Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Informace z obecního úřadu. Malý koledníček. číslo 1 zdarma březen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Informace z obecního úřadu. Malý koledníček. číslo 1 zdarma březen 2011"

Transkript

1 Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči číslo 1 zdarma březen 2011 Malý koledníček Já jsem malý koledníček, tetičko přišel jsem si pro červený vajíčko. Pro vajíčko červený, pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko, koledníček milý? Informace z obecního úřadu 3. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne Schválilo například: Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích. provedení demolice budovy bývalé mlékárny ve Staříči firmou Ing. Jiří Vala, U Tří lip 953. termíny zasedání Zastupitelstva obce Staříč na rok 2011: 10. ledna, 14. února, 14. března, 11. dubna, 9. května, 13. června, 11. července, 15. srpna, 12. září, 10. října, 14. listopadu a 12. prosince rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši 1/12 příjmů a výdajů roku 2010 na každý měsíc roku 2011 až do schválení rozpočtu na rok Smlouvu o dílo č. 1/2010, předloženou firmou Zdeněk Kabát, Staříč č. p. 403, jejímž předmětem je zimní údržba MK pro prosinec 2010 prosinec 2011 a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. Smlouvu o dílo, předloženou firmou Sineko Engineering, s. r. o., Místecká 329/258, Ostrava Hrabová, jejímž předmětem je výměna technologie ČOV před požární zbrojnicí a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. Smlouvu o dílo č. 1/2010 předloženou firmou Agrospol, s. r. o. Staříč, jejímž předmětem je údržba MK v období a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. zápis a usnesení z jednání kontrolního výboru OÚ, konaného dne poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši Kč včetně DPH na opravu trámů střechy kostela ve Staříči.

2 2 Staříč Vzalo na vědomí: informaci o průběhu prezentace studií Bytového domu pro seniory ve Staříči dne zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne Schválilo například: rozpočtové opatření č. 5/2010. odměny za výkon funkce členům zastupitelstev, v účinném znění přílohy č. 1 k tomuto nařízení od , to vše v souladu s nařízením vlády č. 375/2010. Smlouvu o dílo č , předloženou ing. arch. Tomášem Šonovským, jejímž předmětem je projektová dokumentace změn stavby Stavební úpravy čtvrtého nadzemního podlaží přední budovy kulturního domu ve Staříči a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 5. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne Schválilo například: předání finančního příspěvku ve výši Kč rodičům novorozených občánků obce: Ireny Řezáčové, Anny Karáskové, Barbory Krpcové, Adély Kupkové a Adama Hassaneina. vyhlášení 2. kola výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč. Vzalo na vědomí: žádost Mysliveckého sdružení Staříč, o. s. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na rekonstrukci kuchyně v myslivecké chatě. žádost Junáku, svazu skautů a skautek ČR, střediska Sv. Jiří Brušperk, Fryčovická 503, Staříč o poskytnutí finančního příspěvku na běžnou činnost skautského oddílu Staříč v roce zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne Schválilo vyhlášení výběrového řízení Stavební úpravy 4 NP KD ve Staříči. 7. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne Schválilo například: Smlouvu o dílo č. 5/2010, předloženou firmou INPROS F M, s. r. o. Frýdek Místek, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, povolení stavby a pro provedení a zadání stavby Stavební úpravy provozovny č. p. 203 ve Staříči a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. povolení akce svodu loveckých psů ve Staříči dne U svodu musí být dodrženy podmínky stanovené krajskou veterinární správou poskytnutí dotace ve výši Kč na činnost Základní organizace Českého svazu včelařů, o. s. Frýdek Místek, Lysůvky č. 34. poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na činnost ZO Českého svazu ochránců přírody, Bartošovice na Moravě č Vzalo na vědomí: žádost Klubu důchodců o finanční příspěvek na činnost v roce 2011 informaci firmy Beskyd Agro Palkovice, a. s. o připraveném návrhu plánu hnojení pro k. ú. Staříč. informaci firmy Beskyd Agro Palkovice, a. s. o připraveném návrhu plánu hnojení pro k. ú. Staříč. žádost MO Českého svazu chovatelů ve Staříči o poskytnutí dotace na rok žádost chrámového sboru Staříč o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2011 ve výši Kč. žádost TJ Sokol Staříč o dotaci finanční prostředků z veřejné finanční podpory obce Staříč na rok 2011 ve výši Kč. návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Staříč. žádost ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Hany Kolářové o rozvázání pracovního poměru a rezignaci na funkci ředitelky 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne Schválilo například: prodej části pozemku 743/2, k. ú. Staříč panu Miroslavu Gallovi, Staříč, Sviadnovská č vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Staříč, okres Frýdek Místek, příspěvkové organizace. povolení hornické činnosti pro sloj 080 (022b) ve 2. poli dobývacího prostoru Staříč pro poruby č /3, , a a zmocňuje starostku obce k podpisu.

