VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, Přerov 2 Spis zn.: 2015/098556/STAV/ZEM/Maš Přerov, dne Č.j.: Vyřizuje: Telefon: Ukl. a skart. znak: Ev.č MMPr/135008/2015/Maš Ing. Mašek A/50 400/440/530, 100/120/131 Žadatel: Obec Stříbrnice, Stříbrnice 91, Kojetín, IČ: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Obec Stříbrnice, IČ: , Stříbrnice 91, Kojetín, kterou zastupuje ENVI Agentura Trunda s.r.o., IČ: , U hřiště 810/8, Holice, Olomouc 9 (dále jen "žadatel") dne podal žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: Kanalizace a ČOV Stříbrnice na pozemku parc. č. 8, 11, 14, 15, 17/1, 19, 21/1, 23/1, 25/1, 29/1, 38/1, 38/2, 45/3, 55, 57, 58/3, 60, 62, 66, 102/1, 102/2, 159, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 209, 213, 215, 217, 219, 221, 223/2, 256/1, 256/2, 256/3, 258, 260, 262, 264, 309, 834, 835, 836, 869, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1023, 1035, 1036 v katastrálním území Stříbrnice nad Hanou. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Údaje o místu předmětu rozhodnutí: Název kraje Olomoucký Název obce Stříbrnice Název katastrálního území Stříbrnice nad Hanou Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc.č. 8, 11, 14, 15, 17/1, 19, 21/1, 23/1, 25/1, 29/1, 38/1, 38/2, 45/3, 55, 57, 58/3, 60, 62, 66, 102/1, 102/2, 159, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 209, 213, 215, 217, 219, 221, 223/2, 256/1, 256/2, 256/3, 258, 260, 262, 264, 309, 834, 835, 836, 869, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1023, 1035, 1036 Číslo hydrologického pořadí a podpořadí Počátek kanalizace Š 01 X: , Y: Konec kanalizace nejdelší vzdálenost Š 100 X: , Y: Čerpací stanice ČS1 (střed) X: , Y: Čistírna odpadních vod (střed) X: , Y: Místo vypouštění odpadních vod do vod. toku X: , Y: Název vodního toku Hlavnice Umístění výustního objektu jevu vůči břehu (Č 09) pravý břeh Údaje o předmětu rozhodnutí: Čistírna odpadních vod: Druh vypouštěných vod (Č 07) Druh recipientu (Č 08) městské odpadní vodní tok

2 Č. j. MMPr/135008/2015/Maš str. 2 Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod čistírna odpadních vod - mechanicko-biologická, atypická podzemní Průměrné povolené 0,57 l/s Maximální povolené 3,78 l/s Maximální měsíční povolené 2,303 tis. m 3 /měsíc Roční povolené 18,068 tis. m 3 /rok Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští 12 Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští 365 Časové omezení platnosti povolení 10 let Velikost zdroje znečištění v EO 330 Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod a) BSK5 t/r 0,88 t/r b) CHSKCr t/r 3,59 t/r c) NL t/r 1,02 t/r a) BSK5 Hodnota 'p' 30 mg/l a) BSK5 Hodnota 'm' 50 mg/l b) CHSKCr Hodnota 'p' 110 mg/l b) CHSKCr Hodnota 'm' 170 mg/l c) NL Hodnota 'p' 40 mg/l c) NL Hodnota 'm' 60 mg/l Uložená měření Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ANO Počet kontrolních profilů měření množství 1 Způsob měření množství vody (Č 40) Parshallův žlab P2 Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO Počet kontrolních profilů sledování jakosti 1 Četnost sledování 4x ročně Typ vzorků (Č 05) Zkušební provoz dvouhodinový směsný ANO Kanalizace: Název kanalizačního systému Kanalizační soustava (Č24) Charakter kanalizační soustavy (Č25) Druh stokové sítě (Č42) Jednotlivé délky stok stoková síť obce Stříbrnice kanalizace pro veřejnou potřebu oddílná splašková gravitační stoka A od šachty Š01, Š02 Š13 (PP DN ,0 m, PP DN ,6 m) stoka A-1 od šachty Š01, Š21 Š30 (PP DN ,7 m, PP DN ,7 m) stoka A-1.1 od šachty Š25, Š31 Š35 (PP DN ,6 m) stoka A-1.2 od šachty Š27, Š41 Š43 (PP DN ,1 m) stoka A-1.3 od šachty Š28, Š44 Š45 (PP DN ,2 m) stoka A-1.4 od šachty Š29, Š46 Š47 (PP DN ,5 m) stoka A-1.1a od šachty Š21a, Š21b Š21e (PP DN ,9 m) stoka A-2 od šachty Š05, Š51 Š53 (PP DN ,2 m) stoka A-3 od šachty Š06, Š61 Š79 (PP DN ,8 m, PP DN ,2 m) stoka A-3.1 od šachty Š67, Š81 Š82 (PP DN ,0 m)

