quatix Rychlý návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "quatix Rychlý návod k obsluze"

Transkript

1 quatix Rychlý návod k obsluze VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v přiložené příručce Bezpečnostní pokyny a produktové informace. Začínáme Postupujte podle níže uvedených pokynů, na základě kterých nastavíte přístroj a seznámíte se s jeho základními funkcemi. 1 Nabijte přístroj (strana 2). 2 Naučte se pracovat s profily a získávat data ze senzorů (strana 4). 3 Nechte přístroj navázat satelitní spojení a zaznamenávat uraženou trasu (str. 5). 4 Označte trasový bod a nechte se k němu navést (strana 7). 5 Seznamte se s aplikacemi (strana 8). 6 Stahujte data z Vaší sítě NMEA 2000 (strana 11). 7 Zaregistrujte přístroj (strana 15). 8 Získejte návod k obsluze (strana 16).

2 Tlačítka 2 1 Stisknutím zapnete/vypnete podsvícení. Přidržením zapnete/vypnete přístroj. 2 Stisknutím můžete rolovat datovými stránkami, možnostmi a nastavením. 3 Stisknutím můžete rolovat datovými stránkami, možnostmi a nastavením. 4 Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku. Po přidržení se zobrazí stavová stránka. 5 Modré tlačítko Zvolte, pokud chcete otevřít nabídku pro aktuální stránku. Stisknutím zvolíte požadovanou možnost a potvrdíte hlášení. Přidržením označíte trasový bod. Nabíjení přístroje UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k jejich poškození, kontakty hodinek a jejich okolí před nabíjením nebo připojením k počítači osušte.

3 Přístroj je napájen integrovaným akumulátorem li-on, který lze nabíjet připojením ke standardní síťové zásuvce nebo k USB portu Vašeho počítače. 1 Konec USB kabelu připojte k AC adaptéru nebo do USB portu Vašeho počítače. 2 AC adaptér zasuňte do standardní síťové zásuvky. 3 Zarovnejte nabíjecí kolébku s přístrojem tak, aby kolébka na své levé straně zapadla do zářezu na levé straně hodinek. 4 Zarovnejte příklopnou stranu nabíječky s kontakty na zadní straně přístroje. Pokud přístroj připojíte ke zdroji napájení, zapne se. 5 Nechte přístroj kompletně dobít. Profily Profily představují souhrn dílčích nastavení, která upravují funkce Vašeho přístroje tak, aby co nejlépe vyhovoval Vašim aktuálním potřebám. 3

4 Například pokud používáte hodinky při plavbě na plachetnici, bude nastavení jiné, než pokud byste je používali na motorovém člunu. Pokud v rámci profilu provedete změny datových polí, měrných jednotek nebo pozičního nastavení, uloží se tyto změny automaticky jako součást aktuálního profilu. Změna profilu Pokud přejdete od jedné aktivity k druhé, můžete rychle a jednoduše změnit uživatelský profil tak, aby nové aktivitě lépe vyhovoval. 2 Zvolte Profiles (Profily). 3 Zvolte požadovaný profil. Zvolený profil se rázem stane profilem aktivním. Všechny Vámi provedené změny nastavení se ukládají v rámci aktivního profilu. Prohlížení datových stránek Datové stránky s možností variabilního nastavení Vám v reálném čase nabízejí rychlý přístup k informacím z kompasu, barometru a teploměru. Pokud je spuštěná navigace nebo záznam uražené trasy, objeví se další datové stránky. V rámci datových stránek se mohou zobrazovat také údaje stažené ze sítě NMEA 2000 prostřednictvím zařízení Garmin GNT. Pro listování informacemi stiskněte na stránce hodin tlačítko nebo. POZNÁMKA: Data ze senzorů se v přístroji neukládají. 4

