Direct Language Hub -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Direct Language Hub - www.dlhub.eu"

Transkript

1 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana 1 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb 1 Tento dokument (dále jen Podmínky), upravuje pravidla pro poskytnutí a využívání elektronických služeb Language Lab sp. z o.o. se sídlem na adrese Inowrocław, ul. Orłowska 21, REGON , NIP , zapsaná v obchodním rejstříku u Národního soudního registru (Krajowy Rejestr Sądowy) okresního soudu pro Bydgoszcz, XIII obchodní oddělení Národního soudního registru pod čislem KRS (dále jen Direct Language Hub). 7. Webové stránky služba Direct Language Hub, která se nachází na internetové adrese 8. Smlouva dohoda o poskytování služeb prostřednictvím Webových stránek, kterou Direct Language Hub uzavírá se Zákazníkem. 9. Zařízení zařízení Uživatele, tř. počítač určený k využívání služeb. 10. Služby služby v oblasti výuky cizího jazyka poskytované Direct Language Hub pomocí Webových stránek. 11. Zákon vyhláška ze dn. 18 července 2002 roku o o poskytování služeb elektronickou cestou (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104). 2 Tyto Podmínky obsahují následující pojmenování: 1. Porucha nepravidelnost v poskytování služby Direct Language Hub, která má za následek přerušení provozu nebo výrazné snížení kvality służby. 2. Ceník katalog služeb Direct Language Hub, který zahrnuje jejich charakteristiku, soupis cen, a také slevy a pravidla akcí. 3. Zákazník autorizovaný uživatel nebo uchazeč o Smlouvu o poskytnutí a využívání služeb. 4. Uživatel zákazník, který je fyzickou osobou a služby Direct Language Hub pořídi jen pro soukromé účely, které nejsou spojené s jeho výdělečnou činností. 5. Zástupce Direct Language Hub zmocněnec Direct Language Hub, který má plnou moc jednat ve jménu Direct Language Hub v oblasti uzavírání, modifikaci a vypovídání Smlouvy a je oprávěný plnit ustanovení Smlouvy. 6. Vyšší moc zvláštní nepředvídatelná a nezaviněná žádnou ze smluvních stran skutečnost, které nelze zabránit, a to zejména revoluce, živelní pohroma, stavky a také veřejné akty zákonodárné moci Direct Language Hub poskytuje služby v oblasti výuky cizího jazyka na e- learningové platformě podle Podmínek, Ceníků a uvedených ve Smlouvě ustanovení, které Uživatel je povinen dodržovat. 2. Ustanovení Smlouvy a Ceníků, které se liší od ustanovení Podmínek, mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek. 3. Direct Language Hub je oprávněn pří plnění ustanovení Smlouvy využívat pomoc třetích stran. 1. Smlouva může být uzavřena písemně nebo prostřednictvím Webové stránky. Zákazník může složit elektronickou objednávku na služby, které poskytuje Direct Language Hub a provést platbu pro Direct Language Hub online. 2. Podmínky a ceníky Direct Language Hub jsou zveřejěny na Webových stránkách. 3. Smlova se sjednává na dobu neurčitou

