Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání DO ŠKOLY S RADOSTÍ Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Verze 2013/

2 OBSAH 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Velikost a umístění Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Priority ŠVP a podpora osvojování klíčových kompetencí Výchovné a vzdělávací strategie Školní preventivní strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Zařazení průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu stupeň stupeň Učební osnovy Český jazyk a literatura Cizí jazyk anglický, německý Druhý cizí jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Zdravý životní styl Tělesná výchova Verze 2013/

3 5.17 Pracovní činnosti Volitelné předměty Hodnocení žáků Způsob získávání podkladů pro hodnocení Zásady hodnocení Kritéria a ukazatele pro jednotlivé stupně hodnocení prospěchu Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení nadaných žáků Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Kritéria pro hodnocení skupinové práce Autoevaluace školy Personální podmínky ve vzdělání Materiálně technické podmínky vzdělávání Vzdělávací program Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy Oblasti a otázky důležité pro práci školy ve vztahu k žákům Používané nástroje a mechanismy evaluace a autoevaluace Časové rozvržení autoevaluace školy Plán autoevaluace: Autoevaluace školy a časové rozvržení Přílohy: Zařazení průřezových témat Celoškolský projekt environmentální výchovy ŠVP školní družiny Verze 2013/

4 Školní vzdělávací program DO ŠKOLY S RADOSTÍ zpracovaný dle RVP ZV 1 Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program Do školy s radostí zpracovaný dle RVP ZV otevřený dokument Platnost dokumentu: od Schválen Školskou radou: Č.j.: 136/08/2007 Název organizace: Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace RED-IZO: IZO: IČO: Sídlo organizace: Vedení školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Koordinátor ŠVP ZV: Základní škola, Most, Obránců míru 2944, Most Mgr. Svatopluk Matějka Mgr. Daniela Emmerová Mgr. Zuzana Klatovská Telefon: , Fax: web: Zřizovatel školy: Statutární město Most Sídlo: Radniční 1, Most Telefon: Mgr. Svatopluk Matějka ředitel školy Verze 2013/

5 2 Charakteristika školy Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace leží v sídlištní výstavbě panelových domů v centru města. Je školou pavilónového typu. Tvoří ji šest samostatných budov a budova tělocvičny. Jednotlivé pavilóny jsou spojeny komunikací, kterou kryje polykarbonátové zastřešení. Škola nemá centrální šatny ani byt školníka. Výhodou školy je její rozsáhlý areál: rekreační plochy se vzrostlou zelení, venkovní třídy a hřiště. To čeká zásadní rekonstrukce. Projekt navrhuje vybudování hřiště, atletické dráhy a dalších sportovišť s přeměnou na plochu s umělým povrchem. Škola se od roku 1990 zaměřila na realizaci projektu rozšířené výuky hudební a následně i výtvarné výchovy. V rámci tohoto zaměření škola aktivizací pravé mozkové hemisféry eliminuje jednostranné zatížení žáků, akcentuje kreativitu, fantazii a citovou výchovu. Cílem pedagogického působení školy tedy není žák, který se bude nutně ve svém životě zabývat hudbou a výtvarným uměním profesionálně, i když mnozí absolventi naší školy se umělecké dráze s úspěchem věnují. Jeho cílem je především výchova všestranně rozvinuté osobnosti. Vzhledem k výuce rozšířených výchov je ideální i sousední poloha základní umělecké školy, kam mnozí naši žáci docházejí na výuku hudebního nástroje, sólového zpěvu nebo výtvarného oboru. Kromě tříd s rozšířenou výchovou jsou v každém ročníku i třídy standardní, jejichž žáci též čerpají z potenciálu školy a plně se zapojují podle svých zájmů do školních i mimoškolních činností. Zaměření na umělecké aktivity dává škole bohaté možnosti - ať už prostřednictvím pěveckých sborů, výtvarných či jiných dalších činností - navazovat i četné mezinárodní kontakty. To se také odráží v motivaci k výuce cizích jazyků, v získávání kontaktů, poznávání života a kultur jiných národů. Na základě této orientace škola pořádá pravidelné kulturní akce, jako např. vánoční a jarní koncerty pěveckých sborů, letní happening s názvem Zahradní slavnost, výstavy výtvarných prací, a to mnohdy s účastí českých i zahraničních partnerů. Škola se tak stala pořadatelem a centrem různorodých kulturních aktivit. V nabídce školy je i bohatá mimoškolní činnost pro její žáky. Škola nabízí podle možností svým žákům výjezdy do škol v přírodě, lyžařský kurz, letní či zimní prázdninové tábory. 2.1 Velikost a umístění Stav žáků se v poslední době pohybuje kolem počtu 500 přibližně s dvaceti třídami, přičemž nejvyšší povolený počet žáků školy uvedený v rejstříku škol činí 600. Škola má třídy prvního i druhého stupně. Součástmi školy jsou i školní družina a školní jídelna. Školní družina je v provozu od 6 do 16,30 hodin. Její oddělení nabízejí dětem bohatý pestrý program a celou řadu nadstandardních akcí. Škola vlastní i knihovnu, jež ve spolupráci s městskou knihovnou nabízí žákům řadu zajímavých knih. Škola je umístěna v centru města, výhodou je tedy její snadná dostupnost městskou hromadnou dopravou z okrajových čtvrtí města i z přilehlých obcí. 2.2 Vybavení školy Škola se také koncepčně věnuje zdokonalování svého technického zázemí - počítačových učeben a ostatních pracoven - s důrazem na zvyšování efektivnosti výuky. Do učeben zavádí interaktivní tabule s dataprojektory, a to na prvním i druhém stupni, žáci využívají jazykovou laboratoř vybavenou digitální technikou a další multimediální pracovny. V rámci úspěšného projektu Interaktivní CD-room Evropa, projektu Můj domov - elektronický zeměpis České republiky a projektu Památky ústeckého kraje získala škola dotace MŠMT a stala se též Verze 2013/

