Časopis přerovského děkanátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. V sobotu 21. března jsme před kostelem sv. Vavřince v Přerově mohli prožít netradiční křížovou cestu, kterou nám představilo společenství Lorenco. Duben 2015 Číslo 4 Ročník 21 Úvodník P. Stanislav Čevela Liturgický kalendář Přečetli jsme a doporučujeme Světec měsíce Slovo z Charity Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben Rok zasvěceného života Rosteme ve víře - Desatero Toulky přerovským děkanátem Dětské okénko Stránka pro mládež Z Centra pro rodinu Ráj Jen tak ve stručnosti Rosteme ve víře Kněžské osobnosti NEK Pramen jednoty Dětské křížové cesty ve Vlkoši Informace a mnoho dalšího...

2 Celý lidský život je poznamenán pohybem a bez ustání přechází k něčemu novému. Když se lidské embryo stává plodem, umíráme jako embryo a rodíme se jako plod, protože v opačném případě bychom opravdu zemřeli. Když pak opouštíme matčino lůno a stáváme se novorozenci, umíráme svému zárodečnému stavu. Podobně je tomu i ve všech následujících etapách našeho života. Člověk, příroda, dějiny světa i vývoj to všechno je poznamenáno přechodem od výchozí situace k něčemu novému. Vždy je třeba opustit to, čeho jsme již dosáhli (něčemu zemřít ), abychom mohli získat něco nového (být k něčemu vzkříšeni). Tím se řídí celý náš život a tomuto zákonu je podřízeno úplně všechno. Vidíme, že všechno, co vytváří náš život, v sobě nese stopy velikonočního tajemství smrti vedoucí ke vzkříšení. Každý věřící i nevěřící člověk žije svůj život ve znamení Velikonoc. Je zde však jeden problém: není snad toto neustálé putování projevem toho, že člověk je sám o sobě nedokonalý? Jak dlouho bude tento proces trvat? Má nějaký cíl? Je jeho poslední instancí definitivní smrt a zánik, nebo nás vede k životu v plnosti, který nikdy neskončí? Odpověď na tyto otázky očekává člověk od slavení svátečních dnů. Ten, kdo je schopen slavit sváteční dny, neříká: Všechno je marné nebo: Život nemá žádný smysl. Slavit sváteční den znamená žít v hojnosti (jídlo, dárky ) a nehledět na plynutí času. Prostřednictvím nejrůznějších znamení, která jsou se svátečním dnem spojena, člověk ukazuje, že už nyní zakouší něco z plnosti života, k níž celým svým životem směřuje. Při slavení svátečních dnů přichází ke slovu paměť a naděje. Paměť nám představuje naše osobní i společné dějiny. Dějiny pokračují a nadále jsou plné nenávisti, bojů a krve. Ti však, kdo jsou ochotni žít svůj každodenní život ve světle Duben v liturgii Letos v dubnu prožíváme velikonoční triduum a polovinu doby velikonoční Zelený čtvrtek Dopoledne koncelebruje v katedrále biskup se svými kněžími za účasti věřících Mši při svěcení olejů (Missa chrismatis). Je tím zdůrazněno společenství mezi kněžími a biskupem v den, kdy si připomínáme ustanovení svátosti kněžství. Kněží obnovují své závazky, které na sebe vzali při kněžském svěcení. Při bohoslužbě jsou svěceny oleje, které se používají celý následující rok při udělování svátostí a některých dalších příležitostech. Olej nemocných je olivový olej a užívá se při udělování svátosti nemocných. Olej katechumenů je olivový olej a užívá se při pomazání katechumenů před křtem. Křižmo je olivový olej s příměsmi vonných pryskyřic a používá se při křtu, biřmování, kněžském a biskupském svěcení, při svěcení kostela a oltáře. Při večerní liturgii, kterou začíná velikonoční triduum, si připomínáme: Ježíšovu večeři na rozloučenou, při níž umyl nohy svým učedníkům; ustanovení eucharistie a svátosti kněžství; zradu Jidáše; Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí. Při zpěvu Sláva na výsostech Bohu se rozezní zvony, které potom utichnou až do zpěvu Sláva na výsostech Bohu při velikonoční vigilii. Říká se, že odletí do Říma. Na stejnou dobu se odmlčí i varhany a jiné hudební nástroje. Zmlknutí hudebních nástrojů a zvonů připomíná Kristovo ponížení. Tento půst uší více zdůrazní slavnostnost oslavy Kristova vzkříšení Velký pátek Dnešní den je den pokání, který vyjadřujeme mimo jiné přísným postem. Uvažujeme o Ježíšově utrpení a smrti na kříži. Během dne se neslaví mše svatá. Při obřadech Velkého pátku je ve středu naší pozornosti Kristův kříž jako zdroj odpuštění hříchů. Uvědomujeme si, že Ježíš podstoupil své utrpení za každého z nás Bílá sobota Na Bílou sobotu uvažujeme o Ježíšově utrpení, smrti a jeho sestoupení mezi mrtvé. Velikonoční vigilie je oslavou Kristova vzkříšení, které se událo během noci ze soboty na neděli. Slovo vigilie je odvozeno z latinského slova vigilia a znamená bdění. Začátek liturgie probíhá venku u zapáleného ohně, který je symbolem jasu veliké noci, kdy Kristus vstal z mrtvých jako vítěz nad smrtí. U ohně kněz označí velikonoční svíci - paškál - křížem symbolizujícím Kristovo utrpení, písmeny alfa a omega, zvěstujícími, že Kristus je Bůh, počátek a konec všeho, a letopočtem daného roku, abychom si uvědomili, že i náš rok 2015 je rokem spásy, rokem pod vládou nekonečného Boha, rokem, v němž žijeme z plodů kříže. Pak do něj vsadí pět kadidlových zrn. Tato zrna symbolizují pět Ježíšových ran na kříži (v rukou, nohou a v srdci). Je tím zdůrazněno, za jakou cenu jsme byli vykoupeni. Zároveň připomínají vonné masti, které připravily ženy pro pomazání Ježíšova mrtvého těla. Svatý Petr říká: Jeho ranami jste uzdraveni.