LEDEN Ješt k po átk m modlitby And l Pán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 2013. Ješt k po átk m modlitby And l Pán"

Transkript

1 2011 noviny LEDEN 2013 XV Ješt k po átk m modlitby And l Pán Práv roku 1220 Práv se p roku epravuje se na p epravuje St ední 1220 Východ na St ední a Východ na- a nahrazuje p ítomnost Františka. Klade p ítom- základy k mírovému osídlení svatých míst františkánskými komunitami, jak na tom Františkovi záleželo po setkání se sultánem Melek-el Kamilem. Po svém návratu do rodného Arezza roku 1241 Benedetto v místním konventu ustanovuje, aby se zpívala antifona And l Pán zv stoval Marii práv za ve erního odbíjení zvon. Po svém návratu z Egypta a Svaté zem do vlasti roku 1220 se sv. František pouští do své malé vlastní k ížové výpravy : za íná rozesílat listy do všech kon in a klade na n takový d raz, že chce, aby byly p episovány a posílány dál. Z eteln se v tom projevuje jeho zkušenost s islámským prost edím. Pochopil, že Chvály nejvyššího Boha, které složil (název také používaný muslimy), pro své ší ení mezi lidem pot ebují jakési vyvolava e, jak se s tím setkal u muslim. Byl uchvácen jejich praxí, když vid l, jak muezzin p tkrát denn voláním vybízí v ící k modlitb salát. Ve svém nedlouhém Listu vládc m lidu burcuje: A tak velkou est prokazujte Pánu mezi lidem vám sv eným, aby každý ve er bylo n jakým poslem nebo n jakým jiným znamením ohlašováno, že všemohoucímu Pánu Bohu má všechen lid vzdávat chvály a díky. Jak taková chvála, sláva a est Pánu Bohu živému a pravému má vypadat, konkrétn ji uvádí v Listu kustod m ádu: Jeho chválu tak hlásejte a zv stujte všem národ m, aby každou hodinu a vždy, když zn jí zvony, všechen lid na celé zemi všemohoucímu Bohu vzdával chválu a dík. Za vlastního p vodce modlitby And l Pán je však považován jiný Menší bratr, Benedetto Sinigardi, kterého František oslovil svým kázáním U p íležitosti generální kapituly ádu roku 1263 v Pise, práv sv. Bonaventura (viz minulé Farní noviny) dává brat ím doporu ení: Brat i mají u it v ící, aby t ikrát zdravili Pannu Marii ve er, když je v konventu as jít ke kompletá i. Mají to d lat stejnými slovy, jakými and l Gabriel pozdravil Marii, tj. Zdrávas Maria. Podle p esv d ení rozší eného ve st edov ku totiž práv ve er and l Gabriel Marii oslovil. Františkánská provin ní kapitula v Padov roku 1294 na izuje brat ím: Ve všech konventech budou ve er t ikrát krátce zvonit zvony k poct Boží Matky. Všichni brat i mají v tu chvíli pokleknout a modlit se t ikrát: Ave Maria, gratia plena (do 15. století se ješt druhá polovina modlitby Zdrávas Maria neužívala). Na po átku 14. století už se ve erní zvon ní k modlitb And l Pán ší ilo po evropských m stech a v ím se ustanovilo roku V tšinou se v m stech spojovalo v Arezzu roku , takže roku 1214 vstoupil do ádu. Jeho životopisec uvádí, že m l v srdci stále pevnou touhu po mu ednictví a získal svolení odejít do zámo í. s praxí ve erního zakrývání ohn ( ignitegium ) a zavíráním m stských bran. Praxe poledního zvon ní je poprvé zmi ována roku 1386 v Praze! bratr Regalát

