Časopis přerovského děkanátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Vzpomínka na arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana na místě jeho rodného domku se konala v neděli 30. září u příležitosti oslav 150. výročí posvěcení kostela sv. Františka Serafínského v Beňově. Říjen 2007 Číslo 9 Ročník 13 Úvodník jáhen Zdeněk Klimeš Liturgický kalendář Rosteme Jak číst Bibli? biblistika Dušičková pouť v Dubě nad Moravou Církevní památky Santo subito! Střípky ze života papeže Jana Pavla II. Misijní neděle Sociální učení církve Laborem Exercens- encyklika Jana Pavla II. Dětské okénko Stránka pro mládež Nejdek 2007 Pozdrav ze semináře Z Centra pro rodinu Děkanát Přerov a nedělní bohoslužby Jen tak ve stručnosti Slovo z Charity Informace z Pastorační rady Světec měsíce Kniha Plná naděje Informace a mnoho dalšího Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007

2 Říjen v liturgii Drazí bratři a sestry! Prvním říjnovým dnem vstupujeme do druhého měsíce v roce, kdy je nám zvláštním způsobem postavena před oči Matka Boží, Panna Maria. V měsíci říjnu bychom měli více rozjímat a přemýšlet o této veliké osobnosti, jejíž život byl úzce spjat s životem Pána Ježíše Krista. Být Matkou Boží je jistě výsadní postavení, proto jí také přísluší projevovat patřičnou úctu. Panna Maria si byla plně vědoma své důležité úlohy v životě Kristově, vždyť jako jeho matka mu byla blíže, než jiní lidé. Na její přímluvu konal Pán Ježíš zázraky, jako například na svatbě v Káně galilejské. Přes to všechno zůstává Maria pokornou a tichou služebnicí Páně, kdy za svého pozemského života pomáhala druhým a měla o druhé starost. Tato její starost o lidi u ní stále přetrvává. Nadále nám pomáhá z nebe a přimlouvá se za nás, jako naše starostlivá matka. Vždyť nám ji také Ježíš na kříži daroval za Matku. Ona v pokoře tuto svoji novou úlohu přijala a vykonává ji vynikajícím způsobem. Panna Maria je pro nás nepřekonatelným vzorem, jak žít naše lidství v pokoře a zároveň ve vznešené důstojnosti. Ukazuje nám ve svém životě vlastnosti, které si máme každý jako křesťan osvojit, abychom mohli vydávat o Bohu před světem dobré a opravdové svědectví. K tomu, abychom to na přímluvu blahoslavené Panny Marie dokázali a jednou mohli být přijati do společenství svatých v čele s Pannou Marií, Vám ze srdce žehná Váš přerovský jáhen. jáhen Zdeněk Měsíc říjen je v církvi zasvěcen modlitbě růžence. Papež Lev XIII., který je autorem téměř šestnácti encyklik a listů o posvátném růženci, říká: Bezpochyby je víc prostředků, jak si zajistit ochranu Panny Marie. Jsme však přesvědčeni, že růženec je nejlepším a nejúčinnějším ze všech prostředků. V měsíci říjnu slaví také farnosti, v nichž není známo datum posvěcení kostela, Slavnost výročí posvěcení kostela. Své místo má v měsíci říjnu také poděkování za úrodu sv.terezie od Dítěte Ježíše, panny sv. Andělů strážných Svým andělům vydal Bůh o tobě svůj příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. (Ž1 91,11) - vstupní antifona Existence duchových, netělesných bytostí, které Písmo svaté obvykle nazývá anděly, je pravda víry. Svědectví Písma je tak jasné jako jednomyslnost tradice. Sv. Augustin o nich říká: Anděl je název úkolu, ne přirozenosti. Ptáš-li se, jak se nazývá tato přirozenost, je to duch, ptášli se jaký má úkol, je to anděl. Podle toho, co je, je duch, podle toho, co koná, je anděl. Jako bytosti čistě duchovní mají rozum a vůli: jsou to bytosti osobní a nesmrtelné. Všechny viditelné tvory převyšují dokonalostí, jak o tom svědčí lesk jejich slávy (Dan 10,9-12). Od počátku stvoření a po celou dobu dějin spásy hlásají andělé tuto spásu a slouží při uskutečňování Božího záměru: uzavírají pozemský ráj, chrání Lota, zachytí Abrahámovu ruku, vedou Boží lid, pomáhají prorokům, apod. Celý život vtěleného Slova od vtělení po nanebevstoupení je obklopen klaněním a službou andělů. Jejich chvalozpěv při Kristově narození nepřestal znít ve chvalozpěvu církve: Sláva na výsostech Bohu (Lk 2, 14). Andělé ochraňují Ježíšovo dětství, obsluhují Ježíše na poušti, dodávají mu síly ve smrtelné úzkosti, i když by ho mohli zachránit z rukou nepřátel, jako kdysi Izrael. Andělé také hlásají radostnou zvěst o Kristově vtělení a vzkříšení (Mk16,5-7). Při Kristově návratu, který ohlašují, mu budou sloužit při jeho soudu (Mt 13,41, Lk 12, 8-9). Církev se spojuje v liturgii s anděly, aby se klaněla třikrát svatému Bohu (zpěv Sanctus při mši svaté), vzývá jejich pomoc a slaví zvlášť památku některých andělů (sv. Michaela, sv.gabriela, sv. Rafaela, andělů strážných). Od dětství až k hodině smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich přímluvou. (Mt 18,10; Lk16,22; Ž34 a 91). Anděl strážný je dobrý rádce a přimlouvá se za nás u Boha. Pomáhá nám v našich potřebách, chrání nás před nebezpečím a různými nehodami. Papež by byl rád, kdyby si věřící uvědomili celou velikost andělské podpory. JanXXIII sv. Františka z Assisi, zakladatele řádu Panny Marie Růžencové Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením. Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích jejího života! Vzývejme ji v modlitbě růžence. Mějme stále v kapse růžencové kolečko, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě:,zdrávas Maria. P. Guy Gilbert sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve sv. Hedviky, řeholnice sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka sv. Lukáše, evangelisty sv. Šimona a Judy, apoštolů Připravil Jaroslav Branžovský Strana 2 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007

3 Jak číst Bibli? to je otázka, kterou se budeme zabýt v tomto, a také v následujících vydáních našeho děkanátního měsíčníku. Ovšem ještě dříve, než se začneme zabývat tím, jak Bibli číst, je dobré si říci, proč bychom ji měli vlastně číst. Někteří lidé říkají, že nemusí číst Písmo svaté, protože je slyší při čtení a evangeliu při mších svatých v kostelích. V souvislosti s tímto argumentem nás může napadnout otázka, zda a co nám četba Bible může přinést. To je běžná každodenní otázka člověka při všem, co člověk dělá: Co z toho budu mít? To proto, že se častokrát stane, že z mnoha věcí, které děláme, nakonec nic nezískáme. Ale četba Bible nám přece jen něco přinese. To vám může potvrdit také mnoho lidí, kteří sami Bibli čtou a přináší jim to radost. Minimálně jednu věc vám čtení Písma přinese: konečně se jednou dozvíte, co vše je tam napsáno! Někteří by na tomto místě mohli namítat, že tohle je vynucená věc, kterou se klade na lidi další břímě, a že čtení Bible se musí dít s radostí. Ano, to souhlasí, neboť když si někdo dá předsevzetí číst pravidelně Bibli, vyžaduje to jistou disciplínu, díky které si člověk musí vytvořit pro čtení Písma jistý řád. Neboť když tento řád není, pak začíná člověk četbu Písma pomalu odkládat, až nakonec přestane číst Bibli úplně. Tak to ale není se všemi věcmi, které si člověk předsevzal. Pro pravidelnou četbu Písma se musí udělat určitý plán a musí se dodržovat pevný řád a disciplina. Ostatně také slovo učedník se anglicky řekne disciple, což souvisí se slovem disciplína. Když se tedy člověk drží určitého plánu pro čtení Bible, který si vytvoří, pak ho začne četba Písma bavit a přinese mu to i radost, neboť bude poznávat Boha více i jeho krásný vztah k člověku. Jiní zase říkají, že pravidelně číst Písmo je samé honem, honem a abych přečetl co nejvíce, mohu text přečíst jen jednou. Z toho pak skutečně nic nemají. Písmo přece nemusíme číst vůbec rychle. Četba nahlas je pomocí proti únavě a roztěkanosti při čtení. Nikdo nám také nebrání zastavit se u nějaké pasáže a přemýšlet o ní. Někdy je dokonce potřebné přečíst si složitější text vícekrát. Je tedy dobré pravidelně číst Bibli, protože pak budeme Boha vidět v jiném světle, budeme vidět jednání Boží v různých situacích a budeme mít možnost obdivovat velikost skutků Boha a jeho krásný vztah k člověku. To nás pak naplní radostí a úctou před Boží velebností. Takže, jak jsem uvedl, je dobré pro pravidelnost čtení z Bible si udělat určitý plán četby. Pak se čte Písmo systematicky, ne něco odsud a něco odjinud. O různých způsobech četby Písma svatého si povíme v dalších číslech. jáhen Zdeněk Dušičková pouť v Dubě nad Moravou se letos uskuteční v sobotu 27. října. Slavnou mši svatou obětovanou za všechny zemřelé kněze, kteří působili v této farnosti, poutníky a dobrodince chrámu Očišťování Panny Marie, bude sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner v 16 hodin. Po mši svaté se půjde průvodem na místní hřbitov, kde budou ještě pokračovat modlitby za všechny zemřelé. Touto mší svatou současně vzpomeneme i páté výročí tragické smrti dlouholetého dubského faráře P. Cyrila Vrbíka. Všechny srdečně zveme. První zápas ministrantského turnaje v malé kopané odehráli přerovští ministranti proti svěřencům P. Františka Sedláčka v sobotu na školním hřišti ve Štípě. Po dramatickém průběhu nakonec zaslouženě zvítězili 8:6. Odvetné utkání, tentokrát v Přerově, se bude hrát v polovině října. V neděli se sešli na Sonusu v Přerově animátoři mládežnických společenství našeho děkanátu. Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007 Strana 3

