Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku Bakalářská práce Jiří Makalouš Červen 2014

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku Bakalářská práce Autor: Jiří Makalouš Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Michal Mědílek Praha Červen, 2014

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem si vědom skutečnosti, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích, dne Jiří Makalouš

4 Poděkování: Rád bych tímto poděkoval panu JUDr. Michalu Mědílkovi za odborné vedení mé bakalářské práce a poskytnuté rady při jejím zpracování.

5 Anotace Tato práce se zabývá právní úpravou kupní smlouvy s mezinárodním prvkem. V zahraničním obchodě se není možné spoléhat na ústní formy dohody, proto je důležitá její písemná forma, včetně obchodních podmínek. V práci jsem se snažil poskytnout vysvětlení základních pojmů a právní úpravy aspektů mezinárodní kupní smlouvy, včetně historie a rozbor zákonů a působnosti různých mezinárodních organizací. Klíčová slova: Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží, právní úprava, mezinárodní obchod, INCTOTERMS, UNIDROID, UNICITRAL, obchodní styk, Lex Mercatoria, kolizní a přímá metoda, kupní cena, svobodná volba práva, obchodní podmínky. Annotation This thesis deals with the legal aspects of the purchase contract with an international element. The foreign trade is not possible to rely on verbal forms of agreement, which is why written form, including terms and conditions, is important. In my thesis I have tried to provide an explanation of basic concepts and rules of international aspects of the purchase agreement, including the history and analysis of laws and competence of various international organizations. Keywords: UN Convention on the International Sale of Goods legislation, international trade, INCTOTERMS, UNIDROID, UNICITRAL, commerce, Lex mercatoria, conflict and direct method, the purchase price, free choice of law, business conditions.

6 Obsah Úvod Historie mezinárodní kupní smlouvy UNICITRAL Vídeňská úmluva Struktura Vídeňské úmluvy Aplikace Vídeňské úmluvy Mezinárodní kupní smlouva Vymezení pojmu mezinárodní kupní smlouva Mezinárodní prvek kupní smlouvy Soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem Volba práva v mezinárodním právu soukromém Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží Nestátní prostředky regulace Lex Mercatoria Mezinárodní obchodní zvyklosti Zvyklosti obecně Definice a znaky mezinárodních zvyklostí Rozdělení zvyklostí Shrnutí Zásady mezinárodních smluv UNIDROIT a jejich vztah k článku č.9 Vídeňské úmluvy Zásady obecně Právní úprava zásad UNIDROIT Mezinárodní vykládací pravidla doložek Počátky INCOTERMS Účel a charakteristika INCOTERMS Doložky Incoterms a jejich vztah k článku 9 Vídeňské úmluvy Rozdělení doložek INCOTERMS Jednotlivé doložky INCOTERMS Mezinárodní obchodní smlouva Právní úprava mezinárodních obchodních smluv Prameny mezinárodního práva soukromého Metoda kolizní Hraniční určovatelé Metoda přímá Vztah kolizní a přímé metody Římská úmluva Působnost Římské úmluvy Základní pravidlo pro určení rozhodného práva a dépecage

7 8 Nařízení Řím I Vznik Působnost Nařízení Řím I Svobodná volba práva Nařízení Řím I Svobodná volba práva na meze závazkového statutu Nařízení Řím II Mezinárodní kupní smlouva Průzkum trhu Forma mezinárodní kupní smlouvy podle Vídeňské úmluvy Nabídka Obchodní podmínky a vzorové smlouvy Práva a povinnosti subjektů smluvních stran Práva a povinnosti prodávajícího Místo dodání Doba dodání Povinnost předání dokladů kupujícímu Převedení vlastnického práva ke zboží Odpovědnost prodávajícího za vady kvality a kvantity Práva a povinnosti kupujícího Placení kupní ceny Převzetí dodávky zboží Porušení smlouvy Všeobecné porušení smlouvy Porušení smlouvy prodávajícím Nároky kupujícího Porušení smlouvy kupujícím Nároky prodávajícího Jiné porušení smlouvy Následky úroků z prodlení Náhrada škod způsobených nedodržením smlouvy Vyloučení cizí odpovědnosti Okolnosti vyšších mocí...56 Závěr...57 Seznam použité literatury

