I I. Z p r á v a o s t a v u p l nění úkolů v oblasti H o s p o d ářská a sociální soudržnost z a 3. čtvrtletí 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I I. Z p r á v a o s t a v u p l nění úkolů v oblasti H o s p o d ářská a sociální soudržnost z a 3. čtvrtletí 2006"

Transkript

1 I I. Z p r á v a o s t a v u p l nění úkolů v oblasti H o s p o d ářská a sociální soudržnost z a 3. čtvrtletí 2006 (Využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU) A. REALIZACE PROGRAMŮ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ...3 A.1 Souhrnná informace o realizaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti...3 A.2 Činnosti Řídicího orgánu Rámce podpory Společenství...8 A.3 Společný regionální operační program A.4 Operační program Průmysl a podnikání A.5 Operační program Rozvoj lidských zdrojů A.6 Operační program Infrastruktura A.7 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství A. 8 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha A. 9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Praha A.10 Finanční provádění pomoci A.11 Finanční kontrola B. REALIZACE FONDU SOUDRŽNOSTI B.1 Plánování a programování B.2 Management a implementace programů B.3 Finanční management B.4 Monitorování, kontrola a hodnocení C. REALIZACE INICIATIV SPOLEČENSTVÍ C.1 Interreg IIIA C.2 Interreg IIIB CADSES, Interreg IIIC, ESPON a INTERACT C.3 EQUAL D. PRÁVNÍ RÁMEC... 58

2 2

3 A. R E A L I Z A C E P R O G R A MŮ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A. 1 S o u h r n n á i n f o r m a c e o r e a l i z a c i s t r u k t u r á l n í c h f o n dů a Fondu soudržnosti V této kapitole je souhrnně popsán stav čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci programů spadajících pod Rámec podpory Společenství. Jedná se o všechny operační programy realizované pro naplnění Cíle 1. Z důvodu podobných organizačních struktur a postupu implementace jsou do přehledu zahrnuty také informace o Jednotných programových dokumentech (Cíl 2 a 3) a Iniciativách Společenství. Detailní informace za jednotlivé programy rozdělené po prioritách a opatřeních jsou předmětem kapitol popisujících stav za každý program zvlášť. Tabulka 1: Stav čerpání 1 finančních prostředků podle OP/JPD a Iniciativ Společenství k (kumulativně, v mil. Kč) Programy/JPD Iniciativy Alokace Uzavřené smlouvy / Rozhodnutí k Čerpání k Čerpání k Skutečnost uskutečněné výdaje % čerpání alokací Skutečnost uskutečněné výdaje % čerpání alokací Absolutní nárůst čerpání za poslední čtvrtletí Cíl 1: sl.1 sl.2 sl.3 sl.4(= sl.3/sl.1) sl.5 sl.6 (= sl. 5/sl.1) sl.7(=sl. 5-sl.3) SROP , , ,9 14, ,4 29, ,5 OP RPLZ , ,4 420,0 4,1 711,9 7,0 291,9 OP PP 8 287, , ,3 18, ,7 21,6 234,4 OP I 7 826, , ,6 18, ,4 28,3 775,8 OP RVMZ 5 557, , ,5 26, ,4 31,2 250,9 Cíl 1 celkem , , ,3 15, ,8 23, ,5 Cíl 2 a 3: JPD , ,8 42,0 1,9 580,8 25,6 538,8 JPD , ,6 68,9 3,6 146,4 7,6 77,5 Cíl 2 a 3 celkem 4 188, ,4 110,9 2,7 727,2 17,4 616,3 Iniciativy Společenství INTERREG IIIA 521,9 437,4 31,1 6,0 48,0 9,2 16,9 EQUAL 1 019,8 910,8 108,5 10,6 151,9 14,9 43,4 Iniciativy celkem 1 541, ,2 139,6 9,1 199,9 13,0 60,3 SF CELKEM , , ,8 13, ,9 22, ,1 1 Pro účely tohoto materiálu se pod pojmem čerpání rozumí finanční objem žádostí o platbu předložených konečnými příjemci 3

4 Finanční ukazatele v předcházející tabulce shrnují údaje za operační programy, jednotné programové dokumenty a programy iniciativ Společenství řízené jednotlivými ministerstvy v průběhu tříměsíčního období od do V tomto období byl zaznamenán podle očekávání poměrně výrazný pokrok v provádění programů strukturálních fondů, který je patrný průřezově z pohledu na všechny tři cíle politiky soudržnosti. Zmíněný pokrok jednak navazuje na již započatý dlouhodobější trend, ale také odráží zvýšenou intenzitu realizace zejména těch projektů, které vyžadovaly náročnější přípravu. Jak vyplývá z projektového cyklu daného evropskými nařízeními i českou národní legislativou, přesouvá se těžiště v rámci již uskutečněných aktivit výrazně do fáze plateb. Sledované ukazatele dovolují provést určitá srovnání jednotlivých oblastí intervencí. V této souvislosti je třeba zejména vyzdvihnout nárůst regionálních aktivit v programu SROP, kde se objem uskutečněných výdajů více než zdvojnásobil. V kontextu vývoje programů je za směrodatný možno považovat údaj o objemech prostředků, které již na jednotlivé aktivity byly vázány prostřednictvím smluv, event. rozhodnutí o udělení dotace. Zde byl u sledovaných programů zaznamenán 20% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí. O samotném postupu realizace programů vypovídá zejména úroveň uskutečněných výdajů, tj. předložených žádostí o platbu konečnými příjemci (stav zpracování žádosti zprostředkujícím subjektem). Vzhledem k tomu, že mechanismus proplácení prostředků počítá v zásadě se zpětným proplácením, hraje tento objem významnou roli, protože tyto skutečně vynaložené prostředky mohou být po autorizaci řídícím orgánem proplaceny ze strukturálních fondů Platebním orgánem (MF ČR). K objem finančních prostředků krytých smlouvou dosáhl výše ,8 mil. Kč a finanční objem uskutečněných výdajů činí ,9 mil. Kč (za všechny Cíle a Iniciativy Společenství). V procentuálním vyjádření objem uskutečněných výdajů dosáhl 22,4 % celkové alokace. Po certifikaci těchto výdajů v České republice budou následně zasílány žádosti o platbu Evropské komisi. V současné době bylo žádáno od EK o cca 284,53 mil. EUR. V rámci Cíle 1 ke konci září 2006 celková výše uskutečněných výdajů činila ,8 mil. Kč, což pokrývá 23,2 % alokace let , objem prostředků krytých smlouvou dosahuje ,2 mil. Kč. V rámci Cílů 2 a 3 došlo rovněž k výraznému nárůstu uskutečněných výdajů, které pokrývají 17,4 % alokace let v úhrnné výši činí 727,2 mil. Kč. V rámci iniciativ Společenství postoupilo výrazněji vpřed čerpání na úrovni uskutečněných výdajů v případě programu EQUAL, zatímco u programu INTERREG IIIA ČR-PL nedochází k výraznějšímu nárůstu. K bylo čerpáno v iniciativách Společenství cca 13 % alokace let

