ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 9 září 2009 Pane, rozesměj mě! Mnoho věřících si myslí, že je neuctivé, když se někdo v kostele směje. Naopak, když někdo pláče, tak se to nepokládá za špatné, naopak je to hodné pozornosti. Proč jedno ne a druhé ano? Nejde o zaměňování hlučné zábavy, nervózního smíchu - které jsou často jenom marnými pokusy uniknout sobě samému, jiným, či uniknout strohosti každodenního života - a zdravé radosti, která se vyjadřuje srdečným smíchem. Copak není někdy třeba dát najevo i radost z toho, že jsme křesťané? Často ukazujeme našim bratrům vážnou, ustaranou tvář. Naše bohoslužby jsou smutné, říkají mladí, a často se během nich nudí. A mají pravdu. Není lehké být vždy veselý. Ale dá se to vůbec na zemi? Ale nelze z plného srdce přijímat některé okamžiky skutečného štěstí a podělit se o ně s bratry. Pokud chceme slyšet jasný smích, který vybuchuje a tryská jako noční ohňostroj, je třeba jít do kláštera mnišek ve chvílích oddechu. A pozorovat tváře, poslouchat. Proč? Vždyť co když právě Ježíš, přijatý celým čistým srdcem, co když nám právě on dal chuť, abychom se smáli? Nevím proč, Pane, ale dnes ráno, když jsem se k tobě modlil, najednou jsem si uvědomil, že nikdy jsem si tě nepředstavoval, jak se směješ. Jak se směješ nahlas, opravdovým smíchem, v ozvěně, která doléhá ve vlnách k druhým, a ti tvůj smích přijímají obohaceni o nabízenou radost. Představuji si tě klidného, někdy dokonce usměvavého, ale především důstojného a vážného a někdy plačícího. A víš, Pane, že jsem šťastný, když si uvědomuji, že jsi uměl plakat!? Ale tví evangelisté nepokládali za správné, aby nám řekli, že jednoho dne za takových a takových okolností ses upřímně rozesmál. A mně je to líto. Vidím tě, Pane, pěkného, zářivého, proměněného modlitbou, nebo s očima svítícíma hněvem, kárajícími falešné moralisty a náboženské pokrytce. A vidím tě k nepoznání změněného, roztřeseného samotou a strachem, zkrvaveného mučením.

2 Ale vybuchujícího smíchem opravdu ne. A přece ses smál, jsem si tím jistý. I když naivní duše si myslí, možná, že se to nepatří! Smál ses jako dítě v Nazaretě, když sis hrál na náměstí s kamarády. Smál ses jako dospívající se svými příbuznými, když ses v hloučku vracel s nimi z chrámu. Smál ses se svými učedníky na svatbě v Káně galilejské, zpíval jsi, a tancoval jsi, když jiní tancovali. Ale jinak nejpevnějším důkazem toho, že nás miluješ přes všechno a že tato láska je nám blízká, tak blízká, že se nás dotýká, až v nás zakořeňuje. V té lidskosti, kterou jsi stvořil Ty, ale která by byla tak daleko, tak daleko od tebe, pokud bys nebyl nepřišel. Těžko si to dokáži představit Přemýšlel jsem proč. Zdá se, že jsem na to přišel Proto, že mi chybí víra! Bez větších problémů věřím, že ty jsi Bůh. Tvůj Otec mi to vdechl, tím jsem si jistý, protože tys nám řekl, že člověk sám tomu nemůže uvěřit. A já děkuji za ten úžasný dar, který mění můj život. Ale přiznávám, není pro mne lehké Věřit, že ty jsi člověk. Ne nadčlověk, člověk. Skutečný. Že sis nehrál na člověka, převlečený za člověka, abys vyvolal dojem, že jsi s námi, solidární s celým naším životem. A přece, Pane, pokud tomu někdy těžko uvěřím, když medituji o tomto tajemství jenom v hlavě, je to pro mne nejúžasnější zpráva a naplňuje mě díky i radostí, když o ní rozjímám v srdci.. Neboť je v mých očích nejjistějším, Neboť tys mohl milovat lidi z výšky, Pane, mohl jsi k nám poslat vyslance, někoho jiného, ne sebe. Ale Ty osobně ses přemístnil. Mohl jsi projít kolem nás, Ty, Bůh, abys nás stáhl. 2

3 A my, lidé, abychom Tě následovali. Ale Tys přišel mezi nás, člověk mezi námi, člověk jako my, tak moc jako my, až jsme se stali bratry. Bratry děťátka, které plakalo a pilo maminčino mléko. Bratry děťátka, které se učilo číst, modlit. Bratry muže, který kázal tak pěkně tak dobře, že proto podstoupil mučení a obětoval za nás svůj život. Bratr. Náš bratr Ježíš, který uměl plakat a smát se Protože byl člověkem. Mám divné myšlenky, Pane, ale nediv se. Když myslím na Tebe tak blízkého, tak nám podobného, abychom se i my stali podobní Tobě, dělá mě to šťastným, tak šťastným, až se divím, že nejsme ještě šťastnější a trápí mě, když nás vidím příliš vážné, když mluvíme o Tobě. A nechápu, že vypadáme smutně, když se shromažďujeme, abychom se k Tobě modlili a nabídli s Tebou Otci tvé utrpení a tvůj pláč, tvé radosti a tvůj smích. Tvůj život! Lidé kolem nás by v Tebe možná lehčeji uvěřili, kdybychom byli veselejší a kdyby to na nás bylo vidět. Promiň mi mé žertování, ale dnes večer mám chuť říct jako malé dítě usazené na kolenách staršího bratra: Rozesměj mě! Ano, toto je moje nečekaná modlitba: Pane, rozesměj mě! Abych vzápětí i já rozesmál své bratry. Vždyť to tak potřebují! (Michael Quoist) Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. 1 Jan 1,1-4 Plesej Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Žl 100 3

