spokojenosti a úspěchů v osobním životě i v podnikání. Z jednání městského zastupitelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spokojenosti a úspěchů v osobním životě i v podnikání. Z jednání městského zastupitelstva"

Transkript

1

2 Vážení spoluobčané, členové městského zastupitelstva a všichni pracovníci městského úřadu vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku s magickým číslem 2000 hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v osobním životě i v podnikání. Z jednání městského zastupitelstva MR vzala na vědomí souhlas přednosty OkÚ v Hradci Králové se jmenováním pí Vítězslavy Klůzové tajemnicí Městského úřadu ve Smiřicích. Na základě její rezignace na funkci členky městské rady a členky městského zastupitelstva prohlásila za nového člena MZ (pozn. na základě výsledku komunálních voleb) p. Pavla Brože zastupitelem se stal po podpisu předepsaného slibu. Vzhledem k rezignaci předsedkyně kontrolní komise jmenovala MR na tuto funkci člena této komise p. Miloslava Koudelku. Současně jmenovala členem finanční komise p. Ladislava Kopáče. Za členku městské rady byla navržena pí Věra Smékalová a MZ ji hlasováním schválilo. MZ schválilo obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 2/99 o udržování čistoty veřejných prostranství, čistoty ovzduší, o chovu zvířat atd. v rozsahu předloženého návrhu. V diskuzi byla zdůrazněna potřeba nejvhodnější formy seznámení občanů s touto vyhláškou. Na základě doporučení MR a s ohledem na současnou situaci společnosti Smiřický hrnec MZ vyslovilo souhlas s vystoupením města z této společnosti.

3 MZ hlasováním revokovalo usnesení MZ ze dne bod č. 6 využití pozemku mezi velkým stadionem a Stanicí technické kontroly. Tento pozemek byl původně určen pro rozšíření sportovní zóny. Podle rozhodnutí z roku 1998 měl být tento pozemek využit na stavební parcely. MZ projednalo a odsouhlasilo na základě předložených znaleckých posudků soudních znalců v oboru vodního hospodářství (ing. Hemerka, ing. Jarolímek, ing. Vašák) rozsah a výši majetku vkládaného městem do a. s. Vodovody a kanalizace Hradec Králové ke dni : - vodovod Smiřice, vodovodní síť na katastru města a podíl na zdrojové části skupinového vodovodu v hodnotě 20, , Kč - kanalizace Smiřice, kanalizační síť na katastru města a podíl na společné čistírně odpadních vod v hodnotě 13, , Kč MZ vyslovilo souhlas s textem prohlášení, kterým město převádí dnem úpisu na a. s. VAK Hradec Králové vlastnická práva k tomuto majetku. MZ souhlasilo i s návrhem smlouvy o zrušení zájmového sdružení ČHS Ekovoda ke dni Důvodem zrušení je vstup všech tří obcí tohoto zájmového sdružení do a. s. VAK Hradec Králové ke dni Pro zajištění autobusové dopravní obslužnosti okresu Hradec Králové je uvažováno se založením obecně prospěšné společnosti měst a obcí. Podmínkou pro případné založení je bezplatný převod majetku státního podniku ČSAD Hradec Králové na tuto společnost v rámci jeho privatizace. S ohledem na změnu systému dotací a uvažované transformace stávajících OkÚ bude v budoucnu v podstatné míře ležet problematika dopravní obslužnosti regionu na obcích a městech. MZ tuto problematiku zvážilo a předběžně souhlasí se vstupem města do takto připravované společnosti. Konečné stanovisko zaujme po schválení stanov a bližších podmínek činnosti společnosti. Pracovní návrh stanov a návrh zakládací smlouvy byl členům zastupitelstva pro informaci předložen. Na základě hlasování MZ odstoupí město od smlouvy dne s firmou Reuter o pronájmu pozemku p. č. 63 o výměře 222 m2 a st. p. 26n o výměře 895 m2. Důvodem odstoupení je neplacení nájemného. MZ projednalo a odsouhlasilo navýšení rozpočtu kapitoly veřejné osvětlení o částku , Kč slavnostní osvětlení Smiřic rok Celková hodnota kapitoly osvětlení tedy činí 1, , Kč. MZ odsouhlasilo v návaznosti na dotace získané od OkÚ Hradec Králové, příjmy z pronájmu veřejných prostranství a VHA ve výši 1, , Kč úpravu rozpočtu města na letošní rok v příjmové i výdajové části. MZ tak rozhodlo podle návrhu vedoucí ekonomického odboru ze dne Příjmová i výdajová část rozpočtu města se upravuje z 39, , Kč na 41, , Kč a rozpočet zůstává rozpočtem vyrovnaným. MZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2000 společně s předloženým seznamem akcí určených k realizaci nad rámec provozních nákladů ve výši 12, , Kč. Příjmy se skládají z hodnot garantovaných a dále z předpokládaných dle praxe předcházejících let. Obdobně je stanovena skladba výdajů. Přebytek hospodaření ve výši 11, , Kč bude převeden do příjmové části. Po této úpravě činí příjmová i výdajová část rozpočtu 40, , Kč a rozpočet se stává rozpočtem vyrovnaným.

4 MR na základě předchozích informací předložila MZ k odsouhlasení návrh smlouvy o spolupráci Smiřic s městem Boguszów Gorce Polsko. Text smlouvy bude odsouhlasen po dokončení jazykových úprav. Obsahem smlouvy mezi oběma městy je vyjádření společné vůle ke spolupráci na úseku kultury, osvěty, propagace, rozvoji turistiky i hospodářského potenciálu. Kromě jiného by se jednalo o vzájemnou informovanost o důležitých výročích, akcích, událostech, účasti na oslavách města, popularizaci obou oblastí organizováním výletů, letních táborů a výměnou školní mládeže. Podepsaná smlouva by přispěla k regionální spolupráci, která by byla podpořena i získáním grantů od EU. Z jednání rady: MR na základě požadavku oddílu Junák Smiřice souhlasí s umístěním vývěsní skříňky na domě města (obchod pí Sluštíkové). Dále poskytla příspěvek na ceny pro cyklistický závod dětí v parku. MR odsouhlasila poskytnutí částky 4 000, Kč pí ing. Rachotové na nezbytnou údržbu zařízení psího útulku, který provozuje na svém dvoře. MR rozhodla o poskytnutí příspěvku sociál. charitativní společnosti pro přestárlé občany Hospic Červený Kostelec ve výši 5 000, Kč. MR rozhodla o úhradě faktury za elektrický otop DDM ve výši ,70 Kč. Úhrada je čerpána v rámci rozpočtu tohoto zařízení. Na základě připomínek občanů se MR zabývala možností pálení ohně ve Smiřicích večer 30. dubna (čarodějnice). Akce by mohla být uskutečněna, pokud se podaří vytipovat vhodné místo. V souladu s požadavkem správního odboru a životního prostředí a po získání dotace z fondu životního prostředí ve výši 80 % nákladů (tj. 390 tis. Kč celkové náklady by činily 487 tis. Kč) souhlasí MR s provedením ozdravění prostoru zámeckého parku v r Město by se na této akci podílelo příspěvkem 97 tis. Kč. MR souhlasí s tím, aby byla na území našeho města koordinovaně s ostatními subjekty provedena deratizace. MR vzala na vědomí informaci o provedení soupisu uměleckých děl a prací ak. sochaře p. Milana Knoblocha, které budou v souladu s uzavřenou kupní smlouvou v budoucnu převzaty městem Smiřice. Určení děl do předmětu smlouvy provedl prodávající. Sbírka těchto děl je dle přání p. Knoblocha a v souladu s ustanovením či. IV. smlouvy i nadále umístěna v jeho ateliéru v Praze. Část sádrových děl modelů dle soupisu se nachází u správce díla p. ing. Kupky za účelem provedení popisu a příslušného zařazení. Předané 3 busty jsou umístěny na MěÚ a inventarizovány. MR odsouhlasila převod nájmu hospody v Rodově ze zemřelého p. Škarytky na pí Věru Hofmanovou. MR rozhodla o vymáhání pohledávek za odprodej bytů vyšších jak 20 tis. Kč, neuhrazených do , soudní cestou. Toto rozhodnutí se netýká dlužníků, u kterých došlo k dohodě o náhradním termínu úhrad. MR rozhodla na základě návrhu stavebního odboru o umístění vývěsní desky tabule při pravém chodníku silnice do sídliště z ulice Palackého.