8 Úvod Tuto práci jsem si vybral, jelikož koupě a prodej se dá považovat za nejčastější obchodní transakci a zároveň mezinárodní kupní smlouva je nejvíce využívaný smluvní typ v mezinárodním obchodě, na jehož základě dochází k uzavírání největších světových obchodů. 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie a s rostoucím počtem jejích členů vznikla možnost firmám a podnikatelům obchodovat se zahraničními firmami. Proto bylo nutné sjednotit právní normy upravující smluvní závazkové vztahy. Kupní smlouvě je tedy nutné věnovat velkou pozornost v národních právních řádech a v mezinárodní sféře obchodu především. Mezinárodní kupní smlouva může mít formu ústní nebo písemnou a v některých případech může být seskupením obou podob. 20. století se neslo ve snaze sjednocení práva ( dále jen unifikace ), jehož hlavním cílem byly úpravy obchodních smluv. O unifikaci kupních smluv s mezinárodním prvkem se pokoušelo mnoho mezinárodních organizací, z nichž nejvýznamnější je Organizace spojených národů (dále jen OSN), která se zasadila roku 1980 na diplomatické konferenci ve Vídni po dvacetileté kodifikační práci o vznik Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tzv. Vídeňskou úmluvu. Unifikací práva mezinárodního obchodu se tedy zabývá Komise OSN pro práva mezinárodního obchodu ( UNCITRAL ), Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva ( UNIDROIT ), Haagská konference mezinárodního práva soukromého a další orgány Evropské Unie. Velmi důležitou právní úpravou pro obchodní smlouvy jsou též mezinárodní obchodní zvyklosti ( INCOTERMS ), které sice nejsou právními normami, ale ve značné míře doplňují "nedostatky" ve Vídeňské úmluvě. 8

9 1 Historie mezinárodní kupní smlouvy Právní forma kupní smlouvy je poprvé zpracována podrobně již v římském právu. Ekonomickým organizacím, jejichž vznik je datován do třicátých let 19. Století, zmařila výraznější unifikaci II. světová válka. V roce 1951, když se začalo pracovat na statutu budoucí stálé instituce, tedy Haagské konference, bylo doporučeno zabývat se více problematikou uzavírání mezinárodních kupních smluv. Od roku 1893 do roku 1951 byly hlavními tématy Haagské konference především harmonizace mezinárodního práva soukromého, dědického, manželského a procesního. Téhož roku byly touto konferencí přijaty dvě úmluvy, které ale neměly dostatečný počet smluvních stran, a tím tedy nikdy nevstoupily v platnost. V roce 1964, na již zmiňované mezinárodní diplomatické konferenci v Haagu, byly přijaty dvě mezinárodní úmluvy ( které vstoupily v platnost až v roce 1972 ), jejichž neúspěšnost se předpokládala již při jejich vzniku. Výhrady měly především Spojené státy americké, ale i země Východního bloku, které měly proti úmluvám zásadní námitky kvůli řešení některých důležitých otázek. Byly to úmluvy: 1) Jednotný zákon o uzavírání smluv o mezinárodní koupi zboží; 2) Jednotný zákon o mezinárodní koupi zboží. 1.1 UNICITRAL 17. prosince 1966 byla OSN zřízena Komise pro mezinárodní obchodní právo (UNIICITRAL), která měla za cíl podporovat postupnou harmonizaci a unifikaci mezinárodního obchodního práva. Hlavní cíle UNICITRAL: podporování širší účasti států ve stávajících mezinárodních úmluvách, širšího přijetí stávajících modelů a jednotlivých právních předpisů; připravování a podporování přijetí nových mezinárodních úmluv, modelových zákonů, prosazování kodifikací a širší přijetí mezinárodních podmínek obchodních podmínek a ustanovení; 9

10 podporování vzniku způsobů a prostředků k zajištění jednotného výkladu, uplatňování mezinárodních úmluv a jednotných právních předpisů v oblasti práva mezinárodního obchodu; vytváření a udržování úzké spolupráce s Konferencí OSN o obchodu a rozvoji ( dále jen UNCTAD ); udržování kontaktů s ostatními orgány OSN. Mezi další významné odborné organizace patří například Mezinárodní měnový fond ( IMF ), nebo Všeobecná dohoda na clech a obchodu ( GATT ). 1.2 Vídeňská úmluva Na diplomatické konferenci ve Vídni mezi 10. březnem a 11. dubnem roku 1961 byl sjednocovací postup dokončen a byla přijata Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Úmluva představuje úspěch při unifikaci mezinárodní kupní smlouvy, jelikož předchozí úmluvy nesplnily, co se od nich očekávalo, respektive nebyly ratifikovány všemi státy (např. Spojené státy americké). A proto UNICITRAL modifikoval právo mezinárodní kupní smlouvy v podobě Vídeňské úmluvy. Vídeňská úmluva je mezinárodní úmluvou, jejímiž smluvními stranami je v současné době 81 států. 1 Federální ministerstvo zahraničí podepsalo Vídeňskou úmluvu v New Yorku dne 1. září 1981 a úmluva vstoupila v platnost 1. dubna 1991 zákonem 160/1991 Sb. Česká republika se stala smluvním státem 1. ledna Struktura Vídeňské úmluvy Vídeňská úmluva se skládá ze 101 článků a její obsah je rozčleněn do čtyř částí. 1) část obsahuje vymezení předmětu úpravy a obecná ustanovení ( čl ); 2) část je věnována problematice uzavírání kupních smluv s mezinárodním prvkem ( čl ); 1 Pace Law School. Institute of International Commercial Law [online]. April 03, Dostupné z 10

