USE OF MICROWAVE ABSORBERS DURING THERMAL DESORPTION PROCESS UTILIZING MICROWAVE HEATING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USE OF MICROWAVE ABSORBERS DURING THERMAL DESORPTION PROCESS UTILIZING MICROWAVE HEATING"

Transkript

1 USE OF MICROWAVE ABSORBERS DURING THERMAL DESORPTION PROCESS UTILIZING MICROWAVE HEATING VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI Pavel Mašín 1), Jiří Hendrych 2), Jiří Kroužek 2), Martin Kubal 2), Jiří Sobek 3) 1) Dekonta a. s., Dretovice 109, Stehelceves, Czech Republic, 2) Institute of Chemical Technology Prague, Department of Environmental Chemistry, Technicka 5, Prague 6, Czech Republic 3) Institute of Chemical Process Fundamentals of the ASCR, Rozvojova 2/135, Prague 6, Czech Republic Abstract: Microwave thermal desorption can represent an appropriate and energy-saving technology for the removal of POPs from solid contaminated materials. Utilization of microwave irradiation and the heating rate are depending on the type and grain size of exposed materials. Heating of the solid materials can be significantly accelerated by appropriate activators, which may also have catalytic effects. The paper presents two types of microwave absorbers (activators) on the basis of inert fly ash and graphite. Keywords: Thermal desorption, microwave irradiation, microwave absorbers, fly ash, graphite, microwave heating, remediation, soil, rubble, persistent organic pollutants, POPs Abstrakt: Mikrovlnná termická desorpce může být vhodnou a energeticky úspornou technologií pro odstraňování perzistentních organických polutantů (POPs) z pevných kontaminovaných materiálů. Využitelnost mikrovlnného záření a rychlost ohřevu závisí na druhu a zrnitosti exponovaných materiálů. Ohřev materiálů lze významně urychlit vhodnými aktivátory, které mohou rovněž vykazovat katalytické účinky. V příspěvku jsou uvedeny dva druhy aktivátorů na bázi inertního popílku a grafitu. Klíčová slova: Termická desorpce, mikrovlnné záření, mikrovlnný ohřev, popílek, grafit, dekontaminace, zeminy, stavební suť, perzistentní organické polutanty, POPs Úvod Technologie termické desorpce je velmi perspektivní pro odstraňování perzistentních organických polutantů (POPs) z pevných materiálů, neboť je dosahováno vysokých účinností dekontaminace, ovšem výraznější komerční využitelnosti zmíněné technologie brání vysoké investiční a provozní náklady. Jedním z progresivních přístupů snížení energetické náročnosti je zavedení mikrovlnného ohřevu (Wu et al, 2008), jehož zásadní výhodou je simultánní ohřev celého objemu materiálu, který není limitován žádnými koeficienty prostupu a přestupu tepla jako u konvenčního ohřevu, čímž dochází k významnému zkrácení doby zdržení a energetické úspoře. Je však nutné si uvědomit, že v mikrovlnném poli lze ohřívat pouze polární dielektrika, která mají vlastní dipólový moment. U kapalných látek je z hlediska schopnosti jejich ohřevu důležitou veličinou ztrátový faktor, což je imaginární složka ε komplexní permitivity ε, která udává účinnost přeměny elektromagnetického záření na teplo. Vhodnými kapalnými látkami z hlediska účinné absorpce mikrovlnného záření jsou voda, etylenglykol a ostatní jednoduché alifatické alkoholy, dále vodné roztoky alkalických hydroxidů, uhličitanů apod. (Tierney et al 2005). Přítomnost vody se vlivem vysoké hodnoty dielektrického ztrátového faktoru významně projeví v odlišné rychlosti ohřevu suchého a vlhkého

