Časopis přerovského děkanátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. V sobotu 21. března jsme před kostelem sv. Vavřince v Přerově mohli prožít netradiční křížovou cestu, kterou nám představilo společenství Lorenco. Duben 2015 Číslo 4 Ročník 21 Úvodník P. Stanislav Čevela Liturgický kalendář Přečetli jsme a doporučujeme Světec měsíce Slovo z Charity Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben Rok zasvěceného života Rosteme ve víře - Desatero Toulky přerovským děkanátem Dětské okénko Stránka pro mládež Z Centra pro rodinu Ráj Jen tak ve stručnosti Rosteme ve víře Kněžské osobnosti NEK Pramen jednoty Dětské křížové cesty ve Vlkoši Informace a mnoho dalšího...

2 Celý lidský život je poznamenán pohybem a bez ustání přechází k něčemu novému. Když se lidské embryo stává plodem, umíráme jako embryo a rodíme se jako plod, protože v opačném případě bychom opravdu zemřeli. Když pak opouštíme matčino lůno a stáváme se novorozenci, umíráme svému zárodečnému stavu. Podobně je tomu i ve všech následujících etapách našeho života. Člověk, příroda, dějiny světa i vývoj to všechno je poznamenáno přechodem od výchozí situace k něčemu novému. Vždy je třeba opustit to, čeho jsme již dosáhli (něčemu zemřít ), abychom mohli získat něco nového (být k něčemu vzkříšeni). Tím se řídí celý náš život a tomuto zákonu je podřízeno úplně všechno. Vidíme, že všechno, co vytváří náš život, v sobě nese stopy velikonočního tajemství smrti vedoucí ke vzkříšení. Každý věřící i nevěřící člověk žije svůj život ve znamení Velikonoc. Je zde však jeden problém: není snad toto neustálé putování projevem toho, že člověk je sám o sobě nedokonalý? Jak dlouho bude tento proces trvat? Má nějaký cíl? Je jeho poslední instancí definitivní smrt a zánik, nebo nás vede k životu v plnosti, který nikdy neskončí? Odpověď na tyto otázky očekává člověk od slavení svátečních dnů. Ten, kdo je schopen slavit sváteční dny, neříká: Všechno je marné nebo: Život nemá žádný smysl. Slavit sváteční den znamená žít v hojnosti (jídlo, dárky ) a nehledět na plynutí času. Prostřednictvím nejrůznějších znamení, která jsou se svátečním dnem spojena, člověk ukazuje, že už nyní zakouší něco z plnosti života, k níž celým svým životem směřuje. Při slavení svátečních dnů přichází ke slovu paměť a naděje. Paměť nám představuje naše osobní i společné dějiny. Dějiny pokračují a nadále jsou plné nenávisti, bojů a krve. Ti však, kdo jsou ochotni žít svůj každodenní život ve světle Duben v liturgii Letos v dubnu prožíváme velikonoční triduum a polovinu doby velikonoční Zelený čtvrtek Dopoledne koncelebruje v katedrále biskup se svými kněžími za účasti věřících Mši při svěcení olejů (Missa chrismatis). Je tím zdůrazněno společenství mezi kněžími a biskupem v den, kdy si připomínáme ustanovení svátosti kněžství. Kněží obnovují své závazky, které na sebe vzali při kněžském svěcení. Při bohoslužbě jsou svěceny oleje, které se používají celý následující rok při udělování svátostí a některých dalších příležitostech. Olej nemocných je olivový olej a užívá se při udělování svátosti nemocných. Olej katechumenů je olivový olej a užívá se při pomazání katechumenů před křtem. Křižmo je olivový olej s příměsmi vonných pryskyřic a používá se při křtu, biřmování, kněžském a biskupském svěcení, při svěcení kostela a oltáře. Při večerní liturgii, kterou začíná velikonoční triduum, si připomínáme: Ježíšovu večeři na rozloučenou, při níž umyl nohy svým učedníkům; ustanovení eucharistie a svátosti kněžství; zradu Jidáše; Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí. Při zpěvu Sláva na výsostech Bohu se rozezní zvony, které potom utichnou až do zpěvu Sláva na výsostech Bohu při velikonoční vigilii. Říká se, že odletí do Říma. Na stejnou dobu se odmlčí i varhany a jiné hudební nástroje. Zmlknutí hudebních nástrojů a zvonů připomíná Kristovo ponížení. Tento půst uší více zdůrazní slavnostnost oslavy Kristova vzkříšení Velký pátek Dnešní den je den pokání, který vyjadřujeme mimo jiné přísným postem. Uvažujeme o Ježíšově utrpení a smrti na kříži. Během dne se neslaví mše svatá. Při obřadech Velkého pátku je ve středu naší pozornosti Kristův kříž jako zdroj odpuštění hříchů. Uvědomujeme si, že Ježíš podstoupil své utrpení za každého z nás Bílá sobota Na Bílou sobotu uvažujeme o Ježíšově utrpení, smrti a jeho sestoupení mezi mrtvé. Velikonoční vigilie je oslavou Kristova vzkříšení, které se událo během noci ze soboty na neděli. Slovo vigilie je odvozeno z latinského slova vigilia a znamená bdění. Začátek liturgie probíhá venku u zapáleného ohně, který je symbolem jasu veliké noci, kdy Kristus vstal z mrtvých jako vítěz nad smrtí. U ohně kněz označí velikonoční svíci - paškál - křížem symbolizujícím Kristovo utrpení, písmeny alfa a omega, zvěstujícími, že Kristus je Bůh, počátek a konec všeho, a letopočtem daného roku, abychom si uvědomili, že i náš rok 2015 je rokem spásy, rokem pod vládou nekonečného Boha, rokem, v němž žijeme z plodů kříže. Pak do něj vsadí pět kadidlových zrn. Tato zrna symbolizují pět Ježíšových ran na kříži (v rukou, nohou a v srdci). Je tím zdůrazněno, za jakou cenu jsme byli vykoupeni. Zároveň připomínají vonné masti, které připravily ženy pro pomazání Ježíšova mrtvého těla. Svatý Petr říká: Jeho ranami jste uzdraveni.