5 MR se zabývala postupným odstraňováním vrchního již nevyužívaného vedení telefonní sítě ve městě. Dohodnutý termín postupně listopad, prosinec MR projednala a odsouhlasila návrhy smluv na vypracování územního plánu rozvoje pro Smiřice a Rodov předložené arch. Králíkem. Dokumentace bude vypracována v I. pololetí MR jmenovala výběrovou komisi na zpracování projektové dokumentace pro akci Plyn Rodov. MR rozhodla, že na r nebude již uzavřena smlouva na pronájem prodejní plochy na tržnici u přístřešku prodejny U Brožů vietnamským obchodníkům. MR souhlasila se zpevněním plochy u výlohy domu p. Vajnlicha, který úpravy provede na svůj náklad. Vybráno z podkladů pro zasedání městského zastupitelstva dne Rok 2000 je zde (přede dveřmi) Každý z nás, hlavně z řad dříve narozených, si určitě ještě nedávno kladl otázku, zda se dožije tohoto krásného letopočtu. Dnes už zbývá do jeho příchodu jen pár dní, říkáme si povedlo se! Při podobných příležitostech zpravidla následuje výčet úspěchů, někdy případně i neúspěchů. Nemyslím si, že je to až tak důležité. Kdo chtěl a chce pravdivě vidět, vidí a ví. Snad nebude na škodu alespoň pár slovo tom, co bude v příštím roce. Nejdůležitějším úkolem pro nás zůstává rekonstrukce vozovky a chodník v ulici Dlouhé. Tato investice ve výši 3,5 milionu Kč pohltí téměř všechny naše finanční prostředky. Nenadále a nepředvídaně vyvstal problém v zásobování školního statku elektrickou energií. Pro obec to znamená v příštím roce další vydání ve výši 150 tisíc korun. Zbytek peněz, které v pokladně zůstanou, bude použit na údržbu a provoz ostatních zařízení obce. Vím, že je to málo, ale bude-li se obecní pokladna plnit více a lépe, pak nebude problém vydat peníze i na další akce sloužící ke zlepšení stavu chodníků a zeleně. Mohlo by se pak přikročit k realizaci i dalších akcí, které by sloužily ke spokojenosti občanů. Co bych přál do příštího roku? Mimo neustále opakovaná přání o plné obecní pokladně a spokojenosti občanů bych měl ještě jedno velké přání. Přál bych si, aby se v naší obci našel jeden nebo více občanů, kteří by do tohoto krásného Zpravodaje (na jehož titulní stránce je uvedeno i jméno naší obce) napsali za sebe i za obec pár řádků abych sem nepsal stále jen já sám. Bylo by velmi dobré, kdyby se našel a přihlásil někdo, kdo by psal obecní kroniku. Je totiž veliká škoda, že po panu Vojtěchu Prokopovi se zatím nenašel nikdo, kdo by ve vedení kroniky pokračoval. Potud má přání pro příští rok. A nyní za všechny zastupitele i za sebe přeji všem občanům krásné a spokojené Vánoce. V příštím roce, který je mimořádný svým číselným vyjádřením, přeji všem mimořádně pevné zdraví, mimořádnou spokojenost a radost ze všeho konání. Děkuji všem, kteří se podíleli a podílejí na pěkném vzhledu naší obce, za upravenost domů a zahrádek, za úpravu rabátek, za čistotu chodníků a celého našeho okolí. Ještě jednou přeji všem vše nejlepší a děkuji. Miroslav Hlava, starosta Holohlav

6 300 let kostela ve Smiřicích ( ) Letošní čísla Zpravodaje byla věnována 300letému výročí založení kostela u nás ve Smiřicích. I tentokrát vás pozvu na procházku do kostela. Protože však jeho přímá návštěva není stále ještě možná, použiji při svém průvodcovství o interiéru a vybavení kostela práce Emanuela Pocheho z roku 1937 a Josefa Zemana z roku 1910: Hlavní oltář Plochá, nástěnná, dřevěná architektura, mramorovaná, lemující hlavní obraz. Rakvovitá tumba (slovo tumba má dva významy: 1. kamenný náhrobek v podobě čtyřbokého hranolu, 2. v tomto případě vyvýšená schránka pro tělesné pozůstatky) se zlacenou mřížkovanou kartuší na přední ploše. Na tumbě zavírací zlacený tabernákl (sanktuárium svatostánek) s volutovými pilastry na hranách, nahoře řezaný rokokový zlacený rám s obrazem Madony s dítětem, kopie nebo přemalovaný originál pozdně gotický. (Původně v zámku, zde umístěn r ) Nad tumbou plochá dřevěná, štukovaná architektura, rámující obraz Klanění tří králů, signovaný: Petrus Brandl pinx Po stranách obrazu, na konsolách, zdobených na přední straně andílčími hlavičkami, sochy sv. Joachima a sv. Anny. V nadživotní velikosti, dřevěné, bíle štukované. Autoři Josef a Jiří Pacákové. V plochém nástavci prolomena uprostřed osmicípá hvězda, nad ní plastická skupina Boha Otce a andílků s festony (pozn.: visící ozdoba, závěs většinou z umělých květin, listí nebo ovoce). Celek kolem r Postranní oltáře Oltář sv. Jana Nepomuckého: Dřevěná, štukovaná architektura s diagonálními pilastry, oblamovaným kladím, ve středu oltáře vypjatým a zakrytým kartuší, drženou andílky. Nástavec plochý s volutovitě stočenými křídly a reliéfem andílka ve středu. Uprostřed oltáře obraz Glorifikace světcovy. Sign. Carlone Po stranách dřevěné, bíle natřené sochy sv. Václava a Prokopa z roku Oltář P. Marie Růžencové: Stejná architektura a výzdoba. Obraz Madony, podávající růženec sv. Dominikovi, od Ondřeje Maywalda z Hradce Králové z roku Po stranách dřevěné sochy sv. Víta a Zikmunda. Oltář pochází ze stejné doby jako oltář předchozí. Oltář sv. Blažeje: Na rakvovité tumbě je mramorový sokl s vypjatou římsou. Na vrcholu vázy. Na soklu oválný obraz světce, uzdravujícího nemocnou dívku. Na tomto obraze je patrný vliv Petra Brandla. Na konzole s rokokovou kartuší pod baldachýnem bývala zasklená skříň s oblečenou soškou Jezulátka z poloviny 18. století. Kazatelna: Visuté řečniště s volutovými pilastry ve dvou polích. Na čelné ploše zlacená kartuš s reliéfem Mojžíše, přejímajícího desky. Nadhlaví zdobeno štukovou draperií. Stříška prohnutá, s čabrakami, ve vrcholu symbol Boha Otce. Detail rokokový polovina 18. století. Oratoře: Pro panstvo a ostatní privilegované osoby bylo upraveno 6 oratoří. Oratoř pod kruchtou byla určena pro pány ze zámku, kteří mohli do kostela přicházet galerijní chodbou spojující kostel se zámkem.

