Objem: 170ccm, nosnost 350kg Verze: valník, van, tøíkolka k pøepravì osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objem: 170ccm, nosnost 350kg Verze: valník, van, tøíkolka k pøepravì osob"

Transkript

1

2 Od roku 1958 byl vyrábìn model D, který vycházel z modelu Ape C. Byl zvìtšen objem motoru a nákladový prostor. Kabina dostala standardnì dvoje dveøe. Pøední svìtlomet byl vhodnìji umístìn na pøední kapotu. Objem: 170ccm, nosnost 350kg Verze: valník, van, tøíkolka k pøepravì osob 02

3 Je to jako za války, kritizují Italové chaos po snìhové nadílce Nìkolik centimetrù snìhu, který v minulých dnech napadl v Itálii, nìkteré obyvatele Apeninského poloostrova nepøíjemnì zaskoèilo. Lidé si stìžují, že byli ponecháni napospas mrazivému poèasí a kritizují zejména úøady, které podle nich situaci nezvládají. Chaos panuje zejména v dopravì a zásobování. "Nesehnal jsem nic k jídlu. Lidé si zaèali dìlat zásoby, jak tomu bylo u chleba v roce Øím má infrastrukturu hodnou rozvojového svìta," zlobil se v italské metropoli Salvatore Merlo. Nìkteøí obyvatelé na severu Øíma, kde se sníh objevil po 15 letech, si museli sami rozøezávat kmeny stromù, které spadly v dùsledku mrazu a snìhu na silnici. Úøady jim neposkytly pomoc prý z dùvodu sporù mezi místními a vládními pøedstaviteli. Starosta Øíma se stal terèem ostré kritiky za to, že vèas nemobilizoval záchranné a další služby pro èištìní ulic a další likvidaci následkù mrazivého poèasí. Mnoho lidí zùstalo dlouho bez elektøiny. Stovky vojákù zaèaly pomáhat s odklízením páteèního snìhu až v nedìli. Stejná nespokojenost zaznìla i v dalších oblastech. "Jsme ponecháni svému osudu, izolováni od svìta. Jsme 24 hodin bez vody a elektøiny. Zahøíváme se u trouby a jíme konzervy," zavolal novináøùm v metropoli obyvatel z mìsta Frosinone ve støední Itálii. Zvláš ostré kritice ze strany veøejnosti èelí státní dráhy Trenitalia poté, co v obou posledních nocích cestující zùstali dlouhé hodiny zablokováni ve vlacích, které znehybnil sníh. Lidé prý byli ponecháni ve chladu a tmì. Italský premiér Mario Monti pøipustil, že úøady toho mìly udìlat víc pøedevším pro zajištìní dopravy a zásobování obyvatel. Zdroj: novinky.cz 03 apitán ztroskotané lodi Costa Concordia údajnì vyšetøovatelùm øekl, Kže plout blízko ostrova Giglio mu naøídila spoleènost Costa Crociere, které plavidlo patøí. Chtìla tak dle nìj zpropagovat výletní plavby. Záchranáøi mezitím našli v útrobách vraku další dvì tìla. Šéf záchranných prací Franco Gabrielli v pondìlí odpoledne oznámil, že jeho lidé objevili na ètvrté palubì u internetové kavárny dvì ženská tìla. Potápìèi je musí ještì vyprostit z útrob lodi a urèit jejich totožnost a národnost. Poèet obìtí tak stoupl na patnáct, dalších sedmnáct lidí se stále pohøešuje. Podle Gabrielliho je plavidlo na skalnatých útesech stabilní a nehrozí nebezpeèí, že by se propadlo do vìtší hloubky. Záchranáøi budou loï dál prohledávat i pøes riziko plynoucí z rozkládajícího se jídla. Nizozemští specialisté už budou moci v úterý zahájit odèerpávání tun paliva z lodních nádrží. Gabrielli v nedìli prohlásil, že na lodi byli èerní pasažéøi, a poèet mrtvých tak mùže být mnohem vìtší. Navíc u nich bude komplikovaná identifikace. Kapitán lodi Francesco Schettino mezitím vyšetøovatelùm øekl, že vlastník lodi považoval riskantní manévr za dobrý zpùsob, jak zpropagovat výletní plavby. Napsal to deník La Repubblica s odvoláním na informace uniklé z vyšetøování. "Pozdrav na Giglio 13. ledna byl naplánován a byl vyžádán (spoleèností) Costa ještì pøed odjezdem z Civitavechii," øekl podle italského listu kapitán ztroskotané lodi soudci, který námoøní neštìstí vyšetøuje. Zdroj: idnes.cz

