spokojenosti a úspěchů v osobním životě i v podnikání. Z jednání městského zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spokojenosti a úspěchů v osobním životě i v podnikání. Z jednání městského zastupitelstva"

Transkript

1

2 Vážení spoluobčané, členové městského zastupitelstva a všichni pracovníci městského úřadu vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku s magickým číslem 2000 hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v osobním životě i v podnikání. Z jednání městského zastupitelstva MR vzala na vědomí souhlas přednosty OkÚ v Hradci Králové se jmenováním pí Vítězslavy Klůzové tajemnicí Městského úřadu ve Smiřicích. Na základě její rezignace na funkci členky městské rady a členky městského zastupitelstva prohlásila za nového člena MZ (pozn. na základě výsledku komunálních voleb) p. Pavla Brože zastupitelem se stal po podpisu předepsaného slibu. Vzhledem k rezignaci předsedkyně kontrolní komise jmenovala MR na tuto funkci člena této komise p. Miloslava Koudelku. Současně jmenovala členem finanční komise p. Ladislava Kopáče. Za členku městské rady byla navržena pí Věra Smékalová a MZ ji hlasováním schválilo. MZ schválilo obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 2/99 o udržování čistoty veřejných prostranství, čistoty ovzduší, o chovu zvířat atd. v rozsahu předloženého návrhu. V diskuzi byla zdůrazněna potřeba nejvhodnější formy seznámení občanů s touto vyhláškou. Na základě doporučení MR a s ohledem na současnou situaci společnosti Smiřický hrnec MZ vyslovilo souhlas s vystoupením města z této společnosti.

3 MZ hlasováním revokovalo usnesení MZ ze dne bod č. 6 využití pozemku mezi velkým stadionem a Stanicí technické kontroly. Tento pozemek byl původně určen pro rozšíření sportovní zóny. Podle rozhodnutí z roku 1998 měl být tento pozemek využit na stavební parcely. MZ projednalo a odsouhlasilo na základě předložených znaleckých posudků soudních znalců v oboru vodního hospodářství (ing. Hemerka, ing. Jarolímek, ing. Vašák) rozsah a výši majetku vkládaného městem do a. s. Vodovody a kanalizace Hradec Králové ke dni : - vodovod Smiřice, vodovodní síť na katastru města a podíl na zdrojové části skupinového vodovodu v hodnotě 20, , Kč - kanalizace Smiřice, kanalizační síť na katastru města a podíl na společné čistírně odpadních vod v hodnotě 13, , Kč MZ vyslovilo souhlas s textem prohlášení, kterým město převádí dnem úpisu na a. s. VAK Hradec Králové vlastnická práva k tomuto majetku. MZ souhlasilo i s návrhem smlouvy o zrušení zájmového sdružení ČHS Ekovoda ke dni Důvodem zrušení je vstup všech tří obcí tohoto zájmového sdružení do a. s. VAK Hradec Králové ke dni Pro zajištění autobusové dopravní obslužnosti okresu Hradec Králové je uvažováno se založením obecně prospěšné společnosti měst a obcí. Podmínkou pro případné založení je bezplatný převod majetku státního podniku ČSAD Hradec Králové na tuto společnost v rámci jeho privatizace. S ohledem na změnu systému dotací a uvažované transformace stávajících OkÚ bude v budoucnu v podstatné míře ležet problematika dopravní obslužnosti regionu na obcích a městech. MZ tuto problematiku zvážilo a předběžně souhlasí se vstupem města do takto připravované společnosti. Konečné stanovisko zaujme po schválení stanov a bližších podmínek činnosti společnosti. Pracovní návrh stanov a návrh zakládací smlouvy byl členům zastupitelstva pro informaci předložen. Na základě hlasování MZ odstoupí město od smlouvy dne s firmou Reuter o pronájmu pozemku p. č. 63 o výměře 222 m2 a st. p. 26n o výměře 895 m2. Důvodem odstoupení je neplacení nájemného. MZ projednalo a odsouhlasilo navýšení rozpočtu kapitoly veřejné osvětlení o částku , Kč slavnostní osvětlení Smiřic rok Celková hodnota kapitoly osvětlení tedy činí 1, , Kč. MZ odsouhlasilo v návaznosti na dotace získané od OkÚ Hradec Králové, příjmy z pronájmu veřejných prostranství a VHA ve výši 1, , Kč úpravu rozpočtu města na letošní rok v příjmové i výdajové části. MZ tak rozhodlo podle návrhu vedoucí ekonomického odboru ze dne Příjmová i výdajová část rozpočtu města se upravuje z 39, , Kč na 41, , Kč a rozpočet zůstává rozpočtem vyrovnaným. MZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2000 společně s předloženým seznamem akcí určených k realizaci nad rámec provozních nákladů ve výši 12, , Kč. Příjmy se skládají z hodnot garantovaných a dále z předpokládaných dle praxe předcházejících let. Obdobně je stanovena skladba výdajů. Přebytek hospodaření ve výši 11, , Kč bude převeden do příjmové části. Po této úpravě činí příjmová i výdajová část rozpočtu 40, , Kč a rozpočet se stává rozpočtem vyrovnaným.

4 MR na základě předchozích informací předložila MZ k odsouhlasení návrh smlouvy o spolupráci Smiřic s městem Boguszów Gorce Polsko. Text smlouvy bude odsouhlasen po dokončení jazykových úprav. Obsahem smlouvy mezi oběma městy je vyjádření společné vůle ke spolupráci na úseku kultury, osvěty, propagace, rozvoji turistiky i hospodářského potenciálu. Kromě jiného by se jednalo o vzájemnou informovanost o důležitých výročích, akcích, událostech, účasti na oslavách města, popularizaci obou oblastí organizováním výletů, letních táborů a výměnou školní mládeže. Podepsaná smlouva by přispěla k regionální spolupráci, která by byla podpořena i získáním grantů od EU. Z jednání rady: MR na základě požadavku oddílu Junák Smiřice souhlasí s umístěním vývěsní skříňky na domě města (obchod pí Sluštíkové). Dále poskytla příspěvek na ceny pro cyklistický závod dětí v parku. MR odsouhlasila poskytnutí částky 4 000, Kč pí ing. Rachotové na nezbytnou údržbu zařízení psího útulku, který provozuje na svém dvoře. MR rozhodla o poskytnutí příspěvku sociál. charitativní společnosti pro přestárlé občany Hospic Červený Kostelec ve výši 5 000, Kč. MR rozhodla o úhradě faktury za elektrický otop DDM ve výši ,70 Kč. Úhrada je čerpána v rámci rozpočtu tohoto zařízení. Na základě připomínek občanů se MR zabývala možností pálení ohně ve Smiřicích večer 30. dubna (čarodějnice). Akce by mohla být uskutečněna, pokud se podaří vytipovat vhodné místo. V souladu s požadavkem správního odboru a životního prostředí a po získání dotace z fondu životního prostředí ve výši 80 % nákladů (tj. 390 tis. Kč celkové náklady by činily 487 tis. Kč) souhlasí MR s provedením ozdravění prostoru zámeckého parku v r Město by se na této akci podílelo příspěvkem 97 tis. Kč. MR souhlasí s tím, aby byla na území našeho města koordinovaně s ostatními subjekty provedena deratizace. MR vzala na vědomí informaci o provedení soupisu uměleckých děl a prací ak. sochaře p. Milana Knoblocha, které budou v souladu s uzavřenou kupní smlouvou v budoucnu převzaty městem Smiřice. Určení děl do předmětu smlouvy provedl prodávající. Sbírka těchto děl je dle přání p. Knoblocha a v souladu s ustanovením či. IV. smlouvy i nadále umístěna v jeho ateliéru v Praze. Část sádrových děl modelů dle soupisu se nachází u správce díla p. ing. Kupky za účelem provedení popisu a příslušného zařazení. Předané 3 busty jsou umístěny na MěÚ a inventarizovány. MR odsouhlasila převod nájmu hospody v Rodově ze zemřelého p. Škarytky na pí Věru Hofmanovou. MR rozhodla o vymáhání pohledávek za odprodej bytů vyšších jak 20 tis. Kč, neuhrazených do , soudní cestou. Toto rozhodnutí se netýká dlužníků, u kterých došlo k dohodě o náhradním termínu úhrad. MR rozhodla na základě návrhu stavebního odboru o umístění vývěsní desky tabule při pravém chodníku silnice do sídliště z ulice Palackého.