4 Světec na září Jako světce na měsíc září jsme vybrali sv. Matouše. Matouš, autor prvního evangelia, se původně jmenoval Levi a byl celníkem v Kafarnau na Genezaretském jezeře. Jednoho dne ho Ježíš uviděl při práci a řekl: Levi, následuj mě! Oslovený vstal, opustil svou celnici a následoval Pána. Kristus přijal Leviho do okruhu apoštolů. Od toho dne nesl celník jméno Matouš, což v hebrejštině znamená tolik co Dar Boží. Skrovná jsou podání o Matoušově dalším životě. Okolo r. 42, několik let po Kristově nanebevstoupení, opustil prý apoštol Palestinu a odešel hlásat evangelium do Egypta a Etiopie. V Etiopii na sebe Matouš upozornil četnými zázraky, které působil. Tak prý vzkřísil z mrtvých syna králova a královu dceru uzdravil z posedlosti. Jak dlouho Matouš působil, jak dlouho vůbec žil, není autenticky doloženo. Také o jeho smrti jsou nejrůznější zprávy. Tak prý na jedné straně zemřel klidnou smrtí, v jiných vyprávěních se říká, že byl k smrti ukamenován, opět jiní říkají, že Matouš byl upálen. Latinská a řecká církev buď jak buď uctívají apoštola a evangelistu jako mučedníka. Matouš napsal své evangelium před svým odchodem z Palestiny, tedy kolem roku 41/42. V Matoušově evangeliu jsou podána hlavně slova a činy Ježíše Krista. Konec evangelia tvoří historie utrpení a zprávy o zmrtvýchvstalém Ježíši. Tímto spisem chtěl Matouš oslovit hlavně Židy a získat je pro křesťanství. Biblická komise v roce 1911 prohlásila apoštola Matouše za autora evangelia, napsaného v palestinské řeči, nejen pouhé sbírky výroků. Je třeba uznat jejich věrohodnost a nedotknutelnost. Úcta a tradice: kolem Matoušovy postavy se vyvinuly bohaté zvyklosti. Pořekadlo, obvyklé v lidové řeči, u něho je Matouše posledního znamená, že někdo už jednadvacátého v měsíci nemá peníze; pořekadlo se vztahuje na činnost Matoušovu jako celníka. Ve staré době platil den 21. září především v selském kalendáři za začátek zimy; den se ještě dnes nazývá v částech Holandska a Belgie zimním dnem. Obecně je Matoušův den uznávaným dnem pro pranostiku. O dětech, které se narodily v noci na Matouše, se dříve říkalo, že prý budou vidět duchy. V předvečer Matoušova dne se dříve pokoušely mladé dívky a vdavekchtivé ženy zjistit, kdy mají počítat se svatbou a kdo je ten šťastný; k tomu nechaly zrníčka nebo kousky papíru plavat na vodě. Sv. Matouš je patron biskupství Salerno; účetních, finančních úředníků, celníků, bankovních úředníků; proti opilství. (Podle Rok se svatými) 4

5 Krize je jako katarze, má vést k očištìní Tomáš Sedláček (32), kterého univerzitní časopis Yale Economic Review přiřadil k pěti mladým perspektivním ekonomům světa. Byl poradcem českého prezidenta i vlády, věnoval se reformám a optimalizaci státního rozpočtu. V současnosti je hlavním makroekonomickým stratégem Československé obchodní banky. Ekonom, filosof, znalec dějin i etiky. Tomáš Sedláček. Setkali jsme se s ním ve společnosti mladých ekonomů a intelektuálů ze Středoevropské sociální a podnikatelské iniciativy. Během rozhovoru vyslovil mnoho zajímavých myšlenek: Krize je frekventované slovo stejně jako peníze, obchod, zisk či chudoba. Hypoteční krize v USA, propad cen nemovitostí a krach finančních institucí roztříštily globální finanční trh. Co vám říká slovo krize? Krize vždy byla i katarzí. Měla by vést k vnitřnímu očištění. Vidíme to i v Bibli, že Pán trestá toho, koho miluje. I recese je jeden ze způsobů, jak národy posouvat dál. Ve Starém zákoně čteme, že než došli Izraelité do zaslíbené země, žili čtyřicet let na poušti, tedy v krizi. V příbězích lidstva se vine takováto cyklická nota a tak je to i v osobním životě každého z nás. Když je však krize, i ekonomická, správně využitá, umíme z ní získat poučení a posouvá nás vpřed. Krize, a nemyslím jen současnou celosvětovou, by mohla být obdobím zpytování svědomí, neboť v čase ekonomického rozmachu to nikdo nedělal. A co mohlo být spouštěcím mechanismem úpadku? Jak endogenní vlivy (může za to sám politicko-ekonomický systém), tak exogenní vlivy (přicházejí zvenku a nedá se jim zabránit). Přikláním se k prvnímu možnému vlivu. V předcházejících letech jsme chtěli víc, než to bylo možné, žili jsme příliš na dluh. Stali jsme se nejbohatší civilizací, která kdy na planetě žila. Měli jsme nepřiměřené nároky, zadlužovali jsme se na úkor budoucnosti a neustále chceme víc, než nám patří. Pro české Hospodářské noviny jste řekl, že v krizi se ocitla celá současná civilizace, která se přejídá jídlem, věcmi i komerční antikulturou. Má nás to přibrzdit? Ano, prožíváme nejen finanční, ale i celospolečenskou krizi. Na to by však měli odpovědět i kněží, filosofové a sociologové. Krize, jejímž následkem je pád ekonomiky, je všeobecně morální krizí. Jednostranně jsme se zaměřili na růst a spotřebu. Ve všem. Růst v ekonomice jsme vyráběli na sílu, na úkor narůstajícího dluhu. Tak se lhalo všude, inkasoval se nepřiměřený zisk. Pokud stát naléval peníze do ekonomiky, je to jistá forma čerpání energie dopředu z budoucnosti a kdosi ji bude muset splácet. Biblický Josef v příběhu o tlustých a hubených kravách však moudře poradil faraónovi, aby si během hojnosti stavěl sýpky a vytvářel si zásoby na časy neúrody. Otázka tedy zní, zda není třeba nejen přibrzdit, ale i přehodnocovat jak ekonomické a celospolečenské parametry, tak i hodnoty vlastního života. 5