3 Č. j. MMPr/135008/2015/Maš str. 3 Nejmenší jmenovitá světlost stoky Největší jmenovitá světlost stoky stoka A-3.2 od šachty Š72, Š91 Š100 (PP DN ,9 m) stoka A-3.1a od šachty Š64a, Š64b Š64d (PPDN ,6 m) stoka A-3.1b od šachty Š64b, Š64e Š64f (PP DN ,5 m) stoka A-4 od šachty Š09, Š101 Š102 (PP DN ,0 m) výtlak 1 PE HD 63 x 3,6 mm, délka 179,9 m 250 mm 300 mm Popis záměru: Záměrem investora je výstavba nove splaškové gravitační kanalizace (část v délce 179,9 m bude výtlak) a ČOV, která bude sloužit ke svedení a čištění splaškových vod z celé obce Stříbrnice s následným vypouštěním vyčištěných odpadních vod do vodního toku Hlavnice. Stávající jednotná kanalizace bude ponechána jako dešťová. Realizace stavby nové splaškové kanalizace a ČOV v obci Stříbrnice přispěje ke zlepšení životního prostředí a technické vybavenosti obce. Stavba je členěna na dva hlavní stavební objekty: SO 01 - Kanalizace SO - 02 ČOV SO 01 - Kanalizace Vlastní kanalizace je členěna na stavební objekty: SO 01.1 Stoky SO 01.2 Čerpací stanice + výtlak (včetně přípojek NN) SO 01.3 Kanalizační přípojky Stavební objekt SO 01.3 Kanalizační přípojky a přípojka NN SO 01.2 nejsou předmětem tohoto stavebního povolení. SO Stoky: Kanalizace je navržena z PP trub DN 250 a DN 300 mm a kanalizačních tvarovek. Celková délka kanalizace z PP DN 250 mm je 1521,0 m, celková délka kanalizace z PP DN 300 mm je 687,5 m. Na kanalizaci jsou navrženy typové vstupní šachty a spadiště DN 1000 mm z polypropylénu (nebo betonová šachtová dna vyráběná v jednom pracovním kroku s frézovanými vstupy a výstupy až ve ztvrdlém stavu), případně PP šachty DN 600 mm. Rýha pro potrubí bude pažena při hloubce přes 1,50 m, případně pře 1,0 m (pažení příložné, pažící teleskopické boxy). Z technických důvodů bude nutno provést některé části stok protlaky, ty pak budou z PP průměru 250 mm (silnice) a průměru 315 mm (vodoteč). Před zásypem rýhy bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace. Zásyp rýhy se provede v komunikacích nesedavým materiálem, ve volném terénu vytěženou zeminou. Výkop bude zpětně zasypán vykopaným materiálem s vyloučením velkých a ostrohranných úlomků a zhutněn po vrstvách tl. max. 20 cm lehkou dynamickou deskou na požadovanou únosnost, nejsvrchnější část zásypu výkopů v komunikacích bude provedena v souladu s požadavky, kladené na tyto komunikace. Na navržených šachtách budou použity kompozitní poklopy ze směsi recyklovaného plastu s křemičitým pískem a skleněným vláknem (výrobky se vyznačují vysokou elasticitou i při nízkých teplotách, tvrdostí a pevností). V místech výskytu podzemní vody v rýze bude provedena drenáž DN 100 mm a čerpací jímky. Stoky budou prováděny po částech (etapovitě) od šachty k šachtě, přibližně po úsecích cca do 50 m. Přehled dílčích stok: STOKA A: od šachry Š01, Š02 - Š13 (PP DN ,0 m, PP DN ,6 m) STOKA A-1: od šachty Š01, Š21 - Š30 (PP DN ,7 m, PP DN ,7 m) STOKA A-1.1: od šachty Š25, Š31 - Š35 (PP DN ,6 m) STOKA A-1.2 od šachty Š27, Š41 - Š43 (PP DN ,1 m)