6 Informačním centrem a školicím střediskem SIPVZ s udělením akreditací pro výuku modulů ICT. Kromě těchto učeben jsou zde ještě dvě hudebny, keramická dílna, výtvarná učebna, žákovská kuchyňka, dílny aj. Venkovní sportovní plochy školy žákům poskytují bohaté pohybové aktivity. Po rekonstrukci je též venkovní třída. Kreativním činnostem slouží i přírodní amfiteátr. Ve škole je kladen důraz na technické vybavení a dostupnost informační techniky pro všechny žáky a učitele školy. Ve všech budovách je zajištěn přístup na pevnou internetovou linku. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je složen cca z 36 pedagogických pracovníků, z toho 4 pracovnice jsou vychovatelky školní družiny. Většina učitelů splňuje kvalifikační předpoklady. Sbor má nižší věkový průměr s jednoznačnou převahou žen. Vedení školy podporuje další vzdělávání učitelů, rozšiřování specializací. Všichni členové sboru se průběžně zapojují do systému celoživotního vzdělávání. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola se koncepčně věnuje udržování a rozvíjení kontaktů se zahraničními partnery. Mezinárodní spolupráce je zejména zaměřena na zvýšení motivace ve výuce cizích jazyků, na výměnu zkušeností v uměleckých činnostech školy pěvecké sbory, výtvarné aktivity, na výměnu zkušeností v oblasti školství a v neposlední řadě poznávání kulturních tradic zemí EU. Dlouhodobou spolupráci udržujeme s francouzským partnerem ve Veneux Les Sablons. Zahájili jsme spolupráci s Euro školou v německém Lichtensteinu. Dlouholeté partnerství udržujeme též v různých aktivitách s holandským Mepplem. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči je postavena na základní myšlence naprosté otevřenosti a oboustranné důvěře. Po dohodě s vyučujícím se mohou rodiče zúčastnit výuky, konzultovat problémy týkající se výuky i výchovy dítěte. V případě tvorby individuálních plánů je rodič brán jako partner již při jeho tvorbě. Učitelé jsou rodičům k dispozici denně i v odpoledních hodinách. Během školního roku se setkávají rodiče s učiteli na čtyřech až pěti třídních schůzkách. Na vyšším stupni je systém třídních schůzek uzpůsoben tak, aby měl rodič možnost setkat se s každým učitelem, který vyučuje jeho dítě. V rámci třídních schůzek organizujeme ve spolupráci s pedagogickou poradnou semináře pro rodiče zaměřené na vybranou problematiku výchovy a vzdělávání. Pro rodiče vycházejících žáků pořádáme speciální třídní schůzky zaměřené a volbu povolání. Pravidelně, jednou ročně v rámci třídních schůzek, pořádáme miniburzu středních škol. Celoškolní akce (školní akademie, Zahradní slavnost, koncerty pěveckých sborů, dny otevřených dveří aj.) jsou mimo jiné pro rodiče prezentací práce školy. Na škole pracuje Školská rada, kde jsou zástupci zřizovatele, pedagogického sboru a zástupci rodičů. Vedle Školské rady je vytvořen ze zástupců rodičů z jednotlivých tříd poradní orgán třídních důvěrníků, který se schází dle potřeby několikrát během školního roku. Velmi úzce škola spolupracuje se školskými poradními organizacemi, tzn. s PPP a SPC. Současně spolupracuje se zdravotnickými institucemi, tzn. dětskou psychiatrickou ambulancí Verze 2013/

7 a dětskými lékaři. Velmi důležitá je spolupráce s magistrátem města odborem péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví. V oblasti prevence je prospěšná úzká spolupráce s Policií ČR i Městskou policií. V obměně knižního fondu v nabídce naší školní knihovny spolupracujeme s Městskou knihovnou. 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program naší školy "DO ŠKOLY S RADOSTÍ" je založen na Platónově myšlence: "Výchova by se měla uskutečňovat skrze umění". Navazuje na dlouholetý projekt naší školy, a to na projekt rozšířené výuky hudební a výtvarné výchovy, s existencí tříd se standardní výukou v každém ročníku. I tito žáci mohou využívat naší nabídky volitelných, nepovinných předmětů a kroužků a podle svého zájmu se zúčastňují společných projektů. Cílem našeho pedagogického působení je sebevědomý kultivovaný vnímavý žák, všestranně rozvinutá lidská osobnost. Náš ŠVP založený na kreativitě a činnostech dětem nejvlastnějších: tanec, hudba, malování, práce s keramickou hmotou, recitace aj. chce čelit dnešní tendenci akcentace pragmatizmu a logiky a tím chce chránit žáka od jednostranného zatěžování levé mozkové hemisféry. Naopak, je soustředěn na hemisféru pravou, kde sídlí kreativita, cit, fantazie, představivost. Tedy vlastnosti, bez nichž se člověk těžko obejde ve svých různých rolích každodenního života. Je známo, že například schopnost kombinovat spojená s představivostí souvisí jak s uměleckými aktivitami, tak s matematikou a dalšími přírodními vědami. Schopnost zpívat a správně frázovat píseň souvisí s pěstováním citu pro jazyk, a to jak mateřský, tak pro jazyky cizí. Naši žáci zaznamenávají úspěchy jak v hudebních a výtvarných disciplínách, tak také obsazují v rámci města i regionu čelní místa v soutěžích matematických, jazykových, přírodovědných, v šachu, sportu aj. Náš ŠVP je též založen na efektivním činnostním vyučování, které je podpořeno solidním materiálním zázemím: počítačové učebny, pracovny a třídy s interaktivními tabulemi, jazyková laboratoř. Výuce cizích jazyků se věnujeme již od první třídy, kde si klademe cíl především vzbudit o jazyk zájem. Na druhém stupni si žáci volí jazyk další, a to zpravidla angličtinu, němčinu nebo francouzštinu. Našeho rozlehlého školního areálu využívá pak náš ŠVP jako zdroje různých přírodních materiálů "přírodní laboratoře", k poznávání přírody a péči o ni, k výuce ve venkovních třídách, ke kulturním a sportovním projektům. Náš ŠVP také počítá s udržováním mezinárodních kontaktů v oblasti různých uměleckých aktivit (např. pěvecký sbor Korálek a Perlička) i v ostatních činnostech, což je cíl a zároveň i cesta k seznámení se s jinými zeměmi, jejich kulturou, ke komunikaci v cizím jazyce, ke zdokonalování se v práci na počítači aj. K tradičním přednostem školy patří i bezproblémové uplatnění jejích absolventů v jimi zvolených formách studia. Velký počet těchto absolventů také úspěšně rozvíjí svůj talent na školách s uměleckým zaměřením, jako jsou různé typy konzervatoří, hudební gymnázia aj. Naše škola vzdělává i žáky se sociálním znevýhodněním, žáky se zdravotním postižením a žáky s vývojovými poruchami v učení. Školní vzdělávací program naší školy klade důraz na všestranný rozvoj každého žáka a respektování jeho osobnosti. Individuálním přístupem k žákovi se snažíme nacházet a posilovat předpoklady, vlohy a různorodý talent každého z nich. Je založen na demokratických principech, otevřeném dialogu, samostatném myšlení a rozhodování, tvůrčí kreativní činnosti. Vychovává žáky k respektování všeobecně uznávaných morálních hodnot, k úctě k druhým lidem a spolupráci s nimi, k úctě k přírodním a lidským výtvorům a jejich ochraně. Výuka se orientuje na schopnost žáka využit získaných vědomostí a dovedností v Verze 2013/

