GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK"

Transkript

1 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ P ístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sb rné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. P ístroj je zhotoven z recyklovatelných materiál, které by p i recyklaci m ly být odd leny. by se m l na tomto procesu podílet odnesením ístroje na místní sb rné místo. Na tato místa se informujte na p íslušném ú ad. HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní zna ky nebo registrované obchodní zna ky HDMI Licensing LLC. V Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky spole Laboratories. INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Prístroj nevhazujte do komunálneho odpadu. Odneste ho na zberné miesto, kde bude ekologicky zlikvidovaný. Prístroj je zhotovený z recyklovate ných materiálov, ktoré by pri recyklácii mali by oddelené. by sa mal na tomto procese podie a odnesením ného prístroja na miestne zberné miesto. Na tieto miesta sa informujte na príslušnom úrade. HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné zna ky alebo registrované obchodné zna ky HDMI Licensing LLC. GS 7056 V osti Dolby Laboratories.

2 OBSAH OBSAH 1. BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE P ÍSLUŠENSTVÍ 4 2. POPIS HARDWARE P EDNÍ PANEL ZADNÍ PANEL DÁLKOVÝ OVLADA 7 3. PR VODCE SNADNOU INSTALACÍ P IPOJENÍ P IJÍMA E INSTALACE P IPOJENÍ P IJÍMA E STRUKTURA MENU OPERA NÍ MENU EDITACE KANÁL NASTAVENÍ IRDETO KARTA MULTIMÉDIA HRY PR VODCE EPG JAK NAHRÁVAT A P EHRÁVAT RYCHLÉ NAHRÁVÁNÍ ASOVÉ NAHRÁVÁNÍ TIME SHIFT P EHRÁVÁNÍ NASTAVENÍ PVR SPECIÁLNÍ FUNKCE EŠENÍ PROBLÉM TECHNICKÉ SPECIFIKACE 38

3 BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE 1. BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE 1.1. P ÍSLUŠENSTVÍ P ístroj byl vyroben tak, aby odpovídal mezinárodním bezpe nostním standard m. Následující informace t te pe liv. Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující p íslušenství. NAPÁJENÍ: AC 95~240V 50/60Hz UMÍST NÍ: p P Nep High Definition satelitní p GS 7056HDi TEKUTINY: p IŠT NÍ: P p e p VENTILACE: p l p p p p p p l e P DOPL KY: zp p p BOU KY: p bou lo P p p ep p p 3 4

4 ARE 2. POPIS HARDWARE 2.2. ZADNÍ PANEL 2.1. P EDNÍ PANEL ) CH: Tla 2) 3) VOL: Tla MENU: 4) OK: 5) ON/OFF: Tla 6) INFRA ERVENÝ SNÍMA : 7) DISPLEJ 7 SEGMENTOVÝ: 8) SLOT PRO KARTY: 1) LNB IN: T 2) IF OUT: 3) TV SCART:RT 4) HDMI: 5) USB HOST PORT: 6) RCA: 7) S/PDIF DIGITAL OUTPUT: T 8) POWER SWITCH: 9) POWER INPUT: 5 6

5 2.3. DÁLKOVÝ OVLADA 1) POWER: k p p e do jeho op 2) MUTE: 3) SLEEP: ( po 4) V.FORMAT: M HD video výstupu T 5) : i 6) : P televize 7) 0~9: 8) : P 9) LAST: V se o úrove zp t p i 10) MENU: Pro 11) VOL+ / VOL-: 12) EXIT: 13) CH / CH : P p 14) / : 15) OK: pro P i televize 16) / : kurzor po t r 17) / : o dop edu zp ) GUIDE: 19) FAV: 20) INFO: 21) : 22) ERVENÉ / ZELENÉ TLA ÍTKO: je ur pro Irdeto (p p z T i pro s 23) MODRÉ / TITULKY TLA ÍTKO: Toto je ur pro & titulk 24) / AUDIO TLA ÍTKO: & otev 25) PLAY : P 26) STOP : 27) RECORD : 28) PAUZA : T 29) P etá ení zp t ( ) a p etá ení vp ed ( ): P 30) Posun zp t ( ) a posun vp ed ( ): 31) : 32) : 33) ZOOM: 34) SAT: 35) : 36) Zachycení: i p 38) P P 7 8

