Časopis přerovského děkanátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. V sobotu 21. března jsme před kostelem sv. Vavřince v Přerově mohli prožít netradiční křížovou cestu, kterou nám představilo společenství Lorenco. Duben 2015 Číslo 4 Ročník 21 Úvodník P. Stanislav Čevela Liturgický kalendář Přečetli jsme a doporučujeme Světec měsíce Slovo z Charity Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben Rok zasvěceného života Rosteme ve víře - Desatero Toulky přerovským děkanátem Dětské okénko Stránka pro mládež Z Centra pro rodinu Ráj Jen tak ve stručnosti Rosteme ve víře Kněžské osobnosti NEK Pramen jednoty Dětské křížové cesty ve Vlkoši Informace a mnoho dalšího...

2 Celý lidský život je poznamenán pohybem a bez ustání přechází k něčemu novému. Když se lidské embryo stává plodem, umíráme jako embryo a rodíme se jako plod, protože v opačném případě bychom opravdu zemřeli. Když pak opouštíme matčino lůno a stáváme se novorozenci, umíráme svému zárodečnému stavu. Podobně je tomu i ve všech následujících etapách našeho života. Člověk, příroda, dějiny světa i vývoj to všechno je poznamenáno přechodem od výchozí situace k něčemu novému. Vždy je třeba opustit to, čeho jsme již dosáhli (něčemu zemřít ), abychom mohli získat něco nového (být k něčemu vzkříšeni). Tím se řídí celý náš život a tomuto zákonu je podřízeno úplně všechno. Vidíme, že všechno, co vytváří náš život, v sobě nese stopy velikonočního tajemství smrti vedoucí ke vzkříšení. Každý věřící i nevěřící člověk žije svůj život ve znamení Velikonoc. Je zde však jeden problém: není snad toto neustálé putování projevem toho, že člověk je sám o sobě nedokonalý? Jak dlouho bude tento proces trvat? Má nějaký cíl? Je jeho poslední instancí definitivní smrt a zánik, nebo nás vede k životu v plnosti, který nikdy neskončí? Odpověď na tyto otázky očekává člověk od slavení svátečních dnů. Ten, kdo je schopen slavit sváteční dny, neříká: Všechno je marné nebo: Život nemá žádný smysl. Slavit sváteční den znamená žít v hojnosti (jídlo, dárky ) a nehledět na plynutí času. Prostřednictvím nejrůznějších znamení, která jsou se svátečním dnem spojena, člověk ukazuje, že už nyní zakouší něco z plnosti života, k níž celým svým životem směřuje. Při slavení svátečních dnů přichází ke slovu paměť a naděje. Paměť nám představuje naše osobní i společné dějiny. Dějiny pokračují a nadále jsou plné nenávisti, bojů a krve. Ti však, kdo jsou ochotni žít svůj každodenní život ve světle Duben v liturgii Letos v dubnu prožíváme velikonoční triduum a polovinu doby velikonoční Zelený čtvrtek Dopoledne koncelebruje v katedrále biskup se svými kněžími za účasti věřících Mši při svěcení olejů (Missa chrismatis). Je tím zdůrazněno společenství mezi kněžími a biskupem v den, kdy si připomínáme ustanovení svátosti kněžství. Kněží obnovují své závazky, které na sebe vzali při kněžském svěcení. Při bohoslužbě jsou svěceny oleje, které se používají celý následující rok při udělování svátostí a některých dalších příležitostech. Olej nemocných je olivový olej a užívá se při udělování svátosti nemocných. Olej katechumenů je olivový olej a užívá se při pomazání katechumenů před křtem. Křižmo je olivový olej s příměsmi vonných pryskyřic a používá se při křtu, biřmování, kněžském a biskupském svěcení, při svěcení kostela a oltáře. Při večerní liturgii, kterou začíná velikonoční triduum, si připomínáme: Ježíšovu večeři na rozloučenou, při níž umyl nohy svým učedníkům; ustanovení eucharistie a svátosti kněžství; zradu Jidáše; Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí. Při zpěvu Sláva na výsostech Bohu se rozezní zvony, které potom utichnou až do zpěvu Sláva na výsostech Bohu při velikonoční vigilii. Říká se, že odletí do Říma. Na stejnou dobu se odmlčí i varhany a jiné hudební nástroje. Zmlknutí hudebních nástrojů a zvonů připomíná Kristovo ponížení. Tento půst uší více zdůrazní slavnostnost oslavy Kristova vzkříšení Velký pátek Dnešní den je den pokání, který vyjadřujeme mimo jiné přísným postem. Uvažujeme o Ježíšově utrpení a smrti na kříži. Během dne se neslaví mše svatá. Při obřadech Velkého pátku je ve středu naší pozornosti Kristův kříž jako zdroj odpuštění hříchů. Uvědomujeme si, že Ježíš podstoupil své utrpení za každého z nás Bílá sobota Na Bílou sobotu uvažujeme o Ježíšově utrpení, smrti a jeho sestoupení mezi mrtvé. Velikonoční vigilie je oslavou Kristova vzkříšení, které se událo během noci ze soboty na neděli. Slovo vigilie je odvozeno z latinského slova vigilia a znamená bdění. Začátek liturgie probíhá venku u zapáleného ohně, který je symbolem jasu veliké noci, kdy Kristus vstal z mrtvých jako vítěz nad smrtí. U ohně kněz označí velikonoční svíci - paškál - křížem symbolizujícím Kristovo utrpení, písmeny alfa a omega, zvěstujícími, že Kristus je Bůh, počátek a konec všeho, a letopočtem daného roku, abychom si uvědomili, že i náš rok 2015 je rokem spásy, rokem pod vládou nekonečného Boha, rokem, v němž žijeme z plodů kříže. Pak do něj vsadí pět kadidlových zrn. Tato zrna symbolizují pět Ježíšových ran na kříži (v rukou, nohou a v srdci). Je tím zdůrazněno, za jakou cenu jsme byli vykoupeni. Zároveň připomínají vonné masti, které připravily ženy pro pomazání Ježíšova mrtvého těla. Svatý Petr říká: Jeho ranami jste uzdraveni.