3 Staříč 3 smlouvu o dílo č. 324, předloženou firmou Golem F M, s. r. o. Staříč č. p. 520, jejímž předmětem je oprava kanalizace u paní Záborské a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. provedení zateplení tělocvičny KD včetně výměny oken. firmu Vostav Morava, a.s. Ostrava-Svinov, Kuršova 468 k provedení Stavebních úprav 4. NP KD Staříč (dle výsledku výběrového řízení) rozpočet obce Staříč na rok převedení HV roku 2010 v částce ,25 Kč do rezervního fondu a fondu odměn ZŠ a MŠ Staříč. Vzalo na vědomí: žádost Českého svazu zahrádkářů Staříč o poskytnutí finanční dotace na rok 2011 ve výši Kč na podporu a rozvíjení odborných znalostí členů. oznámení ZŠ a MŠ Staříč o změně poplatků ve stravování v mateřské škole od informaci o službách Hospice Frýdek Místek, centra zdravotních a sociálních služeb. Schválený rozpočet obce Staříč na rok 2011

4 4 Staříč

5 Staříč 5 Přestavba KD a okolí V prosincovém zpravodaji, jsem Vás informoval o změnách a postupu prací I. Etapy přestavby KD. Jak bylo řečeno a zastupitelstvem rozhodnuto, vyhlásilo dne výběrové řízení na Stavební úpravy 4 NP kulturního domu vč. Souvisejících prací. Lhůta pro podání nabídek se stanovila na a otvírání obálek se uskutečnilo v hod. v sídle zadavatele. K této stavební akci bylo rovněž vypracováno stanovisko statika, které přikládám přílohou. Zároveň probíhají stavební a přípravné práce na II a III etapě, které jsou součásti celé stavby. V dalším zpravodaji budete informování o stavu výstavby. Zbyněk Prokop

6 6 Staříč

7 Staříč 7 Dům pro seniory ve Staříči K této připravované stavební akci se sešla širší stavební komise, která vyčlenila dvě nejvýhodnější studie a nechala je posoudit paní profesorkou na stavební fakultě v Brně. Touto problematikou se paní profesorka zabývá celý život a k oběma studiím měla kritické připomínky jak z hlediska provozu, tak vzhledu budovy. V návaznosti na tyto skutečnosti poslala dva své studenty, kteří v rámci studia navrhnou možné řešení úprav. Nyní čekáme na vyjádření a možné úpravy, které by bylo možno zapracovat do konečné verze studie. Následně proběhne výběr projektanta, který bude osloven vypracovat projekt, jak k územnímu, tak stavebnímu povolení. O dalším postupu budete informováni. Zbyněk Prokop Údržba místních komunikací V měsíci dubnu proběhne údržba místních komunikací a chodníků. Tímto upozorněním žádáme všechny občany, kteří mají zaparkovaná vozidla a jiné předměty na místních komunikacích, aby je bezodkladně odstranili a uvolnili tyto plochy. Zároveň děkujeme občanům, kteří již započali ve svém čase s údržbou těchto ploch a jdou příkladem ostatním občanům. Obecní úřad Svoz nebezpečného odpadu firmou A.S.A. Vyzýváme všechny občany o dodržování podmínek sběru, které firma na letácích udává.

