25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem"

Transkript

1 Vánoce roku 2014 ím: 12. listopadu 1989: "Toto je den, který u inil Hospodin, radujme se z n ho. Na oltá je povýšena ochránkyn církve v eských zemích Anežka eská.... Vaše pou nesmí kon it dnes. Její poslání si odnášejte do svého každodenního života." papež Jan Pavel II. 25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2015! p ejí duchovní, redakce a administrace tohoto listu

2 Jak to p ed 25 lety bylo? Mnozí z nás si svato e ení dodnes pamatujeme, pro jiné - pozd ji narozené je to již historie. Pro nás všechny vzpomíná historik Dr. Václav Vaško: "Kanonizace Anežky eské byla pro eské poutníky historickou událostí. P vodn m l papež Anežku svato e it v Praze na Strahovském stadionu. To ovšem komunistická moc odmítla z obavy, aby nedošlo k n jaké velké manifestaci. Vým nou za p esun akce do íma státní moc nebránila poutník m vycestovat. Desítky brigádník proto prom nily arcibiskupský palác na Hrad anech v Praze na cestovní kancelá, která pomáhala v ícím zajistit p epravu, valuty a další v té dob nezbytné formality. Velkolepá událost p išla na adu 12. listopadu 1989, kdy se tém 10 tisíc eskoslovenských poutník sešlo v chrámu sv. Petra ve Vatikánu. Práv tam papež Jan Pavel II. prohlásil Anežku P emyslovnu za svatou. Jeden z len ímského organiza ního výboru prohlašoval ješt m síc p ed kanonizací, že není t eba se vzrušovat, že z Prahy p ijede jen pár autobus s dob e "prokádrovanými poutníky," jejichž hlavní starostí budou nákupy. Podobn uvažovali i ve Vatikánu: z obavy, aby Svatý Petr nez stal poloprázdný, rozhodli, že s Anežkou bude svato e en i polský kapucín Adam Chmielowski. Z eskoslovenska však p ijely ty i zvláštní vlaky, p es sto autobus, letecký speciál a spousta v ících dorazila auty, a nešlo o zasloužilé soudruhy " Na p íprav svato e ení Anežky eské pracovaly dva výbory, jeden v ím, v ele s biskupem pro eský exil Jaroslavem Škarvadou (spolu s mnoha krajany, emigranty v zahrani í) a druhý v Praze, jemuž p edsedal pražský sv tící biskup Antonín Liška. P ed slavností oba týmy zasedaly v Nepomucenu. "Dva dny p ed svato e ením vypadalo vše beznad jn chaoticky, nebylo lov ka, který by nám byl p esn ekl, co a jak se bude dít. Báli jsme se, že vše skon í fiaskem a prosili jsme Anežku, aby nás svou p ímluvou ochránila p ed mezinárodní ostudou. Znalci pom r nás však uklid ovali: "Nebojte se, vše dopadne dob e, Italové jsou sice bordelá i, ale zato geniální improvizáto i." O pravdivosti t chto slov jsem se p esv d il hned p íští den, kdy jsme v chrámu svatého Petra m li generální zkoušku s hlavním papežským ceremoná em - biskupem Mons. Pietro Marinim: tení, p ímluvy, ob tní dary, zp vy. Vše zapadalo do sebe." Obrázek na první stran Hlasu: Anežka eská, obraz pro svato e ení v ím namaloval Gustav Makarios Tauc, Wiesbaden. O 10 let pozd ji namaloval svatou Anežku pro katedrálu sv. Víta v Praze. vlevo: krajané z N mecka p i svato e ení Úvodní program se odehrával v aule Pavla VI. Poprvé od svého postavení byla plná esky a slovensky mluvících lidí. Z titulu místop edsedy výboru pro Desetiletí duchovní obnovy promluvil Dr. Tomáš Halík: "Anežka se jist p imlouvala za nás v dobách nejt žších, a tak oprávn n myslíme dnes na dávné proroctví: Až bude svato e ena, bude v echách kone n dob e. Cítíme p íchod t chto lepších dob ve vzduchu jako jarní vánek, dotýkající se našich srdcí." Trochu zm nil proroctví z 15. století, které slibovalo: "Až se najde její hrob, bude v echách dob e." (najít hrob byla podmínka svato e ení) S ohromným nadšením, potleskem a skandováním "A žije kardinál Tomášek," vešel uprost ed úvodního programu do auly muž, jehož životní cesta vrcholila ve chvíli, kdy eská církev jím vedená, a celý národ, stál na prahu svobody. Byl-li ovacemi uvítán kardinál Tomášek, jak potom vyjád it nadšení, jakým byl p i svém p íchodu pozdravován papež Jan Pavel II.? Svatý Otec byl viditeln dojat. Usmíval se, znovu a znovu žehnal. Mohutn zn l v záv ru audience zp v svatováclavského chorálu, eskoslovenské hymny, starobylé písn Hospodine, pomiluj ny. Mnohokrát zazn lo Kristus vít zí, Kristus kraluje; latinsky i esky. Skandované volání "A žije Svatý otec!" a "Papež do Prahy!" provázelo Jana Pavla p i odchodu z auly. Každý se ho cht l dotknout. Podával ruce vpravo, vlevo. Téhož dne odpoledne jsme se ješt zú astnili mše svaté v chrámu svatého Pavla za hradbami. Hlavním celebrantem byl slovenský kuriální kardinál Jozef Tomko. Liturgie byla trojjazy ná, zpívali jsme ze zp vní k, které nám byly rozdány, esky, slovensky a n mecky. Organiza n p ipravili tuto mši naši n me tí p átelé z Ackermann-Gemeinde, kte í si zachovali vztah ke své staré vlasti a Anežku P emyslovnu považují stejn tak za svou jako my. podle knihy Václava Vaško: Ne vším jsem byl rád 2

