Smlouvy o přepravě věci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouvy o přepravě věci"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouvy o přepravě věci Bakalářská práce Autor: Anna Juráňová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Michal Mědílek Praha Duben, 2015

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích dne Podpis

3 Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucímu bakalářské práce JUDr. Michalovi Mědílkovi za odborné vedení práce, podporu a trpělivost při jejím vytváření, za poskytnutí zapůjčené literatury a dalších materiálů k tomuto tématu se vztahujících, moţnost konzultací a osobních setkání za účelem diskuze o řešeném problému. Ráda bych poděkovala také své rodině, všem blízkým a přátelům, kteří mě při vytváření této práce podpořili, bez jejich pomoci by nebylo moţné práci dokončit.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá přepravou, jejím historickým vývojem a vývojem její právní úpravy s důrazem na současný stav úpravy smlouvy o přepravě věci v České republice. Dále se stručně věnuje mezinárodní přepravě. Cílem bakalářské práce je analýza smlouvy o přepravě věci opírající se o komparaci účinné a předcházející právní úpravy. Klíčová slova Smlouva o přepravě věci, přeprava, doprava, mezinárodní přeprava Annotation This Bachelor Thesis is concerned with carriage, its evolution throughout history and the evolution of its legislation with an emphasis to the present state of the contract for carriage of goods in the Czech Republic. Furthermore, it deals with international carriage. The goal of the thesis is to analyze the contract for carriage of goods based on the comparison of the present and preceding legal regulations. Key words The contract for carriage of goods, carriage, transportation, international carriage

5 Obsah Úvod a cíl práce Historické souvislosti Vzdálená historie přepravy První právní úpravy přepravních poměrů Předcházející právní úprava Obecně o přepravě Prameny práva Smlouvy související s přepravou Smlouva o nájmu dopravního prostředku Zasílatelství Smlouva o přepravě osob Smlouva o provozu dopravního prostředku Rozdíl mezi smlouvou o přepravě věci a smlouvou zasílatelskou Smlouva o přepravě věci Uzavření smlouvy Subjekty smlouvy Dopravce Odesílatel Příjemce Náleţitosti smlouvy Odpovědnost a náhrada škody Přepravní dokumenty Nákladní list Náloţný list Zvláštní druhy přepravy Přeprava odpadu Přeprava zvířat Mezinárodní přeprava Úmluva CMR Nákladní list CMR

6 4.1.2 Smluvní strany Pojištění CMR Dohoda ADR Smluvní strany Ostatní subjekty Srovnání účinných a předcházejících předpisů Změny v české právní úpravě Smluvní právo Změny ve smlouvě o přepravě věci Změny v úpravě mezinárodní přepravy Úmluva CMR Dohoda ADR Shrnutí výsledků a diskuze Závěr 46 Seznam zdrojů. 47 Seznam použitých zkratek..50 6

7 Úvod a cíl práce Cílem mé bakalářské práce je popis právní úpravy přepravních smluv, přesněji řečeno smlouvy o přepravě věci, která je v současné době hojně vyuţívána nejen právnickými, nýbrţ také fyzickými osobami. Práce je rozčleněna do 6 kapitol. První se zabývá historickými souvislostmi přepravy. Výklad se dotkne historického vývoje dopravy a následně se bude věnovat právní úpravě přepravních smluv dle zákona č. 40/1964 Sb a zákona č. 513/1991 Sb., která předcházela té současné (čili zákonu č. 89/2012 Sb.) z důvodu komparace a ilustrace provedených změn. Ve druhé kapitole obecně nastíním přepravní smlouvy a vymezím pojmy k nim potřebné, např. rozdíl mezi smlouvou zasílatelskou a smlouvou o přepravě věci, které mohou neodborné veřejnosti připadat zaměnitelné. Třetí kapitola představuje základ celé práce. V ní se budu podrobně věnovat smlouvě o přepravě věci a vším, co s ní souvisí, tzn. základním ustanovením, smluvním stranám a jejich odpovědnostem, náhradě škody či dokumentům vztahujícím se ke smlouvě o přepravě věci. Čtvrtá kapitola stručně pojednává o tom, co se rozumí pod pojmy mezinárodní přeprava, smlouvy k zajišťování mezinárodní přepravy, co je Úmluva CMR a dohoda ADR, a jakými smlouvami je vázána Česká republika v případě mezinárodní přepravy. Následující část je zaměřena praktičtěji, vyuţívá vymezených pojmů a popisu smlouvy o přepravě věci k porovnání jejích pravidel a ustanovení s normami, které platily ve staré úpravě. Doloţeny jsou i změny v obecných principech vázajících se ke smluvnímu právu. Poslední oddíl tyto poznatky shrnuje. 7