5 MR se zabývala postupným odstraňováním vrchního již nevyužívaného vedení telefonní sítě ve městě. Dohodnutý termín postupně listopad, prosinec MR projednala a odsouhlasila návrhy smluv na vypracování územního plánu rozvoje pro Smiřice a Rodov předložené arch. Králíkem. Dokumentace bude vypracována v I. pololetí MR jmenovala výběrovou komisi na zpracování projektové dokumentace pro akci Plyn Rodov. MR rozhodla, že na r nebude již uzavřena smlouva na pronájem prodejní plochy na tržnici u přístřešku prodejny U Brožů vietnamským obchodníkům. MR souhlasila se zpevněním plochy u výlohy domu p. Vajnlicha, který úpravy provede na svůj náklad. Vybráno z podkladů pro zasedání městského zastupitelstva dne Rok 2000 je zde (přede dveřmi) Každý z nás, hlavně z řad dříve narozených, si určitě ještě nedávno kladl otázku, zda se dožije tohoto krásného letopočtu. Dnes už zbývá do jeho příchodu jen pár dní, říkáme si povedlo se! Při podobných příležitostech zpravidla následuje výčet úspěchů, někdy případně i neúspěchů. Nemyslím si, že je to až tak důležité. Kdo chtěl a chce pravdivě vidět, vidí a ví. Snad nebude na škodu alespoň pár slovo tom, co bude v příštím roce. Nejdůležitějším úkolem pro nás zůstává rekonstrukce vozovky a chodník v ulici Dlouhé. Tato investice ve výši 3,5 milionu Kč pohltí téměř všechny naše finanční prostředky. Nenadále a nepředvídaně vyvstal problém v zásobování školního statku elektrickou energií. Pro obec to znamená v příštím roce další vydání ve výši 150 tisíc korun. Zbytek peněz, které v pokladně zůstanou, bude použit na údržbu a provoz ostatních zařízení obce. Vím, že je to málo, ale bude-li se obecní pokladna plnit více a lépe, pak nebude problém vydat peníze i na další akce sloužící ke zlepšení stavu chodníků a zeleně. Mohlo by se pak přikročit k realizaci i dalších akcí, které by sloužily ke spokojenosti občanů. Co bych přál do příštího roku? Mimo neustále opakovaná přání o plné obecní pokladně a spokojenosti občanů bych měl ještě jedno velké přání. Přál bych si, aby se v naší obci našel jeden nebo více občanů, kteří by do tohoto krásného Zpravodaje (na jehož titulní stránce je uvedeno i jméno naší obce) napsali za sebe i za obec pár řádků abych sem nepsal stále jen já sám. Bylo by velmi dobré, kdyby se našel a přihlásil někdo, kdo by psal obecní kroniku. Je totiž veliká škoda, že po panu Vojtěchu Prokopovi se zatím nenašel nikdo, kdo by ve vedení kroniky pokračoval. Potud má přání pro příští rok. A nyní za všechny zastupitele i za sebe přeji všem občanům krásné a spokojené Vánoce. V příštím roce, který je mimořádný svým číselným vyjádřením, přeji všem mimořádně pevné zdraví, mimořádnou spokojenost a radost ze všeho konání. Děkuji všem, kteří se podíleli a podílejí na pěkném vzhledu naší obce, za upravenost domů a zahrádek, za úpravu rabátek, za čistotu chodníků a celého našeho okolí. Ještě jednou přeji všem vše nejlepší a děkuji. Miroslav Hlava, starosta Holohlav

6 300 let kostela ve Smiřicích ( ) Letošní čísla Zpravodaje byla věnována 300letému výročí založení kostela u nás ve Smiřicích. I tentokrát vás pozvu na procházku do kostela. Protože však jeho přímá návštěva není stále ještě možná, použiji při svém průvodcovství o interiéru a vybavení kostela práce Emanuela Pocheho z roku 1937 a Josefa Zemana z roku 1910: Hlavní oltář Plochá, nástěnná, dřevěná architektura, mramorovaná, lemující hlavní obraz. Rakvovitá tumba (slovo tumba má dva významy: 1. kamenný náhrobek v podobě čtyřbokého hranolu, 2. v tomto případě vyvýšená schránka pro tělesné pozůstatky) se zlacenou mřížkovanou kartuší na přední ploše. Na tumbě zavírací zlacený tabernákl (sanktuárium svatostánek) s volutovými pilastry na hranách, nahoře řezaný rokokový zlacený rám s obrazem Madony s dítětem, kopie nebo přemalovaný originál pozdně gotický. (Původně v zámku, zde umístěn r ) Nad tumbou plochá dřevěná, štukovaná architektura, rámující obraz Klanění tří králů, signovaný: Petrus Brandl pinx Po stranách obrazu, na konsolách, zdobených na přední straně andílčími hlavičkami, sochy sv. Joachima a sv. Anny. V nadživotní velikosti, dřevěné, bíle štukované. Autoři Josef a Jiří Pacákové. V plochém nástavci prolomena uprostřed osmicípá hvězda, nad ní plastická skupina Boha Otce a andílků s festony (pozn.: visící ozdoba, závěs většinou z umělých květin, listí nebo ovoce). Celek kolem r Postranní oltáře Oltář sv. Jana Nepomuckého: Dřevěná, štukovaná architektura s diagonálními pilastry, oblamovaným kladím, ve středu oltáře vypjatým a zakrytým kartuší, drženou andílky. Nástavec plochý s volutovitě stočenými křídly a reliéfem andílka ve středu. Uprostřed oltáře obraz Glorifikace světcovy. Sign. Carlone Po stranách dřevěné, bíle natřené sochy sv. Václava a Prokopa z roku Oltář P. Marie Růžencové: Stejná architektura a výzdoba. Obraz Madony, podávající růženec sv. Dominikovi, od Ondřeje Maywalda z Hradce Králové z roku Po stranách dřevěné sochy sv. Víta a Zikmunda. Oltář pochází ze stejné doby jako oltář předchozí. Oltář sv. Blažeje: Na rakvovité tumbě je mramorový sokl s vypjatou římsou. Na vrcholu vázy. Na soklu oválný obraz světce, uzdravujícího nemocnou dívku. Na tomto obraze je patrný vliv Petra Brandla. Na konzole s rokokovou kartuší pod baldachýnem bývala zasklená skříň s oblečenou soškou Jezulátka z poloviny 18. století. Kazatelna: Visuté řečniště s volutovými pilastry ve dvou polích. Na čelné ploše zlacená kartuš s reliéfem Mojžíše, přejímajícího desky. Nadhlaví zdobeno štukovou draperií. Stříška prohnutá, s čabrakami, ve vrcholu symbol Boha Otce. Detail rokokový polovina 18. století. Oratoře: Pro panstvo a ostatní privilegované osoby bylo upraveno 6 oratoří. Oratoř pod kruchtou byla určena pro pány ze zámku, kteří mohli do kostela přicházet galerijní chodbou spojující kostel se zámkem.

