9. Číslicové osciloskopy. 10. Metodika práce s osciloskopem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. Číslicové osciloskopy. 10. Metodika práce s osciloskopem"

Transkript

1 9. Číslicové osciloskopy Hybridní osciloskop (kombiskop) blokové schéma, princip funkce Číslicový osciloskop (DSO) blokové schéma, princip funkce Vzorkování a rekonstrukce signálu Aliasing, možnost nesprávné rekonstrukce signálu Režimy sběru a zobrazení dat Možnosti spouštění Důležité parametry číslicového osciloskopu 10. Metodika práce s osciloskopem Porovnání možností analogového a číslicového (DSO, DPO) osciloskopu Přínos a princip funkce pasivní napěťové sondy Měření parametrů signálu Měření s maskou Měření jitteru +P10 1

2 Principielní blokové schéma kombiskopu VO A/D záznamová paměť D/A vertikální kanál dnes se vyskytují zřídka (Hameg) analogový osciloskop doplněný o digitalizační blok (využívá klasickou obrazovku s elektrostatickým vychylováním) ovládací prvky mikroprocesor trigger čítač D/A horizontální kanál v analogovén režimu pracuje shodně jako analogový osciloskop analogová časová základna v digitálním režimu jsou data ukládána do paměti, pro zobrazení jsou periodicky vyčítána, převedena opět na analogový signál (D/A převodník + DP filtr) a standardním způsobem zobrazena

3 Blokové schéma číslicového osciloskopu (Digital Storage Osc.) VO vzorkování A/D rychlá záznamová paměť µpočítač ( např. PC kompatibilní) komunikace (LAN, GPIB, USB, RS232) display vstupní obvody jsou obdobné jako u analogových osciloskopů vzorkovací obvod (track&hold) sleduje (track) vstupní napětí a v definovaný okamžik přepne do režimu hold (drží konstantní hodnotu) diskretizace v čase A/D převodník převádí analogovou hodnotu na číslo kvantování (obvykle 8 bitů) jednotlivé vzorky jsou ukládány do záznamové paměti vzorkování v reálném čase X stroboskopické pro zobrazení je použita klasická obrazovka s magnetickým vychylováním nebo LCD nejsou zobrazovány pouze jednotlivé body, mezilehlé hodnoty jsou početně interpolovány správnost rekonstrukce je zaručena pouze při splnění Nyquistova kritéria (vzorkovací frekvence musí být minimálně dvojnásobkem nejvyšší frekvenční složky měřeného signálu zde není zaručeno) při nesprávném nastavení osciloskopu hrozí aliasing chybná rekonstrukce průběhu chybné zobrazení na obrazovce

4 Vzorkování v reálném čase (RTS) vstupní signál Trig okamžiky vzorkování zaznamenané vzorky vhodné pro záznam jednorázových dějů pro správnou rekonstrukci musí být splněno Nyquistovo kritérium možnost pre-triggeringu záznam probhá neustále a detekce spouštěcí podmínky jej po přednastavené době ukončí dnes běžně vzorkovací frekvence řádu GS/s u DSO střední třídy (cca Kč)

5 Vzorkování v ekvivalentním čase varianta sekvenční (SETS) vstupní signál Trig Trig Trig Trig Trig okamžiky vzorkování T T + t T + 2 t T + 3 t T + 4 t rekonstrukce signálu vhodné pouze pro záznam periodických dějů ekvivalentní vzorkovací frekvence f es = 1/ t jednotlivé vzorky jsou odebírány v definovaných a postupně se prodlužujících intervalech po detekci spouštěcí podmínky pretriggering není možný bez zpoždovací jednotky v horizontálním kanálu implementační výhodou je jednoduché generování přesných časových intervalů t

6 Vzorkování v ekvivalentním čase varianta náhodná (RETS) vstupní signál Trig Trig Trig Trig Trig okamžiky vzorkování rekonstrukce signálu vhodné pouze pro záznam periodických dějů jednotlivé vzorky jsou odebírány náhodně vůči měřenému signálu a tedy i okamžiku, v němž je splněna spouštěcí podmínka pretriggering je možný bez zpoždovací jednotky v horizontálním kanálu během jedné periody měřeného signálu může být odebráno více vzorků implementační nevýhodou je obtížné měření časového intervalu mezi odebráním vzorku a okamžikem výskytu spouštěcí podmínky