8 1. Historické souvislosti 1.1 Vzdálená historie přepravy Dopravování sebe samých a věcí movitých z jednoho místa na druhé si vydobylo podstatnou roli jiţ v počátcích lidské civilizace. V pravěku se kočovalo z důvodu zachování vlastní existence, např. kvůli nálezu potravy či bezpečného zázemí. Jako pomůcky k přepravě nákladu lidem slouţily saně a nosítka. Zásadní přelom v dopravě představoval vynález kola, který se datuje do období 5000 let př. n. l. Nejstarší známé kolo bylo objeveno v Mezopotámii. Jedná se o piktograf znázorňující saně opatřené koly a předpokládá se, ţe pochází zhruba z doby 3500 let př. n. l. Kolo později vedlo k sestrojení vozu, nejprve dvoukolového, spjatého především s egyptskou kulturou, a později čtyřkolového. Ve starověku se s postupným rozvojem civilizací a zabezpečením základních potřeb rozmohl obchod, a to mnohdy dálkový, který se bezpochyby stal hnacím motorem pro rozvoj přepravy. Vznikaly dlouhé obchodní stezky spojující Středozemí s Asií, dokonce aţ dalekou Čínou. Hojně se vyuţívala také vodní přeprava (vory a kanoe postupem času nahradily plachetnice), protoţe všechny významné mocnosti starověku měly přímý přístup k moři. A právě s námořní dopravou, jmenovitě dopravou starověkého Říma, se pojí historicky první právní úpravy související s přepravou. Římané sice neznali smlouvu o přepravě osob nebo nákladu jako zvláštní smluvní typ, ale provozovali přepravu prostřednictvím smluv o nájmu nebo o dílo. Skutečnou právní úpravou v oblasti přepravy nákladu byl Lex Rhodia de iactu, rhódský zákon o vyhozeném zboţí. Řešil úhradu škody vzniklé záměrným svrţením části nákladu lodi do moře za účelem záchrany lodi. Cílem právní kodifikace bylo navození takového stavu, který by umoţňoval adekvátní kompenzaci všeho, co bylo obětováno pro všechny. 1 Za zničení zboţí odpovídal poškozeným vlastníkům kapitán lodi, mohl ovšem ţádat o poměrné přispění k uhrazení vzniklé škody ty, jejichţ zboţí bylo dovezeno na místo určení v pořádku. Ve středověku byl princip společné havárie převzat a dále uplatňován. V 19. století byly zvyklosti zpracovány do tzv. York-Antverpských pravidel a s drobnými úpravami se pouţívají dodnes. 1 MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ, Alexej SATO aj. Mezinárodní obchodní operace. 6., akt. a dopl. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN , str

9 Ve středověku doprava stagnovala. V českých zemích se v období středověku hlavně udrţovaly a upravovaly stezky. Nařízení z roku 1361 uvádělo, ţe se musí vymýtit obě strany silnic z důvodu přehlednosti a jako ochrana proti moţným přepadením. Následovaly další právní úpravy, ale stav cest se příliš nelepšil, protoţe se málo udrţovaly a nařízení mnohdy nedodrţovaly. Zlepšení přineslo aţ panování Marie Terezie a Josefa II. v 18. století, kteří nařídili budování říšských silnic. Jiţ v 15. století se rozmáhalo také formanství, které se zabývalo nájemní dopravou. Pro přepravu osob slouţily tzv. kotčí vozy, zatímco pro dálkovou dopravu nákladů se pouţívalo vozů formanských, které byly pro zvýšení bezpečnosti vybaveny brzdami. Přeprava výrazně nabyla na významu po vypuknutí průmyslové revoluce. Nově bylo třeba dováţet suroviny do vznikajících továren a vyváţet z nich zhotovené výrobky. Doprava se týkala především uhlí, ale také pracovníků. Centralizace mnoţství pracovních míst také zvyšovala potřebu dopravy v nově vznikajících velkých městech. Tu zajišťovaly nájemní kočáry, fiakry, podobné menším droţkám. Poprvé se objevily v Paříţi a posléze se rozšířily po celé Evropě. Stále se však nejednalo o druh veřejné dopravy, nýbrţ pouze o nájem. Skutečné počátky městské hromadné dopravy můţeme spatřit aţ v omnibusech 2 s jejich předem danými trasami a jízdními řády. Další milník spojený s průmyslovou revolucí představují první parní lokomotivy. 1.2 První právní úpravy přepravních poměrů V moderním světě tedy vzrostl význam přepravy. Znásobil se počet dopravních prostředků a mnoţství dopravovaného zboţí a osob, coţ vedlo k potřebě smluv týkajících se výhradně oblasti dopravy. První výslovnou úpravu smlouvy o přepravě byl Code Civil, nazývaný Napoleonův občanský zákoník, schválený ve Francii roku Uváděl smlouvu dopravní jako podtyp smlouvy o dílo. Úprava se týkala pouze dopravy po souši a ve vnitrozemských vodních cestách. 2 z latinského omnes = všichni 9

