MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001"

Transkript

1 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/ schválených Akademickým senátem MZLU v Brn dne

2 ást I Zízení, právní postavení a pedmt innosti lánek 1 Zizovatel 1. Zizovatelem vysokoškolského zemdlského statku s názvem Školní zemdlský podnik Žabice (dále též ŠZP nebo ŠZP Žabice) je Mendelova zemdlská a lesnická univerzita v Brn (dále též MZLU v Brn nebo univerzita). 2. MZLU v Brn byla zízena zákonem eskoslovenské republiky. 460/1919 Sb. ze dne s názvem Vysoká škola zemdlská v Brn. Zákonem eské republiky. 192/1994 Sb. byla s platností od pejmenována na Mendelovu zemdlskou a lesnickou univerzitu v Brn. 3. Právní postavení MZLU v Brn, jako veejné vysoké školy, je dáno zákonem.111/1998 Sb. o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), (dále též zákon), který se považuje za její zizovací listinu ve smyslu zvláštních právních pedpis. 4. Podle 10 zákona je statutárním pedstavitelem MZLU v Brn rektor jmenovaný presidentem republiky. lánek 2 Zízení a dosavadní právní postavení 1. Pedsednictvo ministerské rady SR dopisem ze dne j /22 oznámilo, že ministerská rada eskoslovenské republiky ve schzi konané se usnesla o odevzdání velkostatku Žabice k úelm Vysoké školy zemdlské v Brn s tím, že knihovní zápis o tomto majetku pipadlém státu bude ešen dodaten. Majetkové pedání statku Žabice Vysoké škole zemdlské v Brn bylo realizováno pípisem Ministerstva zemdlství SR, Ústedního editelství státních les a statk ze dne j /XV/4/1925 a návazným knihovním zápisem. Vládním naízením. 11/1928Sb. ze dne byl statek Žabice prohlášen samostatným státním podnikem sveným Vysoké škole zemdlské v Brn. Ministerstvo školství, vd a umní eskoslovenské republiky výnosem.j /51-IV/7 ze dne pevzalo od Národní kulturní komise zámek Lednice. Z objekt patících k zámku pedalo s platností od do správy Vysoké školy zemdlské v Brn park, skleníky a polní hospodáství s budovami, živým a mrtvým inventáem. K byl na tomto majetku zízen Školní závod VŠZ v Lednici. Krajská správa školních statk uovských zemdlských škol pro kraj Brno v dokumentu.j. 3255/53-Mus. ze dne rozhodla o pilenní školního statku bývalé Stední technické školy zahradnické v Lednici ke Školnímu závodu VŠZ v Lednici s úinností od Souástí pilenného školního statku byly též pozemky a nemovitosti darované koncem devatenáctého století majiteli liechtensteinského valtického panství jimi založené zahradnické škole v Lednici. 2. Právní úprava existence Školního zemdlského podniku Žabice i Školního zemdlského podniku Lednice v létech byla dána zákonem. 172/1990 Sb. V souladu s 5 a 13 tohoto zákona a podle Statutu MZLU v Brn, zaregistrovaného Ministerstvem 2