6 Katolická církev má své sociální učení a papež Benedikt XVI. vydal novou encykliku Caritas in veritate o ekonomii a práci. Jakou roli by měla Církev sehrát při utváření ekonomické, hospodářské, ekologické i politicko-společenské rovnováhy? Církev ztratila svůj podíl na veřejných diskuzích. A tady se stala chyba. Kdyby tato krize byla před třista lety, místo mne byste hledali odpověď u kněze. A já se ptám, proč my, ekonomové, máme být kněžími novověku a ukazovat cestu do ráje na zemi? Kdysi společenskou realitu analyzovali mudrci, kněží, filosofové, kteří byli v jistém smyslu proroci. Dnes mají tuto roli převzít ekonomové či politici? Hlas Církve chybí (v českých médiích se objevuje jen tehdy, když se mluví o restituci majetku), i když ona velmi dobře zná morální rozměr, následky zla i užitek dobra. Není však správné, pokud si náboženství žije jen pro náboženství, umění pro umění, ekonomika pro ekonomiku, atd. Zřejmě nás čeká vize propojovat se navzájem a být pro lidi, pro dobro celé společnosti. To by mohlo být příslibem kýžené vyváženosti a nejen ekonomického progresu. (podle KN) Krásný den Dva týdny pršelo. Pak se konečně objevilo vymydlené a průzračně modré nebe a vzduch jen voněl. Byl to tak krásný den, že si ho člověk pomalu nedokáže ani představit. Polní práce však měly zpoždění a statkář marně čekal na svého nádeníka. Poslal za ním dceru. Dívka nádeníka našla, jak si spokojeně sedí na louce před svou chatrčí a nechá si sluncem laskat tvář. Pustila se do něj a ostře mu nakázala, ať se dá do práce. Muž se na ni s úsměvem podíval a řekl: A ty si opravdu myslíš, že ti takový den prodám? Tolik jsme si zvykli všechno prodávat a kupovat, že si už nedokážeme představit také nezaplatitelné věci. 6

7 Oheò, který nespálí? Každý z nás dostal nádherné dary, které zároveň patří k našim základním lidským právům a po jejichž naplnění touží každý člověk. Je to právo na život a na svobodu. Život jsme dostali jako dar a někdy nevíme, co s ním. Jak ho spojíme s darem svobody, už toho víme víc. A svobodu se potřebujeme učit žít, odolávat mnohým nebezpečím. Dnes je jedním z nejalarmujících fenoménů mezi lidmi nárůst zájmu o esoteriku a okultismus, o magii, spiritismus, dokonce i o satanismus. Esoterika a okultismus Je to něco tajemného, tajného - určitý druh magie, různé způsoby čtení z karet a ruky, formulky vzývání duchů, znaky používané při smlouvě s ďáblem. Rituály a praktiky znají jen někteří zasvěcení. Neslouží jimi druhým, ale používají je k vlastním cílům, a to vždy vede k získání moci nad někým. Nejvíc se jim daří nalákat mladé, kteří mají problémy, jsou v citové, vztahové či zdravotní krizi, procházejí těžkým životním obdobím a hledají rychlou pomoc nebo odpovědi. Zasvěcený umí říct: mám moc uzdravit tě; umím namíchat magické nápoje; znám způsob, jak najít ztracenou lásku; mám moc poznat skrze karty tvůj osud; mohu vaši rodinu zbavit kletby nebo ti zprostředkovat setkání s některým tvým mrtvým příbuzným. Možností a nabídek je moc. Život mnoha mladých je v současnosti poznamenán osamělostí, těžkou rodinnou situací, nejistou budoucností a esoterika i okultismus jim nabízejí okamžité řešení problémů. Na druhé straně však utrpí jejich psychika. Zahrávají si s ohněm, o kterém je kdosi přesvědčuje, že není nebezpečný, že nepopálí Řekněme si dnes něco o satanismu. Satanismus - mýty Mnozí mladí, ale i nejeden dospělý si myslí, že satanisti, to je pár vyšinutých, kteří se scházejí po nocích, navlékají si černé kapuce a na opuštěných a tmavých místech mají své speciální obřady, při kterých obětují satanovi zvířata a vzývají jeho jméno. Někteří si je představují oblečené v černém oděvu, na krku zavěšený obrácený kříž. Považují je za výstřední a zvláštní lidi, proto si nemyslí, že by se jich to nějak týkalo. Bohužel, satanismus je něco hlubšího, a dnes mnohem bližšího, zvlášť mladým lidem, než se na první pohled zdá. a skutečnost Především je třeba upozornit na to, že jde o život bez pravidel, podle hesla, že všechno je dovoleno, že člověk může dělat všechno, co se mu zachce Koukněme do historie Jenom tak se dá totiž pochopit, co je satanismus. Přenesme se tedy do roku Tehdy se narodil anglický okultista Aleister Crowley. Tohoto muže považují za otce moderního satanismu, přitom to byl jednoznačně nevěřící člověk. Nevěřil v existenci Boha ani satana a ústřední motto jeho života znělo: Dělej, co chceš! Mezi jeho nejdůležitější zájmy patřily drogy a sexuální magie (praktiky které spojují erotiku a esoteriku). Mnoho cestoval po světě a zakládal vlastní centra. Nakonec zemřel v roce 1947 úplně zničený drogami a hýřivým životem. 7

8 Co je to svoboda? Když mladým položím tuto otázku, často dostávám odpověď: Moct si dělat, co chci. Až nápadně jsou tato slova podobná Crowleyovu mottu - žít bez jakýchkoliv omezení, pravidel, cítit se jako bůh. A přesně toto je samotná podstata satanismu. Crowley v knize Liber Oz píše: Neexistuje žádný jiný bůh mimo člověka. Člověk má právo žít podle svých vlastních zákonů. V důsledku takové filosofie je pro její vyznavače všechno dovoleno: droga, násilí, nenávist, pomsta, nadvláda silných nad slabšími. Crowleyovo motto je silným pokušením pro člověka, aby se postavil na místo Boha a stanovoval si zákony, které budou uspokojovat jeho pohodlí a zájmy. Pokud se zastavíme u poselství a nabídkách, které dostávají mladí prostřednictvím určitých hudebních stylů, filmů či zábavných programů, neujde nám, že společným znakem je právě toto: Ty jsi sám sobě pánem, a tak si můžeš dělat, co chceš. Kdo rozlišuje, nenaletí A rozlišovat může jen ten, kdo si prohlubuje poznání i o nebezpečí, které na něj číhá, aby nenaletěl na lákavé nabídky satanistického způsobu života. Nemyslete si, že pokušení a nástrahy mají jenom formu pozvání na tajné setkání satanistů. Často se rafinovaně skrývají za diskotéky, filmy, knihy, písně či články v oblíbeném časopise. Je to vítězství egoismu a znevážení druhých. Na to, aby byl někdo satanistou, nepotřebuje věřit v ďábla, stačí, když uvěří, že jako člověk může zaujmout místo Boha. Na to, aby se někdo postavil na stranu satana, stačí, když bude odmítat pravidla Ježíšova přikázání lásky, za jakoukoliv cenu uspokojovat svoje choutky a touhy. Ďáblovi nejde o to, aby ho lidé uctívali, jemu především záleží na šíření zla ve světě. Ví, že čím víc duší získá, tím více lidí se dostane do pekla. Už v prvních zprávách o pokušiteli v Písmu svatém vidíme, že ďábel nesvádí člověka proto, aby ho uctíval, ale zve ho, aby jedl ovoce, které mu umožní být jako Bůh. Satanismus, zvláště ten moderní, je vždy proti křesťanství Dokonce s ním svádí boj na život a na smrt. Proč? Odpověď je jednoduchá. Crowley říkal: Dělej, co chceš! Základní křesťanský zákon a přikázání zní: Miluj a dělej, co chceš! V tomto jednom a velmi důležitém příkazu: Miluj! spočívá základní rozdíl a neslučitelnost křesťanství a satanismu. To proto satanisté nenávidí křesťany. Láska upřednostňovaná před egoismem ničí všechny jejich plány. Člověk - i ty! - se má naučit především milovat. Bez dobročinné lásky (charitas) se totiž stane egoistou a začne se podobat satanistovi i bez toho, že by uctíval ďábla. (AHA - časopis pro mládež) 8

