ZÁKLADNÍ INFORMACE O NADACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE O NADACI"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NADACI Název a sídlo nadace: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského IČO Praha 1, Malostranské nám. 26, PSČ tel..: ; (-spolupracovníci -nadace Dobré dílo) Zřizovatel nadace: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, IČO Praha 1, Šporkova 12, PSČ Cíle a zdroje nadace: Cílem nadace je podporovat zařízení a programy rozvíjející péči o nemocné, staré nebo jinak handicapované lidi. Prostředky na podporu těchto cílů získává nadace z následujících zdrojů: a) dary od soukromých a právnických osob b) výnosy účelově zaměřených charitativních a osvětových akcí c) výnosy nadačního jmění a ostatního majetku nadace Způsob poskytování nadačních příspěvků: Nadace může poskytovat pouze nadační příspěvky a to jen ve prospěch subjektů, jež jsou v souladu s cíli nadace. Grantová pravidla podporovaných programů jsou každoročně veřejně vyhlašována a žádosti posuzovány grantovou komisí volenou správní radou. Správní rada nadace (složení správní rady na konci roku 2013): Mons. Karel Herbst předseda Marie Goretti Boltnarová místopředsedkyně Ing. Petr Staněk - místopředseda Ing. Rudolf Kubát - člen Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. - člen Mgr. Marie Šamánková - člen Ing. Jana Vohralíková - člen Jménem nadace může jednat navenek kterýkoli z těchto tří členů: Karel Herbst, Marie Boltnarová, Petr Staněk Dozorčí rada nadace (složení dozorčí rady na konci roku 2013): Ing. Marie Svobodová předsedkyně Stanislava Alena Bártová člen Mgr. Ing. Miloš Lippert člen Stránka 1

2 1. NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ 1. Finanční podpora projektů v roce 2013 Nadace čerpá finanční prostředky pro svoji činnost ze dvou hlavních zdrojů: Vlastní nadační prostředky Vlastní prostředky nadace, získáváme z finančních darů našich příznivců firem, společností i fyzických osob (viz kap. Naši dárci...). Výnosy z prostředků NIF Naše nadace je od roku 2002 příjemcem prostředků z tzv. Nadačního Investičního Fondu (NIF). Tyto prostředky, čerpané z NIF v letech 2002 až 2006, jsou součástí nadačního jmění. Jejich využití je vázáno jednak na podmínky MFin. ČR, stanovené smlouvou mezi touto institucí a naší nadací a tzv. Zákonem o nadacích. V kontextu s těmito pravidly jsou pro nadační činnost použitelné výnosy z prostředků přijatých od NIF. Z produktů finančního trhu, které mohou nadace využít, si naše nadace vybrala konzervativní přístup s důrazem na minimální riziko ztráty. Proto naše nadace pravidelně investuje prostředky do nákupu Státních dluhopisů ČR, které garantují požadovanou míru jistoty. Z výnosů takto investovaných prostředků jsou potom podporovány projekty, které jsou vybírány formou veřejných grantových řízení. Základní pravidla nakládání s finančními prostředky jsou vymezeny Zákonem o nadacích a nadačních fondech (zákon č. 227/1997 Sb.), podle kterých musí být min. 80% tzv. Minimálního dosažitelného výnosu použito právě pro financování zmíněných grantových řízení. zdroj: Fórum dárců Tab PRIBID Min. dosaž. výnos Pribid prům. 0,3725 Pribid prům ½ 0,1863 Koef. 1/100 0,0100 Výše příspěvku NIF , ,23 Výše prostředků, které naše nadace každý rok rozděluje formou otevřených grantových řízení, se každoročně pohybují v rozmezí 1,0 2,0 Mio. Kč. Zákonnou podmínku tedy naše nadace každoročně splňuje. Stránka 2

