Smlouvy o přepravě věci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouvy o přepravě věci"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouvy o přepravě věci Bakalářská práce Autor: Anna Juráňová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Michal Mědílek Praha Duben, 2015

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích dne Podpis

3 Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucímu bakalářské práce JUDr. Michalovi Mědílkovi za odborné vedení práce, podporu a trpělivost při jejím vytváření, za poskytnutí zapůjčené literatury a dalších materiálů k tomuto tématu se vztahujících, moţnost konzultací a osobních setkání za účelem diskuze o řešeném problému. Ráda bych poděkovala také své rodině, všem blízkým a přátelům, kteří mě při vytváření této práce podpořili, bez jejich pomoci by nebylo moţné práci dokončit.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá přepravou, jejím historickým vývojem a vývojem její právní úpravy s důrazem na současný stav úpravy smlouvy o přepravě věci v České republice. Dále se stručně věnuje mezinárodní přepravě. Cílem bakalářské práce je analýza smlouvy o přepravě věci opírající se o komparaci účinné a předcházející právní úpravy. Klíčová slova Smlouva o přepravě věci, přeprava, doprava, mezinárodní přeprava Annotation This Bachelor Thesis is concerned with carriage, its evolution throughout history and the evolution of its legislation with an emphasis to the present state of the contract for carriage of goods in the Czech Republic. Furthermore, it deals with international carriage. The goal of the thesis is to analyze the contract for carriage of goods based on the comparison of the present and preceding legal regulations. Key words The contract for carriage of goods, carriage, transportation, international carriage

5 Obsah Úvod a cíl práce Historické souvislosti Vzdálená historie přepravy První právní úpravy přepravních poměrů Předcházející právní úprava Obecně o přepravě Prameny práva Smlouvy související s přepravou Smlouva o nájmu dopravního prostředku Zasílatelství Smlouva o přepravě osob Smlouva o provozu dopravního prostředku Rozdíl mezi smlouvou o přepravě věci a smlouvou zasílatelskou Smlouva o přepravě věci Uzavření smlouvy Subjekty smlouvy Dopravce Odesílatel Příjemce Náleţitosti smlouvy Odpovědnost a náhrada škody Přepravní dokumenty Nákladní list Náloţný list Zvláštní druhy přepravy Přeprava odpadu Přeprava zvířat Mezinárodní přeprava Úmluva CMR Nákladní list CMR

6 4.1.2 Smluvní strany Pojištění CMR Dohoda ADR Smluvní strany Ostatní subjekty Srovnání účinných a předcházejících předpisů Změny v české právní úpravě Smluvní právo Změny ve smlouvě o přepravě věci Změny v úpravě mezinárodní přepravy Úmluva CMR Dohoda ADR Shrnutí výsledků a diskuze Závěr 46 Seznam zdrojů. 47 Seznam použitých zkratek..50 6

7 Úvod a cíl práce Cílem mé bakalářské práce je popis právní úpravy přepravních smluv, přesněji řečeno smlouvy o přepravě věci, která je v současné době hojně vyuţívána nejen právnickými, nýbrţ také fyzickými osobami. Práce je rozčleněna do 6 kapitol. První se zabývá historickými souvislostmi přepravy. Výklad se dotkne historického vývoje dopravy a následně se bude věnovat právní úpravě přepravních smluv dle zákona č. 40/1964 Sb a zákona č. 513/1991 Sb., která předcházela té současné (čili zákonu č. 89/2012 Sb.) z důvodu komparace a ilustrace provedených změn. Ve druhé kapitole obecně nastíním přepravní smlouvy a vymezím pojmy k nim potřebné, např. rozdíl mezi smlouvou zasílatelskou a smlouvou o přepravě věci, které mohou neodborné veřejnosti připadat zaměnitelné. Třetí kapitola představuje základ celé práce. V ní se budu podrobně věnovat smlouvě o přepravě věci a vším, co s ní souvisí, tzn. základním ustanovením, smluvním stranám a jejich odpovědnostem, náhradě škody či dokumentům vztahujícím se ke smlouvě o přepravě věci. Čtvrtá kapitola stručně pojednává o tom, co se rozumí pod pojmy mezinárodní přeprava, smlouvy k zajišťování mezinárodní přepravy, co je Úmluva CMR a dohoda ADR, a jakými smlouvami je vázána Česká republika v případě mezinárodní přepravy. Následující část je zaměřena praktičtěji, vyuţívá vymezených pojmů a popisu smlouvy o přepravě věci k porovnání jejích pravidel a ustanovení s normami, které platily ve staré úpravě. Doloţeny jsou i změny v obecných principech vázajících se ke smluvnímu právu. Poslední oddíl tyto poznatky shrnuje. 7

