SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, T e p l i c e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: Datum: Provedl:

2 SMART škola

3 OBSAH SMART škola 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči a jinými subjekty... 8 Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie, Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky nadaných žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Tabulace učebního plánu Učební plán pro I. stupeň varianta A Učební plán pro I. stupeň varianta B Učební plán pro II. stupeň běžná třída Učební plán pro II. stupeň - třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Učební plán pro II. stupeň - třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Poznámky k učebnímu plánu Učební plán pro I. stupeň varianta A Učební plán pro I. stupeň varianta B Učební plán pro II. stupeň běžná třída Učební plán pro II. stupeň třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Učební plán pro II. stupeň třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Učební osnovy Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura... 41

4 SMART škola 4.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika Finanční gramotnost Charakteristika vyučovacího předmětu Finanční gramotnost Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Finanční gramotnost Informatika a výpočetní technika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Volba povolání Charakteristika vyučovacího předmětu Volba povolání Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Volba Povolání Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská výchova Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5 SMART škola Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Základy cizího jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Základy cizího jazyka Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Základy cizího jazyka Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Zásady hodnocení a klasifikace průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou Stupně hodnocení v případě použití klasifikace Zásady pro hodnocení a klasifikaci Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech Zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou Stupně hodnocení chování Výchovná opatření Zásady pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření Hodnocení žáků na vysvědčení Celkové hodnocení prospěchu Postup do vyššího ročníku Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Zásady pro používání slovního hodnocení Zásady a kritéria pro používání slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace (dále jen slovní hodnocení ) Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Komisionální a opravné zkoušky Další ustanovení Školní družina Charakteristika zařízení Konkrétní cíle vzdělávání Formy vzdělávání Obsah vzdělávání Délka a časový plán vzdělávání Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Popis materiálních podmínek Personální podmínky Ekonomické podmínky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Poučení o zásadách bezpečného chování a soužití ve školní družině Zveřejnění vzdělávacího programu Seznam použitých zkratek Přílohy... CCCLII 8.1 Příloha 1 Centrum interaktivní výuky... CCCLIII

6 SMART škola

7 1 Identifikační údaje Název ŠVP: SMART škola Předkladatel: Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Adresa školy: Buzulucká 392, Teplice Jméno ředitele: Mgr. Bc. Milena Hodková Kontakty: Telefon: Fax: Zřizovatel: Statutární město Teplice Teplice, náměstí Svobody 2 Telefon: Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Tento dokument ruší verzi z 1. září Pedagogická rada projednala na svém jednání dne Školská rada projednala dne razítko školy ředitelka školy

8 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Škola je tvořena I. a II. stupněm školy s celkovou kapacitou 780 žáků Škola leží v klidné, okrajové části města, v blízkosti lesoparku Škola je tvořena devíti pavilony umístěnými v parkové úpravě areálu, plné travnatých ploch, stromů (arboretum) a keřů 2.2 Umístění školy V blízkosti školy jsou autobusové zastávky jak pro žáky dojíždějící z blízkých obcí, tak i zastávky městské hromadné dopravy pro žáky dojíždějící z jiných městských částí (dojíždějící žáci tvoří asi 50%) 2.3 Vybavení školy Škola je moderně vybavená, má odborné učebny (Ch, F, Pěst., D, Z, Cj, Vv, Př, ), dvě tělocvičny, venkovní sportovní hřiště, největší má umělý povrch, žákovskou a učitelskou knihovnu, skleník a školní pozemky Tři počítačové učebny s nejmodernější počítačovou technikou, Internet s rychlostí 15 Mbit/s, jedenáct interaktivních tabulí a celá škola je zasíťovaná Školní družina je tvořena pěti odděleními s celkovou kapacitou 130 dětí Školní jídelna je součástí školy s kapacitou 550 strávníků Hygienické podmínky školy jsou na dobré úrovni, k dispozici jsou v tělocvičně šatny se sprchami Školní bufet poskytuje dostatečné množství pití mléko, minerálky, džusy a dostatečné množství cereálních potravin, kofeinové nápoje se ve škole neprodávají Škola disponuje dostatečným množstvím moderních pomůcek a učebnic i interaktivních učebnic Pro potřeby pedagogů a žáků jsou k dispozici tři kopírovací stroje Počítače ve všech učebnách a třídách jsou propojeny do sítě, žáci mají přístup k internetu ve všech učebnách výpočetní techniky 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je poměrně optimálně věkově a aprobačně členěný Pedagogický sbor dosahuje mimořádně dobrých výsledků ve vzdělávání žáků Všichni pedagogové absolvovali počítačové školení na úrovni Z a většina i školení na úrovni P Všichni pedagogové absolvovali školení pro použití interaktivních tabulí Smart Board Sedm pedagogů je jmenováno do komisí pro hodnocení olympiád ČJ, M, INF, F, CJ, CH na úrovni okresu i kraje Pedagogičtí pracovníci školy se snaží o naplnění kompetencí učitelské profese: - 7 -