10 Následoval Švýcarský obligační kodex z roku V něm byla smlouva o přepravě pro změnu obsaţena jako podtyp smlouvy příkazní. Z pole mezinárodního práva je moţné zmínit Mezinárodní úmluvu o dopravě zboţí po ţeleznicích, známou jako Bernskou úmluvu, uzavřenou ve švýcarském Bernu v roce Doprava musela být provedena na základě přímého nákladního listu, tedy formy cenného papíru, a na předem daných trasách. V Čechách, a ve všech zemích rakouského císařství, vyjímaje země Koruny uherské, platil od 1. června 1811 Všeobecný zákoník občanský (ABGB). Neobsahoval ale zvláštní právní úpravu přepravy a stále k řešení těchto úkonů vyuţíval smlouvu nájemní a smlouvu o dílo jako v dříve zmíněných příkladech. Česká přeprava si touto dobou musela vystačit s přepravními řády. První ţelezniční přepravní řád byl vydán roku Ukládal povinnost přepravci dopravit všechny osoby a věci včas, pokud to umoţní dopravní prostředky a nenastanou-li nepředvídané a neodvratitelné důvody pro přerušení dopravy. Dále bylo nutné, aby přepravce vydal jízdní řád, ceník a smluvní podmínky. Přepravou věci se specificky zabývala smlouva nákladní v Obchodním zákoníku z roku 1863 (AHGB), který se jako první výrazněji dotýkal oblasti obchodního práva na českém území. Smlouva upravovala dopravu nákladu za úplatu, a to po souši a pouze ve vnitrozemských vodách. Zvláštním oddílem nákladní smlouvy byla ustanovení o nákladě ţelezniční. Téměř o sto let později, roku 1950, nahradil v Československu stávající Všeobecný zákoník občanský tzv. Střední občanský zákoník. Pramenil z potřeby přepracovat a kodifikovat současně celý právní řád. To se odehrálo během dvou let, proto je toto období někdy nazýváno právnická dvouletka. 3 Zákoník obsahoval stručnou úpravu smlouvy nákladní a zasílatelské, ale nikoli smlouvy o přepravě osob, která se nadále řídila přepravními řády. Kromě jiţ zmíněného ţelezničního byly vydány i řády letecké a silniční. 3 Právnická dvouletka. In: Tomáš Pecina. Iuridictum: encyklopedie o právu [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 1.3Předcházející právní úprava Současné podobě přepravních smluv předcházela právní úprava dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ ). SOZ nabyl účinnosti roku 1964 a platil skoro 50 let, ObchZ z roku 1992 platil 22 let. Dne byly oba právní předpisy nahrazeny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Občanský zákoník procházel v průběhu let značným vývojem. Jeho znění výrazně proměnila novelizace na počátku 90. let, např. zákon č. 509/1991 Sb., zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. Jistá odvětví soukromého práva dále upravoval např. zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb., později nahrazen zákonem č. 262/2006 Sb.), zákon o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.) a pro přepravu podstatný ObchZ. Občanský zákoník obsahoval stručnou úpravu smlouvy o přepravě nákladu ( ) a osob ( ). Vymezení obou smluv doplňovala Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě ( 772a 773). ObchZ se pro změnu zabýval smlouvou zasílatelskou ( ) a smlouvou o přepravě věci ( ). 2. Obecně o přepravě Význam přepravy v moderním světě vzrostl jako asi nikdy dříve. Znásobil se počet prostředků a mnoţství dopravovaného zboţí a osob, coţ vedlo k faktu, ţe smlouvy týkající se oblasti dopravy se zařadily mezi nejrozšířenější a nejobvyklejší. Před podrobnějším popisem jednotlivých předpisů se zastavme u rozdílu mezi pojmy doprava a přeprava. Oba se v běţné mluvě zaměňují, ale z právního hlediska by se měly rozlišovat. Slovem přeprava se rozumí přemístění osoby nebo nákladu z jednoho místa na druhé, zatímco dopravou je samotný proces převezení osoby nebo nákladu dopravním prostředkem. Doprava je tedy nedílnou, ale ne nutně jedinou součástí přepravy. Další součástí můţe být např. balení přepravovaného nákladu. Subjekty tohoto vztahu jsou dopravce a přepravce. Jako přepravce 11