8 1. Historické souvislosti 1.1 Vzdálená historie přepravy Dopravování sebe samých a věcí movitých z jednoho místa na druhé si vydobylo podstatnou roli jiţ v počátcích lidské civilizace. V pravěku se kočovalo z důvodu zachování vlastní existence, např. kvůli nálezu potravy či bezpečného zázemí. Jako pomůcky k přepravě nákladu lidem slouţily saně a nosítka. Zásadní přelom v dopravě představoval vynález kola, který se datuje do období 5000 let př. n. l. Nejstarší známé kolo bylo objeveno v Mezopotámii. Jedná se o piktograf znázorňující saně opatřené koly a předpokládá se, ţe pochází zhruba z doby 3500 let př. n. l. Kolo později vedlo k sestrojení vozu, nejprve dvoukolového, spjatého především s egyptskou kulturou, a později čtyřkolového. Ve starověku se s postupným rozvojem civilizací a zabezpečením základních potřeb rozmohl obchod, a to mnohdy dálkový, který se bezpochyby stal hnacím motorem pro rozvoj přepravy. Vznikaly dlouhé obchodní stezky spojující Středozemí s Asií, dokonce aţ dalekou Čínou. Hojně se vyuţívala také vodní přeprava (vory a kanoe postupem času nahradily plachetnice), protoţe všechny významné mocnosti starověku měly přímý přístup k moři. A právě s námořní dopravou, jmenovitě dopravou starověkého Říma, se pojí historicky první právní úpravy související s přepravou. Římané sice neznali smlouvu o přepravě osob nebo nákladu jako zvláštní smluvní typ, ale provozovali přepravu prostřednictvím smluv o nájmu nebo o dílo. Skutečnou právní úpravou v oblasti přepravy nákladu byl Lex Rhodia de iactu, rhódský zákon o vyhozeném zboţí. Řešil úhradu škody vzniklé záměrným svrţením části nákladu lodi do moře za účelem záchrany lodi. Cílem právní kodifikace bylo navození takového stavu, který by umoţňoval adekvátní kompenzaci všeho, co bylo obětováno pro všechny. 1 Za zničení zboţí odpovídal poškozeným vlastníkům kapitán lodi, mohl ovšem ţádat o poměrné přispění k uhrazení vzniklé škody ty, jejichţ zboţí bylo dovezeno na místo určení v pořádku. Ve středověku byl princip společné havárie převzat a dále uplatňován. V 19. století byly zvyklosti zpracovány do tzv. York-Antverpských pravidel a s drobnými úpravami se pouţívají dodnes. 1 MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ, Alexej SATO aj. Mezinárodní obchodní operace. 6., akt. a dopl. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN , str

9 Ve středověku doprava stagnovala. V českých zemích se v období středověku hlavně udrţovaly a upravovaly stezky. Nařízení z roku 1361 uvádělo, ţe se musí vymýtit obě strany silnic z důvodu přehlednosti a jako ochrana proti moţným přepadením. Následovaly další právní úpravy, ale stav cest se příliš nelepšil, protoţe se málo udrţovaly a nařízení mnohdy nedodrţovaly. Zlepšení přineslo aţ panování Marie Terezie a Josefa II. v 18. století, kteří nařídili budování říšských silnic. Jiţ v 15. století se rozmáhalo také formanství, které se zabývalo nájemní dopravou. Pro přepravu osob slouţily tzv. kotčí vozy, zatímco pro dálkovou dopravu nákladů se pouţívalo vozů formanských, které byly pro zvýšení bezpečnosti vybaveny brzdami. Přeprava výrazně nabyla na významu po vypuknutí průmyslové revoluce. Nově bylo třeba dováţet suroviny do vznikajících továren a vyváţet z nich zhotovené výrobky. Doprava se týkala především uhlí, ale také pracovníků. Centralizace mnoţství pracovních míst také zvyšovala potřebu dopravy v nově vznikajících velkých městech. Tu zajišťovaly nájemní kočáry, fiakry, podobné menším droţkám. Poprvé se objevily v Paříţi a posléze se rozšířily po celé Evropě. Stále se však nejednalo o druh veřejné dopravy, nýbrţ pouze o nájem. Skutečné počátky městské hromadné dopravy můţeme spatřit aţ v omnibusech 2 s jejich předem danými trasami a jízdními řády. Další milník spojený s průmyslovou revolucí představují první parní lokomotivy. 1.2 První právní úpravy přepravních poměrů V moderním světě tedy vzrostl význam přepravy. Znásobil se počet dopravních prostředků a mnoţství dopravovaného zboţí a osob, coţ vedlo k potřebě smluv týkajících se výhradně oblasti dopravy. První výslovnou úpravu smlouvy o přepravě byl Code Civil, nazývaný Napoleonův občanský zákoník, schválený ve Francii roku Uváděl smlouvu dopravní jako podtyp smlouvy o dílo. Úprava se týkala pouze dopravy po souši a ve vnitrozemských vodních cestách. 2 z latinského omnes = všichni 9