7 Aliasing nesprávná rekonstrukce signálu U všech digitálních osciloskopů existuje jednoduchá souvislost mezi velikostí záznamové paměti, časovou délkou záznamu a vzorkovací frekvencí: f s = N mem / T rec kde: f s je max. vzorkovací frekvence N mem T rec je počet vzorků, které se vejdou do paměti je délka zaznamenaného časového intervalu Je-li tedy rychlost časové základny 1 ms/dílek (a tedy zobrazený časový interval 10 ms při 10 dílcích), velikost paměti 1000 vzorků, pak maximální vzorkovací frekvence, kterou může osciloskop použít, je 1000 / 0.01 = 100 ks/s. Není-li splněno Nyquistovo kritérium, nelze signál správně rekonstruovat, a výsledek může vypadat takto: In Out

8 Režimy sběru a zobrazení dat Sample Peak Detect Hi Res Při poměru počtu odebraných vzorků ku počtu využitých vzorků = N: Sample mód Peak Detect mód High Resolution mód do paměti je uložen a pro zobrazení využit každý N-tý vzorek do paměti jsou uložena minima a maxima ze 2N vzorků do paměti je uložen průměr z N vzorků

9 Režimy sběru a zobrazení dat Envelope Average Envelope mód - výsledné zobrazení je složeno z více záznamů vytvořených v režimu Peak Detect tak, že jsou opět zobrazeny maximální a minimální hodnoty z jednotlivých záznamů. Výsledkem je pak zobrazená obálka všech záznamů. Average mód výsledné zobrazení je složeno z více záznamů vytvořených v režimu Sample tak, že hodnota každého vzorku je vypočtena jako průměr hodnot odpovídajících vzorků jednotlivýchg záznamů. Časté je také paměťové zobrazení (waveform persistence), které spočívá v prosté funkci OR definovaného až nekonečného (infinite) počtu měřených průběhů.

10 Další možnosti zobrazení dat Všechny předchozí režimy využívají pouze černobílé zobrazení bod tedy svítí nebo nesvítí. Jas stopy analogového osciloskopu poskytuje dodatečnou informaci o rychlosti změny signálu a o četnosti jeho průchodu daným místem obrazovky čím je častější, tím je místo jasnější. Podobný efekt je dosažen na obrazovce DSO využitím stupňů šedi (četnost vyjádřena jasem) nebo barevné škály emulace analogového zobrazení analog persistence.

11 Možnosti spouštění Jednokanálové spouštění průchod signálu přednastavenou úrovní (edge) šířka pulsu (pulse width) rychlost hrany (slew rate) timeout výskyt pulsu s amplitudou mezi log. úrovněmi (runt pulse) Vícekanálové spouštění nedodržení předstihu/přesahu (setup/hold violation) výskyt předdefinované kombinace (pattern) výskyt stavu (state, jeden ze vstupů využit jako hodinový signál) Komunikační spouštění výskyt adresy porušení kanálového kódování průběh signálu mimo masku Některé oscioskopy nabízejí i kombinace předchozích typů spouštění nebo výskyt předdefinované sekvence spouštěcích podmínek. Spuštění lze také zpozdit o předdefinovaný časový interval. Funkce holdoff často nabízí potlačení dalšího spuštění nejen po předdefinovanou dobu, ale lze potlačit i předdefinovaný počet spouštěcích událostí.

12 Důležité parametry pro výběr digitálního osciloskopu Vertikální kanál (-y) totéž jako u analogového osciloskopu + maximální reálná a ekvivalentní vzorkovací frekvence Horizontální kanál totéž jako u analogového osciloskopu + velikost záznamové paměti na kanál Spouštění totéž jako u analogového osciloskopu + všechny výše uvedené jednokanálové typy spuštění + další typy spouštění dle aplikačního využití Možnosti zobrazení (peak detect, average, envelope ) Frekvence měření mrtvá doba (viz následující přednáška) Možnosti měření parametrů signálu, měření s kursory Možnosti dalšího zpracování (FFT, měření s maskou, jitter ) Možnosti komunikace, vzdáleného ovládání a sběru dat

13 Porovnání možností analogových a číslicových osciloskopů Analogový osciloskop měří vždy v reálném čase průběh na obrazovce vždy odpovídá skutečnosti (s omezením na přenos vert. zesilovače) má vysokou rychlost měření (100 až 500 tis. za sekundu) a tedy krátkou mrtvou dobu nelze využít k zobrazení jednorázových dějů (omezeno dosvitem obrazovky) výkonné analogové osciloskopy se dnes prakticky nevyrábějí DSO (Digital Storage Oscilloscope) zobrazený průběh je výsledkem rekonstrukce ze vzorků (možnost aliasingu) chybným nastavením lze dosáhnout zcela nesmyslných zobrazení (snahou výrobců je tato rizika eliminovat) nízká rychlost měření (obvykle stovky za sekundu), která bývá (částečně) kompenzována velkou pamětí (viz následující obrázek), velká paměť je výhodou lze využít pro zobrazení jednorázových průběhů DPO (Digital Phosphor Oscilloscope) jako DSO, ale vysoká rychlost měření (jednotky až stovky tis. za sekundu, viz následující obrázek) velká pamět není vždy k dispozici X38MCO P10 5