3 1. NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ a) Projekty podpořené v roce 2013 XII. grantové řízení Grantové řízení v roce 2013 bylo vyhlášeno na téma: Podpora programů vedoucích ke zkvalitnění života postižených osob na úrovni fyzické, duševní i sociální a přispívající k jejich pocitu životní pohody. Do uzávěrky příjmu přihlášek , jsme obdrželi celkem 22 žádostí. Zvolená grantová komise (GK) neshledala žádná pochybení jak z hlediska data odeslání stanoveného pro uzávěrku přihlášek, tedy , tak i z hlediska formální podoby podaných. Všechny došlé přihlášky byly tedy do XII. kola grantového řízení zahrnuty. Projekty přihlášené do XII. Grantového kola NIF realizace v r Tab. 2 Žádost č. Žadatel Název projektu Hodnota projektu Kč Požadovaný příspěvek Kč Podíl příspěvku na ceně projektu % 1 DIAKONIE DUBÁ, o. s. Dobrá voda ,55 2 NADĚJE, pobočka Nedašov, o. s. 3 Hospic sv. Jiří v Chebu, o.s. 4 Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 5 Život bez bariér, o.s Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub "PAPRSEK" Hospicová péče sv.zdislavy, o.p.s. Domov sv. Karla Boromejského Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Šikmá schodišťová plošina Vzdělávání jako prostředek zavedení inovativních metod do poskytování paliativní péče Tablet jako šance pro komunikaci Bezbariérový nakladač - alternativní pracovní prostředek pro osoby s tělesným postižením Osobní asistence aneb Navrácení důstojnosti lidem se zdravotním postižením Zdravotní přídtroje a pomůcky pro Hospicovou péči sv. Zdislavy, o. p. s. Vybavení koupelen a pořízení antidekubitních matrací pro pacienty v Domově sv. Karla Boromejského Pitná voda pro autisty - renovace úpravny vody pro zkvalitnění služeb lidem s autismem , , , , , , , ,18 Použití příspěvku aut. filtr, UV lampa, filtr mech. nečistot spolufinancování projektu úhrada nákladů vzděl. kurzu nákup 6 ks tabletů příspěvek na splacení spl. kal. již nakoupeného nakladače nákupzdr. přístrojů a pomůcek pro zaj. paliativ. péče 6 antidekubit. matrací částečná úhrada renovace úpravny vody Cílová skupina dospělí po úrazech, vroz. vady, vozíčkáři, senioři, zdr. postiž., Alzheimer, vozík, zam. a dobrovolníci pečující o nemocné mentálně postižení s por. komunikace tělesně postižení osoby se zdrav., těles. a kombin. postižením, 7-64 let osoby v terminálním stadiu nemocní, imob. senioři autisti Stránka 3

4 1. NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ Projekty přihlášené do XII. Grantového kola NIF realizace v r Žádost č. Žadatel Název projektu 10 Dům sv. Antonína 11 Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 12 Občanské sdružení Smíšek 13 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 14 Domov u zámku, o.s. 15 Hospic knížete Václava, o.p.s. 16 PRÁVO NA ŽIVOT 17 Hospic sv. Jana N. Neumanna 18 TŘI, o. p. s. Modernizace prádelny Domu sv. Antonína Rekonstrukce rodného domu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích - I. etapa Integrační školičky Smíšek Pořízení zátěžového EKG pro komplexní neinvazivní kardiologické vyšetření pacientů NMSKB Výstavba pavilonu F zvláštního režimu Zvýšení kvality života pacientů v terminálním stadiu Výstavba nákladního výtahu v Senior Centru Nákup automobilu pro Domov Matky Vojtěchy Vybavení lůžkového a domácího Hospice Dobrého pastýře Hodnota projektu Kč Požadovaný příspěvek Kč Podíl příspěvku na ceně projektu % , , ,34 Použití příspěvku příspěvek na celkové náklady příspěvek na realizaci hrubé stavby mobiliář, pomůcky, hračky apod. Tab. 2 (pokrač.) Cílová skupina senioři bydlení sester a návštěv děti 3-6 letz nefunkč. rodin a znevýh. prostř ,69 zátěžové EKG pacienti NMSKB , , , , ,51 příspěvek na stavbu 4 polohovací lůžka LINET příspěvek na stavbu příspěvek na pořízení auta pořízení 2 lůžek s laterálním náklonem senioři nemocní v termi nálním stadiu senioři se sníženou soběstačností osoby s demencí onkologičtí pacienti 19 Oblastní charita Červený Kostelec Vybudování venkovního výtahu pro hendikapované klienty v Domově sv. Jodefa ,35 podíl na inv. nákladech montáže výtahu osoby s RS 20 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Zkvalitnění poskytované péče pro děti v terminálním stadiu ,50 konkrétní zdrav. pomůcky děti v termin. stadiu 21 Občanské sdružení Letní dům Kousek domova ,81 materiálové a nemateriálové nákl. děti z dětských domovů 22 Nadační fond Klíček Plná náruč času ,50 CELKEM Kč ,18 dovybavení respitního domu a práce v exterieru nevyléčitelně nemocné děti a jejich rodiče Stránka 4