10 Následoval Švýcarský obligační kodex z roku V něm byla smlouva o přepravě pro změnu obsaţena jako podtyp smlouvy příkazní. Z pole mezinárodního práva je moţné zmínit Mezinárodní úmluvu o dopravě zboţí po ţeleznicích, známou jako Bernskou úmluvu, uzavřenou ve švýcarském Bernu v roce Doprava musela být provedena na základě přímého nákladního listu, tedy formy cenného papíru, a na předem daných trasách. V Čechách, a ve všech zemích rakouského císařství, vyjímaje země Koruny uherské, platil od 1. června 1811 Všeobecný zákoník občanský (ABGB). Neobsahoval ale zvláštní právní úpravu přepravy a stále k řešení těchto úkonů vyuţíval smlouvu nájemní a smlouvu o dílo jako v dříve zmíněných příkladech. Česká přeprava si touto dobou musela vystačit s přepravními řády. První ţelezniční přepravní řád byl vydán roku Ukládal povinnost přepravci dopravit všechny osoby a věci včas, pokud to umoţní dopravní prostředky a nenastanou-li nepředvídané a neodvratitelné důvody pro přerušení dopravy. Dále bylo nutné, aby přepravce vydal jízdní řád, ceník a smluvní podmínky. Přepravou věci se specificky zabývala smlouva nákladní v Obchodním zákoníku z roku 1863 (AHGB), který se jako první výrazněji dotýkal oblasti obchodního práva na českém území. Smlouva upravovala dopravu nákladu za úplatu, a to po souši a pouze ve vnitrozemských vodách. Zvláštním oddílem nákladní smlouvy byla ustanovení o nákladě ţelezniční. Téměř o sto let později, roku 1950, nahradil v Československu stávající Všeobecný zákoník občanský tzv. Střední občanský zákoník. Pramenil z potřeby přepracovat a kodifikovat současně celý právní řád. To se odehrálo během dvou let, proto je toto období někdy nazýváno právnická dvouletka. 3 Zákoník obsahoval stručnou úpravu smlouvy nákladní a zasílatelské, ale nikoli smlouvy o přepravě osob, která se nadále řídila přepravními řády. Kromě jiţ zmíněného ţelezničního byly vydány i řády letecké a silniční. 3 Právnická dvouletka. In: Tomáš Pecina. Iuridictum: encyklopedie o právu [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 1.3Předcházející právní úprava Současné podobě přepravních smluv předcházela právní úprava dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ ). SOZ nabyl účinnosti roku 1964 a platil skoro 50 let, ObchZ z roku 1992 platil 22 let. Dne byly oba právní předpisy nahrazeny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Občanský zákoník procházel v průběhu let značným vývojem. Jeho znění výrazně proměnila novelizace na počátku 90. let, např. zákon č. 509/1991 Sb., zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. Jistá odvětví soukromého práva dále upravoval např. zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb., později nahrazen zákonem č. 262/2006 Sb.), zákon o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.) a pro přepravu podstatný ObchZ. Občanský zákoník obsahoval stručnou úpravu smlouvy o přepravě nákladu ( ) a osob ( ). Vymezení obou smluv doplňovala Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě ( 772a 773). ObchZ se pro změnu zabýval smlouvou zasílatelskou ( ) a smlouvou o přepravě věci ( ). 2. Obecně o přepravě Význam přepravy v moderním světě vzrostl jako asi nikdy dříve. Znásobil se počet prostředků a mnoţství dopravovaného zboţí a osob, coţ vedlo k faktu, ţe smlouvy týkající se oblasti dopravy se zařadily mezi nejrozšířenější a nejobvyklejší. Před podrobnějším popisem jednotlivých předpisů se zastavme u rozdílu mezi pojmy doprava a přeprava. Oba se v běţné mluvě zaměňují, ale z právního hlediska by se měly rozlišovat. Slovem přeprava se rozumí přemístění osoby nebo nákladu z jednoho místa na druhé, zatímco dopravou je samotný proces převezení osoby nebo nákladu dopravním prostředkem. Doprava je tedy nedílnou, ale ne nutně jedinou součástí přepravy. Další součástí můţe být např. balení přepravovaného nákladu. Subjekty tohoto vztahu jsou dopravce a přepravce. Jako přepravce 11