14 Analogový osciloskop, DSO a DPO porovnání rychlosti měření měření T T T T T T T T T T T T ANALOG zobrazení DSO měření zobrazení T T měření T T T T T T T T T T T T DPO zobrazení ANALOG DSO DPO X38MCO P10 5

15 Pasivní napěťová sonda Náhradní zapojení vstupu osciloskopu: R Vstupní impedance: Z = 1+ jωrc Pro f = 10 MHz Z = 0,6 + j. 796 Ω 1MΩ 6-20 pf Vstup osciloskopu často nepřijatelně zatěžuje měřený objekt, ovlivňuje tak jeho chování a tím i zobrazený průběh signálu. Částečným řešením je využití napětové vstupní sondy. Její přenos je při vhodných hodnotách prvků C k a R d reálný a nezávislý na frekvenci vstupního signálu. Podmínkou reálného přenosu je: R d. C k = R. C C k Přenos je pak R / (R+R d ). R d 1MΩ 6-20 pf X38MCO P10 5

16 Kompenzace napětové sondy Slouží k přesnému nastavení reálného přenosu sondy. Obvykle se využívá obdélníkový signál s rychlými hranami, jehož generátor je vestavěn přímo v osciloskopu. Kompenzace se provádí nastavovacím prvkem (obvykle) v té části sondy, která se připojuje k osciloskopu. Nastavuje se na co nejlepší pravoúhlý signál bez překmitů. podkompenzováno vykompenzováno překompenzováno X38MCO P10 5

17 Měření parametrů signálu Analogový osciloskop nastavovací prvky (vertikální zesílení, rychlost časové základny) je třeba mít v kalibrovaných polohách pro odečtení absolutních hodnot lze využít rastr stínítka v některých případech (např. při měření délky hrany pulsu) lze s výhodou využít jemné nastavení zesílení vertikálního kanálu (pro snadné určení mezí 10 a 90%) výjimečně jsou k dispozici kursory (vertikální i horizontální) Číslicový osciloskop měření podle rastru měření s kursory automatické měření parametrů signálu: perioda, frekvence, střída, šířka pulsu zpoždění, fázový posuv, délka hrany amplituda, napětí špička-špička, střední hodnota napětí, efektivní hodnota napětí maximum, minimum, velikost překmitu, H a L hodnota (pro číslicový signál) Oblast dat využitou pro výpočet měřeného parametru lze často vymezit s využitím kursorů. Vždy je třeba znát (alespoň tušit ), jak osciloskop daný parametr počítá, aby bylo možné vyloučit nesmyslné výsledky, vyplývající z nevhodného nastavení osciloskopu (především parametry vertikálního a horizontálního kanálu). Moderní osciloskopy na zcela nevhodné nastavení často upozorní. X38MCO P10 5

18 Měření s maskou Měření s maskou se obvykle využívá pro ověření správné funkce sériových komunikačních kanálů (především vysokorychlostních). Při měření je zobrazen tzv. diagram oka, kdy je osciloskop spouštěn hodinovým signálem, který definuje okamžiky platnosti sériových dat. Hodinový signál je buď externí nebo si ho osciloskop sám obnovuje z přijímaného datového toku. Maska obvykle definuje oblast, do níž signál nesmí vstoupit. Měření s maskou patří mezi základní měření v oblasti vysokorychlostních počítačových sítí (i optických s použitím optoelektrického převodníku) a v telekomunikační technice. Součástí mnoha komunikačních standardů jsou i příslušné masky, použité při měření. Moderní osciloskopy s příslušným software mají již tyto masky předdefinovány. X38MCO P10 5

19 Měření jitteru Jitter (časová nejistota) se projevuje jako časová variace okamžiků přechodu signálu mezi logickými úrovněmi. Existují i další definice jitteru, metody měření se pak liší. Jitter (časová nejistota) signálu je způsoben mnoha různými příčinami: kvalita napájení přeslechy a odrazy teplotní a mechanické vlivy Měření: kursory automatické zobrazení histogramu statistické vyhodnocení jitteru FFT hodnot jitteru přesná měření s vyloučením vlivu jitteru spouštění osciloskopu vyžadují dlouhou záznamovou paměť X38MCO P10 5

8.c Vybrané přístroje pro laboratorní měřicí systémy c) digitální osciloskopy

8.c Vybrané přístroje pro laboratorní měřicí systémy c) digitální osciloskopy 8.c Vybrané přístroje pro laboratorní měřicí systémy c) digitální osciloskopy OSCILOSKOPY: Analogové: + vždy zobrazují pravdivě (do šířky pásma) - krátký dosvit - Obtížné uchování záznamu - Neumí pre-trigger

