Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007"

Transkript

1 Měřič krevního tlaku Ing. Martin Švrček Ústav biomedicínckého inženýrství Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Kolejní 4, Brno Tento článek popisuje návrh a realizaci měřiče krevního tlaku. Nejprve je popsána oscilometrická metoda měření krevního tlaku, která je jednou z nejčastěji používaných. Dále je popsán návrh systému po hardwarové i softwarové stránce. Hardwarovou část tvoří piezorezistivní tlakový snímač, 16 bitový A/D převodník, procesor Freescale z řady HC08 a podpůrné obvody. Softwarová část byla navržena ve vývojovém prostředí Borland C++ Builder. Navržený systém umožňuje měření krevního tlaku s možností automatického nebo manuálního vyhodnocení. 1 Měření krevního tlaku Pro neinvazivní měření krevního tlaku se v současné době používá několika metod z nichž nejznámější jsou oscilometrická metoda, automatizovaná auskultační metoda nebo tzv. hybridní metoda, která využívá dvojího měření jednak pomocí oscilometrické, tak i automatizované auskultační metody. Systém popsaný v tomto článku využivá nejčastěji používané oscilometrické metody a umožňuje automatické nebo manuální měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody Manžeta,která je umístěna na paži ve výši srdce, se nafoukne na tlak, který má vyšší hodnotu než předpokládaný systolický tlak(možno nastavit). Poté se tlak v manžetě začne postupně snižovat, s tím jak tlak klesá, začínají se v manžetě objevovat oscilace, které se zvyšují až na určitou maximální hodnotu. Další klesání tlaku pak vede ke snižování oscilací v manžetě. Amplituda těchto oscilací je závislá na rozdílu tlaku uvnitř a vně tepny, tzv. transmurální tlak. Tlak v manžetě, který koresponduje s bodem maxima oscilací, obvykle odpovídá střední hodnotě arteriálního tlaku. Hodnota systolického tlaku je zaznamenána, když oscilace v manžetě začínají prudce vzrůstat, hodnota diastolického, když naopak hodnota oscilací prudce poklesne. Princip metody nejlépe dokumentují obr.1 a obr 2. Obr. 1 ukazuje jak vypadá signál na výstupu tlakového snímače, obr. 2 pak ukazuje z něj vyfiltrovaný signál oscilací a na něm znázorněné okamžiky, které odpovídají danému systolickému, diastolickému či střednímu tlaku. Jak je patrné z obr.2chyba! Nenalezen zdroj odkazů., jsou oscilace objemu v manžetě velice slabé, pro různé měřené osoby se velikost oscilací pohybuje od 1 do 3mmHg. 19-1

2 Obrázek 1: Průběh tlaku v manžetě během měření, meze pro vybrání užitečného signálu Obrázek 2: Vyfiltrovaný, zesílený a rozměřený signál oscilací. 2 Návrh systému Navrženou realizaci systému ukazuje blokové schéma na obr.3. Schéma je rozděleno do třech vrstev (Pacient, Tester-modul a PC s instalovaným SW). Ideou měření krevního tlaku je kontinuální měření tlaku v manžetě během jejího napouštění a vypouštění. Následuje pak jeho samostatné vyhodnocení. Filtrace oscilací se provádí softwarově, nikoli hardwarově pomoci flitrů na vstupu, jak je jinak obvyklé.toto je umožněno použitím 16 bitového A/D převodníku a rozšiřuje to možnosti zpracování signálu[4.]. Obrázek 3: Blokové schéma navrženého systému 19-2