5 1. NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ Grantová komise pracovala, podobně jako v předchozích letech, ve složení předseda a dva členové a byla sestavena z členů správní a dozorčí rady. Jejím úkolem bylo posoudit formální správnost předložených žádostí i jejich věcnou náplň tak, aby byly dodrženy všechny podmínky grantového řízení. Důraz byl při hodnocení kladen především na maximální shodu zaměření projektu s vyhlášeným tématem grantového řízení, na schopnost žadatele zajistit kofinancování svého projektu i z dalších zdrojů a také na jaký účel mají být požadované finanční prostředky použity. Projekty podpořené v rámci XII. Grantového kola NIF realizace v r Tab. 3 Číslo smlouvy Žadatel 5 Život bez bariér, o.s. 8 Domov sv. Karla Boromejského Název projektu Bezbariérový nakladač - alternativní pracovní prostředek pro osoby s tělesným postižením Vybavení koupelen a pořízení antidekubitních matrací pro pacienty v Domově sv. Karla Boromejského Hodnota projektu Kč Požadovaný příspěvek Kč Schválený příspěvek Kč Podíl příspěvku na ceně projektu % ,67% ,00% 10 Dům sv. Antonína Modernizace prádelny Domu sv. Antonína ,00% Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 19 Oblastní charita Červený Kostelec 20 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Rekonstrukce rodného domu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích - I. etapa Pořízení zátěžového EKG pro komplexní neinvazivní kardiologické vyšetření pacientů NMSKB Vybudování venkovního výtahu pro hendikapované klienty v Domově sv. Jodefa Zkvalitnění poskytované péče pro děti v terminálním stadiu ,00% ,84% ,00% ,97% CELKEM Kč ,82% V roce 2013 se naplno projevily negativní dopady snížených úrokových sazeb a tím i pokles výnosů z investic. Aby byl tento vliv byl maximálně eliminován, byly rozdělené prostředky použity jak z výnosů z prostředků NIF, tak i z vlastních prostředků nadace. Proto i v tomto grantovém kole byl rozdělen objem finančních prostředků odpovídající tradici minulých let. Lze ale předpokládat, že nezmění-li se situace a úrokové sazby se nezvýší, bude nucena naše nadace svoje příspěvky přihlašovaným projektům postupně omezovat. Závěrem lze konstatovat, že správní rada nadace schválila, na základě doporučení grantové komise, rozdělení celkové částky ve výši 0,95 Mio. Kč, což odpovídá úrovni rozdělování obvyklé v předchozích grantových kolech. Stránka 5

