GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK"

Transkript

1 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ P ístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sb rné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. P ístroj je zhotoven z recyklovatelných materiál, které by p i recyklaci m ly být odd leny. by se m l na tomto procesu podílet odnesením ístroje na místní sb rné místo. Na tato místa se informujte na p íslušném ú ad. HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní zna ky nebo registrované obchodní zna ky HDMI Licensing LLC. V Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky spole Laboratories. INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Prístroj nevhazujte do komunálneho odpadu. Odneste ho na zberné miesto, kde bude ekologicky zlikvidovaný. Prístroj je zhotovený z recyklovate ných materiálov, ktoré by pri recyklácii mali by oddelené. by sa mal na tomto procese podie a odnesením ného prístroja na miestne zberné miesto. Na tieto miesta sa informujte na príslušnom úrade. HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné zna ky alebo registrované obchodné zna ky HDMI Licensing LLC. GS 7056 V osti Dolby Laboratories.

2 OBSAH OBSAH 1. BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE P ÍSLUŠENSTVÍ 4 2. POPIS HARDWARE P EDNÍ PANEL ZADNÍ PANEL DÁLKOVÝ OVLADA 7 3. PR VODCE SNADNOU INSTALACÍ P IPOJENÍ P IJÍMA E INSTALACE P IPOJENÍ P IJÍMA E STRUKTURA MENU OPERA NÍ MENU EDITACE KANÁL NASTAVENÍ IRDETO KARTA MULTIMÉDIA HRY PR VODCE EPG JAK NAHRÁVAT A P EHRÁVAT RYCHLÉ NAHRÁVÁNÍ ASOVÉ NAHRÁVÁNÍ TIME SHIFT P EHRÁVÁNÍ NASTAVENÍ PVR SPECIÁLNÍ FUNKCE EŠENÍ PROBLÉM TECHNICKÉ SPECIFIKACE 38

3 BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE 1. BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE 1.1. P ÍSLUŠENSTVÍ P ístroj byl vyroben tak, aby odpovídal mezinárodním bezpe nostním standard m. Následující informace t te pe liv. Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující p íslušenství. NAPÁJENÍ: AC 95~240V 50/60Hz UMÍST NÍ: p P Nep High Definition satelitní p GS 7056HDi TEKUTINY: p IŠT NÍ: P p e p VENTILACE: p l p p p p p p l e P DOPL KY: zp p p BOU KY: p bou lo P p p ep p p 3 4

4 ARE 2. POPIS HARDWARE 2.2. ZADNÍ PANEL 2.1. P EDNÍ PANEL ) CH: Tla 2) 3) VOL: Tla MENU: 4) OK: 5) ON/OFF: Tla 6) INFRA ERVENÝ SNÍMA : 7) DISPLEJ 7 SEGMENTOVÝ: 8) SLOT PRO KARTY: 1) LNB IN: T 2) IF OUT: 3) TV SCART:RT 4) HDMI: 5) USB HOST PORT: 6) RCA: 7) S/PDIF DIGITAL OUTPUT: T 8) POWER SWITCH: 9) POWER INPUT: 5 6

5 2.3. DÁLKOVÝ OVLADA 1) POWER: k p p e do jeho op 2) MUTE: 3) SLEEP: ( po 4) V.FORMAT: M HD video výstupu T 5) : i 6) : P televize 7) 0~9: 8) : P 9) LAST: V se o úrove zp t p i 10) MENU: Pro 11) VOL+ / VOL-: 12) EXIT: 13) CH / CH : P p 14) / : 15) OK: pro P i televize 16) / : kurzor po t r 17) / : o dop edu zp ) GUIDE: 19) FAV: 20) INFO: 21) : 22) ERVENÉ / ZELENÉ TLA ÍTKO: je ur pro Irdeto (p p z T i pro s 23) MODRÉ / TITULKY TLA ÍTKO: Toto je ur pro & titulk 24) / AUDIO TLA ÍTKO: & otev 25) PLAY : P 26) STOP : 27) RECORD : 28) PAUZA : T 29) P etá ení zp t ( ) a p etá ení vp ed ( ): P 30) Posun zp t ( ) a posun vp ed ( ): 31) : 32) : 33) ZOOM: 34) SAT: 35) : 36) Zachycení: i p 38) P P 7 8

6 PR VODCE SNADNOU INSTALACÍ 3. PR VODCE SNADNOU INSTALACÍ 3.2. INSTALACE Jazykové nastavení Toto menu Vás provede první instalací GoSAT GS 7056HDi. Prosím vyberte jazyk P IPOJENÍ P IJÍMA E P ipojení antény a TV/Video P ipojte kabel k LNB pomocí F konektoru. P ipojte SCART kabel, RCA nebo HDMI kabel podle obrázku. Nejlepší kvalitu obrazu získáte propojením pomocí HDMI kabelu. HIFI Lze vybrat pouze volbu FastScan. USB TV Napájení / Zapnutí P ipojte sí ový kabel do zásuvky. Zapn te hlavní vypína na zadní stran p ístroje. Stiskn te tla ítko STANDBY na p ijíma i, nebo dálkovém ovlada i. DisEqC 1.0 Pokud ístupové karty ip byl na vzdálen jší stran a smoval dol 9 10