12 je označován objednatel přepravy, chápaný jakoţto smluvní protistrana dopravce. Dopravcem se rozumí osoba provozující dopravní prostředek 4 za účelem přepravy. 2.1 Prameny práva Celistvý základ právní úpravy oblasti přepravy přináší NOZ. Smlouvám souvisejícím s přepravou se věnuje v ustanoveních 2321 aţ 2325 (smlouva o nájmu dopravního prostředku), v 2471 aţ 2482 (zasílatelství), v 2550 aţ 2554 (smlouva o přepravě osob), v 2555 aţ 2577 (smlouva o přepravě věci) s tím, ţe 2578 aţ 2581 jsou ustanovení pro přepravu osob a věci společná, a v 2582 aţ 2585 (smlouva o provozu dopravního prostředku). Zákon jasně nepředepisuje formu smlouvy o přepravě věci a smlouvy zasílatelské, tedy pro uzavření postačí forma ústní. 5 Nicméně ohledně smlouvy zasílatelské platí, ţe není-li uzavřena v písemné formě, má zasílatel právo ţádat doručení zasílatelského příkazu. 6 Relevantní bude i úprava vztahující se k jednotlivým formám dopravy, čili zákony o silniční dopravě (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 64/2014 Sb.), o vnitrozemské plavbě (zákon č. 187/2014 Sb., novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů), o námořní plavbě (z. č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění 64/2014 Sb.), o civilním letectví (zákon č. 127/2014 Sb. novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví) nebo o drahách (zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění 64/2014 Sb.). Ze sekundárních normativních právních aktů lze zmínit nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou dráţní nákladní dopravu a nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou dráţní a silniční osobní dopravu. Velmi důleţitou roli hrají při přepravě přepravní řády. Jsou to podzákonné právní předpisy, které provádí podrobnější úpravu přepravy neţ obecněji pojatá ustanovení uvedená v NOZ. Přepravní řády se tedy na rozdíl od NOZ vztahují k jednotlivým druhům přepravy, přičemţ 4 BRINKE, Josef. Úvod do geografie dopravy. Praha: Karolinum, ISBN definuje dopravní prostředky jako soubor pohyblivých zařízení (automobilů, lodí, letadel apod.), jimiţ se uskutečňuje přeprava; dopravní zařízení představují technické objekty slouţící dopravě a spojům (nádraţí, letiště apod.) 5 viz 559 OZ: Kaţdý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem. 6 viz 2472 OZ 12

13 doplňují obecná ustanovení NOZ v místech, kde na ně odkazuje. Jejich uţití je typické hlavně pro přepravu osob. 7 Význam měly přepravní řády i v předcházející právní úpravě. V současnosti se s nimi ale také setkáme, např. v 2581 odst. 2 NOZ: Přepravní řády mohou v odůvodněných případech stanovit pro vyzvednutí některých zavazadel a zásilek kratší lhůtu k jejich vyzvednutí, zejména jedná-li se o věci nebezpečné povahy nebo o věci, které se rychle kazí. Termín se v současnosti zaţil i pro označení smluvních přepravních podmínek, které vydává dopravce. V případě přepravy osob se aktem nastoupením do dopravního prostředku s platným jízdním dokladem souhlasí s přepravními podmínkami a zároveň se uzavírá přepravní smlouva. Donedávna česká právní obec pracovala se silničním a leteckým přepravním řádem, tj. vyhláškou č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu a vyhláškou č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu. Přijetí NOZ nicméně oba tyto právní předpisy zrušilo. Vzhledem k rozvoji celosvětového obchodu není moţné opomenout ani mezinárodní úmluvy; podstatný pramen přepravního práva. Právě proto je bude práce analyzovat později a podrobněji. V následujících podkapitolách jsou stručně popsány jednotlivé druhy smluv slouţících k zajišťování přepravy dle NOZ s výjimkou smlouvy o přepravě věci, které bude dále věnováno více pozornosti. 2.2 Smlouvy související s přepravou Smlouva o nájmu dopravního prostředku Touto smlouvou se pronajímatel dle 2321 NOZ zavazuje nájemci přenechat dopravní prostředek na určitou dobu k uţívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné, čili úplatu. 7 Např. výňatek z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., přepravní řád dostupný na adrese 13

14 Tento druh smlouvy byly dle občanského zákoníku smluvní strany povinny uzavřít v písemné formě. Platná právní úprava tuto podmínku ruší a současně stanoví práva nájemce pro případ, ţe dopravní prostředek není způsobilý; můţe odmítnout dopravní prostředek převzít, nebo jej vrátit, zjistí-li nezpůsobilost dodatečně. Také v tomto případě můţe např. ţádat odstranění vady nebo zrušení smlouvy. 8 Smlouva musí obsahovat uvedení smluvních stran, závazek pronajímatele o přenechání dopravního prostředku nájemci spolu s příslušnými doklady, závazek nájemce zaplatit úplatu, sjednání dočasného uţívání a určení dopravního prostředku. Povinností nájemce je udrţovat dopravní prostředek v původním stavu a platit nájemné. Platba obvykle proběhne po ukončení uţívání prostředku, ale pokud je nájem ujednán na dobu delší neţ tři měsíce, platí nájemné ke konci kaţdého kalendářního měsíce. 9 Povinnost pojištění dopravního prostředku nese nájemce pouze v případě, stanoví-li to smlouva Zasílatelství V případě zasílatelské smlouvy se zasílatel dle 2471 NOZ zavazuje příkazci obstarat vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky z určitého místa do jiného určitého místa, případně provést úkony s přepravou související. Příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu. Zasílatel můţe uţít k obstarání přepravy tzv. mezizasílatele. Mezi jeho další práva patří dle 2477 odst. 2 NOZ prodání zásilky, hrozí-li ji podstatná škoda a není-li čas vyţádat si pokyny příkazce 10, právo ţádat, aby mu příkazce doručil zasílatelský příkaz, pokud nebyla smlouva uzavřena písemnou formou. Také mu k zásilce během přepravy vzniká zástavní právo k případnému zajištění dluhů příkazce. Mezi zasílatelovy povinnosti naopak patří náhrada škody, která vznikla na převzaté zásilce při obstarávání přepravy. Příkazce má povinnost zaplatit zasílateli za jeho sluţby, přičemţ tato odměna je přiměřená, nebyla-li její výše ujednána. Dále musí zasílateli poskytnout správné údaje o obsahu zásilky 8 viz 2322 odst. 3 NOZ 9 viz 2324 NOZ odst. 2 NOZ dále odkazuje na 2126 a 2127 OZ o svépomocném prodeji spadajícím pod oddíl o koupi 14