(1 Petr 2,24). Jdou naše nohy stejným směrem jako nohy Kristovy? Kráčíme po Hospodinových stezkách? Následování Krista je vlastně chození po jeho cestě, v jeho stopách. Jeho ruce jsou ruce, které žehnaly, dávaly chléb, na kříži objímají celý svět od prvního okamžiku jeho bytí až do završení dějin. Od nového ohně zapálí kněz paškál a říká: Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění. Během průvodu do kostela je rozsvícený jen paškál. Jako synové Izraele byli vedeni za noci ohnivým sloupem, tak křesťané jdou za vzkříšeným Kristem. V kostele se zpívá velikonoční chvalozpěv Exsultet. Oslavuje se v něm tajemství noci, ve které nás Kristus vzdálil od hříchu. To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu. Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni. Po Slavnosti velikonoční svíce následuje Bohoslužba slova. Během ní se čte sedm čtením ze Starého zákona (nebo alespoň tři), úryvek z listu sv. Pavla Římanům a z evangelia. Po každém ze čtení následuje zpěv žalmu, nebo jiného starozákonního textu. Po něm za- Strana 2 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015

3 Velikonoc, mohou s klidem uvěřit tomu, který jde proti proudu lidských dějin - totiž Duchu svatému, který už nyní buduje svět lásky -, a připojit se k němu (R. Johanny). Naděje otvírá náš pohled do budoucnosti a udržuje v bdělosti naši touhu po plnosti života. Kristovo vzkříšení je jedinou cestou, jak může člověk dosáhnout živé naděje (1 Petr 1,3). Kristovo velikonoční tajemství je odpovědí na všechny otázky, s nimiž se ve svém nitru setkává každý člověk. Svým Zmrtvýchvstáním nám Pán Ježíš říká, že cílem našeho putování není smrt, ale život. Základními postoji všech křesťanů v době velikonoční jsou: - radost vyjádřená zpěvem Aleluja : Kristus skutečně vstal z mrtvých a dal nám účast na svém vzkříšení; - svoboda prožívaná skrze velikonoční svátosti: křesťan ji dosvědčuje svým životem a pracuje na tom, aby se této svobody dostalo i jeho bližním; - bratrské společenství: Kristus vytvořil svou obětí ze všech lidí jediný národ, zničil všechno, co působí rozdělení, a očistil svou církev. Vzkříšený Pane Ježíši Kriste, ty jsi zlomil moc smrti. Vstal jsi z mrtvých a jsi s každým z nás. Otevři naše oči, abychom tě poznali při všem, co děláme. Dej nám skrze tvé vzkříšení odvahu, abychom i my povstali z hrobu svého strachu k novému životu. Amen. Radost a naději Velikonoc přeje P. Stanislav Čevela ŽENY SOBĚ Ve dnech Vás zveme na sportovně duchovně odpočinkový víkend pro všechny maminky. Opět se uskuteční v klášteře Újezd u Uničova (150kč/na noc). S sebou si vezměte přezůvky, věci osobní potřeby, jídlo a pití pro vlastní osobu na snídaně a večeře. Sobotní oběd bude zajištěn. Také sportovního ducha a dobrou náladu. Závazné přihlášky buď mailem nebo sms nejpozději do 16. dubna u Mirky Punčochářové (tel.: ) zní modlitba, která vystihuje naplnění textů ze Starého zákona v Novém zákoně. Po Bohoslužbě slova následuje Křestní bohoslužba. Průběh křestní bohoslužby je různý podle toho, zda se křtí, nebo se nekřtí, ale žehná se křestní voda (např. ve farních kostelech), nebo se nekřtí, ani nežehná křestní voda. Nejvýznamnější částí bohoslužby je obnova křestního vyznání. Obnovou křestního slibu vrcholí naše úsilí o vnitřní obnovu během postní doby. Křestní závazky obnovujeme vstoje se zapálenými svícemi od paškálu. Po obnově křestního slibu kněz pokropí všechny přítomné k připomenutí vlastního křtu. Nově posvěcená křestní voda je nalita do kropenek u vchodu do kostela a bude nám připomínat při každém příchodu do kostela naše křestní zasvěcení. Následuje bohoslužba oběti, ve které přistoupí poprvé ke svatému přijímání, kdo byli při vigilii pokřtěni Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Kristus vstal z mrtvých za svítání prvního dne v týdnu, neboli prvního dne po sobotě (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým Zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému lámání chleba a tento den nazvali dnem Páně. Každá neděle v roce je tedy oslavou Velikonoc - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání Druhá velikonoční neděle (Svátek Božího milosrdenství) Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka Sv. Jiří, mučedník Svátek sv. Marka, evangelisty Čtvrtá neděle velikonoční, Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu Svátek sv. Kateřina Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy Sv. Pius V., papež Jaroslav Branžovský Přečetli jsme a doporučujeme. Kmotra na u Marie Svatošová a Jana Maršíková MUDr. Marii Svatošovou jistě není třeba dlouze představovat. Stála u zrodu prvního českého hospice v Červeném Kostelci a byla prezidentkou Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Díky ní jsme se také mohli blíže seznámit s životem P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Je autorkou několika knih, které si můžeme půjčit ve farní knihovně. Kmotrovství je celoživotní závazek, a když byla už po několikáté o tuto službu požádána, chtěla odmítnout. Její zpovědník jí na to odpověděl: Kmotrovství se neodmítá. Když to uděláš, vezmou si za kmotru nevěřící sousedku, a ta se za to dítě ani nepomodlí. Tak dnes těch závazků má několik desítek a naštěstí může ke všem každodenní modlitbou spolehlivě dosáhnout. Na počátku této knihy byla otázka její malé kmotřenky a návrh, že si budou mailovat (dopisovat elektronickou poštou). A tak z těchto rozhovorů, otázek a odpovědí pomocí internetu vznikla tato kniha. Ta první otázka byla kmotře, tehdy ještě ne na internetu, položena na pohřbu její maminky. Marie Svatošová říká: Od té doby vím, že diskutovat s dítětem o křesťanství srozumitelně a zároveň pravdivě může být mnohem těžší než diskutovat s dospělým. A o to se právě v této knize otázek a odpovědí, přemýšlení a hledání snaží ona i její kmotřenka Jana Maršíková, tehdy v roce 2010, žákyně 5. třídy ZŠ. Kniha je vhodná pro všechny, kteří chtějí srozumitelným způsobem o víře diskutovat nejen se svými kmotřenci, ale zamyslet se také nad tím, jak bychom svou víru mohli předat někomu, kdo se ptá. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2010, má 55 stran. Přeji hezké čtení. Jaroslav Branžovský Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015 Strana 3

4 Blahoslavený Edmund Bojanowski Člověk citlivý a vnímavý k potřebám jiných lidí, zvláště dětí. Narodil se v polské vesnici Grabonóg, přičleněné ke Gostyně. Jejich zbožná rodina původně vlastnila velkostatek, ale když otec padl v listopadovém povstání, dědictví po něm bylo zkonfiskované. Edmundova matka Terezie byla rodnou sestrou známeho generála Jana N. Umiňského z napoleonských válek i listopadového povstání. Edmund byl sice fyzicky slabší a často nemocný, ale měl inteligenci a nadání i zájem o studium humanistických věd. Od r studoval ve Wrocławi, kde při přípravě na maturitu navštěvoval i přednášky na universitě. Od roku 1835 byl posluchačem na filosofické fakultě. Od dvaceti let překládal zahraniční literaturu. V roce 1836 odjel na studie do Berlína, které však musel pro nemoc přerušit. Všechny své síly pak věnoval výchově mládeže a charitativní práci mezi venkovským lidem. Zaměřil se zejména na osvětu a uplatnil svůj vztah k literatuře. Zajišťoval opatrování dětí, pro které i publikoval, zakládal čítárny, rozšiřoval polské časopisy, shromažďoval národopisné a pedagogické texty, udržoval kontakty se spisovateli. Za epidemie cholery věnoval všestrannou péči nemocným. Do Gostyny přivedl šedé sestry, založil domov pro nemocné a zvláště pomáhal sirotkům a nemocným dětem. V roce 1850 spojil domov pro nemocné s opatrovnickou péčí a byl v něm učitelem. Zaměřoval se na nábožensko - mravní výchovu svěřenců, a proto měl institut i kapli, v níž byla denně slavena mše svatá. Edmund Bojanowski zajišťoval také pro děti exercicie. S otevřeným srdcem a všímavým zrakem byl velmi aktivní uprostřed chudoby i duchovní bídy venkova. Jako začátek Bratrstva vychovatelek otevřel v Podrzecu nedaleko od Gostyny opatrovnu, a to s Františkou Przewoženovou, k níž se přidávaly další mladé vychovatelky. Z jejich společenství, založeného na společné modlitbě a službě vedené láskou, vznikla kongregace Sestry služebnice Neposkvrněné P. M. Bohorodičky. Text řehole pro ně připravili kněží: P. Kozmian, P. Kajsiewicz a P. Semenenko. Potvrzena byla r arcibiskupem Przyluskim a celý Edmundem založený Institut ještě arcibiskupem Miečislavem Ledochowským Edmundova touha po stále aktivnější práci na spáse lidí ho ve věku 54 let, po zajištění chodu Institutu, přivedla ke vstupu do semináře. Pro onemocnění tuberkulózou ho však musel opustit. Zemřel v srpnu roku Edmund byl mimořádně dobrým a citlivým člověkem vůči potřebám jiných lidí, hlavně dětí. Každá dobrá duše je jako ta svíce, která se sama spaluje a jiným svítí to často říkal a snažil se podle toho i žít. Měl dar přátelství, schopnost povzbuzovat a snažil se vždy hledat v druhém člověku dobro. Ve svém každodenním životě