7 Varhany: Jsou pseudobarokní a v současné době jsou v odborné restaurátorské dílně. Lavice: V kostele je 12 dubových lavic přibližně z roku V čelech jsou pilastry. Pole jsou olištovaná, ve výplních a na postranicích vyřezávaná dekorace květinová a ovocná, propletená akanty. Dveře: Pocházejí z doby kolem roku Jejich vnitřní kování a zámek jsou zdobeny tepanými motivy akantů. Kněžiště: Zábradlí kněžiště je segmentovité, barokní, prohnuté, balustrové z doby kolem roku Kříž dřevěný, polychromovaný, postava je v nadživotní velikosti vznik po roce Monstrance: 1. Stříbrná, zlacená, 60 cm vysoká. Její noha vykrajovaná, s tepanými rokokovými ornamenty a hrozny. Pod nohou je tabulka s nápisem: slib WIkonaLI W tegto swatosti WaCLaW schefferin s ChotI swav annov ke CapLI smirzizki k Werzegne poboznosti WgernICh geho (pozn.: velká písmena jako římské číslice vyjadřují po sečtení letopočet vychází rok 1802). Nodus (pozn.: kulovitý článek na dříku bohoslužebných nádob) vázovitý, pod září je volný dvoulist. Na záři osmiúhelné dvojí rámec. Vnější z andílků, klasů a hroznů, ve vrcholu baldachýn a reliéf Boha Otce. Na dolním okraji holubice, kniha a na ní ležící beránek. Vnitřní rám je posázen umělými drahokamy, vrouben paprsky. 2. Dřevěná, zlacená, 45 cm vysoká z roku Noha oválná, rozdělená ve čtyři pole. Nodus vázovitý. Dvojitá vykrajovaná kartuše. Lampa na věčné světlo: Mosazná, stříbřená, na každé straně tepaná rokoková kartuš z 2. poloviny 18. století. V průčelí kostela stál od roku 1818 dřevěný kříž, který byl roku 1883 nahrazen kamenným. Tradice mluví o tom, že u kostela stával pranýř. Marie Terezie ze Šternberka založila r (bylo jí teprve 16 roků to jí zřejmě musel někdo poradit) nadaci zvanou gastheimskou*). V roce 1756 založila Bratrstvo sv. růžence a ustanovila místo zvláštního kněze růžencového, tzv. zámeckého kaplana. K dotaci ecclesiae confraternitatis a k výživě světského kněze růžencového upsala v roce zl. Bratrstvo růžencové bylo zrušeno roku Jmění zl. rozdělila c. k. česká státní účtárna takto: - na mše, prádlo a lampu 814 zl. náboženskému fondu 6175 zl. k vydržování učitele 1645 zl, školnímu fondu 3130 zl. ústavu pro chudé 3130 zl. Mimo to Marie Terezie darovala kostelu paládium hraběcí rodiny obraz Bohorodičky. Lidé tomuto obrazu, umístěnému na hlavním oltáři pod velkým obrazem Petra Brandla, říkali Smiřická P. Maria (také Smiřická Madona paladium bylo podrobně popsáno ve Zpravodaji č. 3/1988). V roce 1724 dala Marie Terezie postavit v kostele postranní oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého. Roku 1740 nechala hraběnka svým nákladem postavit nedaleko kostela (u zdi parku nyní je tato socha na západní straně kostela) k mravnímu povznesení poddaných, kteří málo zbožnosti jevili sochu Jana Nepomuckého na podstavci jsou znaky Paarů a Šternberků. Do roku 1881 Smiřice neměly svůj vlastní hřbitov. Zemřelí byli za zvýšený poplatek pochováváni na hřbitově v Holohlavech**). Jako zajímavost lze uvést, že v době stavby josefovské pevnosti zřízen ve Smiřicích za zámkem směrem k Číbuzi (v tzv. malé oboře ) provizorní polní hřbitov a polní kaple. Oboje bylo zrušeno až roku 1825.

8 *) Kromě této nadace existovala nadace Karla Mayvalda z r. 1758, nadace Jiřího Valáška, barona Liebiga a E. Malburga. Císař Josef II. zrušil Bratrstvo Růžencové a jeho jmění bylo odevzdáno r administraci státních statků a pojištěno zemskými deskami. **) Pohřbívání i jiné církevní obřady byly konány v Holohlavech. Zámecký farář byl pouze fundatistou. Roku 1811 (za děkana p. Bernarda Vorlíčka) bylo konsistoří vyhověno, aby také odpolední služby Boží (Požehnání) byly ve Smiřicích konány. Obec se musela uvolit, že uhradí výlohy. Od roku 1877 se uskutečnila slavnost Vzkříšení a Božího těla ve Smiřicích ale za vedení duchovenstva holohlavského. Smiřice se hodně snažily o osamostatnění v církevních záležitostech. C. k. guberniální ředitelství nejvyšších fondů ve Vídni rozhodlo roku 1892 takto: 1. musí býti zachováván privátní charakter zámeckého kostela ve Smiřicích, 2. vykonávání farních funkcí nepřísluší dle nadační listiny gastheimské zámeckému fundatistovi, 3. holohlavský děkan může kromě zavedených slavností (Božího těla, Vzkříšení, posvícení, pouť) sloužit requiem za zemřelé, křtíti, oddávati snoubence pod podmínkami, jež vyvolávají poměry místní (zámožnost svědků, čas školní, funkce při faře a vůle děkanova). Prameny: Emanuel Poche: Soupis památek historických a uměleckých v okresu královédvorském (Praha 1937) Josef Zeman: Z pamětí Smiřic (1910) (mv) Šternberkové ve Smiřicích Šternberkové nebyli jen ve Smiřicích. Páni ze Šternberka je starý šlechtický rod, který měl více větví, jejichž příslušníci byli usazeni na různých místech Čech i Moravy. Ve svém znaku měli tzv. mluvící znamení hvězdu německy Stern. Hrady těchto pánů byly tedy označovány názvem Stern-berg, z čehož po počeštění vzniklo označení rodu Šternberkové. Šternberská hvězda bývala kreslena, tesána či ryta zpravidla jako osmicípá, ale někde byla znázorněna pouze šesticípá hvězda. Klenotem na znaku bývala původně pouze hvězda, ale od 16. století je hvězda v klenotu umístěna mezi dvěma orlími křídly. První historickou postavou, která nosila na svém štítě zlatou osmicípou hvězdu v modrém poli, byl Diviš z Divišova z doby kolem roku Jeho syn postavil r na úzkém ostrohu nad řekou Sázavou hrad jeden z nejpevnějších v Čechách a nazval ho podle rodového znamení Šternberk. Jeho potomci se již nazývali Šternberkové. Tento rod se rozrostl do mnoha odnoží. Jedna jeho odnož vlastnila na přelomu 17. a 18. století smiřické panství. (V současné době je příslušnice jedné odnože rodu Diana Šternberková majitelkou zámku v Častolovicích.) Smiřice získali Šternberkové 1. října 1685, kdy hraběnka Isabela Magdaléna ze Šternberka koupila smiřické panství od Gallasů pro svého teprve sedmiletého syna Jana Josefa ze Šternberka (přesněji Ignác Karel Jan Josef Kazimír ze Šternberka). Sama byla již 7 let vdovou. Její manžel Jan Norbert ze Šternberka byl zřejmě podlomeného zdraví, protože v nejlepších letech svého života 27. září 1678 zemřel pár měsíců po narození svého nejmladšího syna. Do rukou mladého, nadšeného a zároveň úplně nezkušeného Jana Josefa se dostal velký majetek. Protože mu v době smrti jeho otce v roce 1678 nebyl ještě ani jeden rok, stal se jeho poručníkem strýc Václav Vojtěch ze Šternberka. V důsledku dalších událostí s kterými se také seznámíme byl Václav Vojtěch svázán se smiřickým panstvím až do své smrti 25. ledna Je