11 3) třetí část obsahuje ustanovení o právech a povinnostech prodávajícího a kupujícího, která vznikají uzavřením mezinárodní kupní smlouvy ( čl ). Je základem Vídeňské úmluvy. Tato část je dále rozdělena na tři kapitoly, a ty jsou dále děleny na oddíly; 4) část je věnována závěrečným ustanovením, z nichž velký význam mají výhrady při podpisu Vídeňské úmluvy tak, aby se zajistil co největší počet smluvních států. Dle čl. 7 Vídeňská úmluva stanoví, že při výkladu této Úmluvy se přihlédne k mezinárodní povaze a k potřebě podporovat jednotnost při jejím použití a dodržování dobré víry. Taktéž čl. 7 ukládá, že otázky, které v ní nejsou výslovně řešeny, se budou aplikovat dle řádu rozhodného, podle ustanovení mezinárodního práva soukromého. Vídeňská úmluva upravuje zejména: postupy při uzavírání smluv; povinnosti prodávajícího; práva kupujícího při porušení smlouvy prodávajícím; povinnosti kupujícího; práva prodávajícího při porušení smlouvy kupujícím; odpovědnost za vadné zboží; náhradu škody; úroky; vyloučení odpovědnosti; odstoupení od smlouvy. Aplikování Úmluvy lze vyloučit v případě, že má některá ze stran či smluvních států výhrady k jejímu použití. Výhrady k Úmluvě reprezentují výjimky. Dle článku 98 jsou to tyto výhrady: článek 92 - výhrada k použití části II. nebo části III.; článek 93 - výhrada učiněná směrem k teritoriu státu; článek 94 - výhrada učiněná z důvodu podobnosti úprav; článek 95 - k typu aplikace úmluvy ( čl.1, odst.1, písm. b); článek 96 - výhrada učiněná k formě smlouvy." 2 2 cit. ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J. Právo Mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a.s., 2006, str

12 1.2.2 Aplikace Vídeňské úmluvy Aplikace úmluvy je podmíněna celou řadou skutečností. Jde především o samotný přístup k úmluvě, vlastní rozsah úmluvy a vůli strany úmluvy". 3 Je velmi důležité, aby předmětem mezinárodní kupní smlouvy bylo zboží, jelikož Vídeňská úmluva neupravuje veškeré kupní smlouvy s mezinárodním prvkem. Abychom mohli užít na určitou smlouvu Vídeňskou úmluvu, musí být adresáti právnické nebo fyzické osoby, které uzavírají smlouvu o koupi zboží, která obsahuje mezinárodní prvek, a to pouze v případě, když je tato skutečnost známa všem stranám smlouvy, a když neexistuje žádné odchýlení od ujednání. Smluvní strany však mohou použití Vídeňské úmluvy zcela nebo z části vyloučit. Při použití Vídeňské úmluvy je nutné splnit základní podmínky dané smluvními stranami mezinárodní kupní smlouvy, a to v případě, že: I. pokud státy přijaly Vídeňskou úmluvu; II. jestliže podle ustanovení mezinárodního práva soukromého se má použít právního řádu některého smluvního státu." 4 První podmínka aplikovatelnosti Vídeňské úmluvy písm. a) stanoví že: - pokud kolizní právní normy určí jako rozhodné právo národní právní řád smluvního státu, nebude použita žádná jiná vnitrostátní norma, ale Vídeňská úmluva. Zde není důležité, jakou mají strany státní příslušnost a toto hledisko se označuje jako subjektivní. Druhá podmínka aplikovatelnosti Vídeňské úmluvy písm. b) říká že: - pokud zboží, které je předmětem smlouvy, má být odesláno z místa, kde se nacházelo v době uzavření smlouvy, do jiného místa, které se nachází na území cizího státu, lze považovat za mezinárodní kupní smlouvu i takovou smlouvu, která je uzavřena mezi osobami, které mají bydliště či sídlo na území jednoho státu. Toto hledisko se dá 3 cit. ROZEHNALOVÁ, N. Právo Mezinárodního obchodu I. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta práva srov. KANDA, A. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. Praha: Linde a.s., 1999, str