velmi důvěřoval Boží prozřetelnosti. Mezi blahořečené byl zařazen papežem Janem Pavlem II. ve Varšavě. Ten při jeho beatifikaci připomenul, že se do paměti lidí zapsal jako srdečný člověk, který láskou k Bohu i lidem dovedl kolem sebe stmelovat různé prostředí a ve své bohaté činnosti laického apoštolátu daleko předběhl Druhý vatikánský koncil. tým spolupracovníků redakce Setkávání seniorů SPOLU SPOLU funguje na centru SONUS od roku Naším cílem je nabídnout seniorům takové činnosti, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života tak, aby nezůstávali doma sami. Snažíme se, aby činnosti podporovaly vzájemné setkávání a vedly k zachování soběstačnosti po co možno nejdelší dobu. Pravidelnou součástí našeho programu je cvičení, které probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 10 hod. V pondělí je to pomalejší cvičení zaměřené na správné držení těla, dýchání a protažení s paní Věrou Kočarovou a ve čtvrtek ve svižnějším tempu s paní Olgou Fárkovou. Na cvičení navazují v pondělí od 10:15 hod. přednášky. Témata přednášek jsou různá. Nejoblíbenější jsou cestopisné přednášky, ale velké oblibě se těší také přednášky z historie či zdravého životního stylu. Zhruba jednou za dva měsíce probíhá beseda s psycholožkou PhDr. Janou Gebauerovou a jednou měsíčně praktické cvičení paměti se zdravotní sestřičkou paní Olgou Župkovou. Jednou v měsíci nahradí přednášku rukodělná činnost. Na duben například chystáme výrobu květináčových panáčků. Od podzimu do jara běží v pondělí odpoledne od 13 do 16:15 hod. kurzy práce na počítači pro seniory začátečníky. Obsahem jsou nejen úplné základy práce na počítači, ale také si založíte vlastní ovou schránku, naučíte se práci s internetem i jednoduché úpravě digitálních fotografií. Od ledna 2015 jsme do našeho programu přidali také angličtinu pro začátečníky. Výuka probíhá vždy ve čtvrtek od 10:15 do 11:15 hod. a vede ji Mgr. Emilie Šmídová. Dvakrát v měsíci v úterý od 10:15 hod., když je hezké počasí, podnikáme vycházky s trekingovými holemi do okolí Přerova. V květnu, červnu a září navíc zařazujeme do programu výlety na zajímavá místa. Letos chystáme výlet do Uherského Hradiště a Vizovic. Že je o naše aktivity zájem, o tom svědčí, i to, že nás v loňském roce navštívilo celkem 246 seniorů. Někteří přijdou jen na jednu konkrétní aktivitu, jiní se stali našimi pravidelnými návštěvníky. Osobně mám SPOLU na starosti od roku 2005 a myslím, že se nám podařilo vytvořit zajímavý program a prostor pro společné sdílení, setkávání a příležitost se něco naučit a dozvědět. Největší odměnou pro mě je, když se k nám senioři těší a chodí se sem rádi. O to víc mě mrzí, že se už druhý rok potýkáme s finančními problémy. Olomoucký kraj totiž rozhodl, že tyto aktivity pro seniory nebude podporovat. A tak jsme odkázáni jen na pomoc města Přerova a dobrovolné příspěvky samotných účastníků, což bohužel na uhrazení všech nákladů nestačí. Pokud byste tedy věděli o někom, kdo by byl ochotný stát se naším pravidelným sponzorem, budeme za jakýkoliv tip vděční. Jinak jste všichni na naše aktivity srdečně zváni. Pravidelný program najdete buď na vývěskách v kostele, nebo si ho můžete vyzvednout na SONUSU vždycky v době našich aktivit, nebo ho najdete v Přerovských listech, na Infotextu Kabelové televize, v Infocentru Přerovanka, v Městské knihovně nebo na webových stránkách Martina Krejčířová Strana 4 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015

5 Milí čtenáři, dnes přinášíme svědectví P. Petra Petřivalského, OFMCap, přerovského rodáka. Jak dlouho jste v řádu a o jaký řád se jedná? Jsem v Řádu menších bratří kapucínů a vstoupil jsem do něj v lednu Studoval jsem tenkrát na Pedagogické fakultě v Olomouci, hledal, kam nasměrovat svůj život. A tak jsem se jednoho dne prostě sbalil, zazvonil na klášterní bránu, ke které mi zavolali bratra Bonaventuru, a já na něho spustil: Bratře Bonaventuro, pro lásku Boží Vás prosím, přijměte mne do řádu. A on na to: Já tě přijmout nemůžu. Nicméně když viděl moje zklamání, dodal: Ale zítra se tady objeví bratr provinciál a ten by mohl. Celé mi to dnes přijde jako romantika z filmu pro pamětníky. Jako kandidáta mě provinciál přijal v červnu 1998 a v lednu 1999 jsem tedy nastoupil do olomouckého postulátu, do takové řádové přípravky. Odtud jsem přešel do Újezdu u Uničova na intenzivnější zkušební rok, kterému se říká noviciát, a v srpnu 2000 jsem skládal první sliby. A že jsem kapucín, poznáte i podle zkratky za jménem OFMCap. Teď působím jako kněz v Brně. Spolu s bratrem Gabrielem patříme do velké rodiny sv. Františka; její mužská část se skládá ze tří větví: bratří minoritů (konventuálů), bratří františkánů, kteří vznikli sloučením různých reformních proudů, a pak z kapucínů, kteří