EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin >PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ</ 2003/0300(COD) NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o efektivním využívání energie konečnými uživateli a energetických službách (KOM(2003)0739 C6-0642/ /0300(COD)) Navrhovatelka: Eija-Riitta Anneli Korhola AD\ doc PE v02-00

2 PA_Leg PE v / AD\ doc

3 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ Navrhovatelka považovalauje tento návrh směrnice o efektivním využívání energie konečnými uživateli a energetických službách za velmi důležitý příspěvek k boji proti změně klimatu a ke úspornějšímu zvýšení velmi potřebné úspornosti při využívání energie konečnými uživateli. Podle jejího názoru t Tento návrh však nezohledňuje dříve podniknuté kroky a neposkytuje členským státům dostatečnou pružnost k dosaženípři plnění navržených cílů. Byla dále toho názoru, že vvytvořit nový trh s energetickými službami a učinit z energetické úspornosti integrální součást tohoto vnitřního trhu byloje nezbytné, avšak navrhované metody by účastníkyhráče na trhu pouze znechutíodradilyí. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin však v tomto bodě s navrhovatelkou nesouhlasil. Podle názoru navrhovatelky mohou nnavrhované cíle 1 % všeobecných úspor ročně a 1,5 % ročních úspor ve veřejném sektoru jsoubýt možná dobrými cíliy pro EU jako celek. Pokud však budou tyto cíle uplatňovány stejným způsobem na každý sektorve všech sektorech a v každém členském státěu, nebudou výsledky udržitelnénepovede to k udržitelným výsledkům. Komise určila stanovila důležitý objemznačný počet úsporných opatření. Navrhovatelka proto navrhla roční cíl ve výši 5 % potenciálu nákladově efektivních úsporných opatření, aby byly všechny sektory a všechny členské státy zatíženy stejnou měrou, ačkoli by se podle jejího názoru nemělo vůbec jednat o zatížení, pokud ddefinujeme-li nákladově efektivní jako opatření, kde náklady nepřevýší přínos, nemělo by se vůbec o zatížení jednat. Výbor přesto pozměňovací návrh jdoucí tímto směrem nepřijal. Teoreticky lze za účelem vytvoření dostatečného objemu takových služeb v úvodní fázi souhlasit s bezplatnými energetickými audity, ale hrazení těchto nákladů ze sazeb za energii by bylo porušením v rozporu s právnímich předpisyů Společenství. Je třeba chránit zájmy spotřebitelůzákazníků, pro něž tyto energetické audity nebudou přínosem, a členské státy by proto měly být nabádány k používání jiných podnětů pobídek s cílem vytvořit poptávku po těchto auditech. Navrhovatelka rovněž předložila několik pozměňovacích návrhů týkajících se energie v dopravním sektoru dopravy. Společnosti v tomto odvětví by měly povinně ve svých obchodních materiálech uvádět informace o úsporách energie a ekologii. Významných výsledků v oblasti životního prostředí lze dosáhnout také přeměnou energie a přestavbou zařízení spotřebovávajících energii. Navrhovatelka proto předložila pozměňovací návrh, který řešíse týká tenohoto konkrétního problému a který výbor přijal.. Odkaz na instalatéry společnosti, které instalují zařízení je zastaralý. Tyto společnosti kromě instalací rozšířily svou činnost o údržbu, provádění inspekcí, auditů, certifikací a poradenství o využívání energie. Přestože si bylaje navrhovatelka vědoma mimořádného významu této problematiky, navrhovalauje, aby Komise svůj návrh stáhla, dokud by nebylynebudou stanovenyé pružnější cíle úspor a více zohledněny kroky, které již členské státy podnikly v oblasti efektivního využívání energie konečnými uživateli podnikly. Později stáhla svůj pozměňovací návrh zamítající návrh Komise. AD\ doc 3/ PE v02-00

4 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: Návrh legislativního usnesení Znění navržené Komisí 1 Pozměňovací návrhy Parlamentu Pozměňovací návrh 1 Bod odůvodnění 2 a (nový)bod odůvodnění Distribuční společnosti a společnosti zabývající se prodejem energie spotřebitelům mohou zefektivnit využívání energie v Evropském společenství, pokud budou nabízet energetické služby jako např. úsporné vytápění, teplou vodu pro domácnosti, chlazení, osvětlení a hnací sílu. Zvyšování zisku tak pro tyto společnosti bude více spojeno s prodejem energetických služeb co nejvíce uživatelům namísto prodeje co největšího množství energie jednotlivým zákazníkům. 2a) Aby bylo dosaženo obecného cíle zamezení nebezpečným klimatickým změnám prostřednictvím udržení globální průměrné teploty pod maximální hranicí 2 C nad předindustriálními úrovněmií, musejí být uplatňovány konkrétní politiky a opatření.11. Distribuční společnosti a společnosti zabývající se prodejem energie spotřebitelům mohou zefektivnit využívání energie v Evropském společenství, pokud budou nabízet energetické služby jako např. úsporné vytápění, teplou vodu pro domácnosti, chlazení, osvětlení a hnací sílu. Zvyšování zisku tak pro tyto společnosti bude více spojeno s prodejem energetických služeb co nejvíce uživatelům namísto prodeje co největšího množství energie jednotlivým zákazníkům. S cílem zaručit V zájmu rovných podmínek na trhu rovné tržních podmínky pro všechny dodavatele energetických služeb by měly být striktně zakázány křížové dotace mezi různými činnostmi dodavatelů a prodejců energie. Národní regulační orgány by měly usilovat o prevenci zamezení jakéhokoli jakémukoli narušení hospodářské soutěže v této oblasti. 1 Úř. věst. C... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. PE v / AD\ doc

5 Jak upozornila Komise ve svém vysvětlujícím memorandu, tento cíl úspor energie nevylučuje možnost zvýšení spotřeby energie například z důvodu výrazného ekonomického růstu nebo strukturálních změn. Účelem kvantifikace a ověření úspor je prokázat, že bez těchto opatření by spotřeba energie byla ještě vyšší. Povedou proto pouze ke snížení konečné spotřeby energie, jejíž hodnota by jinak byla odlišná. Pozměňovací návrh 2 Bod odůvodnění 2 b) (nový)čl. 2 odst Členské státy mohou z uplatňování této směrnice vyloučit malé distributory a společnosti zabývající se prodejem energie uživatelům z uplatňování této směrnice. 2b) Navrhované cíle úspor energie nevedou automaticky ke snížení spotřeby energie v každém členském státě nebo na úrovni EU a proto automaticky nenaplňují obecný cíl zamezení nebezpečným klimatickým změnám.2. Členské státy mohou přijmout ustanovení o částečné dobrovolné neúčasti na uplatňování této směrnice malých distributorů a společností zabývajících se prodejem energie uživatelům na uplatňování této směrnice. Totéž odůvodnění jako v případě nového bodu odůvodnění 2a).Malé společnosti by měly mít možnost rozhodnout se o neúčastnit sei, ale měla by se na ně přitom vztahovat definice konečného zákazníka. Viz pozměňovací návrh čl. 3, písm. f). Pozměňovací návrh 3 Bod odůvodnění 6a) (nový)čl. 3 písm. f) f) Konečný zákazník : konečný uživatel v domácnosti, v zemědělském, obchodním, veřejném nebo průmyslovém sektoru (s výjimkou zařízení uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES a průmyslových činností uvedených v příloze I směrnice 1996/61/ES) a sektoru dopravy (s výjimkou dopravních prostředků letecké a námořní nákladní dopravy). 6a) Účelem této směrnice tak není pouze i nadále podporovat stranu nabídky energetických služeb, ale vytvářet rovněž silnější pobídky pro stranu poptávky. Veřejný sektor v každém členském státě by proto měl být pozitivním příkladem, pokud jde o investice, údržbu a jiné výdaje na energetická zařízení, energetické služby a jiná opatření v oblasti energetické účinnosti.f) Konečný zákazník : konečný uživatel v domácnosti, v zemědělském, obchodním, veřejném nebo průmyslovém sektoru (s výjimkou zařízení uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES a průmyslových činností uvedených v příloze AD\ doc 5/ PE v02-00