9 S tebou mám být sama sebou? Přítel je osoba, se kterou se odvažuješ být sama sebou. Přizpůsob se! Buď sama sebou! Vykašli se na něho! Neptej se pořád, jaká jsi! Copak jsi malá? Běž za hlasem srdce! Neumíš si vybrat, ještě jsi mladá Co vlastně chceš? Nepřizpůsobuj se jiným! Nestarej se, co si myslí on! Nedej sebou manipulovat! Crane Náš vztah už několik týdnů mrzl, vlastně postupně se ochlazoval. Nevím, proč je to tak, ale Mirek mi přestal dávat polibek na rozloučenou a večer mě už ani neprozvoní Setkáváme se skoro každou přestávku na chodbě školy, ale už to není ono, dokonce se mi začíná více líbit jiný kamarád. Ale já chci Mirka. Nerozumím tomu. Nechápala jsem, proč se změnil. Jednou večer, když mi před naším domem nedal pusu, jsem se ho zeptala, co se děje A on, že prý jsem se změnila, že už ani nejsem sama sebou, že se pořád vyptávám, jaká jsem, a že on mě chce, ale ne takovouhle Prořvala jsem asi hodinu, než jsem usnula. Lucka Kolik takových a různých jiných odpovědí bychom dokázali hned vychrlit. Ale potom, co má přednost? Láska, nebo být sama sebou? Hm, kdyby bylo všechno tak jednoduché. Dostali jste už někdy podobné motto na oznámení o stužkovém večírku? Často se objeví. Možná i proto, že mladší si ho uchovají a později sami použijí. Nechápu však, proč kopírují a nejsou sami sebou. Nebo chápu? Myslím, že samotnému dospívajícímu bychom mohli celkem klidně přilepit etiketu s nápisem Věk být sám sebou a nebýt sám. Jak to tedy s námi je? Nebýt sám Ani nevíte jak a kdy, ale najednou zjistíte, že to bez party nejde. Kamarádky, přátelé, kámoši z fotbalu Prostě je vám spolu dobře a bez nich je to o ničem. (Doma je to k nesnesení, že?) A přátelé jsou důležití, protože to jste vy. Máte svá tajemství, rituály (jak se zdravíte, jak oslavujeté góly), ba i své mantinely a pravidla. A v partě nabíráte skupinové zvyky. Ale jsou i momenty, kdy vás parta tlačí a očekává od vás něco, s čím sami úplně nesouhlasíte nebo by proti tomu byli rodiče, nebo Cítíte tlak, že pokud v ní chcete zůstat, musíte se přizpůsobit. Ale když vám parta nepomáhá stávat se vždy více sebou samými, tak vás vlastně ničí nebo využívá pro sebe (a možná i opačně). K čemu jste partě dobří? K čemu je dobrá parta pro vás? 9

10 Zdravá parta povzbuzuje originalitu a zároveň vám pomáhá poznávat vlastní slabosti a měnit se. Podobně je to i ve vztahu chlapců a děvčat. A být sám sebou Chlapec a děvče chtějí být spolu, potřebují být jeden s druhým. Ale pozor! On chce ji. Právě ji. Nikoho jiného. Chce ji kvůli tomu, že je pěkná, veselá, originální. Že voní. A ona chce jeho, neboť se jí líbí, jaké má vlasy, svaly, ale i vlastnosti, postoje. Protože je přitažlivý svou originální image, protože je s ním dobře, je tak super. Řekněme, že tak nějak by to mohlo být ideální. A možná u mnohých i je. Někdy však bývá realita přece jen jiná. Když cítím ve vztahu tlak Podobně jako v partě, i ve dvojici se může stát, že přestáváme být sami sebou, protože nás k tomu tlačí ten druhý. Chce nás jiné, neumí nás přijmout takové, jací jsme, chce vlastně někoho jiného. Omar nechce Maru, ale Imaru. Maru pořádně nezná, nedoceňuje ji, nepřijal její kvality. Ale vysnil si ideál Ať je Mara Imarou A ona? Imarou sice nemůže být, protože je Marou, ale aspoň si na ni hraje. Herečka. Ba možná se i Omara zeptá (slovem, pohledem, chováním): Spojen? Takto Mara dává přednost tomu, aby vyhověla Omarové představě, ale přestává být sama sebou. Herci však patří do divadla. Zatleskáme jim za výkon - jsme (více či méně) spokojení, ale to je všechno. Správný a cenný vztah je však o tobě a o mně. Ne hraní se na někoho jiného. Když chci být někým jiným Jindy však my sami hrajeme někoho jiného, abychom přitáhli pozornost. Omar hraje Imara ne proto, že to chce Mara, ale proto, že to chce on sám. Chce zapůsobit, upoutat. A často očekává, že mu Mara řekne: Jsi cool! Vlastně v sobě skrývá otázku: Jaký jsem? Ale Mara chce Omara, ne Imara. Vypadá to tak, že Omar si sebe necení, nezná svoji hodnotu. Co vlastně může Maře nabídnout? Jeho sebevědomí a znalost vlastních kvalit je chabé. Ale i z této šlamastiky vedou dveře ven. Ale ne sám pro sebe Každý mladý člověk jednou přijde k bodu, když ho konečně přemůže touha být sám sebou. Možná to bude u otázky milované polovičky: Proč nejsi sám sebou? Proč nejsi sama sebou? Doufám, že Lucie byla po proplakaném večeru nakonec ráda, že se mohla stát sama sebou. A že ji Mirek takovou chtěl. Věřte, je to velký dar, když vám váš chlapec nebo děvče položí takovou otázku. Zdá se mi, že je to výkřik touhy po vás, ale skutečně po vás, ne po někom jiném. Proč nejsi sám sebou? Já chci být s tebou! Je to volání po dobrodružství lásky, když jeden druhého poznáváte, jací a kým opravdu jste. Proto odložte masky. Buďte rádi sami sebou. Vždyť být sám sebou, ale ne sám pro sebe, to je malé tajemství osobního štěstí. Pokud však ne sám pro sebe, tak pro koho? Pro druhého. Pro ni, pro něho. Nebo i pro Něho. Je totiž pravda, že jsme nebyli stvořeni pro sebe samé, ale jeden pro druhého a každý z nás pro Boha. On nás stvořil pro sebe navzájem a pro sebe. 10