3 2.1 Konfigurace pro měření Navržený systém počítá s manžetou, která bude připojena k tlakovému senzoru. Tato manžeta musí splňovat požadavky pro měření krevního tlaku. V manžetě je umístěn gumový vak, jehož šířka by měla odpovídat 40% obvodu horní končetiny. Délka vaku by měla být 80 % obvodu paže u dospělých osob.doporučená šířka manžety pro obvod paže v rozsahu cm je 15 cm. K manžetě je připojen nafukovací balónek a ventil, které umožní nafouknutí a plynulé vypouštění vzduchu. Doporučená rychlost vypouštění manžety je 2-3 mmhg/ s (použití jiné rychlosti může ovlivnit dosažitelnost přesnost). U navrženého systému je rychlost vypouštění manžety korigována pomoci vzduchového ventilu. Lze použít šroubového ventilu, u kterého lze ručně nastavovat rychlost vypouštění tak, aby odpovídala tomuto požadavku. Pro měření lze také použít vhodnější elektronicky ovládaný ventil s příslušnou regulací. Řešením tohoto problému se však tento článek nezabýval. 3 Hardwarová část Navrhovanou hardwarovou část systému představuje zařízení s názvem Tester-modul (dále jen TM). TM je zařízení, které tvoří společně s počítačem PC (s nainstalovaným softwarem Tester) systém pro měření krevního tlaku. Jak ukazuje obr.3, je TM tvořen čtyřmi základními bloky, které představují tlakový snímač, A/D převodník, mikrokontroler(dále jen MC) a převodník úrovní. Komunikace tohoto modulu s PC je realizována přes rozhraní RS232C. Zařízení TM plní v systému tyto základní funkce: měření tlaku v manžetě, vzorkování a kvantování signálu, přenos změřených údajů do PC a řízení průběhu měření. Měření tlaku v manžetě zajišťuje piezorezistivní snímač tlaku. Na jeho výstupu je napětí, které je úměrné tlaku v manžetě. Toto napětí zpracovává A/D převodník, který zajišťuje jeho filtraci, vzorkování a převod na signál digitální. Tento signál je pak dále přenášen pomocí rozhraní SPI do MC, kde je kódován a dále přeposílán do PC k následnému zpracování. Jelikož rozhraní, které je použito ke komunikaci mezi MC a PC, používá rozdílné napěťové úrovně, musíme do systému zařadit převodník úrovní, který zajistí jejich vzájemnou konverzi. 3.1 Snímač tlaku Pro měření tlaku ve vzduchové manžetě, se jeví jako nejvhodnější použít piezorezistivní tlakový snímač. Pro aplikaci byl vybrán snímač firmy Freescale typ. MPXV2053G. Tento snímač vyhovuje svými parametry pro aplikaci měření krevního tlaku. Rozsah je (0-50kPa). U tohoto snímače je nutné softwarově realizovat kalibraci nuly a rozsahu. 3.2 A/D převodník Pro aplikaci byl vybrán A/D převodník firmy Analog Devices AD Volba ADC vychází z požadavku na přesnost měření respektive rozlišení měřené veličiny. Vzhledem k tomu, je vyžadováno rozlišení měřené veličiny 0.01mmHg ( pro zaznamenáni oscilací) je potřeba zvolit 16 bitový ADC. Co se týče vzorkovací frekvence, je vhodné ji volit tak, aby byl přenesen signál KT s co nejmenším zkreslením.budeme-li chtít provádět přenos v reálném čase, budeme limitováni přenosovými rychlostmi jednotlivých dílčích celků přenosového systému, proto bude třeba zvážit, jaká přenosová rychlost je reálná v navržené konfiguraci. Vzhledem k rychlosti změny KT a k principu oscilometrické metody, je dostačující vzorkovací frekvence 250 Hz. Na výstupu z tlakového snímače není třeba zařazovat filtr typu dolní propust, abychom zabránili aliasingu, neboť byl zvolen převodník, který má tento filtr integrován. Zvolený převodník rovněž zajišťuje odfiltrování případného síťového brumu. 19-3

4 3.3 Mikrokontroler Mikrokontroler je jádrem celého systému. Pro aplikaci byl zvolen mikrokontroler z rodiny HC08, který obsahuje vlastní Flash paměť a umožňuje programování v systém (typ HC908GP32). MC byl vybrán z ohledem na požadované vlastnosti a integrované periférie. Požadovanými perifériemi byly modul pro sériové rozhraní SCI ( pro komunikaci s PC) a modul pro komunikaci s perifériemi SPI.(komunikace ADC). 3.4 Převodník úrovní TTL / RS232C Pro konverzi úrovní TTL/ RS232 byl použit obvod MAX 232C 3.5 Úplné schéma zapojení Tester-modulu Na obr. 3 je úplné schéma zapojení zařízení TM včetně propojení jednotlivých části. DV DD DV DD Napájení +5V 26PCBS OUT+ IN+ OUT- AVDD REF IN (+) REF IN (-) AIN1 (+) AIN1 (-) DV RESET S CLK DRDY 68HC08 SS TxD SCK RxD PTA3 DATA OUT MISO IN- AD7715 DATA IN MOSI AGND DGND CS PTA4 PTA3 GND AMKT MAX232 T1 IN T1OUT R1 OUT R1 IN 1 6 RS232 PC 9 5 DB9 GND Obrázek 4: Schéma zapojení Tester-modul 4 Softwarová část V této části bude popsán návrh programového vybavení pro mikrokontroler a PC 4.1 Programové vybavení pro mikrokontroler Program pro mikrokontroler je psán v jazyce symbolických instrukcí. Tento program zajišťuje koordinaci jednotlivých bloků a přenášení získaných dat až na vstupní rozhraní PC. Z tohoto je zřejmé, že je nedílnou částí, která zajišťuje správnou funkci celého systému. Proto je nutné, aby při návrhu tohoto software byl brán zřetel na jednak správné nastavení všech řídicích registrů(modulu) periférií, ale také na správné načasování jednotlivých úloh, které MC vykonává.software MC zajišťuje nastavení, kalibraci ADC, přenos dat z ADC do MC, zpracování přijatých dat, převod do ASCII kódu a odeslání dat na sběrnici RS232C. 19-4

