ZÁKLADNÍ INFORMACE O NADACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE O NADACI"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NADACI Název a sídlo nadace: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského IČO Praha 1, Malostranské nám. 26, PSČ tel..: ; (-spolupracovníci -nadace Dobré dílo) Zřizovatel nadace: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, IČO Praha 1, Šporkova 12, PSČ Cíle a zdroje nadace: Cílem nadace je podporovat zařízení a programy rozvíjející péči o nemocné, staré nebo jinak handicapované lidi. Prostředky na podporu těchto cílů získává nadace z následujících zdrojů: a) dary od soukromých a právnických osob b) výnosy účelově zaměřených charitativních a osvětových akcí c) výnosy nadačního jmění a ostatního majetku nadace Způsob poskytování nadačních příspěvků: Nadace může poskytovat pouze nadační příspěvky a to jen ve prospěch subjektů, jež jsou v souladu s cíli nadace. Grantová pravidla podporovaných programů jsou každoročně veřejně vyhlašována a žádosti posuzovány grantovou komisí volenou správní radou. Správní rada nadace (složení správní rady na konci roku 2013): Mons. Karel Herbst předseda Marie Goretti Boltnarová místopředsedkyně Ing. Petr Staněk - místopředseda Ing. Rudolf Kubát - člen Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. - člen Mgr. Marie Šamánková - člen Ing. Jana Vohralíková - člen Jménem nadace může jednat navenek kterýkoli z těchto tří členů: Karel Herbst, Marie Boltnarová, Petr Staněk Dozorčí rada nadace (složení dozorčí rady na konci roku 2013): Ing. Marie Svobodová předsedkyně Stanislava Alena Bártová člen Mgr. Ing. Miloš Lippert člen Stránka 1

2 1. NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ 1. Finanční podpora projektů v roce 2013 Nadace čerpá finanční prostředky pro svoji činnost ze dvou hlavních zdrojů: Vlastní nadační prostředky Vlastní prostředky nadace, získáváme z finančních darů našich příznivců firem, společností i fyzických osob (viz kap. Naši dárci...). Výnosy z prostředků NIF Naše nadace je od roku 2002 příjemcem prostředků z tzv. Nadačního Investičního Fondu (NIF). Tyto prostředky, čerpané z NIF v letech 2002 až 2006, jsou součástí nadačního jmění. Jejich využití je vázáno jednak na podmínky MFin. ČR, stanovené smlouvou mezi touto institucí a naší nadací a tzv. Zákonem o nadacích. V kontextu s těmito pravidly jsou pro nadační činnost použitelné výnosy z prostředků přijatých od NIF. Z produktů finančního trhu, které mohou nadace využít, si naše nadace vybrala konzervativní přístup s důrazem na minimální riziko ztráty. Proto naše nadace pravidelně investuje prostředky do nákupu Státních dluhopisů ČR, které garantují požadovanou míru jistoty. Z výnosů takto investovaných prostředků jsou potom podporovány projekty, které jsou vybírány formou veřejných grantových řízení. Základní pravidla nakládání s finančními prostředky jsou vymezeny Zákonem o nadacích a nadačních fondech (zákon č. 227/1997 Sb.), podle kterých musí být min. 80% tzv. Minimálního dosažitelného výnosu použito právě pro financování zmíněných grantových řízení. zdroj: Fórum dárců Tab PRIBID Min. dosaž. výnos Pribid prům. 0,3725 Pribid prům ½ 0,1863 Koef. 1/100 0,0100 Výše příspěvku NIF , ,23 Výše prostředků, které naše nadace každý rok rozděluje formou otevřených grantových řízení, se každoročně pohybují v rozmezí 1,0 2,0 Mio. Kč. Zákonnou podmínku tedy naše nadace každoročně splňuje. Stránka 2