2 materiálu, ovšem optimální je obsah kolem 12 až 20 % hm. (Mašín 2011). Voda rovněž ovlivňuje mobilitu anorganických iontů, čímž dojde ke změně hodnot vodivosti a permitivity daného materiálu a zvýšení absorpce mikrovln. Interakce pevných látek v mikrovlnném poli je vyjádřena tzv. penetrační hloubkou, která udává takovou hloubku průniku mikrovlnného pole, kde výkon mikrovlnné energie klesne o 36 %. Penetrační hloubka obecně závisí na druhu látky, její zrnitosti, u mnoha látek však roste s teplotou ohřevu podobně jako permitivita. V praxi to pak znamená rostoucí absorpci mikrovln s teplotou, vhodným příkladem může být sklo, které lze díky tomuto efektu dobře tavit také v mikrovlnných pecích. Pro pevná dielektrika vzrůstá absorpce mikrovln s rostoucí zrnitostí částic, výtečně absorbují mikrovlny kovové oxidy, grafit, aktivní uhlí (či podobné uhlíkaté materiály), uhličitany a překvapivě i jemně zrnité kovové materiály (Loupy 2006). Současný směr výzkumu a vývoje technologie mikrovlnné termické desorpce integruje do jednoho technologického celku tři základní simultánně probíhající procesy: A) Ohřev materiálu B) Odstranění těkavých kontaminantů s vodní párou C) Rozklad perzistentních kontaminantů pomocí aktivátorů s katalytickými účinky Vzhledem k citlivosti a novosti experimentálních dat ve vztahu k patentové ochraně je předložený příspěvek koncipován formou přehledu spíše v teoretické rovině. Princip chování aktivátorů v mikrovlnném poli Aktivátory představují pomocné látky (aditiva), které jsou přidávány do vsádky pevného materiálu za účelem usnadnění absorpce mikrovlnného záření (Li et al 2009, Robinson et al 2009). S trochou nadsázky lze tvrdit, že jde o jakési akumulátory mikrovlnné energie, kterou okamžitě přemění na teplo a následně ohřívají okolní materiál, jímž jsou obklopeny. Současně mohou vykazovat významné katalytické účinky, kdy na jejich površích může docházet k rozkladu desorbovaných kontaminantů na rozhraní plynné a pevné fáze (Salvador et al 2002, Kinzo 2010). Princip funkce aktivátorů z hlediska ohřevu je znázorněn na obrázku 1 A), B). A) B) Obr. 1: Funkce aktivátorů (aditiv) v materiálu: A) Řez modelovou vsádkou s distribucí částic pevných aktivátorů a prioritním šířením mikrovlnného záření (tučnou přerušovanou čarou), B) Modelová míchaná vsádka s vyznačením hlavních směrů šíření tepla. Zde je naznačen převažující tok mikrovlnného záření k částicím aditiv obr. 1A) a šíření teplotního pole míchanou vsádkou materiálu obr. 1B). Účinkem aktivátorů dochází ke zvýšení účinnosti konverze mikrovlnné energie na teplo a tudíž zkrácení doby potřebné k dosažení cílové teploty ohřívaného

3 materiálu. Jejich další přínos spočívá ve významné eliminaci zpětného odrazu mikrovlnného záření, což se projeví v následném prodloužení životnosti a spolehlivosti magnetronu. Jak již bylo zmíněno v úvodu, pevná dielektrika se značně odlišují svojí schopností absorbovat mikrovlnné záření. Jako aktivátory absorpce mikrovlnného záření jsou navrhovány látky, které vykazují silnou absorpci elektrické, magnetické nebo obou složek mikrovlnného záření současně (Loupy 2006). Aktivátory lze připravit přímo na míru podle druhu a zrnitosti ohřívaného dielektrika, předpokládaného výkonu magnetronu a geometrického uspořádání vsádky materiálu. Podle druhu kontaminantů je možné ještě přidat složku aktivního katalyzátoru, založenou většinou na bázi kovových oxidů zejména Cu 2 O, CuO, Fe 3 O 4, MnO 2, NiO, slitiny Ni-Al (Abramovitch et al 1998, Li et al 2009, Liu et al 2004, Salvador et al 2002). Výhodné je připravit aktivátory o různých poměrech absorpce elektrické a magnetické části mikrovlnného záření, v závislosti na prvkovém složení ohřívaného pevného materiálu. Katalytické účinky aktivátorů však byly dosud testovány převážně v laboratorním měřítku s malými vsádkami kontaminovaného materiálu - řádově o hmotnostech jednotek až desítek gramů (zpravidla ovlhčeného alkalickými roztoky) a nebyl příliš řešen vzájemný kontakt částic katalyzátoru rozptýleného v pevné matrici s uvolněnými plynnými kontaminanty, který je klíčový. Volba vhodných aktivátorů a jejich testování Kombinací teoretických poznatků z literární a patentové rešerše a potřeb procesu mikrovlnné termické desorpce vyplývajících z předchozího experimentálního výzkumu byly na Ústavu chemických procesů AV ČR navrženy tři typy aktivátorů absorpce mikrovlnného záření expandovaný grafit, Dastit a jemnozrnný čedič. Dastit je technické označení pro modifikovaný popílek z procesů spalování uhlí (elektrárny, teplárny). Chemické složení čediče a Dastitu z hlediska majoritních látek je uvedeno v tabulce 1. Tab. 1: Porovnání chemického složení čediče a modifikovaného popílku označeného Dastit Složka SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO Na 2 O K 2 O MgO MnO 2 Čedič 51,18 15,79 8,92 7,63 4,08 3,86 2,71 0,076 Dastit 36,6 18,69 7,25 20,85 0,27 0,91 3,16 0,094 Expandovaný grafit je z hlediska chemického složení výhradně čistý uhlík (>99,5 % hm. C). Z tab. 1 vyplývá pro oba typy aktivátorů (čedič a Dastit) majoritní zastoupení obsahů SiO 2, Al 2 O 3 a Fe 2 O 3, které velmi dobře absorbují mikrovlnné záření. Kromě toho jsou přirozenými složkami zemin, čímž nedochází ke vnášení cizorodých látek při návratu dekontaminovaného materiálu do životního prostředí. Alkalické složky (CaO, K 2 O) pak mohou dobře poutat některé reakční intermediáty při procesu katalytického rozkladu vybraných kontaminantů (např. Cl). Vybrané fyzikální vlastnosti aktivátorů jsou uvedeny v tab. 2. Tab. 2 Vybrané fyzikální vlastnosti aktivátorů Exp. grafit Dastit Čedič Sypná hmotnost [kg/m 3 ] Velikost částic [µm] 50 až Připravené aktivátory byly testovány v upravené mikrovlnné troubě zn. Panasonic NN-GD 566M při různých režimech ohřevu výkonu magnetronu, hmotnostním přídavku aktivátoru, geometrii ohřívané vrstvy. Teplota vsádky byla měřena pomocí senzoru optického vlákna zn. Reflex 4 (od firmy Neoptix) ve třech reprezentativních bodech, kde pro konstrukci teplotní křivky byla použita průměrná hodnota. Vzhledem k velké podobnosti naměřených trendů jsou ukázány nejvýstižnější příklady ohřevu suché práškové cihly o zrnitosti < 0,1 mm, která vykazuje nízkou absorpci mikrovlnného záření. Sypká cihla

