25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem"

Transkript

1 Vánoce roku 2014 ím: 12. listopadu 1989: "Toto je den, který u inil Hospodin, radujme se z n ho. Na oltá je povýšena ochránkyn církve v eských zemích Anežka eská.... Vaše pou nesmí kon it dnes. Její poslání si odnášejte do svého každodenního života." papež Jan Pavel II. 25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2015! p ejí duchovní, redakce a administrace tohoto listu

2 Jak to p ed 25 lety bylo? Mnozí z nás si svato e ení dodnes pamatujeme, pro jiné - pozd ji narozené je to již historie. Pro nás všechny vzpomíná historik Dr. Václav Vaško: "Kanonizace Anežky eské byla pro eské poutníky historickou událostí. P vodn m l papež Anežku svato e it v Praze na Strahovském stadionu. To ovšem komunistická moc odmítla z obavy, aby nedošlo k n jaké velké manifestaci. Vým nou za p esun akce do íma státní moc nebránila poutník m vycestovat. Desítky brigádník proto prom nily arcibiskupský palác na Hrad anech v Praze na cestovní kancelá, která pomáhala v ícím zajistit p epravu, valuty a další v té dob nezbytné formality. Velkolepá událost p išla na adu 12. listopadu 1989, kdy se tém 10 tisíc eskoslovenských poutník sešlo v chrámu sv. Petra ve Vatikánu. Práv tam papež Jan Pavel II. prohlásil Anežku P emyslovnu za svatou. Jeden z len ímského organiza ního výboru prohlašoval ješt m síc p ed kanonizací, že není t eba se vzrušovat, že z Prahy p ijede jen pár autobus s dob e "prokádrovanými poutníky," jejichž hlavní starostí budou nákupy. Podobn uvažovali i ve Vatikánu: z obavy, aby Svatý Petr nez stal poloprázdný, rozhodli, že s Anežkou bude svato e en i polský kapucín Adam Chmielowski. Z eskoslovenska však p ijely ty i zvláštní vlaky, p es sto autobus, letecký speciál a spousta v ících dorazila auty, a nešlo o zasloužilé soudruhy " Na p íprav svato e ení Anežky eské pracovaly dva výbory, jeden v ím, v ele s biskupem pro eský exil Jaroslavem Škarvadou (spolu s mnoha krajany, emigranty v zahrani í) a druhý v Praze, jemuž p edsedal pražský sv tící biskup Antonín Liška. P ed slavností oba týmy zasedaly v Nepomucenu. "Dva dny p ed svato e ením vypadalo vše beznad jn chaoticky, nebylo lov ka, který by nám byl p esn ekl, co a jak se bude dít. Báli jsme se, že vše skon í fiaskem a prosili jsme Anežku, aby nás svou p ímluvou ochránila p ed mezinárodní ostudou. Znalci pom r nás však uklid ovali: "Nebojte se, vše dopadne dob e, Italové jsou sice bordelá i, ale zato geniální improvizáto i." O pravdivosti t chto slov jsem se p esv d il hned p íští den, kdy jsme v chrámu svatého Petra m li generální zkoušku s hlavním papežským ceremoná em - biskupem Mons. Pietro Marinim: tení, p ímluvy, ob tní dary, zp vy. Vše zapadalo do sebe." Obrázek na první stran Hlasu: Anežka eská, obraz pro svato e ení v ím namaloval Gustav Makarios Tauc, Wiesbaden. O 10 let pozd ji namaloval svatou Anežku pro katedrálu sv. Víta v Praze. vlevo: krajané z N mecka p i svato e ení Úvodní program se odehrával v aule Pavla VI. Poprvé od svého postavení byla plná esky a slovensky mluvících lidí. Z titulu místop edsedy výboru pro Desetiletí duchovní obnovy promluvil Dr. Tomáš Halík: "Anežka se jist p imlouvala za nás v dobách nejt žších, a tak oprávn n myslíme dnes na dávné proroctví: Až bude svato e ena, bude v echách kone n dob e. Cítíme p íchod t chto lepších dob ve vzduchu jako jarní vánek, dotýkající se našich srdcí." Trochu zm nil proroctví z 15. století, které slibovalo: "Až se najde její hrob, bude v echách dob e." (najít hrob byla podmínka svato e ení) S ohromným nadšením, potleskem a skandováním "A žije kardinál Tomášek," vešel uprost ed úvodního programu do auly muž, jehož životní cesta vrcholila ve chvíli, kdy eská církev jím vedená, a celý národ, stál na prahu svobody. Byl-li ovacemi uvítán kardinál Tomášek, jak potom vyjád it nadšení, jakým byl p i svém p íchodu pozdravován papež Jan Pavel II.? Svatý Otec byl viditeln dojat. Usmíval se, znovu a znovu žehnal. Mohutn zn l v záv ru audience zp v svatováclavského chorálu, eskoslovenské hymny, starobylé písn Hospodine, pomiluj ny. Mnohokrát zazn lo Kristus vít zí, Kristus kraluje; latinsky i esky. Skandované volání "A žije Svatý otec!" a "Papež do Prahy!" provázelo Jana Pavla p i odchodu z auly. Každý se ho cht l dotknout. Podával ruce vpravo, vlevo. Téhož dne odpoledne jsme se ješt zú astnili mše svaté v chrámu svatého Pavla za hradbami. Hlavním celebrantem byl slovenský kuriální kardinál Jozef Tomko. Liturgie byla trojjazy ná, zpívali jsme ze zp vní k, které nám byly rozdány, esky, slovensky a n mecky. Organiza n p ipravili tuto mši naši n me tí p átelé z Ackermann-Gemeinde, kte í si zachovali vztah ke své staré vlasti a Anežku P emyslovnu považují stejn tak za svou jako my. podle knihy Václava Vaško: Ne vším jsem byl rád 2