15 a dalších skutečnostech s ní spojené, v opačném případě hradí škodu, která zasílateli tímto porušením vznikne. Platná právní úprava se recipuje z ObchZ dílčí změnou: Věděl-li příjemce zásilky o pohledávce zasílatele ze zasílatelské smlouvy vůči příkazci, anebo musel-li o ní vědět, stává se přijetím zásilky ručitelem za tuto pohledávku Smlouva o přepravě osob Dle 2550 NOZ se danou smlouvou rozumí smlouva o přepravě osoby, při níţ se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné. Smlouva o přepravě osob především ukládá povinnosti dopravci např. aby se při přepravě postaral o bezpečnost a pohodlí cestujícího, aby přepravil zavazadlo společně s cestujícím nebo odděleně a aby dbal na to, ţe zavazadlo musí být dopraveno na místo určení nejpozději ve stejnou dobu jako cestující, je-li přepravováno odděleně. Odpovědnost dopravce vyplývá z neuskutečnění přepravy včas. V rámci pravidelné přepravy osob stanoví práva cestujícího přepravní řády, při nepravidelné nahradí dopravce škodu, přičemţ podmínky a rozsah náhrady opět stanoví přepravní řády. Vznikne-li cestujícímu za přepravy újma na zdraví nebo škoda na zavazadle či věci přepravované spolu s ním, nahradí ji dopravce podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravních prostředků. V případě škody na zavazadle přepravovaném odděleně dopravce nahradí škodu podle ustanovení o náhradě škody při přepravě věci. 12 Cestujícího se týká 2553 odst. 3 NOZ, v němţ stojí, ţe musí cestující uplatnit práva vzniklá z 2553 odst. 1 a 2 NOZ bez zbytečného odkladu. Neučiní-li tak nejpozději do šesti měsíců, soud je nepřizná, namítne-li dopravce, ţe právo nebylo uplatněno včas. 11 viz 2479 NOZ 12 Dle 764 občanského zákoníku dopravce odpovídal podle ustanovení o odpovědnosti při přepravě nákladní 15

16 2.2.4 Smlouva o provozu dopravního prostředku Podle 2582 NOZ se při uzavření této smlouvy poskytovatel provozu dopravního prostředku zavazuje přepravit zásilku dle objednávky a k tomu účelu provést jednu či více předem určených cest dle určení objednavatele za úplatu. Je zároveň povinen zabezpečit způsobilost dopravního prostředku k cestám, které jsou předmětem smlouvy. Podstatné části smlouvy tvoří určení smluvních stran, dopravního prostředku a provozu (cesty nebo doby k jejímu vykonání), dále i závazek poskytovatele k přepravě nákladu a závazek k úplatě osobě, která si přepravu objednala. Tato smlouva nachází vyuţití zvláště v mezinárodních vztazích, ale i v tuzemsku. Platí pro všechny druhy vozidla. V námořní a letecké dopravě je tato smlouva označována jako charter. 2.3Rozdíl mezi smlouvou o přepravě věci a smlouvou zasílatelskou Při přepravě věci je nutné uvědomit si práva a povinnosti spojená se smlouvou o přepravě věci a smlouvou zasílatelskou před tím, neţ bude jedna ze smluv uzavřena, protoţe mezi nimi můţeme najít významné rozdíly. Pro velké spediční firmy je obvyklé, ţe vydávají své vlastní všeobecné obchodní podmínky, 13 ale takové samozřejmě nesmí být v rozporu s kogentními ustanoveními účinné právní úpravy ani s mezinárodními úmluvami týkajícími se přepravy. Obecně platí, ţe předá-li příkazce (objednavatel budoucí přepravy či odesílatel) přepravu k jejímu obstarání (zajištění) zasílateli, nejde mezi nimi o přepravní smlouvu, ale zjevně o smlouvu zasílatelskou. Případná odpovědnost zasílatele pak - aţ na níţe uvedené výjimky vychází z jeho pozice jako zprostředkovatele (zde komisionáře) přepravy, a proto pro ni nelze pouţít ustanovení vyplývající z přepravní smlouvy Např. Svaz spedice a logistiky České republiky, pro které je standardem pouţívání Všeobecných zasílatelských podmínek. 14 PERNICA, Petr aj. Doprava a zasílatelství, Praha: ASPI Publishing, ISBN , str. 351,