7 P 5. STRUKTURA MENU 4. P IPOJENÍ P IJÍMA E Hlavní menu Úprava stanic Editace seznamu Seznam FAV Nastavení TP 4.1. UMÍST NÍ P IJÍMA E P by l e by y by 4.2. ZAPOJENÍ ANTÉNY LNB LNB IN by ly F 4.3. ZAPOJENÍ K EXTERNÍM P ÍSTROJ M TV 1) Zapojení televizoru LNB y e V RT RT (F ) Zapojení externího Hi-Fi audio systému L ) Zapojení jiných satelitních p ijíma LNB IN IF OUT Pr vodce EPG Nastavení Irdeto karta Multimédia Hry Instalace Informace Stav karty Stav Loaderu Upgrade Software PVR Seznam MP3 Seznam obr Seznam médií Sokoban Tetris Jazyk A/V nastavení OSD nastavení Odeslat do USB Info o produktu HDMI Informace Nahrané programy Nastavení PVR MP3 Seznam MP3 Soubory JPEG seznam Seznam zachycených Seznam médií USB mód - Odebrat

8 OPERA NÍ MENU 6.1. EDITACE KANÁL 6. OPERA NÍ MENU HLAVNÍ MENU Editace kanál V menu Úprava kanál vyberte Editace kanál. Kanály m vymazat, uzamknout, m nit jejich název atd. Pro p epínání mezi seznamem televizních / rádiových kanál stiskn te tla ítko TV/Radio. < Funkce hlavního menu > 1. ÚPRAVA KANÁL - Toto menu nabízí funkce jako je vymazání nebo zamknutí kanál, zm na jejich názvu nebo p idání / odebrání ze skupiny oblíbených. 2. NASTAVENÍ - Toto menu nabízí funkce jako instalace, upgrade softwaru, návrat k továrním hodnotám a detailní informace o STB. 3. Irdeto karta - Toto menu zobrazuje stav karty Irdeto. 4. MULTIMÉDIA - Mi sledování film. 5. HRY - Obsahuje 2 hry. 6. PR VODCE EPG - Programové informace jsou dostupné, pouze pokud jsou poskytovány vysíla- em. < Tip > V p ípad Pokud vyvoláte funkci, která není dostupná, zobrazí se na obrazovce ikona Unavailable. * ervené tla V * Zelené tla Zamkne / odemkne kanál po zadání PIN chcete uzam ený kanál * ejmenování kanálu. Zobrazí se klávesnice, pomocí které zadáte nový název kanálu. * * Tla ítko Zobrazí se okno s funkcemi T íd ní. T íd ní znamená, m kanály se adit podle abecedy, nebo jako p ednastavené. * Oblíbené 1-8 V menu Úprava kanál vyberte FAV Do seznamu oblíbených kanál m kanály p idávat, nebo je odtud odebírat. Seznam nalevo zobrazuje všechny dostupné kanály. Seznam napravo zobrazuje kanály, ozna ené jako oblíbené. Pro p epínání mezi seznamem televizních / rádiových kanál stiskn te tla ítko TV/Radio

9 [P idání kanálu do seznamu oblíbených] - V levé lišt menu vyberte pomocí šipek ( / ) seznam oblíbených kanál a potvr te OK. - Pomocí šipek ( / ) vyberte ze st ední lišty kanál, který chcete p idat a stiskn te zelené tla ítko. P epínat se mezi lištami m / ). < Tip > - P idání jednoho kanálu do n kolika seznamu oblíbených kanál : Pomocí tla ítka FAV vyberte n kolik seznam oblíbených kanál a potvr te OK. [Vymazání kanálu ze seznamu oblíbených] - Vyberte kanál a stiskn te ervené tla ítko Výb r satelitu V menu Instalace vyberte Výb r satelitu. P ijíma je vybaven p informacemi transpondér pro r zné satelity. Pomocí šipek ( / ) vyberte satelit a stiskn te OK. Pro jeho deaktivaci stiskn te tla ítko OK znovu Lad ní V menu Instalace vyberte Lad ní. Pomocí šipek ( / / / ) nastavte parametry jvyšší. Po nastavení všech parametr stiskn te ervené tla ítko. < Varování > V p ípad ty. [Jiné funkce] - T íd ní: T ídí kanály v seznamu bu abecedn, nebo podle p ednastaveného po ádku. - P esunout: P esune kanál na jinou pozici v seznamu. - P ejmenovat: P ejmenuje kanál pomocí zobrazené klávesnice NASTAVENÍ nastavení a detailní informace o systému. Podle stavu zapnutí funkce FastScan je zde take: Instalace Instalaceuje nastavit parametry nezbytné pro p Satelit: Vyberte satelit, který chcete nastavit. Frekvence LNB: 22 khz: Zapn te nebo vypn te 22kHz. DiSEqC 1.0 / 1.1: Typ motoru: Seznam TP: Vyhledávání sít : Typ vyhledávání: Pokud DiSEqC vyberte íslo portu, jinak bude vybrána volba Vypnuto. Vyberte mezi 1.2 / USALS / Vypnuto. V Pokud zapnete tuto funkci, vyhledají se nové nebo neznámé transpondéry. Auto / Ru ní / Rozší ené. Auto - Vyhledá všechny transpondéry. Ru ní - Vyhledá ur itý transpondér. Rozší ené - Vyhledá ur itý kanál transpondéru. Vyberte druh kanál, který se má vyhledávat