12 je označován objednatel přepravy, chápaný jakoţto smluvní protistrana dopravce. Dopravcem se rozumí osoba provozující dopravní prostředek 4 za účelem přepravy. 2.1 Prameny práva Celistvý základ právní úpravy oblasti přepravy přináší NOZ. Smlouvám souvisejícím s přepravou se věnuje v ustanoveních 2321 aţ 2325 (smlouva o nájmu dopravního prostředku), v 2471 aţ 2482 (zasílatelství), v 2550 aţ 2554 (smlouva o přepravě osob), v 2555 aţ 2577 (smlouva o přepravě věci) s tím, ţe 2578 aţ 2581 jsou ustanovení pro přepravu osob a věci společná, a v 2582 aţ 2585 (smlouva o provozu dopravního prostředku). Zákon jasně nepředepisuje formu smlouvy o přepravě věci a smlouvy zasílatelské, tedy pro uzavření postačí forma ústní. 5 Nicméně ohledně smlouvy zasílatelské platí, ţe není-li uzavřena v písemné formě, má zasílatel právo ţádat doručení zasílatelského příkazu. 6 Relevantní bude i úprava vztahující se k jednotlivým formám dopravy, čili zákony o silniční dopravě (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 64/2014 Sb.), o vnitrozemské plavbě (zákon č. 187/2014 Sb., novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů), o námořní plavbě (z. č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění 64/2014 Sb.), o civilním letectví (zákon č. 127/2014 Sb. novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví) nebo o drahách (zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění 64/2014 Sb.). Ze sekundárních normativních právních aktů lze zmínit nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou dráţní nákladní dopravu a nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou dráţní a silniční osobní dopravu. Velmi důleţitou roli hrají při přepravě přepravní řády. Jsou to podzákonné právní předpisy, které provádí podrobnější úpravu přepravy neţ obecněji pojatá ustanovení uvedená v NOZ. Přepravní řády se tedy na rozdíl od NOZ vztahují k jednotlivým druhům přepravy, přičemţ 4 BRINKE, Josef. Úvod do geografie dopravy. Praha: Karolinum, ISBN definuje dopravní prostředky jako soubor pohyblivých zařízení (automobilů, lodí, letadel apod.), jimiţ se uskutečňuje přeprava; dopravní zařízení představují technické objekty slouţící dopravě a spojům (nádraţí, letiště apod.) 5 viz 559 OZ: Kaţdý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem. 6 viz 2472 OZ 12

13 doplňují obecná ustanovení NOZ v místech, kde na ně odkazuje. Jejich uţití je typické hlavně pro přepravu osob. 7 Význam měly přepravní řády i v předcházející právní úpravě. V současnosti se s nimi ale také setkáme, např. v 2581 odst. 2 NOZ: Přepravní řády mohou v odůvodněných případech stanovit pro vyzvednutí některých zavazadel a zásilek kratší lhůtu k jejich vyzvednutí, zejména jedná-li se o věci nebezpečné povahy nebo o věci, které se rychle kazí. Termín se v současnosti zaţil i pro označení smluvních přepravních podmínek, které vydává dopravce. V případě přepravy osob se aktem nastoupením do dopravního prostředku s platným jízdním dokladem souhlasí s přepravními podmínkami a zároveň se uzavírá přepravní smlouva. Donedávna česká právní obec pracovala se silničním a leteckým přepravním řádem, tj. vyhláškou č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu a vyhláškou č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu. Přijetí NOZ nicméně oba tyto právní předpisy zrušilo. Vzhledem k rozvoji celosvětového obchodu není moţné opomenout ani mezinárodní úmluvy; podstatný pramen přepravního práva. Právě proto je bude práce analyzovat později a podrobněji. V následujících podkapitolách jsou stručně popsány jednotlivé druhy smluv slouţících k zajišťování přepravy dle NOZ s výjimkou smlouvy o přepravě věci, které bude dále věnováno více pozornosti. 2.2 Smlouvy související s přepravou Smlouva o nájmu dopravního prostředku Touto smlouvou se pronajímatel dle 2321 NOZ zavazuje nájemci přenechat dopravní prostředek na určitou dobu k uţívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné, čili úplatu. 7 Např. výňatek z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., přepravní řád dostupný na adrese 13