(1 Petr 2,24). Jdou naše nohy stejným směrem jako nohy Kristovy? Kráčíme po Hospodinových stezkách? Následování Krista je vlastně chození po jeho cestě, v jeho stopách. Jeho ruce jsou ruce, které žehnaly, dávaly chléb, na kříži objímají celý svět od prvního okamžiku jeho bytí až do završení dějin. Od nového ohně zapálí kněz paškál a říká: Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění. Během průvodu do kostela je rozsvícený jen paškál. Jako synové Izraele byli vedeni za noci ohnivým sloupem, tak křesťané jdou za vzkříšeným Kristem. V kostele se zpívá velikonoční chvalozpěv Exsultet. Oslavuje se v něm tajemství noci, ve které nás Kristus vzdálil od hříchu. To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu. Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni. Po Slavnosti velikonoční svíce následuje Bohoslužba slova. Během ní se čte sedm čtením ze Starého zákona (nebo alespoň tři), úryvek z listu sv. Pavla Římanům a z evangelia. Po každém ze čtení následuje zpěv žalmu, nebo jiného starozákonního textu. Po něm za- Strana 2 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015

3 Velikonoc, mohou s klidem uvěřit tomu, který jde proti proudu lidských dějin - totiž Duchu svatému, který už nyní buduje svět lásky -, a připojit se k němu (R. Johanny). Naděje otvírá náš pohled do budoucnosti a udržuje v bdělosti naši touhu po plnosti života. Kristovo vzkříšení je jedinou cestou, jak může člověk dosáhnout živé naděje (1 Petr 1,3). Kristovo velikonoční tajemství je odpovědí na všechny otázky, s nimiž se ve svém nitru setkává každý člověk. Svým Zmrtvýchvstáním nám Pán Ježíš říká, že cílem našeho putování není smrt, ale život. Základními postoji všech křesťanů v době velikonoční jsou: - radost vyjádřená zpěvem Aleluja : Kristus skutečně vstal z mrtvých a dal nám účast na svém vzkříšení; - svoboda prožívaná skrze velikonoční svátosti: křesťan ji dosvědčuje svým životem a pracuje na tom, aby se této svobody dostalo i jeho bližním; - bratrské společenství: Kristus vytvořil svou obětí ze všech lidí jediný národ, zničil všechno, co působí rozdělení, a očistil svou církev. Vzkříšený Pane Ježíši Kriste, ty jsi zlomil moc smrti. Vstal jsi z mrtvých a jsi s každým z nás. Otevři naše oči, abychom tě poznali při všem, co děláme. Dej nám skrze tvé vzkříšení odvahu, abychom i my povstali z hrobu svého strachu k novému životu. Amen. Radost a naději Velikonoc přeje P. Stanislav Čevela ŽENY SOBĚ Ve dnech Vás zveme na sportovně duchovně odpočinkový víkend pro všechny maminky. Opět se uskuteční v klášteře Újezd u Uničova (150kč/na noc). S sebou si vezměte přezůvky, věci osobní potřeby, jídlo a pití pro vlastní osobu na snídaně a večeře. Sobotní oběd bude zajištěn. Také sportovního ducha a dobrou náladu. Závazné přihlášky buď mailem nebo sms nejpozději do 16. dubna u Mirky Punčochářové (tel.: ) zní modlitba, která vystihuje naplnění textů ze Starého zákona v Novém zákoně. Po Bohoslužbě slova následuje Křestní bohoslužba. Průběh křestní bohoslužby je různý podle toho, zda se křtí, nebo se nekřtí, ale žehná se křestní voda (např. ve farních kostelech), nebo se nekřtí, ani nežehná křestní voda. Nejvýznamnější částí bohoslužby je obnova křestního vyznání. Obnovou křestního slibu vrcholí naše úsilí o vnitřní obnovu během postní doby. Křestní závazky obnovujeme vstoje se zapálenými svícemi od paškálu. Po obnově křestního slibu kněz pokropí všechny přítomné k připomenutí vlastního křtu. Nově posvěcená křestní voda je nalita do kropenek u vchodu do kostela a bude nám připomínat při každém příchodu do kostela naše křestní zasvěcení. Následuje bohoslužba oběti, ve které přistoupí poprvé ke svatému přijímání, kdo byli při vigilii pokřtěni Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Kristus vstal z mrtvých za svítání prvního dne v týdnu, neboli prvního dne po sobotě (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým Zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému lámání chleba a tento den nazvali dnem Páně. Každá neděle v roce je tedy oslavou Velikonoc - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání Druhá velikonoční neděle (Svátek Božího milosrdenství) Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka Sv. Jiří, mučedník Svátek sv. Marka, evangelisty Čtvrtá neděle velikonoční, Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu Svátek sv. Kateřina Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy Sv. Pius V., papež Jaroslav Branžovský Přečetli jsme a doporučujeme. Kmotra na u Marie Svatošová a Jana Maršíková MUDr. Marii Svatošovou jistě není třeba dlouze představovat. Stála u zrodu prvního českého hospice v Červeném Kostelci a byla prezidentkou Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Díky ní jsme se také mohli blíže seznámit s životem P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Je autorkou několika knih, které si můžeme půjčit ve farní knihovně. Kmotrovství je celoživotní závazek, a když byla už po několikáté o tuto službu požádána, chtěla odmítnout. Její zpovědník jí na to odpověděl: Kmotrovství se neodmítá. Když to uděláš, vezmou si za kmotru nevěřící sousedku, a ta se za to dítě ani nepomodlí. Tak dnes těch závazků má několik desítek a naštěstí může ke všem každodenní modlitbou spolehlivě dosáhnout. Na počátku této knihy byla otázka její malé kmotřenky a návrh, že si budou mailovat (dopisovat elektronickou poštou). A tak z těchto rozhovorů, otázek a odpovědí pomocí internetu vznikla tato kniha. Ta první otázka byla kmotře, tehdy ještě ne na internetu, položena na pohřbu její maminky. Marie Svatošová říká: Od té doby vím, že diskutovat s dítětem o křesťanství srozumitelně a zároveň pravdivě může být mnohem těžší než diskutovat s dospělým. A o to se právě v této knize otázek a odpovědí, přemýšlení a hledání snaží ona i její kmotřenka Jana Maršíková, tehdy v roce 2010, žákyně 5. třídy ZŠ. Kniha je vhodná pro všechny, kteří chtějí srozumitelným způsobem o víře diskutovat nejen se svými kmotřenci, ale zamyslet se také nad tím, jak bychom svou víru mohli předat někomu, kdo se ptá. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2010, má 55 stran. Přeji hezké čtení. Jaroslav Branžovský Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015 Strana 3

4 Blahoslavený Edmund Bojanowski Člověk citlivý a vnímavý k potřebám jiných lidí, zvláště dětí. Narodil se v polské vesnici Grabonóg, přičleněné ke Gostyně. Jejich zbožná rodina původně vlastnila velkostatek, ale když otec padl v listopadovém povstání, dědictví po něm bylo zkonfiskované. Edmundova matka Terezie byla rodnou sestrou známeho generála Jana N. Umiňského z napoleonských válek i listopadového povstání. Edmund byl sice fyzicky slabší a často nemocný, ale měl inteligenci a nadání i zájem o studium humanistických věd. Od r studoval ve Wrocławi, kde při přípravě na maturitu navštěvoval i přednášky na universitě. Od roku 1835 byl posluchačem na filosofické fakultě. Od dvaceti let překládal zahraniční literaturu. V roce 1836 odjel na studie do Berlína, které však musel pro nemoc přerušit. Všechny své síly pak věnoval výchově mládeže a charitativní práci mezi venkovským lidem. Zaměřil se zejména na osvětu a uplatnil svůj vztah k literatuře. Zajišťoval opatrování dětí, pro které i publikoval, zakládal čítárny, rozšiřoval polské časopisy, shromažďoval národopisné a pedagogické texty, udržoval kontakty se spisovateli. Za epidemie cholery věnoval všestrannou péči nemocným. Do Gostyny přivedl šedé sestry, založil domov pro nemocné a zvláště pomáhal sirotkům a nemocným dětem. V roce 1850 spojil domov pro nemocné s opatrovnickou péčí a byl v něm učitelem. Zaměřoval se na nábožensko - mravní výchovu svěřenců, a proto měl institut i kapli, v níž byla denně slavena mše svatá. Edmund Bojanowski zajišťoval také pro děti exercicie. S otevřeným srdcem a všímavým zrakem byl velmi aktivní uprostřed chudoby i duchovní bídy venkova. Jako začátek Bratrstva vychovatelek otevřel v Podrzecu nedaleko od Gostyny opatrovnu, a to s Františkou Przewoženovou, k níž se přidávaly další mladé vychovatelky. Z jejich společenství, založeného na společné modlitbě a službě vedené láskou, vznikla kongregace Sestry služebnice Neposkvrněné P. M. Bohorodičky. Text řehole pro ně připravili kněží: P. Kozmian, P. Kajsiewicz a P. Semenenko. Potvrzena byla r arcibiskupem Przyluskim a celý Edmundem založený Institut ještě arcibiskupem Miečislavem Ledochowským Edmundova touha po stále aktivnější práci na spáse lidí ho ve věku 54 let, po zajištění chodu Institutu, přivedla ke vstupu do semináře. Pro onemocnění tuberkulózou ho však musel opustit. Zemřel v srpnu roku Edmund byl mimořádně dobrým a citlivým člověkem vůči potřebám jiných lidí, hlavně dětí. Každá dobrá duše je jako ta svíce, která se sama spaluje a jiným svítí to často říkal a snažil se podle toho i žít. Měl dar přátelství, schopnost povzbuzovat a snažil se vždy hledat v druhém člověku dobro. Ve svém každodenním životě velmi důvěřoval Boží prozřetelnosti. Mezi