Direct Language Hub -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Direct Language Hub - www.dlhub.eu"

Transkript

1 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana 1 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb 1 Tento dokument (dále jen Podmínky), upravuje pravidla pro poskytnutí a využívání elektronických služeb Language Lab sp. z o.o. se sídlem na adrese Inowrocław, ul. Orłowska 21, REGON , NIP , zapsaná v obchodním rejstříku u Národního soudního registru (Krajowy Rejestr Sądowy) okresního soudu pro Bydgoszcz, XIII obchodní oddělení Národního soudního registru pod čislem KRS (dále jen Direct Language Hub). 7. Webové stránky služba Direct Language Hub, která se nachází na internetové adrese 8. Smlouva dohoda o poskytování služeb prostřednictvím Webových stránek, kterou Direct Language Hub uzavírá se Zákazníkem. 9. Zařízení zařízení Uživatele, tř. počítač určený k využívání služeb. 10. Služby služby v oblasti výuky cizího jazyka poskytované Direct Language Hub pomocí Webových stránek. 11. Zákon vyhláška ze dn. 18 července 2002 roku o o poskytování služeb elektronickou cestou (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104). 2 Tyto Podmínky obsahují následující pojmenování: 1. Porucha nepravidelnost v poskytování služby Direct Language Hub, která má za následek přerušení provozu nebo výrazné snížení kvality służby. 2. Ceník katalog služeb Direct Language Hub, který zahrnuje jejich charakteristiku, soupis cen, a také slevy a pravidla akcí. 3. Zákazník autorizovaný uživatel nebo uchazeč o Smlouvu o poskytnutí a využívání služeb. 4. Uživatel zákazník, který je fyzickou osobou a služby Direct Language Hub pořídi jen pro soukromé účely, které nejsou spojené s jeho výdělečnou činností. 5. Zástupce Direct Language Hub zmocněnec Direct Language Hub, který má plnou moc jednat ve jménu Direct Language Hub v oblasti uzavírání, modifikaci a vypovídání Smlouvy a je oprávěný plnit ustanovení Smlouvy. 6. Vyšší moc zvláštní nepředvídatelná a nezaviněná žádnou ze smluvních stran skutečnost, které nelze zabránit, a to zejména revoluce, živelní pohroma, stavky a také veřejné akty zákonodárné moci Direct Language Hub poskytuje služby v oblasti výuky cizího jazyka na e- learningové platformě podle Podmínek, Ceníků a uvedených ve Smlouvě ustanovení, které Uživatel je povinen dodržovat. 2. Ustanovení Smlouvy a Ceníků, které se liší od ustanovení Podmínek, mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek. 3. Direct Language Hub je oprávněn pří plnění ustanovení Smlouvy využívat pomoc třetích stran. 1. Smlouva může být uzavřena písemně nebo prostřednictvím Webové stránky. Zákazník může složit elektronickou objednávku na služby, které poskytuje Direct Language Hub a provést platbu pro Direct Language Hub online. 2. Podmínky a ceníky Direct Language Hub jsou zveřejěny na Webových stránkách. 3. Smlova se sjednává na dobu neurčitou

