zpravodaj obce PRŠTICE Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě. Vychází od č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj obce PRŠTICE Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě. Vychází od 1. 11. 2007 č."

Transkript

1 zpravodaj obce PRŠTICE Vychází od č. 3/2012 Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě.

2 Obsah Zpravodaje obce Prštice 1. Úvodní slovo starosty Ze zasedání zastupitelstva Informace z obecního úřadu Činnost v obecní knihovně Novinky ze ZŠ a MŠ Posilový vrt pitné vody v oblasti Fialských luk Zvýšení počtu míst pro děti v ZŠ a MŠ Prštice a navrhované způsoby řešení Informace o dokončení opravy zvoničky Historie Jindřich Matyáš Thurn krajan prštický a významná osobnost evropských dějin Ze společenského dění na obci a) Babské hody b) Oslavy předání stavby Biocentra pod Horkou a protipovodňového valu za zámkem veřejnosti. Vernisáž výstavy Morava tolerantní a výstavy Šlechtické rody na Pršticích a jejich význam v dějinách c) Vítání občánků d) Mikulášská besídka e) II. Slavnostní rozsvícení prštického vánočního stromečku f) Kalendář akcí v Pršticích na rok Společenská kronika Zprávy z prštického sportu a) Co možná nevíte-sportovní úspěchy naší mládeže b) Zpráva z oddílu stolního tenisu c) Závody ve šplhu na tyči Poslední zprávy z Obce Inzerce Předání Protipovodňového valu za zámkem veřejnosti. Vystoupení historických klubů vojenské historie. Vydavatel Obec Prštice, Hlavní 1, Prštice, IČO , tel , fax , přímý telefon na starostu , evidenční číslo MK ČR E 17674, vychází od Pokud Vám Zpravodaj obce Prštice nebyl doručen, můžete si jej vyzvednout na Obecním úřadě Prštice. Veškeré materiály otištěné ve Zpravodaji obce Prštice, jakož i forma a grafické provedení, jsou uveřejněny se souhlasem autorů. Jejich další použití třetími osobami bez souhlasu vydavatele je nepřípustné a může být stíháno podle zákona. Redakční rada: Ing. Josef Daněk, Markéta Záděrová, Mgr. Kateřina Pexová, Ing. Pavel Sedláček, Jana Kubíková.

3 1. Úvodní slovo starosty Vážení občané obce Prštice, tak máme za sebou zase jeden konec světa. Apokalypsa předpovězena na dobu zimního slunovratu 2012, a to do období oslav našich Vánoc, se nenaplnila. Souvisí to asi s dnešní potřebou předložit veřejnosti jakýkoli temný výklad pozoruhodného astronomického jevu. Tentokrát to měly být nepochopené výsledky pozorování zdánlivých pohybů nebeských těles starých Mayů. Lidé jsou ochotni věřit více šarlatánům, než vlastnímu selskému rozumu, vědeckým důkazům a výpočtům. Přitom jde jen o úkaz, že se Země, Slunce a 26 milionů světelných let vzdálený střed galaxie nacházejí v jedné ose. Vlivem precese zemské osy opět přecházíme do nového cyklu tzv. Platónského roku a tím i do nového znamení zvěrokruhu k tomuto jevu náležícímu. Tento uzavřený cyklus trvá 26 tisíc let. Hrůzné závěry těchto jevů mohou vycházet z mylného výkladu řeckého slova apokalypsa, což též může znamenat i nový začátek. Obrátíme-li svůj pohled pokorně k Zemi a k nám do Prštic, pak jeden konec zde skutečně nastal. Byla ukončena výstavba Biocentra pod Horkou. Po několika letech se o ní zmiňuji ve Zpravodaji již naposled. Zakončení prací nesouvisí s oslavami předání vodních děl veřejnosti. Konec práce nastává až s vyúčtováním a doložením všech činností a prací orgánům, které dotaci přislíbily. To se stalo poukázáním dotačních peněz na účet obce Prštice a doplacením prací na stavbě realizační společnosti. Jednalo se o takřka osm milionů korun. Vše je již řádně vyrovnáno. Je mou povinností poděkovat všem lidem a spolupracovníkům, s kterými jsem mohl na stavbě rybníků spolupracovat a bez nichž by bylo jejich zdárné dokončení sotva myslitelné. Je mou povinností poděkovat za trpělivou důvěru a naději ve zdar společného díla všem lidem, kteří byli u rozhodovacích postupů a v zastupitelstvech Obce. Byla vykonána spousta drobné, mravenčí a nezáživné práce lidmi, jejichž jména nejsou nikterak připomínána, a přesto úspěch prací závisel mnohdy na nich. Je mou povinností poděkovat i občanům, že nám dali příležitost takové dílo postavit a zdárně dokončit. V podobnosti s vesmírným úvodem spatřuji i nový počátek a jistotu v životě obce. Vrací se nám tři a půl milionu investičních peněz zpět do rozpočtu obce. Můžeme při uváženém nakládání v investicích mnohé problémy, které obec trápí zažehnat. V novém, třináctém roce tohoto tisíciletí chceme přistavět pavilon mateřské školky, vystavět novou cestu do budovy zámku za přispění dotací. Chceme zahájit prá- 1