13 označit jako objektivní, i když Vídeňská úmluva bere v úvahu pouze hledisko subjektivní. Vídeňská úmluva neupravuje: smlouvy o dodávkách elektrické energie ( její prodej podléhá zvláštním podmínkám, její skladování ve větší míře není možné a v některých právních řádech není považována za věc); smlouvy o koupi lodí, člunů, vznášedel nebo letadel ( tomuto zboží je nutné vystavit určitou registraci ); smlouvy o koupi cenných papírů a peněz; dražebních obchodech ( vzhledem k tomu, že prodávající nezná kupujícího ); koupi zboží k soukromým účelům ( jedná se o zboží či služby určené pro osobní potřebu, potřebu rodiny nebo domácnosti, pokud o tomto účelu prodávající věděl ); při výkonu rozhodnutí nebo dle rozhodnutí soudu. 2 Mezinárodní kupní smlouva 2.1 Vymezení pojmu mezinárodní kupní smlouva Vnitrostátní kupní smlouvu můžeme definovat tak, že je to smlouva uzavíraná mezi prodávajícím a kupujícím, v které se prodávající zavazuje předat zboží kupujícímu, ve smluveném množství a druhu. Kupující se zavazuje zaplatit domluvenou kupní cenu a tím tedy nabýt vlastnická práva ke zboží. Mezinárodní kupní smlouva, jak už z názvu vyplývá, není pouze běžná kupní smlouva, ale je to dohoda uzavíraná v mezinárodním obchodě a nejlépe jí vystihuje tato definice prof. Kandy: Kupní smlouvu uzavíranou mezi stranami, které nemají sídlo (bydliště), resp. místo podnikání, na území téhož státu, anebo zboží, které je předmětem této smlouvy, má být odesláno z jednoho státu do státu jiného, přičemž strany věděly nebo zřejmě vědět musely, že zboží má být dále prodáno, popř. má být kupujícím využito k jiným obchodním účelům." 5 Mezinárodní obchodní smlouva se dá formulovat tedy jako dokument, který obsahuje mezinárodněprávní účinky, na jejímž obsahu se dohodly smluvní strany. 5 Cit. KANDA,A. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. Praha: Linde a.s. 1999, str

14 Vídeňská úmluva ve svých ustanoveních nedefinuje kupní smlouvu, ale pouze její znaky pro uznání smlouvy za mezinárodní. 2.2 Mezinárodní prvek kupní smlouvy Mezinárodní prvek ( též pojmenováván jako cizí nebo přeshraniční ), označuje vztah k zahraničí, který může být dán v těchto podobách: 1) subjektu právního vztahu, který má sídlo či státní příslušnost na jiném státním území, nebo společníci jsou cizí osoby s cizí státní příslušností, ačkoliv státní příslušnost osob není důležitá; 2) skutečnosti právně významné pro vznik a existenci právního vztahu, která nastaly či nastávají v zahraničí; 3) v předmětu závazkového právního vztahu, jestliže se tento vztah řídí cizím právem. Smluvní strany jsou nositeli mezinárodního prvku, který musí být svou povahou významný a pokud by nebyl, neměl by žádné právní důsledky. V případě, že je předmětem smlouvy věc movitá, která byla vyrobena či sestavena na jiném území a má dojít k jejímu převzetí v jiné zemi, než v zemi původu, v takovém případě lze uznat kupní smlouvu za mezinárodní. Jednalo by se o kupní smlouvu s mezinárodním prvkem i tehdy, pokud by subjekty pocházely ze stejného státu. Právní řády, v nichž můžeme použít závazkový vztah, jsou například: veřejná práva zahraničních států; soukromá práva určitých států; české veřejné právo; procesní předpisy, které upravují rozhodčí či soudní řízení v mezinárodním obchodním styku. 2.3 Soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem Základním principem moderních soukromoprávních vztahů je autonomie vůle stran". 6 6 Cit. ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu, II. vydání. Praha: ASPI a.s., 2006, str