9 Kompetence oborově předmětové Kompetence psychodidaktické Kompetence obecně pedagogické Kompetence diagnostické a intervenční Kompetence psychosociální a komunikativní Kompetence manažerské a normativní Kompetence profesně a osobnostně kultivující Management školy má vypracované strategie řízení školy v souladu s posláním školy a jejími strategickými cíli Všichni pracovníci školy spolupracují v rámci svých možností na zlepšování služeb, klimatu a prostředí školy 2.5 Dlouhodobé projekty Škola se stala Smart Centrem Interaktivní Výuky Škola se dlouhodobě zaměřuje na projekty v oblasti ekologie sběr a třídění druhotných surovin (sběr starého papíru, PET lahví a PET víček) Každoročně vyhlašujeme jeden celoškolní projekt s ekologickou náplní např. Sledování klimatu lokality Řetenic, třídění odpadu, program Active Learning Záchrana ohrožených živočichů ve volné přírodě projekt vyhlašovaný každoročně mezinárodní asociací zoologických zahrad spolupráce se ZOO Ústí nad Labem 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Třídní schůzky a konzultační hodiny pro rodiče žáků Individuální konzultace během celého školního roku Unie rodičů pravidelné schůzky, výměna informací, dotace školních i mimoškolních aktivit žáků Rada školy aktivně pracuje ve prospěch rodičovské veřejnosti Na dobré úrovni spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, vyšetření žáků s poruchami učení i chování, spolupráce v oblasti prevence patologických jevů Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s DDM Teplice, soutěže a olympiády Spolupráce se ZOO Ústí nad Labem Spolupráce s Regionální knihovnou Teplice Na vysoké úrovni je spolupráce s městskou policií přednášky pro žáky o sociopatologických jevech a o práci měst

10 Charakteristika ŠVP 2.7 Zaměření školy Škola je zaměřena: od 1. třídy na práci s výpočetní technikou od 1. třídy na výuku anglického jazyka od 6. třídy na rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů ve výběrových třídách od 6. třídy na rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky ve výběrových třídách na sportovní výchovu žáků seznamování s tradičními i netradičními sporty ve 4. ročníku na výuku cyklistiky - bezpečná jízda na kole a dopravní výchova 2.8 Výchovné a vzdělávací strategie, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení se. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře i na internetu. Vedeme žáky k používání obecných termínů, znaků a symbolů. Učíme žáky hledat souvislosti, propojovat poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Učíme žáky pozorovat, experimentovat a získané výsledky porovnávat. Žáky vedeme k zodpovědnosti za jejich vzdělávání, připravujeme je na celoživotní učení. Podporujeme je k převzetí zodpovědnosti za jejich další život. Sebe, žáky i jejich rodiče vedeme k poznání, že získané dovednosti jsou důležitější než známka na vysvědčení. Učíme práci s chybou. Snažíme se o pozitivní motivaci cíleně vytvářet situace, v nichž má žák radost z učení. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Vedeme žáky k účasti na soutěžích a olympiádách, podněcujeme jejich tvořivost. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Učíme žáky nebát se problémů problém je výzva k činnosti. Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. V rámci běžného života ve škole učíme žáky, jak některým problémům předcházet. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Vytvářením problémových úloh učíme žáky prakticky problémy řešit. Vedeme žáky k tomu, aby k řešení problémů využívali vlastní úsudek a zkušenost

11 Výuku se snažíme vést tak, aby žáci hledali různá řešení problémů, svoje řešení si dokázali obhájit. Děti vedeme k aktivnímu podílu ve všech fázích činností, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení Kompetence komunikativní Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. Důraz klademe na kultivovanost komunikace. Netolerujeme agresivní, hrubé a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy a rodičů. Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky. Žáky vedeme k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe i ostatních lidí. Vedeme je k pozitivní prezentaci a reprezentaci sebe a své školy na veřejnosti. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s druhými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu. Učíme žáky naslouchat druhým, což považujeme za nezbytnou podmínku účinné mezilidské komunikace. Profesionálním přístupem ke komunikaci se žáky, rodiči i ostatními zaměstnanci školy jdeme žákům příkladem Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku spolupráce. Rozvíjíme jejich schopnost zastávat v týmu různé role. Žáky učíme hodnotit práci týmu, práci svou i práci ostatních členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, jejich schopnost v případě potřeby pomoc poskytnout, nebo o ni požádat. Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. U žáků se specifickými vzdělávacími potřebami podporujeme integraci do třídních kolektivů. Žákům s mentálním postižením umožňujeme vzdělávání ve třídě s upraveným vzdělávacím programem. Netolerujeme projevy rasizmu, xenofobie a nacionalizmu. Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi i mezi žáky a učiteli. Snažíme se u žáků vytvořit pozitivní představu o sobě samém. Vedeme žáka k jednání a chování, kterým by dosáhl pocitu sebeúcty Kompetence občanské

12 Vychovávat žáky jako svobodné občany, kteří plní své povinnosti, uplatňují svá práva a respektují práva druhých. Občany zodpovědné za svůj život, své zdraví a své životní prostředí. Ohleduplné bytosti schopné a ochotné účinně pomoci druhým. Netolerujeme sociálně patologické projevy chování. Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Vedeme žáky ke znalosti a dovednosti v oblasti společenského chování. Vedeme žáky k ochraně a respektování našich tradic, kulturního i historického dědictví, k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům. Utváříme smysl pro kulturu a tvořivost. Podporujeme žáky k zapojování do kulturního dění a sportovních aktivit. Využíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovného poradce, pracovníka pedagogickopsychologické poradny, orgánů péče o děti, policie. Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. Kázeňské přestupky řešíme individuálně, nepřipouštíme kolektivní potrestání. Jakoukoli formu agrese žáka vůči učiteli nebereme osobně, ale jako útok na roli učitele. Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, bez emocí a osobních záští. Dodržujeme zásadu, že špatný není žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování. Při prošetřování kázeňských problémů žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv, příčinu. V rámci svého působení seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. Vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích. Žákům nabízíme vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucích sociálně patologických jevů. Jsme připraveni komukoliv ze žáků podat pomocnou ruku. Budujeme přátelskou atmosféru ve třídě i škole. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva Kompetence pracovní Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit je používat při práci vhodné nástroje, chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich povolání. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Učíme žáky adaptovat se na nové, změněné pracovní podmínky. Vedeme žáky k bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení. Snažíme se, aby žák pohlížel na výsledky pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu. Seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme reálnou představu žáků o jejich budoucím povolání, o vhodné volbě dalšího studia. Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění povinností a závazků

