Agreement # / Registration # Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Thursday, satellite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Thursday, satellite"

Transkript

1 Agreement # / Registration # Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena (GST) = 1.50 dolaru. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! J Time Committed Á délai convenu Telefon: 416/ Fax: 416/ âeskoslovensk âtrnáctideník - CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY No. 3. Thursday, satellite (329.) Vol February 10, Published by ABE, P. O. Box 176, Station E, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E nebo nebo Stafiec a mofie Zaskoãilo mû poznání, jak melancholicky mûïe na cestovatele zapûsobit kousek svûta ztracen v Atlantickém oceánu po pouhé dvouleté nepfiítomnosti: pohyblivé píseãné duny na pou ti mezi Corralejo a Puerto del Rosario na Kanárském ostrovû Fuerteventura zlenivûly a podivnû plo e se vrství pod modr m, depresivnû jásav m nebem. Liduprázdné ledové mofie lhostejnû valilo obrovské vlny k nohám osamûlého chodce. Star znám, doposud sviïnû elegantní ãí ník v na em hotelu pokornû dal zfiídnout svému vlasu a ostré rysy tváfie poãal utápût v prvních ukládajících se vrstvách podkoïního tuku. OdjakÏiva oslnivû svûïí, podnikavé sexy stafieny z Nûmecka, Anglie a védska stihly v krátkosti stát se obyãejn mi bezpohlavními babiãkami zrezignovav ími na garderobu, parfémy, erotické puzení a sny o fe ákovi u kormidla bílé jachty. Prázdninové aranïmá all inclusive vzalo také mnû moïnost snít o snadném Ïivotû v pfiepychu a bez práce na kaïdém rohu hotelového areálu ãlovûk mohl si natoãit ze soudkû ãervené, bílé nebo rûïové víno; kdykoliv se mu zachtûlo, potû it se skvûle vychlazen m pivem vlastnoruãnû natoãen m z v udypfiítomné orosené pípy; barman nesoucí stejnû jako panûlsk král jméno Juan Carlos, ochotnû plnil sklenici obludn mi mnoïstvími whisky. Peãené oveãky, ryby a drûbeï na v echny moïné zpûsoby, maso vepfiové, hovûzí, telecí, králiãí a kozí, zelenina a ovoce bez jakéhokoli omezování fantazie, drobné brambory ve slupce du ené v horké páfie z mofiské vody, hory dortû, zmrzlin a sladkostí utopené ve lehaãce a ãokoládû, v e vstfiícnû uloïené v samoobsluïn ch bufetech, spojilo své odéry v ohromující univerzální vûni, fiinoucí se z hotelu jako zpráva o reálnû existujícím ráji. Pfied otáãiv m hlavním vchodem do domu polehával u lechtil ãern pejsek, oãividnû pamatující lep í ãasy. Vytrvale, ale marnû snaïil se pochopit systém sklenûn ch dvefií, vífiících bez zaãátku a bez konce jako vûãn vítr, které ho oddûlovaly od biblick ch pln ch hrncû. Dobrosrdeãné rodiny s dûtmi ukájely na nûm svûj sociální cit. Kdy koneãnû pochopíme, Ïe hladoví seberou nám úplnû v echno, jestliïe se nimi nerozdûlíme, alespoà o nûco? prohodila ke mnû sádlová koule neurãitého pohlaví. Filosofickou rozpravu pfieru il hotelov posluha. Vykázal psíka nemilosrdnû z areálu, ne nepodoben archandûlu s planoucím meãem, jenï kdysi vyhnal ãlovûka z dávno ztraceného ráje. V letadle, krouïícím ve snûhové vichfiici nad mou domovskou Basilejí, pfiepadla mû podivná sentimentální my lenka. V echno na svûtû trvalo jiï dávno pfied námi a nepfiestane b ti, aï my sami dávno obrátíme se v prach; také dfievûní polychromovaní andûlé v kapesní katedrále podfiimujícího mûsteãka Betancuria, zavû ení hlavami dolû na baroknû vyzdobené nebeské báni, snad aby pfiímo vûdecky znázornili a dokázali kulatost na í planety. Koneãnû nám vypoãítali novou pfiistávací dráhu na zasnûïeném leti ti. Nedivil bych se, kdyby fiidiã autobusu Ïenoucího se noãním promrzl m mûstem nesl Cháron. Doma Ïena neoãekávanû vyjmula z pouzdra aloe vera. Promlouváme teì k rostlince povzbudiv mi hlasy. Pozorujeme, jak poznenáhlu probírá se k novému Ïivotu na cizím kontinentû. Do kvûtináãe jsme jí pro potû ení pfiistrãili ãern sopeãn kámen, sebran na Fuerteventura u pomníku panûlského myslitele Miguela de Unamuno. Leden 2005 Petr ChudoÏilov-Basilej KdyÏ slunce zapadá tak ãlovûk se mûïe stát loutkou. Foto: M. Gabánková Pfiedpremiérov rozhovor s Brigitou Hamva ovou Poprvé jsme ji na scénû Nového divadla vidûli jako hereãku. Pozdûji uï její jméno pronikalo v souvislosti s reïijní a dramaturgickou prací, coï, jak sama doznává, je jí nejbliï í: vzpomeàme tfieba dramatizaci Villonovy poezie, hudební konverzaci o G. F. Händlovi. Z repertoáru Nového divadla tady máme úspû nou komedii, upravenou v tónu commedie dell arte Tfii v tom a v loàské sezónû odehranou hru Bfietislav a Jitka, kterou Brigita Hamva ová s potû ením zdramatizovala podle humorného románu Miloslava vandrlíka. A dnes máme pfied sebou premiéru dal í její reïijní práce: komedii Carla Goldoniho ( ) Mirandolina, jednu ze sto ãtyfiiadvaceti her italského klasika, poprvé hranou v roce 1753 ve vyprodaném divadle. Proã zrovna komedie? Divadlo je pro mû obraz svûta, kter nám pomáhá rozpoznat na e postavení ve skuteãném svûtû, je to pro mû místo, kde nabíráme sílu, kde Ïijeme pfies osudy rûzn ch hrdinû ten Ïivot, kter je oãím jin ch lidí skryt. Proto má divadlo nejvût í úspûch tehdy, jestliïe to, co vidíme na scénû koresponduje se skryt mi pocity v nás. Z pohledu diváka je divadelní pfiedstavení velice oãistn proces. A z pohledu herce zrovna tak, a to v tlumoãení sv ch vlastních pocitû v tvorbû postavy. Divadlo je zobrazování svûta spojené s prací na sobû..., takto charakterizuje pojem divadla reïisérka a dramaturgynû Brigita Hamva ová. Podle v bûru doposud uveden ch her by se dalo dohadovat, Ïe upfiednostàuje zejména klasické komedie s romantick m nábojem. Mohu mít za to, Ïe je má radûji neï hry s váïn m obsahem? Není tomu tak docela. Jako dramaturg mám ráda v echny divadelní Ïánry, dokonce i tragédii s námûtem ze souãasnosti. Ov em pokud jde o mé reïijní zámûry, pfiece jenom upfiednostàuji klasické komedie, protoïe poskytují amatérskému souboru vût í moïnosti pro uplatnûní rûznorodého hereckého potenciálu, neïli truchlohry. Bohatá galerie smû n ch figurek, pronikavá typologie komick ch hrdinû a komplexnost tragikomick ch charakterû komedie - to je ta nejlep í uãebnice herecké v chovy vãetnû techniky tvorby. Má dojem, Ïe soubor Nového divadla potfiebuje nûjak m zpûsobem obrodit ãi inovovat svûj hereck potenciál? Soubor Nového divadla disponuje mnoh mi dobr mi herci, jejichï talent byl v posledních letech nejednou konfrontovan hostováním velk ch hereck ch osobností souãasné ãeské a slovenské divadelní scény a podle mého mínûní ne jednou ãestnû obstál. Zastávám ov em názor, Ïe udrïet jakoukoliv profesionální nebo amatérskou hereckou tvorbu na dobré úrovni, zejména pokud jde o práci s nov mi a ménû zku en mi adepty, je moïné ne v kopírování jin ch, ale v hledání vlastního hereckého v razu, a to na základû silné a dobré dramatické pfiedlohy. Pokraãování na str. 4

2 2 satellite Toronto/Canada satellite Agreement # / Registration # P.P.I.C. Accounts # GST Business # RT0001 Paid in Toronto CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY published by ABE P.O. Box 176, Station E", Toronto, Ont. M6H 4E2 Telefon: (416) Záznamník: (416) Fax: (416) nebo PraÏská adresa: ABE/Hombre, Po tovní schránka 32, Praha 10 Tel.: nebo Tel./ Fax/Záznamník: Ale Bfiezina - redaktor; Advertising rates: per inch/col CDN $ per line/col. Pfiedplatné: v Kanadû $ 32,71+2,29 = 35,00, pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 - v âr 600 Kã, na Slovensku 800 SK PDF elektronicky $ 22 - V âr a na Slovensku 150 Kã (200 SK) Churches âeské A SLOVENSKÉ BOHOSLUÎBY V TORONTù âeskoslovensk baptistick sbor (Czechoslovak Baptist Church); 200 Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá pûveck sbor. KaÏd je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních bohosluïeb je v 11:00. Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján Banko. Tel.: (905) KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church Morav tí bratfií (Moravian Brothers Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto, On. M6C 3Y2. Tel.: (416) ,. Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward. Rímsko-katolick kostol sv. Cyrila a Metoda (R.C. Church of St. Cyril and Methodius), 5255 Thornwood Drive, Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská om a:: Ne.: 11:00, po a t.: 8:00, út., st. a pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00 a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905) , fax: (905) ímsko-katolick kostel sv. Václava (R.C. Church of St. Wenceslaus), 496 Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9. BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní správce: Rev. Libor vorãík. Tel.: (416) , fax: (416) Slovensk evanjelick kostol augsburgského vyznania sv. Pavla (Slovak Evangelical Lutheran Church of St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto, Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) Rev. Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel a: 9:30 (angl.), 10:45 (slovensky). Slovensk grécko-katolick kostol sv. Marie (Slovak Greek Catholic Church of St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J 2W7. Tel Farár: P. Dolinsk. BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov. Slovenská grécko katolická katedrála Premenenia ná ho Pána-Slovak Greek (Catholic Cathedral of Transfiguration of our Lord) Woodbine Ave., Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko a Rev, M. âajka. BohosluÏby 9:30 anglicky, 10:30 slovensky. Lutheránsky kostol sv. Luká a, (Luteheran Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave. (Bayview a Finch), Toronto. BohosluÏby: jednou mûsíãnû. Kat. bohosluïby mimo Toronto Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin.duch. správce: Rev. L. vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905) nebo (416) ; 464 Plains Rd. W., Burlington L7T 1H2. Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00. Slovenská mezzosopranistka Eva Blahová vystoupí na Masaryktownu 450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ontario v nedûli 13. února 2005 Na pofiadu jsou mimo jiné skladby Antonína Dvofiáka a Eugena Suchonû Vstupné: 20 dolarû. Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola! Cviãební hodiny od 18. záfií 2004 do 18. ãervna 2005: Dûti - kaïdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics, 601 Magnetic Drive, Unit 21 (jiïnû od kfiiïovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street) Dospûlí - kaïdou stfiedu od 20:00 do 22:00 hodin Volejbal - kaïdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin George Harvey Collegiate, 1700 Keele Street (jiïnû od kfiiïovatky ulic Eglinton Avenue West a Keele Street) Informace: Jan Waldauf 416/ , Ivo Sypták 416/ âeská televize Nov Zábûr vysílá v Ontariu vïdy v sobotu v 10 hodin opakování v úter v 7:30 hodin na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 218) Informaãní a imigraãní stfiedisko âssk Úfiední hodiny jsou jednou mûsíãnû, vïdy první úter od 19 do 20 hod. (po pfiedchozím zavolání) v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave. (KfiiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.) Po tovní adresa je: P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8 Tel.: 416/ , fax: 416/ ové adresy: Ústfiedí: Torontská odboãka âssk: Webová adresa âssk: Torontská odboãka âssk Telefon: (416) Masaryk Memorial Institute Inc. 450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1 Tel.: (416) , Fax: (416) Knihovna na Masaryktownu Stfieda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00. Tel.: Satellite jsou nezávislé noviny reflektující rûzné názory, které se nemusejí vïdy shodovat s názory redaktora tûchto novin. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v mûna my lenek a názorû slouïí vzájemnému pochopení a porozumûní. Na im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet, ale pfiedat mu informace, z kter ch si mûïe udûlat svûj vlastní názor. Pfiebírání pûvodních ãlánkû a informací je moïné, pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru ena rovnováha, která se diskusí sleduje. V echny ãlánky v na ich novinách musí b t podepsané a autor zodpovídá za správnost údajû v nich uveden ch. We acknowledge the financial support of the Government of Canada, through the Publication Assistance Program (PAP) towards our mailing costs. Announcing a piano recital by Antonín Kubálek Visual & Performing Arts Newmarket is pleased and proud to present an afternoon recital by Mr. Kubalek: at NEWMARKET THEATRE on Sunday, February 27 2:00 p.m. Program: Novak: Memories, Suk: About Friendship, Janecek: In the Mist, Brahms: Waltzes, Chopin: Ballade #3, Mozart: 12 Variations on Ah, vous dirai-je, Maman This is Mr. Kubalek s only public recital this season, Don t miss it! Tickets: $22.00 (adults), $17.00 (seniors & students) Just phone the 24-hour ticket hotline at Newmarket Theatre with credit card information (905) or Drop into the box office, 505 Pickering Cres., Weekdays, 1-5:30, Saturday noon to 4:00 Visual & Peforming Arts Newmarket is a not-for-profit organization dedicated to the presentation of fine music and the encouragement of young musicians in the region Internet Na e internetové stránky Satellite V bûr z ãlánkû v na ich novinách. Aktuální vïdy v den vyjití novin. Kalendáfi Co se pfiipravuje v krajanské komunitû v Kanadû âeská doplàovací kola 496 Gladstone Ave. - Toronto v sobotu od 9 do 11 hodin Informace: L. âarková: 416/ kola ve Scarborough Informace: M.M.I.: 416/ Slovenská kola v Oakville zadarmo pre deti od 5-ich do 14-ich rokov se koná v Our Lady Of Peace School 391 River Glen Blv. Oakville Vyuãování je v sobotu od 9:30 do 12 hodin Informácie: Viera Banková: 905/