8 8 Staříč Svoz velkoobjemového odpadu kontejnery AGROSPOLU Staříč směr Místek směr Fryčovice u Mlýna u Havelků Machač parkoviště Bowling Zajícov zastávka Brunclík zastávka Trnsformátor k Holubům řadovky Tvrdoň u Veličky zastávka Heidrich Hradčany Okály, Malý Staříč osada Dominika zastávka kostel, MAKRO Nevhazujte nebezpečný odpad (televize, ledničky, chladničky, pneumatiky aj.) CENTRUM ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FRÝDEK MÍSTEK, příspěvková organizace Veřejný závazek zařízení Hospic Frýdek Místek Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací statutárního města Frýdku Místku zajišťující péči o klienty v terminální fázi jejich onemocnění, poskytující paliativní péči a provozující pobytové odlehčovací služby a sociálně zdravotní služby. Zařízení má kapacitu 43 lůžek. Z toho 4 lůžka pro poskytování odlehčovacích služeb ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 108/2006 Sb., 9 lůžek pro poskytování sociálních služeb ve smyslu ustanovení 52 zákona č. 108/2006 Sb., a 30 lůžek pro poskytování péče klientům v terminální fázi jejich onemocnění a zajištění paliativní péče. Hospic směřuje k poskytnutí pomoci lidem tak, aby i v nepříznivé sociální situaci mohli zůstat součástí místního společenství, žili důstojným životem, mohli využívat instituce poskytující veřejné služby, udržovali přirozené vztahové sítě, zachovávali a rozvíjeli své individuální možnosti. Poslání zařízení Hospic Frýdek Místek Posláním zařízení Hospic Frýdek Místek je poskytování kvalitní a komplexní palitivní péče klientům v terminální fázi jejich onemocnění, která je zajišťována multidisciplinárním týmem odborníků. Poskytujeme rovněž sociální služby na přechodnou dobu lidem s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby v oblasti základních životních potřeb a dovedností, o něž je jinak pečováno v domácím prostředí, a to takovým způsobem, aby byly respektovány individuální možnosti každého člověka s podporou jeho sociálního začleňování. Dočasným převzetím péče o klienta chceme umožnit pečující blízké osobě nezbytný odpočinek. Poskytujeme rovněž sociálně zdravotní péči napomáhající k zajištění maximální možné fyzické a psychické soběstačnosti lidem, kteří pro trvalé nebo dlouhodobé změny svého zdravotního stavu vyžadují péči po dobu, než jim bude zabezpečena v jejich domácím prostředí nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. Kdy a kde služby poskytujeme Služby poskytujeme pobytovou formou, v nepřetržitém celoročním provoze v Centru zdravotních a sociálních služeb Frýdek Místek, příspěvkové organizaci Hospic Frýdek Místek, na ul J. Pešiny 3640, Frýdek Místek. Hospicová paliativní péče Hospicová péče je určena lidem v terminálním stádiu onemocnění, u nichž není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale je možné paliativní péčí zmírnit důsledky onemocnění. Hospicovou péči poskytujeme všem lidem bez rozdílu a bez ohledu na jejich vyznání a přesvědčení, sociální postavení,

9 Staříč 9 věk, rasu, pohlaví, sexuální orientaci. Podmínkou přijetí je indikace terminálního stadia onemocnění potvrzeného vysílajícím zdravotnickým zařízením či praktickým lékařem a informovaný souhlas klienta s hospitalizací. Kdo může navrhnout pobyt v hospici: praktický lékař nemocného ošetřující odborný lékař rodina a blízcí klienta sám nemocný Hospic klientovi garantuje: že nebude trpět nesnesitelnou bolestí bude vždy respektována jeho lidská důstojnost v posledních chvílích života nezůstane osamocen Odbornou péči poskytuje v našem zařízení multidisciplinární tým v oblasti medicínké, ošetřovatelské, sociální, psychologické a v případě přání klienta i duchovní. Dle potřeb a přání poskytujeme sociální, psychologickou a spirituální podporu také blízkým osobám klienta. Ubytování nabízíme našim klientům v jednolůžkových nadstandardně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením speciálně uzpůsobeným také pro imobilní klienty. Vstup do pokoje je přes zádveří, které umožňuje maximální soukromí. Při provozu našeho zařízení je rovněž počítáno s možností trvalé přítomnosti doprovázející blízké osoby, k tomuto účelu jsou pokoje vybaveny přístylkou. Všem klientům našeho zařízení je v případě příznivého počasí k dispozici přilehlá zahrada a kaple, která je umístěná přímo v budově. Pro specializovanou hospicovou paliativní péči máme kapacitu 30 lůžek. Pobytové odlehčovací služby Pobytové odlehčovací služby jsou určeny zletilým osobám s vysokou mírou závislosti na jiné osobě v oblasti základních životních potřeb a dovedností, s pohybovými problémy, převážně imobilním nebo částečně mobilním, ve stabilizovaném zdravotním stavu o něž je jinak pečováno osobou blízkou. K pobytu jsou přijímání převážně lidé s vysokým stupněm závislosti na pomoci jiné osoby. Důvodem pro poskytnutí odlehčovací služby může být potřeba nezbytného odpočinku pečující osoby, nebo potřeba času pro řešení osobních záležitostí pečující osoby. Pobyt na lůžku odlehčovacích služeb je časově omezen na nezbytně nutnou dobu, zpravidla maximálně tří měsíců. Smlouva s klientem je uzavírána na dobu určitou. V rámci odlehčovacích služeb poskytujeme našim klientům: ubytování celodenní stravu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně včetně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při obstarávání osobních záležitostí aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti sociální poradenství pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů Ubytování nabízíme našim klientům zpravidla ve dvoulůžkových nadstandardně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením speciálně uzpůsobeným také pro imobilní klienty. Vstup do pokoje je přes zádveří, které umožňuje našim klientům maximální soukromí. Všem klientům Hospice je k dispozici kaple, která je umístěná přímo v budově a v případě příznivého počasí přilehlá zahrada. Pro poskytování pobytových odlehčovacích služeb máme kapacitu 4 lůžka. Sociální lůžka sociálně zdravotní služby Sociálně zdravotní služby jsou určeny dospělým osobám, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici, ale je takový, že se nemohou obejít bez pomoci jiné osoby a proto nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než jim bude zajištěna péče v domácím prostředí nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. Pobyt na sociálním lůžku je pouze dočasným a přechodným řešením sociální situace klienta, a proto je časově omezen. Smluva s klientem je uzavírána na dobu určitou. V rámci odlehčovacích služeb poskytujeme našim klientům: ubytování celodenní stravu