2 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana Direct Language Hub může od Zákazníka/Uživatele požadovat údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy. V případě když se jedná o fyzickou osobu mohou to být následující údaje: a. jméno a příjmení b. adresa trvalého pobytu c. poštovní adresa, pokud se liší od adresy trvalého pobytu d. telefonní číslo e. elektronická adresa. 2. Bez ohledu na odstavec 1, v případě Zákazníka, který není Uživatelem, Direct Language Hub může také požadovat následující údaje: a. název podníku b. Daňové identifikační číslo c. Identifikační číslo. 3. Vzhledem k specifice Služeb a způsobu jejich vyrovnání, Direct Language Hub může také zpracovávat následujíci osobní údaje Uživatele: a. telefonní čísla b. technické údaje c. kontaktní údaje pro účetní záležitosti d. informace o činnosti Uživatele na Webových stránkách Direct Language Hub. 4. Jiné údaje Uživatele, které nejsou nezbytné pro poskytování Služby, Direct Language Hub může zpracovávat jenom se souhlasem Uživatele. 5. Direct Language Hub může od Uživatele požadovat dokumenty, které potvdí pravdivost údajů sdělených před uzavřením Smlouvy, a to zejména výpis z Obchodního rejstříku, výpis z evidence rejstříku trestů, a také dokumenty, které potvrdí 6 7 Identifikační číslo (REGON) a Daňové identifikační číslo. 1. Direct Language Hub se zavazuje začít poskytovat Služby ihned po obdržení platby za Službu. 2. V případě, když Direct Language Hub nemůže poskytnout službu uvedenou ve Smlouvě, a to vzhledem k tomu, že není ona k dispozici, neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, zavazuje se oznámit Uživateli, že došlo k přerušení služby a vrátit mu celou zaplácenou částku. 3. Uživatel se zavazuje neprodleně oznámit Direct Language Hub veškeré poruchy a vady, které se vyskytly pří poskytování Služby. 4. Během využívání Služby, Uživatel nemůže vykonávat činnosti, které by mohly porušit zákon a je povinen zdržet se veškerých jednání, která porušují etická pravidla. 5. Je přísně zakázáno využívat Webové stránky v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními a zákony 1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nesmí umožňovat přístup k Službám třetím osobám za úplatu. 2. Uživatel je povinen dbát o to, aby jeho identifikační údaje, login a heslo Direct Language Hub, zůstaly výlučně v jeho držení a nebyly vyzrazeny jiné osobě. 3. Předpokláda se, že všechny opatření zavedená Uživatelem s použitím jeho loginu a hesla, byly předloženy Uživatelem. 4. Direct Language Hub není zodpovědný za ochranu Zařízení Uživatele před neoprávněnými zásahy třetích osob.

3 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana Uživatel se musí přihlásit / zaregistrovat na Webových stránkách, aby mohl získat přístup k určitým službám a začít je používat. Registrace na Stránkach Direct Language Hub je zdarma. Po přihlášení Uživatel získá přístup k: a. základním funkcím služby, b. informace o dostupných kurzech a jejich cenách, c. kvalifikačním zkouškám a demám. 2. Poplatky za používání Služeb, včetně přístupu ke kurzu cizích jazyků a jiných výukových materiálů prostřednictvím Webové stránky, Direct Language Hub účtuje na základě Ceníku, který je dostupný na Internetu. Cena jazykového kurzu závisí na jeho předmětu a době, ve které chce ho Zákazník využit. V uvedené ceně za Služby na Webových stránkách je zahrnuto DPH. 3. Veškeré poplatky za poskytování Služeb musí být provedeny: a. online platbou, která je dostupná k použití pří nákupu kurzu b. na bankovní účet uvedený v příslušným dokumentu, který Direct Language Hub vystaví a doručí Uživateli. V tomto případě datum platby poplatků ze strany Zákazníka je datum splatnosti na správný bankovní účet. 4. Direct Language Hub spouští přístup ke kurzu ihned po zaúčtování platby nebo ověření platby online 5. Po uplynutí vykoupeného přístupu ke kurzu: a. přístup bude automaticky zablokován 9 b. historie činnosti Uživatele na Webových stránkách se bude uchovávat po dobu nejméně 6 měsíců a bude k dispozici pro re-nákup přístupu do kurzu během tohoto období c. Zákazník nemá povinnost prodlužovat přístup ke kurzu d. re-nákup přístupu do kurzu je možný podle aktuálně nabízených podmínek 6. Plat Direct Language Hub nezahrnuje náklady zákazníka týkající se přístupu ke Službám, zejména přístupu k Internetu. 1. Aktuální nabídka Direct Language Hub je k dispozici na Webových stránkách. 2. Direct Language Hub si vyhrazuje právo poskytovat Uživateli dodatečné možnosti Služby a také polepšení jejich výkonu bez poplatku. Realizace tohoto oprávnění a také zastavení takto sdílených Služeb nevyžaduje změnu Smlouvy, souhlasu Uživatele ani jeho oznámení a neupravuje Zákazníka k odstoupení od Smlouvy. 3. Direct Language Hub se zavazuje udržovat výsokou úroveň poskytovaných Služeb vyplývající z jejich profesionální povahy. 4. Aby zajistit řádné fungování Webové stránky, je Direct Language Hub oprávněn omezit nebo přerušit z provozních důvodů poskytování Služby na dobu ne delší než 6 hodin denně a maximálně 24 hodiny během čtvrtletí. Direct Language Hub oznámi Uživateli v dostatečném předstihu, že dojde k omezení nebo přerušení poskytování Služby pomocí ohlášení na Webových stránkách. 5. Uživatel po zadání uživatelského jména a hesla Direct Language Hub může kontaktovat technickou podporu prostřednictvím formuláře,