3 Toronto/Canada satellite Na okraj Za profesorem Victorem M. Ficem Victor Miroslav Fic se narodil 6. ledna 1922 v Dambofiicích na Moravû. Zemfiel 2. února 2005 v St. Catharines v Ontariu. Mezi tûmi dvûma daty se naplàoval a naplnil poïehnan Ïivot. Psal se únor Závûreãné dny onoho mûsíce byly svûdky dal í tragické epizody na ich dûjin: komunistická strana âeskoslovenska, v podstatû poboãka Komunistické strany Sovûtského svazu se rozhodla zabránit puãem nastávajícím volbám, v nichï - jak se oãekávalo, by utrpûla tûïké ztráty. Ulicemi Prahy proudily statisíce ozbrojen ch ãlenû milice. Proti nim pochodovalo snad tfiicet tisíc neozbrojen ch univerzitních studentû. Veãer pfied dnem rozhodnutí se studenti shromáïdili v Obecním domû, kde k nim promluvil jeden z hrdinû protinacistického odboje i odporu proti komunistické zvûli, Vladimír Krajina. Po jeho vá nivém projevu vyskoãil jeden z pofiadatelû shromáïdûní, popadl vlajku a vzkfiikl: Na hrad! Ten student byl Victor Fic. Victor Fic byl jedním z ãlenû delegace, kterou ten veãer pfiijal prezident Edvard Bene. President Bene, kter se Ficovi i dal ímu ãlenu delegace, VráÈovi taflovi, jevil jako tûïce nemocn, zlomen ãlovûk, poukázal na dopisy a rûzné projevy, které podporovaly stanovisko ministerského pfiedsedy Gottwalda. Fic argumentoval, Ïe tento nátlak je organizován komunistickou stranou a nevyjadfiuje vûli národa. Následující den prezident Bene pfiijal demisi demokratick ch ministrû a osud národa byl zpeãetûn na pfií tích ãtyfiicet let. Fic ode el do exilu a v Kanadû, USA a Indii nasbíral o atku akademick ch titulû, vãetnû Ph.D. v International Relations and Law a Ph.D. v South Asian Studies, pfiedná el na univerzitách v Indii a JiÏní Asii a svoji akademickou kariéru zakonãil jako Profesor Emeritus na Brock University v St. Catharines. Vydal 13 knih, vãetnû Peaceful Transition to Communism in India, Revolutionary War for Independence a The Czechoslovak Legion and the Bolsheviks, napsal stovky vûdeck ch pojednání a ãlánkû. Za jeho sluïby âeskoslovenské i ãeské vládû mu byla prezidentem Václavem Havlem udûlena Masarykova cena a za jeho práci pro na i komunitu v Kanadû byl âesk m a Slovensk m SdruÏením v Kanadû vyznamenán Masarykovou cenou sdruïení. Ale Victor byl daleko víc, neï brilantní politick vûdec, dynamick, skoro hypnotick pfiedna eã a fieãník a neúnavn krajansk pracovník. Byl - a v koneãné anal ze to je to jediné, na ãem záleïí - krásn a pokorn Battle from a distance - virtual premiere Battle From A Distance, a perceptive symphonic poem for a large orchestra by Slovak-Canadian composer Peter Breiner, was recorded in November 2004 by the Slovak Symphony Orchestra under the direction of the composer. The composition is available for its premiere listening at < /battle.sympho.ca/> where you can also find, by public demand, the recently recorded brand new arrangement of widely discussed < reactionsus.html> U.S. national anthem. Breiner worked extensively in the last couple of years on arranging the world s national anthems. Subsequently, Battle From A Distance was inspired by the U.S. national anthem, The Star-Spangled Banner. ãlovûk Nikdo, kdo se s ním setkal poprvé, si neuvûdomoval mnoïství jeho vûdomostí a jeho akademickou reputaci. Snad pod vlivem své Ïeny Alexandry skoro bufiiãsk postoj jeho studentsk ch let se mûnil na nûco jako Gandhiovsk pfiístup k fie ení problémû. Jeho dvefie byly vïdycky otevfieny, jeho srdce bylo vïdycky pfiipraveno nabídnout radu a útûchu. Pfii oslavû jeho Ïivota mi jeho Ïena Alexandra fiekla: Vy nevíte, jak vás mûl v ecky rád. Za âeské a Slovenské sdruïení a krajany vûbec se pfii této pfiíleïitosti osobními vzpomínkami rozlouãila Blanka Rohnová, která dojemnû líãila Victorovu nenároãnost a neokázalost a o jeho akademickém a politickém Ïivotû promluvil Josef âermák. jã 215 Dundas St. East (No. 5 Hwy.) Waterdown, Ontario Tel.: (905) * Fax: (905) Banquet Halls for all Functions Quality * Economy * Care Come and Enjoy Valentine's at the presenting a beautiful, decorated ROOM an International Dinner Buffet a large, freshly baked SWEET TABLE all available all night with good coffee, good company a great music Saturday, February 12, from 6 p.m. by reservation only $ 35 - per person - total price Please pick up your tickets ahead of time at the Your table will be reserved for the number in your party and ready for you. No matter when you arrive. Doors open 6 p.m.* Dinner from 7:30 p.m. * Dancing after. Visit us at or Nov Zábûr Toronto a Markéta Slepãíková vás srdeãnû zvou na benefiãní koncert na podporu televizního vysílání, kter se koná v sobotu 26. února 2005 od v restauraci Praha na Masaryktownu. Koncertu se úãastní v echny pfiední ãeské torontské kapely. Rezervace a informace na tel: 416/ Adresa restaurace: 450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough Czech &Slovak Institutions âeské velvyslanectví Czech Embassy 251 Cooper St. Ottawa, ON K2P 0G2 Tel.: (613) Fax: (613) Slovenské velvyslanectví Slovak Embassy 50 Rideau Terrace Ottawa, ON K1M 2A1 Tel.: (613) ; Obch. zast.: (613) ; Fax: âesk konzulát v Montrealu Czech Consulate in Montreal 1305 Ouest Avenue des Pines Montreal, QC H3G 1B2 Tel.: (514) Fax: (514) Honorary consulates of the Czech Republic Calgary, AB Honorary Consul: Jaroslav Jelínek st. Avenue SE., Calgary, AB T2H 0S7 Tel.: (403) , fax: (403) Honorary consulates of the Slovak Republic Vancouver, BC: Abbott St. Vancouver. BC V5Z le4 Tel. & Fax:: (604) Hours: Tuesday 14:00-16:00 Thursday 10:00-12:00 Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul Jurisdiction: British Columbia Calgary, AB: 208 Scenic Glen Place N.W., Calgary, AB T3L lk3. Tel. and Fax: (403) Hours: Monday and Thursday 17:30-19:30. Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan Winnipeg, MB: 99 Grace Street, Winnipeg, MB R3B 0E4 Tel. and Fax: (204) Hours: Weekdays 9: :00 Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul Jurisdiction: Manitoba Toronto, ON: 1280 Finch Avenue West, Suite 407 North York, ON M3J 3K6 Tel: (416) , Fax: (416) Hours: Monday to Friday 10:00-16:00 Saturday by appointment Mr. John Stephens, Honorary Consul Jurisdiction: Province of Ontario Montreal, QC: 3700 rue de Montagne Montreal, QC H3G 2A8 Tel.: (514) , Fax: (514) Hours: Monday and Thursday 16:00-18:00 Mr.Mark Kmec, Honorary Consul Jurisdiction: Province of Quebec

4 4 satellite New Theatre Medical Pfiíjemné kvalitní zubní o etfiení nabízí dr. LUDMILA SCHUCKOVÁ Rozhovor s B. Hamva ovou Pokraãování ze str. 1 Proã sis pro tento cíl vybrala zrovna Carla Goldoniho? Goldoni je povaïovan za prvního divadelního reformátora, kter strhl z hercovy tváfie masku commedie dell arte a vloïil do jeho rukou závazn text. Tímto ãinem se pozornost v ech divadelníkû pfienesla do oblasti psychologické Sobotní a veãerní náv tûvy moïné! Ráda pomohu novû pfiíchozím! 1849 Yonge St. - Suite 409 (Yonge & Davisville) Toronto, On. M4N 1Y2. (416) Dr. Petr Munk Chiropraktik 1552 Bloor St. W. Toronto, Ont. Ordinaãní hodiny: Pondûlípátek 10:00-19:00 Tel.: Translations EVA MESTICOVÁ Pfieklady, tlumoãení Autorizovaná pfiekladatelka Tel.: (416) Fax: (416) Business ABE Letáky, broïury, jídelní lístky, tiskoviny, vizitky. Tel.: (416) P. O. Box 176, Station "E" Toronto, Ont. M6H 4E2 Canada-Czech Republic Chamber of Commerce Kanadsko-ãeská obchodní komora CZECH NORTH AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE 909 Bay St. # 1006 Toronto, ON M5S 3G2 Tel./Fax: (416) Brigita Hamva ová tvorby, tj. do oblasti, v níï se rodí pfiesvûdãivá a pravdivá kreace. V divadelní praxi to znamená nejen jin pfiístup v reïii herce, ale i vût í péãe o kaïd detail hercovy tvorby. Komedie o rozmarné Mirandolinû na scénû Nového divadla je pfiedev ím hereck m pfiedstavením, a jestli se vydafií, tak i koncertem herectví. Jak pozornému ãtenáfii divadelního programu zajisté neuniklo, ve v ãtu tvûrcû Mirandoliny se objevuje i jméno Majky Breinerové. Mám mít zato, Ïe jsi ji pfiizvala ke spolupráci právû z dûvodu naplnûní divadelní tvorby? Majku Breinerovou jsem pfiizvala ne k asistenci reïie, ale ke skuteãné plnohodnotné spolupráci s herci, a dnes jsem opravdu vdûãná za to, Ïe mé pozvání pfiijala. Proces zkou ek potvrdil, Ïe znalost techniky herecké práce a Majãin divadelní talent jsou nepostradateln mi atributy rozvíjení umûleck ch kvalit souboru. Pozornost si zasluhuje nejen její cit pro míru a detail hereckého gesta a pohybu, ale i její laskav pfiístup k hercûm i v tûch nejsloïitûj ích situacích, okofienûn ch navíc jejím bezkonkurenãním smyslem pro humor. Majka Breinerová se v Novém divadle zapsala jako reïisérka, kdyï si pfiedtím získala Kalendáfi (so) 18:00 Valentine s at the Bohemian in Waterdown (905) (ne) 17:00 Nocturno: Eva Blahová, mezzosopranistka Restaurace Praha,Masaryktown, MMI (st) 13:00 Setkání seniorû - Pfiedná ka Kostel sv. Václava Klub seniorû (pá) 20: (so) 16:00 a 20: (ne) 16:00 Mirandolina J. Workman Auditorium Nové divadlo (so) 9: Ïupní zimní hry Horseshoe Valley, Sokol Kanada (so) 20:00 Televizní koncert Restaurace Praha/Masaryktown Nov zábûr (ne) 14:00 Antonín Kubálek v Newmarket Theatru neïli tragédie. Zaobírá se sice lidsk mi obecenstvo sv m pfiirozen m a pfiesvûdãiv m chybami a slabostmi, ale vïdycky z pohledu profesionálním herectvím. ReÏiséfii si ji s jejich moïného fie ení, a protoïe její dûj dûvûrou zvou k velk m projektûm, protoïe Majka lehce a s talentovan m citem umí fieknu to jedním slovem - hereck projev uãesat a sladit. AÈ uï mûïete ve své pfiedstavivosti pod tímto pojmem chápat cokoliv, pfiedev ím v ak ale to, Ïe umí, a tady cituji:... sjednotit postavu pohybovû, v razovû a charakterovû. Mám tu práci ráda, baví mû to, odpovídá Maja skromnû, kdyï je postavena pfied otázky, proã investuje tolik ãasu do hry, v níï pak sama dále neúãinkuje. Ov em vûzte, Ïe je to citlivá a témûfi bezedná tvofiivá práce s herci Foto: D. Kosová pfii respektování zámûrû reïiséra a poslání Pavel Král a Maja Breinerová hry. A bez nadsázky tvrdím, v urãité etapû nekonãí zánikem hrdiny, tak i ze zorného úhlu rozpracovanosti hry patfií Majka Breinerová k moïné druhé ance. A druhá ance je to, co tûm nejzamûstnanûj ím. potfiebujeme v ichni uï proto, Ïe neïijeme Ná ãtenáfi si mûïe spoleãnû se mnou svoje Ïivoty podle konceptu z ãistopisu, ale poloïit otázku, co tedy mûïe od takové takfiíkajíc naãisto. Po této stránce nás dobrá komedie oãekávat. âím je pro nûj pfiínosem veselohra vede také k tomu, abychom se na dûj s pikantní zápletkou a pfiedvídan m svût dívali jako na komedii, a obdafieni tímto rozuzlením? pohledem jsme byli schopni se z vlastního Jako v ude jinde I v divadle platí ná zákazník Ïivota tû it a jin m odpou tût. ná pán, ãímï se pochopitelnû nemyslí ukojení Podle mého názoru, Goldoniho Mirandolina nûjakého jeho rozmaru, ale uspokojení jeho jednou z takov ch komedií je. Nezb vá uï nic vnitfiních potfieb. Divák má právo na to, aby jiného, neï popfiát tûm, ktefií se rozhodli sdílet vstupem do divadla mohl v echny svoje ony dvû hodiny v divadle s herci, dobrou starosti nechat pfied jeho dvefimi a posílen pohodu a pfiíjemn záïitek. dvûma hodinami dobré pohody se k nim zase NezapomeÀte si udûlati rezervace pfiedem: vrátit a mnohé ze starostí i lehãeji zdolat. 416/ den, 416/ veãer. Komedie je i v tomto smûru více nápomocná Za rozhovor dûkuje Vûra Kohoutová

