zpravodaj obce PRŠTICE Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě. Vychází od č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj obce PRŠTICE Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě. Vychází od 1. 11. 2007 č."

Transkript

1 zpravodaj obce PRŠTICE Vychází od č. 3/2012 Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě.

2 Obsah Zpravodaje obce Prštice 1. Úvodní slovo starosty Ze zasedání zastupitelstva Informace z obecního úřadu Činnost v obecní knihovně Novinky ze ZŠ a MŠ Posilový vrt pitné vody v oblasti Fialských luk Zvýšení počtu míst pro děti v ZŠ a MŠ Prštice a navrhované způsoby řešení Informace o dokončení opravy zvoničky Historie Jindřich Matyáš Thurn krajan prštický a významná osobnost evropských dějin Ze společenského dění na obci a) Babské hody b) Oslavy předání stavby Biocentra pod Horkou a protipovodňového valu za zámkem veřejnosti. Vernisáž výstavy Morava tolerantní a výstavy Šlechtické rody na Pršticích a jejich význam v dějinách c) Vítání občánků d) Mikulášská besídka e) II. Slavnostní rozsvícení prštického vánočního stromečku f) Kalendář akcí v Pršticích na rok Společenská kronika Zprávy z prštického sportu a) Co možná nevíte-sportovní úspěchy naší mládeže b) Zpráva z oddílu stolního tenisu c) Závody ve šplhu na tyči Poslední zprávy z Obce Inzerce Předání Protipovodňového valu za zámkem veřejnosti. Vystoupení historických klubů vojenské historie. Vydavatel Obec Prštice, Hlavní 1, Prštice, IČO , tel , fax , přímý telefon na starostu , evidenční číslo MK ČR E 17674, vychází od Pokud Vám Zpravodaj obce Prštice nebyl doručen, můžete si jej vyzvednout na Obecním úřadě Prštice. Veškeré materiály otištěné ve Zpravodaji obce Prštice, jakož i forma a grafické provedení, jsou uveřejněny se souhlasem autorů. Jejich další použití třetími osobami bez souhlasu vydavatele je nepřípustné a může být stíháno podle zákona. Redakční rada: Ing. Josef Daněk, Markéta Záděrová, Mgr. Kateřina Pexová, Ing. Pavel Sedláček, Jana Kubíková.

3 1. Úvodní slovo starosty Vážení občané obce Prštice, tak máme za sebou zase jeden konec světa. Apokalypsa předpovězena na dobu zimního slunovratu 2012, a to do období oslav našich Vánoc, se nenaplnila. Souvisí to asi s dnešní potřebou předložit veřejnosti jakýkoli temný výklad pozoruhodného astronomického jevu. Tentokrát to měly být nepochopené výsledky pozorování zdánlivých pohybů nebeských těles starých Mayů. Lidé jsou ochotni věřit více šarlatánům, než vlastnímu selskému rozumu, vědeckým důkazům a výpočtům. Přitom jde jen o úkaz, že se Země, Slunce a 26 milionů světelných let vzdálený střed galaxie nacházejí v jedné ose. Vlivem precese zemské osy opět přecházíme do nového cyklu tzv. Platónského roku a tím i do nového znamení zvěrokruhu k tomuto jevu náležícímu. Tento uzavřený cyklus trvá 26 tisíc let. Hrůzné závěry těchto jevů mohou vycházet z mylného výkladu řeckého slova apokalypsa, což též může znamenat i nový začátek. Obrátíme-li svůj pohled pokorně k Zemi a k nám do Prštic, pak jeden konec zde skutečně nastal. Byla ukončena výstavba Biocentra pod Horkou. Po několika letech se o ní zmiňuji ve Zpravodaji již naposled. Zakončení prací nesouvisí s oslavami předání vodních děl veřejnosti. Konec práce nastává až s vyúčtováním a doložením všech činností a prací orgánům, které dotaci přislíbily. To se stalo poukázáním dotačních peněz na účet obce Prštice a doplacením prací na stavbě realizační společnosti. Jednalo se o takřka osm milionů korun. Vše je již řádně vyrovnáno. Je mou povinností poděkovat všem lidem a spolupracovníkům, s kterými jsem mohl na stavbě rybníků spolupracovat a bez nichž by bylo jejich zdárné dokončení sotva myslitelné. Je mou povinností poděkovat za trpělivou důvěru a naději ve zdar společného díla všem lidem, kteří byli u rozhodovacích postupů a v zastupitelstvech Obce. Byla vykonána spousta drobné, mravenčí a nezáživné práce lidmi, jejichž jména nejsou nikterak připomínána, a přesto úspěch prací závisel mnohdy na nich. Je mou povinností poděkovat i občanům, že nám dali příležitost takové dílo postavit a zdárně dokončit. V podobnosti s vesmírným úvodem spatřuji i nový počátek a jistotu v životě obce. Vrací se nám tři a půl milionu investičních peněz zpět do rozpočtu obce. Můžeme při uváženém nakládání v investicích mnohé problémy, které obec trápí zažehnat. V novém, třináctém roce tohoto tisíciletí chceme přistavět pavilon mateřské školky, vystavět novou cestu do budovy zámku za přispění dotací. Chceme zahájit prá- 1

