ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Základní umělecká škola Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy Adresa: Lerchova 255, Sušice Identifikátor: Termín konání orientační inspekce: května 2001 Čj / Signatura od2ku209 Š

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici oslavila v loňském roce 60. výročí od svého založení. Její činnost má ve městě významnou tradici. V současné době je ve škole vyučováno 399 žáků ve třech oborech - hudebním, tanečním a výtvarném. Kapacita povolená Rozhodnutím čj / ze (700 žáků) nebyla překročena. Výraznou dominantou vzdělávací nabídky školy je sborový zpěv - do čtyř pěveckých sborů školy letos dochází celkem 108 žáků. Od školního roku 1995/1996 byla škola přestěhována do bývalé administrativní budovy vojenské divize. Třídy využívané školou jsou umístěny v prvním a ve druhém poschodí (přízemí prostory slouží pro mládežnickou organizaci Pionýr a pro obchod). Pro účely ZUŠ nebyla budova adaptována. Od poslední inspekce nedošlo k žádné rekonstrukci objektu. Škola se stále potýká s nedostatečným koncepčním řešením využívaných prostor. Od 1. srpna 2000 má škola právní formu příspěvkové organizace. OBOROVÁ STRUKTURA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZUŠ Sušice má v souladu se zařazením do sítě škol tři obory: hudební, taneční a výtvarný. Vyučování je organizováno v přípravném studiu (všechny obory), v základním studiu v I. stupni (všechny obory), ve II. stupni (hudební a výtvarný obor). Pouze 4 talentovaní žáci hudebního oboru mají zvýšenou hodinovou dotaci (70 minut týdně). Ve srovnání se stavem žáků k červnu 1996, kdy byla ve škole provedena komplexní inspekce, se počet žáků snížil především vlivem průběžného nárůstu školného a také vzhledem k úbytku populace: školní rok počet žáků celkem hudební obor taneční obor výtvarný obor 1995/ / V hudebním a ve výtvarném oboru jsou vyučovány předměty v souladu s učebním plánem doporučeným pro ZUŠ MŠMT pod čj /95-25: hudební obor - příprava ke hře na nástroj, hra na klavír, na elektronické klávesové nástroje, hra na akordeon, housle, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet a trubku, sborový zpěv, dále je vyučována přípravná hudební výchova, hudební nauka v ročníku I. stupně, v odpovídajícím rozsahu komorní a souborová hra, výtvarný obor - přípravná kresba a malba, přípravná grafika a přípravné modelování, kresba, malba, grafika, dekorativní činnosti, modelování, vybrané statě z teorie umění, taneční obor - předměty odpovídají vzdělávacímu programu tanečního oboru ZUŠ schválenému MŠMT pod čj / pro přípravné studium a I. stupeň základního studia: přípravná taneční výchova, taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika, taneční praxe. Inspekční zpráva - str. 2

3 HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ Hudební obor Přípravná hudební výchova a hudební nauka Učivo ve sledované výuce přípravné hudební výchovy, druhého, čtvrtého a pátého ročníku povinné hudební nauky bylo v souladu s požadavky osnov na rozvíjení hudebních schopností, dovedností a znalostí. Stanoveným vzdělávacím cílům plně odpovídala perspektivní a bezprostřední příprava pedagogů. Požadovanou odbornou a pedagogickou způsobilost získali studiem v konzervatoři nebo vysokoškolským studiem na pedagogické fakultě. Všichni učitelé prokázali mimořádnou pedagogickou a odbornou erudici. Příslušné vzdělání a jedinečné osobnostní předpoklady byly základem vysoké kvality výuky. Předměty byly vyučovány ve dvou bezprostředně sousedících učebnách. První učebna s lavicemi a tabulí, s audio i video technikou, kde není prostor pro klavír a pohybové činnosti, byla více využívána k teoretické výuce a procvičování znalostí. Ani zde však většinou nechyběly navazující hudební činnosti. V zadní místnosti bez lavic, vybavené pianinem, elektronickým klávesovým nástrojem, dalšími hudebními a orffovskými nástroji a kobercem, byly prováděny převážně hudebně-pohybové, pěvecko-instrumentální a sluchové činnosti. Obsahu předmětu odpovídaly i nástěnné panely a výzdoba. Žáci měli k dispozici učebnice hudební nauky. Promyšleným využíváním daných prostorových a dalších materiálních podmínek bylo umožněno potřebné střídání forem a metod výuky v souladu s dodržováním psychohygienických zásad. Dílčím nedostatkem byly pouze častější absence zejména některých dojíždějících žáků, kteří mají tak jako místní žáci výuku spojenou s celou řadou dalších školních i mimoškolních aktivit (pěvecký sbor, interní a veřejné žákovské koncerty). Přístup učitelky k výuce přípravné hudební výchovy plně respektoval dané věkové zvláštnosti mladších žáků. Rozvíjení rytmických dovedností s nácvikem základních notografických znalostí bylo dostatečně propojováno s hudebně-pohybovými činnostmi. Jejich střídáním byla udržena pozornost a zájem žáků v průběhu celé hodiny. Učitelka dokázala svoji výraznou schopností verbální a neverbální komunikace vytvářet motivačně povzbuzující a radostnou pracovní atmosféru. Neztrácela přitom se zřetele stanovené výukové cíle, jejichž plnění bylo společně se žáky v průběhu a v závěru hodiny zhodnoceno. Výuka žáků ve druhém ročníku se vyznačovala systematičností ve výkladu učitele, aktivitou žáků, jejich výbornými znalostmi i praktickými hudebními dovednostmi. Pozitivně se zde projevily návyky žáků (pěvecké, intonační a rytmické) z jejich práce v pěveckých sborech. Oživením byly také vlastní hudební ukázky žáků na nástroj. Výuka ve skupinách žáků vyšších ročníků (čtvrtý a pátý) byla díky mimořádné pedagogické osobnosti učitele s celoživotní sbormistrovskou praxí přirozeným sledem hudebních podnětů, probíhajících v motivující vzájemné komunikaci. Veškeré znalosti byly ihned ověřovány při praktických činnostech. Většina žáků je vedle studia hry na nástroj členy pěveckého sboru. Učitel se mohl velmi dobře opřít o jejich vyspělé pěvecké, intonační, rytmické a instrumentální dovednosti, poskytoval jim dostatek prostoru pro jejich uplatnění a další rozvíjení. Žáci byli aktivními aktéry procesu vzdělávání. Byli vedeni ke zhodnocení a k ocenění výkonu spolužáka. I zdánlivě odtažitější látka o středověkém chorálu se proměnila v živý hudební prožitek. Žáci přirozeně, kultivovaně a se zájmem reagovali na všechny činnosti a předkládaná témata tohoto mimořádně kvalitního a všestranně pojatého hudebního vzdělávání. Výuka přípravné hudební výchovy a hudební nauky měla vynikající úroveň. Inspekční zpráva - str. 3