5 4.1.1 Popis struktury programu Vývojový diagram navrženého programu pro mikrokontroler je na obr.5. Funkce: po zapnutí napájení, nebo po resetu MC je spuštěn hlavní program (program MAIN_init), který zajišťuje nastavení MC, registru pro přenos na SPI a SCI, kalibraci ADC a inicializaci ADC pro čtení dat.hlavní program pak končí v nekonečné smyčce. Při příjmu řídícího slova na SCI, dojde k vyvolání přerušení, v jehož obsluze(program Recive_isr) se zjišťuje, je-li přijímaný znak řídícím znakem Tester modulu.rozlišujeme dva možné řídící znaky: znak s pro spuštění měření a znak k pro ukončení měření. Byl-li přijat znak s, provede se inicializace KB interruptu. Byl-li přijat znak k KB interrupt je zakázán.signál DRDY z ADC je připojen ke vstupu MC. Svou sestupnou hranou vyvolá KB interrupt, během jehož obsluhy ( program DRDY_isr) se provádí přenos naměřených dat z ADC do MC, převod dat do ASCII kódu a přenos dat na sběrnici RS232C. MAIN_init Recive_isr Inicializace MC (porty, frekvence,cop..) Maskování interruptu od přijámače SCI. Inicializace SPI Inicializace SCI Přišel znak s? ne Přišel znak k? ano ano Zhasnutí LED připraven Inicializace KB interruptu Inicializace ADC ne Zákaz KB interruptu Zhasnutí LED přenos Rozsvícení LED připraven Povolení interuptu od přijím ače RTI DRDY_isr Maskování KB interruptu Povolení vysílače SCI Rozsvícení LED přenos O deslání ACHI a ACLOW na SCI Přenos dat z ADC (horní byte=adhi, dolní byte=adlow ) Odeslání oddělovací značky ( M ) na SCi Konverze ADHI na znaky ASCII (znak horní části=achi, znak dolní části=aclow ) Skončil přenos na SCI? ne O deslání ACHI a ACLO W na SCI ano Zakázání vysílače SCI Povolení KB intrruptu Konverze ADLO W na znaky ASCII (znak horní čáasti=achi, znak dolní části=aclow ) RTI Obrázek 5:Vývojový diagram navrženého programu pro mikrokontroler 19-5

6 4.1.2 Časování Vzhledem k tomu, že systém umožňuje real time měření, je nutné vyřešení otázky časování jednotlivých periférií. Vzhledem k tomu, že prioritou je navzorkování a následné odeslání naměřených dat zvolenou vzorkovací frekvencí, bude vhodné řídit časový průběh programu samotným převodníkem pomocí interruptu. Při získání každého nového vzorku bude na výstupním pinu DRDY (ADC) generována sestupná hrana, kterou lze u MC vyvolat přerušení. Aby bylo možné vzorky přenášet a zpracovávat v reálném čase je nutné během obsluhy tohoto přerušení provést následující operace: přenesení dat z ADC do MC, převod dat do ASCII kódu a nakonec odeslání dat včetně oddělovacích značek na sběrnici RS232C. Je třeba zajistit, aby celková doba provádění těchto operací byla kratší než perioda vzorkování. Základní parametry (platí pro HC908GP32 ) : Kmitočet f BUS a perioda cyklu MC T CYC : Stanovení kmitočtu f BUS je poměrně komplikované, proto zde nebude uvedeno, podrobnější informace lze nalézt v [1.]. Pro aplikaci bylo zvoleno: Kmitočet: f BUS =4,9152 MHz. Perioda cyklu: T CYC =204ns Kmitočet CGMOUT: Kmitočet CGMOUT lze určit dle: CGMOUT=f BUS *2=4,9152*2=9,8304MHz Přenosová rychlost na SPI: Přenosovou rychlost na SPI lze určit dle vztahu CGMOUT baud _ rate = 2xBD CGMOUT 9,8304MHz baud _ rate = = = Bd 2xBD 2x8 BD (nastavení registru SPSCR) BD=8 Přenosová rychlost na SCI: Přenosovou rychlost na SCI, lze určit dle vztahu 0. SCI _ clock _ source baud _ rate = 64xPDxBD SCI _ clock _ source f BUS 4,9152MHz baud _ rate = = = = 38400Bd 64xPDxBD 64x1x2 128 SCI clock source = zdrojem hodinového signálu může být f BUS nebo CGMXCLK (zvoleno nastavením bitu SCIBDSRC v registru CONFIG2) 19-6