3 školství, mládeže a tlovýchovy R pod.j /91 30, byly ŠZP Žabice i ŠZP Lednice úelovými zaízeními MZLU v Brn s vlastní právní subjektivitou. V souladu se zákonem. 111/1998 Sb. byly ŠZP Žabice a ŠZP Lednice od do vysokoškolskými statky, tj. souástmi MZLU v Brn bez právní subjektivity. 3. V souladu s Dlouhodobým zámrem vzdlávací, vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti, schváleným Vdeckou radou, Akademickým senátem, projednaným Správní radou MZLU v Brn a upraveným a doplnným na základ jednání na MŠMT R, vedeným pod.j.3355/1999, vydal rektor rozhodnutí. 12/2000 o slouení školních zemdlských podnik. MŠMT R tuto zmnu zaregistrovalo dne pod.j / MŠMT R jako zmny a doplnní Statutu MZLU v Brn. K byly ŠZP Žabice a ŠZP Lednice sloueny v jednu souást MZLU v Brn: Školní zemdlský podnik Žabice. lánek 3 Základní údaje a právní postavení od Školní zemdlský podnik Žabice je vysokoškolským zemdlským statkem ve smyslu 35 zákona.111/1998 Sb. o vysokých školách, provozující svoji innost na pracovištích v Lednici a v Žabicích. 2. Podle odst.1 35 zákona a podle l. 4 Statutu MZLU v Brn, registrovaného MŠMT R dne pod.j / , je ŠZP Žabice organizaní souástí univerzity. 3. Název, právní forma a sídlo: Název organizace: Mendelova zemdlská a lesnická univerzita v Brn Právní forma: veejná vysoká škola Sídlo organizace: Brno, Zemdlská 1, Název souásti: Školní zemdlský podnik Žabice Používané zkratky pro oznaení souásti jsou ŠZP nebo ŠZP Žabice Sídlo souásti : Žabice 53, Identifikaní ísla organizace : IO DI CZ V ele ŠZP Žabice je editel jmenovaný rektorem univerzity. 6. V úedním a obchodním styku používá ŠZP Žabice úední listiny a razítko s názvem univerzity a názvem školního podniku. 7. Školní zemdlský podnik Žabice je vysokoškolským statkem provozujícím svoji innost na pracovištích v Lednici a v Žabicích. lánek 4 Poslání a pedmt innosti 1. Školní zemdlský podnik Žabice je souástí univerzity, na níž se v souinnosti s vdeckopedagogickými pracovišti univerzity, zejména s agronomickou a zahradnickou fakultou, uskuteují praktická výuka, praxe a experimentální práce v rámci ešení závrených a disertaních prací student, jakož i výzkumná, vývojová, demonstraní a poradenská innost. Pro naplování tohoto poslání vytváí ŠZP Žabice podmínky v provozech rostlinné, živoišné výroby, v zahradnických provozech i v ostatních provozech 3

4 a innostech. 2. Ve smyslu 20 zákona, l.3 a l.10 písm.1b Statutu MZLU v Brn lení se innost ŠZP na hlavní - úelovou innost a doplkovou innost. 3. Hlavní - úelová innost zahrnuje zejména: zabezpeování podmínek pro praktická cviení a praxe poslucha v provozech zahradnické, rostlinné a živoišné výroby a v ostatních provozech, udržování a provozování demonstraní a pokusné stanice polní rostlinné výroby, demonstraního pracovišt zahradnictví, vzorník plemen hospodáských zvíat, testaního, pokusného a výcvikového pracovišt živoišné výroby, péi o mimoprodukní funkce zemdlství a ochranu prameniš v zemdlsky intenzívn využívané krajin, péi o mimoprodukní funkce zemdlství, zvlášt pak podíl ŠZP na utváení a zvelebování lednicko-valtického areálu, chov sportovních koní s praktickou výukou jezdectví, výkony pracovišt úelové innosti, zvlášt odborné exkurze, školení demonstrace inovací, poradenství, a presentaci výsledk výzkumu, innost pomocných provoz úelové innosti, ubytování student a uitel pi výukových a výzkumných aktivitách. 4. Doplková innost ŠZP Žabice zahrnuje : zemdlskou a zahradnickou výrobu vetn zpracování zemdlských produkt, prodeje nezpracovaných i zpracovaných zemdlských výrobk a obchodování s nimi, zpracování hrozn, ovoce a výrobu vína, agrotechnické služby, hospodáské innosti v pomocných provozech a innosti rozvíjené pro efektivnjší využití lidských a majetkových zdroj svených univerzitou školnímu podniku. Podrobný výet doplkových inností je uveden v píloze 3 Statutu MZLU v Brn. ást II ízení, organizace, zamstnanci lánek 5 editel 1. V ele ŠZP Žabice je editel, jmenovaný a odvolávaný rektorem univerzity podle l. 5 ádu výbrového ízení pro obsazování míst akademických pracovník na MZLU v Brn. 2. editel ŠZP Žabice podle odst. 4 l. 6 Statutu MZLU v Brn a) ídí innost ŠZP Žabice a odpovídá za ni rektorovi, b) pokud rektor nestanoví jinak, jedná a rozhoduje jménem univerzity ve vcech ŠZP Žabice v oblasti pracovn právní s výjimkou funkcí uvedených v l.6 a l.7 obchodní obanskoprávní s omezením disponování s nemovitým majetkem sveným školnímu podniku správní, c) innost ŠZP Žabice ídí v souladu se zvláštními právními pedpisy, statutem, dalšími pedpisy univerzity, organizaním ádem a podle rektorem schváleného plánu innosti, d) zajišuje správu majetku univerzity sveného ŠZP a péi o jeho reprodukci. 4

