případě prodlení dodavatele se stanoveným termínem dodání. Rizika spojená s možným výskytem vad pořizovaných zařízení jsou řešena v kupní smlouvě stanovením závazných záručních podmínek. Závazný návrh kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace, obsahuje další podrobné podmínky pro realizaci dodávky, které eliminují možná rizika související s plněním této veřejné zakázky. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Nejpozději do s tím, že dodávka a instalace předmětu veřejné zakázky v místě plnění může být realizována nejdříve od , a to vzhledem ke stavební připarvenosti místa plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín plnění v návaznosti na úplnou stavební připravenost prostor určených k instalaci předmětu plnění, nejpozději však do Vymezení technických a obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatel A) Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.

3 Splatnost faktur je dána Pravidly pro příjemce dotace OP VaVpI, ze kterých je předmětná veřejná zakázka hrazena, tedy 30 dnů. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel nepožaduje. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky. Zadavatel nepožaduje. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců. Jedná se o provoz laboratorní a měřící techniky, která bude sloužit pro výzkumnou práci studentů a pedagogů v oblasti elektrotechniky a tedy je požadována vysoká dostupnost po velkou část obvyklé životnosti celého systému. Dostupnost dostatečného počtu funkční laboratorní a měřící techniky je z pohledu naplňování cílů výzkumně vzdělávacího centra klíčová. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje záruku 24 měsíců. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je stanovena na dolní hranici její možné výše. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět veřejné zakázky je hrazen z prostředků OP VaVpI, kde jsou stanoveny termíny zejména pro doložení zúčtování investičních prostředků projektů, zadavateli hrozí vysoké riziko vrácení finančních prostředků z dotace v případě pozdní realizace dodavatele s plněním předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zadavatel nepožaduje. Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle 5 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. ve vztahu k potřebám zadavatele a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. Další obchodní podmínky jsou stanoveny v zadávací dokumentaci s ohledem na příručku pro příjemce OP VaVpI a Pravidel pro výběr dodavatele OP VaVpI. B) Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky dle 5 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012 ve vztahu k potřebám zadavatele a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky Název položky: Analogový multimetr 80 identických kusů Stejnosměrné do 600 V, Přístroj je určen pro realizaci napětí: Střídavé do 600 V, napětí: Stejnosměrný proud: 50 µa 1 A, odborných předmětů. Zvolené parametry jsou vhodné z pohledu realizovaných praktických úloh, ve kterých se s těmito

4 Střídavý 3 ma 3 A, přístroji počítá a na které jsou nastaveny. proud: Odpor: Ω 1 / 10 / 100, Přesnost: třída 1,5-2 Název položky: Digitální multimetr 80 identických kusů Obecné Multimetr AC/DC napětí, AC/DC proudy, kapacita, frekvence, teplota, testu propojení a diod, rozhraní RS232 pro komunikaci s PC s kabelem RS232 a PC softwarem, teplotní čidlo. Rozsah napětí: 400mV VAC / 400mV VDC Rozsah DC 400uA, 4mA, 5A DC, AC 5A AC proudu: Odpor: 400Ω... 40MΩ, Frekvence: do 40MHz, Kapacita: 10nF až 10 mf Přístroj je určen pro realizaci odborných předmětů. Zvolené parametry jsou vhodné z pohledu realizovaných praktických úloh, ve kterých se s těmito přístroji počítá a na které jsou nastaveny. Název položky: Stolní multimetr 40 identických kusů Obecné True-RMS multimetr; digit 6 1/2 (1,200,000 číslic), Uss 600V, Iss 1A, Ust 600V, Ist 1A, R 10MΩ; f, T; rozlišení 100 nv, 100 pa, 100µΩ, 0,01 C/ F; Základní 0,003 %; přesnost: Měření času: 0,1 až 60 s; Přenos: 100 měření za vteřinu do PC; Vstupní > 1 GΩ ( pro rozsahy 0,1 a 1V ); impedance: Rozhraní: RS 232/USB Přístroj je určen pro realizaci odborných předmětů. Zvolené parametry jsou vhodné z pohledu realizovaných praktických úloh, ve kterých se s těmito přístroji počítá a na které jsou nastaveny. Důležité je rozhraní pro přenos dat, které umožní naměřená data transformovat do podoby tabulek k dalšímu vyhodnocování na PC. Název položky: Osciloskop USB 40 identických kusů Obecné Kombinace přístrojů: 2kanálový Přístroj je určen pro realizaci paměťový osciloskop, spektrový elektrotechnických měření analyzér a přechodný recordér. Interface (konkrétně elektroniky a ala běžný osciloskop na USB Port mechatroniky) studenty v laboratoři počítače bez dalšího napěťového