4 byla dokonale promíchána s částicemi aktivátoru, aby bylo dosaženo jeho co nejlepší homogenity ve vrstvě. Hmotnost vsádky byla 70 g při nastaveném výkonu magnetronu 440 W, pouze se měnily hmotnostní přídavky aktivátorů. Teplotní křivky pro expandovaný grafit jsou uvedeny na obr. 2, jehož struktura je pak ukázána na obr. 3. Podobně pro Dastit jsou uvedeny teplotní křivky na obr. 4, a obr. 5 zachycuje jeho povrchovou strukturu. Jak vyplývá z tab. 2, expandovaný grafit se vyznačuje velkým specifickým povrchem, který je velmi výhodný z hlediska sorpce kontaminantů. Současně má však mnohem horší manipulační vlastnosti z pohledu praktické použitelnosti. Z hlediska nárůstu teplotního gradientu jsou pro cihlu nejlepší poměry 0,4 až 0,8 % hm. expandovaného grafitu, kdy dojde ke zkrácení času ohřevu na polovinu, a 8 až 15 % hm. Dastitu, zkracujících čas ohřevu o čtvrtinu vzhledem k ohřevu cihly bez použití uvedených aktivátorů. Obr. 2: Příklad ohřevu cihly s expandovaným grafitem (EG) při výkonu magnetronu 440 W Obr. 3: Expandovaný grafit Obr. 4: Příklad ohřevu cihly s Dastitem, při výkonu magnetronu 440 W Obr. 5: Modifikovaný popílek Dastit Závěr Aktivátory absorpce mikrovlnného záření představují unikátní materiál z hlediska podstatného zvýšení gradientu ohřevu málo absorbujících pevných matric a zvyšují účinnost konverze dodané mikrovlnné energie na teplo. Expandovaný grafit už v přídavku řádově jen desetin procent hmotnostních podstatně zkracuje čas ohřevu málo absorbujících pevných matric (např. cihly). Rovněž Dastit (modifikovaný

