GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK"

Transkript

1 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ P ístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sb rné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. P ístroj je zhotoven z recyklovatelných materiál, které by p i recyklaci m ly být odd leny. by se m l na tomto procesu podílet odnesením ístroje na místní sb rné místo. Na tato místa se informujte na p íslušném ú ad. HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní zna ky nebo registrované obchodní zna ky HDMI Licensing LLC. V Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky spole Laboratories. INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Prístroj nevhazujte do komunálneho odpadu. Odneste ho na zberné miesto, kde bude ekologicky zlikvidovaný. Prístroj je zhotovený z recyklovate ných materiálov, ktoré by pri recyklácii mali by oddelené. by sa mal na tomto procese podie a odnesením ného prístroja na miestne zberné miesto. Na tieto miesta sa informujte na príslušnom úrade. HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné zna ky alebo registrované obchodné zna ky HDMI Licensing LLC. GS 7056 V osti Dolby Laboratories.

2 OBSAH OBSAH 1. BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE P ÍSLUŠENSTVÍ 4 2. POPIS HARDWARE P EDNÍ PANEL ZADNÍ PANEL DÁLKOVÝ OVLADA 7 3. PR VODCE SNADNOU INSTALACÍ P IPOJENÍ P IJÍMA E INSTALACE P IPOJENÍ P IJÍMA E STRUKTURA MENU OPERA NÍ MENU EDITACE KANÁL NASTAVENÍ IRDETO KARTA MULTIMÉDIA HRY PR VODCE EPG JAK NAHRÁVAT A P EHRÁVAT RYCHLÉ NAHRÁVÁNÍ ASOVÉ NAHRÁVÁNÍ TIME SHIFT P EHRÁVÁNÍ NASTAVENÍ PVR SPECIÁLNÍ FUNKCE EŠENÍ PROBLÉM TECHNICKÉ SPECIFIKACE 38

3 BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE 1. BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE 1.1. P ÍSLUŠENSTVÍ P ístroj byl vyroben tak, aby odpovídal mezinárodním bezpe nostním standard m. Následující informace t te pe liv. Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující p íslušenství. NAPÁJENÍ: AC 95~240V 50/60Hz UMÍST NÍ: p P Nep High Definition satelitní p GS 7056HDi TEKUTINY: p IŠT NÍ: P p e p VENTILACE: p l p p p p p p l e P DOPL KY: zp p p BOU KY: p bou lo P p p ep p p 3 4

4 ARE 2. POPIS HARDWARE 2.2. ZADNÍ PANEL 2.1. P EDNÍ PANEL ) CH: Tla 2) 3) VOL: Tla MENU: 4) OK: 5) ON/OFF: Tla 6) INFRA ERVENÝ SNÍMA : 7) DISPLEJ 7 SEGMENTOVÝ: 8) SLOT PRO KARTY: 1) LNB IN: T 2) IF OUT: 3) TV SCART:RT 4) HDMI: 5) USB HOST PORT: 6) RCA: 7) S/PDIF DIGITAL OUTPUT: T 8) POWER SWITCH: 9) POWER INPUT: 5 6

5 2.3. DÁLKOVÝ OVLADA 1) POWER: k p p e do jeho op 2) MUTE: 3) SLEEP: ( po 4) V.FORMAT: M HD video výstupu T 5) : i 6) : P televize 7) 0~9: 8) : P 9) LAST: V se o úrove zp t p i 10) MENU: Pro 11) VOL+ / VOL-: 12) EXIT: 13) CH / CH : P p 14) / : 15) OK: pro P i televize 16) / : kurzor po t r 17) / : o dop edu zp ) GUIDE: 19) FAV: 20) INFO: 21) : 22) ERVENÉ / ZELENÉ TLA ÍTKO: je ur pro Irdeto (p p z T i pro s 23) MODRÉ / TITULKY TLA ÍTKO: Toto je ur pro & titulk 24) / AUDIO TLA ÍTKO: & otev 25) PLAY : P 26) STOP : 27) RECORD : 28) PAUZA : T 29) P etá ení zp t ( ) a p etá ení vp ed ( ): P 30) Posun zp t ( ) a posun vp ed ( ): 31) : 32) : 33) ZOOM: 34) SAT: 35) : 36) Zachycení: i p 38) P P 7 8