2 2. strana farní noviny leden 2013 farní noviny leden 2013 strana 3 Pomoc malomocným Pravideln jsme po mnoho let v tuto dobu uve ej ovali u p íležitosti Sv tového dne pomoci malomocným rozhovor s naším farníkem, akademickým malí em panem Ji ím Holým, zakladatelem a dlouholetým prezidentem neziskové organizace LL Likvidace lepry. Pan Holý se svou ženou svou práci v LL ukon ili a innost p edali arcibiskupství pražskému. 18. kv tna 2011 došlo v kostele sv. Ignáce v Praze k podepsání slavnostního ujednání mezi pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou a Ji ím Holým jakožto stávajícím p edsedou LL-Likvidace lepry o.s. Na základ tohoto ujednání p ešlo LL-Likvidace lepry o.s. pod arcibiskupství pražské a v jeho innosti tak nyní pokra uje Likvidace lepry-tb došlo v nemocnici Sv. Josefa v Bhilai Pahari k slavnostnímu otev ení sirot ince Bambino, o který se pan Holý také zasloužil. Sirot inec má nabídnout úto išt dvaceti sirotk m z okolí nemocnice. Prezidentem LL-TB je P. Dr. Vojt ch Eliáš. Kontakt: Likvidace lepry TB, Josefská 43/4, Praha 1 Malá Strana, tel Pan Ji í Holý nám napsal: Milá kové Pána Ježíše a Panny Marie! B hem své 19ti-leté tvorby LL, za pomoci Boží a p íznivc LL a dárc jsem obdržel mnoho duchovních dar. Nyní p i p íležitosti 31. ledna DNE POMOCI MALOMOC- NÝM se chci o jednom z nich s vámi pod lit. Cht l jsem jet do Indie (asi v roce 2002) poznat možnosti stavby nemocnice pro malomocné. Byl jsem varován, že se nevrátím. A tu jednoho dne, když jsem se ráno v posteli probudil a p emítal, uslyšel jsem za hlavou u pelesti postele hlas: Jsem Josef, P stoun Pána Ježíše. Nehnul jsem se a ekl si v sob už blázníš z toho náboženství. Bylo ticho. Neoto il jsem hlavu, bál jsem se. Ale pak jsem si v duchu ekl: Ale p ece jsi to slyšel. ekl jsem si: p edstav se. A také je-li to sv. Josef, ví ke komu p išel. A ekl jsem nahlas: Co si p eješ? Odpov d l: Ta p ání jsou veliká. Dove Jeho d ti do Indie. B h jim bude Otcem a já jim budu P stounem. Asi hodinu jsem se ani nepohnul. Jel jsem do Indie. A stalo se, co ekl P stoun Spasitele! Byla postavena jedna z nejkrásn jších a nejlevn jších nemocnic na sv t. Lé ba zdarma, lepra v oblasti nemocnice je tém vymýcená, škola, domov Bambino pro sirotky po malomocných. Vy, p íznivci LL a dárci, jste to Vy, kte í jste se vašimi modlitbami duchovn p enesli do Indie a stali se d tmi božími lásku k nedotknutelným prom nili ve skutek. V Lásce Boží! D kuji Bohu a vám všem, kte í celá léta a až dosud se zú ast ujete na pomoci stále ješt pot ebným, t m nejubožejším ve III. sv t malomocným a nemocným TBC. Zapla vám Pán B h! Spolu s Vámi se modlím, aby toto užite né dílo s pomocí Boží i nadále vzkvétalo. Ji í Holý Setkání mládeže v Římě až Na Setkání ty icet tisíc mládeže mladých k es an v letos Římě p ijelo 28. do íma, 12. aby až zde prožívalo setkání, které každoro n Na ty icet tisíc p es mladých Nový rok k es an po ádá ekumenická letos p ijelo komunita do íma, brat í aby z zde Taizé. prožívalo Jednou setkání, z akcí byla které ú ast každoro n na modlitb p es Nový s papežem rok po ádá Benediktem ekumenická XVI na komunita Svatopetrském brat í z nám stí Taizé. Jednou ve Vatikánu. z akcí byla Z naší farnosti se tohoto setkání zú astnili sourozenci Kudrnovi Jeník, Terezie a Anežka. O