5 3. Rektor univerzity uzavírá s editelem manažerskou smlouvu, která zejména obsahuje vymezení pravomoci, odpovdnosti, práv a povinností podle odst. 2 stanovení smluvní mzdy a podmínek jejího poskytování další ustanovení o podmínkách pracovního pomru vzniklého jmenováním. První manažerská smlouva je uzavírána na dobu 1 až 3 roky, další zpravidla na dobu do 5 let. lánek 6 Zástupci editele 1. Rektor univerzity jmenuje a odvolává zpravidla na návrh editele zástupce editele ŠZP. 2. Pracovní nápl a mzdu zástupc editele stanoví editel po projednání s rektorem. V pracovní náplni editel též stanoví rozsah delegace svých pravomocí na zástupce editele pro dobu své nepítomnosti nebo pro uritý úsek ídící innosti. lánek 7 Ekonom 1. Rektor univerzity jmenuje a odvolává zpravidla na návrh editele ekonoma ŠZP. 2. Pracovní nápl a mzdu ekonoma stanoví editel ŠZP po projednání s rektorem. V pracovní náplni editel též stanoví rozsah delegace svých pravomocí na ekonoma ŠZP pro úsek finann ekonomického ízení. V pracovní náplni ekonoma ŠZP musí být uvedeny jeho povinnosti a odpovdnost za dodržování a uplatování zákon a pedpis upravujících finanní hospodaení ŠZP, jmenovit platných obecn závazných právních pedpis o úetnictví a Smrnice o pravidlech hospodaení MZLU v Brn. lánek 8 Plány innosti ŠZP 1. ŠZP Žabice uskuteuje své poslání, hlavní i doplkovou innost podle roních plán innosti, které navazují na dlouhodobé plány rozvoje ŠZP a na dlouhodobé zámry univerzity a dlouhodobé zámry fakult, zejména agronomické a zahradnické fakulty. 2. Roní plán innosti ŠZP zahrnuje zejména : a) plán hlavní - úelové innosti obsahující vcné vymezení jednotlivých úkol úelové innosti, náklady a zdroje financovaní tchto úkol; b) finanní plán obsahující plán výnos a náklad plán penžních tok (cash flow) plán vývoje finanní základny ŠZP a její alokace v majetku. Finanní plán je zpracován v návaznosti na útovou osnovu, postupy útování a metodickou úpravu úplných finanních výkaz pedepsaných pro veejné vysoké školy; c) plán investiní innosti obsahující vcné vymezení investic do dlouhodobého majetku, plánované investiní náklady, zdroje financování jednotlivých investiních akcí vetn návaznosti na tvorbu a užití fondu rozvoje investiního majetku; d) plán zamstnanosti a mezd obsahující zejména plánovaný poet fyzických a pepotených zamstnanc, celkový objem mezd a prmrné msíní mzdy; e) plán výkon doplkové innosti obsahující vcné úkoly doplkové innosti, jejich 5

