FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn."

Transkript

1 NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a PONDLÍ ÚTERÝ 15: STEDA 9: TVRTEK Sv. Silvestra konec obanského roku Na podkování Pánu Bohu a za knze a nová knžská povolání Na podkování za pijaté dary s prosbou o pomoc a požehnání Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Za manžele Odehnalovy, dceru a rodie Za rodinu Jurných, Janíkovu a Kubíkovu Památka sv. Basila Velikého a ehoe Naziánského, biskup 3.1. PÁTEK 17:00 Za Stanislava a Vru Veeovy 4.1. SOBOTA 8: NEDLE 9:00 Za Annu Odehnalovou a celou rodinu 2. NEDLE PO NAROZENÍ PÁN Za celou naši farnost MODLITBA ŽIVÉHO RŽENCE Píležitostná oznámení k : Minulou nedli se pi sbírce na stechu našeho farního kostela vybralo ,- K. Upímné: Pán Bh zapla! všem dárcm. Mše svatá v úterý v 15:30 hod. bude spojená s dkovnou pobožností za rok Po mši svaté budou následovat ohlášky, ve kterých vás budeme informovat o duchovních úkonech i hmotném hospodaení naší farnosti za rok Na Nový rok o Slavnosti Matky Boží, Panny Marie vykonáme pi mši svaté novoroní sbírku na kostel. Od pondlí bude zahájen pedprodej vstupenek na 1. farní ples, který se uskutení v sobotu Možnost zakoupit si vstupenku s místenkou bude každou nedli po mši svaté v kostele, nebo na fae bhem celého týdne. Prodej vstupenek koní V tento as také mžete pinést vci, kterými byste chtli pispt do tomboly.

2 5.1. NEDLE 9: PONDLÍ 17:00 2. NEDLE PO NAROZENÍ PÁN Za celou naši farnost Slavnost ZJEVENÍ PÁN Za dar uzdravení a Boží pomoci v nemoci 7.1. ÚTERÝ 8.1. STEDA 17:00 Za Osvalda a Rudolfu Pleských Za požehnání pro všechny, kdo jakkoliv pomáhají ve farnosti 9.1. TVRTEK PÁTEK 17:00 Za Pavla a Veee SOBOTA 11:00 Pohební mše svatá a poslední rozlouení s panem Janem Krupikou z Horních Louek NEDLE 9:00 Svátek Ktu Pán Za manžele Jurnovy a celou rodinu Za rodie Kovaíkovy, Borkovcovy, manžela Zdeka a celou rodinu Píležitostná oznámení k : Pi novoroní sbírce na náš kostel se v naší farnosti vybralo 5.050,- K. Upímné Pán Bh zapla všem dárcm. Tuto stedu od 8:00 do 12:00 hod. navštívím seniory a nemocné naší farnosti s možností pijetí svátosti smíení a Eucharistie. V sobotu se v Orlovn v Dolních Loukách uskutení PRVNÍ FARNÍ PLES, na který vás srden zveme. Pedprodej vstupenek probíhá celý týden na fae v Dolních Loukách a v nedli po mši svaté i v kostele (Dolní Louky, Ž árec, Olší). V tento as také mžete pinést vci, kterými byste chtli pispt do tomboly.

3 12.1. NEDLE 9:00 Svátek Ktu Pán Za manžele Jurnovy a celou rodinu Za rodie Kovaíkovy, Borkovcovy, manžela Zdeka a celou rodinu PONDLÍ ÚTERÝ STEDA 17:00 Na úmysl dárce (3) Za otce Jana Juráka a TVRTEK PÁTEK 14: SOBOTA NEDLE 9:00 Památka sv. Antonína, opata Pohební mše svatá a poslední rozlouení s paní Marií Konenou Památka Panny Marie, Matky jednoty kesan 2. NEDLE V MEZIDOBÍ Za rodie Šebkovy, Jaroslava Štpánka a celou rodinu Za rodie Smejkalovy a Kulíškovy Píležitostná oznámení k : Sbírka následující nedle bude na stechu našeho kostela. Kdo by ml zájem odebírat v roce 2014 kížovkáský magazín Šalamounky, mže se do konce ledna nahlásit v sakristii. Je poteba, aby se pihlásili i ti z vás, kteí jste tento magazín odebírali v roce 2013 a máte o nj zájem i tento rok. Pedplatné na rok 2014 iní 132,- K. Nyní také bylo distribuováno poslední íslo za rok Z dvodu pouti do Svaté Zem, kterou bude živ vysílat TV-Noe, dochází ke zmn termínu naší pouti do Ostravy. Nepojede se v nedli , ale již Do následující nedle máte ješt možnost zakoupit si vstupenku na PRVNÍ FARNÍ PLES, a také mžete pinést vci, kterými byste chtli pispt do tomboly. Setkání Ekonomické rady farnosti Dolní Louky se uskutení ve stedu, v 18:00 hod. na naší fae. Ve tvrtek v 19:00 hod. se na fae uskutení píprava na bimování. Další termíny setkání pro rok 2014 naleznete na internetových stránkách farnosti. V sobotu v 8:00 hod. bude pravidelná msíní mše svatá v kaplice v Horních Loukách.