4 Hra na klavír Plánované učivo žáků je učiteli rozčleněno na dvě pololetí a přehledně zaznamenáno v individuálních studijních plánech v třídních knihách. Z plánů je patrné, že učitelé zohledňují individuální schopnosti žáků, vybírají žánrově pestré skladby. Zařazována je také hra z listu, čtyřruční hra, doprovod, méně často elementární improvizace. Požadavky učebních osnov jsou plněny. Výuka byla sledována u tří učitelů. Pro výuku předmětu mají odpovídající odbornou a pedagogickou způsobilost. Dva učitelé mají dlouholetou praxi, třetí pedagog vyučuje prvním rokem. Vyučování probíhalo v esteticky pěkně upravených třídách. K dispozici jsou starší udržované nástroje (pianina) a dostatečné množství klavírní literatury. Kvalitní nástroj (křídlo) je k dispozici v sálku školy a bylo využito k vyzkoušení repertoáru na žákovský koncert. Rušivě působila při výuce zvuková průzvučnost stěn sousedících tříd. Sledovaná výuka byla pečlivě připravena. Žáci byli správně vedeni k rozvíjení klavírní techniky, ke vnímání metra, ke správnému chápání rytmického členění skladeb, ke sluchové kontrole kvalitního tónu, k souhře při čtyřruční hře. Žáci měli správné, jejich věku a technické vyspělosti odpovídající pianistické i pracovní návyky. V hodinách adekvátně reagovali na podněty a pokyny vyučujících. Nová látka i technické problémy byly žákům učiteli vzorově předehrávány, v průběhu hodin se žáky většinou také procvičovány. Důraz byl kladen i na hru zpaměti. Žáci jsou rovněž zapojeni v komorních souborech, při klavírním doprovodu kamarádů ve smyčcovém či dechovém oddělení. Žáci byli učiteli průběžně motivováni a často chváleni. Byl oceňován každý jejich dílčí pokrok. Průběžné i závěrečné hodnocení mělo motivující charakter. Učitelé byli důslední, trpěliví, vlídní. Ve sledovaných hodinách vládla přátelská atmosféra. Sledovaná výuka hry na klavír měla celkově velmi dobrou úroveň. Hra na housle a souborová hra Plánování učiva bylo přehledně zpracováno na jednotlivá pololetí u všech žáků v třídních knihách. Požadavky osnov s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáků jsou respektovány. Nedílnou součástí houslové výuky je hra v souboru. Předmět vyučují učitelky, které jsou pro výuku hry na housle odborně i pedagogicky způsobilé. Sólová hra na housle probíhala v samostatných učebnách s odpovídajícím vybavením. Prostředí tříd bylo čisté, prostorově i esteticky vyhovující. Výuka souborové hry byla realizována v koncertním sálku školy. Promyšleným členěním hodin vzhledem k věku a k individuálním dovednostem žáků byly dodržovány zásady psychohygieny. V jedné učebně působily nepříznivě akustické podmínky. Výuka byla učitelkami pečlivě připravena. U mladší žákyně byl kladen důraz na motivaci k vytváření správných návyků v počátcích houslové hry, na intonaci, na uvolnění paží a na relaxaci. U žákyně chystající se k absolutoriu I. stupně studia bylo dbáno na sebekontrolu technické stránky hry, na porozumění obsahu skladeb a na stylovou interpretaci. Intonace žáků byla podporována klavírním doprovodem učitelek. Nové úkoly i problémové části skladeb byly v hodině systematicky procvičovány, byly vytvářeny správné návyky a zásady pro samostatné domácí cvičení. Ve výuce hrála důležitou roli nejen motivace, ale i vlastní kvalitní ukázky hry učitelkami. Dále to byla častá pochvala žáků, ocenění jejich snahy a každého dílčího pokroku, motivující hodnocení i přátelská komunikace. Souborová hra se vyznačovala pečlivou přípravou učitelky, vhodně vybraným repertoárem, Inspekční zpráva - str. 4

