LEDEN Ješt k po átk m modlitby And l Pán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 2013. Ješt k po átk m modlitby And l Pán"

Transkript

1 2011 noviny LEDEN 2013 XV Ješt k po átk m modlitby And l Pán Práv roku 1220 Práv se p roku epravuje se na p epravuje St ední 1220 Východ na St ední a Východ na- a nahrazuje p ítomnost Františka. Klade p ítom- základy k mírovému osídlení svatých míst františkánskými komunitami, jak na tom Františkovi záleželo po setkání se sultánem Melek-el Kamilem. Po svém návratu do rodného Arezza roku 1241 Benedetto v místním konventu ustanovuje, aby se zpívala antifona And l Pán zv stoval Marii práv za ve erního odbíjení zvon. Po svém návratu z Egypta a Svaté zem do vlasti roku 1220 se sv. František pouští do své malé vlastní k ížové výpravy : za íná rozesílat listy do všech kon in a klade na n takový d raz, že chce, aby byly p episovány a posílány dál. Z eteln se v tom projevuje jeho zkušenost s islámským prost edím. Pochopil, že Chvály nejvyššího Boha, které složil (název také používaný muslimy), pro své ší ení mezi lidem pot ebují jakési vyvolava e, jak se s tím setkal u muslim. Byl uchvácen jejich praxí, když vid l, jak muezzin p tkrát denn voláním vybízí v ící k modlitb salát. Ve svém nedlouhém Listu vládc m lidu burcuje: A tak velkou est prokazujte Pánu mezi lidem vám sv eným, aby každý ve er bylo n jakým poslem nebo n jakým jiným znamením ohlašováno, že všemohoucímu Pánu Bohu má všechen lid vzdávat chvály a díky. Jak taková chvála, sláva a est Pánu Bohu živému a pravému má vypadat, konkrétn ji uvádí v Listu kustod m ádu: Jeho chválu tak hlásejte a zv stujte všem národ m, aby každou hodinu a vždy, když zn jí zvony, všechen lid na celé zemi všemohoucímu Bohu vzdával chválu a dík. Za vlastního p vodce modlitby And l Pán je však považován jiný Menší bratr, Benedetto Sinigardi, kterého František oslovil svým kázáním U p íležitosti generální kapituly ádu roku 1263 v Pise, práv sv. Bonaventura (viz minulé Farní noviny) dává brat ím doporu ení: Brat i mají u it v ící, aby t ikrát zdravili Pannu Marii ve er, když je v konventu as jít ke kompletá i. Mají to d lat stejnými slovy, jakými and l Gabriel pozdravil Marii, tj. Zdrávas Maria. Podle p esv d ení rozší eného ve st edov ku totiž práv ve er and l Gabriel Marii oslovil. Františkánská provin ní kapitula v Padov roku 1294 na izuje brat ím: Ve všech konventech budou ve er t ikrát krátce zvonit zvony k poct Boží Matky. Všichni brat i mají v tu chvíli pokleknout a modlit se t ikrát: Ave Maria, gratia plena (do 15. století se ješt druhá polovina modlitby Zdrávas Maria neužívala). Na po átku 14. století už se ve erní zvon ní k modlitb And l Pán ší ilo po evropských m stech a v ím se ustanovilo roku V tšinou se v m stech spojovalo v Arezzu roku , takže roku 1214 vstoupil do ádu. Jeho životopisec uvádí, že m l v srdci stále pevnou touhu po mu ednictví a získal svolení odejít do zámo í. s praxí ve erního zakrývání ohn ( ignitegium ) a zavíráním m stských bran. Praxe poledního zvon ní je poprvé zmi ována roku 1386 v Praze! bratr Regalát

