Direct Language Hub -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Direct Language Hub - www.dlhub.eu"

Transkript

1 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana 1 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb 1 Tento dokument (dále jen Podmínky), upravuje pravidla pro poskytnutí a využívání elektronických služeb Language Lab sp. z o.o. se sídlem na adrese Inowrocław, ul. Orłowska 21, REGON , NIP , zapsaná v obchodním rejstříku u Národního soudního registru (Krajowy Rejestr Sądowy) okresního soudu pro Bydgoszcz, XIII obchodní oddělení Národního soudního registru pod čislem KRS (dále jen Direct Language Hub). 7. Webové stránky služba Direct Language Hub, která se nachází na internetové adrese 8. Smlouva dohoda o poskytování služeb prostřednictvím Webových stránek, kterou Direct Language Hub uzavírá se Zákazníkem. 9. Zařízení zařízení Uživatele, tř. počítač určený k využívání služeb. 10. Služby služby v oblasti výuky cizího jazyka poskytované Direct Language Hub pomocí Webových stránek. 11. Zákon vyhláška ze dn. 18 července 2002 roku o o poskytování služeb elektronickou cestou (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104). 2 Tyto Podmínky obsahují následující pojmenování: 1. Porucha nepravidelnost v poskytování služby Direct Language Hub, která má za následek přerušení provozu nebo výrazné snížení kvality służby. 2. Ceník katalog služeb Direct Language Hub, který zahrnuje jejich charakteristiku, soupis cen, a také slevy a pravidla akcí. 3. Zákazník autorizovaný uživatel nebo uchazeč o Smlouvu o poskytnutí a využívání služeb. 4. Uživatel zákazník, který je fyzickou osobou a služby Direct Language Hub pořídi jen pro soukromé účely, které nejsou spojené s jeho výdělečnou činností. 5. Zástupce Direct Language Hub zmocněnec Direct Language Hub, který má plnou moc jednat ve jménu Direct Language Hub v oblasti uzavírání, modifikaci a vypovídání Smlouvy a je oprávěný plnit ustanovení Smlouvy. 6. Vyšší moc zvláštní nepředvídatelná a nezaviněná žádnou ze smluvních stran skutečnost, které nelze zabránit, a to zejména revoluce, živelní pohroma, stavky a také veřejné akty zákonodárné moci Direct Language Hub poskytuje služby v oblasti výuky cizího jazyka na e- learningové platformě podle Podmínek, Ceníků a uvedených ve Smlouvě ustanovení, které Uživatel je povinen dodržovat. 2. Ustanovení Smlouvy a Ceníků, které se liší od ustanovení Podmínek, mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek. 3. Direct Language Hub je oprávněn pří plnění ustanovení Smlouvy využívat pomoc třetích stran. 1. Smlouva může být uzavřena písemně nebo prostřednictvím Webové stránky. Zákazník může složit elektronickou objednávku na služby, které poskytuje Direct Language Hub a provést platbu pro Direct Language Hub online. 2. Podmínky a ceníky Direct Language Hub jsou zveřejěny na Webových stránkách. 3. Smlova se sjednává na dobu neurčitou