10 Proces vyhledávání kanál trvá n kolik minut. Nalevo se zobrazí nalezené televizní kanály, napravo nalezené rádiové kanály. asová osa dosáhne 100%, vyhledávání je dokon eno. Tla ítkem OK Jazyk V menu vyberte Jazyk. Zde m. < Tip > Vyhledávání mit stisknutím tla ítka Exit Nastavení TP (transpondéru) V menu Instalace vyberte Nastavení TP. Pomocí šipek ( / ) vyberte transpondér a potvr te OK. Údaje vkládejte pomocí íselných tla ítek. * Zelené tla ítko: P idat nový transpondér. * ítko: Vybrat satelit. * ervené tla ítko: Vyhledat kanály. Jazyk Menu: Jazyk zvuku: Druhý jazyk zvuku: Titulky: Jazyk titulk : Druhý jazyk titulk : Vyberte jazyk pro menu. Vyberte jazyk zvuku p ehrávaného programu. Pokud je na výb r n kolik jazyk, automaticky se vybere nastavený jazyk. Pokud jazyk, který je nastaven jako jazyk zvuku, není v programu Vyberte Zapnout / Vypnout titulky. Vyberte jazyk titulk. Tednastavený. Pokud jazyk, který je nastaven jako jazyk titulk, není v programu D tský zámek V menu vyberte D tský zámek. Zde m nastavit v kový limit, zm nit PIN kód a zamknout menu a kanály. To všechno pomocí tla ítek se šipkami ( / / / ). - u zamknutého menu nebo kanálu - ení nedosahuje nastaveného v kového limitu V tomto menu m nastavit jazyk, as, asova, rodi ovský zámek, A/V nastavení, OSD a p enos dat na USB

11 V kový limit: Zm nit PIN kód: Zamknutí kanálu: Zadejte v k. Zadejte nový PIN kód. Zamkn te / odemkn te menu, nebo te / zamykání. Pro zamknutí kanálu jej vyhledejte v seznamu. Nastavte hodnoty do všech polí a erveným tla ítkem. Tla ítkem Menu se vrátíte do p edchozího menu. V p ípad, se vypínání / zapínání kryje s p edchozími zadáními, nový asova as V menu vyberte as. Nastavte datum a as. Datum: GMT: as: Letní as: Auto - Datum a as budou nastaveny podle informací z vysílání. Manual - Nastavte datum a as manuáln. Nastavte Vypn te / zapn te letní as asova V menu vyberte asova. Zde m nastavit, v ase se má p ijíma sám vypnout nebo naopak zapnout. Pro funkci zapínání nechejte televizor zapnutý, nebo nastavte asova. * ítko: P idat asova. * ítko: Vymazat asova. * ítko: Vymazat všechny asova e. Kanál: Cyklus: Datum: as spušt ní: Trvání Spánek - K vypnutí p ijíma e. Probuzení - K zapnutí p ijíma e. Vyberte kanál, který se má spustit po zapnutí. Vyberte Jednou / Denn / Týdn. Tla ítkem OK vyberte datum. Zadejte as, kdy se má p ístroj vypnout nebo zapnout A/V nastavení V menu vyberte A/V nastavení. Zde m 19 20

12 Video výstup: Vyberte mód CVBS, nebo RGB. HDMI výstup: Vyberte mód RGB, YCbCr, nebo Auto. Typ obrazovky: Vyberte 4:3, 16:9 Vyberte Pillar Box (16:9), Letter Box (4:3), Pan & Scan nebo Auto. HD Formát: ebo Auto. HDMI zvukový výstup : HDCP : Nastavení obrazu : CP. V menu. Zde m OSD nastavení V menu OSD nastavení P V menu P. Zde me. Pr Nízko-spot ební informa nebo Stále. te / te V tomto A V V. Vyberte menu, na r nebo T V menu Nastavení Tovární. Zde m do not te budete o PIN V menu. Vyberte menu y 21 22

13 Informace Info o produktu 6.3. IRDETO KARTA V tomto menu se karty a kartu y oftt y tomto menu pro ytak ku y p s Pro menu na Vp kart HDMI informace Po t k kartyk V toto menu k ruaci p 6.4 MULTIMÉDIA B) V Multimédia menu m 23 24

14 MP3 Seznam Vyberte MP3 Seznam z menu Multimédia. Díky této funkci m poslouchat hudbu. Vyberte MP3 soubory ze seznamu pomocí šipek ( ) a spus te hudbu stisknutím tla ítka OK. Také si m vytvo it sv j vlastní seznam MP3 Seznam * ervené tla ítko: Vymazat MP3 soubory ze seznamu. * Zelené tla Seznam obrázk JPEG soubory Vyberte JPEG soubory z menu Seznam obrázk. M se podívat na JPEG na ) a stiskn te OK. * ervené tla ítko: V * Zelené tla ítko:. * ervené tla ítko: P ru hodinových ru i ek. * ): Zobrazit p edchozí. * ): Zobrazit další MP3 soubory < MP3 soubory > * ervené tla ítko: Vymazat MP3 soubory ze seznamu. * ítko: P idat ozna ené soubory do seznamu. * Modré tla ítko: P idat všechny soubory do seznamu. < MP3 Seznam > * ervené tla ítko: Vymazat MP3 soubory ze seznamu. * Zelené tla ítko: Vymazat všechny MP3 soubory ze seznamu Seznam zachycených Vyberte Seznam zachycených z menu Seznam obrázk. vyberte zachycený soubor pomocí ) a stiskn te tla ítko OK pro zobrazení na celou plochu. Pro funkci zachycení Capture tla ítko. * ervené tla ítko: V * Zelené tla ítko:

15 Seznam médiít Seznam médiít i n m t v * Form USB Mód V menu vyberte. T ízení. Bezpení USB za ízení P ed za ízení vyberte toto menu tla Poté n Disk / Pam Správce soubor Tato V na. Vyberte menu Správce soubor v menu Disk / Pam. * ervené tla * Zelené tla * * Modré tla Vytvo. P nebo MP3 lze dat. Sta í za 27 28

16 V pbezpe né vyjmutí USB za ízení USB Mód T. < Poznámka > p p HRY T V e Cyklus.. * V p 6.6. PR VODCE EPG // ). * V * * *.. Pro ( / ). Pro / ). Pro p * * 29 30

17 V P V 7. JAK NAHRÁVAT A P EHRÁVAT PR Rezervace nahrávání v Pr vodci EPG Pr vodce EPG. Pro bezpe 1) y. 2) 3) P 4) 0000). 5) 6) 7.1. RYCHLÉ NAHRÁVÁNÍ y. v pr b Zob- V Rezervace nahrávání v menu asova e po V p v asova e. V asova v PVR v ). P p < Upozorn ní > - - b 7.2. ASOVÉ NAHRÁVÁNÍ asova. zp z Pr vodce EPG. Pro V p e 31 32

18 7.3. TIME SHIFT chcete odejít od sledovaného programu, ale nechcete nic zmeškat, m sledovaný program na chvíli zastavit pomocí funkce Time Shift. Jednoduše stiskn te tla ítko se k televizi vrátíte, budete moci sledovat program od chvíle, kdy jste stiskli tla ítko. * P i p ehrávání lze zm nit zvukovou stopu (je-li k dispozici) stisknutím tla ítka * Stisknutím tla ítka lze vyvolat informace o nahrávce. Pozn. Spušt ní titulk, nebo p epnutí zvukové stopy mkolik sekund B hem p ehrávání si m ozna it bod na indikátoru pr b hu nahrávání pomocí a sledovat tak program od zvoleného bodu. 1) Stiskn te tla ítko pro zobrazení pr b hu. 2) Pro ozna ení erveným bodem stiskn te tla ítko podruhé. 3) Stiskn te nebo k návratu k ozna enému bodu. Time shift > 1) Stiskn te tla ítko, Time Shift se spustí na sledovaném kanálu (obraz se zastaví). 2) Stiskn te tla ítko nebo tla ítko pro p ehrávání. 3) Pro zpomalené p ehrávání stiskn te tla ítko. 4) Pro vrácení zp t (Rewind) stiskn te. Pro p ehrání vp ed (Forward) stiskn te. 5) Pro návrat ke sledování stiskn te. 6) 7.4. P EHRÁVÁNÍ Chcete-li sledovat nahraný program, postupujte následovn : 1) Otev ete menu PVR stiskem tla ítka. 2) Vejd 3) Vyberte program, který chcete sledovat stiskem tla ítka OK. Chcete-li zastavit p ehrávání stiskn te. M sledovat vymezený úsek, délka nahrávky je vyzna 1) P i p ehrávání stiskn te tla ítko pro nastavení výchozího bodu opakování. 2) P esu te se do jiné sekce pomocí tla ítka a. 3) Stiskn te tla ítko pro nastavení ukon ení bodu opakování. 4) Pro zrušení opakování stiskn te ješte jednou. * Práv nahrávaný program je zobrazen erven. * P i p ehrávání lze zobrazit titulky (Jsou-li k dispozici) stisknutím tla ítka 33 34