7 4.2 Programové vybavení pro PC Programové vybavení pro PC je realizováno ve vývojovém prostředí Borland C++ Builder. Program zajišťuje uživatelské rozhraní pro koordinaci,vyhodnocení a archivaci měření na počítači PC v prostředí Windows. Software umožňuje komunikaci se zařízením Tester-modul po sériové lince, zajišťuje automatické nebo manuální vyhodnocení změřených dat a umožňuje jejich archivaci v databázi. Strukturu programu lze rozdělit do tří hlavních částí, podle funkcí, které vykonávají: a) Přenos dat po sériové lince (RS232) b) Zpracovávání a vyhodnocení změřeného signálu c) Databázová část Přenos dat po sériové lince (RS232) Vzhledem k tomu, že využití přímého přístupu na porty PC je ve Windows (verze 2000,NT,XP) je komplikované, je potřeba využít funkce, pro práci s porty, které jsou implementovány ve vyšších programovacích jazycích. V [2.] byla uvedena implementace třídy TSerial, kterou lze v C++ Builderu využít pro sériovou komunikaci (porty COM). Implementované funkce pro přenos dat Pro práci se sériovým portem je třeba provést jeho nastavení, zejména je nutné nastavit přenosovou rychlost, paritu přenosu, délku přenášeného bajtu, počet stop-bitů, délku vstupního a výstupního bufferu atd. Tyto hodnoty se nastavují jako vlastnosti objektu třídy TSerial. 19-7

8 K samotnému příjmu a přenosu je využíváno těchto funkcí [2.]: int_fastcall WriteString(const AnsiString&String) tato funkce posílá na sériový kanál řetězec určený parametrem String a vrací počet zapsaných znaků. int_fastcall ReadString(AnsiString &String, int Length) tato funkce načte ze sériového kanálu maximálně Length znaků do řetězce String a vrátí počet přečtených znaků Filtrace a zpracování signálu Signál na výstupu tlakového senzoru je tvořen dvěma signály, a to užitečným signálem oscilací v manžetě (jeho kmitočet je přibližně 1Hz), který je superponován na signál tlaku v manžetě(ten má kmitočet do cca 0,04Hz). Při návrhu filtru budeme proto vycházet z těchto kmitočtů a navrhneme horní propust tak, aby útlum při kmitočtu 1Hz byl nižší než -10dB a útlum na kmitočtu 0,04Hz byl cca -60dB. Dále budeme u filtru požadovat co nejmenší zvlnění a konstantní přenos v propustném pásmu. Takovýto filtr lze navrhnout ve vývojovém prostředí MATLAB pomocí funkce fir1. Vhodnou volbou délky impulsní charakteristiky, mezního kmitočtu a typu použitého okna. Parametry navrženého filtru: Délka impulsní charakteristiky: 200 vz. Mezní frekvence:1,38 Hz Typ filtru:horní propust Typ okna: Kaiserovo(Beta=3) Samotná filtrace je realizována konvolucí vstupního signálu a impulsní charakteristiky filtru dle vztahu [3.]. Zpracování signálu dále zahrnuje rozměření signálu, určení tepové frekvence, stanovení hodnot krevního tlaku, tak jak bylo uvedeno v kapitole Databáze Databázová část programu umožňuje archivaci, zobrazení a editaci změřených záznamů. Je realizována s využitím XML jazyka. V programu je využíváno pouze jedné databázové tabulky XML, která uchovává informace o realizovaných měřeních. 5 Závěr Měřič krevního tlaku je založen na principu oscilometrické metody a umožňuje automatické i manuální měření hodnot krevního tlaku. Měřené průběhy jsou graficky znázorněny a tak je možné, provést nejenom automatické, ale i manuální vyhodnocení. Tato výhoda se uplatňuje zejména u atypických průběhů oscilací, kdy algoritmy pro automatické vyhodnocení selhávají. U měřených průběhů je možno pouhým pohledem zkontrolovat, jestli automatické vyhodnocení proběhlo správně, jestli se v měření nevyskytnul pohybový artefakt a podobně. Navržený systém byl experimentálně testován a poskytoval srovnatelné výsledky s porovnávanou auskultační metodou. Absolutní hodnota tlaku byla kontrolována pomocí 19-8

9 rtuťového manometru s tím,že odchylka byla nižší než 1mmHg. Je třeba však zdůraznit, že nejkritičtější části měření s ohledem na přesnost, není stanovení absolutní hodnoty tlaku v manžetě, ale interpretace naměřených výsledků (vyhodnocení průběhu oscilací), což je ovlivněno kvalitou navrženého vyhodnocovacího softwaru v případě automatického vyhodnocení, nebo odbornou kvalifikaci obsluhy v případě manuálního vyhodnocení. 6 Poděkování Tato práce byla podpořena výzkumným programem Vysokého učení technického v Brně č. MSM Použitá literatura [1.] MC68HC908GP32 Data Sheet. Rev.7,2006. Freescale semiconductor,inc. Dostupné z [2.] Matoušek,D. Udělej si z PC generátor,čítač, převodník, programátor...měření, řízení a regulace pomoci sériového portu PC a sběrnice I 2 C 1.díl. Praha:BEN,2004. ISBN [3.] Jan,J.;Kozumplík,J.; Kolář,R.; et al. Číslicové zpracování a analýza signálů. Počítačové cvičení. Brno:VUT Brno, 2003 [4.] Švrček,M. Tester tlakoměru, Diplomová práce VUT v Brně,

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

Více

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478

Více

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat Opakovač a převodník linek RS485 a RS422 S aktivní i pasivní obnovou dat. CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 19.1.2011 13:54 Počet stran: 20 2011 Strana 2 CQ485 OBSAH Popis...