2 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana Direct Language Hub může od Zákazníka/Uživatele požadovat údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy. V případě když se jedná o fyzickou osobu mohou to být následující údaje: a. jméno a příjmení b. adresa trvalého pobytu c. poštovní adresa, pokud se liší od adresy trvalého pobytu d. telefonní číslo e. elektronická adresa. 2. Bez ohledu na odstavec 1, v případě Zákazníka, který není Uživatelem, Direct Language Hub může také požadovat následující údaje: a. název podníku b. Daňové identifikační číslo c. Identifikační číslo. 3. Vzhledem k specifice Služeb a způsobu jejich vyrovnání, Direct Language Hub může také zpracovávat následujíci osobní údaje Uživatele: a. telefonní čísla b. technické údaje c. kontaktní údaje pro účetní záležitosti d. informace o činnosti Uživatele na Webových stránkách Direct Language Hub. 4. Jiné údaje Uživatele, které nejsou nezbytné pro poskytování Služby, Direct Language Hub může zpracovávat jenom se souhlasem Uživatele. 5. Direct Language Hub může od Uživatele požadovat dokumenty, které potvdí pravdivost údajů sdělených před uzavřením Smlouvy, a to zejména výpis z Obchodního rejstříku, výpis z evidence rejstříku trestů, a také dokumenty, které potvrdí 6 7 Identifikační číslo (REGON) a Daňové identifikační číslo. 1. Direct Language Hub se zavazuje začít poskytovat Služby ihned po obdržení platby za Službu. 2. V případě, když Direct Language Hub nemůže poskytnout službu uvedenou ve Smlouvě, a to vzhledem k tomu, že není ona k dispozici, neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, zavazuje se oznámit Uživateli, že došlo k přerušení služby a vrátit mu celou zaplácenou částku. 3. Uživatel se zavazuje neprodleně oznámit Direct Language Hub veškeré poruchy a vady, které se vyskytly pří poskytování Služby. 4. Během využívání Služby, Uživatel nemůže vykonávat činnosti, které by mohly porušit zákon a je povinen zdržet se veškerých jednání, která porušují etická pravidla. 5. Je přísně zakázáno využívat Webové stránky v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními a zákony 1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nesmí umožňovat přístup k Službám třetím osobám za úplatu. 2. Uživatel je povinen dbát o to, aby jeho identifikační údaje, login a heslo Direct Language Hub, zůstaly výlučně v jeho držení a nebyly vyzrazeny jiné osobě. 3. Předpokláda se, že všechny opatření zavedená Uživatelem s použitím jeho loginu a hesla, byly předloženy Uživatelem. 4. Direct Language Hub není zodpovědný za ochranu Zařízení Uživatele před neoprávněnými zásahy třetích osob.

3 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana Uživatel se musí přihlásit / zaregistrovat na Webových stránkách, aby mohl získat přístup k určitým službám a začít je používat. Registrace na Stránkach Direct Language Hub je zdarma. Po přihlášení Uživatel získá přístup k: a. základním funkcím služby, b. informace o dostupných kurzech a jejich cenách, c. kvalifikačním zkouškám a demám. 2. Poplatky za používání Služeb, včetně přístupu ke kurzu cizích jazyků a jiných výukových materiálů prostřednictvím Webové stránky, Direct Language Hub účtuje na základě Ceníku, který je dostupný na Internetu. Cena jazykového kurzu závisí na jeho předmětu a době, ve které chce ho Zákazník využit. V uvedené ceně za Služby na Webových stránkách je zahrnuto DPH. 3. Veškeré poplatky za poskytování Služeb musí být provedeny: a. online platbou, která je dostupná k použití pří nákupu kurzu b. na bankovní účet uvedený v příslušným dokumentu, který Direct Language Hub vystaví a doručí Uživateli. V tomto případě datum platby poplatků ze strany Zákazníka je datum splatnosti na správný bankovní účet. 4. Direct Language Hub spouští přístup ke kurzu ihned po zaúčtování platby nebo ověření platby online 5. Po uplynutí vykoupeného přístupu ke kurzu: a. přístup bude automaticky zablokován 9 b. historie činnosti Uživatele na Webových stránkách se bude uchovávat po dobu nejméně 6 měsíců a bude k dispozici pro re-nákup přístupu do kurzu během tohoto období c. Zákazník nemá povinnost prodlužovat přístup ke kurzu d. re-nákup přístupu do kurzu je možný podle aktuálně nabízených podmínek 6. Plat Direct Language Hub nezahrnuje náklady zákazníka týkající se přístupu ke Službám, zejména přístupu k Internetu. 1. Aktuální nabídka Direct Language Hub je k dispozici na Webových stránkách. 2. Direct Language Hub si vyhrazuje právo poskytovat Uživateli dodatečné možnosti Služby a také polepšení jejich výkonu bez poplatku. Realizace tohoto oprávnění a také zastavení takto sdílených Služeb nevyžaduje změnu Smlouvy, souhlasu Uživatele ani jeho oznámení a neupravuje Zákazníka k odstoupení od Smlouvy. 3. Direct Language Hub se zavazuje udržovat výsokou úroveň poskytovaných Služeb vyplývající z jejich profesionální povahy. 4. Aby zajistit řádné fungování Webové stránky, je Direct Language Hub oprávněn omezit nebo přerušit z provozních důvodů poskytování Služby na dobu ne delší než 6 hodin denně a maximálně 24 hodiny během čtvrtletí. Direct Language Hub oznámi Uživateli v dostatečném předstihu, že dojde k omezení nebo přerušení poskytování Služby pomocí ohlášení na Webových stránkách. 5. Uživatel po zadání uživatelského jména a hesla Direct Language Hub může kontaktovat technickou podporu prostřednictvím formuláře,