7 Varhany: Jsou pseudobarokní a v současné době jsou v odborné restaurátorské dílně. Lavice: V kostele je 12 dubových lavic přibližně z roku V čelech jsou pilastry. Pole jsou olištovaná, ve výplních a na postranicích vyřezávaná dekorace květinová a ovocná, propletená akanty. Dveře: Pocházejí z doby kolem roku Jejich vnitřní kování a zámek jsou zdobeny tepanými motivy akantů. Kněžiště: Zábradlí kněžiště je segmentovité, barokní, prohnuté, balustrové z doby kolem roku Kříž dřevěný, polychromovaný, postava je v nadživotní velikosti vznik po roce Monstrance: 1. Stříbrná, zlacená, 60 cm vysoká. Její noha vykrajovaná, s tepanými rokokovými ornamenty a hrozny. Pod nohou je tabulka s nápisem: slib WIkonaLI W tegto swatosti WaCLaW schefferin s ChotI swav annov ke CapLI smirzizki k Werzegne poboznosti WgernICh geho (pozn.: velká písmena jako římské číslice vyjadřují po sečtení letopočet vychází rok 1802). Nodus (pozn.: kulovitý článek na dříku bohoslužebných nádob) vázovitý, pod září je volný dvoulist. Na záři osmiúhelné dvojí rámec. Vnější z andílků, klasů a hroznů, ve vrcholu baldachýn a reliéf Boha Otce. Na dolním okraji holubice, kniha a na ní ležící beránek. Vnitřní rám je posázen umělými drahokamy, vrouben paprsky. 2. Dřevěná, zlacená, 45 cm vysoká z roku Noha oválná, rozdělená ve čtyři pole. Nodus vázovitý. Dvojitá vykrajovaná kartuše. Lampa na věčné světlo: Mosazná, stříbřená, na každé straně tepaná rokoková kartuš z 2. poloviny 18. století. V průčelí kostela stál od roku 1818 dřevěný kříž, který byl roku 1883 nahrazen kamenným. Tradice mluví o tom, že u kostela stával pranýř. Marie Terezie ze Šternberka založila r (bylo jí teprve 16 roků to jí zřejmě musel někdo poradit) nadaci zvanou gastheimskou*). V roce 1756 založila Bratrstvo sv. růžence a ustanovila místo zvláštního kněze růžencového, tzv. zámeckého kaplana. K dotaci ecclesiae confraternitatis a k výživě světského kněze růžencového upsala v roce zl. Bratrstvo růžencové bylo zrušeno roku Jmění zl. rozdělila c. k. česká státní účtárna takto: - na mše, prádlo a lampu 814 zl. náboženskému fondu 6175 zl. k vydržování učitele 1645 zl, školnímu fondu 3130 zl. ústavu pro chudé 3130 zl. Mimo to Marie Terezie darovala kostelu paládium hraběcí rodiny obraz Bohorodičky. Lidé tomuto obrazu, umístěnému na hlavním oltáři pod velkým obrazem Petra Brandla, říkali Smiřická P. Maria (také Smiřická Madona paladium bylo podrobně popsáno ve Zpravodaji č. 3/1988). V roce 1724 dala Marie Terezie postavit v kostele postranní oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého. Roku 1740 nechala hraběnka svým nákladem postavit nedaleko kostela (u zdi parku nyní je tato socha na západní straně kostela) k mravnímu povznesení poddaných, kteří málo zbožnosti jevili sochu Jana Nepomuckého na podstavci jsou znaky Paarů a Šternberků. Do roku 1881 Smiřice neměly svůj vlastní hřbitov. Zemřelí byli za zvýšený poplatek pochováváni na hřbitově v Holohlavech**). Jako zajímavost lze uvést, že v době stavby josefovské pevnosti zřízen ve Smiřicích za zámkem směrem k Číbuzi (v tzv. malé oboře ) provizorní polní hřbitov a polní kaple. Oboje bylo zrušeno až roku 1825.

8 *) Kromě této nadace existovala nadace Karla Mayvalda z r. 1758, nadace Jiřího Valáška, barona Liebiga a E. Malburga. Císař Josef II. zrušil Bratrstvo Růžencové a jeho jmění bylo odevzdáno r administraci státních statků a pojištěno zemskými deskami. **) Pohřbívání i jiné církevní obřady byly konány v Holohlavech. Zámecký farář byl pouze fundatistou. Roku 1811 (za děkana p. Bernarda Vorlíčka) bylo konsistoří vyhověno, aby také odpolední služby Boží (Požehnání) byly ve Smiřicích konány. Obec se musela uvolit, že uhradí výlohy. Od roku 1877 se uskutečnila slavnost Vzkříšení a Božího těla ve Smiřicích ale za vedení duchovenstva holohlavského. Smiřice se hodně snažily o osamostatnění v církevních záležitostech. C. k. guberniální ředitelství nejvyšších fondů ve Vídni rozhodlo roku 1892 takto: 1. musí býti zachováván privátní charakter zámeckého kostela ve Smiřicích, 2. vykonávání farních funkcí nepřísluší dle nadační listiny gastheimské zámeckému fundatistovi, 3. holohlavský děkan může kromě zavedených slavností (Božího těla, Vzkříšení, posvícení, pouť) sloužit requiem za zemřelé, křtíti, oddávati snoubence pod podmínkami, jež vyvolávají poměry místní (zámožnost svědků, čas školní, funkce při faře a vůle děkanova). Prameny: Emanuel Poche: Soupis památek historických a uměleckých v okresu královédvorském (Praha 1937) Josef Zeman: Z pamětí Smiřic (1910) (mv) Šternberkové ve Smiřicích Šternberkové nebyli jen ve Smiřicích. Páni ze Šternberka je starý šlechtický rod, který měl více větví, jejichž příslušníci byli usazeni na různých místech Čech i Moravy. Ve svém znaku měli tzv. mluvící znamení hvězdu německy Stern. Hrady těchto pánů byly tedy označovány názvem Stern-berg, z čehož po počeštění vzniklo označení rodu Šternberkové. Šternberská hvězda bývala kreslena, tesána či ryta zpravidla jako osmicípá, ale někde byla znázorněna pouze šesticípá hvězda. Klenotem na znaku bývala původně pouze hvězda, ale od 16. století je hvězda v klenotu umístěna mezi dvěma orlími křídly. První historickou postavou, která nosila na svém štítě zlatou osmicípou hvězdu v modrém poli, byl Diviš z Divišova z doby kolem roku Jeho syn postavil r na úzkém ostrohu nad řekou Sázavou hrad jeden z nejpevnějších v Čechách a nazval ho podle rodového znamení Šternberk. Jeho potomci se již nazývali Šternberkové. Tento rod se rozrostl do mnoha odnoží. Jedna jeho odnož vlastnila na přelomu 17. a 18. století smiřické panství. (V současné době je příslušnice jedné odnože rodu Diana Šternberková majitelkou zámku v Častolovicích.) Smiřice získali Šternberkové 1. října 1685, kdy hraběnka Isabela Magdaléna ze Šternberka koupila smiřické panství od Gallasů pro svého teprve sedmiletého syna Jana Josefa ze Šternberka (přesněji Ignác Karel Jan Josef Kazimír ze Šternberka). Sama byla již 7 let vdovou. Její manžel Jan Norbert ze Šternberka byl zřejmě podlomeného zdraví, protože v nejlepších letech svého života 27. září 1678 zemřel pár měsíců po narození svého nejmladšího syna. Do rukou mladého, nadšeného a zároveň úplně nezkušeného Jana Josefa se dostal velký majetek. Protože mu v době smrti jeho otce v roce 1678 nebyl ještě ani jeden rok, stal se jeho poručníkem strýc Václav Vojtěch ze Šternberka. V důsledku dalších událostí s kterými se také seznámíme byl Václav Vojtěch svázán se smiřickým panstvím až do své smrti 25. ledna Je