4 ce na ulici Hlavní, společně s fy. E.ON, na veřejném osvětlení a přívodech NN do domů. Ostatní záměry se snad ani nehodí jmenovat do úvodního slova Zpravodaje právě na závěr roku Přeji všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013, prožitý ve zdraví a jistotě. Ing. Josef Daněk, starosta obce Prštice 2. Ze zasedání zastupitelstva obce Prštice 20. listopadu 2012 Usnesení č. 138/2012/Z13 Zastupitelstvo Obce schvaluje ověřovateli zápisu, zastupitele Ing. Pavla Sedláčka zastupitele Roberta Kelbla Usnesení č. 139/2012/Z13 Zastupitelstvo Obce schválilo program jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce Prštice na den 27. listopad 2012 následovně. 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Schválení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu jednání 5. Kontrola plnění úkolů 6. Schvalování Rozpočtového opatření č. 6 a 7 7. Schvalování návrhu smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 8. Schvalování návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/ Revokace dodatku smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod číslo Schvalování návrhu směrného čísla spotřeby pro bytový fond v obci Prštice na rok Schvalování návrhu směrného čísla spotřeby pro obytné a rodinné domy v obci Prštice na rok Schvalování návrhu na zadání zhotovení nástěnného kalendáře na r s fotografiemi Prštic 13. Závěr 2

5 Usnesení č. 140/2012/Z13 Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 6 a 7 tak, jak bylo předloženo dle rozpočtové účetní skladby a zákona 128/2000 Sb. O obcích. Usnesení č. 141/2012/Z13 Zastupitelstvo obce schvaluje smlovu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a schvaluje příjem podpory ve výši ,79 Kč a dotaci na základě rozhodnutí MŽP ev. č. EDS/SMVS 115D a tato bude činit max ,01 Kč. Pověřuje starostu podpisem smluv. Usnesení č. 142/2012/Z13 Zastupitelstvo obce Prštice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů tak, jak byla zastupitelstvu předložena dle zákona 128/2000 Sb. O obcích. Sazba poplatku je stanovena v čl. 4 v součtu 500 Kč. Usnesení č. 143/2012/Z13 Zastupitelstvo obce ruší usnesení č.134/2012/z12 dodatek ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 1. Včetně předloženého právního předpisu obce Prštice pro výpočet stočného tak, jak bylo ZO původně předloženo 2. října Usnesení č. 144/2012/Z13 Pro bytový fond v obci Prštice se stanovuje dle zákona 120/2011 Sb. ze dne 29. dubna 2011 směrné číslo roční spotřeby vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou za rok na 34 m 3 a dále dle přílohy č. 12 výše uvedeného zákona. Usnesení č. 145/2012/Z13 Zastupitelstvo obce schvaluje, aby dodavatelem prací dvou odvodňovacích žlabů v ul. Za humny včetně napojení na stávající dešťovou kanalizaci byla firma Haut, Zámecká 622/52 Dolní Kounice. Provedení žlabů nebude monolitické, ale z prefabrikovaných dílců a cena je stanovena na Kč bez DPH za jeden odvodňovací žlab. Žlaby budou celkem dva dle projektu Ing. Beránka, č. zak. 06/ Pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 3