19 P etá ení vp ed B hem p etá ení vp ed. 1) P i p ehrávání stiskn te tla ítko. 2) etá ení stiskn te tla ítko opakovan. 3) Pro návrat k normální rychlosti stiskn te. * Pro p etá ení vp ed jsou k dispozici 4 rychlosti P etá ení zp t ehrání zp t b hem p ehrávání. 1) P i p ehrávání stiskn te tla ítko. 2) Pro zrychlení p etá ení stiskn te tla ítko opakovan. 3) Pro návrat k normální rychlosti stiskn te. * Pro p etá ení zp t je k dispozici 5 rychlostí Pomalé p ehrávání Pro zpomalení p ehrávání. 1) P i p ehrávání stiskn te tla ítko. 2) Pro návrat k normální rychlosti stiskn te. * ehrávání jsou k dispozici 2 rychlosti Pauza Chcete-li pozastavit p ehrávání, stiskn te tla ítko Posun vp ed Mesunout vp ed stla ením tla ítka Posun zp t Mesunout zp t stla ením tla ítka NASTAVENÍ PVR V menu Multimedia - PVR - Nastavení PVR Délka záznamu Opakování 8. SPECIÁLNÍ FUNKCE SPECIÁLNÍ FUNKCE 8.1. Funkce FastScan T e kud je tato funkce aktivní (kapitola ) nelze 8.2. Funkce Skylink aktualizace seznamu. lupracuje s va frekvencích. nuje kanál Seznam poz Poznámka: z kanál se automaticky objeví na konci seznamu. o pínat Standby OTA Funkce je aktivní, pouze pokud je p ijíma v pohotovostním P ijíma je nastaven, aby se den ve 3 hodiny ráno zapnul a provil dostupnost software. Pokud není aktualizace k dispozici, p ijíma se op t do 1 min vypne. Pokud je sw k dispozici, p ijíma za ne software stahovat do pam ti. stahování je závislá na toku vysílatelem a m trvat cca min. Po dobu stahování nelze p ijíma ovládat. Je-li stahování dokon eno, p ijíma se sám vypne. Po zapnutí se nabídne aktualizace software, která trvá cca 4 minuty. Po dobu aktualizace s p ístrojem nemanipulujte ANI P ÍSTROJ NEVYPÍNEJTE. Mohlo by dojít k poškození a ztrát záruky. Pokud je aktualizace odmítnuta, software se z pam ti a proces se zopakuje p íští den. Pn (viz menu Irdeto karta) 8.5. P ímý p ístup k zaslané zpráv Pokud Vám provozovatel Vaší p karty zašle zprávu, tato se zobrazí p ímo na obrazovce, nebo se zobrazí na obrazovce logo obálky. Stisknutím tla ítka se zpráva zobrazí. Op stisknutím tla ítka se zobrazí další zpráva. tení zpráv opustíte stisknutím tla ítka EXIT Poznámka: Logo obálky bude zobrazeno, dokud nebude zpráva p e tena. Poznámka: Zprávy lze znovu zobrazit v menu Irdeto karta.

20 EŠENÍ PROBLÉM TECHNICKÉ SPECIFIKACE 9. EŠENÍ PROBLÉM 10. TECHNICKÉ SPECIFIKACE Problém LED dioda na p ední stran p ijíma e nesvítí, nebo p ijíma není napájen Nejde obraz Nejde zvuk Dálkový ovlada nefunguje Špatná kvalita obrazu ístroj zapnut Chybí signál N P ijíma ešení Zapojte správn sí ový kabel do zásuvky. Zkontrolujte, zda p Zkontrolujte, zda je výstupní video port p ipojen k televizoru. Zkontrolujte, zda je na televizoru nastaven správný video výstup. Zkontrolujte zapojení audio kabel. Zkontrolujte úrove hlasitosti televizoru. Stiskn te tla ítko MUTE. te jej p p e. te baterie. Zkontrolujte sílu signálu v Editace kanál. Je-li nízká, zkuste p eto it parabolu. P í Varovné zprávy Zapojte správn anténu. Editace kanál. a dovnit. Napájení - Typ zdroje SMPS - Vstupní nap tí AC 95V~240V 50Hz / 60Hz - Max. spot eba energie Max. 25W - Less than 1.0W Tuner - Vstupní frekvence 950 ~ 2150MHz - Vstupní úrove signálu - 75 Unbalanced - Typ konektoru F Typ zdí ka - DiSEqC 1.0,1.1, 1.2, USALS (1.3) ko patibilní Systémové prost edky - 8Mbyte - SDRAM 256Mbyte Video dekodér - T MPEG-1, MPEG-2 ISO/IEC , Profiles/levels H.264(MPEG4 part 10) hlavní a vysoký profil - Datový tok Level 4.1/MPEG-2 Max. 15Mbit/s - 4:3, 16:9 - Video výstup CVBS, HDMI, RGB - Rozlišení obrazu 1080p, 1080i, 720p, 576p, auto Audio dekodér - Audio dekódování MPEG-1 vrstvé I/II, MPEG-2 vrstvé II - Re i zvuku MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC/ Dolby Digital, DTS (volitelné) Stereo analogový výstup 37 38

21 SCART - TV RCA - Video RCA S-VHS, S/PDIF, HDMI - S/PDIF - HDMI Video out (CVBS), Slow / Fast Blanking Audio out (levý & pravý) RCA/Cinch, Video výstup (CVBS) Audio (levý / pravý) Digitální audio výstup Digitální audio a video výstup - Datový port USB (host) USB 1.1/2.0 kompatibilní (5 Vdc Max.500mA) P ední panel - Tla ítka 7 tla ítek (Standby, CH+, CH-, VOL+, VOL-, MENU, OK) - Displej FND - SMART CARD Zadní panel - Sí ový kabel - 1 TUNER (1 RF vstup & 1 Loop through) - 1 SCART (TV) - RCA (CVBS, AUDIO L/R) - USB - HDMI - S/PDIF Fyzické parametry - Rozm ry 250(W) x 180(D) x 53(H) mm - Hmotnost 2.0 kg - Pracovní teplota 0 C ~ +45 C - Skladovací teplota -10 C ~ +70 C 39

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka HIGH DEFINITION DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ se čtečkou IRDETO 1x COMMON INTERFACE Uživatelská příručka GS 7020HDi GS7020HDi_manual_cz.indd 1 23.6.2010 14:18:15 2 GS 7020HDi Uživatelská příručka Upozornění