9 nutno říci, že právě tato skutečnost byla pro Smiřice velikým přínosem. Pokud jsme se v letošním roce věnovali ve Zpravodaji smiřickému kostelu, pak lze plně předpokládat, že právě díky radám Václava Vojtěcha ze Šternberka máme ve Smiřicích kostel a máme ho umělecky tak hodnotný. Václav Vojtěch ze Šternberka nahrazoval svému synovci Janu Josefovi otce, byl mu zkušeným a nezištným rádcem. Činil tak nejen z lásky k synovci, ale i pro reprezentaci šternberského rodu, neboť sám děti neměl. Mladičký Jan Josef byl naopak zřejmě svolný a ochotný řídit se radami svého strýce Václava Vojtěcha. Rozhodování tohoto mladého šlechtice ovlivnilo jistě i to, že byl vychováván nesmírně vzdělaným jezuitou P. Janem Tannerem, který byl rektorem jezuitského konviktu a nejvyšším profesorem pražských jezuitských škol u sv. Klimenta. Miloval náš národ proto měl občasná nedorozumění se svými nadřízenými. Právě tento vychovatel našeho mladého majitele panství Jana Josefa zpracoval již v roce 1674 pro hraběcí rodinu rodopis Historia heroun de Stellis. Zde nenápadně odvozuje vznik rodového znaku od Betlémské hvězdy. To muselo vzbudit hrdost každého šlechtice i když tomu asi tak docela nevěřil. K této verzi vzniku rodového znaku se vztahuje vyobrazení na titulní straně Zpravodaje. Jedná se o kopii rytiny z knihy Jana Halady: Lexikon české šlechty. V tomto čísle jen stručně základní údaje o Janu Josefovi: Narodil se v roce V sedmi letech v roce 1685 se stal držitelem Smiřic. V roce 1695 se poměrně mladý Jan Josef oženil v 17 letech si vzal za manželku Marii Violantu rozenou hraběnku z Preüssingu. V roce 1696 nabývá plnoletosti a tím získal právo rozhodování o smiřickém panství. V dalším roce tj. v roce 1697 dal podle historických pramenů lámat kámen na nejmenovanou stavbu zřejmě však již na stavbu smiřického kostela. K roku 1699 se již váže stavba kostela. Další osud Jana Josefa je zaznamenán v další kapitole. K roku 1699 se neváže pouze stavba kostela, ale aby nám i toto vyprávění dobře zapadalo do našeho seriálu, ve stejném roce 1699 se Janu Josefovi narodila dcerka Marie Terezie Violanta. O ní je nutno se zmínit, protože ona pokud jsem to dobře vysledoval v dějinách Smiřic - byla nejdéle majitelkou Smiřic smiřické panství jí patřilo 60 let! Jak říkali staří Čechové, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Jan Josef byl mladý, ženatý, možno říci bohatý, právě se mu narodila dcerka a další dítě bylo na cestě. Život měl před sebou dalo by se říci, co mu scházelo? Píše se rok 1700 a na konci jara se Jan Josef vydává se svou ženou Marií Violantou na cestu do Itálie. Když se mladý pár zřejmě s nevlastní dcerou (vlastní dcerka jednoroční Marie Terezie zůstala ve Smiřicích) a doprovodem vracel z Itálie domů, došlo k neštěstí. Řeka Inn poblíž Öttingu (u rakouského Innsbrucku) byla po vytrvalých deštích silně rozvodněná. Když se snažili na lodi přeplout řeku, prudký proud rozvodněné řeky vrhl loď na pilíř a rozlomil ji. Hrabě, který se snažil zachránit manželku i nevlastní dceru, zahynul společně s nimi. Neštěstí mladého manželského páru se stalo událostí, o které se v té době hodně hovořilo a také psalo. Byla složena i jarmareční píseň o mnoha slokách, ve které se podrobně a barvitě popisoval průběh této tragedie. Verše jsou sice poplatné době, ale předvánoční čas nám snad dovolí začíst se do naivních veršíků, které už dnes můžeme brát jako pověst nebo pohádku (která však vznikla na základě skutečné události!), která nám říká, co se před dávnými a dávnými časy (vždyť je to už bez půl roku 3 století), za devaterými horami, lesy a řekami přihodilo:

10 Hvězdnaté poslyš nebe, co se tebe tejče, že hvězda pošla z tebe, s vodami pryč teče; poslyš a želej s námi, želej s Českou zemí; hle známý i neznámý pláči s námi všemi. Třináctého dne června, blíž města Etinku, na proudu řeky Ejna, jak teď činím zmínku, když hodin devět bilo, a to před polednem, slyš co se přihodilo, s pláčem připomenem. Pan hrabě z Sternberků, rodu převzácného, mladého jsa pán věku, vzezření krásného, jménem Ján Josef nazván, jsa pán na Jičíně, přemilostné tváři pán, pán města Bechyně. Rodu podpora svého, miláček při dvoře, bohatství velikého, o jak velké hoře: když se z Říma vracoval, s paní a dcerou svou, kam byl svatě putoval, pro čest o Bože tvou. Pln zásluh spolu s svými, vracel se s radostí, by s rody spřízněnými o všem v přítomnosti, jednal a vypravoval, o římských slavnostech, a v kterých si liboval, svatých pobožnostech. Aby tím dřív u svých byl, na loď s svými vsedl, dva dni se šťastně plavil, o kyž byl vysedl, vykonavše pobožnost, ten den před neštěstím, pro lepší pohodlnost, mnozí šli na loď s ním. Řeku vejš jmenovanou, nechci víc jmenovat, pro ukrutnosť spáchanou, hoře obnovovat, dosti bud ponavrhnout, co zlého stropila, běžně jen připomenout, jak jest provinila. Mostů má víc než jeden, jen z dříví svroubených, o přenešťastný ten den, na zdi postavených, první z nich hned blíž města, byl ten nešťastný most, kde konec vzala česť, spolu i vzácný host. Že v ty dny přeprchalo, voda vystoupila, ač se plavcům nezdálo, ta v jez se valila, takže svou prudkostí, na pilíř vehnala, a větší jízlivostí, na druhý dohnala. Konec po obou stranách mocí vrazila, tak že smrt jako v branách pláč již obdržela, každý sám sebou v ten čas měl dost co činiti, jak by mohl z vody vyvřít zas, a smrti ujíti. Pan hrabě moha sobě dost lehce zpomocti, vida však dceru v vodě, chtěl ji též zpomocti, vskočil dolu z přístřeší, kde mostu dosáhl, nepomoha nic dceří, i sebe všanc vydal. Loď se zatím tíží vod, nastojte roztrhla, že vzteklosť jich celý rod, v prostřed vln vrhla, spolu s jinými všemi, jenž se tam plavili, ach bylo líp, po zemi kdyby jeli byli. V tomto nebezpečenství, vše k nebi volalo, a z moci duchovenství tu milost dostalo, veřejné rozhřešení, jak obyčej bývá, to všem ku potěšení, žalostně se zpívá. Slečinka as třináctiletá, pravý andělíček, hned byvší po ní veta, jsouc z počtu hvězdiček, na obloze nebeské třpytíc se přejasně, tam za hvězdy zde zemské oroduje zvláštně. Její pak paní máteř, paní chvályhodná, že tak jest každý rád věř, dávno již těhotná, chytíc se kusu lodi, ploula s vodou dolů, až jí proud z něho shodil a utopil spolu. Spolu s pánem i s dcerou, s plodem v životě, s dvoumi, s komornou jednou plynouce po vodě, jiní na břeh vyplouli, neb mostem vyvázli, ač dlouho v vodě plouli, než se ven dostali. Všech, praví, deset byli, kteří odtud vyšli, po mnoha vod vypití, snad o zdraví přišli, aspoň ne bez škody, neb bez odležení, vypitím mnoho vody, dlouho v ní topení. Řeka ta nešťastná, že perel nerodí, hvězda pak že jest jasná, to že se jí hodí, by vážená víc byla; čtyry pohltila, u nás však zasloužila, by všechno ztratila. Přijdouc již o tři hvězdy, přijde i o čtvrtou, musíc hraběnky slečny těla zas vyvrhnout, musí i čtvrtou vrátit hvězdu nejskvělejší, co vzala, zas navrátit klenot nejmilejší.