6 1. NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ Jako ve všech předchozích letech, byla i v roce 2013 podpora naší nadace rozdělena mezi boromejské projekty (projekty přihlášené zařízeními, jejichž zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) a projekty dalších společností, sdružení a spolků. Při grantovém řízení v roce 2013 byla akcentována podpora boromejských projektů. Projekty ostatních žadatelů byly podpořeny v souladu s podmínkami správy prostředků z NIF vycházejících z hodnoty tzv. Minimálnímu výnosu. Stručné shrnutí základních parametrů přihlášených projektů podle předchozího členění je uvedena v následujícím přehledu: Tab. 4 Celková hodnota projektů Z toho "Boromejský okruh" Celkový pož. příspěvek Z toho "Boromejský okruh" Schválený příspěvek celkem Z toho "Boromejský okruh" b) Dosažené výsledky realizace projektů podpořených v roce 2012 ze zdrojů NIF Projekty podpořené v rámci X. Grantového kola NIF realizace v r Tab. 5 Číslo smlouvy G00/12 Domov svaté Rodiny G01/12 RUAH o. p. S G05/12 Domov u zámku, o.s. G06/12 Život bez bariér, o.s. G09/12 Dům sv. Antonína G10/12 G11/12 Žadatel Název projektu Cílová skupina Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Domov sv. Karla Boromejského Vybavení gastroprovozu Rekonstrukce ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti Pořízení invalidní plošiny Projektová dokumentace na revitalizaci bývalého kláštera Modernizace pokojů pro obyvatele Rekonstrukce rodného domu sv. Jana N. Neumanna Vybavení zdravotnického úseku v Domově sv. Karla Boromejského mentálně postižení senioři, terminální stadium senioři se sníženou soběstačností těžce tělesně postižení a senioři Hodnota projektu Kč Požadovaný příspěvek Kč Schválený příspěvek Kč Podíl na požadovaném příspěvku % ,00% ,33% ,29% ,00% senioři ,00% sestry ,00% nemocní senioři ,00% Stránka 6

7 1. NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ Projekty podpořené v rámci X. Grantového kola NIF realizace v r Číslo smlouvy G15/12 G17/12 Žadatel Název projektu Cílová skupina Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze G18/12 Asociace Parkinson-Help o.s. G22/12 Hospic sv. Jana N. Neumanna Rekonstrukce kanalizace u komunity sester v Městě Albrechtice Vybavení pro bezpečnější transport pacientů a zvýšení efektivity péče o pacienty NMSKB Vytvoření komunikačního centra s poradenstvím pro nemocné Parkinsonovou nemocí Domov Matky Vojtěchy - Kaple Božího milosrdenství sestry - seniorky klienti nemocnice nemocní Parkinsonovou nemocí nemocní v terminálním stadiu Hodnota projektu Kč Požadovaný příspěvek Kč Tab. 5 (pokrač.) Schválený příspěvek Kč Podíl na požadovaném příspěvku % ,92% ,00% ,18% ,39% CELKEM Kč ,86% Všechny shora uvedené projekty schválené v rámci XI. grantového kola v roce 2012 byly realizovány v průběhu roku Všichni nositelé schválených a financovaných projektů také splnili podmínku správného vyúčtování, které k datu , stanoveném v příslušných smlouvách, všichni beze zbytku naší nadaci poskytli. Můžeme konstatovat, že ve všech případech byly poskytnuté finanční příspěvky použity ve smyslu podaných žádostí. Stránka 7

8 2. NADACE POMÁHÁ VĚCNÝMI DARY 2. Podpora potřebných věcnými dary Naše nadace pomáhá širokému okruhu příjemců i formou věcných darů. Tuto činnost opíráme o spolupráci s našimi dárci a dobrodinci. Patří mezi ně jak jednotlivci, tak i organizace, kteří poskytují naší nadaci formou darů potraviny, zdravotnické pomůcky a materiál, nábytek, ošacení, ložní prádlo apod. Těmto dárcům a dobrodincům je věnována samostatná kapitola této zprávy. Materiál získaný z těchto zdrojů slouží již dlouhou řadu let stále širšímu počtu potřebných, a to nejen z České republiky, ale i Slovenska a Slovinska. Většinou se jedná o jednotlivce a rodiny, které se ocitly ve složité životní situaci, ale i o farní společenství, sociální a zdravotní instituce a společnosti. Přestože se často jedná o materiál, nebo pomůcky již používané nebo jinde vyřazené, pomáhají, kromě jiného, v mnoha případech založit nový domov, realizovat zájmovou činnost či rozvíjet charitativní dobrovolnickou činnost. Často je tento druh pomoci lepší než podpora finančními prostředky. I když je velmi obtížné stanovit hodnotu této pomoci (nadace získává tyto zdroje často jako materiál již odepsaný, nebo s nulovou hodnotou), přesto se jedná o věci kvalitní, které pro obdarované představují mimořádné úspory nákladů, které by museli na pořízení nových věcí jinak vynaložit. Každý dar je, pro účely účetnictví i darovacích smluv, oceněn a proto je možné vyjádřit celkovou hodnotu poskytnutých věcných darů. Ty v roce 2013 vyjadřuje částka tis. Kč (z toho 338 tis. Kč náklady na dopravu těchto darů). Příjemci věcných darů v roce 2012 Mezi příjemce věcných darů patří pravidelně zejména nemocnice a zdravotnická zařízení, sociálně zdravotní ústavy, humanitární sdružení, školy a školská zařízení, farní charity, sociálně charitativní sdružení při řeholních společenstvích a další po celé naší republice, Slovensku i ve Slovinsku. Při výběru příjemců se naše nadace řídí jednoduchými pravidly, mezi něž patří zhodnocení potřebnosti žadatele, jeho sociální a společenské zařazení a solidnost. Noví žadatelé se na naši nadaci obracejí většinou na základě doporučení těch, kteří již se stali našimi partnery. Tím se snažíme zajistit, aby darovaný materiál posloužil svému účelu a nemohl být zneužit např. ke komerčním účelům. Počet příjemců věcných darů od naší nadace byl podle uzavřených smluv 135. Vedle fyzických osob patřily i v roce 2013 mezi příjemce věcných darů i různá společenství a organizace. Za všechny jmenujme alespoň některé: Charita, Kolín Charita, Beroun Charita, Želiv Stránka 8