17 Je tedy třeba pečlivě rozlišovat, zdali se zasílatel zavazuje přepravu věci obstarat, nebo zdali se zavazuje věc přepravit. Tato terminologie rozhoduje o tom, jestli smluvní strany uzavírají smlouvu zasílatelskou (obstarání přepravy), anebo smlouvu o přepravě věci (přeprava věci). Z řečeného plyne, ţe zasílatelská smlouva je typem smlouvy komisionářské. 15 Souvislost mezi smlouvami dosvědčuje i odkaz v 2482 NOZ na pouţití ustanovení o komisi, kterými se zabývá 2455 aţ 2470 NOZ. Tento závěr plyne téţ z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 488/2010 ze dne , jehoţ právní věta zní: Zatímco smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje za úplatu přepravit věc (zásilku), smlouva zasílatelská je druhem smlouvy komisionářské a touto smlouvou se zasílatel zavazuje nikoliv přepravit věc, ale obstarat přepravu věci. Jde tedy o typ smlouvy obstaravatelské. Dalším rozdílem, který bude pro přepravu v praxi podstatný, je, ţe zasílatel příkazci neodpovídá za škodu vzniklou na zásilce během její přepravy, ale pouze za škodu vzniklou v rámci obstarávání přepravy, tedy např. za výběr osoby, která přepravu následně uskuteční. 3. Smlouva o přepravě věci Smlouva o přepravě věci je v současnosti vymezena v 2555 odst. 1 NOZ následujícím způsobem: Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, ţe přepraví věc jako zásilku z místa odeslání do místa určení, a odesílatel se zavazuje zaplatit dopravci přepravné. Pro smlouvu o přepravě věci se v praxi většinou pouţívá pojem přepravní smlouva. 3.1 Uzavření smlouvy O uzavření smlouvy pojednávají 1731 aţ 1745 NOZ. Jedná se o obecnou úpravu uzavírání smluv a tento výklad lze pouţít i na smlouvu o přepravě věci. 15 viz 2455 OZ: Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záleţitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu. 17

18 Prvním krokem k vzniku smlouvy je návrh na uzavření smlouvy. Ten je od 1731 NOZ označováni jako nabídka, proto vyuţijme tohoto pojmu. Z nabídky musí být zřejmý úmysl navrhovatele určitou smlouvu uzavřít. Aby se jednalo o nabídku, musí obsahovat podstatné náleţitosti smlouvy tak, aby mohla být uzavřena jednoduchým a nepodmíněným přijetím, pokud z ní plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán. Jak jiţ bylo poznamenáno dříve, návrh na uzavření smlouvy o přepravě věci můţe mít ústní i písemnou formu. V prvním případě je, ale sloţité cokoli prokázat, došlo-li by ke sporu. Jestliţe bude nabídka učiněna ústně, musí být přijata bezodkladně, ledaţe z jejího obsahu či okolností, za nichţ se stala, plyne něco jiného. To samé platí i pro písemnou nabídku, pokud byla předloţena přítomné osobě. Pokud byla učiněna směrem k osobě nepřítomné, musí být přijata ve lhůtě, která je určena nabídkou. Rozlišujeme dva druhy nabídky: odvolatelnou a neodvolatelnou. Rozdělení má význam, pokud dochází ke zrušení či odvolání nabídky, kdy zrušit lze oba druhy nabídky NOZ stanoví, ţe zrušit neodvolatelnou nabídku lze v případě, pokud zrušovací projev dojde druhé straně současně s nebo před doručením nabídky. Odvolat lze pouze nabídku odvolatelnou. I to má však svá specifika, např. nemůţeme odvolat odvolatelnou nabídku ve lhůtě určené pro její přijetí, pakliţe si toto právo nevyhradíme. Odvolání musí bezpodmínečně proběhnout před tím, neţ druhá strana odeslala přijetí nabídky. Nabídka zaniká účinností jejího odmítnutí, případně smrtí či omezením svéprávnosti 16 jedné ze smluvních stran, pokud je to z nabídky či povahy a účelu uzavírané smlouvy zřejmé. Nabídka je přijata, pokud osoba, které je učiněna, s nabídkou včas projeví souhlas. Jestliţe odpověď obsahuje dodatky nebo jiné změny, původní nabídka je povaţována za odmítnutou a je nahrazena nabídkou novou. Dodatky neměnící významně smlouvu jsou ale přípustné a povaţují se za akt přijetí, neohradí-li se proti nim bez zbytečného odkladu navrhovatel. Ten můţe všem změnám předejít tím, ţe přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem vyloučí. Nabídka se povaţuje za přijatou i v případech pozdního přijetí, pokud navrhovatel uzná, ţe přijetí povaţuje za včasné. Nabídku lze přijmout dokonce i jednáním, tzv. konkludentní způsob uzavření smlouvy, z něhoţ přijetí plyne. Přijetí nabídky je účinné v okamţiku, kdy 16 dle 16 NOZ se svéprávnosti, tedy způsobilosti právně jednat, nikdo nemůţe vzdát 18