6 technicko - technologické parametry a marketingové zabezpeení; f) plány vnitropodnikových organizaních jednotek navazující na ásti a) b) d) a e) roního plánu innosti ŠZP, zpracované ve smyslu l. 9; g) plány dle písm. b), c), d), e) a f) jsou obligatorními souástmi struktury roního plánu doplkové hospodáské innosti, který mže být se souhlasem rektora doplnn o další ásti a ukazatele. 3. Za zpracování plán innosti ŠZP v urených termínech, obsahu a form odpovídá editel. Pípravu plán, zejména plánu hlavní - úelové innosti, uskuteuje v souinnosti s ústavy fakult koordinované píslušnými dkany. 4. Plány investiní innosti ŠZP nabývají platnost po schválení rektorem. Ped jejich schválením si rektor vyžádá stanovisko píslušných dkan a stanovisko poradního sboru ŠZP. 5. V období do schválení roního plánu innosti ídí editel innost ŠZP podle pedbžného plánu, který urí úmrn proporcím plánu innosti na pedcházející rok. 6. editel organizuje a provádí na všech pracovištích kontrolní innost na základ zpracovaného roního plánu kontrolní innosti schváleného rektorem. O provedených kontrolách, jejich závrech a splnní pijatých opatení vede písemnou agendu a podává zprávy rektorovi. lánek 9 Organizace a vnitropodnikové ízení 1. editel ŠZP stanoví svým písemným rozhodnutím schváleným rektorem organizaci ŠZP a na tuto organizaci navazující pravidla vnitropodnikového ízení. 2. Pi stanovení organizace a pravidel vnitropodnikového ízení uplatuje editel zejména následující principy: rozlenní ŠZP do relativn samostatných provoz - hospodáských stedisek, úsek a útvar v ele s vedoucími jmenovanými editelem a jemu odpovdnými, ízení innosti hospodáských stedisek na základ tvorby výnos, náklad a hospodáského výsledku pi využití vnitropodnikových finann ekonomických nástroj a opatení, svení odpovídající innosti majetku univerzity spravovaného ŠZP hospodáským stediskm k efektivnímu využívání a k péi o ádnou údržbu, úinnou stimulaci vedoucího a trvalých zamstnanc zalenných do hospodáského stediska stanovením závislosti pohyblivé složky mzdy na výsledcích hospodaení stediska, systematické využívání informaní soustavy ŠZP ve vnitropodnikovém ízení, zvlášt vnitropodnikového plánování, vnitropodnikového úetnictví a vnitropodnikových finann ekonomických rozbor. lánek 10 Zamstnanci a jejich odmování 1. Ve smyslu odst. 2 l. 5 jedná a rozhoduje jménem univerzity v pracovn právních vcech zamstnanc univerzity pracovn zaazených na ŠZP Žabice editel ŠZP s výjimkou funkcí uvedených v l. 6 a l. 7. 6

