quatix Rychlý návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "quatix Rychlý návod k obsluze"

Transkript

1 quatix Rychlý návod k obsluze VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v přiložené příručce Bezpečnostní pokyny a produktové informace. Začínáme Postupujte podle níže uvedených pokynů, na základě kterých nastavíte přístroj a seznámíte se s jeho základními funkcemi. 1 Nabijte přístroj (strana 2). 2 Naučte se pracovat s profily a získávat data ze senzorů (strana 4). 3 Nechte přístroj navázat satelitní spojení a zaznamenávat uraženou trasu (str. 5). 4 Označte trasový bod a nechte se k němu navést (strana 7). 5 Seznamte se s aplikacemi (strana 8). 6 Stahujte data z Vaší sítě NMEA 2000 (strana 11). 7 Zaregistrujte přístroj (strana 15). 8 Získejte návod k obsluze (strana 16).

2 Tlačítka 2 1 Stisknutím zapnete/vypnete podsvícení. Přidržením zapnete/vypnete přístroj. 2 Stisknutím můžete rolovat datovými stránkami, možnostmi a nastavením. 3 Stisknutím můžete rolovat datovými stránkami, možnostmi a nastavením. 4 Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku. Po přidržení se zobrazí stavová stránka. 5 Modré tlačítko Zvolte, pokud chcete otevřít nabídku pro aktuální stránku. Stisknutím zvolíte požadovanou možnost a potvrdíte hlášení. Přidržením označíte trasový bod. Nabíjení přístroje UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k jejich poškození, kontakty hodinek a jejich okolí před nabíjením nebo připojením k počítači osušte.

3 Přístroj je napájen integrovaným akumulátorem li-on, který lze nabíjet připojením ke standardní síťové zásuvce nebo k USB portu Vašeho počítače. 1 Konec USB kabelu připojte k AC adaptéru nebo do USB portu Vašeho počítače. 2 AC adaptér zasuňte do standardní síťové zásuvky. 3 Zarovnejte nabíjecí kolébku s přístrojem tak, aby kolébka na své levé straně zapadla do zářezu na levé straně hodinek. 4 Zarovnejte příklopnou stranu nabíječky s kontakty na zadní straně přístroje. Pokud přístroj připojíte ke zdroji napájení, zapne se. 5 Nechte přístroj kompletně dobít. Profily Profily představují souhrn dílčích nastavení, která upravují funkce Vašeho přístroje tak, aby co nejlépe vyhovoval Vašim aktuálním potřebám. 3

4 Například pokud používáte hodinky při plavbě na plachetnici, bude nastavení jiné, než pokud byste je používali na motorovém člunu. Pokud v rámci profilu provedete změny datových polí, měrných jednotek nebo pozičního nastavení, uloží se tyto změny automaticky jako součást aktuálního profilu. Změna profilu Pokud přejdete od jedné aktivity k druhé, můžete rychle a jednoduše změnit uživatelský profil tak, aby nové aktivitě lépe vyhovoval. 2 Zvolte Profiles (Profily). 3 Zvolte požadovaný profil. Zvolený profil se rázem stane profilem aktivním. Všechny Vámi provedené změny nastavení se ukládají v rámci aktivního profilu. Prohlížení datových stránek Datové stránky s možností variabilního nastavení Vám v reálném čase nabízejí rychlý přístup k informacím z kompasu, barometru a teploměru. Pokud je spuštěná navigace nebo záznam uražené trasy, objeví se další datové stránky. V rámci datových stránek se mohou zobrazovat také údaje stažené ze sítě NMEA 2000 prostřednictvím zařízení Garmin GNT. Pro listování informacemi stiskněte na stránce hodin tlačítko nebo. POZNÁMKA: Data ze senzorů se v přístroji neukládají. 4

5 Datové stránky Ve výchozím nastavení se při listování datovými stránkami zobrazují hodiny, a pak informace z kompasu, barometru a teploměru. Organizace a vzhled dalších datových stránek se mohou v závislosti na níže uvedených podmínkách lišit. Typ aktivního profilu Zda dochází k záznamu uražené trasy, je spuštěna navigace nebo se pouze prohlíží informace ze senzorů. Zda dochází ke stahování dat ze sítě NMEA 2000 prostřednictvím zařízení Garmin GNT. Datová pole na každé ze stránek lze upravovat. Některá datová pole jsou k dispozici pouze, pokud stahujete data ze sítě NMEA Záznam uražené trasy a navigace Navázání satelitního spojení a nahrávání záznamu trasy Abyste mohli využívat GPS navigační funkce, jako je např. nahrávání záznamu trasy, musíte nejprve navázat satelitní spojení. Přístroj může pro navázání satelitního spojení potřebovat volný výhled na oblohu. V závislosti na Vaší GPS poloze dojde k automatickému nastavení času a data. 2 Zvolte možnost Start GPS (Spustit GPS). 5