5 popílek) vykazuje urychlení ohřevu pevných materiálů, avšak v porovnání s expandovaným grafitem jsou jeho účinky v tomto směru podstatně slabší. Z praktického hlediska pak představuje největší problém homogenní distribuce zmíněných aktivátorů ve vsádce materiálů a zajištění těsného kontaktu s částicemi ohřívané matrice. Vzájemný kontakt částic aktivátorů s uvolněnými plynnými kontaminanty je rovněž nezbytný pro sledování možných katalytických účinků. Poděkování Příspěvek byl připraven v rámci výzkumu realizovaného s podporou grantu TAČR, ev. č. TA , financováno také z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT (Rozhodnutí č. 21/ 2012). Literatura: Abramovitch, R.A., et al Decomposition of PCB's and other polychlorinated aromatics in soil using microwave energy. Chemosphere. 1998, Vol. 37, 8, pp Li, D., et al Microwave Thermal Remediation of Crude Oil Contaminated Soil Enhanced by Carbon Fiber. Journal of Environmental Sciences. 2009, Vol. 21, pp Liu, X., et al Temperature Measurement of GAC and Decomposition of PCP Loaded on GACsupported Copper Catalyst in Microwave Irradiation. Applied Catalyst A: General. 2004, Vol. 64, pp Liu, X., et al Application of Microwave Irradiation on the Removal of Polychlorinated Biphenyls from Soil Contaminated by Capacitor Oil. Chemosphere. 2008, Vol. 72, pp Loupy A., Microwaves in Organic Synthesys. Wiley-VCH, London 2006, ISBN: Mašín P., Hendrych J., Kroužek J., Kubal M., Kochánková L., Sobek J., Removal of persistent organic pollutants from a solid matrix by thermal desorption technology using conventional and microwave heating, Conference Cemepe & Secetox 2011, Skiathos Greece, ISBN: , p Ri Kinzo Decontamination method and decontaminating apparatus for contaminated soil patent Japan JP A, April 02, Robinson, J.P., et al Separation of Polyaromatic Hydrocarbons from Contaminated Soils Using Microwave Heating. Separation and Purification Technology. 2009, Vol. 69, pp Salvador, R., et al Microwave Decomposition of a Chlorinated Pesticides (Lindane) Supported on a Modofied Sepiolites. Applied Clay Science. 2002, Vol. 22, pp Tierney, J.; Lidstrom, P. Microwave Assisted Organic Synthesis, 1st ed.; Blackwell Publishing, 2005, ISBN: Wu T. N. Environmental perspectives of microwave applications as remedial alternatives: Review. Practice Periodical of Hazardous, Toxic and Radioactive Waste Management, 2008, 12 (2), p

ČTVRTPROVOZNÍ OVĚŘENÍ MIKROVLNNÉ TERMICKÉ DESORPCE S REÁLNĚ KONTAMINOVANÝMI MATERIÁLY

ČTVRTPROVOZNÍ OVĚŘENÍ MIKROVLNNÉ TERMICKÉ DESORPCE S REÁLNĚ KONTAMINOVANÝMI MATERIÁLY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 78-83 ISSN 1335-0285 ČTVRTPROVOZNÍ OVĚŘENÍ MIKROVLNNÉ TERMICKÉ DESORPCE S REÁLNĚ KONTAMINOVANÝMI MATERIÁLY Pavel Mašín

Více

TRANSPORT OF POLLUTANTS DURING SOLID WASTE THERMAL DESORPTION USING MICROWAVE HEATING

TRANSPORT OF POLLUTANTS DURING SOLID WASTE THERMAL DESORPTION USING MICROWAVE HEATING TRANSPORT OF POLLUTANTS DURING SOLID WASTE THERMAL DESORPTION USING MICROWAVE HEATING TRANSPORT KONTAMINANTŮ PŘI TERMICKÉ DESORPCI TUHÝCH ODPADŮ S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉHO OHŘEVU Jiří Kroužek, Pavel Mašín,

Více

THERMAL DESORPTION WITH USE OF STEAM CURING OF CONTAMINATED SOLID MATERIALS USING CONVENTIONAL AND MICROWAVE HEATING

THERMAL DESORPTION WITH USE OF STEAM CURING OF CONTAMINATED SOLID MATERIALS USING CONVENTIONAL AND MICROWAVE HEATING THERMAL DESORPTION WITH USE OF STEAM CURING OF CONTAMINATED SOLID MATERIALS USING CONVENTIONAL AND MICROWAVE HEATING TERMICKÁ DESORPCE S PROPAŘOVÁNÍM TUHÝCH KONTAMINOVANÝCH MATERIÁLŮ VYUŽÍVAJÍCÍ KONVENČNÍ

Více

CONTAMINANTS SEPARATION FROM OFF-GASES GENERATED DURING THERMAL DESORPTION OF POPs POLLUTED WASTES

CONTAMINANTS SEPARATION FROM OFF-GASES GENERATED DURING THERMAL DESORPTION OF POPs POLLUTED WASTES CONTAMINANTS SEPARATION FROM OFF-GASES GENERATED DURING THERMAL DESORPTION OF POPs POLLUTED WASTES SEPARACE KONTAMINUJÍCÍCH SLOŽEK ODPADNÍCH PLYNŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI TERMICKÉ DESORPCI ODPADŮ ZNEČIŠTĚNÝCH

Více

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI Pavel Mašín - Dekonta, a.s Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, VŠCHT Praha Martin Kubal Jiří Sobek - ÚCHP AV ČR Inovativní sanační technologie

Více

Výzkum procesu záchytu kontaminantů uvolněných při mikrovlnném ohřevu znečištěných ploch

Výzkum procesu záchytu kontaminantů uvolněných při mikrovlnném ohřevu znečištěných ploch Výzkum procesu záchytu kontaminantů uvolněných při mikrovlnném ohřevu znečištěných ploch Jiří Kroužek, Pavel Mašín, Jiří Hendrych, Daniel Randula VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Laboratorní ověřování mechanismů termické desorpce s mikrovlnným ohřevem Ing. Pavel Mašín Ing. Jiří Hendrych Doc.Dr.Ing. Martin Kubal Ing. Lucie Kochánková