3 1. NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ a) Projekty podpořené v roce 2013 XII. grantové řízení Grantové řízení v roce 2013 bylo vyhlášeno na téma: Podpora programů vedoucích ke zkvalitnění života postižených osob na úrovni fyzické, duševní i sociální a přispívající k jejich pocitu životní pohody. Do uzávěrky příjmu přihlášek , jsme obdrželi celkem 22 žádostí. Zvolená grantová komise (GK) neshledala žádná pochybení jak z hlediska data odeslání stanoveného pro uzávěrku přihlášek, tedy , tak i z hlediska formální podoby podaných. Všechny došlé přihlášky byly tedy do XII. kola grantového řízení zahrnuty. Projekty přihlášené do XII. Grantového kola NIF realizace v r Tab. 2 Žádost č. Žadatel Název projektu Hodnota projektu Kč Požadovaný příspěvek Kč Podíl příspěvku na ceně projektu % 1 DIAKONIE DUBÁ, o. s. Dobrá voda ,55 2 NADĚJE, pobočka Nedašov, o. s. 3 Hospic sv. Jiří v Chebu, o.s. 4 Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 5 Život bez bariér, o.s Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub "PAPRSEK" Hospicová péče sv.zdislavy, o.p.s. Domov sv. Karla Boromejského Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Šikmá schodišťová plošina Vzdělávání jako prostředek zavedení inovativních metod do poskytování paliativní péče Tablet jako šance pro komunikaci Bezbariérový nakladač - alternativní pracovní prostředek pro osoby s tělesným postižením Osobní asistence aneb Navrácení důstojnosti lidem se zdravotním postižením Zdravotní přídtroje a pomůcky pro Hospicovou péči sv. Zdislavy, o. p. s. Vybavení koupelen a pořízení antidekubitních matrací pro pacienty v Domově sv. Karla Boromejského Pitná voda pro autisty - renovace úpravny vody pro zkvalitnění služeb lidem s autismem , , , , , , , ,18 Použití příspěvku aut. filtr, UV lampa, filtr mech. nečistot spolufinancování projektu úhrada nákladů vzděl. kurzu nákup 6 ks tabletů příspěvek na splacení spl. kal. již nakoupeného nakladače nákupzdr. přístrojů a pomůcek pro zaj. paliativ. péče 6 antidekubit. matrací částečná úhrada renovace úpravny vody Cílová skupina dospělí po úrazech, vroz. vady, vozíčkáři, senioři, zdr. postiž., Alzheimer, vozík, zam. a dobrovolníci pečující o nemocné mentálně postižení s por. komunikace tělesně postižení osoby se zdrav., těles. a kombin. postižením, 7-64 let osoby v terminálním stadiu nemocní, imob. senioři autisti Stránka 3

4 1. NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ Projekty přihlášené do XII. Grantového kola NIF realizace v r Žádost č. Žadatel Název projektu 10 Dům sv. Antonína 11 Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 12 Občanské sdružení Smíšek 13 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 14 Domov u zámku, o.s. 15 Hospic knížete Václava, o.p.s. 16 PRÁVO NA ŽIVOT 17 Hospic sv. Jana N. Neumanna 18 TŘI, o. p. s. Modernizace prádelny Domu sv. Antonína Rekonstrukce rodného domu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích - I. etapa Integrační školičky Smíšek Pořízení zátěžového EKG pro komplexní neinvazivní kardiologické vyšetření pacientů NMSKB Výstavba pavilonu F zvláštního režimu Zvýšení kvality života pacientů v terminálním stadiu Výstavba nákladního výtahu v Senior Centru Nákup automobilu pro Domov Matky Vojtěchy Vybavení lůžkového a domácího Hospice Dobrého pastýře Hodnota projektu Kč Požadovaný příspěvek Kč Podíl příspěvku na ceně projektu % , , ,34 Použití příspěvku příspěvek na celkové náklady příspěvek na realizaci hrubé stavby mobiliář, pomůcky, hračky apod. Tab. 2 (pokrač.) Cílová skupina senioři bydlení sester a návštěv děti 3-6 letz nefunkč. rodin a znevýh. prostř ,69 zátěžové EKG pacienti NMSKB , , , , ,51 příspěvek na stavbu 4 polohovací lůžka LINET příspěvek na stavbu příspěvek na pořízení auta pořízení 2 lůžek s laterálním náklonem senioři nemocní v termi nálním stadiu senioři se sníženou soběstačností osoby s demencí onkologičtí pacienti 19 Oblastní charita Červený Kostelec Vybudování venkovního výtahu pro hendikapované klienty v Domově sv. Jodefa ,35 podíl na inv. nákladech montáže výtahu osoby s RS 20 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Zkvalitnění poskytované péče pro děti v terminálním stadiu ,50 konkrétní zdrav. pomůcky děti v termin. stadiu 21 Občanské sdružení Letní dům Kousek domova ,81 materiálové a nemateriálové nákl. děti z dětských domovů 22 Nadační fond Klíček Plná náruč času ,50 CELKEM Kč ,18 dovybavení respitního domu a práce v exterieru nevyléčitelně nemocné děti a jejich rodiče Stránka 4