3 SvatoĜeþením Anežky ýeské dostala Sametová revoluce neþekaný spád V nedčli 12. listopadu 1989 dopoledne v bazilice sv. Petra ve Vatikánu pĝi slavnostní bohoslužbč prohlásil papež Jan Pavel II. blahoslavenou Anežku ýeskou a Alberta Adama Chmielowského svatými! Slova svatoĝeþení: "Ke cti Svaté a nerozdílné Trojice, pro povznesení katolické víry a povzbuzení kĝesģanského života, mocí našeho Pána Ježíše Krista, svatých apoštolĥ Petra a Pavla a naší, po zralém uvážení a vzývání božské pomoci i po poradč s našimi þetnými bratry, potvrzujeme a prohlašujeme blahoslavenou Anežku ýeskou a blahoslaveného Alberta Adama Chmielowského svatými! Zapisujeme je do seznamu svatých a ustanovujeme, že jim má být v celé Církvi vzdávána zbožná úcta. Fotografie zleva: Svatý Otec Jan Pavel II. s þeskými poutníky - bazilika sv. Petra pĝi svatoĝeþení - kardinál František Tomášek A po 25 letech - oslavy v Praze V sobotu 15. listopadu 2014 se ve zcela zaplnčné katedrále sv. Víta, Václava a VojtČcha uskuteþnila dčkovná mše svatá, bčhem níž jsme si pĝipomínali dílo svaté Anežky ýeské i její svatoĝeþení pĝed 25 lety. ZároveĖ to bylo podčkování za 25 let svobody v naší zemi. Hlavním celebrantem bohoslužby byl "Vatikánský muž þíslo 2" - státní sekretáĝ kardinál Pietro Parolin. PĜišli jsme do pražské katedrály, abychom podčkovali za velké dary, kterých se nám dostalo pĝed pčtadvaceti lety. Abychom podčkovali Bohu, našim národním patronĥm v þele se svatým Václavem; dnes ale pĝedevším sv. Anežce. Nenarodili se svatými, svatými se stali svou stateþnou včrností Kristu a dĥslednou obhajobou pravdy a spravedlnosti. kardinál Dominik Duka Anežka nám zanechala bohaté duchovní dčdictví: živé svčdectví své lásky k Bohu prostĝednictvím 'služby lásky' chudým, nemocným a potĝebným. Tato služba lásky je podstatným rozmčrem poslání církve a je neoddčlitelným prvkem její samotné podstaty." z promluvy kardinála P. Parolina Bohoslužba byla zakonþena krátkou modlitbou za národ; vedli ji biskup Václav Malý a zástupci ekumeny. Pak navázalo setkání na Hradþanském námčstí, které pĝipomnčlo listopadové události roku 1989 pohledem jejich úþastníkĥ. ZaznČla napĝ. Modlitba pro Martu a biskup Václav Malý pĝeþetl z balkonu arcibiskupského paláce dopis Františka kardinála Tomáška, který napsal po návratu z Ĝímské kanonizace Anežky ýeské. KnČz Václav Malý jej 23. listopadu 1989 þetl z balkonu Melantrichu. Následující fotografie jsou z dčkovné bohoslužby v Praze, vpravo je modlitba ve Svatováclavské kapli. 3