4 Č. j. MMPr/135008/2015/Maš str. 4 STOKA A-1.3 od šachty Š28, Š44 - Š45 (PP DN ,2 m) STOKA A-1.4 od šachty Š29, Š46 - Š47 (PP DN ,5 m) STOKA A-1.1a od šachty Š21a, Š21b - Š21e (PP DN ,9 m) STOKA A-2 od šachty Š05, Š51 - Š53 (PP DN ,2 m) STOKA A-3 od šachty Š06, Š61 - Š79 (PP DN ,8 m, PP DN ,2 m) STOKA A-3.1 od šachty Š67, Š81 - Š82 (PP DN ,0 m) STOKA A-3.2 od šachty Š72, Š91 - Š100 (PP DN ,9 m) STOKA A-3.1a od šachty Š64a, Š64b - Š64d (PP DN ,6 m) STOKA A-3.1b od šachty Š64b, Š64e - Š64f (PP DN ,5 m) STOKA A-4 od šachty Š09, Š101 - Š102 (PP DN ,0 m) SO 01.2 Česrpací stanice + výtlak (včetně přípojek NN): Elektroinstalace ČS bude provedena v souladu s platnými ČSN (ČSN , ČSN ), po ukončení prací bude provedena revize dle ČSN , ČSN ed.2. Prostor ČS bude oplocen drátěným pletivem na ocel. sloupky, výška 2,0 m. Rozměr oplocení 3,0 x 3,8 m (11,4 m2). ČS 1 cca 15 EO - typu AS PUMP 1520/2900 EO/PB (H=2500), plastová dvouplášťová šachta s betonovou výplní a dvěma čerpadly Sigma Lutín 50 GFZU Q=3 l/s, P=2x 1,3 kw. Čerpací stanice obsahuje 2x spouštěcí zařízení, armatury, el. rozvaděč v plastovém pilíři a řízení, komínek 800/600 (výška 0,40 m), nerezový žebřík, nerezový uzamykatelný poklop. Přítok na ČS 1 je o průměru 200 mm, celá ČS 1 bude uložena na betonovou desku a oplocena (vč. brány). Stavební jáma bude cca 3,20 x 3,20 m hloubky cca 3,10 m. Hladina spodní vody se nepředpokládá. Přípojka el.energie pro ČS 1 (není předmětem tohoto stavebního povolení) bude provedena z TS u statku (č. DTS 91305) přes podružný elektroměr a se souhlasem majitele. Nový kabel NN bude na jedné straně ukončen v rozvaděči NN stávající TS a na druhé straně bude ukončen v nové pilířové elektroměrové skříni, která bude umístěna poblíž čerpací stanice. Kabel bude uložen ve výkopu na upravené pískové lože a kryt bude výstražnou fólií. Délka přípojky NN bude cca 18 m. Kabel bude uložen s odstupem od ostatních inženýrských sítí a s min. křížením podle ČSN "Prostorové uspořádání sítí". Před zahájením prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě, vč. jejich přípojek. Tlakové potrubí je navrženo z PE trubek tlakových průměru 63 x 3,6 mm. Celková délka výtlaku je 179,9 m. Na tlakovém potrubí je navržena provozní šachta průměru 1000 mm. Výkop rýhy pro tlakovou kanalizaci se navrhuje v celém rozsahu se svislými stěnami, pažení při hloubce přes 1,50 m, případně přes 1,0 m, šířky 800 mm (vč. pažení). Výtlak v jednom případě podchází pravostranný přítok toku Hlavnice, v místě křížení bude proveden řízený vrt PP průměru 160 mm délky 11,5 m, kratí protlačovaných trub bude cca 1,0 m ode dna vodoteče. Výtlak č. 1 je napojen do stoky v ul. Na Druhákách. SO 01.3 Kanalizační přípojky: (nejsou předmětem tohoto stavebního povolení) Veřejné části kanalizačních přípojek budou vytažené po hranici soukromých pozemků vč. revizních šachet pro jednotlivá napojení svodů z nemovitostí. Kanalizační přípojky jsou navrženy z PVC trub kanalizačních o průměru 150 mm. Každá přípojka je ukončena typovou plastovou revizní šachtou RŠ DN 300 mm, část přípojek je společná pro dvě napojované nemovitosti. Celková délka přípojek je 326,1 m. Po dokončení gravitačních stok, čerpací stanice a výtlaku, vč. veřejných částí přípojek, budou na splaškovou kanalizaci napojené veškeré nemovitosti v obci Stříbrnice. dešťové vody z nemovitostí nesmí být napojeny do navrhované splaškové kanalizace, původní odvodnění musí být zachováno pro dešťové vody. SO 02 - ČOV Čistírna odpadních vod je navržena na základě nejnovějších poznatků v oboru mechanicko-biologickochemického čištění odpadních vod s přihlédnutím k používaným a ověřeným technologiím a způsobům čištění. Je určena pro čištění odpadních vod komunálního charakteru, přiváděných oddílnou, tedy splaškovou kanalizací, bez vlivu dešťových vod. Navržená technologie kombinuje vzájemně biologické procesy při čištění odpadních vod tak, aby celková účinnost čištění byla co nejvyšší. Stavba SO 02 ČOV je členěna na tyto stavební podobjkety:

5 Č. j. MMPr/135008/2015/Maš str. 5 DSO 02.1 Terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy DSO 02.2 Objekt ČOV DSO 02.3 Příjezdová komunikace - není předmětem tohoto stavebního povolení DSO 02.4 Oplocení DSO 02.5 Trubní rozvody, měření a odpad z ČOV DSO 02.6 Přípojka NN Stavba je dále členěna do těchto provozních souborů: PS 01.1 Strokně technologická část PS 01.2 Provozní rozvod silnoproudu, MaR, ASŘTP DSO 02.1 Terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy: V rámci tohoto stavebního podobjektu budou provedeny HTÚ v prostoru ČOV, zabezpečení staveniště před účinky srážkové vody a dále pak výstavba zpevněných ploch v areálu. Staveniště je situováno ve vymezeném prostoru nově uvažované ČOV a většina prostoru bude zastavěna. Staveniště je na rovinatém terénu. V rámci tohoto podobjektu bude vytvořeno násypové těleso z dostatečně kvalitního nenamrzavého a zhutnitelného materiálu. Prostorové řešení chodníků je dáno osazením objektu ČOV. Součástí zpevněných ploch bude i vybudování terénního schodiště. Celá plocha areálu ČOV bude nově ohumusována a zatravněna. DSO 02.2 Objekt ČOV: Stavební objekt ČOV bude plnit funkce potřebné pro mechanické předčištění, biologické čištění včetně dosazovací nádrže a uskladnění kalu. Stavební konstrukce objektu je přizpůsobena požadavkům technologického vystrojení. Objekt ČOV je půdorysně navržen jako dva na sobě navazující obdélníky. Ve stropní desce budou vytvořeny otvory s poklopy umožňující přístup do jednotlivých nádrží a strojovny, největší nádrž bude kompletně zakryta kompozitovými deskami. Vnější povrch stěn objektu ČOV bude proveden ve kvalitě pohledového betonu až do úrovně cca 300 mm pod upravovaný terén. Co se týče dispozičního řešení, tak celý objekt bude podzemní na společné základové desce. Nátok kanalizace z obce bude ústit do čerpací stanice s osazeným česlicovým košem. Vedle ČS bude strojovna a dále pak nádrže - směšovací, dosazovací a zásobní nádrž kalu. Kolem objektu bude provedeno zásypové těleso, komunikace, chodník a okapový chodník z betonových dlaždic. Objekt ČOV je průmyslovou stavbou, ve které bude dle potřeby pobyt osob nepravidelný. DSO 02.3 Příjezdová komunikace: (není předmětem tohoto stavebního povolení) Jedná se o příjezdovou komunikaci, která se napojuje na stávající komunikaci a vede do nově uvažované ČOV. Tvar příjezdové komunikace umožňuje otáčení vozidel obsluhy před vstupní branou do areálu ČOV. DSO 02.4 Oplocení: Celý nově vybudovaný areál ČOV bude po celém svém obvodu oplocen plotem z ocelového pozinkovaného pletiva s povrchovou úpravou poplastováním v odstínu tmavě zelené barvy. Plot bude zabraňovat vstupu nepovolaných osob do areálu. Přístup do areálu bude umožněn jednou vjezdovou dvoukřídlovou otvíratelnou bránou světlé šířky 4,0 m. Celková délka oplocení, vč. vjezdové brány, je cca 62,0 m, výška oplocení od úrovně upraveného terénu je 2,0 m. DS 02.5 Trubní rozvody, měření a odpad z ČOV: Jedná se o gravitační nátok do ČOV a odtok vyčištěné vody z ČOV přes měření do recipientu. Stoka - část 1 - Odtok vyčištěné vody z dosazovací nádrže ČOV přes měrný objekt do vodoteče. Celková délka 8,4 m, profil DN 200, materiál silnostěnný plast (PP, SN 10). Na trase je umístěna měrná šachta. Stoka - část 2 - Přítok surové vody do čerpací stanice ČOV. Navazuje na SO 01 Kanalizace, v areálu ČOV. Celková délka 9,3 m, profil DN 300, materiál silnostěnný plast (PP, SN 10). Na trase je napojovací šachta pro SO 01 s označením Š01. Uliční vpusť - Zaústění uliční vpusti pro úkapy přímo do čerpací stanice ČOV. Měrný objekt - Na odtoku vyčištěné vody je umístěn měrný objekt - Parshallův žlab s ultrazvukovou sondou umístěný v šachtě. Charakteristika měrného žlabu P2 : Q = 0,52-15,1 l/s. Výustní objekt - V místě vyústění odtoku vyčištěné vody do vodního toku (pravý břeh) bude provedeno zpevnění dna a svahů potoka dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm s vyspárováním cementovou maltou, a to 2,0 m před a 2,0 m za osou výustního potrubí. Dlažba bude kladena na podkladní beton tl. 100 mm. Ohraničení