(1 Petr 2,24). Jdou naše nohy stejným směrem jako nohy Kristovy? Kráčíme po Hospodinových stezkách? Následování Krista je vlastně chození po jeho cestě, v jeho stopách. Jeho ruce jsou ruce, které žehnaly, dávaly chléb, na kříži objímají celý svět od prvního okamžiku jeho bytí až do završení dějin. Od nového ohně zapálí kněz paškál a říká: Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění. Během průvodu do kostela je rozsvícený jen paškál. Jako synové Izraele byli vedeni za noci ohnivým sloupem, tak křesťané jdou za vzkříšeným Kristem. V kostele se zpívá velikonoční chvalozpěv Exsultet. Oslavuje se v něm tajemství noci, ve které nás Kristus vzdálil od hříchu. To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu. Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni. Po Slavnosti velikonoční svíce následuje Bohoslužba slova. Během ní se čte sedm čtením ze Starého zákona (nebo alespoň tři), úryvek z listu sv. Pavla Římanům a z evangelia. Po každém ze čtení následuje zpěv žalmu, nebo jiného starozákonního textu. Po něm za- Strana 2 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015

3 Velikonoc, mohou s klidem uvěřit tomu, který jde proti proudu lidských dějin - totiž Duchu svatému, který už nyní buduje svět lásky -, a připojit se k němu (R. Johanny). Naděje otvírá náš pohled do budoucnosti a udržuje v bdělosti naši touhu po plnosti života. Kristovo vzkříšení je jedinou cestou, jak může člověk dosáhnout živé naděje (1 Petr 1,3). Kristovo velikonoční tajemství je odpovědí na všechny otázky, s nimiž se ve svém nitru setkává každý člověk. Svým Zmrtvýchvstáním nám Pán Ježíš říká, že cílem našeho putování není smrt, ale život. Základními postoji všech křesťanů v době velikonoční jsou: - radost vyjádřená zpěvem Aleluja : Kristus skutečně vstal z mrtvých a dal nám účast na svém vzkříšení; - svoboda prožívaná skrze velikonoční svátosti: křesťan ji dosvědčuje svým životem a pracuje na tom, aby se této svobody dostalo i jeho bližním; - bratrské společenství: Kristus vytvořil svou obětí ze všech lidí jediný národ, zničil všechno, co působí rozdělení, a očistil svou církev. Vzkříšený Pane Ježíši Kriste, ty jsi zlomil moc smrti. Vstal jsi z mrtvých a jsi s každým z nás. Otevři naše oči, abychom tě poznali při všem, co děláme. Dej nám skrze tvé vzkříšení odvahu, abychom i my povstali z hrobu svého strachu k novému životu. Amen. Radost a naději Velikonoc přeje P. Stanislav Čevela ŽENY SOBĚ Ve dnech Vás zveme na sportovně duchovně odpočinkový víkend pro všechny maminky. Opět se uskuteční v klášteře Újezd u Uničova (150kč/na noc). S sebou si vezměte přezůvky, věci osobní potřeby, jídlo a pití pro vlastní osobu na snídaně a večeře. Sobotní oběd bude zajištěn. Také sportovního ducha a dobrou náladu. Závazné přihlášky buď mailem nebo sms nejpozději do 16. dubna u Mirky Punčochářové (tel.: ) zní modlitba, která vystihuje naplnění textů ze Starého zákona v Novém zákoně. Po Bohoslužbě slova následuje Křestní bohoslužba. Průběh křestní bohoslužby je různý podle toho, zda se křtí, nebo se nekřtí, ale žehná se křestní voda (např. ve farních kostelech), nebo se nekřtí, ani nežehná křestní voda. Nejvýznamnější částí bohoslužby je obnova křestního vyznání. Obnovou křestního slibu vrcholí naše úsilí o vnitřní obnovu během postní doby. Křestní závazky obnovujeme vstoje se zapálenými svícemi od paškálu. Po obnově křestního slibu kněz pokropí všechny přítomné k připomenutí vlastního křtu. Nově posvěcená křestní voda je nalita do kropenek u vchodu do kostela a bude nám připomínat při každém příchodu do kostela naše křestní zasvěcení. Následuje bohoslužba oběti, ve které přistoupí poprvé ke svatému přijímání, kdo byli při vigilii pokřtěni Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Kristus vstal z mrtvých za svítání prvního dne v týdnu, neboli prvního dne po sobotě (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým Zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému lámání chleba a tento den nazvali dnem Páně. Každá neděle v roce je tedy oslavou Velikonoc - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání Druhá velikonoční