4 SPRECHER ýeské DUCHOVNÍ SLUŽBY V NċMECKU 7. záĝí: Bohoslužba pro hospodyėky na pouti v Sušici. 28. záĝí: Bohoslužba národĥ v MnichovČ (Gottesdienst der Nationen) Ĝíjna: Zasedání ýeského náboženského stĝediska v ěímč. Z NČmecka se zúþastnil P. Bohuslav Švehla, z Rakouska P. ThDr. Jan Horák SDB. a Pavla Carmignato, ze Švýcarska P. Antonín Špaþek SDB. a další þlenové stĝediska. Z vlasti pĝiletčli Otec biskup Václav Malý, Mons. Karel Skalický, Mons. Jan Mráz, P. František Koutný, P. Jaroslav HĤlle, jáhen Josef Jonáš a další. NechybČl Ĝímský tým stĝediska a vedení Nepomucena. Protože se Ĝímský Velehrad opravuje, probčhlo jednání v Nepomucenu. Zaþátkem prosince vyšel zimní Hlas. SouþasnČ s ním byly vydány regionální listy. Postní duchovní obnova na Svaté HoĜe u PĜíbrami bude bĝezna Duchovní doprovod: Mons. Josef Žák, generální vikáĝ plzeėské diecéze. Spolupracují: jáhen Josef Jonáš a P. Bohuslav Švehla. Cena za pobyt a jídlo: 1000 Kþ V exerciþním domč jsou včtšinou dvoulĥžkové pokoje. Dopravu si každý organizuje sám. PĜihlášky zašlete nebo zatelefonujte do konce února 2015 na Velehrad v MnichovČ. Svatá Hora u PĜíbrami - loėské exercicie 43. ýeská národní pouģ ke sv. MetodČjovi v Ellwangen bude v sobotu 4. þervence Každý rok se setkáváme v Ellwangen, na místč, kde byl včznčn svatý MetodČj (v letech ). PouĢ v Ellwangen patĝí k tradicím ýeské duchovní služby v NČmecku. POMOZTE NÁM POMÁHAT! Vašeho dárku (pĝiložená složenka) pod vánoþní stromek duchovní služby bude použito pro náklady spojené s vydáváním Hlasu, pro potĝebné krajany v NČmecku i pro podporu církve ve vlasti. DČkujeme! Z Vašich darĥ jsme letos mohli sponzorovat exercicie na Svaté HoĜe, pouģ do Ellwangen, zaplatit poštovné pro Hlas, sociální výdaje a mnohé další. UpozornČní pro všechny dárce: Misie nemá oprávnční vydávat potvrzení pro daėové úþely v NČmecku, to vydává mnichovské arcibiskupství. Potvrzení o darech (pro daėové úþely) z arcibiskupství je pro Finanzamt potĝebné až od þástky 200. Posíláme je vždy do konce února. Pokud by nčkdo potvrzení nedostal, aģ nás v MnichovČ vþas upozorní. Pro všechny ostatní dary staþí daėovému úĝadu doložit kopii pĝevodního pĝíkazu (prĥpis složenky), popĝ. kopii výpisu z úþtu. 4