4 ce na ulici Hlavní, společně s fy. E.ON, na veřejném osvětlení a přívodech NN do domů. Ostatní záměry se snad ani nehodí jmenovat do úvodního slova Zpravodaje právě na závěr roku Přeji všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013, prožitý ve zdraví a jistotě. Ing. Josef Daněk, starosta obce Prštice 2. Ze zasedání zastupitelstva obce Prštice 20. listopadu 2012 Usnesení č. 138/2012/Z13 Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu, zastupitele Ing. Pavla Sedláčka zastupitele Roberta Kelbla Usnesení č. 139/2012/Z13 Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce Prštice na den 27. listopad 2012 následovně. 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Schválení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu jednání 5. Kontrola plnění úkolů 6. Schvalování Rozpočtového opatření č. 6 a 7 7. Schvalování návrhu smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 8. Schvalování návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/ Revokace dodatku smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod číslo Schvalování návrhu směrného čísla spotřeby pro bytový fond v obci Prštice na rok Schvalování návrhu směrného čísla spotřeby pro obytné a rodinné domy v obci Prštice na rok Schvalování návrhu na zadání zhotovení nástěnného kalendáře na r s fotografiemi Prštic 13. Závěr 2

5 Usnesení č. 140/2012/Z13 Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 6 a 7 tak, jak bylo předloženo dle rozpočtové účetní skladby a zákona 128/2000 Sb. O obcích. Usnesení č. 141/2012/Z13 Zastupitelstvo obce schvaluje smlovu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a schvaluje příjem podpory ve výši ,79 Kč a dotaci na základě rozhodnutí MŽP ev. č. EDS/SMVS 115D a tato bude činit max ,01 Kč. Pověřuje starostu podpisem smluv. Usnesení č. 142/2012/Z13 Zastupitelstvo obce Prštice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů tak, jak byla zastupitelstvu předložena dle zákona 128/2000 Sb. O obcích. Sazba poplatku je stanovena v čl. 4 v součtu 500 Kč. Usnesení č. 143/2012/Z13 Zastupitelstvo obce ruší usnesení č.134/2012/z12 dodatek ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 1. Včetně předloženého právního předpisu obce Prštice pro výpočet stočného tak, jak bylo ZO původně předloženo 2. října Usnesení č. 144/2012/Z13 Pro bytový fond v obci Prštice se stanovuje dle zákona 120/2011 Sb. ze dne 29. dubna 2011 směrné číslo roční spotřeby vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou za rok na 34 m 3 a dále dle přílohy č. 12 výše uvedeného zákona. Usnesení č. 145/2012/Z13 Zastupitelstvo obce schvaluje, aby dodavatelem prací dvou odvodňovacích žlabů v ul. Za humny včetně napojení na stávající dešťovou kanalizaci byla firma Haut, Zámecká 622/52 Dolní Kounice. Provedení žlabů nebude monolitické, ale z prefabrikovaných dílců a cena je stanovena na Kč bez DPH za jeden odvodňovací žlab. Žlaby budou celkem dva dle projektu Ing. Beránka, č. zak. 06/ Pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 3