Více

NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY

NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY Ing. Petr Kaštánek VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 16628, Praha 6 Konvenční metody zpracování PCB s klasickým ohřevem

Více

STUDY OF THERMAL DESORPTION OF SOLID WASTES STUDIUM MECHANISMŮ UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI TERMICKÉ DESORPCI ODPADŮ

STUDY OF THERMAL DESORPTION OF SOLID WASTES STUDIUM MECHANISMŮ UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI TERMICKÉ DESORPCI ODPADŮ STUDY OF THERMAL DESORPTION OF SOLID WASTES STUDIUM MECHANISMŮ UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI TERMICKÉ DESORPCI ODPADŮ Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Lucie Kochánková, Martin Kubal, Pavel Mašín Vysoká škola chemicko-technologická

Více

THE INFLUENCE OF SELECTED PROCESS CONDITIONS ON THERMAL DESORPTION OF SOLID CONTAMINATED MATERIALS

THE INFLUENCE OF SELECTED PROCESS CONDITIONS ON THERMAL DESORPTION OF SOLID CONTAMINATED MATERIALS THE INFLUENCE OF SELECTED PROCESS CONDITIONS ON THERMAL DESORPTION OF SOLID CONTAMINATED MATERIALS VLIV VYBRANÝCH PROCESNÍCH PODMÍNEK NA PRŮBĚH TERMICKÉ DESORPCE TUHÝCH KONTAMINOVANÝCH MATERIÁLŮ Jiří Hendrych,

Více

Vliv zvolených aditiv na proces termické desorpce

Vliv zvolených aditiv na proces termické desorpce Vliv zvolených aditiv na proces termické desorpce Daniel Randula, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Simona Kubíčková Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická

Více

STUDY OF THERMAL DESORPTION OF CONTAMINATED MATERIALS USING MICROWAVE HEATING

STUDY OF THERMAL DESORPTION OF CONTAMINATED MATERIALS USING MICROWAVE HEATING STUDY OF THERMAL DESORPTION OF CONTAMINATED MATERIALS USING MICROWAVE HEATING STUDIUM TERMICKÉ DESORPCE KONTAMINOVANÝCH MATERIÁLŮ S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉHO OHŘEVU Daniel Randula, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek,

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Termická desorpce s propařováním tuhých kontaminovaných materiálů využívající klasický a mikrovlnný ohřev Ing. Pavel Mašín Ing. Jiří Hendrych, PhD Ing.

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek

Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek Ing. Jiří Hendrych Ph.D., Ing. Pavel Mašín, Ing. Jiří Sobek Ph.D. Tepelná energie v sanačních technologií Zvýšení mobility

Více

Souhrn. Summary. Úvod

Souhrn. Summary. Úvod Použití molekulové spektrometrie při sledování účinnosti termické desorpce zemin kontaminovaných organickými polutanty Application of molecular spectroscopy on efficiency monitoring of thermal desorption

Více

Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev

Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Jiří Sobek, Daniel Randula, Václav Durďák Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, jiri.krouzek@vscht.cz

Více

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Experimentální postupy Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Půda definice, složení Půda je heterogenní, vícefázový, polydisperzní, oživělý systém, vyznačující se určitými vlastnostmi fyzikálními,

Více

polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku

polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku Termická desorpce persistentních organických polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku Jiří Hendrych Martin Kubal Pavel Mašín Lucie Kochánková Jiří Kroužek VYSOKÁ ŠKOLA

Více

LABORATORY VERIFICATION OF MECHANISMS OF THERMAL DESORPTION WITH MICROWAVE HEATING

LABORATORY VERIFICATION OF MECHANISMS OF THERMAL DESORPTION WITH MICROWAVE HEATING LABORATORY VERIFICATION OF MECHANISMS OF THERMAL DESORPTION WITH MICROWAVE HEATING LABORATORNÍ OVĚŘOVÁNÍ MECHANISMŮ TERMICKÉ DESORPCE S MIKROVLNNÝM OHŘEVEM Pavel Mašín 1), Alena Vajdová 1), Jiří Hendrych

Více

Sledování účinnosti termické desorpce v závislosti na aplikovaných procesních podmínkách

Sledování účinnosti termické desorpce v závislosti na aplikovaných procesních podmínkách Sledování účinnosti termické desorpce v závislosti na aplikovaných procesních podmínkách Daniel Randula, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík Ústav geologických věd Masarykova Univerzita NANOČÁSTICE NULMOCNÉHO ŽELEZA mohou být používány k čištění důlních vod,