15 Zpravidla dochází k rozlišování čtyř, v některých právních systémech pak pěti projevů zásady autonomie vůle v soukromém právu, za které jsou považovány: svoboda učinit právní úkon či nikoliv; svoboda výběru adresáta právního úkonu; svoboda volby obsahu právního úkonu; svoboda volby formy právního úkonu; k čemuž někdy přistupuje svoboda svého soudce, která je však v našem právním řádu výrazně omezena a o zásadě či jejím projevu v tomto punktu nelze hovořit." 7 Národní právní úprava závazkových vztahů zabezpečí stranám svobodu volby uzavření a rozvázání smlouvy a taktéž zajistí svobodu výběru smluvního právního řádu a partnera, zabezpečí svobodně si stanovit ve smlouvě práva a povinnosti a v případě sporu určí obecné nebo rozhodčí soudnictví. Fyzické a právnické osoby, mezinárodní organizace či stát jsou v mezinárodním obchodním styku účastníky soukromoprávních vztahů, které dále dělíme na: 1) Soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem relativním - kde prvek má vztah pouze k jednomu státu 2) Soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem absolutním - kde prvek má vztah k více státům 2.4 Volba práva v mezinárodním právu soukromém V mezinárodním právu soukromém je jedním z nejdůležitějších pravidel shodný projev vůle stran konkrétního právního vztahu, který se musí řídit specifickým právním řádem. Není nutné, aby se smluvní vztah určoval pouze jedním právním řádem, můžeme se tedy setkat s volbou více právních řádů. Například část smlouvy se může řídit rozhodčí doložkou, také můžeme vyloučit některé otázky z významu určeného právního řádu. Jedná se především o tyto dva případy: - alternativní použití dvou právních řádů na jeden právní poměr, případně dílčí otázku; v praxi jde především o tzv. smíšené rozhodčí doložky vážící určení rozhodného práva 7 Cit. HRUDÍK, J.a kol. Úvod do soukromého práva, II. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 2002,, str

16 na určení rozhodčího soudu ( tato varianta pro svou právní nejistotu však býva často zamítána pro nejasnost projevu vůle ); - podrobení jednotlivých částí smlouvy či dílčích otázek různým právním řádům ( u této varianty existují výhrady ke štěpení smluvního statutu )." 8 3 Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží Stejně jako Vídeňská úmluva byla přijata Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží ( dále jen Úmluva o promlčení ) v rámci aktivit UNCITRAL dne 14. června 1974 v New Yorku. Bylo nutné uvést znění Úmluvy o promlčení do souladu se zněním Vídeňské úmluvy, především kvůli formulování kupních smluv. V roce 1980 byla Úmluva změněna a doplněna dodatkovým protokolem. V bývalé Československé republice vstoupila v platnost 1. srpna 1988 a určuje promlčení vzájemných práv a povinností kupujícího a prodávajícího, které vyplývají ze smlouvy, jejího porušení, ukončení platnosti, případně neplatnosti. Úmluva nedovoluje subsidiární použití vnitrostátních předpisů, které upravují promlčení a má dispozitivní charakter, protože umožňuje její vyloučení stranami smlouvy. Bohužel Úmluva obsahuje Dodatkový protokol, který podepsalo pouze 17 států ze 30. Nakonec je výsledkem docela spletitý systém pravidel snižující její význam. Úmluva se použije mezi subjekty smluvních států, které její aplikaci nevyloučily. Úmluva o promlčení se nepoužije na koupi: elektrické energie; letadel a lodí; cenných papírů a peněz; dražebních obchodů; zboží k soukromým účelům; při výkonu rozhodnutí; a také se nevztahuje na práva, která vyplývají: z šeku nebo směnky; z rozhodnutí v řízení; 8 Cit. ROZEHNALOVÁ N. Právo mezinárodního obchodu, II. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 2000, str