4 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana který je dostupný na Webových stránkách nebo na adrese k dispozici na Webových stránkách. 1. K použivání Služby je nezbytné zařízení prípojené do Internetu s prohlízečem ne starsím než Google Chrome 25, Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 15, Opera18, Safari V některých případech může být nutné přijmout soubory cookie. 3. Přenos souborů je podminěn šířkou pásma poskytovanou internetovým připojením Uživatele. 4. Direct Language Lab není zodpovědný za obtíže vyplývající z nesprávné konfiguraci softwaru nebo problémů Uživatele s připojením k internetu. 1. Materiály Služby Direct Language Hub jsou chráněná podle autorského práva a práv s tímto právem souvisejících (Zákon č. 24/2009 Sb, poz.. 83, ve znění pozdějších předpisů). 2. Direct Language Hub si vyhrazuje právo aktualizovat obsah kurzů, které nabízi, včetně přidávání, odstraňování nebo modifikaci jeho součásti. 3. Obsah poskytovaný v rámci přístupu ke kurzu může použivat pouze Zákazník, který vykoupil přístup k Službám. 1. Direct Language Hub může modifikovat ustanovení Podmínek pouze s důležitých důvodu, což znamená zejména změna platných právních předpisů nebo přerušení poskytování Služby. 2. Direct Language Hub oznamí Uživateli každou modifikaci v Podmínkách zasláním oznámení prostřednictvím interní pošty. 3. Modifikace Podmínek uvedených během trvání Smlouvy jsou pro Uživatele závazný pokud je Direct Language Hub oznámí a Uživatel ne odstoupí od Smlouvy do 14 dnů ode dne doručení. V případě odstoupení od Smlouvy způsobem výše uvedeným, Smlouva zaniká posledním dnem před nabytí účinnosti tohoto zákona. 4. Zákazník a Direct Language Hub jsou oprávněný odstoupit od Smlovy uzavřené na dobu neurčitou, nebo její části tykající se konkretní Služby, vypovědní lhůta je jednoměsiční. 5. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit před vypršením vypovědní lhůty v případě když Porucha trvá déle než 5 pracovních dnů a není odstáněná během 5 pracovních dnů od dne, když Uživatel Poruchu ohlásil. 6. Prohlášení o ukončení Smlovy by mělo být odesláno v písemné formě. 7. Zákazník, který není Uživatelem nemá nárok na vrácení poměrné částí z fakturované částky v případě jeho odstoupení od Smlouvy nebo její části tykající se konkretní Služby před vypršením výpovědní lhůty. Tohle ustanovení platí v případě, když Zákazník, který není Uživatelem nebo Direct Language Hub odstoupí od Smlouvy z důvodů, které leží na stráně Zákazníka. 8. Se souhlasem Direct Language Hub, Zákazník může přenést práva a povinnosti vyplývajíci ze Smlouvy na třetí osobu, která splňuje požadavky stanovené v těchto Podmínkách. V takovém případě Direct Language Hub může od Zákazníka, který není Uživatelem účtovat poplatek ve výši stanovené v Ceníku.