3 SvatoĜeþením Anežky ýeské dostala Sametová revoluce neþekaný spád V nedčli 12. listopadu 1989 dopoledne v bazilice sv. Petra ve Vatikánu pĝi slavnostní bohoslužbč prohlásil papež Jan Pavel II. blahoslavenou Anežku ýeskou a Alberta Adama Chmielowského svatými! Slova svatoĝeþení: "Ke cti Svaté a nerozdílné Trojice, pro povznesení katolické víry a povzbuzení kĝesģanského života, mocí našeho Pána Ježíše Krista, svatých apoštolĥ Petra a Pavla a naší, po zralém uvážení a vzývání božské pomoci i po poradč s našimi þetnými bratry, potvrzujeme a prohlašujeme blahoslavenou Anežku ýeskou a blahoslaveného Alberta Adama Chmielowského svatými! Zapisujeme je do seznamu svatých a ustanovujeme, že jim má být v celé Církvi vzdávána zbožná úcta. Fotografie zleva: Svatý Otec Jan Pavel II. s þeskými poutníky - bazilika sv. Petra pĝi svatoĝeþení - kardinál František Tomášek A po 25 letech - oslavy v Praze V sobotu 15. listopadu 2014 se ve zcela zaplnčné katedrále sv. Víta, Václava a VojtČcha uskuteþnila dčkovná mše svatá, bčhem níž jsme si pĝipomínali dílo svaté Anežky ýeské i její svatoĝeþení pĝed 25 lety. ZároveĖ to bylo podčkování za 25 let svobody v naší zemi. Hlavním celebrantem bohoslužby byl "Vatikánský muž þíslo 2" - státní sekretáĝ kardinál Pietro Parolin. PĜišli jsme do pražské katedrály, abychom podčkovali za velké dary, kterých se nám dostalo pĝed pčtadvaceti lety. Abychom podčkovali Bohu, našim národním patronĥm v þele se svatým Václavem; dnes ale pĝedevším sv. Anežce. Nenarodili se svatými, svatými se stali svou stateþnou včrností Kristu a dĥslednou obhajobou pravdy a spravedlnosti. kardinál Dominik Duka Anežka nám zanechala bohaté duchovní dčdictví: živé svčdectví své lásky k Bohu prostĝednictvím 'služby lásky' chudým, nemocným a potĝebným. Tato služba lásky je podstatným rozmčrem poslání církve a je neoddčlitelným prvkem její samotné podstaty." z promluvy kardinála P. Parolina Bohoslužba byla zakonþena krátkou modlitbou za národ; vedli ji biskup Václav Malý a zástupci ekumeny. Pak navázalo setkání na Hradþanském námčstí, které pĝipomnčlo listopadové události roku 1989 pohledem jejich úþastníkĥ. ZaznČla napĝ. Modlitba pro Martu a biskup Václav Malý pĝeþetl z balkonu arcibiskupského paláce dopis Františka kardinála Tomáška, který napsal po návratu z Ĝímské kanonizace Anežky ýeské. KnČz Václav Malý jej 23. listopadu 1989 þetl z balkonu Melantrichu. Následující fotografie jsou z dčkovné bohoslužby v Praze, vpravo je modlitba ve Svatováclavské kapli. 3