11 Třetím dnem ta nešťastná došla nás novina, zpráva jistě žalostná, jak smutná hodina v neděli ráno byla, snad asi devátá, když se lodi rozbila, s vodami pryč vzata. Šest se jich utopilo, pán s paní i s dcerou, co to za hoře bylo žádnou nelze mírou toho zde vypraviti, jak by slušné bylo, snáž bude pomysliti, těžce se věřilo. Hned po všech městech pražských pověst se roznesla, že v vodách Etingánských, o nezdárná vesla hvězdy blesk svůj ztratily, hvězdy Čechům známé, když se do Čech plavily na nešťastném prámě. Ján Josef totiž hrabě s hraběnkou a slečnou, a že se stalo v pravdě, jistou konečnou, všem se to divné zdálo, k víře nepodobné a zdálo se všem málo víry býti hodné. Že ale kdo to přines, komorník panský byl a všecko, kde měl, přednes, pořádně vypravil, moh každý moudře věřit, že se skutkem stalo a sám v sebe zavřít, jak se bylo dálo. Zvláště to neviňátko, an vody neznalo, jak se jen ubožátko v vodě pachtovalo a v jednom okamžení octlo se jest v nebi bez všeho provinění živo zde na zemi. Co za hoře v krevnosti a v rodech spřízněných, rovných v urozenosti, tím erbem dařených, jaká i jinde lítost, pláč a naříkání, můž se z toho znáti dost, že pán s dcerou s paní. Každý se divil tomu a každý litoval, mnohý, když o tom mluvil, s pláčem vypravoval, jaká to újma rodu a nebezpečenství, jakou to voda škodu učinila v království. Jedna roční slečinka ještě pozůstává, přerozkošná hvězdička, má být rodu sláva, všecku nadějí svou má, v bratru děda svého; o kýž mu to pán Bůh dá mít syna sedmého. Bůh může i z kamení rody rozmnožiti, může i v ctném spojení rod ten rozhojniti a v radosť obrátiti tu velkou žalost; o rač ji proměniti Bože v brzkou sladkosť. Amen. Tato báseň byla otištěna v roce 1920 v Hradeckém kraji, roč. VII, čís. 3 s tímto úvodem: Rýmovačka tato má všecky špatné i dobré vlastnosti své doby. Uveřejněna jest celá ovšem ne jako znamenitá formou a zpracováním látky, nýbrž pro obsah a pro dobovou charakterističnost. Doplňujeme ještě z Pamětí Smiřic nad Labem od Josefa Zemana, že týž Jan Josef hrabě ze Šternberga zdědil Smiřice po matce, která je v r koupí získala. Týž dal vystavěti nynější kostel ve Smiřicích. Jednoroční slečinka, o které se v písničce pěje, nazývala se Marie Terezie. Ruky její získal Jan Leopold hrabě z Paaru, s nímž žila od r do r Druhým manželem jí byl Jan Daniel z Gastheimu. Přeživši i tohoto, skonala v r a panství se ujal syn z prvního manželství Jan Václav hrabě z Paaru. Dále bychom si zde mohli přečíst: Nešťastná příhoda hraběte Jana Josefa ze Šternberka na Smiřicích v r na řece Innu Příhoda ta vzbudila velký rozruch. Na sousedním panství hradišťském v knize pamětní čili Ambtsprothocollu, založeném v r. 1695, čteme o této události pouze zcela krátkou a suchou poznámku: In diesem 1700 Jahr ist der Herr Graf Johann Josef von Sternberg, Herr zu Smirzietz etc. nebst deren Frau Ehegemahlin (so schweren Leibsgenossen) item einer Fräulle in der Rückreiss aus Rom bei Ötting den 13. Juni auf dem Fluss Ihn nach erlittenem Schiffbruch jämmerlich ertrunken. V jaroměřském městském museu v síni IV. ve skříni smiřické nalézá se opis písně o této události, tištěné v Praze u Vojtěcha Jiří. Listina na hořením okraji na první stránce nese nápis: Ad archivum capello caes, regio Smiržicens. Má číslo 3/VI. archivu musea

12 jaroměřského. Na první stránce jest nadpis písně: Veliké zatmění hvězdy české to jest. Nešťastná příhoda skrze nenadálé utonutí J. Milosti pana hraběte z hrabat z Sternberků jménem Jana Josefa spolu i s J. M. paní hraběnkou těhotnou a slečinkou maličkou z téhož rodu, na řece Ejn řečené blíž města Etinku, 13ho dne měsíce června okolo hodiny deváté na polovičním orloji před polednem, když se z Říma s dvorem svým pobožně vraceli, píseň uvedená téhož roku 1700 dne 4. července. Doleji jest označení: Vytištěná v Praze u Vojtěcha Jiří. Nad písničkou nahoře drobně podotčeno: Může se zpívat jako: O císařovně etc. Na smiřickém zámku zůstala jen osiřelá přibližně jednoroční dcerka Marie Terezie Violanta ze Šternberka, která s nimi necestovala. Stala se na 60 let majitelkou Smiřic. O tom však více a podrobněji v dalším čísle. Prameny: Janáček, Louda: České erby Josef Zeman: Z pamětí Smiřic Publikace: Smiřice (mv) Sto a deset let Čeho? Soustavné péče o děti předškolního věku, jejichž matky pomáhaly svým manželům v živnosti, nebo se o rodinu staraly samy. Ano školka tehdy nazývaná dětská opatrovna byla ve Smiřicích otevřena 2. prosince Byl zde byt pro učitelku a jedna velká místnost pro děti. Přibližně polovina přízemí domu čp. 111 tzv. Gizelina ústavu, postaveného v roce Tento dům byl všeobecně znám jako chudobinec. To označení zní strašně, ale jde o sociální zařízení potřebné i dnes. Stále jsou totiž mezi námi i chudí. Nejen ve smyslu majetnosti. Mnozí jsou chudí na lásku. Buď nemají příbuzné, kteří by o ně pečovali, nebo je mají, ale ti nemají zájem se jim patřičně věnovat. Opatrovnu a chudobinec zřídil a vybavil smiřický rodák Adolf Ignác Mautner z Markhofu se svou manželkou Julií Marcelinou. K tomuto rozhodnutí dospěl zřejmě i proto, že pocházel z tradičně utlačovaného etnika. Už jako majetný a mocný si zřejmě uvědomil, že rodné město bylo pro něj i pro jeho rodinu ostrůvkem, v němž nepocítili náboženské ani rasové předsudky. Dal tedy svým rodákům možnost pečovat o děti a opuštěné. Opatrovna měla registrováno 39 dětí, o které se starala městem určená pěstounka slečna Laura Feltlová. Její roční mzda činila 400 zl (800 korun), užívala byt s jednou světnicí a jednou komorou včetně otopu. Její příjem tedy činil 15 korun týdně a bydlení. To nebylo málo, když uvážíme, že dřevorubec si v té době vydělal v akordu (v úkolové práci) až 10 korun týdně to však byla těžká práce od svítání do setmění. Navíc to byla sezónní práce a bylo nutno si našetřit i na zimu. V původní budově opatrovna školka sídlila do , tj. přibližně 42 let. Ten den bylo zahájeno vyučování v nově postaveném Masarykově domě (pozn.: dnes již neexistující budova na místě dnešní školní jídelny). Ten byl postaven z dotace Masarykova sociálního fondu a z podílu z Hanzovy nadace. Druhou část Hanzovy nadace použily Holohlavy na stavbu nové obecné školy. Je překvapivé, že dřívější socialistická i dnešní občansky a sociálně orientovaná politická reprezentace občanským finančním aktivitám nepřála a nepřeje.

13 V Masarykově domě měla školka třídu a hernu v přízemí. Byt zde měla i správcová (školnice). První byla paní Šmídová. V 1. patře byl byt učitelky mateřské školy, slečny Jindřišky Procházkové. Mimo jesle a školku zde působila i Poradna pro matky a děti. V malé školní budově, jak se Masarykovu domu muselo říkat za vlády nacistů i komunistů, setrvala školka až do r Potom byla umístěna v 1. patře budovy čp. 205 v Malburgově vile (nyní zvláštní škola). Po 18 letech v r přesídlila školka opět tentokrát do nové budovy na konci ulice Na Kršovce. Tato budova již byla z podstatné části financována odborovou organizací zemědělců (ROH). Domnívám se, že spiritus agens byl RSDr. Jandera. Školka byla propojena s jeslemi a oboje bylo v dané době naprosto nutné. Zaměstnanost žen byla v ČSSR (později ČSFR) nejvyšší v Evropě s výjimkou evropské části SSSR, kde dozníval vliv války a tradiční postavení ženy v ruské společnosti. Jednáním samosprávy města s představiteli odborů a dohodou se státními orgány byla školka a již nefunkční jesle převedeny bezúplatně do majetku města. Vnitřní vybavení město od státu odkoupilo. Historie se zřejmě pohybuje po spirále. První i druhou školku město dostalo od sociálně cítících občanů. Třetí získalo ze zabaveného majetku. Čtvrtou si zaplatili odboráři. Do vlastnictví města se vrátila, myslím právem, protože příjmy odborů byly tvořeny i z mezd místních občanů. K historii i historka. Ve válečných letech vedla školku slečna učitelka Žabská. Pokud mě paměť neklame, půvabná mladá dáma, která se nám spolu s paní Sychrovskou velice věnovala. Její přítel, také učitel, měl zřejmě smysl pro kanadské žerty. Do občanského průkazu jí na fotografii přimaloval vousy. Při osobních prohlídkách dokladu, tuším že to bylo za heydrichiády, to vzbudilo nelibost, ale i veselí kontrolujícího německého důstojníka. Reagoval prý větou: Legitimace je úřední doklad, ale i ta kočka je hezoučká! Zřejmě šlo o vousky kočičí. Jaký to mělo dopad na vývoj přátelského vztahu mezi paní učitelkou a jejím ctitelem, nevím. Slečna učitelka později ze Smiřic nějak zmizela. Na závěr pro zajímavost. Podle sdělení mého předchůdce, kronikáře Petra Zahálky, existuje od roku 1889 Kronika mateřské školy ve Smiřicích a je prý uložena v Okresním archivu v Hradci Králové Ing. Lubomír Kupka, kronikář města 210 let školy ve Smiřicích O škole ve Smiřicích byla založena v roce 1789 bylo poměrně podrobně psáno ve Zpravodaji č. 3 v roce Podívejme se na současnou smiřickou školu z pohledu Výroční zprávy, kterou za škol. rok 1998/99 podal ředitel školy s pedagogickým sborem: Vedení školy, která je od v právní subjektivitě, řídí ředitel školy se svými dvěma zástupci (pro I. a II. stupeň školy). Na 5třídním prvním stupni působí 13 učitelek a jeden učitel, na 4třídním druhém stupni působí 13 učitelek a 4 učitelé. Ve školní družině působí 4 vychovatelky. Na škole je celkem 9 provozních zaměstnanců.