4 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana který je dostupný na Webových stránkách nebo na adrese k dispozici na Webových stránkách. 1. K použivání Služby je nezbytné zařízení prípojené do Internetu s prohlízečem ne starsím než Google Chrome 25, Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 15, Opera18, Safari V některých případech může být nutné přijmout soubory cookie. 3. Přenos souborů je podminěn šířkou pásma poskytovanou internetovým připojením Uživatele. 4. Direct Language Lab není zodpovědný za obtíže vyplývající z nesprávné konfiguraci softwaru nebo problémů Uživatele s připojením k internetu. 1. Materiály Služby Direct Language Hub jsou chráněná podle autorského práva a práv s tímto právem souvisejících (Zákon č. 24/2009 Sb, poz.. 83, ve znění pozdějších předpisů). 2. Direct Language Hub si vyhrazuje právo aktualizovat obsah kurzů, které nabízi, včetně přidávání, odstraňování nebo modifikaci jeho součásti. 3. Obsah poskytovaný v rámci přístupu ke kurzu může použivat pouze Zákazník, který vykoupil přístup k Službám. 1. Direct Language Hub může modifikovat ustanovení Podmínek pouze s důležitých důvodu, což znamená zejména změna platných právních předpisů nebo přerušení poskytování Služby. 2. Direct Language Hub oznamí Uživateli každou modifikaci v Podmínkách zasláním oznámení prostřednictvím interní pošty. 3. Modifikace Podmínek uvedených během trvání Smlouvy jsou pro Uživatele závazný pokud je Direct Language Hub oznámí a Uživatel ne odstoupí od Smlouvy do 14 dnů ode dne doručení. V případě odstoupení od Smlouvy způsobem výše uvedeným, Smlouva zaniká posledním dnem před nabytí účinnosti tohoto zákona. 4. Zákazník a Direct Language Hub jsou oprávněný odstoupit od Smlovy uzavřené na dobu neurčitou, nebo její části tykající se konkretní Služby, vypovědní lhůta je jednoměsiční. 5. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit před vypršením vypovědní lhůty v případě když Porucha trvá déle než 5 pracovních dnů a není odstáněná během 5 pracovních dnů od dne, když Uživatel Poruchu ohlásil. 6. Prohlášení o ukončení Smlovy by mělo být odesláno v písemné formě. 7. Zákazník, který není Uživatelem nemá nárok na vrácení poměrné částí z fakturované částky v případě jeho odstoupení od Smlouvy nebo její části tykající se konkretní Služby před vypršením výpovědní lhůty. Tohle ustanovení platí v případě, když Zákazník, který není Uživatelem nebo Direct Language Hub odstoupí od Smlouvy z důvodů, které leží na stráně Zákazníka. 8. Se souhlasem Direct Language Hub, Zákazník může přenést práva a povinnosti vyplývajíci ze Smlouvy na třetí osobu, která splňuje požadavky stanovené v těchto Podmínkách. V takovém případě Direct Language Hub může od Zákazníka, který není Uživatelem účtovat poplatek ve výši stanovené v Ceníku.

5 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana Direct Language Hub má právo přerušit poskytování Služby nebo její části v následujících případech: 14 upozornění v případě uvedeným v 12 ust. 1. a. prodlení Uživatele s úhradou jakéhokoli finančního závazku dle této Smlouvy více než 7 dnů od data splatnosti nehledě na upozornění b. Uživatel zneuživá Služby nebo porušuje všeobecné Podmínky c. jednání Uživatele vede k destabilizaci Služby nebo brání použivání Služby jiným Uživatelům d. Uživatel poskytuje data a přístup k Službám třetím osobám 2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ukončí protiprávní jednání než Direct Language Hub přeruší poskytování Služby, pokud takové přerušení nebude jediným způsobem zachranění vážným Poruchám. 3. Direct Language Hub si vyhrazuje právo zabránit přístup k osobním údajům Uživatele v souladu s ustanoveními Zákona bod č 14. Podle těchto ustanoveních Direct Language Hub není zodpovědný za škody vzniklé v důsledku omezení přístupu k těmto údajům. 4. Reaktivace Služby může být provedená na žádost Uživatele ne dříve než po ověření plného provozního stavu. 5. Direct Language Hub je oprávněn Zákazníkovi, který není Uživatelem účtovat poplatek za obnovení poskytování Služby ve výši stanovené v Ceníku. 6. Direct Language Hub je oprávněn vypovědět Smlouvu Zákazníkovi, který není Uživatelem bez předchozího Direct Language Hub nese odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění Služby pokud taková situace nenastoupila v důsledku Vyšší moci nebo z důvodů, které leží na stráně Uživatele. 2. Odstranění Poruchy by mělo nastoupit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznamení Poruchy. Pokud Porucha se nedá odstranit během 5 pracovních dnů, Direct Language Hub se zavazuje přesně určit datum odstranění Poruchy a neprodleně předat tuto informaci Uživateli. 3. Za každý den, ve kterým se Porucha objevila, má Uživatel právo na vrácení poměrné části poplátku. 4. Období, pro které byl poplatek snížený, nezahrnuje dobu, ve které odstranění Poruchy nebylo možné z důvodů, které leží na stráně Uživatele. 5. Poplatek bude snížený na základě reklamace Uživatele za předpokladu, že Uživatel uplatni reklamace nejpozději do jednoho měsíce po zjištění Poruchy. 6. Odpovědnost Direct Language Hub vůči Zákazníkovi, který není Uživatelem je omezená do výšky platebního styku mezí Zákazníkem a Direct Language Hub během jednoho smluvního roku před události, za kterou Direct Language Hub nese odpovědnost. 1. Uživatel má právo uplatnit reklamaci v případě když Direct Language Hub nedodrží uvedený ve Smlově termín zahájení poskytování Služby, neplní nebo nesprávně plní Služby a také