2 2. strana farní noviny leden 2013 farní noviny leden 2013 strana 3 Pomoc malomocným Pravideln jsme po mnoho let v tuto dobu uve ej ovali u p íležitosti Sv tového dne pomoci malomocným rozhovor s naším farníkem, akademickým malí em panem Ji ím Holým, zakladatelem a dlouholetým prezidentem neziskové organizace LL Likvidace lepry. Pan Holý se svou ženou svou práci v LL ukon ili a innost p edali arcibiskupství pražskému. 18. kv tna 2011 došlo v kostele sv. Ignáce v Praze k podepsání slavnostního ujednání mezi pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou a Ji ím Holým jakožto stávajícím p edsedou LL-Likvidace lepry o.s. Na základ tohoto ujednání p ešlo LL-Likvidace lepry o.s. pod arcibiskupství pražské a v jeho innosti tak nyní pokra uje Likvidace lepry-tb došlo v nemocnici Sv. Josefa v Bhilai Pahari k slavnostnímu otev ení sirot ince Bambino, o který se pan Holý také zasloužil. Sirot inec má nabídnout úto išt dvaceti sirotk m z okolí nemocnice. Prezidentem LL-TB je P. Dr. Vojt ch Eliáš. Kontakt: Likvidace lepry TB, Josefská 43/4, Praha 1 Malá Strana, tel Pan Ji í Holý nám napsal: Milá kové Pána Ježíše a Panny Marie! B hem své 19ti-leté tvorby LL, za pomoci Boží a p íznivc LL a dárc jsem obdržel mnoho duchovních dar. Nyní p i p íležitosti 31. ledna DNE POMOCI MALOMOC- NÝM se chci o jednom z nich s vámi pod lit. Cht l jsem jet do Indie (asi v roce 2002) poznat možnosti stavby nemocnice pro malomocné. Byl jsem varován, že se nevrátím. A tu jednoho dne, když jsem se ráno v posteli probudil a p emítal, uslyšel jsem za hlavou u pelesti postele hlas: Jsem Josef, P stoun Pána Ježíše. Nehnul jsem se a ekl si v sob už blázníš z toho náboženství. Bylo ticho. Neoto il jsem hlavu, bál jsem se. Ale pak jsem si v duchu ekl: Ale p ece jsi to slyšel. ekl jsem si: p edstav se. A také je-li to sv. Josef, ví ke komu p išel. A ekl jsem nahlas: Co si p eješ? Odpov d l: Ta p ání jsou veliká. Dove Jeho d ti do Indie. B h jim bude Otcem a já jim budu P stounem. Asi hodinu jsem se ani nepohnul. Jel jsem do Indie. A stalo se, co ekl P stoun Spasitele! Byla postavena jedna z nejkrásn jších a nejlevn jších nemocnic na sv t. Lé ba zdarma, lepra v oblasti nemocnice je tém vymýcená, škola, domov Bambino pro sirotky po malomocných. Vy, p íznivci LL a dárci, jste to Vy, kte í jste se vašimi modlitbami duchovn p enesli do Indie a stali se d tmi božími lásku k nedotknutelným prom nili ve skutek. V Lásce Boží! D kuji Bohu a vám všem, kte í celá léta a až dosud se zú ast ujete na pomoci stále ješt pot ebným, t m nejubožejším ve III. sv t malomocným a nemocným TBC. Zapla vám Pán B h! Spolu s Vámi se modlím, aby toto užite né dílo s pomocí Boží i nadále vzkvétalo. Ji í Holý Setkání mládeže v Římě až Na Setkání ty icet tisíc mládeže mladých k es an v letos Římě p ijelo 28. do íma, 12. aby až zde prožívalo setkání, které každoro n Na ty icet tisíc p es mladých Nový rok k es an po ádá ekumenická letos p ijelo komunita do íma, brat í aby z zde Taizé. prožívalo Jednou setkání, z akcí byla které ú ast každoro n na modlitb p es Nový s papežem rok po ádá Benediktem ekumenická XVI na komunita Svatopetrském brat í z nám stí Taizé. Jednou ve Vatikánu. z akcí byla Z naší farnosti se tohoto setkání zú astnili sourozenci Kudrnovi Jeník, Terezie a Anežka. O