4 Kaple sv. Floriána v Oplocanech Olomoucký biskup Maxmilián Hamilton nařídil v roce 1762 ve všech obcích diecéze zvonit nejen polední Anděl Páně, ale i ranní a večerní klekání (od sv. Jiří do sv. Václava se zvonilo za rozbřesku a za soumraku ve čtyři ráno a v osm večer). Také císař Josef II. nařídil, že každá obec musí mít zvonici a zvoníka. Ten musel umět rozhoupat zvon různým způsobem, aby zněl všem srozumitelnými signály, od poplašného klinkání k ohňu až po hrany ( podtrhování dvojicí úderů za zemřelého muže, trojicí za ženu). Většina zděných zvonic s kapló byla postavena potom, co toto nařízení vstoupilo v platnost, ve druhé polovině 18. stol. Zvonice s kapličkou sv. Floriána v Oplocanech stojí uprostřed obce na místě, kde byla ještě v roce 1745 trojice soch (pravděpodobně Kalvárija - kříž a sochy Bolestné Panny Marie a sv. Jana), jak je patrno z tehdejší mapy inženýra Franze Brogla. Mohutná zvonice je dílem některého místního zednického mistra. Do jejího vrcholu vede zajímavě řešené schodiště. Má oltářík s obrazem sv. Floriána a dá se předpokládat, že se zde konaly i pobožnosti a oslavy, protože obec má odedávna sv. Floriána jako patrona. (Zvon Sv. Florián a Šebestián pro ni posvětil v biskupské kapli v kroměřížském zámku arcibiskup Colloredo-Waldsee. Světcova socha, pravděpodobně dílo tovačovského sochaře Bohumíra Fritsche, stávala až do parcelace ve 20. století v oplocanském panském dvoře. Od roku 1924 je umístěna na návsi.) První dokumenty o kapličce jsou v obecních účtech až z roku 1823, kdy bylo vydáno od spravování oken a 6 rámů na obraze ve zvonici 8 zl. 15. kr. V roce 1899 dali ke zvonici postavit sochu Panny Marie Svatohostýnské manželé Jan a Filoména Vrtělovi z č. 19. V roce 1921 byla střecha zvonice pokryta plechem cinkovým nejlepší kvality, který vydržel několik desetiletí. S důkladnou opravou se začalo až v roce 1987 zvonice dostala nové okapové žlaby, byla opravena a natřena plechová střecha, v roce 1988 byla obnovena vnější omítka. Pokud paměť sahá, nebyly zde slouženy mše svaté, teprve 4. května 1995 tu byla první hodová. (Mimořádné mše svaté se konávaly v místní škole. Od 1. června 1999 slouží k bohoslužbám nová obřadní síň Obecního úřadu.) Kaple sv. Arnošta v Arnoštově Arnoštov se původně jmenoval Zádvoří. Kdysi samostatnou osadu založil v roce 1792 Franz Joseph hrabě z Kuenburgu na pozemcích oplocanského panského dvora. 10. května 1792 stala se dobrovolná domluva v přítomnosti celé obce Zádvoří, tvořené prvními dvanácti usedlíky. Kromě svých domů postavili i zvonici, asi podobnou té v Oplocanech, odkud novousedlíci pocházeli. Franz z Kuenburgu zemřel zhruba rok poté, 10. června 1793, a panství převzal jeho syn Ernest Joseph z Kuenburgu. V korespondenci z roku 1795 se už nemluví o Zádvoří, ale dörfel Ernestow vesničce Arnoštov. Datum stavby dnešní kaple se zatím nepodařilo zjistit, ale je jisté, že musela být postavena po polovině 19. století, kdy už byl Arnoštov součástí Oplocan, v roce 1854 ještě nestála. Pravděpodobně jako v řadě obcí ji místo zvoničky obyvatelé postavili jako výraz vděčnosti Bohu za zrušení robot a hospodářské reformy po roce Její zasvěcení vyplynulo z názvu obce, takže na oltáříku je obraz sv. Arnošta, opata a mučedníka. O mešní indult (povolení) pro ni oplocanští nepožádali. Kvalita stavby byla prověřena povodní hroznou, ke které došlo 9. dubna Říčka Valová se po třídenním dešti vylila a voda tehdy v Arnoštově sahala až 1 m nad úroveň silnice. V létě byla nahozena opadaná omítka kaple a celá stavba olíčena vápnem. Důkladně opravena byla kaple v roce 1913 z odkazu paní Marie Zemské, manželky praktického lékaře v Tovačově. Někdy v té době byl také postaven před kapličku kamenný kříž. Původní zvon byl zabaven pro válečné účely v roce 1917 a v roce 1927 byl nahrazen novým. Ten potkal týž osud 19. března Nepodařilo se jej po válce najít, a tak byl do věžičky v roce 1948 zavěšen zvon, dodaný První moravskou zvonárnou v Brně-Husovicích. Generální opravou prošla kaple v letech nákladem Obecního úřadu Oplocany a farníků. Podle zápisů p. Antonína Indráka a Kirchliche Topographie P. Gregora Wolnyho zpracovala Zdeňka Mollinová Milí čtenáři, redakční radě přišel příspěvek pana Jiřího Jemelky, kterým chce autor doplnit dvě zajímavosti ke dvěma článkům dubnového čísla 2007 Slovo pro každého. Zároveň chce jimi navázat i na své články uvedené v časopise loni. Hřbitovní kostel sv. Jiří v Tovačově Jak uvedeno, u kostela je ohrazený městský hřbitov. I na něm za prusko rakouské války v roce 1866 byli pohřbeni vojáci, jejichž hroby již zanikly. Pomník deska pruskému majorovi, zemřelému na choleru, byla ještě v roce 1971 přímo na zdi kostela. Z nějakých důvodů byla odstraněna a v roce 1975 po ní v omítce zůstala jen stopa. I ta však již není a na položenou otázku místním obyvatelům, kde byla umístěna, již nikdo nedovedl odpovědět. Toto pátrání přineslo alespoň fotografii této památky. Knihy o svatých Je uváděna i kniha Čechy a jejich světci. Napsal ji prof. Petr Piťha. Není tak známo, že autor knihy je příbuzným poručíka Adalberta rytíře Piťhy. Ten padl u Vysokova (u Náchoda) v řadách 4. kyrysnického pluku a jeho pamětní deska je umístěna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici (mj. se zde vdávala pozdější spisovatelka Božena Němcová). Je také zajímavostí, že v téže bitvě, v níž padl poručík Piťha, bojoval u 6. kyrysnického pluku i nadporučík František Schönborn, pozdější pražský arcibiskup. O této historii třeba zase jindy. Jiří Jemelka Strana 4 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007