6 Č. j. MMPr/135008/2015/Maš str. 6 opevnění bude betonovými prahy. Objekt je navržen betonové konstrukce s křídly. Na konci potrubí není nutné osazení koncové zpětné klapky nakolik je hrana výustního objektu navržena v dostatečné výšce nad hladinou potoka. DSO 02.6 Přípojka NN: (není předmětem tohoto stavebního povolení) Jedná se o řešení el. napojení ČOV z distribuční soustavy ČEZ. Přípojka NN bude vedena ve stejném výkopu s navrhovaným kanalizačním vedením ze stávajícího podpěrného bodu venkovní distribuční sítě NN (na parcele č sloup DTS 3260), bude připojena z napěťové hladiny NN 0,4 kv. Délka přípojky bude cca 55 m. Veškeré další podrobnosti ke stavbě jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souladu s ustanovením 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ) a o vydání stavebního povolení v souladu s ustanovením 15 vodního zákona a ustanovením 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ). Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno usnesením č.j. MMPr/101454/2015/Maš. Žádost byla doplněna dne Vodoprávní úřad podle ustanovení 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, úřední dny Po a St 8-11,15 a 12-17). Poučení: Účastník řízení může podle 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Vzhledem ke skutečnosti, že vedené řízení je řízením s velkým počtem účastníků (dle ustanovení 144 správního řádu), je těmto dále uvedeným účastníkům řízení o zahájení stavebního řízení doručováno veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení další dotčené osoby [ 109 písm. b), c), d), g) stavebního zákona]: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Břetislav Vavřík, Martin Zedníček, Miroslav Ševčík, Eva Ševčíková, Petr Holčík, Jiří Rafaj, Radana Drgová, Oldřich Plšek, Růžena Plšková, Břetislav Študent, Jarmila Študentová, Monika Zdráhalová, Michal Šiška, Jaroslav Bosák, Zuzana Bosáková, Antonín Bartošek, Miroslava Hrušková, Marie Bartošková, Věra Vránová, Josef Parák, Eva Paráková, Lubomír Farkas, Marta Farkasová, Zoltán Farkas, Marie Farkasová, Renáta Křetinská, Miroslav Vincourek, Iveta Vincourková, Zdenka Coufalíková, Marie Matoušková, Maryla Coufalíková, Michaela Prášilová, Zdenko Vidan, Ludmila Vidanová, Roman Stratil, Josef Kršňák, Vlasta Kršňáková, Alena Kršňáková, František Kraváček, Jiřina Kraváčková, Josef Bosák, Růžena Hapková, Petr Večerka, Jiřina Poláková, Josef Slatina, Marie Slatinová, Zdeněk Sladký, Jana Sladká, Petr Zdráhal, Ivana Zdráhalová, Roman Dřímal, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