5 Datové stránky Ve výchozím nastavení se při listování datovými stránkami zobrazují hodiny, a pak informace z kompasu, barometru a teploměru. Organizace a vzhled dalších datových stránek se mohou v závislosti na níže uvedených podmínkách lišit. Typ aktivního profilu Zda dochází k záznamu uražené trasy, je spuštěna navigace nebo se pouze prohlíží informace ze senzorů. Zda dochází ke stahování dat ze sítě NMEA 2000 prostřednictvím zařízení Garmin GNT. Datová pole na každé ze stránek lze upravovat. Některá datová pole jsou k dispozici pouze, pokud stahujete data ze sítě NMEA Záznam uražené trasy a navigace Navázání satelitního spojení a nahrávání záznamu trasy Abyste mohli využívat GPS navigační funkce, jako je např. nahrávání záznamu trasy, musíte nejprve navázat satelitní spojení. Přístroj může pro navázání satelitního spojení potřebovat volný výhled na oblohu. V závislosti na Vaší GPS poloze dojde k automatickému nastavení času a data. 2 Zvolte možnost Start GPS (Spustit GPS). 5

6 3 Vyčkejte, dokud přístroj nenaváže satelitní spojení. 4 Vydejte se na cestu, aby přístroj mohl začít zaznamenávat uraženou dráhu. Na displeji se objeví uražená vzdálenost a čas. 5 Pro cyklické zobrazení datových stránek zvolte. 6 Přidržte. 7 Zvolte požadovanou možnost: Pro pozastavení zaznamenávání trasy zvolte Pause Track (Přerušit záznam trasy). Pro uložení záznamu trasy zvolte Save Track (Uložit záznam trasy). Pokud chcete záznam trasy vymazat, aniž byste jej ukládali, zvolte Clear Track (Odstranit záznam trasy). Pokud chcete vypnout GPS, aniž byste mazali záznam trasy, zvolte Stop GPS (Ukončit GPS). Navigace k trasovému bodu 2 Zvolte možnost Start GPS (Spustit GPS). 3 Vyčkejte, dokud přístroj nenaváže satelitní spojení. 4 Stiskněte modré tlačítko. 5 Zvolte možnost Waypoints (Trasové body) a ze seznamu vyberte požadovaný trasový bod. 6 Zvolte Go (Start). Přístroj zobrazí čas zbývající do dosažení cíle 1, vzdálenost do cíle 2 6

7 a odhadovanou dobu příjezdu/příchodu do cíle 3. 7 Pro zobrazení kompasové stránky zvolte. Značka v podobě dvou dílků 4 představuje ukazatel směru. Horní modrá značka 5 ukazuje, kam momentálně směřujete. 8 Natočte hodinky tak, aby byla značka ukazatele směru zarovnána s horní modrou značkou. 9 Vydejte se dál tímto směrem, dokud nedorazíte do zvoleného cíle. Ukončení navigace 2 Zvolte Stop Nav. (Ukončit navigaci). Označení trasového bodu Abyste mohli označit svou aktuální polohu jako trasový bod, musíte nejprve nechat přístroj navázat satelitní spojení. 7

8 2 Zvolte požadovanou možnost: Pokud chcete uložit trasový bod, aniž byste měnili jeho parametry, zvolte Save (Uložit). Pokud chcete změnit parametry trasového bodu, zvolte Edit (Upravit), proveďte požadované změny a zvolte Save (Uložit). Aplikace Zobrazení přílivových informací Zde si můžete prohlížet informace o přílivových stanicích, včetně výšky vln a informací o příštím přílivu a odlivu. 2 Zvolte Tides (Příliv/Odliv) > Search Near (Hledat v okolí). 3 Zvolte požadovanou možnost: Pro hledání v blízkosti naposledy uloženého trasového bodu zvolte Waypoints (Trasové body), a pak zvolte požadovaný trasový bod nebo jej vyhledejte. Pro hledání v blízkosti konkrétního města zvolte Cities (Města), a pak zvolte požadované město nebo jej vyhledejte. Objeví se seznam přílivových stanic v blízkosti zvoleného místa. 4 Zvolte požadovanou stanici. Zobrazí se 24hodinový přílivový graf pro daný den, který Vás informuje o výšce vln 1 a o době, kdy nastane další příliv 2 a odliv 3. 8