se jako reformní proud vydělili a roku 1528 osamostatnili. Ptáš se tedy na rozdíl? Svatý František je tak inspirativní, že každá z těch tří větví podtrhává něco z jeho charismatu. A to ještě nemluvíme o klariskách a o lidech, kteří žijí františkánské charisma ve světě jako tzv. terciáři. Kapucínům se na začátku také říkalo menší bratři poustevnického života tak věříme, že z touhy po ústraní s Bohem v nás něco ještě zůstalo. Tím neříkám, že se bratři františkáni nemodlí. Druhá věc, která mě napadá: oproti minoritům a františkánům máme ve společenství více bratří, kteří nejsou kněží. Všichni jsme na prvním místě kapucíni, jen někteří z nás slouží i jako kněží. Co je to zasvěcený život, co přináší Vám osobně, církvi a celé společnosti? Řekl bych, že je to jakýsi celoživotní risk: že je možné žít s Bohem a zároveň ve společenství bratří. Ale někdy je to fuška: s Hospodinem, s bratřími i se sebou samým. Jako řeholníci bychom asi měli být znamením, že máme ve svém životě počítat s Bohem, že tady prostě je. A je-li Bůh láska, jako že ano, pak by to mělo být vidět i na našem životě: v praktických skutcích lásky i v těch ne tolik viditelných, kdy se bratr stravuje v modlitbě za druhé. Kdo Vás přivedl (nasměroval) do řeholního společenství, ve kterém nyní žijete a sloužíte? Co Vás na něm nejvíce oslovuje? Moje cesta do františkánské rodiny nebyla úplně přímočará. Pamatuji si, že na gymnáziu mě oslovila tehdy velmi populární hudební skupina Učedníci se svým pásmem Vzpomínky na Františka. Později jsem díky Pavlu Trhlíkovi objevil film Bratr Slunce, sestra Luna, a protože sám jsem byl čerstvý konvertita, zasáhlo mě Františkovo obrácení. Časem mi ale František přišel moc obyčejný. Představoval jsem si, že bych mohl být něco víc, třeba dominikán nebo karmelitán. Nakonec mě ale Hospodin na přímluvu sv. Františka přemohl. Měl jsem jet do Itálie, abych se podíval, jak vypadá karmelitánský noviciát. Všechno ale dopadlo jinak a v Assisi jsem kapituloval. Bůh celou situaci zrežíroval tak, že mi bylo najednou naprosto jasné, kam patřím. V té době se za mne modlily opavské sestry františkánky, mezi kterými mám svou křestní kmotru, a pak také klarisky-kapucínky ze Šternberka, abych rozpoznal své povolání. Co mne na františkánství oslovuje? Svatý František chtěl, abychom žili podle evangelia, byli bratry pro ostatní lidi, vycházeli k těm, kteří žijí na okraji společnosti. Zdá se mi, že být menším bratrem se mi nemůže nikdy omrzet. Aspoň doufám Rok zasvěceného života si dává za úkol probudit svět. V čem vidíte největší potřebu tohoto úkolu a máte, prosím, pro nás nějaké praktické rady, jak ho naplnit? To je těžká otázka. Sám sebe a druhé pozbuzuji k důvěře v Boha a k drobným skutkům lásky. Tam se ukazuje naše víra jako věrohodná, to je také univerzální řeč, které rozumí každý i když to může znít jako klišé. Stalo se Vám v posledních dnech něco, co Vás potěšilo, udělalo radost nebo překvapilo? Nechtěl, byste se s námi, prosím, o to podělit? Mám například radost z rodiny děvčátka, které jsem nedávno křtil, nebo z krásné jarní přírody ještě teď mne bolí nohy z výšlapu do Pálavských vrchů. Mám třeba také radost ze společenství, které se zrodilo nedávno a hledajícím lidem přiližuje Písmo. Těším se také na obnovu pro mládež, kterou připravujeme se školskými sestrami. Je něco, co byste vzkázal čtenářům našeho děkanátního časopisu? Žijte křesťanství naplno! P. Petr Petřivalský, OFMCap Duchovní obnova nejen pro biřmovance Obnovu povede P. Pavel Hofírek Téma: Poznali Ježíše a uvěřili Kristu Místo: Exerciční dům Stojanov na Velehradě Začátek v pátek 17. dubna 2015 večeří v 18:00 hod., zakončení v neděli 19. dubna 2015 obědem. Jak se přihlásit: Biřmovanci se hlásí přímo u děkana. Ostatní v prodejně na faře v Přerově. Při přihlášení se vybírá nevratná záloha 100,- Kč a zbytek se doplatí při příjezdu v kanceláři poutního domu. Přihlaste se co nejdříve. Program obnovy: Pátek: 19:00 Promluva 20:30 Adorace Sobota: 8:30 Promluva 10:30 Promluva 15:00 Promluva 17:00 Mše svatá 19:00 Promluva 20:30 Adorace Neděle: 9:00 Mše svatá 10:30 Beseda, dotazy Příležitost ke svaté zpovědi bude v sobotu během dne. Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015 Strana 5