5 Atentát Mehmet Ali Agca, jednadvacetiletý Turek, zastřelil 1. února 1979 Abdiho Ipecciho, vydavatele istanbulského deníku Milliyet. Ke zločinu se přiznal, ale při procesu 23. listopadu utekl z věznice Kartal Maltepe v přestrojení za vojáka. Za tři dny napsal dopis do onoho deníku, že zabije papeže, pokud přiletí 28. listopadu na návštěvu Turecka, protože ho hluboce uráží jeho apoštolská cesta, neboť jde o úskok západních imperialistů. Jestliže tato návštěva nebude zrušena, bez váhání zabiju velitele papeže. To byl jediný důvod mého útěku z vězení (Szulc, Pope Jan Paul II., str 359). Agca hrozbu nesplnil a zmizel v temnotě podsvětí. Turecký soud ho v dubnu 1980 odsoudil v nepřítomnosti k trestu smrti. Agca, muž bez finančních zdrojů, chudý člověk, přesto v jediném roce navštívil Irán, Bulharsko, Švýcarsko, Německo a Tunisko. V lednu 1981 se dostal do Říma, v únoru byl ve Švýcarsku a Rakousku. Počátkem dubna byl opět v Římě, pak odjel do Perugie, zapsal se na tamní univerzitu, chvíli ji navštěvoval, a poté odcestoval do Milána, kde si zamluvil dvoutýdenní dovolenou na Mallorce. Na začátku května se vrátil do Říma a 9. května se zapsal v penzionu Isa. Pokoj mu před příjezdem někdo zamluvil telefonicky. 11. a 12. května byl na náměstí sv. Petra, aby si je prohlédl. Pak se vrátil do penzionu. Tento opustil nyní již třiadvacetiletý Turek 13. května 1981 dopoledne. Po Via de Concilione vešel na území Vatikánu, dostal se na náměstí sv. Petra a pomalu procházel kolem Berniniho kolonády. Obrovské náměstí bylo rozděleno dřevěnými zábranami a mezi nimi zůstávala volná cesta, kudy měl v otevřeném automobilu přijet papež Jan Pavel II. Agca si stoupl hned za řadu poutníků, která se tiskla na zátarasy, necelé tři metry od místa, ku-dy měl Svatý otec projet. A čekal. Papež si nemohl ani na okamžik dovolit luxus a soustředit jen na jediný problém, ale musel se zabývat všemi potřebami církve. Byl v centru hurikánu aktivit, které nikdy nekončily. Toho dne Střípky ze života papeže Jana Pavla II. (16. pokračování) měl na pátou odpolední plánovanou hromadnou audienci na náměstí sv. Petra pro poutníky i obyvatele Říma. Poobědval s profesorem genetiky, Francouzem Jeromem Lejeunem, objevitelem abnormality chromozomů, které způsobují Downův syndrom. V pět odpoledne, přesně podle rozvrhu, projel malý otevřený papamobil - džíp - s usmívajícím se papežem Janem Pavlem II., stojícím ve voze poněkud vzadu a zdravícím dav, pod Obloukem zvonů na náměstí. Papež míval ve zvyku jedenkrát nebo dvakrát objet náměstí vyznačenou trasou mezi shromážděnými davy a teprve pak se nechával odvézt k sagrato, vyvýšenému pódiu před bazilikou, z něhož hovoříval při hromadné audienci. I dnes projížděl džíp pomalu krokem mezi dřevěnými zábranami, přes které lidé zvedali děti a podávali papeži, aby je podržel a požehnal. Právě vracel rodičům tříleté děvčátko a blížil se k bronzovým dveřím apoštolského paláce, když v pět hodin třináct minut zaslechli lidé cosi zvláštního. Stovky holubů náhle vzlétly k podvečerní obloze. O zlomek vteřiny věděli lidé, díky akustice náměstí, proč. Stoje za první řadou poutníků vypálil právě Mehmet Ali Agca na papeže dvě rány z poloautomatického browningu ráže 9 mm. Jan Pavel II. byl zasažen do břicha a spadl dozadu do náruče svého tajemníka, monsignora Dziwisze (Frossard a Jan Pavel II., Be Not Aafraid, str. 225 interwiev s papežovým tajemníkem St. Dziwiszem a MUDr. Franciscem Crucittim, hlavním chirurgem nemocnice Gemelli). Raně-ný a bezvládný papež byl přenesen do poblíž stojící sanitky a ta se dopravní špičkou řítila do 7 km vzdálené nemocnice Gemelli. Cestu, trvající 8 minut, absolvoval papež při plném vědomí, které ztratil až v bráně nemocnice. Tam sice byli na rychlé ošetření připraveni, ale z vatikánského telefonu hlas do Gemelli řekl jen: Il Papa é stato col-pito, což mohlo znamenat, že papež byl uhozen, zasažen nebo po-stižen, ale jak pádem, mrtvicí, infarktem, střelbou? Původně roz-hodli, že bude vyšetřen v 10. poschodí, ale po příjezdu bylo zřejmé, že pacient je v kritickém stavu. Proto jej vysadili o poschodí níže, kde byl odvezen na chirurgický sál, protože ve výtahu zraněnému slábl pulz a rychle klesal tlak. Jeden ze tří hlavních chirurgů nemocnice Gemelli, MUDr. Francesco Crucitti, byl v nemocnici na Via Aureli, kde se dozvěděl o střelbě. Skočil do auta a v protisměru za asistence policie vtrhl do Gemelli k výtahům, které někdo geniálně všechny přivolal do přízemí v očekávání jeho příjezdu. V 9. poschodí z něj sestry a asistenti strhali civilní oblek, obouvali mu boty a chirurgický plášť, zatímco si myl ruce. Krevní tlak 80, 70 a stále klesá bylo první, co od lékařů slyšel. Papež dostal narkózu. Agcova kulka udělala v papežově břiše spoušť. Navíc bylo nutné odtud odsát asi tři litry krve, aby se našel zdroj krvácení. Když bylo zastaveno, nasadili lékaři transfúze. Pětihodinová operace mohla pokračovat klidněji. Tlusté střevo bylo perforováno a byla provedena jeho kolostomie (vyústění břišní stěnou navenek). Tenké střevo bylo poraněné na pěti místech a bylo nutné je o 55 cm zkrátit. Podařilo se. Ve tři čtvrtě na jednu v noci byla vydána zpráva, papež přežil. Dav na náměstí, který se modlil za Svatého otce, se teprve pak v tichosti rozcházel. Druhý den se papeži plně vrátilo vědomí. Ihned na místě dopadený atentátník Mehmet Ali Agca už byl v římském vězení Rebibbia podrobován výslechům. Sedmnáctého května si vyslechli poutníci na náměstí sv. Petra nahranou kazetu s poselstvím Jana Pavla II. Papež říká: Jedna ruka vystřelila, druhá vedla kulku. Bylo to přiznání zvláštnosti zásahu. Agca, profesionální zabiják, střílející z bezprostřední blízkosti, minul hlavní tepnu o pár milimetrů. Kdyby tomu tak nebylo, vykrvácel by papež dříve, než by byl přenesen do sanitky. Navíc, kulka minula každou nervovou uzlinu a páteř. Odrazila se od Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007 Strana 5

6 papežova prstu, který zlomila, a vyšla z těla na podlahu automobilu, kde byla nalezena. Druhá poranila papežův loket a pak zranila dva americké poutníky. Proto kazeta s nahrávkou papežova poselství končí slovy: Cítím se zvlášť blízkým těm dvěma lidem, kteří byli zraněni se mnou. Modlím se za onoho našeho bratra, který mne postřelil, a kterému ze srdce odpouštím. Spojen s Kristem, knězem a obětí, nabízím své utrpení církvi a světu. Tobě, Maria, opakuji: Totus tuus ego sum. (volně přeloženo - Jsem celý Tvůj). Papež zůstal na jednotce intenzivní péče v Gemelli další čtyři dny. Netušil, že slova o svém utrpení v plné míře naplní. Neměl totiž ještě vyhráno. (pokračování příště) Připravil PaedDr. Rostislav Dočkal Misijní neděle Světový den modliteb za misie se v celé církvi začal poprvé slavit v roce 1926 a připadá na předposlední neděli v říjnu. Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů (Jan Pavel II.) Slaví se jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. Papež k této příležitosti vydává zvláštní poselství, národní ředitel Papežského misijního díla píše dopis, který je rozesílán do všech farností. S tímto dnem je spojena i celosvětová finanční sbírka. Získané prostředky putují do všech misijních diecézí světa a podporují šíření víry skrze misionáře, katechety, školy, domovy pro sirotky a staré lidi, nemocnice, stavby a opravy kostelů, kaplí, far a formačních center. Projekty jsou pečlivě vybírány a schvalovány celosvětovým shromážděním PMD. Správné využití našich darů je kontrolováno místním nunciem, biskupy, národním a diecézním ředitelem PMD. Chudí lidé se vždy podílí svou spoluúčastí a denně se za dárce modlí. Příspěvky z Česka na projekty PMD šíření víry 2007 půjdou do Rwandy, do čtyř diecézí: Butare, Cyangugu, Gikongoro a Ruhengeri. Celková částka z Česka do Rwandy je USD. Připravil P. Jiří Doležel, diecézní ředitel Papežského misijního díla Milá děvčata, chlapci, maminky a tatínkové! V tomto roce přerovské sestřičky slaví výročí založení svého společenství. I v dnešní době je třeba být matkami všech, odevzdat svá srdce Bohu a být duchovními matkami. V měsíci říjnu je pro nás velkou přímluvkyní sv. Terezie z Lisieux a sv. Terezie z Avily. Misijní neděle bývá jako každý rok příležitostí pomoci těm, kdo trpí. Nestačí jen dát peníze na sbírku, ale je třeba se modlit za misijní země i nové misionáře. Už mnoho roků jsme v naší farnosti spojeni s misionáři z celého světa. Posíláme jim malé dárky, ale máme i čísla účtu do banky. SALESIAS OF DON BOSKO, DIMAPUR FEDERAL BANK LTD: A/Č 2671 NYAMOLOTHA RD DIMAPUR, NAGALAND, INDIA Liba Calábková Jmenování čestnými kanovníky P. Mgr. Sławomir Sułowski, farář ve Vlkoši u Přerova, děkan přerovského děkanátu a P. Mgr. Janusz Łomzik, farář v Laškově (který působil také v přerovském děkanátu) byli svým ordinářem, kardinálem Stanisławem Dziwiszem, arcibiskupem a metropolitou krakovským jmenováni čestnými kanovníky. (aco) Toto ocenění jim bylo uděleno za misijní kněžskou činnost, kterou vykonávají v České republice. Oběma jmenovaným srdečně blahopřejeme, děkujeme a vyprošujeme jim mnoho Božího požehnání a darů Ducha svatého v jejich kněžské službě. Redakce Strana 6 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007