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum

Více

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,

Více

Ovení možnosti uplatnní metody stabilizace/solidifikace pro odpad ze zpracování skládkového výluhu

Ovení možnosti uplatnní metody stabilizace/solidifikace pro odpad ze zpracování skládkového výluhu Ovení možnosti uplatnní metody stabilizace/solidifikace pro odpad ze zpracování skládkového výluhu Radka Novotná, Jií Hendrych, Jií Kroužek, Daniel Randula Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

Termická desorpce s užitím mikrovlnného ohřevu a různou vlhkostí materiálu

Termická desorpce s užitím mikrovlnného ohřevu a různou vlhkostí materiálu Termická desorpce s užitím mikrovlnného ohřevu a různou vlhkostí materiálu Ingrid Maňáková, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5,

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

Studentská vědecká konference 2004

Studentská vědecká konference 2004 Studentská vědecká konference 2004 Sekce: ANORGANICKÉ NEKOVOVÉ MATERIÁLY I, 26.11.2004 Zahájení v 9:00 hodin, budova A, posluchárna A02 Komise (ústav 107): Prof.Ing. Josef Matoušek, DrSc. - předseda Ing.

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

Mikrovlnný senzor pro extrémní provozní podmínky

Mikrovlnný senzor pro extrémní provozní podmínky Mikrovlnný senzor pro extrémní provozní podmínky V článku je představen nový typ senzoru pro měření polohy hladiny na principu vedených mikrovlnných impulsů (TDR), který lze používat při provozním tlaku

Více

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Petr Drašnar, Petr Roškanin, Jan Kudláček, Viktor Kreibich 1) Miroslav Valeš, Linda Diblíková, Martina Pazderová 2) Ján Pajtai 3) 1)ČVUT

Více

TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer

TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer Růžena Petrová Abstrakt: Článek se zabývá možnostmi výzkumu a použití modelu termokinetiky povrchové půdní vrstvy, jež úzce souvisí

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

VÝROBA TANTALOVÝCH KONDENZÁTORŮ V AVX LANŠKROUN. AVX Czech Republic, Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun, Česká republika

VÝROBA TANTALOVÝCH KONDENZÁTORŮ V AVX LANŠKROUN. AVX Czech Republic, Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun, Česká republika VÝROBA TANTALOVÝCH KONDENZÁTORŮ V AVX LANŠKROUN Autor: Ing. Tomáš Kárník, CSc. AVX Czech Republic, Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun, Česká republika Abstrakt: Abstract: Elektrický kondenzátor je zařízení

Více

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 Ing. Eva Schmidtová, Ing. Monika Podešvová APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ Abstrakt Práce se zabývá výzkumem flotačních činidel vhodných pro flotaci

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES Břetislav Skrbek a,b a TEDOM, s s.r.o, divize MOTORY, Jablonec nad Nisou,ČR, skrbek@motory.tedom.cz.

Více

Absorpce par POPs vzniklých procesem termické desorpce do organického rozpouštědla

Absorpce par POPs vzniklých procesem termické desorpce do organického rozpouštědla Absorpce par POPs vzniklých procesem termické desorpce do organického rozpouštědla Souhrn Václav Durďák, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí,

Více

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B.

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B. Některá omezení využitelnosti syrovátky jako dekontaminačního média Markéta SEQUENSOVÁ, Ivan LANDA Fakulta životního prostředí, ČZU, Praha marketasq@seznam.cz, landa@fzp.cz Abstrakt Sanační technologie

Více

Absorpce perzistentních kontaminantů po termické desorpci

Absorpce perzistentních kontaminantů po termické desorpci Absorpce perzistentních kontaminantů po termické desorpci Václav Durďák, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6. e-mail:

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR

Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR VOJENSKÝ PROFESIONÁL Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR Článek prezentuje výsledky obranného výzkumu MO k zajištění ekonomičnosti a bezpečnosti provozu

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

RECYKLACE TVRDOKOVOVÉHO ODPADU HMZ PROCESEM. HMZ,a.s., Zahradní 46, 792 01 Bruntál, ČR, E-mail: Kalcos@hmz.cz

RECYKLACE TVRDOKOVOVÉHO ODPADU HMZ PROCESEM. HMZ,a.s., Zahradní 46, 792 01 Bruntál, ČR, E-mail: Kalcos@hmz.cz RECYKLACE TVRDOKOVOVÉHO ODPADU HMZ PROCESEM Vasil Kalčos Rostislav Šosták Libor Hák HMZ,a.s., Zahradní 46, 792 01 Bruntál, ČR, E-mail: Kalcos@hmz.cz Abstract Recycling of Hardmetal scrap by HMZ-process

Více

Informationen zu Promat 1000 C

Informationen zu Promat 1000 C Informationen zu Promat 1000 C 38 1 0 0 0 C Úspora energie snížením tepelného toku Kalciumsilikát, minerální vlákna a mikroporézní izolační desky firmy Promat zajistí výbornou tepelnou izolaci a úsporu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE

FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE C AM B EL O V E D NI 2 1 5 FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE Petr LACINA GEOtest, a.s. ÚVOD Feráty, kterými jsou souhrnně označovány částice železa ve vyšších oxidačních stavech (především Fe V a Fe VI

Více

TESTING OF ELECTRODE MATERIALS AND CATALYSTS FOR ELECTRO-FENTON S OXIDATION

TESTING OF ELECTRODE MATERIALS AND CATALYSTS FOR ELECTRO-FENTON S OXIDATION TESTING OF ELECTRODE MATERIALS AND CATALYSTS FOR ELECTRO-FENTON S OXIDATION TESTOVÁNÍ ELEKTRODOVÝCH MATERIÁLŮ A KATALYZÁTORŮ PRO ELEKTRO-FENTONOVU OXIDACI Lukáš Balcar, Libor Dušek, Jaromíra Chýlková University

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická

Více

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách Tepelně vlhkostní mikroklima Vlhkost v budovách Zdroje vodní páry stavební vlhkost - vodní pára vázaná v materiálech v důsledku mokrých technologických procesů (chemicky nebo fyzikálně vázaná) zemní vlhkost

Více

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Limity využití OBSAH: Úvod... 3 Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením... 4 Potenciální zranitelnost půd acidifikací...

Více

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka Abstrakt VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Tasilo Prnka TASTECH, Květná 441, 763 21 Slavičín, E-mail: mail.tastech@worldonline.cz V roce 2001 byl zpracován poprvé návrh

Více

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ Pavel Adamiš Miroslav Mohyla Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava - Poruba, ČR Abstract In

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Elektrická dvojvrstva

Elektrická dvojvrstva 1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI Izolační vlastnosti (schopnosti) stavebních materiálů o o o o vnitřní struktura

Více

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI POŽÁRECH OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH STAVEB The Materials Points at Issue in a Fire of Steel and Reinforced Concrete Structures Jan Toman a Robert Černý b a)čvut Praha, stavební

Více

Aplikace řasových biotestů pro hodnocení SPMD.

Aplikace řasových biotestů pro hodnocení SPMD. Czech Phycology, Olomouc, 2: 129-137, 2002 129 Aplikace řasových biotestů pro hodnocení SPMD. Application of algal bioassays for toxicity evaluation of SPMD. Vladimír K o č í 1, Martin M l e j n e k 1,

Více

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Obsah Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Rovnaníková P. Stavební fakulta VUT v Brně Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

Více

MIKROVLNY V CHEMICKÝCH REAKCÍCH. Milan Hájek Ústav chemických procesů AV CR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Suchdol

MIKROVLNY V CHEMICKÝCH REAKCÍCH. Milan Hájek Ústav chemických procesů AV CR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Suchdol SK99K0119 MIHMI K-PL4 MIKROVLNY V CHEMICKÝCH REAKCÍCH Milan Hájek Ústav chemických procesů AV CR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Suchdol Úvod V posledních letech došlo ve světě k prudkému rozšíření mikrovlnného

Více

Měření axiálních rychlostních profilů v nádobách s centrální cirkulační trubkou pomocí LDA systému

Měření axiálních rychlostních profilů v nádobách s centrální cirkulační trubkou pomocí LDA systému Měření axiálních rychlostních profilů v nádobách s centrální cirkulační trubkou pomocí LDA systému J.Brož*,M. Severa**, T.Jirout*, F.Rieger* *Department of Process Engineering Czech Technical University

Více

Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition

Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition Ing, M. Kašparová 1,2,*, Ing., F. Zahálka 1, Ing., Š. Houdková, PhD. 1 1 ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 57, 316

Více

Věc: Připomínky k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru Závod na energetické využití komunálního opadu - ZEVO Chotíkov

Věc: Připomínky k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru Závod na energetické využití komunálního opadu - ZEVO Chotíkov Arnika program Toxické látky a odpady Chlumova 17, 130 00 Praha 3 e-mail: toxik@arnika.org www.arnika.org/o-programu tel/fax: +420 222 781 471 Plzeňský kraj Krajský úřad odbor životního prostředí, oddělení

Více

Utilization of the Sewage Sludge in Silicate Technologies SPONAR Jan, HAVLICA Jaromír

Utilization of the Sewage Sludge in Silicate Technologies SPONAR Jan, HAVLICA Jaromír Utilization of the Sewage Sludge in Silicate Technologies SPONAR Jan, HAVLICA Jaromír BUT Faculty of Chemistry Purkyňova 118, 612 00 Brno, Czech Republic 00420 (0)5 41149368 havlica@fch.vutbr.cz sponar@bn.cizp.cz