jejich radostném a nadšeném prožívání dn v ím sv d í zprávy, které posílali své ú ast na modlitb s papežem Benediktem XVI na Svatopetrském nám stí ve Vatikánu. Z naší farnosti se tohoto setkání zú astnili sourozenci Kudrnovi Jeník, Terezie a Anežka. O jejich radostném a nadšeném prožívání dn v ím sv d í zprávy, které posílali své rodin. Díky nim si i my m žeme p edstavit radost, která tam panovala. Ahoj rodin. Mamine ko, Díky nim tak si i jsme my m žeme v po ádku p edstavit dojeli do íma, radost, jedeme která metrem tam panovala. na p íjem, snad to bude dobrý, Ahoj Mamine ko, asi tu bude vážn tak jsme hodn v po ádku lidí. dojeli do íma, jedeme metrem na p íjem, Jeník snad to bude Tak dobrý, kone n asi tu bude jsme ubytovaní vážn hodn v salesiánské lidí. univerzit, pa í tady sluní ko a je horko! Jeník Ale máme se Tak zatím kone n dob e. jsme ubytovaní v salesiánské univerzit, pa í tady sluní ko a Terezie je horko! Ale máme M li se zatím jsme dob e. se hezky, váno ní ím je krásnej! Te jdu spát, po noci v autobuse Terezie jsem tak unavená, že M li nem žu jsme se fungovat. hezky, váno ní ím je krásnej! Te jdu spát, po noci v autobuse Terezie jsem tak unavená, Ahojte že nem žu mami, fungovat. kdybyste koukali na Noe, tak sedíme vpravo vedle papeže asi Terezie v 10. ad, kde sedávaj Ahojte mami, prezidenti, kdybyste má to koukali za ít v na 6, máme Noe, tak se krásn, sedíme jen vpravo je mali ko vedle zima. papeže asi Jeník v ad, kde Máme sedávaj se prezidenti, krásn! ím má je to nejkrásn jší za ít v 6, máme a papež! se krásn, T š se na jen vypráv ní! je mali ko zima. Terezie Jeník Máme se krásn! ím je nejkrásn jší a papež! T š se na vypráv ní! Terezie Dneska s Anežkou na 2 mších a ta jedna ve sv. Petrovi v 1. linii, nádhera, te se trmácíme Dneska Anežkou na mších ta jedna ve sv. Petrovi 1. linii, nádhera, te se trmácíme dom! dom! Socha Pia X., prosím, zjisti mi, kolikátý je od Benedikta XVI. Zítra jdeme do Pavla za Socha hradbami Pia X., a prosím, já si ho musím zjisti mi, najít kolikátý na zdi, je opravdu od Benedikta si užíváme! XVI. Zítra dobrou jdeme noc. do Terezie Pavla za hradbami a já si ho musím najít na zdi, opravdu si užíváme! Dobrou noc. Terezie Jojo, ím je úpln super, jen doprava a organizace jsou k plá i. Jeník Jojo, ím je úpln super, jen doprava a organizace jsou k plá i. Jeník Myslím na na vás, my my te te jdeme jdeme na na modlitbu modlitbu do do Santa Santa Maria Maria Magiore Magiore a pak a se pak toulat se toulat po ím po ím a koukat na na oh ostroj, oh ostroj, byli byli jsme jsme v v katakombách! Máme Máme se se super!! super!! Terezie Tak už jsem na na karimatce a jdu a jdu spát, spát, byli byli jsme jsme na krásném na krásném výhledu výhledu na ím na a ím vid li a miliony vid li miliony oh ostroj oh ostroj nad celým ímem. ímem. Krása! Terezie Dnes požehnání na na nám. sv. sv. Petra, Petra, Pantheon, modlitba modlitba v Pavlovi v Pavlovi za hradbami, za hradbami, super, super, jsme jsme unaveni, ale spokojeni! T ším T ším se na na vás! Trezie Maminko moje, jsme jsme na na cest cest dom, dom, moc moc se se na na Tebe Tebe t ším t ším a a na na vypráv ní, vypráv ní, p ijedete p ijedete pro pro nás? nás? Mn Mn už taky nebude platit open card, snad snad v v 55 hodin hodin ráno. ráno. Terezie