6 I směrnice 1996/61/ES) a sektoru dopravy (s výjimkou dopravních prostředků letecké a námořní nákladní dopravy). Tato definice se vztahuje na malé distributory nebo společnosti zabývající se prodejem energie zákazníkům, které využívají možnost dobrovolné neúčasti podle čl. 2 odst. 2. Je důležité, aby tato směrnice zdůrazňovala rovněž význam strany poptávky pro vytvoření trhu energetických služeb, protože trh v žádoucí podobě vznikne pouze tehdy, bude-li existovat nabídka a poptávka. Veřejný sektor má hrát na straně poptávky roli subjektu, který udává krok a jde příkladem.z působnosti této směrnice by neměl být zcela vyjmut žádný distributor; pokud nebude považován za distributora, měl by být považován za koncového zákazníka. Pozměňovací návrh 4 Bod odůvodnění 7Čl. 3 psísm. aa) (nové) 7) V usnesení ze dne 7. prosince 1998 k energetické účinnosti v Evropském společenství Rada schválila cíl pro Společenství jako celek cíl, zlepšit energetickou náročnost konečné spotřeby do roku 2010 o další jeden procentní bod ročně. 7) V usnesení ze dne 7. prosince 1998 k energetické účinnosti v Evropském společenství Rada schválila cíl pro Společenství jako celek cíl, zlepšit energetickou náročnost konečné spotřeby do roku 2010 o další jeden procentní bod ročně. Kromě toho, v usnesení ze dne 14. března 2001 k aakčnímu plánu na zlepšení energetické účinnosti v Evropském společenství 1 Evropský parlament Evropském společenství Evropský parlament například vyslovil politování, že Komise nepředložila podrobný a transparentní popis svého odhadu, na jehož základě byl stanoven cíl omezení energetické náročnosti na jeden1 procentní bod ročně,; nesdílí pesimistický náhled Komise a jako alternativu k němu opakuje své dřívější stanovisko, že roční snížení konečné energetické náročnosti ve výši 2,5% by mělo být dosažitelné, za předpokladu existence silné politické vůlea požadovalo ambicióznější cíl tím, že opakovalo své dřívější stanovisko, že roční snížení konečné účinnosti ve výši 2,5 % by mělo být dosažitelné za předpokladu existence silné politické vůle. PE v / AD\ doc

7 1 Úř. věst. C 343, , s. 190.aa) energie vázaná na rozvodné sítě : zemní plyn a elektřina spadající pod směrnice 2003/55/ES a 2003/54/ES. Přináší vyjasněnív této zprávě je uvedeno předchozí stanovisko Parlamentu k energetické účinnosti a obsahuje kromě jiného řadu odůvodnění, proč jsou navrhovány vyšší cíle. Zpřesňuje definici. Povinnosti pro energii vázanou na rozvodné sítě by se měly vztahovat na zemní plyn a elektřinu na vnitřním trhu a nikoli např. na dálkové vytápění a chlazení. Pozměňovací návrh 5 Bod odůvodnění 8Čl. 3 písm oa) (nové) 8) Členské státy by proto měly přijmout cíle na národní úrovni pro prosazování energetické účinnosti konečné spotřeby a zajištění pokračujícího růstu a fungování trhu energetických služeb. 8) Členské státy proto musí přijmout cíle na národní úrovni uvedené v čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 pro prosazování energetické účinnosti konečné spotřeby a zajištění pokračujícího růstu a fungování trhu energetických služeb.oa) Veřejný sektor : subjekty se státní úřední mocí; národní, regionální nebo místní orgány úřady plnící úkoly veřejných služeb; nebo další subjekty a služby financované z části nebo úplně z veřejných prostředků. Na společnosti fungující za tržních podmínek, které se řídí soukromým a obchodním právem, se tato definice nevztahuje. Vzhledem k tomu, že odhad potenciálu úspor energie byl provedený před určitým časem, v době, kdy byly ceny energie výrazně nižší, potenciál úspor efektivních z hlediska nákladů je dnes výrazně vyšší. To je přesvědčivý argument ve prospěch stanovení vyššího cíle než 1% původně navrhované Komisí. Zvýšení cen energie, fakt, že ceny energeticky účinných technologií se od doby koncipování směrnice snížily, důsledky klimatických změn se zdají být stále závažnější a jednotlivé země mohou vyčíslit uskutečněná horizontální opatření to vše hovoří ve prospěch vyššího cíle. (Například cena ropy za barel činila v roce USD, v období se zvýšila na USD a v půli listopadu 2004 dosáhla výše přibližně 45 USD).Definice veřejného sektoru se v jednotlivých členských státech liší. Pozměňovací návrh 6 Bod odůvodnění 11Čl. 3 psím ob) (nové) 11. Distribuční společnosti a společnosti 11. Distribuční společnosti a společnosti AD\ doc 7/ PE v02-00

8 zabývající se prodejem energie spotřebitelům mohou zefektivnit využívání energie v Evropském společenství, pokud budou nabízet energetické služby jako např. úsporné vytápění, teplou vodu pro domácnosti, chlazení, osvětlení a hnací sílu. Zvyšování zisku tak pro tyto společnosti bude více spojeno s prodejem energetických služeb co nejvíce uživatelům namísto prodeje co největšího množství energie jednotlivým zákazníkům. zabývající se prodejem energie spotřebitelům mohou zefektivnit využívání energie v Evropském společenství, pokud budou nabízet energetické služby jako např. úsporné vytápění, teplou vodu pro domácnosti, chlazení, osvětlení a hnací sílu. Zvyšování zisku tak pro tyto společnosti bude více spojeno s prodejem energetických služeb co nejvíce uživatelům namísto prodeje co největšího množství energie jednotlivým zákazníkům. V zájmu rovných podmínek rovné tržních podmínky pro všechny dodavatele energetických služeb by měly být striktně zakázány křížové dotace mezi různými činnostmi dodavatelů a prodejců energie. Národní regulační orgány by měly usilovat o zamezení jakémukoli narušení hospodářské soutěže v této oblasti.ob) Nákladově úsporná opatření : opatření, kde náklady v daném časovém rámci nepřevýší přínos; v případě, kdy jsou používány sociální náklady, by se měla úspornost posuzovat vzhledem k sociálnímu přínosu. Přináší vyjasněnízpřesňuje definici. Pozměňovací návrh 7 Bod odůvodnění 11a) (nový)čl. 4 bod 2 2. Cílem bude roční úspora energie v množství odpovídajícímu 1 % objemu energie distribuované a/nebo prodané konečným zákazníkům a vypočítané pro základní rok podle přílohy 1. Náklady na opatření přijatá za účelem dosažení tohoto cíle by neměly převýšit přínos těchto opatření. 11a) Financování strany nabídky a náklady strany poptávky musí hrát důležitou roli v oblasti energetických služeb. Vytváření fondů (finančních prostředků) pro subvencování realizace programů energetické účinnosti a jiných opatření v oblasti energetické účinnosti a pro podporu rozvoje trhu energetických služeb je proto důležitým nediskriminačním počátečním nástrojem financování pro takový trh.2. Cílem bude roční úspora energie v množství odpovídajícím 5 % nákladově efektivních opatření. Tato opatření budou podrobněji stanovena na úrovni členských států dotyčnými členskými státy a Komisí. PE v / AD\ doc