6 Tenhle příspěvek jen stručně ukazuje, že mezi antikoncepcí a PPR je principiální rozdíl (v tom, jak fungují ). Morální rozdíl a všechno, co s tím souvisí, je třeba ještě vysvětlit. Je to jen nastínění JEDNÉ oblasti problému, ne úplná argumentace. Když lidé používají antikoncepci, rozhodují se vlastně pro dvě věci: 1. zda budou, nebo nebudou mít pohlavní styk (předpokládejme, že budou, jinak by se otázkou antikoncepce nezabývali). 2. jak zabránit tomu, aby při pohlavním styku, o kterém si myslí, že může být plodný, k početí nedošlo. Jinými slovy: myslí si, že pohlavní styk může vést k početí, ale tento přirozený následek vlastního chování nechtějí přijmout. A protože se nechtějí pohlavního styku zříci, sami se učiní neplodnými. S přirozeným plánováním rodičovství (PPR) je to jinak. Manželé, kteří přijali PPR, totiž na rozdíl od těch, co používají antikoncepci, vědí, že antikoncepce není vůbec potřeba. Žena je totiž po většinu (téměř 80 %) svého cyklu biologicky neplodná. Stačí se jenom naučit číst příznaky jejího těla a přijmout odpovědnost za následky vlastního jednání. Uživatelé PPR (na rozdíl od uživatelů antikoncepce) přijímají skutečnost, že pohlavní styk v plodném období může vést k novému životu. A tak, když vědí, že na přijetí daru nového života nemají dost sil, jednoduše přijmou abstinenci v plodném období. Nedělají NIC, co by neplodnost způsobilo. Pouze se rozhodují, zda budou, nebo nebudou mít pohlavní styk. Když se rozhodnou mít pohlavní styk, uživatelé antikoncepce přemýšlejí o tom, jak se zbavit následků svého chování jak se sterilizovat. Berou pilulky, jako by být ženou byla nemoc. Nasazují si kondom, aby pak zdroj mužské plodnosti (sperma) vyhodili do koše. Uživatelé PPR neuvažují o ničem navíc. Nemají to zapotřebí. Prostě jdou na věc. Uživatelé PPR mají pokaždé nechráněný sex. Další rozvedení Uživatel antikoncepce chápe plodnost jako věc. Tu je možné podle svých úmyslů libovolně měnit, potlačovat, ničit, zbavit se jí. Principem antikoncepce je (z pohledu uživatele) zásah pouze na fyziologické rovině. Tento pohled je ve své podstatě dualistický, tj. odděluje tělo (plodnost) od osoby (já). Rozdíl mezi antikoncepcí a Přirozeným plánováním rodičovství Uživatel PPR chápe (přinejmenším nevysloveně) plodnost jako výraz povolání být mužem, nebo ženou, Boží dar neoddělitelný od osoby, která je jím obdarována. Plodnost je dar a zároveň úkol znamená přijmout ji s odpovědností a úctou k Darujícímu. Výrazem přijetí tohoto poslání k odpovědnosti je snaha o co nejlepší poznání tohoto daru, aby mohl člověk s Dárcem opravdu svobodně a odpovědně spolupracovat a o dar pečovat. Přijmout plodnost s jejími zákonitostmi znamená přijmout osobu tak, jak vyšla z rukou Stvořitele. Používat PPR znamená plánovat početí osobním způsobem, tj. svým svobodným jednáním při zachování respektu a odpovědnosti. Antikoncepce je plánování rodičovství odosobněným způsobem. Antikoncepce zde přistupuje jako něco cizorodého, co pomáhá odstranit následky vlastního jednání. Rozdíl mezi antikoncepcí a PPR nespočívá v cíli konání, protože ten je u obou situací stejný: vyhnout se početí při pohlavním styku. Ale mravnost skutku není určena pouze cílem. Jak píše Jan Pavel II. ve své encyklice Veritatis splendor, zdrojem mravnosti je především předmět skutku (tj. bezprostřední cíl, zamýšlené prostředky), dále pak cíl a okolnosti. Rozdíl mezi antikoncepcí a PPR spočívá v předmětu tohoto skutku, v použitých prostředcích: u antikoncepce je prostředkem sterilizace (zneplodnění), u PPR abstinence (zdržení se pohlavního styku. Cíl je, opakuji, v obou případech stejný. P. Karel Skočovský Farnost Prosenice Obec Prosenice leží v jižní části Moravské brány a první známá písemná zmínka o obci je z roku Obec byla historicky přifařena do Předmostí. V roce 1784 za císaře Josefa II. byla v tehdejších Velkých Prosenicích zřízena duchovní správa pro obce Velké Prosenice, Malé Prosenice a Buk. Prvním duchovním správcem byl P. Kamil Kříž (narozen 1745), který sem přišel z Holešova v roce Za něj byl v letech postaven kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli a sv. Antonínu Paduánskému. Dlažba v kostele byla původně z pálených cihel, později břidlicová. Střecha byla pokryta šindelem. Kostelní věž, stojící na místě bývalé obecní kaple, byla nízká. Hlavní oltář pocházel z františkánského kostela v Kroměříži, varhany z Charvát. Současně byla postavena i fara a zřízen hřbitov. Ze starých zvonů se do současnosti dochoval pouze pěkný zvon z roku 1732, zvonilo se jím patrně již v obecní kapli. V roce 1788 byly také nákladem farníků pořízeny dva bronzové zvony, v roce 1849 byly přelity zvony na větší (hrubý 255 kg a poledňáček 132 kg). Za I. světové války musely být odevzdány na válečné účely. Děti z Prosenic chodívaly do školy v Předmostí až do roku 1787, kdy byla na náklad náboženského fondu postavena škola ve Velkých Prosenicích, dnešní dům č. 41. Do školy chodily děti z obojích Prosenic, z Buku a od roku 1813 také z Radvanic. Dozor nad školou měl místní farář. Změna ve vzhledu kostela nastala v roce 1845, kdy byla postavena sanktusová věž. Do nové věže byl zavěšen sanktusový zvon o váze 26 kg. Boční oltáře sv. Josefa a sv. Anny byly zbudovány v roce Obrazy na tyto oltáře a na hlavní oltář Strana 6 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Duben 2015