5 1. NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ Grantová komise pracovala, podobně jako v předchozích letech, ve složení předseda a dva členové a byla sestavena z členů správní a dozorčí rady. Jejím úkolem bylo posoudit formální správnost předložených žádostí i jejich věcnou náplň tak, aby byly dodrženy všechny podmínky grantového řízení. Důraz byl při hodnocení kladen především na maximální shodu zaměření projektu s vyhlášeným tématem grantového řízení, na schopnost žadatele zajistit kofinancování svého projektu i z dalších zdrojů a také na jaký účel mají být požadované finanční prostředky použity. Projekty podpořené v rámci XII. Grantového kola NIF realizace v r Tab. 3 Číslo smlouvy Žadatel 5 Život bez bariér, o.s. 8 Domov sv. Karla Boromejského Název projektu Bezbariérový nakladač - alternativní pracovní prostředek pro osoby s tělesným postižením Vybavení koupelen a pořízení antidekubitních matrací pro pacienty v Domově sv. Karla Boromejského Hodnota projektu Kč Požadovaný příspěvek Kč Schválený příspěvek Kč Podíl příspěvku na ceně projektu % ,67% ,00% 10 Dům sv. Antonína Modernizace prádelny Domu sv. Antonína ,00% Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 19 Oblastní charita Červený Kostelec 20 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Rekonstrukce rodného domu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích - I. etapa Pořízení zátěžového EKG pro komplexní neinvazivní kardiologické vyšetření pacientů NMSKB Vybudování venkovního výtahu pro hendikapované klienty v Domově sv. Jodefa Zkvalitnění poskytované péče pro děti v terminálním stadiu ,00% ,84% ,00% ,97% CELKEM Kč ,82% V roce 2013 se naplno projevily negativní dopady snížených úrokových sazeb a tím i pokles výnosů z investic. Aby byl tento vliv byl maximálně eliminován, byly rozdělené prostředky použity jak z výnosů z prostředků NIF, tak i z vlastních prostředků nadace. Proto i v tomto grantovém kole byl rozdělen objem finančních prostředků odpovídající tradici minulých let. Lze ale předpokládat, že nezmění-li se situace a úrokové sazby se nezvýší, bude nucena naše nadace svoje příspěvky přihlašovaným projektům postupně omezovat. Závěrem lze konstatovat, že správní rada nadace schválila, na základě doporučení grantové komise, rozdělení celkové částky ve výši 0,95 Mio. Kč, což odpovídá úrovni rozdělování obvyklé v předchozích grantových kolech. Stránka 5

6 1. NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ Jako ve všech předchozích letech, byla i v roce 2013 podpora naší nadace rozdělena mezi boromejské projekty (projekty přihlášené zařízeními, jejichž zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) a projekty dalších společností, sdružení a spolků. Při grantovém řízení v roce 2013 byla akcentována podpora boromejských projektů. Projekty ostatních žadatelů byly podpořeny v souladu s podmínkami správy prostředků z NIF vycházejících z hodnoty tzv. Minimálnímu výnosu. Stručné shrnutí základních parametrů přihlášených projektů podle předchozího členění je uvedena v následujícím přehledu: Tab. 4 Celková hodnota projektů Z toho "Boromejský okruh" Celkový pož. příspěvek Z toho "Boromejský okruh" Schválený příspěvek celkem Z toho "Boromejský okruh" b) Dosažené výsledky realizace projektů podpořených v roce 2012 ze zdrojů NIF Projekty podpořené v rámci X. Grantového kola NIF realizace v r Tab. 5 Číslo smlouvy G00/12 Domov svaté Rodiny G01/12 RUAH o. p. S G05/12 Domov u zámku, o.s. G06/12 Život bez bariér, o.s. G09/12 Dům sv. Antonína G10/12 G11/12 Žadatel Název projektu Cílová skupina Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Domov sv. Karla Boromejského Vybavení gastroprovozu Rekonstrukce ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti Pořízení invalidní plošiny Projektová dokumentace na revitalizaci bývalého kláštera Modernizace pokojů pro obyvatele Rekonstrukce rodného domu sv. Jana N. Neumanna Vybavení zdravotnického úseku v Domově sv. Karla Boromejského mentálně postižení senioři, terminální stadium senioři se sníženou soběstačností těžce tělesně postižení a senioři Hodnota projektu Kč Požadovaný příspěvek Kč Schválený příspěvek Kč Podíl na požadovaném příspěvku % ,00% ,33% ,29% ,00% senioři ,00% sestry ,00% nemocní senioři ,00% Stránka 6

