Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, Znojmo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo"

Transkript

1 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost 6. patro dveře č. 625 Program: 1.Přivítání, prezence, zahájení 2.Organizační záležitosti skupiny členové skupiny 3.Minimální síť služeb sociální prevence 4.Pokračování v síťování sociálních služeb 5.Monitorovací zpráva za rok Příprava Akčního plánu a minimální sítě na rok Den sociální služeb zhodnocení 8.Týden sociálních služeb ČR 9.Různé 1.) Přivítání, prezence, zahájení - v úvodu byli přivítáni přítomní a omluven byl pan Jiří Dušek, kterého zastoupila paní Bc. Jana Tesařová, DiS. 2.) Organizační záležitosti skupiny členové skupiny - byly řešeny organizační záležitosti komunitního plánování týkající se složení organizační skupiny a zaměření pracovních skupin na cílové skupiny Pracovní skupiny - vedoucí pracovních skupin zváží jejich zájem setrvání na pozici vedoucí pracovní skupiny v případě nezájmu bude řešeno na jednáních pracovních skupin a organizační skupině - pracovní skupiny je možné redukovat, rozšířit, transformovat na jiné cílové skupiny, které se aktuálně zjistí jako potřebné k řešení - členové se shodli na ponechání stávajících pracovních skupin i v návaznosti na plnění priorit a opatření nového SPRSS Znojemska obsazení pracovních skupin - byla zdůrazněna dlouhodobě řešená otázka obsazení pracovních skupin zástupce ze strany zadavatele - pro lepší prosazování stanovených priorit Organizační skupina - navrhována je změna obsazení organizační skupiny - v současné době 11 členů buď redukce na původních 9 členů, nebo nastavení 9 členů + 4 vedoucí PS - zachování principu zastoupení zadavatele/ poskytovatele/ uživatele - odsouhlaseno bylo nastavení složení vedoucí PS - jmenovité obsazení organizační skupiny bude řešeno po volbách nutnost získat do skupiny zástupce zadavatele

2 3.) Minimální síť služeb sociální prevence - členům organizační skupiny byly předány materiály a informace k průběhu nastavení minimální sítě služeb sociální prevence - minimální síť byla nastavena dle metodiky JMK pro hodnocení registrovaných sociálních služeb - v srpnu 2014 proběhlo vyjednávání s poskytovateli služeb sociální prevence za účasti zástupců Města Znojma (Jan Grois, MBA., Ing. Ludvík Hekrle, PhDr. Šárka Gambasová, Zdeněk Schwarz, Mgr. Lucie Rocková) - jednání proběhla bez problémů s pozitivním hodnocením jak ze strany poskytovatelů, tak ze strany zástupců města Znojma - na jednáních byly představeny poskytované sociální služby a všem byl vysvětlen postup výpočtu a stanovení 20% spoluúčasti ze strany ORP Znojmo - problém nastal pouze u společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. - nebyly doloženy údaje dle aktuální verze metodiky a i přes doporučení ze strany zástupců města Znojma se paní ředitelka v daném termínu nevyjádřila - proto byla 20% spoluúčast stanovena ze spodního intervalu kritéria IV.1. - s organizací bude do budoucna vyjednáváno o další spolupráci - nadregionální služby sociální prevence přepočet na klienta - v současné době Znojmo i MK garantovalo služby v celém okrese do budoucna vyjednávání s obcemi - v jiných ORP - princip solidarity / na počet obyvatel apod. - Minimální síť byla schválena v zastupitelstvu města Moravský Krumlov i Znojma 4.) Pokračování v síťování sociálních služeb - následuje síťování služeb sociálního poradenství setkání multidisciplinárního týmu proběhne v listopadu - ze strany JMK je nastavena 5% spoluúčast ze strany okresu / ORP - výpočet bude probíhat stejným principem jako u služeb sociální prevence dle metodiky JMK - bylo diskutováno nad složením multidisciplinárního týmu zástupce za organizační skupinu KPSS - členové organizační skupiny se shodli a odsouhlasili Mgr. Adélu Bartesovou 5.) Monitorovací zpráva za rok byla zpracována dle jednání v pracovních skupinách - bude předložena na vědomí novému ZM Znojma - bude zaslána k připomínkování členům organizační skupiny - Úkol 5/14: připomínky k MZ za rok 2013 zaslat do ) Příprava Akčního plánu a minimální sítě na rok zpracování v návaznosti na strategii JMK a SPRSS Znojemska priorita udržení stávající sítě sociálních služeb - součástí bude minimální síť služeb sociální prevence - zařazení případných záměrů, které budou podány v rámci dotačního řízení města Znojma - podklady projednat v pracovních skupinách začátek listopadu 2014