4 19.1. NEDLE 9:00 2. NEDLE V MEZIDOBÍ Za rodie Šebkovy, Jaroslava Štpánka a celou rodinu Za rodie Smejkalovy a Kulíškovy PONDLÍ ÚTERÝ Památka sv. Anežky ímské, panny a muednice STEDA 17:00 Za rodie Buršíkovy Za dar odpuštní hích a pijetí do nebeského království TVRTEK PÁTEK 17: SOBOTA NEDLE 9:00 Památka sv. Františka Saleského, biskupa Za Antonína Juráka a +++ Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 3. NEDLE V MEZIDOBÍ Za celou naši farnost Píležitostná oznámení k : Dnešní sbírka je vnována na stechu našeho kostela. Dnes veer v 19:00 hod. se na fae uskutení setkání tch, kdo pomáhají s organizací 1. farního plesu. Kdo by ml zájem odebírat v roce 2014 kížovkáský magazín Šalamounky, mže se do konce ledna nahlásit v sakristii. Je poteba, aby se pihlásili i ti z vás, kteí jste tento magazín odebírali v roce 2013 a máte o nj zájem i tento rok. Kdo si ješt nevyzvedl poslední íslo pro rok 2013, mže si ho vzít po mši svaté v sakristii. Pi tíkrálové sbírce, kterou poádala Charita, se v naší farnosti vybralo ,- K. Omlouváme se, ale ješt jednou došlo ke zmn termínu naší pouti do kostela svatého Václava do Ostravy TV Noe. Dle plánu TV Noe jsme tam zváni (vím, že s konenou platností) na nedli Seslání Ducha Svatého, tj Komu by uvedený termín nevyhovoval, bude mu vrácena záloha za autobus. Bude-li mít zájem jet s námi ten, kdo se ješt nepihlásil, mže tak uinit do nedle

5 26.1. NEDLE 9:00 3. NEDLE V MEZIDOBÍ Za celou naši farnost PONDLÍ ÚTERÝ Památka sv. Tomáše Akvinského, knze a uitele církve STEDA 17:00 Za všechny zemelé píbuzné Za upevnní rodin v naší farnosti TVRTEK PÁTEK 17:00 Památka sv. Jana Boska, knze Na úmysl dárce (6) 1.2. SOBOTA 8: NEDLE 9:00 Na úmysl dárce (7) Svátek Uvedení Pán do chrámu - HROMNICE Za Slavomíra Janštu, rodie a sourozence Za rodinu Kondýskovu a Novotných MODLITBA ŽIVÉHO RŽENCE Píležitostná oznámení k : Minulou nedli se pi sbírce na stechu našeho kostela vybralo 8.550,- K. Upímné Pán Bh zapla všem dárcm. Dkuji všem, kteí jakýmkoliv zpsobem pomáhali pi organizaci našeho 1. farního plesu, také všem, kteí jste pispli svými dary do tomboly a pamatovali na nás ve svých modlitbách. Verejším dnem skonil týden modliteb za jednotu kesan. I dnes ješt, na závr mše svaté, zazpíváme spolen píse. 910 Jeden Pán, jedna víra, abychom se tak všichni pipojili k modlitbám kesan celého svta o vzájemnou jednotu. Dnešního dne nás otec biskup Vojtch prosí také o to, abychom se pipojili ke spoleným modlitbám za Ukrajinu (alespo 15 minut soukromé modlitby ped Eucharistii nebo kížem) Vím, že se i naše modlitby stanou úinnou podporou v tžkých chvílích, které prožívají naše sestry a bratí na Ukrajin.