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT

THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT ODPADY Z ELEKTRONICKÉHO A ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU A JEJICH ZPRACOVÁNÍ THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT Rostislav Burkovič a, Jiří Botula a, Vlastimil

Více

prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3

prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3 prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3 VYUŽITÍ OPUŠTĚNÝCH DŮLNÍCH DĚL A UZAVŘENÝCH HLUBINNÝCH UHELNÝCH DOLŮ PRO GEOSEKVESTRACI CO

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL

VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL J. Kára 1 ), R. Koutný 1 ), J. Kouďa 2 ) 1 ) Výzkumný ústav zemědělské techniky,

Více

Kalová problematika úpraven pitných vod

Kalová problematika úpraven pitných vod Kalová problematika úpraven pitných vod Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Úvod V procesech úpravy pitné vody vznikají značná množství odpadních vod a kalů, jejichž vzniku

Více

ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ

ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ František Kristofory, Miroslav Mohyla, Petr Kania a Jaromír Vítek b a VŠB-TU Ostrava,

Více

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE David Svída 1 Anotace: V současné době ve vozidlech převládá trend výkonných maloobjemových

Více

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN Ing. Radovan Kovář Sekce - STROJÍRENSTVÍ, Fakulta strojní, 2. ročník Doktorský studijní program KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Abstrakt: V současné době

Více

Possibilities of removing H 2. S from gas from gasification of biomass

Possibilities of removing H 2. S from gas from gasification of biomass Possibilities of removing H 2 S from gas from gasification of biomass Ing. Pavel Machač, CSc, Dr. Ing. Vladislav Krystl, Ing. Sergej Skoblja, Ing. Petr Chalupa Institute of Chemical Technology Prague Technická

Více

Slévárny neželezných kovů

Slévárny neželezných kovů Slévárny neželezných kovů Průmyslové pece a sušárny Žárobetonové tvarovky OBSAH Udržovací pece PTU...3 LAC NANO kelímy pro neželezné kovy s využitím nanotechnologií...5 Podložky pod kelímky...7 Stoupací

Více

TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES

TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES Jaromír Hubálek Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké

Více

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek

Více

PERSPEKTIVNÍ METODY SPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIVAŘOVÁNÍ SVORNÍKŮ Perspective Methods of Material Joining Stud Welding

PERSPEKTIVNÍ METODY SPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIVAŘOVÁNÍ SVORNÍKŮ Perspective Methods of Material Joining Stud Welding PERSPEKTIVNÍ METODY SPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIVAŘOVÁNÍ SVORNÍKŮ Perspective Methods of Material Joining Stud Welding Ing. Marie Válová, Ing.Ladislav Kolařík, IWE Abstrakt: The paper deals with modern progressive

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION. Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b

SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION. Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b ZMĚNY GRANULOMETRIE SYPKÉ HMOTY NA DOPRAVNÍCH TRASÁCH V APLIKACI NA DOPRAVU PÍSKU SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b a

Více

Pesticidy PAU ClU PCB TK látky In situ biodegradace in. 2000 3000 3000 podporovaná biodegradace 3000-5000 3000 3500 3500.

Pesticidy PAU ClU PCB TK látky In situ biodegradace in. 2000 3000 3000 podporovaná biodegradace 3000-5000 3000 3500 3500. Příloha č. 1 k metodickému pokynu odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy Rámcové náklady na nápravu

Více

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b) OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav

Více

IMPULZNÍ MAGNETICKÁ STRUKTUROSKOPIE PLOCHÝCH VÝROBKŮ Z OCELI

IMPULZNÍ MAGNETICKÁ STRUKTUROSKOPIE PLOCHÝCH VÝROBKŮ Z OCELI IMPULZNÍ MAGNETICKÁ STRUKTUROSKOPIE PLOCHÝCH VÝROBKŮ Z OCELI Břetislav Skrbek Ivan Tomáš TU v Liberci, katedra materiálu, Hálkova 6 Liberec 17, bretislav.skrbek@vslib.cz FzU AVČR, Na Slovance 2, Praha8,

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17 Lenka LAUSOVÁ 1 OSOVĚ ZATÍŽEÉ SLOUPY ZA POŽÁRU AXIALLY LOADED COLUMS DURIG

Více

Plazma v mikrovlnné troubě

Plazma v mikrovlnné troubě Plazma v mikrovlnné troubě JIŘÍ KOHOUT Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni V tomto příspěvku prezentuji sérii netradičních experimentů souvisejících se vznikem plazmatu

Více

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DFJP 224 242 273 232 269 240 269 303 365 FES 245 119 275 226 318 283 209 246 264 FF 43 32 71

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 3 Téma: APLIKACE TENKÝCH VRSTEV NA OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJÍCH Lektor: Ing. Jiří Hodač Třída/y:

Více