3 - akční plán i minimální síť budou zpracovány jako dva samostatné dokumenty oba na rok ) Den sociální služeb zhodnocení - proběhlo zhodnocení Dne sociálních služeb - pozitivní zpětná vazba + náměty na realizaci příštího ročníku - výstup z dotazníkového šetření bude zaslán elektronicky 8.) Týden sociálních služeb ČR - pozvání na Týden sociálních služeb a jednotlivé akce - beseda k filmu Všichni spolu oslovit Pedagogicko psychologickou poradnu, zástupce ze školství 9.) Různé - Vyhlášení dotačního řízení Města Znojma bude na stránkách města Znojma odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhlášeno dotační řízení pro podávání žádostí - doba příjmu žádostí: podporované oblasti: A. Sociální služby, B. Zdravotnictví, C. Podpora rodin - dotace budou poskytovány podle Zásad pro poskytování dotací č. 4/2013, schválených Zastupitelstvem města Znojma dne usnesením č. 99/2013 bod Svolání pracovních skupin - vedoucí pracovních skupin svolají své skupiny na začátek měsíce listopadu návaznost na ukončení dotačního řízení dne bude tako možné předložené záměry projednat v pracovních skupinách - Úkol 6/14: vedoucí PS pošlou koordinátorce termíny a místo konání pracovních skupin - Obdržené záměry pro zařazení do KPSS 1.) Tyfloservis, o.p.s. - členům organizační skupiny byla předložena žádost organizace o zařazení do katalogu sociálních služeb - organizace nabízí službu: sociální rehabilitace pro osoby od 15 let s postižením zraku, případně další kombinací zdravotního postižení - vyjádření ze strany členů: - Tyfloservis, o.p.s. má jinak zaměřené služby něž TyfloCentrum, o.p.s. - je nutné zjistit potřebu jimi nabízených služeb - bude projednáno v pracovní skupině OZP - v dopise neuvádějí počet klientů ze Znojma / Znojemska údaj je pouze za celý JMK(254) - závěr: dále projednat v PS OZP - Úkol 7/14: vedoucí PS OZP projedná v pracovní skupině potřebnost této služby 2.) Mobilní bezplatná občanská poradna - byl předložen leták mobilní občanské poradny - poradenství v oblasti finanční tísně, dluhové poradenství apod.