5 Následující graf znázorňuje poměr uskutečněných výdajů za jednotlivé operační programy a jednotné programové dokumenty vzhledem k jejich celkovým alokacím na léta : Poměr čerpaných prostředků k alokacím na léta k % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 29,6% 7,0% 21,6% 28,3% 31,2% 25,6% 7,6% 0% SROP OP RPLZ OP PP OP I OP RVMZ JPD 2 JPD 3 Graf 1: Poměr vyčerpaných prostředků podle jednotlivých OP a JPD z alokací k (v %) Tabulka 2: Stav čerpání finančních prostředků z Fondu soudržnosti k (kumulativně, v mil. Kč) Fond Alokace ISPA a FS Rozhodnutí / Fin.memoranda k Skutečnost % čerpání alokací Čerpání k Čerpání k Skutečnost % čerpání alokací Absolutní nárůst čerpání za poslední čtvrtletí sl.1 sl.2 sl.3 sl.4(= sl.3/sl.1) sl.5 sl.6 (= sl. 5/sl.1) sl.7(=sl. 5- sl.3) Fond soudržnosti , , ,1 32, ,9 32,8 2,8 celkem 2 Čerpání FS ve 3. čtvrtletí 2006 vyjadřované objemem prostředků vyžádaných z EU bylo nízké 2,8 milionů Kč a týkalo se pouze technických asistencí. Neznamená to, že by se realizace projektů zastavila. Předpoklad na čtvrtletí ve výši milionů Kč se naplnil až 2 V řádku s údaji o FS je (s ohledem na dosavadní vývoj kurzů koruny vůči euru) použit jednotný kurz 30 Kč/. 5

6 v říjnu. Ve FS neplatí pravidlo n+2. Ve FS jsou používána pravidla m+12 (do 12 měsíců od poskytnutí zálohové platby bude vyžádána první průběžná platba) a m+24 (do 24 měsíců od vydání rozhodnutí EK bude zahájena realizace projektu). Tato kriteria jsou u všech projektů průběžně sledována a plněna. Stav čerpání prostředků vzhledem ke splnění pravidla n + 2 Stav čerpání prostředků SF z hlediska dodržení pravidla n+2 pro alokaci roku 2004 je vyjádřen na základě žádostí o platbu zaslaných Platebním orgánem EK po jejich certifikaci. V celkovém objemu (podíl SF) byly dosud zaslány žádosti o platbu EK ve výši ,5 EUR. Pro splnění pravidla n+2 a tím nezrušení závazku EK pro rok 2004 zbývá do vyčerpat prostředky v celkové výši ,9 EUR. Při započítání zálohové platby je pravidlo n+2 dodrženo v rámci OP Průmysl a podnikání, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a OP Infrastruktura. Z hlediska výhledu dalšího postupu realizace na základě uzavřených smluv a uskutečněných výdajů lze očekávat bezproblémové dodržení pravidla u Společného regionálního operačního programu (opatření podporovaná z ERDF). Náročné bude dodržení pravidla n+2 u OP Rozvoj lidských zdrojů, opatření podporovaných z ESF ve Společném regionálním operačním programu a v případě Jednotného programového dokumentu Praha Cíl 2, ale předpokládá se, že se ho konce roku 2006 podaří dosáhnout. Velmi problematické bude dodržení pravidla N+2 u Jednotného programového dokumentu Praha Cíl 3. Z hlediska dodržení pravidla N+2 pro alokaci roku 2004 je možné konstatovat, že objem vyčerpaných prostředků dále rostl a z alokace pro rok 2004 bylo ke konci září vyčerpáno 72,2 %. Cíl 1 Cíl 2 a 3 Iniciativy Tabulka 3: Stav plnění pravidla N+2 k (v EUR) Program /Fond Alokace 2004 všechny zdroje financování Stav čerpání prostředků vzhledem ke splnění pravidla N+2 (EUR) Alokace 2004 (pouze SF) Záloha SF prahová hodnota čerpání vzhledem k N+2 vyčerpáno z alokace 2004 (pouze SF) - žádáno od EK % vyčerpán o z alokace 2004 zbývá vyčerpat z alokace 2004 (pouze SF)při započítání zálohy a b c d=b-c e f=e/b g=d-e SROP/ERDF , , , , ,2 80,7 0,0 SROP/ESF , , , , ,8 30, ,2 OP RLZ/ESF , , , , ,7 28, ,1 OP PP/ERDF , , , , ,3 90,6 0,0 OP I/ERDF , , , , ,0 105,0 0,0 OP RVMZ/EAGGF , , , , ,7 118,3 0,0 OP RVMZ/FIFG , , , , ,7 38,4 0,0 JPD 2/ERDF , , , , ,7 30, ,3 JPD 3/ESF , , , , ,5 24, ,4 INTERREG IIIA ČR-PL/ ERDF* , , , , ,8 92,9 0,0 EQUAL/ESF , , , , ,2 69,3 0, , , , , ,5 72, ,9 Celkem * nezahrnuje polské projekty navázané na grantové schéma CZ /PL Polské individuální projekty 6