3 4. strana farní noviny leden 2013 farní noviny leden 2013 strana 5 Víra v Boha je dar. M žeme ho dostat kdykoli, ale je t eba o n j starostliv pe ovat. Rozhovor s mladou architektkou, spo ilovskou roda kou a konvertitkou Danielou Vávrovou nás o tom p esv d í. Z jakého rodinného zázemí pocházíš, prožila jsi d tství v Praze, máš sourozence? Pocházím z typické eské rodinky, ve které je táta, máma, chlape ek a hol i ka. Byl u nás vždy kladen d raz na rodinu a rodinné zázemí, a my s bráchou máme št stí, protože víme, že naši se mají moc rádi. Poznali se v 16ti letech v tane ních a od té doby jim to drží. Jinak jsem strávila skoro celý život zde na Spo ilov krom jednoho roku ve Francii. Celé d tství jsem prožila s ostatními d tmi na dolním nám stí a v hospodá ských uli kách, u nás v dom na p d, kde jsme m li základnu, a u babi ky a u d dy na horním Spo- ilov nad kostelem. Co jsi studovala a jakou profesní dráhu zvolila. Kde pracuješ a co t v práci napl uje? Vystudovala jsem architekturu na VUT v Praze a te pracuji jako architekt, dá se íct na volné noze. Na práci mám ráda tu tv r í stránku, ale t eba i kontakt s lidmi. Vždy m bavilo n co tvo it, a tak jsem necht la být léka kou jako moje máma. Spíš jsem to zd dila po d dovi, který si po ád n kam n co kreslil. Práce m napl uje. P ed t emi roky jsi se rozhodla nechat se pok tít. Co bylo iniciací pro tvé rozhodnutí? Zásadní zm na v mém život p išla, když jsem odjela do Francie a rozešla se tam s p ítelem, se kterým jsme byli osm let. M li jsme tam jet p vodn spolu, ale rozešli jsme se prakticky hned po p íjezdu. To byl pro m šok. Nikdy jsem v Pa íži p edtím nebyla, nikoho jsem tam neznala, do toho cizí e, nová škola, ešit ubytování ve tvrti, kde jsem se bála, protože tam chodili jen samí Afri ané, cizinci a p ist hovalci. Nic nefungovalo, spoustu v cí jsem neum la, p átelé nikde. Byl to rok napln ný až po okraj touhou po Bohu, která sice v mém život byla od za átku, ale te se stala nutností a každodenní pot ebou. Znala jsi n jaké v ící, spole enství, kte í t oslovili, motivovali? Ne, neznala. Na za átku to nem lo v bec žádný vliv, nikoho jsem neznala. Celý rok jsem hledala Boha na každém rohu a na konci pobytu jsem se bytostn bála, že ho ztratím p íjezdem do Prahy, a modlila jsem se, aby mi ukázal cestu. Vyslyšel m a ukázal mi ji, a i když jsem o katolících prakticky nic nev d la, ten hlas byl tak silný, že jsem šla zcela s d v rou za ním a zaklepala jsem na dve e našeho kostela. Tehdy už to byl náš Pán, kdo vedl mé kroky a nedovolil, abych se ve dve ích oto ila a utekla. Ke svátosti t p ipravoval otec eho. Jak na n ho vzpomínáš? Bylo to naprosto úžasné. Ujal se m a hned jsme za ali s p ípravou. Musím zopakovat, že jsem v d la opravdu naprosté kulové, a on m l tolik trp livosti! Vždy jsem také m la pocit, že spoustu v cí nechává hodn na mn. Nakousli jsme n jaké téma, o kterém jsem pak p emýšlela, a on mi nic nevnucoval. Pokaždé, když