7 Sociální učení církve LABOREM EXERCENS Encyklika Jana Pavla II. o lidské práci ze dne 14. září 1981 Předmluva k encyklice Laborem exercens Papež Jan Pavel II. vydal během deseti let ( ) tři velké sociální encykliky Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, a Centesimus annus (O lidské práci, Starost o věci sociální a Stý rok) a rozvinul tak nejvíce ze všech papežů tohoto století sociální nauku církve. Jádrem jeho nauky v sociální oblasti je náboženská svoboda. Ta má hluboký a závažný důvod. Věřící člověk může totiž nejlépe odolat nástrahám totalitního režimu. To není teorie, ale životními zkušenostmi potvrzená praxe. Proto papež tvrdí, že náboženský život je nejlepším lékem i politického osvobození. Encyklika Laborem exercens navazuje na nauku papežových předchůdců a přichází s novým, a zcela zásadním tématem, které vrhá nové světlo na všechno, co bylo řečeno dříve. V sociální nauce církve se všechno točí kolem práce, ona je jejím ústředním bodem. Jan Pavel II. navazuje na encykliku Rerum novarum i na svou první encykliku Redemptor hominis. Práce je mu základní a stále aktuální součástí lidského bytí. Církev může udávat morální souřadnice rozvoje, jimiž jsou důstojnost a práva pracujících. V době papeže Lva XIII. šlo o sociální spravedlnost národů, dnes jde o hledání spravedlivého rozvoje pro celý svět. Svatý otec soudí, že svět stojí před dalšími technickými, hospodářskými a politickými přeměnami, které podle mínění odborníků budou mít nemenší vliv na svět práce než průmyslová revoluce v minulém století. To může způsobit velkou nezaměstnanost i kvalifikovaných odborníků. Co k tomu může říci církev? Papež lapidárně odpovídá: Není úkolem církve zkoumat následky všech změn v soužití lidí a národů. Tuto větu musíme správně chápat. Papež neříká, že církvi na analýze nezáleží. Naopak, on sám bude této analýzy používat a o ni se opírat. Ale církev ji bude přejímat od patřičných vědních oborů. Ve světle evangelia poznáváme smysl, který má práce každého člověka před Bohem, a jímž je zapojena do díla spásy. Církev pokládá za svou povinnost vyslovovat se k práci z hlediska její lidské ceny a z hlediska mravního řádu a jako svou zvláštní úlohu chápe vytvoření spirituality práce tj. skrze práci se přibližovat k Bohu. Práce, kterou konáme jako věřící, nemá sloužit jen pozemskému dobru, ale také růstu Božího království, kam jsme všichni povoláni mocí Ducha svatého a slovem evangelia. Slovem práce se pak míní každá činnost konaná člověkem, bez ohledu na její ráz a na okolnosti. To znamená, že tímto jménem označujeme každou činnost člověka, která může či musí být uznána za práci v celém bohatství různých činností, jakých je člověk schopen a k jakým je uzpůsoben svou povahou a svou lidskou přirozeností. Právě práce je jednou ze známek, které odlišují člověka od ostatních tvorů, neboť jejich činností spojené s udržováním života nelze nazvat prací. Jenom člověk je jí schopen a jenom člověk ji vykonává, a prací současně vyplňuje svůj pozemský život. Tak tedy práce nese v sobě zvláštní známku člověka a lidství, známku osoby působící ve společnosti osob a tato známka je vnitřní kvalifikace její povahy. I. Úvod Lidská práce 90 let po vydání encykliky Rerum novarum Chci věnovat tento dokument právě lidské práci, a ještě víc ho chci věnovat člověku v širším rámci oné skutečnosti, jakou je práce. Jestliže v encyklice Redemptor hominis, jsem se vyjádřil, že člověk je první a základní cestou církve, a to na základě nevyzpytatelného tajemství vykoupení v Kristu, pak je třeba stále se vracet na tuto cestu a kráčet po ní novým způsobem podle různých hledisek, v nichž se nám odhaluje celé bohatství a současně celá obtížnost lidské existence na zemi. Práce je jedno z těchto hledisek. Stále vyžaduje, aby se o něm přemýšlelo a odhodlaně svědčilo. Ustavičně vyvstávají nové otázky, rodí se nové naděje, ale také obavy a ohrožení. Jsou spojeny se základním rozměrem lidské existence, která každodenně utváří život člověka, ze kterého jeho život čerpá svou důstojnost, ale ve kterém je zároveň obsažena trvalá míra lidského strádání, utrpení a též škody a nespravedlnosti, zasahující hluboko do společenského života v rámci jednotlivých národů i v měřítku mezinárodním. Je-li pravda, že si člověk vydělává chléb prací svých rukou, platí zároveň, že jí tento chléb v potu své tváře, i uprostřed mnohých napětí, konfliktů a krizí. Práce je cosi starobylého tak starého, jako je člověk a jeho život na zemi. Ale současně vyžaduje, aby se odhalily nové významy práce člověka a též formulovaly nové úkoly, jaké se kladou v této oblasti každému člověku, rodinám, jednotlivým národům i celému lidstvu a konečně i samotné církvi. V období od vydání první sociální encykliky Rerum novarum nepřestala sociální otázka vzbuzovat pozornost církve. Jako výsledek druhého vatikánského sněmu se stala hlavním koordinačním střediskem Papežská komise Spravedlnost a mír (Iustitia et pax). Ukazuje, že k sociální otázce se musí přistupovat v jejím celkovém rozměru. Angažování pro obranu spravedlnosti musí být vnitřně spjato s angažováním pro zachování míru v současném světě. Mluví pro to zvláště po druhé světové válce stále trvající hrozba jaderné války a vyhlídka na strašné sebezničení, které z ní vyplývá. Pokud jde o mír ve světě, má zde klíčový význam encyklika papeže Jana XXIII. Pacem in terris. Pokud jde o vývoj otázky sociální spravedlnosti, musíme si všimnout, že učení církve se soustřeďuje především kolem spravedlivého řešení takzvané dělnické otázky v rámci jednotlivých národů. Nerovné rozdělení bohatství a bídy a to, že jsou země a kontinenty rozvinuté a zaostalé, vyžaduje vyrovnání a hledání cest spravedlivého rozvoje pro všechny. Tímto směrem jde nauka obsažená v encyklice Jana XXIII. Mater et Magistra, v pastorační konstituci 2. vatikánského sněmu Gaudium et spes a v encyklice papeže Pavla VI. Populorum progressio. Všestranný rozbor situace dnešního světa ozřejmil ještě hlouběji a plněji smysl dřívější analýzy sociálních nespravedlností. Ozřejmil, jaký smysl mají mít dnes snahy o vybudování spravedlnosti na zemi. Nespravedlivé struktury se pak musí prozkoumat a změnit ve všeobecném měřítku. Problém práce je klíč k sociální otázce Uprostřed těchto procesů se mnohokrát objevuje problém lidské práce. To je jistým způsobem stálá složka jak společenského života, tak i církevní nauky. Kromě toho je to problém starší, než jen posledních devadesát let. Ve skutečnosti má církevní zdroj v Písmu svatém, počínaje knihou Genesis a zvláště v evangeliu a ve spisech apoštolů. Římští papežové toto dědictví přijali a rozvinuli výkladem současné sociální otázky, zvláště v encyklice Rerum novarum. (pokračování příště) Připravil František Adamík Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007 Strana 7