jejich radostném a nadšeném prožívání dn v ím sv d í zprávy, které posílali své ú ast na modlitb s papežem Benediktem XVI na Svatopetrském nám stí ve Vatikánu. Z naší farnosti se tohoto setkání zú astnili sourozenci Kudrnovi Jeník, Terezie a Anežka. O jejich radostném a nadšeném prožívání dn v ím sv d í zprávy, které posílali své rodin. Díky nim si i my m žeme p edstavit radost, která tam panovala. Ahoj rodin. Mamine ko, Díky nim tak si i jsme my m žeme v po ádku p edstavit dojeli do íma, radost, jedeme která metrem tam panovala. na p íjem, snad to bude dobrý, Ahoj Mamine ko, asi tu bude vážn tak jsme hodn v po ádku lidí. dojeli do íma, jedeme metrem na p íjem, Jeník snad to bude Tak dobrý, kone n asi tu bude jsme ubytovaní vážn hodn v salesiánské lidí. univerzit, pa í tady sluní ko a je horko! Jeník Ale máme se Tak zatím kone n dob e. jsme ubytovaní v salesiánské univerzit, pa í tady sluní ko a Terezie je horko! Ale máme M li se zatím jsme dob e. se hezky, váno ní ím je krásnej! Te jdu spát, po noci v autobuse Terezie jsem tak unavená, že M li nem žu jsme se fungovat. hezky, váno ní ím je krásnej! Te jdu spát, po noci v autobuse Terezie jsem tak unavená, Ahojte že nem žu mami, fungovat. kdybyste koukali na Noe, tak sedíme vpravo vedle papeže asi Terezie v 10. ad, kde sedávaj Ahojte mami, prezidenti, kdybyste má to koukali za ít v na 6, máme Noe, tak se krásn, sedíme jen vpravo je mali ko vedle zima. papeže asi Jeník v ad, kde Máme sedávaj se prezidenti, krásn! ím má je to nejkrásn jší za ít v 6, máme a papež! se krásn, T š se na jen vypráv ní! je mali ko zima. Terezie Jeník Máme se krásn! ím je nejkrásn jší a papež! T š se na vypráv ní! Terezie Dneska s Anežkou na 2 mších a ta jedna ve sv. Petrovi v 1. linii, nádhera, te se trmácíme Dneska Anežkou na mších ta jedna ve sv. Petrovi 1. linii, nádhera, te se trmácíme dom! dom! Socha Pia X., prosím, zjisti mi, kolikátý je od Benedikta XVI. Zítra jdeme do Pavla za Socha hradbami Pia X., a prosím, já si ho musím zjisti mi, najít kolikátý na zdi, je opravdu od Benedikta si užíváme! XVI. Zítra dobrou jdeme noc. do Terezie Pavla za hradbami a já si ho musím najít na zdi, opravdu si užíváme! Dobrou noc. Terezie Jojo, ím je úpln super, jen doprava a organizace jsou k plá i. Jeník Jojo, ím je úpln super, jen doprava a organizace jsou k plá i. Jeník Myslím na na vás, my my te te jdeme jdeme na na modlitbu modlitbu do do Santa Santa Maria Maria Magiore Magiore a pak a se pak toulat se toulat po ím po ím a koukat na na oh ostroj, oh ostroj, byli byli jsme jsme v v katakombách! Máme Máme se se super!! super!! Terezie Tak už jsem na na karimatce a jdu a jdu spát, spát, byli byli jsme jsme na krásném na krásném výhledu výhledu na ím na a ím vid li a miliony vid li miliony oh ostroj oh ostroj nad celým ímem. ímem. Krása! Terezie Dnes požehnání na na nám. sv. sv. Petra, Petra, Pantheon, modlitba modlitba v Pavlovi v Pavlovi za hradbami, za hradbami, super, super, jsme jsme unaveni, ale spokojeni! T ším T ším se na na vás! Trezie Maminko moje, jsme jsme na na cest cest dom, dom, moc moc se se na na Tebe Tebe t ším t ším a a na na vypráv ní, vypráv ní, p ijedete p ijedete pro pro nás? nás? Mn Mn už taky nebude platit open card, snad snad v v 55 hodin hodin ráno. ráno. Terezie