6 PR VODCE SNADNOU INSTALACÍ 3. PR VODCE SNADNOU INSTALACÍ 3.2. INSTALACE Jazykové nastavení Toto menu Vás provede první instalací GoSAT GS 7056HDi. Prosím vyberte jazyk P IPOJENÍ P IJÍMA E P ipojení antény a TV/Video P ipojte kabel k LNB pomocí F konektoru. P ipojte SCART kabel, RCA nebo HDMI kabel podle obrázku. Nejlepší kvalitu obrazu získáte propojením pomocí HDMI kabelu. HIFI Lze vybrat pouze volbu FastScan. USB TV Napájení / Zapnutí P ipojte sí ový kabel do zásuvky. Zapn te hlavní vypína na zadní stran p ístroje. Stiskn te tla ítko STANDBY na p ijíma i, nebo dálkovém ovlada i. DisEqC 1.0 Pokud ístupové karty ip byl na vzdálen jší stran a smoval dol 9 10

7 P 5. STRUKTURA MENU 4. P IPOJENÍ P IJÍMA E Hlavní menu Úprava stanic Editace seznamu Seznam FAV Nastavení TP 4.1. UMÍST NÍ P IJÍMA E P by l e by y by 4.2. ZAPOJENÍ ANTÉNY LNB LNB IN by ly F 4.3. ZAPOJENÍ K EXTERNÍM P ÍSTROJ M TV 1) Zapojení televizoru LNB y e V RT RT (F ) Zapojení externího Hi-Fi audio systému L ) Zapojení jiných satelitních p ijíma LNB IN IF OUT Pr vodce EPG Nastavení Irdeto karta Multimédia Hry Instalace Informace Stav karty Stav Loaderu Upgrade Software PVR Seznam MP3 Seznam obr Seznam médií Sokoban Tetris Jazyk A/V nastavení OSD nastavení Odeslat do USB Info o produktu HDMI Informace Nahrané programy Nastavení PVR MP3 Seznam MP3 Soubory JPEG seznam Seznam zachycených Seznam médií USB mód - Odebrat

8 OPERA NÍ MENU 6.1. EDITACE KANÁL 6. OPERA NÍ MENU HLAVNÍ MENU Editace kanál V menu Úprava kanál vyberte Editace kanál. Kanály m vymazat, uzamknout, m nit jejich název atd. Pro p epínání mezi seznamem televizních / rádiových kanál stiskn te tla ítko TV/Radio. < Funkce hlavního menu > 1. ÚPRAVA KANÁL - Toto menu nabízí funkce jako je vymazání nebo zamknutí kanál, zm na jejich názvu nebo p idání / odebrání ze skupiny oblíbených. 2. NASTAVENÍ - Toto menu nabízí funkce jako instalace, upgrade softwaru, návrat k továrním hodnotám a detailní informace o STB. 3. Irdeto karta - Toto menu zobrazuje stav karty Irdeto. 4. MULTIMÉDIA - Mi sledování film. 5. HRY - Obsahuje 2 hry. 6. PR VODCE EPG - Programové informace jsou dostupné, pouze pokud jsou poskytovány vysíla- em. < Tip > V p ípad Pokud vyvoláte funkci, která není dostupná, zobrazí se na obrazovce ikona Unavailable. * ervené tla V * Zelené tla Zamkne / odemkne kanál po zadání PIN chcete uzam ený kanál * ejmenování kanálu. Zobrazí se klávesnice, pomocí které zadáte nový název kanálu. * * Tla ítko Zobrazí se okno s funkcemi T íd ní. T íd ní znamená, m kanály se adit podle abecedy, nebo jako p ednastavené. * Oblíbené 1-8 V menu Úprava kanál vyberte FAV Do seznamu oblíbených kanál m kanály p idávat, nebo je odtud odebírat. Seznam nalevo zobrazuje všechny dostupné kanály. Seznam napravo zobrazuje kanály, ozna ené jako oblíbené. Pro p epínání mezi seznamem televizních / rádiových kanál stiskn te tla ítko TV/Radio