jsem pak zase p išla, a na n co se ptala, nebo se sv ovala, co se v mn d je, FARNÍCI vid la jsem, že má radost. asto d kuji, že jsem potkala práv jeho. Co zásadního se p ijetím svátosti k tu zm nilo ve tvém život? P ehodnocovala jsi své priority? S ím jsi m la problém? Zásadn se zm nilo úpln všechno. Celou dobu p edtím v mém život cosi chyb lo, cítila jsem takový nedostatek n eho neuchopitelného ale zcela podstatného, a nev d la jsem, kde to najít. Po k tu jsem v d la, že jsem našla, co jsem celý život hledala. Od té doby nic d ležitého nepostrádám. Zm nil se m j p ístup k okolí, k vnímání lidí, stala jsem se otev en jší. Za ala jsem toužit po istot tak, abych mohla být Pánu nablízku. Problém nebyl v bec v ni em, snad jen v tom, že jsem se vznášela na oblá ku zamilovanosti a ob- ROZHOVOR as jsem byla trochu nepraktická! Jak reagovalo tvé okolí rodina, p átelé. Moje rodina byla asi trochu p ekvapená, ale díky mé prababi ce, která byla hodn v ící a šla p íkladem, jsem m la cestu docela vyšlapanou. Myslím, že to naše vztahy možná ješt víc utužilo. N kdy je to samoz ejm trochu t žší, aby chápali, co m vede k r zným krok m, ale v celku je to v pohod. P átelé, to byl možná v tší o íšek. Hodn se to vyt íbilo. Jeden m j kamarád vypadal, že to asi nerozdýchá, dlouho jsme se pak radši nevídali. Po pár letech ale sám zavolal. Svých p átel si moc vážím, znamenají pro m hodn. KOLEM NÁS S DANIELOU VÁVROVOU Víru jim nijak nechci vnucovat, protože vím, že kdyby n kdo n co vnucoval mn, tak by m spíš odradil, a krom toho je kolem m ím dál tím víc lidí, kte í jsou také v ící. Jak t p ijalo místní farní spole enství, jak jsi se zapojila do života farnosti? Pomalu ale jist. Sice vím, že bych se mohla zapojit i víc, ale bohužel na to není moc as, když lov k pracuje, po ád n kde lítá. Párkrát jsem byla pomáhat uklízet v kostele, když jsem d lala diplom, a te jsem ráda, když stihnu alespo mši nebo páte ní spol o. Spol o m p ijalo takovou, jaká jsem, a za to jsem moc ráda. U nás je spousta skv lých lidí v bec. Vytvo ila sis n jaké náboženské rituály, co je pro tebe d ležité? D ležitá je pro m pravidelnost, ve erní modlitba spojená se zamyšlením se nad prožitým dnem. Jinak si myslím, že jsem otev ená tomu, ím m víra p ekvapí, a nechávám v ci plynout. A ono to plyne! Jak se ti da í jako konvertitce žít v dnešním sv t? Báje n! Myslím, že dnešní sv t a prost edí umož ují lov ku, aby se našel. M žu svobodn vyjad ovat sv j názor a nikdo m netrestá, nikdo mi nic nezakazuje. M žu cestovat a modlit se v kostele s ostatními lidmi v ím, v Pa íži, v Londýn... a prožívat tu krásnou sounáležitost a scházet se s p áteli nap í státy a národnostmi. Myslím, že si to málokdo uv domuje, ale je to opravdu dar žít v Evrop, a m to napl uje radostí. Zdánliv se nic ned je, ale ono se d je: je tu mír, hojnost všeho, svoboda. Je jen na nás, jak to uchopíme. Jaký vidíš osobn rozdíl mezi tradi n vychovávanými ve ví e a konvertity?