5 Festival satellite Festival dûtské tvorby Ve dnech od 31. ledna do 3. února 2005 se konal v torontské Metro Hall a nedaleké budovû CBC jiï pát Festival dûtské tvorby spojen s aukcí dûtsk ch prací. Bûhem veãera na závûr festivalu si mohli úãastníci aukce rozebrat nakoupené dûtské v tvory. Festivalu se zúãastnila i skupinka z âeské republiky. V uvolnûné atmosféfie si pfiítomné dûti hrály, malovaly, modelovaly. Vidûli jsme ukázky tance a také pfiedstavitelé mûsta podûkovali tûm, ktefií se tohoto projektu zúãastnili. Galaveãera se zúãastnila také místostarostka Police nad Metují Ida Seidlmanová s v tvarnicí Kvûtu í Belanovou a studentkami Monikou Zebischovou a Petrou Bene ovou. Bûhem veãera jsme se paní Belanové zeptali na její dojmy z Toronta a poprosili ji o krátk rozhovor: KB: Ano, to pozoruji i u nás. Vidím, Ïe ABE: Mne pfiekvapila nejen kvalita, dûti málo ãtou, tím pádem nerozvíjejí ale i rozmanitost a mnoïství vûcí, s fantazii. Hodnû dûtí sedí pfied poãítaãem, kter mi jste pfiijeli; jak jste to sem sledují filmy, které nejsou nejlep í kvality dopravili? a to v e se projevuje na jejich tvofiivosti. KB: Mûly jsme est objemn ch Pro dûti nejsou nejlep í spotfiební hraãky zavazadel a kdyï jsem váïila to poslední, z umûlé hmoty. Pro dítû je lep í klacek tak jsem zjistila, Ïe mám zavazadlo pfies nebo skládanka, aby se podnítila tvofiivost. váhu, musela jsem tedy vyndat nûkteré Je to koda, protoïe kolem nás je spousta osobní vûci, abychom dovezly, co vûcí, které rozvíjejí tvofiivost, ale kdyï se nejpestfiej í paletu rûzn ch fiemesln ch ani uãitelé nesnaïí, aby tu tvofiivost v tvorû. JelikoÏ jsme se zúãastnily takové podnítili, tak se s tím dá tûïko nûco dûlat. akce poprvé, tak jsme nevûdûly, co máme ABE: Co byl vá nejkrásnûj í dojem od toho oãekávat. Navíc neznáme tichou z Toronta? aukci, u nás se nûco takového nedûlá. KB: Mám zimu ráda, takïe mne vûbec Dûtmi zhotovená umûlecká postel nevadilo tûch -23 C. Jsem pfiírodní ãlovûk My máme vût inou uzavfiené v stavy, a tak mne oslovil v let na zdej í ostrov, Ze seriálu Brouci kdeïto tady to bylo otevfiené. Chodili sem ledová tfií È kousek od velkomûsta. Na lidi, ktefií li do práce a pfii tom se mohli vysok ch budovách mne fascinovalo, co KB: V Torontu jsme byly od 22. ledna podívat, co vytvofiily dûti. Líbí se nám lidské ruce dokáïí vytvofiit. âlovûk si v do 6. února. Byly jsme pozvány pfies Ritu hlavnû to, Ïe je to neformální a myslím si, tûchto ulicích pfiipadá jako mravenec. Langrovou paní Irene Udo, abychom zde abe Ïe bychom mûli udûlat nûco podobného v ãeské expozici ukázaly, co dûláme na v âechách. druhé stranû oceánu. Pfiedvedly jsme ABE: âím vás pfiekvapily kanadské také nûkolik fiemesel, kter mi se u nás dûti? lidé zab vají. Hlavnû paliãkování a práci KB: Ve kolách je víc volnosti. Byly s drátem. Zúãastnily jsme se nûkolika jsme se podívat i ve kolce a pfiekvapilo workshopû, vãetnû jednoho v katolické nás, jak je to pûknû zafiízené i to, jak to mají kole a také jsme mûly sejití s krajany v dûti rozdûlené. Jinak si ale myslím, Ïe kostele sv. Václava, kde jsme mûly rozdíl mezi dûtmi moc velk není. Pofiád moïnost ukázat, co dûláme ãeské jsou to dûti. Jsou hravé, snaïí se nûco vefiejnosti a kde si náv tûvníci mohli vytvofiit a chtûjí se nauãit nûco nového. vyzkou et, jak se pracuje se ustím, s ABE: Nenaru ují tuto kreativitu a hedvábím, jak se paliãkuje, jak se drátuje. fiemeslnost dnes v ude pfiítomné K.Bellanová a I. Seidlmanová na Galaveãeru Mohli si zkusit, jak se dûlá s ruãním Ukázka paliãkování poãítaãe? s pfiedstaviteli mûsta v budovû CBC. papírem.

6 6 satellite Czech Press Kursovní lístek 100 Kã 5,54 CDN $ 100 SK 4,37 CDN $ 1 CDN $ 18,38 Kã 1 CDN $ 23,42 SK 1 US $ 1,26 CDN $ 1 EUR 1,66 CDN $ Toronto Star CDN $ 18,60 Kã 1 US $ 23,11 Kã 1 EURO 29,95 Kã 100 Sk 78,72 Kã Quick Petr ChudoÏilov: Periskop Denní kronika idiãka smetla masopustní prûvod Vala ská Polanka-mfd/JAN FILGAS-Tragédií skonãil v sobotu masopust ve Vala ské Polance na Vsetínsku. Sedmadvacetiletá fiidiãka fabie narazila do prûvodu a zranila est lidí. Tradiãní akce se v sobotu kolem páté hodiny odpoledne pomalu ch lila ke konci. Místní hasiãi se chystali ukonãit prûvod a zaãít s pfiípravou veãerního plesu. Ten uï se v ak neuskuteãnil. Pfiíãiny tragického nárazu do masopustního prûvodu nebyly vãera zcela jasné. Jisté v ak bylo jedno: pfii dechové zkou ce policisté sedmadvacetileté fiidiãce ze Vsetína namûfiili 0,25 promile alkoholu. Nehoda se stala na jednom z nejpfiehlednûj ích úsekû obce, na zcela rovné silnici, která byla úplnû suchá a velmi dobfie osvûtlená. Bûhem nûkolika vtefiin zûstalo na cestû bezvládnû leïet est zranûn ch muïû. Lidi od auta odlétávali jako tfiísky. Jeden zády rozbil ãelní sklo a zûstal leïet na silnici, uvedl fiidiã auta, kter jel se sv m vozem za fabií. Z knihy KULTURNÍ OK ANEB SETKÁNÍ T ETÍHO DRUHU. Oti tûno s vûdomím autora a Lidov ch novin Za spolupráci s policií niï í trest Praha-mfd/(jav, jp)-v tuzemsk ch policejních sluïebnách moïná bude uï bûhem pár mûsícû zaznívat vûta, kterou znají spí diváci americk ch detektivek. Zjednodu enû fieãeno zní: KdyÏ promluví, stráví ve vûzení mnohem krat í dobu. Zmûnu, která by policistûm dala moïnost nabídnout zloãincûm urãité v hody - tfieba i v razné zkrácení trestu, pokud by pomohli s objasnûním závaïného kriminálního ãinu, chce do ãesk ch zákonû prosadit skupinka poslancû. Snûmovna o návrhu bude jednat tento t den. Pokud dá zloãinec policii cennou informaci, díky které se podafií rozbít celou síè organizovaného zloãinu, mûlo by to b t nûjak zohlednûno, fiekl Radim Turek, poslanec za âssd a jeden z autorû novely. Podobná moïnost platí v fiadû evropsk ch státû, pfiijali ji tfieba i v Polsku a na Slovensku, dodal Turek. Koneãné rozhodnutí, zda údaje, které zloãinec kriminalistûm pfiedal, byly skuteãnû dûleïité, bude na posouzení soudu. Informátorovi by mohli policisté podle novely nabídnout i novou totoïnost a schovat jej pfied pomstou b val ch kumpánû. Takovou moïnost policisté pouïívají uï víc neï dva roky v pfiípadû dûleïit ch svûdkû. Pokud projde dal í novela, kterou poslanci tento t den také dostanou na stûl, mohli by policisté tyto svûdky ukr vat i v zahraniãí Tuhé mrazy pûsobí kody, ale chfiipku zatím drïí na uzdû Praha-mfd/ (fry, rmk, âtk)- Pfiituhlo. Mráz se na nûkter ch místech republiky pfiiblíïil tfiiceti stupàûm pod nulou. Na umavû v sobotu namûfiili dokonce minus 31,2 stupnû Celsia. Pfiesto v ak teplotní rekord nepadl. Ten drïí únor 1929, kdy teplota klesla aï na 42,2 stupnû pod nulou. Silné mrazy zpûsobily i kody a nepfiíjemnosti. Napfiíklad lidé ze Strojnické ulice v Praze 7 se museli obejít nûkolik hodin bez vody, neboè siln mráz po kodil vodovodní potrubí. Starosti mûli také Ïelezniãáfii. Extrémnû nízké teploty totiï pfiíli nesvûdãí kolejnicím. Pfii nízk ch teplotách se koleje snadno lámou. Prozatím jsme mûli jeden lom na koleji na trati mezi Brnem a Havlíãkov m Brodem. Na trati mezi Îìárem a Bystfiicí nad Pern tejnem drïíme první pohotovostní stupeà kvûli poãasí, fiekl Jifií Nohovec, zástupce âesk ch drah pro Vysoãinu. Podle mluvãího Ïeleznic Pavla Tesafie se zatím v echny závady podafiilo opravit vãas, takïe vlaky se kvûli poãasí nezpoïìovaly. Komplikace se objevily také v Ostravû - mûstské autobusy tam nemohly kvûli mrazu otevírat dvefie. Zdá se, Ïe mrazy mají alespoà jednu v hodu: nedovolují naplno propuknout epidemii chfiipky, jejíï virus se v ledovém vzduchu tûïko ífií. Chfiipka se zatím objevuje pouze lokálnû. A je docela moïné, Ïe u toho i zûstane, fiekla Marie Otavová ze Státního zdravotnického ústavu. âeskem povede riskantní rallye milionáfiû Praha-(jav, gro)- âeskem letos v kvûtnu povede trasa mezinárodního závodu Gumball 3000, kter v minul ch letech vzbudil poboufiení v kolika evropsk ch státech. Jeho úãastníci musí bûhem nûkolika dnû najet tisíce kilometrû. ada z nich proto fiídí své supersportovní vozy bez pfiestávky i víc neï 24 hodin a pfiíli si nev ímají ruãiãky na tachometru svého vozu. TraÈ závodu, kter se koná uï po esté, se kaïd rok mûní. Letos vyjíïdí z Lond na a úãastníci musí projet Prahou, Budape tí do Dubrovníku. Po pfievozu aut pfies mofie do Itálie pojedou dál do Palerma a cíl je v Monaku. Na cestu, která mûfií témûfi pût a pûl tisíce kilometrû, mají osm dní. Cílem je projet celou traè. Jak to udûlají, je na nich. Nikoho nenutíme, aby pfiekraãoval rychlost, uvedla vãera Sophie Jonsen ze spoleãnosti Gumball 3000.