9 Zvýšení energetické účinnosti je jedním ze stěžejních cílů EU v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí. Vytvoření nabídky a poptávky na trhu energetických služeb je základním krokem na cestě k dosažení tohoto cíle. V tomto procesu je financování nabídky stejně důležité jako vytvoření poptávky. Vytváření fondů (finančních prostředků) v členských státech je proto důležitým nediskriminačním počátečním nástrojem financování pro takový trh.použití cíle 5 % nákladově efektivních opatření znamená rovný přístup ke všem členských státům a sektorům, zatímco 1 % úspora distribuované energie je problematická pro sektory nebo průmyslová odvětví, která již využila většinu svého potenciálu k úsporám. Komise určila stanovila důležitý značný objem nákladově efektivních úsporných opatření. Tato opatření zajišťují dostatečné úspory pro dosažení cíle EU z Kjótó. Udržitelným řešením by proto bylo stanovit tento potenciál na úrovni členských států a každoročně 5 % tohoto potenciálu uskutečnit v praxi 5 % tohoto potenciálu. Pozměňovací návrh 8 Bod odůvodnění 12Čl. 4 bod 7 12) Veřejný sektor v každém členském státě by proto měl být pozitivním příkladem, pokud jde o investice, údržbu a jiné výdaje na energetická zařízení, energetické služby a jiná opatření v oblasti energetické účinnosti.7. Po revizi tohoto cíle a předložení první zprávy Komise prozkoumá, zda je vhodné předložit návrh směrnice za účelem dalšího vývoje tržního přístupu k úspoře energie prostřednictvím bílých certifikátů. Vypouští sezrušený7. Po revizi tohoto cíle a předložení první zprávy Komise prozkoumá, zda je vhodné předložit návrh směrnice za účelem dalšího vývoje tržního přístupu k úspoře energie prostřednictvím bílých certifikátů a vytvořením jednotné měny pro hospodaření s emisemi uhlíku, v němž je zaručena možnost obchodování s různými certifikáty a povoleními. Funkce příkladu byla začleněna do bodu odůvodnění 6 a (nový).přemíra certifikátů, půjček a povolení způsobuje problémy při porozumění a vytváření skutečného systému obchodování s emisemihospodářství založeného na emisích uhlíku, kterýé je nutné pro boj proti změně klimatu. Pozměňovací návrh 9 Čl. 2 odst. 2Čl. 5 bod 2 2. Členské státy mohou z uplatňování této směrnice vyloučit malé distributory a společnosti zabývající se prodejem energie uživatelům.2. Cílem pro veřejný sektor bude roční úspora energie v množství odpovídajícímu nejméně 1,5 % objemu 2. Členské státy mohou přijmout ustanovení o částečné dobrovolné neúčasti na uplatňování této směrnice malých distributorů a společností zabývajících se prodejem energie uživatelům.vypouští se AD\ doc 9/ PE v02-00

10 energie distribuované a/nebo prodané tomuto sektoru, přidělené a vypočítané podle čl. 4 odst. 3 a za použití metod uvedených v příloze I. Pro srovnávací účely a pro převod na primární energii se použijí převodní faktory stanovení v příloze II. Malé společnosti by měly mít možnost neúčastnit se, ale měla by se na ně přitom vztahovat definice konečného zákazníka. Viz pozměňovací návrh čl. 3, písm. f).viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 4, bodu 2. Pozměňovací návrh 10 Čl. 3 písm. f)čl. 5 bod 4 úvodní část f) Konečný zákazník : konečný uživatel v domácnosti, v zemědělském, obchodním, veřejném nebo průmyslovém sektoru (s výjimkou zařízení uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES a průmyslových činností uvedených v příloze I směrnice 1996/61/ES) a sektoru dopravy (s výjimkou dopravních prostředků letecké a námořní nákladní dopravy).4. Za účelem V zájmu dosažení cílů přijatých podle bodu 1 mohou členské státy využít zejména pravidel pro veřejný nákup, aby veřejným úřadům orgánům veřejné správy umožnily začlenit hlediska úspory energie do jejich svých investic a provozních rozpočtů a činností prostřednictvím využívání energetických služeb, programů úspor energie a dalších opatření pro úsporu energie. Opatření, jež musí dodržovat postupy pro veřejné zakázky stanovené ve vnitrostátních předpisech a právních předpisech Společenství, se mohou vztahovat na: f) Konečný zákazník : konečný uživatel v domácnosti, v zemědělském, obchodním, veřejném nebo průmyslovém sektoru (s výjimkou zařízení uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES a průmyslových činností uvedených v příloze I směrnice 1996/61/ES) a sektoru dopravy (s výjimkou dopravních prostředků letecké a námořní nákladní dopravy). Tato definice se vztahuje na malé distributory nebo společnosti zabývající se prodejem energie zákazníkům, které využívají možnost dobrovolné neúčasti podle čl. 2 odst Za účelem V zájmu dosažení cílů přijatých podle čl. 4 odst. 2 mohou členské státy využít zejména pravidel pro veřejný nákup, aby orgánům veřejné správyveřejným úřadům umožnily začlenit hlediska úspory energie do jejich svých investic a provozních rozpočtů a činností prostřednictvím využívání energetických služeb, programů úspor energie a dalších opatření pro úsporu energie. Opatření, jež musí dodržovat postupy pro veřejné zakázky stanovené ve vnitrostátních předpisech a právních předpisech Společenství, se mohou vztahovat na: Z působnosti této směrnice by neměl být zcela vyjmut žádný distributor; pokud nebude PE v / AD\ doc