6 2.2. NEDLE 9:00 Svátek Uvedení Pán do chrámu - HROMNICE Za Slavomíra Janštu, rodie a sourozence Za rodinu Kondýskovu a Novotných 3.2. PONDLÍ 4.2. ÚTERÝ 5.2. STEDA 17: TVRTEK Památka sv. Agáty, panny a muednice Za + manžela Památka sv. Pavla Mikiho a druh, muedník 7.2. PÁTEK 17:00 Za Zdeka Kvasnicu a celou rodinu Za zdraví a Boží pomoc pro Michaelu a Evu 8.2. SOBOTA 9.2. NEDLE 9:00 5. NEDLE V MEZIDOBÍ Za Marii a Antonína Berkovy a rodie Maloovy Za manžele Hurbanovy a rodinu Skalníkovu Píležitostná oznámení k : Následující nedli vykonáme pi mši svaté sbírku na stechu našeho kostela. Pi lednové sbírce se vybralo 8.550,- K, zatím nám ješt schází cca ,- K. Výtžek z farního plesu, který se uskutenil minulou sobotu, bude použitý taktéž na stechu našeho kostela. Seniory a nemocné ped prvním pátkem navštívím tento týden výjimen až ve tvrtek mezi 8:00 11:00 hod. Dne se od 19:00 hod. v kostele sv. Michala v Brn uskutení pou ke sv. Valentinovi, na kterou jsou zváni všichni mladí, kteí hledají své životní povolání. Svatý Valentin je patronem mladých lidí a jejich isté a oddané lásky. Dnes odpoledne se na fae uskutení setkání všech, kdo nám pomáhali s pípravou prvního farního plesu. Setkání zane v 15:00 hod. a srden zveme všechny organizátory a pomocníky.

7 9.2. NEDLE 9: PONDLÍ 5. NEDLE V MEZIDOBÍ Za Marii a Antonína Berkovy a rodie Maloovy Za manžele Hurbanovy a rodinu Skalníkovu Památka sv. Scholastiky, panny ÚTERÝ STEDA 17:00 Za zdraví a Boží pomoc pro Michaelu a Evu Na podkování Pánu Bohu za pomoc TVRTEK PÁTEK 17:00 Za zdraví a Boží pomoc pro Michaelu a Evu Za nemocnou sestru SOBOTA NEDLE 9:00 6. NEDLE V MEZIDOBÍ Za celou naši farnost --- Píležitostná oznámení k : Dnešní sbírka je urena na stechu našeho farního kostela. Tento pátek ( ) po mši svaté v 17:00 hod. se na fae uskutení setkání dtí a rodi ped prvním svatým pijímáním. Dne se od 19:00 hod. v kostele sv. Michala v Brn uskutení pou ke sv. Valentinovi, na kterou jsou zváni všichni mladí, kteí hledají své životní povolání. Svatý Valentin je patronem mladých lidí a jejich isté a oddané lásky. V sobotu v 8:00 hod. bude pravidelná msíní mše svatá v kaplice v Horních Loukách, obtována : 1. za + manžela 2. za Antonína Pochopa, rodinu, za Boží pomoc a ochranu.

8 16.2. NEDLE 9:00 6. NEDLE V MEZIDOBÍ Za celou naši farnost PONDLÍ ÚTERÝ STEDA TVRTEK PÁTEK 17:00 Za + Ladislavu Rumpoltovou, rodie Kotasovy a Rumpoltovy Za manžele Chvátalovy, rodie a +++ Svátek Stolce sv. Petra, apoštola SOBOTA NEDLE 9:00 7. NEDLE V MEZIDOBÍ Za rodie Šebkovy, syna, vnuka a rodie Konených a syna Za rodinu Kondýskovu a Novotných Píležitostná oznámení k : Tento týden mše svatá ve stedu nebude! Minulou nedli se na stechu našeho kostela vybralo 9.050,- K. Všem dárcm upímné: Pán Bh zapla!. Na následující nedli je vyhlášena sbírka Svatopetrský halé. Prostedky získané v rámci sbírky jsou ureny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve pispt ke zmírnní následk neštstí, pomoci obtem válek, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi. Pipomínáme, že ješt do konce února ( uzávrka) je možné se pihlásit na farní pou do chrámu sv. Václava do Ostravy do TV NOE. Podle potu pihlášených do tohoto termínu budeme objednávat autobusovou dopravu. Oznam od otce biskupa: povolání ke knžství (píloha) V rámci starostlivosti o náš kostel bude potebné od následující nedle zajistit i službu výzdoby našeho kostela. Prosím ty, kdo by nám byli ochotni pomoct, aby zstali dnes po mši svaté v kostele k malé porad.