14 Tento druh smlouvy byly dle občanského zákoníku smluvní strany povinny uzavřít v písemné formě. Platná právní úprava tuto podmínku ruší a současně stanoví práva nájemce pro případ, ţe dopravní prostředek není způsobilý; můţe odmítnout dopravní prostředek převzít, nebo jej vrátit, zjistí-li nezpůsobilost dodatečně. Také v tomto případě můţe např. ţádat odstranění vady nebo zrušení smlouvy. 8 Smlouva musí obsahovat uvedení smluvních stran, závazek pronajímatele o přenechání dopravního prostředku nájemci spolu s příslušnými doklady, závazek nájemce zaplatit úplatu, sjednání dočasného uţívání a určení dopravního prostředku. Povinností nájemce je udrţovat dopravní prostředek v původním stavu a platit nájemné. Platba obvykle proběhne po ukončení uţívání prostředku, ale pokud je nájem ujednán na dobu delší neţ tři měsíce, platí nájemné ke konci kaţdého kalendářního měsíce. 9 Povinnost pojištění dopravního prostředku nese nájemce pouze v případě, stanoví-li to smlouva Zasílatelství V případě zasílatelské smlouvy se zasílatel dle 2471 NOZ zavazuje příkazci obstarat vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky z určitého místa do jiného určitého místa, případně provést úkony s přepravou související. Příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu. Zasílatel můţe uţít k obstarání přepravy tzv. mezizasílatele. Mezi jeho další práva patří dle 2477 odst. 2 NOZ prodání zásilky, hrozí-li ji podstatná škoda a není-li čas vyţádat si pokyny příkazce 10, právo ţádat, aby mu příkazce doručil zasílatelský příkaz, pokud nebyla smlouva uzavřena písemnou formou. Také mu k zásilce během přepravy vzniká zástavní právo k případnému zajištění dluhů příkazce. Mezi zasílatelovy povinnosti naopak patří náhrada škody, která vznikla na převzaté zásilce při obstarávání přepravy. Příkazce má povinnost zaplatit zasílateli za jeho sluţby, přičemţ tato odměna je přiměřená, nebyla-li její výše ujednána. Dále musí zasílateli poskytnout správné údaje o obsahu zásilky 8 viz 2322 odst. 3 NOZ 9 viz 2324 NOZ odst. 2 NOZ dále odkazuje na 2126 a 2127 OZ o svépomocném prodeji spadajícím pod oddíl o koupi 14

15 a dalších skutečnostech s ní spojené, v opačném případě hradí škodu, která zasílateli tímto porušením vznikne. Platná právní úprava se recipuje z ObchZ dílčí změnou: Věděl-li příjemce zásilky o pohledávce zasílatele ze zasílatelské smlouvy vůči příkazci, anebo musel-li o ní vědět, stává se přijetím zásilky ručitelem za tuto pohledávku Smlouva o přepravě osob Dle 2550 NOZ se danou smlouvou rozumí smlouva o přepravě osoby, při níţ se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné. Smlouva o přepravě osob především ukládá povinnosti dopravci např. aby se při přepravě postaral o bezpečnost a pohodlí cestujícího, aby přepravil zavazadlo společně s cestujícím nebo odděleně a aby dbal na to, ţe zavazadlo musí být dopraveno na místo určení nejpozději ve stejnou dobu jako cestující, je-li přepravováno odděleně. Odpovědnost dopravce vyplývá z neuskutečnění přepravy včas. V rámci pravidelné přepravy osob stanoví práva cestujícího přepravní řády, při nepravidelné nahradí dopravce škodu, přičemţ podmínky a rozsah náhrady opět stanoví přepravní řády. Vznikne-li cestujícímu za přepravy újma na zdraví nebo škoda na zavazadle či věci přepravované spolu s ním, nahradí ji dopravce podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravních prostředků. V případě škody na zavazadle přepravovaném odděleně dopravce nahradí škodu podle ustanovení o náhradě škody při přepravě věci. 12 Cestujícího se týká 2553 odst. 3 NOZ, v němţ stojí, ţe musí cestující uplatnit práva vzniklá z 2553 odst. 1 a 2 NOZ bez zbytečného odkladu. Neučiní-li tak nejpozději do šesti měsíců, soud je nepřizná, namítne-li dopravce, ţe právo nebylo uplatněno včas. 11 viz 2479 NOZ 12 Dle 764 občanského zákoníku dopravce odpovídal podle ustanovení o odpovědnosti při přepravě nákladní 15