6 3 Vyčkejte, dokud přístroj nenaváže satelitní spojení. 4 Vydejte se na cestu, aby přístroj mohl začít zaznamenávat uraženou dráhu. Na displeji se objeví uražená vzdálenost a čas. 5 Pro cyklické zobrazení datových stránek zvolte. 6 Přidržte. 7 Zvolte požadovanou možnost: Pro pozastavení zaznamenávání trasy zvolte Pause Track (Přerušit záznam trasy). Pro uložení záznamu trasy zvolte Save Track (Uložit záznam trasy). Pokud chcete záznam trasy vymazat, aniž byste jej ukládali, zvolte Clear Track (Odstranit záznam trasy). Pokud chcete vypnout GPS, aniž byste mazali záznam trasy, zvolte Stop GPS (Ukončit GPS). Navigace k trasovému bodu 2 Zvolte možnost Start GPS (Spustit GPS). 3 Vyčkejte, dokud přístroj nenaváže satelitní spojení. 4 Stiskněte modré tlačítko. 5 Zvolte možnost Waypoints (Trasové body) a ze seznamu vyberte požadovaný trasový bod. 6 Zvolte Go (Start). Přístroj zobrazí čas zbývající do dosažení cíle 1, vzdálenost do cíle 2 6

7 a odhadovanou dobu příjezdu/příchodu do cíle 3. 7 Pro zobrazení kompasové stránky zvolte. Značka v podobě dvou dílků 4 představuje ukazatel směru. Horní modrá značka 5 ukazuje, kam momentálně směřujete. 8 Natočte hodinky tak, aby byla značka ukazatele směru zarovnána s horní modrou značkou. 9 Vydejte se dál tímto směrem, dokud nedorazíte do zvoleného cíle. Ukončení navigace 2 Zvolte Stop Nav. (Ukončit navigaci). Označení trasového bodu Abyste mohli označit svou aktuální polohu jako trasový bod, musíte nejprve nechat přístroj navázat satelitní spojení. 7

8 2 Zvolte požadovanou možnost: Pokud chcete uložit trasový bod, aniž byste měnili jeho parametry, zvolte Save (Uložit). Pokud chcete změnit parametry trasového bodu, zvolte Edit (Upravit), proveďte požadované změny a zvolte Save (Uložit). Aplikace Zobrazení přílivových informací Zde si můžete prohlížet informace o přílivových stanicích, včetně výšky vln a informací o příštím přílivu a odlivu. 2 Zvolte Tides (Příliv/Odliv) > Search Near (Hledat v okolí). 3 Zvolte požadovanou možnost: Pro hledání v blízkosti naposledy uloženého trasového bodu zvolte Waypoints (Trasové body), a pak zvolte požadovaný trasový bod nebo jej vyhledejte. Pro hledání v blízkosti konkrétního města zvolte Cities (Města), a pak zvolte požadované město nebo jej vyhledejte. Objeví se seznam přílivových stanic v blízkosti zvoleného místa. 4 Zvolte požadovanou stanici. Zobrazí se 24hodinový přílivový graf pro daný den, který Vás informuje o výšce vln 1 a o době, kdy nastane další příliv 2 a odliv 3. 8

9 5 Zvolte požadovanou možnost: Pro zobrazení podrobnějších informací o dalších čtyřech přílivových maximech a minimech zvolte. Pro prohlížení přílivového grafu stiskněte modré tlačítko a zvolte možnost Pan Chart (Rolovat grafem). Pro zobrazení informací z jiného dne stiskněte modré tlačítko, zvolte Change Day (Změnit datum), a pak zvolte požadovaný den. Asistent pro křižování Před zahájením závodu si můžete nastavit optimální úhel pro křižování lodi. Během závodu přístroj na základě Vámi nastaveného úhlu pro křižování vyhodnotí, zda je loď oproti původnímu předpokladu oddálena od cíle nebo naopak k cíli přiblížena. 2 Zvolte Tack Assist (Asistent pro křižování) > Full Cal. (Plný výpočet). Závodní plavba Abyste mohli odstartovat závod na stopkách pro měření závodu, musíte nejprve zvolit profil plavby a stopky pro měření závodu nastavit. Můžete použít také virtuální startovní čáru. Více informací naleznete v Návodu k obsluze. 9