7 Čerpání finančních prostředků ve vazbě na jednotlivé strukturální fondy Jedním ze způsobů monitorování průběhu implementace je sledování čerpání podle jednotlivých fondů. Celkově lze konstatovat, že Česká republika ve stále rostoucí míře využívá pomoci ze všech čtyř strukturálních fondů, které jí jsou k dispozici. Do konce září 2006 bylo v procentuálním vyjádření čerpáno zejména z EAGGF a ERDF, v menší míře pak z FIFG a ESF. Současně lze pozorovat některé trendy v čerpání, které svědčí o rozdílném průběhu realizace typově různých opatření podporovaných z různých fondů. V porovnání mezi jednotlivými fondy se ukazuje významný absolutní nárůst v oblasti ERDF, zatímco u ESF lze nárůst hodnotit jako mírný. Nárůst byl způsoben do značné míry pokračujícími sezónními pracemi ve velkých investičních projektech čerpajících podporu zejména z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Fondy Tabulka 4: Stav čerpání finančních prostředků ve vazbě na jednotlivé strukturální fondy k (kumulativně, v mil. Kč) Alokace Uzavřené smlouvy / Rozhodnutí k Skutečnost uskutečněné výdaje Čerpání k Čerpání k % čerpání alokací Skutečnost uskutečněné výdaje (kurz EUR/28,99 Kč) % čerpání alokací Absolutní nárůst čerpání za poslední čtvrtletí sl.1 sl.2 sl.3 sl.4(= sl.3/sl.1) sl.5 sl.6 (= sl. sl.7(=sl. 5-sl.3) 5/sl.1) ERDF , , ,4 15, ,5 27, ,1 ESF , ,2 682,9 4, ,0 8,5 556,1 EAGGF 5 335, , ,4 27, ,5 32,0 244,1 FIFG 222,3 58,8 19,1 8,6 25,9 11,7 6,8 Celkem , , ,8 13, ,9 22, ,1 Využívání strukturálních fondů k , , , , , ,0 0,0 ERDF ESF EAGGF FIFG Alokace Uzavřené smlouvy / Rozhodnutí k Skutečnost uskutečněné výdaje (kurz EUR/28,99 Kč) Graf 2: Využívání jednotlivých strukturálních fondů k (v mil. Kč) 7

8 Závěr: Ve 3. čtvrtletí 2006 byl zaznamenán další pokrok v realizaci programů strukturálních fondů a pokračuje tak trend postupného zlepšování výsledků realizace programů z 1. pololetí roku Přes tento pozitivní trend stále existuje riziko nesplnění pravidla n+2 zejména v případě programů podporovaných z Evropského sociálního fondu.3. Navíc je třeba upozornit na skutečnost, že využití celé zálohy nebo její podstatné části pro splnění pravidla n+2 vzhledem k alokaci roku 2004 vytvoří náročné podmínky pro následnou realizaci alokací let 2005 a 2006 v období Postupně se začínají příznivě projevovat i opatření k urychlenému čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, přijatá Řídícími orgány OP/JPD a MF NF k 30. dubnu 2006, a to na základě úkolu uloženého usnesením vlády ČR č. 430 k materiálu Příčiny pomalého čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a doporučení k urychlení čerpání ze dne 19. dubna Přijatá opatření a hodnocení jejich účinnosti jsou detailněji uvedena v kapitolách týkajících se jednotlivých OP/JPD a finančního provádění pomoci. A. 2 Č i n n o s t i Řídicího orgánu Rámce podpory S p o l ečenství A M o n i t o r o v a c í v ý b o r Monitorovací výbor RPS ve sledovaném období nezasedal. Jeho další zasedání se uskuteční v prosinci A P o r a d n í v ý b o r Poradní výbor RPS se ve třetím čtvrtletí 2006 scházel v měsíčních intervalech. Mezi nejdůležitější projednávaná témata v období červenec září 2006 patřily aktuální informace o stavu implementace a plnění harmonogramu čerpání, informace o činnosti pracovních skupin, problematika evaluace a příprava příštího programovacího období informace o stavu Národního strategického referenčního rámce (NSRR) a dokumentů Operačních programů. Poradní výbor (PV) informoval o tzv. Pozičním dokumentu, který Česká republika zaslala Evropské komisi a o dalších souvisejících jednáních. PV RPS dále projednával přípravu Implementačního dokumentu, Operačního manuálu a Příručky pro žadatele u jednotlivých OP. Věnoval se otázce realokací a uzavírání programů , problematice nesrovnalostí, otázkám spolufinancování projektů ze všech OP, otázkám v oblasti certifikace, vydávání rozhodnutí při přezávazkování, podmínkám vydávaných rozhodnutí, Metodice finančních toků a kontroly pro programovací období a administrativnímu zajištění budoucího plánovacího období. PV RPS rovněž schválil formulář Souhrnné žádosti o převod prostředků strukturálních fondů, vč. návodu na vyplnění. Od srpna 2006 se jednání PV RPS účastní zástupce Auditního orgánu (MF - CHJ) a zástupci nových ŘO OP. PV dále informoval o průběhu projektů technické pomoci RPS: Rámcové parametry nastavení modelu implementační struktury operačních programů v souladu s definicí 8