4 6. strana farní noviny leden 2013 farní noviny leden 2013 strana 7 Setkání ministrantů Rozdíl asi prakticky žádný. Každý si musí k Bohu dojít sám, a mn n kdy íkají, že by to také cht li prožít tak emotivn a naplno, jak jsem to prožila já. Myslím si ale, že je to zase vykoupeno tím, že jsem nezažila, co je to spole ná modlitba v rodin. Prom nilo se zásadn tvé prožívání Vánoc, jak jsi prožila ty letošní? Prožívání Vánoc je samoz ejm jiné. Hlubší, radostn jší. Bohatší o ten pravý smysl Vánoc. O t ch letošních Vánocích jsem navíc dostala nádherný dar, který jsem si hrozn moc p ála už n kolik let. Musím íct, že mám v život hrozn velké št stí. Takový lov k nem že než neustále d kovat a p eci nikdy nepod kuje dostate n. P ála bych si, aby to zažívali i všichni kolem m. Zjistila jsem, že opravdová d v ra v Pána se vyplácí, a p ináší s sebou n kdy to, v co lov k t eba ani nedoufal. Prost zázraky se d jí a já se budu na podzim vdávat. Co t eká v novém roce, máš n jaké p edsevzetí, t šíš se na n co? V novém roce m eká spousta práce, ale radostné práce. Pomoct také své nejlepší kamarádce se svatbou, rozjet naše architektonické studio a projekty a spoustu dalšího. P edsevzetí? Asi letos ne, ona ta p edsevzetí vždycky dopadají všelijak. T ším se úpln na všechno. P ipravila Michaela Tu ková Termín další ministrantské sch zky je 11. ledna. Tedy jak jsem již kdysi psal, vždy každý druhý pátek v m síci. Náplní prosincové sch zky bylo pochopení smyslu oku ování kadidlem a jeho praktické použití. Protože je tato ministrantská innost velice náro ná (jak z praktické tak teoretické ásti), zabralo nám to tém celou sch zku. Jelikož se ješt stále vyvíjejí a utvá ejí zm ny v ministrantování v našem kostele, na které jsme nebyli zvyklí, byl sou ástí druhé sch zky nácvik t chto zm n. Program na další sch zky je podobný, tedy procházení celé mše svaté, vždy s d razem na n kterou ást. Také bychom cht li podpo it zájemce o ministrantování - dve e sakristie jsou stále otev ené. Michal ížek Setkání s radostí Kdesi jsem etla: Když Ježíš íká u edník m A vaše sv tlo zá í p ed lidmi, je to, jako by ekl A zá í vaše radost p ed lidmi. Míní se tím radost pramenící z víry, nad je a lásky a jak to vypadá v praxi, jsem vid la v klubovn pod kostelem na adventním setkání s otcem biskupem Herbstem. Otec biskup tam p i besed ekl mnoho zajímavého, ale to, co mi trvale z stalo v pam ti, byla práv radost, která mu svítila z o í a proza ovala každé jeho slovo a gesto opravdu jako sv tlo. Díky za takové setkání, podobných nebývá mnoho. Zuzana Holasová Mikulášská besídka Ned lní odpoledne jsme se sešli v sále pod kostelem. P evažovaly d ti, ale doprovázející rodi e a prarodi e se snažili svou menšinu vyvážit fotoaparáty a kamerami. Šne kové nás p ivítali rozsvícením adventního v nce a dále pokra ovali ve scénkách, písni kách, básni kách i tane cích. Celé pásmo pak zakon ili spole nou písni kou Miku-Miku-Mikuláš, a tím i s obecenstvem v sále p ivolali skute ného Mikuláše a krásné and ly. Všechny d ti pak m ly možnost zazpívat Mikulášovi písni ku nebo zarecitovat básni ku. And lé odm nili i rodi e v sále a nemluvící batolata. A protože nás bylo mnoho, nezaháleli jsme a dlouhou chvíli ukrátili vyráb ním krásných váno ních p ání ek, která byla adresována nemocným i osam lým, zkrátka všem, které by pot šila. A na záv r jen opakuji slova Mikuláše: P íští rok se zase ke sv. Anežce budu na vás, d ti, t šit! S novým rokem se v oddíle Šnečků začne slavit! P ed 18. lety se narodil oddíl, Ko ata, pozd ji Šne kové (jen p edškoláci). Tehdy na první sch zce jsme si íkali, jestli n kdo v bec p ijde, a dnes se t šíme už z našich šne ích potomk, kte í se zp t vracejí jako vedoucí nebo do oddílu p ihlásili své d ti. N kte í zase žijí v zahrani í a je milé, když se ukážou v našem kostele, a jejich dotazy sm ují na nyn jší chod oddílu. Velká oslava vypukne na naší oddílové sch zce! První únorovou ned li oslavíme Masopust. Srde n zveme všechny d ti i s jejich rodi i od 15 hodin do sálu pod kostelem na tradi ní Masopustní karneval. Nebudou chyb t sout že, rej masek a tombola. Taktéž n jaké pochutinky. (Uvítáme drobnosti do tomboly nebo n jaké ob erstvení.) T šíme se na všechny v maskách i bez nich! Veronika Kob rská,