6 PR VODCE SNADNOU INSTALACÍ 3. PR VODCE SNADNOU INSTALACÍ 3.2. INSTALACE Jazykové nastavení Toto menu Vás provede první instalací GoSAT GS 7056HDi. Prosím vyberte jazyk P IPOJENÍ P IJÍMA E P ipojení antény a TV/Video P ipojte kabel k LNB pomocí F konektoru. P ipojte SCART kabel, RCA nebo HDMI kabel podle obrázku. Nejlepší kvalitu obrazu získáte propojením pomocí HDMI kabelu. HIFI Lze vybrat pouze volbu FastScan. USB TV Napájení / Zapnutí P ipojte sí ový kabel do zásuvky. Zapn te hlavní vypína na zadní stran p ístroje. Stiskn te tla ítko STANDBY na p ijíma i, nebo dálkovém ovlada i. DisEqC 1.0 Pokud ístupové karty ip byl na vzdálen jší stran a smoval dol 9 10

7 P 5. STRUKTURA MENU 4. P IPOJENÍ P IJÍMA E Hlavní menu Úprava stanic Editace seznamu Seznam FAV Nastavení TP 4.1. UMÍST NÍ P IJÍMA E P by l e by y by 4.2. ZAPOJENÍ ANTÉNY LNB LNB IN by ly F 4.3. ZAPOJENÍ K EXTERNÍM P ÍSTROJ M TV 1) Zapojení televizoru LNB y e V RT RT (F ) Zapojení externího Hi-Fi audio systému L ) Zapojení jiných satelitních p ijíma LNB IN IF OUT Pr vodce EPG Nastavení Irdeto karta Multimédia Hry Instalace Informace Stav karty Stav Loaderu Upgrade Software PVR Seznam MP3 Seznam obr Seznam médií Sokoban Tetris Jazyk A/V nastavení OSD nastavení Odeslat do USB Info o produktu HDMI Informace Nahrané programy Nastavení PVR MP3 Seznam MP3 Soubory JPEG seznam Seznam zachycených Seznam médií USB mód - Odebrat

8 OPERA NÍ MENU 6.1. EDITACE KANÁL 6. OPERA NÍ MENU HLAVNÍ MENU Editace kanál V menu Úprava kanál vyberte Editace kanál. Kanály m vymazat, uzamknout, m nit jejich název atd. Pro p epínání mezi seznamem televizních / rádiových kanál stiskn te tla ítko TV/Radio. < Funkce hlavního menu > 1. ÚPRAVA KANÁL - Toto menu nabízí funkce jako je vymazání nebo zamknutí kanál, zm na jejich názvu nebo p idání / odebrání ze skupiny oblíbených. 2. NASTAVENÍ - Toto menu nabízí funkce jako instalace, upgrade softwaru, návrat k továrním hodnotám a detailní informace o STB. 3. Irdeto karta - Toto menu zobrazuje stav karty Irdeto. 4. MULTIMÉDIA - Mi sledování film. 5. HRY - Obsahuje 2 hry. 6. PR VODCE EPG - Programové informace jsou dostupné, pouze pokud jsou poskytovány vysíla- em. < Tip > V p ípad Pokud vyvoláte funkci, která není dostupná, zobrazí se na obrazovce ikona Unavailable. * ervené tla V * Zelené tla Zamkne / odemkne kanál po zadání PIN chcete uzam ený kanál * ejmenování kanálu. Zobrazí se klávesnice, pomocí které zadáte nový název kanálu. * * Tla ítko Zobrazí se okno s funkcemi T íd ní. T íd ní znamená, m kanály se adit podle abecedy, nebo jako p ednastavené. * Oblíbené 1-8 V menu Úprava kanál vyberte FAV Do seznamu oblíbených kanál m kanály p idávat, nebo je odtud odebírat. Seznam nalevo zobrazuje všechny dostupné kanály. Seznam napravo zobrazuje kanály, ozna ené jako oblíbené. Pro p epínání mezi seznamem televizních / rádiových kanál stiskn te tla ítko TV/Radio