7 Č. j. MMPr/135008/2015/Maš str. 7 Účastníci řízení další dotčené osoby [ 109 písm. e), f) stavebního zákona]: parc.č. 1 (č.p.24), 2, 3, 5/1, 5/2, 7 (č.p.23), 9 (č.p.25), 10, 12 (č.p.22), 13, 16 (č.p.21), 18 (č.p.20), 20 (č.p.36), 22 (č.p.46), 24 (č.p.19), 25/2, 26 (č.p.90), 27/1, 28, 30 (č.p.37), 31, 32 (č.p.18), 33 (č.p.17), 34, 35 (č.p.48), 36 (č.p.33), 37, 39/1 (č.p.13), 39/2, 39/6, 39/9, 39/10, 40/16, 41/1 (č.p.14), 41/3, 42/5, 42/6, 43/1 (č.p.15), 43/2, 45/1, 45/2, 45/4, 45/5, 48, 50, 51 (č.p.97), 54/1 (č.p.98), 54/3, 56, 58/1, 58/2 (č.p.99), 59 (č.p.12), 61, 63, 64, 65, 67, 76/1, 76/13, 76/16, 76/37, 76/42, 76/55, 76/58, 100/1, 101, 102/3, 103 (č.p.66), 104/1, 104/2, 105 (č.p.10), 106, 107, 109, 111 (č.p.93), 112, 114 (č.p.9), 118 (č.p.8), 120 (č.p.7), 122, 123 (č.p.6), 124, 126 (č.p.5), 127, 128 (č.p.4), 129, 130 (č.p.3), 131, 132 (č.p.2), 133, 134 (č.p.89), 135, 137, 138/1 (č.p.91), 139/1, 144, 146, 147 (č.p.43), 148 (č.p.42), 149 (č.p.41), 150/1, 150/2, 151 (č.p.40), 152 (č.p.54), 153 (č.p.53), 154 (č.p.52), 155 (č.p.50), 156 (č.p.49), 157 (č.p.51), 158/1 (č.p.55), 160 (č.p.62), 161 (č.p.56), 162 (č.p.57), 163 (č.p.59), 164 (č.p.60), 165 (č.p.61), 166 (č.p.65), 167, 168 (č.p.67), 169, 170 (č.p.68), 171, 172 (č.p.69), 173, 174 (č.p.70), 175, 176 (č.p.79), 178, 179 (č.p.71), 181 (č.p.72), 183 (č.p.73), 185 (č.p.74), 187 (č.p.75), 189 (č.p.84), 191 (č.p.92), 193 (č.p.47), 195 (č.p.86), 197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 212 (č.p.16), 214 (č.p.77), 216 (č.p.76), 218 (č.p.64), 220 (č.p.63), 222/1 (č.p.30), 222/2 (č.p.29), 222/6, 223/1, 226, 227, 228 (č.p.28), 229, 231, 233, 235, 237, 254 (č.p.95), 255/1 (č.p.80), 255/2, 255/3, 257 (č.p.78), 259 (č.p.81), 261 (č.p.44), 263 (č.p.85), 265, 268/2, 320/31, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 837, 838, 839, 840, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850/1, 851/1, 852, 853, 854/2, 854/3, 855, 856, 857, 858, 859, 961, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 886, 887, 889, 898, 899, 901, 902, 926, 927, 928 (č.p.100), 929, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 949/1, 950, 954, 962, 1014, 1016/2, 1017, 1019, 1024, 1025, 1026, 1032, 1037, vše k.ú. Stříbrnice nad Hanou. Účastníci řízení další dotčené osoby (ustanovení 115 vodního zákona a ustanovení 27 odst. 2 správního řádu) pro vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami: Povodí Moravy, s.p. K žádosti byly doloženy všechny potřebné doklady. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Ing. Jiří Mašek referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství "otisk úředního razítka" Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na Magistrátu města Přerova na úřední desce na místě pro to obvyklém a na úřední desce Obecního úřadu Stříbrnice. Písemnost musí být vyvěšena i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Současně tímto žádáme Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy, odd. vnitřních služeb-úřední deska a Obecní úřad Stříbrnice o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Dálkový přístup:... Dálkový přístup:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

8 Č. j. MMPr/135008/2015/Maš str. 8 Obdrží: Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou): Obec Stříbrnice, Stříbrnice 91, Kojetín Adresa pro doručení: ENVI Agentura Trunda s.r.o., IDDS: 52e4byp Účastníci řízení (doručeni veřejnou vyhláškou): Účastníci řízení jsou vymezeni ustanovením 109 stavebního zákona a dále jsou účastníci vymezeni zvláštním předpisem. Dotčené správní úřady: Městský úřad Kojetín, Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, IDDS: r3cb8hq Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, Přerov 2 Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, Přerov Obecní úřad Stříbrnice, IDDS: y7gawhh Ostatní: Obecní úřad Stříbrnice, Stříbrnice č.p. 91, Kojetín Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - odd. vnitřních služeb - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov ad a)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/072628/STAV/ZEM/BS Přerov, dne 26.6.2015 Č.j.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/063301/STAV/ZEM/Hr Přerov, dne 29.5.2013 Č.j.:

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/097762/STAV/SU/KJ Přerov, dne 12.10.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška.

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška. Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: 1.6/2022/701KP/2009/Juř Ze dne: 21.4.2009 Č. j.: OŽP/7538/09/Hr/14 Sp. zn.: - dle rozdělovníku - Vyřizuje: Ing. Hrubý Telefon: +420

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/4429/2010/ŽP Dobříš, dne 4. 10. 2010 Č.j.: MDOB 20986/2010/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158 753 01 Hranice

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158 753 01 Hranice Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI23495/2015 tel/fax:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.8.2012 NAŠE ZN.: SZ MMHK/139160/2012ŽP1/Pot MMHK/151540/2012 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba Váš dopis zn.: ze dne: 7.9.2011 Č.j.: 3787/2011/OTER/UpV-6 Spis. zn.: UpV/135/2011/