9 [P idání kanálu do seznamu oblíbených] - V levé lišt menu vyberte pomocí šipek ( / ) seznam oblíbených kanál a potvr te OK. - Pomocí šipek ( / ) vyberte ze st ední lišty kanál, který chcete p idat a stiskn te zelené tla ítko. P epínat se mezi lištami m / ). < Tip > - P idání jednoho kanálu do n kolika seznamu oblíbených kanál : Pomocí tla ítka FAV vyberte n kolik seznam oblíbených kanál a potvr te OK. [Vymazání kanálu ze seznamu oblíbených] - Vyberte kanál a stiskn te ervené tla ítko Výb r satelitu V menu Instalace vyberte Výb r satelitu. P ijíma je vybaven p informacemi transpondér pro r zné satelity. Pomocí šipek ( / ) vyberte satelit a stiskn te OK. Pro jeho deaktivaci stiskn te tla ítko OK znovu Lad ní V menu Instalace vyberte Lad ní. Pomocí šipek ( / / / ) nastavte parametry jvyšší. Po nastavení všech parametr stiskn te ervené tla ítko. < Varování > V p ípad ty. [Jiné funkce] - T íd ní: T ídí kanály v seznamu bu abecedn, nebo podle p ednastaveného po ádku. - P esunout: P esune kanál na jinou pozici v seznamu. - P ejmenovat: P ejmenuje kanál pomocí zobrazené klávesnice NASTAVENÍ nastavení a detailní informace o systému. Podle stavu zapnutí funkce FastScan je zde take: Instalace Instalaceuje nastavit parametry nezbytné pro p Satelit: Vyberte satelit, který chcete nastavit. Frekvence LNB: 22 khz: Zapn te nebo vypn te 22kHz. DiSEqC 1.0 / 1.1: Typ motoru: Seznam TP: Vyhledávání sít : Typ vyhledávání: Pokud DiSEqC vyberte íslo portu, jinak bude vybrána volba Vypnuto. Vyberte mezi 1.2 / USALS / Vypnuto. V Pokud zapnete tuto funkci, vyhledají se nové nebo neznámé transpondéry. Auto / Ru ní / Rozší ené. Auto - Vyhledá všechny transpondéry. Ru ní - Vyhledá ur itý transpondér. Rozší ené - Vyhledá ur itý kanál transpondéru. Vyberte druh kanál, který se má vyhledávat

10 Proces vyhledávání kanál trvá n kolik minut. Nalevo se zobrazí nalezené televizní kanály, napravo nalezené rádiové kanály. asová osa dosáhne 100%, vyhledávání je dokon eno. Tla ítkem OK Jazyk V menu vyberte Jazyk. Zde m. < Tip > Vyhledávání mit stisknutím tla ítka Exit Nastavení TP (transpondéru) V menu Instalace vyberte Nastavení TP. Pomocí šipek ( / ) vyberte transpondér a potvr te OK. Údaje vkládejte pomocí íselných tla ítek. * Zelené tla ítko: P idat nový transpondér. * ítko: Vybrat satelit. * ervené tla ítko: Vyhledat kanály. Jazyk Menu: Jazyk zvuku: Druhý jazyk zvuku: Titulky: Jazyk titulk : Druhý jazyk titulk : Vyberte jazyk pro menu. Vyberte jazyk zvuku p ehrávaného programu. Pokud je na výb r n kolik jazyk, automaticky se vybere nastavený jazyk. Pokud jazyk, který je nastaven jako jazyk zvuku, není v programu Vyberte Zapnout / Vypnout titulky. Vyberte jazyk titulk. Tednastavený. Pokud jazyk, který je nastaven jako jazyk titulk, není v programu D tský zámek V menu vyberte D tský zámek. Zde m nastavit v kový limit, zm nit PIN kód a zamknout menu a kanály. To všechno pomocí tla ítek se šipkami ( / / / ). - u zamknutého menu nebo kanálu - ení nedosahuje nastaveného v kového limitu V tomto menu m nastavit jazyk, as, asova, rodi ovský zámek, A/V nastavení, OSD a p enos dat na USB

11 V kový limit: Zm nit PIN kód: Zamknutí kanálu: Zadejte v k. Zadejte nový PIN kód. Zamkn te / odemkn te menu, nebo te / zamykání. Pro zamknutí kanálu jej vyhledejte v seznamu. Nastavte hodnoty do všech polí a erveným tla ítkem. Tla ítkem Menu se vrátíte do p edchozího menu. V p ípad, se vypínání / zapínání kryje s p edchozími zadáními, nový asova as V menu vyberte as. Nastavte datum a as. Datum: GMT: as: Letní as: Auto - Datum a as budou nastaveny podle informací z vysílání. Manual - Nastavte datum a as manuáln. Nastavte Vypn te / zapn te letní as asova V menu vyberte asova. Zde m nastavit, v ase se má p ijíma sám vypnout nebo naopak zapnout. Pro funkci zapínání nechejte televizor zapnutý, nebo nastavte asova. * ítko: P idat asova. * ítko: Vymazat asova. * ítko: Vymazat všechny asova e. Kanál: Cyklus: Datum: as spušt ní: Trvání Spánek - K vypnutí p ijíma e. Probuzení - K zapnutí p ijíma e. Vyberte kanál, který se má spustit po zapnutí. Vyberte Jednou / Denn / Týdn. Tla ítkem OK vyberte datum. Zadejte as, kdy se má p ístroj vypnout nebo zapnout A/V nastavení V menu vyberte A/V nastavení. Zde m 19 20