10 2 Zvolte Sail Race (Závodní plavba) > Race (Závod). 3 Pro synchronizaci stopek pro měření závodu s oficiálním odpočítáváním závodu použijte tlačítka a, a stisknutím modrého tlačítka zapněte stopky. TIP: Pokud je to nutné, můžete po zapnutí stopek prostřednictvím tlačítek a přičíst nebo odečíst čas na stopkách. Nastavení stopek pro měření závodu 2 Zvolte Sail Race (Závodní plavba) > Setup (Nastavení) > Race Timer (Závodní stopky). 3 Pro nastavení času použijte modré tlačítko a tlačítka a. Autopilot Abyste mohli prostřednictvím hodinek quatix ovládat autopilota, musíte nejprve instalovat a konfigurovat kompatibilního autopilota Garmin GHP TM a spárovat Vaše hodinky quatix s přístrojem GHC. Více informací naleznete v návodu k obsluze hodinek quatix a v návodu k obsluze autopilota. 2 Zvolte možnost Autopilot. 3 Zvolte požadovanou možnost: Pokud chcete, aby autopilot udržoval kurs, nastavte požadovaný kurs, zvolte Engage (Aktivovat) a uvolněte kormidlo. 10

11 Pokud chcete loď natočit jiným směrem, nechte autopilota udržovat kurs a tisknutím nebo přidržením tlačítka nebo zvolený kurs upravte. Zvolte Presets (Předvolby) a zvolte tlačítko pro danou akci. Zobrazí se záznam akce, ke které došlo stisknutím tlačítka. Pokud chcete převzít kormidlo, zvolte Disengage (Deaktivovat). Čidla ANT+ Přístroj můžete používat ve spojení s bezdrátovými čidly ANT+. Více informací o kompatibilitě a zakoupení volitelných čidel naleznete na internetových stránkách Stahování dat ze sítě NMEA 2000 Při zaznamenávání dráhy nebo při navigaci může přístroj stahovat příslušné informace ze sítě NMEA 2000 vybavené zařízením Garmin GNT. 2 Zvolte Setup (Nastavení) > ANT Sensor (Čidlo ANT) > GNT > On (Zapnout). Na datových stránkách se zobrazí informace ze senzorů připojených k síti 11

12 NMEA Datová pole zobrazená na jednotlivých stránkách můžete upravovat. 3 Stiskněte dvakrát. 4 Pokud chcete zahájit stahování dat ze sítě NMEA 2000, zvolte Stream N2K (Propojit s N2K). Pokud chcete stahování dat ze sítě NMEA 2000 ukončit, stiskněte modré tlačítko a zvolte Stop N2K (Přerušit N2K). Automatický režim funkce Man Over Board Pokud je Váš přístroj připojen k zařízení Garmin GNT, můžete jej nastavit tak, aby automaticky spustil předvolenou funkci MOB (Muž přes palubu), pokud se přístroj dostane do příliš velké vzdálenosti od zařízení GNT. 2 Zvolte Auto MOB > On (Zapnout). Sdílení dat Odeslání dat do HomePort Abyste mohli odesílat data do HomePort, musíte si nejprve software HomePort zakoupit a instalovat do svého počítače (www.garmin.com/homeport). Ve svém počítači si pak můžete prohlížet záznamy uražených tras a trasové body. 1 Prostřednictvím USB kabelu připojte přístroj k počítači. Váš přístroj se objeví v počítači s operačním systémem Windows jako vyjímatelný disk ve složce Můj počítač 12

13 a jako vložený obsah u počítače Mac. 2 Spusťte program HomePort. 3 Postupujte podle pokynů na displeji. Odeslání dat do aplikace BlueChart Mobile Abyste mohli sdílet data prostřednictvím aplikace BlueChart Mobile, musíte tuto aplikaci nejprve instalovat do svého mobilního zařízení (www.garmin.com/ bluechartmobile). Ve svém mobilním zařízení si pak můžete prohlížet záznamy ujetých drah a trasové body. 1 Stiskněte modré tlačítko na hodinkách quatix. 2 Zvolte Share Data (Sdílet data) > BlueChart Mob. 3 Spusťte aplikaci BlueChart Mobile ve svém mobilním zařízení. 4 Postupujte podle pokynů na displeji. Více informací naleznete v nápovědě aplikace BlueChart Mobile. Problémy a jejich odstranění Resetování přístroje Pokud přístroj přestane reagovat, může být nutné jej resetovat. 1 Přidržte tlačítko po dobu nejméně 25 vteřin. 2 Pokud chcete přístroj zapnout, přidržte tlačítko alespoň 1 vteřinu. 13