11 Osmkrát takto Přejděme tedy k věci. Jak máme být sami sebou? Jak být sami sebou a zároveň ne sami pro sebe i ve vztahu chlapce a děvčete (a také ve vztahu k Bohu)? Takto. 1. Važme si sebe. Máme přece velkou hodnotu. Neboť jsme děti svých rodičů (vyměnili by nás? - někdy možná i ano -:)) Jsme přáteli, kteří potřebují přátele (mají nás rádi). Jsme mladí človíčkové, plní životaschopnosti (máme své sny!). Máme mnoho dobrých vlastností. Máme dobrou vůli. A jsme originální bytosti schopné lásky. Ty, já, ne napodobenina jiného jsme nejkrásnějším darem pro druhého. 2. Proměňujeme se. Každý sám od (ze) sebe se může rozhodnout, že se změní (to je jiné, než si na někoho hrát). Nejde o prosté přizpůsobení se, ale proměna značí i udělat milované osobě radost tím, že se změním. Umíme se zříct sebe, svých tužeb, plánů? Dejme však pozor, do jaké míry. Pokud to není zlo, pokud to neubližuje nám nebo jiným. A proměna má spočívat i v tom, že se umíme povzbudit od druhých, něco od nich odkoukat. Něco osobního pro naši dvojici. 3. Přijměme pohled druhého. Člověk se totiž stává sám sebou i tehdy, když přijme sebe a pochopí sebe z pohledu druhého, ve vztahu k jinému člověku. Je dobré si najít momenty, když můžeme položit milované osůbce otázku: Jak mě vnímáš? Co si o mně myslíš? 4. Naslouchejme svým pocitům. Zda se nám daří být sami sebou, prozradí i naše pocity. Mám ze sebe příjemný pocit a vnitřní klid? Radost? Pocit vnitřní svobody? Mám takové pocity i ze vztahu se svým chlapcem, děvčetem? 5. Buďme odvážní. Chce to odvahu být tím, kým jsem. Když máme své hodnoty, postoje, někdy potřebujeme i odvahu, abychom si je zachovali. Ale jen odvážní zůstávají sami sebou. Poseroutkové se stávají loutkami v rukách druhých a je velmi smutné, když je to tak i ve dvojici. 6. Rozvíjejme své talenty. Tehdy se ještě více stáváme sami sebou. Mějme chuť udělat něco se svými sportovními, uměleckými, praktickými talenty. Nechceme se přece vykašlat sami na sebe?! 7. Beze strachu I. Nebojme se okolí. Nemusíme se neustále ptát sebe či druhých: Jaký/jaká jsem? Od ne blízkého okolí dostaneme obyčejně povrchní hodnocení. Přátelé, rodiče, milovaná osůbka, ti nás poznají lépe. 8. Beze strachu II. Nebojme se svých slabostí. Samozřejmě, máme je. Ale ony nejsou všechno z nás, ba často jsou mnohem méně, než se zdá. A vždy se na nich dá pracovat. Na hranici tajemství Před závěrem ještě dva duchovní postřehy. Věřím, že každý souhlasí s tím, že člověk se jen těžko stane sám sebou na základě skupinové nálady, davové psychózy. Skupinová emoce nás spíš obírá o sebe samé. Když však najdeme odvahu zůstat sami sebou (či i sami se sebou), tehdy vytváříme prostor na setkání s Bohem. Protože on chce strhnout nás, ne i nás. A druhý postřeh. Ježíš byl naplno člověkem a jako člověk byl naplno sám sebou. Zároveň však uskutečnil plán, který měl s jeho životem nebeský Otec. Součástí tohoto plánu bylo, že se daroval, vzdal se sebe, obětoval se za nás. Stal se úplně sebou samým - v lásce k nám. Myslím, že jsme tady na hranici tajemství. Běžně si myslíme, že budeme sami sebou, když budeme dělat, přemýšlet, chovat se podle sebe, svobodně a budeme si budovat svůj život. Ježíš byl úplně sám sebou tak, že naplnil plán, jehož součástí bylo darování se druhým. 11