6 Usnesení č. 146/2012/Z13 Zastupitelstvo obce Prštice schvaluje zadání výroby nástěnného kalendáře na rok Z kalkulace 80 Kč/ks se cena zvyšuje na 150 Kč/ ks vč. DPH kalendář bude prodáván občanům za 100 Kč/ks a 50 Kč je dotace obce. Celkový počet objednaných kusů kalendářů na rok 2013 je 200 ks. 3. Informace z Obecního úřadu Prštice INFORMACE PRO NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST Těm z Vás, kterým koncem roku 2012 skončil nájem hrobového místa, bude počátkem ledna zaslána výzva k podpisu nové nájemní smlouvy s Obcí a k uhrazení poplatku na další, desetileté období. Tyto výzvy jsou zasílány všem nájemcům s končící nájemní smlouvou automaticky, případný zájem o pokračování nájmu hrobového místa či nikoliv bude předmětem následné dohody mezi Vámi, jako nájemcem a Obcí, jako pronájemcem. MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2013 Místní poplatky (úhrada svozu komunálního odpadu, poplatek za psa) budou vybírány v nezměněné výši, tj. 500,- Kč/osobu u trvale žijících občanů, 500,- Kč/nemovitost určenou k rekreaci, 120,- Kč/psa hradí občan nepobírající důchod, 60,- Kč/psa hradí občan důchod pobírající. Přestože nová právní legislativa dává obcím možnost zvýšit poplatek za komunální odpad, v důsledku Vámi vytříděných odpadů, které snížily náklady na jeho svoz, ke zvýšení poplatku v naší obci nedochází. Místní poplatky (za psa i za svoz komunálního odpadu) budou vybírány do konce měsíce dubna Je možné jejich úhradu provést v hotovosti přímo v kanceláři OÚ po dobu úředních hodin (pondělí, středa hod.) nebo převodem na účet číslo / 0300, var. symbol odpad 1337+číslo popisné, var. symbol pes 1341+číslo popisné. EUROKLÍČ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2012 Městský úřad Šlapanice nabízí občanům využití sociálního projektu s názvem EUROKLÍČ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Cílem projektu je zajistit osobám zdravotně i sociálně potřebným rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. veřejných toalet, výtahů, svislých a schodišťových plošin aj.) Euroklíč, kterým bude zajištěn přístup do těchto zařízení, může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient s bydlištěm v Jihomoravském kraji. Euroklíč si mohou také dlouhodobě zapůjčit rodiče dětí do tří let prostřednictvím Sítě mateřských center. Bližší informace k projektu jsou k nahlédnutí na vývěsce u zámku a na 4

7 5

8 Doporučení Policie ČR do zimních plískanic ŘIDIČI A CHODCI POZOR! Léto ukončilo své panování a na řadu přichází opět podzim a zima, s nimi spojené změny počasí, teplot a také zkrácení dne. V ranních hodinách komplikuje viditelnost pozdní rozednívání či mlhy a se změnou času krácení dne, kdy odpoledne kolem šestnácté hodiny bude šero. Od podzimu do jara ztěžují řidičům i chodcům pohyb na silnici zhoršené klimatické podmínky. Déšť, mlha, popadané listí, náledí či sníh jsou příčinou mnoha dopravních nehod, protože řidiči nepřikládají zhoršeným povětrnostním podmínkám dostatečnou důležitost nebo si ještě neuvědomili, že skončilo období teplého počasí a suchých silnic. Spoléhají i na to, že na kluzké nebo vlhké vozovce mají stejnou nebo nepatrně větší brzdnou dráhu jako na suché. Tak často dochází k tomu, že řidič, který zpomalí nebo zastaví před přechodem pro chodce (aby dal chodci přednost) je ohrožen nebo sražen vozidlem jedoucím za ním. Ale i chodci by měli myslet na své bezpečí, protože za snížené viditelnosti jsou hůře vidět. V letním období nosí více pestré oblečení, které je pro řidiče lépe viditelné, ale v zimních měsících často zapomínají na to, že jejich oblečení je většinou tmavé. Řidiči vozidel, motocyklů nebo cyklisté mají povinnost svítit, chodci takovou povinnost nemají, i když jsou na silnicích nejzranitelnější, proto by měli více myslet na svoji bezpečnost a mít např. reflexní doplňky (pásky na bundě, tašce ), kterými na sebe při osvětlení upozorní, jelikož řidič může tmavou postavu zahlédnout až na poslední chvíli. reflexní doplňky by pro chodce a cyklisty měly být samozřejmostí po celý rok CHODCI A CYKLISTÉ: Jste na silnicích nejzranitelnější. Musíte o to více myslet na svoji bezpečnost a zvýšit svoji viditelnost v silničním provozu. VIDĚT A BÝT VIDĚN je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti a v noci platí dvojnásob. Využívejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je tak, abyste byli dobře vidět za světla i tmy. 6