6 Usnesení č. 146/2012/Z13 Zastupitelstvo obce Prštice schvaluje zadání výroby nástěnného kalendáře na rok Z kalkulace 80 Kč/ks se cena zvyšuje na 150 Kč/ ks vč. DPH kalendář bude prodáván občanům za 100 Kč/ks a 50 Kč je dotace obce. Celkový počet objednaných kusů kalendářů na rok 2013 je 200 ks. 3. Informace z Obecního úřadu Prštice INFORMACE PRO NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST Těm z Vás, kterým koncem roku 2012 skončil nájem hrobového místa, bude počátkem ledna zaslána výzva k podpisu nové nájemní smlouvy s Obcí a k uhrazení poplatku na další, desetileté období. Tyto výzvy jsou zasílány všem nájemcům s končící nájemní smlouvou automaticky, případný zájem o pokračování nájmu hrobového místa či nikoliv bude předmětem následné dohody mezi Vámi, jako nájemcem a Obcí, jako pronájemcem. MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2013 Místní poplatky (úhrada svozu komunálního odpadu, poplatek za psa) budou vybírány v nezměněné výši, tj. 500,- Kč/osobu u trvale žijících občanů, 500,- Kč/nemovitost určenou k rekreaci, 120,- Kč/psa hradí občan nepobírající důchod, 60,- Kč/psa hradí občan důchod pobírající. Přestože nová právní legislativa dává obcím možnost zvýšit poplatek za komunální odpad, v důsledku Vámi vytříděných odpadů, které snížily náklady na jeho svoz, ke zvýšení poplatku v naší obci nedochází. Místní poplatky (za psa i za svoz komunálního odpadu) budou vybírány do konce měsíce dubna Je možné jejich úhradu provést v hotovosti přímo v kanceláři OÚ po dobu úředních hodin (pondělí, středa hod.) nebo převodem na účet číslo / 0300, var. symbol odpad 1337+číslo popisné, var. symbol pes 1341+číslo popisné. EUROKLÍČ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2012 Městský úřad Šlapanice nabízí občanům využití sociálního projektu s názvem EUROKLÍČ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Cílem projektu je zajistit osobám zdravotně i sociálně potřebným rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. veřejných toalet, výtahů, svislých a schodišťových plošin aj.) Euroklíč, kterým bude zajištěn přístup do těchto zařízení, může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient s bydlištěm v Jihomoravském kraji. Euroklíč si mohou také dlouhodobě zapůjčit rodiče dětí do tří let prostřednictvím Sítě mateřských center. Bližší informace k projektu jsou k nahlédnutí na vývěsce u zámku a na 4

7 5

8 Doporučení Policie ČR do zimních plískanic ŘIDIČI A CHODCI POZOR! Léto ukončilo své panování a na řadu přichází opět podzim a zima, s nimi spojené změny počasí, teplot a také zkrácení dne. V ranních hodinách komplikuje viditelnost pozdní rozednívání či mlhy a se změnou času krácení dne, kdy odpoledne kolem šestnácté hodiny bude šero. Od podzimu do jara ztěžují řidičům i chodcům pohyb na silnici zhoršené klimatické podmínky. Déšť, mlha, popadané listí, náledí či sníh jsou příčinou mnoha dopravních nehod, protože řidiči nepřikládají zhoršeným povětrnostním podmínkám dostatečnou důležitost nebo si ještě neuvědomili, že skončilo období teplého počasí a suchých silnic. Spoléhají i na to, že na kluzké nebo vlhké vozovce mají stejnou nebo nepatrně větší brzdnou dráhu jako na suché. Tak často dochází k tomu, že řidič, který zpomalí nebo zastaví před přechodem pro chodce (aby dal chodci přednost) je ohrožen nebo sražen vozidlem jedoucím za ním. Ale i chodci by měli myslet na své bezpečí, protože za snížené viditelnosti jsou hůře vidět. V letním období nosí více pestré oblečení, které je pro řidiče lépe viditelné, ale v zimních měsících často zapomínají na to, že jejich oblečení je většinou tmavé. Řidiči vozidel, motocyklů nebo cyklisté mají povinnost svítit, chodci takovou povinnost nemají, i když jsou na silnicích nejzranitelnější, proto by měli více myslet na svoji bezpečnost a mít např. reflexní doplňky (pásky na bundě, tašce ), kterými na sebe při osvětlení upozorní, jelikož řidič může tmavou postavu zahlédnout až na poslední chvíli. reflexní doplňky by pro chodce a cyklisty měly být samozřejmostí po celý rok CHODCI A CYKLISTÉ: Jste na silnicích nejzranitelnější. Musíte o to více myslet na svoji bezpečnost a zvýšit svoji viditelnost v silničním provozu. VIDĚT A BÝT VIDĚN je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti a v noci platí dvojnásob. Využívejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je tak, abyste byli dobře vidět za světla i tmy. 6