5 napájení. Rozhraní USB, Šířka pásu 60 MHz, Vstupní impedance 1 MΩ ll 30 pf, Vstupní spojení DC AC GND, Vzorkovací 50 MSp/s Realtime, 1 GSp/s Equivalent, kmitočet: Typ kanálu: 2, Časová 100 ms/dif - 20 ns/dif, základna: Vertikální 5 mv - 2 V/div, vychylování: Spektrový do 25 MHz, analyzér: Software: pro Win XP nebo vyšší vhodné z pohledu realizovaných praktických úloh, ve kterých s těmito typy přístrojů počítá a na které jsou nastaveny. Při laboratorních pracích je kladen zvláštní důraz na schopnost součást měření a vyhodnocování dat. Název položky: Digitální dvoukanálový osciloskop 40 identických kusů Obecné Dvoukanálový digitální osciloskop při Přístroj je určen pro realizaci šířce pásma 100 MHz bude mít max. elektrotechnických měření samplingovou míru 10 GS/s a (konkrétně elektroniky a samplingovou míru v reálném čase 1 mechatroniky) studenty v laboratoři GS/s, barevný monitor, funkce Auto-Set, Doba náběhu 3.5 ns, Šířka pásu 100 MHz, Vstupní impedance 1 MΩ 15 pf, Přesnost ±3 %, Vzorkovací kmitočet 1 vhodné z pohledu realizovaných GS/s, Napájení 230 V/AC praktických úloh, ve kterých s těmito Hloubka 1 Mpts (CH1 nebo CH2), typy přístrojů počítá a na které jsou paměti: nastaveny. Při laboratorních pracích Trigrování: (spouštění) Edge, Pulse, Slope, Video, je kladen zvláštní důraz na schopnost Alternate, Časová 2 ns/div - 50 s/div, součást měření a vyhodnocování dat. základna: Vstupní napětí: 300 V(DC + špička AC), Vertikální 2 mv/div - 10 V/DIV, vychylování: Integrovaná 1 Mpts, paměť: Spouštěcí funkce pro speciální signály: Rozhraní: Matem. funkce: Integrovaná paměť: Software: hrana, video, šířka pulzu, zkosení a kolísání, USB-Host, USB, RS232, P/F Out, +, -, x, FFT, minimálně pro 10 nastavení a 10 měření, pro Win XP nebo vyšší

6 Název položky: Funkční generátor řízený PC přes rozhraní USB 40 identických kusů Obecné Digitální funkční generátor, který je Přístroj je určen pro realizaci řízen PC přes rozhraní USB. Umožňuje elektrotechnických měření generovat standardní signály jako (konkrétně elektroniky a sinusovka, trojúhelník a obdélník i další mechatroniky) studenty v laboratoři tvary vln, které lze snadno vytvořit. Požadovaný tvar signálu je naprogramován přes PC a produkován prostřednictvím generátoru přes DDS. vhodné z pohledu realizovaných Výstupní signál je možné definovat praktických úloh, ve kterých s těmito zadáním až 8192 vzorků. Všechny typy přístrojů počítá a na které jsou výstupy jsou galvanicky odděleny od nastaveny. Při laboratorních pracích Výstup: PC. dva paralelní konektory a TTL je kladen zvláštní důraz na schopnost SyncVýstupní 1mVeff až 10Veff na impedanci 600 součást měření a vyhodnocování dat. napětí: Ohm Frekvenční 0,01Hz - 2MHz rozsah: Rozmítací 0,0001Hz - 25MHz frekvence: Doba 1ms - 10hod rozmítání: Rozsah 100mVpp - 1kHz/600 Ohm amplitudy: Frekvenční 0,01% rozlišení: Rozlišení 0,4% z celé stupnice amplitudy: Napěťový -5V až +5V max. offset: Vertikální 8 bits rozlišení: Vzorovací 50MHz kmitočet: Výstupní 2 50 Ohm impedance: Napájení: 9VDC/600mA adaptér (součástí) Rozměry: Požadavky systému: maximálně mm kompatibilní PC, Windows XP a vyšší, USB port, software Název položky: Generátor funkcí 40 identických kusů Obecné Generátor funkcí s frekvenčním Přístroj je určen pro realizaci rozsahem 0,2 Hz až 220 khz, přepínatelných v 6 dekádových oblastech. elektrotechnických měření Výstup DC: Sinus, čtverec, trojúhelník, amplituda nastavitelná 100 mv - 12 Vss, Offset -5 (konkrétně elektroniky a mechatroniky) studenty v laboratoři