9 23.2. NEDLE 9:00 7. NEDLE V MEZIDOBÍ Za rodie Šebkovy, syna, vnuka a rodie Konených a syna Za rodinu Kondýskovu a Novotných PONDLÍ ÚTERÝ STEDA TVRTEK PÁTEK 17:00 Za + Emila Kulíška, rodie a Blanku a Petru Pancovy Za zdraví a Boží pomoc pro Michaelu a Evu 1.3. SOBOTA 8:00 Na úmysl dárce Za + Josefa Veee 2.3. NEDLE 9:00 8. NEDLE V MEZIDOBÍ Za rodinu Kondýskovu a Novotných Za manžele Pokorovy a rodinu Ludvíkovu Píležitostná oznámení k : Tento týden mše svatá ve stedu nebude! Pi dnešní mši svaté jsme svým darem pispli do celokesanské sbírky s názvem Svatopetrský halé. Po ranní mši svaté na první sobotu se spolen pomodlíme modlitbu živého ržence. POSLEDNÍ MOŽNOST!!! Pipomínáme, že ješt do konce února ( uzávrka) je možné se pihlásit na farní pou do chrámu sv. Václava do Ostravy do TV NOE. Podle potu pihlášených do tohoto termínu budeme objednávat autobusovou dopravu. Od následující nedle si PO MŠI SVATÉ mžete nechat zapsat úmysly mší svatých na msíce duben, kvten a erven Na zaátek letních prázdnin plánuje naše farnost uspoádat farní pou do Itálie. Chtli bychom navštívit poutní místa: ím, Assisi, Lanciano, Loretto, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Taormina, Syrakusy (Sicílie). Dle nejlevnjší nabídky cestovních kanceláí se cena bude pohybovat kolem ,- K. Termín: nedle úterý (10 dn)

10 2.3. NEDLE 9:00 8. NEDLE V MEZIDOBÍ Za rodinu Kondýskovu a Novotných Za manžele Pokorovy a rodinu Ludvíkovu 3.3. PONDLÍ 4.3. ÚTERÝ 5.3. STEDA 17:00 Popelení steda Za rodinu Polákovu a Strnadovu Na podkování Pánu Bohu za všechno, s prosbou o další pomoc 6.3. TVRTEK 7.3. PÁTEK 17:00 Na úmysl dárce Za Ludmilu a Miloše., rodie Paízkovy a syny 8.3. SOBOTA 9.3. NEDLE 9:00 1. NEDLE POSTNÍ Za farníky --- Píležitostná oznámení k : Následující nedli vykonáme sbírku na stechu našeho kostela. K dnešnímu dni nám schází ještástka cca ,- K. Dnes je poslední den, kdy se mžete pihlásit na pou do Ostravy - TV NOE. Tento týden je POPELENÍ STEDA tj. den písného postu. Pst od masitých pokrm zavazuje v tento den všechny vící od 14-ti let, pst újmy tj. možnost najíst se jen jednou v prbhu celého dne, zavazuje všechny vící od 18-ti do 60-ti let. V tento den budeme udlovat v kostele pi mši svaté popelec. V dob postní bude v našem kostele bývat pravideln pobožnost kížové cesty, a to každý pátek a nedli pl hodiny pede mši svatou. Na zaátek letních prázdnin plánuje naše farnost uspoádat farní pou do Itálie. Chtli bychom navštívit poutní místa: ím, Assisi, Lanciano, Loretto, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Taormina, Syrakusy (Sicílie). Cestovní kancelá MiklasTour nám nabídla cenu ,-K. Termín: nedle úterý (10 dn). Možnost závazn se pihlásit na fae a uhradit zálohu ve výši 6.700,- K je do