4 ne 21. ledna 2012 jsme se v rámci p l e s o v é s e z ó n y z ú è a s t n i l i Dp o p u l á r n í h o k a ž d o r o è n ì poøádaného plesu mìstské èásti Vítkovic, který se konal v pøíjemném prostøedí Hotelu Clarion v Ostravì. Za spoleènost I-Tec Czech spol., s.r.o., byli pøítomni Jiøí Vyvial, Leona Bystroòová spoleènì s celým reklamním oddìlením. S dalšími spoleènostmi z Ostravy jsme se stali partnerem plesu. Celý veèer oficiálnì zahájil starosta mìstské èásti Vítkovic pan Petr Dlabal, který všechny úèastníky s úsmìvem pøivítal. Pak už se mikrofonu uchopila dáma opravdu všem dobøe známá, Heidi Jankù, která pøedstavila kapelu a pøiblížila program veèera. První kulturní vložkou veèera byla jízda krasojezdkynì na kole, která patøí k nejlepší v Evropì. Vystoupení všem vzalo dech, jednalo se o opravdový zážitek. Na plese se objevila i øada významných politikù a podnikatelù vèetnì Martina Peciny, Evžena Tošenovského nebo šéfa Vítkovice Holding a.s. pana Jana Svìtlíka. Vrcholem celého veèera bylo vyhlášení deseti nejlepších sportovcù Vítkovic. Ocenìní s p o r t o v c ù m p ø e d á v a l i z á s t u p c i nejvýznamnìjších partnerských spoleèností tohoto veèera. Hlavní program se konal ve velkém sále, souèástí veèera byl i vedlejší diskotékový sál, který naplnìný k prasknutí naprosto rozproudil Standa Hložek se svým hitem Holky z naší školky. Nejvíce však roztancoval dav italský zpìvák žijící v Èeské republice pan Davide Mattioli, který je známý hlavnì díky seskupení Damichi ve kterém zpívá spoleènì s Michalem Davidem. Závìrem veèera byla tombola o hodnotné ceny a na jednu úèastnici naší delegace se usmálo štìstí a vyhrála zájezd do Øecka. 04

