LEDEN Ješt k po átk m modlitby And l Pán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 2013. Ješt k po átk m modlitby And l Pán"

Transkript

1 2011 noviny LEDEN 2013 XV Ješt k po átk m modlitby And l Pán Práv roku 1220 Práv se p roku epravuje se na p epravuje St ední 1220 Východ na St ední a Východ na- a nahrazuje p ítomnost Františka. Klade p ítom- základy k mírovému osídlení svatých míst františkánskými komunitami, jak na tom Františkovi záleželo po setkání se sultánem Melek-el Kamilem. Po svém návratu do rodného Arezza roku 1241 Benedetto v místním konventu ustanovuje, aby se zpívala antifona And l Pán zv stoval Marii práv za ve erního odbíjení zvon. Po svém návratu z Egypta a Svaté zem do vlasti roku 1220 se sv. František pouští do své malé vlastní k ížové výpravy : za íná rozesílat listy do všech kon in a klade na n takový d raz, že chce, aby byly p episovány a posílány dál. Z eteln se v tom projevuje jeho zkušenost s islámským prost edím. Pochopil, že Chvály nejvyššího Boha, které složil (název také používaný muslimy), pro své ší ení mezi lidem pot ebují jakési vyvolava e, jak se s tím setkal u muslim. Byl uchvácen jejich praxí, když vid l, jak muezzin p tkrát denn voláním vybízí v ící k modlitb salát. Ve svém nedlouhém Listu vládc m lidu burcuje: A tak velkou est prokazujte Pánu mezi lidem vám sv eným, aby každý ve er bylo n jakým poslem nebo n jakým jiným znamením ohlašováno, že všemohoucímu Pánu Bohu má všechen lid vzdávat chvály a díky. Jak taková chvála, sláva a est Pánu Bohu živému a pravému má vypadat, konkrétn ji uvádí v Listu kustod m ádu: Jeho chválu tak hlásejte a zv stujte všem národ m, aby každou hodinu a vždy, když zn jí zvony, všechen lid na celé zemi všemohoucímu Bohu vzdával chválu a dík. Za vlastního p vodce modlitby And l Pán je však považován jiný Menší bratr, Benedetto Sinigardi, kterého František oslovil svým kázáním U p íležitosti generální kapituly ádu roku 1263 v Pise, práv sv. Bonaventura (viz minulé Farní noviny) dává brat ím doporu ení: Brat i mají u it v ící, aby t ikrát zdravili Pannu Marii ve er, když je v konventu as jít ke kompletá i. Mají to d lat stejnými slovy, jakými and l Gabriel pozdravil Marii, tj. Zdrávas Maria. Podle p esv d ení rozší eného ve st edov ku totiž práv ve er and l Gabriel Marii oslovil. Františkánská provin ní kapitula v Padov roku 1294 na izuje brat ím: Ve všech konventech budou ve er t ikrát krátce zvonit zvony k poct Boží Matky. Všichni brat i mají v tu chvíli pokleknout a modlit se t ikrát: Ave Maria, gratia plena (do 15. století se ješt druhá polovina modlitby Zdrávas Maria neužívala). Na po átku 14. století už se ve erní zvon ní k modlitb And l Pán ší ilo po evropských m stech a v ím se ustanovilo roku V tšinou se v m stech spojovalo v Arezzu roku , takže roku 1214 vstoupil do ádu. Jeho životopisec uvádí, že m l v srdci stále pevnou touhu po mu ednictví a získal svolení odejít do zámo í. s praxí ve erního zakrývání ohn ( ignitegium ) a zavíráním m stských bran. Praxe poledního zvon ní je poprvé zmi ována roku 1386 v Praze! bratr Regalát