blahořečené byl zařazen papežem Janem Pavlem II. ve Varšavě. Ten při jeho beatifikaci připomenul, že se do paměti lidí zapsal jako srdečný člověk, který láskou k Bohu i lidem dovedl kolem sebe stmelovat různé prostředí a ve své bohaté činnosti laického apoštolátu daleko předběhl Druhý vatikánský koncil. tým spolupracovníků redakce Setkávání seniorů SPOLU SPOLU funguje na centru SONUS od roku Naším cílem je nabídnout seniorům takové činnosti, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života tak, aby nezůstávali doma sami. Snažíme se, aby činnosti podporovaly vzájemné setkávání a vedly k zachování soběstačnosti po co možno nejdelší dobu. Pravidelnou součástí našeho programu je cvičení, které probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 10 hod. V pondělí je to pomalejší cvičení zaměřené na správné držení těla, dýchání a protažení s paní Věrou Kočarovou a ve čtvrtek ve svižnějším tempu s paní Olgou Fárkovou. Na cvičení navazují v pondělí od 10:15 hod. přednášky. Témata přednášek jsou různá. Nejoblíbenější jsou cestopisné přednášky, ale velké oblibě se těší také přednášky z historie či zdravého životního stylu. Zhruba jednou za dva měsíce probíhá beseda s psycholožkou PhDr. Janou Gebauerovou a jednou měsíčně praktické cvičení paměti se zdravotní sestřičkou paní Olgou Župkovou. Jednou v měsíci nahradí přednášku rukodělná činnost. Na duben například chystáme výrobu květináčových panáčků. Od podzimu do jara běží v pondělí odpoledne od 13 do 16:15 hod. kurzy práce na počítači pro seniory začátečníky. Obsahem jsou nejen úplné základy práce na počítači, ale také si založíte vlastní ovou schránku, naučíte se práci s internetem i jednoduché úpravě digitálních fotografií. Od ledna 2015 jsme do našeho programu přidali také angličtinu pro začátečníky. Výuka probíhá vždy ve čtvrtek od 10:15 do 11:15 hod. a vede ji Mgr. Emilie Šmídová. Dvakrát v měsíci v úterý od 10:15 hod., když je hezké počasí, podnikáme vycházky s trekingovými holemi do okolí Přerova. V květnu, červnu a září navíc zařazujeme do programu výlety na zajímavá místa. Letos chystáme výlet do Uherského Hradiště a Vizovic. Že je o naše aktivity zájem, o tom svědčí, i to, že nás v loňském roce navštívilo celkem 246 seniorů. Někteří přijdou jen na jednu konkrétní aktivitu, jiní se stali našimi pravidelnými návštěvníky. Osobně mám SPOLU na starosti od roku 2005 a myslím, že se nám podařilo vytvořit zajímavý program a prostor pro společné sdílení, setkávání a příležitost se něco naučit a dozvědět. Největší odměnou pro mě je, když se k nám senioři těší a chodí se sem rádi. O to víc mě mrzí, že se už druhý rok potýkáme s finančními problémy. Olomoucký kraj totiž rozhodl, že tyto aktivity pro seniory nebude podporovat. A tak jsme odkázáni jen na pomoc města Přerova a dobrovolné příspěvky samotných účastníků, což bohužel na uhrazení všech nákladů nestačí. Pokud byste tedy věděli o někom, kdo by byl ochotný stát se naším pravidelným sponzorem, budeme za jakýkoliv tip vděční. Jinak jste všichni na naše aktivity srdečně zváni. Pravidelný program najdete buď na vývěskách v kostele, nebo si ho můžete vyzvednout na SONUSU vždycky v době našich aktivit, nebo ho najdete v Přerovských listech, na Infotextu Kabelové televize, v Infocentru Přerovanka, v Městské knihovně nebo na webových stránkách Martina Krejčířová Strana 4 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015

5 Milí čtenáři, dnes přinášíme svědectví P. Petra Petřivalského, OFMCap, přerovského rodáka. Jak dlouho jste v řádu a o jaký řád se jedná? Jsem v Řádu menších bratří kapucínů a vstoupil jsem do něj v lednu Studoval jsem tenkrát na Pedagogické fakultě v Olomouci, hledal, kam nasměrovat svůj život. A tak jsem se jednoho dne prostě sbalil, zazvonil na klášterní bránu, ke které mi zavolali bratra Bonaventuru, a já na něho spustil: Bratře Bonaventuro, pro lásku Boží Vás prosím, přijměte mne do řádu. A on na to: Já tě přijmout nemůžu. Nicméně když viděl moje zklamání, dodal: Ale zítra se tady objeví bratr provinciál a ten by mohl. Celé mi to dnes přijde jako romantika z filmu pro pamětníky. Jako kandidáta mě provinciál přijal v červnu 1998 a v lednu 1999 jsem tedy nastoupil do olomouckého postulátu, do takové řádové přípravky. Odtud jsem přešel do Újezdu u Uničova na intenzivnější zkušební rok, kterému se říká noviciát, a v srpnu 2000 jsem skládal první sliby. A že jsem kapucín, poznáte i podle zkratky za jménem OFMCap. Teď působím jako kněz v Brně. Spolu s bratrem Gabrielem patříme do velké rodiny sv. Františka; její mužská část se skládá ze tří větví: bratří minoritů (konventuálů), bratří františkánů, kteří vznikli sloučením různých reformních proudů, a pak z kapucínů, kteří se jako reformní proud vydělili a roku 1528 