Všeobecné obchodní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 účinnost od : Dodavatel obchodní firma Severočeská teplárenská, a.s. telefon obchod se sídlem Teplárenská 2, Most Komořany, PSČ IČO havarijní služba , dispečink Článek 1: Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dodávce tepelné energie, uzavřené mezi dodavatelem, jakožto držitelem licence pro rozvod tepla, a odběratelem tepelné energie. podrobněji upravují smluvní vztah mezi oběma stranami. 2. Vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jako energetický zákon ), zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, vše v platném znění, včetně jejich prováděcích předpisů. Vzájemná práva a povinnosti se řídí též vyhláškami a rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. 3. Odborné termíny užívané ve všeobecných obchodních podmínkách a smlouvě o dodávce tepelné energie mají význam přikládaný jim výše uvedenými právními předpisy. 4. V případě vnitřního rozporu mezi všeobecnými obchodními podmínkami a smlouvou o dodávce tepelné energie, který nelze překlenout souladným výkladem, má přednost příslušné ustanovení smlouvy o dodávce tepelné energie. Článek 2: Vysvětlivky zkratek a pojmů smlouva smlouva o dodávce tepelné energie uzavřená mezi dodavatelem a odběratelem dle 76 odst. 3 energetického zákona, jejímž předmětem je dodávka a odběr tepelné energie za úplatu obchodní podmínky všeobecné obchodní podmínky podmínky připojení podmínky připojení k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné energie dodavatel fyzická či právnická osoba dodávající tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě; dodavatelem může být výrobce, distributor a rovněž vlastník nebo společenství vlastníků zajišťující tepelnou energii jako plnění poskytované s užíváním bytů či nebytových prostorů nebo k technologickým účelům odběratel distributor, vlastník či společenství vlastníků odběrného tepelného zařízení odebírající od dodavatele tepelnou energii konečný spotřebitel fyzická či právnická osoba, která tepelnou energii pouze spotřebovává (např. obyvatelé v bytovém domě) TE tepelná energie případně energie chladu ÚT ústřední vytápění TV teplá voda (někdy též označována jako teplá užitková voda, TUV) SV nebo SV v TV studená voda pro ohřev teplé vody odběrné místo (OM) místo plnění stanovené ve smlouvě, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele; každé odběrné místo má ve smlouvě přidělené unikátní číslo dodávka TE dodávka tepelné energie nebo chladu k dalšímu využití fyzickou nebo právnickou osobou vč. dodávky teplonosné látky SV v TV měřící místo místo měření dodávek ÚT, TV, TE a SV v TV odběrné tepelné zařízení zařízení v majetku odběratele připojené na zdroj či rozvod tepelné energie určené pro vnitřní rozvod nebo spotřebu tepelné energie v objektu rozvodné tepelné zařízení zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a domovními předávacími stanicemi; odběrné tepelné zařízení není součástí rozvodného tepelného zařízení tepelná přípojka tepelná přípojka je zařízení, které vede teplonosnou látku, začíná na zdroji tepelné energie nebo odbočením od rozvodného tepelného zařízení a končí vstupem do odběrného tepelného zařízení tepelné sítě soustava zařízení sloužících pro dopravu tepelné energie nebo i k propojení zdrojů mezi sebou objekt ucelené stavební dílo technicky propojené jedním společným odběrným tepelným zařízením PS (VS, EC) předávací stanice (někdy též označována jako výměníková stanice nebo energocentrum ), kde dochází ke změně parametrů tepelné energie a řízení této změny domovní předávací stanice předávací stanice pro jeden objekt (někdy též označována jako OPS, DVS, KPS) primár primární okruh soustavy centralizovaného zásobování teplem mezi zdrojem a předávací stanicí sekundár sekundární okruh soustavy centralizovaného zásobování teplem od předávací stanice k jednotlivým místům spotřeby tepelné energie havarijní služba/dispečink nepřetržitá centrální služba řídící a monitorující rozvodné tepelné zařízení Strana 1 z 7