Více

Osciloskopická měření

Osciloskopická měření Lubomír Slavík TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/07.0247), který je spolufinancován Evropským

Více

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů OSCILOSKOPY Základní vlastnosti osciloskopů režimy y t pozorování časových průběhů, měření v časové oblasti x y napětí přivedené k vertikálnímu vstupu je funkcí napětí přivedeného k horizontálnímu vstupu

Více

Digitální paměťový osciloskop (DSO)

Digitální paměťový osciloskop (DSO) http://www.coptkm.cz/ Digitální paměťový osciloskop (DSO) Obr. 1 Blokové schéma DSO Konstrukce U digitálního paměťového osciloskopu je obrazovka čistě indikační zařízení. Vlastní měřicí přístroj je rychlý

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

Popis produktů série GDS-3000. Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce:

Popis produktů série GDS-3000. Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce: Popis produktů série GDS-3000 Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce: Příslušenství součástí dodávky Uživatelská příručka, napájecí kabel GTP-351R 350 MHz (10:1) pasivní sonda pro GDS-3352/3354

Více

11. Logické analyzátory. 12. Metodika měření s logickým analyzátorem

11. Logické analyzátory. 12. Metodika měření s logickým analyzátorem +P12 11. Logické analyzátory Základní srovnání logického analyzátoru a číslicového osciloskopu Logický analyzátor blokové schéma, princip funkce Časová analýza, glitch mód a transitional timing, chyba

Více

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude: Vzorkování Vzorkování je převodem spojitého signálu na diskrétní. Lze si ho představit jako násobení sledu diracových impulzů (impulzů jednotkové plochy a nulové délky) časovým průběhem vzorkovaného signálu.

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

Osciloskop Osciloskop.doc Ing. M. Martinec, V. Provazník Vytvořeno dne: 13.1.2014

Osciloskop Osciloskop.doc Ing. M. Martinec, V. Provazník Vytvořeno dne: 13.1.2014 Osciloskopy Osciloskop je měřicí přístroj, který slouží ke grafickému zobrazení el. signálu v závislosti na čase a určení jeho velikosti. Dělí se na analogové osciloskopy a osciloskopy s číslicovou pamětí

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.04 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače.

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače. DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY 104-4R Pomocí stavebnice Optel sestavte optický systém, který umožní přenos zvuku. Systém bude vysílat audio informaci prostřednictvím optického kabelu jako sekvenci

Více

Generátor libovolných průběhů Agilent Technologies 33 220A

Generátor libovolných průběhů Agilent Technologies 33 220A kmitočtové pásmo DC až 20 MHz jeden kanál vzorkování AWG - 50MS/s vertikální rozlišení - 14 bit barevný displej délka slova AWG - 64 000 bodů rozhraní USB, LAN, GPIB software Intui Link Agilent Generátor

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

3. Číslicové osciloskopy

3. Číslicové osciloskopy 3. Číslicové osciloskopy Číslicový osciloskop (DSO) blokové schéma, princip funkce Vzorkování a rekonstrukce signálu Aliasing, možnost nesprávné rekonstrukce signálu Režimy sběru a zobrazení dat Možnosti

Více

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM 2011 Výrobce Prodej a servis Ing. David Převorovský DYNON INSTRUMENTS Woodinville, WA 98072, USA www.dynoninstruments.com Na břevnovské pláni 67, 169 00, Praha

Více

Tektronix Digitání osciloskopy řady 200 Uživatelská příručka Záruční podmínky (TDS 210 a TDS 220 Číslicové osciloskopy)

Tektronix Digitání osciloskopy řady 200 Uživatelská příručka Záruční podmínky (TDS 210 a TDS 220 Číslicové osciloskopy) Tektronix Digitání osciloskopy řady 200 Uživatelská příručka Záruční podmínky (TDS 210 a TDS 220 Číslicové osciloskopy) Společnost Tektronix zaručuje, že výrobek nebude vykazovat žádné poruchy způsobené

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.05 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY 13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY analogový osciloskop (základní paramery, blokové schéma, spoušěná časová základna princip synchronizace, pasivní sonda k osciloskopu, dvoukanálový osciloskop

Více

Signálové a mezisystémové převodníky

Signálové a mezisystémové převodníky Signálové a mezisystémové převodníky Tyto převodníky slouží pro generování jednotného nebo unifikovaného signálu z přirozených signálů vznikajících v čidlech. Často jsou nazývány vysílači příslušné fyzikální