9 2. NADACE POMÁHÁ VĚCNÝMI DARY Charita, Votice Charita, Plzeň Hospic Zdislava, Prachatice Společenství Androméda, Velká Chmelištná Hospic, Tábor Zdravotně postižení, Praha 4 Letohrádek Vendula, Horní Bezděkov Salesiánská Asociace Dona Bosca, Praha 8 Život bez bariér, Nová Paka a další. Stránka 9

10 3. NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI 3. Dary od jednotlivců a firem v roce 2013 a) Finanční dary Stejně jako v předchozích letech, staly se finanční dary od jednotlivců a firem nepostradatelným předpokladem k charitativní činnosti naší nadace. Bez ohledu na darovanou částku jsme za každý podobný projev důvěry vděčni. Zejména pak v této době, kdy je podpora sociálních či charitativních projektů stále obtížnější. Velice si této podpory vážíme a rádi bychom všechny naše podporovatele a dobrodince ujistili, že vždy pečlivě zvažujeme využití všech darů tak, aby bylo naplněno naše krédo pomoc bližním v jejich těžkých životních situacích. Vážíme si této podpory i proto, že se nám jí dostává i v době hospodářských problémů v naší zemi a mnohdy těžké finanční situaci samotných dárců. Všem za to upřímně děkujeme: Pán Bůh zaplať V roce 2013 byl objem takto získaných prostředků 892 tis. Kč. Finanční dary od jednotlivců a firem v roce 2013 Tab. 6 Jméno Bydliště/sídlo Částka Kč Archeologický podnik Balík Karel Praha Bárta Bohumír, Ing. (privat) Praha Belcre Richard, JUDr Boltnar Antonín, MUDr. Březnice Čejka Vladimír, Ing. Praha Čermáková Květuše Kladno Černošková Jitka, Ing. Brno Demlová Anna Frýdek Místek Dočekalová Anna Praha Domša Milan Praha Dostál Jiří Ostrava 300 Dudovi Gisela a Petr Bolatice Farkašová Zdeňka, Mgr. Předhradí Franc Miroslav Praha Franěk Jan, JUDr. Praha Gabrlíková Marie Praha Gregora Zbyněk, Ing. Praha Grossová Marie Emilie, JUDr. Prostějov Hašek Ilja (Uniservis) Žilina Hášová Eva, Ing. Praha Heřmanová Vojtěška Praha Stránka 10