5 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana Direct Language Hub má právo přerušit poskytování Služby nebo její části v následujících případech: 14 upozornění v případě uvedeným v 12 ust. 1. a. prodlení Uživatele s úhradou jakéhokoli finančního závazku dle této Smlouvy více než 7 dnů od data splatnosti nehledě na upozornění b. Uživatel zneuživá Služby nebo porušuje všeobecné Podmínky c. jednání Uživatele vede k destabilizaci Služby nebo brání použivání Služby jiným Uživatelům d. Uživatel poskytuje data a přístup k Službám třetím osobám 2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ukončí protiprávní jednání než Direct Language Hub přeruší poskytování Služby, pokud takové přerušení nebude jediným způsobem zachranění vážným Poruchám. 3. Direct Language Hub si vyhrazuje právo zabránit přístup k osobním údajům Uživatele v souladu s ustanoveními Zákona bod č 14. Podle těchto ustanoveních Direct Language Hub není zodpovědný za škody vzniklé v důsledku omezení přístupu k těmto údajům. 4. Reaktivace Služby může být provedená na žádost Uživatele ne dříve než po ověření plného provozního stavu. 5. Direct Language Hub je oprávněn Zákazníkovi, který není Uživatelem účtovat poplatek za obnovení poskytování Služby ve výši stanovené v Ceníku. 6. Direct Language Hub je oprávněn vypovědět Smlouvu Zákazníkovi, který není Uživatelem bez předchozího Direct Language Hub nese odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění Služby pokud taková situace nenastoupila v důsledku Vyšší moci nebo z důvodů, které leží na stráně Uživatele. 2. Odstranění Poruchy by mělo nastoupit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznamení Poruchy. Pokud Porucha se nedá odstranit během 5 pracovních dnů, Direct Language Hub se zavazuje přesně určit datum odstranění Poruchy a neprodleně předat tuto informaci Uživateli. 3. Za každý den, ve kterým se Porucha objevila, má Uživatel právo na vrácení poměrné části poplátku. 4. Období, pro které byl poplatek snížený, nezahrnuje dobu, ve které odstranění Poruchy nebylo možné z důvodů, které leží na stráně Uživatele. 5. Poplatek bude snížený na základě reklamace Uživatele za předpokladu, že Uživatel uplatni reklamace nejpozději do jednoho měsíce po zjištění Poruchy. 6. Odpovědnost Direct Language Hub vůči Zákazníkovi, který není Uživatelem je omezená do výšky platebního styku mezí Zákazníkem a Direct Language Hub během jednoho smluvního roku před události, za kterou Direct Language Hub nese odpovědnost. 1. Uživatel má právo uplatnit reklamaci v případě když Direct Language Hub nedodrží uvedený ve Smlově termín zahájení poskytování Služby, neplní nebo nesprávně plní Služby a také

6 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana když nesprávně zaúčtuje poplatek za poskytované Služby. 2. Reklamace by měla být oznámená písemně a odeslana na adresu Direct Language Hub a musí zahrnovat: a. jméno a příjmení nebo název firmy Zákazníka a jeho adresu; b. vymezení předmětu reklamace a období, kterého se týká; c. okolnosti odůvodňující reklamace; d. požadavek Zákazníka pokud Zákazník nějaký má e. podpis Zákazníka. 1. Direct Language Hub odpoví na reklamace písemně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení 2. Odpověd na reklamace by měla zahrnovat: a. název jednotki Direct Language Hub, která bude řešit reklamace; b. odůvodnění rozhodnutí c. určení způsobu a termínu realizace požadavku Zákazníka d. podpis oprávněného zástupce Direct Language Hub. 1. V případě Smlouvý uzavřené s použitím prostředků komunikace na dálku, má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu. Smlouvu musí vypovědět písemně během 14 dnů od uzavření Smlouvy. Aby tuto lhůtu dodržet, je nutné zaslat prohlášení před jejím uplynutím. 2. V případě odstoupení od Smlouvy, všechný ustanovení Smlouvy jsou považovaná za neplatná, a Zákazník je 18 zproštěn všech závazků. Všechny poskytované služby musí být vracené beze změny, pokud změna nebylá nutná. Vrácení Služeb musí být provedeno neprodleně, nejpozději však do 14 dnů. V případě, když Zákazník zaplatil zálohu, bude ona vrácena spolu se zákonnými úroky. 3. Právo odstoupení od Smlouvý uzavřené s použitím prostředků komunikace na dálku neplatí v případě když: a. pokytování Služby zahájeno se souhlasem Zákazníka před uplynutím čtrnáctidenní lhůty uvedené v odstavci 1 výše b. Služba je stanovená Zákazníkem v jeho objednávce nebo úzce spojená s jeho osobou c. Služby, které nelze vrátit vzhledem k jeji povaze. 1. Direct Language Hub má právo zpracovávat Osobní údaje Uživatele na základě zákona ze dne 29. srpna 1997 roku o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2002., č. 101, bod. 926, ve znění pozdějších předpisů). 2. Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s podmínkami zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů. 3. V souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, 23. odstavec 1 bod. 3 a 5 a odstavec 4 zákona ze dne 29. srpna 1997, Direct Language Hub je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby, přimého marketingu nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). 4. Uživatel má právo kdykoliv požádat o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V případech