9 NEVHODNÉ OBLEČENÍ CHODCŮ BÝVÁ ČASTO PŘÍČINOU DOPRAVNÍCH NEHOD ŘIDIČI: Mlhy, přízemní mrazíky či popadané listí jsou často příčinou dopravních nehod (delší brzdná dráha, snížená adheze, nebezpečí smyku). Přizpůsobte jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky. Dodržujte zákonem a místní úpravou stanovené rychlostní limity, při špatné viditelnosti, mokré, zasněžené nebo namrzlé vozovce zpomalte. Pokud se dostanete do smyku, nešlapejte prudce na brzdu, ale vyšlápněte pedál spojky a opakovaně sešlapávejte brzdu. Nestrhávejte prudce volant. Se zvýšenou opatrností projíždějte zastíněnými úseky lesem a přes mosty nebo nadjezdy, kde se námraza drží nejdéle. Dodržujte nejen nejvyšší dovolenou rychlost, ale také bezpečnou vzdálenost za vozidlem před vámi. nprap.. Petra Hrazdírová Krajské ředitelství policie JmK, Preventivně informační oddělení Příklady viditelnosti chodce řidičem barva oblečení = vzdálenost 7

10 Začněte rok dobrým skutkem Ve dnech ledna 2013 bude probíhat již třináctý ročník Tříkrálové sbírky a v těchto dnech můžete v našich městech a obcích potkat koledníky se zapečetěnými pokladničkami označenými logem Charita Česká republika. Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi. Peněžní dary loňské Tříkrálové sbírky přispěly například k zajištění kvalitní kontinuální péče o klienty hospice sv. Josefa v rámci poskytovaných odlehčovacích služeb (úklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu). V měsíci září a říjnu proběhla plánovaná oprava havarijního stavu podlah na odděleních lůžkové části hospice, která ovšem díky omezení provozu hospice způsobila značnou ekonomickou ztrátu. Z TS 2012 byl poskytnut také příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního poradenství, které je poskytováno osobám pečujícím o nevyléčitelně nemocné. Dále byl podpořen projekt Anti Child Labour, který realizuje salesiánské středisko Don Bosko Hospet v Indii toto středisko vyhledává děti zneužívané k práci, zajišťuje jim komplexní pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči, roční základní předškolní vzdělávání a následné umístění do klasických školních zařízení. Další projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2012 najdete na Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2013 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb v regionu, kterými jsou: Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad Charitní pečovatelská služba Rajhrad Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích Tříkrálové sbírka podpoří také projekt chráněného bydlení pro osoby s demencí, jehož zařízení se začne budovat v Rajhradě v příštím roce. Další prostředky z TS 2013 budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti farních charit a pro případ živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí. Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově dne 2.ledna ve hodin. V neděli 6.ledna v 18 hodin můžete na programu ČT1 shlédnout přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně. Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Ing.Hana Bělehradová koordinátorka sbírky Oblastní charity Rajhrad 8

11 4. Činnost v obecní knihovně Vážení občané, někteří z Vás jsou pravidelnými návštěvníky obecní knihovny. Proto pro Vás není žádnou novinkou nové uspořádání v obecní knihovně a rozšíření prostor o dětské oddělení. Při pravidelném pořádání Pohádkových střed jsou využívány veškeré prostory knihovny. Původní počet dětí, které do knihovny na čtení pohádek přicházely, se v současné době ztrojnásobil. Velkou radost mám z toho, že se z nich stávají i samostatní čtenáři s vlastním průkazem. Myslím, že původní záměr i moje velké přání vyvolat u dětí zájem o knihy a nenásilně v nich vytvářet touhu po vědění, se splnil. Děti aktivně spolupracují při vyprávění i čtení pohádek, formou hry procvičují správnou výslovnost, učí se základům slušného a společenského chování. Vytváříme jim klidné domácí prostředí s laskavou náručí a pochvalou za každý dosažený úspěch. Největší radost jim však dělá pravidelné cvičení, kdy se snažím využívat jejich přirozenou pohyblivost. Cvičíme cviky pro uklidnění, uvolnění a soustředění, učíme se správně dýchat. Hlavní činností obecní knihovny však stále zůstává půjčování knih našim čtenářům. Nabídka knih vlastního knižního fondu je uspokojivá, nemusíme se za ni stydět i před mnohem většími obecními knihovnami. Knihy jsou doplňovány nákupem v rámci finančních možností, ale i díky laskavým dárcům z řad našich občanů. Velkou měrou se na doplňování knižních novinek podílí výměnný knižní fond. Jsou to knihy, které 9