11 3. NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI Finanční dary od jednotlivců a firem v roce 2013 Tab. 6 (pokrač.) Jméno Bydliště/sídlo Částka Kč Hohl Josef Praha Holá Libuše Praha Horáková Olga, MUDr. Praha Hronková Jiřina, Ing Hrubá Hana Praha Hrubcová Šárka Háj ve Slezku 300 Hublová Marcela, MUDr. Praha Husáková Marta Praha Janásová Ludmila Praha Janusová Magda 300 Jídelní a lůžkové vozy, a. s. Praha Jílek Petr Kadlecová Zdenka Krásněves Kaiseršot Karel, Ing. Praha Kašpárek Karel, JUDr. Praha Kindl Josef, Ing. Praha Klofáč Petr Praha Kneselová Marie Praha Knob Vilibald Čelákovice Kocek Jan Praha Konečná Helga Brno 300 Král Václav, JUDr. Praha Kratěnová Marie, Ing. Praha Kroftová Marie Kladno Kubát Rudolf, Ing. Praha Lesová Irena, PhDr. Štětí 500 Límanovi Zdena a Jan Praha Lokajová Blanka Praha Lopourová Markéta, Mgr. Praha Macková Milena Praha Mach Jan Červený Kostelec Mach Radek, JUDr. Vranovice Machulková Hedvika Praha Mikudímovi Koleč Mokrý Vavřín Nosislav Navrátil Antonín, Ing. Praha Navrátilová Ludmila Praha Stránka 11

12 3. NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI Finanční dary od jednotlivců a firem v roce 2013 Tab. 6 (pokrač.) Jméno Bydliště/sídlo Částka Kč Němec Robert Praha Pannová Květoslava Ostrava Peřinová Petra Praha - Vinoř 500 PhDr. Doksanská Naděžda Praha Pilmannová Jaroslava Praha Pluháček Eduard, MUDr. Třeboň Polášek Karel Ostrava Polášek Lubomír Praha Poulová Jana Černošice Poustková Irena Praha Roman Jan, Ing. Praha Rybák Jiří Praha Řihák Stanislav Práče Sedláková Jitka Blansko Slach Jiří, Ing. Praha Smrčinová Anna Lysá nad Labem 500 Smrčinová Eva Praha Soudkovi Marie a Josef Rajhrad Staňková Ludmila Čížová 400 Starchová Stanislava Praha Strejčková Svatava Praha Stringdata, s. r. o. Praha Svěrák Gustav, JUDr. Praha Šámal Petr, Mgr. Olomouc Šárová Anna Praha Šipan Jan, Ing. Praha Šípová Ludmila, Ing. Praha Školské sestry sv. Františka Praha Šlapanský Jaroslav Moravský Krumlov Šolcová Marie Červený Kostelec 300 Šolkolvá Anežka Praha Špilar Václav Praha Štorchová Marie Ústí nad Labem Štos Miroslav Olšany 600 Štysová Terezie, MUDr. Praha Šváchová Magdaléna Černošice Švec František Habry Stránka 12

13 3. NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI Finanční dary od jednotlivců a firem v roce 2013 Tab. 6 (pokrač.) Jméno Bydliště/sídlo Částka Kč Tauchman Vít Praha Teichmannová Marie Čeladná 250 Tesař Jiří Praha Thümmel Egbert Říčany Topiarz Petr, Mgr. Praha Unger Josef Brno Vavřík Jiří, Ing. Praha Veverková Marie Bernartice VINCI Park CZ, a.s. Praha Vohralíková Jana, Ing. Praha Vokurka Samuel, MUDr. Kyšice Vorlíková Blanka Praha Vyleta Vladimír, Ing. Kyjov 400 Vyškovský Dalimil, Ing. Praha Zavřelová Marie Vysoké Mýto 500 Zemanová Marie Praha Zicha Josef Praha Žilková Olga Praha Žižková Eva Praha b) Věcné dary Podobně jako v předchozích letech mohla i v roce 2013 naše nadace využívat věcných darů, které k různým účelům získala od svých podporovatelů a příznivců naší činnosti. Jedná se nejen o dary od institucí, ale i od jednotlivců a mají mnoho podob. Dobré jméno nadace a její renomé, které šíří zejména sami příjemci darů, přináší každým rokem nové vztahy, na jejichž základě může být tato charitativní číst činnosti nadace rozšiřována. Za to patří náš velký dík všem, kteří nadaci v roce 2012 pomáhali a podporovali ji. Významné věcné dary v roce 2013 poskytly: Potraviny poskytly nadaci v roce 2013 jako dar tyto společnosti: Česká federace potravinových bank; Jídelní a lůžkové vozy (JLV), a. s.; Naděje, o. s. a další. Stránka 13