7 2. V pracovních smlouvách se zamstnanci univerzity pracovn zaazenými na ŠZP Žabice uvede se pi uzavení pracovního pomru a každé jeho zmn jako pracovišt Školní zemdlský podnik Žabice, pípadn se specifikací urité organizaní souásti ŠZP. 3. Pi obsazování míst vedoucích zamstnanc uplatní editel pimen l. 5 ádu výbrového ízení pro obsazování míst akademických pracovník na MZLU v Brn. 4. Odmování zamstnanc univerzity pracovn zaazených na ŠZP Žabice se ídí Mzdovým pedpisem MZLU v Brn, zejména pak ustanoveními ástí I, III a IV tohoto pedpisu. 5. V rámci mzdového pedpisu univerzity stanoví editel svým písemným rozhodnutím zpsob uplatnní mzdového pedpisu s ohledem na specifika pracoviš, pracovních proces a prací a v rámci rozsahu mzdových prostedk stanoveného roním finanním plánem. V rozhodnutí pitom uplatní mzdové formy vedoucí k úinné stimulaci pracovních výsledk zamstnanc zvlášt ve smyslu l. 9. ást III Poradní sbor lánek 11 Poslání a složení poradního sboru 1. Poradní sbor Školního zemdlského podniku Žabice (dále též PS ŠZP) je poradním, inicianím, koordinaním a kontrolním orgánem rektora univerzity ve smyslu odst. 3 l. 5 Statutu MZLU v Brn. 2. Poradní sbor ŠZP Žabice je tvoen nejmén 10 leny z ad pedních vdeckopedagogických pracovník univerzity, jejichž odborná erudice vytváí pedpoklady pro pínos k plnní poslání a úkol poradního sboru. Z tohoto potu je nejmén 5 len z ad vdeckopedagogických pracovník agronomické fakulty, nejmén 3 lenové z ad vdeckopedagogických pracovník zahradnické fakulty a po 1 lenovi z ad vdeckopedagogických pracovník dalších fakult univerzity. leny Poradního sboru ŠZP Žabice jsou též editel ŠZP Žabice a prorektor pro ízení vysokoškolských statk. Rektor mže jmenovat leny poradního sboru i další interní a externí odborníky. 3. leny Poradního sboru ŠZP Žabice z ad vdeckopedagogických pracovník MZLU v Brn jmenuje rektor na návrh dkan píslušných fakult. Pedsedou poradního sboru jmenuje rektor prorektora pro ízení vysokoškolských statk. Za místopedsedy poradního sboru jmenuje rektor dkany agronomické fakulty a zahradnické fakulty nebo jimi povené pední vdeckopedagogické pracovníky agronomické fakulty a zahradnické fakulty. lánek 12 innost poradního sboru 1. Poradní sbor zejména projednává návrhy plán innosti ŠZP (l. 8), vyjaduje k nim svá stanoviska a doporuení, projednává návrh písemného rozhodnutí editele o organizaci a vnitropodnikovém ízení ŠZP (l. 09), vyjaduje k nmu své stanovisko a doporuení, 7

8 na žádost rektora se vyjaduje k výsledku výbrového ízení na místo editele a k innosti editele, kontroluje plnní plán inností a pijímá doporuení ke zlepšení innosti ŠZP, v souinnosti s dkany píslušných fakult, zvlášt agronomické a zahradnické fakulty, pispívá ke koordinaci spolupráce fakult a ŠZP na úseku úelové innosti a ke zlepšování úelového poslání a využití ŠZP, projednává další závažné otázky rozvoje ŠZP. 2. Zasedání Poradního sboru ŠZP Žabice svolává jeho pedseda podle poteby, nejmén však tikrát ron. O svolání zasedání informuje rektora a dkany fakult, pokud nejsou leny poradního sboru. V pípad, že nejsou jmenovaní akademití funkcionái leny poradního sboru, mohou se úastnit jednání s hlasem poradním. Výroní zasedání Poradního sboru ŠZP Žabice, na kterém jsou projednávány rozbory a plány úelové a hospodáské innosti podniku, se koná na spoleném zasedání s Poradním sborem ŠLP ML Ktiny. Z významných dvod lze bhem roku svolat i další spolená zasedání poradních sbor. Na spoleném zasedání pi projednávání záležitostí jednoho podniku mají lenové poradního sboru druhého podniku hlas poradní, záležitosti spolené pro oba podniky mohou oba poradní sbory projednávat a vyjadovat se k nim, jakož i hlasovat o nich spolen. 3. Jednání poradního sboru ídí jeho pedseda. Poradní sbor ŠZP Žabice je schopen se usnášet pi pítomnosti více než poloviny len, piemž k pijetí závr jsou nezbytné kladné hlasy nadpoloviní vtšiny všech len. Hlasování o závrech, týkajících se osoby editele ŠZP Žabice, se editel nezúastní. V pípad spoleného hlasování poradních sbor ŠZP Žabice a ŠLP ML Ktiny jsou k pijetí závr nezbytné kladné hlasy nadpoloviní vtšiny všech len každého poradního sboru. 4. Závry zasedání poradního sboru ŠZP Žabice jsou uvedeny v zápise ze zasedání poradního sboru a mají formu stanoviska, doporuení, kontrolního nálezu a návrhu na opatení. Závry jsou pedkládány rektorovi MZLU v Brn, který rozhodne o dalším postupu. ást IV Majetek a pravidla hospodaení lánek 13 Nakládání s majetkem 1. Univerzita svuje ŠZP Žabice do užívání a pée nemovitý a movitý majetek sloužící k plnní poslání a úkol ŠZP. Za ochranu, evidenci, udržování a efektivní využívání sveného majetku, vetn majetku získaného inností ŠZP, odpovídá editel a vedoucí zamstnanci na všech stupních ízení v rozsahu svých povinností a pravomocí. 2. Nakládání s majetkem sveným ŠZP, zejména nabývání, zízení, prodej a pronájem majetku, se ídí zvláštními pedpisy, zákonem, Statutem MZLU v Brn a Smrnicí o pravidlech hospodaení MZLU v Brn. 3. Nakládání s nemovitým majetkem univerzity je podle zákona a Statutu MZLU v Brn v pravomoci rektora. O nabývání, zízení a pestavbách nemovitého majetku investiní inností ŠZP rozhoduje rektor zpravidla na návrh editele v rámci schválení plánu innosti ŠZP. O prodeji zpravidla na návrh editele a v rámci 19 zákona. Pronájem nemovitého 8