5 05

6 Telecí saltimbocca s rizotem a vinnou redukcí 4 porce Pøipravíte-li tento pokrm, máte pøed sebou dvì italské speciality - tradièní telecí rolku a rýži dušenou s vínem. Správné italské rizoto se pøipravuje z rýže Arborio, tzv. mléèné rýže, která má kulatá zrna s tupými hranami, pøi vaøení pouští škrob, takže zaruèí urèitou kašovitost pokrmu. Pøed vaøením rýži neproplachujeme, rovnou ji restujeme. Telecí saltimbocca 600 g telecí peèenì 80 g parmské šunky svazek šalvìje sùl barevný pepø olivový olej na opeèení (classico) Z peèenì nakrájíme plátky, které rozklepeme, osolíme a opepøíme, na každý plátek poklademe lístky šalvìje a plátek parmské šunky. Zabalíme do malé rolky a spíchneme párátkem. Na oleji opeèeme ze všech stran, nejdøíve zprudka, potom necháme dojít na menším pøíkonu tepla. Vinná redukce 300 ml èerveného vína 50 ml balsamikového octa 100 g medu barevný pepø Všechny suroviny spoleènì svaøíme - zredukujeme v hrnci na ètvrtinu. Redukování je proces, kdy se tekutina zahustí vaøením bez poklièky. Pøi podávání pøelijeme maso vinnou redukcí. Rizoto 240 g rýže Arborio 350 ml silného kuøecího vývaru (bujón z kostky) 200 ml bílého vína 1 malá cibule svazek rucoly 50 ml olivového oleje Bertolli Classico 50 g másla (20 g na zjemnìní rýže, 30 g na orestování rucoly) snítka tymiánu nebo špetka sušeného sùl 06 Èokoládové tortellinni s pomeranèovým karamelem 4 porce Co dodat? Jen pøivøete víèka a nechte rozlévat èokoládovo-pomeranèové blaho po svých útrobách. Dezert patøí do vyšší dívèí. Domácí nudle, flíèky, fettuccine a další neplnìné druhy tìstovin, které si vymyslíte, mùžete postaru variovat na sladko se strouhaným tvarohem, mákem, kakaem a rozinkami. Nezapomeòte pokapat rozpuštìným máslem. Výborné jsou napøíklad široké nudle zapékané s meruòkovou marmeládou a mletými vlašskými oøechy. Tìsto na tortellini 100 g hladké mouky 1 vejce ½ lžíce olivového oleje ½ lžièky soli èokoládová náplò 100 až 150 g èokolády na vaøení Karamel 50 g krystalového cukru š áva z pìti pomeranèù kùra ze tøí pomeranèù 1 kousek celé skoøice 40 ml rumu 1 vejce na potøení tìsta 1. tìsto zpracujeme podle pøedešlého návodu, po odpoèinutí vyválený dvoumilimetrový plát krájíme na kostky cca 8 x 8 cm. Do každé kostky klademe 2 až 3 kostièky hoøké èokolády blíže k jednomu cípu, okraje tìsta potøeme rozšlehaným vejcem, cípy pøeložíme tak, aby vznikl šáteèek ve tvaru trojúhelníku. Kraje dobøe utìsníme a dva protilehlé cípy na nejdelší stranì podhrneme a vespod spojíme, cípek ještì ohneme smìrem vzhùru; vaøíme v mírnì osolené vodì s olejem cca 5 až 6 minut 2. ze tøí dùkladnì omytých pomeranèù nastrouháme kùru a vymaèkáme š ávu, zbylé dva pomeranèe okrájíme a z dužiny vyøežeme pomeranèové filety (tenké plátky) 3. z cukru pøipravíme øídký karamel, zalijeme pomeranèovou š ávou a rumem, pøidáme celou skoøici,