9 nutno říci, že právě tato skutečnost byla pro Smiřice velikým přínosem. Pokud jsme se v letošním roce věnovali ve Zpravodaji smiřickému kostelu, pak lze plně předpokládat, že právě díky radám Václava Vojtěcha ze Šternberka máme ve Smiřicích kostel a máme ho umělecky tak hodnotný. Václav Vojtěch ze Šternberka nahrazoval svému synovci Janu Josefovi otce, byl mu zkušeným a nezištným rádcem. Činil tak nejen z lásky k synovci, ale i pro reprezentaci šternberského rodu, neboť sám děti neměl. Mladičký Jan Josef byl naopak zřejmě svolný a ochotný řídit se radami svého strýce Václava Vojtěcha. Rozhodování tohoto mladého šlechtice ovlivnilo jistě i to, že byl vychováván nesmírně vzdělaným jezuitou P. Janem Tannerem, který byl rektorem jezuitského konviktu a nejvyšším profesorem pražských jezuitských škol u sv. Klimenta. Miloval náš národ proto měl občasná nedorozumění se svými nadřízenými. Právě tento vychovatel našeho mladého majitele panství Jana Josefa zpracoval již v roce 1674 pro hraběcí rodinu rodopis Historia heroun de Stellis. Zde nenápadně odvozuje vznik rodového znaku od Betlémské hvězdy. To muselo vzbudit hrdost každého šlechtice i když tomu asi tak docela nevěřil. K této verzi vzniku rodového znaku se vztahuje vyobrazení na titulní straně Zpravodaje. Jedná se o kopii rytiny z knihy Jana Halady: Lexikon české šlechty. V tomto čísle jen stručně základní údaje o Janu Josefovi: Narodil se v roce V sedmi letech v roce 1685 se stal držitelem Smiřic. V roce 1695 se poměrně mladý Jan Josef oženil v 17 letech si vzal za manželku Marii Violantu rozenou hraběnku z Preüssingu. V roce 1696 nabývá plnoletosti a tím získal právo rozhodování o smiřickém panství. V dalším roce tj. v roce 1697 dal podle historických pramenů lámat kámen na nejmenovanou stavbu zřejmě však již na stavbu smiřického kostela. K roku 1699 se již váže stavba kostela. Další osud Jana Josefa je zaznamenán v další kapitole. K roku 1699 se neváže pouze stavba kostela, ale aby nám i toto vyprávění dobře zapadalo do našeho seriálu, ve stejném roce 1699 se Janu Josefovi narodila dcerka Marie Terezie Violanta. O ní je nutno se zmínit, protože ona pokud jsem to dobře vysledoval v dějinách Smiřic - byla nejdéle majitelkou Smiřic smiřické panství jí patřilo 60 let! Jak říkali staří Čechové, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Jan Josef byl mladý, ženatý, možno říci bohatý, právě se mu narodila dcerka a další dítě bylo na cestě. Život měl před sebou dalo by se říci, co mu scházelo? Píše se rok 1700 a na konci jara se Jan Josef vydává se svou ženou Marií Violantou na cestu do Itálie. Když se mladý pár zřejmě s nevlastní dcerou (vlastní dcerka jednoroční Marie Terezie zůstala ve Smiřicích) a doprovodem vracel z Itálie domů, došlo k neštěstí. Řeka Inn poblíž Öttingu (u rakouského Innsbrucku) byla po vytrvalých deštích silně rozvodněná. Když se snažili na lodi přeplout řeku, prudký proud rozvodněné řeky vrhl loď na pilíř a rozlomil ji. Hrabě, který se snažil zachránit manželku i nevlastní dceru, zahynul společně s nimi. Neštěstí mladého manželského páru se stalo událostí, o které se v té době hodně hovořilo a také psalo. Byla složena i jarmareční píseň o mnoha slokách, ve které se podrobně a barvitě popisoval průběh této tragedie. Verše jsou sice poplatné době, ale předvánoční čas nám snad dovolí začíst se do naivních veršíků, které už dnes můžeme brát jako pověst nebo pohádku (která však vznikla na základě skutečné události!), která nám říká, co se před dávnými a dávnými časy (vždyť je to už bez půl roku 3 století), za devaterými horami, lesy a řekami přihodilo:

10 Hvězdnaté poslyš nebe, co se tebe tejče, že hvězda pošla z tebe, s vodami pryč teče; poslyš a želej s námi, želej s Českou zemí; hle známý i neznámý pláči s námi všemi. Třináctého dne června, blíž města Etinku, na proudu řeky Ejna, jak teď činím zmínku, když hodin devět bilo, a to před polednem, slyš co se přihodilo, s pláčem připomenem. Pan hrabě z Sternberků, rodu převzácného, mladého jsa pán věku, vzezření krásného, jménem Ján Josef nazván, jsa pán na Jičíně, přemilostné tváři pán, pán města Bechyně. Rodu podpora svého, miláček při dvoře, bohatství velikého, o jak velké hoře: když se z Říma vracoval, s paní a dcerou svou, kam byl svatě putoval, pro čest o Bože tvou. Pln zásluh spolu s svými, vracel se s radostí, by s rody spřízněnými o všem v přítomnosti, jednal a vypravoval, o římských slavnostech, a v kterých si liboval, svatých pobožnostech. Aby tím dřív u svých byl, na loď s svými vsedl, dva dni se šťastně plavil, o kyž byl vysedl, vykonavše pobožnost, ten den před neštěstím, pro lepší pohodlnost, mnozí šli na loď s ním. Řeku vejš jmenovanou, nechci víc jmenovat, pro ukrutnosť spáchanou, hoře obnovovat, dosti bud ponavrhnout, co zlého stropila, běžně jen připomenout, jak jest provinila. Mostů má víc než jeden, jen z dříví svroubených, o přenešťastný ten den, na zdi postavených, první z nich hned blíž města, byl ten nešťastný most, kde konec vzala česť, spolu i vzácný host. Že v ty dny přeprchalo, voda vystoupila, ač se plavcům nezdálo, ta v jez se valila, takže svou prudkostí, na pilíř vehnala, a větší jízlivostí, na druhý dohnala. Konec po obou stranách mocí vrazila, tak že smrt jako v branách pláč již obdržela, každý sám sebou v ten čas měl dost co činiti, jak by mohl z vody vyvřít zas, a smrti ujíti. Pan hrabě moha sobě dost lehce zpomocti, vida však dceru v vodě, chtěl ji též zpomocti, vskočil dolu z přístřeší, kde mostu dosáhl, nepomoha nic dceří, i sebe všanc vydal. Loď se zatím tíží vod, nastojte roztrhla, že vzteklosť jich celý rod, v prostřed vln vrhla, spolu s jinými všemi, jenž se tam plavili, ach bylo líp, po zemi kdyby jeli byli. V tomto nebezpečenství, vše k nebi volalo, a z moci duchovenství tu milost dostalo, veřejné rozhřešení, jak obyčej bývá, to všem ku potěšení, žalostně se zpívá. Slečinka as třináctiletá, pravý andělíček, hned byvší po ní veta, jsouc z počtu hvězdiček, na obloze nebeské třpytíc se přejasně, tam za hvězdy zde zemské oroduje zvláštně. Její pak paní máteř, paní chvályhodná, že tak jest každý rád věř, dávno již těhotná, chytíc se kusu lodi, ploula s vodou dolů, až jí proud z něho shodil a utopil spolu. Spolu s pánem i s dcerou, s plodem v životě, s dvoumi, s komornou jednou plynouce po vodě, jiní na břeh vyplouli, neb mostem vyvázli, ač dlouho v vodě plouli, než se ven dostali. Všech, praví, deset byli, kteří odtud vyšli, po mnoha vod vypití, snad o zdraví přišli, aspoň ne bez škody, neb bez odležení, vypitím mnoho vody, dlouho v ní topení. Řeka ta nešťastná, že perel nerodí, hvězda pak že jest jasná, to že se jí hodí, by vážená víc byla; čtyry pohltila, u nás však zasloužila, by všechno ztratila. Přijdouc již o tři hvězdy, přijde i o čtvrtou, musíc hraběnky slečny těla zas vyvrhnout, musí i čtvrtou vrátit hvězdu nejskvělejší, co vzala, zas navrátit klenot nejmilejší.