8 praktickém životě. Náš ŠVP ale zároveň nesnižuje požadavky na tyto znalosti a dovednosti, nezpochybňuje roli paměti. Chce stále stavět na hodnotách českého školství, jako jsou smysl výchovy ke kázni a společenskému chování, důležitost osobního úsilí, spolupracující chování a význam úcty, pokory a zodpovědnosti. 3.1 Zaměření školy ŠVP ZV vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášek MŠMT ČR č. 48(2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a vyhlášky č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávaní dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z analýzy vlastních schopností a možností pedagogického sboru. Využívá silných stránek a příležitostí školy se zřetelem na slabé stránky a ohrožení školy se snahou slabé stránky maximálně eliminovat. ŠVP ZV naší školy vychází z požadavků rodičů dětí s navázáním na tradice školy. Název našeho ŠVP: Do školy s radostí není nahodilý. Vyjadřuje hlavní myšlenku vzdělávacího programu: každý žák by se měl do školy těšit, protože pobyt v ní mu přináší radost z objevování nového, radost z vlastních pokroků a pokroků druhých, radost z příjemně strávených chvil se svými spolužáky a učiteli. Podobné uspokojení by měl cítit i pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci školy. Je tedy na druhou stranu velkým úkolem pro všechny takové harmonické prostředí vytvářet. Logo školy vyjadřuje grafickým náznakem malířské palety a noty její zaměření na estetické činnosti, na existenci tříd s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy. 3.2 Priority ŠVP a podpora osvojování klíčových kompetencí Cílem našeho školního vzdělávacího programu je výchova všestranně rozvinuté osobnosti žáka s kreativním způsobem myšlení a jednání, vyzbrojeného takovými morálními vlastnostmi, znalostmi a dovednostmi, které mu umožní uspět v konkurenci na trhu práce, pracovitého, čestného a solidárního. Ze vzdělávacích oblastí jsou našimi prioritami - jako prostředek k dalšímu poznávání a zdokonalování sebe sama, k chápání postavení člověka v dnešním světě především zdravý životní styl, cizí jazyky, informační a komunikační technologie, ekologická a estetická výchova jako prostředek k výchově komplexní vnímavé a citlivé bytosti. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a praktickému jednání. Verze 2013/

9 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE K UČENÍ Cíl: Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání. Strategie: Zdokonalovat techniku čtení, akcentovat čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání informací, práce s chybou. Vést žáky k sebehodnocení za dílčí činnosti, za práci v celé hodině, k uvědomění si vlastních prožitků a pocitů, vytvářet situace, kdy žák prožije radost z učení. Snažit se o maximální individuální přístup a zapojení všech žáků do jednotlivých činností. Vést žáky k samostatnosti, podněcovat jejich tvořivost, zadávat zajímavé úkoly. Zapojovat žáky do školních soutěží a olympiád. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU Cíl: Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Strategie: Vést žáky k využívání a analyzování informací ze všech dostupných zdrojů: odborná literatura, praktické ověření, mediální a počítačové zdroje. Neučit izolovaná data jednotlivých oborů, vytvářet ucelené obrazy o světě. Předkládat žákům problémové úkoly, k jejichž řešení je potřeba znalostí z více oborů lidské činnosti, tj. lze užít i více možných přístupů k jejich řešení. Při zadání problémových úloh se vždy snažit o jejich spojení s praktickým životem. Žáci obhajují svá řešení, realizují miniprojekty. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Cíl: Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Strategie: Vytvářet dostatečný prostor pro komunikaci žáků, vytvářet možnosti pro zlepšování jejich vyjadřování. Podněcovat žáky k rozhovoru, k výstižným formulacím, zřetelnému pojmenovávání problému (problémové učení), k diskuzi, vytvářet příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků při řešení zadaných úkolů (využívat týmové vyučování, kruhový rozhovor, řízenou diskuzi, projekty). Dbát na obsahovou i formální správnost projevů. Učit žáky argumentovat, obhajovat své postoje, respektovat názor druhých, učit je formulacím používaných v úředním styku. Do výuky zařazovat reprodukci textu. Využívat recitační soutěže, dramatického kroužku, R 11, školního časopisu, koncertů a dalších akcí školy. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Cíl: Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, umět přijímat úspěch vlastní i úspěch druhých, rozvíjet asertivní chování. Formovat u žáků potřebu vytvářet pozitivní vztahy ke svému okolí k lidem, prostředí i přírodě. Strategie: Do výuky zařazovat soutěže neklást důraz na pořadí, zapojovat všechny žáky sebehodnocení a hodnocení spolužáků v konkrétních činnostech. Často používat formu skupinové práce se střídáním rolí žáka ve skupině. Využívat možností meziročníkové výuky (spojení různých věkově odlišných skupin). Zapojovat žáky do školní a třídní samosprávy: žákovský parlament, participace na vytváření školního časopisu, vysílání školního rádia R11 aj. Využívat široké možnosti rozvíjení této kompetence v pěveckých sborech. Také v nepovinných předmětech, kroužcích a volnočasových aktivitách využívat spolupráci žáků různých věkových skupin. Verze 2013/