14 Pedagogický sbor je stabilní, dochází k minimální obměně učitelů. Na škole pracuje jedna výchovná poradkyně, 9 učitelek má kurs dyslektických asistentek, dvě mají kurs logopedie, jedna kurs zdravotní tělesné výchovy, čtyři učitelé absolvovali kurs pro lyžařské instruktory a čtyři učitelé zdravotnický kurz. Do školy chodilo 649 žáků, kteří byli rozděleni do 27 tříd. Ze 13 spádových obcí dojíždělo 237 žáků. Pro 75 žáků byla otevřena tři oddělení školní družiny a 63 žáků bylo zařazeno do individuální dyslektické péče. Školní výuka probíhala ve dvou budovách, ve kterých je 32 učeben. Z tohoto počtu je 9 učeben odborných, a to učebna fyziky, chemie, přírodopisu, dvě jazykové učebny, učebna pro rodinnou výchovu, učebna hudební výchovy, učebna pro pěstitelské práce a školní dílna. Škole nestačí počet tříd a musí mít proto i odloučené pracoviště v prostorách MŠ Holohlavy. Zde bývá umístěna jedna první, jedna druhá třída a jedno oddělení družiny. Velmi dobře funguje spolupráce se starostou Holohlav, který se snaží dětem zlepšovat jak interiér, tak exteriér používaných prostor. Pro praktické činnosti má škola k dispozici školní pozemek, který se snaží postupně přebudovat na praktickou a názornou pomůcku. Pro hodiny tělesné výchovy může využívat škola tělocvičnu a školní hřiště, které je ovšem zcela nevyhovující. V dalších letech se chce škola ve spolupráci s MěÚ zaměřit na odstranění tohoto problému. Žáci mají možnost navštěvovat školní jídelnu a ve škole je otevřen školní bufet, kde si mohou koupit pití i menší svačinu. Školní družina má pro svoji činnost samostatné prostory a v atriu školy dětské hřiště. Během roku došlo ke dvěma zásadním změnám: 1. Škola získala od 1. ledna 1999 právní subjektivitu a funguje jako příspěvková organizace. 2. Díky pochopení MěÚ Smiřice, iniciativě pana starosty a vstřícnosti 10 spádových obecních úřadů škola získala dostatečné množství finančních prostředků na vybudování učebny výpočetní techniky. Po výběrovém řízení a nutných technických úpravách byla učebna firmou AG COM Smiřice vybavena 12 žákovskými počítači a jedním pracovištěm pro učitele. Všechny počítače jsou zapojeny do sítě. Díky tomu může škola od vyučovat předmět informatika. Škole se podařilo dokončit pracovnu pro učitele, která je vybavena dvěma počítači, barevnou tiskárnou, scannerem, kopírkou, barevným televizorem a dvěma videorekordéry. Tím se značně zlepšily technické podmínky pro práci učitelů. Na této realizaci se sponzorsky podílela firma Reuter. K velkému zlepšení pracovních podmínek došlo i v kancelářích vedení školy. Všichni mohou ke své práci využívat vlastní počítače, které jsou propojeny do sítě a mohou získávat i informace z internetu. Přehled akcí školního roku 1998/99 Jako doplněk vyučování zorganizovala škola pro žáky řadu kulturních a sportovních akcí: Září - zahájení plaveckého výcviku ročníků - návštěvy MěLK Smiřice - program Motýl akce k zdravému životnímu stylu - Muzeum Hradec Králové výstava hub - cyklistická soutěž - Roční doby literární soutěž - Hradec Králové prohlídka staré části města Říjen - plavecký výcvik ročník

15 - hvězdárna Hradec Králové - Muzeum Hradec Králové - Kantoři Písně východních Čech MěKS Smiřice - Skotsko přednáška v MěLK Smiřice - Bajky dramatické vystoupení MěKS Smiřice - Praha historické památky Listopad - plavecký výcvik ročník - malá kopaná turnaj - HŠ a SOU Hronov exkurze - komponovaný pořad s protidrogovou tematikou - malá kopaná turnaj ročníků - Svět očima dětí výtvarná soutěž - prezentační výstava středních škol Hradec Králové - divadelní představení MěKS Smiřice - schůzka rodičů a žáků se zástupci SŠ, SOŠ, SOU Prosinec - kurz vánočního medového pečiva - výroba vánočních dárků pro DD v Černožicích - Miletín vánoční ozdoby exkurze 6. ročníku - Třebechovice Betlém - Den otevřených dveří v 1. třídách - Kantoři vánoční koncert MěKS Smiřice - vánoční suché vazby - Čertovská pohádka divadelní představení MěKS - SOUp Smiřice vánoční tradice - hotel Černigov stolování 7. ročník - Kyjovský střípek výtvarná soutěž 2., 3. a 4. roč. - Třebechovice Betlém Leden - KMČ Moje vlastní ilustrace výtvarná soutěž - hotel Černigov stolování 9. ročník - návštěva budoucích prvňáků v prvních třídách - Roční doby literární soutěž Únor - vybíjená turnaj 6. ročník - Domeček plný písniček divadelní představení - třídní kolo soutěže v anglickém jazyce 4. ročník - Pythagoriáda matematická soutěž - pošta Smiřice exkurze 2. ročník - Velká Úpa lyžařský výcvik 7. ročník Březen - kurz velikonočního medového pečiva - Kyjovský střípek výtvarná soutěž - olympiáda v ČJ OK žáci 9. ročníku - hotel Černigov stolování 8. ročník - SOUp Smiřice Velikonoční zvyky výstava - Roční doby literární soutěž - výroba dárků pro Domov důchodců - elektrárna Smiřice 9. ročník - Merov Holohlavy exkurze 7. ročník - Velikonoční kraslice školní soutěž

16 - Smiřický slavík třídní kola pěvecké soutěže Duben - Eurorebus ukončení zeměpisné soutěže - divadelní loutkové představení MěKS Smiřice - Pythagoriáda OK žáci 6. a 7. ročníku - kvalifikace v kopané Všestary 9. ročník - poznávání živočichů školní kolo ročník - kvalifikace v kopané Smiřice ročník Květen - třídní kolo soutěže v anglickém jazyce 5. ročník - elektrárna Smiřice 8. ročník - zahradnictví Smiřice exkurze 1. ročník - bonsaje beseda 8. ročník - škola v přírodě Seč - přírodovědná soutěž ŠK 3. ročník - přírodovědná soutěž ŠK ročník - vodácký výlet 7. C - Liberec ZOO a botanická zahrada - muzeum Jaroměř 7. B - žáci z 1. stupně - dopravní soutěž ObK - softball turnaj 9. ročník - kopaná turnaj ročník - soutěž Malých zdravotníků Nový Bydžov - dopravní soutěž OK - přírodovědná soutěž ŠK ročník - Turnov, Kozákov polodrahokamy 6. ročník - Chlum exkurze 8. A, 8. B, 8. C - Kutná Hora školní výlet 6. B, 6. C - školní výlet 3. A, 3. B - přírodovědná soutěž Hradec Králové - Den dětí 1. stupeň Červen - muzeum Jaroměř 7. D - Klicperovo divadlo Máj 9. B - Hřensko školní výlet 9. C. - Boskovice školní výlet 7. B, 7. D - Dvůr Králové ZOO exkurze 7. A, 7. C - Krkonoše školní výlet 8. C - cesta za pokladem okolí Smiřic - školní výlet 1. A, 1. B - Ranč u Třemošnice školní výlet 2. A, 2. B - Krkonoše školní výlet 6. A - hrad Kost školní výlet 7. A, 5. A, 4. C - Máchovo jezero školní výlet 9. B - Praha školní výlet 4. A, 4. B - Dvůr Králové ZOO exkurze 6. ročník - Deštné v Orlických horách školní výlet 8. B - Krkonoše školní výlet 8. A - škola v přírodě Zderaz u Skutče 4. A, 4. B - Dvůr Králové ZOO školní výlet 1. C, 2. C