7 Výstup AC- High: Výstup AC- Low: Rozm. (ŠxVxH): V až +4 V nastavitelný, výstupní impedance 50 W. Sinus, čtverec, trojúhelník, amplituda nastavitelná 100 mv - 12 Vss, bez stejnosměrného napětí, výstupní impedance 3 Ohm / 1000 Hz. Sinus, čtverec, trojúhelník, amplituda nastavitelná 100 mv - 1,2 Vss, bez stejnosměrného napětí, výstupní impedance 600 Ohm. maximálně 225 x 73 x 212 mm. vhodné z pohledu realizovaných praktických úloh, ve kterých s těmito typy přístrojů počítá a na které jsou nastaveny. Při laboratorních pracích je kladen zvláštní důraz na schopnost součást měření a vyhodnocování dat. Název položky: Wattmetr 40 identických kusů Obecné Wattmetr pro měření výkonu do 3kW, automatická měření, 6 měřicích funkcí, měření do frekvence 1kHz, měření i DC. Přístroj je určen pro realizaci odborných předmětů. Zvolené parametry jsou vhodné z pohledu realizovaných praktických úloh, ve kterých se s těmito přístroji počítá a na které jsou nastaveny. Název položky: Univerzální čítač 40 identických kusů Obecné Univerzální čítač do 2GHz, 3 vstupy, Přístroj je určen pro realizaci měření frekvence, periody, časového elektrotechnických měření intervalu, poměru frekvencí. (konkrétně elektroniky a Citlivost: 25mVrms, mechatroniky) studenty v laboratoři LED displej: 8 místný, Další nastavitelná úroveň čítání, krátkodobá vlastnosti: stabilita časové základny +/- 3.10^vhodné z pohledu realizovaných 7/měsíc praktických úloh, ve kterých s těmito typy přístrojů počítá a na které jsou nastaveny. Při laboratorních pracích je kladen zvláštní důraz na schopnost součást měření a vyhodnocování dat. Název položky: LCR měřič 40 identických kusů Obecné Duální displej s podsvícením, čítání / Pět testovacích frekvencí: Přístroj je určen pro realizaci

8 100Hz / 120Hz / 1kHz / 10kHz / 100 khz. Základní 0,5% přesnost: Měření: Ls/ Lp/ Cs/ Rs/ Rp s parametry D/ Q/ ERS Rozsahy L: 20µH-2000H; C: 20pF-20mF; R:20Ω - 200MΩ odborných předmětů. Zvolené parametry jsou vhodné z pohledu realizovaných praktických úloh, ve kterých se s těmito přístroji počítá a na které jsou nastaveny. Název položky: Stavebnicový systém 20 identických kusů Obecné Specifické Stavebnicový měřící laboratorní modulární systém pokrývající oblast elektrotechniky a elektroniky, měřicí a číslicové techniky i automatizace, s možností připojení na PC k řízení systémů i vyhodnocování dat, pro výuku na středních a vysokých školách s úplným nebo částečným elektrotechnickým zaměřením. Didaktická stavebnice v provedení žákovské + 1 demonstrační. Jedná se o didaktickou stavebnici pokrývající široké spektrum úloh z oblasti elektrotechniky a elektroniky (případně i mechatroniky, číslicové techniky a automatizace) umožňující svým modulárním uspořádáním měnit naplnění jednotlivých praktických úloh určených pro praktickou laboratorní práci studentů v rámci jejich odborné přípravy. Důležitou roli hraje možnost připojení k PC nejen pro vyhodnocování naměřených dat, ale i k řízení měřených a měřicích procesů a systémů. Název položky: Virtuální multimediální laboratoř 1 multilicence Obecné Specifické Multilicence software (minimálně pro 100 počítačů) pro multimediální elektrolaboratoř pro výuku na středních a vysokých školách v plně lokalizované verzi. Fotorealistické komponenty, 3D modely, virtuální propojovací panely a virtuální přístroje. Od jednoduchých zapojení, přes složitější obvody s polovodičovými součástkami až po hradla. Jedná se o didakticky realizovanou virtuální stavebnici pokrývající široké spektrum úloh z oblasti elektrotechniky a elektroniky (případně i mechatroniky, číslicové techniky a automatizace) realisticky simulovat procesy v obvodech a jejich vyhodnocování za pomocí virtuální přístrojů a zařízení Tento systém je součástí praktické přípravy studentů v laboratoři jako součást jejich studia odborných předmětů.

9 Stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele. A) Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele Hodnotící kritérium Odůvodnění Zadavatel zvolil jako hodnotící kritérium celkovou nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH jako nejvíce transparentního a jediného objektivně možného způsobu vyhodnocení jednotlivých nabídek. B) Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele Způsob hodnocení Odůvodnění Veškeré nabídky uchazečů budou hodnoceny ve vzestupném pořadí, tj. na prvním místě se umístí uchazeč s celkovou nejnižší nabídkovou cenou a na posledním místě uchazeč s nejvyšší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Zpracovali: Mgr. Petra Jungová doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství

005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V souladu s ustanovením 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 86 a 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "ZVZ"), a ustanovení 1, 2 a násl. vyhlášky

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení veřejné

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Veřejná zakázka: Elektronické učebnice zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Sjednocení nabídky propagace českých hor jako celku,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI veřejné zakázky na dodávky s názvem Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 507693)

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královéhradecký kraj Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná OPEUČNI IllNTEOROVANý EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí 'ZIT;:;'~ PRO MISTNI ~ CR ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno o 00 :.....::: MINISTERSTVO VNITRA

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více