2 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana Direct Language Hub může od Zákazníka/Uživatele požadovat údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy. V případě když se jedná o fyzickou osobu mohou to být následující údaje: a. jméno a příjmení b. adresa trvalého pobytu c. poštovní adresa, pokud se liší od adresy trvalého pobytu d. telefonní číslo e. elektronická adresa. 2. Bez ohledu na odstavec 1, v případě Zákazníka, který není Uživatelem, Direct Language Hub může také požadovat následující údaje: a. název podníku b. Daňové identifikační číslo c. Identifikační číslo. 3. Vzhledem k specifice Služeb a způsobu jejich vyrovnání, Direct Language Hub může také zpracovávat následujíci osobní údaje Uživatele: a. telefonní čísla b. technické údaje c. kontaktní údaje pro účetní záležitosti d. informace o činnosti Uživatele na Webových stránkách Direct Language Hub. 4. Jiné údaje Uživatele, které nejsou nezbytné pro poskytování Služby, Direct Language Hub může zpracovávat jenom se souhlasem Uživatele. 5. Direct Language Hub může od Uživatele požadovat dokumenty, které potvdí pravdivost údajů sdělených před uzavřením Smlouvy, a to zejména výpis z Obchodního rejstříku, výpis z evidence rejstříku trestů, a také dokumenty, které potvrdí 6 7 Identifikační číslo (REGON) a Daňové identifikační číslo. 1. Direct Language Hub se zavazuje začít poskytovat Služby ihned po obdržení platby za Službu. 2. V případě, když Direct Language Hub nemůže poskytnout službu uvedenou ve Smlouvě, a to vzhledem k tomu, že není ona k dispozici, neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, zavazuje se oznámit Uživateli, že došlo k přerušení služby a vrátit mu celou zaplácenou částku. 3. Uživatel se zavazuje neprodleně oznámit Direct Language Hub veškeré poruchy a vady, které se vyskytly pří poskytování Služby. 4. Během využívání Služby, Uživatel nemůže vykonávat činnosti, které by mohly porušit zákon a je povinen zdržet se veškerých jednání, která porušují etická pravidla. 5. Je přísně zakázáno využívat Webové stránky v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními a zákony 1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nesmí umožňovat přístup k Službám třetím osobám za úplatu. 2. Uživatel je povinen dbát o to, aby jeho identifikační údaje, login a heslo Direct Language Hub, zůstaly výlučně v jeho držení a nebyly vyzrazeny jiné osobě. 3. Předpokláda se, že všechny opatření zavedená Uživatelem s použitím jeho loginu a hesla, byly předloženy Uživatelem. 4. Direct Language Hub není zodpovědný za ochranu Zařízení Uživatele před neoprávněnými zásahy třetích osob.

3 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana Uživatel se musí přihlásit / zaregistrovat na Webových stránkách, aby mohl získat přístup k určitým službám a začít je používat. Registrace na Stránkach Direct Language Hub je zdarma. Po přihlášení Uživatel získá přístup k: a. základním funkcím služby, b. informace o dostupných kurzech a jejich cenách, c. kvalifikačním zkouškám a demám. 2. Poplatky za používání Služeb, včetně přístupu ke kurzu cizích jazyků a jiných výukových materiálů prostřednictvím Webové stránky, Direct Language Hub účtuje na základě Ceníku, který je dostupný na Internetu. Cena jazykového kurzu závisí na jeho předmětu a době, ve které chce ho Zákazník využit. V uvedené ceně za Služby na Webových stránkách je zahrnuto DPH. 3. Veškeré poplatky za poskytování Služeb musí být provedeny: a. online platbou, která je dostupná k použití pří nákupu kurzu b. na bankovní účet uvedený v příslušným dokumentu, který Direct Language Hub vystaví a doručí Uživateli. V tomto případě datum platby poplatků ze strany Zákazníka je datum splatnosti na správný bankovní účet. 4. Direct Language Hub spouští přístup ke kurzu ihned po zaúčtování platby nebo ověření platby online 5. Po uplynutí vykoupeného přístupu ke kurzu: a. přístup bude automaticky zablokován 9 b. historie činnosti Uživatele na Webových stránkách se bude uchovávat po dobu nejméně 6 měsíců a bude k dispozici pro re-nákup přístupu do kurzu během tohoto období c. Zákazník nemá povinnost prodlužovat přístup ke kurzu d. re-nákup přístupu do kurzu je možný podle aktuálně nabízených podmínek 6. Plat Direct Language Hub nezahrnuje náklady zákazníka týkající se přístupu ke Službám, zejména přístupu k Internetu. 1. Aktuální nabídka Direct Language Hub je k dispozici na Webových stránkách. 2. Direct Language Hub si vyhrazuje právo poskytovat Uživateli dodatečné možnosti Služby a také polepšení jejich výkonu bez poplatku. Realizace tohoto oprávnění a také zastavení takto sdílených Služeb nevyžaduje změnu Smlouvy, souhlasu Uživatele ani jeho oznámení a neupravuje Zákazníka k odstoupení od Smlouvy. 3. Direct Language Hub se zavazuje udržovat výsokou úroveň poskytovaných Služeb vyplývající z jejich profesionální povahy. 4. Aby zajistit řádné fungování Webové stránky, je Direct Language Hub oprávněn omezit nebo přerušit z provozních důvodů poskytování Služby na dobu ne delší než 6 hodin denně a maximálně 24 hodiny během čtvrtletí. Direct Language Hub oznámi Uživateli v dostatečném předstihu, že dojde k omezení nebo přerušení poskytování Služby pomocí ohlášení na Webových stránkách. 5. Uživatel po zadání uživatelského jména a hesla Direct Language Hub může kontaktovat technickou podporu prostřednictvím formuláře,