3 4. strana farní noviny leden 2013 farní noviny leden 2013 strana 5 Víra v Boha je dar. M žeme ho dostat kdykoli, ale je t eba o n j starostliv pe ovat. Rozhovor s mladou architektkou, spo ilovskou roda kou a konvertitkou Danielou Vávrovou nás o tom p esv d í. Z jakého rodinného zázemí pocházíš, prožila jsi d tství v Praze, máš sourozence? Pocházím z typické eské rodinky, ve které je táta, máma, chlape ek a hol i ka. Byl u nás vždy kladen d raz na rodinu a rodinné zázemí, a my s bráchou máme št stí, protože víme, že naši se mají moc rádi. Poznali se v 16ti letech v tane ních a od té doby jim to drží. Jinak jsem strávila skoro celý život zde na Spo ilov krom jednoho roku ve Francii. Celé d tství jsem prožila s ostatními d tmi na dolním nám stí a v hospodá ských uli kách, u nás v dom na p d, kde jsme m li základnu, a u babi ky a u d dy na horním Spo- ilov nad kostelem. Co jsi studovala a jakou profesní dráhu zvolila. Kde pracuješ a co t v práci napl uje? Vystudovala jsem architekturu na VUT v Praze a te pracuji jako architekt, dá se íct na volné noze. Na práci mám ráda tu tv r í stránku, ale t eba i kontakt s lidmi. Vždy m bavilo n co tvo it, a tak jsem necht la být léka kou jako moje máma. Spíš jsem to zd dila po d dovi, který si po ád n kam n co kreslil. Práce m napl uje. P ed t emi roky jsi se rozhodla nechat se pok tít. Co bylo iniciací pro tvé rozhodnutí? Zásadní zm na v mém život p išla, když jsem odjela do Francie a rozešla se tam s p ítelem, se kterým jsme byli osm let. M li jsme tam jet p vodn spolu, ale rozešli jsme se prakticky hned po p íjezdu. To byl pro m šok. Nikdy jsem v Pa íži p edtím nebyla, nikoho jsem tam neznala, do toho cizí e, nová škola, ešit ubytování ve tvrti, kde jsem se bála, protože tam chodili jen samí Afri ané, cizinci a p ist hovalci. Nic nefungovalo, spoustu v cí jsem neum la, p átelé nikde. Byl to rok napln ný až po okraj touhou po Bohu, která sice v mém život byla od za átku, ale te se stala nutností a každodenní pot ebou. Znala jsi n jaké v ící, spole enství, kte í t oslovili, motivovali? Ne, neznala. Na za átku to nem lo v bec žádný vliv, nikoho jsem neznala. Celý rok jsem hledala Boha na každém rohu a na konci pobytu jsem se bytostn bála, že ho ztratím p íjezdem do Prahy, a modlila jsem se, aby mi ukázal cestu. Vyslyšel m a ukázal mi ji, a i když jsem o katolících prakticky nic nev d la, ten hlas byl tak silný, že jsem šla zcela s d v rou za ním a zaklepala jsem na dve e našeho kostela. Tehdy už to byl náš Pán, kdo vedl mé kroky a nedovolil, abych se ve dve ích oto ila a utekla. Ke svátosti t p ipravoval otec eho. Jak na n ho vzpomínáš? Bylo to naprosto úžasné. Ujal se m a hned jsme za ali s p ípravou. Musím zopakovat, že jsem v d la opravdu naprosté kulové, a on m l tolik trp livosti! Vždy jsem také m la pocit, že spoustu v cí nechává hodn na mn. Nakousli jsme n jaké téma, o kterém jsem pak p emýšlela, a on mi nic nevnucoval. Pokaždé, když jsem pak zase p išla, a na n co se ptala, nebo se sv ovala, co se v mn d je, FARNÍCI vid la jsem, že má radost. asto d kuji, že jsem potkala práv jeho. Co zásadního se p ijetím svátosti k tu zm nilo ve tvém život? P ehodnocovala jsi své priority? S ím jsi m la problém? Zásadn se zm nilo úpln všechno. Celou dobu p edtím v mém život cosi chyb lo, cítila jsem takový nedostatek n eho neuchopitelného ale zcela podstatného, a nev d la jsem, kde to najít. Po k tu jsem v d la, že jsem našla, co jsem celý život hledala. Od té doby nic d ležitého nepostrádám. Zm nil se m j p ístup k okolí, k vnímání lidí, stala jsem se otev en jší. Za ala jsem toužit po istot tak, abych mohla být Pánu nablízku. Problém nebyl v bec v ni em, snad jen v tom, že jsem se vznášela na oblá ku zamilovanosti a ob- ROZHOVOR as jsem byla trochu nepraktická! Jak reagovalo tvé okolí rodina, p átelé. Moje rodina byla asi trochu p ekvapená, ale díky mé prababi ce, která byla hodn v ící a šla p íkladem, jsem m la cestu docela vyšlapanou. Myslím, že to naše vztahy možná ješt víc utužilo. N kdy je to samoz ejm trochu t žší, aby chápali, co m vede k r zným krok m, ale v celku je to v pohod. P átelé, to byl možná v tší o íšek. Hodn se to vyt íbilo. Jeden m j kamarád vypadal, že to asi nerozdýchá, dlouho jsme se pak radši nevídali. Po pár letech ale sám zavolal. Svých p átel si moc vážím, znamenají pro m hodn. KOLEM NÁS S DANIELOU VÁVROVOU Víru jim nijak nechci vnucovat, protože vím, že kdyby n kdo n co vnucoval mn, tak by m spíš odradil, a krom toho je kolem m ím dál tím víc lidí, kte í jsou také v ící. Jak t p ijalo místní farní spole enství, jak jsi se zapojila do života farnosti? Pomalu ale jist. Sice vím, že bych se mohla zapojit i víc, ale bohužel na to není moc as, když lov k pracuje, po ád n kde lítá. Párkrát jsem byla pomáhat uklízet v kostele, když jsem d lala diplom, a te jsem ráda, když stihnu alespo mši nebo páte ní spol o. Spol o m p ijalo takovou, jaká jsem, a za to jsem moc ráda. U nás je spousta skv lých lidí v bec. Vytvo ila sis n jaké náboženské rituály, co je pro tebe d ležité? D ležitá je pro m pravidelnost, ve erní modlitba spojená se zamyšlením se nad prožitým dnem. Jinak si myslím, že jsem otev ená tomu, ím m víra p ekvapí, a nechávám v ci plynout. A ono to plyne! Jak se ti da í jako konvertitce žít v dnešním sv t? Báje n! Myslím, že dnešní sv t a prost edí umož ují lov ku, aby se našel. M žu svobodn vyjad ovat sv j názor a nikdo m netrestá, nikdo mi nic nezakazuje. M žu cestovat a modlit se v kostele s ostatními lidmi v ím, v Pa íži, v Londýn... a prožívat tu krásnou sounáležitost a scházet se s p áteli nap í státy a národnostmi. Myslím, že si to málokdo uv domuje, ale je to opravdu dar žít v Evrop, a m to napl uje radostí. Zdánliv se nic ned je, ale ono se d je: je tu mír, hojnost všeho, svoboda. Je jen na nás, jak to uchopíme. Jaký vidíš osobn rozdíl mezi tradi n vychovávanými ve ví e a konvertity?