9 [P idání kanálu do seznamu oblíbených] - V levé lišt menu vyberte pomocí šipek ( / ) seznam oblíbených kanál a potvr te OK. - Pomocí šipek ( / ) vyberte ze st ední lišty kanál, který chcete p idat a stiskn te zelené tla ítko. P epínat se mezi lištami m / ). < Tip > - P idání jednoho kanálu do n kolika seznamu oblíbených kanál : Pomocí tla ítka FAV vyberte n kolik seznam oblíbených kanál a potvr te OK. [Vymazání kanálu ze seznamu oblíbených] - Vyberte kanál a stiskn te ervené tla ítko Výb r satelitu V menu Instalace vyberte Výb r satelitu. P ijíma je vybaven p informacemi transpondér pro r zné satelity. Pomocí šipek ( / ) vyberte satelit a stiskn te OK. Pro jeho deaktivaci stiskn te tla ítko OK znovu Lad ní V menu Instalace vyberte Lad ní. Pomocí šipek ( / / / ) nastavte parametry jvyšší. Po nastavení všech parametr stiskn te ervené tla ítko. < Varování > V p ípad ty. [Jiné funkce] - T íd ní: T ídí kanály v seznamu bu abecedn, nebo podle p ednastaveného po ádku. - P esunout: P esune kanál na jinou pozici v seznamu. - P ejmenovat: P ejmenuje kanál pomocí zobrazené klávesnice NASTAVENÍ nastavení a detailní informace o systému. Podle stavu zapnutí funkce FastScan je zde take: Instalace Instalaceuje nastavit parametry nezbytné pro p Satelit: Vyberte satelit, který chcete nastavit. Frekvence LNB: 22 khz: Zapn te nebo vypn te 22kHz. DiSEqC 1.0 / 1.1: Typ motoru: Seznam TP: Vyhledávání sít : Typ vyhledávání: Pokud DiSEqC vyberte íslo portu, jinak bude vybrána volba Vypnuto. Vyberte mezi 1.2 / USALS / Vypnuto. V Pokud zapnete tuto funkci, vyhledají se nové nebo neznámé transpondéry. Auto / Ru ní / Rozší ené. Auto - Vyhledá všechny transpondéry. Ru ní - Vyhledá ur itý transpondér. Rozší ené - Vyhledá ur itý kanál transpondéru. Vyberte druh kanál, který se má vyhledávat

10 Proces vyhledávání kanál trvá n kolik minut. Nalevo se zobrazí nalezené televizní kanály, napravo nalezené rádiové kanály. asová osa dosáhne 100%, vyhledávání je dokon eno. Tla ítkem OK Jazyk V menu vyberte Jazyk. Zde m. < Tip > Vyhledávání mit stisknutím tla ítka Exit Nastavení TP (transpondéru) V menu Instalace vyberte Nastavení TP. Pomocí šipek ( / ) vyberte transpondér a potvr te OK. Údaje vkládejte pomocí íselných tla ítek. * Zelené tla ítko: P idat nový transpondér. * ítko: Vybrat satelit. * ervené tla ítko: Vyhledat kanály. Jazyk Menu: Jazyk zvuku: Druhý jazyk zvuku: Titulky: Jazyk titulk : Druhý jazyk titulk : Vyberte jazyk pro menu. Vyberte jazyk zvuku p ehrávaného programu. Pokud je na výb r n kolik jazyk, automaticky se vybere nastavený jazyk. Pokud jazyk, který je nastaven jako jazyk zvuku, není v programu Vyberte Zapnout / Vypnout titulky. Vyberte jazyk titulk. Tednastavený. Pokud jazyk, který je nastaven jako jazyk titulk, není v programu D tský zámek V menu vyberte D tský zámek. Zde m nastavit v kový limit, zm nit PIN kód a zamknout menu a kanály. To všechno pomocí tla ítek se šipkami ( / / / ). - u zamknutého menu nebo kanálu - ení nedosahuje nastaveného v kového limitu V tomto menu m nastavit jazyk, as, asova, rodi ovský zámek, A/V nastavení, OSD a p enos dat na USB