11 považován za distributora, měl by být považován za koncového zákazníka.přináší vyjasnění a doplňuje kategorii zajišťování služeb s nízkými náklady na životní cyklus. Pozměňovací návrh 11 Čl. 3 písím oa) (nové)čl. 5 bod 4 písm. b) b) požadavky nakupovat zařízení a vozidla z řady energeticky úsporných produktů každé kategorie zařízení a vozidel, přičemž se za použití, ve vhodných případech, použijí minimalizované analýzy nákladů na životnost nebo srovnatelných metod za účelem zajištění nákladové efektivnosti; oa) Nákladově úsporná opatření : opatření, kde náklady v daném časovém rámci nepřevýší přínos; v případě, kdy jsou používány sociální náklady, by se měla úspornost posuzovat vzhledem k sociálnímu přínosu.b) požadavky nakupovat v případech, kde nejsou služby k dispozici produkty s nízkou spotřebou energie v pohotovostním režimu a další zařízení a vozidla z řady energeticky úsporných produktů každé kategorie zařízení a vozidel, přičemž se ve vhodných případech použijí minimalizované analýzy nákladů na životnost nebo srovnatelných metod za účelem zajištění nákladové efektivnosti za použití, ve vhodných případech, minimalizované analýzy nákladů na životnost nebo srovnatelných metod za účelem zajištění nákladové efektivnosti; Zpřesňuje definici. Pozměňovací návrh 12 Čl. ánek 4, odst. avec 2Čl. 5 bod 4 písm. c) 2. Cíl bude představovat roční objem energie, jehož úspor má být dosaženo, odpovídající 1 % objemu energie distribuované a/nebo prodané konečným odběratelům, vypočtený pro základní rok podle přílohy I. Náklady na opatření přijatá za účelem dosažení tohoto cíle by neměly překročit přínos těchto opatření. c) požadavky nakupovat produkty s nízkou spotřebou energie v pohotovostním režimu, přičemž se za použití, ve vhodných případech, použijí minimalizované analýzy nákladů na životnost nebo srovnatelných 2. Cíl bude představovat roční objem energie, jehož úspor má být dosaženo, odpovídající minimálně 2,5 % objemu energie distribuované a/nebo prodané konečným odběratelům, vypočtený pro základní rok podle přílohy I. Náklady na opatření přijatá za účelem dosažení tohoto cíle by neměly překročit přínos těchto opatření.c) požadavky poskytovat služby, přičemž se za použití, ve vhodných případech, použijí minimalizované analýzy nákladů na životnost nebo srovnatelných metod za účelem zajištění nákladové AD\ doc 11/ PE v02-00

12 metod za účelem zajištění nákladové efektivnosti. efektivnosti. Podle vysvětlujícího prohlášení Komise k navrhované směrnici samotné: bez snížení komfortu či životní úrovně je tedy možné snížit spotřebu energie alespoň o jednu pětinu bez dalšího zvýšení čistých nákladů a v mnoha případech negativních nákladů. Komise, zmiňujíc pozitivní účinky, které mají úspory energie na konkurenceschopnost EU, na zaměstnanost, obchodní bilanci EU, na regionální problémy a soudržnost, stejně jako význam pro snížení energetické závislosti EU, nevyvodila z tohoto konzervativního hodnocení odpovídající cíl. Navíc horizontální opatření a návrat zpět až do roku 1991, jak Komise navrhuje, podrývají skutečný účinek navrhovaného cíle. Cíl ve výši 2,5 % je proto vhodnější v zájmu dosažení udržitelného energetického hospodářství..stejné jako v případě bodu odůvodnění 8. Pozměňovací návrh 13 Člán. ek 5, odstavec t. 2Čl. 6 úvodní část 2. Cíl veřejného sektoru budou představovat roční úspory v objemu minimálně 1,.5 % energie distribuované a/nebo prodané v tomto sektoru, přiřazené a vypočtené v souladu s článkem 4.3 a metodikou uvedenou v příloze I. Pro účely srovnání a převedení na primární energii budou uplatněny převodní koeficienty uvedené v příloze II.Členské státy odstraní překážky poptávce po energetických službách a zajistí, aby distributoři energie a/nebo společnosti zabývající se prodejem elektrické energie, zemního plynu, dálkového vytápění a/nebo topného oleje: 2. Cíl veřejného sektoru budou představovat roční úspory v objemu minimálně 3 3% energie distribuované a/nebo prodané v tomto sektoru, přiřazené a vypočtené v souladu s článkem 4.3 a metodikou uvedenou v příloze I. Pro účely srovnání a převedení na primární energii budou uplatněny převodní koeficienty uvedené v příloze II.Členské státy odstraní překážky poptávce po energetických službách a zajistí, aby distributoři energie a/nebo společnosti zabývající se prodejem elektrické energie, zemního plynu, dálkového vytápění a/nebo topného oleje a další společnosti prodávající energii podle čl. 3 písm. a): Podstatné (KOM(2003)0739, s.11 EN verze) úspory energie jsou vyšší ve veřejném sektoru než v sektoru všeobecném. Cíl ve výši 3% je proto přiměřený pro dosažení trvale udržitelného energetického hospodářství a rovněž hospodářství šetrného vůči klimatu.měly by být zahrnuty všechny formy energie v souladu s čl. 3 písm. a). Pozměňovací návrh 14 Čl.ánek 5, odsta. vec 4, úvodní část/introductory partčl. 6 písm. a) PE v / AD\ doc

13 4. Pro dosažení cíle přijatého podle odstavce 1, členské státy mohou použít zejména obecné zásady, upravující nákup v rámci veřejných zakázek, s cílem umožnit orgánům veřejné správy začlenit do svých investičních a provozních rozpočtů a činností zřetele k energetické účinnosti prostřednictvím využívání energetických služeb, programů energetické účinnosti a jiných opatření v oblasti energetické účinnosti. Za předpokladu respektování postupů zakotvených ve vnitrostátních i komunitárních právních předpisech upravujících oblast veřejných zakázek se zmíněné obecné zásady mohou týkat těchto aspektů:a) nabízely a aktivně podporovaly energetické služby jako nedílnou součást distribuce a/nebo prodeje energie zákazníkům buď přímo, nebo prostřednictvím dalších poskytovatelů energetických služeb. Energetické audity se poskytují zákazníkům zdarma dokud 5 % z nich nebude pokryto energetickými službami. 4. Pro dosažení cíle přijatého podle odstavce 1, členské státy stanoví obecné zásady, upravující nákup v rámci veřejných zakázek, které budou požadovat, aby orgány veřejné správy začlenily do svých investičních a provozních rozpočtů a činností zřetele k energetické účinnosti prostřednictvím využívání energetických služeb, programů energetické účinnosti a jiných opatření v oblasti energetické účinnosti a zavedly energetickou účinnost jako hlavní hodnotící kritérium při vyhlašování výběrových řízení na veřejné zakázky. Za předpokladu respektování postupů zakotvených ve vnitrostátních i komunitárních právních předpisech upravujících oblast veřejných zakázek se zmíněné obecné zásady mohou týkat těchto aspektů:a) nabízely a aktivně podporovaly energetické služby jako nedílnou součást distribuce a/nebo prodeje energie zákazníkům buď přímo, nebo prostřednictvím dalších poskytovatelů energetických služeb. Aby byla nejenom podporována strana nabídky, ale dán rovněž podnět ke skutečné poptávce po energetických službách, je důležité vytvořit od samého počátku jistou základní poptávku. Požadavek na energetickou účinnost zakázek veřejného sektoru by mohl mít stimulační účinek na straně poptávky. Z tohoto důvodu je důležité zavést energetickou účinnost jako hlavní hodnotící kritérium při vyhlašování výběrových řízení na veřejné zakázky. Členským státům by měla být dána volnost při rozhodování, které obecné zásady budou pro dosažení tohoto cíle stanoveny.druhá část písm. a) se vypouští, protože by byla v rozporu s právními předpisy Společenství. Pozměňovací návrh 15 Čl. 6 odst. 4 písm. bca) (nové) baca) požadavky na poskytovánínutí energetických služeb využívající v případně potřeby analýzu minimalizovaných nákladů spotřebního cyklu nebo srovnatelné metody s cílem zajistit efektivnost z hlediska nákladů.) se zdržely všech činností, které by mohly bránit volné tvorbě cen energie na úkor energeticky AD\ doc 13/ PE v02-00