osamostatnili. Ptáš se tedy na rozdíl? Svatý František je tak inspirativní, že každá z těch tří větví podtrhává něco z jeho charismatu. A to ještě nemluvíme o klariskách a o lidech, kteří žijí františkánské charisma ve světě jako tzv. terciáři. Kapucínům se na začátku také říkalo menší bratři poustevnického života tak věříme, že z touhy po ústraní s Bohem v nás něco ještě zůstalo. Tím neříkám, že se bratři františkáni nemodlí. Druhá věc, která mě napadá: oproti minoritům a františkánům máme ve společenství více bratří, kteří nejsou kněží. Všichni jsme na prvním místě kapucíni, jen někteří z nás slouží i jako kněží. Co je to zasvěcený život, co přináší Vám osobně, církvi a celé společnosti? Řekl bych, že je to jakýsi celoživotní risk: že je možné žít s Bohem a zároveň ve společenství bratří. Ale někdy je to fuška: s Hospodinem, s bratřími i se sebou samým. Jako řeholníci bychom asi měli být znamením, že máme ve svém životě počítat s Bohem, že tady prostě je. A je-li Bůh láska, jako že ano, pak by to mělo být vidět i na našem životě: v praktických skutcích lásky i v těch ne tolik viditelných, kdy se bratr stravuje v modlitbě za druhé. Kdo Vás přivedl (nasměroval) do řeholního společenství, ve kterém nyní žijete a sloužíte? Co Vás na něm nejvíce oslovuje? Moje cesta do františkánské rodiny nebyla úplně přímočará. Pamatuji si, že na gymnáziu mě oslovila tehdy velmi populární hudební skupina Učedníci se svým pásmem Vzpomínky na Františka. Později jsem díky Pavlu Trhlíkovi objevil film Bratr Slunce, sestra Luna, a protože sám jsem byl čerstvý konvertita, zasáhlo mě Františkovo obrácení. Časem mi ale František přišel moc obyčejný. Představoval jsem si, že bych mohl být něco víc, třeba dominikán nebo karmelitán. Nakonec mě ale Hospodin na přímluvu sv. Františka přemohl. Měl jsem jet do Itálie, abych se podíval, jak vypadá karmelitánský noviciát. Všechno ale dopadlo jinak a v Assisi jsem kapituloval. Bůh celou situaci zrežíroval tak, že mi bylo najednou naprosto jasné, kam patřím. V té době se za mne modlily opavské sestry františkánky, mezi kterými mám svou křestní kmotru, a pak také klarisky-kapucínky ze Šternberka, abych rozpoznal své povolání. Co mne na františkánství oslovuje? Svatý František chtěl, abychom žili podle evangelia, byli bratry pro ostatní lidi, vycházeli k těm, kteří žijí na okraji společnosti. Zdá se mi, že být menším bratrem se mi nemůže nikdy omrzet. Aspoň doufám Rok zasvěceného života si dává za úkol probudit svět. V čem vidíte největší potřebu tohoto úkolu a máte, prosím, pro nás nějaké praktické rady, jak ho naplnit? To je těžká otázka. Sám sebe a druhé pozbuzuji k důvěře v Boha a k drobným skutkům lásky. Tam se ukazuje naše víra jako věrohodná, to je také univerzální řeč, které rozumí každý i když to může znít jako klišé. Stalo se Vám v posledních dnech něco, co Vás potěšilo, udělalo radost nebo překvapilo? Nechtěl, byste se s námi, prosím, o to podělit? Mám například radost z rodiny děvčátka, které jsem nedávno křtil, nebo z krásné jarní přírody ještě teď mne bolí nohy z výšlapu do Pálavských vrchů. Mám třeba také radost ze společenství, které se zrodilo nedávno a hledajícím lidem přiližuje Písmo. Těším se také na obnovu pro mládež, kterou připravujeme se školskými sestrami. Je něco, co byste vzkázal čtenářům našeho děkanátního časopisu? Žijte křesťanství naplno! P. Petr Petřivalský, OFMCap Duchovní obnova nejen pro biřmovance Obnovu povede P. Pavel Hofírek Téma: Poznali Ježíše a uvěřili Kristu Místo: Exerciční dům Stojanov na Velehradě Začátek v pátek 17. dubna 2015 večeří v 18:00 hod., zakončení v neděli 19. dubna 2015 obědem. Jak se přihlásit: Biřmovanci se hlásí přímo u děkana. Ostatní v prodejně na faře v Přerově. Při přihlášení se vybírá nevratná záloha 100,- Kč a zbytek se doplatí při příjezdu v kanceláři poutního domu. Přihlaste se co nejdříve. Program obnovy: Pátek: 19:00 Promluva 20:30 Adorace Sobota: 8:30 Promluva 10:30 Promluva 15:00 Promluva 17:00 Mše svatá 19:00 Promluva 20:30 Adorace Neděle: 9:00 Mše svatá 10:30 Beseda, dotazy Příležitost ke svaté zpovědi bude v sobotu během dne. Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015 Strana 5