16 2.2.4 Smlouva o provozu dopravního prostředku Podle 2582 NOZ se při uzavření této smlouvy poskytovatel provozu dopravního prostředku zavazuje přepravit zásilku dle objednávky a k tomu účelu provést jednu či více předem určených cest dle určení objednavatele za úplatu. Je zároveň povinen zabezpečit způsobilost dopravního prostředku k cestám, které jsou předmětem smlouvy. Podstatné části smlouvy tvoří určení smluvních stran, dopravního prostředku a provozu (cesty nebo doby k jejímu vykonání), dále i závazek poskytovatele k přepravě nákladu a závazek k úplatě osobě, která si přepravu objednala. Tato smlouva nachází vyuţití zvláště v mezinárodních vztazích, ale i v tuzemsku. Platí pro všechny druhy vozidla. V námořní a letecké dopravě je tato smlouva označována jako charter. 2.3Rozdíl mezi smlouvou o přepravě věci a smlouvou zasílatelskou Při přepravě věci je nutné uvědomit si práva a povinnosti spojená se smlouvou o přepravě věci a smlouvou zasílatelskou před tím, neţ bude jedna ze smluv uzavřena, protoţe mezi nimi můţeme najít významné rozdíly. Pro velké spediční firmy je obvyklé, ţe vydávají své vlastní všeobecné obchodní podmínky, 13 ale takové samozřejmě nesmí být v rozporu s kogentními ustanoveními účinné právní úpravy ani s mezinárodními úmluvami týkajícími se přepravy. Obecně platí, ţe předá-li příkazce (objednavatel budoucí přepravy či odesílatel) přepravu k jejímu obstarání (zajištění) zasílateli, nejde mezi nimi o přepravní smlouvu, ale zjevně o smlouvu zasílatelskou. Případná odpovědnost zasílatele pak - aţ na níţe uvedené výjimky vychází z jeho pozice jako zprostředkovatele (zde komisionáře) přepravy, a proto pro ni nelze pouţít ustanovení vyplývající z přepravní smlouvy Např. Svaz spedice a logistiky České republiky, pro které je standardem pouţívání Všeobecných zasílatelských podmínek. 14 PERNICA, Petr aj. Doprava a zasílatelství, Praha: ASPI Publishing, ISBN , str. 351,

17 Je tedy třeba pečlivě rozlišovat, zdali se zasílatel zavazuje přepravu věci obstarat, nebo zdali se zavazuje věc přepravit. Tato terminologie rozhoduje o tom, jestli smluvní strany uzavírají smlouvu zasílatelskou (obstarání přepravy), anebo smlouvu o přepravě věci (přeprava věci). Z řečeného plyne, ţe zasílatelská smlouva je typem smlouvy komisionářské. 15 Souvislost mezi smlouvami dosvědčuje i odkaz v 2482 NOZ na pouţití ustanovení o komisi, kterými se zabývá 2455 aţ 2470 NOZ. Tento závěr plyne téţ z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 488/2010 ze dne , jehoţ právní věta zní: Zatímco smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje za úplatu přepravit věc (zásilku), smlouva zasílatelská je druhem smlouvy komisionářské a touto smlouvou se zasílatel zavazuje nikoliv přepravit věc, ale obstarat přepravu věci. Jde tedy o typ smlouvy obstaravatelské. Dalším rozdílem, který bude pro přepravu v praxi podstatný, je, ţe zasílatel příkazci neodpovídá za škodu vzniklou na zásilce během její přepravy, ale pouze za škodu vzniklou v rámci obstarávání přepravy, tedy např. za výběr osoby, která přepravu následně uskuteční. 3. Smlouva o přepravě věci Smlouva o přepravě věci je v současnosti vymezena v 2555 odst. 1 NOZ následujícím způsobem: Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, ţe přepraví věc jako zásilku z místa odeslání do místa určení, a odesílatel se zavazuje zaplatit dopravci přepravné. Pro smlouvu o přepravě věci se v praxi většinou pouţívá pojem přepravní smlouva. 3.1 Uzavření smlouvy O uzavření smlouvy pojednávají 1731 aţ 1745 NOZ. Jedná se o obecnou úpravu uzavírání smluv a tento výklad lze pouţít i na smlouvu o přepravě věci. 15 viz 2455 OZ: Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záleţitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu. 17

18 Prvním krokem k vzniku smlouvy je návrh na uzavření smlouvy. Ten je od 1731 NOZ označováni jako nabídka, proto vyuţijme tohoto pojmu. Z nabídky musí být zřejmý úmysl navrhovatele určitou smlouvu uzavřít. Aby se jednalo o nabídku, musí obsahovat podstatné náleţitosti smlouvy tak, aby mohla být uzavřena jednoduchým a nepodmíněným přijetím, pokud z ní plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán. Jak jiţ bylo poznamenáno dříve, návrh na uzavření smlouvy o přepravě věci můţe mít ústní i písemnou formu. V prvním případě je, ale sloţité cokoli prokázat, došlo-li by ke sporu. Jestliţe bude nabídka učiněna ústně, musí být přijata bezodkladně, ledaţe z jejího obsahu či okolností, za nichţ se stala, plyne něco jiného. To samé platí i pro písemnou nabídku, pokud byla předloţena přítomné osobě. Pokud byla učiněna směrem k osobě nepřítomné, musí být přijata ve lhůtě, která je určena nabídkou. Rozlišujeme dva druhy nabídky: odvolatelnou a neodvolatelnou. Rozdělení má význam, pokud dochází ke zrušení či odvolání nabídky, kdy zrušit lze oba druhy nabídky NOZ stanoví, ţe zrušit neodvolatelnou nabídku lze v případě, pokud zrušovací projev dojde druhé straně současně s nebo před doručením nabídky. Odvolat lze pouze nabídku odvolatelnou. I to má však svá specifika, např. nemůţeme odvolat odvolatelnou nabídku ve lhůtě určené pro její přijetí, pakliţe si toto právo nevyhradíme. Odvolání musí bezpodmínečně proběhnout před tím, neţ druhá strana odeslala přijetí nabídky. Nabídka zaniká účinností jejího odmítnutí, případně smrtí či omezením svéprávnosti 16 jedné ze smluvních stran, pokud je to z nabídky či povahy a účelu uzavírané smlouvy zřejmé. Nabídka je přijata, pokud osoba, které je učiněna, s nabídkou včas projeví souhlas. Jestliţe odpověď obsahuje dodatky nebo jiné změny, původní nabídka je povaţována za odmítnutou a je nahrazena nabídkou novou. Dodatky neměnící významně smlouvu jsou ale přípustné a povaţují se za akt přijetí, neohradí-li se proti nim bez zbytečného odkladu navrhovatel. Ten můţe všem změnám předejít tím, ţe přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem vyloučí. Nabídka se povaţuje za přijatou i v případech pozdního přijetí, pokud navrhovatel uzná, ţe přijetí povaţuje za včasné. Nabídku lze přijmout dokonce i jednáním, tzv. konkludentní způsob uzavření smlouvy, z něhoţ přijetí plyne. Přijetí nabídky je účinné v okamţiku, kdy 16 dle 16 NOZ se svéprávnosti, tedy způsobilosti právně jednat, nikdo nemůţe vzdát 18