6 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana když nesprávně zaúčtuje poplatek za poskytované Služby. 2. Reklamace by měla být oznámená písemně a odeslana na adresu Direct Language Hub a musí zahrnovat: a. jméno a příjmení nebo název firmy Zákazníka a jeho adresu; b. vymezení předmětu reklamace a období, kterého se týká; c. okolnosti odůvodňující reklamace; d. požadavek Zákazníka pokud Zákazník nějaký má e. podpis Zákazníka. 1. Direct Language Hub odpoví na reklamace písemně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení 2. Odpověd na reklamace by měla zahrnovat: a. název jednotki Direct Language Hub, která bude řešit reklamace; b. odůvodnění rozhodnutí c. určení způsobu a termínu realizace požadavku Zákazníka d. podpis oprávněného zástupce Direct Language Hub. 1. V případě Smlouvý uzavřené s použitím prostředků komunikace na dálku, má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu. Smlouvu musí vypovědět písemně během 14 dnů od uzavření Smlouvy. Aby tuto lhůtu dodržet, je nutné zaslat prohlášení před jejím uplynutím. 2. V případě odstoupení od Smlouvy, všechný ustanovení Smlouvy jsou považovaná za neplatná, a Zákazník je 18 zproštěn všech závazků. Všechny poskytované služby musí být vracené beze změny, pokud změna nebylá nutná. Vrácení Služeb musí být provedeno neprodleně, nejpozději však do 14 dnů. V případě, když Zákazník zaplatil zálohu, bude ona vrácena spolu se zákonnými úroky. 3. Právo odstoupení od Smlouvý uzavřené s použitím prostředků komunikace na dálku neplatí v případě když: a. pokytování Služby zahájeno se souhlasem Zákazníka před uplynutím čtrnáctidenní lhůty uvedené v odstavci 1 výše b. Služba je stanovená Zákazníkem v jeho objednávce nebo úzce spojená s jeho osobou c. Služby, které nelze vrátit vzhledem k jeji povaze. 1. Direct Language Hub má právo zpracovávat Osobní údaje Uživatele na základě zákona ze dne 29. srpna 1997 roku o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2002., č. 101, bod. 926, ve znění pozdějších předpisů). 2. Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s podmínkami zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů. 3. V souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, 23. odstavec 1 bod. 3 a 5 a odstavec 4 zákona ze dne 29. srpna 1997, Direct Language Hub je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby, přimého marketingu nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). 4. Uživatel má právo kdykoliv požádat o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V případech