9 majetku sveného ŠZP je v kompetenci editele; po odsouhlasení základních podmínek rektorem v pípadech, kdy je pronajímán nemovitý majetek o poizovací cen vyšší než 50 násobek ástky, od níž jsou aktiva považována za investiní majetek podle zvláštního pedpisu. 4. Nakládání s movitým majetkem sveným a obhospodaovaným ŠZP je v pravomoci editele. K nabytí, prodeji a pronájmu vcí o poizovací cen vyšší než 50násobek ástky, od níž jsou aktiva považována za investiní majetek podle zvláštního pedpisu, je nutný souhlas rektora. Nakládání s obžným majetkem v rámci plnní plánu innosti ŠZP je v kompetenci editele a vedoucích zamstnanc na všech stupních ízení v rozsahu jejich pravomocí a povinností. lánek 14 Postavení ŠZP v hospodáské soustav univerzity 1. ŠZP Žabice je organizaní souástí, jejíž postavení v hospodáském systému univerzity je vymezeno zejména svením ásti majetkové základny univerzity do užívání a správy ŠZP ve smyslu l. 13, svením ásti finanní základny univerzity do hospodaení a správy ŠZP, samostatným hospodaením podle plánu inností, jehož souástí je finanní plán sestavovaný a schvalovaný ve smyslu l V rámci správy sveného majetku a finanní základny spravuje ŠZP oddlen vedené ásti majetkových a finanních fond univerzity: fondu investiního majetku, fondu obžného majetku, fondu rezervního a fondu odmn. V souladu s uspoádáním finanní soustavy univerzity používá samostatné úty u penžních ústav. 3. ŠZP Žabice samostatn útuje v soustav podvojného úetnictví podle obecn platných pedpis o úetnictví a podle útové osnovy a postup útování uplatovaného univerzitou. Samostatn zajišuje administrativn technické práce spojené s finanním hospodaením ŠZP, operace platebního styku a pokladní operace a zajišuje ve stanovených termínech a ve stanovené form kvestorem urené informace pro centrální zpracování v informaním systému univerzity. lánek 15 Pravidla hospodaení 1. ŠZP Žabice se ve svém finanním hospodaení ídí obecn závaznými pedpisy a Smrnicemi o pravidlech hospodaení MZLU v Brn. 2. Za finanní hospodaení ŠZP, uplatování a dodržování pedpis uvedených v odst. 1 odpovídá editel a vedoucí zamstnanci na všech stupních ízení v rámci svých pravomocí a povinností. 3. Uzavírat smlouvy o pijetí úvr, návratných finanních výpomocí, pjek na investice i na provozní výdaje, smlouvy o sdružení finanních prostedk a smlouvy o nabytí cenných papír je oprávnn pouze rektor univerzity. editel ŠZP mže takové smlouvy uzavít jen na základ zmocnní vystaveného rektorem v písemné form pro jmenovit uvedenou smlouvu. 4. editel ŠZP pedkládá ke schválení rektorovi roní úetní závrku ovenou auditorem. 9