17 zástavního práva; z ublížení na zdraví nebo smrti; z nukleární škody způsobené vadným zbožím; z dokumentů, dle kterých je možno dosáhnout výkonu práva podle právního řádu místa, kde je takový výkon požadován. Promlčecí lhůta Úmluvy o promlčení činí čtyři roky a bez ohledu na jiná ustanovení skončí promlčecí lhůta nejpozději deset let od původního začátku. 3.1 Nestátní prostředky regulace Lex Mercatoria Lex Mercatoria, celým názvem Law of International Trade, Transnational Law of International Trade Transaction ( česky transnacionální právo mezinárodních transakcí ), je jakýsi soubor pravidel, která vznikla vedle legislativní činnosti států z důvodů změn politických, ekonomických i sociálních v průběhu 19. století, avšak základy lze najít až ve středověku, převážně v obchodních městech jako Bruggy či Benátky. Lex Mercatoria se dá definovat jako "soubor všeobecných principů a obvyklých pravidel spontálně vytvořených v rámci mezinárodního obchodu, bez odkazu na národní právní řád." 9 Základem použití Lex Mercatoria je smlouva, která nebere v úvahu hranice států. Lex Mercatoria by se dalo nazvat jako "určité právní odvětví", které se mnohem více blíží realitě mezinárodního obchodu a je tvořeno několika hlavními zásadami, z nichž uvedu například: princip dobré víry; zásada Pacta sunt servanda ( smlouvy se mají dodržovat ); interpretační pravidla Ut res magis valeant quam pereant ( věc by měla raději sloužit než být zničená ); interpretační pravidla contra prefentem ( "znemožnění straně naformulovat ve smlouvě ustanovení připouštějící vícero výkladů a následně ve zlé víře zneužít této mnohoznačnosti v neprospěch druhé strany" ) 10 ; pravidlo venire contra factum proprium ( česky - nikomu není dovoleno být v rozporu se svým dřívějším jednáním ). 9 Cit. GOLDMAN, B. The Applicable Law: General Principles of Law - The Lex Mercatoria: 1987, str Nález Ústavního soudu Slovenské republiky ze dne 19. června 2008, Sp. zn. I. ÚS 243/07. Codexis Academia (právní informační systém ), Atlas Consulting 17

18 Za nestátní prostředky regulace Lex Mercatoria jsou považovány: obecně uznané právní principy a zásady; obchodní podmínky, právní návody a formulářové smlouvy; mezinárodní obchodní termíny například INCOTERMS; zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT; mezinárodní obchodní zvyklosti. Státy k aplikaci tohoto institutu přistupují následujícími způsoby: Subsidiární aplikace - Lex Mercatoria se využívá v mezích daných kogentními normami práva určeného pomocí norem mezinárodního práva soukromého. Strany mohou na Lex Mercatoria odkázat v rámci své smluvní svobody, kterou jim dává vnitrostátní právo. Rovnocenná aplikace - Lex Mercatoria je postaveno na úroveň národního právního řádu a může nahradit kteroukoliv jeho součást. Tento přístup je o poznání vstřícnější, než přístup předcházející, neboť v tomto případě Lex Mercatoria může nahradit vnitrostátní kogentní normy. V Evropě je toto pojetí zastáváno např. ve Francii nebo Nizozemí. Přednostní aplikace - Lex Mercatoria by bylo aplikováno přednostně, bez jakékoliv regulace normami vnitrostátními, a to i bez nutnosti volby ve prospěch Lex Mercatoria. Jedná se však o aplikaci teoretickou a tento přístup není v praxi využíván." 11 4 Mezinárodní obchodní zvyklosti 4.1 Zvyklosti obecně Obchodní zvyklosti, které se často diskutují mezi odbornou veřejností kvůli argumentaci, že jsou znakem jisté míry bezradnosti, je však nutné podotknout, že ve skutečnosti jsou hybnou silou obchodního styku a jsou projevem dlouholetých zkušeností. Vyvíjely se po mnoho let v odlišných obchodních odvětvích, jako jsou zvyklosti při přepravě nebo obchodu se surovinami. Tyto zvyklosti nejsou považovány za obecně závazné právní normy. Dají se použít v právním vztahu, jestliže se na ně strany odvolaly, nebo pokud ze zvyklostí vyplývá, že je strany měly 11 Cit. ROZEHNALOVÁ, N. Mezinárodní obchodní právo, část I., Obchodní transakce. Brno: Masarykova univerzita. 1997, str