12 Závěrečné otázky Všem mladým (a věřte, že i těm věkem starším) jde ve velké míře o dobré vztahy. Jedním ze znaků zdravé schopnosti je budovat je skutečnost, že mladý člověk se cítí dobře tím, kým je a jaký je, a když se snaží, aby ho osoba, se kterou si buduje blízký vztah, přijala a respektovala takového, jaký je. Samozřejmě, nejde tu o souhlas, řekněme, s hříchy, se zlem. Spíše jde o respektování toho, čím jsem jako osoba, tj. svého temperamentu, svých vlastností, typu osoby. A jde i o trpělivost s tím, že se ještě stále proměňuji. Na cestu takového úplně vědomého stávání se sebou samým nás mohou odstartovat i následující otázky:? Jak bych mohl být ve svém vztahu více sám sebou? Co svého mohu nabídnout?? Kdy je mi v mém vztahu zatěžko být sám sebou? Necítím se v křečích, že se ode mě očekává, abych byl někým jiným, než jsem sám, nebo kým jsem schopen být?? Co můžu udělat pro to, aby se moje milovaná osůbka vedle mne cítila sama sebou? Vyzna(mená)ní Měl narozeniny. Měli ho rádi, protože byl vždy sám sebou. AQ tak trochu i Chtěli mu to připomenout, ocenit to, vyzvednout. Darovali mu pěknou otevírací pohlednici. Tři andělíčky. Dva po krajích se slaďoučkým výrazem svatosti, střední s trochu poťouchlým úsměvem. A pod tím věta: Vždy jsi byl jiný. S člověkem, který umí být sám sebou, je vždy dobře. Přímo bych řekl, že si lehce najde přátele, lásku. Pokud takového potkáte, můžete mu v příhodné chvíli vyrobit třeba takové malé vyzna(mená)ní: Cením si, že jsi sám sebou. (podle AHA) Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl.a když kouká, aby byl, a je, tak má být to co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Jan Werich 12

13 Četba na pokračování Jožkův deník_ 33. JÁDRO NÁBOŽENSTVÍ JE LÁSKA 30. Svatý Martin daruje svůj plášť Maminka mi koupila novou bundu. Je moc pěkná a někteří chlapci mi ji budou závidět. Tatínek se usmál, když jsem mu tohle povídal a řekl: Jestlipak znáš tu událost, jak sv. Martin daroval chudému půl svého pláště? Nikdy jsem o tom neslyšel, a tak tatínek vyprávěl. Martin se narodil kolem roku 316 po Kristu. Jeho otec byl poručíkem římské armády. Byla to pohanská rodina. Když bylo Martinovi deset let, prosil, aby mohl chodit na náboženství. Ale protože byl synem důstojníka, odvedli ho podle císařova nařízení na vojnu. Jako patnáctiletý chlapec už byl jezdcem a později se stal odvážným vojákem. Měl ušlechtilou povahu. Jednou ve Francii u města Amiens se přihodila zajímavá událost. Byla tehdy mrazivá zima. Martin jel na koni s ostatními vojáky a na cestě potkali chudého člověka, který měl otrhané šaty a prosil je o almužnu. Ostatní vojáci se nezastavili, jen Martin, ale neměl nic u sebe. A přece nezůstal bezradný: vytáhl svůj meč, rozsekl svůj plášť a polovinu svého velkého vojenského pláště dal tomu chudému. Jeho kamarádi se mu samozřejmě vysmáli, ale večer měl krásný sen: viděl Krista oblečeného do poloviny svého pláště a slyšel jeho slova: Martin není ještě křesťanem a přece už mi dal tento plášť! A to rozhodlo. Martinovi bylo tehdy osmnáct let. Když skončil vojnu, dal se hned pokřtít a později se stal biskupem v městě Toursu. Z mladého chlapce, který dal, co právě měl, se stal nejslavnější francouzský světec. A víš, proč, Jožko? Poněvadž věděl, že všichni lidé jsou navzájem bratry. Křesťané totiž mají rádi všechny lidi a všem chtějí pomáhat. Milovat bližního však neznamená jen dát chudému pár haléřů! Znamená to být ochotný a milý vůči všem, kteří potřebují pomoci! 13

14 b) Mějte se navzájem rádi Jožko, povídá tatínek, to je vlastně jádro našeho katolického náboženství, abychom se měli všichni rádi! Pán Ježíš to říká skoro pořád! Otevřel jsem si Písmo svaté a měl jsem štěstí. Četl jsem: Jednou chtěl jeden z vykladatelů Písma jasně vědět, co učí Pán Ježíš. Zeptal se Ho tedy: Které je první ze všech přikázání? Ježíš odpověděl: První přikázání je Slyš Izraeli! Pán, náš Bůh, je jediný Pán! A miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a veškerou svou silou! To je první přikázání. A druhé je toto: Miluj svého bližního jako sám sebe! Větší přikázání nejsou než tato dvě. Zákoník mu řekl: Dobře, Mistře, pravdivě jsi řekl, že Bůh je jeden a že kromě Něho není nic a že Ho máme milovat celým svým srdcem, celým rozumem, celou duší a veškerou svou silou. A dobře jsi řekl, že milovat bližního jako sám sebe, je o mnoho víc než všechny zápalné a ostatní oběti. A když Ježíš viděl, že rozumně hovořil, řekl mu: nejsi daleko od Božího království (Mk 12, 29-34). Teď je mi jasné, že nás Pán Bůh nebude soudit podle nějakých našich krásných řečí, ani podle vnějších skutků. Jednou stejně se mu budeme přiznávat, zda jsme měli druhé lidi tak rádi, jak to od nás žádá Pán Ježíš Zákoně Lásky! c) Co je nejdůležitější ze všeho? Dnes jsme o tom hovořili při náboženské besedě na faře a důstojný pán říkal, že Zákon lásky nejkrásněji vyjádřil svatý Pavel: Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásky, byl bych jen jako zvučící kov a zvon, který zní A kdybych měl dar prorokování a poznal všechno tajemství a měl všechny možné vědomosti a kdybych měl tak silnou víru, že bych hory přenášel, ale lásku neměl - nejsem nic A kdybych rozdal všechen svůj majetek chudým a své tělo pálil ohněm, ale neměl lásky, - není mi to k ničemu 14

15 Láska je shovívavá, láska je dobrá, nezávidí. Láska se marnivě nechlubí ani nevyvyšuje. Není dotíravá, není sobecká, nerozčiluje se, nepřemýšlí o zlém. Neraduje se z křivdy, ale raduje se s pravdou. Všechno umí snést, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nepřestane! Dar prorokování zanikne, dar cizích jazyků přestane, dar poznání zanikne. Vždyť jen částečně poznáváme a jen částečně prorokujeme. Až přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je částečné. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Ale když jsem se stal mužem, odložil jsem, co bylo dětské. Teď vidíme Boha jen jakoby v zrcadle, mlhavě, ale jednou Ho uvidíme tváří v tvář! Teď Ho poznáváme je částečně, ale jednou Ho poznáme jasně, jak jasně On poznal nás! Nyní ještě zůstávají: víra, naděje a láska, tyto tři. Ale největší z nich je láska! (I Kor 13, 1-13). Být k lidem dobrý a usměvavý a všem obětavě pomáhat, to je Zákon lásky. Jen tehdy jsme opravdu křesťané, když se o nás může říkat: podívejte, jak se mají navzájem rádi! Vděčím ti za život, za řeč, bez níž bych se nemohl vyjadřovat, za myšlenky, bez nichž bych nic nechápal, za smysly, bez nichž bych nic nemohl vnímat. Slepci, mrzáci, hluchoněmí... tolik lidí musí postrádat, čeho se mně dostává. Ty jsi mi dal přednost - a přece nejsem vděčný, ale žiji bezmyšlenkovitě, bez soucitu s bídou lidí. Dej, ať používám svých očí, uší, rukou, srdce, abych mohl pomáhat lidem - pomáhej mi pomáhat. 15