7 Slovak Press/Letters satellite Schuster sa po dlhom ãase ukázal Ko ice-sme (sen)-po dlhom ãase bolo v pondelok pred rodinn m domom Rudolfa Schustera v Ko iciach opäè ru no. Limuzíny, policajné autá, ochranka a h stka novinárov domácemu pánovi pripomenuli vzru ujúce dni, keì sa vo funkcii hlavy tátu cítil ako ryba vo vode. Od júna minulého roku, keì po prehrat ch prezidentsk ch voºbách odi iel z veºkej politiky, si svoje súkromie úzkostlivo stráïi a na verejnosti sa takmer neukazuje. S v nimkou minulej soboty, keì pri iel na ples firmy Termostav - Mráz v ko ickom hoteli Slovan a tam dokonca prijal v zvu moderátora tefana Skrúcaného a vyïreboval tombolu. Aj vãera privítal predsedu parlamentu Pavla Hru ovského aï na dvore za hliníkovou bránou. Hru ovsk je prv ústavn ãiniteº, ktor Schustera po odchode do dôchodku pri iel pozrieè. Rudko, dobre vyzerá, pochválil ho. Lep ie ako predt m, usmieval sa pote en hostiteº a objali sa. Pavol Hru ovsk náv tevu vníma ako súãasè nového t lu a novej politickej kultúry vo vzèahu k b val m ústavn m ãiniteºom. Na stretnutí, ktoré trvalo tri tvrte hodiny, podºa Hru ovského nech bala ani legendárna drienkovica. Schuster sa na dôchodku nenudí, pí e a veºa cestuje Exprezident Rudolf Schuster mal v pondelok po dlh om ãase oficiálnu náv tevu. Pri iel ho pozrieè predseda parlamentu Pavol Hru ovsk. Po stretnutí, na ktorom podºa Hru ovského nech bala legendárna drienkovica, Schuster predsa len váhavo prekroãil prah svojho domu. Daroval som pánovi Hru ovskému poslednú knihu Viac ako sen. Je to práve o tej Brazílii, za ktorú ste ma toºko kritizovali, povedal novinárom. Kamery a nastrãené mikrofóny ho povzbudili k tomu, aby porozprával o svojom písaní, ktorému sa na dôchodku venuje. Pí e memoáre o svojom prezidentovaní. Keì uï som tam bol, bolo by veºkou chybou, keby som o tom nenapísal. Spomienky by mali byè voºn m pokraãovaním jeho knihy Návrat do veºkej politiky. Samozrejme, mojimi oãami. Nie je to Ïiadne zhadzovanie ani zveliãovanie, len kon tatovanie. âitateº si musí urobiè záver sám. Schuster sa vo v sluïbe nenudí a veºa aj cestuje. Bol som v Poºsku. Mal som stretnutie s pánom prezidentom Kwasniewsk m pri príleïitosti jeho päèdesiatky. Pred t ÏdÀom som bol u pána prezidenta Fischera a nedávno u pána prezidenta Mesiãa. Kde môïem, tam pomôïem pri zbliïovaní nov ch a star ch prezidentov, pretoïe ma o to poïiadali. Bol som v Innsbrucku. Dostal som ich najvy í rád - Tirolského zlatého orla spolu s predsedom vlády Chorvátska. Ten ma poïiadal o podporu Chorvátska pri vstupe do Európskej únie, lebo vieme, Ïe Veºká Británia zatiaº nie je s t m vyrovnaná. SnaÏím sa pomôcè tam, kde som presvedãen, Ïe treba pomôcè. Schuster je nad en, Ïe George Bush a Vladimir Putin si zvolili za miesto summitu Slovensko. Prichádzajú na moje opakované pozvania. Îe ja tam priamo nie som, to nie je dôleïité. Som hrd na to, Ïe toto stretnutie sa uskutoãàuje aj na základe môjho pozvania. Otázkou SME, ako vníma zvolenie Viktora Ju ãenka za prezidenta Ukrajiny, keìïe mal v nimoãne dobré vzèahy s exprezidentom Leonidom Kuãmom, nebol nad en. Pán redaktor, od vás som inú otázku neãakal. Ja som s pánom Kuãmom rokoval ako s prezidentom, ktor bol zvolen a bol oficiálnym zástupcom Ukrajiny. Stretol som sa aj s pánom Ju ãenkom v parlamente, keì som i iel na náv tevu prezidenta Kuãmu. Mali sme osobné rozhovory. Prijímal som ho vtedy ako predsedu vlády. A ja mu Ïelám, aby bol úspe n. Poslal som mu dokonca aj blahoprajn telegram. Ale ja uï vás neinformujem, ão v etko robím. Posielam naìalej listy, k m mi sily staãia. Lebo, pokiaº viete, nemám Ïiadnu sekretárku, Ïiaden úrad. Pomáham si, ako viem, ale nezabúdam na tieto veci. Treba Ukrajinu braè ako celok. Musíme budovaè dobré vzèahy do budúcna. O to som sa vïdy snaïil. Pavol Hru ovsk priznal, Ïe je to prvé stretnutie so Schusterom v jeho súkromí. Veºmi si to váïim. Bolo to na e prvé osobné stretnutie po dlh ch mesiacoch. Pán prezident má skúsenosti, ktoré netreba braè na ºahkú váhu, povedal. Hoci mal v minulosti isté v hrady voãi niektor m rozhodnutiam, s Rudolfom Schusterom mal dobr osobn vzèah. Náv teva trvala tri tvrte hodiny, medzit m okolo dvakrát pre iel exprezidentov syn Peter na svojom striebornom Mercedese. Zrejme ho v ak odradilo klbko novinárov a do rodiãovského domu nevstúpil. Na Grossa sa valí kandál za kandálom PRAHA -sme(pm)- Na ãeského premiéra Stanislava Grossa sa valí jeden kandál za druh m. T Ïdenník Respekt vãera priniesol správu, Ïe firma Denna, ktorej jedinou majiteºkou je Grossova manïelka árka, kúpila vlani v marci v Prahe dom za 5,9 milióna ãesk ch korún. Takúto sumu si manïelia Grossovci zo svojich príjmov nemohli na etriè. Grossová pritom zaplatila v hotovosti a niã nenasvedãuje tomu, Ïe by si bola peniaze riadne poïiãala v banke. Podnikateºské aktivity manïelky sú uï roky Grossovou Achillovou pätou. Premiér sám stále nedokáïe vysvetliè, kde vzal 1,2 milióna korún, ktoré v roku 1999 zloïil ako zálohu za nov luxusn byt. Postupne síce prichádza on aj jeho blízki s nov mi vysvetleniami, tie v ak celú kauzu iba viac zamotávajú. âasopis T den vãera pre zmenu priniesol aj pochybnosti o tom, ako sa Grossovi podarilo vy tudovaè právo na univerzite v Plzni. Opozícia a médiá tvrdia, Ïe netransparentnosè Grossov ch majetkov ch pomerov po kodzujú obraz âeskej republiky v zahraniãí a môïu odrádzaè investorov. Silnejú hlasy Ïiadajúce jeho demisiu. Gross trvá na tom, Ïe sa s manïelkou niãoho zlého nedopustili. Je to niek m dobre organizovaná a platená kampaà, hovorí. V pondeloka v ak súhlasil s t m, Ïe si nechá urobiè bezpeãnostnú previerku, ktorá by pre etrila aj jeho majetkové pomery. Blanka Rohnová a Václav Klaus Od torontské náv tûvy prezidenta âeské republiky Václava Klause uplynuly uï tfii mûsíce, ale dodnes (naposled pfied dvûma dny) pfii kaïdé krajanské se losti, jíï jsem se zúãastnil, jsem byl svûdkem jak nûkdo pfii el k Blance Rohnové a fiekl nûco jako: Paní Rohnová, mnû Vás bylo hroznû líto, jak se k Vám choval prezident Václav Klaus. Nebyl jsem pfiítomen schûzce prezidenta âeské republiky s krajany na Masaryktownu 15. listopadu Ne proto, Ïe bych proti Klausovi byl nûjak zaujat - zaãátkem devadesát ch let jsme (Mílo Kubík a já) s tehdej ím ministersk m pfiedsedou Klausem natoãili rozhovor pro televizní program Okno a nûkolik rokû pozdûji jsem asistoval pfii ceremonii, pfii níï byl Klausovi Torontskou univerzitou udûlen ãestn doktorát. Nezúãastnil jsem se prostû proto, Ïe v den jeho náv tûvy se skupina uprchlíkû na jiném místû se la pfiipomenout si ná pfiíjezd do Kanady pfied 55 lety. Pfii setkání s prezidentem Klausem na Masaryktownu mu Blanka Rohnová poloïila otázku. Místo odpovûdi jí Václav Klaus udûlil dûtku. Zfiejmû zpûsobem, kter zapfiíãinil, Ïe jí tolik lidí vyslovilo lítost. Nemyslím, Ïe musíme litovat Blanku Rohnovou. Blanka Rohnová je nev ední Ïena, která svobodû zaplatila daleko vût í daà, neï Václav Klaus a která se dûstojnû vypofiádala i s chováním ãeského prezidenta. Já spí lituji prezidenta Václava Klause. Vím, Ïe mezi jeho klady patfií v razná inteligence. Kdyby se nauãil tro ce pokory, mohl by z nûho b t dobr prezident. Josef âermák Restaurants-Deli's Dovoz potravin z âech, Moravy a Slovenska PRAÛSK UZENÅÂSTV QUEEN ST. W. TORONTO, ONT. M6J 1E4 * PraÏské uzeniny * Cukráfiské v robky * ObloÏené chlebíãky a mísy * Knedlíky v eho druhu * Dennû ãerstvá a chutná jídla Nabízím minerální vody Mattoni a Magnesia. Pfiírodní i s pfiíchutí! Cena od 9 dolarû za jedno balení (6x1,5 litru) Pfii vût ích odbûrech sleva! Dovoz (minimálnû pût balení) po Torontû a okolí zdarma. Kontakt - Lubo : 416/ HomeLife/United Realty Inc. Josef Banom - Sales Representative Specializing in Mississagua, Etobicoke, Toronto. Office: (Secretary will page me and I ll call you back within 15 minutes) Cell: Home: (905) Fax: (905)

8 8 satellite Letters Vysoko kolsk umûleck soubor z âeské republiky nav tíví Kanadu V St. John s, hlavním mûstû Newfoundland, se kaïd lich kalendáfiní rok koná svûtov svátek sborového umûní. V bûr pro úãast na tomto festivalu není jednoduch a mnozí pfiihlá ení se musí vyrovnat s vysokou úrovní ostatních sborû a je jim proto doporuãeno zkusit se pfiihlásit v nûkterém z pfií tích roãníkû. Festival 500 (sdílení hlasû) je jedineãná kulturní událost, která spojuje, zkoumá a oslavuje stejnost a rozdílnost lidí z rûzn ch koutû svûta silou zpûvu. V roce 2005 se festival zamûfií na oslavu pfiíspûvku Latinské Ameriky zpívajícímu svûtu. V nároãném v bûrovém fiízení pro tento festival uspûl také Vysoko kolsk umûleck soubor Pardubice (VUS) z âeské republiky, a to jako jedin zástupce stfiední a v chodní Evropy. Kromû sborû z Kanady se tohoto festivalu zúãastní také sbory z Argentiny, Venezuely, Puerta Rica, Kuby, Mexika, Japonska, Austrálie, âíny, Francie a AlÏírska. O úãasti VUS na festivalu se dozvûdûl pan Pavel Zeman z Ontaria a po vzájemné dohodû s vedením souboru vyjednává termíny samostatn ch koncertû VUS v Torontu a pfiilehlém okolí. Nejnovûj í ãeské bestsellery, (Viewegh, Ulã, Kuras, Fr bová, Legátová, HÛlová...) politické, historické i romantické romány, dûtské knihy, kuchafiky, detektivky i biografie rûzn ch CD (hudba, pohádky, mluvené slovo), nauãné i zábavné CDROM, filmy na DVD, kfiíïovky, slovníky, uãebnice, kalendáfie 2005, CZ nálepky, karty, hraãky a dal í ãeské vûci... Velká v prodej: 200 knih se slevou v hodnotû 5, 7,50 a 10 dolarû! Bonus: S nákupem (CA$ 80.00) pfiiloïíme zdarma kvalitní hodinové DVD PRAHA nad kter m se Vám bude tajit dech... Romantick v let je doprovázen hudbou B. Smetany a A. Dvofiáka. (Toto DVD je vhodné pro v echny druhy DVD pfiehrávaãû.) Volejte, pi te, mailujte, rádi se Vám budeme vûnovat! Nav tivte na e webové stránky nebo volejte zdarma a my Vám po leme ná nov vánoãní katalog We are your source for Czech books and Czech music právnûn distributor ãesk ch filmû na videokazetách uvádí premiérovû nov velice úspû n televizní seriál reïiséra Karla Smyczka MÍSTO NAHO E kter ve tfiinácti dílech nás uvádí do Ïhavé ãeské souãasnosti trïního hospodáfiství v moderním satelitním mûsteãku, které sk tá fiadu dramatick ch i humorn ch situací. Praktiky drav ch podnikatelû, starosti lidí bojujících s finanãní tísní, lidská pfietváfika, intriky, závist, zklamání se mísí s novû vznikajícími milostn mi vztahy, pfiátelstvím, pracovními úspûchy, chvílemi tûstí i drobn mi radostmi, které pfiiná í bûïn Ïivot. Hrají: O. Vetch, B. Munzarová,. Sta ová, M. Táborsk, T. Hanák, P. Jungmanová, B. Seidlová, V. Ra ilov, J. Somr, V. Cibulková a mnoho jin ch. Podporujte legální obchod! Na základû autorsk ch smluv mnoho nov ch filmû, TV seriálû a zábavn ch pofiadû dovezla a Vám nabízí v hradnû firma: VIDEO EL CANADA 583 William Street, London, Ont. N6B 3E8 Tel.: (519) ; Fax: (519) (Distributor ãesky a slovensky psan ch knih) Více neï 2000 titulû v ech ÏánrÛ na skladû. Nové i levné antikvariátních knih O katalog nabízen ch knih nebo celkov seznam si Ïádejte: Toll free: Fax: (514) web page: VUS Pardubice je neziskov m studentsk m sdruïením a je tedy sloïen ze studentû a dal ích pfiíznivcû sborového zpûvu. Byl zaloïen dirigentem svûtoznámého Pardubického dûtského sboru Iuventus Cantans Doc. Ing. Vlastislavem Novákem, CSc. Pod jeho vedením se VUS Pardubice zafiadil mezi sborovou elitu v âr i v zahraniãí. Od roku 1993 pûsobí VUS Pardubice pod umûleck m vedením Jifiího KoÏnara. V souãasnosti je VUS Pardubice sv m repertoárov m zamûfiením zcela ojedinûl. Kromû klasick ch dûl uvádí také jazz, soul, písnû z muzikálû, gospel, scénickou a alternativní hudbu. Soubor mûïe b t zafiazen do produkcí komerãního, svûtského, váïného i duchovního charakteru. VyuÏívá také stylového instrumentálního doprovodu. Soubor pravidelnû spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice, s Filharmonií Hradec Králové a také se symfonick m orchestrem sloïen m ze studentû JAMU Brno. Soubor se úãastní soutûïních i reprezentaãních festivalû doma i ve svûtû. V posledních letech to byl napfi. Festival v italském Arezzu (2001), v nûmeckém Rottenburgu am Neckar (2002) nebo FIMU ve francouzském Belfortu (2004). Od roku 1990 soubor vydal tfii vlastní CD a na dal ích ãtyfiech CD spolupracoval se znám mi hudebními interprety. Nahrává snímky pro rozhlas a televizi. V rámci âeské republiky je VUS Pardubice pro své aktivity aï na v jimky sobûstaãn a proto nemá ani stálého sponzora. Av ak finanãní nároãnost projektu takového rozmûru, jak m je úãast na Festivalu 500 a následnû samostatné koncerty v Ontariu, není VUS schopen pokr t z vlastních zdrojû a proto Ïádá o podporu touto cestou i subjekty kanadské podnikatelské sféry, které by mûly zájem b ti prezentovány v propagaãních materiálech a pfii koncertech VUS v Kanadû. Kontakt 011/ , web.: vus.upce.cz nebo .: Nakontaktovat se mûïete i na pana Pavla Zemana. web.: Pan Zeman, distributor ãeské Remosky v Kanadû, je také zapálen sborov zpûvák. Dojednává vefiejné koncerty pro VUS Pardubice v Kanadû, v následujícím t dnu po Festivalu 500 v St. John s, v Newfoundland. Toronto a má jiï zaji tûn koncert: V âeskoslovenském baptistickém kostele na sobotu v západní ãásti stfiedu Toronta. Dal í rozjednané koncerty by se mohly uskuteãnit spoleãnû se sborem All the King s Voices v Unitáfiském kostele v Markhamu na severu Toronta a také na Niagara Falls, které je rodi tûm Mr. Kinga, sbormistra All the King s Voices. Pan Zeman dále jedná s katolick m kostelem Sv. Václava ve stfiedu Toronta a s katolick m kostelem Sv. Jana Evangelisty ve Whitby v chodnû od stfiedu Toronta. Vzhledem k ekonomické situaci v âeské republice obecnû a ve VUS jako studentském sboru zvlá tû, je nemyslitelné poïadovat plnou úhradu cestovních nákladû od zpûvákû. Mnozí studenti jsou z nemajetn ch rodin, jejichï pfiíjmy dovolují stûïí zajistit alespoà ãásteãnou úhradu zájezdu do Kanady. Tyto nemajetné ãleny VUS Pardubice ãásteãnû podpofií i jejich rodná mûsta a obce jako jsou napfiíklad Pfielouã, DvÛr Králové nad Labem, Námû È nad Oslavou nebo Trutnov. Av ak pfiíspûvky obcí jsou limitované a omezené - bohuïel velice skromné. VUS Pardubice proto hledá v Kanadû pfiíznivce, ktefií by mohli pfiispût k ãásteãné úhradû cestovních nákladû. Jejich loga nebo reklamy, by VUS Pardubice zvefiejàoval pfii koncertech, v programech. Organizace pfii vût ích finanãních darech by VUS zafiadil do dlouhodob ch materiálû a prostfiednictvím festivalû a sv ch cest pak ífiil svûtem. Vysoko kolsk umûleck soubor Pardubice si letos pfiipomene 55. v roãí zaloïení a k tomuto jubileu sbor obdrïel morální zastitu âeské komise pro UNESCO, jejíï presidentkou je Doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc., b valá senátorka pro Pardubick kraj. âeská komise pro UNESCO tím dala ãesk m podnikûm najevo kvalitu tohoto sboru a doporuãuje jim do tohoto tûlesa investovat pfii akcích pofiádan ch v âeské republice. Osloví tato pocta i nûjakou organizaci v Kanadû? Jendatel souboru pan Milan Linhart oslovil mnoho âesk ch firem v souvislosti s koncerty v oblasti Toronta, v ak stále se setkává s otázkou, zda se k pfiíspûvkûm pfiipojí i kanadská strana. Jak nám pan Linhart napsal: K de nímu dni jsem vyãerpal snad v echny moïnosti a stále nám schází 20% rozpoãtu coï je CAD. V poãtu 45 ãlenû, ktefií se pfiipravují na zájezd jsou náklady skutku velké. NemuÏeme si dovolit vycestovat a nechat po na em pûsobení v cizí zemi dluhy. Vûfiíme, Ïe se v Kanadû najdou partnefii, neboè v tûïky koncertû budou vûnovány dobroãinn m organizacím, dle volby hostitelû jednotliv ch koncertû. VUS Pardubice se bude muset v t dnu ãervence nûkde ubytovat a pomohlo by mu, kdyby ãlenum byla nabídnuta podpora tfieba formou ubytování v Torontu nebo byl poskytnut na dopravu pro jednotlivé koncerty autobus. V pfiípadû, Ïe zvolíte podpoporu koncertû VUS Pardubice, které v ãlánku uvádíme, mûïete je posílat na úãet: âeskoslovenská obchodní banka, a.s. Na Pfiíkopû Praha 1 Telephone: Fax: BIC (SWIFT): CEKOCZPP Telex: Account number: /0300 IBAN: CZ the account holder s name: VUS Pardubice The account holder s address: Nam. Cs. legií 565 vus 1-2lÛÏkov pokoj v privátu s televizí k pronájmu v Praze (minimum 1 t den), koneãná stanice metra Háje cena 300 Kã na osobu na den. Kontakt v Kanadû Cell: (514) Kontakt v Praze Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny v 19:23 Pfií tí ãíslo vyjde:

9 Czech Republic satellite ACAT (KfiesÈané proti muãení) a Tolerance a obãanská spoleãnost spoleãnû pfied ministerstvem vnitra Ve stfiedu 26. ledna jsem se vydala na demonstraci navazující na petici Chtûli byste Ïít bez rádia a noãní lampiãky? pfiímo ze schûze redakãní rady Protestanta. Zvala jsem kolegy, aè taky na Letnou pfiijdou, od nich Ïe bude reportáï pfiípadnûj í (já jsem zaujatá), ale nemûli ãas kvûli faráfiskému kurzu. Budu si ji pr muset napsat sama. Pfiijìte pfiedat panu ministrovi podpisy s námi, pravilo se na závûr oznámení o demonstraci. ProtoÏe jsme se v ak obávaly, Ïe po 16. hodinû uï by s námi moïná nikdo nechtûl mluvit, pfiedaly jsme s Marií Kaplanovou podpisy je tû pfied demonstrací. Pfii el si pro nû k vrátnici osobnû fieditel kanceláfie ministra vnitra. Nechoval se vûbec arogantnû. SnaÏil se o pouãovací domluvy (nebo domlouvavé pouãování?). Soudím, Ïe sám tábory nezná a je odkázán na informace pracovníkû Správy uprchlick ch zafiízení. Tvrdí-li, Ïe zásuvky jsou odstraàovány jen v pokojích pro muïe, a já pfiitom vím, Ïe bloky bez zásuvek jsou v âerveném Újezdû, v Bûlé a v Kostelci nad Orlicí i pro rodiny s dûtmi, jak má takov rozhovor smysl? Vûra Roubalová, která spolu s námi demonstraci svolávala, mûla zpoïdûní. Ona totiï do táborû jezdí, kvûli nám dokonce zkrátila svûj pravideln stfiedeãní program v âerveném Újezdû. Bylo nás asi padesát. Tak nevím, je-li správné zdûrazàovat, Ïe se dostavily také celebrity; kaïd jin byè spoleãensky nev znamn demonstrant má pfiece stejnou dûstojnost. Ale pfiiznejme si: po boku senátora, oblíbené hereãky ãi známé novináfiky se demonstruje jaksi lépe! Obãané Karel Schwarzenberg, Eva Holubová i Petra Procházková nám udûlali opravdu radost. Svou promluvu na zahájení jsem si napsala a dám ji k oti tûní âeskému bratru, protoïe v poslední dobû otravuju s Acatem, kde to jen v evangelickém tisku jde. Jsem totiï pfiesvûdãena, Ïe do na ich sborû patfií. Nemûl by do nich pfiicházet jako vetfielec s nemístn mi nároky, ale jako nabídka a informace, která nûkoho mûïe oslovovat velmi intenzivnû, nûkoho tfieba jen jednou do roka. Marie Kaplanová, pfiedsedkynû ãeského Acatu, si to o katolick ch farnostech myslí také. Její fieã byla apelem na soucit a odpovûdnost vûãi tûm, kter m se dûje pfiíkofií, a zároveà otázkou: Proã má tolik lidí rozpaky, kdyï se mají pod nûco podepsat? Milo Rejchrt, ãestn pfiedseda ãeského Acatu, se neprojevil slovem mluven m, ale zpívan m. UÏ pfied nûkolika dny mi psal, Ïe hledá Svûrákovu písniãku o elektrickém proudu, a na el. Myslím, Ïe jsme ji zazpívali docela pûknû. Pan senátor Schwarzenberg promluvil velmi krátce a nepateticky o tom, jak mnoho bylo v na í zemi uprchlíkû po válce a neb t k nim lhostejn je dnes stejnû dûleïité, jako to bylo tehdy. Takto se má chovat politik, pomysleli si jistû mnozí, kdo ho poslouchali. Vûra Roubalová vyslovila úvahu tak neúprosnû logickou, aï si myslíme, Ïe o ní pracovníci Správy uprchlick ch zafiízení museli konat zvlá tní poradu: Je-li zapotfiebí odstraàovat zásuvky z bezpeãnostních dûvodû, jak je moïné, Ïe v pokojích ÏadatelÛ o azyl v tzv. druhé instanci (tûch, ktefií se odvolali proti zamítnutí azylu) zûstávají? VÏdyÈ je to hazard s jejich zdravím. Pfieãetla také ãerstvé, úterní stanovisko vládní Rady pro lidská práva: Rada se usnesla na tom, Ïe ru ení zásuvek v pokojích je nepfiípustné. Petra Procházková upozornila na pfiípad Fatimy, která je neúspû nou Ïadatelkou o azyl a mûla by b t v krátké dobû vyho tûna spolu s dvûma nemocn mi dûtmi. Nejmlad í mezi námi byla Katefiina Hejlová. NezmiÀovala bych se o ní, kdyby nemûla tu zásluhu, Ïe zhotovila transparenty. UÏ teì se jí podafiily znamenitû - co nás ãeká, aï vyroste? Pofiadatelé mûli u sebe je tû nûkolik podpisov ch archû a poãet podpisû tedy je zas o nûkolik desítek vy í neï odevzdan ch 803. Vûra Roubalová mi vãera napsala, jak ji mrzí, Ïe v Lidov ch novinách a v Respektu informovali o demonstraci, aniï by zmínili ACAT. Také mi to není jedno, mnoho lidí podepisovalo petici Acatu i proto, aby projevili solidaritu s kfiesèansk m hnutím. Rozhodující v ak bylo pfiání solidarizovat se s uprchlíky, a to se podafiilo. Podafiilo se snad také znejistit úfiedníky ministerstva. NemÛÏe jim b t lhostejné, kdyï znaãn poãet lidí nesouhlasí s jejich poãínáním. Zdánlivû marginální problém dostupnosti zásuvek v nûkolika budovách je moïno sledovat i v ir ím kontextu obãanského znepokojení. Poslední vûta na eho tiskového prohlá ení znûla: Obáváme se, Ïe taková státní správa má sklon k arogantnímu chování i vûãi obãanûm âeské republiky, nejen vûãi ÏadatelÛm o azyl. (Psáno pro Protestant) Monika Îárská 1. února 2005 Slovenské pivo ZLAT BAÎANT je opût k dostání v Liquor Stores Retrospektivní v stava! Prohlá ení pro tisk dne 26. ledna 2005 âesk ACAT (KfiesÈané proti muãení) a o. s. Tolerance a obãanská spoleãnost trvají na svém protestu proti odstraàování elektrick ch zásuvek v pokojích ÏadatelÛ o azyl. Je to poniïování lidí v nouzi. ACAT má ve svém názvu slovo torture, muãení. Je to mezinárodní organizace, která se podílela na formulování Úmluvy Spojen ch národû proti muãení a jinému krutému, nelidskému ãi poniïujícímu zacházení nebo trestání. Je nepochybné, Ïe k systémovému muãení v Ïádn ch detenãních zafiízeních v âeské republice nedochází. Vefiejnost v ak sleduje i projevy poniïujícího zacházení a mûïe rozhofiãenû reagovat, je-li takové zacházení institucemi státní správy dokonce obhajováno. Nechápeme, jak je moïné, Ïe pfiedstavitelé spoleãnosti, kde má pfiístup k elektrick m zásuvkám kaïd svéprávn ãlovûk, rozhodnou o tom, Ïe mají b t znepfiístupnûny pfiíchozím, ktefií Ïádají o pomoc. Obáváme se, Ïe taková státní správa má sklon k arogantnímu chování i vûãi obãanûm âeské republiky, nejen vûãi ÏadatelÛm o azyl. Marie Kaplanová, Vûra Roubalová, Monika Îárská JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poïadujte od manaïéra produkt, kter má ãíslo