5 8. strana farní noviny leden budou po obou mších svatých vybírat jako každoro n malí koledníci pro T ÍKRÁLOVOU SBÍR- KU ve prosp ch farní charity Chodov kytarová d tská mše, vede R. Kob rský, zkouška v 9.30 hodin 9.1. první hodiny náboženství po Vánocích setkání ministrant v 17 hodin koncert Duo Semplice v 19 hodin, Lukáš Dobrodinský harfa, Vít Homér étna, Blanka Surjaková recitace. Z programu: J. S. Bach, A. Corelli, P. I. ajkovskij, H Busser, J. Prevert, J. Skácel a další tradi ní 3. ned le v m síci - zpívání d tí p i d tské mši. Zp vy doprovodí Ztracená kapela. Nácvik ve st edu v 17 hodin. Bližší informace ohledn zkoušení a programu podá Iva Ryzová, tel , mail: možno též zažádat o zaslání not a nahrávek. STANE SE na konto: LL-LB, ú et Fio banka: / se koná pravidelné m sí ní shromážd ní SF u sv. Anežky od hodin. Všichni jsou srde n zváni oslavíme p i mších svatých slavnost Uvedení Pán do chrámu (Hromnice), sv cení sví ek od 15 hodin MASOPUSTNÍ KARNE- VAL (sout že, rej masek, tombola) tichá adorace v kostrele sv. Anežky v hodin zveme všechny farníky na postní duchovní obnovu farnosti sv. Anežky. Spole n s bratry povedou obnovu školské sestry sv. Františka. Pro mládež bude ješt n jaký bonusový program navíc. Pravidelný úklid kostela jednou za trnáct dní v pátek v 8 hodin, tentokrát a Velmi vás žádáme, p ij te nám pomoci Sv tový den pomoci malomocným, k es ané se poslední ned li v lednu modlí za všechny malomocné po celém sv t. Finan ní pomocí m žeme p isp t D kujeme všem dobrovolník m za úklid a výzdobu kostela a všem, kte í se podíleli na hudebním doprovodu letošních váno ních svátk. Arcibiskupské gymnázium Dny otev ených dve í 15. a 29. ledna od 17 hodin. Den otev ených dve í 10. ledna od 17 hodin. Finan ní dary na pot eby farnosti je možné zasílat na ú et: /0800 u eské spo itelny. Naše noviny si můžete přečíst i na internetové adrese Cena: 4 K. íslo vyšlo Redakce: Michaela Tu ková, Magdalena Martinovská

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu 5/2000 4 MIILÍÍ FARNÍÍCII Vstupujeme do m síce íjna, který nás p ivádí do náru í Panny Marie. Spolu s ní se chceme p iblí it k Bohu, který nám ji dal jako sv j krásný dar. Na Marii chudé a ubohé vidíme,

Více

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 1 z 8 ob asník dolnopo ernické farnosti vydávaný pro vnit ní pot ebu vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 Úvodník Je snad p st v cí úst? (Iz 58,5-7) Vá ení a milí tená i DoPoLí, brat i a

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Pro je 17. listopad tak významný?

Pro je 17. listopad tak významný? OMPUSE Obskurní Magazín Podez elý Už Svou Existencí 6/2004 Ahoj, kamarádi! Za ala zima, všichni se už t šíme na nadcházející Vánoce, p esto si v tomto ísle ješt m žeme zavzpomínat na slune né dny n kolika

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve 1 Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 P eklad z italštiny: Josef Kolá ek Text neprošel jazykovou úpravou

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více