10 Spolu s roní úetní závrkou a zprávou auditora pedkládá i návrh na vypoádání hospodáského výsledku a rozbor plnní roního plánu innosti ŠZP. Rektor si ped schválením roní úetní závrky a ped rozhodnutím o vypoádání hospodáského výsledku vyžádá stanoviska dkan a stanovisko poradního sboru ŠZP. ást V Závrená ustanovení 1. Vydáním tohoto organizaního ádu koní platnost dosavadního Organizaního ádu ŠZP Žabice.j. 895/99 z , Organizaního ádu ŠZP Lednice.j. 894/99 z Tento organizaní ád byl schválen Akademickým senátem MZLU v Brn dne 23. dubna 2001 a nabývá platnost. 3. Toto úplné znní organizaního ádu zahrnuje všechny zmny a doplky schválené Akademickým senátem MZLU v Brn dne a nabývá platnosti dnem 1. února V Brn Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. rektor MZLU v Brn 10

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. STANOVY obanského sdružení 2011 1. Obanské sdružení nese název : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 2. Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012

Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012 Technická 2 616 69 Brno Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012 Místo konání: zasedací místnost dkana FSI VUT v Brn, Technická 2 as konání: 13:00 15:15 Pítomni: dle

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )

STANOVY!eské numismatické spolenosti ( zkratka!sn ) STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )!l. I Úvodní ustanovení (1)!eská numismatická spole"nost (dále jen!ns) je sdru#ením ob"an$ ve smyslu právních p%edpis$ 1). (2) Sídlem!NS je Praha 10,

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Klub ekonom škol,o.s. Radlická 1302/76 150 00 Praha 5-Smíchov IO:64936759 Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz Identifikace

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

STATUT. WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. STATUT WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. Pedstavenstvo spolenosti WOOD & Company investiní spolenost, a.s. (dále jen Spolenost ) ádn pijalo

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

Aplika ní doložka KA R Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplika ní doložka KA R Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikaní doložka KA R Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚETNÍ ZÁVRCE Aplikaní doložku mezinárodního auditorského standardu

Více

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele:

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen zákon ). (Zadávací ízení mimo režim zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, Zakázka je zadávána

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

POL. ÚZ POSKYTNUTO ERPÁNO

POL. ÚZ POSKYTNUTO ERPÁNO Závrený úet Návrh závreného útu obce HRDLÍV za rok 2012 /zpracovaný na základ 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis/ Údaje o obci: Adresa: Obec Hrdlív,

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014

XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014 XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

2. splašková kanalizace [441] - gravita ní Stoka Materiál Profil Délka gravita ní PVC KG DN 250 29,39 m V etn : 3 ks revizní šachta

2. splašková kanalizace [441] - gravita ní Stoka Materiál Profil Délka gravita ní PVC KG DN 250 29,39 m V etn : 3 ks revizní šachta Mstský úad ernošice odbor životního prostedí Oddlení vodního hospodáství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdlovníku oprávnná úední osoba: Renata Ciprysová telefon: 221