9 Obecného nařízení ES pro programové období , Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v oblasti strukturálních fondů EU (ukončen a výstup je k dispozici na Příprava metodiky způsobilých výdajů pro programovací období a odborná konzultační činnost v oblasti způsobilých výdajů, účetnictví, právního a daňového poradenství a o projektech Oddělení evaluační jednotky SF RPS a Oddělení pro publicitu, informace a vzdělávání RPS. Na jednání Poradního výboru RPS navazují pravidelná jednání ministra MMR s náměstky resortů, které jsou řídicími orgány operačních programů a zástupci platebního orgánu, k harmonogramu čerpání na úrovni RPS. A P r a c o v n í s k u p i n y Poradní výbor RPS zřídil několik pracovních skupin. Za období červenec - září 2006 byla v jednotlivých skupinách diskutována následující problematika: PS Kontrola, audit, nesrovnalosti PS se nesešla, ale probíhaly přípravy na plánované říjnové setkání PS o projednávání stanovisek jednotlivých ŘO OP k nastavenému systému kontrol a systému poskytování dotací a projednávání aktualizace Metodického pokynu Nesrovnalosti v souvislosti s prvními praktickými zkušenostmi z realizace čerpání evropských fondů a rovněž i v návaznosti na vývoj závazných předpisů. PS pro informace a publicitu SF V průběhu třetího čtvrtletí 2006 se PS nesešla. V rámci rozšířené členské základny (vč. zástupců za nově připravované OP) však probíhala vzájemná komunikace a spolupráce dle aktuální potřeby. V srpnu byly členům PS předány výstupy avizovaného projektu TA RPS "Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období : Metodika tvorby a realizace Komunikačního akčního plánu pro OP" k dalšímu využití při přípravě Komunikačních plánů OP na období Ve sledovaném období probíhala rovněž aktivní spolupráce na přípravě a realizace projektu mediální prezentace SF EU a to zejména formou bilaterálních konzultací a poskytování podkladů pro printovou inzerci a PR články. PS Formuláře Zástupci PS projednali a odsouhlasili formou písemné procedury formulář Souhrnné žádosti o převod prostředků strukturálních fondů, vč. návodu na vyplnění. Tento formulář bezprostředně souvisí se změnou finančních toků od PS pro monitorování PS pro monitorování se sešla Předmětem jednání bylo: projednání zpřístupnění nové aplikace pro programové období MSC2007 a harmonogram zprovoznění, přístup uživatelů, školení uživatelů, požadavky na MSC2007 ze strany odboru Rámce podpory Společenství, SFC2007 (System for Fund management in the European Community), přenos dat mezi resortním účetním systémem a monitorovacím systémem, zadávání rámců programů do MSC

10 PS pro evaluaci a horizontální priority Předmětem jednání PS pro evaluaci a horizontální priority byly kromě informací o realizaci evaluačních projektů a přípravě nových evaluačních projektů projednávány i metodické otázky související s příštím programovacím obdobím a přijat návrh ustavení odborných skupin na rok 2006 (více v části Evaluace). Ostatní pracovní skupiny PV RPS ve sledovaném období nebyly aktivní. A M o n i t o r o v a c í s y s t é m s t r u k t u r á l n í c h f o n dů Stav naplňování IS MSSF-CENTRAL (stav k ) V centrální databázi IS MSSF-CENTRAL jsou údaje za operační programy, Jednotné programové dokumenty, Iniciativy Společenství a Fond soudržnosti. Systematické a úplné monitorování dat o programech, projektech, subjektech a jejich projektových žádostech je povinností všech řídících orgánů. Údaje v IS MSSF-CENTRAL jsou průběžně aktualizovány přenosem dat z IS VIOLA SF/CF, z informačních systémů řídících orgánů a jejich Zprostředkujících subjektů. Monitoring projektových žádostí Modul Registr žádostí poskytuje informace o předložených projektových žádostech, u kterých byla splněna formální kritéria. Do tohoto modulu jsou přenášeny projekty bez uzavřené smlouvy ve stavech: Právě zanesen do systému, Doporučen k financování, Náhradní projekt, Zamítnut a Smlouva připravena. Nově začal dodávat do Registru žádostí informaci i ŘO OP Průmysl a podnikání. U těchto projektových žádostí ŘO skryl některé údaje o žadatelích. Tabulka 5: Monitoring projektových žádostí Název programu Počet projekt. žádostí EQUAL 195 ESPON 3 FS Řídící orgán 2 FS: sektor Doprava 17 FS: sektor ŽP 56 INTERACT 3 INTERREG IIIA Česká republika - Polsko 791 INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko 482 INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika 294 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 492 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko 438 Interreg IIIB CADSES 51 Interreg IIIC 50 JPD Cíl 2 Praha 302 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.praha OP Infrastruktura - doprava

11 OP Infrastruktura - životní prostředí 724 OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operační program Průmysl a podnikání Operační program Rozvoj lidských zdrojů Společný regionální operační program CELKEM Monitoring projektů Předložené projekty jsou řídícími orgány postupně hodnoceny a procházejí procesem schvalování. Po schválení jsou přenášeny do modulů věcný a finanční monitoring projektů. Za INTERACT nebyly zatím importovány schválené projekty do věcného a finančního monitoringu projektů. Přehled projektů za jednotlivé programy je následující: Tabulka 6: Monitoring projektů Program Počet projektů Počet GS/ZP/PP3 EQUAL 129 ESPON 2 FS Řídící orgán 3 4 FS: sektor Doprava FS: sektor ŽP INTERREG IIIA Česká republika - Polsko INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko Interreg IIIB CADSES 19 Interreg IIIC 40 JPD Cíl 2 Praha Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.praha OP Infrastruktura - doprava 61 OP Infrastruktura - životní prostředí 256 OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operační program Průmysl a podnikání GS/ZP/PP tj. grantové schéma/zastřešující projekt/program podpory. 11

12 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Společný regionální operační program CELKEM Monitoring žádostí o platbu V modulu Autorizace plateb je monitorováno projektů a 216 GS/ZP s žádostí o platbu. Aktuální vývoj a úpravy IS MSSF-CENTRAL Finanční toky Do IS MSSF-CENTRAL byla zapracována funkcionalita pro předávání informací o certifikovaných výdajích ze zdroje financování Příspěvek Společenství z IS VIOLA SF/CF. Podle požadavků finančních toků od 1. ledna 2007 byla ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR připravována v IS MSSF-CENTRAL funkcionalita Souhrnné žádosti předávané do IS VIOLA SF/CF. Souhrnná žádost bude sloužit k hromadnému refundování prostředků předfinancovaných konečným příjemcům z jednotlivých kapitol SR. Z IS VIOLA SF/CF se bude zpětně do IS MSSF-CENTRAL předávat Souhrnná skutečnost. Podle požadavků finančních toků od 1.ledna 2007 bylo ve spolupráci s platební jednotkou (OFŘ) a odborem informatiky (OI) MMR připravováno napojení účetního systému IRAP na monitorovací systém. Pro programové období bude napojení realizováno cestou IS MSSF-CENTRAL (rozšíření existujícího rozhraní pro platby ze státního rozpočtu - IS CZ). Ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR byla připravována funkcionalita pro předávání informací o vratkách a vymožených prostředcích ze zdroje financování Příspěvek Společenství z IS VIOLA SF/CF do IS MSSF-CENTRAL. SFC databáze (Structural Funds Common Database) Přenos ostrých dat do SFC databáze Evropské komise pro období je realizován přes TXT soubory na základě potřeb Řídících orgánů a Platebního orgánu pro všechny finanční tabulky. Data jsou předávána v souladu s metodikou dokumentu Vademecum for Structural Funds, Plans and Programming Documents a podle technické dokumentace předané ze strany Evropské komise. Během čtvrtletí se bohužel nepodařilo zabránit ručímu vkládání dat do SFC databáze se strany Evropské komise. Z tohoto důvodu vznikají v průběhu implementace operačních programů rozdíly v evidenci finančních tabulek v MSSF-CENTRAL a SFC databází. Evropská komise pro nové období připravuje zcela novou databázi pro evidenci monitorovacích dat tzv. SFC2007 (System for Fund management in the European Community ) s novou technologií přenosu. Pro přenos dat se bude využívat technologie XML rozhraní a poskytnutých webových služeb ze strany EK členským zemím. V rámci čtvrtletí byly ze strany České republiky zahájeny práce na předávání dat prostřednictvím nové technologie. Dále byla za Českou republiku jmenována kontaktní osoba pro zprostředkovávání kontaktu se zástupci Evropské komise tzv. MS Liaison. Na základě dokumentace předané z Evropské komise bylo zažádáno o přidělení přístupu do testovací 12