13 2.9 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. ( 16. odstavec 8 zákona č. 561/2004 sb.) Těmto žákům vytváříme podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Při jejich vzdělávání uplatňujeme kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody uplatňujeme převážně při rozvoji rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovednostech žáka. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním připravujeme podnětné a vstřícné školní prostředí. Umožňujeme těmto žákům rozvoj jejich vnitřního potenciálu a tím podporujeme jejich sociální integraci. Pro tyto žáky vytváříme individuální vzdělávací plán, který je vytvořen na podkladech ŠVP ZV. Obsah základního vzdělávání je možné přizpůsobit a upravit tak, aby byl v souladu se vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáka. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním zabezpečujeme tyto podmínky: Respektujeme zdravotní hlediska žáka, jeho potřeby a individualitu. Uplatňujeme diferenciaci a individualizaci vzdělávacího procesu při stanovení obsahu, forem a metod výuky. Zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávaní. Spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a jejich odborníky. Podporujeme talent a nadání žáků, vytváříme vhodné vzdělávací podmínky. Žáky s vývojovými poruchami učení integrujeme do běžných tříd. Po dohodě s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny vypracujeme individuální vzdělávací plán. Plán projednáváme se zákonnými zástupci žáka a vymezíme v něm dopomoc, kterou rodina dítěti poskytne. Reedukaci provádí na prvním stupni třídní učitelka 1x týdně, školní speciální pedagog provádí pravidelnou kontrolu této činnosti. Na prvním i druhém stupni zohledňujeme druh, stupeň a míru poruchy učení při hodnocení výsledků žáka Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Žáky, kteří pocházejí ze sociálně, kulturně a jazykově odlišného prostředí, se snažíme začlenit do běžných tříd. Jsou často ohroženi sociálně patologickými jevy, proto se jim snažíme věnovat specifickou péči v takovém rozsahu, který potřebují. U těchto žáků se zaměříme hlavně na rozvoj českého jazyka, seznamujeme je s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Snažíme se budovat také jejich identitu. Jejich vzdělávání doplňujeme informacemi o kultuře a tradicích jejich národnosti. Dlouhodobým cílem naší školy je integrace žáků z odlišného kulturního a znevýhodněného prostředí

14 Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné, abychom velice dobře znali žáka a jeho rodinné prostředí. Volíme vhodné přístupy, ve třídě i ve škole se snažíme vytvářet příznivé společenské klima. Využíváme různé výukové postupy a rozmanité učební styly žáků. Plánujeme výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých etnik a sociálních prostředí. Snažíme se o pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupracujeme s odborníky v této oblasti Zabezpečení výuky nadaných žáků Žáci nadaní na matematiku mají možnost vzdělávání ve třídách s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Výuka v těchto třídách má na naší škole dlouholetou tradici započala v roce Škola má dlouhodobě ověřovaný způsob výuky, zkušený pedagogický sbor. Mladí vyučující pracují pod vedením starších kolegyň a kolegů. Žáci s nadáním a předpoklady pro práci s výpočetní technikou mohou být zařazeni, dle svého zájmu, do tříd s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. Výučování v těchto třídách má tradici, která započala v roce Ke zkoušce do těchto tříd přihlašují rodiče své dítě písemnou formou. O zařazení žáka do třídy rozhoduje ředitelka školy na základě celkového prospěchu, chování a úspěších v soutěžích a olympiádách. Rodiče mají právo kdykoli požádat o přeřazení svého dítěte do třídy bez rozšířeného vyučování. Žák je ze třídy s rozšířeným vyučováním přeřazen do běžné třídy i v případě, že dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku (neprospěch, nedostatky v chování žáka), nebo z jiných závažných důvodů. Ředitelka školy rozhodne o přeřazení žáka v rámci školy na základě doporučení vyučujících a po projednání v pedagogické radě. S rozhodnutím jsou seznámeni zákonní zástupci. Žák je vyřazen ze třídy s rozšířeným vyučováním zpravidla ke konci pololetí Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků vyžaduje od vyučujících náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Tito žáci mají své specifické potřeby, na které je nutné reagovat. Na žáky s daným nadáním jsou kladeny vyšší nároky odpovídající jejich schopnostem a dovednostem. Řeší různé aplikační úlohy a zajímavé samostatné úkoly. Mají možnost vytvářet své vlastní prezentace, které jsou určeny k shlédnutí na velkoplošné obrazovce ve vestibulu školy. Žáci své nadání, talent a schopnosti mohou rozvíjet v různých zájmových kroužcích v odpoledních hodinách. Nadaní žáci jsou vyhledáváni pomocí různých matematických soutěží (Matematický klokan, Malý Pythagoras, MO, Bobřík informatiky). Ve třídách se zaměřením na matematiku a informatiku žáci řeší problémové úkoly, různé rébusy a nadstandardní úlohy. Žáci se individuálně pod vedením pedagogů připravují na různé vědomostní soutěže a olympiády. Žáci jsou podporováni v různých soutěžích organizovaných různými společnostmi. Jsou jim doporučovány vzdělávací internetové stránky, populárně naučné pořady a časopisy. Při hodinách cizích jazyků jsou žáci rozděleni již od 3. ročníku podle nadání a jazykových schopností. Podle studijních výsledků mají možnost přestupu do jiné skupiny