Více

Digitální dosvitové osciloskopy DPO Rodina osciloskopů Tektronix 4000 řada DPO4000 řada MSO4000

Digitální dosvitové osciloskopy DPO Rodina osciloskopů Tektronix 4000 řada DPO4000 řada MSO4000 Vlastnosti a výhody Základní technické údaje Modely s šířkami pásma 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 2 nebo 4 kanály 16 digitálních kanálů (MSO4000) Sada pokročilých spouštěcích podmínek Vzorkovací rychlost až

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření A/D a D/A převodnp evodníky Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 A/D a D/A převodníky 1 Důvody převodu signálů

Více

Technické specifi kace:

Technické specifi kace: SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTORY HAMEG řada HMSx0x0 1GHz, 3GHz Šířka pásma 100kHz až 1GHz a 3GHz Tracking generátor u typů HMSx010 Dynamický rozsah 134dB 8 markerů; 7 detektorů Paměť na 10 nastavení přístroje a

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

Jednoduchý digitální osciloskop pro PC Dušan Doležal Osciloskop je pøístroj, který by urèitì ráda vlastnila vìtšina elektronikù, ale pro mnoho amatérù je kvùli pomìrnì vysoké cenì nedostupný. Právì pro

Více

Dokumenty EA. ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město. EA - Evropská spolupráce pro akreditaci

Dokumenty EA. ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město. EA - Evropská spolupráce pro akreditaci ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město Dokumenty EA EA - Evropská spolupráce pro akreditaci Číslo publikace: EA-4/20 (EAL - G30) Kalibrace osciloskopů Tento dokument

Více

Digitální paměťový osciloskop TDS2024C, 4 kanály, 200 MHz. Obj. č. 12 24 80. Uvedení do provozu. Pokyny k provozu

Digitální paměťový osciloskop TDS2024C, 4 kanály, 200 MHz. Obj. č. 12 24 80. Uvedení do provozu. Pokyny k provozu Uvedení do provozu Proveďte řádnou instalaci zařízení. Nejprve spusťte test funkčnosti a kompenzační sondy. Vždy ověřte faktor útlumu u použité sondy. Pravidelně provádějte kalibraci osciloskopu. Hlavní

Více

výdrž baterie až 12 hodin data lze stáhnout do software pro správu dat www.elcometerndt.com

výdrž baterie až 12 hodin data lze stáhnout do software pro správu dat www.elcometerndt.com Elcometer NDT FD700+ & FD700DL+ Defektoskopické přístroje Tyto dva malé ruční defektoskopické přístroje řady FD700+ přináší nejpokročilejší dostupné funkce pro rychlou a přesnou detekci defektů v materiálu.

Více

USBscope50 Návod k použití

USBscope50 Návod k použití USBscope50 Návod k použití OBSAH: 1. Přehled... 3 2. O výrobku USBscope50... 3 2.1 Všeobecné informace... 3 2.2 Schéma USBscope50... 4 2.3 Použití více USBscope50... 4 2.3.1 Složení řady osciloskopů...

Více

Alfanumerické displeje

Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje jsou schopné zobrazovat pouze alfanumerické údaje (tj. písmena, číslice) a případně jednoduché grafické symboly definované v základním rastru znaků. Výhoda

Více

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

Tektronix 4000 Series Digital Phosphor Oscilloscopes

Tektronix 4000 Series Digital Phosphor Oscilloscopes Tektronix 4000 Series Digital Phosphor Oscilloscopes 1. Tektronix Versatile Probe Interface TekVPI Tyto sondy umožňují vzájemnou komunikaci mezi sondou a osciloskopem, dálkové ovládání 2. TPA-BNC Adapter

Více

Digitální telefonní signály

Digitální telefonní signály EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Digitální telefonní signály PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Digitální telefonní

Více

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce MS5308 Uživatelský manuál 1. Obecné instrukce Děkujeme Vám za zakoupení MS5308 digitálního LCR měřiče. Jedná se o profesionální nástroj pro indukčnosti, kapacity a odporu. Má mnoho funkcí, jako je například

Více

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit Osciloskopy Osciloskop elektronický přístroj zobrazující průběhy napětí s použitím převodníků lze zobrazit průběhy elektrických i neelektrických veličin analogové osciloskopy umožňují zobrazit pouze periodické

Více

Multimediální systémy. 08 Zvuk

Multimediální systémy. 08 Zvuk Multimediální systémy 08 Zvuk Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Zvuk fyzikální podstata a vlastnosti Digitální zvuk Komprese, kodeky, formáty Zvuk v MMS Přítomnost zvuku