8 Milí chlapci a děvčata! Měsíc školy máte již za sebou a také měsíc vyučování náboženství, neboli nábožka. Doufám, že se všichni vždy těšíte na hodiny, kdy poznáváte Pána Ježíše, který vás má tolik rád. Nestačí jen přicházet na vyučování, ale také to, co máte za úkol, se poctivě naučit. Když vaši rodiče koupí například videopřijímač, musí ho podle plánku zapojit, a teprve pak se můžete dívat. Návod a nákresy jim pomohly. Když však je tatínek opravář, nebo elektrikář, dobře ví, proč je vše právě takto propojeno, který drátek má jaký význam, a jak vše funguje. Podobně to je i s vámi. Když chodíte do kostela, ale do náboženství třeba jen tak jednou za čas, tak sice znáte určitá čtení z evangelia, ale neznáme tu pravou hlubokou víru a lásku. Poznávejte a učte se v náboženství, ať roste vaše víra, láska a naděje! V říjnu se můžete v tmavých večerech prvních podzimních dnů modlit společně RŮŽENEC. Co je růženec? Je to především krátký životopis Ježíše Krista. Má čtyři díly. V prvním dílu se vypravují radostné události jeho života, uvažujeme o jeho dětství. Ve druhém dílu vidíme již Muže bolesti, jak trpí pro spásu světa. Třetí díl vypráví o Ježíšově slávě. Čtvrtý díl nám vypráví o událostech ze života Ježíše Krista, z doby jeho veřejného působení. Věřím, že si tuto modlitbu, která se modlí ve společenství farnosti, rodiny, kamarádů, přátel, ale i náhodně potkajících se lidí, zamilujete!!! Víš, kdo je misionář? Ten, kdo slyší slova Pána Ježíše: Jděte do celého světa a hlásejte Evangelium. V měsíci říjnu se modlíme za misie a pomáháme těm, kteří potřebují naší pomoc. I vy, chlapci a děvčata, můžete být misionáři. Můžete šířit kolem sebe dobro. Každý misionář začíná první u sebe - pěstuje v sobě květinu dobra a její vůni šíří kolem sebe. Když květina pěkně povyroste, může se člověk vydat třeba i na daleké cesty. Modlitba z Indonézie Pane, vidím krásu ve Tvém díle. Celé stvoření zvěstuje Tvou slávu. Ohromné hory, modré moře, jasná obloha, zelená pole, motýli a ptáci, všechno Tě chválí. Daroval jsi nám krásný svět. Chybí tajenka V tajence se skrývá jméno významného indického muže, který si pro svůj život zvolil cestu pravdy a nenásilí. Pomůcka: piraňa, kamzík, pštros nám slova, kterými bychom Ti poděkovali. Ale Ty víš, Pane, co je skryto hluboko v našem srdci: Je to dík za všechny Tvé dary. Tys udělal svět tak krásný, Pane. Amen. Uhodneš, o kterém svatém čteš? (Místo tří teček si doplň jeho jméno.)...můj malý rytíř našel svého krále. Ježíš byl chudý, smí být jeho posel bohatý? Ježíš miloval lidi a zemřel pro ně. Jakou jinou píseň má hráč zpívat? Když se někdo kvůli Bohu zřekne všeho, co má, dostane kdykoli, hodinu za hodinou, plno Božích darů. Bůh daroval stinný strom na konci prašné cesty, aby si při putování odpočinul, a věděl: To je dar! Bůh daroval jeskyni v lese, aby mohl přemýšlet, spát a modlit se, a věděl, že je to také dar. Bůh daroval slunce, déšť a měsíc, chladný vítr z hor a čirou vodu v potoce, vinné hrozny, květiny, olivy a krásné kameny - to poznal a žasl: Tolik darů! Bůh daroval také přátele, zvířata a lidi: Byl tu třeba cvrček, který skočil do dlaně, když ji rozevřel, a cvrkal pro něho. Byla tu ryba v síti, které dal volnost. Popřál jí všechno dobré a ryba plavala vděčně kolem člunu, vyskakovala z jezera, až se kapky třpytily. Byl tam také divoký vlk se zelenýma očima, který zkrotl, když ho nazval svým bratrem. Byli tu mladí lidé z města, kteří rozdali všechny své peníze chudým a řekli:, teď jsme chudí jako ty. Mohl bys potřebovat bratry, kteří ti pomohou starat se o nemocné, zpívat a veselit se? Teď se velmi radoval. Postavili malé chýše kolem prostého kostela za městem Assisi Porciunkule, tak se ten kostel jmenuje ještě dnes. Připravila Liba Strana 8 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007

9 I letos se konal tradiční tábor v Nejdku u Bělotína již po dvanácté, a to třetí týden v červenci, tedy Letos se na tábor přihlásilo kolem 70 dětí, a to nejen z farností, pro které se tábor pořádal (Citov, Císařov, Brodek, Rokytnice, Kokory, Přerov, Troubky), ale i třeba z míst vzdálenějších, jako je třeba Opava, Golčův Jeníkov, Olšany u Telče a Žatčany u Brna. Jako ústřední téma bylo zvoleno: Vyvedení Izraelitů z Egypta. V neděli 15. července jsme v poledne nasedli do autobusů a vydali se na cestu, poznat nové kamarády, zažít skvělé věci, zasmát se První hra děti začala, pro některé nečekaně, asi 2 km od tábora. Z organizačních důvodů máme osvědčené, že než děti stihnou z této hry dorazit do tábora, vedoucí přeberou tábor po předchozím turnusu a zorganizují ubytování. Jakmile děti dorazily ze hry do tábora, ubytovali jsme se a hurá na seznámení ve skupinkách. Každý další den až do soboty byl připravený program. Ráno nás budilo sluníčko, které nás provázelo celý týden, a také libé zvuky kytary, které spíš oznamovaly dětem, že právě teď je čas vyběhnout ze stanu a začít sbírat lístečky s body. Nejlepší sběrači dostali na konci tábora diplom a sladkou odměnu. Po budíčku jsme se pěkně rozcvičili, vykonali ranní hygienu a hurá na nástup před snídaní. Při nástupu se zpívala hymna, vztyčovala vlajka, a také jsme poděkovali v modlitbě za uplynulou noc, za jídlo a prosili o Boží požehnání pro celý den. Po snídani byl nástup na dopolední program. Celým týdnem se jako červená nit ve všech hrách a programech vinulo ústřední téma tábora. Po dopoledních hrách jsme se sešli pod táborovou vlajkou při polední modlitbě. Hladovým táborníkům chutnal oběd vždy výtečně, zbytky se nekonaly. Odpolední vedra jsme mírnili vzájemným postřikem studené vody z hadice. Nasyceni, odpočinuti a osvěženi jsme se vrhli do odpoledního programu, ve kterém se prostřídaly různé hry bojového, smyslového, výtvarného, tvořivého a kreativního charakteru. Hladoví, unavení a zchvácení jsme se vrátili do tábora na večeři u táboráku, anebo byla klasická teplá večeře. Hned v neděli večer byla vyhlášená hra: Bailando, tančím pro Vás. Každá ze 6 skupinek si vylosovala organizaci, pro kterou tančila. Například: Dětský hospic, Projekt Šance Na začátku trénovalo 6 skupinek moderní tanec Street Dance. Po večerním tanečním vystoupení měla porota Bailanda za úkol vybrat čtyři postupující skupinky. Další dny jsme viděli opravdu výborné výkony. Ve středu to byl balet, kde vystupovaly 4 skupinky a v pátek tanec na hudbu z muzikálu Pomáda v podání 2 skupinek. Bylo vidět, jak se skupinky zlepšují a v pátek to byl obzvlášť dobrý výkon. Na vítězný projekt bylo posláno tisíc korun, takže děti měly i dobrou motivaci a opravdu do toho dávaly vše! Také se konala tradiční olympiáda, ale s netradičními disciplínami. Olympijské hry zahájil náš zdravotník, který věrně napodobil běžce od Thermopyl (zapálil oheň a padl) a soutěž začala. Soutěžilo se v disciplínách jako řecko-římské zápasy (velmi populární), boj se slizem na kluzké kládě, běh s kostkou ledu do kopce Olympiáda měla velký úspěch. V pátek odpoledne se konal karneval a hodnocení tábora, kde každý dostal upomínkový list a vybral si nějakou drobnost na památku. Poté začala závěrečná diskotéka, společná noční modlitba a honem spát, ať nejsme zítra moc unavení. V sobotu jsme se sbalili, uklidili tábor, rozloučili se (ukápla i slzička), nasedli do autobusu a hurá domů, kde na nás už čekali rodiče. Abych nezapomněla, celý tábor se o nás staraly dvě paní kuchařky, které nenechaly nikoho hladovět a také zdravotníci Jarda a Janička, kteří pofoukali každou bolístku a vytvořil oba skvělý zdravotnický tým. Myslím, že tábor se povedl a všichni odjížděli spokojení s krásnými zážitky Eva Netopilová S příchodem nového školního roku začal ve čtvrtek 6. září opět florbal. Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007 Strana 9