7 1. NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ Projekty podpořené v rámci X. Grantového kola NIF realizace v r Číslo smlouvy G15/12 G17/12 Žadatel Název projektu Cílová skupina Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze G18/12 Asociace Parkinson-Help o.s. G22/12 Hospic sv. Jana N. Neumanna Rekonstrukce kanalizace u komunity sester v Městě Albrechtice Vybavení pro bezpečnější transport pacientů a zvýšení efektivity péče o pacienty NMSKB Vytvoření komunikačního centra s poradenstvím pro nemocné Parkinsonovou nemocí Domov Matky Vojtěchy - Kaple Božího milosrdenství sestry - seniorky klienti nemocnice nemocní Parkinsonovou nemocí nemocní v terminálním stadiu Hodnota projektu Kč Požadovaný příspěvek Kč Tab. 5 (pokrač.) Schválený příspěvek Kč Podíl na požadovaném příspěvku % ,92% ,00% ,18% ,39% CELKEM Kč ,86% Všechny shora uvedené projekty schválené v rámci XI. grantového kola v roce 2012 byly realizovány v průběhu roku Všichni nositelé schválených a financovaných projektů také splnili podmínku správného vyúčtování, které k datu , stanoveném v příslušných smlouvách, všichni beze zbytku naší nadaci poskytli. Můžeme konstatovat, že ve všech případech byly poskytnuté finanční příspěvky použity ve smyslu podaných žádostí. Stránka 7

8 2. NADACE POMÁHÁ VĚCNÝMI DARY 2. Podpora potřebných věcnými dary Naše nadace pomáhá širokému okruhu příjemců i formou věcných darů. Tuto činnost opíráme o spolupráci s našimi dárci a dobrodinci. Patří mezi ně jak jednotlivci, tak i organizace, kteří poskytují naší nadaci formou darů potraviny, zdravotnické pomůcky a materiál, nábytek, ošacení, ložní prádlo apod. Těmto dárcům a dobrodincům je věnována samostatná kapitola této zprávy. Materiál získaný z těchto zdrojů slouží již dlouhou řadu let stále širšímu počtu potřebných, a to nejen z České republiky, ale i Slovenska a Slovinska. Většinou se jedná o jednotlivce a rodiny, které se ocitly ve složité životní situaci, ale i o farní společenství, sociální a zdravotní instituce a společnosti. Přestože se často jedná o materiál, nebo pomůcky již používané nebo jinde vyřazené, pomáhají, kromě jiného, v mnoha případech založit nový domov, realizovat zájmovou činnost či rozvíjet charitativní dobrovolnickou činnost. Často je tento druh pomoci lepší než podpora finančními prostředky. I když je velmi obtížné stanovit hodnotu této pomoci (nadace získává tyto zdroje často jako materiál již odepsaný, nebo s nulovou hodnotou), přesto se jedná o věci kvalitní, které pro obdarované představují mimořádné úspory nákladů, které by museli na pořízení nových věcí jinak vynaložit. Každý dar je, pro účely účetnictví i darovacích smluv, oceněn a proto je možné vyjádřit celkovou hodnotu poskytnutých věcných darů. Ty v roce 2013 vyjadřuje částka tis. Kč (z toho 338 tis. Kč náklady na dopravu těchto darů). Příjemci věcných darů v roce 2012 Mezi příjemce věcných darů patří pravidelně zejména nemocnice a zdravotnická zařízení, sociálně zdravotní ústavy, humanitární sdružení, školy a školská zařízení, farní charity, sociálně charitativní sdružení při řeholních společenstvích a další po celé naší republice, Slovensku i ve Slovinsku. Při výběru příjemců se naše nadace řídí jednoduchými pravidly, mezi něž patří zhodnocení potřebnosti žadatele, jeho sociální a společenské zařazení a solidnost. Noví žadatelé se na naši nadaci obracejí většinou na základě doporučení těch, kteří již se stali našimi partnery. Tím se snažíme zajistit, aby darovaný materiál posloužil svému účelu a nemohl být zneužit např. ke komerčním účelům. Počet příjemců věcných darů od naší nadace byl podle uzavřených smluv 135. Vedle fyzických osob patřily i v roce 2013 mezi příjemce věcných darů i různá společenství a organizace. Za všechny jmenujme alespoň některé: Charita, Kolín Charita, Beroun Charita, Želiv Stránka 8