neděle (Svátek Božího milosrdenství) Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka Sv. Jiří, mučedník Svátek sv. Marka, evangelisty Čtvrtá neděle velikonoční, Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu Svátek sv. Kateřina Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy Sv. Pius V., papež Jaroslav Branžovský Přečetli jsme a doporučujeme. Kmotra na u Marie Svatošová a Jana Maršíková MUDr. Marii Svatošovou jistě není třeba dlouze představovat. Stála u zrodu prvního českého hospice v Červeném Kostelci a byla prezidentkou Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Díky ní jsme se také mohli blíže seznámit s životem P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Je autorkou několika knih, které si můžeme půjčit ve farní knihovně. Kmotrovství je celoživotní závazek, a když byla už po několikáté o tuto službu požádána, chtěla odmítnout. Její zpovědník jí na to odpověděl: Kmotrovství se neodmítá. Když to uděláš, vezmou si za kmotru nevěřící sousedku, a ta se za to dítě ani nepomodlí. Tak dnes těch závazků má několik desítek a naštěstí může ke všem každodenní modlitbou spolehlivě dosáhnout. Na počátku této knihy byla otázka její malé kmotřenky a návrh, že si budou mailovat (dopisovat elektronickou poštou). A tak z těchto rozhovorů, otázek a odpovědí pomocí internetu vznikla tato kniha. Ta první otázka byla kmotře, tehdy ještě ne na internetu, položena na pohřbu její maminky. Marie Svatošová říká: Od té doby vím, že diskutovat s dítětem o křesťanství srozumitelně a zároveň pravdivě může být mnohem těžší než diskutovat s dospělým. A o to se právě v této knize otázek a odpovědí, přemýšlení a hledání snaží ona i její kmotřenka Jana Maršíková, tehdy v roce 2010, žákyně 5. třídy ZŠ. Kniha je vhodná pro všechny, kteří chtějí srozumitelným způsobem o víře diskutovat nejen se svými kmotřenci, ale zamyslet se také nad tím, jak bychom svou víru mohli předat někomu, kdo se ptá. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2010, má 55 stran. Přeji hezké čtení. Jaroslav Branžovský Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015 Strana 3

4 Blahoslavený Edmund Bojanowski Člověk citlivý a vnímavý k potřebám jiných lidí, zvláště dětí. Narodil se v polské vesnici Grabonóg, přičleněné ke Gostyně. Jejich zbožná rodina původně vlastnila velkostatek, ale když otec padl v listopadovém povstání, dědictví po něm bylo zkonfiskované. Edmundova matka Terezie byla rodnou sestrou známeho generála Jana N. Umiňského z napoleonských válek i listopadového povstání. Edmund byl sice fyzicky slabší a často nemocný, ale měl inteligenci a nadání i zájem o studium humanistických věd. Od r studoval ve Wrocławi, kde při přípravě na maturitu navštěvoval i přednášky na universitě. Od roku 1835 byl posluchačem na filosofické fakultě. Od dvaceti let překládal zahraniční literaturu. V roce 1836 odjel na studie do Berlína, které však musel pro nemoc přerušit. Všechny své síly pak věnoval výchově mládeže a charitativní práci mezi venkovským lidem. Zaměřil se zejména na osvětu a uplatnil svůj vztah k literatuře. Zajišťoval opatrování dětí, pro které i publikoval, zakládal čítárny, rozšiřoval polské časopisy, shromažďoval národopisné a pedagogické texty, udržoval kontakty se spisovateli. Za epidemie cholery věnoval všestrannou péči nemocným. Do Gostyny přivedl šedé sestry, založil domov pro nemocné a zvláště pomáhal sirotkům a nemocným dětem. V roce 1850 spojil domov pro nemocné s opatrovnickou péčí a byl v něm učitelem. Zaměřoval se na nábožensko - mravní výchovu svěřenců, a proto měl institut i kapli, v níž byla denně slavena mše svatá. Edmund Bojanowski zajišťoval také pro děti exercicie. S otevřeným srdcem a všímavým zrakem byl velmi aktivní uprostřed chudoby i duchovní bídy venkova. Jako začátek Bratrstva vychovatelek otevřel v Podrzecu nedaleko od Gostyny opatrovnu, a to s Františkou Przewoženovou, k níž se přidávaly další mladé vychovatelky. Z jejich společenství, založeného na společné modlitbě a službě vedené láskou, vznikla kongregace Sestry služebnice Neposkvrněné P. M. Bohorodičky. Text řehole pro ně připravili kněží: P. Kozmian, P. Kajsiewicz a P. Semenenko. Potvrzena byla r arcibiskupem Przyluskim a celý Edmundem založený Institut ještě arcibiskupem Miečislavem Ledochowským Edmundova touha po stále aktivnější práci na spáse lidí ho ve věku 54 let, po zajištění chodu Institutu, přivedla ke vstupu do semináře. Pro onemocnění tuberkulózou ho však musel opustit. Zemřel v srpnu roku Edmund byl mimořádně dobrým a citlivým člověkem vůči potřebám jiných lidí, hlavně dětí. Každá dobrá duše je jako ta svíce, která se sama spaluje a jiným svítí to často říkal a snažil se podle toho i žít. Měl dar