2 Článek 3: Forma dodávek tepelné energie (komodity) Úroveň předání Komodita Kód Specifikace - popis Primár Tepelná energie TE Dodávka tepelné energie ve formě horké vody určenou pro vytápění, ohřev teplé vody, klimatizaci či technologický odběr Doplňovací voda DV Dodávka teplonosné látky včetně tepelné energie v ní obsažené Tepelná energie TE Dodávka tepelné energie určenou pro technologii v objektu odběratele, případně jako společnou dodávku tepelné energie pro vytápění a teplou vodu Ústřední vytápění ÚT Dodávka tepelné energie určenou k vytápění, jež bude dodáváno v topné vodě Sekundár Teplá voda TV Dodávka tepelné energie obsaženou v teplé vodě podléhající rozúčtování teplé vody ze společné přípravy Studená voda SV Dodávka vody, jež je ve smyslu platných předpisů pro účely této smlouvy chápána jako nosič tepelné energie podléhající rozúčtování teplé vody ze společné přípravy Konkrétní forma sjednaných dodávek tepelné energie pro každé odběrné místo je uvedena v tabulce odběrných míst článku 2 smlouvy. Článek 4: Technické dodací podmínky 1. Odběratel je povinen se svým odběrným tepelným zařízením splňovat hospodárnou, bezpečnou a spolehlivou dodávku nebo spotřebu tepelné energie v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy. Odběrné tepelné zařízení musí splňovat požadavky ohledně místa, způsobu a termínu připojení stanovené v Podmínkách připojení k rozvodnému tepelnému zařízení, které provozuje dodavatel. 2. V případě napojení odběrného místa odběratele na rozvodné tepelné zařízení v majetku třetí strany, je odběratel povinen mít souhlas majitele tohoto zařízení s napojením odběru. Dodavatel je oprávněn přerušit dodávku tepelné energie do odběrného místa odběratele zajišťované prostřednictvím rozvodného tepelného zařízení v majetku třetí strany, pokud toto zařízení nesplňuje technické nebo bezpečnostní předpisy, případně třetí strana je opakovaně v prodlení s úhradou za dodanou tepelnou energii a není technicky možné jí samostatně přerušit dodávku tepelné energie. 3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli instalaci měřícího zařízení pro měření dodávky TE, ÚT, případně TV. Současně je odběratel povinen dodavateli umožnit zajištění měřícího zařízení proti neoprávněné manipulaci a umožnit mu přístup k měřícímu a ovládacímu zařízení za účelem kontroly, provádění odečtů a provádění provozní manipulace. Přístup k měřícímu a ovládacímu zařízení umožní odběratel zaměstnancům dodavatele na vyžádání u kontaktní osoby odběratele po předložení identifikační karty zaměstnance dodavatele či jím pověřeného zaměstnance (např. smluvní provozovatel), zajišťujícího pro dodavatele provoz rozvodného tepelného zařízení. Sjednání odlišného přístupu k danému odběrnému místu je uvedeno v článku č. 2 části B Technické údaje odběrného místa. 4. Dodavatel bude přednostně používat měřicí zařízení nevyžadující připojení na elektrickou rozvodnou síť nízkého napětí. Nebude-li toto technicky možné zajistit, je odběratel povinen umožnit napojení na elektrickou rozvodnou síť nízkého napětí přes samostatný jistič. Vyjma dodávek tepelné energie na primární úrovni předání poskytne dodavatel odběrateli kompenzaci za takto odebranou elektrickou energii souhrnně 1x za kalendářní rok. Výše kompenzace bude odvozena ze štítkových hodnot jednotlivých zařízení, provozních podmínek a ceny elektrické energie. 5. Dodavatel bude přednostně používat měřící zařízení s dálkovým odečtem. Odběratel je povinen mu umožnit instalaci podpůrných zařízení jako jsou např. antény a anténní kabely ve svých objektech. 6. Odběratel je povinen učinit vhodná opatření proti zneužití, zničení, krádeži a neoprávněné manipulaci s měřícím a ovládacím zřízením. 7. Odběratel je povinen umožnit dodavateli instalaci pomocných zařízení, potřebných k zajištění dodávek TE, ÚT a TV, jakož i zhotovení měřících bodů pro měření průtoku a tlakové diference včetně případného zařízení pro dálkový přenos dat. 8. Odběratel je před zahájením jakékoliv rekonstrukce nebo opravy odběrného tepelného zařízení, při které dochází ke změně výkonů, výpočtových parametrů, změně v zapojení komponent odběrného tepelného zařízení, použití jiných materiálů či dimenzí v odběrném tepelném zařízení, povinen předložit dodavateli projektovou dokumentaci opravy či rekonstrukce k odsouhlasení a připomínky dodavatele je povinen respektovat. Dodavatel je oprávněn si ponechat jedno vyhotovení předložené projektové dokumentace. 9. Odběratel odpovídá za řádný stav odběrného tepelného zařízení a tepelné přípojky, je-li jejím vlastníkem, a za dodržení všech právních předpisů a norem, které upravují povinnosti spojené s tímto odběrným tepelným zařízením případně i tepelnou přípojkou. 10. Odběratel je povinen umožnit dodavateli kontrolu souladu odběrného tepelného zařízení a případně i tepelné přípojky, je-li v majetku odběratele, s právními předpisy a s Podmínkami připojení k rozvodnému tepelnému zařízení dodavatele, a to vždy po předchozím ohlášení této kontroly ze strany dodavatele. Závady, případně nesoulad s právními předpisy či Podmínkami připojení k rozvodnému tepelnému zařízení dodavatele, které dodavatel zjistí, musí odběratel odstranit neprodleně nebo v termínu stanoveném dodavatelem dle závažnosti závady. V případě nedodržení takového termínu je dodavatel oprávněn přerušit dodávku TE, ÚT či TV až do úplného odstranění závady. 11. Odběratel se zavazuje bez zbytečného odkladu ohlásit dodavateli všechny závady na odběrném tepelném zařízení, které by mohly mít vliv na provoz rozvodného tepelného zařízení dodavatele, a zajistit bez zbytečného odkladu jejich odstranění. V případě, že závada na zařízení odběratele by mohla mít vliv na kvalitu a plynulost dodávky TE, ÚT či TV jinému odběrateli, musí odběratel učinit taková opatření, aby těmto dotčeným odběratelům mohla být dodávka TE, ÚT či TV obnovena bez zbytečného prodlení. 12. Dojde-li nesprávným způsobem provozu a údržby odběrného tepelného zařízení případně nečinností odběratele ke škodě na majetku dodavatele či třetích osob, je odběratel povinen nahradit dodavateli veškeré vzniklé škody. 13. Při vracení teplonosné látky, která nemá jakost odpovídající dodávané teplonosné látky mimo teplotu a tlak (tj. zejména chemické a biologické složení), je odběratel povinen nahradit dodavateli veškeré vzniklé škody. Strana 2 z 7