16 Malíøùv model Velký malíř Leonardo da Vinci dostal nabídku, aby vytvořil fresku v refektáři kláštera Panny Marie Milostiplné v Miláně. Tato freska měla zobrazovat Poslední večeři Ježíše s apoštoly. Malíř chtěl vytvořit touto freskou velké mistrovské dílo, a proto pracoval klidně a pozorně. Jen bratrům z kláštera se zdálo, že pracuje velmi pomalu. Model pro obličej Ježíše si Leonardo vybíral dlouhé měsíce - musel mít všechny potřebné vlastnosti, tvář musela vyzařovat sílu i něhu, duchovní i lidský rozměr. Nakonec na ulici narazil na mladíka s prostým, upřímným, čistým výrazem, který nejvíc odpovídal jeho představě o Ježíšovi. Jmenoval se Agnelo. Po roce Leonardo začal hledat ve vykřičených částech Milána, v pochybných a nebezpečných krčmách. Potřeboval najít tvář, která by mu byla modelem pro Jidáše, Ježíšova zrádce. Hledal tvář, ve které by se zračil nepokoj a beznaděj, tvář člověka schopného zradit nejlepšího přítele. Po nocích a nocích hledání v prostředí podvodníků všeho druhu Leonardo našel toho pravého. Vzal ho s sebou do kláštera a začal ho malovat. Vtom uviděl v jeho očích slzy. Co se děje? zeptal se Leonardo, když si všiml jeho výrazu. Já jsem Agnelo, zamumlal muž. Ten, podle kterého jste maloval tvář Kristovu. Návrh na převratnou změnu v kosmetice - krásná duše vytváří krásnou tvář. (B.Ferrero, Příběhy pro potěchu duše) 16

17 Poznamenali století Blahoslavená Elisabeth Leseurová - žena naděje Žena z vysoké společnosti. Vzdělaná, vlivná a bohatá. V manželství s Felixem Leseuerem, lékařem, redaktorem a politikem, ztrácí víru. Francouzská mystička. Blahoslavená Pauline Elisabeth Arrighi Leseurová. I když Felix Leseur pochází z katolické rodiny, Elisabeth krátce po svatbě zjistí, že je nevěrec. Slíbí respektovat její náboženské cítění. Slib nedodrží. Vyvíjí nátlak. Znemožňuje jí účast na mších svatých. Smrtelný úder vlažné víře Po sedmi letech manželství Elisabeth nakonec zvlažní a přestává žít podle víry. Manžel se rozhodne pro poslední úder, aby ji úplně zbavil této nákazy. Knihou E. Renana Dějiny počátků křesťanství však docílí pravého opaku. Elisabeth rychle odhalí povrchní a lživou argumentaci Renanové knihy: Člověk míní Pustí se hlubšího studia spisů církevních otců, velkých světců. Čte sv. Augustina, sv. Tomáše Akvinského, sv. Terezii z Avily, sv. Františka Saleského a v neposlední řadě Bibli. Výsledkem je návrat zpět - opouští vlažnost a lhostejnost, vrací se k Bohu a k intenzivnímu duchovnímu životu. Elisabeth ovládá několik jazyků a mnoho cestuje po Evropě a Orientu. Když v roce 1903 navštíví Řím, prožije tam hlubokou mystickou přítomnost Krista ve svém nitru. S pocitem vnitřní obnovy se bezvýhradně odevzdá Kristu. Ježíš ve svátosti Eucharistie se stává významnou oporou v jejím životě. Ihned po hluboké vnitřní konverzi zatouží i po obrácení svého manžela. Oddaně ho totiž miluje. Nepoužívá argumenty, ale modlitbu a příklad života. V mondénním světě bez víry Žije intenzivní společenský život. Setkává se s politiky, diplomaty, umělci, lékaři, profesory - víře a náboženství však většinou odcizenými až nepřátelskými. Ráda s nimi diskutuje. Láme jejich předsudky a mnohým pomůže vrátit se k Bohu. Sama však dlouho nemá ani zpovědníka. Duchovní osamocenost a potřeba dělit se o duchovní zážitky ji podnítí psát si deník. Nosí ho s sebou, kamkoliv jde. I na daleké cesty. A zapisuje do něj všechno, co prožívá. Deník je podrobnou zprávou o dějinách duše Elisabeth Leseurové. O jejím hlubokém vztahu s Ježíšem Kristem. O jejím utrpení, důvěře a úplné oddanosti svému Mistrovi. Ó Ježíši Tys trpěl sám. Ti, kteří tě milovali nechápali tvé muky každý lidský život zná muka Getsemanské zahrady A jako ty, i přes soucit, který spí nedaleko, křesťanská duše je 17