14 úsporné produkce elektřiny zejména v době mimo špičky, a zajistily, aby sazby za přenos a distribuci nebyly diskriminující a, odrážely skutečné náklady a měly stabilní strukturu. Tento pozměňovací návrh přejímá myšlenku zpravodajkye, nepokouší se však spojovat písmenao (b) a (c), a tím činí tento článek přehlednějším a srozumitelnějším. Pozměňovací návrh 16 Čl. 5 odst. 4 pododstavec 1a) (nový)čl. 6 písm. c) c) poskytovaly informace o svých konečných zákaznících, které potřebují úřady nebo agentury určené podle čl. 4 odst. 4 k tomu, aby mohly řádně navrhnoutly a realizovatly programy úspor energie a prosazovalty energetické služby a opatření na úsporu energie. Součástí těchto informací by měly být údaje o spotřebě konečného zákazníka v minulosti a v současnosti, profily zatížení, segmentace zákazníků a popřípadě, ve vhodných případech, zeměpisná poloha zákazníků, přičemž musí zachovat integritu a důvěrný charakter obchodně citlivých informací. Členské státy zveřejní obecné směryzásady přijaté v otázkách energetické účinnosti v oblasti veřejných zakázek správními orgány a Komise je vyhodnotí tyto obecné směry po uplynutí období, v jehož průběhu je uplatňováaný cíl uvedený v odstavci 2. c) poskytovaly informace, pokud jsou k dispozici, o svých konečných zákaznících, které potřebují úřady nebo agentury určené podle čl. 4 odst. 4 k tomu, aby mohly řádně navrhnoutly a realizovatly programy úspor energie a prosazovatly energetické služby a opatření na úsporu energie. Součástí těchto informací by měly být údaje o spotřebě konečného zákazníka v minulosti a v současnosti, profily zatížení, segmentace zákazníků a, ve vhodných případech,popřípadě zeměpisná poloha zákazníků, přičemž musí zachovat integritu a důvěrný charakter obchodně citlivých informací. Zveřejnění je důležité proto, aby Komise mohla zhodnotit obecné zásady s cílem posoudit prospěšnost předložení návrhu obecných zásad a harmonizovaných opatření za účelem prosazování energetické účinnosti ve veřejném sektoru následně po uplynutí období, v jehož průběhu je uplatňovaný cíl uvedený v odstavci 2. Tento postup by neměl pro členské státy znamenat žádnou dodatečnou administrativní zátěž, vzhledem k tomu, že nezbytné informace bude možné získat od orgánů nebo úřadů, které budou zřízeny podle čl. 5 odst. 3. Pozměňovací návrh 17 Čl. 5 odst. 5Čl. 10 písm. b) PE v / AD\ doc

15 5. Po uplynutí období, v jehož průběhu je cíl uplatňovaný, Komise přezkoumá cíl, uvedený v odstavci 2) a posoudí, zda předloží návrh na prodloužení nebo pozměnění tohoto cíle.b) náklady na investice na straně konečných spotřebitelů energie, které vynaložily distribuční společnosti, mohou být ve vhodných případech získány zpět započtením těchto nákladů do sazeb za distribuci, ve vhodných případech, s řádným ohledem na nutnost zajistit rovnou hospodářskou soutěž pro ostatní poskytovatele energetických služeb. Zpětné získání nákladů může být povoleno pro náklady vynaložené při plnění závazků energetických služeb podle čl. 6 písm. a) za podmínky, že jsou takové tyto náklady považovány příslušným orgánem za přiměřené a konkurenceschopnéční. 5. Po uplynutí období, v jehož průběhu je cíl uplatňováaný, přezkoumá Komise přezkoumá cíl, uvedený v odstavci 2) a posoudí, zda předloží návrh na prodloužení nebo pozměnění tohoto cíle. Komise je zároveň povinna zhodnotíit prospěšnost návrhu týkajícího se harmonizovaných obecných zásad a opatření prosazujících energetickou účinnost ve veřejném sektoru.vypouští se Potenciál energetické účinnosti ve veřejném sektoru v Evropě je nesmírný. Harmonizace opatření prosazujících energetickou účinnost ve veřejném sektoru by měla vést k lepšímu využívání tohoto potenciálu. Komise by proto měla uvažovat o této harmonizaci následně po uplynutí období, v jehož průběhu je cíl uplatňovaný a v případě potřeby zpracovat návrh v tomto smyslu.viz odůvodnění k čl. 6 písm a). Čl. 10 písm. b) je v rozporu s platnými právními předpisy Společenství. Pozměňovací návrh 18 Čl. 6 úvodní částčlánek 12 Členské státy odstraní překážky poptávce po energetických službách a zajistí, aby distributoři energie a/nebo společnosti zabývající se prodejem elektrické energie, zemního plynu, dálkového vytápění a/nebo topného oleje:členské státy zajistí dostupnost nezávislých, vysoce kvalitních programů energetických auditů, jejichž cílem bude stanovit případná opatření pro úsporu energie, potřeby energetických služeb a připravit jejich realizaci. Audity budou dostupné také menším domácím a obchodním místům a malým a středně velkým průmyslovým místům a podnikům s poměrně vysokými transakčními náklady. Členské státy odstraní překážky poptávce po energetických službách a zajistí, aby distributoři energie a/nebo společnosti zabývající se prodejem elektrické energie, zemního plynu, dálkového vytápění a/nebo topného oleje a další společnosti prodávající energii podle čl. 3 písm. a):členské státy zajistí dostupnost nezávislých, vysoce kvalitních programů energetických auditů, jejichž cílem bude stanovit případná opatření pro úsporu energie, potřeby energetických služeb a připravit jejich realizaci. Audity budou dostupné také menším domácím a obchodním místům a malým a středně velkým průmyslovým místům a podnikům s AD\ doc 15/ PE v02-00

16 poměrně vysokými transakčními náklady; ve vhodných případech bude uplatněn program řízení a kontroly úspor energie (Energy Efficiency Management and Auditing Scheme E2MAS)). Měly by být zahrnuty všechny formy energie v souladu s čl. 3 písm. a).měl by být k dispozici nástroj pro vyhodnocování a optimalizaci využívání energie zákazníky z řad malých průmyslových a obchodních spotřebitelů s cílem zajistit harmonizovaný přístup na úrovni EU. Pozměňovací návrh 19 Čl. 6 písm. a)článek 12a (nový) a) nabízely a aktivně podporovaly energetické služby jako nedílnou součást distribuce a/nebo prodeje energie zákazníkům buď přímo, nebo prostřednictvím dalších poskytovatelů energetických služeb. Energetické audity se poskytují zákazníkům zdarma dokud 5 % z nich nebude pokryto energetickými službami. a) nabízely a aktivně podporovaly energetické služby jako nedílnou součást distribuce a/nebo prodeje energie zákazníkům buď přímo, nebo prostřednictvím dalších poskytovatelů energetických služeb. Energetické audity jsou zajišťovány.článek 12a Ustanovení pro sektor dopravy Články 6 až 9, 11 a 12 se uplatníobdobně, mutatis mutandis, uplatní na sektor dopravy. Členské státy zejména zajistí, že veškeré společnosti zabývající se výrobou paliv, distribucí a/nebo jejich maloobchodním prodejem: nebudou využívat obchodní materiály, které by bránily úsporám energie; a a začlení informace uvedené v čl. 13 odst. 3 písm. d) a e) do všech svých obchodních materiálů. Druhá část písm. a) se vypouští, protože by byla v rozporu s právními předpisy Společenství.Návrh Komise se dostatečně nezabývá sektorem dopravy, přestože se jedná o nejrychleji rostoucí zdroj emisí skleníkových plynů ve Společenství. Pozměňovací návrh 20 Článek 6, písm.eno c)článek 12b (nový) PE v / AD\ doc