19 k jednání došlo, bylo-li provedeno včas. V takovém případě je uzavřena smlouva, neboť: Smlouva je uzavřena okamţikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti Subjekty smlouvy V jiţ uzavřené smlouvě o přepravě věci vystupují následující subjekty: příjemce, čili adresát zásilky, dopravce, osoba uskutečňující přepravu, a odesílatel, zpravidla osoba objednávající přepravu. Objednavatelem přepravy můţe být za jistých okolností i příkazce, subjekt zasílatelské smlouvy, který jedná jakoţto zástupce odesílatele. Podobně můţe dopravce svěřit proces přepravy zásilky jinému dopravci. V takovém případě se původní dopravce nazývá smluvní a dopravce fyzicky přepravující zásilku se označuje dopravce skutečný. 18 Vyuţít lze sluţeb aţ několika skutečných dopravců po sobě. Na tomto místě vyvstává otázka, kdo odpovídá za závazky vyplývající z přepravní smlouvy. Odpověď nalezneme v 2579 NOZ: Spojí-li se k provedení přepravy několik dopravců, mohou přepravní řády stanovit, který z dopravců a za jakých podmínek za přepravu odpovídá. Vyskytují se i případy, kdy je zásilka přepravována několika dopravci as kaţdým z nich je uzavírána samostatná smlouva Dopravce Dopravce je podle zákona o silniční dopravě fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu. Závazkem dopravce vyplývajícím ze smlouvy o přepravě věci je přepravení věci z místa odeslání do místa určení. Mezi jeho další povinnosti patří potvrdit odesílateli na jeho ţádost NOZ 18 PERNICA, Petr aj. Doprava a zasílatelství, Praha: ASPI Publishing, ISBN , str Prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Smlouva zasílatelská, smlouva o přepravě věci, smlouva o provozu dopravního prostředku. In: Oficiální stránky odborného právnického časopisu české advokacie [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 převzetí zásilky. Takovéto potvrzení musí mít písemnou formu. Dopravce je dále povinen respektovat během přepravování pokyny objednavatele, případně na jeho ţádost přepravu přerušit. Stane-li se to, musí však dopravci nahradit uţ vynaloţené náklady. Jinak je dopravce povinen zásilku doručit, pokud zná příjemce přepravované zásilky. Jestliţe je ve smlouvě stanoveno, ţe dopravce musí před vydáním zásilky uskutečnit inkasní úkony, pouţijí se dle 2560 odst. 2 NOZ přiměřeně ustanovení o dokumentárním inkasu. 20 Dopravce musí dle 2558 OZ provést přepravu do místa určení s odbornou péčí a v ujednané době, a nebyla-li ujednána, tak bez zbytečného odkladu. Odborná péče je zmíněna v 5 odst. 1 NOZ, v níţ se u příslušníka určitého povolání předpokládá vyšší neţ průměrná úroveň znalostí, která je s jeho pozicí spojena. 21 Takto zkušeným dopravcem můţe být podnikatel podnikající na základě koncesované ţivnosti, např. provozovatel taxisluţby. Mezi základní dopravcova práva patří především právo na zisk přepravného a zástavní právo k zajištění dluhu, přičemţ jeho zástavní právo má přednost před ostatními zástavními právy, pokud je jimi zásilka zatíţena. Také má právo zásilku na účet odesílatele prodat, hrozí-li bezprostřední hrozba škody na zásilce, a není-li čas počkat na pokyny odesílatele. Uţívaným právem je moţnost vydat vlastní smluvní přepravní podmínky, např. k stanovení poţadovaného tarifu Odesílatel Odesílatel je osoba uzavírající s dopravcem přepravní smlouvu dle 2555 NOZ. Jinak řečeno, odesílatelem je fyzická či právnická osoba, která posílá zásilku příjemci, a to osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odesílatel zpravidla bývá i vlastník movité věci, jíţ se smlouva týká, ale nemusí jím být. Odesílatelem můţe být v určitých případech i dopravce, za podmínky, ţe vyuţívá sluţeb jiného, skutečného, dopravce. Stejně jako dopravce, i odesílatel má povinnost potvrdit dopravci na jeho ţádost objednávku přepravy. Forma potvrzení musí být bez výjimky písemná. Další povinností odesílatele je poskytnout dopravci údaje o obsahu zásilky a jeho povaze, aby mohl dopravce přepravu 20 viz 2699 NOZ: Při dokumentárním inkasu se obstaravatel inkasa vůči příkazci zavazuje vydat třetí osobě dokumenty, zaplatí-li tato osoba proti vydání dokumentů určitou peněţní částku, nebo provést před vydáním dokumentů jiný inkasní úkon, a příkazce se zavazuje zaplatit obstaravateli inkasa odměnu. 21 Jedna z obecně právních zásad ochraňující slabší stranu 20