2 2. strana farní noviny leden 2013 farní noviny leden 2013 strana 3 Pomoc malomocným Pravideln jsme po mnoho let v tuto dobu uve ej ovali u p íležitosti Sv tového dne pomoci malomocným rozhovor s naším farníkem, akademickým malí em panem Ji ím Holým, zakladatelem a dlouholetým prezidentem neziskové organizace LL Likvidace lepry. Pan Holý se svou ženou svou práci v LL ukon ili a innost p edali arcibiskupství pražskému. 18. kv tna 2011 došlo v kostele sv. Ignáce v Praze k podepsání slavnostního ujednání mezi pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou a Ji ím Holým jakožto stávajícím p edsedou LL-Likvidace lepry o.s. Na základ tohoto ujednání p ešlo LL-Likvidace lepry o.s. pod arcibiskupství pražské a v jeho innosti tak nyní pokra uje Likvidace lepry-tb došlo v nemocnici Sv. Josefa v Bhilai Pahari k slavnostnímu otev ení sirot ince Bambino, o který se pan Holý také zasloužil. Sirot inec má nabídnout úto išt dvaceti sirotk m z okolí nemocnice. Prezidentem LL-TB je P. Dr. Vojt ch Eliáš. Kontakt: Likvidace lepry TB, Josefská 43/4, Praha 1 Malá Strana, tel Pan Ji í Holý nám napsal: Milá kové Pána Ježíše a Panny Marie! B hem své 19ti-leté tvorby LL, za pomoci Boží a p íznivc LL a dárc jsem obdržel mnoho duchovních dar. Nyní p i p íležitosti 31. ledna DNE POMOCI MALOMOC- NÝM se chci o jednom z nich s vámi pod lit. Cht l jsem jet do Indie (asi v roce 2002) poznat možnosti stavby nemocnice pro malomocné. Byl jsem varován, že se nevrátím. A tu jednoho dne, když jsem se ráno v posteli probudil a p emítal, uslyšel jsem za hlavou u pelesti postele hlas: Jsem Josef, P stoun Pána Ježíše. Nehnul jsem se a ekl si v sob už blázníš z toho náboženství. Bylo ticho. Neoto il jsem hlavu, bál jsem se. Ale pak jsem si v duchu ekl: Ale p ece jsi to slyšel. ekl jsem si: p edstav se. A také je-li to sv. Josef, ví ke komu p išel. A ekl jsem nahlas: Co si p eješ? Odpov d l: Ta p ání jsou veliká. Dove Jeho d ti do Indie. B h jim bude Otcem a já jim budu P stounem. Asi hodinu jsem se ani nepohnul. Jel jsem do Indie. A stalo se, co ekl P stoun Spasitele! Byla postavena jedna z nejkrásn jších a nejlevn jších nemocnic na sv t. Lé ba zdarma, lepra v oblasti nemocnice je tém vymýcená, škola, domov Bambino pro sirotky po malomocných. Vy, p íznivci LL a dárci, jste to Vy, kte í jste se vašimi modlitbami duchovn p enesli do Indie a stali se d tmi božími lásku k nedotknutelným prom nili ve skutek. V Lásce Boží! D kuji Bohu a vám všem, kte í celá léta a až dosud se zú ast ujete na pomoci stále ješt pot ebným, t m nejubožejším ve III. sv t malomocným a nemocným TBC. Zapla vám Pán B h! Spolu s Vámi se modlím, aby toto užite né dílo s pomocí Boží i nadále vzkvétalo. Ji í Holý Setkání mládeže v Římě až Na Setkání ty icet tisíc mládeže mladých k es an v letos Římě p ijelo 28. do íma, 12. aby až zde prožívalo setkání, které každoro n Na ty icet tisíc p es mladých Nový rok k es an po ádá ekumenická letos p ijelo komunita do íma, brat í aby z zde Taizé. prožívalo Jednou setkání, z akcí byla které ú ast každoro n na modlitb p es Nový s papežem rok po ádá Benediktem ekumenická XVI na komunita Svatopetrském brat í z nám stí Taizé. Jednou ve Vatikánu. z akcí byla Z naší farnosti se tohoto setkání zú astnili sourozenci Kudrnovi Jeník, Terezie a Anežka. O jejich radostném a nadšeném prožívání dn v ím sv d í zprávy, které posílali své ú ast na modlitb s papežem Benediktem XVI na Svatopetrském nám stí ve Vatikánu. Z naší farnosti se tohoto setkání zú astnili sourozenci Kudrnovi Jeník, Terezie a Anežka. O jejich radostném a nadšeném prožívání dn v ím sv d í zprávy, které posílali své rodin. Díky nim si i my m žeme p edstavit radost, která tam panovala. Ahoj rodin. Mamine ko, Díky nim tak si i jsme my m žeme v po ádku p edstavit dojeli do íma, radost, jedeme která metrem tam panovala. na p íjem, snad to bude dobrý, Ahoj Mamine ko, asi tu bude vážn tak jsme hodn v po ádku lidí. dojeli do íma, jedeme metrem na p íjem, Jeník snad to bude Tak dobrý, kone n asi tu bude jsme ubytovaní vážn hodn v salesiánské lidí. univerzit, pa í tady sluní ko a je horko! Jeník Ale máme se Tak zatím kone n dob e. jsme ubytovaní v salesiánské univerzit, pa í tady sluní ko a Terezie je horko! Ale máme M li se zatím jsme dob e. se hezky, váno ní ím je krásnej! Te jdu spát, po noci v autobuse Terezie jsem tak unavená, že M li nem žu jsme se fungovat. hezky, váno ní ím je krásnej! Te jdu spát, po noci v autobuse Terezie jsem tak unavená, Ahojte že nem žu mami, fungovat. kdybyste koukali na Noe, tak sedíme vpravo vedle papeže asi Terezie v 10. ad, kde sedávaj Ahojte mami, prezidenti, kdybyste má to koukali za ít v na 6, máme Noe, tak se krásn, sedíme jen vpravo je mali ko vedle zima. papeže asi Jeník v ad, kde Máme sedávaj se prezidenti, krásn! ím má je to nejkrásn jší za ít v 6, máme a papež! se krásn, T š se na jen vypráv ní! je mali ko zima. Terezie Jeník Máme se krásn! ím je nejkrásn jší a papež! T š se na vypráv ní! Terezie Dneska s Anežkou na 2 mších a ta jedna ve sv. Petrovi v 1. linii, nádhera, te se trmácíme Dneska Anežkou na mších ta jedna ve sv. Petrovi 1. linii, nádhera, te se trmácíme dom! dom! Socha Pia X., prosím, zjisti mi, kolikátý je od Benedikta XVI. Zítra jdeme do Pavla za Socha hradbami Pia X., a prosím, já si ho musím zjisti mi, najít kolikátý na zdi, je opravdu od Benedikta si užíváme! XVI. Zítra dobrou jdeme noc. do Terezie Pavla za hradbami a já si ho musím najít na zdi, opravdu si užíváme! Dobrou noc. Terezie Jojo, ím je úpln super, jen doprava a organizace jsou k plá i. Jeník Jojo, ím je úpln super, jen doprava a organizace jsou k plá i. Jeník Myslím na na vás, my my te te jdeme jdeme na na modlitbu modlitbu do do Santa Santa Maria Maria Magiore Magiore a pak a se pak toulat se toulat po ím po ím a koukat na na oh ostroj, oh ostroj, byli byli jsme jsme v v katakombách! Máme Máme se se super!! super!! Terezie Tak už jsem na na karimatce a jdu a jdu spát, spát, byli byli jsme jsme na krásném na krásném výhledu výhledu na ím na a ím vid li a miliony vid li miliony oh ostroj oh ostroj nad celým ímem. ímem. Krása! Terezie Dnes požehnání na na nám. sv. sv. Petra, Petra, Pantheon, modlitba modlitba v Pavlovi v Pavlovi za hradbami, za hradbami, super, super, jsme jsme unaveni, ale spokojeni! T ším T ším se na na vás! Trezie Maminko moje, jsme jsme na na cest cest dom, dom, moc moc se se na na Tebe Tebe t ším t ším a a na na vypráv ní, vypráv ní, p ijedete p ijedete pro pro nás? nás? Mn Mn už taky nebude platit open card, snad snad v v 55 hodin hodin ráno. ráno. Terezie