17 c) poskytovat informace o svých konečných uživatelích, jež jsou nezbytné pro pověřené orgány nebo úřady, určené v čl. 4 odst. 4 za účelem náležitého navržení a uplatňování programů energetické účinnosti a prosazování energetických služeb a opatření v oblasti energetické účinnosti. Takovými informacemi by měly být historické i současné informace týkající se spotřeby konečných uživatelů, profily výkonu, členění odběratelů na segmenty, v případě potřeby geografické umístění odběratelů a zároveň by měla být zachovávána integrita a důvěrnost obchodně citlivých informací. c) poskytovat informace o svých konečných uživatelích, jež jsou nezbytné pro pověřené orgány nebo úřady, určené v čl. 4 odst. 4 za účelem náležitého navržení a uplatňování programů energetické účinnosti a prosazování energetických služeb a opatření v oblasti energetické účinnosti. Takovými informacemi by měly být historické i současné informace týkající se spotřeby konečných uživatelů, profily výkonu, členění odběratelů na segmenty, v případě potřeby geografické umístění odběratelů a zároveň by měla být zachovávána integrita a důvěrnost obchodně citlivých informací a dodržovány požadavky na základě vnitrostátního a evropského práva, které zajišťují ochranu soukromí konečných uživatelů.článek 12b Přeměna energie a přestavba zařízení spotřebovávajících energii Nejpozději do dvou let po přijetí této směrnice Komise vyhodnotí rozsah, v němž bylo a může dále být dosaženo úspor energie pomocí přeměny energie a přestavbou zařízení, jako např. přechodem od individuálních kotlů na dálkové vytápění nebo přechodem od pevných paliv k obnovitelné energii. Toto hodnocení použijí členské státy jako doplňující nástroj k tomu, aby se při plnění svých cílů v oblasti úspor energie zaměřily více na potenciál úspor a přínos pro životní prostředí. Distributoři jsou povinni dodržovat platné právní předpisy upravující ochranu soukromí. Požadavky, které jsou součástí této směrnice, tomuto právu podléhají.převod energie a přestavba zařízení spotřebovávajících energii má obrovský potenciál pro velké pro úspory energie. Toto hodnocení pomůže členským státům na úrovni EU zaměřit činnost v oblasti úspor také dto této oblasti a plně využít jejího potenciálu. Pozměňovací návrh 21 Čl. 10 písm. b)čl. 13, bod 1 b) náklady na investice na straně vypouští se1. Členské státy zajistí, že: AD\ doc 17/ PE v02-00

18 konečných spotřebitelů energie, které vynaložily distribuční společnosti, mohou být ve vhodných případech získány zpět započtením těchto nákladů do sazeb za distribuci s ohledem na nutnost zajistit rovnou hospodářskou soutěž pro ostatní poskytovatele energetických služeb. Zpětné získání nákladů může být povoleno pro náklady vynaložené při plnění závazků energetických služeb podle čl. 6 písm. a) za podmínky, že jsou tyto náklady považovány příslušným orgánem za přiměřené a konkurenceschopné.1. Členské státy zajistí, že: všichni koneční zákazníci distribučních společností a/nebo společností zabývajících se prodejem energie vázané na rozvodnou síť obdrží za tržní ceny měřiče, které budou přesně zobrazovat skutečnou spotřebu energie a skutečnou dobu její spotřeby. všichni koneční zákazníci distribučních společností a/nebo společností zabývajících se prodejem energie vázané na rozvodnou síť obdrží za tržní ceny měřiče, bude-li to na nákladově efektivní, které budou přesně zobrazovat skutečnou spotřebu energie a, v případě spotřeby elektřiny, skutečnou dobu její spotřeby. Viz odůvodnění k čl. 6 písm a). Čl. 10 písm. b) je v rozporu s platnými právními předpisy Společenství.Přináší nutné vyjasnění. Viz též odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 4 k článku 3 o definici energie vázané na rozvodnou síť. Pozměňovací návrh 22 Článek 12Čl. 13 bod 3 úvodní část Členské státy zajistí dostupnost nezávislých, vysoce kvalitních programů energetických auditů, jejichž cílem bude stanovit případná opatření pro úsporu energie, potřeby energetických služeb a připravit jejich realizaci. Audity budou dostupné také menším domácím a obchodním místům a malým a středně velkým průmyslovým místům a podnikům s poměrně vysokými transakčními náklady.3. Členské státy zajistí, že: v účtech, smlouvách, transakcích, dokladech o transakcích na distribučních místech a v propagačních materiálech nebo spolu s nimi poskytnou konečným zákazníkům všichni distributoři energie a/nebo společnosti zabývající se prodejem energie následující Členské státy zajistí dostupnost nezávislých, vysoce kvalitních programů energetických auditů, jejichž cílem bude stanovit případná opatření pro úsporu energie, potřeby energetických služeb a připravit jejich realizaci. Audity budou dostupné také menším domácím a obchodním místům a malým a středně velkým průmyslovým místům a podnikům s poměrně vysokými transakčními náklady; ve vhodných případech bude uplatněn program řízení a kontroly úspor energie (Energy Efficiency Management and Auditing Scheme E2MAS)).3. Členské státy zajistí, že: v účtech, smlouvách, transakcích, dokladech o transakcích na distribučních místech, na v bankovních výpisech a v propagačních PE v / AD\ doc

19 informace: materiálech nebo spolu s nimi poskytnou konečným zákazníkům všichni distributoři energie a/nebo společnosti zabývající se prodejem energie přehledným a srozumitelným způsobem následující informace: Měl by být k dispozici nástroj pro vyhodnocování a optimalizaci využívání energie zákazníky z řad malých průmyslových a obchodních spotřebitelů s cílem zajistit harmonizovaný přístup na úrovni EU. Pozměňovací návrh 23 Článek 12 a) (novýý)čl. 13 bod 3 písm. b) b) ve vhodných případech srovnání současné spotřeby energie zákazníkem se spotřebou za stejné období předchozího roku, a to v grafické podobě; Článek 12a Ustanovení pro sektor dopravy Články 6 až 9, 11 a 12 se obdobně uplatní na sektor dopravy.b) ve vhodných případech srovnání současné spotřeby energie zákazníkem se spotřebou za předchozí období a/nebo za stejné období předchozího roku, v to grafické podobě, přičemž se použijí vhodné korekce pro topné dny; Návrh Komise se dostatečně nezabývá sektorem dopravy, přestože se jedná o nejrychleji rostoucí zdroj emisí skleníkových plynů ve Společenství.Je nezbytné vzít v úvahu povětrnostní podmínky. Někdy je vhodnější srovnávat s předchozím obdobím, neboť údaje za předchozí rok mohou být příliš staré na to, aby se zákazníci uvědomili změny v chování. Pozměňovací návrh 24 Článek 12 b) (novýý)čl. 13 bod 3 písm. c) c) srovnání s průměrným normalizovaným nebo vzorovým uživatelem energie stejné kategorie; Článek 12b Přeměna energie a přestavba zařízení spotřebovávajících energii Nejpozději do dvou let po přijetí této směrnice Komise vyhodnotí rozsah, v němž bylo a může dále být dosaženo úspor energie pomocí přeměny energie a přestavbou zařízení, jako např. přechodem od individuálních kotlů na dálkové vytápění AD\ doc 19/ PE v02-00