4 SPRECHER ýeské DUCHOVNÍ SLUŽBY V NċMECKU 7. záĝí: Bohoslužba pro hospodyėky na pouti v Sušici. 28. záĝí: Bohoslužba národĥ v MnichovČ (Gottesdienst der Nationen) Ĝíjna: Zasedání ýeského náboženského stĝediska v ěímč. Z NČmecka se zúþastnil P. Bohuslav Švehla, z Rakouska P. ThDr. Jan Horák SDB. a Pavla Carmignato, ze Švýcarska P. Antonín Špaþek SDB. a další þlenové stĝediska. Z vlasti pĝiletčli Otec biskup Václav Malý, Mons. Karel Skalický, Mons. Jan Mráz, P. František Koutný, P. Jaroslav HĤlle, jáhen Josef Jonáš a další. NechybČl Ĝímský tým stĝediska a vedení Nepomucena. Protože se Ĝímský Velehrad opravuje, probčhlo jednání v Nepomucenu. Zaþátkem prosince vyšel zimní Hlas. SouþasnČ s ním byly vydány regionální listy. Postní duchovní obnova na Svaté HoĜe u PĜíbrami bude bĝezna Duchovní doprovod: Mons. Josef Žák, generální vikáĝ plzeėské diecéze. Spolupracují: jáhen Josef Jonáš a P. Bohuslav Švehla. Cena za pobyt a jídlo: 1000 Kþ V exerciþním domč jsou včtšinou dvoulĥžkové pokoje. Dopravu si každý organizuje sám. PĜihlášky zašlete nebo zatelefonujte do konce února 2015 na Velehrad v MnichovČ. Svatá Hora u PĜíbrami - loėské exercicie 43. ýeská národní pouģ ke sv. MetodČjovi v Ellwangen bude v sobotu 4. þervence Každý rok se setkáváme v Ellwangen, na místč, kde byl včznčn svatý MetodČj (v letech ). PouĢ v Ellwangen patĝí k tradicím ýeské duchovní služby v NČmecku. POMOZTE NÁM POMÁHAT! Vašeho dárku (pĝiložená složenka) pod vánoþní stromek duchovní služby bude použito pro náklady spojené s vydáváním Hlasu, pro potĝebné krajany v NČmecku i pro podporu církve ve vlasti. DČkujeme! Z Vašich darĥ jsme letos mohli sponzorovat exercicie na Svaté HoĜe, pouģ do Ellwangen, zaplatit poštovné pro Hlas, sociální výdaje a mnohé další. UpozornČní pro všechny dárce: Misie nemá oprávnční vydávat potvrzení pro daėové úþely v NČmecku, to vydává mnichovské arcibiskupství. Potvrzení o darech (pro daėové úþely) z arcibiskupství je pro Finanzamt potĝebné až od þástky 200. Posíláme je vždy do konce února. Pokud by nčkdo potvrzení nedostal, aģ nás v MnichovČ vþas upozorní. Pro všechny ostatní dary staþí daėovému úĝadu doložit kopii pĝevodního pĝíkazu (prĥpis složenky), popĝ. kopii výpisu z úþtu. 4