9 5 Zvolte požadovanou možnost: Pro zobrazení podrobnějších informací o dalších čtyřech přílivových maximech a minimech zvolte. Pro prohlížení přílivového grafu stiskněte modré tlačítko a zvolte možnost Pan Chart (Rolovat grafem). Pro zobrazení informací z jiného dne stiskněte modré tlačítko, zvolte Change Day (Změnit datum), a pak zvolte požadovaný den. Asistent pro křižování Před zahájením závodu si můžete nastavit optimální úhel pro křižování lodi. Během závodu přístroj na základě Vámi nastaveného úhlu pro křižování vyhodnotí, zda je loď oproti původnímu předpokladu oddálena od cíle nebo naopak k cíli přiblížena. 2 Zvolte Tack Assist (Asistent pro křižování) > Full Cal. (Plný výpočet). Závodní plavba Abyste mohli odstartovat závod na stopkách pro měření závodu, musíte nejprve zvolit profil plavby a stopky pro měření závodu nastavit. Můžete použít také virtuální startovní čáru. Více informací naleznete v Návodu k obsluze. 9

10 2 Zvolte Sail Race (Závodní plavba) > Race (Závod). 3 Pro synchronizaci stopek pro měření závodu s oficiálním odpočítáváním závodu použijte tlačítka a, a stisknutím modrého tlačítka zapněte stopky. TIP: Pokud je to nutné, můžete po zapnutí stopek prostřednictvím tlačítek a přičíst nebo odečíst čas na stopkách. Nastavení stopek pro měření závodu 2 Zvolte Sail Race (Závodní plavba) > Setup (Nastavení) > Race Timer (Závodní stopky). 3 Pro nastavení času použijte modré tlačítko a tlačítka a. Autopilot Abyste mohli prostřednictvím hodinek quatix ovládat autopilota, musíte nejprve instalovat a konfigurovat kompatibilního autopilota Garmin GHP TM a spárovat Vaše hodinky quatix s přístrojem GHC. Více informací naleznete v návodu k obsluze hodinek quatix a v návodu k obsluze autopilota. 2 Zvolte možnost Autopilot. 3 Zvolte požadovanou možnost: Pokud chcete, aby autopilot udržoval kurs, nastavte požadovaný kurs, zvolte Engage (Aktivovat) a uvolněte kormidlo. 10

11 Pokud chcete loď natočit jiným směrem, nechte autopilota udržovat kurs a tisknutím nebo přidržením tlačítka nebo zvolený kurs upravte. Zvolte Presets (Předvolby) a zvolte tlačítko pro danou akci. Zobrazí se záznam akce, ke které došlo stisknutím tlačítka. Pokud chcete převzít kormidlo, zvolte Disengage (Deaktivovat). Čidla ANT+ Přístroj můžete používat ve spojení s bezdrátovými čidly ANT+. Více informací o kompatibilitě a zakoupení volitelných čidel naleznete na internetových stránkách Stahování dat ze sítě NMEA 2000 Při zaznamenávání dráhy nebo při navigaci může přístroj stahovat příslušné informace ze sítě NMEA 2000 vybavené zařízením Garmin GNT. 2 Zvolte Setup (Nastavení) > ANT Sensor (Čidlo ANT) > GNT > On (Zapnout). Na datových stránkách se zobrazí informace ze senzorů připojených k síti 11

12 NMEA Datová pole zobrazená na jednotlivých stránkách můžete upravovat. 3 Stiskněte dvakrát. 4 Pokud chcete zahájit stahování dat ze sítě NMEA 2000, zvolte Stream N2K (Propojit s N2K). Pokud chcete stahování dat ze sítě NMEA 2000 ukončit, stiskněte modré tlačítko a zvolte Stop N2K (Přerušit N2K). Automatický režim funkce Man Over Board Pokud je Váš přístroj připojen k zařízení Garmin GNT, můžete jej nastavit tak, aby automaticky spustil předvolenou funkci MOB (Muž přes palubu), pokud se přístroj dostane do příliš velké vzdálenosti od zařízení GNT. 2 Zvolte Auto MOB > On (Zapnout). Sdílení dat Odeslání dat do HomePort Abyste mohli odesílat data do HomePort, musíte si nejprve software HomePort zakoupit a instalovat do svého počítače (www.garmin.com/homeport). Ve svém počítači si pak můžete prohlížet záznamy uražených tras a trasové body. 1 Prostřednictvím USB kabelu připojte přístroj k počítači. Váš přístroj se objeví v počítači s operačním systémem Windows jako vyjímatelný disk ve složce Můj počítač 12