13 databáze SFC2007. Evropská komise monitorovacímu systému České republiky pro nové programovací období MSC2007 přidělila bezpečnostní přístupový certifikát dne Výstupní sestavy V prvním pololetí byla provedena revize všech předdefinovaných sestav v IS MSSF- CENTRAL tak, aby byly sestavy aktualizovány podle požadavků řídících orgánů, Platebního orgánu a odboru Rámce podpory Společenství a v případě neúčelnosti vypuštěny. Ve třetím čtvrtletí bylo na základě jednání se zástupcem řídícího orgánu upraveno načítání sestavy Standard Monitoring Table pro OPRVMZ tak, aby věcně odpovídala nastaveným požadavkům EK a ORPS. Hlášení nesrovnalostí Na základě revize formulářů Hlášení nesrovnalostí odsouhlasené na jednání Poradního výboru Rámce podpory Společenství byla zpracována analýza pro realizaci revize formulářů do IS MSSF-CENTRAL. Byly tak zohledněny požadavky na funkčnost pro sledování nesrovnalostí po revizi formulářů. Během 2. čtvrtletí 2006 bylo následně nutné ze strany ŘO definovat, zda údaje do modulu Nesrovnalosti budou do IS MSSF CENTRAL předávány z IS Zprostředkujících subjektů nebo bude zachována cesta přímého zadávání dat do systému. Odborem Rámce podpory společenství byla potvrzena varianta přímého zadávání dat do systému a následně byla analýza zapracována do modulu Kontroly/Nesrovnalosti v IS MSSF CENTRAL. Přenosy dat Od počátku roku 2006 se ověřovala a připravovala realizace systémové změny přenosů, které by probíhaly na bázi inkrementálních (přírůstkových) přenosů, s cílem provádět pouze přenos změn oproti minulé dávce. Tato systémová změna znamená zredukování objemu přenášených dat včetně možného zvýšení frekvence přenosů. Nyní jsou inkrementální přenosy uskutečňovány mezi informačními systémy Zprostředkujících subjektů a MSSF CENTRAL. V rámci operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství (IS SAP) neprobíhají inkrementální importy do IS MSSF CENTRAL. Během 3. čtvrtletí 2006 pokračují bez komplikací každodenní přenosy mezi informačními systémy MSSF CENTRAL x VIOLA v obou směrech. Přenos dat z IS MSSF-CENTRAL do IRISu Souhlas s poskytováním údajů z IS MSSF-CENTRAL do Integrovaného Regionálního Informačního Systému - IRIS v definovaném rozsahu byl předán za Společný operační regionální program, Jednotný programový dokument Cíl 2, Iniciativu Interreg III a Fond soudržnosti. Za uvedené programy jsou data předávána do informačního systému IRIS. 13

14 Nový interface mezi IS MSSF CENTRAL a IS CEDR Pro zajištění požadovaných přenosů dat mezi informačními systémy IS MSSF CENTRAL a IS CEDR bylo vytvořeno nové datové rozhraní s cílem zajistit novou technologii importu a exportu dat mezi komunikujícími systémy IS MSSF CENTRAL a IS CEDR a zabezpečit přenos požadovaných dat v nové technologii. Tato nová verze CEDR používá standardy Ministerstva financí ČR Standardy komunikace na bázi XML Použití ve finančních a podpůrných IS. Během září 2006 byl akceptován vytvořený interface IS MSSF CENTRAL x IS CEDR. Nový interface mezi inf. systémem Zprostředkujícího subjektu x IS MSSF CENTRAL x ISPROFIN Z důvodu změny finančních toků od se začal v rámci projektu Technické pomoci RPS realizovat projekt jehož cílem bylo vytvořit nové datové rozhraní mezi informačními systémy Zprostředkujících subjektů x IS MSSF CENTRAL x ISPROFIN a zabezpečit tak přenos požadovaných dat. Byly zapracovány S-formuláře vyhlášky č.231/2005 Sb. v definovaném rozsahu podle požadavku Ministerstva financí, jako určující podklad pro programování, včetně popisu obecného rozhraní pro ISPROFIN. Během 3. čtvrtletí byl akceptován vytvořený interface mezi IS ZS x IS MSSF CENTRAL a ISPROFIN. Informační systém MSC2007 pro nové programovací období V rámci příprav na nové programové období probíhaly během 3. čtvrtletí aktivity nutné k zabezpečení přípravy provozu informačního systému MSC2007 jako primárního pracoviště v provázanosti na celý monitorovací systém strukturálních fondů. V září 2006 byla zprovozněna testovací databáze MSC2007, která byla zpřístupněna pro pracovníky Odboru monitorování programů. V rámci testovací databáze byla ověřována funkčnost modulů: Plánování strukturální operace, Programy věcný monitoring, Programy finanční monitoring a modul Správa ukazatelů. A E v a l u a c e V oblasti evaluace došlo v 3. čtvrtletí 2006 k plánovanému naplňování aktivit evaluačního plánu. Souhrnně lze o aktivitách evaluace informovat následovně: ukončené projekty: 0 projektů uskutečňované projekty: 9 projektů příprava: 0 projektů Bližší informace ke stavům projektů evaluačního plánu jsou uvedeny níže. Podrobné informace k projektům evaluačního plánu RPS: Projekt 2/05-1 Ex-ante evaluace programových dokumentů pro programové období aktualizovaného NRP/NSRR, podpora jejich přípravy a vyjednávacího procesu 14