7 07

8 ejména pøíznivci èeského turka mohou tuto kapitolu klidnì pøeskoèit. Ale jsou i tací, Zkteøí italské kávì propadli. Žádný Ital si nedovede pøedstavit den bez kávy, která dozajista kraluje nealkoholickým nápojùm. Italové pijí velmi silnou kávu ve velmi malém šálku. Káva se vìtšinou pije s mlékem a dost sladká. Italové pijí nìkolik šálkù velmi silné pøekapávané kávy dennì. Ty šálky mají asi objem naší pùldeci. Je to klasická míra, tzv. piccolo. Mùžete si dát ještì menší kávu, což je tzv. stretto. To dostanete v malém šálku na dnì koncentrované piccolo jinými slovy stejný objem kávy, ale polovièní objem vody. Vynikající, nejlépe je pít stretto hoøké, bez cukru a mléka. Opakem je lungo nebo americano, kdy stejném objemu kávy pøidáme dvojnásobek vody. To mùžeme pøirovnat k našemu espressu, které bìžnì dostanete v èeských kavárnách a restauracích. Další možností, pokud chcete kávu vìtší a ne tak silnou, je objednat si Caffe Latte, které je ve velké sklenici s hodnì mlékem. Výborné je i Caffe Coretto, v malém šálku s kapkou alkoholu. A samoøejmì Cappucino, které je v nìkterých italských kavárnách opravdovým umìleckým dílem. Ti, kteøí si zakoupili domù klasický italský hliníkový kávovar, si jej zcela jistì po pøeètení tìchto øádkù postaví na plotnu. Známe i z našich restaurací a kaváren termíny espresso, stretto, latte, capuccino, americano lungo, ale chu je jiná než v Itálii. Je to zpùsobeno samozøejmì pøedevším vodou a druhem kávy, které se používají u nás, i když v našich restauracích se již zpravidla zabydlely svìtovì proslulé italské znaèky, které dodávají stroje, kávu, dokonce i šálky s reklamním potiskem a kvalitu kávy si hlídají. Jak již bylo výše zmínìno, v kavárnách, barech, pizzeriích, restauracích rùzného typu, ale také u benzínových pump, a všude, kde pøedpokládáme možnost jakéhokoliv obèerstvení, jsou dnes k vaøení italské kávy používány velké stroje kávovary. Ale ve vìtšinì domácností, pøestože tam tøeba mají i strojový kávovar, najdete vždy klasický levný hliníkový kávovar na jeden, dva, tøi, atd. jejich šálky kávy. Nejvìtší se prodává snad až na osm šálkù, pro srovnání je to asi objem 0,25 l. Èili jeden náš poøádný turek. Takový kávovar koupíte kdekoliv v domácích potøebách po celé Itálii, podstatnì 08 levnìji než u nás ve specializovaných obchodech. Dnes mùžete tamtéž koupit i kávovary v nerezovém provedení nebo dokonce se zaøízením na výrobu pìny, ale místní øíkají, že vìtší chu má káva z hliníkového kávovaru. Existuje jakýsi zavedený postup, který pøi vaøení kávy v hliníkovém kávovaru Italové více ménì dodržují. Øíkají, že pak je to ta správná chu. Tak pøedevším, èím starší kávovar je a èím má vìtší objem vodního kamene zevnitø varné nádoby, tím lépe. Nikdy vnitøek neèistí, pouze proplachují èistou vodou, a rozhodnì tedy starý kávovar s vodním kamenem není dùvodem k vyhození. Naopak.Dále se do nádobky napustí studená voda pouze do úrovnì šroubku, který je asi dva cm pod horním okrajem. Pak se nasadí sítko, do kterého se navrší volnì mletá káva, která tvoøí kopeèek. Ten se nijak neuplácává, nestlaèuje. Èím víc kávy, tím lépe. Pak se opatrnì pøitlaèí vrchní nádobou, ta se zavøe, zašroubuje a postaví na plotnu, pokud možno plynovou. Vaøí se na mírném ohni, až káva pøekypí a charakteristický zvuk oznámí, že se vypaøila ze spodní nádoby všechna voda. Káva se ihned rozlévá do malých šálkù a pije se horká. Zdroj: italie.orbion.cz

9

10

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem Recepty sýrové pomazánky 48 Rajèata a olivy zbavené pecek nakrájíme najemno, pøidáme utøený èesnek, nasekanou bazalku a vše spojíme se sýry. Podle chuti osolíme a zvýrazníme keèupem. Anglie - Sýrová pomazánka

Více

MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA

MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA MÙJ PANKREAS, VAŠE SLINIVKA A DIETY 1. ÈÁST OBSAH PRVNÍ ÈÁSTI 1/ ÚVODNÍ SLOVA 2/ PØIPOMÍNKY NEMOCNÝCH pøi diskusích na internetu 3/ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ S NEMOCNOU ÈI OSLABENOU

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY 0,- Kè DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY GPS CI A G I V NA Sokolov, Mìstská tržnice, 1. patro Sklo 1,1 + 5 komorový systém ç w Pøijedeme, poradíme, zamìøíme w Rychle, odbornì, kvalitnì w Záruka 5 let w Zednické

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 4 - duben 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. MAUZ ocen ěn é h l u bocké řezn i

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB o svého portfolia užitkových a svozových vozidel si poøídila Frýdecká skládka a.s. nové vozidlo Bonetti F100X sklápìè se zadním zvedacím èelem. Spoleènost Frýdecká skládka a.s.

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Ku ch a řská posi l a

Ku ch a řská posi l a číslo 2 - únor 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Jan Hejna, nový kuchař v hotelu Záviš. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozh ovor Ku ch a řská posi l a u Zá vi še WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Jednotlivé strany obdržely tento poèet platných hlasù:

prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Jednotlivé strany obdržely tento poèet platných hlasù: prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Vážení a milí spoluobèané, stále více si uvìdomuji a zvláštì v tomto adventním a pøedvánoèním období, že bychom mìli zpomalit náš neustálý hon. Mìli bychom se uklidnit a

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více