10 KOMPETENCE OBČANSKÉ Cíl: Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné bytosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Vést žáky k toleranci, k respektování kulturních a duchovních hodnot jiných lidí resp. jiných národů. Strategie: Ve škole pěstovat přátelskou otevřenou atmosféru. K tomu mimo jiné používat i jasná pravidla hodnocení žáků vycházející z klasifikačního řádu, pravidla pro zadávání a hodnocení domácích prací, kontrolních testů aj. Používat metody sebepoznávání, seznamovat žáky s jejich právy, ale i s jejich povinnostmi a odpovědností. Věnovat pozornost utváření kladných vzájemných vztahů v třídním i školním kolektivu. Vést žáky k respektování školního řádu a třídních pravidel chování. Vést třídní kolektivy k součinnosti s působením školního parlamentu, ke spolupodílení se na školní samosprávě. Vést žáky k odpovědnému přístupu k prostředí školy, ke svému okolí, k ekologii např. tříděním odpadu ve škole, organizováním sběrových akcí, péčí o školní pozemek aj. KOMPETENCE PRACOVNÍ Cíl: Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní profesní orientaci. Strategie: Při výuce tyto kompetence podporovat formami projektových činností, skupinové i individuální práce s jejich vyhodnocením, tak aby žáci cítili odpovědnost za kvalitu odvedeného pracovního výkonu. Dbát na dodržování pracovních postupů a pravidel bezpečnosti práce. Prostřednictvím předmětů Svět práce a Volba povolání žáci, ve spolupráci s Úřadem práce, středních škol a dalších institucí žáci vyhledávají a získávají informace o nejrůznějších oborech lidské činnosti a možnostech svého uplatnění ve světě práce, což pomáhá jejich reálné profesní orientaci. Vedeme žáky k pochopení nutnosti přizpůsobit se případným novým požadavkům pracovního trhu a novým pracovním podmínkám. Pěstujeme u žáků mimo jiné prostřednictvím předmětu Pracovní činnosti úctu k manuální práci. Širokou nabídkou různých zájmových aktivit podporovat různost zaměření a zájmů žáků a jejich kreativitu. 3.4 Školní preventivní strategie Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se jeho účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j / ve znění zveřejněném v lednu Program vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na jeho nejvyšší efektivitu. Strategie jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována. Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí. Oddaluje, brání nebo snižuje výskyt rizikových forem chování, zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. Má dlouhotrvající výsledky, pojmenovává problémy z oblasti rizikových forem chování. Pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům aj.) při zajištění jejich lidských práv a povinností. Podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, Verze 2013/

11 výživa a pohybové aktivity). Poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu. 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením V případě zájmu rodičů jsou do školy přijímáni také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se především o žáky s vývojovými poruchami učení, ale také o děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, dále o děti s vadami řeči nebo souběžně postižené více vadami, případně autismem. Tito žáci jsou integrováni do běžných tříd na základě doporučení školských poradenských pracovišť (pedagogických poraden nebo středisek výchovné péče), kde jsou jim vytvořeny podmínky pro úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Každý žák má v souladu s ŠVP zpracován svůj individuální vzdělávací plán, v němž je uplatněn princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem a metod výuky. Na sestavení IVP se podílejí spolu s třídním učitelem též vyučující dalších předmětů, souhlas s jeho obsahem a spolupráci na něm potvrdí zákonní zástupci žáka svým podpisem. Na jeho plnění se podílejí všichni pedagogové, kteří žáka vzdělávají, pod dohledem výchovného poradce a ředitele školy. Učitelé přistupují ke každému integrovanému žáku individuálně a diferencovaně. Úspěšnost vzdělávacího plánu je předmětem pravidelné pedagogické diagnostiky. Pokud to charakter zdravotního postižení vyžaduje, škola přijímá asistenta pedagoga, který se těmto žákům zvlášť věnuje, a to jak v běžných vyučovacích hodinách, tak při výuce individuální. V případě zdravotně handicapovaných žáků škola na základě doporučení pracovníků odborných center pro zdravotně postižené respektive poradenských pracovišť zajišťuje speciální pomůcky pro tyto žáky a vypracovává individuální vzdělávací plán, jehož naplňování pravidelně s těmito poradci konzultuje Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním Školu navštěvují i žáci se zdravotním znevýhodněním. Jedná se především o žáky se zdravotním oslabením, po dlouhodobé nemoci nebo s lehčí zdravotní poruchou, vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Tito žáci jsou integrováni do běžných tříd, kde jsou jim vytvářeny podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a duševní rozvoj. Pracují podle podpůrných vzdělávacích plánů, které vycházejí z podrobné znalosti žákova problému a které zpracovávají všichni učitelé, kteří se na výchově a vzdělávání určitého žáka podílejí. Učitelé i ostatní zaměstnanci školy vytvářejí optimální podmínky pro vzdělávání takového žáka, a to nejen po stránce případných speciálních požadavků vzdělávacích a technických, pro jeho vzdělávání se snaží vytvářet i vhodné sociální klima Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním Do školy jsou též přijímáni žáci se sociálním znevýhodněním. Jsou to především děti z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy, dále děti, kterým byla nařízena ústavní výchova či uložena ochranná Verze 2013/