3 14. Odběratel je povinen s dodavatelem předem konzultovat chemické čištění rozvodů odběrného tepelného zařízení, které je tlakově závisle napojeno na rozvodné tepelné zařízení dodavatele. V případě, že by takové čištění provedl bez písemného souhlasu dodavatele, odpovídá za veškeré případné škody, které by svým počínáním dodavateli způsobil. 15. Jestliže dodavatel dodává odběrateli TE, ÚT či TV prostřednictvím domovní předávací stanice, a to tlakově závislou nebo nezávislou (respektive bude-li takto dodávat TE v budoucnu), je odběratel povinen poskytnout na vlastní náklad dodavateli nezbytně nutný prostor pro umístění této technologie v objektu odběratele, do kterého je TE, ÚT či TV dodávána. Technologie bude umístěna tak, aby její umístění odběratele co nejméně zatěžovalo s přihlédnutím k technickým možnostem řešení. 16. V souladu s 77 odst. 4. zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, může odběratel provozovat vlastní náhradní či jiný zdroj, který je propojen s rozvodným tepelným zařízením, avšak pouze po písemné dohodě s dodavatelem. 17. Osadí-li si odběratel bez písemného souhlasu dodavatele technické zařízení na úpravu parametrů dodávané tepelné energie na své odběrné tepelné zařízení (např. směšovací ventily, směšovací stanici, posilovací oběhová čerpadla apod. upravující dodávanou teplotu a tlak), nese za tuto úpravu parametrů odpovědnost a nemůže ji přenést na dodavatele tepelné energie. V případě ovlivnění (zhoršení) dodávek tepelné energie třetím osobám takto osazeným technickým zařízením, je odběratel povinen na výzvu dodavatele tepelné energie toto neprodleně demontovat a nahradit vzniklé škody dodavateli i třetím stranám. 18. V případě, že odběratel potřebuje pro zajištění provozu, opravy či rekonstrukce svého odběrného tepelného zařízení jakoukoliv manipulaci se zařízením, které je v majetku dodavatele, vyžádá si takovou manipulaci na dispečinku dodavatele. Dodavatel je oprávněn odběrateli vyúčtovat náklady spojené s poskytnutím takové provozní manipulace. 19. V případě, že odběratel provádí či si nechává provádět jakékoliv práce na svém odběrném tepelném zařízení, je povinen zajistit uzavření přívodních uzavíracích armatur (jsou-li v majetku dodavatele vyžádat si provozní manipulaci ze strany dodavatele dle předchozího bodu), přičemž tyto armatury budou řádně zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a bude u nich označen důvod uzavření (např. ve formě cedulky připevněné k uzavíracím armaturám). Současně je odběratel povinen informovat o takovém odstavení všechny konečné spotřebitele v daném odběrném místě. Článek 5: Měření a vyhodnocení dodávky 1. Dodavatel je povinen dodávku TE, ÚT či TV měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřícího zařízení. 2. Množství dodané tepelné energie je měřeno v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měření, nebo zjistí-li závadu na měřícím zařízení, má právo požadovat jeho přezkoušení. Dodavatel je povinen na základě odběratelovi písemné žádosti měřící zařízení do 30-ti dnů přezkoušet, a je-li vadné, vyměnit. Žádost o přezkoušení měřícího zařízení podává odběratel dodavateli výhradně písemnou formou. Odběratel je povinen poskytnout k výměně měřícího zařízení nezbytnou součinnost. Je-li na měřícím zařízení zjištěna závada, která nebyla způsobena zásahem odběratele, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a případnou výměnou dodavatel. Není-li závada zjištěna, nebo byla-li závada zapříčiněna zásahem odběratele, hradí tyto náklady odběratel. 3. V případě nefunkčního měřícího zařízení dodavatel stanoví spotřebu jedním z následujících náhradních způsobů vyhodnocení dodávky TE, ÚT či TV takto: a) na základě spotřeb v předcházejícím období se zohledněním délky srovnávaných období, dle využití objektu ze strany odběratele a se zohledněním klimatických podmínek v těchto obdobích, b) na základě srovnání s obdobným odběrným místem, c) na základě spotřeb zaznamenaných měřícím zařízením v majetku odběratele, je-li instalováno a splňuje-li všechny náležitosti kladené na stanovená měřidla dle zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění, d) jiným způsobem dohodnutým mezi dodavatelem a odběratelem v článku 4 části B Technické údaje odběrného místa. Výběr vhodné metody stanovení spotřeby náhradním způsobem vyhodnocení dodávky TE, ÚT či TV provede dodavatel s přihlédnutím k údajům odběratele, aby výsledná spotřeba co nejvěrněji odpovídala skutečné spotřebě. V případě specifického charakteru odběru se uvede odlišný způsob výpočtu náhradní dodávky TE, ÚT či TV v článku 4, části B Technické údaje odběrného místa. 4. Pokud bude množství TE, ÚT či TV stanoveno náhradním způsobem, uvede tuto skutečnost dodavatel v podkladech pro vyúčtování. 5. Dodavatel je oprávněn kontrolovat měřící zařízení, opravovat je, vyměňovat, zajišťovat je plombami a provádět odečet naměřených hodnot. 6. Dodavatel je na základě zákona č. 505/1990 Sb. povinen provádět periodické úřední ověření stanovených měřidel. Odběratel je povinen zajistit součinnost. 7. Dodavatel je oprávněn zaplombovat proti neoprávněné manipulaci i zařízení v majetku odběratele, které by mohlo ovlivňovat sjednané parametry dodávané TE, ÚT či TV. 8. Porušení plomb dodavatele bez jeho přítomnosti či písemného upozornění je zakázáno. 9. Odběratel není oprávněn jakkoliv manipulovat s měřícími, pomocnými a ovládacími zařízeními dodavatele bez jeho písemného souhlasu. 10. Odběratel je odpovědný za případné škody způsobené na měřících, pomocných a ovládacích zařízeních dodavatele umístěných v objektu odběratele. 11. Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli vzniklé náklady související s manipulací s měřícím zařízením (montáž/demontáž) v případě, kdy je tato manipulace vyvolána na žádost odběratele nebo v souvislosti s porušením povinností ze strany odběratele. Náklady na tyto manipulace budou ze strany dodavatele odběrateli vyúčtovány samostatným daňovým dokladem vyjma případů, kdy manipulace byla vyvolána v důsledku existence závady měřícího zařízení. 12. V případě dodávek TV ze společné přípravy teplé vody je odběratel povinen vlastním nákladem zajišťovat pravidelné ověřování všech vodoměrů teplé vody (případně patní měřící sestavy teplé vody) v souladu s metrologickými předpisy (tj. dle Vyhlášky Ministerstva Strana 3 z 7