5 soustředěným výkonem žáků, průběžnou efektivní motivací a vstřícnou komunikací. Pečlivě byly procvičovány části skladeb (také po hlasech i samostatně), které byly obtížné. Žáci pracovali se zájmem a s chutí, výborně reagovali na gesta dirigentky. Při výuce panovala tvůrčí přátelská atmosféra. Výuka hry na housle a souborová hra měla celkově příkladnou úroveň. Hra na dechové nástroje dřevěné - zobcové flétny a klarinet Ve všech sledovaných ročnících bylo učivo v souladu s požadavky osnov. Stanovené výukové cíle dostatečně zohledňovaly individuální schopnosti, míru talentu, případně další zájmy žáků. Potřebnou korekci plánované látky umožnily individuální studijní plány žáků zpracované vždy pro každé pololetí školního roku. V bezprostřední přípravě učitelů se promítla reakce na aktuální potřeby žáků z hlediska vývoje jejich celkových hudebních schopností a nástrojových dovedností. V rámci daných možností bylo ve většině sledovaných hodin zaznamenáno směřování k optimální efektivitě výuky. Dílčím cílem bylo mimo jiné i úspěšné splnění požadavků osnov při komisionální ročníkové postupové zkoušce. Předmět vyučovali tři učitelé pedagogicky a odborně způsobilí pro výuku hry na dechové nástroje (klarinet, hoboj, trubka). Učitel s odbornou způsobilostí pro žesťové nástroje byl tak jako ostatní aktivním hráčem na zobcovou flétnu. Profesionální umělecké působení, další umělecké zkušenosti a hudební praxe celkově pozitivním způsobem obohacovaly výuku všech učitelů dechového oddělení. Učebny byly dostatečně prostorné, odpovídaly psychohygienickým zásadám. Potřebné větrání tříd bylo zajištěno. Vybavení učebními pomůckami bylo dostatečné, účelné, v plném rozsahu umožňovalo efektivní realizaci individuální i skupinové nástrojové výuky (k dispozici byl i spinet pro komorní hru barokní literatury). Prostředí tříd bylo esteticky úpravné a pro výuku podnětné. Při výuce hry na zobcové flétny byla v souladu s učebními plány uplatněna individuální i skupinová výuka, ta zejména v přípravné hudební výchově. Zde byla metodicky správně zařazena hra rytmicko-melodických ozvěn bez not. Ve vyšších ročnících byla hojně využívána nástrojová souhra s učitelem, účelně byla zařazována komorní hra žáků. Učitelé látku na nástroje v dostatečné míře názorně předehrávali, žáky tím zcela přirozeně motivovali. Strukturou hodin bylo zajištěno dostatečné opakování, případně docvičení uložené látky, vysvětlení a procvičení nové látky. Celkově bylo vyváženě a dostatečně důsledně dbáno na rozvíjení všech základních atributů kvalitní hry. Technické dovednosti nebyly cvičeny samoúčelně, cílem byl adekvátní a co možná vyvážený hudební projev. Dílčí nedostatek byl zaznamenán pouze při nácviku elementárního dechového návyku ve skupince nejmladších žáků. Ojediněle se vyskytla pedagogicky nepříliš vhodná komunikace a slovní hodnocení v případě nejméně nadané žákyně dané skupinky. Tento nedostatek se již neprojevil při práci se staršími žáky. Učitelé s úspěchem uplatnili svoji odbornou erudici, případně i náročnější požadavky, které podpořili celkově adekvátními pedagogickými prostředky a formami vzájemné interakce se žáky. Nechyběla okamžitá zpětná vazba, pochvala a povzbuzení. Celkově se učitelům práce se žáky v oblasti komunikace, motivace a hodnocení dařila. Hru na klarinet vyučují dva učitelé. Zejména v jednom sledovaném případě byly v optimální jednotě odborně fundovaného a pedagogicky citlivého přístupu rozvíjeny základní nástrojové i obecně hudební schopnosti a dovednosti. Užití nástroje učitelem bylo samozřejmostí. Přesně byla analyzována příčina problému a názorně vysvětlena cesta k jeho odstraňování. Bylo dbáno na kvalitu tónu, jeho čisté nasazení a dobrou intonaci. Struktura hodin byla založena na logicky Inspekční zpráva - str. 5

6 utříděném a efektivním postupu při respektování potřeb a zájmů žáků. Ve vyšším ročníku byla výuka vhodně doplněna společným komorním muzicírováním, které prokázalo výrazný motivační i formativní náboj. Atmosféra důvěry a spolupráce přispívala ke zdárnému procesu hudebního vzdělávání. Ve výuce hry na dřevěné dechové nástroje byla zaznamenána výrazná převaha pozitiv a pouze ojedinělé dílčí nedostatky. Celkově byla hodnocena stupněm velmi dobrý. Sborový zpěv Výuka je plánována v souladu s požadavky učebních dokumentů pro I. stupeň studia. Kontinuita výuky od pěveckých sborů mladších žáků až po Sušický dětský sbor je zajištěna. Bezprostřední příprava učitelů na vyučování byla zcela profesionální, promyšlená. Důležitou součástí výuky je kvalitní práce korepetitorů. Předmět je vyučován učiteli s odpovídající odbornou a pedagogickou způsobilostí a mnohaletými praktickými a uměleckými zkušenostmi. Výuka probíhá v koncertním sálku školy, kde není k dispozici žádné specifické vybavení pro sborový zpěv. V přilehlém kabinetu a skladu je bohatý fond notového materiálu, kostýmů a pod. (v sálku školy zkouší také známý smíšený pěvecký sbor města Sušice Svatobor ). Výuka byla sledována ve sborech mladších žáků - Broučci a Sluníčka. Zkouška obou sborů byla zaměřena na dokončení a precizaci skladeb pro veřejná vystoupení. Ve vhodně vybraném bohatém repertoáru se uplatnily pěvecké kvality žáků. Žáci byli vedeni k přirozenému, hygienicky správnému užívání hlasu. Bylo dbáno na uvolnění mluvidel, postoje, na kontrolu bráničního dýchání. Dále byla sledována dobrá, zřetelná výslovnost, přesný rytmus, čistá intonace, náležitá dynamika i žádoucí výraz. Zpěv písní byl často provázen pohybem, rytmickým doprovodem žáků. Gesta i pokyny sbormistrů byly jasné, srozumitelné. Hudebně podnětný byl doprovod korepetitorů na klavír, jejich funkční spolupráce se sbormistry. Dominantou výuky byla průběžná podnětná motivace, která dokázala žáky zaujmout po celou dobu zkoušky. Systematická odborná práce učitelů byla spojena s nenásilnými výchovnými momenty. Příkladný byl vztah učitelů k žákům, často byla využita pochvala. Ve vzájemné komunikaci se výrazně projevila úcta a důvěra. Všechny pěvecké sbory školy se mohou pochlubit častým účinkováním doma i v zahraničí, úspěchy na festivalech a v soutěžích. Sledovaná výuka sborového zpěvu měla vynikající úroveň. Taneční obor Přípravná taneční výchova, taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika, taneční praxe V rámci hospitační činnosti byla navštívena výuka přípravné taneční výchovy a prvního až čtvrtého ročníku prvního stupně základního studia. Výuka probíhala podle vzdělávacího programu čj / Výběr obsahu učiva směřoval k rozvíjení specifických dovedností a schopností žáků dané skupiny. Členění učiva odpovídalo schváleným učebním osnovám, kontinuita výuky mezi jednotlivými ročníky byla zajištěna. Stanovené výukové cíle zohledňovaly míru talentu i zájem žáků. V tanečním oboru vyučuje učitelka s plnou odbornou a pedagogickou způsobilostí. Výuka probíhala ve světlém, vzdušném tanečním sále. Sál byl pro výuku dobře vybaven - zrcadlová stěna na delší straně místnosti styčemi pro exercice, gymnastický koberec pro nácvik obratnosti, klavír i magnetofon. Zrcadlovou stěnu bylo možno v případě potřeby zakrýt Inspekční zpráva - str. 6