12 10

13 jsou zapůjčovány na určité období z nadřízené knihovny města Kuřimi. Pro připravené soubory i ty které vracíme, si osobně dojíždíme. Několikrát do roka je výpůjční fond obměňován. O nabídce časopisů a knih zábavných i naučných, pro dospělé i děti, se můžete osobně přesvědčit každé pondělí a středu v prostorách knihovny nebo prostřednictvím našeho on-line katalogu. Přístup na internet je členům umožněn přímo v obecní knihovně. Těšíme se na Vaše návštěvy a věříme, že budete s činností knihovny spokojeni. Jiřina Geryková 5. Novinky ze ZŠ a MŠ Prštice MŠ Mateřská škola se letošní rok konečně dočkala a dostala výjimku na celkem 36 dětí, které mohou tuto školku navštěvovat. Bohužel je to výjimka pouze na jeden školní rok. To znamená, že v příštím roce se počet dětí opět bude muset snížit na 30. Mnozí z vás jistě čekáte na volné místo ve školce pro své ratolesti. Situace je tedy dnes taková, že žádné nové dítě se do naší školky nedostane, pokud nebude postavena nová mateřská škola. Ve školce se odehrávají v současné době i personální změny. Odešla paní učitelka Lenka Kozlová, kterou prozatím zastupuje paní Jiřina Dvořáková z Prštic. 11

14 ZŠ Naši základní školu v současné době navštěvuje celkem 21 dětí, z toho je 11 prvňáčků v samostatné třídě a 2., 3. a 4. ročník je spojený v druhé třídě. V dnešní moderní počítačové době si většina z nás ani nedovede představit svůj život bez použití počítače, chytrého telefonu nebo tabletu. Nám se díky dotacím z evropských fondů podařilo letos školu vybavit novou interaktivní tabulí a novými počítači, které slouží především k tomu, aby se děti naučily správně zacházet s touto technikou a v budoucnu dokázaly využít její potenciál. Prštické děti na výletě v pavilonu Anthropos v Brně Jak základní škola, tak mateřská škola se po celý rok opět účastní mnoha akcí, na kterých můžete děti vidět vystupovat. Jen namátkou připomínám již uplynulé akce v letošním školním roce. Byly to například: Vítání občánků, Lampionový průvod, Drakiáda, Rozsvěcení vánočního stromečku, Adventní koncert v kapli nebo třeba Mikulášská besídka v hale. Kromě těchto akcí, kde měly naše děti vždy nějaké vystoupení, jezdíme i na vystoupení, která jsou naopak pořádána pro děti. Byli jsme například v divadle na představeních Sněhurka, Vánoční kouzlo, Včelí medvídci. Se školou jsme byli na velice zajímavé exkurzi v Anthroposu, kde se žáci dozvěděli něco o svých prapředcích. Také jsme vyrazili do Brna na vánoční trhy, kde si děti mohly 12

15 prohlédnout nejen stánky s nejrůznějšími drobnostmi, ale také vystoupení jiné základní školy s programem Ladovy Vánoce. Kromě těchto představení se žáci školou povinní pravidelně účastní tanečního kroužku nebo kroužku keramiky. Do nového roku se opět těšíme na spoustu krásných zážitků a přejeme mnoho štěstí a zdraví. Za ZŠ a MŠ Prštice Mgr. Václav Káňa 6. Posilový vrt na pitnou vodu v oblasti Fialských luk V Pršticích byl vybudován nový a dosud užívaný veřejný vodovodní řad na samém počátku devadesátých let. Zdrojem pro tento vodovodní řad jsou studny v katastru Radostic s vodojemem pro obě obce v trati zvané Na Čihadlech. Do této doby byla obec zásobována vodou z obecních studní a ze studní vlastně- 13

16 ných majiteli nemovitostí. Soukromé i obecní studny nebyly obvykle příliš hluboké, vyjma oblastí Kelendrova a ostatních kopcovitých míst v obci. Kvalita této vody byla a je nevalná. Voda pro vysoký obsah minerálů je obvykle velmi tvrdá, nemluvě o studnách v zátopových pásmech katastru Prštic. Studny realizované v minulosti na území obce Radostice jsou společně vlastněné oběma obcemi a dodnes jsou z nich zásobovány vodovodní řady obou obcí. Zvyšování úrovně života obyvatel v Pršticích i Radosticích přineslo i rok od roku vyšší spotřebu vody. V jarních měsících se napouštějí bazény a voda z radostických pramenišť svou vydatností potřebám již zcela nedostačuje. Na internetu v satelitních mapách se dá snadno vyhledat, kolik plochy v zahradách a dvorech zabraly bazény a vodní nádrže. Přes noc, kdy je menší odběr, se vždy dosud vodojem na kopci Foto Daněk k Radosticím stačí doplnit. Radostické studny jsou hluboké kolem 15 metrů a leží v blízkosti toku řeky Bobravy. Z této příčiny se může vyskytovat vyšší výskyt dusičnanů a dusitanů. Ty se nedají žádným známým vodárenským výrobním postupem snadno odstranit. Z těchto důvodů se v minulosti několikrát hledaly v katastrech obcí Prštice a Radostice nové vydatné, ale hlavně lidskému zdraví nezávadné zdroje. Velmi známým a vyhlášeným zdrojem dobré a pitné vody v Pršticích byly tzv. Zámecké studny pod rybníkem Karhánkem. Ty byly zřízeny v polovině devatenáctého století včetně přívodu vody do zámku a přilehlých hospodářských a obytných budov. Stalo se tak pravděpodobně v době kolem r při převodu majetku z držení rodu Ditrichštejnů na rod baronů ze Sina. Zámek prodejem majetku ztratil svůj residenční význam a dále byl užíván zejména jako objekt hospodářský. Vysokou spotřebu vody musel vykazovat ustájený doby- 14