7 (sv. Jan Křtitel a sv. Jan Paduánský) namaloval malíř Josef Halaška z Přerova. Z darů dobrodinců byl v roce 1851 zakoupen od kamenické firmy A. Melnitzky, Olomouc, kamenný kříž, který byl umístěn u kostela. V roce 1867 byla věž zvýšena a opatřena bání a zvony byly nově usazeny. Dne provedl svatou generální visitaci kníže arcibiskup Bedřich landshrabě z Fürstenbergů. Nové varhany byly pořízeny obcí Velké Prosenice v roce 1878 od firmy Neusser z Nového Jičína za zlatých. Také kůr byl postaven nový. Dne byl vysvěcen nový hlavní oltář, zřízena nová kazatelna a křtitelnice. K stavebním pracem většího rozsahu došlo v roce Rovný strop kostela byl nahrazen klenutým a břidlicová dlažba nahrazena dlaždičkami. V kostele umístěny nové lavice z dubového dřeva. Spolek sv. Terezie, který při kostele existoval od roku 1903, prováděl úklid kostela a očistu inventáře. Dne zde vykonal generální visitaci kníže arcibiskup a.t.d. Dr. Theodor Kohn. Při elektrifikaci obcí v roce 1911 bylo nákladem farníků provedeno elektrické osvětlení kostela. Proud dodávala elektrárna ve mlýně Jana Peterky. Boží hrob byl postaven v zákristii v roce První socha P. Marie Svatohostýnské byla posvěcena Za I. světové války přišel kostel o velké zvony, a tak v roce 1920 byl kostelu darován železný zvon o váze 353 kg. Dne byly posvěceny dva darované nové zvony ze zvonoviny o váze 413 a 127 kg. V roce 1926 byly namontovány věžní hodiny. Postupně byla instalována barevná okna s vyobrazením Božského Srdce Páně, Božského Srdce Panny Marie, sv. Josef, sv. rodina v Nazaretě, sv. Cyril a Metoděj, sv. Václav, sv. panna Barbora a sv. František Serafinský. Do kanonického bratrstva svatého růžence se přihlásilo 90 členů. V roce 1927 byl pořízen nový oltář, který věnovali manželé Charamzovi. Schody oltáře zhotoveny ze žuly, spodní část oltáře z kararského mramoru, vrchní část z bílého láského mramoru, mensa ze žuly. Do oltáře byly vloženy ostatky svatých: Viktoria, Fortunata a blahoslaveného Jana Sarkandra. Oltář světil arcibiskup Dr. Leopold Prečan. Dne Svatý otec Pius XI. ocenil zásluhy těchto zdejších farníků: Inocenc Charamza obdržel záslužný kříž Pro ecclesia a František Sehnal st. obdržel záslužný řád Bene merenti s diplomem. V roce 1935 byla zbořena malá a nevyhovující zákristie a postavena prostornější. Vedle ní byla postavena místnost pro Boží hrob. Dne provedl generální visitaci světící biskup Msgr. Jan Stavěl. Pro vojenské účely musely být dne odevzdány tři zvony: o váze 412 kg a 127 kg, pořízené v roce 1925, a pozdvihovánek o váze 26 kg. Nejmenší zvon se po skončení války dne vrátil nazpět. Také ze zvonice v Malých Prosenicích byl sňat zvon 67,5 kg z roku 1861 a odvezen, naštěstí se také vrátil. Rovněž tak z kaple sv. Urbana v Buku byl sňat zvon o váze 26,5 kg z roku V roce 1943 byl pro zvonici v Malých Prosenicích pořízen železný zvon o váze 40 kg. Po osvobození se v roce 1945 konala na návsi slavnost Božího Těla, která po tři roky byla zakázána, neboť se nesměly konat žádné průvody, mimo pohřebních. V září roku 1947 zde byl na návštěvě biskup českobudějovický Msgr. Dr. Josef Hlouch. V roce 1948 došlo ke spojení obcí Velké Prosenice a Malé Prosenice v jednu obec Prosenice. Dne byla obec Radvanice přifařena do farnosti prosenské. V Radvanicích stojí kaple Rozeslání apoštolů a bohoslužby se zde konají příležitostně. Dne byla v kostele posvěcena nově pořízená socha Panny Marie Svatohostýnské. V letech 1962 až 1963 byla na kostele a faře provedena nová brisolitová fasáda a střecha pokryta pozinkovaným plechem. Na hřbitově jsou pochováni kněží, kteří zde zemřeli: P. Cyprian Zavřel ( ), P. Eduard Zlámal ( ) a P. Fabiana Kubiš ( ). Jejich ostatky jsou ve společném hrobu. Také je zde pochován P. František Hradil ( ) superior kněžského semináře v Olomouci, rodák z Buku. V rodinném hrobě je pohřben mladý křesťanský aktivista Pavel Trhlík, který zahynul za nevyjasněných okolností V roce 1985 se vrátil rodák - kněz Jindřich Juráš a je zde také pohřben ( ). Za jeho působení byl do kněžiště postaven dřevěný obětní stůl. Došlo tak k historické změně a to v tom, že kněz slouží mši sv. čelem k věřícím. V roce 1986 byly ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova odlity tři nové zvony: sv. Jan Křtitel o váze 200 kg tón d2, sv. Jindřich o váze 105 kg tón fis2 a sv. Josef o váze 63 kg tón a2. Dne navštívil farnost arcibiskup Mons. Jan Graubner. Při další návštěvě dne požehnal nově udělené symboly obce Prosenic znak a prapor, a také nový prapor Sboru dobrovolných hasičů Prosenice a dále v roce 2001 zde provedl biřmování (po 63 letech). V letech 1997 až 1998 byla v presbytáři kostela položena nová