9 NEVHODNÉ OBLEČENÍ CHODCŮ BÝVÁ ČASTO PŘÍČINOU DOPRAVNÍCH NEHOD ŘIDIČI: Mlhy, přízemní mrazíky či popadané listí jsou často příčinou dopravních nehod (delší brzdná dráha, snížená adheze, nebezpečí smyku). Přizpůsobte jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky. Dodržujte zákonem a místní úpravou stanovené rychlostní limity, při špatné viditelnosti, mokré, zasněžené nebo namrzlé vozovce zpomalte. Pokud se dostanete do smyku, nešlapejte prudce na brzdu, ale vyšlápněte pedál spojky a opakovaně sešlapávejte brzdu. Nestrhávejte prudce volant. Se zvýšenou opatrností projíždějte zastíněnými úseky lesem a přes mosty nebo nadjezdy, kde se námraza drží nejdéle. Dodržujte nejen nejvyšší dovolenou rychlost, ale také bezpečnou vzdálenost za vozidlem před vámi. nprap.. Petra Hrazdírová Krajské ředitelství policie JmK, Preventivně informační oddělení Příklady viditelnosti chodce řidičem barva oblečení = vzdálenost 7

10 Začněte rok dobrým skutkem Ve dnech ledna 2013 bude probíhat již třináctý ročník Tříkrálové sbírky a v těchto dnech můžete v našich městech a obcích potkat koledníky se zapečetěnými pokladničkami označenými logem Charita Česká republika. Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi. Peněžní dary loňské Tříkrálové sbírky přispěly například k zajištění kvalitní kontinuální péče o klienty hospice sv. Josefa v rámci poskytovaných odlehčovacích služeb (úklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu). V měsíci září a říjnu proběhla plánovaná oprava havarijního stavu podlah na odděleních lůžkové části hospice, která ovšem díky omezení provozu hospice způsobila značnou ekonomickou ztrátu. Z TS 2012 byl poskytnut také příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního poradenství, které je poskytováno osobám pečujícím o nevyléčitelně nemocné. Dále byl podpořen projekt Anti Child Labour, který realizuje salesiánské středisko Don Bosko Hospet v Indii toto středisko vyhledává děti zneužívané k práci, zajišťuje jim komplexní pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči, roční základní předškolní vzdělávání a následné umístění do klasických školních zařízení. Další projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2012 najdete na Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2013 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb v regionu, kterými jsou: Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad Charitní pečovatelská služba Rajhrad Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích Tříkrálové sbírka podpoří také projekt chráněného bydlení pro osoby s demencí, jehož zařízení se začne budovat v Rajhradě v příštím roce. Další prostředky z TS 2013 budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti farních charit a pro případ živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí. Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově dne 2.ledna ve hodin. V neděli 6.ledna v 18 hodin můžete na programu ČT1 shlédnout přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně. Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Ing.Hana Bělehradová koordinátorka sbírky Oblastní charity Rajhrad 8

11 4. Činnost v obecní knihovně Vážení občané, někteří z Vás jsou pravidelnými návštěvníky obecní knihovny. Proto pro Vás není žádnou novinkou nové uspořádání v obecní knihovně a rozšíření prostor o dětské oddělení. Při pravidelném pořádání Pohádkových střed jsou využívány veškeré prostory knihovny. Původní počet dětí, které do knihovny na čtení pohádek přicházely, se v současné době ztrojnásobil. Velkou radost mám z toho, že se z nich stávají i samostatní čtenáři s vlastním průkazem. Myslím, že původní záměr i moje velké přání vyvolat u dětí zájem o knihy a nenásilně v nich vytvářet touhu po vědění, se splnil. Děti aktivně spolupracují při vyprávění i čtení pohádek, formou hry procvičují správnou výslovnost, učí se základům slušného a společenského chování. Vytváříme jim klidné domácí prostředí s laskavou náručí a pochvalou za každý dosažený úspěch. Největší radost jim však dělá pravidelné cvičení, kdy se snažím využívat jejich přirozenou pohyblivost. Cvičíme cviky pro uklidnění, uvolnění a soustředění, učíme se správně dýchat. Hlavní činností obecní knihovny však stále zůstává půjčování knih našim čtenářům. Nabídka knih vlastního knižního fondu je uspokojivá, nemusíme se za ni stydět i před mnohem většími obecními knihovnami. Knihy jsou doplňovány nákupem v rámci finančních možností, ale i díky laskavým dárcům z řad našich občanů. Velkou měrou se na doplňování knižních novinek podílí výměnný knižní fond. Jsou to knihy, které 9