10 Milí farníci, sestry a bratři, jsem potěšen, že po delší přestávce se s Vámi mohu opět setkat na stránkách Slova pro každého. Věřím, že stejně jako minulý rok, Vás budu moci alespoň tímto způsobem informovat o dění a hemžení v semináři, o všech starostech a radostech života bohoslovce. Rád bych se ale ještě na chvíli vrátil do času prázdnin, které se naštěstí nevyhýbají ani bohoslovcům. Po všech těch zkouškách, zápočtech, kolokviích, nervech, zpocených rukách, litrech kafe a vroucích modlitbách, máme k dispozici 8 týdnů na to, abychom nabrali nové síly, potěšili své blízké a ještě věnovali nějaký čas seminářem předepsaným praxím. Já jsem letos jednu část praxe strávil na Velehradě jako obsluha a bohoslovec pro všechno (v tom pozitivním slova smyslu) při zasedání ČBK. Mělo to několik nesporných výhod. Člověk si prohlédne všechny biskupy pěkně zblízka. Skvěle se nají, seznámí se s řadou zajímavých lidí a v neposlední řadě zažije také několik úžasných okamžiků. Pochybuji, že se mi ještě někdy podaří jet autem v koloně přes město (ve špičce) rychlostí 100 km/h jako člen doprovodu kardinála, Státního sekretáře Tarcisia Bertoneho... :-) Takže svých 15 minut slávy jsem si už vybral a zpátky na zem. Kromě Velehradu jsem ještě jako vedoucí působil na táboře ministrantů v Hlubokých Mašůvkách a poslední část prázdnin věnoval sociální praxi v Praze u sester boromejek. Pracoval jsem na detoxikačním oddělení pro mladistvé. Samostatný popis všech dobrodružství této praxe by vydal na další dvě stránky, a proto se omezím pouze na to podstatné. Z Detoxu jsem si odnesl hodně zkušeností i nových poznatků, ale především si uvědomil, že svět drogově závislých (v tomto případě dětí) není někde tam daleko, ale že je to skutečnost, která se děje i kolem nás, i když to možná nedokážeme vždy zaregistrovat. Někdy mi z někte- Ministranský tábor v Rajnochovicích Ve dnech 29. července až 11. srpna jsem se účastnil ministrantského tábora Na Arše v Rajnochovicích. Na tomto dobrodružství jsem byl po šesté. Budete se určitě ptát, co mě tam tak láká? Už hned od začátku mě zaujal skvěle promyšlený program (pochopitelně, že každý rok je jiný), skvělí vedoucí a spousta nových kamarádů. Příští rok pojedu naposledy, ale to nevadí, protože po táborech se jezdí na puťák a na quo vadis, což je tábor pro starší. Více informací na POZDRAV ZE SEMINÁŘE rých příběhů a osudů bývalo hodně smutno. To pak člověk večer klečel v kapli a ani pořádně nevěděl, co vlastně říct... V každém případě to pro mě byla jedinečná a užitečná zkušenost. A jak náhle prázdniny začaly, tak i skončily. Uvědomuji si, že jsem letos v Přerově strávil minimum času, ale i tak jsem rád za všechna setkání s Vámi, farníky. Je to moc příjemný pocit, když koukáte z presbytáře na ty známé i méně známé tváře a můžete si říct: Tady se cítím dobře, tady jsem doma... V polovině září nám pak opět začala seminární formace, a to týdenními exerciciemi na Velehradě pod vedením P. Josefa Čunka, SJ. Ten týden v tichu, s modlitbou a Božím slovem to byla taková oáza, kdy jsme ještě mohli načerpat energii, než opět vyběhneme na tu trať fakulta-seminář. Myslím, že všichni ocenili také možnost naspat nějaký ten čas do zásoby a vůbec veškerou tu starostlivou péči, které se nám na Velehradě dostalo. V pondělí jsme pak s otcem arcibiskupem a akademickou obcí zahájili školní rok slavnou mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné. Když jsem pak večer seděl v kapli na nešporách, uvědomil jsem si, že se věci opět začínají rozjíždět podle seminárního a především Božího rozvrhu. A totéž bych chtěl ze srdce popřát i Vám všem. Aby se Pán dotýkal všeho Vašeho jednání a naplňoval Vaše dny malými i velkými radostmi. V modlitbě na Vás vzpomíná a na další setkání se těší. bohoslovec Richard Vysloužil Vít Adamík Ministrantské fotbalové družstvo farnosti Přerov V sobotu se konalo na hřišti v Lazníkách fotbalové utkání, v němž přerováci, pod dohledem P. Jaroslava, remízovali s mužstvem z Hranic 3:3. Bylo to první utkání této sezóny, v níž jako každoročně hrají starší ministranti o pohár otce arcibiskupa. Odveta se bude hrát koncem října. Strana 10 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007

11 Vzpomínky maminek na Tvořivý víkend pro matky a dcery na faře v Dřevohosticích Toto setkání mi dalo uvolnění, krásné chvíle s mou dcerou. Krásné tvoření hedvábných šátků Diskuse s ostatními maminkami mě naplňují uspokojením. Po tomto víkendu mám pocit, že jsem víc žena. M.Z. Tento čas strávený zde byl pro můj život zlomový. Mohla jsem být s mojí maminkou a poprvé v životě si s ní přímo povědět o bolesti z našeho vztahu a zároveň o naději do dalšího času spolu L.M. Týdenní program v Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích Pondělí: 16,00 17,15 - Angličtina pro začátečníky 1.skupina 17,15 18,30 - Angličtina pro začátečníky 2.skupina 18,45 19,45 - Břišní tance - mírně pokročilé Úterý: 17,00 19,00 - Tvořivá dílna pro každého keramika 1. díl malování na sklo keramika 2. díl keramika 3. díl savování a malování na trička 17,00 18,00 - Břišní tance dívky 18,00 19,00 - Břišní tance začátečnice Středa: 8,30 12,00 - setkávání maminek s malými dětmi - besedy, sdílení, zpívánky a hrátky s nejmenšími (možnost objednání oběda 2 dny dopředu) Čtvrtek: 18,00 19,00 - Klub LIMA pro seniory, Kavárna nejen pro seniory dle dohody a zájmu 19,00 20,00 - Cvičení pro radost, zdraví i krásu Pátek: 15,30 17,30 - Spolčo dětí školního věku 17,00 19,00 - Mládež programy pro mládež od 12 let 16,00 18,00-1x měsíčně - Přednáškový pátek Prodejní beseda s Knihankou čaje, koření, hračky, knihy Dobrodružství manželství - 1.díl Lenka Pchálková Advent a Vánoce v rodině kol. autorů 16,00 18,00-1x měsíčně Zrcadlo odpoledne pro krásu i pohodu všech maminek služby kadeřnice, pedikérky, maséra, povídání u kafíčka (pro malé děti volná herna, od 5 let program v rámci Spolča) , , ,00 22,00-1x měsíčně - Modlitby matek 14.9., , , Sobota: 18,00 22,00-1x měsíčně - Setkávání chlapů , , sportovní aktivity, zpěv, bubnování, čtení a besedy nad knihou Johna Eldredge Pozor srdce muže! Příprava snoubenců na manželství ve třech přednáškových cyklech termíny dle individuální dohody Připravujeme: Nový program pro mládež EXIT od listopadu 2007 Expedice Praděd Zveme táty s dětmi, kteří milují dobrodružství, k prožití společného podzimního prázdninového víkendu Ubytování na faře ve Vel. Losinách. Nabídka programu: Výstup na Praděd, exkurze v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně, návštěva Ruční papírny, termálního lázeňského bazénu, společné hry a soutěže, zpívání, bubnování, večery na téma Zrání divokého muže, možnost rozhovoru s knězem, možnost svátosti smíření. Příjezd a ubytování ve čtvrtek mezi hodinou. Bližší informace a přihlášky u P. Školouda do , na nebo na tel.: , Centrum pro rodinný život v Olomouci zve na Víkend s duchovním programem pro osamělé matky Víkend se koná v exercičním domě v Českém Těšíně, povede jej P. Antonín Krasucki, OP. Víkend je určen pro matky, které z různých důvodů vychovávají své děti samy. Program je jen pro maminky. Cena 550 Kč. Přihlášky zasílejte na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám.2, Olomouc. Tel Po prázdninové přestávce se opět začal v Přerově scházet Sedmikrásek. Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007 Strana 11

12 Děkanát Přerov a nedělní bohoslužby Děkan: P. Sławomir Sułowski, Vlkoš u Přerova Seznam farností a kněží děkanátu Přerov a přehled nedělních mší svatých v děkanátu. Beňov Farnost spravována z Horní Moštěnice Neděle 7:30 Bochoř Farnost spravována z Troubek Neděle 9:30 Brodek u Přerova Farnost spravována z Rokytnice u Přerova Neděle 9:00 Citov Farnost spravována z Rokytnice u Přerova Neděle 10:30 Domaželice Farnost spravována z Horní Moštěnice Neděle 9:00 Dřevohostice P. Artur Górka, Kostelní 2, Dřevohostice tel.: Neděle 7:30 Horní Moštěnice P. Krzysztof Klat, U kostela 8, Horní Moštěnice tel.: , Neděle 10:30 Kojetín P. Pavel Ryšavý, Komenského nám. 48, Kojetín, tel.: , Neděle 9:00 a sobota 18:00 (mimo první soboty) Kokory. P. Jiří Koníček, Kokory 1, Kokory, tel.: Neděle 9:00 Křenovice u Kojetína Farnost spravována z Kojetína Neděle 10:30 Kyselovice Farnost spravována z Troubek Neděle 11:00 Lobodice Farnost spravována z Tovačova Neděle 11:00 Majetín Farnost spravována z Kokor Neděle 7:30 Měrovice nad Hanou Farnost spravována z Kojetína Neděle 7:30 Pavlovice u Přerova Farnost spravována z Dřevohostic Neděle 8:50 Penčice Farnost spravována z Kokor Sobota 17:00 (léto 18:00) Prosenice Farnost spravována z Oseka nad Bečvou (děkanát Hranice). P. Pawel Bilinski, Osek nad Bečvou 52, , tel.: Neděle 7:45 Přerov Farář P. Pavel Hofírek, kaplan P. Jindřich Peřina, jáhen Zdeněk Klimeš, Kratochvílova 6, Přerov 2, tel.: , Neděle 7:30 (Šířava), 9:00, 10:30 (pro rodiny s dětmi), 18:30 a sobota 18:30. Přerov Předmostí Farnost spravována z Přerova Neděle 8:45 Rokytnice u Přerova P. Pavel Šíra, Rokytnice 130, Rokytnice, tel.: Neděle 7:30 Říkovice Farnost spravována z Vlkoše u Přerova Neděle 9:00 Stará Ves u Přerova Farnost spravována z Vlkoše u Přerova Neděle 10:30 Tovačov. P. Milan Mičo, Förchgottova 160, Tovačov, tel.: , Neděle 9:00 Troubky. P. Radek Sedlák, Dědina 41, Troubky, tel.: , Neděle 7:30 Vlkoš u Přerova P. Sławomir Sułowski, Náves 30, Vlkoš u Přerova, tel.: , Neděle 7:30 a sobota 17:00 (léto 18:30) 5. SETKÁNÍ LEKTORŮ ANIMÁTORŮ sobota 27. října 2007, hod. velký sál Kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc a Arcidiecézní muzeum sál Mozarteum Vítáni budou všichni, kteří chápou, že vytváření lektorských společenství ve farnostech vede ke zvyšování úrovně lektorské služby. Přijeďte načerpat chuť, sílu i inspiraci pro lektorskou službu. Kontakt: MgA. Martina Pavlíková, Biskupské nám. 2, Olomouc, mobil: Program: prezentace ve velkém sále a občerstvení v malém sále Kurie (příspěvek k občerstvení na společný stůl bude vítán) ESTER, biblický příběh, předpremira divadelní inscenace Rapsodického divadla v Arcidiecézním muzeu -sál Mozarteum modlitba Anděl Páně, občerstvení a debata zkušenosti a poznatky M. Pavlíkové ze čtyřleté spolupráce s lektory dotazy, návrhy, podněty účastníků zakončení 5. setkání lektorů mší svatou v Kapli sv. Anny Jako každý rok, i letos, pozval otec arcibiskup Jan věřící přerovského děkanátu k pouti za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní povolání. Pouť do katedrály sv. Václava v Olomouci se uskutečnila v sobotu 15. září Mši svatou celebroval Mons. Josef Hrdlička. XV. Dny Josefa Zvěřiny Augustiniánské opatství svatého Tomáše na Starém Brně Církev pro druhé Nad tímto tématem a podobnými otázkami se budou zamýšlet hosté: Mons. Dr. Joachim Wanke, biskup v Erfurtu, Prof. Dr. Paul M. Zulehner, děkan KTF Vídeňské univerzity a prof. Tomáš Halík, prezident ČKA. V diskusi vystoupí také P. Karol Moravčík a P. Josef Stuchlý SJ. Účastnický poplatek činí 200 Kč, je také možnost ubytování. Více informací a přihlášku si můžete vyzvednout na faře v Přerově. Strana 12 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007