6 Tenhle příspěvek jen stručně ukazuje, že mezi antikoncepcí a PPR je principiální rozdíl (v tom, jak fungují ). Morální rozdíl a všechno, co s tím souvisí, je třeba ještě vysvětlit. Je to jen nastínění JEDNÉ oblasti problému, ne úplná argumentace. Když lidé používají antikoncepci, rozhodují se vlastně pro dvě věci: 1. zda budou, nebo nebudou mít pohlavní styk (předpokládejme, že budou, jinak by se otázkou antikoncepce nezabývali). 2. jak zabránit tomu, aby při pohlavním styku, o kterém si myslí, že může být plodný, k početí nedošlo. Jinými slovy: myslí si, že pohlavní styk může vést k početí, ale tento přirozený následek vlastního chování nechtějí přijmout. A protože se nechtějí pohlavního styku zříci, sami se učiní neplodnými. S přirozeným plánováním rodičovství (PPR) je to jinak. Manželé, kteří přijali PPR, totiž na rozdíl od těch, co používají antikoncepci, vědí, že antikoncepce není vůbec potřeba. Žena je totiž po většinu (téměř 80 %) svého cyklu biologicky neplodná. Stačí se jenom naučit číst příznaky jejího těla a přijmout odpovědnost za následky vlastního jednání. Uživatelé PPR (na rozdíl od uživatelů antikoncepce) přijímají skutečnost, že pohlavní styk v plodném období může vést k novému životu. A tak, když vědí, že na přijetí daru nového života nemají dost sil, jednoduše přijmou abstinenci v plodném období. Nedělají NIC, co by neplodnost způsobilo. Pouze se rozhodují, zda budou, nebo nebudou mít pohlavní styk. Když se rozhodnou mít pohlavní styk, uživatelé antikoncepce přemýšlejí o tom, jak se zbavit následků svého chování jak se sterilizovat. Berou pilulky, jako by být ženou byla nemoc. Nasazují si kondom, aby pak zdroj mužské plodnosti (sperma) vyhodili do koše. Uživatelé PPR neuvažují o ničem navíc. Nemají to zapotřebí. Prostě jdou na věc. Uživatelé PPR mají pokaždé nechráněný sex. Další rozvedení Uživatel antikoncepce chápe plodnost jako věc. Tu je možné podle svých úmyslů libovolně měnit, potlačovat, ničit, zbavit se jí. Principem antikoncepce je (z pohledu uživatele) zásah pouze na fyziologické rovině. Tento pohled je ve své podstatě dualistický, tj. odděluje tělo (plodnost) od osoby (já). Rozdíl mezi antikoncepcí a Přirozeným plánováním rodičovství Uživatel PPR chápe (přinejmenším nevysloveně) plodnost jako výraz povolání být mužem, nebo ženou, Boží dar neoddělitelný od osoby, která je jím obdarována. Plodnost je dar a zároveň úkol znamená přijmout ji s odpovědností a úctou k Darujícímu. Výrazem přijetí tohoto poslání k odpovědnosti je snaha o co nejlepší poznání tohoto daru, aby mohl člověk s Dárcem opravdu svobodně a odpovědně spolupracovat a o dar pečovat. Přijmout plodnost s jejími zákonitostmi znamená přijmout osobu tak, jak vyšla z rukou Stvořitele. Používat PPR znamená plánovat početí osobním způsobem, tj. svým svobodným jednáním při zachování respektu a odpovědnosti. Antikoncepce je plánování rodičovství odosobněným způsobem. Antikoncepce zde přistupuje jako něco cizorodého, co pomáhá odstranit následky vlastního jednání. Rozdíl mezi antikoncepcí a PPR nespočívá v cíli konání, protože ten je u obou situací stejný: vyhnout se početí při pohlavním styku. Ale mravnost skutku není určena pouze cílem. Jak píše Jan Pavel II. ve své encyklice Veritatis splendor, zdrojem mravnosti je především předmět skutku (tj. bezprostřední cíl, zamýšlené prostředky), dále pak cíl a okolnosti. Rozdíl mezi antikoncepcí a PPR spočívá v předmětu tohoto skutku, v použitých prostředcích: u antikoncepce je prostředkem sterilizace (zneplodnění), u PPR abstinence (zdržení se pohlavního styku. Cíl je, opakuji, v obou případech stejný. P. Karel Skočovský Farnost Prosenice Obec Prosenice leží v jižní části Moravské brány a první známá písemná zmínka o obci je z roku Obec byla historicky přifařena do Předmostí. V roce 1784 za císaře Josefa II. byla v tehdejších Velkých Prosenicích zřízena duchovní správa pro obce Velké Prosenice, Malé Prosenice a Buk. Prvním duchovním správcem byl P. Kamil Kříž (narozen 1745), který sem přišel z Holešova v roce Za něj byl v letech postaven kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli a sv. Antonínu Paduánskému. Dlažba v kostele byla původně z pálených cihel, později břidlicová. Střecha byla pokryta šindelem. Kostelní věž, stojící na místě bývalé obecní kaple, byla nízká. Hlavní oltář pocházel z františkánského kostela v Kroměříži, varhany z Charvát. Současně byla postavena i fara a zřízen hřbitov. Ze starých zvonů se do současnosti dochoval pouze pěkný zvon z roku 1732, zvonilo se jím patrně již v obecní kapli. V roce 1788 byly také nákladem farníků pořízeny dva bronzové zvony, v roce 1849 byly přelity zvony na větší (hrubý 255 kg a poledňáček 132 kg). Za I. světové války musely být odevzdány na válečné účely. Děti z Prosenic chodívaly do školy v Předmostí až do roku 1787, kdy byla na náklad náboženského fondu postavena škola ve Velkých Prosenicích, dnešní dům č. 41. Do školy chodily děti z obojích Prosenic, z Buku a od roku 1813 také z Radvanic. Dozor nad školou měl místní farář. Změna ve vzhledu kostela nastala v roce 1845, kdy byla postavena sanktusová věž. Do nové věže byl zavěšen sanktusový zvon o váze 26 kg. Boční oltáře sv. Josefa a sv. Anny byly zbudovány v roce Obrazy na tyto oltáře a na hlavní oltář Strana 6 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Duben 2015