12 Video výstup: Vyberte mód CVBS, nebo RGB. HDMI výstup: Vyberte mód RGB, YCbCr, nebo Auto. Typ obrazovky: Vyberte 4:3, 16:9 Vyberte Pillar Box (16:9), Letter Box (4:3), Pan & Scan nebo Auto. HD Formát: ebo Auto. HDMI zvukový výstup : HDCP : Nastavení obrazu : CP. V menu. Zde m OSD nastavení V menu OSD nastavení P V menu P. Zde me. Pr Nízko-spot ební informa nebo Stále. te / te V tomto A V V. Vyberte menu, na r nebo T V menu Nastavení Tovární. Zde m do not te budete o PIN V menu. Vyberte menu y 21 22

13 Informace Info o produktu 6.3. IRDETO KARTA V tomto menu se karty a kartu y oftt y tomto menu pro ytak ku y p s Pro menu na Vp kart HDMI informace Po t k kartyk V toto menu k ruaci p 6.4 MULTIMÉDIA B) V Multimédia menu m 23 24

14 MP3 Seznam Vyberte MP3 Seznam z menu Multimédia. Díky této funkci m poslouchat hudbu. Vyberte MP3 soubory ze seznamu pomocí šipek ( ) a spus te hudbu stisknutím tla ítka OK. Také si m vytvo it sv j vlastní seznam MP3 Seznam * ervené tla ítko: Vymazat MP3 soubory ze seznamu. * Zelené tla Seznam obrázk JPEG soubory Vyberte JPEG soubory z menu Seznam obrázk. M se podívat na JPEG na ) a stiskn te OK. * ervené tla ítko: V * Zelené tla ítko:. * ervené tla ítko: P ru hodinových ru i ek. * ): Zobrazit p edchozí. * ): Zobrazit další MP3 soubory < MP3 soubory > * ervené tla ítko: Vymazat MP3 soubory ze seznamu. * ítko: P idat ozna ené soubory do seznamu. * Modré tla ítko: P idat všechny soubory do seznamu. < MP3 Seznam > * ervené tla ítko: Vymazat MP3 soubory ze seznamu. * Zelené tla ítko: Vymazat všechny MP3 soubory ze seznamu Seznam zachycených Vyberte Seznam zachycených z menu Seznam obrázk. vyberte zachycený soubor pomocí ) a stiskn te tla ítko OK pro zobrazení na celou plochu. Pro funkci zachycení Capture tla ítko. * ervené tla ítko: V * Zelené tla ítko:

15 Seznam médiít Seznam médiít i n m t v * Form USB Mód V menu vyberte. T ízení. Bezpení USB za ízení P ed za ízení vyberte toto menu tla Poté n Disk / Pam Správce soubor Tato V na. Vyberte menu Správce soubor v menu Disk / Pam. * ervené tla * Zelené tla * * Modré tla Vytvo. P nebo MP3 lze dat. Sta í za 27 28

16 V pbezpe né vyjmutí USB za ízení USB Mód T. < Poznámka > p p HRY T V e Cyklus.. * V p 6.6. PR VODCE EPG // ). * V * * *.. Pro ( / ). Pro / ). Pro p * * 29 30

17 V P V 7. JAK NAHRÁVAT A P EHRÁVAT PR Rezervace nahrávání v Pr vodci EPG Pr vodce EPG. Pro bezpe 1) y. 2) 3) P 4) 0000). 5) 6) 7.1. RYCHLÉ NAHRÁVÁNÍ y. v pr b Zob- V Rezervace nahrávání v menu asova e po V p v asova e. V asova v PVR v ). P p < Upozorn ní > - - b 7.2. ASOVÉ NAHRÁVÁNÍ asova. zp z Pr vodce EPG. Pro V p e 31 32