10 10 satellite SLOVAKOTOUR Early Bird Special for Spring and Summer Zakupte si letenky za zlevnûné ceny a u etfiíte! Zpáteãní letenka:toronto-praha od 599 dolarû Odlet mezi 1. dubnem a 30. kvûtnem 2005 Nejménû na jeden t den, maximum pobytu dva mûsíce V prodej konãí 30. dubna 2005, v cenû letenky nejsou pfiíslu né danû Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4 Tel.: (416) , (416) , (416) , Fax: (416) HOT SPRING & SUMMER SEAT SALE CZECH AIRLINES (SYSTEM WIDE) Prague - Bratislava - Kosice - Brno - Ostrava -Vienna - Budapest - Warsaw - Krakow Departure between: 14th - 30th Aprilfrom CAD + tax 01st - 24th May from CAD + tax 02nd - 14th June from (416) * * Fax: (416) Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E Hurontario St. Suite 101 Mississauga, Ontario L5G 3H4 Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy dovolenou v Evropû, Karibsk ch ostrovech a vlastní túry Volejte StáÀu 905/ Fax: 905/ CAD + tax 25th July-10th September Sale ends: 12th February 2005, limited space, for new booking only For more information call Ont.reg# Pfiíhoda se stafienkou Tak to bylo krátce po tom, co sem pfiistál v Torontu. V echno mi tu tenkrát pfiipadalo dûsnû velik. Obrovská auta se prohánûla po osmiproudejch dálnicích a vozila lidi z jejich obrovskejch barákû do megalomarketû za mûstem. Obrovsk byly i ty burgry kter sem obracel na grillu v Big Burgeru. Jezdil sem tam tramvají pûtsetdvacítkou, kolem jezera Ontaria, ze stfiedu mûsta zhruba hoìku do mûstyse zvaného po indiánsku Mississauga. Práce to nebyla vûbec patná, pocviãil sem se v angliãtinû - hlavnû ãíslovky, pozdravy, a vûtu s ãím si to budete pfiát? Taky sem se dozvûdûl nûco o stravovacích návycích domorodcû. Nauãil sem se míchat lak na rakve, kter mu se docela pfiíhodnû fiíká gravy, a kter m si tu polejvaj porce hranolkû, uï tak nasáklejch Ïíravinou z tejden star ho oleje. No a v neposlední fiadû sem si po ichtû moh udûlat dvojit ho burgra podle sv ho gusta. To jest hodnû majonézy, spoustu zeleniny, tfii plátky sejra a dvû, tfii koly k tomu. Tohle v echno bylo dûsnû príma. Jídlo, spousta lidí i tûch pár dolarû co sem za to ãarování s grilovací plácaãkou dostal. Ale nejlep í na tom v em byla ta cesta tramvají. KaÏdej den sem se váïnû tû il hlavnû na m ho fiidiãe. Jezdíval tou tramvají tenkrát ãernoch. Byl obrovskej jako v echno kolem. Mûl na hlavû beranici, slu ivou hnûdou uniformu, která mu la k pleti, a tlust pysky prohnut do úsmûvu. Úsmûv nikdy neodkládal, stejnû jako tu beranici. VÏdycky kdyï sem mu pfii nastupování odevzdával lístek za dva dolary, tak se na mû zazubil, a zahulákal pozdrav a nûco dal ího, ãemu sem stejnû nerozumûl. Ale jak sem vïdycky usilovnû pfiemej lel co mu mám odpovûdût, nûjak sem pfii tom zapomûl na tu dûsnou pálku co sem právû zaplatil, a bylo mi hned líp. Teì se dostávám k tomu, jak to v takov torontsk tramvaji vypadá. Tahle ranní tramvaj to bylo nûco jako klub. Cestující nastupovali s novinama v jedn, a kelímkem kafe v druh ruce. Ty líp obleãen tfiímali hrdû kafe od Tima Hortona a vágusové jako já srkali z ãervenejch kelímkû od Coffee Time. V ichni si posedali a podle nátury buì listovali novinama nebo zapfiádali hovory se sousedem. Toho já se trochu bál, tak sem se drïel stranou a pozoroval cvrkot. Nálada byla pokaïd v borná. Lidi se na sebe culili, snad kvûli tomu kafi, ale nejspí hlavnû kvûli tomu rozesmát mu ãern mu buddhovi u fiízení. KaÏdou chvíli hlásil nûco do mikrofónu a v eobecn veselí je tû trochu pfiiïivil. No a jednou pfiedved kousek kvûli kter mu vlastnû tohle v echno pí u. Svi tíme si to takhle slu nou rychlostí mezi stanicema, kdyï tu se ze sedadla zvednou dva dûchodci a zaãnou kvílet jako na lesy: JeÏi marjá, dyè my sme pfiejeli!! Já nemûïu na nohy a jak já se teì dostanu domu?. Já tak daleko nedojdu. OkamÏitû zastavte!! (pfieklad je jen orientaãní, dyk uï sem vám fiikal Ïe sem tenkrát nerozumûl ani slovo). Pfiedstavil jsem si ihned v duchu co by následovalo u nás doma. Vidíte to taky Ïivû pfied oãima? Asi jo. V nejlep ím pfiípadû by se z tramvajáck kukanû ozvalo - nejsem taxik pani, poãkejte si na pfií tí zastávku. Hor í pfiípady nebudu popisovat, mûl by z toho pfiecijenom vyjít lehce poetick pfiíbûh s humanistick m poselstvím. No a co udûlal ná ãernoch s beranicí? ek: Ale jistû milá paní, já bych vám couvnul, ale je to moc nebezpeãn. Pak stopnul tramvaj, otevfiel pfiední dvefie a zastavil provoz na ãtyfiproud dálnici co vedla podél tratû. K m mu úïasu lidi v autech beze v eho lápli na brzdu, vytáhli svoje kelímky s kafem a sledovali co se bude dít. Ná fiidiã mezitím do el k tûm dvûma starou kûm, vzal kaïd ho pod païí a pomalouãku a opatrnû je pfievádûl pfies silnici na chodník vedoucí k jejich baráãku. To víte, star lidi, nemûïou na nohy, silnice je iroká, konce nevidût, a tak celej ten proces trval hezkejch pár minut. Na dálnici se mezitím vytvofiila kolona táhnoucí se do nedohledna. A lidi v tûch autech klidnû sedûli, smáli se, a mûli radost Ïe tam nestojej kvûli nûjak bouraãce, ale Ïe dûlají dobrej skutek. No a pak se ná fiidiã se starou kama rozlouãil, vrátil se do tramvaje, lidi v tramvaji zatleskali, auta zatroubila a dala se do pohybu, ná tramvaják zacinkal na zvonek, a jeli sme dál. Já sem neznaboh, ani ten otãená bych nedal dohromady, ale v t chvíli sem si fiíkal: Haleluja, tak tohle mûsto bych chtûl poznat blíï. No a tak se ze mnû stal pfiistûhovalec. Nebo taky emigrant. Raãte si vybrat. J. Stanûk-Toronto Sestup do Husitské ulice V tom ãase krátce po monstrózním procesu s R. Slánsk m a jeho bandou zrádcû do lo k prvnímu konfliktu se str cem Hubertem. Tento manïel otcovy sestry Anny byl profesionálním boxerem v dobû první republiky a jeho kariéra dovedla jej aï k utkání se slavn m borcem Nekoln m. V rodinû se tradovalo, Ïe teta Anna rozhodla, aby tento nevydafien str cûv souboj byl posledním v jeho kariéfie. Nevím, ãím se pak Ïivil, ale po skonãení druhé svûtové války stal se komunistou a po Únoru jeho aktivita ve stranû dovedla jej aï do fiad tajné policie. Leã pfiíbuzenské vztahy mnohdy nedbají na politickou pfiíslu nost a tak se konaly neãetné nedûlní náv tûvy u str ce a tety na ÎiÏkovû nebo u nás v Libni a pozdûji na Starém Mûstû. KdyÏ hladina alkoholu v té ãi oné láhvi ponûkud poklesla, str c Hubert a otec pou tûli se do politick ch debat, zprvu mírn ch a veden ch v duchu vzájemné úcty a pfiíbuzenství. Jednou v ak, ve chvíli, kdy jsem se zaãínal nudit a vûnoval se choulostiv m my lenkám, jeï rodí se z mladistvé neuspokojené zvûdavosti, vytrhl mû z nich náhle zostfien, huhlav hlas str ce Huberta (huhàavost pocházela z ran, které utrïil v ringu) a stále silnûj í klapot jeho siln ch prstû do stolu s háãkovan m ubrusem. A teta Anna zvolala: Sakra chlapi, nechte toho, copak to má cenu? Ale její manïel rozhorlenû huhlal: Jakpak by to nemûlo cenu, tohle je stra ná uráïka strany, dûlnick ho hnutí, soudruhû Gottwalda a Zápotock ho! a já se pfies jeho mohutná ramena zahledûl na obraz prvního dûlnického prezidenta na stûnû a na fotografii vedle, z níï zachmufienû na mû pfies boxerské rukavice hledûl str c Hubert a mûj pohled spoãinul na vitrínû kde stály trofeje jeho boxerské kariéry ponûkud pfiedãasnû ukonãené je tû zdatnûj ím bijcem evropské úrovnû a tu jsem sly el, jak otec neuváïenû fiíká: No neblbni, Huberte, jak to, Ïe najednou je z prvního tajemníka zloãinec, co je to za stranu, co je to za bordel? Dost, dost, je tû jedin slovo, jedinou uráïku a uvidíte! volal str c od tajné policie a zvedal se od stolu zbrunátnûl v obliãeji, bílé kapiãky slin v koutku úst a v tom se máti nakrkla a pravila: Pfiece nechce, Huberte, abysme si mysleli, Ïe se blb? A tahle slova uï mi nedovolila pomyslet, co se asi dûje v mysli tetinky Anny, to uï nás dvoumetrov str c strkal do temné pfiedsínû, která vonûla ãerstvû napastovan m linoleem, otevíral dvefie na chodbu a volal: Ven, ven! UÏ mi sem nelezte, vy reakce!... a tak jsme spû nû sestupovali schodi tûm ÏiÏkovského ãinïáku a str c Hubert, naklonûn pfies zábradlí, volal hlasem, v nûmï uï jakoby zaznívala i lítost: Tady nebudete uráïet dûlnickou tfiídu ani stranu! Strana je neomylná, to si pamatujte, vy zrádci! a je tû jsem sly el jak jej teta chlácholí: Uklidni se, vïdyè to je nûjaké nedorozumûní... Leã str c boxer ve v sluïbû ji okfiikl: Ty tomu nerozumí! Tady role bratra nemá Ïádnou cenu! KdyÏ jsme ze ãtvrtého patra sestoupili do Husitské ulice drobnû mrholilo. Otec pravil je tû ponûkud stísnûn m hlasem: Von to má z toho boxu pfiece jenom vygumovan! A k tomu máti dodala: Mnû je ale líto Aniãky. Ta to chytla, holka nebohá! No, aspoà vidí jak ty na tom se docela dobfie, pravil otec. A myslím, Ïe mûl pravdu. Vladimír Cícha, Vancouver

11 Canada satellite Kanadská mozaika Kanad tí odborníci na imigraci v Praze Zástupci kanadského ministerstva pro obãanství a pfiistûhovalectví se zúãastnili setkání odborníkû na imigraãní politiku, která se konala minul ch dnech v Praze. Setkání organizují Mezinárodní organizace pro migraci, Ministerstvo práce a sociálních vûcí âr a vybrané zastupitelské úfiady. Úãastníci debatují o dlouhodob ch zku enostech s aktivní imigraãní politikou v nûkolika zemích vãetnû Kanady. V druhé polovinû 19. století a na zaãátku 20. století byla kanadská pfiistûhovalecká politika zaloïena na snaze získat pracovní sílu nutnou pro osídlování, pro práci v zemûdûlství a pozdûji pro rozvoj prûmyslu. V edesát ch letech 20. století zaãala imigraãní politika v Kanadû ztrácet západoevropské zamûfiení a pfiistûhovalci pfiicházeli hlavnû ze zemí jiïní Evropy, Asie a karibské oblasti. Etnicko-kulturní pûvod pfiíchozích byl dále obohacen v znamn m nárûstem poãtu pfiistûhovalcû pfiijat ch v sedmdesát ch a osmdesát ch letech 20. století na základû nov ch podmínek. Dnes tak pfiistûhovalci pfiedstihli pfiirozen pfiírûstek obyvatelstva a pfiedstavují 53 % celkového pfiírûstku obyvatelstva v Kanadû. Kanada a EU: stárnutí populace a zdravotnictví Stárnutí populace je dal í sférou, ve které se Kanada a EU (vãetnû âeské republiky) mohou navzájem inspirovat a hledat spoleãné cesty k fie ení. Dal í oblastí, na kterou má zvy ující se prûmûrn vûk obyvatelstva v prûmyslovû rozvinut ch zemích v razn vliv, je zdravotnictví. Úãastníci konference odhadli, Ïe stárnutí populace kaïdoroãnû pfiinese jednoprocentní nárûst rozpoãtov ch v dajû na zdravotní péãi. Uvedli téï, Ïe Kanada i ãlenské zemû EU zásadní reforma zdravotnictví teprve ãeká. Kanadská vláda identifikovala nûkolik oblastí, jeï by mohly pozitivnû ovlivnit systém zdravotní péãe z dlouhodobého pohledu. Jedná se zejména o propagaci zdravého Ïivotního stylu a informování o nemocech souvisejících s konzumací tabáku a alkoholu, obezitou a nedostatkem pohybu. Odborníci se téï vyslovili pro vût í podporu alternativních forem zdravotní péãe (napfi. domácí péãe), které jsou levnûj í neï sluïby institucionální. Adrienne Clarkson na oslavách osvobození Osvûtimi Nejvy í pfiedstavitelka Kanady, generální guvernérka Adrienne Clarkson, se ve ãtvrtek 27. ledna zúãastnila oslav k 60. v roãí osvobození koncentraãního tábora Osvûtim-Bfiezinka v Polsku. Pfiipojila se tak k zástupcûm více neï ãtyfiiceti zemí, ktefií si pfiipomnûli smrt jednoho a pûl milionu ÎidÛ a dal ích obûtí, jeï v tomto nacistickém koncentraãním tábofie zahynuly bûhem 2. svûtové války. Oficiální slavnosti, která se konala ve státním muzeu Osvûtim- Bfiezinka, se zúãastnili rovnûï b valí vûzni tábora. Jedním z kanadsk ch hostû byl také profesor Ed Morgan, pfiedseda Kanadského Ïidovského kongresu. Pfiedseda vlády Paul Martin pfii pfiíleïitosti oslav vydal prohlá ení, v nûmï upozoràuje na potfiebu boje s nenávistí a zlem a dodrïování lidsk ch práv na celém svûtû. Pierre Pettigrew, kanadsk ministr zahraniãních vûcí, se zúãastnil zasedání Valného shromáïdûní OSN pfii pfiíleïitosti 60. v roãí osvobození koncentraãních táborû a zaloïení organizace. ZdÛraznil, Ïe musíme usilovat o lep í svût, v nûmï nebude místo pro lhostejnost, kterou povaïuje za nejhor í zlo. Organizace spojen ch národû vlastnû vyvstala z popela holocaustu, dodal Pierre Pettigrew. Kanada a EU: stárnutí populace a imigrace Na závûr na eho miniseriálu o konferenci zab vající se stárnutím populace v Kanadû a zemích EU se budeme vûnovat pfiistûhovalectví a multikulturalismu. Klesající porodnost pfiiná í váïné problémy napfiíklad v oblasti trhu práce a dûchodového zabezpeãení v mnoha zemích vãetnû âeské republiky. I kdyï se masivní pfiistûhovalectví nabízí jako jedno z moïn ch fie ení, fiada odborníkû si je vûdoma moïn ch dopadû na stabilitu a sociální soudrïnost dané zemû. A právû v tomto kontextu diskutovali úãastníci konference o kanadském modelu, kter spoãívá v respektování kulturních a sociálních specifik pfiistûhovalcû stejnû jako v tom, Ïe v ichni obãané dodrïují základní hodnoty, na nichï je postavena kanadská spoleãnost - toleranci a nenásilné fie ení sporû. Kanaìané se svou aktivní imigraãní politikou vidí pfiistûhovalectví spí e jako pozitivní jev. I kdyï tento model není snadné aplikovat v zemích, které nejsou jako Kanada zemí pfiistûhovalcû, je zde prostor pro vzájemnou inspiraci. Program SWAP: práce v Kanadû pro studenty Kanadská vláda nabízí pro studenty z âr moïnost získat kanadské pracovní povolení a strávit tak v období od 1. kvûtna do 31. prosince 2005 aï 6 mûsícû v Kanadû. Podmínkou zafiazení do programu je vûk let, ãeské obãanství a prezenãní forma studia na V ãi VO. Celková cena ãiní Kã a program je administrativnû spravován agenturou GTS International. Zájemci o registraci se musí osobnû dostavit na nûkterou z poboãek GTS Int. nejpozdûji do Podrobnûj í informace naleznete na