15 Charakteristika projektu: Projekt zabezpečuje interakci mezi zpracovateli programových dokumentů ČR a relevantními odborníky pro posouzení reálnosti dosažení stanovených cílů plánovaných intervencí a následná doporučení včetně poskytnutí podpory při zpracování programových dokumentů a vyjednávání o jejich konečné podobě. Stav projektu: Hodnotitel zpracoval souhrnnou zprávu o indikátorech operačních programů s obecnými doporučeními pro úpravy indikátorových soustav jednotlivých OP, účastnil se pracovních diskusí se správcem indikátorové soustavy a pracovního jednání s ŘO regionálních operačních programů Předpokládané dokončení: Průběh projektu je paralelní s přípravou programových dokumentů a bude dále pokračovat během vyjednávání o jejich podobě. Jeho dokončení lze proto předpokládat koncem roku Projekt 3/05 SEA - Posouzení vlivů provádění Národního rozvojového plánu pro programové období na životní prostředí Charakteristika projektu: Projekt vyhodnocuje vlivy NRP/NSRR na ŽP, veřejné zdraví (VZ) a na oblasti se zvláštním statutem ochrany. Povinnost vyplývá ze zákona. Vyhodnocení je podkladem pro povinné veřejné projednání NRPP/NSRR s hlediska ŽP a VZ. Na základě vyhodnocení vydá MŽP stanovisko, které bude podkladem pro schválení NRP vládou ČR. Stav projektu: Je zpracováno vyhodnocení dopadů NRP/NSRR na ŽP a veřejné zdraví [4] a zveřejněno (MŽP). Veřejné projednání bude uskutečněno Po vydání stanoviska MŽP může být NRP/NSRR předložen vládě ČR ke schválení. Předpokládané dokončení:do roku Projekt 5/05 Kvantitativní posouzení předpokládaných dopadů NRP/NSRR prostřednictvím makroekonomického modelu Charakteristika projektu: Projekt je posoudí předpokládané dopady NRP/NSRR , a to na základě simulace vzájemných závislostí mezi ekonomickými veličinami na makroekonomické úrovni. Model má charakterizovat stranu poptávky i nabídky a působení strukturální pomoci EU v ČR. Stav projektu: probíhá třetí etapa řešení projektu. Řešitelé zpracují aktualizaci hodnocení intervencí NSRR na základě dat v návrzích OP , až budou k dispozici potřebné údaje, které jsou nutným vstupem do modelu. Předpokládané dokončení: Konec projektu byl z důvodu zdlouhavého procesu rozdělování finančních alokací prodloužen. Dokončení se předpokládá v listopadu Projekt 11/05 Návrh nového rozložení rozvojových programů a koordinace národních a evropských podpůrných programů s ohledem na využívání finančních prostředků EU v období [4] podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Zpracovatelem je SEA, REC ČR. 15

16 Stav projektu: Byla odevzdána závěrečná zpráva projektu, jejíž výsledky byly prezentovány dne na závěrečném semináři. Projekt byl ukončen Závěry projektu: Konečným výstupem projektu je materiál, v němž je navrženo zaměření a úprava vztahů mezi národními a evropskými programy ve vybraných intervenčních oblastech politiky HSS Navržena je (variantně) také transformace systému podpůrných programů - k zefektivnění využití všech vynakládaných prostředků. Studie představuje věcný podklad pro zajištění součinnosti a financování operačních programů a národních programů a je určena zejména pro zástupce řídících orgánů jednotlivých operačních programů a správce národních dotačních programů, který by měly výsledky projektu pomoci při orientaci jejich diskuse o možnostech sloučení nebo koordinace obou typů podpůrných programů. Projekt 325/06-B01 Hodnocení efektivnosti projektů, programů a strategií v podmínkách ČR Charakteristika projektu: Prvním cílem tohoto projektu je na základě analýz zahraničních zkušeností zmapovat a vyhodnotit příslušné oblasti hodnocení efektivnosti projektů, programů a strategií v podmínkách ČR k dalšímu rozpracování a navrhnout příslušné postupy těchto hodnocení, popř. navrhnout zpracování vhodných metod propočtů ekonomické efektivnosti. Druhým cílem projektu je vytvořit přehledný podkladový materiál pro orgány veřejné správy k použití při rozhodování o veřejných výdajích na základě hodnocení jejich efektivnosti se zaměřením na využívání fondů EU. Stav projektu: Byl zpracován první výstup analyzující hodnocení PŽ v rámci OP. Byly již uskutečněny oba workshopy s mezinárodními experty. Předpokládané dokončení: v 1. čtvrtletí Projekt 145/06-A02 Transfer a aplikace zahraniční odborné zkušenosti k podpoře využívání pomoci z fondů EU Charakteristika projektu: Bude využito poradenských služeb zahraničního (irského) experta s bohatou zkušeností s implementací pomoci z fondů EU pro konzultace, návrhy a doporučení při - při zpracování strategických zpráv o příspěvku k plnění cílů Lisabonské procesu, - při zpracování makroekonomického modelu pro kvantitativní posouzení předpokládaných dopadů NRP/NSRR, - pro oponenturu k dalším projektům týkajícím se implementačního modelu, operačního programu pro technickou pomoc, ekonomického hodnocení projektů (PŽ), absorpční kapacity a dalších, - při přípravě evaluačního plán RPS a NSRR. Stav projektu: Byla podepsána smlouva s vybraným zahraničním expertem Davidem Hegartym. Byly zpracovány komentáře, posudky, doporučení a poskytnuty konzultace k výstupům makroekonomického modelování dopadů NSRR, k přípravě evaluačních plánů NSRR a OP a k nastavení intervencí na podporu znalostní ekonomiky Předpokládané dokončení: v červenci Projekt 325/06-A03 Koordinace ex ante evaluace NSRR a OP 16