9 2. NADACE POMÁHÁ VĚCNÝMI DARY Charita, Votice Charita, Plzeň Hospic Zdislava, Prachatice Společenství Androméda, Velká Chmelištná Hospic, Tábor Zdravotně postižení, Praha 4 Letohrádek Vendula, Horní Bezděkov Salesiánská Asociace Dona Bosca, Praha 8 Život bez bariér, Nová Paka a další. Stránka 9

10 3. NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI 3. Dary od jednotlivců a firem v roce 2013 a) Finanční dary Stejně jako v předchozích letech, staly se finanční dary od jednotlivců a firem nepostradatelným předpokladem k charitativní činnosti naší nadace. Bez ohledu na darovanou částku jsme za každý podobný projev důvěry vděčni. Zejména pak v této době, kdy je podpora sociálních či charitativních projektů stále obtížnější. Velice si této podpory vážíme a rádi bychom všechny naše podporovatele a dobrodince ujistili, že vždy pečlivě zvažujeme využití všech darů tak, aby bylo naplněno naše krédo pomoc bližním v jejich těžkých životních situacích. Vážíme si této podpory i proto, že se nám jí dostává i v době hospodářských problémů v naší zemi a mnohdy těžké finanční situaci samotných dárců. Všem za to upřímně děkujeme: Pán Bůh zaplať V roce 2013 byl objem takto získaných prostředků 892 tis. Kč. Finanční dary od jednotlivců a firem v roce 2013 Tab. 6 Jméno Bydliště/sídlo Částka Kč Archeologický podnik Balík Karel Praha Bárta Bohumír, Ing. (privat) Praha Belcre Richard, JUDr Boltnar Antonín, MUDr. Březnice Čejka Vladimír, Ing. Praha Čermáková Květuše Kladno Černošková Jitka, Ing. Brno Demlová Anna Frýdek Místek Dočekalová Anna Praha Domša Milan Praha Dostál Jiří Ostrava 300 Dudovi Gisela a Petr Bolatice Farkašová Zdeňka, Mgr. Předhradí Franc Miroslav Praha Franěk Jan, JUDr. Praha Gabrlíková Marie Praha Gregora Zbyněk, Ing. Praha Grossová Marie Emilie, JUDr. Prostějov Hašek Ilja (Uniservis) Žilina Hášová Eva, Ing. Praha Heřmanová Vojtěška Praha Stránka 10