12 10

13 jsou zapůjčovány na určité období z nadřízené knihovny města Kuřimi. Pro připravené soubory i ty které vracíme, si osobně dojíždíme. Několikrát do roka je výpůjční fond obměňován. O nabídce časopisů a knih zábavných i naučných, pro dospělé i děti, se můžete osobně přesvědčit každé pondělí a středu v prostorách knihovny nebo prostřednictvím našeho on-line katalogu. Přístup na internet je členům umožněn přímo v obecní knihovně. Těšíme se na Vaše návštěvy a věříme, že budete s činností knihovny spokojeni. Jiřina Geryková 5. Novinky ze ZŠ a MŠ Prštice MŠ Mateřská škola se letošní rok konečně dočkala a dostala výjimku na celkem 36 dětí, které mohou tuto školku navštěvovat. Bohužel je to výjimka pouze na jeden školní rok. To znamená, že v příštím roce se počet dětí opět bude muset snížit na 30. Mnozí z vás jistě čekáte na volné místo ve školce pro své ratolesti. Situace je tedy dnes taková, že žádné nové dítě se do naší školky nedostane, pokud nebude postavena nová mateřská škola. Ve školce se odehrávají v současné době i personální změny. Odešla paní učitelka Lenka Kozlová, kterou prozatím zastupuje paní Jiřina Dvořáková z Prštic. 11

14 ZŠ Naši základní školu v současné době navštěvuje celkem 21 dětí, z toho je 11 prvňáčků v samostatné třídě a 2., 3. a 4. ročník je spojený v druhé třídě. V dnešní moderní počítačové době si většina z nás ani nedovede představit svůj život bez použití počítače, chytrého telefonu nebo tabletu. Nám se díky dotacím z evropských fondů podařilo letos školu vybavit novou interaktivní tabulí a novými počítači, které slouží především k tomu, aby se děti naučily správně zacházet s touto technikou a v budoucnu dokázaly využít její potenciál. Prštické děti na výletě v pavilonu Anthropos v Brně Jak základní škola, tak mateřská škola se po celý rok opět účastní mnoha akcí, na kterých můžete děti vidět vystupovat. Jen namátkou připomínám již uplynulé akce v letošním školním roce. Byly to například: Vítání občánků, Lampionový průvod, Drakiáda, Rozsvěcení vánočního stromečku, Adventní koncert v kapli nebo třeba Mikulášská besídka v hale. Kromě těchto akcí, kde měly naše děti vždy nějaké vystoupení, jezdíme i na vystoupení, která jsou naopak pořádána pro děti. Byli jsme například v divadle na představeních Sněhurka, Vánoční kouzlo, Včelí medvídci. Se školou jsme byli na velice zajímavé exkurzi v Anthroposu, kde se žáci dozvěděli něco o svých prapředcích. Také jsme vyrazili do Brna na vánoční trhy, kde si děti mohly 12

15 prohlédnout nejen stánky s nejrůznějšími drobnostmi, ale také vystoupení jiné základní školy s programem Ladovy Vánoce. Kromě těchto představení se žáci školou povinní pravidelně účastní tanečního kroužku nebo kroužku keramiky. Do nového roku se opět těšíme na spoustu krásných zážitků a přejeme mnoho štěstí a zdraví. Za ZŠ a MŠ Prštice Mgr. Václav Káňa 6. Posilový vrt na pitnou vodu v oblasti Fialských luk V Pršticích byl vybudován nový a dosud užívaný veřejný vodovodní řad na samém počátku devadesátých let. Zdrojem pro tento vodovodní řad jsou studny v katastru Radostic s vodojemem pro obě obce v trati zvané Na Čihadlech. Do této doby byla obec zásobována vodou z obecních studní a ze studní vlastně- 13