11 9.3. NEDLE 9:00 1. NEDLE POSTNÍ Za celou naši farnost PONDLÍ ÚTERÝ STEDA 17:00 Za zdraví a Boží pomoc pro Michaelu a Evu TVRTEK (výroní den zvolení papeže Františka) PÁTEK 17: SOBOTA Za Josefa a Marii Žilovy Za Františka Ržiku a rodinu KÍŽOVÁ 16: NEDLE 9:00 2. NEDLE POSTNÍ KÍŽOVÁ Za Františka Pochopa, rodie a Antonína Kueru 8:30 Za + Annu Plevaovu, rodinu Miánkovu a Plevaovu Píležitostná oznámení k : Dnešní sbírka je urena na stechu našeho farního kostela. Pipomínám, že v dob postní bývají v našem kostele pobožnosti kížové cesty, a to každý pátek a nedli pl hodiny pede mši svatou. V sobotu v 8:00 hod. bude pravidelná msíní mše svatá v kaplice v Horních Loukách, obtována : 1. za Jaroslava Plevae, dvoje rodie a na podkování Pánu Bohu 2. za Františka Mužíka a celou rodinu

12 16.3. NEDLE 9:00 2. NEDLE POSTNÍ KÍŽOVÁ Za Františka Pochopa, rodie a Antonína Kueru 8:30 Za + Annu Plevaovu, rodinu Miánkovu a Plevaovu PONDLÍ ÚTERÝ STEDA 17:00 Slavnost SV. JOSEFA, ŽENICHA PANNY MARIE Za rodie Babikovy a Urbánkovy Za + Annu Andlovou a celou rodinu TVRTEK PÁTEK 17: SOBOTA Za + Helenu, Josefa a Jana Za zdraví a Boží pomoc pro Michaelu KÍŽOVÁ 16: NEDLE 9:00 3. NEDLE POSTNÍ KÍŽOVÁ Za rodinu Domesovu, Librovu a Bouzkovu 8:30 Za Ant. Filovu, manžela, dceru a rodinu Augustýnovu Píležitostná oznámení k : Minulou nedli se na stechu našeho kostela vybralo ,- K. Všem dárcm upímné: Pán Bh zapla!. Na zaátek letních prázdnin plánuje naše farnost uspoádat farní pou do Itálie. Chtli bychom navštívit poutní místa: ím, Assisi, Lanciano, Loretto, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Taormina, Syrakusy (Sicílie). Cestovní kancelá MiklasTour nám nabídla cenu ,-K. Termín: nedle úterý Možnost závazn se pihlásit na fae a uhradit zálohu ve výši 6.700,- K je do Tento týden bude v sobotu v 8:00 hod. (po zimní pestávce) pravidelná msíní mše svatá v kostele sv. Jiljí v Újezd u Tišnova. Tento a následující týden máte možnost mi v sakristii nahlásit seniory a nemocné, kteí chtjí, abych jej ped Velikononími svátky navštívil, s možností pijetí svaté zpovdi a svatého pijímání (pípadn pomazání nemocných). Tuto stedu ( ) po mši svaté v 17:00 hod. se na fae uskutení setkání dtí a rodi ped prvním svatým pijímáním.

13 23.3. NEDLE 9: PONDLÍ 17:00 3. NEDLE POSTNÍ KÍŽOVÁ Za rodinu Domesovu, Librovu a Bouzkovu Za Ant. Filovu, manžela, dceru a rodinu Augustýnovu 8:30 Vigilie Slavnosti ZVSTOVÁNÍ PÁN Za + bratra Radovana Za + Mikuláše a Štpána ÚTERÝ STEDA 17:00 Za Antonína a Marii Odehnalovy a celou rodinu Na podkování za celou rodinu s prosbou o zdraví TVRTEK PÁTEK 17: SOBOTA Za + Marii, Pavla, Lubomíra a Mariána Za rodie Habrovcovy, rodinu a všechny dobrodince KÍŽOVÁ 16: NEDLE 9:00 4. NEDLE POSTNÍ KÍŽOVÁ Za farníky --- 8:30 Píležitostná oznámení k : Tento týden máte ješt možnost mi v sakristii nahlásit seniory a nemocné, kteí chtjí, abych jej ped Velikononími svátky navštívil, s možností pijetí svaté zpovdi a svatého pijímání (pípadn pomazání nemocných). Následující nedli se mní zimní as na letní. V noci ze soboty na nedli je teba si posunout hodinky o 1 hodinu naped. V sobotu, dne , se v Olomouci uskutení ministrantský den, na který jsou zváni i naši ministranti. V prbhu dne bude pro ministranty z celé brnnské diecéze pipraven bohatý program, množství soutží a také se budou moci pi mši svaté setkat s naším otcem biskupem, který pijde mezi nás. Doprava je zajištna autobusem pro celý dkanát, proto je potebné se pihlásit do nedle Následující nedli po mši svaté prosím maminky ministrant a ty, kdo chtjí pomoct, aby vzaly dom k vyprání ministrantské obleení. Dkuji.