přátelství, schopnost povzbuzovat a snažil se vždy hledat v druhém člověku dobro. Ve svém každodenním životě velmi důvěřoval Boží prozřetelnosti. Mezi blahořečené byl zařazen papežem Janem Pavlem II. ve Varšavě. Ten při jeho beatifikaci připomenul, že se do paměti lidí zapsal jako srdečný člověk, který láskou k Bohu i lidem dovedl kolem sebe stmelovat různé prostředí a ve své bohaté činnosti laického apoštolátu daleko předběhl Druhý vatikánský koncil. tým spolupracovníků redakce Setkávání seniorů SPOLU SPOLU funguje na centru SONUS od roku Naším cílem je nabídnout seniorům takové činnosti, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života tak, aby nezůstávali doma sami. Snažíme se, aby činnosti podporovaly vzájemné setkávání a vedly k zachování soběstačnosti po co možno nejdelší dobu. Pravidelnou součástí našeho programu je cvičení, které probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 10 hod. V pondělí je to pomalejší cvičení zaměřené na správné držení těla, dýchání a protažení s paní Věrou Kočarovou a ve čtvrtek ve svižnějším tempu s paní Olgou Fárkovou. Na cvičení navazují v pondělí od 10:15 hod. přednášky. Témata přednášek jsou různá. Nejoblíbenější jsou cestopisné přednášky, ale velké oblibě se těší také přednášky z historie či zdravého životního stylu. Zhruba jednou za dva měsíce probíhá beseda s psycholožkou PhDr. Janou Gebauerovou a jednou měsíčně praktické cvičení paměti se zdravotní sestřičkou paní Olgou Župkovou. Jednou v měsíci nahradí přednášku rukodělná činnost. Na duben například chystáme výrobu květináčových panáčků. Od podzimu do jara běží v pondělí odpoledne od 13 do 16:15 hod. kurzy práce na počítači pro seniory začátečníky. Obsahem jsou nejen úplné základy práce na počítači, ale také si založíte vlastní ovou schránku, naučíte se práci s internetem i jednoduché úpravě digitálních fotografií. Od ledna 2015 jsme do našeho programu přidali také angličtinu pro začátečníky. Výuka probíhá vždy ve čtvrtek od 10:15 do 11:15 hod. a vede ji Mgr. Emilie Šmídová. Dvakrát v měsíci v úterý od 10:15 hod., když je hezké počasí, podnikáme vycházky s trekingovými holemi do okolí Přerova. V květnu, červnu a září navíc zařazujeme do programu výlety na zajímavá místa. Letos chystáme výlet do Uherského Hradiště a Vizovic. Že je o naše aktivity zájem, o tom svědčí, i to, že nás v loňském roce navštívilo celkem 246 seniorů. Někteří přijdou jen na jednu konkrétní aktivitu, jiní se stali našimi pravidelnými návštěvníky. Osobně mám SPOLU na starosti od roku 2005 a myslím, že se nám podařilo vytvořit zajímavý program a prostor pro společné sdílení, setkávání a příležitost se něco naučit a dozvědět. Největší odměnou pro mě je, když se k nám senioři těší a chodí se sem rádi. O to víc mě mrzí, že se už druhý rok potýkáme s finančními problémy. Olomoucký kraj totiž rozhodl, že tyto aktivity pro seniory nebude podporovat. A tak jsme odkázáni jen na pomoc města Přerova a dobrovolné příspěvky samotných účastníků, což bohužel na uhrazení všech nákladů nestačí. Pokud byste tedy věděli o někom, kdo by byl ochotný stát se naším pravidelným sponzorem, budeme za jakýkoliv tip vděční. Jinak jste všichni na naše aktivity srdečně zváni. Pravidelný program najdete buď na vývěskách v kostele, nebo si ho můžete vyzvednout na SONUSU vždycky v době našich aktivit, nebo ho najdete v Přerovských listech, na Infotextu Kabelové televize, v Infocentru Přerovanka, v Městské knihovně nebo na webových stránkách Martina Krejčířová Strana 4 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015

5 Milí čtenáři, dnes přinášíme svědectví P. Petra Petřivalského, OFMCap, přerovského rodáka. Jak dlouho jste v řádu a o jaký řád se jedná? Jsem v Řádu menších bratří kapucínů a vstoupil jsem do něj v lednu Studoval jsem tenkrát na Pedagogické fakultě v Olomouci, hledal, kam nasměrovat svůj život. A tak jsem se jednoho dne prostě sbalil, zazvonil na klášterní bránu, ke které mi zavolali bratra Bonaventuru, a já na něho spustil: Bratře Bonaventuro, pro lásku Boží Vás prosím, přijměte mne do řádu. A on na to: Já tě přijmout nemůžu. Nicméně když viděl moje zklamání, dodal: Ale zítra se tady objeví bratr provinciál a ten by mohl. Celé mi to dnes přijde jako romantika z filmu pro pamětníky. Jako kandidáta mě provinciál přijal v červnu 1998 a v lednu 1999 jsem tedy nastoupil do olomouckého postulátu, do takové řádové přípravky. Odtud jsem přešel do Újezdu u Uničova na intenzivnější zkušební rok, kterému se říká noviciát, a v srpnu 2000 jsem skládal první sliby. A že jsem kapucín, poznáte i podle zkratky za jménem OFMCap. Teď působím jako kněz v Brně. Spolu s bratrem Gabrielem patříme do velké rodiny sv. Františka; její mužská část