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU "HOST PC - TARGET PC" PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ

VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU HOST PC - TARGET PC PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU "HOST PC - TARGET PC" PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ Stanislav Flígl Katedra elektrických pohonů a trakce (K13114),

Více

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12.

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12. MB-ATmega16/32 v2.0 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (21.12.2004) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411. univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy. charakteristika. technické údaje

ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411. univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy. charakteristika. technické údaje ŘÍDÍCÍ ČLEN GCD 411 univerzální procesorový člen pro mikropočítačové systémy mikroprocesor PCF80C552 programová paměť 64kB FLASH PROM datová paměť 32kB SRAM nebo zálohovaná s RTC sériový kanál RS485 sběrnice

Více

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření A/D a D/A převodnp evodníky Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 A/D a D/A převodníky 1 Důvody převodu signálů

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

Operační paměti počítačů PC

Operační paměti počítačů PC Operační paměti počítačů PC Dynamické paměti RAM operační č paměť je realizována čipy dynamických pamětí RAM DRAM informace uchovávána jako náboj na kondenzátoru nutnost náboj pravidelně obnovovat (refresh)

Více

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů Komunikační procesor Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů 23. listopadu 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0012.06.01 Katalogový list Vytvořen:

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. NAHRÁNÍ VLOŽENÉHO PROGRAMU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. NAHRÁNÍ VLOŽENÉHO PROGRAMU 141414141414 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato technická příručka platí pro všechny vložené programy, které se nahrávají do vyhodnocovacího zařízení VT 4110 pro možnost provádění dalších operací zejména v oblasti

Více

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Ing. Jan Tupý TM 2012_10_10 10. 10. 2012 OSC, a. s. tel: +420 (5) 416 43 111 Staňkova 557/18a fax: +420 (5) 416 43 109 602

Více

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Návod na obsluhu Verze 1.00 dmm-ui8do8_g_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Stručná charakteristika: Plně elektronizovaná kapacitní dekáda s širokým rozsahem hodnot. Indikuje velké množství parametrů nastaveného kapacity včetně lokálních teplot.

Více

Obecný úvod do autoelektroniky

Obecný úvod do autoelektroniky Obecný úvod do autoelektroniky Analogové a digitální signály Průběhy fyzikálních veličin jsou od přírody analogové. Jako analogový průběh (analogový signál) označujeme přitom takový, který mezi dvěma krajními

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,..

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška A3B38MMP 2013 kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Rozhraní SPI Rozhraní SPI ( Serial Peripheral

Více

PK Design. MB-S2-150-PQ208 v1.4. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (11. 6. 03)

PK Design. MB-S2-150-PQ208 v1.4. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (11. 6. 03) MB-S2-150-PQ208 v1.4 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (11. 6. 03) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

P232/485. Převodník RS232 na RS485. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

P232/485. Převodník RS232 na RS485. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA P232/485 Převodník RS232 na RS485 Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : 220 610 348 / 220 180 454, http :// w w w.

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 2. Číslicové počítače a jejich využití pro

Více

Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů

Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Univerzální jednočipový modul pro řízení krokových motorů Autor: Jan Fíla SPŠ Trutnov,

Více

Příloha A Automatizovaná laboratorní úloha

Příloha A Automatizovaná laboratorní úloha Přílohy Příloha A Automatizovaná laboratorní úloha Analogová násobička Filtr typu dolní a horní propust řízený kladným stejnosměrným m 1.) Zadání úlohy 1. Dle Obr. 1 zapojte m řízený iltr typu dolní propust

Více

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop Szymeczek Michal Elektrotechnika, Študentské práce 20.10.2010 Bakalářská práce se zabývá konfigurací

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

Alfanumerické displeje

Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje jsou schopné zobrazovat pouze alfanumerické údaje (tj. písmena, číslice) a případně jednoduché grafické symboly definované v základním rastru znaků. Výhoda

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

Hodiny řízené pomocí DCF

Hodiny řízené pomocí DCF Hodiny řízené pomocí DCF V dnešní době je mnoho možností jak sestavit hodiny. Většinou je pro nás nejdůležitější přesnost hodin a od toho se odvíjí vše ostatní. Hodiny podle přesnosti můžeme dělit do dvou

Více

8. Struktura údaj na LCD displeji

8. Struktura údaj na LCD displeji Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 56 8. Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a