14 3. NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI Zdravotní pomůcky nadaci poskytly nadace: Agape Fundation, Švédsko Olga Havel Stiftung, Diemen, Holandsko, Sedm paprsků, Norsko Nábytek, zařízení a různé zařizovací doplňky nádobí, ložní prádlo věnovaly následující společnosti: OREA Hotel Pyramida, Praha Karlovarský porcelán, a. s., Nová Role Hotel AXA, Praha Vinci Park Praha, a. s. Poděkování za pomoc patří také: Petr Zbyněk stěhování a dopravní služby Stahl,a. s. stěhování a dopravní služby Základní umělecká škola Praha 8 - benefiční koncert Organizační kancelář Praha účetní poradenství Jaroslav Hájek - Autodoprava Řepy - odvoz likvidovaného odpadu Poděkování za pomoc našim dobrovolníkům: Na tomto místě se patří poděkovat i všem dobrovolníkům, kteří naší nadaci podporovali a nezištně pomáhali. Bez jejich obětavé pomoci, často poskytované bez ohledu na čas a za obtížných podmínek, by nebylo možné věcné dary skladovat a dále k potřebným transportovat. Poděkování za pomoc patří také: Svůj dík vyslovuje nadace také Vězeňské správě České republiky v Řepích za ochotné poskytnutí pomoci klientek při přemisťování materiálů ve skladovacích prostorách. Stránka 14

15 4. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ NADACE 4. Finanční část výroční zprávy za rok 2013 a) Přehled výsledků hospodaření V roce 2013 hospodařila nadace se ztrátou ve výši 737 tis. Kč. Tato ztráta vznikla zejména poskytnutím značných finančních příspěvků při nízkém výnosu z dlouhodobého finančního majetku nadace, zvýšenými náklady na reprezentaci u příležitosti oslav 20-tého výročí založení nadace a vysokou částkou na zhodnocení darů dopravou. Přehled výsledků hospodaření za rok 2013 (v Kč) Tab. 7 Položka Účet Náklady Výnosy Spotřeba ost.materiálu x Kancelářské potřeby x Spotřeba energie x Opravy a údržba x Opravy a údržba x Cestovné x Reprezentace x Ostatní služby x Zhodn.darů o dopravu x Ostatní služby x Odměny dle doh. o p.p x Ostatní daně a poplatky x Poskytnuté příspěvky x Bankovní poplatky x Pojištění x Přijaté úroky x Výnosy z dl. fin. maj x Získané dary x SOUČET Rozdíl nákladů a výnosů - ztráta Stránka 15

16 4. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ NADACE Přehled majetku nadace (v tis. Kč) Tab. 8 Položka Aktiva Pasiva Materiál na skladě (dary+doprava) x Dlouhodobý finanční majetek x Pokladna a finanční účty x Vlastní jmění x Fondy x Hospodářský výsledek x -737 Nerozdělený zisk z minulých let x Celkem b) Registrované nadační jmění K činilo registrované nadační jmění Kč Hospodaření s prostředky z NIF je vedeno na samostatném účtu Komerční banky. Z výnosů tohoto účtu, tedy prakticky z výnosu státních dluhopisů, které byly na tento účet zaslány, byly v souladu se smlouvou uzavřenou s Ministerstvem financí ČR čerpány prostředky převážně na nadací vyhlášené granty. Výnosy z příspěvků NIF v r (v Kč) Tab. 9 Výnos ze státních dluhopisů Úroky z účtu (běžný účet u KB) Celkem výnosy ze správy příspěvků z NIF v r Stránka 16

17 5. ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2012 Posláním dozorčí rady bylo, podobně jako v předchozích letech, dohlížet na práci správní rady a kontrolovat nakládání s finančními prostředky i celkové hospodaření nadace, aby bylo v souladu se zaměřením a cíli nadace. Členové dozorčí rady se zúčastňovali všech schůzí správní rady i jednání grantové komise i konzultací při řešení problémů činnosti nadace. Dozorčí rada konstatovala, že i v roce 2013 postupovala správní rada nadace při realizaci cílů nadace podle stanovených pravidel a finanční prostředky vynakládala účelně a hospodárně. Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada rozhodla vyslovit výrok o činnosti správní rady nadace za rok 2012 i o výsledcích hospodaření za rok 2013: bez výhrad Ing. Marie Svobodová, v. r. za Dozorčí radu, předseda Stránka 17