11 V kový limit: Zm nit PIN kód: Zamknutí kanálu: Zadejte v k. Zadejte nový PIN kód. Zamkn te / odemkn te menu, nebo te / zamykání. Pro zamknutí kanálu jej vyhledejte v seznamu. Nastavte hodnoty do všech polí a erveným tla ítkem. Tla ítkem Menu se vrátíte do p edchozího menu. V p ípad, se vypínání / zapínání kryje s p edchozími zadáními, nový asova as V menu vyberte as. Nastavte datum a as. Datum: GMT: as: Letní as: Auto - Datum a as budou nastaveny podle informací z vysílání. Manual - Nastavte datum a as manuáln. Nastavte Vypn te / zapn te letní as asova V menu vyberte asova. Zde m nastavit, v ase se má p ijíma sám vypnout nebo naopak zapnout. Pro funkci zapínání nechejte televizor zapnutý, nebo nastavte asova. * ítko: P idat asova. * ítko: Vymazat asova. * ítko: Vymazat všechny asova e. Kanál: Cyklus: Datum: as spušt ní: Trvání Spánek - K vypnutí p ijíma e. Probuzení - K zapnutí p ijíma e. Vyberte kanál, který se má spustit po zapnutí. Vyberte Jednou / Denn / Týdn. Tla ítkem OK vyberte datum. Zadejte as, kdy se má p ístroj vypnout nebo zapnout A/V nastavení V menu vyberte A/V nastavení. Zde m 19 20

12 Video výstup: Vyberte mód CVBS, nebo RGB. HDMI výstup: Vyberte mód RGB, YCbCr, nebo Auto. Typ obrazovky: Vyberte 4:3, 16:9 Vyberte Pillar Box (16:9), Letter Box (4:3), Pan & Scan nebo Auto. HD Formát: ebo Auto. HDMI zvukový výstup : HDCP : Nastavení obrazu : CP. V menu. Zde m OSD nastavení V menu OSD nastavení P V menu P. Zde me. Pr Nízko-spot ební informa nebo Stále. te / te V tomto A V V. Vyberte menu, na r nebo T V menu Nastavení Tovární. Zde m do not te budete o PIN V menu. Vyberte menu y 21 22

13 Informace Info o produktu 6.3. IRDETO KARTA V tomto menu se karty a kartu y oftt y tomto menu pro ytak ku y p s Pro menu na Vp kart HDMI informace Po t k kartyk V toto menu k ruaci p 6.4 MULTIMÉDIA B) V Multimédia menu m 23 24

14 MP3 Seznam Vyberte MP3 Seznam z menu Multimédia. Díky této funkci m poslouchat hudbu. Vyberte MP3 soubory ze seznamu pomocí šipek ( ) a spus te hudbu stisknutím tla ítka OK. Také si m vytvo it sv j vlastní seznam MP3 Seznam * ervené tla ítko: Vymazat MP3 soubory ze seznamu. * Zelené tla Seznam obrázk JPEG soubory Vyberte JPEG soubory z menu Seznam obrázk. M se podívat na JPEG na ) a stiskn te OK. * ervené tla ítko: V * Zelené tla ítko:. * ervené tla ítko: P ru hodinových ru i ek. * ): Zobrazit p edchozí. * ): Zobrazit další MP3 soubory < MP3 soubory > * ervené tla ítko: Vymazat MP3 soubory ze seznamu. * ítko: P idat ozna ené soubory do seznamu. * Modré tla ítko: P idat všechny soubory do seznamu. < MP3 Seznam > * ervené tla ítko: Vymazat MP3 soubory ze seznamu. * Zelené tla ítko: Vymazat všechny MP3 soubory ze seznamu Seznam zachycených Vyberte Seznam zachycených z menu Seznam obrázk. vyberte zachycený soubor pomocí ) a stiskn te tla ítko OK pro zobrazení na celou plochu. Pro funkci zachycení Capture tla ítko. * ervené tla ítko: V * Zelené tla ítko:

15 Seznam médiít Seznam médiít i n m t v * Form USB Mód V menu vyberte. T ízení. Bezpení USB za ízení P ed za ízení vyberte toto menu tla Poté n Disk / Pam Správce soubor Tato V na. Vyberte menu Správce soubor v menu Disk / Pam. * ervené tla * Zelené tla * * Modré tla Vytvo. P nebo MP3 lze dat. Sta í za 27 28

16 V pbezpe né vyjmutí USB za ízení USB Mód T. < Poznámka > p p HRY T V e Cyklus.. * V p 6.6. PR VODCE EPG // ). * V * * *.. Pro ( / ). Pro / ). Pro p * * 29 30