10 10 Staříč pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně včetně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při obstarávání osobních záležitostí aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti sociální poradenství pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů nezbytné ošetřovatelské úkony Ubytování nabízíme našim klientům zpravidla ve dvoulůžkových nadstandardně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením speciálně uzpůsobeným také pro imobilní klienty. Vstup do pokoje je přes zádveří, které umožňuje našim klientům maximální soukromí. Všem klientům Hospice je k dispozici kaple, která je umístěná přímo v budově a v případě příznivého počasí přilehlá zahrada. Pro poskytování sociálně zdravotních služeb Sociální lůžka máme kapacitu 9 lůžek. Knihovna Roznášková služba Všem, kterým zdravotní stav či handicap neumožňuje navštívit přímo knihovnu, nabízíme možnost donášky knih a časopisů přímo domů. Vše je velmi jednoduché. Telefonicky či em uvedete svoje jméno, adresu, kontakt a tituly knih a časo- pisů, o které máte zájem. Pokud jsou v knihovně dostupné, kontaktujeme Vás a domluvíme si termín doručení. Volejte: , nebo pište na Sága Hraničářův učeň knihy pro mládež od března i v naší knihovně

11 Staříč 11 První kniha se jmenuje Hraničářův učeň Rozvaliny Gorlanu. Will je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý život snil o tom, že se stane slavným rytířem jako otec, kterého nikdy nepoznal, ale do bojové školy na hradě Redmontu ho pro malý vzrůst nepřijmou. Místo toho se dostane do učení k Haltovi, tajemnému hraničáři, jehož záhadnou schopnost neviditelně se pohybovat lidé přičítají černé magii. Will se postupně učí používat zbraně hraničáře: luk a šípy, šedozelenou pláštěnku a houževnatého malého ponyho. Ačkoli Will nemá meč ani velkého koně, po kterých tolik toužil, zjistí, že dobrý hraničář je pro království stejně důležitý jako slavný rytíř. A když se s Haltem vydá na nebezpečnou výpravu do pustiny, aby vystopoval děsivé tvory, kteří se chystají zabít krále, zjistí nakonec, že hraničářské zbraně nejsou tak špatné Druhá kniha dostala název Hraničářův učeň Hořící most. Araluenské království se chystá na válku proti Morgarathovi a Will s Horácem doprovázejí Gilana s poselstvím do Celtiky. Celtické vesnice a doly jsou však opuštěné. Tři poslové zjistí, proč tomu tak je, až když objeví hladovou a vyčerpanou dívku. Ta jim prozradí, že Morgarath poštval své odporné stvůry, aby Celtiky zotročily. Zatímco Gilan rychle ujíždí zpátky do Araluenu, aby podal zprávu králi, Will s Horácem odhalí pravou příčinu Morgarathova jednání. Chystá se překvapivý útok ze tří stran a Araluenu hrozí neodvratná porážka pokud naši dva přátelé něco nepodniknou. Další knihy se jmenují: Ledová země, Nositelé dubového listu, Výkupné za Eraka. Čaroděj na severu, Obléhání Macindawu, Králové z Clonmelu a poslední díl má název Halt v nebezpečí. Nové knihy Během měsíců leden až březen přišlo do knihovny 42 nových knih. 30 knih bylo určeno pro dospělé čtenáře a 12 knih pro děti a mládež. Vybírám některé z nich: S. Monyová (Citová divočina), R. Ludlum (Bourneův klam), M. Cole (Těla na prodej), N. Robertsová (Sen v bílém, Cesta časem), C. Falconer (Zmizelí), M. Holcová (Romance na tři doby), Gordon (Návrat z Podzemí), P. Jansa (Tajnosti hříšné světice), K. Slaughter (hřbitov nadějí), sága Hraničařův učeň, M. Higgins-Clark (Kdo tě hlídá), J. Collins (Naivní mrcha). Kromě těchto našich knih máme dalších 80 knih zapůjčených na rok z regionálního fondu. Najdete zde tituly všech známých a oblíbených autorů. Další Noc s Andersenem Když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci? Přijďte to zjistit, čeká Vás noc plná čtení, soutěžení, vyrábění. Odvážní se pustí na stezku odvahy. Akce proběhne v pátek 1. Dubna 2011 od hodin do sobotního rána 7.00 hodin. Zájemci (žáci Třídy) si přijdou vyzvednout přihlášky do knihovny a přihlásí se nejpozději 28. Března (můžete se závazně přihlásit i na u nebo na tel ) Výtvarné soutěže v knihovně Děkuji všem dětem, které se zúčastnily výtvarných soutěží v knihovně. Byla to soutěž O nejhezčího medvídka a O nejhezčího sněhuláka. Nejhezčí obrázky vybírají návštěvníci knihovny a obecního úřadu. Autoři nejhezčích obrázků jsou odměňováni knihou. Obrázky ze všech výtvarných soutěží najdete na (Postupně je budu na tyto stránky vkládat). Něco ze školy Zápis dětí do 1. třídy Zápis do 1. třídy se konal Tentokrát proběhl ve znamení cesty na hrad Školštejn. Děti procházely imaginárně jed-