Více

24 bitový AD USB modul AD24USB. Návod k použití

24 bitový AD USB modul AD24USB. Návod k použití 24 bitový AD USB modul AD24USB Návod k použití Obsah Obsah...2 1. Úvod...3 2. Technické parametry...3 A/D převodník:...3 Zdroj proudu:...4 Digitální vstupy/výstupy:...4 3. Instalace modulu...4 3.1. Zapojení

Více

Pace Maker ZJ18. Návod k použití. 1) Popis výrobku:

Pace Maker ZJ18. Návod k použití. 1) Popis výrobku: Pace Maker ZJ18 Návod k použití 1) Popis výrobku: 1 2 5 4 Legenda: 1. časová osa 2. konektor pro startovací čidlo 3. napájecí konektor 4. výrobní štítek se sériovým číslem 5. konektor pro anténu 3 Obsah

Více

Direct Digital Synthesis (DDS)

Direct Digital Synthesis (DDS) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Direct Digital Synthesis (DDS) Přímá číslicová syntéza Tyto materiály vznikly za podpory

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K SUBMODULU. MR-0155 a MR-0156. vydání 3. - listopad 2005

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K SUBMODULU. MR-0155 a MR-0156. vydání 3. - listopad 2005 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K SUBMODULU 1. Popis a parametry MR-0155 a MR-0156 vydání 3. - listopad 2005 Submodul MR-0155 nebo MR-0156 obsahuje obvody výkonného FSK modemu pro pevné linky podle

Více

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3) Paměti EEPROM (1) EEPROM Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a později z nich informace vymazat

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TX20RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 16. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. c o m

TX20RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 16. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Měření rychlosti a směru větru Inteligentní anemometr s RS232 a RS485 16. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. c o m TX20RS Katalogový list Vytvořen: 3.12.2009 Poslední aktualizace: 16.12 2014 14:18 Počet

Více

ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ. 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232

ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ. 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232 IO RS232 ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232 4x relé IO RS232 CPU RS 232 4x vstup POPIS Modul univerzálního rozhraní IORS 232 je určen

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím

Více

Zařízení pro měření teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky

Zařízení pro měření teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION 2012-2013 Zařízení pro měření teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky Jméno: Libor Odstrčil Ročník: 3. Obor: IŘT Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Wind RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 26. dubna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m

Wind RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 26. dubna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m Měření rychlosti a směru větru Inteligentní anemometr s RS232 a RS485 26. dubna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m Wind RS Katalogový list Vytvořen: 22.4.2016 Poslední aktualizace: 26.4 2016 14:27 Počet

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Obj. č.: 19 83 15

TECHNICKÝ MANUÁL. Obj. č.: 19 83 15 TECHNICKÝ MANUÁL Obj. č.: 19 83 15 OBSAH 2 Strana: 1. Úvod... 2 2. Montáž... 3 3. popis funkce... 4 4. Přehled příkazů... 5 5. Přenos příkazů... 6 5.1 Datový přenos... 6 5.2 Syntaxe příkazu... 6 6. Popis

Více

SCIO-11. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

SCIO-11. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSACO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, CZ tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 SCIO-11 Technický manuál 26. 11. 2007 2005 sdružení ELSACO Účelová publikace

Více

Druhá generace palivoměru LUN 5275 pro letoun EV-55

Druhá generace palivoměru LUN 5275 pro letoun EV-55 Druhá generace palivoměru LUN 5275 pro letoun EV-55 The second generation of the fuel gauge measuring system LUN 5275 for the EV-55 airplane Ing. Martin Moštěk, Ph.D. MESIT přístroje spol. s r. o., email:

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

POKLADNÍ DISPLEJ LCD. www.virtuos.cz virtuos@virtuos.cz. hotline: 493 544 400. strana 1

POKLADNÍ DISPLEJ LCD. www.virtuos.cz virtuos@virtuos.cz. hotline: 493 544 400. strana 1 POKLADNÍ DISPLEJ LCD VLASTNOSTI Podsvícený displej LCD s vysokým kontrastem umožňuje čtení z velkého bočního úhlu K ovládání displeje je použit standardní seriový port RS-232 (9600bps) Snadné programování

Více

Signálové a mezisystémové převodníky

Signálové a mezisystémové převodníky Signálové a mezisystémové převodníky Tyto převodníky slouží pro generování jednotného nebo unifikovaného signálu z přirozených signálů vznikajících v čidlech. Často jsou nazývány vysílači příslušné fyzikální

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

OSCILOMETRICKÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

OSCILOMETRICKÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

DELTA PANEL pro Windows

DELTA PANEL pro Windows DELTA PANEL pro Windows Verze 2.10 Vzdálený indikační panel provozu pro ústředny ATEUS DELTA pro Windows Návod k používání a instalace 2N spol. s r.o., Modřanská 621, PRAHA 4, 143 12 tel. (02-) 613 01