14 30.3. NEDLE 9:00 4. NEDLE POSTNÍ KÍŽOVÁ Za farníky --- 8: PONDLÍ 1.4. ÚTERÝ 2.4. STEDA 18:00 Na úmysl dárce (10) 3.4. TVRTEK 4.4. PÁTEK 18:00 KÍŽOVÁ 17: SOBOTA 8:00 Za všechny leny živého ržence a za ty, kdo se modlí za knze Na úmysl dárce 5. NEDLE POSTNÍ KÍŽOVÁ 6.4. NEDLE 9:00 Za rodinu Humpolcovu a Švábovu Za rodinu Mákovu 8:30 Píležitostná oznámení k : V sobotu po mši svaté se spolen pomodlíme modlitbu živého ržence. Na zaátek letních prázdnin plánuje naše farnost uspoádat farní pou do Itálie. Chtli bychom navštívit poutní místa: ím, Assisi, Lanciano, Loretto, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Taormina, Syrakusy (Sicílie). Cestovní kancelá MiklasTour nám nabídla cenu ,-K. Termín: nedle úterý (10 dn). Možnost závazn se pihlásit na fae a uhradit zálohu ve výši 6.700,- K je do V sobotu, dne , se v Olomouci uskutení ministrantský den, na který jsou zváni i naši ministranti. V prbhu dne bude pro ministranty z celé brnnské diecéze pipraven bohatý program, množství soutží a také se budou moci pi mši svaté setkat s naším otcem biskupem, který pijde mezi nás. Doprava je zajištna autobusem pro celý dkanát, dnes je poslední možnost závazn se pihlásit. Seniory a nemocné naší farnosti, které jste mi nahlásili k návštv, navštívím tento týden ve stedu mezi 8:00 a 16:00 hod. a ve tvrtek mezi 8:00 a 11:00 hod.

15 V pátek ve 14:30 hod., bude v Újezd pohební mše svatá spojená s posledním rozlouením s paní Marií Balákovou z íkonína. Dnes po mši svaté prosím maminky ministrant a ty, kdo chtjí pomoct, aby vzaly dom k vyprání ped velikononími svátky ministrantské obleení. Dkuji. Protože došlo ke zmn asu ze zimního na letní, budou bývat mše svaté ve všední den až v 18:00 hod. V pondlí a ve stedu od 16:00 hod. se na vás obracím s prosbou o pomoc pi menší brigád. Upravili bychom spolenást terénu na farní zahrad.

16 6.4. NEDLE 9:00 5. NEDLE POSTNÍ KÍŽOVÁ Za rodinu Humpolcovu a Švábovu Za rodinu Mákovu 8: PONDLÍ 8.4. ÚTERÝ 9.4. STEDA 18:00 Na úmysl dárce (12) TVRTEK PÁTEK 18:00 Za Julii Dovrtlovu a celou rodinu KÍŽOVÁ 17: SOBOTA NEDLE 9:00 KVTNÁ NEDLE Za Rostislava pochopa, bratra, rodie a rodie Kovaíkovy Za Boženu a Josefa Polákovy KÍŽOVÁ 8:30 Píležitostná oznámení k : Následující nedli vykonáme sbírku na stechu našeho kostela. K dnešnímu dni nám schází ještástka cca ,- K. Následující nedle je Kvtná (Pašijová) nedle, kdy budeme pede mší svatou svtit koiky, proto si je prosím doneste s sebou na mši svatou (mže být i zlatý déš). Spolená svatá zpov ped velikonocemi bude v naší farnosti na Kvtnou nedli, tj odpoledne od 15:00 do 17:00 hod. Zpovídat pijedou tyi knží, využijte prosím této možnosti dobe se pipravit na prožívání velikonoc. Na nástnce ped kostelem je již vyvšen kompletní poad bohoslužeb o Velikononích svátcích 2014 a také asy spolených svatých zpovdí v jednotlivých farnostech. Otec Pavel Sobotka, pan fará z Valtrovic, srden dkuje všem, kdo v soutži o nejlépe opravenou kulturní památku JMK podpoili farní kostel sv. Jana Ktitele, který je v jeho správ. Za všechny dobrodince bude sloužit ve Valtrovicích dkovnou mši svatou, a to dne Všechny srden zve. Na Zelený tvrtek, tak jak již bývá tradicí, vás zvu na Missu Christmatis mši svatou svcení olej s naším otcem biskupem do Katedrály sv. Petra a Pavla do Brna. Pro prvních osm zájemc je pipravena doprava do Brna až ke katedrále a zpátky. Pihlásit se je možné do následující nedle u asistentky Petry Švancarové ( ).