3 4. strana farní noviny leden 2013 farní noviny leden 2013 strana 5 Víra v Boha je dar. M žeme ho dostat kdykoli, ale je t eba o n j starostliv pe ovat. Rozhovor s mladou architektkou, spo ilovskou roda kou a konvertitkou Danielou Vávrovou nás o tom p esv d í. Z jakého rodinného zázemí pocházíš, prožila jsi d tství v Praze, máš sourozence? Pocházím z typické eské rodinky, ve které je táta, máma, chlape ek a hol i ka. Byl u nás vždy kladen d raz na rodinu a rodinné zázemí, a my s bráchou máme št stí, protože víme, že naši se mají moc rádi. Poznali se v 16ti letech v tane ních a od té doby jim to drží. Jinak jsem strávila skoro celý život zde na Spo ilov krom jednoho roku ve Francii. Celé d tství jsem prožila s ostatními d tmi na dolním nám stí a v hospodá ských uli kách, u nás v dom na p d, kde jsme m li základnu, a u babi ky a u d dy na horním Spo- ilov nad kostelem. Co jsi studovala a jakou profesní dráhu zvolila. Kde pracuješ a co t v práci napl uje? Vystudovala jsem architekturu na VUT v Praze a te pracuji jako architekt, dá se íct na volné noze. Na práci mám ráda tu tv r í stránku, ale t eba i kontakt s lidmi. Vždy m bavilo n co tvo it, a tak jsem necht la být léka kou jako moje máma. Spíš jsem to zd dila po d dovi, který si po ád n kam n co kreslil. Práce m napl uje. P ed t emi roky jsi se rozhodla nechat se pok tít. Co bylo iniciací pro tvé rozhodnutí? Zásadní zm na v mém život p išla, když jsem odjela do Francie a rozešla se tam s p ítelem, se kterým jsme byli osm let. M li jsme tam jet p vodn spolu, ale rozešli jsme se prakticky hned po p íjezdu. To byl pro m šok. Nikdy jsem v Pa íži p edtím nebyla, nikoho jsem tam neznala, do toho cizí e, nová škola, ešit ubytování ve tvrti, kde jsem se bála, protože tam chodili jen samí Afri ané, cizinci a p ist hovalci. Nic nefungovalo, spoustu v cí jsem neum la, p átelé nikde. Byl to rok napln ný až po okraj touhou po Bohu, která sice v mém život byla od za átku, ale te se stala nutností a každodenní pot ebou. Znala jsi n jaké v ící, spole enství, kte í t oslovili, motivovali? Ne, neznala. Na za átku to nem lo v bec žádný vliv, nikoho jsem neznala. Celý rok jsem hledala Boha na každém rohu a na konci pobytu jsem se bytostn bála, že ho ztratím p íjezdem do Prahy, a modlila jsem se, aby mi ukázal cestu. Vyslyšel m a ukázal mi ji, a i když jsem o katolících prakticky nic nev d la, ten hlas byl tak silný, že jsem šla zcela s d v rou za ním a zaklepala jsem na dve e našeho kostela. Tehdy už to byl náš Pán, kdo vedl mé kroky a nedovolil, abych se ve dve ích oto ila a utekla. Ke svátosti t p ipravoval otec eho. Jak na n ho vzpomínáš? Bylo to naprosto úžasné. Ujal se m a hned jsme za ali s p ípravou. Musím zopakovat, že jsem v d la opravdu naprosté kulové, a on m l tolik trp livosti! Vždy jsem také m la pocit, že spoustu v cí nechává hodn na mn. Nakousli jsme n jaké téma, o kterém jsem pak p emýšlela, a on mi nic nevnucoval. Pokaždé, když jsem pak zase p išla, a na n co se ptala, nebo se sv ovala, co se v mn d je, FARNÍCI vid la jsem, že má radost. asto d kuji, že jsem potkala práv jeho. Co zásadního se p ijetím svátosti k tu zm nilo ve tvém život? P ehodnocovala jsi své priority? S ím jsi m la problém? Zásadn se zm nilo úpln všechno. Celou dobu p edtím v mém život cosi chyb lo, cítila jsem takový nedostatek n eho neuchopitelného ale zcela podstatného, a nev d la jsem, kde to najít. Po k tu jsem v d la, že jsem našla, co jsem celý život hledala. Od té doby nic d ležitého nepostrádám. Zm nil se m j p ístup k okolí, k vnímání lidí, stala jsem se otev en jší. Za ala jsem toužit po istot tak, abych mohla být Pánu nablízku. Problém nebyl v bec v ni em, snad jen v tom, že jsem se vznášela na oblá ku zamilovanosti a ob- ROZHOVOR as jsem byla trochu nepraktická! Jak reagovalo tvé okolí rodina, p átelé. Moje rodina byla asi trochu p ekvapená, ale díky mé prababi ce, která byla hodn v ící a šla p íkladem, jsem m la cestu docela vyšlapanou. Myslím, že to naše vztahy možná ješt víc utužilo. N kdy je to samoz ejm trochu t žší, aby chápali, co m vede k r zným krok m, ale v celku je to v pohod. P átelé, to byl možná v tší o íšek. Hodn se to vyt íbilo. Jeden m j kamarád vypadal, že to asi nerozdýchá, dlouho jsme se pak radši nevídali. Po pár letech ale sám zavolal. Svých p átel si moc vážím, znamenají pro m hodn. KOLEM NÁS S DANIELOU VÁVROVOU Víru jim nijak nechci vnucovat, protože vím, že kdyby n kdo n co vnucoval mn, tak by m spíš odradil, a krom toho je kolem m ím dál tím víc lidí, kte í jsou také v ící. Jak t p ijalo místní farní spole enství, jak jsi se zapojila do života farnosti? Pomalu ale jist. Sice vím, že bych se mohla zapojit i víc, ale bohužel na to není moc as, když lov k pracuje, po ád n kde lítá. Párkrát jsem byla pomáhat uklízet v kostele, když jsem d lala diplom, a te jsem ráda, když stihnu alespo mši nebo páte ní spol o. Spol o m p ijalo takovou, jaká jsem, a za to jsem moc ráda. U nás je spousta skv lých lidí v bec. Vytvo ila sis n jaké náboženské rituály, co je pro tebe d ležité? D ležitá je pro m pravidelnost, ve erní modlitba spojená se zamyšlením se nad prožitým dnem. Jinak si myslím, že jsem otev ená tomu, ím m víra p ekvapí, a nechávám v ci plynout. A ono to plyne! Jak se ti da í jako konvertitce žít v dnešním sv t? Báje n! Myslím, že dnešní sv t a prost edí umož ují lov ku, aby se našel. M žu svobodn vyjad ovat sv j názor a nikdo m netrestá, nikdo mi nic nezakazuje. M žu cestovat a modlit se v kostele s ostatními lidmi v ím, v Pa íži, v Londýn... a prožívat tu krásnou sounáležitost a scházet se s p áteli nap í státy a národnostmi. Myslím, že si to málokdo uv domuje, ale je to opravdu dar žít v Evrop, a m to napl uje radostí. Zdánliv se nic ned je, ale ono se d je: je tu mír, hojnost všeho, svoboda. Je jen na nás, jak to uchopíme. Jaký vidíš osobn rozdíl mezi tradi n vychovávanými ve ví e a konvertity?