11 Třetím dnem ta nešťastná došla nás novina, zpráva jistě žalostná, jak smutná hodina v neděli ráno byla, snad asi devátá, když se lodi rozbila, s vodami pryč vzata. Šest se jich utopilo, pán s paní i s dcerou, co to za hoře bylo žádnou nelze mírou toho zde vypraviti, jak by slušné bylo, snáž bude pomysliti, těžce se věřilo. Hned po všech městech pražských pověst se roznesla, že v vodách Etingánských, o nezdárná vesla hvězdy blesk svůj ztratily, hvězdy Čechům známé, když se do Čech plavily na nešťastném prámě. Ján Josef totiž hrabě s hraběnkou a slečnou, a že se stalo v pravdě, jistou konečnou, všem se to divné zdálo, k víře nepodobné a zdálo se všem málo víry býti hodné. Že ale kdo to přines, komorník panský byl a všecko, kde měl, přednes, pořádně vypravil, moh každý moudře věřit, že se skutkem stalo a sám v sebe zavřít, jak se bylo dálo. Zvláště to neviňátko, an vody neznalo, jak se jen ubožátko v vodě pachtovalo a v jednom okamžení octlo se jest v nebi bez všeho provinění živo zde na zemi. Co za hoře v krevnosti a v rodech spřízněných, rovných v urozenosti, tím erbem dařených, jaká i jinde lítost, pláč a naříkání, můž se z toho znáti dost, že pán s dcerou s paní. Každý se divil tomu a každý litoval, mnohý, když o tom mluvil, s pláčem vypravoval, jaká to újma rodu a nebezpečenství, jakou to voda škodu učinila v království. Jedna roční slečinka ještě pozůstává, přerozkošná hvězdička, má být rodu sláva, všecku nadějí svou má, v bratru děda svého; o kýž mu to pán Bůh dá mít syna sedmého. Bůh může i z kamení rody rozmnožiti, může i v ctném spojení rod ten rozhojniti a v radosť obrátiti tu velkou žalost; o rač ji proměniti Bože v brzkou sladkosť. Amen. Tato báseň byla otištěna v roce 1920 v Hradeckém kraji, roč. VII, čís. 3 s tímto úvodem: Rýmovačka tato má všecky špatné i dobré vlastnosti své doby. Uveřejněna jest celá ovšem ne jako znamenitá formou a zpracováním látky, nýbrž pro obsah a pro dobovou charakterističnost. Doplňujeme ještě z Pamětí Smiřic nad Labem od Josefa Zemana, že týž Jan Josef hrabě ze Šternberga zdědil Smiřice po matce, která je v r koupí získala. Týž dal vystavěti nynější kostel ve Smiřicích. Jednoroční slečinka, o které se v písničce pěje, nazývala se Marie Terezie. Ruky její získal Jan Leopold hrabě z Paaru, s nímž žila od r do r Druhým manželem jí byl Jan Daniel z Gastheimu. Přeživši i tohoto, skonala v r a panství se ujal syn z prvního manželství Jan Václav hrabě z Paaru. Dále bychom si zde mohli přečíst: Nešťastná příhoda hraběte Jana Josefa ze Šternberka na Smiřicích v r na řece Innu Příhoda ta vzbudila velký rozruch. Na sousedním panství hradišťském v knize pamětní čili Ambtsprothocollu, založeném v r. 1695, čteme o této události pouze zcela krátkou a suchou poznámku: In diesem 1700 Jahr ist der Herr Graf Johann Josef von Sternberg, Herr zu Smirzietz etc. nebst deren Frau Ehegemahlin (so schweren Leibsgenossen) item einer Fräulle in der Rückreiss aus Rom bei Ötting den 13. Juni auf dem Fluss Ihn nach erlittenem Schiffbruch jämmerlich ertrunken. V jaroměřském městském museu v síni IV. ve skříni smiřické nalézá se opis písně o této události, tištěné v Praze u Vojtěcha Jiří. Listina na hořením okraji na první stránce nese nápis: Ad archivum capello caes, regio Smiržicens. Má číslo 3/VI. archivu musea

12 jaroměřského. Na první stránce jest nadpis písně: Veliké zatmění hvězdy české to jest. Nešťastná příhoda skrze nenadálé utonutí J. Milosti pana hraběte z hrabat z Sternberků jménem Jana Josefa spolu i s J. M. paní hraběnkou těhotnou a slečinkou maličkou z téhož rodu, na řece Ejn řečené blíž města Etinku, 13ho dne měsíce června okolo hodiny deváté na polovičním orloji před polednem, když se z Říma s dvorem svým pobožně vraceli, píseň uvedená téhož roku 1700 dne 4. července. Doleji jest označení: Vytištěná v Praze u Vojtěcha Jiří. Nad písničkou nahoře drobně podotčeno: Může se zpívat jako: O císařovně etc. Na smiřickém zámku zůstala jen osiřelá přibližně jednoroční dcerka Marie Terezie Violanta ze Šternberka, která s nimi necestovala. Stala se na 60 let majitelkou Smiřic. O tom však více a podrobněji v dalším čísle. Prameny: Janáček, Louda: České erby Josef Zeman: Z pamětí Smiřic Publikace: Smiřice (mv) Sto a deset let Čeho? Soustavné péče o děti předškolního věku, jejichž matky pomáhaly svým manželům v živnosti, nebo se o rodinu staraly samy. Ano školka tehdy nazývaná dětská opatrovna byla ve Smiřicích otevřena 2. prosince Byl zde byt pro učitelku a jedna velká místnost pro děti. Přibližně polovina přízemí domu čp. 111 tzv. Gizelina ústavu, postaveného v roce Tento dům byl všeobecně znám jako chudobinec. To označení zní strašně, ale jde o sociální zařízení potřebné i dnes. Stále jsou totiž mezi námi i chudí. Nejen ve smyslu majetnosti. Mnozí jsou chudí na lásku. Buď nemají příbuzné, kteří by o ně pečovali, nebo je mají, ale ti nemají zájem se jim patřičně věnovat. Opatrovnu a chudobinec zřídil a vybavil smiřický rodák Adolf Ignác Mautner z Markhofu se svou manželkou Julií Marcelinou. K tomuto rozhodnutí dospěl zřejmě i proto, že pocházel z tradičně utlačovaného etnika. Už jako majetný a mocný si zřejmě uvědomil, že rodné město bylo pro něj i pro jeho rodinu ostrůvkem, v němž nepocítili náboženské ani rasové předsudky. Dal tedy svým rodákům možnost pečovat o děti a opuštěné. Opatrovna měla registrováno 39 dětí, o které se starala městem určená pěstounka slečna Laura Feltlová. Její roční mzda činila 400 zl (800 korun), užívala byt s jednou světnicí a jednou komorou včetně otopu. Její příjem tedy činil 15 korun týdně a bydlení. To nebylo málo, když uvážíme, že dřevorubec si v té době vydělal v akordu (v úkolové práci) až 10 korun týdně to však byla těžká práce od svítání do setmění. Navíc to byla sezónní práce a bylo nutno si našetřit i na zimu. V původní budově opatrovna školka sídlila do , tj. přibližně 42 let. Ten den bylo zahájeno vyučování v nově postaveném Masarykově domě (pozn.: dnes již neexistující budova na místě dnešní školní jídelny). Ten byl postaven z dotace Masarykova sociálního fondu a z podílu z Hanzovy nadace. Druhou část Hanzovy nadace použily Holohlavy na stavbu nové obecné školy. Je překvapivé, že dřívější socialistická i dnešní občansky a sociálně orientovaná politická reprezentace občanským finančním aktivitám nepřála a nepřeje.