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

O B S A H 1. ÚVOD 1.1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

O B S A H 1. ÚVOD 1.1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O B S A H 1. Úvod 1.1. Bezpečnostní informace 1.2. Záruka výrobku 1.3. Obsah obalu 2. Přední panel 3. Zadní panel 4. Dálkový ovladač 5. Připojení 5.1. Spolupráce s motorem DiSEqC 1.26. Hlavní menu 7. Programy

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Uživatelská příručka FERGUSON AC-8000HD DVB-C

Uživatelská příručka FERGUSON AC-8000HD DVB-C Ferffffffffff Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD Uživatelská příručka FERGUSON AC-8000HD DVB-C Obsah Obsah...2 Kapitola 1 - Než začneme...3

Více

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ Před tím, než začnete digitální měřič používat, přečtěte si prosím tento návod na použití. Technické specifikace a způsob provozu, které jsou

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7055HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7055HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO LINK je systém Vysíla e a P ijíma e, který poskytuje bezdrátové spojení mezi hlavním zdrojem Audio a Video signálu

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA

Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA Při čtení tohoto návodu spolupracujte s obrázky orginálního návodu Bezpečnost 1 Hlavní napájení : 90 240V AC 50/60 Hz 2 Udržujte příjímač v

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Uživatelský manuál. TSCX PVR Ready

Uživatelský manuál. TSCX PVR Ready Uživatelský manuál CX PVR Ready TSCX PVR Ready Obsah Bezpe nostní opat ení...2 D ležité bezpe nostní instrukce...2 Upozorn ní...3 Než za nete...3 Hlavní vlastnosti...3 P íslušenství...4 Popis hardwaru...5

Více

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd Uživatelská příručka Užívateľská príručka Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač ZIRCON ihd Obsah - CZ Obecné informace - Technické parametry 4 Obecné informace - Bezpečnostní pokyny

Více

GC-PTV-TAF. Uživatelská příručka. Digitální hybridní TV karta. Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R

GC-PTV-TAF. Uživatelská příručka. Digitální hybridní TV karta. Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R GC-PTV-TAF Digitální hybridní TV karta Uživatelská příručka Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R 1. Představení 1.1. Přehled Děkujeme za zakoupení digitální hybridní TV karty značky GIGABYTE. S touto vysoce kvalitní

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

Copyright ALLCOM, spol. s r. o. Stránka 1

Copyright ALLCOM, spol. s r. o. Stránka 1 Copyright ALLCOM, spol. s r. o. Stránka 1 Obsah Upozornění... 4 Bezpečnost a bezpečnostní upozornění... 5 Dříve než začnete... 6 1.1 Vlastnosti 7 1.2 Obsah balení 8 Správná likvidace tohoto zařízení...

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb vybrali právě naši společnost itself s.r.o.. Naše společnost Vám přináší

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Pokyny k bezpečnému používání 2 Popis tuneru a dálkového ovládání 3-4 Připojení tuneru 5-6 Ovládání pomocí dálkového ovladače 7-14 První kroky 7-8 Zapnutí tuneru

Více

MIKADO 200. Automobilový DVB-T tuner. Uživatelská příručka

MIKADO 200. Automobilový DVB-T tuner. Uživatelská příručka MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele před nebezpečným vysokým napětím

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypn te p i vkládání a vyjímání pam ové karty, abyste p edešli poškození jednotky nebo karty. 1) Zamezte kontaktu s vodou. Bezpe nostní opat ení 2) Vypn te p ístroj

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Kapitola 1 - Neţ začneme... 3 1.1 Vlastnosti... 3 1.2 Obsah balení...

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Dreambox DM 100 S / C / T

Dreambox DM 100 S / C / T Dreambox DM 100 S / C / T Příručka uživatele Přijímač digitální TV pro příjem volných a zakódovaných TV a rozhlasových programů. Komunikační rozhraní Dekodér karet pro přístup k zakódovaným programům 1

Více

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky Záruka produktu Tento přijímač slouží pro příjem HD signálu pro digitální satelitní vysílání. Tento návod k obsluze může být změněn v závislosti na zlepšení funkcí. Pokud nebudete dodržovat pokyny uvedené

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEDSTAVENÍ A ZAPOJENÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEDSTAVENÍ A ZAPOJENÍ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...1 PŘEDSTAVENÍ A ZAPOJENÍ...2 1 ZÁKLADNÍ FUNKCE...6 1.1 JEDNODUCHÁ INSTALACE...6 1.2 OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI...6 1.3 VÝBĚR PROGRAMŮ...7 1.4 SEZNAM OBLÍBENÝCH PROGRAMŮ...8

Více

DVB-T Recorder Series

DVB-T Recorder Series DVB-T Recorder Series Návod k použití ACTEON COLISEUM VICTORIA VAROVÁNÍ ABYJSTE PŘEDEŠLI SPÁLENÍ PŘÍSTROJE NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NIKDY NEZAPOJUJTE ZAŘÍZENÍ DO NEOVĚŘRENÉ ZÁSUVKY, NEBO PRODLUŽOVAČKY.