4 6. strana farní noviny leden 2013 farní noviny leden 2013 strana 7 Setkání ministrantů Rozdíl asi prakticky žádný. Každý si musí k Bohu dojít sám, a mn n kdy íkají, že by to také cht li prožít tak emotivn a naplno, jak jsem to prožila já. Myslím si ale, že je to zase vykoupeno tím, že jsem nezažila, co je to spole ná modlitba v rodin. Prom nilo se zásadn tvé prožívání Vánoc, jak jsi prožila ty letošní? Prožívání Vánoc je samoz ejm jiné. Hlubší, radostn jší. Bohatší o ten pravý smysl Vánoc. O t ch letošních Vánocích jsem navíc dostala nádherný dar, který jsem si hrozn moc p ála už n kolik let. Musím íct, že mám v život hrozn velké št stí. Takový lov k nem že než neustále d kovat a p eci nikdy nepod kuje dostate n. P ála bych si, aby to zažívali i všichni kolem m. Zjistila jsem, že opravdová d v ra v Pána se vyplácí, a p ináší s sebou n kdy to, v co lov k t eba ani nedoufal. Prost zázraky se d jí a já se budu na podzim vdávat. Co t eká v novém roce, máš n jaké p edsevzetí, t šíš se na n co? V novém roce m eká spousta práce, ale radostné práce. Pomoct také své nejlepší kamarádce se svatbou, rozjet naše architektonické studio a projekty a spoustu dalšího. P edsevzetí? Asi letos ne, ona ta p edsevzetí vždycky dopadají všelijak. T ším se úpln na všechno. P ipravila Michaela Tu ková Termín další ministrantské sch zky je 11. ledna. Tedy jak jsem již kdysi psal, vždy každý druhý pátek v m síci. Náplní prosincové sch zky bylo pochopení smyslu oku ování kadidlem a jeho praktické použití. Protože je tato ministrantská innost velice náro ná (jak z praktické tak teoretické ásti), zabralo nám to tém celou sch zku. Jelikož se ješt stále vyvíjejí a utvá ejí zm ny v ministrantování v našem kostele, na které jsme nebyli zvyklí, byl sou ástí druhé sch zky nácvik t chto zm n. Program na další sch zky je podobný, tedy procházení celé mše svaté, vždy s d razem na n kterou ást. Také bychom cht li podpo it zájemce o ministrantování - dve e sakristie jsou stále otev ené. Michal ížek Setkání s radostí Kdesi jsem etla: Když Ježíš íká u edník m A vaše sv tlo zá í p ed lidmi, je to, jako by ekl A zá í vaše radost p ed lidmi. Míní se tím radost pramenící z víry, nad je a lásky a jak to vypadá v praxi, jsem vid la v klubovn pod kostelem na adventním setkání s otcem biskupem Herbstem. Otec biskup tam p i besed ekl mnoho zajímavého, ale to, co mi trvale z stalo v pam ti, byla práv radost, která mu svítila z o í a proza ovala každé jeho slovo a gesto opravdu jako sv tlo. Díky za takové setkání, podobných nebývá mnoho. Zuzana Holasová Mikulášská besídka Ned lní odpoledne jsme se sešli v sále pod kostelem. P evažovaly d ti, ale doprovázející rodi e a prarodi e se snažili svou menšinu vyvážit fotoaparáty a kamerami. Šne kové nás p ivítali rozsvícením adventního v nce a dále pokra ovali ve scénkách, písni kách, básni kách i tane cích. Celé pásmo pak zakon ili spole nou písni kou Miku-Miku-Mikuláš, a tím i s obecenstvem v sále p ivolali skute ného Mikuláše a krásné and ly. Všechny d ti pak m ly možnost zazpívat Mikulášovi písni ku nebo zarecitovat básni ku. And lé odm nili i rodi e v sále a nemluvící batolata. A protože nás bylo mnoho, nezaháleli jsme a dlouhou chvíli ukrátili vyráb ním krásných váno ních p ání ek, která byla adresována nemocným i osam lým, zkrátka všem, které by pot šila. A na záv r jen opakuji slova Mikuláše: P íští rok se zase ke sv. Anežce budu na vás, d ti, t šit! S novým rokem se v oddíle Šnečků začne slavit! P ed 18. lety se narodil oddíl, Ko ata, pozd ji Šne kové (jen p edškoláci). Tehdy na první sch zce jsme si íkali, jestli n kdo v bec p ijde, a dnes se t šíme už z našich šne ích potomk, kte í se zp t vracejí jako vedoucí nebo do oddílu p ihlásili své d ti. N kte í zase žijí v zahrani í a je milé, když se ukážou v našem kostele, a jejich dotazy sm ují na nyn jší chod oddílu. Velká oslava vypukne na naší oddílové sch zce! První únorovou ned li oslavíme Masopust. Srde n zveme všechny d ti i s jejich rodi i od 15 hodin do sálu pod kostelem na tradi ní Masopustní karneval. Nebudou chyb t sout že, rej masek a tombola. Taktéž n jaké pochutinky. (Uvítáme drobnosti do tomboly nebo n jaké ob erstvení.) T šíme se na všechny v maskách i bez nich! Veronika Kob rská,