5 Dv d ležité zprávy Stuttgart a Frankfurt: St hování z kostela do kostela: od sv. Št pána do sv. Clemens ve Stuttgartu Od adventu budou eši i Slováci slavit svoje bohoslužby v kostele St. Clemens Stuttgart West-Botnang. Adresa kostela je St. Clemens, Lorzingerstr. 21, Stuttgart. Spojení: U2, U9, vystoupit hned za tunelem: Lindpaitnerstr - asi 10 minut p šky po schodech nahoru nebo oklikou po Lindtpaitnerstr.; pop. jednu stanici autobusem. 91 (viz foto kostela a mapka). Protože St. Clemens bývala donedávna samostatnou farností, jsou ve farním sále asto r zné akce. N které termíny eských i slovenských bohoslužeb a setkání budeme muset p íští rok p izp sobit. "Náš bývalý" kostel St. Stephan, Rottenwaldstr. se od adventu nebude používat. Hledá se jeho další využití, pop. prost edky pro jeho sanaci. P. Waldemar Obr bski CMF se lou í ve Frankfurtu V sobotu 20. prosince v 16 hodin budeme mít ve Frankfurtu slavnostní adventní bohoslužbu na pod kování. P ij te se rozlou it s P. Waldemarem a pod kovat mu za jeho p sobení mezi námi. P. Waldemar se od 1. ledna 2015 st huje na nové místo ve Vídni. Tím také eská komunita ve Frankfurtu ztrácí svého kn ze. Slovenský kn z ve Frankfurtu P. Peter Ce uch je ochoten mít pro naši skupinu v kostele Herz Jesu bohoslužby ješt n kolik m síc. To prakticky znamená, že jsou zajišt ny bohoslužby leden - únor NAŠE VÁNOCE 2014: FRANKFURT-OBERRAD Herz-Jesu-Kirche, Mathildenstr. 30, Frankfurt am Main sobota 20. prosince, 4. ned le adventní v hodin ZIRNDORF Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche), Bergstr. 20, Zirndorf (blízko nádraží) ned le 28. prosince, Svátek Svaté Rodiny v hodin STUTTGART Pozor, zm na kostela: St. Clemens, Lorzinger Str. 21, Stuttgart - Botnang ned le 21. prosince, 4. ned le adventní ve hodin - esky st eda 24. prosince, p lno ní ve hodin - slovensky pátek 26. prosince, sv. Št pán ve hodin - esky MNICHOV St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, München st eda 24. prosince p lno ní ve hodin slovensky tvrtek 25. prosince Boží hod váno ní v 9 45 hodin esky pátek 26. prosince sv. Št pán v 9 45 hodin slovensky ned le 28. prosince Svátek Svaté Rodiny v 9 45 hodin esky tvrtek 1. ledna 2015 Nový rok v 9 45 hodin esky úterý 6. ledna 2015 T i králové v 9 45 hodin slovensky Srde n zveme na váno ní bohoslužby. 5

6 Zasedání st ediska Velehrad v ímském Nepomucenu, spole ná fotografie a budova Nepomucena. Pomozme opravit poutní d m v ím a p isp jme k jeho znovuotev ení! V íjnu se konala valná hromada Náboženského st ediska Velehrad v ím. Protože poutní d m není obyvatelný, konference st ediska se konala v eské koleji Nepomucenum (nedaleko Lateránu). Hlavními tématy byly oprava poutního domu, setkání s italskými architekty, stav financí a vyhlídky do budoucnosti. Sch zi vedl P. Antonín Špa ek SDB. a biskup Mons. Václav Malý. P ítomno bylo 23 len st ediska z celkového po tu 39. Po mnoha letech byl mezi námi i poslední žijící zakladatel náboženského st ediska Prof. Dr. Mons. Karel Skalický, žijící v eských Bud jovicích. Jak víme, d m je od po átku letošního roku uzav en. Nejprve bylo t eba d m vyst hovat. Obytné místnosti, kuchyn, kancelá e, celé zázemí. Našt stí Nepomucenum velkoryse uvolnilo svoje sklepní prostory, kam bylo veškeré použitelné za ízení Velehradu uskladn no (dve e, sk ín, postele a mnoho dalšího). P i oprav se zjistilo, že rozsah prací bude mnohem v tší, než se p vodn p edpokládalo. Nap. veškeré rozvody, odpady a elektroinstalace musí být vym n ny. Sou ástí sch ze byla návšt va staveništ, seznámení se sou asným stavem opravy. Finan ní situace: Oprava se odhaduje na 1,8 mil.. Celková suma dar je K a Z N mecka i Švýcarska byly p edány dary od krajan, které došly na konta misií. Srde ný dík všem dárc m. S radostí jsme p ijali zprávu Otce biskupa Mons. Václava Malého, že eská biskupská konference je ochotna poskytnout p j ku na opravu domu. Konkrétní podmínky se up es ují. Pro krajany v eské republice bylo z ízeno eské konto v bance Uni Credit. íslo ú tu je /2700. IBAN: CZ Konto v N mecku: Tschechische Katholische Gemeinde in München IBAN: DE BIC: GENODEF1MO5 "Spende für Rom" Kontaktní adresa a konto v Itálii: (www.velehrad.net) CENTRO RELIGIOSO BOEMO VELEHRAD - Via delle Fornaci 200, Roma vedoucí domu: P. Jaromír Zádrapa SDB IBAN: IT 34 I BIC: PASCITM1383 Banka: Monte dei Paschi di Siena; Via delle Fornaci 2/4/6; Roma Za každý dar up ímné Pán B h zapla! Aktuální fotografie z opravy poutního domu. 6