4 6. strana farní noviny leden 2013 farní noviny leden 2013 strana 7 Setkání ministrantů Rozdíl asi prakticky žádný. Každý si musí k Bohu dojít sám, a mn n kdy íkají, že by to také cht li prožít tak emotivn a naplno, jak jsem to prožila já. Myslím si ale, že je to zase vykoupeno tím, že jsem nezažila, co je to spole ná modlitba v rodin. Prom nilo se zásadn tvé prožívání Vánoc, jak jsi prožila ty letošní? Prožívání Vánoc je samoz ejm jiné. Hlubší, radostn jší. Bohatší o ten pravý smysl Vánoc. O t ch letošních Vánocích jsem navíc dostala nádherný dar, který jsem si hrozn moc p ála už n kolik let. Musím íct, že mám v život hrozn velké št stí. Takový lov k nem že než neustále d kovat a p eci nikdy nepod kuje dostate n. P ála bych si, aby to zažívali i všichni kolem m. Zjistila jsem, že opravdová d v ra v Pána se vyplácí, a p ináší s sebou n kdy to, v co lov k t eba ani nedoufal. Prost zázraky se d jí a já se budu na podzim vdávat. Co t eká v novém roce, máš n jaké p edsevzetí, t šíš se na n co? V novém roce m eká spousta práce, ale radostné práce. Pomoct také své nejlepší kamarádce se svatbou, rozjet naše architektonické studio a projekty a spoustu dalšího. P edsevzetí? Asi letos ne, ona ta p edsevzetí vždycky dopadají všelijak. T ším se úpln na všechno. P ipravila Michaela Tu ková Termín další ministrantské sch zky je 11. ledna. Tedy jak jsem již kdysi psal, vždy každý druhý pátek v m síci. Náplní prosincové sch zky bylo pochopení smyslu oku ování kadidlem a jeho praktické použití. Protože je tato ministrantská innost velice náro ná (jak z praktické tak teoretické ásti), zabralo nám to tém celou sch zku. Jelikož se ješt stále vyvíjejí a utvá ejí zm ny v ministrantování v našem kostele, na které jsme nebyli zvyklí, byl sou ástí druhé sch zky nácvik t chto zm n. Program na další sch zky je podobný, tedy procházení celé mše svaté, vždy s d razem na n kterou ást. Také bychom cht li podpo it zájemce o ministrantování - dve e sakristie jsou stále otev ené. Michal ížek Setkání s radostí Kdesi jsem etla: Když Ježíš íká u edník m A vaše sv tlo zá í p ed lidmi, je to, jako by ekl A zá í vaše radost p ed lidmi. Míní se tím radost pramenící z víry, nad je a lásky a jak to vypadá v praxi, jsem vid la v klubovn pod kostelem na adventním setkání s otcem biskupem Herbstem. Otec biskup tam p i besed ekl mnoho zajímavého, ale to, co mi trvale z stalo v pam ti, byla práv radost, která mu svítila z o í a proza ovala každé jeho slovo a gesto opravdu jako sv tlo. Díky za takové setkání, podobných nebývá mnoho. Zuzana Holasová Mikulášská besídka Ned lní odpoledne jsme se sešli v sále pod kostelem. P evažovaly d ti, ale doprovázející rodi e a prarodi e se snažili svou menšinu vyvážit fotoaparáty a kamerami. Šne kové nás p ivítali rozsvícením adventního v nce a dále pokra ovali ve scénkách, písni kách, básni kách i tane cích. Celé pásmo pak zakon ili spole nou písni kou Miku-Miku-Mikuláš, a tím i s obecenstvem v sále p ivolali skute ného Mikuláše a krásné and ly. Všechny d ti pak m ly možnost zazpívat Mikulášovi písni ku nebo zarecitovat básni ku. And lé odm nili i rodi e v sále a nemluvící batolata. A protože nás bylo mnoho, nezaháleli jsme a dlouhou chvíli ukrátili vyráb ním krásných váno ních p ání ek, která byla adresována nemocným i osam lým, zkrátka všem, které by pot šila. A na záv r jen opakuji slova Mikuláše: P íští rok se zase ke sv. Anežce budu na vás, d ti, t šit! S novým rokem se v oddíle Šnečků začne slavit! P ed 18. lety se narodil oddíl, Ko ata, pozd ji Šne kové (jen p edškoláci). Tehdy na první sch zce jsme si íkali, jestli n kdo v bec p ijde, a dnes se t šíme už z našich šne ích potomk, kte í se zp t vracejí jako vedoucí nebo do oddílu p ihlásili své d ti. N kte í zase žijí v zahrani í a je milé, když se ukážou v našem kostele, a jejich dotazy sm ují na nyn jší chod oddílu. Velká oslava vypukne na naší oddílové sch zce! První únorovou ned li oslavíme Masopust. Srde n zveme všechny d ti i s jejich rodi i od 15 hodin do sálu pod kostelem na tradi ní Masopustní karneval. Nebudou chyb t sout že, rej masek a tombola. Taktéž n jaké pochutinky. (Uvítáme drobnosti do tomboly nebo n jaké ob erstvení.) T šíme se na všechny v maskách i bez nich! Veronika Kob rská,