7 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana 7 uvedených v 23. odstavec 1 bod. 4 a 5 zákona o ochraně osobních údajů, Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat souhlas na zpracování nebo předávání jego osobních údajů za účelem přimého marketingu. 20 rozporu s Podmínkami nebo platnými předpisy d. zpracovatelné kvůli zvláštním pravním předpisům Na základě zákona je Direct Language Hub oprávněn zpracovávat nasledující údaje Uživatele: a. identifikační data Uživatele přiřazeny na základě údajů uvedených v 5 bod. 1 Podmínek b. identifikační data telekomunikační sítě nebo počítačového systému Uživatele c. informace o činnosti Zákazníka na Webových stránkách Direct Language Hub d. informace o přihlášení, odhlášení a způsobu použití Služby e. informace o tom, že Uživatel použil Službu 2. Po vypršení platnosti Služeb Direct Language Hub není oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele s výhradou k údajům, které jsou: a. nezbytné pro vyúčtování ceny za Služby a žádání poplatku za použití Služby b. vhodně anonymizované a nezbytné pro reklamu, průzkum trhu a analizu chování a preferencí Zákazníků, s využitím výsledků k zlepšení kvality Služeb se souhlasem Uživatele c. nezbytné pro vysvětlení okolnosti použivání Služby v V případě, když Uživatel nepouživá Služby v souladu s Podmínkami nebo platnými předpisy, Direct Language Hub je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele pro určení zodpovědnosti Uživatele za předpokladu, že za účelem ověření tyto údaje zabezpečí. 2. Direct Language Hub se zavazuje informovat Uživatele o veškerých neoprávněných činnostech a požadovat jejich okamžite zastavení, a také využit oprávnění uvedených v odstavci č S výhradou zvláštních ustanovení, způsobem komunikace mezi smluvními stranami bude uvedená ve Slouvě adresa elektronické pošty Uživatele a formulář, který je k dispozici na Webových stránkách. Týká se to především žádosti o servis, informace o prodlení Uživatele s úhradou, a také informace o Službach, včetně technických podmínek pro jejich poskytování. 2. Po celou dobu trvání smluvního vztahu, smluvní strany jsou povinné neprodleně informovat o každé změně adresy nebo jiných údajů uvedených ve Smlouvě. S výhradou Zákazníka, který není Uživatelem, v případě neúspěšné aktualizace údajů, korespondence zaslána na poslední známou adresu bydliště smluvní strany se považuje za řádně doručenou. Informace o změnach údajů neznamená, že se Podmínky Smlouvy také mění.

8 22 3. Zákazník, který není Uživatelem zmocňuje Direct Language Hub k zveřejnění jeho jména a ových adres v referenčním seznamu Direct Language Hub. 4. Direct Language Hub je oprávněn převést práva a povinnosti Direct Language Hub vyplývajících ze Smlouvy bez souhlasu Zákazníka, který není Uživatelem. 1. Aktuální obsah Podmínek je k dispozici na Webových stránkách. 2. V případě, když jednání bylo zahájeno a nebylo ukončeno před dobou platností těchto Podmínek, platí ustanovení Podmínek, které platily v době zahájení jednání. 3. V případech, které nejsou uvedené ve Smlouvě, Podmínkách nebo Ceníkach, platí ustanovení právních předpisů, včetně občanského zákoníku, zákona o ochraně osobních údajů, zákon o autorském právu a souvisejících právech a zákona o elektronických službách. 4. Tyto všeobecné Podmínky vstoupí v platnost dne Direct Language Hub - Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana 8

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat společností UPC DTH S.à r.l. se sídlem 2 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lucemburské velkovévodství, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku Registre de

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více