se skládá ze tří větví: bratří minoritů (konventuálů), bratří františkánů, kteří vznikli sloučením různých reformních proudů, a pak z kapucínů, kteří se jako reformní proud vydělili a roku 1528 osamostatnili. Ptáš se tedy na rozdíl? Svatý František je tak inspirativní, že každá z těch tří větví podtrhává něco z jeho charismatu. A to ještě nemluvíme o klariskách a o lidech, kteří žijí františkánské charisma ve světě jako tzv. terciáři. Kapucínům se na začátku také říkalo menší bratři poustevnického života tak věříme, že z touhy po ústraní s Bohem v nás něco ještě zůstalo. Tím neříkám, že se bratři františkáni nemodlí. Druhá věc, která mě napadá: oproti minoritům a františkánům máme ve společenství více bratří, kteří nejsou kněží. Všichni jsme na prvním místě kapucíni, jen někteří z nás slouží i jako kněží. Co je to zasvěcený život, co přináší Vám osobně, církvi a celé společnosti? Řekl bych, že je to jakýsi celoživotní risk: že je možné žít s Bohem a zároveň ve společenství bratří. Ale někdy je to fuška: s Hospodinem, s bratřími i se sebou samým. Jako řeholníci bychom asi měli být znamením, že máme ve svém životě počítat s Bohem, že tady prostě je. A je-li Bůh láska, jako že ano, pak by to mělo být vidět i na našem životě: v praktických skutcích lásky i v těch ne tolik viditelných, kdy se bratr stravuje v modlitbě za druhé. Kdo Vás přivedl (nasměroval) do řeholního společenství, ve kterém nyní žijete a sloužíte? Co Vás na něm nejvíce oslovuje? Moje cesta do františkánské rodiny nebyla úplně přímočará. Pamatuji si, že na gymnáziu mě oslovila tehdy velmi populární hudební skupina Učedníci se svým pásmem Vzpomínky na Františka. Později jsem díky Pavlu Trhlíkovi objevil film Bratr Slunce, sestra Luna, a protože sám jsem byl čerstvý konvertita, zasáhlo mě Františkovo obrácení. Časem mi ale František přišel moc obyčejný. Představoval jsem si, že bych mohl být něco víc, třeba dominikán nebo karmelitán. Nakonec mě ale Hospodin na přímluvu sv. Františka přemohl. Měl jsem jet do Itálie, abych se podíval, jak vypadá karmelitánský noviciát. Všechno ale dopadlo jinak a v Assisi jsem kapituloval. Bůh celou situaci zrežíroval tak, že mi bylo najednou naprosto jasné, kam patřím. V té době se za mne modlily opavské sestry františkánky, mezi kterými mám svou křestní kmotru, a pak také klarisky-kapucínky ze Šternberka, abych rozpoznal své povolání. Co mne na františkánství oslovuje? Svatý František chtěl, abychom žili podle evangelia, byli bratry pro ostatní lidi, vycházeli k těm, kteří žijí na okraji společnosti. Zdá se mi, že být menším bratrem se mi nemůže nikdy omrzet. Aspoň doufám Rok zasvěceného života si dává za úkol probudit svět. V čem vidíte největší potřebu tohoto úkolu a máte, prosím, pro nás nějaké praktické rady, jak ho naplnit? To je těžká otázka. Sám sebe a druhé pozbuzuji k důvěře v Boha a k drobným skutkům lásky. Tam se ukazuje naše víra jako věrohodná, to je také univerzální řeč, které rozumí každý i když to může znít jako klišé. Stalo se Vám v posledních dnech něco, co Vás potěšilo, udělalo radost nebo překvapilo? Nechtěl, byste se s námi, prosím, o to podělit? Mám například radost z rodiny děvčátka, které jsem nedávno křtil, nebo z krásné jarní přírody ještě teď mne bolí nohy z výšlapu do Pálavských vrchů. Mám třeba také radost ze společenství, které se zrodilo nedávno a hledajícím lidem přiližuje Písmo. Těším se také na obnovu pro mládež, kterou připravujeme se školskými sestrami. Je něco, co byste vzkázal čtenářům našeho děkanátního časopisu? Žijte křesťanství naplno! P. Petr Petřivalský, OFMCap Duchovní obnova nejen pro biřmovance Obnovu povede P. Pavel Hofírek Téma: Poznali Ježíše a uvěřili Kristu Místo: Exerciční dům Stojanov na Velehradě Začátek v pátek 17. dubna 2015 večeří v 18:00 hod., zakončení v neděli 19. dubna 2015 obědem. Jak se přihlásit: Biřmovanci se hlásí přímo u děkana. Ostatní v prodejně na faře v Přerově. Při přihlášení se vybírá nevratná záloha 100,- Kč a zbytek se doplatí při příjezdu v kanceláři poutního domu. Přihlaste se co nejdříve. Program obnovy: Pátek: 19:00 Promluva 20:30 Adorace Sobota: 8:30 Promluva 10:30 Promluva 15:00 Promluva 17:00 Mše svatá 19:00 Promluva 20:30 Adorace Neděle: 9:00 Mše svatá 10:30 Beseda, dotazy Příležitost ke svaté zpovědi bude v sobotu během dne. Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015 Strana 5