17 - Bouře divadelní představení Hradec Králové - školní kolo soutěže v anglickém jazyce 5. ročník - sofball Nový Bydžov 9. ročník - dopravní soutěž celostátní kolo - Dvůr Králové ZOO exkurze 8. ročník - ZŠ Bezručova terária exkurze 1. A, 1. B - Smiřický slavík školní kolo - drogy prevence komponovaný pořad roč. - dopravní soutěž mezinárodní kolo - Ptačí svatba hudební pořad MěKS ročník Po celý školní rok na škole pracoval pěvecký sbor vedený p. uč. Čermákovou a přírodovědný kroužek ANAX vedený p. uč. Hlaváčkem. Žáci se zabývali monitorováním přírody ve Smiřicích a v okolí, chovem terarijních živočichů, podílejí se na projektech Klubu Tereza zaměřených na sledování znečištění ovzduší a mají výrazný podíl na přetváření školního pozemku. O prázdninách pomáhali při pracích na zřícenině hradu Potštejn. Dále na škole probíhaly individuální hodiny dyslektické a logopedické nápravy vedené p. uč. Hendrychovou, Špryňarovou, Rejfkovou, Nohejlovou, Kavkovou, Řezaninovou, Procházkovou, Malinovou, Malou, Jandurovou a Voženílkovou. Hodiny zdravotní tělesné výchovy vedla p. uč. Hendrychová. Žáci devátých tříd mohli navštěvovat nepovinné předměty Cvičení z matematiky a Cvičení z českého jazyka. Většina učitelů se zúčastnila vzdělávacích akcí z těch nejvýznamnějších lze jmenovat: - roční kurz anglického jazyka pro pokročilé - současné právní normy v ochraně přírody a životního prostředí - geografie místního regionu - výukové programy pro počítače - literární východní Čechy - ZOO jako učební pomůcka - specifické poruchy učení českého jazyka na 2. stupni - Národní obrození ve východních Čechách - dějiny Československa od roku Výsledky soutěží a olympiád Dopravní soutěž 1. místo v okresním kole Věra Dvořáčková, Jaroslava Ryntová, Jaroslav Rychtera, Michal Komberec Veronika Langerová, Martina Vítová, Kateřina Vydrová, Martin Ornst, Pavel Hušek, Lukáš Bardon 1. místo v oblastním kole družstva ve stejném složení 2. místo v celostátním kole Věra Dvořáčková, Simona Koukalová, Jaroslav Rychtera, Michal Komberec Veronika Langerová, Martina Vítová, Kateřina Vydrová, Libor Machek, Milan Slovák, Josef Říha 4. místo v mezinárodní soutěži v Bulharsku Jaroslava Ryntová, Pavlína Ryšavá, Jaroslav Rychtera, Michal Komberec

18 Soutěž mladých zdravotníků 2. místo v okresním kole Petra Kombercová, Dagmar Hronešová, Petra Nepokojová, Martina Černilovská, Aneta Čermáková Přírodovědná soutěž poznávání živočichů 1. místo v okresním kole Milan Dvořáček 9. místo Ivan Vokřál Přírodovědná soutěž poznávání živočichů, rostlin, minerálů 1. místo v okresním kole Lenka Zemková 5. místo Kamila Urbanová 8. místo Tomáš Výravský Matematická korespondenční soutěž 3. místo v okresním kole Jana Nohejlová 7. místo Pavel Šuták Pythagoriáda 6. ročník 4. místo v okresním kole 9. místo 12. místo Adam Jarolímek Jiří Řízek Magda Beková Pythagoriáda 7. ročník 9. místo v okresním kole 10. místo Jaroslav Jelínek Jana Košková, Luděk Špetla Olympiáda v českém jazyce 8. místo v okresním kole Tomáš Vebr Vybráno z výroční zprávy Základní školy ve Smiřicích Z činnosti DDM Smiřice (podle výroční zprávy za školní rok 1998/99) O naplnění volného času dětí se v uplynulém roce staralo celkem 15 pracovníků, z toho byli 3 pracovníci interní a 12 pracovníků externích. Na půl úvazku zde pracuje uklízečka a na základě dohody o práci zde pracoval ekonom a údržbář. 1. Zájmová činnost pravidelná V loňském roce pracovalo celkem 23 zájmových útvarů z toho 10 jich bylo vedeno interními pracovníky. V zájmových útvarech bylo zapojeno celkem 352 zájemců. Počet zapojených dětí mírně poklesl. Ale z celkového počtu dětí školního věku v našem regionu to znamená, že každé třetí dítě navštěvuje zájmové kroužky (některé dítě i dva). Spektrum ZÚ odpovídá zájmu dětí, i když některé kroužky se nepodařilo otevřít: matematika malý zájem dětí, elektronické šipky nezájem dětí a hlavně mládeže, kytara odřekla vedoucí a nebylo možno zajistit jiného externího pracovníka. Ostatní zájmová činnost pravidelná (ZČP) probíhala úspěšně a v některých oblastech dokonce zaznamenal DDM i mezinárodní ocenění Mistři Evropy v soutěži AIT v Holandsku (dopravní soutěž) a 7. místo v téže soutěži v Polsku.

19 Během roku DDM otevřel ZÚ mladých zdravotníků, který v soutěži zdravotnických hlídek obsadil pěkné 2. místo. Kroužek mladých ochránců přírody již tradičně uspořádal výstavku ke Dni Země, kterou umístil v ZŠ tak, aby ji mohli shlédnout i občané, kteří docházejí do ZŠ na obědy. Kroužek Léčivá píšťalka uspořádal hezké odpoledne pro rodiče a rodinné příslušníky. Tato akce se setkala s příznivým ohlasem. Tradičně pracoval i kroužek společenského tance. Škoda jen, že se nedaří zaujmout pro tuto činnost i chlapce. Práce interních pracovníků: Mgr. Aleš Šob vedl celkem 4 zájmové útvary. Tradičně velmi dobře připravil děti v soutěži v dopravní výchově. Pan Šob je i navrhován na metodika v dopravní výchově v našem okrese. DDM je organizátorem Okresního finále této soutěže a je i spoluorganizátorem krajského kola. Dobrou úroveň mají i další kroužky (florbal a počítačové hry), které jmenovaný vede. Paní Ivana Urbanová pracovala v minulém školním roce se zájmovým útvarem Dovedné ruce a zabezpečovala denně spontánní činnost, kterou jsme nazvali Klub 3. Dobře pracovala i v oblasti ZČN a letní činnosti. Ředitelka DDM, paní Jana Matičková, pracovala se dvěma ZÚ, připravovala zájmovou činnost nepravidelnou, podílela se na organizaci dopravních soutěží. 2. Zájmová činnost nepravidelná (ZČN) Tato činnost nepravidelná vychází z harmonogramu, který je přílohou celoročního plánu DDM. ZČN je sestavována na základě každoroční analýzy a základem jsou úspěšné akce předcházejícího období tradiční činnosti jsou rozšiřovány o nové činnosti. Přehled ZČN ve šk. roce 1998/99: Celkem se uskutečnilo 45 akcí, kterých se zúčastnilo účastníků průměrný počet na jednu akci je 80 zájemců. O zájmovou činnost v DDM je přibližně stále stejný zájem. Předem však nelze nikdy stanovit, zda akce, které byly vždy atraktivní, se neminou zájmu dětí i jejich rodičů. Stále více se ukazuje, že děti vyhledávají zahálčivost, a tak je nutná motivace každé akce, důrazná propagace a neustálá změna (třeba jen v detailech). Toto zjištění je zapracováváno do plánu práce na další školní rok. Akce je nutno také modernizovat, tj. zařazovat do nich prvky, které v dané době děti přitahují. Nezastupitelná v této době je i otázka financí a vychází-li se z metodického pokynu MŠMT Čj 28/98-51, je třeba podtrhnout, že činnost středisek musí být přístupná pro všechny sociální vrstvy mladé generace a nemělo by se stávat, aby zájemce o činnost ve středisku ze sociálně slabé rodiny byl tímto handicapován anebo neměl možnost se za přijatelných podmínek na činnosti podílet. Je třeba stanovit v dohodě středisek a obcí jasná pravidla. Počátek je již v začlenění střediska do rozpočtu obce, protože dosavadní praxe je taková, že z poplatků dětí si DDM platí vše i provoz (a to by měly děti dostat v různých podobách činnosti zpět: příspěvek na exkurzi, výlet, atd.). 3. Spontánní činnost V minulém roce se DDM podařilo založit KLUB 3, což je vlastně klub žáků 3. tříd, kteří nemají možnost docházet do ŠD. Rodiče i oni mohou provádět pod dohledem pedagogických pracovníků jakoukoli činnost v prostorách DDM. Tuto možnost využívaly děti ze Smiřic i děti dojíždějící, které musely čekat na autobus. Byl to krok kupředu, protože pracovníci DDM dokázali, že tuto činnost mohou realizovat.