11 3. NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI Finanční dary od jednotlivců a firem v roce 2013 Tab. 6 (pokrač.) Jméno Bydliště/sídlo Částka Kč Hohl Josef Praha Holá Libuše Praha Horáková Olga, MUDr. Praha Hronková Jiřina, Ing Hrubá Hana Praha Hrubcová Šárka Háj ve Slezku 300 Hublová Marcela, MUDr. Praha Husáková Marta Praha Janásová Ludmila Praha Janusová Magda 300 Jídelní a lůžkové vozy, a. s. Praha Jílek Petr Kadlecová Zdenka Krásněves Kaiseršot Karel, Ing. Praha Kašpárek Karel, JUDr. Praha Kindl Josef, Ing. Praha Klofáč Petr Praha Kneselová Marie Praha Knob Vilibald Čelákovice Kocek Jan Praha Konečná Helga Brno 300 Král Václav, JUDr. Praha Kratěnová Marie, Ing. Praha Kroftová Marie Kladno Kubát Rudolf, Ing. Praha Lesová Irena, PhDr. Štětí 500 Límanovi Zdena a Jan Praha Lokajová Blanka Praha Lopourová Markéta, Mgr. Praha Macková Milena Praha Mach Jan Červený Kostelec Mach Radek, JUDr. Vranovice Machulková Hedvika Praha Mikudímovi Koleč Mokrý Vavřín Nosislav Navrátil Antonín, Ing. Praha Navrátilová Ludmila Praha Stránka 11

12 3. NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI Finanční dary od jednotlivců a firem v roce 2013 Tab. 6 (pokrač.) Jméno Bydliště/sídlo Částka Kč Němec Robert Praha Pannová Květoslava Ostrava Peřinová Petra Praha - Vinoř 500 PhDr. Doksanská Naděžda Praha Pilmannová Jaroslava Praha Pluháček Eduard, MUDr. Třeboň Polášek Karel Ostrava Polášek Lubomír Praha Poulová Jana Černošice Poustková Irena Praha Roman Jan, Ing. Praha Rybák Jiří Praha Řihák Stanislav Práče Sedláková Jitka Blansko Slach Jiří, Ing. Praha Smrčinová Anna Lysá nad Labem 500 Smrčinová Eva Praha Soudkovi Marie a Josef Rajhrad Staňková Ludmila Čížová 400 Starchová Stanislava Praha Strejčková Svatava Praha Stringdata, s. r. o. Praha Svěrák Gustav, JUDr. Praha Šámal Petr, Mgr. Olomouc Šárová Anna Praha Šipan Jan, Ing. Praha Šípová Ludmila, Ing. Praha Školské sestry sv. Františka Praha Šlapanský Jaroslav Moravský Krumlov Šolcová Marie Červený Kostelec 300 Šolkolvá Anežka Praha Špilar Václav Praha Štorchová Marie Ústí nad Labem Štos Miroslav Olšany 600 Štysová Terezie, MUDr. Praha Šváchová Magdaléna Černošice Švec František Habry Stránka 12

13 3. NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI Finanční dary od jednotlivců a firem v roce 2013 Tab. 6 (pokrač.) Jméno Bydliště/sídlo Částka Kč Tauchman Vít Praha Teichmannová Marie Čeladná 250 Tesař Jiří Praha Thümmel Egbert Říčany Topiarz Petr, Mgr. Praha Unger Josef Brno Vavřík Jiří, Ing. Praha Veverková Marie Bernartice VINCI Park CZ, a.s. Praha Vohralíková Jana, Ing. Praha Vokurka Samuel, MUDr. Kyšice Vorlíková Blanka Praha Vyleta Vladimír, Ing. Kyjov 400 Vyškovský Dalimil, Ing. Praha Zavřelová Marie Vysoké Mýto 500 Zemanová Marie Praha Zicha Josef Praha Žilková Olga Praha Žižková Eva Praha b) Věcné dary Podobně jako v předchozích letech mohla i v roce 2013 naše nadace využívat věcných darů, které k různým účelům získala od svých podporovatelů a příznivců naší činnosti. Jedná se nejen o dary od institucí, ale i od jednotlivců a mají mnoho podob. Dobré jméno nadace a její renomé, které šíří zejména sami příjemci darů, přináší každým rokem nové vztahy, na jejichž základě může být tato charitativní číst činnosti nadace rozšiřována. Za to patří náš velký dík všem, kteří nadaci v roce 2012 pomáhali a podporovali ji. Významné věcné dary v roce 2013 poskytly: Potraviny poskytly nadaci v roce 2013 jako dar tyto společnosti: Česká federace potravinových bank; Jídelní a lůžkové vozy (JLV), a. s.; Naděje, o. s. a další. Stránka 13