4 - nejedná se o bezplatnou službu bezplatná je do té doby, než pracovník napíše písemné podání/návrh apod. pak již jsou služby placené - jedná se o akci spojenou s volbami - zástupci poradny by v případě zájmu o spolupráci požadovali ze strany města Znojma bezplatné prostory pro možnost setkávání s klienty - vyjádření ze strany členů: - dluhové a finanční poradenství funguje bezplatně při Oblastní charitě Znojmo - pokud je služba prezentována jako bezplatná, má být poskytována bezplatně, jinak mají být uvedeny pravdivé údaje - zásadní také je, jak to bude s fungováním poradny po volbách? nyní to je v rámci volebního programu - závěr: občanská poradna na Znojemsku potřebná je, ale ne jako výdělečná a volební aktivita - Informace z JMK - předány informace ze setkání koordinátorů KPSS na JMK odbor sociálních věcí zpracoval Pravidla dotačního řízení pro podporu poskytování sociálních služeb; leden 2015 výpočet směrného čísla pro JMK (provádí MPSV), rozdělení na jednotlivé služby dle ukončeného hodnocení OSV KrÚ; únor 2015 schválení rozdělení v orgánech kraje, příprava smluv; březen/duben 2015 výplata 1. splátky dotace; - Akční plán JMK na 2015 odevzdáno celkem 16 rozvojových záměrů, z toho 6 vyřazeno (4 záměry neodpovídaly rozvojové strategii, u 2 záměrů nebyla doložena finanční spoluúčast obcí); vznik 7 nových služeb - chráněné bydlení (Ruka pro život, Oblastní charita Rajhrad, Domov Horizont, Zelený dům pohody, Diakonie ČCE Klobouky-Brumovice, Oblastní charita Blansko-Olešnice) - sociální rehabilitace (Apla-JM-Brno); rozšíření 3 stávajících služeb (chráněné bydlení DCH Brno sv. Anežky, odlehčovací služba Hospic sv. Alžběty, sociální rehabilitace Sdružení Práh); prioritou je udržení a optimalizace stávající sítě sociálních služeb, podpora rozvojových záměrů sociálních služeb pro rok 2015 bude výrazně omezena; - SPRSS JMK - zpracovává se nový Střednědobý plán JMK - připomínkovací proces říjen Benchmarking - zpracovatel aplikace AUGUR Consulting, s.r.o. do konce roku 2014 pilotní aplikace; v dubnu 2015 školení pro poskytovatele; červen 2015 finální podoba benchmarkingové aplikace; dotace pro rok 2016 se budou podávat již přes novou aplikaci, přístup do aplikace budou mít i ORP; Projekt Meziobecní spolupráce - Město Znojmo se zapojilo do realizace projektu Svazu měst a obcí na podporu Meziobecní spolupráce s cílem podporovat vzájemnou spolupráci obcí ORP Znojmo při řešení jednotlivých oblastí

5 - za sociální oblast byly definovány problémové okruhy, které vycházejí především z procesu KPSS a byly projednány se zástupci MěÚ Znojmo PhDr. Gambasová, KPSS Mgr. Rocková, Vranov nad Dyjí Ing. Lubomír Vedra, Oblastní charita Znojmo Mgr. Růžičková, Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Jarmila Eliášová - problémové okruhy: 1.) Nedostatečné zapojení obcí při zpracovávání komunitního plánu rozvoje sociálních služeb 2.) Nedostatečné pokrytí území ORP Znojmo službami pro jednotlivé cílové skupiny (seniory/osoby se zdravotním postižením/osoby ohrožené sociálním vyloučením/osoby v krizi/ osoby ve finanční tísni/ rodiny s dětmi, děti, mládež) Výstava fotografií foto soutěž Život s handicapem Městský úřad Znojmo, Nám. Armády 8, 2NP Úkoly shrnutí - Úkol 5/14 - připomínky k MZ za rok 2013 zaslat do T: do 17. října 2014 O: členové organizační skupiny - Úkol 6/14 - vedoucí PS pošlou koordinátorce termíny a místo konání pracovních skupin T: do 17. října 2014 O: vedoucí pracovních skupin - Úkol 7/14 vedoucí PS OZP projedná v pracovní skupině potřebnost služeb Tyfloservisu, o.p.s. T: na jednání PS OZP O: Jana Svobodová Ve Znojmě dne Mgr. Lucie Rocková, DiS. koordinátorka KPSS

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Úvod Akční roční plán Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice vychází pro rok 2009 především z obecné návrhové části RPSS. Tato část vznikla

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA NA OBDOBÍ 2012-2014

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA NA OBDOBÍ 2012-2014 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA NA OBDOBÍ 2012-2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, byl zpracován v rámci projektu Střednědobý plán rozvoje

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II. registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00052, realizovaného na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK (49 OBCÍ) Základem tvorby doporučení pro komunitní plánování na území ORP Písek

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU 2010 2015 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok 2015. Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok 2015. Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Akční plán na rok 2015 Město Havlíčkův Brod ÚVOD AKČNÍ PLÁN na rok 2015 vznikl v rámci projektu Implementace a vyhodnocování Střednědobého

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více