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ÚPRAVA MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVY ZBOŽÍ Zpracoval: Vedoucí práce: Adam Joza JUDr. Ing. Bohumil Poláček,

Více

Prodlení dlužníka a jeho následky

Prodlení dlužníka a jeho následky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Prodlení dlužníka a jeho následky Bakalářská práce Autor: Michaela Holubíková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka Palermová

Více

Management pohledávek v praxi

Management pohledávek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D.

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD MALOOBCHOD - ZÁSILKOVÝ A PŘÍMÝ PRODEJ Pro Hospodářskou komoru

Více

Běžný účet jako institut obchodního práva

Běžný účet jako institut obchodního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Běžný účet jako institut obchodního práva Bakalářská práce Autor: Ivana Tomanová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě Ondřej Hanáček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce, na téma Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboţí

Více

Způsoby nabývání vlastnictví

Způsoby nabývání vlastnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Způsoby nabývání vlastnictví Bakalářská práce Autor: Lucie Brabcová právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

Právní úprava změn a jejich zápisů do OR

Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bakalářská práce Autor: Petra Voglová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Kristýna

Více

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě (Bakalářská práce) Přerov 2011 Petr Baraňák 1 2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská

Více

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta )

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Barbora Tichá 2009/2010

Více

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bakalářská práce Autor: Stanislava Bečvářová Právní administrativa

Více

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Spotřebitelské úvěry Bakalářská práce Autor: Pavla Berežná Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Havlíčková. Praha červen, 2009

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

Zadávání veřejných zakázek v praxi

Zadávání veřejných zakázek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha katedra Práva Zadávání veřejných zakázek v praxi Bakalářská práce Autor: Josef Skokan Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr., Šárka Palermová

Více

Lhůty dle daňového řádu

Lhůty dle daňového řádu Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ondřej Popelka Lhůty dle daňového řádu Bakalářská práce Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Lhůty dle daňového řádu vypracoval samostatně

Více

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma:

Více

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY INTERNAL

Více

Výživné neprovdané matky

Výživné neprovdané matky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Výživné neprovdané matky Bakalářská práce Autor: Petra Tauchenová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina

Více

TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic

TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic Diplomová práce Vedoucí

Více

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Živnostenské podnikání Bakalářská práce Autor: Josef Žebera Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Miluše Kalinová, Ph.D. Praha

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Karolína Růžičková Právní úprava regresních nároků v soukromoprávním pojištění Diplomová práce Olomouc 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

Klára Hladíková. Bankovní tajemství a jeho právní aspekty

Klára Hladíková. Bankovní tajemství a jeho právní aspekty Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Klára Hladíková Bankovní tajemství a jeho právní aspekty Diplomová práce Olomouc 2012 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Bankovní tajemství a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem

Více

Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění

Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění Bakalářská práce Autor: Radka Štofirová Bankovní management,

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Zápis do obchodního rejstříku (Zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku) Bakalářská práce Autor: Irena Ukušová Právní administrativa

Více

Finanční majetek podniku

Finanční majetek podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční majetek podniku Diplomová práce Autor: Eva Doležalová Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce:

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Právo a finance Katedra obchodního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚVĚROVÁ SMLOUVA ONDŘEJ SÝKORA 2010/2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Úvěrová smlouva zpracoval

Více