12 12 satellite Sports âeská hokejová extraliga 43. kolo (28.1.): Tfiinec-Litvínov 2:5, Jihlava- Liberec 2:5, K. Vary-Znojmo 1:0, PlzeÀ-Zlín 1:2, Pardubice-Vítkovice 1:2. (1.2.): Sparta- Slavia 2: kolo (29.1): Vítkovice-Sparta 1:2, (30.1.) Slavia-Pardubice 5:4, Zlín-Vsetín 4:2, Kladno- Tfiinec 5:2, Litvínov Karlovy Vary 1:2, PlzeÀ- Jihlava 6:2, Liberec-Znojmo 2: kolo (4.2.): Tfiinec-Slavia 2:6, Vsetín- Liberec 5:3, Jihlava-Vítkovice 2:3, Znojmo- Kladno 2:4, Pardubice-PlzeÀ 8:3, Sparta- Litvínov 6:1, (5.2.) Pardubice-Zlín 4: kolo (6.2.): Pardubice-Sparta 4:2, Slavia- Kladno 6:2, Vítkovice-Vsetín 8:0, Zlín-Jihlava 3:1, Litvínov-Znojmo 6:3, PlzeÀ-Karlovy Vary 2:2, Liberec-Tfiinec 4:3 v prodl. Dohrávka (8.2.): Vsetín-Kladno 2:3. Tabulka 1. Zlín : Sparta : Slavia : Pardubice : Liberec : Kladno : Vítkovice : PlzeÀ : Litvínov : K. Vary : Znojmo : Vsetín : Tfiinec 46 91: Jihlava 46 79: Slovenská hokejová extraliga 43. kolo (28.1.): Îilina-L. Mikulá 4:2, Ko ice- Nitra 2:0, Poprad-Dubnica 7:1, Skalica-Slovan 1:6, Trenãín-Zvolen 3: kolo (30.1): L. Mikulá -Slovan 3:2, Zvolen- Skalica 11:2, Dubnica-Trenãín 3:5, Nitra- Poprad 4:2, Îilina-Ko ice 3: kolo (1.2): Ko ice-l. Mikulá 2:2, Poprad- Îilina 5:3, Trenãín-Nitra 4:3, Sklaica-Dubnica 1:1, Slovan-Zvolen 5: kolo (4.2.): L. Mikulá -Zvolen 4:7, Slovan- Dubnica 4:3, Skalica-Nitra 3:4, Trenãín-Îilina 5:2, Poprad-Ko ice 2: kolo (6.2.): Nitra-Slovan 5:1, Poprad-L. Mikulá 2:0, Ko ice-trenãín 2:0, Îilina-Skalica 5:3, Dubnica-Zvolen 2:3. Tabuºka 1. Slovan : Zvolen : Trenãín : Ko ice : Nitra : Îilina : Poprad : L. Mikulá : Skalica : Dubnica 47 81: La ák je za spoloãnú súèaï PARDUBICE-sme/sita-Hokejová aréna v Pardubiciach v nedeºu praskala vo víkoch, búrlivé skandovanie vypredanej haly (9200 divákov) e te dlhé minúty po zápase proti Sparte (4:2) oslavovalo svojich vrátane gólmana Jána La áka. DvadsaÈpäÈroãn slovensk reprezentaãn gólman mal na cennom triumfe v razn podiel, keì zlikvidoval z 30 streleck ch pokusov aï 28. V Pardubiciach vládne hokejov o iaº, je takmer vïdy vypredané, hráãov si tu veºmi váïia. Ste v meste perníkov asi spokojn? Cítim sa tu v borne, v skvelej atmosfére máte oveºa väã iu chuè ukázaè svoje umenie. Navy e sa tu zi la aj super partia. Momentálne je reprezentaãná prestávka. Slovensk národn tím - i keì v nie najsilnej om zloïení - sa v rámci prípravy na blíïiace sa MS vo Viedni predstaví v Budape ti, ale bez vás. Ako vnímate va u pozíciu z pohºadu brankárskej reprezentaãnej jednotky? V prvom rade: e te ma netrápia otázky t kajúce sa svetového ampionátu, veì do konca apríla je poriadne ìaleko. Urãite v ak chcem chytaè ão najlep ie v Pardubiciach a na základe kvalitn ch v konov si vybojovaè aj miesto v reprezentácii. Keby som tvrdil nieão iné, nebola by to pravda. Istá skupina sa snaïí o obnovenie spoloãnej ãesko-slovenskej extraligy. Ak je vá názor? Ja by som si to Ïelal, urãite by t m viac získal slovensk hokej. No nie som si ist, ãi by si to Ïelali aj âesi, ale opakujem - ja som za. UÏ poãtvrté je fotbalistou roku Nedvûd Praha - mfd/ Je to pro mû ãest. Neãekal jsem to, prohlásil. Vãera si pfii slavnostním galaveãeru na praïském Îofínû do el pro královskou korunu na masivním podstavci. Nechal za sebou kanon ra letního ampionátu Milana Baro e i krále brankáfisk ch nul Petra âecha. âekal jsem, Ïe mladí dravci se pfies Nedvûda pfieïenou, prohlásil dvaatfiicetilet záloïník Juventusu Turín. Na podzim se vzdal reprezentaãního dresu. Nerozmyslel se? Mûl jsem váïn problém, kter mi nedovoloval hrát naplno. Pfienechal jsem reprezentaci mlad ím, fiekl nejdfiív. A opravdu jste se nerozmyslel? Existuje aspoà nûjaká ance, Ïe se vrátíte? Na to není odpovûì. Byl jsem zranûn, to ostatní byly jen spekulace a domnûnky. Zatím se nic nezmûnilo. A pokud by se nûco zmûnilo? Pokud byste cítil, Ïe mûïete hrát naplno... Pfiipou títe, Ïe se objevíte na mistrovství svûta 2006, pokud národní t m postoupí? Já nehraju na kdyby. Na to se nedá odpovûdût. Skonãit bylo va ím rozhodnutím? Nebo vám to doporuãil doktor Juventusu, protoïe by va e tûlo uï tak vysokou zátûï nezvládlo? Dobfie, já se k tomu vrátím. V ichni víte, Ïe po mistrovství Evropy jsem kur roval zranûné koleno. Chtûl jsem se vyléãit, vzít si ãas na rozmy lenou. A vy (novináfii) jste mi rozhodnutí ulehãili. Rozpoutala se kampaà, která nebyla dûstojná. Poãkejte. Jste Fotbalistou roku, novináfii vás za podzim zafiadili na druhé místo v anketû Zlat míã. âesko na vás nezanevfielo! VÏdycky jsem chtûl, aby si mû âesko váïilo jako kluka, obyãejného kluka, kter dává fotbalu celé srdce. Ale napadli jste moji hrdost, mou chuè hrát za národní celek. A já to neskousl. MÛÏe to nûco zmûnit? Tfieba kdyï vás poïádají spoluhráãi? Nikdy bych nechtûl, aby mû nûkdo prosil. Rozhodl jsem sám, svobodnû. Na druhou stranu mû mrzí... Tenhle t m má obrovskou perspektivu, mûïe hodnû dokázat. VáÏím si, Ïe jsem v nûm mohl hrát. Euro patfiilo mezi nejkrásnûj í období mojí kariéry. Pofiád je z va ich slov cítit, Ïe jste ochotn se vrátit. Pofiád kdyby. Kdyby. Skonãit, to rozhodnutí se nedûlá pfies noc. Îe bych se urazil nebo patnû vyspal. ZváÏil jsem spoustu vûcí. Své sbohem jste ohlásil na podzim po schûzce s reprezentaãním trenérem Brücknerem. Jakou v tom toto setkání hrálo roli? Nemá s tím nic spoleãného. Já si trenéra vïdycky váïil. Po zkaïené baráïi o mistrovství svûta mi dal anci, dûvûfioval mi. A já se pokou el mu to splácet. Mrzí mû, Ïe to s tím spojujete. To v ak fiekl vá právník, pan erák. O tom já nevím. Trenér Brückner tvrdí, Ïe stále máte jeho dûvûru. Pr je pfiesvûdãen, Ïe se vrátíte. Co si o tom myslíte? Zatím jsem nemûl moïnost o tom s trenérem mluvit. Urãitû si sedneme. Karel Brückner: Mám povinnost, i kdyby byla sebemen í ance, pokusit se Pavla v muïstvu udrïet. Kdyby byl dvanáct m ãtrnáct m hráãem... Ne, já ho mám pofiád v základní sestavû. V mé kanceláfii visí sestava, ne pro konkrétní zápas, ale mám ji tam. Rozestavení S Nedvûdem! Nikdy jsem ho nevyfiadil. Pavle, jak se vám ta slova poslouchají? Hovofií za v e. Ná vztah byl perfektní. Pamatuju, co jsme si fiekli pfii Euru. Bylo to krásné. ZÛstane to ve mnû do konce Ïivota. Schází vám vlastnû reprezentace? Asi bych lhal, kdybych fiekl, Ïe ne. V prosinci jsem se vyhrabal ze zranûní pravého kolena, leden odehrál jakïtakï a moïná v duchu pfiem lel o reprezentaci. A pak si zranil levé koleno. Zdrav nejsem. A ani Èastn. Fotbal pro mû hodnû znamená. Uvidím, aï zase budu hrát. To mûïe b t v pfií tích t dnech. A dál? MÛj sen zûstává stále stejn. Zahrát si je tû jednou velké finále. S Juventusem v Lize mistrû. Anebo... Anebo pfiece jenom s reprezentací? Finále mistrovství svûta. To je ta nejvût í motivace, jeï mû dostává ze v ech úrazû a problémû, které jsem v poslední dobû proïil. Mistrovství svûta? Tam nûkde vzadu to pofiád doutná. Jágr uï bruslil a fiíká: Myslím si, Ïe NHL zaãne! Kladno-mfd/ KAREL KNAP-Nesmírnû opatrnû se hokejista Jaromír Jágr vozil po ledû kladenského zimního stadionu. Vãera dopoledne na bruslích prvnû testoval, jak se mu hojí zranûní v oblasti tfiísel. Asi 10 minut se útoãník Avangardu Omsk ve Ïlutém dresu projíïdûl mezi b val mi kladensk mi spoluhráãi, párkrát vystfielil na branku. Ten pfiitahovaã jsem si natáhnul fakt hodnû, dennû jsem byl v Motole u Pavla Koláfie, fiekl. Kdy se chystáte zpátky do Ruska? Uvidím. Nemá cenu hnát se do Omsku s bolestmi. Rad i tu zûstanu, abych mûl Pavla po ruce. V rusk ch novinách se objevily obavy, zda se vûbec z âeska vrátíte. Zfiejmû se reportéfii báli, abyste nezûstal doma jako Martin Havlát. V Omsku jsou klidní. Vûdí, Ïe pokud nezaãne NHL, vrátím se. Stále doufáte, Ïe sezona v zámofiské lize mûïe zaãít? VÏdyÈ jednání hráãû s majiteli uï dlouho troskotá. Vûfiím, vlastnû si pofiád myslím, Ïe NHL zaãne. Mám zprávy, Ïe se to je tû dá zachránit. Situace ve sporu v ak vypadá takfika beznadûjnû. VáÏnû máte signály, Ïe je dohoda nablízku? V Rusku jsem se o to moc nestaral. Ale poslední dva t dny sbírám informace, mám jich dost. Potfiebuju totiï vûdût, jak se mám zafiídit. V nedûli jste se v Praze se el s Konstantinem Potapovem, prezidentem Avangardu. Pfiiletûl na vizitu? KvÛli mnû tu nebyl. Jasnû, zajímalo ho, jak to se mnou vypadá. Ale jinak to byla pfiátelská veãefie. Shání do Omsku dal í ãeskou posilu? Tfieba zadáka Tomá e Kaberleho, va eho kamaráda z Kladna? Nemám tu ení. Do útoku nikoho nepotfiebujeme. Snad jedinû do obrany. Máme MÛÏete volat kamkoliv do âeské republiky za pouh ch 0,06 dol./min. na Slovensko za pouh ch 0,11 dol./min. Austrálie za 0,06 dol./min. Bulharsko za 0,12 dol./min. Maìarsko za 0,09 dol./min. * MÛÏete volat z domova, práce nebo z mobilu * Platíte aï kdyï dostanete úãet * Vyhodnûj í neï volat na kartu Litva za 0,27 dol./min. Srbsko za 0,16 dol./min. Velká Británie za 0,05 dol./min. * Nemusíte mûnit operátora * Bez mûsíãního poplatku * Není nutná Ïádná smlouva Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta. pár bekû zranûn ch, ale myslím, Ïe tu nikoho nelovil. Vy sám máte zdravotní potíïe. Pfií tí t den vám bude 33 let. Cítíte, Ïe je va e tûlo opotfiebovanûj í? To vûbec. Dfiív jsem mûl víc problémû. Tfiísla trápí spoustu hokejistû. Podívejte tfieba na Milana Hejduka. Akorát o mnû se to pofiád pí e. Jsou tam extrémnû zatûïované svaly. Staãí málo a je zle. Strhne si hranu na brusli, lápne na puk, nûkdo tû lehce zahákuje... UÏ myslíte na mistrovství svûta? Titul vám pfiece chybí... Já si fakt myslím, Ïe zaãne NHL. KdyÏ ne, záleïí na spoustû vûcí. Pokud budu ve formû a manãaft bude mít anci vyhrát, chci jet. Jestli o mû bude zájem. Ale pozor, nehoním se za titulem. Hokej mû prostû baví. Ve ãtvrtek zaãnou védské hry. Pfiedem jste hlásil, Ïe na generálku pro ampionát nepoletíte. Proã? Myslím, Ïe ten turnaj není tak dûleïit. Pro spoustu klukû je lep í odpoãívat. KvÛli zranûní stejnû nemûïu hrát. Ale kdyby mû (trenér) Vláìa RÛÏiãka b val nechal oddychnout, bylo by to od nûj rozumné. Nováãka Jaro íka v kabinû Chelsea za zpûv zasypaly ubrousky Praha-mfd/ LUKÁ HRON-Pro fotbalistu Jifiího Jaro íka to byla ru ná nedûle. Poprvé si v anglické lize zahrál za Chelsea od zaãátku zápasu. A pak se modlil, aby ho nevybrali na dopingov test. Nestihl by letadlo. Hned po utkání s Manchesterem City pospíchal se spoluhráãem Petrem âechem kvûli srazu národního t mu do vlasti. Na tûstí vybrali nûkoho jiného, fiíká. Minule jsem tam ãekal dvû hodiny, neï jsem se koneãnû vyãural. Z moskevského CSKA pfiestoupil do Chelsea zaãátkem ledna. Od té doby si trpûlivû vylep uje pozici v t mu. Na to, jak je Jirka v Chelsea krátce, si vybudoval slu né postavení, uznává gólman âech. V kaïdém zápase je aspoà minutu na hfii ti. Jaro ík si to povaïuje. Trenér Mourinho nelhal, vûfií mi. Ale musím se pofiád snaïit. V Chelsea je to boj o kaïdou minutu, o kaïd dotek s balonem. V nedûli se doãkal: poprvé byl v lize na hfii ti od prvních vtefiin. Soupefi z Manchesteru dal v posledních zápasech nûkolik gólû po dlouh ch autech. Habán Jaro ík se hodil, s kapitánem Terrym pokr vali soupefiovy hlaviãkáfie. Bydlení si bude zafiizovat aï pfií tí t den, pfiespává v hotelu. KdyÏ se vypraví do lond nsk ch ulic, fanou ci ho uï poznávají. Ale hlavnû ti ru tí. Tûch je v Anglii plno, smûje se. Zvesela vzpomíná i na pfiijímací rituál, kterému se v Chelsea nevyhne Ïádn nováãek. Musel pfied cel m muïstvem nûco zazpívat. Zatímco kamarád âech pfied pûl rokem halekal Severní vítr je krut, Jaro ík si vybral Vysok jalovec. Nejdfiív jsem pfiem lel o KaÈu i, naráïí na rusk pûvod klubového éfa Abramoviãe. Vysokému jalovci se kluci smáli. StûÏovali si, Ïe to bylo ãesky. Zasypali mû ubrouskama. I kdyï tam pr byli uï i hor í. V echny své hvûzdné spoluhráãe si ãesk fotbalista pochvaluje. Nejvíc se bavím s Rusem Smertinem, tomu jako jedinému rozumím. Ale problém nemám s nik m. Moc sympatick je Makelele. Vzpomnûl si, Ïe hrál v Praze. A Ïe se mu tady líbilo. 100 Adelaide St. W. Suite 1303, Toronto, Ontario, M5H 1S3 Tel: , , Fax:

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie nati tûné títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie nati tûné títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie nati tûné títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie nati tûné títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Thursday, satellite

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Thursday, satellite Modfie nati tûné títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.41 + 0.09 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.41 + 0.09 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie nati tûné títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 31,78+ 2,22 (GST) = 34 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou. noviny pfiedplacené, je v pravém horním. rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou. noviny pfiedplacené, je v pravém horním. rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou. noviny pfiedplacené, je v pravém horním. rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou. noviny pfiedplacené, je v pravém horním. rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

NOVÝ DOMOV. M e n š i n a THE NEW HOMELAND. September 10, 2009 No 18 (2727) ENGLISH LANGUAGE SUPPLEMENT. Josef Klíma. Published every other Thursday

NOVÝ DOMOV. M e n š i n a THE NEW HOMELAND. September 10, 2009 No 18 (2727) ENGLISH LANGUAGE SUPPLEMENT. Josef Klíma. Published every other Thursday Z Edenvale str. 1 str. 3 str. 9 Z pobytu na Slovensku str. 10 NOVÝ DOMOV THE NEW HOMELAND ENGLISH LANGUAGE SUPPLEMENT CZECH AND SLOVAK BI-WEEKLY NEWSPAPER M e n š i n a Josef Klíma September 10, 2009 No

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie nati tûné títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarû Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru.

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplaceny, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplaceny, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarû Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru. No.3. (452.) Agreement # 40005374/ Registration

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou. noviny pfiedplacené, je v pravém horním. rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou. noviny pfiedplacené, je v pravém horním. rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.41 + 0.09 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarû Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarû Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.41 + 0.09 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarû Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo

Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo ticho VÛz, taïen cválajícím konûm, minul detektiva s novináfiem,

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Zde mûïe b t títek s va im jménem, pokud si na e noviny objednáte! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarû Cena 1,88 + 0,12 (HST) = 2,00 dolary. No. 2. (512.) Agreement # 40005374/

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarû Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplaceny, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplaceny, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarû Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru. No. 19. (444.) Agreement # 40005374/

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarû Cena 1,88 + 0,12 (HST) = 2,00 dolary. No. 18. (508.) Agreement # 40005374/

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarû Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru. No. 13. (462.) Agreement # 40005374/

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarû Cena 1,88 + 0,12 (HST) = 2,00 dolary. No. 6. (496.) Agreement # 40005374/

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarû Cena 1,88 + 0,12 (HST) = 2,00 dolary. No. 7. (477.) Agreement # 40005374/

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarû Cena 1,88 + 0,12 (HST) = 2,00 dolary. No. 20. (510.) Agreement # 40005374/

Více

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková Jednoduché LOUTKY Kamila Skopová Alena Vondru ková Kamila Skopová, Alena Vondru ková Jednoduché loutky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz, tel.:

Více

* âti: leneberze ** smólandu

* âti: leneberze ** smólandu V celé Lönneberze *, v celém Sma landu **, v celiãkém védsku a kdo ví, moïná na celém svûtû, by se nena lo dítû, které dokázalo vyvést tolik skopiãin jako Emil. To byl ten kluk, co kdysi dávno bydlel na

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

PINOT NOIR NEWŚ OHLÉDNUTÍ ZA POLOVINOU ROKU 2010. VÍNO NA OSVùÎENÍ JAK SE RODÍ KRÁLOVSKÉ VÍNO STAPLETON & SPRINGER

PINOT NOIR NEWŚ OHLÉDNUTÍ ZA POLOVINOU ROKU 2010. VÍNO NA OSVùÎENÍ JAK SE RODÍ KRÁLOVSKÉ VÍNO STAPLETON & SPRINGER STAPLETON & SPRINGER B E N J A M I N S T A P L E T O N C R A I G S T A P L E T O N J A R O S L AV S P R I N G E R PINOT NOIR NEWŚ ZE ÎIVOTA VINA STVÍ STAPLETON & SPRINGER OHLÉDNUTÍ ZA POLOVINOU ROKU 2010

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarû Cena 1,88 + 0,12 (HST) = 2,00 dolary. No. 20. (490.) Agreement # 40005374/

Více

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarû Cena 1,91 + 0,05 (HST) = 2,00 dolary. No. 17. (527.) Agreement # 40005374/

Více

KOLOLOĎ. jaro. aneb jak si zpfiíjemnit cyklistické INSPIRACE

KOLOLOĎ. jaro. aneb jak si zpfiíjemnit cyklistické INSPIRACE INSPIRACE Text: Jana Vlková, foto: archiv CK Geotour KOLOLOĎ aneb jak si zpfiíjemnit cyklistické jaro Skuteãné jarní poãasí u nás zpravidla zaãíná aï po odchodu tfií ledov ch muïû. Pak mûïeme pfiefiadit

Více

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Taoistické Tai Chi TM vnitřní umění pro zdraví GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV.

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

str. 7 CANADA'S CZECH AND SLOVAK BIWEEKLY PUBLISHED BY MASARYK MEMORIAL INSTITUTE INC., SINCE 1950

str. 7 CANADA'S CZECH AND SLOVAK BIWEEKLY PUBLISHED BY MASARYK MEMORIAL INSTITUTE INC., SINCE 1950 Mal'ované u nás naposledy str. 1 NOVÝ DOMOV THE NEW HOMELAND October 22, 2009 No 21 (2730) Published every other Thursday CANADA'S CZECH AND SLOVAK BIWEEKLY PUBLISHED BY MASARYK MEMORIAL INSTITUTE INC.,

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarû Cena 1,91 + 0,05 (HST) = 2,00 dolary. No. 2. (532.) Agreement # 40005374/

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_FRED_Cons@- -0-00 :58 Pagina Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí /99 0 00 Praha, âeská republika Tel: (+0) 7 77 Fax: (+0) 7 0 www.indesit.cz Modrá linka: 80 800 0 Ed. 05/0 - Printed

Více

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155 Vím, co jím Jméno autora: Kristýna Ficová Datum vytvoření: červen 2012 Ročník: 3., 4., 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Téma: Vím, co jím

Více

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa The 1 th Liberec Cup Dear Friends, For Children and Cadets 14 th November, 2009 Ceska Lipa Czech Republic Sports Hall Hotel Lipa We have the pleasure to invite you to participate in our karate competition

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

R A N Ž Á D A roèník 4, èíslo 5

R A N Ž Á D A roèník 4, èíslo 5 R A N Ž Á D A roèník 4, èíslo 5 Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2010 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Ohlédnutí za výroèím Vloni náš Dùm dìtí a mládeže oslavil tøicet let své

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

2. Které z následujících slov může být (ve spisovné češtině) více než jedním slovním druhem:

2. Které z následujících slov může být (ve spisovné češtině) více než jedním slovním druhem: Přijímací test varianta A Tento test se skládá ze 6 oblastí celkem 30 otázek. U každé otázky je pouze jedna správná odpověď. Za správnou odpověď získáte 2 body maximální počet bodů za přijímací test je

Více

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE Úkoly 1. Přečtěte si článek o koncertě Mira Žbirky. V textu podtrhněte přídavná jména. Která z nich vyjadřují zpěvákovi uznání a obdiv? Proč je v titulku tvar adjektiva vyprodané.

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE ZMùKâOVÁNÍ STANDARDNÍ FILTRY SAMOâISTICÍ FILTRY SPECIÁLNÍ FILTRY ZMùKâOVAâE VODY REGENERAâNÍ V ROBKY 1 2 FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DENITRIFIKÁTORY ODKALOVAâE DECHLORÁTORY

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2011 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014

Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA 28. dubna 2014 Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014 Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011.

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy Program Comenius - návštìva v Lukavici Den 1. Cesta ze Dvora Králové n.. L. do

Více

Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007

Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007 Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.

Více

Spevník Brambornavrátenia

Spevník Brambornavrátenia Spevník Brambornavrátenia 2008 I podal im Prorok oválny predmet a riekol: Nebudete viac hladova, lebo ja vám nesiem svätę pokrm. Nebudete viac ízni, lebo z neho dostanete nápoj opojnę. Nebudete viac bojova,

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

*) âti: leneberga **) smóland

*) âti: leneberga **) smóland Ve védsku, ve farnosti Lönneberga*), Ïil kluk, kter se jmenoval Emil, a tak se mu fiíkalo Emil z Lönnebergy. Byl to pûkn divoch a paliãák, a vûbec nebyl tak hodn jako vy. Ale vypadal roztomile, to se musí

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

EURAXESS pomáhá vědcům

EURAXESS pomáhá vědcům Mgr. et Mgr. Hana Hušková EURAXESS pomáhá vědcům Podpora mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků Obsah 1. Co je EURAXESS? 2. EURAXESS Jobs 3. EURAXESS Services 4. EURAXESS Rights 5. EURAXESS Links

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Autor: Jana Kakaščíková Datum: říjen 2012 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: : Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa

Autor: Jana Kakaščíková Datum: říjen 2012 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: : Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Autor: Jana Kakaščíková Datum: říjen 2012 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: : Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa Téma: KANADA Klíčová slova: Severní Amerika,Kanada, Velká

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Pracovní list je vytvořen k využití v předmětu Anglický

Více

Úvod do cuttingu KdyÏ zadáte slovo cutting do. internetového vyhledávaãe ãeského ãi zahraniãního, v echny nalezené odkazy se t kají fiezání,

Úvod do cuttingu KdyÏ zadáte slovo cutting do. internetového vyhledávaãe ãeského ãi zahraniãního, v echny nalezené odkazy se t kají fiezání, 28 Svět koní 6/2007: Reportáž Text Martina Malinová, foto Kristýna Znamenáčková Úvod do cuttingu KdyÏ zadáte slovo cutting do internetového vyhledávaãe ãeského ãi zahraniãního, v echny nalezené odkazy

Více

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi. Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 8. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2010, která se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2010 v Hradci

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarû Cena 1,88 + 0,12 (HST) = 2,00 dolary. No. 3. (473.) Agreement # 40005374/

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno 1 Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi kanceláfie fieditele Figginse, aby si povytáhla podkolenky a uhladila boky man estrové suknû. Její rûïovo-zelen

Více

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví Prosinec 2002 VáÏení spoluobãané, milí pfiátelé, I kdyï na nás vánoãní v zdoba útoãí v obchodech jiï od záfií, advent zaãal opravdu aï nyní, v prosinci. Aãkoliv spousta lidí má vánoce spojené hlavnû s

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více