5 8. strana farní noviny leden budou po obou mších svatých vybírat jako každoro n malí koledníci pro T ÍKRÁLOVOU SBÍR- KU ve prosp ch farní charity Chodov kytarová d tská mše, vede R. Kob rský, zkouška v 9.30 hodin 9.1. první hodiny náboženství po Vánocích setkání ministrant v 17 hodin koncert Duo Semplice v 19 hodin, Lukáš Dobrodinský harfa, Vít Homér étna, Blanka Surjaková recitace. Z programu: J. S. Bach, A. Corelli, P. I. ajkovskij, H Busser, J. Prevert, J. Skácel a další tradi ní 3. ned le v m síci - zpívání d tí p i d tské mši. Zp vy doprovodí Ztracená kapela. Nácvik ve st edu v 17 hodin. Bližší informace ohledn zkoušení a programu podá Iva Ryzová, tel , mail: možno též zažádat o zaslání not a nahrávek. STANE SE na konto: LL-LB, ú et Fio banka: / se koná pravidelné m sí ní shromážd ní SF u sv. Anežky od hodin. Všichni jsou srde n zváni oslavíme p i mších svatých slavnost Uvedení Pán do chrámu (Hromnice), sv cení sví ek od 15 hodin MASOPUSTNÍ KARNE- VAL (sout že, rej masek, tombola) tichá adorace v kostrele sv. Anežky v hodin zveme všechny farníky na postní duchovní obnovu farnosti sv. Anežky. Spole n s bratry povedou obnovu školské sestry sv. Františka. Pro mládež bude ješt n jaký bonusový program navíc. Pravidelný úklid kostela jednou za trnáct dní v pátek v 8 hodin, tentokrát a Velmi vás žádáme, p ij te nám pomoci Sv tový den pomoci malomocným, k es ané se poslední ned li v lednu modlí za všechny malomocné po celém sv t. Finan ní pomocí m žeme p isp t D kujeme všem dobrovolník m za úklid a výzdobu kostela a všem, kte í se podíleli na hudebním doprovodu letošních váno ních svátk. Arcibiskupské gymnázium Dny otev ených dve í 15. a 29. ledna od 17 hodin. Den otev ených dve í 10. ledna od 17 hodin. Finan ní dary na pot eby farnosti je možné zasílat na ú et: /0800 u eské spo itelny. Naše noviny si můžete přečíst i na internetové adrese Cena: 4 K. íslo vyšlo Redakce: Michaela Tu ková, Magdalena Martinovská