13 V Masarykově domě měla školka třídu a hernu v přízemí. Byt zde měla i správcová (školnice). První byla paní Šmídová. V 1. patře byl byt učitelky mateřské školy, slečny Jindřišky Procházkové. Mimo jesle a školku zde působila i Poradna pro matky a děti. V malé školní budově, jak se Masarykovu domu muselo říkat za vlády nacistů i komunistů, setrvala školka až do r Potom byla umístěna v 1. patře budovy čp. 205 v Malburgově vile (nyní zvláštní škola). Po 18 letech v r přesídlila školka opět tentokrát do nové budovy na konci ulice Na Kršovce. Tato budova již byla z podstatné části financována odborovou organizací zemědělců (ROH). Domnívám se, že spiritus agens byl RSDr. Jandera. Školka byla propojena s jeslemi a oboje bylo v dané době naprosto nutné. Zaměstnanost žen byla v ČSSR (později ČSFR) nejvyšší v Evropě s výjimkou evropské části SSSR, kde dozníval vliv války a tradiční postavení ženy v ruské společnosti. Jednáním samosprávy města s představiteli odborů a dohodou se státními orgány byla školka a již nefunkční jesle převedeny bezúplatně do majetku města. Vnitřní vybavení město od státu odkoupilo. Historie se zřejmě pohybuje po spirále. První i druhou školku město dostalo od sociálně cítících občanů. Třetí získalo ze zabaveného majetku. Čtvrtou si zaplatili odboráři. Do vlastnictví města se vrátila, myslím právem, protože příjmy odborů byly tvořeny i z mezd místních občanů. K historii i historka. Ve válečných letech vedla školku slečna učitelka Žabská. Pokud mě paměť neklame, půvabná mladá dáma, která se nám spolu s paní Sychrovskou velice věnovala. Její přítel, také učitel, měl zřejmě smysl pro kanadské žerty. Do občanského průkazu jí na fotografii přimaloval vousy. Při osobních prohlídkách dokladu, tuším že to bylo za heydrichiády, to vzbudilo nelibost, ale i veselí kontrolujícího německého důstojníka. Reagoval prý větou: Legitimace je úřední doklad, ale i ta kočka je hezoučká! Zřejmě šlo o vousky kočičí. Jaký to mělo dopad na vývoj přátelského vztahu mezi paní učitelkou a jejím ctitelem, nevím. Slečna učitelka později ze Smiřic nějak zmizela. Na závěr pro zajímavost. Podle sdělení mého předchůdce, kronikáře Petra Zahálky, existuje od roku 1889 Kronika mateřské školy ve Smiřicích a je prý uložena v Okresním archivu v Hradci Králové Ing. Lubomír Kupka, kronikář města 210 let školy ve Smiřicích O škole ve Smiřicích byla založena v roce 1789 bylo poměrně podrobně psáno ve Zpravodaji č. 3 v roce Podívejme se na současnou smiřickou školu z pohledu Výroční zprávy, kterou za škol. rok 1998/99 podal ředitel školy s pedagogickým sborem: Vedení školy, která je od v právní subjektivitě, řídí ředitel školy se svými dvěma zástupci (pro I. a II. stupeň školy). Na 5třídním prvním stupni působí 13 učitelek a jeden učitel, na 4třídním druhém stupni působí 13 učitelek a 4 učitelé. Ve školní družině působí 4 vychovatelky. Na škole je celkem 9 provozních zaměstnanců.

14 Pedagogický sbor je stabilní, dochází k minimální obměně učitelů. Na škole pracuje jedna výchovná poradkyně, 9 učitelek má kurs dyslektických asistentek, dvě mají kurs logopedie, jedna kurs zdravotní tělesné výchovy, čtyři učitelé absolvovali kurs pro lyžařské instruktory a čtyři učitelé zdravotnický kurz. Do školy chodilo 649 žáků, kteří byli rozděleni do 27 tříd. Ze 13 spádových obcí dojíždělo 237 žáků. Pro 75 žáků byla otevřena tři oddělení školní družiny a 63 žáků bylo zařazeno do individuální dyslektické péče. Školní výuka probíhala ve dvou budovách, ve kterých je 32 učeben. Z tohoto počtu je 9 učeben odborných, a to učebna fyziky, chemie, přírodopisu, dvě jazykové učebny, učebna pro rodinnou výchovu, učebna hudební výchovy, učebna pro pěstitelské práce a školní dílna. Škole nestačí počet tříd a musí mít proto i odloučené pracoviště v prostorách MŠ Holohlavy. Zde bývá umístěna jedna první, jedna druhá třída a jedno oddělení družiny. Velmi dobře funguje spolupráce se starostou Holohlav, který se snaží dětem zlepšovat jak interiér, tak exteriér používaných prostor. Pro praktické činnosti má škola k dispozici školní pozemek, který se snaží postupně přebudovat na praktickou a názornou pomůcku. Pro hodiny tělesné výchovy může využívat škola tělocvičnu a školní hřiště, které je ovšem zcela nevyhovující. V dalších letech se chce škola ve spolupráci s MěÚ zaměřit na odstranění tohoto problému. Žáci mají možnost navštěvovat školní jídelnu a ve škole je otevřen školní bufet, kde si mohou koupit pití i menší svačinu. Školní družina má pro svoji činnost samostatné prostory a v atriu školy dětské hřiště. Během roku došlo ke dvěma zásadním změnám: 1. Škola získala od 1. ledna 1999 právní subjektivitu a funguje jako příspěvková organizace. 2. Díky pochopení MěÚ Smiřice, iniciativě pana starosty a vstřícnosti 10 spádových obecních úřadů škola získala dostatečné množství finančních prostředků na vybudování učebny výpočetní techniky. Po výběrovém řízení a nutných technických úpravách byla učebna firmou AG COM Smiřice vybavena 12 žákovskými počítači a jedním pracovištěm pro učitele. Všechny počítače jsou zapojeny do sítě. Díky tomu může škola od vyučovat předmět informatika. Škole se podařilo dokončit pracovnu pro učitele, která je vybavena dvěma počítači, barevnou tiskárnou, scannerem, kopírkou, barevným televizorem a dvěma videorekordéry. Tím se značně zlepšily technické podmínky pro práci učitelů. Na této realizaci se sponzorsky podílela firma Reuter. K velkému zlepšení pracovních podmínek došlo i v kancelářích vedení školy. Všichni mohou ke své práci využívat vlastní počítače, které jsou propojeny do sítě a mohou získávat i informace z internetu. Přehled akcí školního roku 1998/99 Jako doplněk vyučování zorganizovala škola pro žáky řadu kulturních a sportovních akcí: Září - zahájení plaveckého výcviku ročníků - návštěvy MěLK Smiřice - program Motýl akce k zdravému životnímu stylu - Muzeum Hradec Králové výstava hub - cyklistická soutěž - Roční doby literární soutěž - Hradec Králové prohlídka staré části města Říjen - plavecký výcvik ročník