4 průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., v platném znění, 2 a přílohou této vyhlášky, položky 1.3.9, písm. b) a to v periodě 4 roky. Na vyzvání dodavatele je odběratel povinen prokázat platné ověření všech příslušných vodoměrů. 13. V případě dodávek doplňovací vody bude dodavatel účtovat ke každému odebranému m 3 doplňovací vody i obsah zbytkového tepla v doplňovací vodě, která činí Q = 1m 3 * 4,1868*10-3 GJ/K * 50 K = 0,21 GJ/m 3. Článek 6: Vyhodnocení odběrového diagramu 1. Dodavatel je oprávněn vyhodnocovat dodávku tepelné energie a navrhovat úpravy odběrového diagramu. Vyhodnocení dodávky tepelné energie vychází z náměrů fakturačního měřícího zařízení. 2. Odběratel je oprávněn upravit odběrový diagram pro následující kalendářní rok na základě provedených úsporných opatření a to nejpozději do daného roku. Požadované změny je odběratel povinen dodavateli doložit např. energetickým průkazem budovy, projektovou dokumentací apod. Článek 7: Stanovení a změna ceny za dodávku tepelné energie 1. Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit výši ceny tepelné energie či způsob jejího určení (dále jen jako změna ceny ), a to i v průběhu kalendářního roku, zejména s ohledem na zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách a v souladu s vyhláškami a cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. 2. Smluvní strany těmito obchodními podmínkami stanovují způsob určení ceny dodávané tepelné energie, přičemž tento způsob stanovení ceny je v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, navazujícími vyhláškami a cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. 3. Změnu ceny tepelné energie, včetně termínu, od kterého je nová cena platná, zveřejní dodavatel nejpozději 14 dnů přede dnem účinnosti změny, ve svém sídle, na svých webových stránkách v elektronické podobě a dále o změně ceny bude odběratele vhodným způsobem informovat (např. zasláním písemného oznámení o změně ceny tepelné energie nebo uvedením odkazu na daňovém dokladu na platný ceník tepelné energie apod.). Odběratel je povinen se se změnou ceny tepelné energie seznámit. 4. V případě, že dodavatel cenu tepelné energie změní, je odběratel tepelné energie oprávněn od Smlouvy o dodávce tepelné energie odstoupit. Odstoupení od smlouvy představuje výlučný nástroj vyjádření nesouhlasu se změnou ceny tepelné energie. Odstoupit od smlouvy může odběratel do 14 dnů od uveřejnění oznámení o změně ceny, přičemž v odstoupení musí být uveden výslovný odkaz na toto ustanovení obchodních podmínek. Písemné odstoupení od smlouvy musí být dodavateli doručeno v uvedené lhůtě, jinak je neplatné. V případě, že odběratel platně odstoupí v uvedené lhůtě, smlouva zaniká ke dni, který předchází dni, kdy nabývá účinnosti změna ceny tepelné energie. 5. Dodavatel k ceně tepelné energie připočte veškeré daně ve výši dle platných právních předpisů. 6. V případě sazeb ceny 3xCxP a 3xDxP (kde za x je doplněna libovolná číslice 0 až 9) jsou ceny uvedené v článku 1 části C Ceny a zálohy, cenami předběžnými ve smyslu s ustanovením 2154 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto ceny jsou stanoveny na základě množství tepelné energie nakupované od jejího výrobce, ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku dle kalkulace ceny tepelné energie uvedené pro dané období v platném cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 6.1 Odběratel souhlasí se změnou sjednané předběžné ceny na základě cenové doložky ve vyúčtování nákladů za zúčtovací období. 6.2 Výsledná cena tepelné energie obsahuje skutečně uplatněné ekonomicky oprávněné náklady včetně přiměřeného zisku a skutečného množství tepelné energie za ukončený kalendářní rok. 6.3 Změna předběžné ceny na cenu výslednou bude dodavatelem provedena v řádném termínu pro zúčtování dodávky tepelné energie dle čl. 4, bod 4 smlouvy. Článek 8: Zálohy 1. Dodavatel je oprávněn požadovat od odběratele zálohové platby. Má právo zálohové platby předepisovat jednostranně a určovat jejich výši svým oznámením doručeným odběrateli. Výše, identifikace a termín splatnosti zálohových plateb jsou stanoveny v části C Ceny a zálohy. 2. U odběrů s měsíčním zúčtovacím obdobím je měsíční záloha stanovena na základě předpokládaného měsíčního odběru a platné ceny tepelné energie. 3. U odběrů s ročním zúčtovacím obdobím vyjma odběrů studené vody je měsíční záloha stanovena z ročního předpokladu dodávky tepelné energie a ceny tepelné energie, a do jednotlivých měsíců se rozpočítá tak, že první tři měsíce se stanovuje záloha ve výši 2/15 a pro zbývající období 1/15 z předpokládaných ročních nákladů. 4. U odběrů studené vody s ročním zúčtovacím obdobím je měsíční záloha stanovena z ročního předpokládaného odběru studené vody a ceny studené vody a do jednotlivých měsíců se rozpočítá 1/12 z předpokládaných ročních nákladů. 5. V případě specifických odběrů se zálohy stanoví individuálně. 6. Dodavatel je oprávněn s ohledem na změnu velikosti odběru tepelné energie v odběrném místě, změnu ceny dodávky tepelné energie nebo při opakovaném nedodržování smluveného způsobu placení závazků odběratelem jednostranně změnit počet a splatnost záloh oznámením výše záloh za dodávku tepelné energie nebo platebním kalendářem, přičemž změna musí být přiměřená důvodům změny. 7. Odběratel je povinen platit předepsané zálohy, a to i v případech přerušení dodávek tepelné energie, nedohodne-li se s dodavatelem jinak. Článek 9: Vyúčtování dodávek tepelné energie 1. Vyúčtování dodávek tepelné energie bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb, v platném znění. 2. Při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst se sazbou tepelné energie 3xDx nebo 3xDxP (kde za x je doplněna libovolná číslice 0 až 9) se sjednávají následující pravidla: Strana 4 z 7