17 V P V 7. JAK NAHRÁVAT A P EHRÁVAT PR Rezervace nahrávání v Pr vodci EPG Pr vodce EPG. Pro bezpe 1) y. 2) 3) P 4) 0000). 5) 6) 7.1. RYCHLÉ NAHRÁVÁNÍ y. v pr b Zob- V Rezervace nahrávání v menu asova e po V p v asova e. V asova v PVR v ). P p < Upozorn ní > - - b 7.2. ASOVÉ NAHRÁVÁNÍ asova. zp z Pr vodce EPG. Pro V p e 31 32

18 7.3. TIME SHIFT chcete odejít od sledovaného programu, ale nechcete nic zmeškat, m sledovaný program na chvíli zastavit pomocí funkce Time Shift. Jednoduše stiskn te tla ítko se k televizi vrátíte, budete moci sledovat program od chvíle, kdy jste stiskli tla ítko. * P i p ehrávání lze zm nit zvukovou stopu (je-li k dispozici) stisknutím tla ítka * Stisknutím tla ítka lze vyvolat informace o nahrávce. Pozn. Spušt ní titulk, nebo p epnutí zvukové stopy mkolik sekund B hem p ehrávání si m ozna it bod na indikátoru pr b hu nahrávání pomocí a sledovat tak program od zvoleného bodu. 1) Stiskn te tla ítko pro zobrazení pr b hu. 2) Pro ozna ení erveným bodem stiskn te tla ítko podruhé. 3) Stiskn te nebo k návratu k ozna enému bodu. Time shift > 1) Stiskn te tla ítko, Time Shift se spustí na sledovaném kanálu (obraz se zastaví). 2) Stiskn te tla ítko nebo tla ítko pro p ehrávání. 3) Pro zpomalené p ehrávání stiskn te tla ítko. 4) Pro vrácení zp t (Rewind) stiskn te. Pro p ehrání vp ed (Forward) stiskn te. 5) Pro návrat ke sledování stiskn te. 6) 7.4. P EHRÁVÁNÍ Chcete-li sledovat nahraný program, postupujte následovn : 1) Otev ete menu PVR stiskem tla ítka. 2) Vejd 3) Vyberte program, který chcete sledovat stiskem tla ítka OK. Chcete-li zastavit p ehrávání stiskn te. M sledovat vymezený úsek, délka nahrávky je vyzna 1) P i p ehrávání stiskn te tla ítko pro nastavení výchozího bodu opakování. 2) P esu te se do jiné sekce pomocí tla ítka a. 3) Stiskn te tla ítko pro nastavení ukon ení bodu opakování. 4) Pro zrušení opakování stiskn te ješte jednou. * Práv nahrávaný program je zobrazen erven. * P i p ehrávání lze zobrazit titulky (Jsou-li k dispozici) stisknutím tla ítka 33 34