18 6. ZPRÁVA AUDITORA 6. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k Stránka 18

19 6. ZPRÁVA AUDITORA Stránka 19

20 7. ZÁVĚR 7. Závěr Rok 2013 byl pro naši nadaci rokem jubilejním. Při oslavě 20-tého výročí založení jsme si připomněli celou její historii a na pozadí těchto, dnes již historických, událostí jsme si také připomněli všechny ty, kteří se o její založení a další život zasloužili. Nechceme se ale jen ohlížet do minulosti. Naopak bychom se z naší historie rádi poučili a získané zkušenosti zúročili v další činnosti naší nadace. Jak se nám to v roce 2013 podařilo, posuďte, prosím, sami. Zamýšlíme se také nad naší budoucností a stále intenzivněji hledáme další zdroje, které by nám pomohly naplňovat i v dalších letech poslání našeho zřizovatele Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které je i posláním naší nadace. Přejeme Vám i v roce 2014 pevné zdraví, spokojenost a Boží lásku. Vaše Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Stránka 20

21 Stránka 21

Nadace Dobré dílo sester Sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Nadace Dobré dílo sester Sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Nadace Dobré dílo sester Sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 MOTTO: Oddělit lásku k Bohu od lásky k bližnímu by znamenalo zradit myšlenku evangelia (MATKA VOJTĚCHA) Vážení přátelé, jako každým

Více

Správní rada Nadace Dobré dílo

Správní rada Nadace Dobré dílo Výroční zpráva za rok 2007 spadá do období, kdy se Nadace Dobré dílo ohlíží za uplynulými 15 lety své činnosti. Rok 2007 se tak zařadil mezi úspěšné roky v této linii, kdy se naše nadace stala pevnou součástí

Více

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Síla milovat je největší dar Boha člověku, neboť nikdy nebude požehnanému, který miluje, odebrán. Ch. Džibrán Dokud žijeme, žije

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

Nadace Dobré dílo sester VÝROČNÍ ZPRÁVA

Nadace Dobré dílo sester VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Existují dva způsoby, jak šířit světlo - být svíčkou nebo být zrcadlem, v němž se odráží její záře. (Edith Whartonová) VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 Otče náš,

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

institucí i jednotlivců a na který se mnozí zvykli se s důvěrou pravidelně o pomoc obracet.

institucí i jednotlivců a na který se mnozí zvykli se s důvěrou pravidelně o pomoc obracet. Uplynul rok 2009, další rok činnosti nadace, už šestnáctý v pořadí. Rok, který přinesl i nadaci mnoho problémů, s nimiž nebylo vždy snadné se vyrovnat. Hospodářské obtíže, které postihly celé národní hospodářství,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Příloha k bodu 4 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2005 květen 2006 Obsah: Poslání a cíle 3

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je vypracována v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, p. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Irena Patková, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, p. Jaroslava Kořínková

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013 Příloha k bodu 4 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013 duben 2014 Obsah: Poslání, cíle a činnost

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Výroční zpráva 2005 NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Vydal: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Grafická a předtisková příprava: P. Komárek. Tisk: Tiskárna

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od.. do 3.. v plnem rozsahu 3.. (v celych tisících Kc) ˇ 4964 5.3. Nadacní ˇ fond pro podporu

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, dárci, tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že nejsme ve svém

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 Stanovy Název : Klub přátel školy při mateřské škole Havířov Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 1.Cíl činnosti : Klub přátel školy (dále jen KPŠ) prosazuje oprávněné zájmy dětí as jejich zákonných

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 11 VÝCHODISKA PRO

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 Obsah: Úvodní slovo Lidé ve Vítej o.p.s. v roce 2006 Vítej o.p.s. v roce 2006 Sponzoři a donátoři Finanční zpráva Výrok auditora Kontakt

Více