6 Tenhle příspěvek jen stručně ukazuje, že mezi antikoncepcí a PPR je principiální rozdíl (v tom, jak fungují ). Morální rozdíl a všechno, co s tím souvisí, je třeba ještě vysvětlit. Je to jen nastínění JEDNÉ oblasti problému, ne úplná argumentace. Když lidé používají antikoncepci, rozhodují se vlastně pro dvě věci: 1. zda budou, nebo nebudou mít pohlavní styk (předpokládejme, že budou, jinak by se otázkou antikoncepce nezabývali). 2. jak zabránit tomu, aby při pohlavním styku, o kterém si myslí, že může být plodný, k početí nedošlo. Jinými slovy: myslí si, že pohlavní styk může vést k početí, ale tento přirozený následek vlastního chování nechtějí přijmout. A protože se nechtějí pohlavního styku zříci, sami se učiní neplodnými. S přirozeným plánováním rodičovství (PPR) je to jinak. Manželé, kteří přijali PPR, totiž na rozdíl od těch, co používají antikoncepci, vědí, že antikoncepce není vůbec potřeba. Žena je totiž po většinu (téměř 80 %) svého cyklu biologicky neplodná. Stačí se jenom naučit číst příznaky jejího těla a přijmout odpovědnost za následky vlastního jednání. Uživatelé PPR (na rozdíl od uživatelů antikoncepce) přijímají skutečnost, že pohlavní styk v plodném období může vést k novému životu. A tak, když vědí, že na přijetí daru nového života nemají dost sil, jednoduše přijmou abstinenci v plodném období. Nedělají NIC, co by neplodnost způsobilo. Pouze se rozhodují, zda budou, nebo nebudou mít pohlavní styk. Když se rozhodnou mít pohlavní styk, uživatelé antikoncepce přemýšlejí o tom, jak se zbavit následků svého chování jak se sterilizovat. Berou pilulky, jako by být ženou byla nemoc. Nasazují si kondom, aby pak zdroj mužské plodnosti (sperma) vyhodili do koše. Uživatelé PPR neuvažují o ničem navíc. Nemají to zapotřebí. Prostě jdou na věc. Uživatelé PPR mají pokaždé nechráněný sex. Další rozvedení Uživatel antikoncepce chápe plodnost jako věc. Tu je možné podle svých úmyslů libovolně měnit, potlačovat, ničit, zbavit se jí. Principem antikoncepce je (z pohledu uživatele) zásah pouze na fyziologické rovině. Tento pohled je ve své podstatě dualistický, tj. odděluje tělo (plodnost) od osoby (já). Rozdíl mezi antikoncepcí a Přirozeným plánováním rodičovství Uživatel PPR chápe (přinejmenším nevysloveně) plodnost jako výraz povolání být mužem, nebo ženou, Boží dar neoddělitelný od osoby, která je jím obdarována. Plodnost je dar a zároveň úkol znamená přijmout ji s odpovědností a úctou k Darujícímu. Výrazem přijetí tohoto poslání k odpovědnosti je snaha o co nejlepší poznání tohoto daru, aby mohl člověk s Dárcem opravdu svobodně a odpovědně spolupracovat a o dar pečovat. Přijmout plodnost s jejími zákonitostmi znamená přijmout osobu tak, jak vyšla z rukou Stvořitele. Používat PPR znamená plánovat početí osobním způsobem, tj. svým svobodným jednáním při zachování respektu a odpovědnosti. Antikoncepce je plánování rodičovství odosobněným způsobem. Antikoncepce zde přistupuje jako něco cizorodého, co pomáhá odstranit následky vlastního jednání. Rozdíl mezi antikoncepcí a PPR nespočívá v cíli konání, protože ten je u obou situací stejný: vyhnout se početí při pohlavním styku. Ale mravnost skutku není určena pouze cílem. Jak píše Jan Pavel II. ve své encyklice Veritatis splendor, zdrojem mravnosti je především předmět skutku (tj. bezprostřední cíl, zamýšlené prostředky), dále pak cíl a okolnosti. Rozdíl mezi antikoncepcí a PPR spočívá v předmětu tohoto skutku, v použitých prostředcích: u antikoncepce je prostředkem sterilizace (zneplodnění), u PPR abstinence (zdržení se pohlavního styku. Cíl je, opakuji, v obou případech stejný. P. Karel Skočovský Farnost Prosenice Obec Prosenice leží v jižní části Moravské brány a první známá písemná zmínka o obci je z roku Obec byla historicky přifařena do Předmostí. V roce 1784 za císaře Josefa II. byla v tehdejších Velkých Prosenicích zřízena duchovní správa pro obce Velké Prosenice, Malé Prosenice a Buk. Prvním duchovním správcem byl P. Kamil Kříž (narozen 1745), který sem přišel z Holešova v roce Za něj byl v letech postaven kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli a sv. Antonínu Paduánskému. Dlažba v kostele byla původně z pálených cihel, později břidlicová. Střecha byla pokryta šindelem. Kostelní věž, stojící na místě bývalé obecní kaple, byla nízká. Hlavní oltář pocházel z františkánského kostela v Kroměříži, varhany z Charvát. Současně byla postavena i fara a zřízen hřbitov. Ze starých zvonů se do současnosti dochoval pouze pěkný zvon z roku 1732, zvonilo se jím patrně již v obecní kapli. V roce 1788 byly také nákladem farníků pořízeny dva bronzové zvony, v roce 1849 byly přelity zvony na větší (hrubý 255 kg a poledňáček 132 kg). Za I. světové války musely být odevzdány na válečné účely. Děti z Prosenic chodívaly do školy v Předmostí až do roku 1787, kdy byla na náklad náboženského fondu postavena škola ve Velkých Prosenicích, dnešní dům č. 41. Do školy chodily děti z obojích Prosenic, z Buku a od roku 1813 také z Radvanic. Dozor nad školou měl místní farář. Změna ve vzhledu kostela nastala v roce 1845, kdy byla postavena sanktusová věž. Do nové věže byl zavěšen sanktusový zvon o váze 26 kg. Boční oltáře sv. Josefa a sv. Anny byly zbudovány v roce Obrazy na tyto oltáře a na hlavní oltář Strana 6 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 3, Duben 2015