17 tek v dnes již zrušeném klasicistním kravíně na místě dnešní sportovní haly TJ Sokol. Zejména pro tento účel byl vodovod budován. Potrubí je zhotoveno z litiny. Nebyla potvrzena často vyslovovaná domněnka, že potrubí bylo dřevěné. Po zániku hospodářského užívání tohoto zdroje nabylo vrchu užití jako zdroje pitné vody pro obyvatele. Zejména z tzv. stojanu před budovou zámku se brala voda jako kojenecká pro celé širé okolí. Donedávna sem proudily davy lidí a na krajnici stály po celý den řady vozidel na odvoz tzv. prštické kojenecké vody. Někteří podnikavci ji dokonce prodávali na Zelném trhu v městě Brně, jako zaručenou značku. Nebyl to, jak mnozí tvrdí, až tak lidový mýtus. Tehdy prováděné rozbory osvědčily a potvrdily kvalitu vody. Pouze v době tání sněhu se vyskytly, vzhledem pro povrchovou povahu založení studní, malé stopy rostlinného rázu. Stojan pro odběr vody v zámeckém parku byl zrušen po roce V roce 1982 byl vypracován zcela nový projekt na trasování a přívod vody novým vodovodním řadem do vesnice prštickým občanem, Ing. Pavlem Trenzem. Zdrojem vody měly být původní Zámecké studny a trasa vodovodního řadu měla vést ve stejné trati, jako historický vodovod z poloviny devatenáctého století. Toto dílo se bude dnes velmi hodit, neb je to výborný podklad pro obnovený projekt zamýšleného přívodu vody do vsi. Rozdíl je pouze v tom, že zdrojem vody budou nově vrtané studny a projekt bude přetvořen do elektronické podoby v konstrukčních programech na PC. Nikdy neustala snaha nalézt zdroje pitné vody nové, byť na základě staletých indicií v prokázaných a nadějných místech našeho katastru. Obec Prštice získala v letošním roce na svou žádost a projekt tzv. Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí dotace na posilový průzkumný vrt pitné vody. Jedná se (po vyúčtování prací) o dotaci ve výši Kč. Práce již provedla firma Altec s.r.o. Vrtalo se na pozemcích v oblasti Fialských luk. Je to právě v místech dosud užívaných Zámeckých studní.vrt dosáhl hloubky 53 metrů a pronikl až do pásma zvětralých žul, tzv. grandioritů. Cílem bylo nalézt dostatečný zdroj jakostní pitné vody pro Prštice. V granodioritech bývá vody méně, ale zato jakost je vynikající.vycházelo se z předpokladů geologů a z výsledků starších, pokusných vrtů firmy Geotest z r Výsledky měření jakosti a vydatnosti zdroje budou oficiálně zpracovány již v lednu roku Z naměřených údajů je zjevně patrno, že voda má parametry kojenecké vody a je zcela bez dusičnanů a dusitanů. Ovšem pro zcela samostatné zásobování celé obce bychom potřebovali vyšší vydatnost. Naštěstí byly v roce 1982 provedeny dva pokusné vrty do hloubky 60 m opět fy. Geotest a ty půjdou rovněž využít. Jeden vrt je asi 100 m vzdálen od vrtu pořízeného na Fialských loukách a další je v trati Na Troubech. Údaje o starých měřeních se nalézají v archivu Geofondu v Praze. Vrty jsou dnes zakonzervovány. Na jaře může provést obec Prštice zkoušku čerpáním. Po potvrzení údajů v archivu půjde vrty spojit do soustavy. Tím je vytvořen ten nejlepší základ získat pro Prštice nezávislý, absolutně nezávadný a dostatečný zdroj vody do dalších, budoucích let. Josef Daněk 15