dlažba a instalován nový obětní stůl a ambon, zhotovené z carrarského mramoru v kombinaci s červeným mramorem. Nový oltář vysvětil monsignore Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký, při slavnosti Do obětního stolu byly při této příležitosti uloženy ostatky sv. Klementa Maria Hofbauera Dvořáka, moravského světce. V roce 2014 byl na věž instalován elektrický pohon věžních hodin. V Prosenicích a Radvanicích se každoročně koná Tříkrálová sbírka. Prázdninové setkání křesťanské mládeže Antiochie se uskutečnilo před dvěma roky na zdejší faře. V loňském roce si veřejnost také připomněla 100 let od narození ThDr. Leopolda Dýmala, bývalého faráře v Dómu Olomouc, pocházejícího z Radvanic. Na den se připravuje odhalení pamětní desky na jeho rodném domě. Prosenice jsou také tradiční zastávkou nočního pochodu ze Sv. Kopečku na Sv. Hostýn, zvaného Železný poutník. Poutníci zde obdrží zdarma občerstvení, odpočinou si a pokračují dál. Při letošním pochodu jich bylo přes 400. Milan Pospíšilík Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015 Strana 7

8 Milí chlapci a děvčata. Velikonoce jsou ty největší křesťanské svátky v roce a Vánoce jsou ty nejkrásnější. Protože rádi odkrýváte tajemství, snažte se najít klíč k tomuto tajemství, proč je to tak. Vzkříšení Byla temná noc, třpyt měsíce nebyl vidět, neboť mraky zakryly jeho stříbrný svit. Když tu se najednou celá země zachvěla a vše živé tajemně jásalo. Nic nezůstalo v klidu, vše přímo vypuklo v podivný jemný andělský jásot. Byla to VELKÁ NOC! Noc, v níž Ježíš Kristus rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu. Pán vstal z mrtvých! Jako ozvěna se tato radost táhla světem. V klidu nenechala ani mraky, které odkryly stříbrný měsíc a hvězdy, jež po obloze přímo tančily. Celá ta krása se odrážela ve vodě a vlnky se jedna po druhé zatřpytily. Země se spojila s nebem a vše se dalo do radostného zpěvu. Kdo má uši k slyšení, slyš a kdo má oči k vidění, podívej se: Pán vstal z mrtvých! Kačenky a rackové se vesele houpali na vodě a sova houkala do temného města k lidem radostnou zprávu: Pán žije! Aleluja! Dvě kočky sedící na břehu se podivily, proč slavné vzkříšení také neslaví všichni lidé. Stříbrné vlnky je ujistily, že křesťané na celém světě bdí a zpívají chvalozpěv. Vlnky se nazdvihovaly a jedna zašuměla: Milé kočky, povím vám, jak děti v domcích, které známe z vyprávění, slavily Svatý týden a vzkříšení. Kočkám zasvítily oči a v té radostné chvíli přikývly. Vlnky hned se nazvedly a radostně začaly vyprávět: Na Květnou neděli se děvčata nastrojila a s nazdobenými jedličkami šla na koledu. Koleda patří k postní době a tato neděle vyprávěla o slavném vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek zase chodili chlapci dům od domu s klapačkami, nebo řehtačkami, protože zvony odletěly do Říma. Doma se vařil špenát ze zelených kopřiv a byl moc dobrý. Po mši svaté všichni odešli na společnou modlitbu, jako v Getsemanské zahradě. Na Velký pátek to bylo těžké, ten půst se musel dodržet, jedl se jenom upečený mazanec, nebo jidášek. Nejvíce se děti těšily na Velkopáteční bohoslužbu! V kostele se chodily líbat Pánu Ježíši rány. Byl to opravdu velký zážitek. Na bílou sobotu se šlo ráno do kostela - k Božímu hrobu. Potom se barvila vajíčka. Nejkrásnější jitro je na vzkříšení - Boží hod. V kostele zněly krásné zpěvy a všechno bylo tak krásné, i oblečení bylo to nejslavnostnější. Po svátečním obědě se všichni chlapci a děvčata sešli a vesele běhali po jarní přírodě. Některý kluk si teprve pletl pomlázku. Pondělí velikonoční byla děvčata v kostele. Chlapci ti nikam nešli, neboť čekali se svými pomlázkami, nic nepomohlo utíkat. Celý rok si děvčata tropila žerty z mnohých, a ti teď měli právo je vyšlehat. Děvčata se vzájemně bránila. A tak se běhalo a smálo. Vždyť Pán Ježíš vstal z mrtvých, radujme se, vždyť radost je velký dar! Vlnka se zatřpytila a zavolala: Nenechte si vzít radostný život ve společenství a nenechte si vzít ani ty obyčejné velikonoční zvyky. Nezapomeňte chlapci a děvčata předávat svým kamarádům tu nejdůležitější zprávu na světě: Ježíš zemřel na kříži a vstal z mrtvých, radujme se! Přeji vám radostné velikonoční svátky. Vážení přátelé, děkuji všem, kdo se zapojil do akce Papežského misijního díla Misijní koláč. Vybralo se 1800 Kč! Všem Pán Bůh zaplať! Liba Calábková Strana 8 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Oslava tzv. "Svatého týdne", který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho

Oslava tzv. Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho Vítáme vás Svatý týden Květná neděle Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná "Svatý týden". Označení "květná" připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více