16 ných majiteli nemovitostí. Soukromé i obecní studny nebyly obvykle příliš hluboké, vyjma oblastí Kelendrova a ostatních kopcovitých míst v obci. Kvalita této vody byla a je nevalná. Voda pro vysoký obsah minerálů je obvykle velmi tvrdá, nemluvě o studnách v zátopových pásmech katastru Prštic. Studny realizované v minulosti na území obce Radostice jsou společně vlastněné oběma obcemi a dodnes jsou z nich zásobovány vodovodní řady obou obcí. Zvyšování úrovně života obyvatel v Pršticích i Radosticích přineslo i rok od roku vyšší spotřebu vody. V jarních měsících se napouštějí bazény a voda z radostických pramenišť svou vydatností potřebám již zcela nedostačuje. Na internetu v satelitních mapách se dá snadno vyhledat, kolik plochy v zahradách a dvorech zabraly bazény a vodní nádrže. Přes noc, kdy je menší odběr, se vždy dosud vodojem na kopci Foto Daněk k Radosticím stačí doplnit. Radostické studny jsou hluboké kolem 15 metrů a leží v blízkosti toku řeky Bobravy. Z této příčiny se může vyskytovat vyšší výskyt dusičnanů a dusitanů. Ty se nedají žádným známým vodárenským výrobním postupem snadno odstranit. Z těchto důvodů se v minulosti několikrát hledaly v katastrech obcí Prštice a Radostice nové vydatné, ale hlavně lidskému zdraví nezávadné zdroje. Velmi známým a vyhlášeným zdrojem dobré a pitné vody v Pršticích byly tzv. Zámecké studny pod rybníkem Karhánkem. Ty byly zřízeny v polovině devatenáctého století včetně přívodu vody do zámku a přilehlých hospodářských a obytných budov. Stalo se tak pravděpodobně v době kolem r při převodu majetku z držení rodu Ditrichštejnů na rod baronů ze Sina. Zámek prodejem majetku ztratil svůj residenční význam a dále byl užíván zejména jako objekt hospodářský. Vysokou spotřebu vody musel vykazovat ustájený doby- 14

17 tek v dnes již zrušeném klasicistním kravíně na místě dnešní sportovní haly TJ Sokol. Zejména pro tento účel byl vodovod budován. Potrubí je zhotoveno z litiny. Nebyla potvrzena často vyslovovaná domněnka, že potrubí bylo dřevěné. Po zániku hospodářského užívání tohoto zdroje nabylo vrchu užití jako zdroje pitné vody pro obyvatele. Zejména z tzv. stojanu před budovou zámku se brala voda jako kojenecká pro celé širé okolí. Donedávna sem proudily davy lidí a na krajnici stály po celý den řady vozidel na odvoz tzv. prštické kojenecké vody. Někteří podnikavci ji dokonce prodávali na Zelném trhu v městě Brně, jako zaručenou značku. Nebyl to, jak mnozí tvrdí, až tak lidový mýtus. Tehdy prováděné rozbory osvědčily a potvrdily kvalitu vody. Pouze v době tání sněhu se vyskytly, vzhledem pro povrchovou povahu založení studní, malé stopy rostlinného rázu. Stojan pro odběr vody v zámeckém parku byl zrušen po roce V roce 1982 byl vypracován zcela nový projekt na trasování a přívod vody novým vodovodním řadem do vesnice prštickým občanem, Ing. Pavlem Trenzem. Zdrojem vody měly být původní Zámecké studny a trasa vodovodního řadu měla vést ve stejné trati, jako historický vodovod z poloviny devatenáctého století. Toto dílo se bude dnes velmi hodit, neb je to výborný podklad pro obnovený projekt zamýšleného přívodu vody do vsi. Rozdíl je pouze v tom, že zdrojem vody budou nově vrtané studny a projekt bude přetvořen do elektronické podoby v konstrukčních programech na PC. Nikdy neustala snaha nalézt zdroje pitné vody nové, byť na základě staletých indicií v prokázaných a nadějných místech našeho katastru. Obec Prštice získala v letošním roce na svou žádost a projekt tzv. Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí dotace na posilový průzkumný vrt pitné vody. Jedná se (po vyúčtování prací) o dotaci ve výši Kč. Práce již provedla firma Altec s.r.o. Vrtalo se na pozemcích v oblasti Fialských luk. Je to právě v místech dosud užívaných Zámeckých studní.vrt dosáhl hloubky 53 metrů a pronikl až do pásma zvětralých žul, tzv. grandioritů. Cílem bylo nalézt dostatečný zdroj jakostní pitné vody pro Prštice. V granodioritech bývá vody méně, ale zato jakost je vynikající.vycházelo se z předpokladů geologů a z výsledků starších, pokusných vrtů firmy Geotest z r Výsledky měření jakosti a vydatnosti zdroje budou oficiálně zpracovány již v lednu roku Z naměřených údajů je zjevně patrno, že voda má parametry kojenecké vody a je zcela bez dusičnanů a dusitanů. Ovšem pro zcela samostatné zásobování celé obce bychom potřebovali vyšší vydatnost. Naštěstí byly v roce 1982 provedeny dva pokusné vrty do hloubky 60 m opět fy. Geotest a ty půjdou rovněž využít. Jeden vrt je asi 100 m vzdálen od vrtu pořízeného na Fialských loukách a další je v trati Na Troubech. Údaje o starých měřeních se nalézají v archivu Geofondu v Praze. Vrty jsou dnes zakonzervovány. Na jaře může provést obec Prštice zkoušku čerpáním. Po potvrzení údajů v archivu půjde vrty spojit do soustavy. Tím je vytvořen ten nejlepší základ získat pro Prštice nezávislý, absolutně nezávadný a dostatečný zdroj vody do dalších, budoucích let. Josef Daněk 15