12 12 Staříč notlivými hradními komnatami, kde na ně čekaly hradní postavy s připravenými úkoly. Ty ověřovaly znalost barev, geometrických tvarů, zručnost, úroveň výslovnosti, grafomotoriky i jiné schopnosti, potřebné pro vstup do školy. Všechny děti požadavky zvládly a jsou zapsány do Škol(štejnu)y. Celkem letos přišlo k zápisu 20 dětí, z toho rodiče 3 dětí si zažádaly o roční odklad školní docházky. Takže se budeme těšit na 17 prvňáčků! Daniela Trojanová Pořad o Africe 2. února 2011 do školy už podruhé zavítali Afričané, kteří pracují v občanském sdružení HUMANITAS CZ v Ostravě. Žáci se zábavnou formou seznámili s africkou kulturou. Nejprve shlédli krátký film o Jihoafrické republice a povídali si o nejrůz- nějších tématech, která děti zajímala. Žáky nejvíce zaujala výuka afrických písní a tanců. Každý žák si mohl vyzkoušet hru na bubny djembe. Na závěr si zatančily africký tanec také paní učitelky, které sklidily od dětí velký potlesk. Věříme, že nás Afričané opět navštíví a připraví si další zajímavé vystoupení. Úspěchy v recitaci Ve čtvrtek 24. února 2011 se v ZŠ Brušperk uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže. Radost naší škole udělali žáci Adam Bittner z 5. třídy a prvňáček David Berek. Svým uměleckým přednesem zaujali porotu natolik, že si oba chlapci odnesli 1. místa, každý ve své kategorii. Oběma našim žákům gratulujeme a Adamovi držíme palce 15. března v okresní soutěži! J. Machová