18 7. Zvýšení počtu míst pro děti v ZŠ a MŠ Prštice a navrhované způsoby řešení Zastupitelstvo obce Prštice se již delší dobu zabývá úkolem, jak zvýšit počet míst pro děti ve své příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské škole Prštice. Blíží se nástup početně velmi silných ročníků dětí narozených po roce Hlavní nápor na počet míst ve škole a školce se uskuteční kolem roku Škola a školka navíc nejsou v jedné budově, což značně zvyšuje provozní a organizační náklady. Snaha o zvýšení kapacity základní a mateřské školy pomocí evropských dotací pochází již z roku Byl vypracován projekt na zvýšení kapacity v ZŠ a MŠ Prštice rozšířením budovy staré školy přístavbou směrem do prostoru školní zahrady. Na tuto variantu bylo vydáno územní rozhodnutí, a to je platné i do budoucna. Projekt byl řešen velmi velkoryse. Jeho realizace ovšem silně závisela na získání dotace. Projekt byl vypracován za účelem získání územního rozhodnutí a to je stále platné. Jedna z raných, zvažovaných verzí přístavby mateřské školy. Na tento rozsah stavby je vydáno územní rozhodnutí. Vzhledem k reálným možnostem obce byly zvažovány další tři způsoby, jak zvýšit počet míst v základní a mateřské škole v katastru obce. První varianta zachovávala oddělenost umístění základní a mateřské školy. Předmětem řešení je přístavba další třídy mateřské školy v budově, či úpravy v prostorách prštického zámku. Druhá varianta počítá se sloučením základní a mateřské školy do jedné budovy, a to přístavbou tříd mateřské školy k staré budově základní školy, včetně povinného dětského hřiště. 16

19 Třetí varianta předpokládá využití stávající budovy sportovní haly TJ Sokol Prštice na zřízení základní a mateřské školy. Jedná se zejména o správní budovu. Děti a žáci by měli takto tělocvičnu přímo jako součást výuky a následně i volného času. Předpokladem by byla úzká součinnost s TJ Sokol a zejména její Valnou hromadou, jako rozhodovacím orgánem TJ Sokol. K první variantě. Rozšíření mateřské školky v budově zámku či přístavbou v okolí budovy zámku: stav byl důkladně zvažován a konzultován s příslušnými orgány státu dlouhodobě. Je zde zamítavý postoj památkářů. Byly zpracovány koncepční výhledy na využití zámku, ale rozšíření školky je neschůdné také zejména pro požadavky orgánů Hygieny. Neřešitelné je zejména zajištění tepelné pohody ve třídách pro nemožnost provedení vnitřních tepelných izolací. Vnější tepelné izolace jsou vyloučené zcela. Oddělenost kuchyní v základní a mateřské škole vyžaduje převoz jídel na místo stravování dětí. Problém s umístěním sociálních zařízení nepříznivou situaci umocňuje. K druhé variantě. Přístavba tříd mateřské školy, včetně zázemí, do samostatné přízemní budovy navazující propojením na budovu základní školy směrem do školní zahrady. Přístavba kuchyně a kotelny v hlavní budově. Potřebné hřiště pro mateřskou školu je situováno do prostor po bývalé staré hospodě, včetně celého dopravního řešení. Stav věcí je zde projektově nejdále. Stávající vydané územní rozhodnutí je platné. Jsou vyřešeny a projednány veškeré dopravní vazby, včetně hlukových a dopravních měření. Vše je projektově vyřešeno a projednáno. Kuchyně byla v roce 2007 nově rekonstruována a vybavena v hodnotě třičtvrtě milionu korun. Na hlavní budovu základní školy je zpracován projekt zateplení a výměny oken.vměsíci srpnu 2013 je možno žádat o dotaci v programu SFŽP Zelená úsporám. Do poloviny března 2013 je možno podat žádost o dotaci na zřízení nových tříd základní a mateřské školy, bude-li jednoznačně prokázána potřebnost takové kapacity z pohledu demografického. Reálný návrh přístavby pavilonu mateřské školy k stávající budově základní školy v Pršticích popsaný v druhé variantě. 17