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

He-Art: Program budoucnosti

He-Art: Program budoucnosti He-Art: Program budoucnosti Kurz: Úvod do He-Art programu Boskovice, 10.7.2015 Česká Lípa, 22.7.2015 Jednodenní (5h) seznamovací kurz, jehož cílem je v praxi ukázat přínosy HE-ART Programu a jeho odlišnost

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Projekt týmu ze ZŠ Nad Plovárnou 5 Tým: Beránková Kateřina, Cahová Zuzana, Smazalová Tereza, Štefková Kristýna, Zachová Adéla Vedení týmu: p. uč. Korbelová Jitka Příběh Hany Noskové

Více

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 20. října 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná

Více

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti spolku v roce 2015... 5 Plány do roku 2016... 8 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz www.zshornicka.cz Slovo pana ředitele: Milí žáci a čtenáři ŠOKu, před několika dny jsme společně zahájili školní rok 2009/2010. Vám, žákům, nezačala jen školní práce. Byly zahájeny i činnosti zájmového

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5 Děčínská hlíva 2006 Michal Šulc, 13. 1. 2006 Je to už skoro týden, ale protože šlo o vycházku velmi zajímavou a dobrodružnou, nedá mi to a musím se k ní vrátit. Mám na mysli akcičku "Děčínská hlíva 2006",

Více

VSTŘÍCNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ WWW.GENDERPOWERMAP.EU

VSTŘÍCNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ WWW.GENDERPOWERMAP.EU VSTŘÍCNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 10/09/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ / SOCIÁLNÍ PODIK Sociální podnikání není totéž co charita. Sociální podnik musí být stejně úspěšný jako

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 9 číslo 6 červen 2016

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 9 číslo 6 červen 2016 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 9 číslo 6 červen 2016 OSLAVY S LEGENDOU Když jsem se dozvěděla, že letošní Den matek bychom mohli oslavovat za přispění paní Yvetty Simonové, moc mě to potěšilo.

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Moji přátelé, společníci a učitelé

Moji přátelé, společníci a učitelé PRVNÍ KAPITOLA Moji přátelé, společníci a učitelé Zpoza stromů se vynořil anděl a světlo, které ho obklopovalo, stále sílilo. Anděl se zjevil v lidské podobě. Byl vysoký a elegantní. Vycházela z něho záře,

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Stezka písmáků ročník 2012

Stezka písmáků ročník 2012 Výsledky soutěže ve znalosti Bible Stezka písmáků ročník 2012 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví adventistů sedmého dne. * 1. kolo se

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete TAJEMSTVÍ SÍLY SRDCE Tajemství ve vašem srdci Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete k tomu spoustu dovedností a energie. Tato energie působí ven do světa, dotýká se lidí a spouští děje.