12 výchova, nebo žáci s postavením azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Tito žáci jsou integrováni do běžných tříd, kde jsou jim vytvářeny podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a duševní rozvoj. Integrační program umožňuje rozvoj osobnosti každého žáka ve prospěch jeho osobního maxima, rozvíjí jeho individuální nadání, schopnosti a talent. V případě jazykových bariér, jestliže je žák příslušníkem jiného národa a ještě nezvládá komunikaci v českém jazyce, jsou individuální vzdělávací plán, popřípadě i zařazení žáka do ročníku, vzhledem k tomuto znevýhodnění upraveny. V předškolní přípravě jsou děti se sociálním znevýhodněním a popř. též děti s dodatečným odkladem školní docházky zařazeny do přípravné třídy. Zde se u dětí hravými formami rozvíjejí základní sociální dovednosti, matematické představy, slovní zásoba a formulace jazykového projevu, zrakové a sluchové rozlišování, orientace v prostoru, motorika, představivost a fantazie aj. 3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zabezpečení výuky pro nadané žáky je dáno už samotným zaměřením školy: existencí tříd s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy. Do těchto tříd jsou žáci zařazeni od první třídy, s tím, že v prvním ročníku, případně i v ročnících dalších je možno na základě míry talentu a zájmu o zvolený obor, a také po dohodě s rodiči, žáka přeřadit do třídy standardní nebo naopak. Na rozvoji talentu mosteckých dětí v těchto oborech naše škola spolupracuje v předškolním věku dítěte s mateřskými školami a během jeho školní docházky se základními uměleckými školami, kam naši žáci docházejí na výuku hudebních nástrojů, zpěvu či výtvarných oborů. Žáci jsou do tříd s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy vybíráni na základě jejich zájmu projeveného u zápisu do první třídy. Uchazeči o třídu hudební zazpívají píseň, zopakují motiv melodie či intervalu a předvedou svůj smysl pro rytmus. Zájemci o třídu výtvarnou nakreslí obrázek. Na základě vyhodnocení jejich výkonů resp. výtvoru jsou pak přijati do tříd se zvolenou rozšířenou výchovou. Třídy v jednotlivých ročnících jsou pak tvořeny podle počtu žáků ve skupinách: standard, hudebníci, výtvarníci. Pokud je dostatek zájemců, vytvoří se celé třídy s rozšířeným jedním oborem a vedle nich pak třída standardní. Pokud otevíráme jen dvě první třídy, potom dochází ke kombinacím žáků ve třídách podle četnosti žáků v popsaných oborech. Vzniknou tak možnosti spojení standardu s hudebníky nebo výtvarníky a druhá třída je celá hudební nebo výtvarná, anebo vedle jedné třídy standardní druhou tvoří skupina výtvarníků a hudebníků. Nadání žáků je rozvíjeno i v rámci ostatních předmětů, a také nabídkou předmětů volitelných. Vyžití nejen nadaných žáků zajišťuje též pestrá nabídka kroužků v odpoledních hodinách, kde se žáci z různých ročníků setkávají podle svých zájmů. Škola rozvíjí nadání žáků i možností jejich zapojení do školních, okresních i celostátních kol rozmanitých soutěží, žáci se zapojují do hudebních a výtvarných soutěží, do mezinárodních projektů, konfrontují své hudební nadání na domácích i zahraničních pěveckých soutěžích aj. Vzhledem k profesní orientaci žáků jsou při výuce respektovány jejich individuální studijní předpoklady. Učitelé volí takové učební strategie, které umožňují individuální rozvoj žáka: diferencované zadávání úkolů při školní práci, zadávání složitějších úloh pro domácí přípravu, vhodně zvolené role při skupinové práci, projektovém vyučování, učení se navzájem aj. Žák má také možnost zapojit se do práce v žákovské třídní či školní samosprávě v Parlamentu školy, a tak se podílet na činnosti, aktivitách i klimatu školy. Verze 2013/

13 Učitelé se řídí zásadami pro práci s nadanými žáky: - učitel by měl vědět, co žák umí a měl by mu dát mu najevo, že o tom ví - poskytuje žákovi dostatek podnětných situací - nabízí dostatek podpůrného materiálu (bohatého, variabilního, podnětného) - nenutí žáka opakovat základní učivo - umožní žákovi účast na činnostech a aktivitách stimulujících jeho další rozvoj - respektuje žákovo individuální tempo - poskytne žákovi určitou volnost v rozhodnutí, jak využije ušetřený čas - snaží se najít žákovi jemu podobné vrstevníky - umožní žákovi, aby si stanovil vlastní cíle a podílel se na hodnocení své práce - využívá možnosti odborné pomoci na škole i mimo ni 3.7 Začlenění průřezových témat Průřezová témata budou realizována integrací do jednotlivých předmětů, některá průřezová témata jsou uskutečněna ve všech předmětech následujícími způsoby: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání - zraková a sluchová percepce, analýza, syntéza - koncentrace pozornosti - (osmisměrky, Kimovy hry, Sudoku rozdíly apod.) - časová přímka - smyslová poznání - ztvárnění vlastních představ, pocitů, zážitků - zdokonalování jemné a hrubé motoriky - výtvarné soutěže - účast na soutěžích Čj, M, Fy,. Sebepoznávání a sebepojetí - průběžně vyzdvihovat a upevňovat správné chování, důsledně potlačovat negativní projevy - sebehodnocení, sebekritika žáků - střídání rolí v pracovních týmech při skupinové práci - charakteristika, úvaha, fejeton, životopis apod. - cyklistický, lyžařský kurz Seberegulace a sebeorganizace - vést žáky k pravidelné, zodpovědné domácí přípravě, k systematičnosti, k cílevědomosti, k udržování pořádku na svém pracovním místě, ve třídě a v celém okolí - důsledná kontrola, pozitivní motivace ze strany učitele - aktivní přístup k práci - osobní zodpovědnost za výsledky pracovního týmu, třídy, přesnost a organizace práce Verze 2013/