17 13.4. NEDLE 9: PONDLÍ KVTNÁ NEDLE Za Rostislava Pochopa, bratra, rodie a rodie Kovaíkovy Za Boženu a Josefa Polákovy KÍŽOVÁ 8: ÚTERÝ STEDA TVRTEK 18: PÁTEK 18: SOBOTA 21: NEDLE 9:00 ZELENÝ TVRTEK Za + rodinu Jedonovu a Kirschbaumovu Za celou rodinu Habrovcovu, Rohovských a Kadlecovu VELKÝ PÁTEK BÍLÁ SOBOTA VELIKONONÍ VIGÍLIE Za dar uzdravení a Boží pomoci pro Olgu Na úmysl dárce Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Za celou naší farnost --- Píležitostná oznámení k : Dnešní sbírka je na stechu našeho kostela. Spolená svatá zpov ped velikonocemi bude v naší farnosti dnes odpoledne od 15:00 do 16:45 hod. Zpovídat pijedou tyi knží, využijte prosím této možnosti dobe se pipravit na prožívání velikonoc. V úterý od 14:30 bude v kostele brigáda, pi které se pipraví náš farní kostel ped Velikononími svátky. Každá pomocná ruka je vítaná. Na Zelený tvrtek, tak jak již bývá tradicí, vás zvu na Missu Chrismatis mši svatou svcení olej s naším otcem biskupem do Katedrály sv. Petra a Pavla do Brna. Pro prvních osm zájemc je pipravena doprava do Brna až ke katedrále a zpátky. Pihlásit se je možné ješt dnes u asistentky Petry Švancarové ( ). Velký pátek je den písného postu. Tento den kesané v bec nejedí maso a ve vku od 18 do 60 let je také pedepsán p st újmy, tj. možnost najíst se jen jedenkrát za den. Na Bílou sobotu bude možnost v našem kostele poklonit se u Božího hrobu od 09:00 do 14:00 hod. Prosím ty z vás, kteí by byli ochotni strážit Boží hrob, aby se po mši svaté zapsali v sakristii na papír.

18 20.4. NEDLE 9: PONDLÍ 7:30 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Za celou naší farnost --- Velikononí pondlí Za + Františka Pochopa, rodinu Skalníkovu a manžele Kolbábkovy Za rodinu Neesalovu a Pohankovu ÚTERÝ STEDA TVRTEK PÁTEK 18: SOBOTA 12: NEDLE 9:00 Pátek v oktávu velikononím Na podkování za rodinu Maškovu Za rodie Uhlíovy, Pololáníkovy a rodiny Sobota v oktávu velikononím Oddavky: sl. Jana Pololáníková z D. Louek a p. Martin Midrla ze Žárce 2. nedle velikononí BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Za rodie Ondrákovy a rodinu Za rodie Hoškovy, Volgemutovy a +++ P. Jarek RYCHLÝ Píležitostná oznámení k : Minulou nedli se na stechu našeho kostela vybralo celkem ,- K. Upímné: Pán Bh zapla! všem dárcm. Dlužní ástka se tak snížila na necelých ,- K. Dkuji všem, kdo se jakýmkoliv zpsobem zapojili do prožívání liturgie svátk Zmrtvýchvstání Krista. Veliké podkování patí tm, kdo se pipravují k pijetí svátosti bimování, za jejich asistenci bhem Velikononího Tídenní, všem zpvákm, jako i tm, kdo pipravovali k Velikonocm tento chrám. V úterý, v 18:00 hod. bude mše svatá v kaplice v Horních Loukách, obtována za: V sobotu, v 8:00 hod. bude pravidelná mše svatá v kostele v Újezd. Následující víkend od pátku do nedle se na fae v Rychtáov uskutení víkendové formaní setkání pro naše bimovance. Dnes veer v 19:00 hod. zveme na faru všechny, kdo by nám chtli pomoct s pípravou šestého farního dne, který se uskutení v nedli Vítaná je každá pomocná ruka.