Více

Laboratorní úloha z předmětu elektrotechnika

Laboratorní úloha z předmětu elektrotechnika Laboratorní úloha z předmětu elektrotechnika The laboratory practice for subject electrical engineering Petr Fišnar Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Úkolem bakalářské práce bylo podrobně se seznámit s

Více

R-5602 DYNBAL_V1 - SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ DYNAMICKÉ NEVÝVAHY V JEDNÉ ROVINĚ ING. JAN CAGÁŇ ING. JINDŘICH ROSA

R-5602 DYNBAL_V1 - SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ DYNAMICKÉ NEVÝVAHY V JEDNÉ ROVINĚ ING. JAN CAGÁŇ ING. JINDŘICH ROSA DYNBAL_V1 - SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ DYNAMICKÉ NEVÝVAHY V JEDNÉ ROVINĚ ING. JAN CAGÁŇ ING. JINDŘICH ROSA VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a. s. BERANOVÝCH 130, 199 05 PRAHA-LETŇANY 2013 OBSAH 1 Úvod...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), postupem

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

Pro upřesnění, Voltcraft je obchodní značka pro měřicí, napájecí a nabíjecí techniku z vlastního vývoje společnosti Conrad Electronic.

Pro upřesnění, Voltcraft je obchodní značka pro měřicí, napájecí a nabíjecí techniku z vlastního vývoje společnosti Conrad Electronic. 2-kanálový digitální paměťový USB osciloskop. Tento přístroj DSO 2090 má zvlášť hardware a zvlášť software, který se instaluje do počítače. Díky tomuto spojení s PC přes USB, dostaneme plnohodnotný paměťový

Více

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/ http://www.coptkm.cz/ Osciloskopické sondy Stejně jako u ostatních měřicích přístrojů, i u osciloskopu jde především o to, aby připojení přístroje k měřenému místu nezpůsobilo nežádoucí ovlivnění zkoumaného

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

Více

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Úvod Ing. L. Harwot, CSc. Osciloskop zobrazuje na stínítku obrazovky (CRT) nebo LC displeji v časové (amplituda/čas)

Více

Radioelektronická měření (MREM) Osciloskopy. 5. přednáška. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Radioelektronická měření (MREM) Osciloskopy. 5. přednáška. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Radioelektronická měření (MREM) Osciloskopy 5. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Úvod Tyto přístroje se používají ke grafickému zobrazení časových průběhů napětí nebo ke zobrazení

Více

MCA4K. 4000 kanálový analyzátor pro spektrometrii. Uživatelská příručka

MCA4K. 4000 kanálový analyzátor pro spektrometrii. Uživatelská příručka MCA4K 4000 kanálový analyzátor pro spektrometrii Uživatelská příručka 1 MCA4K přehled parametrů... 3 2 Blokové schéma přístroje... 4 3 Vnější připojení... 5 3.1 Komunikační panel přístroje... 5 3.2 Signálový

Více

Firemní aplikace pro nástěnný ovladač AMR-OP60. Aplikace disponuje automatickým přepínáním zobrazení vnitřní / venkovní teploty.

Firemní aplikace pro nástěnný ovladač AMR-OP60. Aplikace disponuje automatickým přepínáním zobrazení vnitřní / venkovní teploty. Firemní aplikace pro nástěnný ovladač AMR-OP60. Aplikace disponuje automatickým přepínáním zobrazení vnitřní / venkovní teploty. Historie revizí Verze Datum Změny 100 18. 7. 2014 Nový dokument 101 1. 6.

Více

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Osciloskop měřicí přístroj umožňující sledování průběhů napětí nebo i jiných elektrických i neelektrických

Více

Osciloskopy a jejich použití v průmyslových měřeních

Osciloskopy a jejich použití v průmyslových měřeních Osciloskopy a jejich použití v průmyslových měřeních Osciloskop zobrazuje na stínítku analogové obrazovky nebo LC displeji v časové (amplituda/čas) a většinou i v kmitočtové (amplituda/kmitočet) oblasti

Více

Popis programu řádkové kamery USB Video Interface

Popis programu řádkové kamery USB Video Interface Popis programu řádkové kamery USB Video Interface 1. Část programu pro 1D video 1 řádkový režim kamery Inicializace kamery Stisknutím tlačítka Initialization se nakonfiguruje komunikační spojení mezi kamerou

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek Zadavatel zakázky tímto vyzývá zájemce k podání nabídky v rámci následující podlimitní veřejné zakázky podle 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 2. Číslicové počítače a jejich využití pro

Více

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P. ZADÁNÍ: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-900P. 1) Pomocí vestavěného kalibrátoru zkontrolujte nastavení zesílení vertikálního zesilovače, eventuálně nastavte prvkem "Kalibrace citlivosti". Změřte