19 k jednání došlo, bylo-li provedeno včas. V takovém případě je uzavřena smlouva, neboť: Smlouva je uzavřena okamţikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti Subjekty smlouvy V jiţ uzavřené smlouvě o přepravě věci vystupují následující subjekty: příjemce, čili adresát zásilky, dopravce, osoba uskutečňující přepravu, a odesílatel, zpravidla osoba objednávající přepravu. Objednavatelem přepravy můţe být za jistých okolností i příkazce, subjekt zasílatelské smlouvy, který jedná jakoţto zástupce odesílatele. Podobně můţe dopravce svěřit proces přepravy zásilky jinému dopravci. V takovém případě se původní dopravce nazývá smluvní a dopravce fyzicky přepravující zásilku se označuje dopravce skutečný. 18 Vyuţít lze sluţeb aţ několika skutečných dopravců po sobě. Na tomto místě vyvstává otázka, kdo odpovídá za závazky vyplývající z přepravní smlouvy. Odpověď nalezneme v 2579 NOZ: Spojí-li se k provedení přepravy několik dopravců, mohou přepravní řády stanovit, který z dopravců a za jakých podmínek za přepravu odpovídá. Vyskytují se i případy, kdy je zásilka přepravována několika dopravci as kaţdým z nich je uzavírána samostatná smlouva Dopravce Dopravce je podle zákona o silniční dopravě fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu. Závazkem dopravce vyplývajícím ze smlouvy o přepravě věci je přepravení věci z místa odeslání do místa určení. Mezi jeho další povinnosti patří potvrdit odesílateli na jeho ţádost NOZ 18 PERNICA, Petr aj. Doprava a zasílatelství, Praha: ASPI Publishing, ISBN , str Prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Smlouva zasílatelská, smlouva o přepravě věci, smlouva o provozu dopravního prostředku. In: Oficiální stránky odborného právnického časopisu české advokacie [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 převzetí zásilky. Takovéto potvrzení musí mít písemnou formu. Dopravce je dále povinen respektovat během přepravování pokyny objednavatele, případně na jeho ţádost přepravu přerušit. Stane-li se to, musí však dopravci nahradit uţ vynaloţené náklady. Jinak je dopravce povinen zásilku doručit, pokud zná příjemce přepravované zásilky. Jestliţe je ve smlouvě stanoveno, ţe dopravce musí před vydáním zásilky uskutečnit inkasní úkony, pouţijí se dle 2560 odst. 2 NOZ přiměřeně ustanovení o dokumentárním inkasu. 20 Dopravce musí dle 2558 OZ provést přepravu do místa určení s odbornou péčí a v ujednané době, a nebyla-li ujednána, tak bez zbytečného odkladu. Odborná péče je zmíněna v 5 odst. 1 NOZ, v níţ se u příslušníka určitého povolání předpokládá vyšší neţ průměrná úroveň znalostí, která je s jeho pozicí spojena. 21 Takto zkušeným dopravcem můţe být podnikatel podnikající na základě koncesované ţivnosti, např. provozovatel taxisluţby. Mezi základní dopravcova práva patří především právo na zisk přepravného a zástavní právo k zajištění dluhu, přičemţ jeho zástavní právo má přednost před ostatními zástavními právy, pokud je jimi zásilka zatíţena. Také má právo zásilku na účet odesílatele prodat, hrozí-li bezprostřední hrozba škody na zásilce, a není-li čas počkat na pokyny odesílatele. Uţívaným právem je moţnost vydat vlastní smluvní přepravní podmínky, např. k stanovení poţadovaného tarifu Odesílatel Odesílatel je osoba uzavírající s dopravcem přepravní smlouvu dle 2555 NOZ. Jinak řečeno, odesílatelem je fyzická či právnická osoba, která posílá zásilku příjemci, a to osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odesílatel zpravidla bývá i vlastník movité věci, jíţ se smlouva týká, ale nemusí jím být. Odesílatelem můţe být v určitých případech i dopravce, za podmínky, ţe vyuţívá sluţeb jiného, skutečného, dopravce. Stejně jako dopravce, i odesílatel má povinnost potvrdit dopravci na jeho ţádost objednávku přepravy. Forma potvrzení musí být bez výjimky písemná. Další povinností odesílatele je poskytnout dopravci údaje o obsahu zásilky a jeho povaze, aby mohl dopravce přepravu 20 viz 2699 NOZ: Při dokumentárním inkasu se obstaravatel inkasa vůči příkazci zavazuje vydat třetí osobě dokumenty, zaplatí-li tato osoba proti vydání dokumentů určitou peněţní částku, nebo provést před vydáním dokumentů jiný inkasní úkon, a příkazce se zavazuje zaplatit obstaravateli inkasa odměnu. 21 Jedna z obecně právních zásad ochraňující slabší stranu 20

Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Zasílatelství, přeprava 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního vzdělání nástavbové studium 1.ročník

Více

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ Učební text Smlouvy v dopravě Závazkové vztahy, které vznikají při provozování dopravy, včetně přepravních vztahů upravuje občanský zákoník i obchodní zákoník. Podrobnější

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. A. občanské právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. A. občanské právo NÁKLADNÍ DOPRAVA A. občanské právo 1. Zahrnuje povinnost nahradit jinému újmu také újmu na jmění? a) ne b) nelze odpovědět, pokud není uvedeno, o jaký případ se jedná c) ano, ale jen stanoví-li tak zákon

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Obchodní závazkové vztahy III. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Všeobecné zasílatelské podmínky

Všeobecné zasílatelské podmínky Všeobecné zasílatelské podmínky Tomáš Dvořák V Angreštovně 388 Brandýsek 27341 1. Zasílatel je povinen 1.1.Zasílatel je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně. hospodárně

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY. Všeobecné zasílatelské podmínky

VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY. Všeobecné zasílatelské podmínky VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY 601 odst. 1 Obchodního zákoníku (Zákon č. 513/91 Sb.) definuje zasílatelskou smlouvu takto: Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel příkazci, že mu vlastním jménem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. A. Občanské právo

OSOBNÍ DOPRAVA. A. Občanské právo OSOBNÍ DOPRAVA A. Občanské právo 1. K čemu se zavazuje dopravce smlouvou o přepravě osoby? a) zavazuje se přepravit cestujícího do míst určení b) zavazuje se vydat cestujícímu jízdenku a dodržovat přepravní

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

SSL Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky

SSL Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky SSL Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky Vydání 2005 601 odst. 1 Obch. zák. č. 513/91 Sb. definuje zasílatelskou smlouvu takto: Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Právní důsledky vad, reklamace a spory

Právní důsledky vad, reklamace a spory Právní důsledky vad, reklamace a spory JUDr. David Uhlíř www.lawoffice.cz Vady díla Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě. Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky. Řádné plnění bez

Více

Dílo, přeprava, zájezd, péče o zdraví, kontrolní činnost

Dílo, přeprava, zájezd, péče o zdraví, kontrolní činnost Dílo, přeprava, p zájezd, z péče p e o zdraví,, kontrolní činnost 2521 2661 NOZ Dílo-základní ustanovení 2586 NOZ NOZ nově stanoví povinnost dílo převzít Stanoveno, že zhotovitel zhotovuje dílo na svůj

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Dílo, smlouva o dílo Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Dílo, smlouva o dílo Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Dílo, smlouva o dílo Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Dílo, smlouva o dílo 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního vzdělání nástavbové studium 1.ročník 5.

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 7. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o., IČO : 282 62 239 (dále jen podmínky)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele pramenící ze Smlouvy o dílo se řídí těmito obchodními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

RÁMCOVÁ ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA podle 2471 až 2482 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákony souvisejícími SMLUVNÍ STRANY Raben Logistics Czech s.r.o., se

Více

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Smluvní podmínky společnosti Hausbóty Levněji s.r.o. platné pro pronájem rekreačních motorových lodí na Baťově kanálu jakožto vodní cestě 0. třídy

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN Příloha usnesení č. R-426 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen smlouva ) mezi Městskou částí Praha 15

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 OBSAH Článek Strana A OBECNÁ ČÁST... 2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. IDENTIFIKACE KLIENTA... 2 3. DŮVĚRNOST

Více

rozhodnutí: Odůvodnění:

rozhodnutí: Odůvodnění: Praha 20. března 2013 Čj. ČTÚ-7 673/2013-610/IV. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen správní orgán ), jako správní orgán příslušný podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

E-bulletin dopravního práva

E-bulletin dopravního práva Srpen 2010 3 Vydání E-bulletin dopravního práva Obsah I. Odpovědnost zasílatele rozsah a druhy odpovědnosti II. Nároky (poškozených) třetích osob v souvislosti s přepravou III. Soudní rozhodnutí IV. Příště

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky

Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky Vydání 2014 Svaz spedice a logistiky České republiky jako odborná a zájmová organizace vydává ve smyslu 1751 odst. 3 zákona č. 89/2012

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČESKÉM PRÁVU

PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČESKÉM PRÁVU Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Pavel Poupě PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČESKÉM PRÁVU Diplomová práce Vedoucí diplmové práce: JUDr. Michal Růţička, CSc. Katedra: Ústav

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč 1 Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky) platí pro služby zajišťované firmou Windsurfing Mácháč,

Více