20 Nevýhodou této varianty je slučování staré a nové stavby, což nese vždy omezení a kompromisy v požadavcích na stavbu. Jednoznačná výhoda je, že po opadnutí demografické vlny dojde k sloučení provozu základní a mateřské školy do jednoho objektu a tím značnému snížení provozních nákladů. K třetí variantě. Ta předpokládá přenos a základní a mateřské školy, včetně kuchyně, do správní budovy sportovní haly TJ Sokol Prštice a vytvoření jednoho komplexu s tělocvičnou. Mimo výuku by nebyla funkce sportovních oddílů nijak narušena, a to ani pořádání veřejných podniků, jako jsou například plesy. TJ Sokol Prštice a obec Prštice byly ve svém působení na obci historicky vždy úzce spjaty, byť se názory na věc mohou u jednotlivců lišit. Na letošní Valné hromadě TJ Sokol vyplynulo, že TJ Sokol má společné a podobné problémy, jaké má i Obec a společným úsilím by mohlo dojít k jejich řešení, nehledě k odpovědnosti vůči veřejnosti. Usnesením zastupitelstva obce Prštice byla TJ Sokol Prštice učiněna nabídka, že by Obec převzala objekt TJ Sokol Prštice do svého majetku za účelem zřízení základní a mateřské školy. Veškerá činnost TJ Sokol by zůstala zachována. Užití správní budovy haly by bylo nahrazeno zřízením a rozšířením kuchyně v suterénu, školky v prvním nadzemním podlaží a školy místo stávající ubytovny v prvním patře. Výbor TJ Sokol vyšel obci při jednáních o proveditelnosti tohoto záměru všemožně vstříc. Připomeňme si trochu historii vzniku sportovní haly v Pršticích: budování objektu sportovní haly TJ Sokol Prštice se dělo v polovině sedmdesátých let v tzv. Akci Z za podpory peněz z ČSTV. Brigádně, prací zdarma, se účastnily veškeré tehdejší společenské organizace a členové Sokola především. Sportovní hala po kolaudaci v roce 1977, přešla do majetku TJ Sokol bez pozemků a bývalá sokolovna jako kulturní dům do majetku obce Prštice bez pozemků. Po převratu počátkem devadesátých let došlo na vypořádání pozemků a ty byly mezi subjekty vzájemně směněny. Výjimkou je pozůstatek pozemku po Církvi československé husitské pod objektem haly o výměře 351 m 2, který zůstává dále v majetku Náboženské obce Církve československé husitské v Dolních Kounicích. TJ Sokol Prštice se o objekt pečlivě staral a provedl na budově řadu investic, nákladných oprav a úprav. Zdrojem financí pro tyto práce a veškerou činnost TJ Sokol byl provoz hospodářského a ubytovacího zařízení a kuchyně. Při dnešní volné konkurenci na trhu však stačí tyto příjmy pouze na provoz a méně se dostává na činnost oddílů TJ Sokol. Na potřebné úpravy a tepelnou izolaci budov se peněz nedostává. Na mnoha společných jednáních byl obcí předložený návrh projednán po všech stránkách tak, aby bylo možno vše předložit veřejnosti k rozhodnutí na Valné hromadě TJ Sokol a veřejném zasedání zastupitelstva obce Prštice, bude-li tato varianta ve všech aspektech přijatelná. Obec zadala k zpracování projekt proveditelnosti přenesení ZŠ a MŠ Prštice do správní budovy TJ Sokol Prštice, včetně všech vazeb a souvislostí. Stavební práce by proběhly ve třech na sebe navazujících etapách. Zejména zástavba tříd mateřské školy je velice rychlá. Závěrem je konstatování, že objekt je k takovému záměru velmi způsobilý. Projekt dobře zapadá i do dotačního programu na zřízení nových tříd základní 18

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu.

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 23. 12. 2015 v zasedací místnosti kulturního domu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Havránek J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj usnesení č. 11 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a obce H a b a r t i c e (ZO) Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 8 oml.: 1 pan Bc. Lukáš Vocásek (celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Zápis z jednání Rady obce Velatice den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Přítomni: Omluveni: Mgr. Jan Grolich Zdeněk Severa Mgr. Petr Pelikán Ing. Marek Neveselý Mgr. Pavel Drozd Jednání rady zahájil

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1 Z á p i s o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 14. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ Krasová Místostarosta zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 25. 11. 2016 od 18.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 21.1.2015, od 17:30 hodin. Přítomni: Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 17.07.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne 22.3.2016 Čas: 19.1 21.05 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

K bodu 2) Kontrola usnesení 4/2013,bod č. 8 4/2013 sml. Elektrowin je bodem č. 7 dnešního programu ZO bere na vědomí

K bodu 2) Kontrola usnesení 4/2013,bod č. 8 4/2013 sml. Elektrowin je bodem č. 7 dnešního programu ZO bere na vědomí Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 5/2013 ze dne 09.04.2013 19.05h 21.55h Přítomni: viz. prezenční listina Příloha: prezenční listina 1. Zahájení schválení programu, ověřovatelů a zapisovatele

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více