5 8. strana farní noviny leden budou po obou mších svatých vybírat jako každoro n malí koledníci pro T ÍKRÁLOVOU SBÍR- KU ve prosp ch farní charity Chodov kytarová d tská mše, vede R. Kob rský, zkouška v 9.30 hodin 9.1. první hodiny náboženství po Vánocích setkání ministrant v 17 hodin koncert Duo Semplice v 19 hodin, Lukáš Dobrodinský harfa, Vít Homér étna, Blanka Surjaková recitace. Z programu: J. S. Bach, A. Corelli, P. I. ajkovskij, H Busser, J. Prevert, J. Skácel a další tradi ní 3. ned le v m síci - zpívání d tí p i d tské mši. Zp vy doprovodí Ztracená kapela. Nácvik ve st edu v 17 hodin. Bližší informace ohledn zkoušení a programu podá Iva Ryzová, tel , mail: možno též zažádat o zaslání not a nahrávek. STANE SE na konto: LL-LB, ú et Fio banka: / se koná pravidelné m sí ní shromážd ní SF u sv. Anežky od hodin. Všichni jsou srde n zváni oslavíme p i mších svatých slavnost Uvedení Pán do chrámu (Hromnice), sv cení sví ek od 15 hodin MASOPUSTNÍ KARNE- VAL (sout že, rej masek, tombola) tichá adorace v kostrele sv. Anežky v hodin zveme všechny farníky na postní duchovní obnovu farnosti sv. Anežky. Spole n s bratry povedou obnovu školské sestry sv. Františka. Pro mládež bude ješt n jaký bonusový program navíc. Pravidelný úklid kostela jednou za trnáct dní v pátek v 8 hodin, tentokrát a Velmi vás žádáme, p ij te nám pomoci Sv tový den pomoci malomocným, k es ané se poslední ned li v lednu modlí za všechny malomocné po celém sv t. Finan ní pomocí m žeme p isp t D kujeme všem dobrovolník m za úklid a výzdobu kostela a všem, kte í se podíleli na hudebním doprovodu letošních váno ních svátk. Arcibiskupské gymnázium Dny otev ených dve í 15. a 29. ledna od 17 hodin. Den otev ených dve í 10. ledna od 17 hodin. Finan ní dary na pot eby farnosti je možné zasílat na ú et: /0800 u eské spo itelny. Naše noviny si můžete přečíst i na internetové adrese Cena: 4 K. íslo vyšlo Redakce: Michaela Tu ková, Magdalena Martinovská