14 3. NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI Zdravotní pomůcky nadaci poskytly nadace: Agape Fundation, Švédsko Olga Havel Stiftung, Diemen, Holandsko, Sedm paprsků, Norsko Nábytek, zařízení a různé zařizovací doplňky nádobí, ložní prádlo věnovaly následující společnosti: OREA Hotel Pyramida, Praha Karlovarský porcelán, a. s., Nová Role Hotel AXA, Praha Vinci Park Praha, a. s. Poděkování za pomoc patří také: Petr Zbyněk stěhování a dopravní služby Stahl,a. s. stěhování a dopravní služby Základní umělecká škola Praha 8 - benefiční koncert Organizační kancelář Praha účetní poradenství Jaroslav Hájek - Autodoprava Řepy - odvoz likvidovaného odpadu Poděkování za pomoc našim dobrovolníkům: Na tomto místě se patří poděkovat i všem dobrovolníkům, kteří naší nadaci podporovali a nezištně pomáhali. Bez jejich obětavé pomoci, často poskytované bez ohledu na čas a za obtížných podmínek, by nebylo možné věcné dary skladovat a dále k potřebným transportovat. Poděkování za pomoc patří také: Svůj dík vyslovuje nadace také Vězeňské správě České republiky v Řepích za ochotné poskytnutí pomoci klientek při přemisťování materiálů ve skladovacích prostorách. Stránka 14

15 4. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ NADACE 4. Finanční část výroční zprávy za rok 2013 a) Přehled výsledků hospodaření V roce 2013 hospodařila nadace se ztrátou ve výši 737 tis. Kč. Tato ztráta vznikla zejména poskytnutím značných finančních příspěvků při nízkém výnosu z dlouhodobého finančního majetku nadace, zvýšenými náklady na reprezentaci u příležitosti oslav 20-tého výročí založení nadace a vysokou částkou na zhodnocení darů dopravou. Přehled výsledků hospodaření za rok 2013 (v Kč) Tab. 7 Položka Účet Náklady Výnosy Spotřeba ost.materiálu x Kancelářské potřeby x Spotřeba energie x Opravy a údržba x Opravy a údržba x Cestovné x Reprezentace x Ostatní služby x Zhodn.darů o dopravu x Ostatní služby x Odměny dle doh. o p.p x Ostatní daně a poplatky x Poskytnuté příspěvky x Bankovní poplatky x Pojištění x Přijaté úroky x Výnosy z dl. fin. maj x Získané dary x SOUČET Rozdíl nákladů a výnosů - ztráta Stránka 15

16 4. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ NADACE Přehled majetku nadace (v tis. Kč) Tab. 8 Položka Aktiva Pasiva Materiál na skladě (dary+doprava) x Dlouhodobý finanční majetek x Pokladna a finanční účty x Vlastní jmění x Fondy x Hospodářský výsledek x -737 Nerozdělený zisk z minulých let x Celkem b) Registrované nadační jmění K činilo registrované nadační jmění Kč Hospodaření s prostředky z NIF je vedeno na samostatném účtu Komerční banky. Z výnosů tohoto účtu, tedy prakticky z výnosu státních dluhopisů, které byly na tento účet zaslány, byly v souladu se smlouvou uzavřenou s Ministerstvem financí ČR čerpány prostředky převážně na nadací vyhlášené granty. Výnosy z příspěvků NIF v r (v Kč) Tab. 9 Výnos ze státních dluhopisů Úroky z účtu (běžný účet u KB) Celkem výnosy ze správy příspěvků z NIF v r Stránka 16

17 5. ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2012 Posláním dozorčí rady bylo, podobně jako v předchozích letech, dohlížet na práci správní rady a kontrolovat nakládání s finančními prostředky i celkové hospodaření nadace, aby bylo v souladu se zaměřením a cíli nadace. Členové dozorčí rady se zúčastňovali všech schůzí správní rady i jednání grantové komise i konzultací při řešení problémů činnosti nadace. Dozorčí rada konstatovala, že i v roce 2013 postupovala správní rada nadace při realizaci cílů nadace podle stanovených pravidel a finanční prostředky vynakládala účelně a hospodárně. Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada rozhodla vyslovit výrok o činnosti správní rady nadace za rok 2012 i o výsledcích hospodaření za rok 2013: bez výhrad Ing. Marie Svobodová, v. r. za Dozorčí radu, předseda Stránka 17