13 Staříč 13 Školní karneval Dne 4. března 2011 proběhl v odpoledních hodinách ve vyzdobené tělocvičně naší školy karneval. Děti nenechaly nic náhodě a přišly ve velmi hezkých a originálních maskách. Bylo tak velmi těžké vybrat ty nejnápaditější. Po dlouhém váhání porota odměnila 20 masek. Aerobní vystoupení dětí pod vedením slečny MUDr. K. Gallové a drobné soutěže vyplnily zbývající část programu. Dětem se akce líbila a těší se na příští rok. J. Machová Mateřská škola informuje Jaro, jaro, jaro už je tu Od poslední uzávěrky staříčského Zpravodaje uběhlo spoustu času a děti z mateřské školy zvládly mnoho zajímavých akcí. Oslavily Vánoce, přivítaly nový rok, prohlédly si Betlém a zazpívaly koledy v místním kostele, od do se účastnilo devět dětí lyžařského výcviku na Bílé, do masek se převlékly a karnevalový rej zažily , zhlédly pohádku Čert a zima v podání divadla Beruška, si přišli zacvičit rodiče s dětmi na velkých míčích proběhl zápis dětí do 1. třídy ZŠ přišlo 16 budoucích prvňáčků. Od do jezdily děti do Místku na krytý bazén na předplavecký výcvik, nám divadlo Kašpárkův svět zahrálo pohádku O princezně Rozmařilce, byly děti na exkurzi v Hasičárně ve Staříči. Pro rodiče a přátelé školky jsme připravili 11. ročník Volejbalového turnaje. Jako vždy vládla příjemná sportovní atmosféra. Ve středu děti besedovaly se zástupcem městské policie. A ještě nás čeká spousta akcí a zábavy: Zveme všechny rodiče, babičky, dědečky a sourozence na veřejné vystoupení dětí Jarní festival, které se uskuteční v pátek od hod. v tělocvičně nad MŠ. Děti předvedou pásmo písní, tanečků a říkadel. V pondělí navštíví děti p. Jílek z Havířova se psem Artem, také děti se mohou zapojit do jejich programu. Na tuto akci jsme pozvali i děti z 1. třídy ZŠ. Ve čtvrtek od hod. bude ve II. třídě Keramická dílna pro rodiče s dětmi. Přijďte si vyrobit obrázky, hrníčky nebo jiné věci pro radost divadlo Myška předvede pohádku Jak se Karlík naučil chovat budou velikonoční prázdniny, provoz bude snížen na jednu třídu. Ve čtvrtek od 8.30 do proběhne Zápis dětí do mateřské školy. Zákonní zástupci dětí si přinesou rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti se mohou děti těšit na pohádku Žabka carevna v podání divadla Myška. Ve čtvrtek od proběhnou Informativní schůzky pro zákonné zástupce nově přijatých dětí. Srdečně zveme na tuto schůzku i zákonné zástupce dětí, které už do MŠ docházejí. Dále pak budeme na zahradě MŠ smažit vaječinu, pro děti jsou připraveny sportovní disciplíny, pojedeme na školní výlet dle výběru rodičů v anketě, uskuteční se výlet na kolech, oslava Dne dětí s hledáním pokladu, sázení stromků ke Dni Země, v červnu navštívíme 1. tř. ZŠ, školní družinu a s budoucími prvňáky se na OÚ rozloučí paní starostka. Ještě toho máme hodně před sebou, a tak přeji všem krásné jaro a spoustu sluníčkových dnů. Iveta Novotná, učitelka MŠ Skauti v zimním období Mezi posledním číslem zpravodaje a tímto číslem nás provázelo zimní období. Ač jako skauti máme k přírodě blízko, nevzali jsme si z ní příklad a neuložili se k zimnímu spánku, ale kromě pravidelných družinovek jsme uspořádali spoustu akcí. Víkend před Vánocemi jsme prožili oddílové Vánoce na faře. V pátek jsme se vydali k rozhledně užít si sněhové nadílky. Večer byla pohádka na dobrou noc. Během sobotního dne jsme hráli spoustu her, vyrobili PFka, připravili řetěz pro zvířátka a uvařili výbornou štědrovečerní večeři řízky s bramborami. Po večeři následovaly vánoční zvyky. Pak jsme se vydali do lesa nazdobit stromeček a rozdat si dárky. Po návratu na faru jsme si dárky rozbalili, povídali si a postupně odpadávali do spacáků, až všichni usnuli. V neděli stačilo už jen sbalit věci, uklidit, popřát si krásné Vánoce a rozejít se domů.