7 (sv. Jan Křtitel a sv. Jan Paduánský) namaloval malíř Josef Halaška z Přerova. Z darů dobrodinců byl v roce 1851 zakoupen od kamenické firmy A. Melnitzky, Olomouc, kamenný kříž, který byl umístěn u kostela. V roce 1867 byla věž zvýšena a opatřena bání a zvony byly nově usazeny. Dne provedl svatou generální visitaci kníže arcibiskup Bedřich landshrabě z Fürstenbergů. Nové varhany byly pořízeny obcí Velké Prosenice v roce 1878 od firmy Neusser z Nového Jičína za zlatých. Také kůr byl postaven nový. Dne byl vysvěcen nový hlavní oltář, zřízena nová kazatelna a křtitelnice. K stavebním pracem většího rozsahu došlo v roce Rovný strop kostela byl nahrazen klenutým a břidlicová dlažba nahrazena dlaždičkami. V kostele umístěny nové lavice z dubového dřeva. Spolek sv. Terezie, který při kostele existoval od roku 1903, prováděl úklid kostela a očistu inventáře. Dne zde vykonal generální visitaci kníže arcibiskup a.t.d. Dr. Theodor Kohn. Při elektrifikaci obcí v roce 1911 bylo nákladem farníků provedeno elektrické osvětlení kostela. Proud dodávala elektrárna ve mlýně Jana Peterky. Boží hrob byl postaven v zákristii v roce První socha P. Marie Svatohostýnské byla posvěcena Za I. světové války přišel kostel o velké zvony, a tak v roce 1920 byl kostelu darován železný zvon o váze 353 kg. Dne byly posvěceny dva darované nové zvony ze zvonoviny o váze 413 a 127 kg. V roce 1926 byly namontovány věžní hodiny. Postupně byla instalována barevná okna s vyobrazením Božského Srdce Páně, Božského Srdce Panny Marie, sv. Josef, sv. rodina v Nazaretě, sv. Cyril a Metoděj, sv. Václav, sv. panna Barbora a sv. František Serafinský. Do kanonického bratrstva svatého růžence se přihlásilo 90 členů. V roce 1927 byl pořízen nový oltář, který věnovali manželé Charamzovi. Schody oltáře zhotoveny ze žuly, spodní část oltáře z kararského mramoru, vrchní část z bílého láského mramoru, mensa ze žuly. Do oltáře byly vloženy ostatky svatých: Viktoria, Fortunata a blahoslaveného Jana Sarkandra. Oltář světil arcibiskup Dr. Leopold Prečan. Dne Svatý otec Pius XI. ocenil zásluhy těchto zdejších farníků: Inocenc Charamza obdržel záslužný kříž Pro ecclesia a František Sehnal st. obdržel záslužný řád Bene merenti s diplomem. V roce 1935 byla zbořena malá a nevyhovující zákristie a postavena prostornější. Vedle ní byla postavena místnost pro Boží hrob. Dne provedl generální visitaci světící biskup Msgr. Jan Stavěl. Pro vojenské účely musely být dne odevzdány tři zvony: o váze 412 kg a 127 kg, pořízené v roce 1925, a pozdvihovánek o váze 26 kg. Nejmenší zvon se po skončení války dne vrátil nazpět. Také ze zvonice v Malých Prosenicích byl sňat zvon 67,5 kg z roku 1861 a odvezen, naštěstí se také vrátil. Rovněž tak z kaple sv. Urbana v Buku byl sňat zvon o váze 26,5 kg z roku V roce 1943 byl pro zvonici v Malých Prosenicích pořízen železný zvon o váze 40 kg. Po osvobození se v roce 1945 konala na návsi slavnost Božího Těla, která po tři roky byla zakázána, neboť se nesměly konat žádné průvody, mimo pohřebních. V září roku 1947 zde byl na návštěvě biskup českobudějovický Msgr. Dr. Josef Hlouch. V roce 1948 došlo ke spojení obcí Velké Prosenice a Malé Prosenice v jednu obec Prosenice. Dne byla obec Radvanice přifařena do farnosti prosenské. V Radvanicích stojí kaple Rozeslání apoštolů a bohoslužby se zde konají příležitostně. Dne byla v kostele posvěcena nově pořízená socha Panny Marie Svatohostýnské. V letech 1962 až 1963 byla na kostele a faře provedena nová brisolitová fasáda a střecha pokryta pozinkovaným plechem. Na hřbitově jsou pochováni kněží, kteří zde zemřeli: P. Cyprian Zavřel ( ), P. Eduard Zlámal ( ) a P. Fabiana Kubiš ( ). Jejich ostatky jsou ve společném hrobu. Také je zde pochován P. František Hradil ( ) superior kněžského semináře v Olomouci, rodák z Buku. V rodinném hrobě je pohřben mladý křesťanský aktivista Pavel Trhlík, který zahynul za nevyjasněných okolností V roce 1985 se vrátil rodák - kněz Jindřich Juráš a je zde také pohřben ( ). Za jeho působení byl do kněžiště postaven dřevěný obětní stůl. Došlo tak k historické změně a to v tom, že kněz slouží mši sv. čelem k věřícím. V roce 1986 byly ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova odlity tři nové zvony: sv. Jan Křtitel o váze 200 kg tón d2, sv. Jindřich o váze 105 kg tón fis2 a sv. Josef o váze 63 kg tón a2. Dne navštívil farnost arcibiskup Mons. Jan Graubner. Při