18 6. ZPRÁVA AUDITORA 6. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k Stránka 18

19 6. ZPRÁVA AUDITORA Stránka 19

20 7. ZÁVĚR 7. Závěr Rok 2013 byl pro naši nadaci rokem jubilejním. Při oslavě 20-tého výročí založení jsme si připomněli celou její historii a na pozadí těchto, dnes již historických, událostí jsme si také připomněli všechny ty, kteří se o její založení a další život zasloužili. Nechceme se ale jen ohlížet do minulosti. Naopak bychom se z naší historie rádi poučili a získané zkušenosti zúročili v další činnosti naší nadace. Jak se nám to v roce 2013 podařilo, posuďte, prosím, sami. Zamýšlíme se také nad naší budoucností a stále intenzivněji hledáme další zdroje, které by nám pomohly naplňovat i v dalších letech poslání našeho zřizovatele Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které je i posláním naší nadace. Přejeme Vám i v roce 2014 pevné zdraví, spokojenost a Boží lásku. Vaše Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Stránka 20

21 Stránka 21

Nadace Dobré dílo sester Sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Nadace Dobré dílo sester Sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Nadace Dobré dílo sester Sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 MOTTO: Oddělit lásku k Bohu od lásky k bližnímu by znamenalo zradit myšlenku evangelia (MATKA VOJTĚCHA) Vážení přátelé, jako každým

Více

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Síla milovat je největší dar Boha člověku, neboť nikdy nebude požehnanému, který miluje, odebrán. Ch. Džibrán Dokud žijeme, žije

Více

Správní rada Nadace Dobré dílo

Správní rada Nadace Dobré dílo Výroční zpráva za rok 2007 spadá do období, kdy se Nadace Dobré dílo ohlíží za uplynulými 15 lety své činnosti. Rok 2007 se tak zařadil mezi úspěšné roky v této linii, kdy se naše nadace stala pevnou součástí

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Výroční zpráva 2005 NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Vydal: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Grafická a předtisková příprava: P. Komárek. Tisk: Tiskárna

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Výroční zpráva 2011 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

Výroční zpráva 2011 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 2 Úvodní slovo předsedy

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota partnerství dlouhodobost odpovědnost Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Účelem nadace je:

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008

výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 Výroční zpráva 2008 3 OBSAH 5 Poslání a cíle 6 Slovo předsedy SR 7-9 O Nadaci 10 Lidé v Nadaci 11 Slovo ředitelky 12-19 Benefice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva 2009 2009 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2009 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2009 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Nadace Občanského fóra člen Asociace nadací při Fóru dárců člen Europy Nostry řídí se principy Etického kodexu nadací adresa: Štěpánská 61 110 00 Praha

Více

Úvod: Právní ukotvení, kontakty a členství: Statutární orgány a základní listiny: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace: Zaměstnanci:

Úvod: Právní ukotvení, kontakty a členství: Statutární orgány a základní listiny: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace: Zaměstnanci: Výroční zpráva 2014 Úvod: Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v Plzni skupinou lékařů a rodin pacientů pod vedením primáře MUDr. Vladimíra Kozy (4.7.1954 17.6.2012) v květnu 1992 s cílem

Více

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 01. OBSAH 01. Rok 2012 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03. Poslání Nadačního fondu GSK 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 05. Aktivity zřizovatele 06. Grantové řízení Nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Maltézská pomoc, o.p.s. 1 SLOVO PREZIDENTA Vážený čtenáři, Česká republika prožila v roce 21 významné politické a hospodářské změny. Naše zem si uvědomila, že nás očekávají zkrácené státní

Více

Výroční zpráva 2012 Úvod: Právní ukotvení: Statutární orgány: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace Zaměstnanci:

Výroční zpráva 2012 Úvod: Právní ukotvení: Statutární orgány: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace Zaměstnanci: Výroční zpráva 2012 Úvod: Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v 5/1992 skupinou lékařů, pacientů a jejich rodin pod vedením primáře MUDr.Vladimíra Kozy (4.7.1954-17.6.2012) s cílem vybudovat

Více