15 Podmínky vzdělávání žáků s mimořádným nadáním Zadáváme specifické a nadstandardní úkoly. Zapojujeme žáky do samostatných a rozsáhlejších prací. Vytváříme skupiny žáků se stejným nadáním. Doplňujeme a rozšiřujeme učivo vzhledem k nadání žáků. Respektujeme individualitu žáka. Umožňujeme žákům vlastní prezentaci Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou v našem programu zařazována formou integrace do běžné výuky. Každoročně zpracováváme některé téma jako celoroční projekt, který je někdy zařazen jako celoškolní, jindy jen pro některé skupiny žáků. Zohledňujeme momentální situaci ve škole, kapacitní možnosti, aktuálnost tématu, aby byl náš výběr pro žáky přitažlivý

16 Osobnostní a sociální výchova Název tematického okruhu OR-Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA I. stupeň 1. ročník INT do Čj, M 2. ročník 3. ročník INT do M, Čj Lv cvičení dovednosti zapamatování 4. ročník INT do Čj 5. ročník INT do Prv INT do Prv INT do Čj, Přv INT do Prv, Tv Kreativita INT do Vv, INT do Vv, Pč SR-Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice MR-Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika INT do Prv INT do Čj Lv pohled na svět očima druhého INT do Čj, Hv INT do Čj Lv informování, aktivní naslouchání, Hv INT do Tv INT do Vv, Hv INT do Prv, Vv INT do Prv INT do Hv, Tv INT do Čj INT do Přv INT do Přv, Čj - Sl INT do Vv, Čj INT do Tv, Vl INT do Přv INT do Čj - Sl INT do Čj Sl, Lv

17 Název tematického okruhu OR-Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA II. stupeň 6. ročník INT Př - Buňka INT VkZ Prevence zneužívání návykových látek Psychohygiena INT VkZ - Péče o zdraví 7. ročník INT Ov - Osobnost člověka, typy osobnosti 8. ročník INT VkZ - Zdravý životní styl INT Př - Životní styl 9. ročník Kreativita INT Vv - Výtvarný objekt SR-Poznávání lidí Mezilidské vztahy INT VkZ - Osobní bezpečí Komunikace INT VkZ - Komunikace v rodině,soc. komunikace Kooperace a kompetice MR-Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika INT Ov - Mezilidské vztahy INT Ov - Zásady lidského soužití INT F - Páka (lab. práce) INT Ov - Morálka a mravnost INT VkZ - Komunikace v rodině, soc. komunikace INT VkZ - Osobní bezpečí INT VkZ - Osobní bezpečí INT Př - Základy ekologie

18 Výchova demokratického občana Název tematického okruhu Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA I. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník INT do Vl demokr. vztahy, principy a hodnoty INT do Vl práva a povinnosti občana 5. ročník Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT do Vl obec jednotka samosprávy státu, dem. Volby INT do Vl zákl. principy demokracie

19 Název tematického okruhu Občanská společnost a škola VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA II. stupeň 6. ročník INT Ov - Naše škola 7. ročník INT Ov - Naše škola 8. ročník 9. ročník Občan, občanská společnost a stát INT D - Řím v období republiky INT Ov - Stát a právo Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT Ov - Volby a politické strany INT Ov - Principy demokracie INT D - Francouzská revoluce INT D - Charakter 1.republiky

20 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH I. stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník INT do Vl naše vlast a Evropa, státní symboly 5. ročník INT do Vl zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé, život dětí v jiných zemích INT do Vl, Aj naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly

21 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH II. stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá 6. ročník INT Aj - Můj život (My Life) 7. ročník 8. ročník 9. ročník Objevujeme Evropu a svět INT Aj - Doma a v cizině (Home and Away) Jsme Evropané INT D - Středověká vzdělanost INT D - Duchovní pozadí osvícenské doby INT Aj - Náš svět (Our World) INT Ov - Mezinárodní vztahy

22 Multikulturní výchova Název tematického okruhu Kulturní diference MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA I. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník INT do Prv jedinečnost každého člověka 4. ročník 5. ročník Lidské vztahy INT do Prv empatie, lidská solidarita, zapojení žáků z odlišného kult. prostředí Etnický původ INT do Vl postavení národnostních menšin Multikulturalita INT do Cj význam užívání cizího jaz. jako nástroje dorozumění a vzdělávání Princip sociálního smíru a solidarity

23 Název tematického okruhu Kulturní diference MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA II. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník INT D - Vznik ČSR Lidské vztahy INT Čj - literatura: Jak jsem potkal lidi INT D - Holocaust Etnický původ INT Hv - Etnická hudba INT Př - Rasy INT D - Odsun Němců Multikulturalita INT Ov - Národnostní menšiny a jazykové skupiny Princip sociálního smíru a solidarity INT D - Civilizace Asie, Afriky a Ameriky INT Ov - Rovnost, nerovnost, lidská práva a povinnosti

24 Environmentální výchova Název tematického okruhu ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA I. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník Ekosystémy INT do Prv lidské sídlo, město, vesnice Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí INT do Prv ochrana živ. prostředí 4. ročník INT do Přv, Vl les, pole - význam, změny krajiny vlivem člověka INT do Pvř, Vl voda, ovzduší, půda, podmínky života na Zemi, ochrana živ. prostředí INT do Přv - PRO Den Země 5. ročník PRO Hospodaření s odpady Vztah člověka k prostředí

25 Název tematického okruhu ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA II. stupeň 6. ročník Ekosystémy INT Př - Ekosystém 7. ročník 8. ročník INT Př - Biomy 9. ročník Základní podmínky života INT Př - Vznik života INT Ch - Voda, vzduch Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí INT D - Průmyslová revoluce a zrod kapitalistické společnosti INT F - Jaderná energie INT Př - Základy ekologie