14 - dodržování daných pravidel (školní řád, pravidla her, sportu, kroužky, výlety.) - vlastní výrobky a prezentace výsledků práce jednotlivých žáků (např. referáty, projekty) Psychohygiena Kreativita - zdůrazňovat zdravý způsob života, denní režim - smysluplná náplň volného času - důležitost pohybu pro člověka - plavecký výcvik - relaxační cvičení, reedukační cvičení během vyučování - vycházky - orientace v různých situacích vedení k dokončení zadané práce - zapojení žáků do školních kol olympiád - zapojení žáků do celoškolních projektů - začleňování výuky u interaktivní tabule - řešení problémových úloh Sociální rozvoj Poznávání lidí - hry, školní vycházky, výlety - osobnosti našich a světových dějin - vytváření třídních kolektivů - třídní služby - týmová spolupráce - zapojování do kroužků zájmové činnosti - besedy v kruhu třídy Mezilidské vztahy - třída jako dílna - vzájemná tolerance a ohleduplnost - modelové situace ze života (dramatizace) - projektové vyučování vyššího a nižšího stupně - besedy v kruhu třídy Komunikace - podpora komunikace v Čj (slohové útvary, tiskopisy ) - využívání všech dostupných informačních zdrojů (knihovna, internet) - stanovení pravidel komunikace, zásady slušného chování - začleňovat do výuky řízené diskuze - mimoslovní komunikace - dramatizace - vzájemná spolupráce při skupinové práci - případové studie Verze 2013/

15 Kooperace a kompetice Morální rozvoj - práce ve skupině - soutěže, projekty - vzájemné hodnocení - celoškolní akce - školní časopis Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - předcházet problémům cílenou prevencí - problémové úlohy - skupinové práce - důraz na přátelské vztahy ve třídě - besedy se zástupci středních škol Hodnoty, postoje, praktická etika - usměrňovat hierarchii hodnot - pomoc spolužákům - vést žáky k dodržení daných slibů a dohod Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát - rada třídy - školní parlament - rodiče jako partneři - uplatňování demokratických principů a aktivního zapojení žáků při vytváření pravidel chodu školy - spolupráce školy se správními orgány a institucemi (spolupráce s Úřadem práce v Mostě, se školskými poradenskými zařízeními, s odborem školství Magistrátu města Mostu) - vést žáky k odpovědnosti ta své chování a rozhodnutí - učit žáky být zainteresovaný na výsledku třídy - seznamovat žáky s jejich právy na základě dodržování jejich povinností - učit žáky soužití s minoritami (tolerance, respekt, spolupráce, pomoc) - seznamovat žáky se základními hodnotami demokratického systému (právo, spravedlnost) - návštěva magistrátu Verze 2013/

16 Formy participace občanů v politickém životě - příklady s historie - sledování politické situace - seznamovat žáky s volebními systémy - klást důraz na sounáležitost s regionem Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - vzniklé konflikty řešit bezodkladně s maximální snahou o objektivnost - dbát na dodržování školního řádu - seznamovat žáky s Ústavou ČR Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova Kulturní diference - naši sousedé v Evropě členské státy EU a život v nich - seznamovat žáky s životem dětí v jiných zemích - seznamovat žáky se zvyky a tradicemi národů Evropy - návštěva zemí Evropy - projekty vztahující se k jednotlivým zemím - vývoj evropské civilizace a státních symbolů - informace o významných osobnostech (video, referáty.) - seznamovat žáky s životním stylem a vzděláváním Evropanů - krátkodobé tematicky zaměřené pobyty v zahraničí (seznámení s reáliemi v praxi) - seznamovat žáky s důležitými historickými událostmi - význam mezinárodní spolupráce při výzkumu (věda, technika ) - seznamovat žáky s institucemi EU - seznamovat žáky s měnami a EURO - seznamovat žáky s fungováním mezinárodních organizací - respektovat jedinečnost a individuální zvláštnosti každého žáka - dodržovat psychohygienu výuky - vývoj etnik v Evropě - respektovat zvláštnosti různých etnik Verze 2013/

17 - seznamovat žáky s českou kulturní tvorbou Lidské vztahy - důsledně vyžadovat principy uplatňování principu slušného chování - vést žáky k toleranci, vzájemnému respektu a spolupráci Etnický původ - seznamovat žáky s etnickými skupinami a kulturami - seznamovat žáky s postavením národnostních menšin - předcházet a důsledně postihovat projevy rasové nesnášenlivosti Multikulturalita - seznamovat žáky se specifickými rysy jednotlivých jazyků - podněcovat u žáků vstřícný postoj k odlišnostem - využívat myšlenky olympiád, sportovních mistrovství, mezinárodních kulturních událostí a festivalů (Den Evropy ) Princip sociálního smíru a solidarity - učit žáky solidaritě a empatii - vést žáky k nekonfliktnímu chování - vést žáky k aktivnímu přispění k dobrým vztahům ve třídě - vést žáky k toleranci sociálních rozdílů ve svém okolí Environmentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života - seznámit žáky s jedinečností a specifickými zvláštnostmi jednotlivých ekosystémů - upozornit žáky na závažné problémy v přírodě vzniklé činností člověka - apelovat na žáky za zodpovědný přístup ke spotřebě a udržování čistoty vody - vést žáky k šetření veškerými energiemi - seznamovat žáky s problémy znečištěného ovzduší a klimatickými změnami - vést žáky k ochraně biologických druhů Verze 2013/

18 Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí - zapojit žáky do ekologické výchovy sběr papíru - vést žáky ke třídění odpadu i doma - seznamovat žáky s jednotlivými druhy dopravy a jejich dopadem na životní prostředí - seznamovat žáky s dopadem průmyslu na životní prostředí - vést žáky k ochraně přírody - upozorňovat žáky na podpůrné ekologické akce (Den Země) - ochrana člověka za mimořádných situací - seznamovat žáky se stavem životního prostředí v regionu - seznamovat žáky s projekty rekultivace - seznamovat žáky s globálními problémy - seznamovat žáky s civilizačními onemocněními, s vlivem prostředí na naše zdraví - kronika školy - Den zdraví Mediální výchova Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení - pracovat s tiskem, korigovat vliv reklamy na jednotlivé žáky - sledování dění doma i ve světě (aktuality ) - prezentace a hodnocení referátů Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora - pracovat s různými typy sdělení např. reklama, inzeráty - pracovat s odbornou literaturou - vést žáky k uvědomění si pravdivosti sdělení různých typů médií - vést žáky k výběru zdrojů informací - principy sestavování zpravodajství - skladba sdělení v časopisech pro dopívající - informace na aktuální dění v regionu, v ČR, ve světě - vést žáky k formulování vlastního hodnocení kulturního zážitku - výrazové prostředky a jejich uplatnění v mediálním sdělení Verze 2013/