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

INVOS, spol. s r.o. Píloha úetní závrky. Za rok 2008

INVOS, spol. s r.o. Píloha úetní závrky. Za rok 2008 INVOS, spol. s r.o. Píloha úetní závrky Za rok 2008 Dle vyhlášky. 500/2002 Sb., Hlava IV., kterým se stanoví uspoádání a obsahové vymezení vysvtlujících a doplujících informací v píloze v úetní závrce

Více

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí,

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-15/3-HN Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizace a řízení, náplň činnosti, financování a hospodaření Správy kolejí a menz Univerzity

Více

Obsah. Centrum laboratorní medicíny BioLab spol. s r.o. Klatovy. Kapitola Název kapitoly

Obsah. Centrum laboratorní medicíny BioLab spol. s r.o. Klatovy. Kapitola Název kapitoly Obsah Kapitola Název kapitoly 1.0 Úvod 1.1 Politika a cíle jakosti 2.0 Terminologie a definice, seznam zkratek 2.1 Definice základních termín 2.2 Použité zkratky 3.0 Právní identifikace 3.1 Identifikovatelnost

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ OBCHODNÍ KORPORACE A JEJÍ DAŇOVÉ ASPEKTY

SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ OBCHODNÍ KORPORACE A JEJÍ DAŇOVÉ ASPEKTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ OBCHODNÍ KORPORACE

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 222942 Evidenní íslo formuláe: 7201011022942 Datum odeslání do TED: 02.07.2012 Typ: ádný Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské unie Oddíl I: Veejný

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 2 5-1 8 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I P I L A N A T O O L S a. s. Objednatel : I: 006 57 964 Nádražní

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH. 1. Vyjádření města Holýšov 3.

Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH. 1. Vyjádření města Holýšov 3. Akce: Most Holýšov, ev.č. 1852-1, oprava říms Zakázkové číslo: 13 008 00 Stupeň PD: PDPS SEZNAM PŘÍLOH 1. Vyjádření města Holýšov 2. Vyjádření ČEZ 3. Vyjádření ČEZ 4. Vyjádření Telefónica 5. Vyjádření

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Technická 2 616 69 Brno Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Místo konání: zasedací místnost dkana FSI VUT v Brn, Technická 2 as konání: 14:00 16:45 Pítomni: dle

Více

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci

Vodovod Ohrazenice zokruhování ad I. tlakového pásma Na Obci VODOHOSPODÁSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnov, Antonína Dvoáka 287, IO 46295934, DI CZ49295934 zastoupené editelkou VHS Turnov paní Marcelou ervovou, jako zadavatel, vyhlašuje poptávkové ízení na podání

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Strana 1/5. Indexové. ES látky: Isopropylalkohol < 25,0 67-63-0 F, Xi 200-661-7 R-vty: 11-36-67 603-117-00-0 S-vty: (2-)7-16-24/25-26

Strana 1/5. Indexové. ES látky: Isopropylalkohol < 25,0 67-63-0 F, Xi 200-661-7 R-vty: 11-36-67 603-117-00-0 S-vty: (2-)7-16-24/25-26 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace pípravku: 1.1.1 Obchodní název pípravku: MIKASOFT, MIKASOFT COLOR 1.1.2 Doporuený úel použití:

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 PP.18/6/3 Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 Proplácení poukázek Gastro Pass Způsob proplácení Název Doba Účtovaná výše poplatku splatnosti osobně poštou Bankovní převod Bankovní

Více

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU A PROVÁDCÍ PEDPISY K ÚSTAV PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU SCHVÁLENA IX. SNMEM PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Více

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011 Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková. p. Josef Dašek Program

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Dokumentace podle Zákona.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd Příloha č. 3 k Vnitřnímu mzdovému předpisu OU Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd I. Akademičtí pracovníci 1. mzdová třída Vzdělávací činnost zaměřená na vykonávání přípravných

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

rozhodnutí o umístní stavby

rozhodnutí o umístní stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 233/2013 OÚPaS Ze dne : 31.12.2012.j.: METR 446/2013 GrPe

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání. 1. Zadavatel Název/obchodní firma

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více