19 P etá ení vp ed B hem p etá ení vp ed. 1) P i p ehrávání stiskn te tla ítko. 2) etá ení stiskn te tla ítko opakovan. 3) Pro návrat k normální rychlosti stiskn te. * Pro p etá ení vp ed jsou k dispozici 4 rychlosti P etá ení zp t ehrání zp t b hem p ehrávání. 1) P i p ehrávání stiskn te tla ítko. 2) Pro zrychlení p etá ení stiskn te tla ítko opakovan. 3) Pro návrat k normální rychlosti stiskn te. * Pro p etá ení zp t je k dispozici 5 rychlostí Pomalé p ehrávání Pro zpomalení p ehrávání. 1) P i p ehrávání stiskn te tla ítko. 2) Pro návrat k normální rychlosti stiskn te. * ehrávání jsou k dispozici 2 rychlosti Pauza Chcete-li pozastavit p ehrávání, stiskn te tla ítko Posun vp ed Mesunout vp ed stla ením tla ítka Posun zp t Mesunout zp t stla ením tla ítka NASTAVENÍ PVR V menu Multimedia - PVR - Nastavení PVR Délka záznamu Opakování 8. SPECIÁLNÍ FUNKCE SPECIÁLNÍ FUNKCE 8.1. Funkce FastScan T e kud je tato funkce aktivní (kapitola ) nelze 8.2. Funkce Skylink aktualizace seznamu. lupracuje s va frekvencích. nuje kanál Seznam poz Poznámka: z kanál se automaticky objeví na konci seznamu. o pínat Standby OTA Funkce je aktivní, pouze pokud je p ijíma v pohotovostním P ijíma je nastaven, aby se den ve 3 hodiny ráno zapnul a provil dostupnost software. Pokud není aktualizace k dispozici, p ijíma se op t do 1 min vypne. Pokud je sw k dispozici, p ijíma za ne software stahovat do pam ti. stahování je závislá na toku vysílatelem a m trvat cca min. Po dobu stahování nelze p ijíma ovládat. Je-li stahování dokon eno, p ijíma se sám vypne. Po zapnutí se nabídne aktualizace software, která trvá cca 4 minuty. Po dobu aktualizace s p ístrojem nemanipulujte ANI P ÍSTROJ NEVYPÍNEJTE. Mohlo by dojít k poškození a ztrát záruky. Pokud je aktualizace odmítnuta, software se z pam ti a proces se zopakuje p íští den. Pn (viz menu Irdeto karta) 8.5. P ímý p ístup k zaslané zpráv Pokud Vám provozovatel Vaší p karty zašle zprávu, tato se zobrazí p ímo na obrazovce, nebo se zobrazí na obrazovce logo obálky. Stisknutím tla ítka se zpráva zobrazí. Op stisknutím tla ítka se zobrazí další zpráva. tení zpráv opustíte stisknutím tla ítka EXIT Poznámka: Logo obálky bude zobrazeno, dokud nebude zpráva p e tena. Poznámka: Zprávy lze znovu zobrazit v menu Irdeto karta.

20 EŠENÍ PROBLÉM TECHNICKÉ SPECIFIKACE 9. EŠENÍ PROBLÉM 10. TECHNICKÉ SPECIFIKACE Problém LED dioda na p ední stran p ijíma e nesvítí, nebo p ijíma není napájen Nejde obraz Nejde zvuk Dálkový ovlada nefunguje Špatná kvalita obrazu ístroj zapnut Chybí signál N P ijíma ešení Zapojte správn sí ový kabel do zásuvky. Zkontrolujte, zda p Zkontrolujte, zda je výstupní video port p ipojen k televizoru. Zkontrolujte, zda je na televizoru nastaven správný video výstup. Zkontrolujte zapojení audio kabel. Zkontrolujte úrove hlasitosti televizoru. Stiskn te tla ítko MUTE. te jej p p e. te baterie. Zkontrolujte sílu signálu v Editace kanál. Je-li nízká, zkuste p eto it parabolu. P í Varovné zprávy Zapojte správn anténu. Editace kanál. a dovnit. Napájení - Typ zdroje SMPS - Vstupní nap tí AC 95V~240V 50Hz / 60Hz - Max. spot eba energie Max. 25W - Less than 1.0W Tuner - Vstupní frekvence 950 ~ 2150MHz - Vstupní úrove signálu - 75 Unbalanced - Typ konektoru F Typ zdí ka - DiSEqC 1.0,1.1, 1.2, USALS (1.3) ko patibilní Systémové prost edky - 8Mbyte - SDRAM 256Mbyte Video dekodér - T MPEG-1, MPEG-2 ISO/IEC , Profiles/levels H.264(MPEG4 part 10) hlavní a vysoký profil - Datový tok Level 4.1/MPEG-2 Max. 15Mbit/s - 4:3, 16:9 - Video výstup CVBS, HDMI, RGB - Rozlišení obrazu 1080p, 1080i, 720p, 576p, auto Audio dekodér - Audio dekódování MPEG-1 vrstvé I/II, MPEG-2 vrstvé II - Re i zvuku MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC/ Dolby Digital, DTS (volitelné) Stereo analogový výstup 37 38