17 Charakteristika projektu: Koordinací ex ante hodnotitelů návrhů NRP/NSRR a OP má být dosaženo: - zajištění elementárního souladu jejich doporučení, - sladění jejich metodického postupu a sjednocení východisek, - vyjasnění věcných problémů shody NRP/NSRR x OP a OP x OP. - prohloubení hodnocení předpokládaných dopadů realizace NSRR a její efektivnosti. Stav projektu: Byla zpracována metodika pro jednotné kvalitativní hodnocení dopadů OP a analytický materiál Regulatorní bariéry efektivity intervencí politiky ekonomické a sociální soudržnosti v ČR. Tyto materiály byly podklady pro 5. a 6. koordinační schůzku ex-ante evaluátorů, které se uskutečnily v srpnu a září. Předpokládané dokončení: v prosinci Projekt 145/06-A05 Posouzení absorpční kapacity v oblasti inovací a znalostní ekonomiky a návrhy její podpory pro období Charakteristika projektu: Projekt posoudí možnosti pro zvýšení inovačního potenciálu České republiky prostřednictvím posílení absorpční kapacity v oblasti inovací a znalostní ekonomiky (IZE). Cílem projektu je posouzení souboru navržených intervencí na podporu znalostní ekonomiky a inovací v rámci operačních programů a zhodnocení připravenosti, resp. absorpční kapacity ČR v této sféře. Stav projektu: Zpracovatel vypracoval Průběžnou zprávu, ve které analyzoval návrhy intervencí SF na podporu IZE a provedl jejich předběžné vyhodnocení z hlediska odpovědí na identifikované bariéry v oblasti IZE. Tato bylo předložena odborné skupině složené ze zástupců MŠMT, MPO a Úřadu vlády ČR - Odboru výzkumu, vývoje a inovací k připomínkám. Předpokládané dokončení: Projekt bude ukončen 15. listopadu Projekt 145/06-A07 Správa, aktualizace a hodnocení indikátorové soustavy pro programy strukturálních fondů Evropské unie v programovém období Charakteristika projektu: Realizace projektu zajistí správu a metodický rozvoj indikátorové soustavy NRP/NSRR a OP, podporu řídicích orgánů při jeho využívání a předloží specifické podklady pro zpracování strategických zpráv NSRR. Projekt navazuje na projekt 10/05 Podpora zpracování indikátorů NDP/NSRR a OP pro programové období Stav projektu: Dodavatel zpracoval doporučení pro společné indikátory ROP a zorganizoval koordinační jednání se zástupci regionů. Podporu řídicím orgánům probíhala ve formě vypracovaných stanovisek (příp. osobního jednání) k návrhům indikátorových soustav, Předpokládané dokončení: Projekt běží až do konce roku Horizontální témata: RPS vypracoval doporučení k horizontálním tématům, které slouží operačním programům jako návod pro začlenění problematiky horizontálních priorit do prováděcí dokumentace. Dokument s názvem Horizontální témata od shora dolů Doporučení operačním programům 17

18 k horizontální tématům a jejich zapracování do PD a Pokynů pro žadatele je metodickým doporučením vycházejícím ze zkušeností s programovacím obdobím , ze závěrů evaluačních projektů, z nařízení a pracovních materiálů Evropské komise a zahraničních zkušeností. V souvislosti s horizontálními tématy byla aktualizována webová stránka která nyní obsahuje informace o novém pojetí HT v období , širokou nabídku zahraničních a domácích dokumentů k dané problematice a příklady projektové dobré praxe. V listopadu 2006 bude dokončen projekt Zpravodaj rovné příležitosti ve strukturálních fondech, který vycházel po dobu jednoho roku jako elektronické médium. A P u b l i c i t a a v z dělávání Řídicí orgán RPS pokračoval v realizaci komunikačních a propagačních aktivit dle Komunikačního akčního plánu RPS , respektive Plánu komunikačních aktivit na r Plán komunikačních aktivit na r byl schválen Monitorovacím výborem RPS dne Klasické informační a propagační postupy Publikace Publikace Nová legislativa EU v oblasti HSS - tisková a administrativní příprava tištěné verze nové legislativy EU upravující politiku HSS v letech v česko-anglickém provedení. Distribuce se předpokládá v prosinci 2006 / lednu Propagační předměty Propagační předměty pro portál Technická příprava výroby balíčku propagačních předmětů prezentujících portál (propagace nové struktury a podoby portálu). Distribuce předmětů určených široké veřejnosti proběhne v říjnu 2006 (do sítě Eurocenter). Pro příští čtvrtletí je plánováno zpracování informační brožurky/letáku obsahující stručnou informaci k zaměření nových operačních programů. ŘO RPS se také bude podílet na produkci tištěné publikace prezentující úspěšně realizované projekty programů v období Na základě povinností stanovených Řídicím orgánům operačních programů (a popř. Řídicímu orgánu Rámce podpory Společenství) v příloze nařízení Komise 1159/2000 byl na úrovni Rámce podpory Společenství ČR vypracován Komunikační akční plán RPS na období