5 a) odečty stavů měřičů množství teplé vody na jednotlivých výtocích je odběratel povinen uskutečnit v termínu od do příslušného roku, b) odečty stavů měřičů množství teplé vody na jednotlivých výtocích odběratel vyhodnotí vůči provedeným odečtům stavů z předchozího období a vypočítá spotřebu teplé vody za celé odběrné místo; do výpočtu zahrne kvalifikované dopočty za neměřené odběry teplé vody c) spotřebu teplé vody za celé odběrné místo a zúčtovací období uvede odběratel do protokolu Hlášení o spotřebovaném množství TV a předá dodavateli nejpozději do roku následujícího po zúčtovacím období, d) odběratel odpovídá za úplnost a správnost údajů uváděných v protokolu o spotřebovaném množství teplé vody. Taktéž zodpovídá za správnost měření, pravidelné ověřování měřičů teplé vody a náhradní způsoby výpočtu v případě poruchy nebo nepřístupnosti měřiče. Dodavatel si vyhrazuje právo na kontrolu uvedených údajů a jejich podkladů, e) v případě, že odběratel nesplní svoji povinnost a nezašle ve stanovený termín spotřebu množství teplé vody za odběrné místo, provede dodavatel odborný odhad spotřeby množství teplé vody pro dané odběrné místo pomocí statistických údajů předchozích zúčtovacích období či srovnatelných objektů, f) jsou-li dodavatelem v rámci společné přípravy teplé vody osazena všechna odběrná místa stejným typem patového měřiče množství teplé vody ( metoda A nebo metoda B dle metodického pokynu pro metrologii č. MPM 22-07) budou pro rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa použity náměry těchto měřičů. Odečty těchto měřičů průběžně provádí dodavatel. V ostatních případech budou pro rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa použity spotřeby množství teplé vody za celá odběrná místa a zúčtovací období nahlášené odběrateli. Při použití náměrů patových měřičů teplé vody není dotčena povinnost odběratele provést odečty a vyhodnocení odečtů měřičů teplé vody na jednotlivých výtocích uvedených v předchozích bodech 2.a) až d), g) smluvní strany se dohodly, že dodavatel provede rozdělení nákladů na dodávku teplé vody při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst dle metodiky vyhlášky č. 366/2010 Sb., v platném znění, s tím, že dodavatel použije pro výpočet základní i spotřební složky nákladů na teplou vodu poměr dle dodaných měřených spotřeb, h) v případě, kdy minimálně jeden odběratel v rámci společné přípravy teplé vody nesouhlasí s výše uvedeným postupem rozdělení nákladů dle písm. g), bude dodavatel postupovat v souladu s vyhláškou č. 366/2010 Sb. Článek 10: Reklamace 1. V případě, že odběratel reklamuje fakturovanou cenu dodávky tepelné energie, nemá písemné odeslání reklamace odkladný účinek pro úhradu faktury, nejedná-li se s ohledem na výši předcházejících faktur za srovnatelné období o zcela zjevnou chybu. 2. Odběratel musí uplatnit reklamaci bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30ti dnů od zjištění reklamované skutečnosti. Reklamace musí být písemná a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci odběratele, který reklamaci podává, identifikaci odběrného místa případně faktury, jíž se reklamace týká, výstižný popis reklamované skutečnosti včetně dostupné podpůrné dokumentace. 3. Reklamace kvality dodávek ÚT a TV bude řešena měřením stupně kvality dodávek (teplota, tlak, průtok) a to měřícími přístroji, na jejichž použití se strany pro jednotlivá měření dohodnou. Článek 11: Práva a povinnosti dodavatele 1. Dodavatel je oprávněn přerušit dodávky tepelné energie v nezbytném rozsahu v případech uvedených v 76 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zejména při neoprávněném odběru, tj. např. při neplacení záloh. 2. Dodavatel je oprávněn zabezpečit plombami uzavírací ventil odběratele pro ÚT v případě, že uzavírací ventil plní funkci regulačního prvku soustavy. Zabezpečovat plombami uzavírací ventil nelze u objektů odběratele vybavených regulací topné soustavy. 3. Dodavatel je povinen si počínat při vstupu do odběrného místa tak, aby odběrateli nevznikaly žádné škody. Škody na majetku odběratele a jeho nájemců vzniklé prokazatelně činností dodavatele jdou na vrub dodavatele. Článek 12: Práva a povinnosti odběratele 1. Odběratel je povinen užívat dodávky tepelné energie pouze k účelům, k nimž jsou obvykle určeny. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím či neodbornou manipulací. 2. Odběratel je povinen umožnit přístup pracovníků dodavatele nebo jím pověřené osoby k měřícím a regulačním zařízením za účelem provedení kontroly, výměny, opravy, úřednímu ověření či seřízení daného tepelného zařízení v majetku dodavatele umístěných na pozemcích či v objektu odběratele. 3. Odběratel nesmí vypouštět teplonosnou látku z topného systému bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. To neplatí, musí-li odběratel vypouštět teplonosnou látku z důvodu poruchy topného systému. V případě havarijního vypouštění teplonosné látky ze systému, je odběratel povinen následně tuto skutečnost nahlásit dodavateli. 4. Dojde-li při činnostech odběratele na odběrném tepelném zařízení k porušení plomb dodavatele, je odběratel povinen o tom neprodleně uvědomit dodavatele. 5. Odběratel je povinen zajistit dodržování ustanovení smlouvy i ostatními obyvateli či osobami, které spolu s ním odběrné místo užívají nebo se v něm zdržují. 6. Odběratel je povinen řádně evidovat údaje o každém odběru TV v daném odběrném místě a na požádání je předložit dodavateli. Evidence musí obsahovat tyto údaje: název odběrného místa, název zdroje, číslo smlouvy, čísla měřidel, umístění v odběrném místě, datum počátečního a koncového odečtu, počáteční a koncový stav, spotřebu v m 3, označení zda se jedná o domácnost či ostatní odběr, vyznačení náhradního výpočtu spotřeby s uvedením období, za které byl proveden, včetně uvedení důvodu. 7. Odběratel je povinen neprodleně písemně sdělit dodavateli: a) plánované rekonstrukce, opravy či jiné změny na stávajícím odběrném tepelném zařízení b) provádění oprav a rekonstrukcí na odběrném tepelném zařízení, které byly odsouhlaseny dodavatelem, a po skončení prací vyzvat dodavatele ke kontrole odběrného tepelného zařízení a uvedení do provozu Strana 5 z 7