21 SCART - TV RCA - Video RCA S-VHS, S/PDIF, HDMI - S/PDIF - HDMI Video out (CVBS), Slow / Fast Blanking Audio out (levý & pravý) RCA/Cinch, Video výstup (CVBS) Audio (levý / pravý) Digitální audio výstup Digitální audio a video výstup - Datový port USB (host) USB 1.1/2.0 kompatibilní (5 Vdc Max.500mA) P ední panel - Tla ítka 7 tla ítek (Standby, CH+, CH-, VOL+, VOL-, MENU, OK) - Displej FND - SMART CARD Zadní panel - Sí ový kabel - 1 TUNER (1 RF vstup & 1 Loop through) - 1 SCART (TV) - RCA (CVBS, AUDIO L/R) - USB - HDMI - S/PDIF Fyzické parametry - Rozm ry 250(W) x 180(D) x 53(H) mm - Hmotnost 2.0 kg - Pracovní teplota 0 C ~ +45 C - Skladovací teplota -10 C ~ +70 C 39

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7055HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7055HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky Záruka produktu Tento přijímač slouží pro příjem HD signálu pro digitální satelitní vysílání. Tento návod k obsluze může být změněn v závislosti na zlepšení funkcí. Pokud nebudete dodržovat pokyny uvedené

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

TechniSat DVB-S. Krátký návod. DigiCorder Série HD

TechniSat DVB-S. Krátký návod. DigiCorder Série HD Krátký návod TechniSat DVB-S DigiCorder Série HD CZ Váš p ístroj je ozna en symbolem CE a vyhovuje všem p íslušným normám EU. P edm t zm ny a tiskové chyby. Správn jako 02/09 TechniSat a DigiCorder HD

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 GSM/GPS za ízení pro sledování vozidel UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 Ver:1.00 OBSAH ÚVOD 2 Funkce a vlastnosti 2 Technická specifikace 2 Bezpe nostní instrukce 3 INSTALACE 3 íslušenství 3 Postup instalace

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelská příručka Návod na použitie

Uživatelská příručka Návod na použitie Digitální HD set-top box HD digitálny káblový prijímač Uživatelská příručka Návod na použitie IRHD-5100S Výchozí nastavené heslo je 0000. Predvolené heslo je 0000. Poznámka Čeština Děkujeme, že jste si

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

Uživatelská příručka k IPTV

Uživatelská příručka k IPTV Uživatelská příručka k IPTV Něco k teorii IPTV neboli televize přes internetový protokol je služba nabízena prostřednictvím sítě Racingnet. Slovníček základní pojmy EPG elektronický programový průvodce

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

Inteligentní ešení kamerového PC systému

Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní hybridní system IP kamer a analogových kamer Až 6 kamer na jednom PC H. 6 komprese Inteligentní ešení kamerového PC systému IVS IP + Analogové kamery

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

HD & USB PVR ready box

HD & USB PVR ready box KAON KCF SA700PCO HD & USB PVR ready box Digitální box umožňující příjem všech programů včetně HD a nahrávání a ukládání TV vysílání na externí flash disk! www.upc.cz 241 005 100 UPC_manual_digital_recorder_A5_stranky.indd

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

9. PŘED NASTAVENÍM... 14 9.1. 14 9.2. 14 10. PRVNÍ ZAPNUTÍ...

9. PŘED NASTAVENÍM... 14 9.1. 14 9.2. 14 10. PRVNÍ ZAPNUTÍ... OBSAH 0. ÚVOD... 5 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 5 2. JAK POUŽÍT TENTO MANUÁL... 6 2.1 Pohyb kurzoru... 6 2.2 Výběr položky... 6 2.3 Použití virtuální klávesnice... 6 3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 7 3.1. Pokročilé

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

ZIRCON SKYLINE 1 OBSAH 1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 2 RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ... 5 3 VLASTNOSTI... 7 4 JAK PŘIPOJIT PŘIJÍMAČ... 8 5 HARDWARE:... 10 6 SLEDOVÁNÍ TV... 13 7 ČINNOST MENU... 20 8 EDITACE KANÁLŮ...

Více

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o 2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o Představení Vážení zákazníci, Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy Homecast, leadera na trhu digitální televize. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30 2 OBSAH A. Důležité 4 B. Záruka 5 C. Začínáme 5 D. POPIS 7 E. Schéma zapojení 9 F. Popis jednotlivých menu 9 G. Každodenní používání 10 H. Záznam 11 I. Editace TV kanálů/rádií 13 I.1) Seznam TV kanálů