7 Národní eucharistický kongres v eské republice Od druhé poloviny 19. století se v katolické církvi konají Eucharistické kongresy na r zných úrovních: diecézní, národní i celosv tové. Jejich hlavním tématem je Eucharistie, tedy T lo a Krev Pán v Nejsv t jší svátosti. Kongresy jsou hlavním projevem úcty k Eucharistii mimo mši svatou. Národní eucharistický kongres 2015 je první akce tohoto druhu konaná v eské republice. O jeho vyhlášení rozhodla eská biskupská konference v ervenci 2014 na Velehrad. Vyvrcholením bude sympózium, které se má uskute nit od 15. do 17. íjna 2015 v Brn, se záv re nou mší na Zelném trhu. Pro p ípravu na kongres ve farnostech v první polovin roku 2015, která bude dovršena o slavnosti T la a Krve Pán, byla vyhlášena tato témata: leden eucharistie a jednota únor eucharistie a spole enství b ezen eucharistie a solidarita duben eucharistie a evangelizace kv ten eucharistie a Maria erven obnovení slavení eucharistie Modlitba za Národní eucharistický kongres 2015 Bože, náš nebeský Ot e, d kujeme Ti, že s námi uzavíráš z lásky smlouvu novou, v nou, nejsv t jší, když nám Kristus na oltá i dává Svoje T lo a Krev. U nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat. Požehnej, a náš Národní eucharistický kongres v nás obnoví ctnosti víry, lásky, nad je a sílu k jednot a vzájemnosti, aby spole enství Církve neslo sv tu radostnou zv st. Na p ímluvu Matky Boží, a s novou a hlubší úctou p ijímáme T lo a Krev Tvého jediného Syna, který s Tebou v Duchu Svatém v n žije a kraluje. Amen. Ot e náš, Zdrávas Maria. N mecko naše farnost P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München 089/ , fax: 089/ sál Velehradu: Dachauerstr. 23, München kancelá : bankovní spojení: IBAN: DE BIC: GENODEF1MO5 Prelát Pavel Ku era, Slune ní nám stí 1, Praha 5 Stod lky 00420/ P. Josef Ka ovský, Pfarramt St. Vitus, Utzenhofen, Kastl beim Amberg 09625/343 P. ThDr. Emil Valášek, Kühberg 9, Passau P. Waldemar Obr bski CMF Polnische Katholische Gemeinde, Hühnerweg 25, Frankfurt 0173/ Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, Petershausen 08137/99265 Jáhen Luboš Šourek, Seniorenheim, Köln am Rhein Jáhen Josef Jonáš, ernín 73, Zdice u Berouna 00420/ Slovenské katolické misie v N mecku: Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str München 089/ Pfr. Arpád Bernath (zodpov dný za Norimberk), Friedrichstr Veitsbronn 0911/ Pfr. Peter Ce uch, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str Frankfurt am Main 069/ Pfr. Peter Hudyma, August Bebel Str Mannheim 0621/