Více

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2101. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2101. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2101 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) 8 časovač Jednoduchá instalace a naladění 2 Scart AV pro TV, Video

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. S2 1 card premium magic ML 1200S S/S2

NÁVOD K POUŽITÍ. S2 1 card premium magic ML 1200S S/S2 NÁVOD K POUŽITÍ S2 1 card premium magic ML 1200S S/S2 Struktura hlavního menu IPTV Jedná se rozsáhlou funkci, která umožňuje, že uživatel může využívat množství různých mediálních obsahů, jako je AnyTV

Více

Golden Media / Golden Interstar

Golden Media / Golden Interstar Golden Media / Golden Interstar UNI-BOX 9060 CRCI HD PVR UNI-BOX 9080 CRCI HD PVR Combo Návod na použitie i Obsah 1. BEZPEČNOST...3 2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...3 3. VLASTNOSTI...5 5. PŘEDNÍ PANEL...7

Více

Představení. Vážení zákazníci,

Představení. Vážení zákazníci, Představení Vážení zákazníci, Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy Homecast, leadera na trhu digitální televize. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme si Vás upozornit na několik

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

IP Set-top box MOTOROLA VIP1003

IP Set-top box MOTOROLA VIP1003 IP Set-top box MOTOROLA VIP1003 Uživatelský průvodce Určeno pro koncové uživatele služby kabelové televize viatv T-Mobile Czech Republic a.s., 2015 http://viahome.cz Stránka 1 Obsah Bezpečnostní opatření...

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver Uživatelský návod OBSAH 1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 2 RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ... 5 3 VLASTNOSTI... 7 4 JAK PŘIPOJIT PŘIJÍMAČ... 8 5 HARDWARE:... 10 6 SLEDOVÁNÍ TV... 13 7 ČINNOST

Více

HD kamera v podstavci

HD kamera v podstavci HD kamera v podstavci Návod k použití Hlavní výhody produktu: Naprosto dokonalé maskování skryté kamery HD rozlišení Výdrž v pohotovostním módu až 700 hodin (30 dní) www.spionazni-technika.cz Stránka 1

Více

Návod k obsluze DI-WAY IRD-4000. Satelitní přijímač Irdeto Skylink Ready

Návod k obsluze DI-WAY IRD-4000. Satelitní přijímač Irdeto Skylink Ready Návod k obsluze DI-WAY IRD-4000 Satelitní přijímač Irdeto Skylink Ready Podporuje SD / HD (MPEG4 AVC/H.264) Funkce FastScan pro automatické naladění přijímače 1 čtečka karet Irdeto/ICE Funkce USB PVR (použitím

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Set-top box Motorola VIP-1003

Set-top box Motorola VIP-1003 Set-top box Motorola VIP-1003 1 Set-top box Motorola VIP-1003 Obsah Příprava k využívání služeb IPTV... 4 Set-top box Motorola VIP-1003... 4 Co najdete uvnitř balení... 4 Popis set-top boxu... 5 Zapojení

Více

Mobilní projektor. Průvodce rychlým používáním

Mobilní projektor. Průvodce rychlým používáním Mobilní projektor Průvodce rychlým používáním Průvodce rychlým používáním... 4 2011 3M. Všechna práva vyhrazena. 3 Děkujeme vám Děkujeme vám za zakoupení tohoto mobilního projektoru značky 3M. Nyní si

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

22FL532/10 22FL552/10 26FL532/10 26FL552/10 32FL532/10 32FL552/10

22FL532/10 22FL552/10 26FL532/10 26FL552/10 32FL532/10 32FL552/10 22FL532/10 22FL552/10 26FL532/10 26FL552/10 32FL532/10 32FL552/10 Obsah INFORMACE O P ÍSTROJI...1 Informace o ochranných známkách...1 Opravy...1 išt ní krytu...1 išt ní panelu...1 Dálkové ovládání / TV...2

Více

Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS

Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS Verze 2 nově obsahuje následující nové funkce. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a uživatelskou příručku dodanou se strojem PR-650 (která obsahuje

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR ÚVOD Upozornění Před použitím přístroje si přečtěte tento uživatelský manuál. Dodržujte veškeré instrukce. Manuál uschovejte pro pozdější použití. Symboly Poznámka Varování

Více

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Funkce ovladače 16kanálový DMX dimmer ovladač Jednoduché programování 16 vestavěných programů 16 uživatelských programů Midi In, Out, a Thru

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Obsah UPOZORNĚNÍ. Obsah

Obsah UPOZORNĚNÍ. Obsah Obsah Obsah UPOZORNĚNÍ Na trhu se objevuje mnoho USB zařízení, která nejsou vždy plně kompatibilní s platnými standardy. Některé USB flash disky (klíčenky) mají příliš nízkou rychlost čtení a zápisu a

Více

Minix NEO X6. Uživatelská příručka CZ

Minix NEO X6. Uživatelská příručka CZ Minix NEO X6 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO X6 Minix NEO X6 je revoluční media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali 450. S

Více

Obsah. 1. Obecné Informace. 2. Obsah. 3. Provozní instrukce. 4. Aktualizace programu. 5. Porucha snímání. 6-2. Specifikace ČESKY GERMAN FRENCH ESPAÑA

Obsah. 1. Obecné Informace. 2. Obsah. 3. Provozní instrukce. 4. Aktualizace programu. 5. Porucha snímání. 6-2. Specifikace ČESKY GERMAN FRENCH ESPAÑA Obsah 1. Obecné Informace 1-1. úvod 1-2. Vhodné použití a provoz 1-3. Bezpečnostní pokyny 2. Obsah 2-1. Příslušenství 2-2. Názvy dílů 3. Provozní instrukce 3-1. Schéma zapojení 3-2. Popis funkcí 4. Aktualizace