14 Péče o přístroj UPOZORNĚNÍ Při čištění přístroje nepoužívejte ostré předměty. Zamezte styku přístroje s chemickými čistícími prostředky, ředidly a repelenty, které by mohly způsobit poškození plastových částí přístroje. Pokud přijde přístroj do styku s chlórem, slanou vodou, opalovacím krémem, repelentem, kosmetikou, alkoholem nebo s jinými agresivními chemickými přípravky, důkladně jej opláchněte čistou vodou. Pokud by byl přístroj dlouhodobě vystaven působení výše uvedených látek, mohlo by dojít k poškození jeho krytů. Vyhněte se mačkání tlačítek pod vodou. Chraňte přístroj před nárazy a jiným nešetrným zacházením, mohlo by dojít ke snížení jeho životnosti. Technické údaje Typ akumulátoru Provozní doba akumulátoru Li-on 500 mah Až 6 týdnů 14

15 Voděodolnost Rozmezí provozní teploty Radiofrekvence/ protokol Voděodolnost do hloubky 50 m POZNÁMKA: Tyto hodinky jsou navrženy pro plavání, kdy nejsou po celou dobu potopeny. Od -20 C do 50 C 2,4 GHz ANT+ bezdrátový komunikační protokol Bluetooth Smart Informace o akumulátoru Provozní doba akumulátoru závisí na intenzitě využívání GPS, vestavěných snímačů, volitelných bezdrátových čidel a podsvícení. Životnost Režim akumulátoru 16 hodin Běžný GPS režim 25 hodin Stahování ze sítě NMEA 2000, GPS vypnuto Až 2 týdny Až 6 týdnů Režim zobrazení čidel Always On (Vždy zapnuto) Režim hodinek Registrace Vašeho přístroje Registrací produktu pomůžete vytvořit lepší technickou podporu pro výrobky společnosti Garmin. 15

16 Viz Originál nebo kopii dokladu o zakoupení výrobku uložte na bezpečném místě. Získání návodu k obsluze Pokud máte zájem, můžete na internetu získat nejaktuálnější návod k obsluze. 1 Otevřete si internetové stránky 2 Zvolte možnost Manuals (Manuály). 3 Dle pokynů na obrazovce vyberte požadovaný produkt. Získání dalších informací Další informace o tomto přístroji naleznete na internetových stránkách společnosti Garmin. Navštivte internetové stránky Navštivte internetové stránky Informace o volitelném příslušenství a náhradních součástkách získáte na stránkách nebo od svého dealera Garmin. 16

17 Garmin a logo Garmin jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. ANT+, HomePort, BlueChart Mobile, quatix, GHC, GHF a GNT jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. Název a logo Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Garmin je oprávněna je užívat. Mac je registrovanou obchodní známkou společnosti Apple Computer, Inc. Windows je obchodní známkou společnosti Microsoft Corporation registrovanou ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Další obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. 17

18 2013 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti Garmin International, Inc East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) Duben _0A Vytištěno v České republice

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 Začínáme Přehled zařízení varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující

Více

Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t. návod k obsluze

Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t. návod k obsluze Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800)

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

etrex 10 stručný návod k obsluze

etrex 10 stručný návod k obsluze etrex 10 stručný návod k obsluze Začínáme warning Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace. Při

Více

Řada přístrojů OREGON. Návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON. Návod k obsluze Řada přístrojů OREGON Návod k obsluze 2008 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020

Více

dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A

dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin

Více

Edge 1000 Návod k obsluze

Edge 1000 Návod k obsluze Edge 1000 Návod k obsluze Březen 2014 190-01694-41_0A Vytištěno na Tchaj-wanu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část)

Více

Approach S6: Návod k obsluze

Approach S6: Návod k obsluze Approach S6: Návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace. Při prvním

Více

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Kromě případů, které jsou zde výslovně uvedeny, nesmí být žádná část tohoto návodu

Více

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

GT-P7300. Uživatelská příručka

GT-P7300. Uživatelská příručka GT-P7300 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

GT-N8010 Uživatelská příručka

GT-N8010 Uživatelská příručka GT-N8010 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Novinky v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více