18 7.3. TIME SHIFT chcete odejít od sledovaného programu, ale nechcete nic zmeškat, m sledovaný program na chvíli zastavit pomocí funkce Time Shift. Jednoduše stiskn te tla ítko se k televizi vrátíte, budete moci sledovat program od chvíle, kdy jste stiskli tla ítko. * P i p ehrávání lze zm nit zvukovou stopu (je-li k dispozici) stisknutím tla ítka * Stisknutím tla ítka lze vyvolat informace o nahrávce. Pozn. Spušt ní titulk, nebo p epnutí zvukové stopy mkolik sekund B hem p ehrávání si m ozna it bod na indikátoru pr b hu nahrávání pomocí a sledovat tak program od zvoleného bodu. 1) Stiskn te tla ítko pro zobrazení pr b hu. 2) Pro ozna ení erveným bodem stiskn te tla ítko podruhé. 3) Stiskn te nebo k návratu k ozna enému bodu. Time shift > 1) Stiskn te tla ítko, Time Shift se spustí na sledovaném kanálu (obraz se zastaví). 2) Stiskn te tla ítko nebo tla ítko pro p ehrávání. 3) Pro zpomalené p ehrávání stiskn te tla ítko. 4) Pro vrácení zp t (Rewind) stiskn te. Pro p ehrání vp ed (Forward) stiskn te. 5) Pro návrat ke sledování stiskn te. 6) 7.4. P EHRÁVÁNÍ Chcete-li sledovat nahraný program, postupujte následovn : 1) Otev ete menu PVR stiskem tla ítka. 2) Vejd 3) Vyberte program, který chcete sledovat stiskem tla ítka OK. Chcete-li zastavit p ehrávání stiskn te. M sledovat vymezený úsek, délka nahrávky je vyzna 1) P i p ehrávání stiskn te tla ítko pro nastavení výchozího bodu opakování. 2) P esu te se do jiné sekce pomocí tla ítka a. 3) Stiskn te tla ítko pro nastavení ukon ení bodu opakování. 4) Pro zrušení opakování stiskn te ješte jednou. * Práv nahrávaný program je zobrazen erven. * P i p ehrávání lze zobrazit titulky (Jsou-li k dispozici) stisknutím tla ítka 33 34

19 P etá ení vp ed B hem p etá ení vp ed. 1) P i p ehrávání stiskn te tla ítko. 2) etá ení stiskn te tla ítko opakovan. 3) Pro návrat k normální rychlosti stiskn te. * Pro p etá ení vp ed jsou k dispozici 4 rychlosti P etá ení zp t ehrání zp t b hem p ehrávání. 1) P i p ehrávání stiskn te tla ítko. 2) Pro zrychlení p etá ení stiskn te tla ítko opakovan. 3) Pro návrat k normální rychlosti stiskn te. * Pro p etá ení zp t je k dispozici 5 rychlostí Pomalé p ehrávání Pro zpomalení p ehrávání. 1) P i p ehrávání stiskn te tla ítko. 2) Pro návrat k normální rychlosti stiskn te. * ehrávání jsou k dispozici 2 rychlosti Pauza Chcete-li pozastavit p ehrávání, stiskn te tla ítko Posun vp ed Mesunout vp ed stla ením tla ítka Posun zp t Mesunout zp t stla ením tla ítka NASTAVENÍ PVR V menu Multimedia - PVR - Nastavení PVR Délka záznamu Opakování 8. SPECIÁLNÍ FUNKCE SPECIÁLNÍ FUNKCE 8.1. Funkce FastScan T e kud je tato funkce aktivní (kapitola ) nelze 8.2. Funkce Skylink aktualizace seznamu. lupracuje s va frekvencích. nuje kanál Seznam poz Poznámka: z kanál se automaticky objeví na konci seznamu. o pínat Standby OTA Funkce je aktivní, pouze pokud je p ijíma v pohotovostním P ijíma je nastaven, aby se den ve 3 hodiny ráno zapnul a provil dostupnost software. Pokud není aktualizace k dispozici, p ijíma se op t do 1 min vypne. Pokud je sw k dispozici, p ijíma za ne software stahovat do pam ti. stahování je závislá na toku vysílatelem a m trvat cca min. Po dobu stahování nelze p ijíma ovládat. Je-li stahování dokon eno, p ijíma se sám vypne. Po zapnutí se nabídne aktualizace software, která trvá cca 4 minuty. Po dobu aktualizace s p ístrojem nemanipulujte ANI P ÍSTROJ NEVYPÍNEJTE. Mohlo by dojít k poškození a ztrát záruky. Pokud je aktualizace odmítnuta, software se z pam ti a proces se zopakuje p íští den. Pn (viz menu Irdeto karta) 8.5. P ímý p ístup k zaslané zpráv Pokud Vám provozovatel Vaší p karty zašle zprávu, tato se zobrazí p ímo na obrazovce, nebo se zobrazí na obrazovce logo obálky. Stisknutím tla ítka se zpráva zobrazí. Op stisknutím tla ítka se zobrazí další zpráva. tení zpráv opustíte stisknutím tla ítka EXIT Poznámka: Logo obálky bude zobrazeno, dokud nebude zpráva p e tena. Poznámka: Zprávy lze znovu zobrazit v menu Irdeto karta.