Více

TDL500. Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500

TDL500. Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 TDL500 POPIS Systém je určen k nepřetržité evidenci a vyhodnocení četnosti průchodů osob turniketem. Průchody jsou snímány infra závorou nebo podobným zařízením. Signál z infra závory je softwarově filtrován

Více

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management Katalog výrobků Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management MicroCorr Digital DX Digitální radiový přenos Digitální senzor MicroCALL+ DigiCALL MicroCorr 7 SoundSens "i" Analogový senzor

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Úloha- Systém sběru dat, A4B38NVS, ČVUT - FEL, 2015 1

Úloha- Systém sběru dat, A4B38NVS, ČVUT - FEL, 2015 1 Úloha Sběr dat (v. 2015) Výklad pojmu systém sběru dat - Systém sběru dat (Data Acquisition System - DAQ) je možno pro účely této úlohy velmi zjednodušeně popsat jako zařízení, které sbírá a vyhodnocuje

Více

Stavebnice Velleman EDU09 - PC Osciloskop

Stavebnice Velleman EDU09 - PC Osciloskop Stavebnice Velleman EDU09 - PC Osciloskop Pro související ilustrace nahlížejte do originálního manuálu. Osciloskop - Šířka pásma: DC do 200 khz ± 3 db - Vstupní odpor: 100 kohmů / 20 pf - Maximální vstupní

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K OSCILOSKOPU HANTEK DSO 3064 HANTEK ŘADA DSO 3000 OSCILOSKOP HANTEK DSO 3064B ČESKÝ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K OSCILOSKOPU HANTEK DSO 3064 HANTEK ŘADA DSO 3000 OSCILOSKOP HANTEK DSO 3064B ČESKÝ MANUÁL UŽIVATELSKÝ MANUÁL K OSCILOSKOPU HANTEK DSO 3064 HANTEK ŘADA DSO 3000 OSCILOSKOP HANTEK DSO 3064B ČESKÝ MANUÁL Technická specifikace Vstupy Počet kanálů 4 kanály + 1 kanál ext trigger + 1 kanál generátor

Více

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno:

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno: Město: BRUMOV-BYLNICE V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na městském úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. Systém musí umožňovat

Více

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST 5.1. Snímač 5.2. Obvody úpravy signálu 5.1. SNÍMAČ Napájecí zdroj snímač převod na el. napětí - úprava velikosti - filtr analogově číslicový převodník

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Obsah přednášky Generace grafických adaptérů. Principy AGP. Rozhraní monitorů. Principy tvorby barev. Organizace video paměti. Nově technologie výroby monitorů. 2 Vývojové

Více

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr Měření IV Číslicové multimetry základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr Číslicové multimetry VD vstupní dělič a Z zesilovač slouží ke změně rozsahů a úpravu signálu ST/SS usměrňovač převodník

Více

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz HC-6504/6506 Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz 1. Úvod Děkujeme, že jste zakoupil tento osciloskop. Aby vám dlouho sloužil ke spokojenosti, prostudujte před prvním použitím pečlivě tento návod. Po prostudování

Více

VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE

VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE NADSTAVBA ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU MS6000 DIAGNOSTICKÝ DATAMONITOR ROZŠÍŘENÍ MONITOROVÁNÍ STAVU STROJŮ PREVENTIVNÍ DETEKCE ZÁVAD NÁSTROJ PREDIKTIVNÍ ÚDRŢBY MMS 6850 1/7 R 1/2010

Více

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II . GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II Generátory s nízkým zkreslením VF generátory harmonického signálu Pulsní generátory X38SMP P 1 Generátory s nízkým zkreslením Parametry, které se udávají zkreslení: a)

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC Otázky - fyzikální základy 1. 25 milionů kmitů za sekundu se dá také vyjádřit jako 25 khz. 2500 khz. 25 MHz. 25000 Hz. 2. Zvukové vlny, jejichž frekvence je nad

Více

Návod k obsluze. Řada digitálních osciloskopů s pamětí AX-DS1000. Číslo verze: V1.0

Návod k obsluze. Řada digitálních osciloskopů s pamětí AX-DS1000. Číslo verze: V1.0 Návod k obsluze Řada digitálních osciloskopů s pamětí AX-DS1000 Číslo verze: V1.0 Prohlášení Copyright Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Všechna práva vyhrazena. Zákaz kopirování, vyřezávání kousků

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - technické specifikace DNS na laboratorní přístroje -15-2013 Kód Položka CPV kódy Název cpv Minimální požadované specifikace Počet ks Výrobce a typ Specifikace zboží

Více

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU Václav Michálek, Antonín Černoch Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů CZ.1.07/2.2.00/07.0018 VM, AČ (SLO/RCPTM)