7 záclonou. Nedostatkem zhlediska bezpečnosti žáků byla nezakrytá topná tělesa a uzávěry rozvodu ústředního topení. Ve všech sledovaných hodinách probíhalo v rámci taneční praxe a taneční průpravy docvičení a precizování tanečních skladeb na veřejná vystoupení. Taneční skladby byly sestaveny nápaditě a choreograficky zajímavě. Náročnost připravovaných vystoupení byla v souladu s úrovní rozvoje taneční techniky a tanečního projevu žáků. Byl dán i prostor fantazii žáků a zároveň byli citlivě vedeni k pochopení krásy lidové i umělé hudby a k jejímu vyjádření odpovídajícím pohybem. Jednotlivá vystoupení zúročovala celoroční práci učitelky i žáků v jednotlivých předmětech tanečního oboru. V úvodní části hodin v pohybové a hudební průpravě bylo důsledně dbáno na přesné provedení, návaznost a dostatečné procvičení jednotlivých prvků. Výrazným kladem výuky bylo vedení žáků k správnému držení těla a k uvědomělému pochopení zákonitostí pohybu. V průběhu exercice u tyče byly v přiměřené míře používány odborné výrazy, žáci jim rozuměli. Promyšlená, obsahově bohatá výuka základního studia byla organizována a řízena osobitým, jemným způsobem. Jednotné úbory žáků nejsou zavedeny. Klavírní korepetice měla vysokou profesionální úroveň. Ve sledované výuce bylo motivačně velmi vhodně využito úspěchu na celostátní přehlídce tanečních souborů v Chodově. Účast na přehlídkách tanečních oborů uměleckých škol a v dalších vystoupeních je pro žáky výraznou vnitřní motivací a podnětem k usilovné práci. Nemalý vliv na stimulaci žáků měla i osobnost vyučující, její zaujetí a aktivní zapojení do výuky. Případnou nesoustředěnost žáků zvládala s taktem, nadhledem a klidem. Komunikace mezi žáky a učitelkou byla otevřená a velmi přátelská. Kvalita vzdělávání v tanečním oboru je hodnocena jako velmi dobrá. Výtvarný obor Kresba, modelování Byly provedeny hospitace ve výuce prvního a druhého ročníku základního studia prvního a druhého stupně. Vyučující má zpracovaný roční plán práce. Zvolený způsob výuky formou metodických řad umožňuje splnění všech předmětů učebního plánu a jejich zúročení v závěru roku tematickou výstavou. Výstava v Muzeu Sušice byla členy inspekčního týmu navštívena. Výtvarný obor vede vyučující s kvalifikací pro vychovatelství, ale s talentem a zaujetím pro výtvarnou činnost. Výuka výtvarného oboru probíhala v prostorově menší třídě. K dispozici je zázemí pro úschovu výtvarných materiálů a hotových prací. Žáci byli při výuce obklopeni svými pracemi i pracemi spolužáků, hovořili o nich, všímali si jich. Výuka se vyznačovala pečlivou a invenční přípravou vyučující. Při vyučování byly uvážlivě vzhledem k věku žáků využity metody a formy práce, které rozvíjely jejich fantazii a tvořivost. Při práci s hlínou byli vedeni k pečlivé přípravě a propracování materiálu. Následným klidným rozhovorem byli podněcováni k vytvoření vlastní představy na dané téma. Vyučující přistupovala k žákům individuálně, dokázala jim pomoci, plně respektovala jejich výtvarné vidění, ale netrpěla odbytou práci. Bylo patrno, že vyučující zná dobře své žáky, jejich radosti i běžné problémy a dokáže jim vyjít vstříc. Důraz byl kladen i na nezbytné minimum odborných znalostí z jednotlivých předmětů výtvarného oboru. Nezanedbatelné z výchovného hlediska bylo i systematické a důsledné vedení žáků k pořádku. Žáci byli tvořiví, měli osvojené správné návyky při práci s hlínou. V sledovaných hodinách bylo motivačně využito zážitků z instalace a vernisáže úspěšné výtvarné výstavy konané v městském muzeu. Stimulující byla pro žáky i přátelská atmosféra výuky, vstřícnost a laskavost učitelky. Individuálně byli žáci motivováni v průběhu osobních Inspekční zpráva - str. 7