20 nebo přechodem od pevných paliv k obnovitelné energii. Toto hodnocení použijí členské státy jako doplňující nástroj k tomu, aby se při plnění svých cílů v oblasti úspor energie dzaměřilyosáhly vyššího íce na potenciálu úspor a přínosu pro životní prostředí.c) srovnání s průměrným normalizovaným nebo vzorovým uživatelem energie stejné kategorie a s průměrným normalizovaným nebo vzorovým uživatelem energie ekologicky nejšetrnější kategorie; Převod energie a přestavba zařízení spotřebovávajících energii má obrovský potenciál pro úspory energie. Toto hodnocení pomůže členským státům na úrovni EU zaměřit činnost v oblasti úspor také do této oblasti a plně využít jejího potenciálu.má za cíl poskytnout spotřebiteli informace o nejlepší alternativní kategorii. Pozměňovací návrh 25 Čl. 13 odst. bod 3 úvodní částčl. 13 bod 3 písm. d) 3. Členské státy zajistí, že: v účtech, smlouvách, transakcích, dokladech o transakcích na distribučních místech a v propagačních materiálech nebo spolu s nimi poskytnou konečným zákazníkům všichni distributoři energie a/nebo společnosti zabývající se prodejem energie následující informace:d) dopad na životní prostředí, jako např. objem emise CO 2 z energie dodané nebo prodané ke spotřebě; 3. Členské státy zajistí, že: v účtech, smlouvách, transakcích, dokladech o transakcích na distribučních místech, v bankovních výpisech a v propagačních materiálech nebo spolu s nimi poskytnou konečným zákazníkům všichni distributoři energie a/nebo společnosti zabývající se prodejem energie přehledným a srozumitelným způsobem následující informace:d) dopad na životní prostředí, jako např. objem emise CO 2 z energie dodané nebo prodané ke spotřebě ve srovnání s cílem na osobu. Tyto údaje by měly popisovat dopad volby spotřebitele (např. úspory) a dopad volby distributora (např. změna paliva) odděleně; Má za cíl poskytnout srovnatelné údaje o individuálním nárůstu CO 2 ve srovnání s cílem na osobu. Může být nutné oddělit rozhodnutí spotřebitele od chování distributorů. Pozměňovací návrh 26 PE v / AD\ doc

21 Čl. 13 odst. 3 písm. b)čl. 13 bod 3 písm. e) b) v případě potřeby srovnání současné spotřeby energie odběratele se spotřebou za stejné období v minulém roce, v grafické podobě;e) kontaktní údaje včetně webových stránek, na nichž jsou dostupné informace o cenách energetických služeb, programech úspor energie a dalších opatřeních na úsporu energie a taktéž technické údaje o zařízeních spotřebovávajících energii. b) v případě potřeby srovnání současné spotřeby energie odběratele se spotřebou za stejné období v minulém roce;e) kontaktní údaje včetně webových stránek, na nichž jsou dostupné informace o cenách energetických služeb, programech úspor energie a dalších opatřeních na úsporu energie, srovnatelné profily konečných uživatelů, a taktéž technické údaje o zařízeních spotřebovávajících energii včetně zařízení faktor 4 dostupných na trhu. Srovnání spotřeby energie lze prezentovat i jinými formami, například číselně. Faktor 4 označuje technologie, jež jsou právě uváděny na trh a které šetří energii díky vyššímu výkonu a efektivitě při nižší spotřebě energie. Pozměňovací návrh 27 Čl. 13 odst. bod 3 písm. c)čl. 13 bod 3a (nový) c) srovnání s průměrným normalizovaným nebo vzorovým uživatelem energie stejné kategorie; c) srovnání s průměrným normalizovaným nebo vzorovým uživatelem energie stejné kategorie a s průměrným normalizovaným nebo vzorovým uživatelem energie ekologicky nejšetrnější kategorie;3a. Pro účely tohoto článku členské státy shromáždí a zpracují informace získané v souladu s čl. 6 písm. c) a další nezbytné informace, a poskytnou je bezplatně všem distributorům, prodejcům a/nebo dalším poskytovatelům energetických služeb. Má za cíl poskytnout spotřebiteli informace o nejlepší alternativní kategorii. Pozměňovací návrh 28 Čl. 13 odst. bod 3 písm. d)čl. 14 bod 3a (nový) d) dopad na životní prostředí, jako např. emise CO 2 z energie dodané nebo prodané ke spotřebě; d) dopad na životní prostředí, jako např. emise CO 2 z energie dodané nebo prodané ke spotřebě ve srovnání s cílem na osobu. Tyto údaje by měly popisovat dopad volby AD\ doc 21/ PE v02-00

22 spotřebitele (např. úspory) a dopad volby distributora (např. změna paliva) odděleně;3a. Nejpozději dva roky po přijetí této směrnice Komise zveřejní hodnocení z hlediska vynaložených nákladů a výnosů, které se bude zabývat souvislostmi mezi standardy EU, regulací, politikami a opatřeními o efektivním využívání energie konečnými uživateli. Má za cíl poskytnout srovnatelné údaje o individuálním nárůstu CO 2 ve srovnání s cílem na osobu. Pozměňovací návrh 29 Čl. 13 odst. bod 3 písm. e)příloha III odst. 1 písm. d) e) je možné získat kontaktní údaje včetně webových stránek, na nichž jsou dostupné informace o cenách energetických služebách, programech úspor energie a dalších opatřeních na úsporu energie a taktéž technické údaje o zařízeních spotřebovávajících energii.d) osvětlení (např. nové úsporné žárovky a předřazená zařízení, digitální kontrolní systémy apod.); e) je možné získat kontaktní údaje včetně webových stránek, na nichž jsou dostupné informace o cenách energetických služebách, programech úspor energie a dalších opatřeních na úsporu energie, srovnatelné profily konečných uživatelů, a taktéž technické údaje o zařízeních spotřebovávajících energii včetně jakýchkoli zařízení faktor 4 dostupných na trhu.d) osvětlení (např. nové úsporné žárovky a předřazená zařízení, digitální kontrolní systémy, používání detektorů pohybu namísto nepřetržitého osvětlení v hospodářských budovách, apod.); Faktor 4 označuje technologie, jež jsou právě uváděny na trh a které šetří energii díky vyššímu výkonu a efektivitě při nižší spotřebě energie. Pozměňovací návrh 30 Čl. 13 odst.bod 3 a) (novýý)příloha III odst. 1 písm. g) g) výrobní procesy (např. efektivnější využívání stlačeného vzduchu, kondenzátu, spínačů a ventilů, využívání automatických a integrovaných systémů, úsporné pohotovostní režimy apod.); 3a. Pro účely tohoto článku členské státy shromáždí a zpracují informace získané v souladu s čl. 6 písm. c) a další nezbytné informace, a poskytnou je bezplatně všem distributorům, prodejcům a/nebo dalším poskytovatelům energetických služeb.g) PE v / AD\ doc