19 Informační a komunikační technologie (ICT) Webový portál (www.strukturalni-fondy.cz) Speciální webový portál MMR pro informování o fondech EU i nadále slouží jako hlavní zdroj podrobných a zejména aktuálních informací o jednotlivých programech podpory, činnosti Řídicího orgánu RPS, a nově i o budoucím programovém období (připravovaných operačních programech) a dalších souvisejících tématech. V rámci portálu i nadále fungují diskusní fóra, ové schránky, zasílání novinek (včetně možnosti zasílání elektronického newsletteru) a databázový vyhledavač dle zvolených kriterií. Na základě sledovaných údajů o využívání portálu došlo v tomto období k dalšímu mírnému nárůstu zájmu uživatelů, a to zejména z hlediska přístupů (zobrazení stránek). V měsíčním průměru se tato čísla pohybovala okolo 2,3 mil přístupů (s maximem v srpnu 2006: 2,8 mil jedná se o dosud největší počet přístupů v jednom měsíci za dobu fungování webu). Tento zájem mohl být vyvolán spuštěním mediální kampaně ke SF, která adresu severu prezentovala (viz níže Mediální prezentace strukturálních fondů EU). Mírný pokles zaznamenala však statistika objemu stažených dat, který v měsíčním průměru pohyboval okolo 45 GB dat. Ve třetím čtvrtletí se na portále registrovalo 396 nových uživatelů. Ke dni bylo na ŘO RPS doručeno potvrzení o přístupnosti webové prezentace ve kterém Metodické centrum informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR potvrzuje, že webová prezentace Fondů Evropské Unie na adrese vyhovuje pravidlům střední úrovně přístupnosti Metodiky Blind Friendly Web 2.3. Zajištění testu přístupnosti bylo jedním z cílů projektu Modernizace, zajištění přístupnosti a rozvoj www stránek strukturalni-fondy.cz. Ve sledovaném čtvrtletí byl současně připraven navazující projekt zajištění reakčních služeb pro potřeby správy (věcné i technické) a dalšího rozvoje portálu. Spuštění projektu je plánováno na říjen Newsletter V srpnu vyšlo první dvojčíslo zpravodaje v nové podobě tj. jako newsletteru portálu za červenec/srpen Newsletter obsahoval informace o vývoji čerpání programů fondů EU, dále o projektech realizovaných přímo na úrovni Řídicího orgánu RPS včetně shrnutí aktuálního dění v oblasti přípravy ČR na další programovací období Elektronický zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Projekt elektronického zpravodaje mapujícího zohledňování horizontální priority rovné příležitosti při realizaci projektů fondů EU pokračoval i ve třetím čtvrtletí, během kterého byla zpracována další 3 čísla zpravodaje. Jejich tématy byly Ženy v řídicích a vedoucích pozicích, Ženy v ICT a Rovné příležitosti jako horizontální téma SF. Masmédia MMR i nadále připravovalo informační a propagační příspěvky s tematikou SF (aktuální stav realizace programů, dotační možnosti) do různých typů médií (tisk, odborný tisk, rádio, TV). Během sledovaného období MMR-ORPS pravidelně přispíval do časopisu Dotační věstník (měsíčník HN), Právo a dalších. 19

20 Mediální prezentace strukturálních fondů EU Spuštění projektu mediální kampaně zahájení mediálních aktivit (vysílání TV spotu, tisková inzerce, PR články, internetový banner, PR akce). Prezentace úspěšně realizovaných projektů fondů EU na konkrétních příkladech. Aktivity kampaně budou trvat do listopadu 2006, primární cílovou skupinou je široká veřejnost. Jednorázové informační a propagační akce Infolinka (Eurofon), Eurocentra, Euroskop Ve třetím čtvrtletí roku 2006 působily v Eurocentru (Eurofonu) dvě operátorky MMR specialistky na strukturální fondy EU. Spolupráce MMR a Úřadu vlády tak úspěšně pokračovala a nadále zahrnovala i ostatní komunikační nástroje strategie ÚV: Eurocentrum (informační středisko včetně regionálních informačních míst), a Euroskop (internetový portál Dle statistik ÚV o využití Eurofonu byl průměrný počet uskutečněných hovorů ve třetím čtvrtletí r cca měsíčně. Z tohoto počtu se přímo tematiky fondů EU týkalo zhruba 10 % dotazů s tím, že podíl relevantních dotazů narostl zejména v měsíci září (o celých 8 procentních bodů). V červenci až září specialistky MMR odpověděly také cca 200 ových dotazů, které se nejčastěji týkaly možnosti financování konkrétního projektového záměru z programů fondů EU. Relativní pokles zájmu veřejnosti o tyto informační zdroje tradičně odpovídal prázdninovému období (červenec, srpen 2006). Spolupráce MMR a ÚV je prezentována na a v dalších informačních a propagačních materiálech RPS. A R e a l i z a c e t e c h n i c k é p o m o c i Alokace na technickou pomoc RPS na programovací období (-2008) činí 6,8 mil. Euro, tedy cca Kč. Projekty roku 2004 (kurz použitelný na přepočet: 30,465) První Monitorovací výbor schválil částku Euro ( , 80 Kč) na rok Počet předložených a schválených projektových žádostí činil 44 (+ 3 projekty byly zrušeny). Částka schválená v těchto projektových žádostech činila , 50 Euro ( Kč), tedy 79% rozpočtu. Částka za kterou byly tyto smlouvy uzavřeny, činila ,60 Euro ( , 54 Kč), tedy 61% rozpočtu. Suma proplacená ze státního rozpočtu činila ,30 Euro ( ,91 Kč), tedy 57% z rozpočtu a 98% ze smluvně závazkových prostředků. Smlouvy k některým projektům byly uzavřeny na konci roku 2004/ počátkem roku 2005, proto bylo možné proplácet faktury až v roce

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

KONFERENCE ISSS 2010

KONFERENCE ISSS 2010 KONFERENCE ISSS 2010 Finanční toky Strukturálních fondů Finanční toky z národní úrovně až do EK prostřednictvím monitorovacího systému strukturálních fondů Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor správy monitorovacích

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kongresovécentrum Praha 8. prosince 2005 Obsah Programovéobdobí 2004-2006 Příprava programů Implementace programů Příprava projektů krajů Podpora ostatních subjektů Programovéobdobí

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Praha prosinec 2007. Operační program Technická pomoc

Praha prosinec 2007. Operační program Technická pomoc Operační program Technická pomoc Praha prosinec 2007 Operační program Technická pomoc OBSAH 1. Současná situace v oblasti TP... 5 1.1. Zhodnocení výchozích dokumentů... 5 1.2. Výchozí dokumenty a legislativa...

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 21.12. 2004 Č.j.: M/200 509 /04 SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy

Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy prosinec 2012 1 Obsah zprávy 1 Úvod... 3 2 Odpovědi na evaluační otázky... 4 3 Hlavní závěry... 7 4 Klíčová doporučení

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 07/12

Kontrolní závěr z kontrolní akce 07/12 Kontrolní závěr z kontrolní akce 07/12 Finanční prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na pořízení a fungování informačních systémů pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů Evropské

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Rizikové operační programy

Rizikové operační programy III. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci Rizikové operační programy Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce. Vydáno Ministerstvem

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více