8 rozhovorů při práci na výtvarném záměru, byli povzbuzováni, chváleni a zároveň citlivě vedeni k rozpoznání nedostatků své práce a jejich nápravě. Žáci se k učitelce obraceli s důvěrou, z výtvarné činnosti měli radost. Pozoruhodná byla práce učitelky s výrazně talentovanou žákyní se zdravotním postižením. Úroveň výuky ve výtvarném oboru byla hodnocena jako velmi dobrá. Hodnocení kvality vzdělávání Při hodnocení kvality vzdělávání ve škole hraje roli obětavá práce kvalitních a nadšených pedagogických osobností. V hudebním oboru bylo jako vynikající hodnoceno systémové uplatnění znalostí a dovedností z individuální výuky žáků v řadě komorních souborů a především ve čtyřech pěveckých sborech školy, výchovný moment i mravní étos uplatňovaný především v kolektivní výuce v hudebním oboru. V tanečním a ve výtvarném oboru byla pozitivně vnímána celkově klidná, motivující atmosféra výuky, takt v přístupu učitelů k žákům. Dílčí nedostatky byly zjištěny v oblasti plánování učiva. Ve všech oborech působilo příznivě přátelské klima školy, vzájemné respektování mezi žáky a učiteli. Celkově byla úroveň vzdělávání ve škole hodnocena jako velmi dobrá. HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ Plánování Při plánování vychází ředitel z dlouhodobého koncepčního záměru, který byl nastíněn již při minulé komplexní inspekci. Ředitel vyšel z analýzy stavu, ve kterém se škola nachází, stanovil priority. Především to byla adaptace budovy bývalé vojenské divize, do které byla ZUŠ přestěhována. Podařilo se upravit prostory pro taneční a výtvarný obor. Dosud nebyla opravena okna, zajištěno odhlučnění sousedících tříd v hudebním oboru a další. Nebyl vybudován bezbariérový přístup do školy, který by umožnil docházku do výtvarného oboru také tělesně postiženým. V současné době se jeví jednání s novým vedením města jako velice vstřícné. Po mnoha žádostech byla vybudována bezpečnostní přepážka u schodiště ve druhém poschodí. Po dohodě s ředitelem školy má nové vedení města zájem o postupnou rekonstrukci budovy školy zejména proto, že dětské pěvecké sbory školy často hostí partnerské sbory z různých míst České republiky i z evropských zemí. Z oblasti personální se daří získávat nové mladé učitele, především bývalé absolventy ZUŠ, kteří se po studiích vrací zpět v roli učitelů. Plán na školní rok 2000/2001 zahrnuje velice stručně v devíti bodech vše potřebné a charakteristické pro školní rok. Není opomenuta hospitační činnost ředitele, ani zvýšená pozornost věnovaná začínajícím učitelům. Cílem je naučit žáky efektivně cvičit a motivovat je při přípravě k veřejným akcím školy, k soutěžím a přehlídkám ve všech oborech. Na koncepci a plánování se podílí všichni pracovníci školy, předkládají řediteli své návrhy a náměty. Letošní plán práce školy byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 1. září Kontrolou bylo zjištěno, že v souladu s rozhodnutím o zařazení ZUŠ do sítě škol jsou ve škole vyučovány výše uvedené tři obory. Výuka v nich probíhá podle učebních plánů doporučených pro ZUŠ MŠMT čj /95-25 a podle vzdělávacího programu v tanečním oboru ZUŠ Inspekční zpráva - str. 8

9 čj / Organizování Ředitel školy, pan František Pekhart, byl jmenován do funkce na základě výsledku konkursního řízení od 1. února Pravomoce pracovníků školy vymezuje Organizační a provozní řád ZUŠ Sušice. Další kompetence jsou určeny vedoucím souborů a pěveckých sborů. Poradním orgánem ředitele je umělecká a pedagogická rada. Oba poradní orgány se setkávají na společných jednáních v termínech stanovených plánem. Z jednání jsou pořizovány přehledné zápisy, které obsahují adresné úkoly. Pravidelně je hodnocena práce žáků jednotlivých oborů, oddělení a tříd. Pedagogická rada přijímá opatření v případě problémových žáků, dává návrhy na zlepšení daného stavu. V provozních poradách jsou řešeny organizační záležitosti školy, např. termíny předehrávek, koncertů, výstav, koncertních zájezdů, soutěžních vystoupení, jsou určovány služby a pedagogický dozor učitelů a pod. Ředitel školy stanovuje kompetence také směrem k administrativní pracovnici a k provoznímu zaměstnanci. Kontrolou bylo zjištěno, že povinná dokumentace školy je řádně vedena. V Organizačním řádu pro žáky a rodiče žáků školy jsou zakotvena pravidla související s organizací výuky. Své místo zde má také zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Práva žáků zde nejsou uvedena. Informační systém školy je propracován, veškeré informace jsou předávány včas a úplně díky dennímu kontaktu ředitele se zaměstnanci. Další informace jsou k dispozici v kanceláři školy. Rodičům a žákům slouží informační nástěnky ve vstupní části školy a na chodbách, ve třídách, plakáty, adresné pozvánky na akce školy a osobní informace učitelů. O prospěchu žáků jsou rodiče informováni prostřednictvím žákovských knížek a sešitků. V hudebním oboru jsou organizovány třídní předehrávky spolu s aktivy rodičů. Ve všech oborech se rodiče mohou účastnit výuky po domluvě s učiteli. Celkový přehled o výsledcích učení žáků získávají rodiče i široká veřejnost na četných veřejných akcích školy. Pestrá je koncertní a zájezdní činnost pěveckých sborů, výměnné akce s dětskými sbory z různých českých či zahraničních měst, koncerty komorních souborů, lidové muziky a tanečního oboru, výchovné koncerty pro základní školy i koncerty absolventů, výstavy výtvarného oboru. Při škole je registrováno sdružení rodičů, se kterým škola velmi dobře spolupracuje. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok byla přehledně zpracována dle příslušné právní normy. Poskytuje ucelené informace o škole a jejích četných veřejných aktivitách, o dosahovaných výsledcích v soutěžích a přehlídkách. Kontrolou bylo ověřeno, že organizace vyučování odpovídá obecně závazným právním předpisům, m.j. Vyhlášce č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách.. Vedení a motivování pracovníků Při vedení pracovníků dbá ředitel na partnerskou komunikaci, uplatňuje demokratický styl řízení. Využívá dělný kolektiv pracovníků školy, jejich podněty, jedinečné umělecké, pedagogické, organizační, publicistické a další schopnosti. Ve škole je vytvářena atmosféra důvěry a vzájemné spolupráce. Operativní řízení navazuje na systém plánování a kontroly. Analýza stavu a následné vyhodnocování je podnětem k motivaci a k další iniciativě pracovníků. Řízení školy tvoří propojený a funkční systém. Využívání odborné a pedagogické způsobilosti učitelů je základem již konstatované velmi dobré úrovně výuky. Začínajícím učitelům je poskytována odborná a metodická pomoc určenými učiteli daného oboru, v oblasti školní administrativy je to dohled ředitele školy. Inspekční zpráva - str. 9