6 c) změnu odběratele tepelné energie d) změny podlahové plochy s rozdělením na bytové a nebytové plochy či počty bytů a to vždy nejpozději 5 dnů před zahájením takové rekonstrukce či opravy, která má na změnu uvedených hodnot vliv. 8) Nesplní-li odběratel ohlašovací povinnost ke škodě na majetku dodavatele nebo dalších odběratelů, je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré škody vzniklé opomenutím odběratele. Náhrada škody se řídí ustanovením 2909 a násl. občanského zákoníku. Článek 13: Změny obchodních podmínek 1. Dle dohody odběratele a dodavatele ve smlouvě je dodavatel oprávněn ke změně obchodních podmínek. V tomto článku obchodních podmínek je upraven způsob oznámení změny obchodních podmínek odběrateli. Dodavatel je oprávněn oznámit odběrateli změnu obchodních podmínek prostřednictvím uveřejnění této změny obchodních podmínek na svých webových stránkách dodavatele a to alespoň 21 dnů před okamžikem účinnosti této změny; toto oznámení (uveřejnění) se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné webové stránky dodavatele a musí v něm být uvedeno datum, kdy změna obchodních podmínek nabude účinnosti. Dodavatel je povinen rovněž odběratele o změně obchodních podmínek vhodným způsobem informovat (např. upozorněním na daňovém dokladu) s tím, že tato informace resp. její doručení nemá vliv na účinnost změny obchodních podmínek oznámením (uveřejněním), a na požádání mu obchodní podmínky neprodleně zaslat písemně či elektronickou poštou. Odběratel je povinen se se změnou obchodních podmínek seznámit. 2. Odběratel je oprávněn změny obchodních podmínek ve lhůtě 21 dnů od uveřejnění oznámení dodavatele o změně odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď odběratele doručena dodavateli. Smlouva uzavřená mezi odběratelem a dodavatelem zaniká uplynutím výpovědní doby. Po dobu výpovědní doby se smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem řídí smlouvou, obchodními podmínkami naposledy platnými a účinnými a obecně závaznými právními předpisy. 3. V případě, že odběratel ve lhůtě 21 dnů od uveřejnění oznámení dodavatele o změně obchodních podmínek podle čl. 13 odst. 2 nedoručí dodavateli písemnou výpověď z této smlouvy, má se za to, že tak projevil svůj souhlas s návrhem změny, tento návrh změny obchodních podmínek akceptoval a změna obchodních podmínek je pak pro obě strany závazná. Návrh se považuje za akceptovaný i v případě, že odběratel postupuje podle změněných obchodních podmínek, nebo pokud učiní vůči dodavateli jiná právní jednání představující akceptaci návrhu změny obchodních podmínek. 4. Pravidla obsažená v tomto čl. 13 obchodních podmínek platí obdobně i pro vyhlášení nových obchodních podmínek. Článek 14: Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti se smlouvou, a chránit důvěrnost informací druhé strany před jejich neoprávněným užitím třetími stranami. Tím není dotčeno oprávnění smluvních stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti; tyto osoby musí být na důvěrnost údajů upozorněny. Za důvěrné informace se nepovažují informace o uzavření (vzniku) a o ukončení (zániku) smlouvy, jakož i údaje potřebné pro výpočet ceny dodávané tepelné energie (zejména velikosti podlahových ploch a odečty vodoměrů). 2. Odběratel souhlasí, aby dodavatel pro účely plnění závazků vyplývajících ze smlouvy a případně rovněž pro účely informování dodavatele o svých produktech shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje odběratele fyzické osoby, a to zejména: jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo či datum narození, číslo bankovního účtu (účtů) a kontaktní údaje. Ochrana osobních údajů bude technicky zabezpečena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Odběratel fyzická osoba, má právo požadovat po dodavateli v případě, že se bude domnívat, že dodavatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména zpracovává-li nepřesné údaje, vysvětlení a případně nápravu stavu. 3. Obě smluvní strany se zavazují podávat si včasné informace o změnách údajů uvedených ve smlouvě, které nemají vliv na obsah smlouvy, zejména změny identifikačních a kontaktních údajů (změny bankovního spojení, IČO, DIČ, změny v názvu odběratele, odběrného místa, adresy pro zasílání faktur), a to nejpozději 5 dnů před nabytím účinnosti této změny. 4. Odběratel bude veškeré písemnosti související s dodávkou tepelné energie zasílat na adresu sídla dodavatele. 5. Jakékoliv oznámení, které má dodavatel učinit písemně, není-li sjednáno jinak, učiní dodavatel formou obyčejného dopisu. Dodavatel nenese odpovědnost za včasné nevyzvednutí dopisu odběratelem a za jeho případné nedoručení, pokud byl řádně předán k poštovní přepravě. 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne Ing. Miroslav Pelcman obchodní ředitel Strana 6 z 7