4 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana který je dostupný na Webových stránkách nebo na adrese k dispozici na Webových stránkách. 1. K použivání Služby je nezbytné zařízení prípojené do Internetu s prohlízečem ne starsím než Google Chrome 25, Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 15, Opera18, Safari V některých případech může být nutné přijmout soubory cookie. 3. Přenos souborů je podminěn šířkou pásma poskytovanou internetovým připojením Uživatele. 4. Direct Language Lab není zodpovědný za obtíže vyplývající z nesprávné konfiguraci softwaru nebo problémů Uživatele s připojením k internetu. 1. Materiály Služby Direct Language Hub jsou chráněná podle autorského práva a práv s tímto právem souvisejících (Zákon č. 24/2009 Sb, poz.. 83, ve znění pozdějších předpisů). 2. Direct Language Hub si vyhrazuje právo aktualizovat obsah kurzů, které nabízi, včetně přidávání, odstraňování nebo modifikaci jeho součásti. 3. Obsah poskytovaný v rámci přístupu ke kurzu může použivat pouze Zákazník, který vykoupil přístup k Službám. 1. Direct Language Hub může modifikovat ustanovení Podmínek pouze s důležitých důvodu, což znamená zejména změna platných právních předpisů nebo přerušení poskytování Služby. 2. Direct Language Hub oznamí Uživateli každou modifikaci v Podmínkách zasláním oznámení prostřednictvím interní pošty. 3. Modifikace Podmínek uvedených během trvání Smlouvy jsou pro Uživatele závazný pokud je Direct Language Hub oznámí a Uživatel ne odstoupí od Smlouvy do 14 dnů ode dne doručení. V případě odstoupení od Smlouvy způsobem výše uvedeným, Smlouva zaniká posledním dnem před nabytí účinnosti tohoto zákona. 4. Zákazník a Direct Language Hub jsou oprávněný odstoupit od Smlovy uzavřené na dobu neurčitou, nebo její části tykající se konkretní Služby, vypovědní lhůta je jednoměsiční. 5. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit před vypršením vypovědní lhůty v případě když Porucha trvá déle než 5 pracovních dnů a není odstáněná během 5 pracovních dnů od dne, když Uživatel Poruchu ohlásil. 6. Prohlášení o ukončení Smlovy by mělo být odesláno v písemné formě. 7. Zákazník, který není Uživatelem nemá nárok na vrácení poměrné částí z fakturované částky v případě jeho odstoupení od Smlouvy nebo její části tykající se konkretní Služby před vypršením výpovědní lhůty. Tohle ustanovení platí v případě, když Zákazník, který není Uživatelem nebo Direct Language Hub odstoupí od Smlouvy z důvodů, které leží na stráně Zákazníka. 8. Se souhlasem Direct Language Hub, Zákazník může přenést práva a povinnosti vyplývajíci ze Smlouvy na třetí osobu, která splňuje požadavky stanovené v těchto Podmínkách. V takovém případě Direct Language Hub může od Zákazníka, který není Uživatelem účtovat poplatek ve výši stanovené v Ceníku.