20 EŠENÍ PROBLÉM TECHNICKÉ SPECIFIKACE 9. EŠENÍ PROBLÉM 10. TECHNICKÉ SPECIFIKACE Problém LED dioda na p ední stran p ijíma e nesvítí, nebo p ijíma není napájen Nejde obraz Nejde zvuk Dálkový ovlada nefunguje Špatná kvalita obrazu ístroj zapnut Chybí signál N P ijíma ešení Zapojte správn sí ový kabel do zásuvky. Zkontrolujte, zda p Zkontrolujte, zda je výstupní video port p ipojen k televizoru. Zkontrolujte, zda je na televizoru nastaven správný video výstup. Zkontrolujte zapojení audio kabel. Zkontrolujte úrove hlasitosti televizoru. Stiskn te tla ítko MUTE. te jej p p e. te baterie. Zkontrolujte sílu signálu v Editace kanál. Je-li nízká, zkuste p eto it parabolu. P í Varovné zprávy Zapojte správn anténu. Editace kanál. a dovnit. Napájení - Typ zdroje SMPS - Vstupní nap tí AC 95V~240V 50Hz / 60Hz - Max. spot eba energie Max. 25W - Less than 1.0W Tuner - Vstupní frekvence 950 ~ 2150MHz - Vstupní úrove signálu - 75 Unbalanced - Typ konektoru F Typ zdí ka - DiSEqC 1.0,1.1, 1.2, USALS (1.3) ko patibilní Systémové prost edky - 8Mbyte - SDRAM 256Mbyte Video dekodér - T MPEG-1, MPEG-2 ISO/IEC , Profiles/levels H.264(MPEG4 part 10) hlavní a vysoký profil - Datový tok Level 4.1/MPEG-2 Max. 15Mbit/s - 4:3, 16:9 - Video výstup CVBS, HDMI, RGB - Rozlišení obrazu 1080p, 1080i, 720p, 576p, auto Audio dekodér - Audio dekódování MPEG-1 vrstvé I/II, MPEG-2 vrstvé II - Re i zvuku MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC/ Dolby Digital, DTS (volitelné) Stereo analogový výstup 37 38

21 SCART - TV RCA - Video RCA S-VHS, S/PDIF, HDMI - S/PDIF - HDMI Video out (CVBS), Slow / Fast Blanking Audio out (levý & pravý) RCA/Cinch, Video výstup (CVBS) Audio (levý / pravý) Digitální audio výstup Digitální audio a video výstup - Datový port USB (host) USB 1.1/2.0 kompatibilní (5 Vdc Max.500mA) P ední panel - Tla ítka 7 tla ítek (Standby, CH+, CH-, VOL+, VOL-, MENU, OK) - Displej FND - SMART CARD Zadní panel - Sí ový kabel - 1 TUNER (1 RF vstup & 1 Loop through) - 1 SCART (TV) - RCA (CVBS, AUDIO L/R) - USB - HDMI - S/PDIF Fyzické parametry - Rozm ry 250(W) x 180(D) x 53(H) mm - Hmotnost 2.0 kg - Pracovní teplota 0 C ~ +45 C - Skladovací teplota -10 C ~ +70 C 39

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV

Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV 1. Vlastnosti A. Specifikace....5 B. Co najdete v balení......6 2. Ovládací prvky A. Přední / Zadní panel..7 B. Dálkový ovladač....8 3. Připojení A. Připojení TV a přijímače...9

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

Multimediálnícentrum. EncoreHD. Uživatelský manuál

Multimediálnícentrum. EncoreHD. Uživatelský manuál Multimediálnícentrum EncoreHD Uživatelský manuál 1. Úvod Aktuální verzi českého manuálu naleznete na www.evolve.cz 1.1 Úvod Tento přehrávač má následující hlavní funkce: Přehrávání filmů - podpora DAT

Více