19 27.4. NEDLE 9: PONDLÍ ÚTERÝ 2. NEDLE VELIKONONÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Za rodie Ondrákovy a rodinu Za rodie Hoškovy, Volgemutovy a +++ Svátek sv. Kateiny Sienské, panny a uitelky církve STEDA 18:00 Za Jaroslava Štpánka a dvoje rodie Za rodie Štpánkovy, Maškovy, Hynka Malon a rodiny 1.5. TVRTEK 2.5. PÁTEK 18: SOBOTA 8: NEDLE 9:00 Památka sv. Atanáše, biskupa a uitele církve Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštol Za odpuštní, porozumní a dar víry v rodin a za všechny knze 3. NEDLE VELIKONONÍ Za Stanislava a Vru Veeovy a rodinu Za Annu Odehnalovou a rodinu Píležitostná oznámení k : Dnes veer v 19:30 hod. opt zveme na faru všechny, kdo by nám chtli pomoci s pípravou šestého farního dne, který se uskutení v nedli Vítaná je každá pomocná ruka. Tuto stedu ( ) se po mši svaté v 18:00 hod. v kostele uskutení další setkání dtí a jejich rodi ped prvním svatým pijímáním. V sobotu, dne , se v Olomouci uskutení ministrantský den, na který jsou zváni i naši ministranti. V prbhu dne bude pro ministranty z celé brnnské diecéze pipraven bohatý program, množství soutží a také se budou moci pi mši svaté setkat s naším otcem biskupem, který pijde mezi nás. Doprava je zajištna autobusem pro celý dkanát, dnes je poslední možnost se závazn pihlásit. Pihlášky mohou rodie s dtmi vyplnit po mši svaté v sakristii. Na zaátek letních prázdnin se pi dostateném potu zájemc uskutení farní pou do Itálie. Chtli bychom navštívit poutní místa: ím, Assisi, Lanciano, Loretto, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Taormina, Syrakusy (Sicílie). Cestovní kancelá MiklasTour nám nabídla cenu ,- K. Termín: nedle úterý (10 dní). Možnost závazn se pihlásit a uhradit zálohu ve výši 6.700,- K je pouze do Bližší informace k pouti naleznete na nástnce ped kostelem a na našich internetových stránkách

20 Ve tvrtek se v Brn na Petrov uskutení další roník akce Jeden den na Petrov. Tato akce se koná jednou za dva roky a je urená pro dti, které navštvují náboženství. Tento den ve škole braný jako exkurze se dti jednotlivých škol spolen setkají v Brn, kde je pro n pipraven bohatý program, kterého vyvrcholením je mše svatá s otcem biskupem. Kdo by ml zájem se exkurze úastnit, a ješt v pátek ve škole nedostal pihlášku, mže si ji vyzvednout po mši svaté v sakristii.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

SLOVO STAROSTY AKTUALITY

SLOVO STAROSTY AKTUALITY SLOVO STAROSTY Vážení obané, chtl bych Vás informovat o nejzávažnjších problémech, které eší naše obec. V prvé ad je to znovuotevení školy. V souasné dob je stav následující: Zastupitelstvo obce odvolalo

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015 FARNÍ LISTY Velikonoce 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz VELIKONOCE 2015 Bože, náš nebeský Otče,

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Farní listy Velikonoce 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Drazí přátelé, farníci ze Vsetína, Pozděchova a Polanky! Přijměte ode mě srdečné přání k požehnanému a radostí

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

POSTNÍ DOBA A MODLITBA

POSTNÍ DOBA A MODLITBA Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/15 Pamatuj, že jsi jen prach POSTNÍ DOBA A MODLITBA Začíná doba postní, která je pro nás příležitostí dobře se připravit na svátky Velikonoc vítězství nad

Více

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury MARTINA MÁŠOVÁ IV. roník prezenní studium Obor: eský jazyk nmecký jazyk JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Žeň je hojná, dělníků málo.

Žeň je hojná, dělníků málo. ŽIVOT FARNOSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník IX. ČERVEN 2015 č. 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Kněžský hrob na Mladcové Snímek Vít Jakubíček Z LITURGICKÉHO

Více

3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 3duben květen červen 2015 Petra Šolcová Poslední večeře Páně (detail: Ježíš s Petrem a Janem) DAR MEŠNÍ OBĚTI Začátek

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Nový betlém v Heršpicích Na předvánočním jarmarku Centra Ententyky předalo toto občanské sdružení

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více