5 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana Direct Language Hub má právo přerušit poskytování Služby nebo její části v následujících případech: 14 upozornění v případě uvedeným v 12 ust. 1. a. prodlení Uživatele s úhradou jakéhokoli finančního závazku dle této Smlouvy více než 7 dnů od data splatnosti nehledě na upozornění b. Uživatel zneuživá Služby nebo porušuje všeobecné Podmínky c. jednání Uživatele vede k destabilizaci Služby nebo brání použivání Služby jiným Uživatelům d. Uživatel poskytuje data a přístup k Službám třetím osobám 2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ukončí protiprávní jednání než Direct Language Hub přeruší poskytování Služby, pokud takové přerušení nebude jediným způsobem zachranění vážným Poruchám. 3. Direct Language Hub si vyhrazuje právo zabránit přístup k osobním údajům Uživatele v souladu s ustanoveními Zákona bod č 14. Podle těchto ustanoveních Direct Language Hub není zodpovědný za škody vzniklé v důsledku omezení přístupu k těmto údajům. 4. Reaktivace Služby může být provedená na žádost Uživatele ne dříve než po ověření plného provozního stavu. 5. Direct Language Hub je oprávněn Zákazníkovi, který není Uživatelem účtovat poplatek za obnovení poskytování Služby ve výši stanovené v Ceníku. 6. Direct Language Hub je oprávněn vypovědět Smlouvu Zákazníkovi, který není Uživatelem bez předchozího Direct Language Hub nese odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění Služby pokud taková situace nenastoupila v důsledku Vyšší moci nebo z důvodů, které leží na stráně Uživatele. 2. Odstranění Poruchy by mělo nastoupit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznamení Poruchy. Pokud Porucha se nedá odstranit během 5 pracovních dnů, Direct Language Hub se zavazuje přesně určit datum odstranění Poruchy a neprodleně předat tuto informaci Uživateli. 3. Za každý den, ve kterým se Porucha objevila, má Uživatel právo na vrácení poměrné části poplátku. 4. Období, pro které byl poplatek snížený, nezahrnuje dobu, ve které odstranění Poruchy nebylo možné z důvodů, které leží na stráně Uživatele. 5. Poplatek bude snížený na základě reklamace Uživatele za předpokladu, že Uživatel uplatni reklamace nejpozději do jednoho měsíce po zjištění Poruchy. 6. Odpovědnost Direct Language Hub vůči Zákazníkovi, který není Uživatelem je omezená do výšky platebního styku mezí Zákazníkem a Direct Language Hub během jednoho smluvního roku před události, za kterou Direct Language Hub nese odpovědnost. 1. Uživatel má právo uplatnit reklamaci v případě když Direct Language Hub nedodrží uvedený ve Smlově termín zahájení poskytování Služby, neplní nebo nesprávně plní Služby a také