19 na mysli při uzavírání mezinárodní obchodní smlouvy. I když se jedná o velice významnou součást mezinárodních obchodů, její přesná a jednotná definice neexistuje. Na obchodní zvyklosti mezinárodních smluv odkazuje mnoho národních právních řádů. Zde můžeme uvést jako příklad článek číslo 9 Vídeňské úmluvy, 730 zákona č.531/1991 Sb., případně Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT ( angl. International Institute additional citations for verifications ). Dle článku 9 Vídeňské úmluvy jsou strany vázány jakoukoliv zvyklostí, na které se dohodly a také praxí, kterou mezi sebou zavedly. Pokud není dohodnuto jinak, má se za to, že strany se nepřímo dohodly, že na smlouvu nebo její uzavírání má být použita zvyklost, kterou obě strany znaly nebo měly znát, a která je v mezinárodním obchodu v široké míře známá stranám smlouvy téhož druhu v příslušném obchodním odvětví a je zpravidla jimi dodržována. "Mezinárodní obchodní zvyklost činí jádro Lex Mercatoria." Definice a znaky mezinárodních zvyklostí Přímou oficiální definici však přeci jen můžeme nalézt, a to v ustanovení odst.3 Uniform Commercial code of USA, která říká: "A usage of trade is any practise or method of dealing having such regularity of observance in a place, vocation of trade as to justify an expectation that it will be observed with respect to the transaction of question." 13 Z této definice můžeme vyvodit zjednodušení a to, že obchodní zvyklost je praxe, která je pravidelně používaná v určitém odvětví a že je očekáváno její spravedlivé dodržování v obchodních transakcích. Vídeňská úmluva na obchodní zvyklosti odkazuje a je možné se setkat s vymezením jejích znaků, jako jsou: známost a rozšířenost; obecnost úpravy ( odlišení praktik mezi stranami ) ; prostorový prvek ( určí, jestli jde o zvyklosti národní či mezinárodní ) ; 12 FUCHS, K., TULEJA, P. Základy ekonomie, I. vydání. Praha: Ekopress s.r.o. 2003, str Cit. FARNSWORTH, E.,A., YOUNG, W.,F., Selections for contracts: Uniform Commercial Colde, Restatement II., UN Sales Convention, UNIDROID Forms. New York. 1998, str.19 19

20 délka zachování určitých pravidel v časových souvislostech / zde je důležité uvědomění si vhodnosti nebo nezbytnosti pravidel ) ; ustálenost jednání ( určitý druh zboží nebo typ činností ). "Používání obchodních zvyklostí obchodníky se jeví jako velmi příhodné a nezbytné. Snižuje náklady a zvyšuje užitek stran a tím zjednodušují, zpřesňují a napomáhají dalšímu rozvoji mezinárodního obchodu." Rozdělení zvyklostí Zvyklosti můžeme rozdělit na Normativní obchodní zvyklosti, na jejichž použití je potřeba splnit určité podmínky, jako je například jejich časté dodržování či skutečnost, že je obě strany znaly, nebo jí znát měly. Normativní zvyklosti mají svůj původ v Lex Mercatoria, jsou uznané mezinárodním společenstvím a jsou právně závazné, pokud se stanou součástí právních řádů jednotlivých států. A dále pak na Smluvní zvyklosti, které mají dvě podkategorie, a to zvyklosti dohodnuté a stanovené praxí mezi stranami. Zvyklosti stanovené praxí by se měly opakovat alespoň třikrát, aby se o nich dalo hovořit jako o praxi. Mezi smluvní zvyklosti patří vykládací pravidla INCOTERMS a zásady UNIDROIT. Mezi ostatní smluvní zvyklosti můžeme zařadit dokumenty jako například podmínky GAFTA ( Grain and Feed Trade Assotiation ) a mnoho dalších. Je vhodné podotknout, že členění obchodních zvyklostí se zabývala Mezinárodní obchodní komora ( angl. Internacional Chamber of Commerce ), což je nevládní organizace se sídlem v Paříži. Dle mého názoru je to jedna z nejdůležitějších institucí v oblasti světové ekonomiky a díky tomu má status v téměř všech příslušných mezinárodních organizacích. Mezinárodní obchodní komora tedy rozčlenila obchodní zvyklosti takto: 1) Normativní obchodní zvyklosti (a) zákonné zvyklosti (b) mezinárodní zvyklosti 2) Smluvní obchodní zvyklosti (a) transcionální formulace 14 Cit. FUCHS, K., TULEJA, P. Základy ekonomie, I. vydání. Praha: Ekopress s.r.o. 2003, str