Více

HD set-top box. Uživatelská příručka UD-FOX/HD. Výchozí nastavené heslo je 0000

HD set-top box. Uživatelská příručka UD-FOX/HD. Výchozí nastavené heslo je 0000 HD set-top box Uživatelská příručka UD-FOX/HD Výchozí nastavené heslo je 0000 Poznámka Pro bezpečnou instalaci, užívání a údržbu přístroje si pozorně pročtěte tuto uživatelskou příručku. Pro pozdější užití

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka Obsah Představení služby... 1 Set Top Box Motorola Kreatel VIP 1003... 2 Set Top Box ARRIS VIP 1113... 2 1. Zapojení Set Top Boxu... 2 2. Volba

Více

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Návod krok za krokem pro aktualizaci firmware Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů značky Skytec je velmi důležitý,

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka METRONET TELEVIZE METRONET Televize je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandartní funkce a ten největší komfort při sledování

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač Návod k obsluze FaVal Aquila T 200 Digitální terestriální přijímač Digitální terestriální přijímač FaVal Aquila T 200 2 Obsah 1. Bezpečnostní instrukce...3 2 Popis přístroje...5 2.1 Přední panel...5 2.2

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes User Guide V1.4 For TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes obsah Kapitola 1. Úvod 1.1 Přehled... 1 1.2 Vlastnosti... 1 Specifikace 1.3 zařízení... 3 1.4 Systémové požadavky... 3 Kapitola 2. Instalace

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze

Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze Kombinovaný přijímač Optimum MX 800 STCA pro příjem satelitního a pozemního digitálního příjmu je vybaven

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č.

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č. Návod k obsluze Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD Ref. č.: 708891 OBSAH ZAČÍNÁME... Str. 3 POPIS... Str. 4 a) Přední strana... Str.

Více

CryptoBox 550 HDC. Uživatelský návod ovládání STB (pro použití v sítích Selfnet) www.selfnet.cz 1

CryptoBox 550 HDC. Uživatelský návod ovládání STB (pro použití v sítích Selfnet) www.selfnet.cz 1 CryptoBox 550 HDC Uživatelský návod ovládání STB (pro použití v sítích Selfnet) www.selfnet.cz 1 Obsah 1. Použití STB CryptoBox 550 HDC v sítích Selfnet 4 2. Hlavní Vlastnosti STB 5 3. Obsah balení 5 4.

Více

LED TV VIERA TX 43CX740E

LED TV VIERA TX 43CX740E Ploché televizory VIERA LED a LCD televizory VIERA LED TV VIERA TX 43CX740E Displej Panel 4K ULTRA HD IPS LED Bright Panel Super Bright IPS Panel Rozlišení obrazovky 3,840 (W) x 2,160 (H) Technologie Wide

Více

Děkujeme vám za zakoupení HD digitálního satelitního přijímače EVOLVE BlueStar HD.

Děkujeme vám za zakoupení HD digitálního satelitního přijímače EVOLVE BlueStar HD. Děkujeme vám za zakoupení HD digitálního satelitního přijímače EVOLVE BlueStar HD. Přečtěte si pečlivě tuto uživatelskou příručku, abyste s produktem správně zacházeli a po přečtení ji uložte pro budoucí

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

Digitální satelitní přijímače

Digitální satelitní přijímače Digitální satelitní přijímače EM 150 EM 150 (CR) EM 200 (CI) EM 200 (CR) Uživatelský manuál Úvodní poznámky Tento návod Vám poskytne informace nezbytné k instalaci, nastavení a používání satelitních přijímačů

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ FERGUSON / OPENBOX / POWERSKY / ARION

NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ FERGUSON / OPENBOX / POWERSKY / ARION NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ FERGUSON / OPENBOX / POWERSKY / ARION FTA: FERGUSON AF 1118SE, AF 2818SE, AF 3018SE / ARION AF 1700, OPENBOX F-100 2 CI slot: 1 UNI READER: AF 6018CR / OPENBOX X-

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

Xtrend ET4000 Uživatelský manuál. Satelitní single tuner přijímač ET4000. Uživatelský manuál

Xtrend ET4000 Uživatelský manuál. Satelitní single tuner přijímač ET4000. Uživatelský manuál Satelitní single tuner přijímač ET4000 Uživatelský manuál 1 Předtím než začnete... 1 1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 1 1.2 Obsah balení... 2 1.3 Popis produktu... 2 1.3.1 Přední panel... 2 1.3.2 Zadní panel...

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více