18 7. Zvýšení počtu míst pro děti v ZŠ a MŠ Prštice a navrhované způsoby řešení Zastupitelstvo obce Prštice se již delší dobu zabývá úkolem, jak zvýšit počet míst pro děti ve své příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské škole Prštice. Blíží se nástup početně velmi silných ročníků dětí narozených po roce Hlavní nápor na počet míst ve škole a školce se uskuteční kolem roku Škola a školka navíc nejsou v jedné budově, což značně zvyšuje provozní a organizační náklady. Snaha o zvýšení kapacity základní a mateřské školy pomocí evropských dotací pochází již z roku Byl vypracován projekt na zvýšení kapacity v ZŠ a MŠ Prštice rozšířením budovy staré školy přístavbou směrem do prostoru školní zahrady. Na tuto variantu bylo vydáno územní rozhodnutí, a to je platné i do budoucna. Projekt byl řešen velmi velkoryse. Jeho realizace ovšem silně závisela na získání dotace. Projekt byl vypracován za účelem získání územního rozhodnutí a to je stále platné. Jedna z raných, zvažovaných verzí přístavby mateřské školy. Na tento rozsah stavby je vydáno územní rozhodnutí. Vzhledem k reálným možnostem obce byly zvažovány další tři způsoby, jak zvýšit počet míst v základní a mateřské škole v katastru obce. První varianta zachovávala oddělenost umístění základní a mateřské školy. Předmětem řešení je přístavba další třídy mateřské školy v budově, či úpravy v prostorách prštického zámku. Druhá varianta počítá se sloučením základní a mateřské školy do jedné budovy, a to přístavbou tříd mateřské školy k staré budově základní školy, včetně povinného dětského hřiště. 16

19 Třetí varianta předpokládá využití stávající budovy sportovní haly TJ Sokol Prštice na zřízení základní a mateřské školy. Jedná se zejména o správní budovu. Děti a žáci by měli takto tělocvičnu přímo jako součást výuky a následně i volného času. Předpokladem by byla úzká součinnost s TJ Sokol a zejména její Valnou hromadou, jako rozhodovacím orgánem TJ Sokol. K první variantě. Rozšíření mateřské školky v budově zámku či přístavbou v okolí budovy zámku: stav byl důkladně zvažován a konzultován s příslušnými orgány státu dlouhodobě. Je zde zamítavý postoj památkářů. Byly zpracovány koncepční výhledy na využití zámku, ale rozšíření školky je neschůdné také zejména pro požadavky orgánů Hygieny. Neřešitelné je zejména zajištění tepelné pohody ve třídách pro nemožnost provedení vnitřních tepelných izolací. Vnější tepelné izolace jsou vyloučené zcela. Oddělenost kuchyní v základní a mateřské škole vyžaduje převoz jídel na místo stravování dětí. Problém s umístěním sociálních zařízení nepříznivou situaci umocňuje. K druhé variantě. Přístavba tříd mateřské školy, včetně zázemí, do samostatné přízemní budovy navazující propojením na budovu základní školy směrem do školní zahrady. Přístavba kuchyně a kotelny v hlavní budově. Potřebné hřiště pro mateřskou školu je situováno do prostor po bývalé staré hospodě, včetně celého dopravního řešení. Stav věcí je zde projektově nejdále. Stávající vydané územní rozhodnutí je platné. Jsou vyřešeny a projednány veškeré dopravní vazby, včetně hlukových a dopravních měření. Vše je projektově vyřešeno a projednáno. Kuchyně byla v roce 2007 nově rekonstruována a vybavena v hodnotě třičtvrtě milionu korun. Na hlavní budovu základní školy je zpracován projekt zateplení a výměny oken.vměsíci srpnu 2013 je možno žádat o dotaci v programu SFŽP Zelená úsporám. Do poloviny března 2013 je možno podat žádost o dotaci na zřízení nových tříd základní a mateřské školy, bude-li jednoznačně prokázána potřebnost takové kapacity z pohledu demografického. Reálný návrh přístavby pavilonu mateřské školy k stávající budově základní školy v Pršticích popsaný v druhé variantě. 17