další návštěvě dne požehnal nově udělené symboly obce Prosenic znak a prapor, a také nový prapor Sboru dobrovolných hasičů Prosenice a dále v roce 2001 zde provedl biřmování (po 63 letech). V letech 1997 až 1998 byla v presbytáři kostela položena nová dlažba a instalován nový obětní stůl a ambon, zhotovené z carrarského mramoru v kombinaci s červeným mramorem. Nový oltář vysvětil monsignore Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký, při slavnosti Do obětního stolu byly při této příležitosti uloženy ostatky sv. Klementa Maria Hofbauera Dvořáka, moravského světce. V roce 2014 byl na věž instalován elektrický pohon věžních hodin. V Prosenicích a Radvanicích se každoročně koná Tříkrálová sbírka. Prázdninové setkání křesťanské mládeže Antiochie se uskutečnilo před dvěma roky na zdejší faře. V loňském roce si veřejnost také připomněla 100 let od narození ThDr. Leopolda Dýmala, bývalého faráře v Dómu Olomouc, pocházejícího z Radvanic. Na den se připravuje odhalení pamětní desky na jeho rodném domě. Prosenice jsou také tradiční zastávkou nočního pochodu ze Sv. Kopečku na Sv. Hostýn, zvaného Železný poutník. Poutníci zde obdrží zdarma občerstvení, odpočinou si a pokračují dál. Při letošním pochodu jich bylo přes 400. Milan Pospíšilík Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015 Strana 7

8 Milí chlapci a děvčata. Velikonoce jsou ty největší křesťanské svátky v roce a Vánoce jsou ty nejkrásnější. Protože rádi odkrýváte tajemství, snažte se najít klíč k tomuto tajemství, proč je to tak. Vzkříšení Byla temná noc, třpyt měsíce nebyl vidět, neboť mraky zakryly jeho stříbrný svit. Když tu se najednou celá země zachvěla a vše živé tajemně jásalo. Nic nezůstalo v klidu, vše přímo vypuklo v podivný jemný andělský jásot. Byla to VELKÁ NOC! Noc, v níž Ježíš Kristus rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu. Pán vstal z mrtvých! Jako ozvěna se tato radost táhla světem. V klidu nenechala ani mraky, které odkryly stříbrný měsíc a hvězdy, jež po obloze přímo tančily. Celá ta krása se odrážela ve vodě a vlnky se jedna po druhé zatřpytily. Země se spojila s nebem a vše se dalo do radostného zpěvu. Kdo má uši k slyšení, slyš a kdo má oči k vidění, podívej se: Pán vstal z mrtvých! Kačenky a rackové se vesele houpali na vodě a sova houkala do temného města k lidem radostnou zprávu: Pán žije! Aleluja! Dvě kočky sedící na břehu se podivily, proč slavné vzkříšení také neslaví všichni lidé. Stříbrné vlnky je ujistily, že křesťané na celém světě bdí a zpívají chvalozpěv. Vlnky se nazdvihovaly a jedna zašuměla: Milé kočky, povím vám, jak děti v domcích, které známe z vyprávění, slavily Svatý týden a vzkříšení. Kočkám zasvítily oči a v té radostné chvíli přikývly. Vlnky hned se nazvedly a radostně začaly vyprávět: Na Květnou neděli se děvčata nastrojila a s nazdobenými jedličkami šla na koledu. Koleda patří k postní době a tato neděle vyprávěla o slavném vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek zase chodili chlapci dům od domu s klapačkami, nebo řehtačkami, protože zvony odletěly do Říma. Doma se vařil špenát ze zelených kopřiv a byl moc dobrý. Po mši svaté všichni odešli na společnou modlitbu, jako v Getsemanské zahradě. Na Velký pátek to bylo těžké, ten půst se musel dodržet, jedl se jenom upečený mazanec, nebo jidášek. Nejvíce se děti těšily na Velkopáteční bohoslužbu! V kostele se chodily líbat Pánu Ježíši rány. Byl to opravdu velký zážitek. Na bílou sobotu se šlo ráno do kostela - k Božímu hrobu. Potom se barvila vajíčka. Nejkrásnější jitro je na vzkříšení - Boží hod. V kostele zněly krásné zpěvy a všechno bylo tak krásné, i oblečení bylo to nejslavnostnější. Po svátečním obědě se všichni chlapci a děvčata sešli a vesele běhali po jarní přírodě. Některý kluk si teprve pletl pomlázku. Pondělí velikonoční byla děvčata v kostele. Chlapci ti nikam nešli, neboť čekali se svými pomlázkami, nic nepomohlo utíkat. Celý rok si děvčata tropila žerty z mnohých, a ti teď měli právo je vyšlehat. Děvčata se vzájemně bránila. A tak se běhalo a smálo. Vždyť Pán Ježíš vstal z mrtvých, radujme se, vždyť radost je velký dar! Vlnka se zatřpytila a zavolala: Nenechte si vzít radostný život ve společenství a nenechte si vzít ani ty obyčejné velikonoční zvyky. Nezapomeňte chlapci a děvčata předávat svým kamarádům tu nejdůležitější zprávu na světě: Ježíš zemřel na kříži a vstal z mrtvých, radujme se! Přeji vám radostné velikonoční svátky. Vážení přátelé, děkuji všem, kdo se zapojil do akce Papežského misijního díla Misijní koláč. Vybralo se 1800 Kč! Všem Pán Bůh zaplať! Liba Calábková Strana 8 Slovo pro každého Ročník 21, Číslo 4, Duben 2015

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více