20 4. Prázdninová činnost Na jarní prázdniny připravili v DDM dětské rekreace atraktivní prostředí v Jeseníkách, cenově velmi výhodné a po stránce lyžování bez připomínek. Tato akce se však nevydařila. Byla připravena pouze pro smiřické děti a jejich rodiče (nabídka byla určena i pro ně). V budoucnosti budou nabídku směřovat i za hranice regionu. O letních prázdninách se uskutečnily dva běhy dětské rekreace. V měsíci červenci a srpnu. Poptávka byla velká a pouze omezená kapacita objektů dala stop. Rekreace si užilo celkem 66 dětí ve věku 5 13 let. O volných dnech, tzv. malých prázdninách pořádal DDM výlety a exkurze. Na tyto akce přihlásil dostatečný počet dětí celkem Závěr Pracovníci DDM mohou být se svou prací spokojeni, protože po stránce výchovně vzdělávací dosáhli stanovených cílů. Pochlubit se mohou s prací dopravního kroužku, který reprezentoval ČR v Holandsku a přivezl domů titul Mistr Evropy. Reprezentoval i naše město to by si měl zřizovatel DDM uvědomit a eventuelně ho i podpořit finančně, což konečně i ze zákona vyplývá. DDM rozhodně nečeká jen s otevřenou dlaní. Provozuje vedlejší hospodářskou činnost kiosek v ZŠ. Během roku zahájil v rámci VHČ i práci cestovní kanceláře. Zřizovatel opět nezařadil DDM do svého rozpočtu, a tak musí veškeré náklady na provoz hradit sám. Je pravdou, že mu byla zaplacena faktura za elektrický proud ve výši , Kč. Jako učební pomůcky byl zakoupen další počítač a kopírka, která pro práci chyběla. Přehled o soutěžích ve škol. roce 1998/99 1. Dopravní výchova postupové soutěže: Září - Mezinárodní dopravní soutěž v Litvě - Školní kolo dopravní soutěže - Mezinárodní soutěž na Slovensku - Okresní kolo dopravní soutěže pro 5. třídu 5. místo 1. místo 5 dětí 81 dětí 7 dětí 84 dětí Květen - Okresní kolo v Hradci Králové I. kat. 1. místo II. kat. 1. místo 156 dětí Červen - Krajské kolo v Bělči I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. 104 dětí - Celostátní kolo ve Strážnici - Mezinárodní soutěž v Bulharsku 2. Základní kola a soutěže DDM: 1. Celoroční soutěž pro ŠD (1. a 2. tř.) Všeználek - přírodověda - bezpečnost silničního provozu - literární soutěž - orientační závody 2. Soutěž zdravotních hlídek 3. Cyklistické odpoledne 4. Kolem Smiřic s kolem (rodiče a děti) 1. místo 1. místo 2. místo 2. místo 4. místo 11 dětí 5 dětí 36 dětí 36 dětí 24 dětí 32 dětí 9 družstev 160 dětí 54 dvojic

Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen

Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen Ve středu 29. května 2002 byl po téměř třicetileté obnově slavnostně otevřen smiřický zámecký kostel Zjevení Páně. Mnoho smiřických

Více

Z jednání městské rady:

Z jednání městské rady: Z jednání městské rady: MR vzala na vědomí předání podpisových archů občanů města proti zrušení pobočky GE Capital Bank ve Smiřicích, které byly zaslány na ústředí této banky do Prahy. MR byla informována

Více

Vyznání, doznání, poznání

Vyznání, doznání, poznání Vyznání, doznání, poznání Poslední Slovo starosty p. ing. Kupky na konci jeho funkčního období: I. Narodil jsem se zde, prožil jsem zde podstatnou část mládí, vlastně takřka celý život a dá-li Bůh, zde

Více

Slovo starosty. Vážení občané,

Slovo starosty. Vážení občané, Vážení občané, Slovo starosty máte v rukou první číslo Zpravodaje roku 2008, a já doufám, že pro Vás letošní rok začal úspěšně. Z pohledu města začal rok 2008 dobře, neboť rok předchozí skončil dle předpokladu.

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi vinořský Informaãní Praha Vinofi zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Z obsahu: Slovo starosty, sloupek poslance Místní úřad informuje Vinoř international Ze života Vinoře Ze

Více

listopad 2009 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

listopad 2009 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz listopad 2009 Výročí Sametové revoluce Zprávy Kronika Jubileum Pozvánky Školy Varhany Listopadová výročí Náchodské hostince, hotely a vinárny Informace MěÚ Lípa svobody Inzerce Stínání kohouta Sport Hasiči

Více

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE ročník XXI číslo 1/2011 doporučená cena výtisku 10 Kč P O H L E D Y Z obsahu VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI OBCE... 3 AKTUÁLNĚ... 4 ZPRÁVY Z OBCE... 7 DUCHOVNÍ SLOVO... 11 CHARITA BOHUŇOVICE...

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana 5 Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Akademie jar. škol str. 5 Dopisy čtenářů str. 7 Podkovářské dny str. 13 Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana Otevřeno: PÁTEK

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Znovuotevření staré budovy základní školy

Znovuotevření staré budovy základní školy červenec, srpen, září 2013 109 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Znovuotevření staré budovy základní školy Od roku 2007 byla stará budova školy uzavřená statikem z důvodu nebezpečí

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč Tání Ještě nás ledová pole svírají. Nápis chůze na vlastní nebezpečí visí na každém rohu. Střechy chrání, ale také zabíjejí. A přece smíme čekat tání. Tání

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

XXXIII. ROČNÍK ZÁŘÍ 2010 11 Kč

XXXIII. ROČNÍK ZÁŘÍ 2010 11 Kč XXXIII. ROČNÍK ZÁŘÍ 2010 11 Kč 1 Jilemnické proměny: Budova nynější základní školy dříve a nyní (2008). pepo 2 Krakonošovy letní podvečery opět bez hranic Třetí červencový týden na jilemnickém náměstí

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Město Benátky nad Jizerou se významně podílelo na uspořádání druhého ročníku Masopustu, v sobotu 11. února. V průvodu se sešlo velké množství masek, a to

Více

BŘEZEN 2012. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků 94. LASKAVÝ VEČER S KARLEM IV. 1. městský ples je úspěšně za námi

BŘEZEN 2012. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků 94. LASKAVÝ VEČER S KARLEM IV. 1. městský ples je úspěšně za námi BŘEZEN 2012 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 26. listopadu 2011 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání

Více