Více

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02 Bor Č. jednací : 41/2009/OVÚP/3 v Boru dne 19.1.2009 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz Účastníci

Více

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-030730/2016/En Číslo jednací dokumentu: MMZL 044266/2016 Zlín, dne 5.4.2016

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 2326/2012/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OZNÁMENÍ. Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Výstavba chodníků podél I/16 v centrální části obce Chotěvice obec Chotěvice

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OZNÁMENÍ. Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Výstavba chodníků podél I/16 v centrální části obce Chotěvice obec Chotěvice MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 06.01.2016

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 06.01.2016 Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb 748 01 Hlučín, Mírové nám. 23 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 7.12.2006 OŽPaKS/39062/2006/CH/1 Ing. Svatava Chalabalová

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz

Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz Odbor životního prostředí tel: 585 088 352, e-mail: jsovova@unicov.cz Spisová zn.: Č.j.: ŽP 41012011 JSo

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek obcí Drahansko a okolí, Za Školou 379, 798 48 Protivanov

Více

I. Oznámení II. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení

I. Oznámení II. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/149623/15/OŽP/Bl S-SMO/92857/16/OŽP/5 Vyřizuje: Ing. Bulava Telefon: 599 442 374 Fax: 599 443 026 E-mail: mbulava@ostrava.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení společného územního a stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení společného územního a stavebního řízení Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 558, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE odbor dopravy U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE odbor dopravy U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 1/5 MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE odbor dopravy U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE SP.ZN.: OD/8/2015/Kall Město Loštice NAŠE Č.J.: MUMO-OD/893/15 nám. Míru 66/1 VYŘIZUJE: oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/3928/12/My V Klatovech, dne : 24.9.2012 Č.j.: OVÚP/6640/12/My

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-056371/2015/Př Číslo jednací dokumentu: MMZL 065030/2015 Zlín, dne 25.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Přívarová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis.zn.: 6723/SÚ/13/Sz Karlovy Vary dne 3.7.2013 Č.j.: 9256/SÚ/13 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo, linka 737 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení k nakládání s vodami

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/21766/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.10.2013 Č.j. dokumentu:

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail:epodatelna@novy-bor.cz SPIS. ZN.: ŽP 46/2016/5 Č.J.: MUNO 2553/2016 VYŘIZUJE:

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R A N D Ý S N A D O R L I C Í O D B O R V Ý S T A V B Y NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO 203 561 12 BRANDÝS NAD ORLICÍ tel.465 544 388 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE V BRANDÝSE NAD ORLICÍ 21.12.2011

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2013 NAŠE ZN.: SZ MMHK/043759/2013ŽP1/Pot MMHK/056861/2013 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13. 4. 2016 KUKHK-13372DS2016-2TI 22. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí

Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Váš dopis zn./ze dne: ---/--- ČÍSLO JEDNACÍ: 21623/2013/OŽP/JIKO ČÍSLO EVIDENČNÍ: 95750/2013

Více

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2015/068126/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.7.2015 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

Městský úřad Ostrov odbor výstavby

Městský úřad Ostrov odbor výstavby Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: MěÚO/15626/2012/výst/Če MěÚO/15811/2012 Černý Miroslav 353 801 230 353 801 299 mcerny@ostrov.cz Městský úřad Ostrov odbor výstavby Klínovecká 1204, 363 01

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem Stavební úřad Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Stavební úřad Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem Stavební úřad Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/104139/2015/Fia Lysá nad Labem, dne 15.12.2015 Č.j.: SÚ/119277/15/Fia Vyřizuje: E-mail: IDDS:: Milada Fialová,

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 1791/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.6227/2011-Hm DATUM: 18.8.2011 Č.J.: MUZN 69239/2011 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Marie Holíková 515 216 277 holikovam@muznojmo.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail:posta@novy-bor.cz SPIS. ZN.: ŽP4/170/2011/172/11 Č.J.: MUNO 58280/2011 VYŘIZUJE:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2015 KUKHK-380/DS/2016-4/TI 12. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky Města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.05.2014 NAŠE ZN.: SZ MMHK/097634/2014ŽP1/Zum MMHK/114535/2014 VYŘIZUJE: Bc. Petr Zumr TEL.: 495 707 651 E-MAIL: petr.zumr@mmhk.cz DATUM: 23.06.2014 VEŘEJNÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL 25776/2014/OŽP/JIKO 25776/2014/OŽP/JIKO 51801/2014 Jitka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí *muslvp14v009pf* MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /06.03.2014 Číslo jednací: OŽP-ČJ/36456-14/MOU