7 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana 7 uvedených v 23. odstavec 1 bod. 4 a 5 zákona o ochraně osobních údajů, Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat souhlas na zpracování nebo předávání jego osobních údajů za účelem přimého marketingu. 20 rozporu s Podmínkami nebo platnými předpisy d. zpracovatelné kvůli zvláštním pravním předpisům Na základě zákona je Direct Language Hub oprávněn zpracovávat nasledující údaje Uživatele: a. identifikační data Uživatele přiřazeny na základě údajů uvedených v 5 bod. 1 Podmínek b. identifikační data telekomunikační sítě nebo počítačového systému Uživatele c. informace o činnosti Zákazníka na Webových stránkách Direct Language Hub d. informace o přihlášení, odhlášení a způsobu použití Služby e. informace o tom, že Uživatel použil Službu 2. Po vypršení platnosti Služeb Direct Language Hub není oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele s výhradou k údajům, které jsou: a. nezbytné pro vyúčtování ceny za Služby a žádání poplatku za použití Služby b. vhodně anonymizované a nezbytné pro reklamu, průzkum trhu a analizu chování a preferencí Zákazníků, s využitím výsledků k zlepšení kvality Služeb se souhlasem Uživatele c. nezbytné pro vysvětlení okolnosti použivání Služby v V případě, když Uživatel nepouživá Služby v souladu s Podmínkami nebo platnými předpisy, Direct Language Hub je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele pro určení zodpovědnosti Uživatele za předpokladu, že za účelem ověření tyto údaje zabezpečí. 2. Direct Language Hub se zavazuje informovat Uživatele o veškerých neoprávněných činnostech a požadovat jejich okamžite zastavení, a také využit oprávnění uvedených v odstavci č S výhradou zvláštních ustanovení, způsobem komunikace mezi smluvními stranami bude uvedená ve Slouvě adresa elektronické pošty Uživatele a formulář, který je k dispozici na Webových stránkách. Týká se to především žádosti o servis, informace o prodlení Uživatele s úhradou, a také informace o Službach, včetně technických podmínek pro jejich poskytování. 2. Po celou dobu trvání smluvního vztahu, smluvní strany jsou povinné neprodleně informovat o každé změně adresy nebo jiných údajů uvedených ve Smlouvě. S výhradou Zákazníka, který není Uživatelem, v případě neúspěšné aktualizace údajů, korespondence zaslána na poslední známou adresu bydliště smluvní strany se považuje za řádně doručenou. Informace o změnach údajů neznamená, že se Podmínky Smlouvy také mění.

8 22 3. Zákazník, který není Uživatelem zmocňuje Direct Language Hub k zveřejnění jeho jména a ových adres v referenčním seznamu Direct Language Hub. 4. Direct Language Hub je oprávněn převést práva a povinnosti Direct Language Hub vyplývajících ze Smlouvy bez souhlasu Zákazníka, který není Uživatelem. 1. Aktuální obsah Podmínek je k dispozici na Webových stránkách. 2. V případě, když jednání bylo zahájeno a nebylo ukončeno před dobou platností těchto Podmínek, platí ustanovení Podmínek, které platily v době zahájení jednání. 3. V případech, které nejsou uvedené ve Smlouvě, Podmínkách nebo Ceníkach, platí ustanovení právních předpisů, včetně občanského zákoníku, zákona o ochraně osobních údajů, zákon o autorském právu a souvisejících právech a zákona o elektronických službách. 4. Tyto všeobecné Podmínky vstoupí v platnost dne Direct Language Hub - Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana 8

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

Obchodní podmínky pro účty se Stříbrným nebo Zlatým balíčkem

Obchodní podmínky pro účty se Stříbrným nebo Zlatým balíčkem Obchodní podmínky pro účty se Stříbrným nebo Zlatým balíčkem 1. Základní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky definují druhy, rozsah a podmínky poskytování služby Stříbrný balíček a Zlatý balíček prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka I. Základní pojmy Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: 1.1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CarSen Sentivan,s.r.o. I. Předmět VOP CarSen II. Uzavírání smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CarSen Sentivan,s.r.o. I. Předmět VOP CarSen II. Uzavírání smlouvy Všeobecné obchodní podmínky společnosti CarSen Sentivan,s.r.o. se sídlem Vojanova 3127/1a, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 286 31 838, DIČ CZ28631838 pro poskytování telekomunikačních služeb v síti O2 (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 OBSAH Úvodní ustanovení... 1 Definice pojmů... 2 Práva a závazky poskytovatele... 3 Práva a závazky

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ Tyto obchodní podmínky upravují proces kontraktace a práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající ze smlouvy, jakož i související skutečnosti,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky) stanovují postup při uzavírání, změně

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD uzavřená mezi DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY LEONN promotion s.r.o. Zašová 756, 756 51 IČ: 27853411 DIČ: CZ27853411 zastoupená: Antonín Bedřich, jednatel (dále

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky jsou závazné pro provozování a užívání on-line aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Arkline s.r.o., se sídlem: třída Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, identifikační číslo: 29317533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více