6 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana když nesprávně zaúčtuje poplatek za poskytované Služby. 2. Reklamace by měla být oznámená písemně a odeslana na adresu Direct Language Hub a musí zahrnovat: a. jméno a příjmení nebo název firmy Zákazníka a jeho adresu; b. vymezení předmětu reklamace a období, kterého se týká; c. okolnosti odůvodňující reklamace; d. požadavek Zákazníka pokud Zákazník nějaký má e. podpis Zákazníka. 1. Direct Language Hub odpoví na reklamace písemně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení 2. Odpověd na reklamace by měla zahrnovat: a. název jednotki Direct Language Hub, která bude řešit reklamace; b. odůvodnění rozhodnutí c. určení způsobu a termínu realizace požadavku Zákazníka d. podpis oprávněného zástupce Direct Language Hub. 1. V případě Smlouvý uzavřené s použitím prostředků komunikace na dálku, má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu. Smlouvu musí vypovědět písemně během 14 dnů od uzavření Smlouvy. Aby tuto lhůtu dodržet, je nutné zaslat prohlášení před jejím uplynutím. 2. V případě odstoupení od Smlouvy, všechný ustanovení Smlouvy jsou považovaná za neplatná, a Zákazník je 18 zproštěn všech závazků. Všechny poskytované služby musí být vracené beze změny, pokud změna nebylá nutná. Vrácení Služeb musí být provedeno neprodleně, nejpozději však do 14 dnů. V případě, když Zákazník zaplatil zálohu, bude ona vrácena spolu se zákonnými úroky. 3. Právo odstoupení od Smlouvý uzavřené s použitím prostředků komunikace na dálku neplatí v případě když: a. pokytování Služby zahájeno se souhlasem Zákazníka před uplynutím čtrnáctidenní lhůty uvedené v odstavci 1 výše b. Služba je stanovená Zákazníkem v jeho objednávce nebo úzce spojená s jeho osobou c. Služby, které nelze vrátit vzhledem k jeji povaze. 1. Direct Language Hub má právo zpracovávat Osobní údaje Uživatele na základě zákona ze dne 29. srpna 1997 roku o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2002., č. 101, bod. 926, ve znění pozdějších předpisů). 2. Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s podmínkami zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů. 3. V souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, 23. odstavec 1 bod. 3 a 5 a odstavec 4 zákona ze dne 29. srpna 1997, Direct Language Hub je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby, přimého marketingu nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). 4. Uživatel má právo kdykoliv požádat o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V případech

7 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana 7 uvedených v 23. odstavec 1 bod. 4 a 5 zákona o ochraně osobních údajů, Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat souhlas na zpracování nebo předávání jego osobních údajů za účelem přimého marketingu. 20 rozporu s Podmínkami nebo platnými předpisy d. zpracovatelné kvůli zvláštním pravním předpisům Na základě zákona je Direct Language Hub oprávněn zpracovávat nasledující údaje Uživatele: a. identifikační data Uživatele přiřazeny na základě údajů uvedených v 5 bod. 1 Podmínek b. identifikační data telekomunikační sítě nebo počítačového systému Uživatele c. informace o činnosti Zákazníka na Webových stránkách Direct Language Hub d. informace o přihlášení, odhlášení a způsobu použití Služby e. informace o tom, že Uživatel použil Službu 2. Po vypršení platnosti Služeb Direct Language Hub není oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele s výhradou k údajům, které jsou: a. nezbytné pro vyúčtování ceny za Služby a žádání poplatku za použití Služby b. vhodně anonymizované a nezbytné pro reklamu, průzkum trhu a analizu chování a preferencí Zákazníků, s využitím výsledků k zlepšení kvality Služeb se souhlasem Uživatele c. nezbytné pro vysvětlení okolnosti použivání Služby v V případě, když Uživatel nepouživá Služby v souladu s Podmínkami nebo platnými předpisy, Direct Language Hub je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele pro určení zodpovědnosti Uživatele za předpokladu, že za účelem ověření tyto údaje zabezpečí. 2. Direct Language Hub se zavazuje informovat Uživatele o veškerých neoprávněných činnostech a požadovat jejich okamžite zastavení, a také využit oprávnění uvedených v odstavci č S výhradou zvláštních ustanovení, způsobem komunikace mezi smluvními stranami bude uvedená ve Slouvě adresa elektronické pošty Uživatele a formulář, který je k dispozici na Webových stránkách. Týká se to především žádosti o servis, informace o prodlení Uživatele s úhradou, a také informace o Službach, včetně technických podmínek pro jejich poskytování. 2. Po celou dobu trvání smluvního vztahu, smluvní strany jsou povinné neprodleně informovat o každé změně adresy nebo jiných údajů uvedených ve Smlouvě. S výhradou Zákazníka, který není Uživatelem, v případě neúspěšné aktualizace údajů, korespondence zaslána na poslední známou adresu bydliště smluvní strany se považuje za řádně doručenou. Informace o změnach údajů neznamená, že se Podmínky Smlouvy také mění.