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice *MURSX008UC1B* Č.j.: MR-S 9923/13- OZP/8 V Rosicích 07.01.2014 ROZHODNUTÍ doručované

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor dopravy a silničního hospodářství Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX003A469* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 69185/2010 SP. ZN. MMFM_S 1719/2010/ODaSH/Oti

Více

Obdrží dle rozdělovníku

Obdrží dle rozdělovníku Spisová značka: 1795/2012/OV Číslo jednací: 1795/2012/OV-4 V Lokti dne: 26.02.2013 Oprávněná úřední osoba: Milan Hroníček telefon: 352 359 729 e-mail: m.hronicek@loket.cz Obdrží dle rozdělovníku O Z N

Více

Příloh/listů: 0/0 155 21 Praha 517 Vyřizuje: Ondřej Siedlecki Telefon: 321 748 286 E-mail: ondrej.siedlecki@mukolin.cz. Datum: 28.06.

Příloh/listů: 0/0 155 21 Praha 517 Vyřizuje: Ondřej Siedlecki Telefon: 321 748 286 E-mail: ondrej.siedlecki@mukolin.cz. Datum: 28.06. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY ( místní část: Velké Losiny, Bukovice, Maršíkov ) Zpracovatel kanalizačního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux008mga3* CRDUX008MGA3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0266/15-5/Km V Olomouci dne 2. června 2015 Č. j.: DUCR-31370/15/Km Telefon: +420 972 741

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod SpZn.: 489/2014/ŽP/Sy/Pl/O V Náchodě dne: 21. ledna 2014

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/155884/STAV/SU/PR

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6)

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6) odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/25188/2016/ZRA SÚ/4021/2016/ZRA OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Alžběta Zdražilová TELEFON: 577 680 434 E-MAIL: zdrazilova@muotrokovice.cz DATUM:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, ČÍSLO JEDNACÍ: 20 242/2007/ZP/JAFE-231.2 ČÍSLO EVIDENČNÍ: 105 804/2007 Váš dopis zn./ze dne: - dle rozdělovníku - VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Slaný odbor životního prostředí Velvarská 136, 274 01 Slaný E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz číslo jednací došlého 25787/2015/OŽP číslo jednací: MUSLANY 25787/2015/OŽP dokumentu: vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ. Žadatel:

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ. Žadatel: Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/112257/STAV/ZEM/Maš Přerov, dne 25.10.2013 Č.j.:

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Kolaudační rozhodnutí

Kolaudační rozhodnutí ÚJEZDNÍ ÚŘAD VOJENSKÉHO ÚJEZDU BOLETICE CZ - 382 29 Boletice č.p.3 tel.+ 420 973327202, fax + 420 973327222 www.vojujezd-boletice.cz uuvu.boletice@seznam.cz> Číslo jednací došlého dokumentu: 2060-12/2008/DP-1518-VODA,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: MeUKM/063980,063981/2014/05/153/OZP/Vo V Kroměříži 11.11.2014 Č.j. : MeUKM/072415/2014 Oprávněná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Územní rozhodnutí I/4/2012

Územní rozhodnutí I/4/2012 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-879/VLJ Rousínov, dne 26. března 2012 Sp. zn.: 2400/2012196/VLJ

Více

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 1043/10/NR/Schm VYŘIZUJE: Schmiegerová/linka 320 NOVÁ ROLE

Více

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU

Více

PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE TĚŠETICE A ÚSTÍN

PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE TĚŠETICE A ÚSTÍN PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE SVAZKU OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN Listopad 2015 Stránka 1 Obsah Titulní list provozního řádu kanalizace... 4 Aktualizace a doplnění provozního řádu... 4 Úvodní ustanovení... 5 Projektová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j: výst/480436202/0/2012/bi - 6/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 3.4.2013 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Bican E-mail: jaroslav.bican@mupisek.cz

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p.164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p.164, 471 27 Stráž pod Ralskem stavba Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p.164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/8287/2012 Sp.zn.: 380/12-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová ve

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH S00RP80Jf1KBC SOORXOOKMYQI Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 68008/2012 OSŘOŽG/Št-328 Břeclav, dne 22.10.2012 C.j.: MUBR 72181/2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 846/2014/OÚPSŘ-280/13/Suš-7 17.3.2014 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: Spis. a skart. znak: Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané OU/469/2011 OU/469/2011/SU/76/Šl oprávněná úřední osoba

Více

ODBOR DOPRAVY V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

ODBOR DOPRAVY V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.2.2014 SPIS. ZN.: SZ MMHK/031805/2014 OD1/Vla MMHK/043528/2016 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Ing. Kateřina Vlachá 495 707 815 Katerina.Vlacha@mmhk.cz DLE

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více