13 a jako vložený obsah u počítače Mac. 2 Spusťte program HomePort. 3 Postupujte podle pokynů na displeji. Odeslání dat do aplikace BlueChart Mobile Abyste mohli sdílet data prostřednictvím aplikace BlueChart Mobile, musíte tuto aplikaci nejprve instalovat do svého mobilního zařízení (www.garmin.com/ bluechartmobile). Ve svém mobilním zařízení si pak můžete prohlížet záznamy ujetých drah a trasové body. 1 Stiskněte modré tlačítko na hodinkách quatix. 2 Zvolte Share Data (Sdílet data) > BlueChart Mob. 3 Spusťte aplikaci BlueChart Mobile ve svém mobilním zařízení. 4 Postupujte podle pokynů na displeji. Více informací naleznete v nápovědě aplikace BlueChart Mobile. Problémy a jejich odstranění Resetování přístroje Pokud přístroj přestane reagovat, může být nutné jej resetovat. 1 Přidržte tlačítko po dobu nejméně 25 vteřin. 2 Pokud chcete přístroj zapnout, přidržte tlačítko alespoň 1 vteřinu. 13

14 Péče o přístroj UPOZORNĚNÍ Při čištění přístroje nepoužívejte ostré předměty. Zamezte styku přístroje s chemickými čistícími prostředky, ředidly a repelenty, které by mohly způsobit poškození plastových částí přístroje. Pokud přijde přístroj do styku s chlórem, slanou vodou, opalovacím krémem, repelentem, kosmetikou, alkoholem nebo s jinými agresivními chemickými přípravky, důkladně jej opláchněte čistou vodou. Pokud by byl přístroj dlouhodobě vystaven působení výše uvedených látek, mohlo by dojít k poškození jeho krytů. Vyhněte se mačkání tlačítek pod vodou. Chraňte přístroj před nárazy a jiným nešetrným zacházením, mohlo by dojít ke snížení jeho životnosti. Technické údaje Typ akumulátoru Provozní doba akumulátoru Li-on 500 mah Až 6 týdnů 14

15 Voděodolnost Rozmezí provozní teploty Radiofrekvence/ protokol Voděodolnost do hloubky 50 m POZNÁMKA: Tyto hodinky jsou navrženy pro plavání, kdy nejsou po celou dobu potopeny. Od -20 C do 50 C 2,4 GHz ANT+ bezdrátový komunikační protokol Bluetooth Smart Informace o akumulátoru Provozní doba akumulátoru závisí na intenzitě využívání GPS, vestavěných snímačů, volitelných bezdrátových čidel a podsvícení. Životnost Režim akumulátoru 16 hodin Běžný GPS režim 25 hodin Stahování ze sítě NMEA 2000, GPS vypnuto Až 2 týdny Až 6 týdnů Režim zobrazení čidel Always On (Vždy zapnuto) Režim hodinek Registrace Vašeho přístroje Registrací produktu pomůžete vytvořit lepší technickou podporu pro výrobky společnosti Garmin. 15

16 Viz Originál nebo kopii dokladu o zakoupení výrobku uložte na bezpečném místě. Získání návodu k obsluze Pokud máte zájem, můžete na internetu získat nejaktuálnější návod k obsluze. 1 Otevřete si internetové stránky 2 Zvolte možnost Manuals (Manuály). 3 Dle pokynů na obrazovce vyberte požadovaný produkt. Získání dalších informací Další informace o tomto přístroji naleznete na internetových stránkách společnosti Garmin. Navštivte internetové stránky Navštivte internetové stránky Informace o volitelném příslušenství a náhradních součástkách získáte na stránkách nebo od svého dealera Garmin. 16

17 Garmin a logo Garmin jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. ANT+, HomePort, BlueChart Mobile, quatix, GHC, GHF a GNT jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. Název a logo Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Garmin je oprávněna je užívat. Mac je registrovanou obchodní známkou společnosti Apple Computer, Inc. Windows je obchodní známkou společnosti Microsoft Corporation registrovanou ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Další obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. 17