26 Mediální výchova Název tematického okruhu I. stupeň 1. ročník MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník RČ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení INT Čj hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti INT do Čj vliv médií na každodenní život PČ Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu

27 Název tematického okruhu RČ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality II. stupeň 6. ročník INT Čj - sloh: Zpráva, oznámení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 7. ročník 8. ročník 9. ročník INT Čj - literatura: Poezie Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení INT Čj - sloh: Základ slohové komunikace INT Čj - literatura: Sci-fi Fungování a vliv médií ve společnosti PČ Tvorba mediálního sdělení INT Ov - Masová kultura, prostředky masové komunikace INT Čj - sloh: Proslov Práce v realizačním týmu INT F - Archimédův zákon (lab. práce)

28 3 Učební plán 3.1 Tabulace učebního plánu Učební plán pro I. stupeň varianta A vzdělávací oblasti vzdělávací obory hodin 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. český jazyk a literatura + 5D z toho 2D z toho 2D z toho 1D Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět 2 z toho 2D 2 z toho 2D angličtina hravě anglický jazyk 9 + 4D matematika D z toho 1D 5 z toho 1D informatika a výpočetní technika prvouka 5 z toho 1D přírodověda D vlastivěda z toho 1D 2 z toho 1D Umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova Člověk a zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce pracovní činnosti Průřezová témata P P P P P P Disponibilní kolik volná - 14 časová dotace co Čj, Ah Čj, Ah Čj, M M, Vl M, Vl Celková povinná časová dotace

29 3.1.2 Učební plán pro I. stupeň varianta B vzdělávací oblasti vzdělávací obory hodin 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. český jazyk a Jazyk a jazyková 7 7 literatura + 5D z toho 2D z toho 2D z toho 1D komunikace anglický jazyk Matematika a její matematika 20 aplikace + 5D 5 z toho 1D 5 z toho 1D 5 z toho 1D 5 z toho 1D Informační a informatika a komunikační výpočetní technologie technika Člověk a jeho svět Umění a kultura prvouka 5 z toho 1D přírodověda D vlastivěda hudební výchova výtvarná výchova D 2 z toho 1D 2 z toho 1D z toho 1D 2 z toho 1D Člověk a zdraví tělesná výchova Člověk a svět práce pracovní činnosti Průřezová témata P P P P P P Disponibilní kolik volná - 14 časová dotace co Čj, M, Vv Čj, M, Vv Čj, M M, Vl M, Vl Celková povinná časová dotace

30 3.1.3 Učební plán pro II. stupeň běžná třída vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace matematika a její aplikace informační a komunikační technologie člověk a společnost člověk a příroda umění a kultura člověk a zdraví člověk a svět práce průřezová témata disponibilní časová dotace vzdělávací obory český jazyk a literatura hodin 6.třída 7.třída 8.třída 9.třída D 5 z toho 1D 5 z toho 1D 4 z toho 1D anglický jazyk základy německého jazyka 6D 0 2 z toho 2D 5 z toho 1D 2 z toho 2D 4 2 z toho 2D matematika z toho 1D z toho 1D + 2D finanční gramotnost + 1D informatika a výpočetní technika 1 + 3D 1 z toho 1D 1 1 z toho 1D z toho 1D 1 z toho 1D dějepis občanská výchova fyzika z toho 1D z toho 1D chemie přírodopis + 6D zeměpis 2 z toho 1D z toho 1D 2 z toho 1D 2 2 z toho 1D hudební výchova 10 výtvarná výchova výchova ke zdraví z toho 1D + 1D tělesná výchova z toho 1D pracovní činnosti volba povolání + 1D vázaná 6 pro DCJ volná 18 kolik co Čj, M, Ivt, F, Z Čj, Př, Pěst Čj, Ivt, F, Př, Z M, Fg, Ivt, VkZ Celková povinná časová dotace

31 3.1.4 Učební plán pro II. stupeň - třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace matematika a její aplikace informační a komunikační technologie člověk a společnost člověk a příroda umění a kultura člověk a zdraví člověk a svět práce průřezová témata disponibilní časová dotace vzdělávací obory český jazyk a literatura hodin 6.třída 7.třída 8.třída 9.třída D z toho 1D anglický jazyk základy německého jazyka 6D 0 2 z toho 2D 2 z toho 2D 4 2 z toho 2D matematika 15 5 z toho 1D 5 z toho 1D 4 4 z toho 1D finanční gramotnost + 4D informatika a výpočetní technika 1 + 7D 2 z toho 2D 2 z toho 1D 2 z toho 2D z toho 1D 2 z toho 2D dějepis občanská výchova fyzika z toho 1D z toho 1D chemie přírodopis + 6D zeměpis 2 z toho 1D hudební výchova 10 z toho 1D 2 z toho 1D 2 2 z toho 1D výtvarná výchova výchova ke zdraví tělesná výchova pracovní činnosti volba povolání vázaná 6 pro DCJ kolik volná 18 M, Ivt, M, Ivt, Čj, Ivt, co F, Z Př F, Př, Z Celková povinná časová dotace M, Fg, Ivt,

32 3.1.5 Učební plán pro II. stupeň - třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace matematika a její aplikace informační a komunikační technologie člověk a společnost člověk a příroda umění a kultura člověk a zdraví člověk a svět práce průřezová témata disponibilní časová dotace vzdělávací obory hodin 6.třída 7.třída 8.třída 9.třída D český jazyk a literatura z toho 1D anglického jazyk základy německého jazyka 6D 0 matematika D + 5D 5 z toho 1D 2 z toho 2D 5 z toho 1D 2 z toho 2D 5 z toho 1D 2 z toho 2D 5 z toho 2D finanční gramotnost informatika a výpočetní technika 1 + 3D 1 z toho 1D 1 1 z toho 1D z toho 1D 1 z toho 1D dějepis občanská výchova fyzika z toho 1D z toho 1D chemie z toho 1D + 8D přírodopis zeměpis 3 z toho 2D z toho 1D 2 z toho 1D 3 z toho 1D hudební výchova výtvarná výchova výchova ke zdraví tělesná výchova pracovní činnosti volba povolání vázaná 6 pro DCJ volná 18 kolik co M, IVT, F, Z M, Př Čj, M, Ivt, F, Ch, Př M, Fg, Ivt, Ch Celková povinná časová dotace