7 PŘÍLOHA K VŠEOBECNÝM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM Hlášení o spotřebovaném množství TV Odběratel pro splnění povinnosti dle čl. 9, odst. 2 písm. c) Všeobecných obchodních podmínek použije níže uvedený formulářový vzor. Hlášení je možné zaslat v obměněné podobě, ale pouze při dodržení všech požadovaných údajů a prohlášení. Údaje k odběrnému místu Číslo odběratele: Číslo odběrného místa Blok: Název odběratele: Název odběrného místa: Ulice: Seznam č.p.: Zdroj/VS: Číslo smlouvy: Počet jednotek s odběrem TV v odběrném místě: Domácnosti: Nebytové prostory: Velikost podlahové plochy v odběrném místě: Domácnosti: m 2 Nebytové prostory: m 2 Údaje ke spotřebě TV Zúčtovací období: od xx do xx Datum odečtů: Spotřeba vody za uvedené období (tj. součet všech spotřeb TV): Počáteční: (den/měsíc/rok) Koncový: (den/měsíc/rok) Domácnosti (byty) Nebytové prostory (ostatní) m 3 m 3 Poučení Odběratel je povinen v termínu od do příslušného roku provést odečty stavů měřičů množství teplé vody na jednotlivých výtocích a vyhodnotit spotřeby množství teplé vody vůči předchozí spotřebě, včetně náhradního způsobu výpočtu u neměřených odběrů. Výsledné spotřeby za celé odběrné místo je povinen vyplnit do tohoto formuláře a zaslat dodavateli nejpozději do roku následujícího po zúčtovacím období. V případě nesplnění uvedené povinnosti nebo uvedení jiných údajů než jsou požadované (např. stavy měřičů, podlahové plochy apod.) provede dodavatel odborný odhad spotřeby množství teplé vody pro dané odběrné místo pomocí statistických údajů předchozích zúčtovacích období či srovnatelných objektů a zároveň se odběratel vystavuje postihu smluvní pokuty dle čl. 7, bodu 1.4 smlouvy o dodávce tepelné energie. Prohlášení Odběratel prohlašuje, že všechny shora uvedené údaje odpovídají skutečnosti a že jsou uvedeny za celé zúčtovací období. Odběratel si je vědom následků, které by nesprávným nebo neúplným uvedením údajů mohly vzniknout (např. povinnost k náhradě škody). Datum : Zpracoval : Odběratel : osoba, firma, razítko osoba, firma, razítko Strana 7 z 7

Obchodní podmínky pro dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování teplem. Teplárny Liberec, a.s. č.: 01/2016

Obchodní podmínky pro dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování teplem. Teplárny Liberec, a.s. č.: 01/2016 Příloha č. 3 Obchodní podmínky pro dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování teplem (z centrální výměníkové stanice a sekundární tepelné sítě) Teplárny Liberec, a.s. č.: 01/2016 (dále jen Obchodní

Více

Obchodní podmínky pro dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování teplem POWGEN a.s. č.: 01/2016

Obchodní podmínky pro dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování teplem POWGEN a.s. č.: 01/2016 Obchodní podmínky pro dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování teplem POWGEN a.s. č.: 01/2016 (dále jen Obchodní podmínky ) Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Obchodní podmínky jsou vypracovány

Více

Obchodní podmínky pro dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování teplem ENERGIE Holding a.s. č.: 01/2016

Obchodní podmínky pro dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování teplem ENERGIE Holding a.s. č.: 01/2016 Obchodní podmínky pro dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování teplem ENERGIE Holding a.s. č.: 01/2016 (dále jen Obchodní podmínky ) Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Obchodní podmínky jsou vypracovány

Více

Příloha č. 4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE pro dodávku tepelné energie

Příloha č. 4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE pro dodávku tepelné energie Příloha č. 4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE pro dodávku tepelné energie vydané držitelem licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie společností RWE Energo, s.r.o., Prosecká 855/68,

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016 Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky pro dodávku tepelné energie

Více

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce I. Smluvní strany S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění a čištění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014)

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Preambule: Obchodníkem zemního plynu je společnost České teplo s r.o., (dále jen obchodník) se sídlem: Klapkova 731/34, 182

Více

Odchylná ujednání obsažená ve SoDTE mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Odchylná ujednání obsažená ve SoDTE mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky dodávek tepelné energie Pražské teplárenské a.s účinné od 31. 12. 2013 pro ústřední vytápění a teplou vodu, ujednané podle 273 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie

Smlouva o dodávce tepelné energie Smlouva o dodávce tepelné energie podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a podle

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. /20 (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

S M L O U V A. o dodávce vody č.:... Název / jméno:... ... Identifikace (RČ/DN, IČ):... DIČ:... Plátce DPH:... Adresa majitele:...

S M L O U V A. o dodávce vody č.:... Název / jméno:... ... Identifikace (RČ/DN, IČ):... DIČ:... Plátce DPH:... Adresa majitele:... S M L O U V A o dodávce vody č.:...... 1. Smluvní strany Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 IČ: 45193673, DIČ: CZ45193673 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky

Smlouva o sdružených službách dodávky Smlouva o sdružených službách dodávky smlouvy: Prodejce: Formulář vyplňte hůlkovým písmem. U zaškrtávacích polí správnou volbu označte křížkem. BE-SD-SV-ED/2015-01 I. a) Zákazník (fakturační adresa) Titul

Více

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k tepelným sítím soustavy centralizovaného zásobování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku, kterou uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání ( dále jen PPS ) 1 Definice pojmů 1.1. Službami přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání se rozumí poskytování

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Ř á d. provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510. Kontakty pro obchodní partnery

Ř á d. provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510. Kontakty pro obchodní partnery Ř á d provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510 Kontakty pro obchodní partnery Adresa: Název provozovatele: MOTORPAL, a.s. Organizační jednotka:

Více

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00245461 Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah

Více

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. Dodavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 zastoupený Ing. Josefem Fedákem, ředitelem

Více

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a. s., platné od 20. 6. 2011

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a. s., platné od 20. 6. 2011 Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti Amper Market, a. s., platné od 20. 6. 2011 I. Obecná ustanovení 1. Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny (dále jen OPD

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY

SMLOUVA O DODÁVCE VODY SMLOUVA O DODÁVCE VODY Dodavatel: Obec Borová se sídlem Borová č.p.100, PSČ 569 82 Borová zastoupený starostou/starostkou obce Borová IČ 0027643 číslo účtu. a Odběratel vlastník připojené nemovitosti:.