10 Uskutečňovány jsou hospitace začínajících učitelů u zkušených kolegů. Učitelé se účastní se žáky soutěží, což jim poskytuje dobrou orientaci v úrovni dosahovaných výsledků ve svém oboru. Také navštěvují vzdělávací akce organizované Pedagogickým centrem Plzeň, Artamou Praha, MŠMT a pod. (v letošním roce se vzdělávacích akcí zúčastnilo šest učitelů). Podporovány jsou také odborné a umělecké aktivity pedagogů. Jeden učitel komponuje, upravuje a aranžuje repertoár pro pěvecké sbory, komorní soubory a folklórní soubor, další učitel překládá cizojazyčnou pedagogickou klavírní literaturu, je autorem několika odborných publikací. Pro potřeby výuky v hudební nauce si učitelé vytvářejí řadu pomůcek. Učitelé se podílejí na vnitřní výzdobě školy, dávají podněty pro další vybavení učebními pomůckami (např. ekologické tabule, senzorové tabule, audio a video technika, další orffovské nástroje a pod.). K sebevzdělávání je využíván bohatý fond odborné literatury a časopisů. Motivace pracovníků zcela přirozeně vyplývá z celkově vstřícné a tvořivé atmosféry školy. Hmotné oceňování zaměstnanců školy je podloženo písemně zpracovanými kritérii hodnocení, se kterými byli všichni prokazatelně seznámeni. Kritéria pro přidělování osobních příplatků a mimořádných odměn jsou uvedena v příloze Vnitřního platového předpisu. Hodnocení činnosti jednotlivých oddělení a oborů je prováděno pravidelně v pedagogických radách na konci prvního a druhého pololetí školního roku. Ředitel školy často konzultuje s učiteli odborné problémy, společně nacházejí účinná řešení. Kontrolní mechanizmy Ředitel má vytvořen systém vnitřní kontroly. Prováděna je kontrola procesu vzdělávání i přípravy na veřejná vystoupení. Sledována je úroveň interní i veřejné prezentace žáků školy, kvalita pedagogické dokumentace. Rozvržení kontrolní a hospitační činnosti spolu se stanoveným cílem hospitací je obsahem šestého bodu Plánu na školní rok 2000/2001. Učitelé dokonale znají cíle sledované hospitacemi. V pedagogických radách jsou prezentována všeobecná zjištění z kontrolní činnosti. Společně jsou hodnoceny výsledky žáků z pravidelných měsíčních interních koncertů, ze všech veřejných akcí. Sledovány jsou také zájem a návštěvnost akcí školy rodiči. K nápravě zjištěných nedostatků jsou přijímána účinná opatření. V hodinách sledovaných inspekcí byl potvrzen jeden ze sledovaných cílů hospitací - žáci byli vedeni ke správným návykům při samostatné domácí přípravě, k efektivnímu cvičení na nástroj. Při orientační inspekci nebyla sledována efektivita využívání finančních prostředků přidělených škole ze státního rozpočtu. Hodnocení kvality řízení Řízení školy tvoří ucelený a propojený systém sledovaných oblastí - plánování, organizování, motivování a kontroly. Některé stanovené cíle v materiálně-technickém zabezpečení chodu školy se od poslední komplexní inspekce až dosud nepodařilo realizovat. Příkladná práce byla sledována při vedení a motivování pracovníků. Kvalita řízení je v návaznosti na zjištěnou kvalitu vzdělávání hodnocena jako velmi dobrá. DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ Další interní a veřejné aktivity Učitelé a žáci školy se dlouhodobě významnou měrou podílejí na kulturním životě města a okolních obcí. Pravidelně prezentují výsledky své práce na veřejnosti. Zvláštní pozornost si Inspekční zpráva - str. 10

11 zasluhuje práce čtyř pěveckých souborů - Broučci, Sluníčka, Včelky, Sušický dětský sbor, dále komorních souborů ve smyčcovém a v dechovém oddělení i činnost lidového souboru s taneční složkou. Pravidelně se prezentuje výtvarný obor komplexními výstavami v prostorách Muzea Sušice. K bohaté činnosti školy patří celá řada veřejných akcí ve školním roce, které jsou pořádány při různých významných událostech, jsou připravovány pro školy a různé instituce. Zahrnují také koncertní zájezdy pěveckých sborů (např. do Mostu, Plzně, Písku, Čkyně, Hradce Králové, Prahy, SRN, Švýcarska) a komorních souborů (letos např. do Hartmanic, Chanovic, Klatov, Horažďovic). Do dalších aktivit školy nutno zahrnout také pracovní soustředění žáků pěveckých sborů v Ondřejovicích i kontakty a výměnné akce pěveckých sborů s podobnými tělesy u nás (celkem 13 sborů - z Tachova, Plzně, Prahy, Šumperka, Milevska, Netolic, Liberce, Hradce Králové a Pardubic) i v zahraničí (celkem 9 sborů - ze SRN, Švýcarska, Dánska, Velké Británie, Francie, Itálie). Přehled všech akcí školy je součástí výroční zprávy. V letošním školním roce bylo nově navázáno partnerství především prostřednictvím pěveckých sborů s anglickým městem Sherborn. Díky iniciativě města Regenu ze SRN byla navázána spolupráce v rámci programu Euroregio a projektu Česko - bavorské partnerství hudebních škol se školou Musikwerkstatt Regen. Výsledky žáků v soutěžích a v přijetí absolventů k dalšímu studiu Žáci se pravidelně účastní soutěží, přehlídek a festivalů a jsou zde oceňováni. Úspěchy slavili žáci všech oborů v soutěžích vypisovaných MŠMT, Artamou Praha, Euroateliérem a dalšími institucemi. V loňském školním roce získalo přední ocenění sedm žáků ve hře na dřevěné dechové nástroje, jedna žákyně v sólovém zpěvu, Sušický dětský sbor a Taneční soubor ZUŠ Sušice za doprovodu lidové muziky. Letos získaly ceny dva komorní soubory s převahou dechových nástrojů a taneční soubor. Výtvarný obor úspěšně obsadil v posledních dvou letech soutěže Lidice 2000, Požární ochrana očima dětí, soutěž Českého rozhlasu Tam, kde je doma po síti, Drogy a aids, Evropa ve škole. Úspěchy slaví škola také v přijímání žáků na vyšší typ uměleckých a pedagogických škol. V posledních čtyřech letech byli přijati 2 žáci (hra na housle) ke studiu v konzervatoři v Praze a v Plzni, 2 žákyně (zpěv, hra na klavír) na Střední pedagogickou školu do Prachatic, 5 žáků na pedagogické fakulty do Plzně a Českých Budějovic (klarinet, klavír, viola, housle, zpěv), 11 žáků výtvarného boru na SUPŠ do Českého Krumlova, Třeboně, Písku, Turnova, Plzně a Prahy. Dosahované výsledky a četné další aktivity jsou dokladem kvalitní práce školy při výchovném působení a vzdělávání žáků. Důležitá je i role školy v kulturním životě města i regionu, její úspěchy při prezentaci v zahraničí. Činnost ZUŠ Sušice je v tomto směru příkladná. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ Rozhodnutí MŠMT o změně zařazení do sítě škol, vydané Školským úřadem Klatovy pod č. j / , Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k a Příloha k výkazu Organizační a provozní řád ZUŠ Sušice, Organizační řád pro žáky a rodiče žáků školy Inspekční zpráva - str. 11