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi Škola: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Učitel: Mgr. Vladimíra Koucká Žáci: Antonie Holečková, Klára Kudláčková, Barbora Šrámková Třída: 8. ročník Pavel Bratinka aneb Od metaře

Více

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012 Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Co se u nás zajímavého stalo KVĚTEN 2012 31. března - Výlet do ZOO a promítání fotek z lyžařského kurzu Poslední březnový den jsme uspořádali sraz

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Základní škol Tečovice, příspě organizace ú 2 a a Mateřská škola vková no n r o

Základní škol Tečovice, příspě organizace ú 2 a a Mateřská škola vková no n r o Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ěvková organiz ace V leto ním roce p ipadly na první ový týden jarní prázdniny. A hned po návratu do M ekala na v echny spousta práce s p ípravou masopustu.

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 8 duben 2013 www.zssv.cz POZDRAV Z VÍDNĚ! Foto: Kateřina Struková, 8.A

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 8 duben 2013 www.zssv.cz POZDRAV Z VÍDNĚ! Foto: Kateřina Struková, 8.A školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 8 duben 2013 www.zssv.cz POZDRAV Z VÍDNĚ! Foto: Kateřina Struková, 8.A Anglické úspěchy našich žáků Ráda bych se s vámi podělila o dva výrazné úspěchy žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2014 Měsíčník členů a přátel sboru V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Žalm 56:5, B21 strana 1 - říjen 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis ze schůze

Více

FARNOST DOLNÍ LOUČKY KOSTEL SV. MARTINA

FARNOST DOLNÍ LOUČKY KOSTEL SV. MARTINA 1.1. 2012 NEDĚLE 9:00 2.1. PONDĚLÍ Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Za rodinu Jurných, Janíčkovu a Kubíčkovu Za Stanislava a Věru Večerovy a celou rodinu Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Výlet na Pěnkavův dvůr

Výlet na Pěnkavův dvůr Vážení rodiče! Vánoce jsou za námi, všichni jsme je přežili snad bez újmy, maminky bez nadbytečných kil a tatínkové bez újmy z rodinných sešlostí a poletování po nákupech. Věříme, že jste si svátky užili

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

Biologický otazník. Botanika z přesmyček vylušti názvy rostlin ze společenstva luk a polí:

Biologický otazník. Botanika z přesmyček vylušti názvy rostlin ze společenstva luk a polí: ÚNOR strana: 1 2016 Biologický otazník Správné odpovědi z minulého čísla 1. stupeň Biologie člověka (nebylo) Zoologie STRAKA, VEVERKA 2. stupeň Biologie člověka (nebylo) Zoologie PLZÁK, TRYPANOZÓMA SPAVIČNÁ

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu.

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu. Stránka1 Vyhodnocení ankety Školní jídelna Chvaletická 918 Praha 9 - Lehovec Vážení rodiče, vážení strávníci, ráda bych Vás seznámila s výsledky ankety, kterou jsme pro Vás připravili v měsíci říjnu a

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

1. Přivítání,presentace, zahájení Schůzku zahájila a přítomné přivítala koordinátorka KPSS Bc. Lucie Rocková

1. Přivítání,presentace, zahájení Schůzku zahájila a přítomné přivítala koordinátorka KPSS Bc. Lucie Rocková název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, etnické menšiny - zápis

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Na úvod této výroční zprávy bych chtěl vyjádřit radost z dobře vykonané práce ve středisku Eljon o.p.s. a vděčnost všem, kdo naše centrum jakýmkoliv způsobem během uplynulého roku 2011 podpořili.

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

TÉMA: Jak vybudovat přírodní zahradu ve spolupráci s rodiči? Monika Kovalská

TÉMA: Jak vybudovat přírodní zahradu ve spolupráci s rodiči? Monika Kovalská TÉMA: Jak vybudovat přírodní zahradu ve spolupráci s rodiči? Monika Kovalská 1.Příprava projektu Chci na své zahradě realizovat prvky přírodních zahrad a využívat je v enviromentálním vzdělávání dětí?

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Pedagogická psychologie Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové 4. 1. 2007 Michaela Molková 3A SOP OBECNĚ Je všeobecně

Více

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka Duhová zahrada 30. května jsme se všichni sešli na naší zahradě, abychom si společně zadováděli, něco nového se naučili, něco zajímavého vytvořili a nakonec si odnesli ve svých srdíčkách zprávu, že je

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 Pražská MAFIE2010 Výzkum účastníků vícedenní městské hry é á á íš Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 OBSAH O výzkumu Kdo jsou účastníci? Proč se zapojili? Zájmy a volný čas Informační

Více

Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011. Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011

Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011. Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011 Číslo 1. Ročník II. Listopad 2011 Zateplování školy Drakiáda Výstava ovoce a zeleniny Redakční [ŠIMA rada:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2009 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Masopustní veselí. A zase je tu karneval

Masopustní veselí. A zase je tu karneval 3 Ročník 2009 DDM Cena 10,- Kč Kraslice pořádal tradiční karneval dětský Zpravodaj města Kraslice 3/2009 Masopustní veselí Tradiční oslavu masopustu zahájili tučňáci z Barvičky na sobotním karnevalu.