21 (b) jiné smluvní zvyklosti 3) Faktické obchodní zvyklosti 4.4 Shrnutí Neformálnost obchodních zvyklostí v praxi je jedním z jejich důležitých znaků, protože na rozdíl od zákona mohou reagovat pružně na vývoj a potřeby společnosti." 15 Zde je však nutné podotknout, že by bylo žádoucí vymezit alespoň taková pravidla, která by se mohla považovat za závazná, protože v praxi můžeme spatřit rizika především v oblasti tzv. gentelmanských dohod, které nakonec končí i u rozsudku Ústavního soudu viz pozn. Opožděné placení peněžitých závazků nemůže být považováno za odvětvovou obchodní zvyklost podle ust. 264 odst. 1 obchodního zákoníku ani v případě, že by šlo o obecně ustálené pravidlo chování v určitém obchodním odvětví. Praxe neuplatňování úroků z prodlení, byť by byla odvětvovou obchodní zvyklostí, nemůže být ve smyslu ust. 264 odst. 1 obchodního zákoníku překážkou vymahatelnosti (uplatnění) práva na úroky z prodlení." 16 5 Zásady mezinárodních smluv UNIDROIT a jejich vztah k článku č.9 Vídeňské úmluvy 5.1 Zásady obecně Vídeňská úmluva obsahuje množství neurčitých a nejasných ustanovení a mezer. Bohužel v průběhu její přípravy, vzhledem k odlišné právní úpravě, tradici či ekonomické rozmanitosti smluvních států bylo nutné některé otázky vyřadit, případně nalézt zřetelné kompromisy, což nebylo vůbec jednoduché. Zásady pro potřeby mezinárodně obchodních transakcí jsou určeny k tomu, aby poskytly souhrn pravidel a řešení. Kvůli těmto nesrovnalostem byla vypracována Zásada mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, která nově formulovala mezinárodní smluvní praxi a právo. Velice důležitým signálem bylo, že tuto zásadu přijala většina států. Ke dni je členem 63 států. 15 Rozsudek ze dne 22. března 2011; Ústavní soud, spis. zn. 32 CDO 4932/ viz poznámka č. 15, tamtéž 21

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU OSNOVA KOLIZNÍ ZÁVAZKOVÉ PRÁVO I - ÚVOD -VOLBA PRÁVA PŘEDNÁŠKA 1. Úvod - Evropský justiční prostor (přehled norem) - Vztah metod 2. PRAMENY ÚPRAVY A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY 3. ANALÝZA NAŘÍZENÍ ŘÍM I - Rozsah

Více

Právní úprava v přepravě

Právní úprava v přepravě Právní úprava v přepravě Národní právní úprava + multilaterální dohody Multilaterální dohody mají přednost před právní úpravou Řím I Silniční Železniční Letecká Námořní Základní právní předpisy v silniční

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ sdělení fed.min.zahraničí č. 160/1991 Sb. přímá úprava v rozsahu aplikace VÚ se nepoužije kolizní metoda je to MS = státy se na ní musely dohodnout Shoda není vždy možná, proto CISG neupravuje úplně všechny

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Cíle školení. Proč se tím zabývat předem? 19.5.2013. Kde se bude spor rozhodovat? Jakým právem se spor bude řídit? Vztahy s mezinárodním prvkem

Cíle školení. Proč se tím zabývat předem? 19.5.2013. Kde se bude spor rozhodovat? Jakým právem se spor bude řídit? Vztahy s mezinárodním prvkem Kde se bude spor rozhodovat? Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem (kolize, přímá úprava) JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 14. 5. 2013 Obecný soud Volba soudu Pravidlo

Více

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013 Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. Změna: 2 vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností UCB TECHNOMETAL s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Časopis AD NOTAM č. 2/2001 a č. 3/2001

Časopis AD NOTAM č. 2/2001 a č. 3/2001 Časopis AD NOTAM č. 2/2001 a č. 3/2001 Národní a unifikovaná úprava kolizního práva dědického Předkládaná práce vychází z právního stavu k 01.11.2000. Dědické právo s cizím prvkem a problematika s ním

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz OSNOVA PŘEDMĚTU Pojem a předmět úpravy občanského a soukromého práva, vztah k ostatním oborům. Právo veřejné a soukromé. Prameny

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Katedra managementu Řízení obchodu

Katedra managementu Řízení obchodu Katedra managementu Řízení obchodu Sjednání obchodu, kontrakt, klíčové dokumenty Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Tento zákon upravuje postavení podnikatelů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

školení Závazkové vztahy s mezinárodn rodním m prvkem Kde se bude spor rozhodovat Vztahy s mezinárodn

školení Závazkové vztahy s mezinárodn rodním m prvkem Kde se bude spor rozhodovat Vztahy s mezinárodn Cíle školení Závazkové vztahy s mezinárodn rodním m prvkem Mgr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 27. 4. 2010 Poskytovnout základní orientaci v problematice MO Nastínit procesní,

Více

Část 1. Zastoupení třetích osob:

Část 1. Zastoupení třetích osob: Část 1. Zastoupení třetích osob: Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea v zastoupení Jitka Maděryčová se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291, Všeobecné obchodní podmínky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti imeon s.r.o.,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Účel všeobecných obchodních podmínek Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel,

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o., se sídlem Plzeň - Lhota, Meduňková 264/26, PSČ 301 00, IČ 27971015 dle 273 obchodního zákoníku ČLÁNEK

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více