8 22 3. Zákazník, který není Uživatelem zmocňuje Direct Language Hub k zveřejnění jeho jména a ových adres v referenčním seznamu Direct Language Hub. 4. Direct Language Hub je oprávněn převést práva a povinnosti Direct Language Hub vyplývajících ze Smlouvy bez souhlasu Zákazníka, který není Uživatelem. 1. Aktuální obsah Podmínek je k dispozici na Webových stránkách. 2. V případě, když jednání bylo zahájeno a nebylo ukončeno před dobou platností těchto Podmínek, platí ustanovení Podmínek, které platily v době zahájení jednání. 3. V případech, které nejsou uvedené ve Smlouvě, Podmínkách nebo Ceníkach, platí ustanovení právních předpisů, včetně občanského zákoníku, zákona o ochraně osobních údajů, zákon o autorském právu a souvisejících právech a zákona o elektronických službách. 4. Tyto všeobecné Podmínky vstoupí v platnost dne Direct Language Hub - Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana 8

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti MgC Group s.r.o., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Kultura.cz, s.r.o. se sídlem Podbělohorská 1341/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 29414261 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205137

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky internetového portálu a online kurzu Zlatý WordPress, který provozuje Mgr. Vlastimil Ott se sídlem Rolnická 25, 74705, Opava, identifikační číslo 01123793, zapsaný v živnostenském rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb 1.1. Tyto podmínky upravují poskytování telekomunikačních služeb firmou Jan KANDĚRA & spol. IČO 68532318 a jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Karel Malec, podnikající jako fyzická osoba, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha IČO 41885686 zapsaný v živnostenském rejstříku pod č.j. MU/OŽ/1789/2014/kh/3 1. Úvodní ustanovení 1.1

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup Úplná pravidla spotřebitelské akce 1000 Kč na další nákup I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Akce 1000 Kč na další nákup

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD uzavřená mezi DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY LEONN promotion s.r.o. Zašová 756, 756 51 IČ: 27853411 DIČ: CZ27853411 zastoupená: Antonín Bedřich, jednatel (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Dáváme vám

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK obchodní společnosti Ants&Bees s.r.o. IČO: 05039509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, Spisová značka: C 93240 vedená u Krajského soudu

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu - oriflame-tefal.cz I. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky internetového obchodu - oriflame-tefal.cz I. Obecná ustanovení Obchodní podmínky internetového obchodu - oriflame-tefal.cz I. Obecná ustanovení 1. Tyto Obchodní podmínky upřesňují všeobecné podmínky a způsob poskytování služeb elektronicky a prodejem prostřednictví

Více

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 109

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 109 POHŘEBNÍ ÚSTAV města České Budějovice, příspěvková organizace Pražská tř. 2275/108, 370 10 České Budějovice PROVOZY: KREMATORIUM, SPRÁVA HŘBITOVŮ, POHŘEBNÍ SLUŽBA IČO : 70890412 DIČ: Pppppppppppppppppppppppp

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Jolana Novotná se sídlem Dukelská 1162, Nový Bydžov identifikační číslo: 12348240 podnikající dle Výpisu z živnostenského rejstříku, vydaného Obecním živnostenským úřadem při Městském

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY INKASO

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY INKASO 3. VZNIK, ZÁNIK A TRVÁNÍ SMLOUVY 3.1 K uzavření smlouvy mezi EP jako poskytovatelem a zákazníkem dochází prostřednictvím emailové komunikace mezi EP a zákazníkem, kdy zákazník odesláním akceptačního emailu

Více