15 - hvězdárna Hradec Králové - Muzeum Hradec Králové - Kantoři Písně východních Čech MěKS Smiřice - Skotsko přednáška v MěLK Smiřice - Bajky dramatické vystoupení MěKS Smiřice - Praha historické památky Listopad - plavecký výcvik ročník - malá kopaná turnaj - HŠ a SOU Hronov exkurze - komponovaný pořad s protidrogovou tematikou - malá kopaná turnaj ročníků - Svět očima dětí výtvarná soutěž - prezentační výstava středních škol Hradec Králové - divadelní představení MěKS Smiřice - schůzka rodičů a žáků se zástupci SŠ, SOŠ, SOU Prosinec - kurz vánočního medového pečiva - výroba vánočních dárků pro DD v Černožicích - Miletín vánoční ozdoby exkurze 6. ročníku - Třebechovice Betlém - Den otevřených dveří v 1. třídách - Kantoři vánoční koncert MěKS Smiřice - vánoční suché vazby - Čertovská pohádka divadelní představení MěKS - SOUp Smiřice vánoční tradice - hotel Černigov stolování 7. ročník - Kyjovský střípek výtvarná soutěž 2., 3. a 4. roč. - Třebechovice Betlém Leden - KMČ Moje vlastní ilustrace výtvarná soutěž - hotel Černigov stolování 9. ročník - návštěva budoucích prvňáků v prvních třídách - Roční doby literární soutěž Únor - vybíjená turnaj 6. ročník - Domeček plný písniček divadelní představení - třídní kolo soutěže v anglickém jazyce 4. ročník - Pythagoriáda matematická soutěž - pošta Smiřice exkurze 2. ročník - Velká Úpa lyžařský výcvik 7. ročník Březen - kurz velikonočního medového pečiva - Kyjovský střípek výtvarná soutěž - olympiáda v ČJ OK žáci 9. ročníku - hotel Černigov stolování 8. ročník - SOUp Smiřice Velikonoční zvyky výstava - Roční doby literární soutěž - výroba dárků pro Domov důchodců - elektrárna Smiřice 9. ročník - Merov Holohlavy exkurze 7. ročník - Velikonoční kraslice školní soutěž

16 - Smiřický slavík třídní kola pěvecké soutěže Duben - Eurorebus ukončení zeměpisné soutěže - divadelní loutkové představení MěKS Smiřice - Pythagoriáda OK žáci 6. a 7. ročníku - kvalifikace v kopané Všestary 9. ročník - poznávání živočichů školní kolo ročník - kvalifikace v kopané Smiřice ročník Květen - třídní kolo soutěže v anglickém jazyce 5. ročník - elektrárna Smiřice 8. ročník - zahradnictví Smiřice exkurze 1. ročník - bonsaje beseda 8. ročník - škola v přírodě Seč - přírodovědná soutěž ŠK 3. ročník - přírodovědná soutěž ŠK ročník - vodácký výlet 7. C - Liberec ZOO a botanická zahrada - muzeum Jaroměř 7. B - žáci z 1. stupně - dopravní soutěž ObK - softball turnaj 9. ročník - kopaná turnaj ročník - soutěž Malých zdravotníků Nový Bydžov - dopravní soutěž OK - přírodovědná soutěž ŠK ročník - Turnov, Kozákov polodrahokamy 6. ročník - Chlum exkurze 8. A, 8. B, 8. C - Kutná Hora školní výlet 6. B, 6. C - školní výlet 3. A, 3. B - přírodovědná soutěž Hradec Králové - Den dětí 1. stupeň Červen - muzeum Jaroměř 7. D - Klicperovo divadlo Máj 9. B - Hřensko školní výlet 9. C. - Boskovice školní výlet 7. B, 7. D - Dvůr Králové ZOO exkurze 7. A, 7. C - Krkonoše školní výlet 8. C - cesta za pokladem okolí Smiřic - školní výlet 1. A, 1. B - Ranč u Třemošnice školní výlet 2. A, 2. B - Krkonoše školní výlet 6. A - hrad Kost školní výlet 7. A, 5. A, 4. C - Máchovo jezero školní výlet 9. B - Praha školní výlet 4. A, 4. B - Dvůr Králové ZOO exkurze 6. ročník - Deštné v Orlických horách školní výlet 8. B - Krkonoše školní výlet 8. A - škola v přírodě Zderaz u Skutče 4. A, 4. B - Dvůr Králové ZOO školní výlet 1. C, 2. C

17 - Bouře divadelní představení Hradec Králové - školní kolo soutěže v anglickém jazyce 5. ročník - sofball Nový Bydžov 9. ročník - dopravní soutěž celostátní kolo - Dvůr Králové ZOO exkurze 8. ročník - ZŠ Bezručova terária exkurze 1. A, 1. B - Smiřický slavík školní kolo - drogy prevence komponovaný pořad roč. - dopravní soutěž mezinárodní kolo - Ptačí svatba hudební pořad MěKS ročník Po celý školní rok na škole pracoval pěvecký sbor vedený p. uč. Čermákovou a přírodovědný kroužek ANAX vedený p. uč. Hlaváčkem. Žáci se zabývali monitorováním přírody ve Smiřicích a v okolí, chovem terarijních živočichů, podílejí se na projektech Klubu Tereza zaměřených na sledování znečištění ovzduší a mají výrazný podíl na přetváření školního pozemku. O prázdninách pomáhali při pracích na zřícenině hradu Potštejn. Dále na škole probíhaly individuální hodiny dyslektické a logopedické nápravy vedené p. uč. Hendrychovou, Špryňarovou, Rejfkovou, Nohejlovou, Kavkovou, Řezaninovou, Procházkovou, Malinovou, Malou, Jandurovou a Voženílkovou. Hodiny zdravotní tělesné výchovy vedla p. uč. Hendrychová. Žáci devátých tříd mohli navštěvovat nepovinné předměty Cvičení z matematiky a Cvičení z českého jazyka. Většina učitelů se zúčastnila vzdělávacích akcí z těch nejvýznamnějších lze jmenovat: - roční kurz anglického jazyka pro pokročilé - současné právní normy v ochraně přírody a životního prostředí - geografie místního regionu - výukové programy pro počítače - literární východní Čechy - ZOO jako učební pomůcka - specifické poruchy učení českého jazyka na 2. stupni - Národní obrození ve východních Čechách - dějiny Československa od roku Výsledky soutěží a olympiád Dopravní soutěž 1. místo v okresním kole Věra Dvořáčková, Jaroslava Ryntová, Jaroslav Rychtera, Michal Komberec Veronika Langerová, Martina Vítová, Kateřina Vydrová, Martin Ornst, Pavel Hušek, Lukáš Bardon 1. místo v oblastním kole družstva ve stejném složení 2. místo v celostátním kole Věra Dvořáčková, Simona Koukalová, Jaroslav Rychtera, Michal Komberec Veronika Langerová, Martina Vítová, Kateřina Vydrová, Libor Machek, Milan Slovák, Josef Říha 4. místo v mezinárodní soutěži v Bulharsku Jaroslava Ryntová, Pavlína Ryšavá, Jaroslav Rychtera, Michal Komberec

18 Soutěž mladých zdravotníků 2. místo v okresním kole Petra Kombercová, Dagmar Hronešová, Petra Nepokojová, Martina Černilovská, Aneta Čermáková Přírodovědná soutěž poznávání živočichů 1. místo v okresním kole Milan Dvořáček 9. místo Ivan Vokřál Přírodovědná soutěž poznávání živočichů, rostlin, minerálů 1. místo v okresním kole Lenka Zemková 5. místo Kamila Urbanová 8. místo Tomáš Výravský Matematická korespondenční soutěž 3. místo v okresním kole Jana Nohejlová 7. místo Pavel Šuták Pythagoriáda 6. ročník 4. místo v okresním kole 9. místo 12. místo Adam Jarolímek Jiří Řízek Magda Beková Pythagoriáda 7. ročník 9. místo v okresním kole 10. místo Jaroslav Jelínek Jana Košková, Luděk Špetla Olympiáda v českém jazyce 8. místo v okresním kole Tomáš Vebr Vybráno z výroční zprávy Základní školy ve Smiřicích Z činnosti DDM Smiřice (podle výroční zprávy za školní rok 1998/99) O naplnění volného času dětí se v uplynulém roce staralo celkem 15 pracovníků, z toho byli 3 pracovníci interní a 12 pracovníků externích. Na půl úvazku zde pracuje uklízečka a na základě dohody o práci zde pracoval ekonom a údržbář. 1. Zájmová činnost pravidelná V loňském roce pracovalo celkem 23 zájmových útvarů z toho 10 jich bylo vedeno interními pracovníky. V zájmových útvarech bylo zapojeno celkem 352 zájemců. Počet zapojených dětí mírně poklesl. Ale z celkového počtu dětí školního věku v našem regionu to znamená, že každé třetí dítě navštěvuje zájmové kroužky (některé dítě i dva). Spektrum ZÚ odpovídá zájmu dětí, i když některé kroužky se nepodařilo otevřít: matematika malý zájem dětí, elektronické šipky nezájem dětí a hlavně mládeže, kytara odřekla vedoucí a nebylo možno zajistit jiného externího pracovníka. Ostatní zájmová činnost pravidelná (ZČP) probíhala úspěšně a v některých oblastech dokonce zaznamenal DDM i mezinárodní ocenění Mistři Evropy v soutěži AIT v Holandsku (dopravní soutěž) a 7. místo v téže soutěži v Polsku.