5 Dv d ležité zprávy Stuttgart a Frankfurt: St hování z kostela do kostela: od sv. Št pána do sv. Clemens ve Stuttgartu Od adventu budou eši i Slováci slavit svoje bohoslužby v kostele St. Clemens Stuttgart West-Botnang. Adresa kostela je St. Clemens, Lorzingerstr. 21, Stuttgart. Spojení: U2, U9, vystoupit hned za tunelem: Lindpaitnerstr - asi 10 minut p šky po schodech nahoru nebo oklikou po Lindtpaitnerstr.; pop. jednu stanici autobusem. 91 (viz foto kostela a mapka). Protože St. Clemens bývala donedávna samostatnou farností, jsou ve farním sále asto r zné akce. N které termíny eských i slovenských bohoslužeb a setkání budeme muset p íští rok p izp sobit. "Náš bývalý" kostel St. Stephan, Rottenwaldstr. se od adventu nebude používat. Hledá se jeho další využití, pop. prost edky pro jeho sanaci. P. Waldemar Obr bski CMF se lou í ve Frankfurtu V sobotu 20. prosince v 16 hodin budeme mít ve Frankfurtu slavnostní adventní bohoslužbu na pod kování. P ij te se rozlou it s P. Waldemarem a pod kovat mu za jeho p sobení mezi námi. P. Waldemar se od 1. ledna 2015 st huje na nové místo ve Vídni. Tím také eská komunita ve Frankfurtu ztrácí svého kn ze. Slovenský kn z ve Frankfurtu P. Peter Ce uch je ochoten mít pro naši skupinu v kostele Herz Jesu bohoslužby ješt n kolik m síc. To prakticky znamená, že jsou zajišt ny bohoslužby leden - únor NAŠE VÁNOCE 2014: FRANKFURT-OBERRAD Herz-Jesu-Kirche, Mathildenstr. 30, Frankfurt am Main sobota 20. prosince, 4. ned le adventní v hodin ZIRNDORF Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche), Bergstr. 20, Zirndorf (blízko nádraží) ned le 28. prosince, Svátek Svaté Rodiny v hodin STUTTGART Pozor, zm na kostela: St. Clemens, Lorzinger Str. 21, Stuttgart - Botnang ned le 21. prosince, 4. ned le adventní ve hodin - esky st eda 24. prosince, p lno ní ve hodin - slovensky pátek 26. prosince, sv. Št pán ve hodin - esky MNICHOV St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, München st eda 24. prosince p lno ní ve hodin slovensky tvrtek 25. prosince Boží hod váno ní v 9 45 hodin esky pátek 26. prosince sv. Št pán v 9 45 hodin slovensky ned le 28. prosince Svátek Svaté Rodiny v 9 45 hodin esky tvrtek 1. ledna 2015 Nový rok v 9 45 hodin esky úterý 6. ledna 2015 T i králové v 9 45 hodin slovensky Srde n zveme na váno ní bohoslužby. 5

6 Zasedání st ediska Velehrad v ímském Nepomucenu, spole ná fotografie a budova Nepomucena. Pomozme opravit poutní d m v ím a p isp jme k jeho znovuotev ení! V íjnu se konala valná hromada Náboženského st ediska Velehrad v ím. Protože poutní d m není obyvatelný, konference st ediska se konala v eské koleji Nepomucenum (nedaleko Lateránu). Hlavními tématy byly oprava poutního domu, setkání s italskými architekty, stav financí a vyhlídky do budoucnosti. Sch zi vedl P. Antonín Špa ek SDB. a biskup Mons. Václav Malý. P ítomno bylo 23 len st ediska z celkového po tu 39. Po mnoha letech byl mezi námi i poslední žijící zakladatel náboženského st ediska Prof. Dr. Mons. Karel Skalický, žijící v eských Bud jovicích. Jak víme, d m je od po átku letošního roku uzav en. Nejprve bylo t eba d m vyst hovat. Obytné místnosti, kuchyn, kancelá e, celé zázemí. Našt stí Nepomucenum velkoryse uvolnilo svoje sklepní prostory, kam bylo veškeré použitelné za ízení Velehradu uskladn no (dve e, sk ín, postele a mnoho dalšího). P i oprav se zjistilo, že rozsah prací bude mnohem v tší, než se p vodn p edpokládalo. Nap. veškeré rozvody, odpady a elektroinstalace musí být vym n ny. Sou ástí sch ze byla návšt va staveništ, seznámení se sou asným stavem opravy. Finan ní situace: Oprava se odhaduje na 1,8 mil.. Celková suma dar je K a Z N mecka i Švýcarska byly p edány dary od krajan, které došly na konta misií. Srde ný dík všem dárc m. S radostí jsme p ijali zprávu Otce biskupa Mons. Václava Malého, že eská biskupská konference je ochotna poskytnout p j ku na opravu domu. Konkrétní podmínky se up es ují. Pro krajany v eské republice bylo z ízeno eské konto v bance Uni Credit. íslo ú tu je /2700. IBAN: CZ Konto v N mecku: Tschechische Katholische Gemeinde in München IBAN: DE BIC: GENODEF1MO5 "Spende für Rom" Kontaktní adresa a konto v Itálii: (www.velehrad.net) CENTRO RELIGIOSO BOEMO VELEHRAD - Via delle Fornaci 200, Roma vedoucí domu: P. Jaromír Zádrapa SDB IBAN: IT 34 I BIC: PASCITM1383 Banka: Monte dei Paschi di Siena; Via delle Fornaci 2/4/6; Roma Za každý dar up ímné Pán B h zapla! Aktuální fotografie z opravy poutního domu. 6