Více

Aplikace číslicového řízení

Aplikace číslicového řízení Aplikace číslicového řízení Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora Řízení spotřeby Proč regulovat spotřebu obtížná regulace velkých energetických zdrojů převedení regulace na stranu odběratele tarifní systém

Více

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy MĚŘENÍ NA VEDENÍ 102-4R-T,S Zadání 1. Sestavte měřící

Více

Obecný úvod do autoelektroniky

Obecný úvod do autoelektroniky Obecný úvod do autoelektroniky Analogové a digitální signály Průběhy fyzikálních veličin jsou od přírody analogové. Jako analogový průběh (analogový signál) označujeme přitom takový, který mezi dvěma krajními

Více

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy Odrušení plošných spojů Ing. Jiří Vlček Tento text je určen pro výuku praxe na SPŠE. Doplňuje moji publikaci Základy elektrotechniky Elektrotechnologii. Vlastnosti plošných spojů Odpor R = ρ l/s = ρ l/t

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

1 Elektronika pro zpracování optického signálu 1 Elektronika pro zpracování optického signálu Výběr elektroniky a detektorů pro měření optického signálu je odvislé od toho, jaký signál budeme detekovat. V první řadě je potřeba vědět, jakých intenzit

Více

Spektrální analyzátor R&S FSL

Spektrální analyzátor R&S FSL Technické údaje Verze 03.00 Spektrální analyzátor R&S FSL Technické údaje Duben 2006 Technické údaje Technické údaje jsou platné pouze za následujících podmínek: doba zahřívání 15 minut při pokojové teplotě,

Více

Generátor s IO 555 101-3R

Generátor s IO 555 101-3R Vyšší odborná škola a Střední průmylová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Čílo úlohy Generátor IO 555 101-3R Zadání 1. Pomocí IO 555 navrhněte

Více

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP 103 Doplněk návodu k obsluze BDP 103 14.09.2000 (upraveno 15.02.2005) Tento doplněk předpokládá znalost Návodu k obsluze

Více

STATOGRAPH ECM 6.421. cenově příznivý vířivoproudý přístroj pro nedestruktivní kontrolu materiálu. kompaktní přístroj řízený mikroprocesorem

STATOGRAPH ECM 6.421. cenově příznivý vířivoproudý přístroj pro nedestruktivní kontrolu materiálu. kompaktní přístroj řízený mikroprocesorem STATOGRAPH ECM 6.421 cenově příznivý vířivoproudý přístroj pro nedestruktivní kontrolu materiálu kompaktní přístroj řízený mikroprocesorem jednoduchá obsluha třídění do dvou skupin: vyhovující / zmetkové

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Vynález se týká způsobu určování ráže jaderného výbuchu a zapojení k jeho provádění.

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Vynález se týká způsobu určování ráže jaderného výbuchu a zapojení k jeho provádění. ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (6l) (23) Výstavnípriorita (22) Přihlášeno 26 03 76 (2!) PV 1967-76 199 070 (11) (BIJ (51) Int.CI. J G 21 J 5/CO

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Univerzita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Pardubice, Studentská 95 L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Příjmení Paar Číslo úlohy: 2 Jméno: Jiří Datum měření: 15. 5. 2007 Školní rok: 2006

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky M UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 5 Teoretická

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc Přenos informací V předchozím čísle jsme naznačili, že přenos dat probíhá formou digitalizovaných telegramů. Veškerý přenos informací vychází

Více

VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU "HOST PC - TARGET PC" PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ

VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU HOST PC - TARGET PC PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU "HOST PC - TARGET PC" PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ Stanislav Flígl Katedra elektrických pohonů a trakce (K13114),

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL

DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL Abstrakt Albert Bradáč 1, Rostislav Hadaš 2 Krátké seznámení s možnostmi měření vybraných jízdních dynamických parametrů vozidel. Ukázka vyvíjených

Více

PQ monitor MEg39. Uživatelský návod. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika

PQ monitor MEg39. Uživatelský návod. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika PQ monitor MEg39 Uživatelský návod Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika PQ monitor MEg39 uživatelský návod PQ monitor MEg39 Úvod PQ monitor MEg39 měří čtyři napětí a čtyři

Více

HHF753 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

HHF753 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HHF753 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální měření vlhkosti, teploty a rychlosti vzduchu MODEL OMEGA HHF753 (číslicový anemometr tepla a vlhkosti), je všestranný přístroj pro měření rychlosti vzduchu, teploty

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

Direct Digital Synthesis (DDS)

Direct Digital Synthesis (DDS) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Direct Digital Synthesis (DDS) Přímá číslicová syntéza Tyto materiály vznikly za podpory

Více