33 3.2 Poznámky k učebnímu plánu Učební plán pro I. stupeň varianta A Celková časová dotace je na 1. stupni základního vzdělávání 118 hodin. Z toho je 14 hodin disponibilních. 4 disponibilní hodiny v 1. ročníku (2 hodiny ČJ, 2 hodiny AH) 4 disponibilní hodiny v 2. ročníku (2 hodiny ČJ, 2 hodiny AH) 2 disponibilní hodiny ve 3. ročníku (1 hodina ČJ, 1 hodina M) 2 hodiny ve 4. ročníku ( 1 hodina VL, 1 hodina M) 2 hodiny ve 5. ročníku ( 1 hodina VL, 1 hodina M) Časová dotace pro 1. a 2. ročník je 22 hodin týdně. Časová dotace pro 3. ročník je 24 hodin týdně. Časová dotace pro 4. a 5. ročník je 25 hodin. Do učebního plánu jsou začleněny tyto vzdělávací obory: Český jazyk a literatura celková časová dotace je 40 hodin. Minimální časová dotace je 35 hodin. Český jazyk je posílen o 5 disponibilních hodin ročník po 9 hodinách, z to 2 jsou disponibilní. 3. ročník po 8 hodinách, z toho je 1 disponibilní, ročník po 7 hodinách. Vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících I. stupně. Předmět má tyto složky Komunikační a slohová výchova, jazyková a literární výchova, jejíž součástí je v ročníku psaní. Do všech složek se prolíná dramatická výchova. Angličtina hravě je vyučována v 1. a 2. ročníku. Výuka je převážně formou hry, žáci se s jazykem seznamují pouze v elementární podobě, hlavní důraz je kladen na mluvené slovo. V každém ročníku je dvouhodinová časová dotace, která byla využita z disponibilních hodin. Anglický jazyk ročník, časová dotace po 3 hodinách. Celková časová dotace pro výuku angličtiny je tedy 13 hodin na I. stupni, z toho jsou 4 hodiny disponibilní. Matematika - celková časová dotace je 23 hodin. Minimální časová dotace je 20 hodin. Matematika je posílena o 3 disponibilní hodiny ročník po 4 hodinách ročník po 5 hodinách, z toho 1 je disponibilní. Vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících I. stupně. Informatika a výpočetní technika je vyučována pouze v 5. ročníku, je zde využita jednohodinová časová dotace. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je rozdělena na vzdělávací obory Prvouka ročník, časová dotace po 2 hodinách Přírodověda ročník, časová dotace po 2 hodinách Vlastivěda ročník, časová dotace po 2 hodinách, z toho 1 je disponibilní Celková časová dotace je 14 hodin, byly zde využity 2 disponibilní hodiny. Vzdělávací oblast člověk a kultura je rozdělena na tyto vzdělávací obory - Hudební výchova ročník, časová dotace po 1 hodině Výtvarná výchova 1., 2. a 5. ročník, časová dotace po 1 hodině 3. a 4. ročník, časová dotace po 2 hodinách

34 Celková časová dotace je 12 hodin, nebyly zde využity žádné disponibilní hodiny. Tělesná výchova ročník, časová dotace po 2. hodinách Ve 2. a 3. ročníku je do výuky začleněna výuka plavání. Ve 4. ročníku je začleněna výuka cyklistiky. Pracovní činnosti ročník, časová dotace po 1 hodině Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Jsou integrována do vzdělávacích obsahů jednotlivých vzdělávacích oborů Učební plán pro I. stupeň varianta B Celková časová dotace je na 1. stupni základního vzdělávání 118 hodin. Z toho je 14 hodin disponibilních. 4 disponibilní hodiny v 1. ročníku (2 hodiny ČJ, 1 hodina M, 1 hodina Vv) 4 disponibilní hodiny v 2. ročníku (2 hodiny ČJ, 1 hodina M, 1 hodina Vv) 2 disponibilní hodiny ve 3. ročníku (1 hodina ČJ, 1 hodina M) 2 hodiny ve 4. ročníku ( 1 hodina VL, 1 hodina M) 2 hodiny ve 5. ročníku ( 1 hodina VL, 1 hodina M) Časová dotace pro 1. a 2. ročník je 22 hodin týdně. Časová dotace pro 3. ročník je 24 hodin týdně. Časová dotace pro 4. a 5. ročník je 25 hodin. Do učebního plánu jsou začleněny tyto vzdělávací obory: Český jazyk a literatura celková časová dotace je 40 hodin. Minimální časová dotace je 35 hodin. Český jazyk je posílen o 5 disponibilních hodin ročník po 9 hodinách, z to 2 jsou disponibilní. 3. ročník po 8 hodinách, z toho je 1 disponibilní, ročník po 7 hodinách. Vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících I. stupně. Předmět má tyto složky Komunikační a slohová výchova, jazyková a literární výchova, jejíž součástí je v ročníku psaní. Do všech složek se prolíná dramatická výchova. Anglický jazyk ročník, časová dotace po 3 hodinách. Celková časová dotace pro výuku angličtiny je tedy 9 hodin na I. stupni, nebyla využita žádná disponobilní hodina. Matematika - celková časová dotace je 25 hodin. Minimální časová dotace je 20 hodin. Matematika je posílena o 5 disponibilní hodin ročník po 5 hodinách, z toho 1 je disponibilní. Vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících I. stupně. Informatika a výpočetní technika je vyučována pouze v 5. ročníku, je zde využita jednohodinová časová dotace. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je rozdělena na vzdělávací obory Prvouka ročník, časová dotace po 2 hodinách Přírodověda ročník, časová dotace po 2 hodinách Vlastivěda ročník, časová dotace po 2 hodinách, z toho 1 je disponibilní Celková časová dotace je 14 hodin, byly zde využity 2 disponibilní hodiny. Vzdělávací oblast člověk a kultura je rozdělena na tyto vzdělávací obory