8 * Jsme jedna rodina * Všichni jsme brat i * Jsme jedna rodina * Opustili nás: Dr. Ing. Hans Hruschka, Starnberg let Georg Karl Misik, Hannover let Dr. Olga Venduláková, Mnichov let Eva Krack, Mnichov let Ing. Antonín Kafka, Stuttgart let Agneša Kalinová, Mnichov let Dr. Ilona Ku erová, Brno - d íve Frankfurt Naši jubilanti: 30 let Ludmila Šejstalová, Fürth ( ) Theresia Maria Kašparová, Fürth ( ) 35 let Eva Parasková, Mnichov ( ) 40 let Roman Bat k, Norimberk ( ) Clever Nzirorera, Krumbach ( ) Pavel Vl ek, Mnichov ( ) 50 let Andrea Vernerová, Praha - Mnichov ( ) Romana Hepptig, Friedrichsdorf ( ) Iveta Müller, Windsbach ( ) Renata Rieder, d íve Frankfurt ( ) 55 let Eva Kulík, Winnenden ( ) 65 let Josef Kijonka, Frankfurt ( ) Vladimír Rykl, Fürth ( ) 70 let Josef Novotný, Pforzheim ( ) Ji í Moudrý, Bad Vibel ( ) Hedvika Apold Kohl, Oberflockenbach ( ) Vigil Prok pek, Mannheim ( ) 75 let biskup František Radkovský, Plze ( ) Dr. Jaroslav Gerlich, Bischofsgrün ( ) Kristina Lon ák, Simmozheim ( ) Kv ta Nesvadba, Kempten ( ) 79 let biskup Petr Esterka, Kalifornie ( ) 85 let P emysl Žilka, Chorvatsko Fürth ( ) 100 let!! Imrich Kružliak, Mnichov ( ) a všichni, o jejichž jubileu jsme se nedozv d li. Pok t ní a vytrvají, v manželství a pokoj mají, zem elé vem do nebe, prosíme, Pane, tebe! A jubilant m? - Živió, živió,. Modlitba za papeže Františka Pane Ježíši Kriste, d kujeme ti, že jsi nám daroval papeže Františka. Prosíme t, žehnej mu v jeho náro né služb. Napl uj ho stále svým svatým Duchem, aby v jeho síle hlásal evangelium o tvém milosrdenství celému sv tu. Ochra uj ho ode všeho zlého a pošli mu dobré rádce a spolupracovníky. Napl uj ho svou láskou, aby t miloval nade všechno a s horlivostí i pastý skou láskou vedl Boží lid, který jsi mu sv il. Amen. karmelitán Vojt ch Kodet Pro dobrou náladu: Slyšel jsem, že v T eboni byla surov potla ena demonstrace proti váno ním svátk m. A kdo tam, prosím t, demonstroval? - Kap i. Dv blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro váno ní strome ek. Bloudí po lese, hodinu, dv, t i... Pak se ozve: Ivano, máš n co? - Ne, v bec nic. A ty? Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly n jaký stromek bez ozdob? Hlas Sv. Cyrila a Metoda Seelsorgebrief Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge in Deutschland Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München tisk Typografik, Plze 8

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2014!

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2014! Vánoce roku 2013 Jsou Vánoce! Naše tápající lidstvo þeká na tebe, betlémské DítČ, jež pĝicházíš zjevit Otcovu lásku. Ty, Králi pokoje, nás vybízíš právč dnes, abychom se nebáli a otevĝeli dokoĝán svá srdce

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

podzim roku 2012 10. Národní svatováclavská pouģ ve Staré Boleslavi se koná v pátek 28. záĝí 2012 v 10 hodin

podzim roku 2012 10. Národní svatováclavská pouģ ve Staré Boleslavi se koná v pátek 28. záĝí 2012 v 10 hodin podzim roku 2012 10. Národní svatováclavská pou ve Staré Boleslavi se koná v pátek 28. zá í 2012 v 10 hodin Bu strážcem, Václave svých ech, chra laskav je v dobách všech, a mír, kterýs jim vyprosil, tak

Více

FARNOST DOLNÍ LOUČKY KOSTEL SV. MARTINA

FARNOST DOLNÍ LOUČKY KOSTEL SV. MARTINA 1.1. 2012 NEDĚLE 9:00 2.1. PONDĚLÍ Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Za rodinu Jurných, Janíčkovu a Kubíčkovu Za Stanislava a Věru Večerovy a celou rodinu Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen!

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Léto roku 2012 Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Ellwangen po ty icáté!?! Trochu jsem listoval v archivu eské misie. P edch dce našeho Hlasu se jmenoval Pastora ní

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším!

na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším! Léto roku 2014 Srde n zveme na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším! papež František Marko Rupnik

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2013!

Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2013! Vánoce roku 2012 Bůh vzal na sebe lidskou slabost, aby z ní učinil sílu a abychom ji dokázali snáze přijímat u sebe i u druhých. Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2013! přejí duchovní, redakce

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 11. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 9 číslo 6 červen 2016

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 9 číslo 6 červen 2016 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 9 číslo 6 červen 2016 OSLAVY S LEGENDOU Když jsem se dozvěděla, že letošní Den matek bychom mohli oslavovat za přispění paní Yvetty Simonové, moc mě to potěšilo.

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Léto roku 2013. V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!

Léto roku 2013. V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen! Léto roku 2013 V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen! Socha sv. Cyrila a Metoděje v Brně 6. června 2013 posvětil v Brně na Petrově biskup Mons. Vojtěch Cikrle novou sochu věrozvěstů

Více

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti spolku v roce 2015... 5 Plány do roku 2016... 8 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 12 prosinec 2015 ADVENT Vzpomínáte si na čas, kdy jste byli zamilovaní? Na to, jak jste se těšili na schůzku, když jste věděli, že váš milý už brzy

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 I. ÚVOD 1. Pán Ježíš Kristus povolává jednotlivé členy církve do rozličné služby prostřednictvím jejich o darování dary Ducha svatého (Ř 12,3-8; 1Kor 12; Ef 4, 11-12) 2. 2. Působením

Více

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 20. října 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VESMÍR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VESMÍR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VESMÍR OBSAH : 1. Úvodem k činnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2009 5. Poděkování dárcům 6. Kontaktní údaje 7. Závěr 1.Úvodem k činnosti

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2016

V Ř E S K O V Á K březen 2016 V Ř E S K O V Á K březen 2016 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, od 10.4. budou v platnosti tři nové obecní vyhlášky, č.1 o místním poplatku ze psů, č.2 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi Škola: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Učitel: Mgr. Vladimíra Koucká Žáci: Antonie Holečková, Klára Kudláčková, Barbora Šrámková Třída: 8. ročník Pavel Bratinka aneb Od metaře

Více

podzim roku 2013 Světové dny mládeže Rio de Janiero 23. 28. července 2013 Dny víry, nadšení, dny evangelizace celého světa.

podzim roku 2013 Světové dny mládeže Rio de Janiero 23. 28. července 2013 Dny víry, nadšení, dny evangelizace celého světa. podzim roku 2013 Světové dny mládeže Rio de Janiero 23. 28. července 2013 Dny víry, nadšení, dny evangelizace celého světa. Díky, Otče Františku za tvá povzbuzení mladým a překvapivě i starším. František

Více

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností naší MO a nastínil úkoly pro další období. Rok

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V BŘEZENU 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V BŘEZENU 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V BŘEZENU 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628 001, 628

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Obecního úřadu Chrášťany

Obecního úřadu Chrášťany červenec září 2015 Obecního úřadu Chrášťany Vážení spoluobčané, krásné léto je v plném proudu a dá se říct, že nám všem připravilo doslova horké chvilky. Velké sucho a nedostatek srážek přinesl problémy

Více

10.12.2011 49/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

10.12.2011 49/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 10.12.2011 49/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 10. prosince 2011 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování:

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování: Pracovní stáž v domově mládeže Německo, Lanshut Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008 Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut Doprava: Doprava do Německa je poměrně snadná. Lze se na stáž

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán ať nás provází po celý život!

Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán ať nás provází po celý život! Velikonoce roku 2012 Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán ať nás provází po celý život! 2 Meditace: Umění žít Umění ţít není samozřejmě ţádnou jednoduchou uměleckou disciplínou, na ţádné umělecké škole se jí

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 V Pardubicích 21. 1. 2014 za představenstvo Dita Kes Poustecká, Denisa Lechnýřová

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 9 číslo 5 květen 2016 CESTY KOLEM SVĚTA S CHARITOU OČIMA ŽÁKYNĚ ZŠ HALENKOV Pracovníci této organizace se nejen starají o nemocné lidi, ale tento rok pořádají

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Na úvod této výroční zprávy bych chtěl vyjádřit radost z dobře vykonané práce ve středisku Eljon o.p.s. a vděčnost všem, kdo naše centrum jakýmkoliv způsobem během uplynulého roku 2011 podpořili.