12 Výroční zpráva ZUŠ Sušice - školní rok 1999/2000 Plán práce na školní rok 1999/2000 a na školní rok 2000/2001 Rozvrhy hodin, Katalogy o průběhu studia Výkazy žáků a vyučovacích hodin Protokoly o přijímání žáků a komisionálních zkouškách Třídní knihy pro individuální, skupinovou a kolektivní výuku Zápisy z pedagogických rad Kritéria hodnocení zaměstnanců školy Hospitační záznamy ředitele školy a přítomných inspektorů Inspekční dokumentace - přehled o zaměstnancích školy Inspekční zpráva z komplexní inspekce č. j. K-04-04/ z června 1996 Audio nahrávky žáků a souborů ZUŠ Sušice Výstava žáků výtvarného oboru s názvem Barevný svět Fotodokumentace školy ZÁVĚR Výrazná pozitiva: Promyšlená řídící práce ředitele, cílená podpora iniciativy pracovníků Umělecké, odborné a publikační aktivity učitelů Spolupráce učitelů a žáků všech oborů, tvůrčí atmosféra školy Dlouhodobá a cílevědomá vynikající práce v pěveckých sborech Výrazně kvalitní koncepce výuky v předmětu hudební nauka a její formativní vliv na žáky Uplatnění individuálních schopností žáků v komorních souborech Podíl školy na kulturním životě města, prezentace všech oborů školy, reprezentace v zahraničí Úspěchy žáků v soutěžích a při přijímání na vyšší typ uměleckých a pedagogických škol. Negativa: od poslední inspekce dostatečně neřešené materiálně-technické a prostorové podmínky školy vyplývají z přestěhování do budovy bývalé vojenské divize. Celkově je škola hodnocena jako velmi dobrá. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko ČŠI Plzeň-město Inspekční zpráva - str. 12

13 Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Marie Kučerová Marie Kučerová v. r. Členové týmu Mgr. Jindřich Bešťák Jindřich Bešťák v. r. Mgr. Marcela Šimková Marcela Šimková v. r. V Plzni dne 8. června 2001 Datum a podpis ředitele stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: Razítko Základní umělecká škola Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy Ředitel základní umělecké školy Podpis František Pekhart Pekhart František v. r. Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti základní umělecké školy dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 7 téhož zákona může ředitel základní umělecké školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu Dodržuje, čerpá účelně, efektivně Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně Inspekční zpráva - str. 13

14 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Zřizovatel: OkÚ Klatovy, referát školství, Čapkova 127, Klatovy 5 Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI 25. června / Připomínky ředitele školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text nebyly podány Inspekční zpráva - str. 14

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola 1.- 4. ročník Zeiberlichova 49, 644 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 511 Zřizovatel: ÚMČ Brno - sever, Bratislavská 70,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 Adresa: Plánická 208, 339 01 Klatovy Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Kněžice, okres Třebíč 675 29 Kněžice 215 Identifikátor školy: 600 122 204 Zřizovatel: Obec Kněžice, 675 29 Kněžice 47 Školský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Soukromá základní umělecká škola Orphenica, spol. s. r. o. Adresa: Pohořelec 25/111, 118 00 Praha 1 Identifikátor: 600 001 822 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní umělecká škola Štětí, Horova 26 Horova 26, 411 08 Štětí Identifikátor: 600 081 893 Zřizovatel: Město Štětí, Mírové náměstí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální základní škola při Všeobecné fakultní nemocnici Praha 2, Ke Karlovu 2 Praha 2, Ke Karlovu 2, 120

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3. Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně. Identifikátor školy: 600 066 576

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3. Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně. Identifikátor školy: 600 066 576 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3 Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně Identifikátor školy: 600 066 576 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Zvláštní škola Příbor, okres Nový Jičín Lomená 1530, 742 58 Příbor Identifikátor školy: 600 026 418 Zřizovatel: Školský úřad Nový Jičín,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborná škola služeb s.r.o. U Hradiska 4, 774 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 028 Zřizovatel: Mgr. Anna Loubalová, Fügnerova

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Kozolupy okres Plzeň-sever 330 32 Kozolupy 1 Identifikátor školy: 600 071

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15 Sochorova 15, 682 01 Vyškov Identifikátor školy: 600 015 670 Zřizovatel: MŠMT ČR,

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Kladská 2, 787 40 Šumperk Identifikátor: 600 020 096 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov Sokolovská 511, 357 51 Kynšperk nad Ohří Identifikátor školy: 600 073 203 Termín

Více

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín , ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště okresní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Dobkovice, okres Děčín Adresa: 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Základní škola Mileč, okres Plzeň - jih Základní škola Mileč 45, 335 01 Nepomuk Identifikátor školy: 600070565 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou Dr. Farského 300 Identifikátor školy: 600 170 900 Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství ČR,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva První soukromá hotelová škola a vyšší hotelová škola, spol. s r.o. Svídnická 506, 180 00 Praha 8 - Bohnice Identifikátor školy: 600 005

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1425/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola Kutná Hora Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora zuskh@zuskh.cz IČ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-117/99-11121 Signatura: bo2ks202 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Jánská 31, 767 01

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dukovany, okres Třebíč 675 56 Dukovany 64 Identifikátor školy: 600 121 925 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Proboštov, Kpt.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Proboštov, Kpt. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Proboštov, Kpt. Jaroše 130 Kpt. Jaroše 130, 417 12 Proboštov Identifikátor školy: 600084779