19 Fungování a vliv médií ve společnosti - média jako zdroj informací - vliv médií na každodenní život - vliv médií na kulturu (role televize v životě jednotlivce) Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu - výstupy celoškolních projektů - prezentace referátů - zajímavosti v oboru a aktuality - školní časopis - zapojit žáky do mediálních sdělení: školního rozhlasu, webových stránek - příprava rozhlasového školního vysílání - činnost redakce školního, resp. třídního časopisu - komunikace a spolupráce v týmu - příprava celoškolní akce (akademie, Zahradní slavnost, koncerty sborů ) Zařazení průřezových témat Průřezová témata jsou plněna formou integrace, která se výrazně projevuje zejména v uvedených předmětech. Integrace jednotlivých průřezových témat do konkrétních předmětů je rozpracováno v tabulce (viz příloha 8.1.) Verze 2013/

20 4 Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu Stupeň Standardní třídy 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. RVP Disponibilní hodiny ŠVP Český jazyk a literatura (Čj) Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) Matematika (Ma) Informatika (Inf) Člověk a jeho svět (Čas) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Celkem Třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy (RvVv) 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. RVP Disponibilní hodiny ŠVP Český jazyk a literatura (Čj) Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) Matematika (Ma) Informatika (Inf) Člověk a jeho svět (Čas) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Celkem Verze 2013/

21 Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy (RvHv) 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. RVP Disponibilní hodiny ŠVP Český jazyk a literatura (Čj) Anglický jazyk(aj) Německý jazyk(nj) Matematika (Ma) Informatika (Inf) Člověk a jeho svět (Čas) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Celkem Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně V učebních plánech tříd s rozšířenou výukou HV či VV na 1. stupni je navýšena dotace dané výchovy. Ve standardních třídách je navýšena výuka českého jazyka či matematiky. Do výuky jsou průběžně zařazovány krátkodobé i déle trvající projekty, které většinou probíhají v rámci jedné třídy. Dle potřeby a možností zařazujeme i projekty mezitřídní. Podle organizačních podmínek školy v daném školním roce bude ve 3. ročníku v rámci tělesné výchovy zařazen kurz plavání. Český jazyk: ve všech ročnících 1. stupně je ve standardních třídách předmět posílen o jednu hodinu disponibilní časové dotace (ve třídách s RvHv a RvVv pouze ve 4. ročníku) Cizí jazyk: v 1. a 2. ročníku je předmět posílen jednou a dvěma hodinami disponibilní časové dotace. Matematika: ve ročníku je předmět posílen ve standardních třídách vždy jednou hodinou disponibilní časové dotace (ve třídách s RvHv a RvVv ve 3. a 5. ročníku) Hudební a výtvarná výchova: Výuka obou výchov je v rámci 1. stupně ve standardních třídách posílena o tři hodiny disponibilní časové dotace, ve třídách s RvHv a RvVv o osm hodin disponibilní časové dotace Člověk a jeho svět: Ve 4. a 5. ročníku je učivo rozděleno na vlastivědnou a přírodovědnou část Verze 2013/

22 stupeň Standardní třídy 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. RVP Disponibilní hodiny ŠVP Český jazyk a literatura (Čj) Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) Druhý cizí jazyk 2 2(3) 4(5) 4(5) (AJv,NJv,FJv,RJv) Matematika (Ma) Informatika (Inf) Dějepis (D) Výchova k občanství (VOB) Fyzika (F) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Chemie (Ch) 2 2 Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Zv) Zdravý životní styl (ZŽS) Pracovní činnosti (Pč) Volitelné předměty 1 1(0) 3 0 5(4) 5(4) Celkem Třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy (RvVv) 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. RVP Disponibilní hodiny ŠVP Český jazyk a literatura (Čj) Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) Druhý cizí jazyk 2 2(3) 4(3) 4(3) (AJv,NJv,FJv,RJv) Matematika (Ma) Informatika (Inf) Dějepis (D) Výchova k občanství (VOB) Verze 2013/

23 Fyzika (F) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Chemie (Ch) 2 2 Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Zv) Zdravý životní styl (ZŽS) Pracovní činnosti (Pč) Volitelné předměty 1 1(0) 3 0 5(4) 5(4) Celkem Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy (RvHv) 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. RVP Disponibilní hodiny ŠVP Český jazyk a literatura (Čj) Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) Druhý cizí jazyk 2 2(3) 4(3) 4(3) (AJv,NJv,FJv,RJv) Matematika (Ma) Informatika (Inf) Dějepis (D) Výchova k občanství (VOB) Fyzika (F) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Chemie (Ch) 2 2 Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Zv) Zdravý životní styl (ZŽS) Pracovní činnosti (Pč) Volitelné předměty 1 1(0) 3 0 5(4) 5(4) Celkem Verze 2013/

24 Poznámky k učebnímu plánu 2. stupně V učebních plánech tříd s rozšířenou výukou Hv či Vv je navýšena dotace dané výchovy. Ve standardních třídách je navýšena výuka pracovních činností. Výuka tělesné výchovy na 2. stupni probíhá ve skupinách dělených podle pohlaví. Podle momentální situace na škole mohou být tvořeny i skupiny mezitřídní tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí a zároveň dobrá efektivita práce. Do výuky jsou průběžně zařazovány krátkodobé i déle trvající projekty, které většinou probíhají v rámci jedné třídy. Dle potřeby a možností zařazujeme i projekty mezitřídní. Český jazyk: v ročníku je navýšena dotace předmětu celkem o jednu hodinu disponibilní časové dotace Druhý cizí jazyk: V 7. a 8. ročníku podle možností školy a zájmu žáků nabízíme volbu druhého cizího jazyka anglického AJv, německého NJv, ruského RJv nebo francouzského FJv) s dotací 2 disponibilních hodin. Pro žáky 8. ročníku, kteří v loňském roce neměli jako volitelný předmět druhý cizí jazyk, je časová dotace 3 disponibilních hodin. Pracovní činnosti: ve standardních třídách je předmět posílen pěti hodinami disponibilní časové dotace, ve třídách s RvHv a RvVv jednou hodinou disponibilní časové dotace ve třídách s RvHv a RvVv mají žáci výuku organizovanou 1x za 14 dní dvouhodinovým vyučovacím blokem výuka pracovních činností je uskutečňována ve skupinách, většinou dělených podle pohlaví zaměření výuky je dáno vyučujícím tak, aby všechny skupiny prošly během výuky na 2. stupni všemi tematickými celky danými RVP Volitelné předměty: podle možností školy a zájmu žáků 9. ročníku jsou zařazeny tyto volitelné předměty: Cvičení z českého jazyka (CvČj), Cvičení z matematiky (CvMa), Cizí jazyk (anglický - Ajv, německý - Njv, francouzský - Fjv a ruský - Rjv), pro žáky ročníku předmět Práce na počítači (PPC). Volitelné předměty jsou dotovány třemi disponibilními hodinami týdně v 9. ročníku a 1 hodinou v 7. a 8. ročníku Matematika: výuka předmětu je dotována 1 hodinou disponibilní časové dotace Informatika: výuka předmětu je dotována 3 hodinami disponibilní časové dotace Výchova k občanství: výuka předmětu je dotována 1 hodinou disponibilní časové dotace Verze 2013/