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi správcem

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 I. Smluvní strany VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 S m l o u v a o dodávce vody *) a o odvádění odpadních vod *) č. (dále

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-073-022-16

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-073-022-16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-073-022-16 ze dne 16.5.2016 Smlouvy o dodávce tepelné energie mezi městskou částí Praha 12 a společností ZIEGLER ZZ s.r.o. Rada městské části 1. s

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.3.2005 1.3.2005 1

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.3.2005 1.3.2005 1 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

techem SMLOUVA O ODEČíTACí A ROZÚČTOVACí SLUŽBĚ Smlouva číslo: 009/15/1/56 R

techem SMLOUVA O ODEČíTACí A ROZÚČTOVACí SLUŽBĚ Smlouva číslo: 009/15/1/56 R m I. sr. o. - fi O Praha 10 / techem SMLOUVA O ODEČíTACí A ROZÚČTOVACí SLUŽBĚ uzavřená ve smyslu 2430 a násl. občanského zákoníku, kterou uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouva

Více

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2.5 Dodávkou se rozumí předmět smlouvy blíže specifikovaný ve Smlouvě.

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2.5 Dodávkou se rozumí předmět smlouvy blíže specifikovaný ve Smlouvě. 1 PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK Tyto Obchodní podmínky dále upravují podmínky realizace obchodních smluv uzavřených mezi společností Hanachek group s.r.o. jako prodejní organizací a jejími obchodními partnery

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 sepsané v souladu s ustanovením 1751 a souvisejících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 2

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/004/4 Číslo aukce: 2 Datum burzovního shromáždění: 6.9.2013

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/004/4 Číslo aukce: 2 Datum burzovního shromáždění: 6.9.2013 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 29398762 Dodavatel Obchodní jméno: Pragoplyn, a.s. Sídlo: Jungmanova 36/31, 11000 Praha 1 - Nové Město

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále VNP) platí pro veškeré smlouvy, ve kterých společnost TES VSETÍN s.r.o.. vystupuje jako odběratel a jsou jejích nedílnou

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíc h zákon ů (zákon o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen VOP ) (platné od 1.1.2010) čl. 1 Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1. Radim Pytela AC Vyškov,

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

Servisní podmínky společnosti. EXPRESS SERVIS Company s.r.o.

Servisní podmínky společnosti. EXPRESS SERVIS Company s.r.o. Servisní podmínky společnosti EXPRESS SERVIS Company s.r.o. Servisní podmínky společnosti Express Servis Company s.r.o. 1. Obecná ustanovení Servisní podmínky (dále jen SP) společnosti Express servis company

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201302 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

Závěrkový list č. PL-20150709-205-1

Závěrkový list č. PL-20150709-205-1 Závěrkový list č. PL-20150709-205-1 (pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených služeb dodávek plynu) Číslo aukce: 205 Datum konání burzovního shromáždění: 9. 7. 2015 Dodavatel (prodávající): Lumius,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená na základě ustanovení 2 302 a násl. odst. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Smluvní strany Článek 1 Český hydrometeorologický ústav Se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY Č. 04/2014 (strana 1/8)

OBCHODNÍ PODMÍNKY SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY Č. 04/2014 (strana 1/8) OBCHODNÍ PODMÍNKY SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY Č. 04/2014 (strana 1/8) vydané držitelem licence pro obchod s elektřinou: RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 Strašnice, IČ: 49903209,

Více

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou

Více

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem NÁVRH Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 1. ESCO se sídlem IČ: DIČ: jejímž jménem jedná bankovní spojení: (dále jen ESCO ) Článek 1. Smluvní strany 2. Klient se sídlem IČ:

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o.

Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o. Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky pronájmu ( OPP ) pronajímatele se ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

Smlouva o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod číslo:, číslo OM :

Smlouva o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod číslo:, číslo OM : Smlouva o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod číslo:, číslo OM : uzavřená podle ustanovení 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky Ministerstva

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Jestliže se jedná o přepis odběrného místa zemního plynu, nezapomeňte vyplnit tabulky Využívané plynové spotřebiče a Typ nemovitosti.

Jestliže se jedná o přepis odběrného místa zemního plynu, nezapomeňte vyplnit tabulky Využívané plynové spotřebiče a Typ nemovitosti. Vážená paní, vážený pane, obsahem tohoto dokumentu jsou formuláře pro přepis odběrného místa v rámci naší společnosti na nového odběratele. Níže uvádíme stručný postup pro správné vyplnění všech formulářů.

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí

Více

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky SMLOUVA O DÍLO Dodávka vzduchotechniky uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti INTERNET a hlasové komunikace

Více

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatele Férový NET, s.r.o., Krnov, IČ: 28652967, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.c, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice právnická osoba zapsaná v rejstříku svazků, vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Registru zájmových sdružení právnických osob, pod registračním

Více

Obchodní podmínky. společnosti

Obchodní podmínky. společnosti Obchodní podmínky společnosti MELVIN CZ s.r.o. se sídlem Staré Město, Jamnická 16, 738 01 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25339 (dále také jen "obchodní

Více

Číslo smlouvy ID OZ. Promo

Číslo smlouvy ID OZ. Promo SMLOUVA o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu (dále jen Smlouva ) Dodavatel: X Energie, s.r.o. Zákazník (fakturační adresa) Číslo smlouvy ID OZ Promo Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 Nové Město,

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, a.s. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Čl. 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Společnost

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Lukáše Kupce Sídlo: Palackého 1553/5, 350 02, Cheb Identifikační číslo: 01960571 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Cheb, č. j. 1094/2013/CH (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO , se sídlem Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, IČ: 613 84 399, DIČ: CZ61384399, zastoupená panem Ing. Liborem Svobodou, kvestorem, bankovní spojení: účet číslo 1828782/0800, vedený

Více