Více

Digitální pozemní přijímač MX56

Digitální pozemní přijímač MX56 Digitální pozemní přijímač MX56 OBSAH Bezpečnostní informace... 4 Hlavní zdroj... 4 Přepětí... 4 Tekutiny... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Připojení k anténě... 4 Balení... 5 Zadní panel... 5 Dálkový ovladač...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

HD satelitní přijímač Optimum HD X310

HD satelitní přijímač Optimum HD X310 HD satelitní přijímač Optimum HD X310 recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 5 Dálkové ovládání...

Více

Návod k obsluze, beta 2 Ferguson HF8800 HD / Ferguson HF 8900HD ( rozšířen o rozhraní USB) Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál.

Návod k obsluze, beta 2 Ferguson HF8800 HD / Ferguson HF 8900HD ( rozšířen o rozhraní USB) Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Návod k obsluze, beta 2 Ferguson HF8800 HD / Ferguson HF 8900HD ( rozšířen o rozhraní USB) Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Upozorňujeme, že využití kteréhokoliv zařízení pro nelegální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

1. PŘEHLED FUNKCÍ PŘÍJEM: DVB & VBI Teletext. 200 kanálů. DVB-T kompatibilní. Rozsah vstupní kmitočtové frekvence: 170Mhz 858 MHz

1. PŘEHLED FUNKCÍ PŘÍJEM: DVB & VBI Teletext. 200 kanálů. DVB-T kompatibilní. Rozsah vstupní kmitočtové frekvence: 170Mhz 858 MHz DVB-H 834 OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEHLED FUNKCÍ... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 3. PŘÍPRAVA... 4 3.1. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 4 3.2. PŘIPOJENÍ... 4 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TV... 4 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VCR... 5 3.2.3.

Více

WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách

WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách Návod k použití Hlavní výhody produktu: Vzhledem k výkonu malá velikost Wifi HD kvalita www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. USB konektor 2. Baterie

Více

Opticum Crystal Digitální pozemní přijímač

Opticum Crystal Digitální pozemní přijímač Opticum Crystal Digitální pozemní přijímač Bezpečnostní opatření Tento přijímač byl navržen a vyroben tak, aby splňoval mezinárodní bezpečnostní normy. Před použitím tohoto přijímače si pozorně přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Černá skříňka DVR07 Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3 Obsah 1. Vlastnosti a p íslušenství...1 2. P ipojení...2 3. Remote Control...2 4. První instalace...3 5. Main Functions...4 5.1 Uspo ádání Menu...4 5.2 Hlavní Menu...4 5.3 Seznam program...5 5.4 Hledání

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

DVB-T Tuner. Ver.3.0.*. Firmware

DVB-T Tuner. Ver.3.0.*. Firmware DVB-T Tuner Ver.3.0.*. Firmware Xtreamer Prodigy podporuje digitální vysílání s funkcí záznamu při použití interního DVBT tuneru. Vysílání je dostupné v hlavním menu v tabulce App. S DVBT modulem můžete

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

AMIKO Alien 2 ZÁRUČNÍ LIST. Rychlá uživatelská příručka pro Amiko Alien 2. na výrobek

AMIKO Alien 2 ZÁRUČNÍ LIST. Rychlá uživatelská příručka pro Amiko Alien 2. na výrobek ZÁRUČNÍ LIST na výrobek AMIKO Alien 2 Rychlá uživatelská příručka pro Amiko Alien 2. Tento návod popisuje základní údaje o přijímači, a funkce dálkového ovladače... Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Bluetooth sluchátka Fontastic X540Ri jsou ideálním společníkem pro poslech hudby a vyřizování telefonních hovorů. Užijte si hudbu v prvotřídní kvalitě díky

Více

Digitální přijímače 2008/09

Digitální přijímače 2008/09 Digitální přijímače 00/09 Novinka HS9000 CIPVR < 400mm > Digitální TwinHDTVPVR satelitní přijímač s TB HDD a twin tunerem HDTV 00i TwinTuner HDMI. HDD 000 GB USB.0 LAN 00Mbit Y,Pb,Pr EPG VFD OS Unicable

Více

Seezus RX270 - FULL HD kamera do auta

Seezus RX270 - FULL HD kamera do auta Seezus RX270 - FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis produktu 1) IR přísvit 2) Reproduktor 3) Vstup GPS 4) HDMI konektor 5)

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios

APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios OBSAH PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 FUNKCE... 3 INSTALOVÁNÍ APLIKACE IMATION LINK... 3 PŘECHOD Z APLIKACE IMATION POWER DRIVE... 3 SPUŠTĚNÍ

Více

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic)

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) Obecný popis DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) RDS funkce nabízí popis stanic a automatické nastavení času CD MP3 WMA a USB přehrávání

Více

Egreat i5 Pocket PC s Windows 10

Egreat i5 Pocket PC s Windows 10 Egreat i5 Pocket PC s Windows 10 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Egreat i5 Pocket PC s OS Windows 10 Egreat i5 Pocket PC je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více