7 (sv. Jan Křtitel a sv. Jan Paduánský) namaloval malíř Josef Halaška z Přerova. Z darů dobrodinců byl v roce 1851 zakoupen od kamenické firmy A. Melnitzky, Olomouc, kamenný kříž, který byl umístěn u kostela. V roce 1867 byla věž zvýšena a opatřena bání a zvony byly nově usazeny. Dne provedl svatou generální visitaci kníže arcibiskup Bedřich landshrabě z Fürstenbergů. Nové varhany byly pořízeny obcí Velké Prosenice v roce 1878 od firmy Neusser z Nového Jičína za zlatých. Také kůr byl postaven nový. Dne byl vysvěcen nový hlavní oltář, zřízena nová kazatelna a křtitelnice. K stavebním pracem většího rozsahu došlo v roce Rovný strop kostela byl nahrazen klenutým a břidlicová dlažba nahrazena dlaždičkami. V kostele umístěny nové lavice z dubového dřeva. Spolek sv. Terezie, který při kostele existoval od roku 1903, prováděl úklid kostela a očistu inventáře. Dne zde vykonal generální visitaci kníže arcibiskup a.t.d. Dr. Theodor Kohn. Při elektrifikaci obcí v roce 1911 bylo nákladem farníků provedeno elektrické osvětlení kostela. Proud dodávala elektrárna ve mlýně Jana Peterky. Boží hrob byl postaven v zákristii v roce První socha P. Marie Svatohostýnské byla posvěcena Za I. světové války přišel kostel o velké zvony, a tak v roce 1920 byl kostelu darován železný zvon o váze 353 kg. Dne byly posvěceny dva darované nové zvony ze zvonoviny o váze 413 a 127 kg. V roce 1926 byly namontovány věžní hodiny. Postupně byla instalována barevná okna s vyobrazením Božského Srdce Páně, Božského Srdce Panny Marie, sv. Josef, sv. rodina v Nazaretě, sv. Cyril a Metoděj, sv. Václav, sv. panna Barbora a sv. František Serafinský. Do kanonického bratrstva svatého růžence se přihlásilo 90 členů. V roce 1927 byl pořízen nový oltář, který věnovali manželé Charamzovi. Schody oltáře zhotoveny ze žuly, spodní část oltáře z kararského mramoru, vrchní část z bílého láského mramoru, mensa ze žuly. Do oltáře byly vloženy ostatky svatých: Viktoria, Fortunata a blahoslaveného Jana Sarkandra. Oltář světil arcibiskup Dr. Leopold Prečan. Dne Svatý otec Pius XI. ocenil zásluhy těchto zdejších farníků: Inocenc Charamza obdržel záslužný kříž Pro ecclesia a František Sehnal st. obdržel záslužný řád Bene merenti s diplomem. V roce 1935 byla zbořena malá a nevyhovující zákristie a postavena prostornější. Vedle ní byla postavena místnost pro Boží hrob. Dne provedl generální visitaci světící biskup Msgr. Jan Stavěl. Pro vojenské účely musely být dne odevzdány tři zvony: o váze 412 kg a 127 kg, pořízené v roce 1925, a pozdvihovánek o váze 26 kg. Nejmenší zvon se po skončení války dne vrátil nazpět. Také ze zvonice v Malých Prosenicích byl sňat zvon 67,5 kg z roku 1861 a odvezen, naštěstí se také vrátil. Rovněž tak z kaple sv. Urbana v Buku byl sňat zvon o váze 26,5 kg z roku V roce 1943 byl pro zvonici v Malých Prosenicích pořízen železný zvon o váze 40 kg. Po osvobození se v roce 1945 konala na návsi slavnost Božího Těla, která po tři roky byla zakázána, neboť se nesměly konat žádné průvody, mimo pohřebních. V září roku 1947 zde byl na návštěvě biskup českobudějovický Msgr. Dr. Josef Hlouch. V roce 1948 došlo ke spojení obcí Velké Prosenice a Malé Prosenice v jednu obec Prosenice. Dne byla obec Radvanice přifařena do farnosti prosenské. V Radvanicích stojí kaple Rozeslání apoštolů a bohoslužby se zde konají příležitostně. Dne byla v kostele posvěcena nově pořízená socha Panny Marie Svatohostýnské. V letech 1962 až 1963 byla na kostele a faře provedena nová brisolitová fasáda a střecha pokryta pozinkovaným plechem. Na hřbitově jsou pochováni kněží, kteří zde zemřeli: P. Cyprian Zavřel ( ), P. Eduard Zlámal ( ) a P. Fabiana Kubiš ( ). Jejich ostatky jsou ve společném hrobu. Také je zde pochován P. František Hradil ( ) superior kněžského semináře v Olomouci, rodák z Buku. V rodinném hrobě je pohřben mladý křesťanský aktivista Pavel Trhlík, který zahynul za nevyjasněných okolností V roce 1985 se vrátil rodák - kněz Jindřich Juráš a je zde také pohřben ( ). Za jeho působení byl do kněžiště postaven dřevěný obětní stůl. Došlo tak k historické změně a to v tom, že kněz slouží mši sv. čelem k věřícím. V roce 1986 byly ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova odlity tři nové zvony: sv. Jan Křtitel o váze 200 kg tón d2, sv. Jindřich o váze 105 kg tón fis2 a sv. Josef o váze 63 kg tón a2. Dne navštívil farnost arcibiskup Mons. Jan Graubner. Při další návštěvě dne požehnal nově udělené symboly obce Prosenic znak a prapor, a také nový prapor Sboru dobrovolných hasičů Prosenice a dále v roce 2001 zde provedl biřmování (po 63 letech). V letech 1997 až 1998 byla v presbytáři kostela položena nová dlažba a instalován nový obětní stůl a ambon, zhotovené z carrarského mramoru v kombinaci s červeným