23 výrobní procesy (např. efektivnější využívání stlačeného vzduchu, kondenzátu, spínačů a ventilů, využívání automatických a integrovaných systémů, úsporné pohotovostní režimy apod.); myšlení z hlediska životnosti a informační procesy pro výrobu ve výrobních řetězcích a subdodavatelských vztazích, zejména pro malé a střední podniky; Pozměňovací návrh 31 Čl. 14 odst. bod 3 a) (novýý)příloha III odst. 1 písm. k) odrážka 6a (nová) 3a. Nejpozději dva roky po přijetí této směrnice Komise zveřejní hodnocení z hlediska vynaložených nákladů a výnosů, které se bude zabývat souvislostmi mezi standardy EU, regulací, politikami a opatřeními o efektivním využívání energie konečnými uživateli.- politiky a opatření podporující využívání prostředků hromadné dopravy. Pozměňovací návrh 32 Příloha I, bododst. 3Příloha III odst. 1 bod 1 odrážka 4a (nová) 3. Úspory energie v konkrétním roce, které vyplývají z opatření v oblasti energetické účinnosti v předcházejícím roce, ne však před rokem 1991, mohou být zohledněny ve výpočtu ročních úspor. Tyto úspory energie by měly být měřitelné a ověřitelné, v souladu s obecnými zásadami uvedenými v příloze IV této směrnice. 3. Úspory energie v konkrétním roce, které vyplývají z opatření v oblasti energetické účinnosti v předcházejícím roce, ne však před rokem 2000, mohou být zohledněny ve výpočtu ročních úspor. Tyto úspory energie by měly být měřitelné a ověřitelné, v souladu s obecnými zásadami uvedenými v příloze IV této směrnice. inteligentní systémy zpoplatňování využívání silnic pro soukromou dopravu, které jsou tvořeny započítávající vpřijetím vnějších nákladyů a optimalizující tak využívání silnic. Nedostatkem návrhu Komise je skutečnost, že členské státy mohou zohlednit úspory energie vyplývající z iniciativ, předcházejících prosazování směrnice, a to zpětně až do roku To je v rozporu se záměrem této směrnice docílit nových a dalších omezení poptávky po energii. Doporučujeme, aby byla zohledňována opatření pouze počínaje od roku rokem Tím se AD\ doc 23/ PE v02-00

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2003/0300(COD) 8. 11. 2004 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.10.2009 KOM(2009) 510 v konečném znění 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014. Výbor pro kulturu a vzdělávání. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014. Výbor pro kulturu a vzdělávání. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2010/0252(COD) 15. 3. 2011 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu rozhodnutí Evropského

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 29. 11. 2011 2011/0156(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

6.10.2011 A7-0227/001-013. Upisování dodatečných akcií kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj

6.10.2011 A7-0227/001-013. Upisování dodatečných akcií kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj 6.10.2011 A7-0227/001-013 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-013 které předložil Hospodářský a měnový výbor Zpráva Sharon Bowles Upisování dodatečných akcií kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj A7-0227/2011

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

2. 3. 2016 A8-0313/2 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise ---------------------------------------------------------

2. 3. 2016 A8-0313/2 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise --------------------------------------------------------- 2. 3. 2016 A8-0313/2 Pozměňovací návrh 2 Roberto Gualtieri za Hospodářský a měnový výbor Zpráva Roberto Gualtieri Harmonizované indexy spotřebitelských cen COM(2014)0724 C8-0283/2014 2014/0346(COD) A8-0313/2015

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2008 KOM(2008) 779 v konečném znění 2008/0221 (COD) C6-0411/08 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o označování pneumatik s ohledem na palivovou

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 15. 10. 2007 PE396.473v01-00. Pozměňovací návrh, který předkládá Nicole Fontaine

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 15. 10. 2007 PE396.473v01-00. Pozměňovací návrh, který předkládá Nicole Fontaine EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 15. 10. 2007 PE396.473v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 35 75 Návrh zprávy Claude Turmes Energetická statistika (PE391.951v01-00) Návrh nařízení

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU , směrnice EU Ing. František Plecháč 1 Zákon byl vydán pod č. 406/2000 Sb. Hlavní důvody posledních novelizací zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ OSOBÁM POVĚŘENÝM SPRÁVOU A ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY A VEDENÍ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 PŘÍLOHA k TEXTŮM PŘIJATÝM na zasedání konaném ve čtvrtek 22. října 2009 Změny a pozměňovací návrhy k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2010 Cast 1/1

Více

Rámec pro posouzení dopadů na ochranu soukromí a údajů pro aplikace RFID. 11. února 2011

Rámec pro posouzení dopadů na ochranu soukromí a údajů pro aplikace RFID. 11. února 2011 Rámec pro posouzení dopadů na ochranu soukromí a údajů pro aplikace RFID 11. února 2011 1 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Klíčové pojmy...4 1.2. Vnitřní postupy...5 2. Proces posouzení dopadů na ochranu soukromí

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 451 v konečném znění 2011/0196 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2011 KOM(2011) 895 v konečném znění 2011/0439 (COD)C7-0007/11 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství,

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) 12832/08 ADD 3 ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 241/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 354/2003 Sb. Změna: 237/2004 Sb. Změna: 413/2005

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ BROŽURA

VYSVĚTLUJÍCÍ BROŽURA DISTRIBUCE A SERVIS MOTOROVÝCH VOZIDEL V EVROPSKÉ UNII NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 1 O POUŽITÍ ČL. 81 ODST. 3 SMLOUVY NA KATEGORIE VERTIKÁLNÍCH DOHOD A JEDNÁNÍ VE VZÁJEMNÉ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2003/0165(COD) 18. 3. 2005 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory (2012/2066(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory (2012/2066(INI)) P7_TA-PROV(2013)0091 Ochrana veřejného zdraví před endokrinními disruptory Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory (2012/2066(INI))

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.6.2011 SEK(2011) 763 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

PŘÍRUČKA pro uplatňování směrnice Rady 89/336/EHS. Elektromagnetická kompatibilita

PŘÍRUČKA pro uplatňování směrnice Rady 89/336/EHS. Elektromagnetická kompatibilita PŘÍRUČKA pro uplatňování směrnice Rady 89/336/EHS Elektromagnetická kompatibilita 25 26 Úvod pana Stefana Micossiho, generálního ředitele pro oblast průmyslu Komise Evropských společenství Harmonizace

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1907 CS 10.12.2011 011.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.6.2009 KOM(2009) 259 v konečném znění 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 17-48

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 17-48 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 11.12.2012 2012/006(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 17-48 Návrh zprávy Vladko Todorov Panayotov (PE497.921v01-00)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

(není relevantní pro transpozici)

(není relevantní pro transpozici) Čl. 1 Číslo Sb. z. Ustanovení (, odst., Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 26.11.2013 2013/0264(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 22-207

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 22-207 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 16. 12. 2011 2011/0190(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 22-207 Návrh zprávy Satu Hassi (PE475.799v01-00) Evropského

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2011 2008/0028(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-18 Návrh stanoviska Dimitrios Papadimoulis Podíl

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.1.2008 KOM(2008) 7 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.4.2013 COM(2013) 197 final 2013/0106 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE 30.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 170/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/48/ES ze

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1)

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1) 2004R0648 CS 19.04.2012 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

SMLOUVA O ZARUČENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR

SMLOUVA O ZARUČENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR SMLOUVA O ZARUČENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR mezi dále jen zákazník právně zastoupený zastoupený a dále jen dodavatel zastoupený Autor: Berliner Energieagentur GmbH / Strana 129 Obsah 1 PŘEDMĚT SMLOUVY A SMLUVNÍ

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek Regionservis s.r.o., dne 19. 11. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.:

Více