19 Během roku DDM otevřel ZÚ mladých zdravotníků, který v soutěži zdravotnických hlídek obsadil pěkné 2. místo. Kroužek mladých ochránců přírody již tradičně uspořádal výstavku ke Dni Země, kterou umístil v ZŠ tak, aby ji mohli shlédnout i občané, kteří docházejí do ZŠ na obědy. Kroužek Léčivá píšťalka uspořádal hezké odpoledne pro rodiče a rodinné příslušníky. Tato akce se setkala s příznivým ohlasem. Tradičně pracoval i kroužek společenského tance. Škoda jen, že se nedaří zaujmout pro tuto činnost i chlapce. Práce interních pracovníků: Mgr. Aleš Šob vedl celkem 4 zájmové útvary. Tradičně velmi dobře připravil děti v soutěži v dopravní výchově. Pan Šob je i navrhován na metodika v dopravní výchově v našem okrese. DDM je organizátorem Okresního finále této soutěže a je i spoluorganizátorem krajského kola. Dobrou úroveň mají i další kroužky (florbal a počítačové hry), které jmenovaný vede. Paní Ivana Urbanová pracovala v minulém školním roce se zájmovým útvarem Dovedné ruce a zabezpečovala denně spontánní činnost, kterou jsme nazvali Klub 3. Dobře pracovala i v oblasti ZČN a letní činnosti. Ředitelka DDM, paní Jana Matičková, pracovala se dvěma ZÚ, připravovala zájmovou činnost nepravidelnou, podílela se na organizaci dopravních soutěží. 2. Zájmová činnost nepravidelná (ZČN) Tato činnost nepravidelná vychází z harmonogramu, který je přílohou celoročního plánu DDM. ZČN je sestavována na základě každoroční analýzy a základem jsou úspěšné akce předcházejícího období tradiční činnosti jsou rozšiřovány o nové činnosti. Přehled ZČN ve šk. roce 1998/99: Celkem se uskutečnilo 45 akcí, kterých se zúčastnilo účastníků průměrný počet na jednu akci je 80 zájemců. O zájmovou činnost v DDM je přibližně stále stejný zájem. Předem však nelze nikdy stanovit, zda akce, které byly vždy atraktivní, se neminou zájmu dětí i jejich rodičů. Stále více se ukazuje, že děti vyhledávají zahálčivost, a tak je nutná motivace každé akce, důrazná propagace a neustálá změna (třeba jen v detailech). Toto zjištění je zapracováváno do plánu práce na další školní rok. Akce je nutno také modernizovat, tj. zařazovat do nich prvky, které v dané době děti přitahují. Nezastupitelná v této době je i otázka financí a vychází-li se z metodického pokynu MŠMT Čj 28/98-51, je třeba podtrhnout, že činnost středisek musí být přístupná pro všechny sociální vrstvy mladé generace a nemělo by se stávat, aby zájemce o činnost ve středisku ze sociálně slabé rodiny byl tímto handicapován anebo neměl možnost se za přijatelných podmínek na činnosti podílet. Je třeba stanovit v dohodě středisek a obcí jasná pravidla. Počátek je již v začlenění střediska do rozpočtu obce, protože dosavadní praxe je taková, že z poplatků dětí si DDM platí vše i provoz (a to by měly děti dostat v různých podobách činnosti zpět: příspěvek na exkurzi, výlet, atd.). 3. Spontánní činnost V minulém roce se DDM podařilo založit KLUB 3, což je vlastně klub žáků 3. tříd, kteří nemají možnost docházet do ŠD. Rodiče i oni mohou provádět pod dohledem pedagogických pracovníků jakoukoli činnost v prostorách DDM. Tuto možnost využívaly děti ze Smiřic i děti dojíždějící, které musely čekat na autobus. Byl to krok kupředu, protože pracovníci DDM dokázali, že tuto činnost mohou realizovat.

20 4. Prázdninová činnost Na jarní prázdniny připravili v DDM dětské rekreace atraktivní prostředí v Jeseníkách, cenově velmi výhodné a po stránce lyžování bez připomínek. Tato akce se však nevydařila. Byla připravena pouze pro smiřické děti a jejich rodiče (nabídka byla určena i pro ně). V budoucnosti budou nabídku směřovat i za hranice regionu. O letních prázdninách se uskutečnily dva běhy dětské rekreace. V měsíci červenci a srpnu. Poptávka byla velká a pouze omezená kapacita objektů dala stop. Rekreace si užilo celkem 66 dětí ve věku 5 13 let. O volných dnech, tzv. malých prázdninách pořádal DDM výlety a exkurze. Na tyto akce přihlásil dostatečný počet dětí celkem Závěr Pracovníci DDM mohou být se svou prací spokojeni, protože po stránce výchovně vzdělávací dosáhli stanovených cílů. Pochlubit se mohou s prací dopravního kroužku, který reprezentoval ČR v Holandsku a přivezl domů titul Mistr Evropy. Reprezentoval i naše město to by si měl zřizovatel DDM uvědomit a eventuelně ho i podpořit finančně, což konečně i ze zákona vyplývá. DDM rozhodně nečeká jen s otevřenou dlaní. Provozuje vedlejší hospodářskou činnost kiosek v ZŠ. Během roku zahájil v rámci VHČ i práci cestovní kanceláře. Zřizovatel opět nezařadil DDM do svého rozpočtu, a tak musí veškeré náklady na provoz hradit sám. Je pravdou, že mu byla zaplacena faktura za elektrický proud ve výši , Kč. Jako učební pomůcky byl zakoupen další počítač a kopírka, která pro práci chyběla. Přehled o soutěžích ve škol. roce 1998/99 1. Dopravní výchova postupové soutěže: Září - Mezinárodní dopravní soutěž v Litvě - Školní kolo dopravní soutěže - Mezinárodní soutěž na Slovensku - Okresní kolo dopravní soutěže pro 5. třídu 5. místo 1. místo 5 dětí 81 dětí 7 dětí 84 dětí Květen - Okresní kolo v Hradci Králové I. kat. 1. místo II. kat. 1. místo 156 dětí Červen - Krajské kolo v Bělči I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. 104 dětí - Celostátní kolo ve Strážnici - Mezinárodní soutěž v Bulharsku 2. Základní kola a soutěže DDM: 1. Celoroční soutěž pro ŠD (1. a 2. tř.) Všeználek - přírodověda - bezpečnost silničního provozu - literární soutěž - orientační závody 2. Soutěž zdravotních hlídek 3. Cyklistické odpoledne 4. Kolem Smiřic s kolem (rodiče a děti) 1. místo 1. místo 2. místo 2. místo 4. místo 11 dětí 5 dětí 36 dětí 36 dětí 24 dětí 32 dětí 9 družstev 160 dětí 54 dvojic

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Přítomno: 8 18.30 hod. p. Mrkvička Omluveni: 2 Neomluven: 1 Řídící zasedání: p. Šindelář Návrhová komise: ing. Kožený,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více