mramorem. Nový oltář vysvětil monsignore Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký, při slavnosti Do obětního stolu byly při této příležitosti uloženy ostatky sv. Klementa Maria Hofbauera Dvořáka, moravského světce. V roce 2014 byl na věž instalován elektrický pohon věžních hodin. V Prosenicích a Radvanicích se každoročně koná Tříkrálová sbírka. Prázdninové setkání křesťanské mládeže Antiochie se uskutečnilo před dvěma roky na zdejší faře. V loňském roce si veřejnost také připomněla 100 let od narození ThDr. Leopolda Dýmala, bývalého faráře v Dómu Olomouc, pocházejícího z Radvanic. Na den se připravuje odhalení pamětní desky na jeho rodném domě. Prosenice jsou také tradiční zastávkou nočního pochodu ze Sv. Kopečku na Sv. Hostýn, zvaného Železný poutník. Poutníci zde obdrží zdarma občerstvení, odpočinou si a pokračují dál. Při letošním pochodu jich bylo přes 400. Milan Pospíšilík Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015 Strana 7

8 Milí chlapci a děvčata. Velikonoce jsou ty největší křesťanské svátky v roce a Vánoce jsou ty nejkrásnější. Protože rádi odkrýváte tajemství, snažte se najít klíč k tomuto tajemství, proč je to tak. Vzkříšení Byla temná noc, třpyt měsíce nebyl vidět, neboť mraky zakryly jeho stříbrný svit. Když tu se najednou celá země zachvěla a vše živé tajemně jásalo. Nic nezůstalo v klidu, vše přímo vypuklo v podivný jemný andělský jásot. Byla to VELKÁ NOC! Noc, v níž Ježíš Kristus rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu. Pán vstal z mrtvých! Jako ozvěna se tato radost táhla světem. V klidu nenechala ani mraky, které odkryly stříbrný měsíc a hvězdy, jež po obloze přímo tančily. Celá ta krása se odrážela ve vodě a vlnky se jedna po druhé zatřpytily. Země se spojila s nebem a vše se dalo do radostného zpěvu. Kdo má uši k slyšení, slyš a kdo má oči k vidění, podívej se: Pán vstal z mrtvých! Kačenky a rackové se vesele houpali na vodě a sova houkala do temného města k lidem radostnou zprávu: Pán žije! Aleluja! Dvě kočky sedící na břehu se podivily, proč slavné vzkříšení také neslaví všichni lidé. Stříbrné vlnky je ujistily, že křesťané na celém světě bdí a zpívají chvalozpěv. Vlnky se nazdvihovaly a jedna zašuměla: Milé kočky, povím vám, jak děti v domcích, které známe z vyprávění, slavily Svatý týden a vzkříšení. Kočkám zasvítily oči a v té radostné chvíli přikývly. Vlnky hned se nazvedly a radostně začaly vyprávět: Na Květnou neděli se děvčata nastrojila a s nazdobenými jedličkami šla na koledu. Koleda patří k postní době a tato neděle vyprávěla o slavném vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek zase chodili chlapci dům od domu s klapačkami, nebo řehtačkami, protože zvony odletěly do Říma. Doma se vařil špenát ze zelených kopřiv a byl moc dobrý. Po mši svaté všichni odešli na společnou modlitbu, jako v Getsemanské zahradě. Na Velký pátek to bylo těžké, ten půst se musel dodržet, jedl se jenom upečený mazanec, nebo jidášek. Nejvíce se děti těšily na Velkopáteční bohoslužbu! V kostele se chodily líbat Pánu Ježíši rány. Byl to opravdu velký zážitek. Na bílou sobotu se šlo ráno do kostela - k Božímu hrobu. Potom se barvila vajíčka. Nejkrásnější jitro je na vzkříšení - Boží hod. V kostele zněly krásné zpěvy a všechno bylo tak krásné, i oblečení bylo to nejslavnostnější. Po svátečním obědě se všichni chlapci a děvčata sešli a vesele běhali po jarní přírodě. Některý kluk si teprve pletl pomlázku. Pondělí velikonoční byla děvčata v kostele. Chlapci ti nikam nešli, neboť čekali se svými pomlázkami, nic nepomohlo utíkat. Celý rok si děvčata tropila žerty z mnohých, a ti teď měli právo je vyšlehat. Děvčata se vzájemně bránila. A tak se běhalo a smálo. Vždyť Pán Ježíš vstal z mrtvých, radujme se, vždyť radost je velký dar! Vlnka se zatřpytila a zavolala: Nenechte si vzít radostný život ve společenství a nenechte si vzít ani ty obyčejné velikonoční zvyky. Nezapomeňte chlapci a děvčata předávat svým kamarádům tu nejdůležitější zprávu na světě: Ježíš zemřel na kříži a vstal z mrtvých, radujme se! Přeji vám radostné velikonoční svátky. Vážení přátelé, děkuji všem, kdo se zapojil do akce Papežského misijního díla Misijní koláč. Vybralo se 1800 Kč! Všem Pán Bůh zaplať! Liba Calábková Strana 8 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ KALENDÁŘ PRO MALÁ DÍTKA ke stejnojmenné výstavě Muzea Mladoboleslavska 3-4/2014 Text a grafika: Alice Karbanová 4 jméno vlastníka kalendáře Velikonoce se slaví na jaře. V kalendáři

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

S T A N O V Y F A R N O S T I

S T A N O V Y F A R N O S T I S T A N O V Y P A S T O R AČNÍ RADY F A R N O S T I V A R C I D I E C É Z I O L O M O U C K É Po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více