Více

Zápis z lenské sch ze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek

Zápis z lenské sch ze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek Zápis z lenské sch ze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek Datum: 11. listopadu 2010 Místo konání: Univerzita Pardubice Fakulta restaurování Litomyšl Sch zi vedl: Luboš Macha ko P ítomni: 15 len

Více

Dotační program Náklady v Kč Požadavky v Kč Dotace v Kč. Program I 3 583 811 000 3 467 706 800 298 499 400

Dotační program Náklady v Kč Požadavky v Kč Dotace v Kč. Program I 3 583 811 000 3 467 706 800 298 499 400 Příloha č. 1 Rozdělení neinvestičních dotací MŠMT pro rok 2015 Dotační program Náklady v Kč Požadavky v Kč Dotace v Kč Program I 3 583 811 000 3 467 706 800 298 499 400 Program II 571 758 000 492 950 500

Více

Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci CPK - CHRPA www.cpkchrpa.cz

Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci CPK - CHRPA www.cpkchrpa.cz Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci CPK - CHRPA Výroční zpráva 2004 www.cpkchrpa.cz Vážení přátelé našeho občanského sdružení, miliony let před okamžikem kdy se na naší planetě objevil první člověk,

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006

107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Změna: 150/2009 Sb. Parlament se usnesl

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Čeští studenti v městě Hermeskeil. Úterý 8. 4. 2008 neděle 13. 4. 2008

Čeští studenti v městě Hermeskeil. Úterý 8. 4. 2008 neděle 13. 4. 2008 Čeští studenti v městě Hermeskeil Úterý 8. 4. 2008 neděle 13. 4. 2008 Byli jsme v Hermeskeil!!! Po několikaměsíční práci na mezinárodním etwinning projektu spolu s Erich Kästner Realschule a po únorové

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

VÝJIMEČNÉ ZASLÍBENÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘE ROBERT E. LEMON

VÝJIMEČNÉ ZASLÍBENÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘE ROBERT E. LEMON ZPRÁVA HOSPODÁŘE VÝJIMEČNÉ ZASLÍBENÍ ROBERT E. LEMON Miliony adventistů sedmého dne na celém světě se každý týden shromažďují pospolu, aby uctívali svého stvořitele. Žijí na různých místech, v různých

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2013 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Rychnovské listy říjen - prosinec 2013

Rychnovské listy říjen - prosinec 2013 Rychnovské listy říjen - prosinec 2013 Příprava rozpočtu obce pro rok 2014 zastupitelé se dohodli na postupu přípravy rozpočtu obce pro rok 2014. Veřejné projednání rozpočtu obce bude na 24. zasedání v

Více

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L. SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L. Výroční zpráva 2015 SPMP SPMP je zkratka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Celostátní organizace SPMP je zapsaný spolek, který sdružuje lidi

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_03. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 28. září. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_03. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 28. září. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

SEŠIT III. Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SEŠIT III. Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod.

Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod. Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod. Přítomni : 16 členů dle prezenční listiny Omluveni: 15 členů Nepřítomni :

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2014 Měsíčník členů a přátel sboru V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Žalm 56:5, B21 strana 1 - říjen 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis ze schůze

Více

ROK 1953. Správa obce:

ROK 1953. Správa obce: ROK 1953 Správa obce: 14. 1. přijeli zástupci Jednoty z Písku do Horosedel, kde v čísle 26, bývalém hostinci uzavřeli smlouvu s p. Červenkou zařídit v tomto domě Jednotu. Toto jednání však provedli bez

Více

44. ročník DP Za Posledním puchýřem 2015 - Znojmo

44. ročník DP Za Posledním puchýřem 2015 - Znojmo 44. ročník DP Za Posledním puchýřem 2015 - Znojmo 13. - 15. 11. 2015 se ve Znojmě a okolí uskutečnil tradiční turistický pochod na závěr turistické sezóny. Akci připravil KČT Kudrna Brno, KČT Jihomoravská

Více

IN FORMACE A R N Í. Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti. 28. 1. 2007 Ročník IX. číslo 4 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMACE A R N Í. Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti. 28. 1. 2007 Ročník IX. číslo 4 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN FORMACE A R N Í 28. 1. 2007 Ročník IX. číslo 4 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ vébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více