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PÍSEMNÁ PRÁCE Zadání 1 facka ho ješt pálila na tvá i, ale nemohl se ubránit úsm vu. Zpracování: vypravování kon ící uvedeným souv tím Zadání 2 Moje kuriózní brigáda Loni jsem pomáhal

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA)

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) 6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) Marie íhová V tomto krátkém textu bude nastín n program migrace pro rozvoj v Africe, který je založen na spolupráci s diasporou, návratech

Více

ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERRJ PRO TRVALÝ POBYT CIZINC V R (ZKOUŠKA 1) 1 PÍSEMNÁ ÁST (asi 70 minut) ÁST I: tení s porozum ním (35 minut) ÁST II: Porozum ní vyslechnutému textu (asi 20

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

ze sv ta vína 60 WINE & Degustation

ze sv ta vína 60 WINE & Degustation ze sv ta vína 60 WINE & Degustation Patrick Piuze a Tereza Němeček Kanaďan a Češka v Chablis Prahu nedávno opět navštívil osobitý vinař z Chablis Patrick Piuze. Pamatuji si dodnes na první návštěvu u něj.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Záv re ná písemná práce. Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích

Záv re ná písemná práce. Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích KURZ ÍZENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Záv re ná písemná práce Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích Rok: 2001 Jana Beranová Vedoucí práce: PhDr. Ji í Tošner Orienta ní seznam použité literatury Pavol

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více