14 14 Staříč Na začátku ledna jsme se zúčastnili tradiční Tříkrálové sbírky. Převlékli jsme se za Tři krále a vydali se popřát všem občanům naši obce do nového roku. V rámci této sbírky se v naší obci vybralo Kč. V únoru se konal tradiční výlet na Palkovické hůrky. Nejprve jsme auty odjeli do Chlebovic a pak už přišly na řadu naše nohy. Na začátku cesty jsme byli přivítáni na Kubankiádě a cestou plnili různé úkoly jako např. terénní golf, skládání pohlednice, sestřelování balónků. Na vrcholu Kubánkov nás čekal poslední úkol - rozdělání ohně. To se nám povedlo celkem rychle a za odměnu jsme si mohli opéct párky. Poté přišlo vyhlášení nejlepších účastníků a sladká odměna. Prostornou louku jsme využili k několika hrám, a protože krásně svítilo sluníčko a bylo teplo, rozhodli jsme se jít na Hukvaldy. Poslední únorovou sobotu jsme se zúčastnili střediskového výletu. Autobusem jsme dojeli do Trojanovic a poté jsme se vydali přes kopec Pindula na Pustevny. Na začátku cesty nás zastavili vědci, řekli nám pár pověstí o Pustevnách a skrytém pokladu. Jejich prosbu o pomoc s nalezením pokladu jsme samozřejmě neodmítli. Po cestě nás čekaly různé úkoly stavba věže, vědomostní křížovka, práce s mapou, podbíhání lana. Protože jsme všechny úkoly splnili, podařilo se nám poklad najít. Během celého výletu nás provázelo sluníčko a dobrá nálada. Nakonec jsme se svezli lanovkou a rozjeli se domů. 1. oddíl Staříč, Hana Kubalová České tradice jaro Apríl historie a původ zvyku Tento zvyk ač není původem českou tradicí, se u nás zřejmě díky našemu smyslu pro humor zabydlel a zdomácněl. O původu aprílových žertíků není mnoho zápisů, ale jsou prameny, podle kterých smích, tropený z nachytaných lidí, vznikl původně z veselé nálady z přicházejícího, usměvavého jara, kdy jaro viditelně přebíralo žezlo po nevlídné zimě. První písemné sdělení o aprílu u nás pochází z roku 1690, jehož autorem byl Bartoloměj Chrystellia z Prahy. Na konci 18. století byly zprávy o aprílovém vyvádění už častější. Tento den, tedy 1. dubna bývalo zvykem stejně jako 30. dubna, častovat známé a příbuzné aprílem. Dnes se takovým žertíkům říká kanadské žertíky. V dřívějších dobách se často posílalo oběti aprílu něco vypůjčit či něco zakoupit. Šlo samozřejmě o věci, které neexistovaly, např. vtipné semínko, komáří sádlo, zaječí peří, obecní nůžky, hodinářskou motyku, červené hřebíky a v neposlední řadě bublinky do vodováhy nebo mezery do žebříku. Známou věcí bývaly i ohýbák na cihly nebo rovnák zatáček. Zkrátka v tento den si každý dával velký pozor, aby nenalétl na nějaký apríl, o kterém by se mluvilo ještě velmi dlouho. Sv. Jiří Svatý Jiří se narodil ve 3 století n. l. v urozené rodině. Křesťanskou víru zdědil po svém otci, který byl jako křesťan umučen. Nastoupil úspěšnou vojenskou dráhu, ale když začalo za vlády císače Diokleciána pronásledování křesťanů, byl i on po svém vyznání ke křesťanské víře uvězněn a mučen. Své víry se nevzdal a proto byl roku 303 popraven. Podle lidové víry se tento den otevírala země. Proto se neměla toho dne pít voda ze studní, protože prý byla jedovatá. V tento den vylézali z omlazené země hadi a štíři, aby pak trápili lidi po celé léto. Den sv. Jiří býval pro Slovany prvním dnem koupání v přírodě. Slunce ohřívalo zemi blahodárnými paprsky, po nichž toužila děvčata už o Smrtné neděli, když vynášela smrtku ze vsi. Tehdy zpívávala: Smrtelná neděle, kams dala klíče? Dala jsem je dala svatému Jiří. Svatý Jiří volá, země se otevírá, aby rostla tráva, tráva zelená. Svatý Jiří jede k nám, po věnečku veze nám, nám, nám, českým panenkám! Na sv. Jiří prý také slavík poprvé zazpívá. Svátek sv. Jiří nám připomíná každoroční památná pouť na svatou horu Říp, která bývala hojně navštěvována a konala se vždy následující neděli po tomto svátku. Lidové podání zachovalo zajímavé rčení o posvátném Řípu: Když se psaly tři šístky