20 Nevýhodou této varianty je slučování staré a nové stavby, což nese vždy omezení a kompromisy v požadavcích na stavbu. Jednoznačná výhoda je, že po opadnutí demografické vlny dojde k sloučení provozu základní a mateřské školy do jednoho objektu a tím značnému snížení provozních nákladů. K třetí variantě. Ta předpokládá přenos a základní a mateřské školy, včetně kuchyně, do správní budovy sportovní haly TJ Sokol Prštice a vytvoření jednoho komplexu s tělocvičnou. Mimo výuku by nebyla funkce sportovních oddílů nijak narušena, a to ani pořádání veřejných podniků, jako jsou například plesy. TJ Sokol Prštice a obec Prštice byly ve svém působení na obci historicky vždy úzce spjaty, byť se názory na věc mohou u jednotlivců lišit. Na letošní Valné hromadě TJ Sokol vyplynulo, že TJ Sokol má společné a podobné problémy, jaké má i Obec a společným úsilím by mohlo dojít k jejich řešení, nehledě k odpovědnosti vůči veřejnosti. Usnesením zastupitelstva obce Prštice byla TJ Sokol Prštice učiněna nabídka, že by Obec převzala objekt TJ Sokol Prštice do svého majetku za účelem zřízení základní a mateřské školy. Veškerá činnost TJ Sokol by zůstala zachována. Užití správní budovy haly by bylo nahrazeno zřízením a rozšířením kuchyně v suterénu, školky v prvním nadzemním podlaží a školy místo stávající ubytovny v prvním patře. Výbor TJ Sokol vyšel obci při jednáních o proveditelnosti tohoto záměru všemožně vstříc. Připomeňme si trochu historii vzniku sportovní haly v Pršticích: budování objektu sportovní haly TJ Sokol Prštice se dělo v polovině sedmdesátých let v tzv. Akci Z za podpory peněz z ČSTV. Brigádně, prací zdarma, se účastnily veškeré tehdejší společenské organizace a členové Sokola především. Sportovní hala po kolaudaci v roce 1977, přešla do majetku TJ Sokol bez pozemků a bývalá sokolovna jako kulturní dům do majetku obce Prštice bez pozemků. Po převratu počátkem devadesátých let došlo na vypořádání pozemků a ty byly mezi subjekty vzájemně směněny. Výjimkou je pozůstatek pozemku po Církvi československé husitské pod objektem haly o výměře 351 m 2, který zůstává dále v majetku Náboženské obce Církve československé husitské v Dolních Kounicích. TJ Sokol Prštice se o objekt pečlivě staral a provedl na budově řadu investic, nákladných oprav a úprav. Zdrojem financí pro tyto práce a veškerou činnost TJ Sokol byl provoz hospodářského a ubytovacího zařízení a kuchyně. Při dnešní volné konkurenci na trhu však stačí tyto příjmy pouze na provoz a méně se dostává na činnost oddílů TJ Sokol. Na potřebné úpravy a tepelnou izolaci budov se peněz nedostává. Na mnoha společných jednáních byl obcí předložený návrh projednán po všech stránkách tak, aby bylo možno vše předložit veřejnosti k rozhodnutí na Valné hromadě TJ Sokol a veřejném zasedání zastupitelstva obce Prštice, bude-li tato varianta ve všech aspektech přijatelná. Obec zadala k zpracování projekt proveditelnosti přenesení ZŠ a MŠ Prštice do správní budovy TJ Sokol Prštice, včetně všech vazeb a souvislostí. Stavební práce by proběhly ve třech na sebe navazujících etapách. Zejména zástavba tříd mateřské školy je velice rychlá. Závěrem je konstatování, že objekt je k takovému záměru velmi způsobilý. Projekt dobře zapadá i do dotačního programu na zřízení nových tříd základní 18

Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty

Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty zpravodaj obce PRŠTICE Vychází od 1. 11. 2007 č. 1/2013 Obec Prštice poskytuje od 1. září 2013 poštovní služby samostatně jako smluvní partner České pošty (Foto Daněk) Obsah Zpravodaje obce Prštice 1.

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC Zprávy z Rady a Zastupitelstva LEDEN 2014 Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla:

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla: Městský úřad Klimkovice Leden 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Dárce krve, Hýlov, Lázeňské okénko 3. Informace z rady a zastupitelstva 4. Plesy a PO 5. KlimNet 6. Kotle za hubičku 7. ZUŠ

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 Studánka Slovanka Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letošní čtvrté číslo našeho Zpravodaje a to je mimo jiné znamení toho, že rok 2012 se

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více