25 Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Chemie: výuka předmětu je dotována 1 hodinou disponibilní časové dotace Tělesná výuka, Zdravý životní styl: výuka předmětu je dotována 1 hodinou disponibilní časové dotace Hudební výchova: ve třídách s RVHV probíhá výuka 1 hodina sborového zpěvu v rámci jedné hodiny jsou spojeni žáci všech ročníků 2. Stupně 5 Učební osnovy 5.1 Český jazyk a literatura Ve vyučovacím předmětu český jazyk je od 1. do 5. ročníku realizována výchovně vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace. Na 2. stupni má obsah vzdělávacího oboru český jazyk a literatura komplexní charakter, pro přehlednost je však rozdělen do tří složek: slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná, o časové dotaci jednotlivých složek rozhoduje vyučující (přihlíží k zájmům žáků a naplňování očekávaných výstupů). Na 1. stupni je časová dotace předmětu osm hodin týdně v každém ročníku ve třídách se standardní výukou (ve třídách s rozšířenou výukou Hv a Vv je v 1., 2., 3 a 5. ročníku sedm hodin). Na 2. stupni je časová dotace předmětu čtyři hodiny týdně ve všech ročnících. Vyučování bude probíhat převážně v kmenových učebnách jednotlivých tříd za využití veškeré dostupné audiovizuální techniky. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin. Na učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s literárním textem navazují témata etické výchovy, která jsou do předmětu zařazena. Podle zájmu žáků ročníků a možností školy probíhá výuka ve volitelném předmětu Cvičení z českého jazyka. Obsah učiva vychází z osnov Českého jazyka a literatury, který nadále rozšiřuje, prohlubuje, anebo naopak upevňuje a procvičuje. Tomu jsou podřízeny i zvolené formy výuky. Na zařazení tří hodin v každém ročníku byla využita disponibilní časová dotace. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova Výchovně vzdělávací cíle předmětu: - rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. - rozvoj jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování - vedení žáků k přesnému a logickému myšlení - prohlubování jejich obecné intelektové dovednosti - vedení žáků k výběru vhodných jazykových prostředků - na 2. stupni se literární učivo již stává nástrojem tvořivé interpretace - produkce vlastních textů. Verze 2013/

26 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení - umožnit žákům vyhledávat a třídit informace, systematicky je ukládat a využívat v procesu učení - nechat žáky operovat s obecně užívanými termíny, uvádět je do souvislostí Kompetence k řešení problémů - vést žáky k tomu, aby nalézali pravidla probíraných mluvnických jevů a umožnit jim využívat vlastní úsudek a zkušenost Kompetence komunikativní - vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných literárních žánrů - nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění literárních textů - pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků - vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění - umožnit žákům využívat komunikativní dovednosti při práci ve skupinách - učit žáky diskutovat, vhodně argumentovat, obhájit svůj názor Kompetence sociální a personální - vytvářet příležitosti ke spolupráci v malých skupinách - vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc a poskytnout ji ostatním Kompetence občanské - vést žáky k pochopení kulturního a historického dědictví - umožnit žákům aktivně se zapojit do kulturního dění (divadelní, filmová představení, projektové dny v knihovně, školní akademie, recitační soutěže...) Kompetence pracovní - učit žáky plnit povinnosti a závazky - učit žáky kriticky zhodnotit výsledky své práce a diskutovat o nich 5.2 Cizí jazyk anglický, německý Cizí jazyk má časovou dotaci jednu až tři hodiny na 1. stupni ZŠ a tři hodiny na 2. stupni ZŠ. Realizuje se formou vyučovací hodiny, popř. vyučovací hodiny se začleňováním krátkodobých projektů. Výuka probíhá ve třídách dělených na 2 skupiny (je-li počet žáků vyšší než 24), jinak ve třídě nedělené. Výuka anglického a německého jazyka probíhá jak v jazykové učebně, tak v kmenových třídách, je také využívána počítačová učebna a učebna s interaktivní tabulí. Obě tyto učebny jsou připojeny i na internet, kde žáci můžou získávat další informace v anglickém nebo německém jazyce. Do předmětu byla zařazena témata etické výchovy, která navazují zejména na učivo pravidla komunikace v běžných každodenních situacích. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Verze 2013/

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Český jazyk vážně i nevážně...6 Seminář z českého jazyka...

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou 592 51 Dolní Rožínka 1 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín ŠIMON 07 Verze 1 z 31. 08. 0007 Platnost 2008/2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2375/10 Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Sídlo: 262 53 Počepice 41 IČO: 75 033

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

školního klubu ZŠ Jana Wericha

školního klubu ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Zvláštní škola Příbor, okres Nový Jičín Lomená 1530, 742 58 Příbor Identifikátor školy: 600 026 418 Zřizovatel: Školský úřad Nový Jičín,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola

Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Školní vzdělávací program Pestrobarevná škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-374/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince zsjince@zsjince.cz IČO

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více