13 Poděkování Věřím, že jste si již všimli části nové dlažby před centrem Sonus. Chci poděkovat všem brigádníkům a všem, kdo přispěli ke zdárnému dokončení celé akce. Díky brigádnické pomoci jsme nejen ušetřili, ale zároveň jsme mohli celou akci realizovat do začátku školního roku, protože stavební firmy by měly čas až mnohem později. I tak samotný materiál stál kolem ,- Kč. Ještě jednou všem Pán Bůh zaplať. Opravy V Přerově vybíráme na plánovanou opravu střechy fary v létě V této chvíli máme ve sbírkách a darech od farníků vybráno ,- Kč a máme také půjčky ,- Kč. Celkem máme tedy připraveno na tuto akci ,- Kč, což je zatím zhruba desetina předpokládaných nákladů. Předem děkujeme za další dary a pomoc. S prosbou o pomoc jsme se obrátili také na město Přerov. V Předmostí v této chvíli čekáme na zpracování projektu nové fasády kostela a pak budeme znovu žádat kraj o dotaci na tuto velkou akci, která je nad finanční možnosti farnosti. Až budeme vědět předpokládané náklady, tak začneme vybírat na zaplacení podílu farnosti, což bývá většinou 50% celkové částky. I jen tato polovina bude pro naši farnost hodně. Dále budeme uvažovat o možných opravách v interiéru, ale to zní v této chvíli spíše jako zbožné přání. Adresář farnosti Předmostí Pokračujeme ve vytváření adresáře farnosti Předmostí. Zatím se přihlásilo k farnosti asi 60 lidí tedy zhruba čtvrtina farníků. Věřím, že se postupně připojí také další a nakonec bude zapojena většina farnosti. Ke spolupráci na vytváření adresáře jsem pověřil kaplana, jáhna a z farníků paní Marii Spáčilovou. Můžete se tedy obracet na kohokoliv z nás a k farnosti se přihlásit. Jedná se jen o základní údaje jako jméno, příjmení, adresa apod. Vyplnění těch dalších údajů je dobrovolné a není nutné. Začínáme ve farnosti Předmostí, ale postupně budeme pokračovat i pro farnost Přerov. Přeji si, aby adresář vedl k tomu, že farnost budeme vnímat více osobně. Ze strany farníků tím, že se ke své farnosti přihlásí zcela jasně a konkrétně svým jménem a podpisem. Ze strany faráře a farnosti tím, že budeme lépe vnímat, že farnost nejsou jen nějací farníci, ale konkrétní lidé se svými jmény - konkrétní lidé, které známe. Adresář je důležitý také prakticky, protože byť řadu farníků už znám a potkáváme se, tak si někdy nemohu vzpomenout na příjmení nebo neznám adresu a nemohu najít telefon, na což se většinou přijde zrovna ve chvíli, kdy nutně potřebujeme něco domluvit. Také si dokáži představit, že adresář může být velkou pomocí pro situaci, kdyby došlo ke změně faráře Příprava na biřmování Dalším rokem pokračuje příprava na biřmování mládeže i dospělých. Samotné biřmování předběžně plánujeme na dobu krátce po Velikonocích. V rámci přípravy tak už nadešel čas na testy znalostí a ten první z dogmatiky už biřmovanci dostali. Čekají je ještě další testy a před biřmováním společná duchovní obnova. Píši o tom hlavně proto, že chci Vás všechny poprosit o modlitbu za naše biřmovance. Na přijetí svátostí je sice důležité se odpovědně připravit po stránce nauky a znalostí, ale ještě důležitější je příprava srdce. Prosme tedy společně o to, aby Bůh otevřel srdce biřmovanců k přijetí darů Ducha svatého. Kéž v našich biřmovancích roste touha více se přiblížit ke Kristu a roste také jejich radost z života víry. P. Pavel Hofírek Plná slávy Bruce Marschall Anglický spisovatel Bruce Marshall se odvažuje v názvu této knihy tvrdit, že církev je plná slávy. Plná slávy přes hříšnost a nedokonalost lidí, kteří se k ní hlásí, protože plná slávy Boha, který skrze ni promlouvá ke světu. Historicky zachycuje období, které nemá zrovna mnoho důvodů k optimismu - dobu od roku 1908, první světovou válku a začátek druhé. Prostřednictvím hlavní postavy, poctivého a charakterního kněze Edmunda Smitha, nahlédáme do jeho skotské farnosti, seznamujeme se s jeho radostmi, bolestmi i ovečkami. V jeho kůži okusíme, jaké to bylo, když se ve Skotsku poprvé objevil biograf, pochopíme, že zdánlivě spořádaný a úspěšný podnikatel může být na Božích vahách shledán lehčím než lehká žena, že Pána nebe a země lze oslavovat třebas i upraveným a vkusným oblečením. Vyprávění má opět svůj nezaměnitelný humor a úsměv, ale současně i metafyzickou hloubku, takže neulpívá na povrchu, ale je skutečnou sondou do současného světa a dějin. Kniha je velice čtivá, plná shovívavosti k lidem, plná moudrosti, radosti a opravdového, žitého křesťanství. Knihu vydalo opakovaně Karmelitánské nakladatelství, naposled roku Má 163 stran, cena je 169 Kč. Kniha je k dispozici v počtu dvou výtisků v naší farní knihovně, pod číslem B 146 a 147. Přeji hezké čtení. Jaroslav Branžovský Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007 Strana 13