7 Národní eucharistický kongres v eské republice Od druhé poloviny 19. století se v katolické církvi konají Eucharistické kongresy na r zných úrovních: diecézní, národní i celosv tové. Jejich hlavním tématem je Eucharistie, tedy T lo a Krev Pán v Nejsv t jší svátosti. Kongresy jsou hlavním projevem úcty k Eucharistii mimo mši svatou. Národní eucharistický kongres 2015 je první akce tohoto druhu konaná v eské republice. O jeho vyhlášení rozhodla eská biskupská konference v ervenci 2014 na Velehrad. Vyvrcholením bude sympózium, které se má uskute nit od 15. do 17. íjna 2015 v Brn, se záv re nou mší na Zelném trhu. Pro p ípravu na kongres ve farnostech v první polovin roku 2015, která bude dovršena o slavnosti T la a Krve Pán, byla vyhlášena tato témata: leden eucharistie a jednota únor eucharistie a spole enství b ezen eucharistie a solidarita duben eucharistie a evangelizace kv ten eucharistie a Maria erven obnovení slavení eucharistie Modlitba za Národní eucharistický kongres 2015 Bože, náš nebeský Ot e, d kujeme Ti, že s námi uzavíráš z lásky smlouvu novou, v nou, nejsv t jší, když nám Kristus na oltá i dává Svoje T lo a Krev. U nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat. Požehnej, a náš Národní eucharistický kongres v nás obnoví ctnosti víry, lásky, nad je a sílu k jednot a vzájemnosti, aby spole enství Církve neslo sv tu radostnou zv st. Na p ímluvu Matky Boží, a s novou a hlubší úctou p ijímáme T lo a Krev Tvého jediného Syna, který s Tebou v Duchu Svatém v n žije a kraluje. Amen. Ot e náš, Zdrávas Maria. N mecko naše farnost P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München 089/ , fax: 089/ sál Velehradu: Dachauerstr. 23, München kancelá : bankovní spojení: IBAN: DE BIC: GENODEF1MO5 Prelát Pavel Ku era, Slune ní nám stí 1, Praha 5 Stod lky 00420/ P. Josef Ka ovský, Pfarramt St. Vitus, Utzenhofen, Kastl beim Amberg 09625/343 P. ThDr. Emil Valášek, Kühberg 9, Passau P. Waldemar Obr bski CMF Polnische Katholische Gemeinde, Hühnerweg 25, Frankfurt 0173/ Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, Petershausen 08137/99265 Jáhen Luboš Šourek, Seniorenheim, Köln am Rhein Jáhen Josef Jonáš, ernín 73, Zdice u Berouna 00420/ Slovenské katolické misie v N mecku: Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str München 089/ Pfr. Arpád Bernath (zodpov dný za Norimberk), Friedrichstr Veitsbronn 0911/ Pfr. Peter Ce uch, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str Frankfurt am Main 069/ Pfr. Peter Hudyma, August Bebel Str Mannheim 0621/