15 Staříč 15 (666), byla na Řípu pohanská svatyně, když se psaly tři devítky (999), stál tam křesťanský kostelík. Největší radost z příchodu sv. Jiří měly děti, které v tento den vysokými hlásky odříkávaly: Svatý Jiří vstává, zem odemykává, aby tráva rostla, travička zelená, růžička červená, fiala modrá, všelijaké kvítí, na věnečky vití. Čtyřlístek nalezený před svátkem sv. Jiří se vyznačoval čarovnou mocí. O kouzelném jetelíčku se říkalo: Jetelinka o čtyřech listech na milost, o pěti na děti, o šesti na štěstí, o sedmi na smrt. Jak je vidět, tak se sedmička ne vždy spojovala se štěstím. Svatý Jiří býval od 12. stol. zobrazován na koní jako rytíř zabíjející kopím saň, kde postava rytíře symbolizovala neohroženého bojovníka za víru, zatímco saň zlo. Peníz s tímto vyobrazením, býval všeobecně oblíbeným amuletem vojáků a myslivců, jelikož jim často hrozilo nebezpečí smrti. Tyto penízky a medailonky měly podle lidového vyprávění, uchraňovat majitele od poranění a byly proto ve velké vážnosti. Sv. Vojtěch Sv. Vojtěch pocházel z jednoho z nejmocnějších rodů Slavníkovců. Narodil se kolem r. 957, po vyléčení z těžké nemoci ho otec pro církevní život, v kterém byl podporován arcibiskupem Adalbertem Magdeburským, od kterého při biřmování obdržel jméno Adalbert. Vzdělání získal v Čechách a Magdeburku. Dne 19. února. 982 byl zvolen v Levém Hradci za účasti Boleslava II. druhým pražským biskupem. Díky stále rostoucí rivalitě mezi Přemyslovci a Slavíkovci byl v r. 988 nucen opustit zem a odešel do Italie. Na žádost českého knížete se roku 992 vrátil do Čech, kde významně přispěl k založení prvního mužského kláštera v Čechách. Po necelých dvou letech, tedy v roce 994 musel opět odejít z Čech. V roce 995 došlo k vyvraždění Slavníkovců. Na jeho misijní cestě k Prusům byl roku 997 zabit. Polský kníže Boleslav I. Chrabrý vykoupil jeho tělo od Prusů a pohřbil je v Hnězdně. Ostatků Vojtěcha Slavíkovce se za svého vpádu do Polska r zmocnil Břetislav I. a přenesl je do Svatovítské katedrály v Praze ve snaze o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Sv. Jan Nepomucký Před tímto svátkem se nedoporučovalo koupat se, provinilci mohli snadno dostat prašivinu. V severních Čechách se věřilo, že ten, kdo by zlomil v den svátku tohoto světce lilii, zemřel by do deseti let v tu samou hodinu, kdy zničil květinu. Dokonce se věřilo, že takový člověk zahyne násilnou smrtí. V den svátku sv. Jana Nepomuckého se konala kdysi slavná svatojánská pouť, kdy matička Praha patřila jen venkovu, který si dával v tyto dny v Praze dostaveníčko. Doba pořádání této pouti byla pro venkov velmi výhodná, neboť český sedlák měl již zaseto a letní polní práce ještě nenastaly. Večer před poutí se konaly na památném Karlově mostě pobožnosti u sochy tohoto světce. Střelecký ostrov zas plnil funkci zábavnou konaly se zde velkolepé ohňostroje. Tisíce poutníků z Čech a Moravy přicházely do Prahy a socha světce byla v tyto dny obklopena květy a větvičkami břízek. Praha se v tomto týdnu proměnila v louku pestrých krojů. Národní kroje byly viditelnou známkou národní sebedůvěry a na každém kroku bylo možné potkat zástupce různých koutů naší země. Živost jejich barev a obsáhlost jejich použití v podivuhodné kombinaci vzorů a motivů vystihoval přesně a věrně prostředí, odkud pocházel. Od jásavých a pestrých barev a hedvábí, vyznačují kraje bohaté, až k ponurým barvám chudých horských krajů, vše bylo v tyto dny k vidění. Bohužel ta krása a barvitost z krajů, z poutí a posvícení, z kostelíků, z křtů a pohřbů velmi rychle mizí. Díkybohu za obyvatele těch mála vesnic a měst, kteří zůstávají našim krojům věrni. Letnice Sedmou nedělí velikonoční nastávají Svátky svatodušní, což jsou svátky plně rozvinutého jara a proto jejich název letnice není tak úplně přesný, protože do skutečného, slunečného léta je v tuto dobu

č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 115 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 106 vyšel 1. 6. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích 97. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 21. 3. 2011 č. 3/2011 Na 7. zasedání zastupitelstva obce Dobratice, které se konalo dne 14. 3. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice, bylo projednáno:

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči www.obec-staric.cz e-mail: obec.staric@iol.cz číslo 2 zdarma červen 2008 Z jednání Zastupitelsta obce Staříč 17. března 2008 členové ZO například schválili žádosti o

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Září 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Poděkování občanům 2 Výzva k předkládání žádostí o dotaci 6 Prázdninové vzpomínky 10 Na návštěvě

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015 Úvodní slovo starostky Informace z obce Vážení spoluobčané, vychází únorový Moravčan plný zajímavých

Více

Staroveský zpravodaj

Staroveský zpravodaj Staroveský zpravodaj www.staraves.cz č. 1 Duben 2015 Setkání komisí s představiteli obce www.staraves.cz Slovo starosty Vážení občané, přichází Vám do ruky první letošní číslo zpravodaje a pevně věřím,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty RADKOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015 Slovo pana starosty Vážení občané, začínáme si opět užívat jarního sluníčka. S příchodem jarního počasí nás čeká spousta práce kolem našich domů na zahrádkách

Více

Občasník č. 1 Duben 2006

Občasník č. 1 Duben 2006 Občasník č. 1 Duben 2006 POMLÁZKA Přicházím si pro pomlázku: Co mi dáte? Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte? Vejce čtyři na talíři od cukráře. Bílou housku na ubrousku od pekaře. RADOSTNÉ VELIKONOCE Radostné

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice aška 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice Akce SOPM duben-červen 2015 www.raskovice.cz Plánované vypínání elektrické

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Stavba budovy Základní umělecké školy Holice

Stavba budovy Základní umělecké školy Holice Holické listy ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC IX. ROČNÍK listopad 2013 SLOVO STAROSTY Aktuality Aktuality Aktuality Aktuality Aktuality Vážení spoluobčané, při psaní listopadového sloupku máme krásné babí léto.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více