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Paní Ivana Rybičková se svojí labradorkou Shery navštěvuje naše klienty pravidelně každý týden. V pondělí 13. července 2015 však potěšila naše

Paní Ivana Rybičková se svojí labradorkou Shery navštěvuje naše klienty pravidelně každý týden. V pondělí 13. července 2015 však potěšila naše Paní Ivana Rybičková se svojí labradorkou Shery navštěvuje naše klienty pravidelně každý týden. V pondělí 13. července 2015 však potěšila naše klienty návštěvou se třemi štěňátky, a to od druhé labradorky

Více

Školka blízká přírodě 2013/2014

Školka blízká přírodě 2013/2014 Školka blízká přírodě 2013/2014 Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076 Husníkova 2076/6, 158 00 Praha 5 Charakteristika školy Jsme sídlištní mateřská škola. Máme pět tříd. Chodí k nám 120 dětí. Pracujeme

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015 Pár slov na začátek.. Vítáme nové žáky, ale i žáky, kteří navštěvují naší školu už nějaký pátek v novém školním roce. Doufáme, že se všem bude dařit a budou poslouchat

Více

HRMARKETING. Chytrý nábor Chytré firmy hledají zam stnance chyt e. v roce 20. nejlepších Chytrých rad

HRMARKETING. Chytrý nábor Chytré firmy hledají zam stnance chyt e. v roce 20. nejlepších Chytrých rad Chytrý nábor Chytré firmy hledají zam stnance chyt e HRMARKETING 15 nejlepších Chytrých rad v roce 20 + 420 774 988 140 sales@chytry-nabor.cz Rok 2015 rokem lidských zdroj. Rok 2015 m žeme sm le nazvat

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje...

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... 2 OBSAH Povede se to?... 3 Kalendář uskutečněných akcí... 5 Plán činnosti... 6 Bilance...

Více

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální pé í Konference se ú astnilo: 43 astník, 6 host, 1 noviná a 5 p edná ejících. Odbornost ú astník : 16 ergoterapeut, 3 fyzioterapeuti,

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

A PROTO VÁS PROSÍME, ABY JSTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI POKUSILI ZAVÉST MASOPUSTNÍ TRADICI I DO NAŠEHO MĚSTA.

A PROTO VÁS PROSÍME, ABY JSTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI POKUSILI ZAVÉST MASOPUSTNÍ TRADICI I DO NAŠEHO MĚSTA. MASOPUST VE SMEČNĚ MASOPUSTNÍ TRADICE Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Nebývá každý rok stejně dlouhé. Jeho délka se určuje podle velikonoc. Začíná

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Kariéru umělce si nenaplánujete. Nikdy dopředu nevíte, jestli se vám bude dařit

Kariéru umělce si nenaplánujete. Nikdy dopředu nevíte, jestli se vám bude dařit Kariéru umělce si nenaplánujete. Nikdy dopředu nevíte, jestli se vám bude dařit Eva Lukešová už čtvrtým rokem studuje fakultu výtvarných umění na VUT v Brně. Letos ji čekají státnice. Obor, který si vybrala,

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Množství reklamací společných částí domu se dá také vyložit jako důkaz o důslednosti, s jakou je k péči o dům přistupováno a o aktivitě výboru.

Množství reklamací společných částí domu se dá také vyložit jako důkaz o důslednosti, s jakou je k péči o dům přistupováno a o aktivitě výboru. Vážení vlastníci bytů, dovolte nám za výbor Společenství Miroslava Hajna 740 reagovat na dokument Prohlášení sousedé final 21. 6. 2013.pdf zveřejněný na serveru www.sousede.cz a podepsaný paní Vyskočilovou,

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová 1. číslo 2013/2014 (Anna Větrovská) Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová Petr Pšeničný Lucie Straková Kateřina Trejlová Matěj Vála Mgr. Lenka Beranová Milí čtenáři,

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Lidé a místa Izraele. Betlém před sedmi lety a dnes a Abdul

Lidé a místa Izraele. Betlém před sedmi lety a dnes a Abdul Lidé a místa Izraele Betlém před sedmi lety a dnes a Abdul Jedeme do místa, kde se narodil Ježíš, do Betléma v podstatě jde o předměstí Jeruzaléma asi 10 km daleko. Jsme v orientu to je jasné Jak je vidět,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 12 prosinec 2015 ADVENT Vzpomínáte si na čas, kdy jste byli zamilovaní? Na to, jak jste se těšili na schůzku, když jste věděli, že váš milý už brzy

Více