8 * Jsme jedna rodina * Všichni jsme brat i * Jsme jedna rodina * Opustili nás: Dr. Ing. Hans Hruschka, Starnberg let Georg Karl Misik, Hannover let Dr. Olga Venduláková, Mnichov let Eva Krack, Mnichov let Ing. Antonín Kafka, Stuttgart let Agneša Kalinová, Mnichov let Dr. Ilona Ku erová, Brno - d íve Frankfurt Naši jubilanti: 30 let Ludmila Šejstalová, Fürth ( ) Theresia Maria Kašparová, Fürth ( ) 35 let Eva Parasková, Mnichov ( ) 40 let Roman Bat k, Norimberk ( ) Clever Nzirorera, Krumbach ( ) Pavel Vl ek, Mnichov ( ) 50 let Andrea Vernerová, Praha - Mnichov ( ) Romana Hepptig, Friedrichsdorf ( ) Iveta Müller, Windsbach ( ) Renata Rieder, d íve Frankfurt ( ) 55 let Eva Kulík, Winnenden ( ) 65 let Josef Kijonka, Frankfurt ( ) Vladimír Rykl, Fürth ( ) 70 let Josef Novotný, Pforzheim ( ) Ji í Moudrý, Bad Vibel ( ) Hedvika Apold Kohl, Oberflockenbach ( ) Vigil Prok pek, Mannheim ( ) 75 let biskup František Radkovský, Plze ( ) Dr. Jaroslav Gerlich, Bischofsgrün ( ) Kristina Lon ák, Simmozheim ( ) Kv ta Nesvadba, Kempten ( ) 79 let biskup Petr Esterka, Kalifornie ( ) 85 let P emysl Žilka, Chorvatsko Fürth ( ) 100 let!! Imrich Kružliak, Mnichov ( ) a všichni, o jejichž jubileu jsme se nedozv d li. Pok t ní a vytrvají, v manželství a pokoj mají, zem elé vem do nebe, prosíme, Pane, tebe! A jubilant m? - Živió, živió,. Modlitba za papeže Františka Pane Ježíši Kriste, d kujeme ti, že jsi nám daroval papeže Františka. Prosíme t, žehnej mu v jeho náro né služb. Napl uj ho stále svým svatým Duchem, aby v jeho síle hlásal evangelium o tvém milosrdenství celému sv tu. Ochra uj ho ode všeho zlého a pošli mu dobré rádce a spolupracovníky. Napl uj ho svou láskou, aby t miloval nade všechno a s horlivostí i pastý skou láskou vedl Boží lid, který jsi mu sv il. Amen. karmelitán Vojt ch Kodet Pro dobrou náladu: Slyšel jsem, že v T eboni byla surov potla ena demonstrace proti váno ním svátk m. A kdo tam, prosím t, demonstroval? - Kap i. Dv blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro váno ní strome ek. Bloudí po lese, hodinu, dv, t i... Pak se ozve: Ivano, máš n co? - Ne, v bec nic. A ty? Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly n jaký stromek bez ozdob? Hlas Sv. Cyrila a Metoda Seelsorgebrief Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge in Deutschland Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München tisk Typografik, Plze 8

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen!

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Léto roku 2012 Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Ellwangen po ty icáté!?! Trochu jsem listoval v archivu eské misie. P edch dce našeho Hlasu se jmenoval Pastora ní

Více

Léto roku 2013. V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!

Léto roku 2013. V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen! Léto roku 2013 V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen! Socha sv. Cyrila a Metoděje v Brně 6. června 2013 posvětil v Brně na Petrově biskup Mons. Vojtěch Cikrle novou sochu věrozvěstů

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu 5/2000 4 MIILÍÍ FARNÍÍCII Vstupujeme do m síce íjna, který nás p ivádí do náru í Panny Marie. Spolu s ní se chceme p iblí it k Bohu, který nám ji dal jako sv j krásný dar. Na Marii chudé a ubohé vidíme,

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve 1 Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 P eklad z italštiny: Josef Kolá ek Text neprošel jazykovou úpravou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 1 z 8 ob asník dolnopo ernické farnosti vydávaný pro vnit ní pot ebu vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 Úvodník Je snad p st v cí úst? (Iz 58,5-7) Vá ení a milí tená i DoPoLí, brat i a

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 1 Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

Pro je 17. listopad tak významný?

Pro je 17. listopad tak významný? OMPUSE Obskurní Magazín Podez elý Už Svou Existencí 6/2004 Ahoj, kamarádi! Za ala zima, všichni se už t šíme na nadcházející Vánoce, p esto si v tomto ísle ješt m žeme zavzpomínat na slune né dny n kolika

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více