18 2013 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti Garmin International, Inc East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) Duben _0A Vytištěno v České republice

Forerunner 10. Rychlý návod k obsluze Návod k obsluze. Říjen 2012 190-01472-01_0B/190-01472-00_0A Vytištěno v České republice

Forerunner 10. Rychlý návod k obsluze Návod k obsluze. Říjen 2012 190-01472-01_0B/190-01472-00_0A Vytištěno v České republice Forerunner 10 Rychlý návod k obsluze Návod k obsluze Říjen 2012 190-01472-01_0B/190-01472-00_0A Vytištěno v České republice Forerunner 10 Rychlý návod k obsluze Říjen 2012 190-01472-01_0B Vytištěno v

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Řada přístrojů OREGON

Řada přístrojů OREGON Řada přístrojů OREGON 450, 450t, 550, 550t stručný návod k obsluze Varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další

Více

Approach S3 Návod k obsluze. Březen 2012 190-01467-00_0A Vytištěno v České republice

Approach S3 Návod k obsluze. Březen 2012 190-01467-00_0A Vytištěno v České republice Approach S3 Návod k obsluze Březen 2012 190-01467-00_0A Vytištěno v České republice Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin

Více

Dakota 10 a 20 stručný návod k obsluze

Dakota 10 a 20 stručný návod k obsluze Dakota 10 a 20 stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování a další důležité informace. Přístroje Dakota

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

quatix Návod k obsluze

quatix Návod k obsluze quatix Návod k obsluze Duben 2013 190-01594-00_0A Vytištěno v České republice Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze

Více

Approach. G6 Návod k obsluze. Květen 2012 190-01430-00_0B Vytištěno v České republice

Approach. G6 Návod k obsluze. Květen 2012 190-01430-00_0B Vytištěno v České republice Approach G6 Návod k obsluze Květen 2012 190-01430-00_0B Vytištěno v České republice Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

etrex 10 stručný návod k obsluze

etrex 10 stručný návod k obsluze etrex 10 stručný návod k obsluze Začínáme warning Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace. Při

Více

GPS 72H. stručný návod k obsluze

GPS 72H. stručný návod k obsluze GPS 72H stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování a další důležité informace. Symboly použité v návodu

Více

Garmin Swim TM Návod k obsluze. Červenec 2012 190-01453-00_0A Vytištěno v České republice

Garmin Swim TM Návod k obsluze. Červenec 2012 190-01453-00_0A Vytištěno v České republice Garmin Swim TM Návod k obsluze Červenec 2012 190-01453-00_0A Vytištěno v České republice Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti

Více

Palivový snímač GFS 10

Palivový snímač GFS 10 Palivový snímač GFS 10 Průvodce rychlým nastavením 2008 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti www.garmin.cz Duben 2012 Sériové číslo 190-00884-91 Rev. A Vytištěno v České republice Instalace snímače GFS

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 Začínáme Přehled zařízení varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující

Více

f ē n i x. rychlý průvodce / návod k obsluze Září 2012 Vytištěno v České republice

f ē n i x. rychlý průvodce / návod k obsluze Září 2012 Vytištěno v České republice f ē n i x. rychlý průvodce / návod k obsluze Září 2012 Vytištěno v České republice RYCHLÝ PRŮVODCE VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v přiložené příručce

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Cyklistické svítilny Varia

Cyklistické svítilny Varia Edge Explore 1000 Cyklistické svítilny Varia Návod k obsluze Listopad 2015 Vytištěno v České republice 190-01906-00_0A Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného

Více

AMPS Rugged Mount. MONTANA 600 Series

AMPS Rugged Mount. MONTANA 600 Series AMPS Rugged Mount MONTANA 600 Series Instructions Instructions Istruzioni Anweisungen Instrucciones Instruções Instructies Instruktioner Ohjeet Instruksjoner Instruktioner Instrukcja Pokyny Инструкции

Více

Řada nüvi 2200. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2200, 2240, 2250

Řada nüvi 2200. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2200, 2240, 2250 Řada nüvi 2200 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2200, 2240, 2250 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE Stručná příručka Rider Přístroj Rider je vybaven dotykovým panelem. Zařízení lze ovládat klepáním na panel nebo hardwarovým tlačítkem. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Vypínač/Zpět/ Pozastavit/Ukončit ( /BACK/