Více

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250 Uživatelský manuál 2 ELO E250ZK001 1.1 Použití převodníku...4 2.0 Principy činnosti...5 3.0 Instalace...5 3.1 Vybudování sběrnice RS-485...5 3.2 Připojení

Více

Převodník USB na RS232. Milan Horkel

Převodník USB na RS232. Milan Horkel USBR0A Převodník USB na RS Milan Horkel Modul slouží jako univerzální převodník z USB na RS s výstupy na straně RS v úrovních TTL. Převodník používá obvod FTR od firmy FTDI. Tyto obvody jsou podporované

Více

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude: Vzorkování Vzorkování je převodem spojitého signálu na diskrétní. Lze si ho představit jako násobení sledu diracových impulzů (impulzů jednotkové plochy a nulové délky) časovým průběhem vzorkovaného signálu.

Více

Krokové motory. Klady a zápory

Krokové motory. Klady a zápory Krokové motory Především je třeba si uvědomit, že pokud mluvíme o krokovém motoru, tak většinou myslíme krokový pohon. Znamená to, že se skládá s el. komutátoru, výkonového spínacího a napájecího prvku,

Více

Topologická struktura měřicích systémů

Topologická struktura měřicích systémů Počítačové systémy Číslicové měricí a řídicí systémy Sestava přístrojů a zařízení umožňující komplexní řešení měřicí úlohy a její automatické provedení. laboratorní průmyslové lokální rozsáhlé Topologická

Více

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5 Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011 ZS2010/11 Evropský

Více

Návod k laboratorní práci: MĚŘENÍ A REGULACE TLAKU, KALIBRACE TLAKOMĚRŮ

Návod k laboratorní práci: MĚŘENÍ A REGULACE TLAKU, KALIBRACE TLAKOMĚRŮ Návod k laboratorní práci: MĚŘENÍ A REGULACE TLAKU, KALIBRACE TLAKOMĚRŮ Cíl laboratorní práce: V laboratorní úloze se studenti seznámí s funkcí provozního inteligentního snímače tlaku, s analogovým a číslicovým

Více

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, duben 2008 Historie revizí Předchozí dokumenty Projekční

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Univerzita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Pardubice, Studentská 95 L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Příjmení Paar Číslo úlohy: 2 Jméno: Jiří Datum měření: 15. 5. 2007 Školní rok: 2006

Více

!" " #! "# #$! % " &" následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. '&!

!  #! # #$! %  & následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. '&! Verze 1.0 !" " #! "# #$! % " &" následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. '&! " " "& & # v dokumentu uvedená. 3. "( zisku. '! " % ) ochrannými známkami

Více

Generátor libovolných průběhů Agilent Technologies 33 220A

Generátor libovolných průběhů Agilent Technologies 33 220A kmitočtové pásmo DC až 20 MHz jeden kanál vzorkování AWG - 50MS/s vertikální rozlišení - 14 bit barevný displej délka slova AWG - 64 000 bodů rozhraní USB, LAN, GPIB software Intui Link Agilent Generátor

Více

LBC 3251/00 Aktivní reproduktor Line Array Intellivox 1b

LBC 3251/00 Aktivní reproduktor Line Array Intellivox 1b Konferenční systémy LBC 3251/ Aktivní reproduktor Line Array Intellivox 1b LBC 3251/ Aktivní reproduktor Line Array Intellivox 1b www.boschsecurity.cz u u u u u Aktivní reproduktory Proměnný elevační úhel

Více

DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL

DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL Abstrakt Albert Bradáč 1, Rostislav Hadaš 2 Krátké seznámení s možnostmi měření vybraných jízdních dynamických parametrů vozidel. Ukázka vyvíjených

Více

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje PMA a Company of WEST Control Solutions KS 108 easy Kompaktní řídicí a regulační přístroj pro průmyslové aplikace Kombinované funkce regulace, sekvenčního řízení a ovládání Rozsáhlá knihovna funkcí a ovládacích

Více

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie VŠB-TU Ostrava SN171 PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie Datum měření: 28.3.2007 Vypracoval:Ondřej Winkler Spolupracoval:Martin Valas Zadání: 1. Seznamte

Více

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód Procesor Procesor Integrovaný obvod zajišťující funkce CPU Tvoří srdce a mozek celého počítače a do značné míry ovlivňuje výkon celého počítače (čím rychlejší procesor, tím rychlejší počítač) Provádí jednotlivé

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů OSCILOSKOPY Základní vlastnosti osciloskopů režimy y t pozorování časových průběhů, měření v časové oblasti x y napětí přivedené k vertikálnímu vstupu je funkcí napětí přivedeného k horizontálnímu vstupu

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

Návrh konstrukce odchovny 2. dil 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh konstrukce odchovny 2. dil Pikner Michal Elektrotechnika 19.01.2011 V minulem dile jsme si popsali návrh konstrukce odchovny. senzamili jsme se s

Více

ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚR

ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚR Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚR Tomáš Pelikán, Václav Vejvoda Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 102/219, 150

Více

Registrační teploměr

Registrační teploměr Popis zapojení: Registrační teploměr ukládá aktuální teplotu do paměti EEPROM v intervalu jedné hodiny. Zařízení je vybaveno zdrojem reálného času (RTC), který zároveň probouzí mikroprocesor ze stavu spánku.