35 Hudební výchova ročník, časová dotace po 1 hodině Výtvarná výchova 1. a 2. ročník, časová dotace 2 hodiny, z toho 1 disponobilní 3. a 4. ročník, časová dotace po 2 hodinách 5. ročník, časová dotace po 1 hodině. Celková časová dotace je 14 hodin, byly zde využity 2 disponibilní hodiny. Tělesná výchova ročník, časová dotace po 2. hodinách Ve 2. a 3. ročníku je do výuky začleněna výuka plavání. Ve 4. ročníku je začleněna výuka cyklistiky. Pracovní činnosti ročník, časová dotace po 1 hodině Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Jsou integrována do vzdělávacích obsahů jednotlivých vzdělávacích oborů Učební plán pro II. stupeň běžná třída Jazyk a jazyková komunikace 1) Český jazyk a literatura (minimální dotace 15 hodin + 3 hodiny disponibilní) - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně - součástí předmětu český jazyk a literatura jsou gramatika, literatura a sloh 2) Anglický jazyk minimální dotace 12 hodin - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně - učivo předmětu anglický jazyk navazuje na výuku tohoto předmětu na I. stupni - žákům přicházejícím z jiných škol umožňujeme v prvním pololetí adaptovat se 3) Základy německého jazyka tzv. vázaná dotace 6 hodin - žákům nabízíme výuku německého jazyka - předmět vyučujeme od 7. postupného ročníku v rozsahu dvou hodin týdně Matematika a její aplikace (minimální dotace 15 hodin + 3 hodiny disponibilní) 1) Matematika - vzdělávací obor matematika se realizuje ve všech ročnících II. stupně 2) Finanční gramotnost - doplňující vzdělávací obor zařazujeme pouze do 9. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně Informační a komunikační technologie (minimální dotace 1 hodina + 3 hodiny disponibilní) 1) Informatika a výpočetní technika - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně - hodiny probíhají ve specializovaných učebnách Člověk a společnost (minimální dotace 11hodin) 1) Dějepis - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně 2) Občanská výchova - vzdělávací obor se realizuje ve třech ročnících II. stupně v rozsahu jedna hodina týdně Člověk a příroda (minimální dotace 21 hodin + 7 hodin disponibilních) 1) Fyzika - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně 2) Chemie - předmět vyučujeme v 8. a 9. ročníku 3) Přírodopis - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně

36 4) Zeměpis - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně Umění a kultura (minimální dotace 10 hodin) 1) Hudební výchova - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně 2) Výtvarná výchova - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně Člověk a zdraví (minimální dotace 10 hodin + 1hodina disponibilní) 1) Výchova ke zdraví - vzdělávací obor se realizuje ve třech ročnících II. stupně 2) Tělesná výchova - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně - paralelní (případně následující třídy) se spojují a následně rozdělují podle pohlaví žáků a s ohledem na dodržení pravidel bezpečnosti Člověk a svět práce (minimální dotace 3 hodiny + 1hodina disponibilní) 1) Pěstitelství - vzdělávací obor se realizuje ve třech ročnících II. stupně 2) Volba povolání - tento obor zařazujeme v osmém ročníku Průřezová témata - zařazujeme jako integrativní součást realizovaných vzdělávacích obsahů Učební plán pro II. stupeň třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Jazyk a jazyková komunikace 1) Český jazyk a literatura (minimální dotace 15 hodin + 1 hodina disponibilní) - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně - součástí předmětu český jazyk a literatura jsou gramatika, literatura a sloh 2) Anglický jazyk minimální dotace 12 hodin - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně - učivo předmětu anglický jazyk navazuje na výuku tohoto předmětu na I. stupni - žákům přicházejícím z jiných škol umožňujeme v prvním pololetí adaptovat se 3) Základy německého jazyka tzv. vázaná dotace 6 hodin - žákům nabízíme výuku německého jazyka - předmět vyučujeme od 7. postupného ročníku v rozsahu dvou hodin týdně Matematika a její aplikace (minimální dotace 15 hodin + 4 hodiny disponibilní) 1) Matematika - vzdělávací obor matematika se realizuje ve všech ročnících II. stupně 2) Finanční gramotnost - doplňující vzdělávací obor zařazujeme pouze do 9. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně Informační a komunikační technologie (minimální dotace 1 hodina + 7 hodin disponibilních) 1) Informatika a výpočetní technika - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně - hodiny probíhají ve specializovaných učebnách Člověk a společnost (minimální dotace 11hodin) 1) Dějepis