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

Garmin Dash Cam 10/20

Garmin Dash Cam 10/20 Garmin Dash Cam 10/20 Návod k obsluze Červen 2014 190-01711-00_0B Vytištěno v České republice Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti

Více

GMI 20 Návod k obsluze

GMI 20 Návod k obsluze GMI 20 Návod k obsluze Červen 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01609-41_0A Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez

Více

uživatelská příručka F O R E R U N N E R 2 1 0

uživatelská příručka F O R E R U N N E R 2 1 0 uživatelská příručka F O R E R U N N E R 2 1 0 SPORTOVNÍ HODINKY S GPS 2010 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu společnosti Garmin nesmí být žádná část

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Approach S20. Návod k obsluze

Approach S20. Návod k obsluze Approach S20 Návod k obsluze Leden 2016 190-01989-41_0A Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Více

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem.

Více

Řada nüvi 2400. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2440, 2450, 2460

Řada nüvi 2400. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2440, 2450, 2460 Řada nüvi 2400 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2440, 2450, 2460 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store.

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. APLIKACE IRUNNING+ 1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. 2. Propojení ovládacího panelu s tabletem 2.1 Operační systém

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

GLO GLONASS a GPS senzor

GLO GLONASS a GPS senzor GLO GLONASS a GPS senzor Návod k obsluze Určeno pro Srpen 2012 190-01492-00_0B Vytištěno v České republice Vložení akumulátoru 2 VAROVÁNÍ Součástí tohoto přístroje je akumulátor li-on. Důležité bezpečnostní

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

stručný návod k obsluze

stručný návod k obsluze řada montana 600 stručný návod k obsluze k modelům 600, 650, 650t Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600 1 Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Approach S6: Návod k obsluze

Approach S6: Návod k obsluze Approach S6: Návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace. Při prvním

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

ihealth AM3 snímač denní aktivity a kvality spánku - uživatelská příručka $

ihealth AM3 snímač denní aktivity a kvality spánku - uživatelská příručka $ ihealth AM3 snímač denní aktivity a kvality spánku Uživatelská příručka 1/7 Obsah manuálu Úvod! 3 Obsah balení a popis! 3 Začínáme! 3 Jak nosit snímač! 3 Nabíjení baterie! 4 Stáhněte aplikaci! 4 Vytvořte

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Návod k obsluze etrex H

Návod k obsluze etrex H Návod k obsluze etrex H osobní navigátor 2007 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. 1200 East 151 st Street, Liberty House Olathe, Kansas 66062, USA

Více

TruSwing. Návod k obsluze

TruSwing. Návod k obsluze TruSwing Návod k obsluze Prosinec 2015 190-01877-41_0A Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Návod k použití. twitter.com/archos. https://blog.archos.com/

Návod k použití. twitter.com/archos.  https://blog.archos.com/ Návod k použití Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Návod k obsluze. řada etrex. osobní navigátor. (Na obrázku je model etrex Vista HCx)

Návod k obsluze. řada etrex. osobní navigátor. (Na obrázku je model etrex Vista HCx) Návod k obsluze řada etrex osobní navigátor HC (Na obrázku je model etrex Vista HCx) 2007 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. 1200 East 151 st Street,

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2 Stručný přehled Powerline 1000 Model PL1000v2 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Návod k zapojení Bluetooth MIDI

Návod k zapojení Bluetooth MIDI Návod k zapojení Bluetooth MIDI Obsah Zapojení do iphone/ipad...2 Požadavky na systém...2 V případě aplikace, která podporuje Bluetooth MIDI...2 Jestliže aplikace nepodporuje Bluetooth MIDI...4 Zapojení

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

FAQ pro Transformer TF201

FAQ pro Transformer TF201 FAQ pro Transformer TF201 CZ7211 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

JABRA SPEAK 810. Návod k použití. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Návod k použití. jabra.com/speak810 Návod k použití jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky jsou majetkem příslušných

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Pokyny pro instalaci zařízení echo

Pokyny pro instalaci zařízení echo Pokyny pro instalaci zařízení echo Důležité bezpečnostní informace VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více