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kostelec nad Vltavou

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kostelec nad Vltavou ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 21, PSČ 398 58 Identifikátor školy: 600 061 663

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Vysoké Mýto, ulice Javornického 2, okr. Ústí nad Orlicí Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto Identifikátor školy: 600 104

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Adresa: Hloubětínská 700, 198 00 Praha 9 Identifikátor školy: 600040356 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 Identifikátor školy: 600 010 015 Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Pardubice - Pardubičky, Kyjevská 25 Adresa: Kyjevská 25, 530 03 Pardubice, Pardubičky Identifikátor školy: 600 096 378 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Základní škola Huntířov nad Jizerou, okres Jablonec nad Nisou Huntířov nad Jizerou 63 468 22 Železný Brod Identifikátor školy: 600078337

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tišice, okres Mělník Školní 74, 277 15 Tišice Identifikátor školy: 600 047 580 Termín konání inspekce: 8. 10. prosinec 2003

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 Adresa : Za Invalidovnou 3/579 186 00 Praha 8 - Karlín Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž Ludslavice 90, 769 01 Holešov Identifikátor školy: 600 118 363

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov Lipno nad Vltavou 38, 38 278 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 Adresa: Lázeňská 146, 507 81 Lázně Bělohrad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rudíkov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rudíkov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Rudíkov 675 05 Rudíkov 167 Identifikátor: 600 121 569 Termín konání orientační inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 Smetanova 14, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 003 230 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-147/99-11121 Signatura: bo2ks205 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZUŠ F. X. Richtera, P. Bezruče 675, 769 01

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12 Zvonková 12/2901 106 00 Praha 10, Záběhlice Identifikátor školy: 600 040 828 Termín konání komplexní inspekce:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor školy: 600 012 051 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov Školní 786, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 154 39/99-11094 Signatura: bo2ns202 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Kroměříž INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Kroměříž, 1. máje 14 PSČ

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát Karlovarský. Inspekční zpráva. Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát Karlovarský. Inspekční zpráva. Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát Karlovarský Inspekční zpráva Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary Šmeralova 336/15, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 661

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Mateřská škola Dašice, okres Pardubice Adresa: Sadová 440, 533 03 Dašice Identifikátor zařízení: 600 095 291 Zřizovatel: Město Dašice

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek 739 97 Hrádek, Základní škola Hrádek 144 Identifikátor školy: 600 133 877 Zřizovatel: Obec

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s mateřskou školou a školní jídelnou Třebívlice 7, okres Litoměřice 411 15 Třebívlice 7 Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm5ks101 Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Loštice Trávník 596,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Zbiroh, okres Rokycany. Muchova 554, 338 08 Zbiroh. Identifikátor školy: 600 072 045

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Zbiroh, okres Rokycany. Muchova 554, 338 08 Zbiroh. Identifikátor školy: 600 072 045 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Zbiroh, okres Rokycany Muchova 554, 338 08 Zbiroh Identifikátor školy: 600 072 045 Termín konání inspekce: 16. 19. květen

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Netolice, okres Prachatice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Netolice, okres Prachatice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Netolice, okres Prachatice Tyršova 523, 384 11 Netolice Identifikátor školy: 600062694 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Hodonín Jilemnického 2, 695 03 Hodonín Identifikátor školy: 600 030 512 Zřizovatel: Školský úřad Hodonín, Jilemnického

Více

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště ZPRÁVA INSPEKČNÍ Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 8, Burešova 14 Adresa: Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Identifikátor školy: 600 039 749 Zřizovatel: Městská

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Školní 55, 277 51 Nelahozeves Identifikátor školy: 600 047

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615 Nádražní/615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Identifikátor školy: 600 130 096 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola T. G. Masaryka České Budějovice, Nové Vráto Adresa: Rudolfovská 143, 370 01 České Budějovice - Nové Vráto Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Speciální mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Helfertova 2 Helfertova 2, 662 63 Brno Identifikátor: 600171540 Zřizovatel: Školský

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1715/08-02 Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21 Adresa: Smetanova 21, 294 71 Benátky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Adresa: Masarykovo nám. č. 72, 763 61 Napajedla Identifikátor: 600 001 547 Zřizovatel: Školský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Speciální školy při Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19 Ukrajinská 19/1535, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Dříteč, okres Pardubice Adresa: Dříteč 44, 533 05 Dříteč Identifikátor školy: 600 096 408 Zřizovatel: Obec Dříteč Adresa:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-869/14-T. Základní umělecká škola B-Art, o.p.s.

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-869/14-T. Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-869/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. Sídlo 756 51 Zašová 43 E-mail právnické osoby IČO 29 396 662 Identifikátor 691

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola III. Praha 5, Barrandov, Lohniského 830 Lohniského 830, 152 00 Praha 5, Barrandov Identifikátor zařízení: 600 037 622 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Dříteč, okres Pardubice Adresa: Dříteč 44, 533 05 Dříteč Identifikátor školy: 600 096 408 Zřizovatel: Obec Dříteč, Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Mateřská škola Šebetov 679 35 Šebetov 215 Identifikátor zařízení: 600105474 Zřizovatel: Obec Šebetov, 679 35 Šebetov 108 Školský úřad Blansko,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Ostrava Poruba, J. Valčíka 4413 J. Valčíka 4413, 708 00 Ostrava - Poruba

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kamenický Šenov, nám.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kamenický Šenov, nám. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 náměstí Míru 616, 417 14 Kamenický Šenov Identifikátor školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-80/98-11121 Signatura: bo2ks301 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11 Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Výtvarná škola Václava Hollara Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 - Vinohrady Identifikátor: 600 004 970 Zřizovatel: Ministerstvo školství,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937 Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 122 376/99-11039 Signatura: al2ks205 Oblastní pracoviště č.12 Brno Okresní pracoviště Brno - město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Brno, Veveří

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 298 Statutární město Ostrava, Městský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední odborné učiliště a Střední odborná škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 Charbulova 106 618 00 Brno Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko Dlouhá 429, 679 63 Velké Opatovice Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278 K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Více