37 - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně 2) Občanská výchova - vzdělávací obor se realizuje ve třech ročnících II. stupně v rozsahu jedna hodina týdně Člověk a příroda (minimální dotace 21 hodin + 6 hodin disponibilních) 1) Fyzika - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně 2) Chemie - předmět vyučujeme v 8. a 9. ročníku 3) Přírodopis - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně 4) Zeměpis - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně Umění a kultura (minimální dotace 10 hodin) 1) Hudební výchova - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně 2) Výtvarná výchova - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně Člověk a zdraví (minimální dotace 10 hodin) 1) Výchova ke zdraví - vzdělávací obor se realizuje ve třech ročnících II. stupně 2) Tělesná výchova - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně - paralelní (případně následující třídy) se spojují a následně rozdělují podle pohlaví žáků a s ohledem na dodržení pravidel bezpečnosti Člověk a svět práce (minimální dotace 3 hodiny) 1) Pěstitelství - vzdělávací obor se realizuje v šestém a devátém ročníku 2) Volba povolání - tento obor zařazujeme v osmém ročníku Průřezová témata - zařazujeme jako integrativní součást realizovaných vzdělávacích obsahů Učební plán pro II. stupeň třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Jazyk a jazyková komunikace 1) Český jazyk a literatura (minimální dotace 15 hodin + 1 hodina disponibilní) - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně - součástí předmětu český jazyk a literatura jsou gramatika, literatura a sloh 2) Anglický jazyk minimální dotace 12 hodin - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně - učivo předmětu anglický jazyk navazuje na výuku tohoto předmětu na I. stupni - žákům přicházejícím z jiných škol umožňujeme v prvním pololetí adaptovat se 3) Základy německého jazyka tzv. vázaná dotace 6 hodin - žákům nabízíme výuku německého jazyka - předmět vyučujeme od 7. postupného ročníku v rozsahu dvou hodin týdně

38 Matematika a její aplikace (minimální dotace 15 hodin + 6 hodin disponibilních) 1) Matematika - vzdělávací obor matematika se realizuje ve všech ročnících II. stupně 2) Finanční gramotnost - doplňující vzdělávací obor zařazujeme pouze do 9. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně Informační a komunikační technologie (minimální dotace 1 hodina + 3 hodiny disponibilní) 1) Informatika a výpočetní technika - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně - hodiny probíhají ve specializovaných učebnách Člověk a společnost (minimální dotace 11hodin) 1) Dějepis - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně 2) Občanská výchova - vzdělávací obor se realizuje ve třech ročnících II. stupně v rozsahu jedna hodina týdně Člověk a příroda (minimální dotace 21 hodin + 8hodin disponibilních) 1) Fyzika - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně 2) Chemie - předmět vyučujeme v 8. a 9. ročníku 3) Přírodopis - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně 4) Zeměpis - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně Umění a kultura (minimální dotace 10 hodin) 1) Hudební výchova - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně 2) Výtvarná výchova - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně Člověk a zdraví (minimální dotace 10 hodin) 1) Výchova ke zdraví - vzdělávací obor se realizuje ve třech ročnících II. stupně 2) Tělesná výchova - vzdělávací obor se realizuje ve všech ročnících II. stupně - paralelní (případně následující třídy) se spojují a následně rozdělují podle pohlaví žáků a s ohledem na dodržení pravidel bezpečnosti Člověk a svět práce (minimální dotace 3 hodiny) 1) Pěstitelství - vzdělávací obor se realizuje v šestém a sedmém 2) Volba povolání - tento obor zařazujeme v osmém ročníku Průřezová témata - zařazujeme jako integrativní součást realizovaných vzdělávacích obsahů

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola v přírodě zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace Úprava č.2 Adresa : Tisá

Více

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Informační

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/148 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 15/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, UKRAJINSKÁ 2447, KLADNO, 272 01 Obsah 1-3 1. Identifikační údaje 4-5

Více

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

Více

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace 3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace EV vytváří podmínky k poznání a angažované ochraně životního prostředí začínající v nejbližším okolí žáků na školní zahradě a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 SPOLEČNÁ ČÁST...4 2. Identifikační údaje...5

Více

Školní vzdělávací program podle RVP ZV - ZŠ s RVMPP Teplice, Buzulucká 392

Školní vzdělávací program podle RVP ZV - ZŠ s RVMPP Teplice, Buzulucká 392 Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Školní vzdělávací program podle RVP ZV - ZŠ s RVMPP Teplice, Buzulucká 392 ZŠ

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor OBSAH Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky 4. Učební plán 4.1. Systém výuky Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLEŠOVICE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD 1. Identifikační údaje školy Název školy: Základní škola Chotěboř, Buttulova

Více

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Poznáváme přírodu, poznáváme sebe Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace Motto: Jedině díky přírodě je svět světem a my jsme sebou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

od 1. 9. 2007, s úpravou platnou od 1. 9. 2013

od 1. 9. 2007, s úpravou platnou od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání od 1. 9. 2007, s úpravou platnou od 1. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace Strážek 27 Datum vydání: 1. 9. 2007 2 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajlama Náš vzdělávací program má

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.:1807/2013-1 Škola: Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková Koordinátor

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Naše škola Verze konečná z 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola č.j.

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA D O D AT E K K E Š K O L N Í M U V Z D Ě L Á VA C Í M U P R O G R A M U pro základní vzdělávání Základní školy

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK

DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP škola Železnice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP škola Železnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP škola Železnice 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program - Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO RADOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO RADOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO RADOST Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Školní 18, 664 49 Ostopovice

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKOLÁŠE ALŠE, PRAHA-SUCHDOL, SUCHDOLSKÁ 360 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program dle

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Vzdělání cesta k úspěchu

Vzdělání cesta k úspěchu 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání cesta k úspěchu 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP pro základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

H A R M O N I E Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I.,

H A R M O N I E Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M H A R M O N I E Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., L I P A N S K Á 4 2 O B S A H 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristikaškoly... 4 3. Charakteristika

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více