14 V dnešním Slovu z Charity Vám chceme představit jedno ze zařízení Oblastní charity Přerov a to Občanskou poradnu. Jak dlouho poradna funguje a kdo v ní pracuje? Poradna funguje od roku 2001 a její služby zajišťují dvě pracovnice, Bc. Eva Tkadlecová a Mgr. Martina Krejčířová. Kde a kdy je možné poradnu navštívit? Najdete ji v sídle Oblastní charity Přerov, na ulici 9. května 82 a je otevřena čtyři dny v týdnu: pondělí hod.; úterý 9-11 a hod.; středa 9-11 a hod.; čtvrtek hod. Čím se vaše poradna nejčastěji zabývá? Poradna poskytuje rady a informace v oblasti občansko-právní, pracovně- právní, sociální a v oblasti rodinného práva. V poslední době se často zabýváme problematikou exekucí, ale také poradenstvím v oblasti nároku na sociální dávky, rozvodovým řízením, problémy v oblasti bytové problematiky jako jsou nájemní smlouvy, výpovědi z nájmu apod. Velké procento našich případů tvoří i pomoc se sepsáním dokumentů pro soudní řízení, různá odvolání, spory o dlužné částky, či žádosti o výjimky ze zákona a zmírnění tvrdosti zákona. Znamená to, že máte právnické vzdělání? To ne. Občanské poradenství je založeno na principu pomoci občana občanovi, oba přitom zůstávají laiky v oblasti práva. Občanská poradna je institucí, která nemůže ani nechce nahrazovat odbornou práci profesionálních právníků, ale můžeme Vám pomoci lépe se orientovat v problému a poskytnout odkazy na potřebné instituce, nebo některé záležitosti společnou cestou zcela vyřešit. Pro velmi komplikované případy využíváme odborných konzultací s pracovníky soudu a pravidelně jezdíme na školení z různých právnických oblastí. Informace z přerovské Pastorační rady Třetí letošní zasedání Pastorační rady se konalo 19. září Přítomno bylo všech 10 členů, z toho 7 laiků. Předseda PR P. Pavel Hofírek upozornil, že je třeba do konce října podat otci arcibiskupu Janovi písemnou zprávu o uskutečňování programu jeho Poselství členům Pastoračních rad a Ekonomických rad, přednesené na společném setkání ve Zlíně Dále informoval o přípravě na svátost biřmování udílenou po Velikonocích Pokračuje sestavování adresáře farnosti, zatím provádí sám farář, předpokládá se pomoc i dalších farníků. Otec Pavel upozornil, že chce být s předstihem informován o plánovaných akcích ve farnosti. Bylo předběžně jednáno s P. Janem Adamíkem, SJ, o vedení duchovní obnovy (konec církevního roku, advent, půst). Také je možno pozvat bývalé šířavské řádové sestry na společnou besedu. P. Jindřich Peřina informoval o křesťanském tisku, zejména pro mládež Tarsicius, Nezbeda, Duha, IN. Nutno trvale doporučovat dětem, mládeži, rodičům i prarodičům k zajištění odběru. Farnost zajišťuje výtisk: Rodinný život, 50 ks Katolického týdeníku. Bylo hovořeno o připravovaných akcích ve IV. čtvrtletí roku Akce jsou průběžně uvedeny na zadních stranách časopisu. Na se připravuje farní shromáždění. P. Jindřich navrhl zavést jednou měsíčně mši sv. pokoncilního obřadu v latinském jazyku. Předpokládá se v sobotu ráno nebo ve čtvrtek večer. V době různé byl dán návrh na konání světelného průvodu mládeže ke Kapličce pod nemocnicí v listopadu. Připomenuto, aby pro děkanátní pouť do Olomouce byla širší propagace. Bylo také upozorněno na značné znečištění zdí u hlavních dveří farního kostela od holubů. František Menc Na služby poradny navazují v některých případech také služby humanitární pomoci, kterou Vám představíme v příštím čísle. Martina Krejčířová V neděli 16. září 2007 se konala již tradiční pouť ke Kapličce pod nemocnicí. Pobožnost vedl přerovský jáhen Zdeněk Klimeš. Strana 14 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007

15 Svatý Juda Žil v 1. století a byl to apoštol. Mezi apoštoly bývá znázorňován na nejskromnějším místě, ani v evangeliu se o něm téměř nemluví, známá je jen jeho otázka, se kterou se obrátil na Pána Ježíše při poslední večeři: Pane, jak to, že se chceš zjevit nám, a světu ne? Což mu vyneslo krásný slib: Miluje-li mě kdo, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. V 19. století byly na jeho přímluvu zvláštním způsobem vyslyšeny prosby a od té doby mnoho věřících začalo vidět v apoštolovi zvláštního ochránce v beznadějných případech. U nás je zvláště uctíván v kostele Sv. Josefa na náměstí Republiky v Praze. Působil se Šimonem Horlivcem a pravděpodobně oba zemřeli v Persii zavražděni a umučeni mágy. Jeho sochu máme také u hlavního vchodu v kostele svatého Vavřince v Přerově. Je patronem v těžké nouzi a zoufalých situacích. Jeho atributy jsou kyj nebo meč (halapartna, kámen) - jako nástroje jeho umučení a deska s obrazem Kristovy tváře, kterou podle legendy přinesl králi z Edessy. Někdy je v dlouhém rouchu a drží knihu nebo svitek. Svatý Šimon (Horlivec, Zélóta) Žil v 1. století a byl to apoštol. Podle legendy působil jako misionář mezi Židy a společně s Judou pak v Mezopotámii. Buď byl sťat, rozřezán pilou, nebo ubit kyjem. Je patronem barvířů, koželuhů, pracovníků s kůží, dřevorubců (kvůli té pile), tkalců, zedníků. Jeho atributy jsou hlavně pila, ale i meč, sekera, kyj a kniha. Někdy bývá zobrazován spolu s Judou Tadeášem. Jaroslav Branžovský pokračování ze str. 16 Pátek :00 Přerov, sv. Vavřinec Dušičková svatá zpověď 16:00 18:00 18:30 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá pro mládež 19:15 Centrum Sonus Program pro mládež Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Příležitost ke svátosti smíření 9:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá za nemocné se společným udělováním svátosti pomazání nemocných 19:00 Přerov, U Tenisu Florbal Děti Neděle :00 Centrum Sonus Film Shrek Ukázky z filmu s komentářem pro dospělé. Není určeno pro děti. 19:30 Centrum Sonus Setkání mládeže Pondělí :45 Fara v Předmostí Besedy nad katechismem v Předmostí Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid: skupina A 18:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá pro děti 19:00 Fara v Přerově Schůzka akolytů Čtvrtek Slavnost Všech svatých Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí 18:00 20:00 Centrum Sonus Modlitba matek Pátek Vzpomínka na všechny Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 věrné zemřelé (Dušičky) Předmostí 18:00 18:45 Hřbitov Předmostí Dušičková pobožnost v Předmostí Sobota :00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů v Přerově 9:00 Fara v Předmostí Schůzka ministrantů v Předmostí 16:30 Fara v Předmostí Mariánské večeřadlo 19:00 Přerov, U Tenisu Florbal Muži Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 15:30 Hřbitov v Přerově Ekumenické modlitby za zemřelé 19:30 Centrum Sonus Setkání mládeže Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí 17:30 Centrum Sonus Liturgika s jáhnem Pátek :00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá pro mládež Sobota :00 Centrum Sonus Diskotéka pro mládež děkanátu Středa :00 Fara v Přerově Pastorační rada farnosti Přerov Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007 Strana 15

16 Informace Společná modlitba růžence v Přerově v měsíci říjnu je v pondělí a čtvrtek v 18:00 v kapli sv. Jiří, v úterý v 19:00 v kostele sv. Michaela a ve středu, sobotu a neděli v 18:00 v kostele sv. Vavřince. V pátek bývá v 18:00 eucharistická adorace a svátostné požehnání. Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá v latině 9:00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů v Přerově 9:00 Fara v Předmostí Schůzka ministrantů v Předmostí 17:30 Předmostí Mariánské večeřadlo 19:00 Přerov, U Tenisu Florbal Muži Neděle Přerov Den díků za úrodu 15:00 Přerov, U hvězdárny Drakiáda, společné pouštění draků 19:30 Centrum Sonus Příprava na biřmování mládeže Pondělí :30 Centrum Sonus Liturgika s jáhnem 18:45 Fara v Předmostí Besedy nad katechismem v Předmostí Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory: Jiří Mára - Nový Zéland Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid: skupina C 17:30 Centrum Sonus Příprava na biřmování dospělých Pátek :30 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá pro mládež 19:15 Centrum Sonus Program pro mládež Sobota :30 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu 19:00 Přerov, U Tenisu Florbal Ženy Neděle :45 Předmostí Mše svatá zvláště pro děti 9:45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 19:30 Centrum Sonus Setkání mládeže Pondělí :00 Centrum Sonus Setkání společenství seniorů Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :30 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá pro děti Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid: skupina A 17:30 Centrum Sonus Biblická hodina s kaplanem 20:00 Centrum Sonus Modlitba matek Sobota :00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů v Přerově 9:00 Fara v Předmostí Schůzka ministrantů v Předmostí 19:00 Přerov, U Tenisu Florbal Muži Neděle :30 Kozlovice Hodová mše svatá v kapli v Kozlovicích 19:30 Centrum Sonus Příprava na biřmování mládeže Pondělí :30 Centrum Sonus Besedy nad katechismem 17:30 Centrum Sonus Liturgika s jáhnem Středa :00 Centrum Sonus Přednáška Křesťanské akademie: P. Jan Linhart - Putování po Albánii 19:00 Přerov, sv. Vavřinec Vystoupení dramatického kroužku: Josef Egyptský 19:30 Fara v Přerově Redakční rada časopisu Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid: skupina B 17:30 Centrum Sonus Příprava na biřmování dospělých pokračování na str.15 Římskokatolická farnost Přerov Kratochvílova Přerov 2 telefon: Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro přerovský děkanát. Redakční rada: P. Pavel Hofírek, P. Jindřich Peřina, Zdeněk Klimeš, R. Dočkal, J. Branžovský, A. Pizúrová. Stálí spolupracovníci: L. Calábková, Z. Mollinová Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově. Uzávěrka listopadového čísla je 24. října Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu. Strana 16 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 13, Říjen 2007

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze ročník XXV., číslo 6/2013 Čí to lúčka nekosená Duchovní obnova Denní stacionář Pietní vzpomínka Zdravotnická soutěž JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ soutěž o nejlepšího

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více