Více

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru. Funkční generátor stavebnice č. 435 Funkční generátor je přístroj nezbytně nutný pro oživování a zkoušení mnoha zařízení z oblasti nf techniky. V čísle 8/97 jsme uveřejnili stavebnici generátoru s integrovaným

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

MANUÁL SMART-MQU. 1. Úvod. 2. Fyzické provedení přenosové sítě.

MANUÁL SMART-MQU. 1. Úvod. 2. Fyzické provedení přenosové sítě. 1. Úvod MANUÁL SMART-MQU Program SMART MQU je určen pro přenos naměřených údajů z ultrazvukového průtokoměru SMART MQU (9500) a MQU 99 firmy ELA,spol. s.r.o.. Přístroj SMART MQU je ultrazvukový průtokoměr

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE AUDIO D/A PŘEVODNÍK Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Kubík 2012 Autor: Bc. David Kříž Anotace

Více

PES lib (C + PASCAL) KNIHOVNY KOMUNIKAÈNÍCH FUNKCÍ 03/2000. 1 PESlib KOMUNIKAČNÍ KNIHOVNY C, PASCAL 03/2000 13 stran 1

PES lib (C + PASCAL) KNIHOVNY KOMUNIKAÈNÍCH FUNKCÍ 03/2000. 1 PESlib KOMUNIKAČNÍ KNIHOVNY C, PASCAL 03/2000 13 stran 1 PES lib (C + PASCAL) KNIHOVNY KOMUNIKAÈNÍCH FUNKCÍ 03/2000 1 PESlib KOMUNIKAČNÍ KNIHOVNY C, PASCAL 03/2000 13 stran 1 PESlib Popis knihoven PASCAL a C 03.2000 2. verze dokumentu Zmìny a doplòky proti 1.

Více

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Měření specializovanými přístroji, jejich obsluha a parametrizace; Diagnostika a specifikace závad, měření

Více

Simulátor čidla průtoku pro indukční průtokoměry

Simulátor čidla průtoku pro indukční průtokoměry Simulátor čidla průtoku pro indukční průtokoměry Milan Petr TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ..0/..00/0.0,

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO

MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO List č.: 1/8 MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO - najednou lze vyčíst maximálně 20 wordů (tj. 40byte) název adresa typ popis poznámka modul LSB 1 LSB R identifikace modulu spodní byte modul má identifikaci

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

GEN 230-3u-3i-X-ADE-USB

GEN 230-3u-3i-X-ADE-USB Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

JEDNOTKA SNÍMAČŮ 1-WIRE (DALLAS) TUDS-40-MOD

JEDNOTKA SNÍMAČŮ 1-WIRE (DALLAS) TUDS-40-MOD JEDNOTKA SNÍMAČŮ 1-WIRE (DALLAS) TUDS-40-MOD Jednotka pro snímače 1-WIRE (DALLAS) pro měření teplot, vlhkosti, intenzity osvětlení s komunikací RS 485 MODBUS RTU. Připojení až 40 snímačů teploty s měřením

Více

Principy činnosti sběrnic

Principy činnosti sběrnic Cíl přednášky: Ukázat, jak se vyvíjely architektury počítačů v souvislosti s architekturami sběrnic. Zařadit konkrétní typy sběrnic do vývojových etap výpočetních systémů. Ukázat, jak jsou tyto principy

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

SNÍMAČOVÁ JEDNOTKA TB2.310-USB2.0/1.2-ASCII

SNÍMAČOVÁ JEDNOTKA TB2.310-USB2.0/1.2-ASCII SNÍMAČOVÁ JEDNOTKA TB2.310-USB2.0/1.2-ASCII VŠEOBECNĚ vyhodnocení 1-2 indukčnostních snímačů (half bridge nebo LVDT) sériový interface USB 2.0/1.2, komunikace typu ASCII rozlišení až 0.00001 mm rozsah

Více

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Paměťové prvky ITP Technika personálních počítačů Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Osnova Typy

Více

Řídící jednotka pro 2 čtečky SL20

Řídící jednotka pro 2 čtečky SL20 Řídící jednotka pro 2 čtečky SL20 Návod pro instalaci Verze hardware SL20.3 od verze firmware: 2.67 Popis SL20 v2.67.doc - strana 1 (celkem 12) Popis funkce SL20 je sběrnicová jednotka pro ovládání dvou

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Osciloskopická měření

Osciloskopická měření Lubomír Slavík TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/07.0247), který je spolufinancován Evropským

Více