18 vždy sama v Getsemanské zahradě. Žádné srdce nechápe dost hluboko její bolest, aby jí dalo hojivý balzám, a ti, kteří se jí dotknou, bývají často dost tvrdí. Mistře, vzpomeň si tedy na to, co byla pro tebe tato hodina, slituj se nad naší slabostí a přijdi sám, jediný Těšiteli, jediné Srdce, schopné chápat a vcítit se, přijď nás upokojit, posilnit nás a udělat z naší bolesti dílo spásy a lásky, živé kázání. Vedle záznamů o mystických zážitcích jsou v něm i mnohé bolesti - v krátkém čase ztrácí otce, dvě sestry, neteř a synovce. I sama onemocní - na rakovinu prsu. Na její následky v roce 1914 umírá. Všechno své utrpení obětuje za mužovo obrácení. Během života se ho nedočká. Pevně je však přesvědčená, že se tak stane. Předsmrtný vzkaz manželovi Krátce před smrtí Elisabeth píše: Až se i ty staneš jeho synem, žákem Ježíše Krista a živým údem Církve, posvěť svou bytost, přetvořenou milostí a darem sebe samého v lásce. Pohřeb si přeje bez jakékoliv pompéznosti jen s náboženskými zpěvy Ráda bych, aby se moje rodina a přátelé sešli v kostele, a místo toho, aby kupovali neužitečné květy, ať dají sloužit mše svaté a nějakou almužnu na můj úmysl. S manželem se loučí slovy: A nyní, drahý milovaný Felixi, moje jediná a velká lásko, tě opouštím! Opakuj našim přátelům a blízkým, že jsem je všechny velmi milovala a že se za ně budu modlit až do hodiny setkání. Jednoho dne se všichni shromáždíme u Boha, kde mě již očekávají moji drazí. Doufám v to pro své utrpení, obětované za vás, a pro Boží milosrdenství. Když Felix Leseur čte po Elisabethině smrti její deník, ohromí ho velikost její duše. Stane se, co Elisabeth krátce předtím předpovídá: Felix Leseur najde Boha a vstoupí k dominikánům. Stává se řeholníkem. Šedesátdvaletého Felixe Leseura v roce 1923 vysvětí na kněze. V manželství žil 25 let. Knězem bude 27 let. (podle KN) Jediná přetvářka je chvályhodná a to je ta, která nedává poznat zlo, které se nám děje naše utrpení v hloubce naší duše náleží jedině Bohu. Elisabeth Leseurová Elisabeth Leseurová je důkazem toho, že Bůh nepřestává volat ty, které si vyvolil, i když se mu vzdálí. Sama ho jemnocitně napodobovala v duchu své myšlenky: Někdy bývá obdivuhodným kázáním dotek - aby vzplanul velký požár, není třeba víc než jiskřička. V roce 1934 se začal proces svatořečení Elisabethy Leseurové. Její odkaz světu můžeme shrnout asi takto: Není pravda, že naděje umírá poslední. Protože naděje neumírá Bůh je a jedná. Nepůsobí jen za zdmi kláštera či v životě velkých světců. Hluboké prožívání duchovního života není rezervováno jen pro zamřížované karmelitky. Bůh se prochází i mezi námi, ve světě. Nedovolí, aby spadlo na zem ani jedno slovo naší modlitby, i když během našeho života nemusí viditelně odpovídat na naše prosby. Bůh je věrný. 18

19 Jak často se zpovídat? Stačí jednou za rok? Svátost smíření je jako křižovatka, na které se člověk setkává s otevřenou Boží náručí a milosrdenstvím. Je prostředkem osobního posvěcování se, uzdravuje a vychovává, proto Církev doporučuje častou svatou zpověď. Vážená redakce, setkávám se u známých s názorem, že stačí zachovávat církevní přikázání jednou do roka se vyzpovídat a potom dlouhodobě přistupovat ke svatému přijímání. Podle nich by prý jen zabírali místo před zpovědnicí, když nespáchali smrtelný hřích. Nesouhlasím s tím, neboť svátost smíření v nás rozmnožuje milosti a pomáhá k duchovnímu růstu. Moje napomenutí však nechtějí přijmout. Objasněte to, prosím. Margareta Milá Margareto, vyši známí mají částečně pravdu, protože citují nejen 4. církevní přikázání, které mluví o vykonání svaté zpovědi a přijetí Eucharistie aspoň jednou za rok, ale i kánon 920 CIC, který stanovuje to samé. V tomto příkazu jsou však dvě důležitá a často přehlížená slova: aspoň jedenkrák. Tedy ne jenom jednou, jak si to někteří nesprávně myslí. Toto přikázání určuje jenom minimální spodní hranici duchovního života, jakoby na přežití. Proto nelze mluvit o ideálním duchovním životě věřícího křesťana, kterému stačí jen jedna zpověď či jedno svaté přijímání za rok. Církev neustále doporučuje svatou zpověď bez ohledu na to, zda někdo spáchal, nebo nespáchal těžký hřích. Svátost smíření je totiž prostředkem osobního posvěcování se, je to svátost, která člověka nejen uzdravuje, ale i vychovává. Je tedy jakousi malou duchovní obnovou. Dalším důvodem ke svátosti smíření je i to, že hřích se častou zpovědí nedokáže v člověku hluboce zakořenit. Kdo se totiž často zpovídá, dobře pozná svůj duchovní zdravotní stav a ví, v čem má udělat přiměřenou změnu. Kdo se dlouhou dobu nezpovídá, přestává pravdivě vnímat, mnohé hříchy si zlehčuje, respektivě je přestává pokládat za provinění. Následkem toho si člověk po dlouhé době nedokáže vzpomenout téměř na žádný hřích a jen velmi těžko se v sobě orientuje. Na tuto skutečnost upozornil papež Pius XII., ale i Jan Pavel II. v exhortaci Reconciliatio et paenitentia (O smíření a pokání). Papež konstatoval, že v současnosti připomíná lidí se zatemněným svědomím, čehož důsledkem je nejen ztráta citlivosti na hřích, ale následně i na Boha. Člověk přestal pokládat hřích za hřích a vnímá ho jen jako problém, který je třeba řešit více psychologicky než svátostně. Takže pokud v minulosti měly některé rodiny svého rodinného kněze, dnes začínají mít rodinného psychologa či psychiatra. Přitom každá zpovědnice je skutečně výsadním a požehnaným místem, kde se rodí smířený člověk - nový a bez poskvrny. Milá Margareto, je přinejmenším divné, když člověk netouží vrátit se zpět do Božích rukou, ale zůstává v rukách Zlého. Nikdo z nás není dobrým soudcem ve vlastních záležitostech. Zpověď nám umožňuje žít v pravdě. Pokud někdo tvrdí, že se nemá z čeho ve zpovědi vyznávat, svědčí to o nedostatku reflexe nad sebou a apoštol Jan by mu vzkázal, že klame sám sebe a není v něm pravda (srov. 1 Jan 1,8). Svatý Jan Maria Vianey nazval zpověď Boží náručí. Mgr. Grega, spirituál knězského semináře v Badíně (podle KN) 19

20 20

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009 Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí Člověk je tělo a duch v jednom. Neboť my věříme, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu a ke své podobě. Tedy celý člověk,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007. je noc

ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007. je noc ZRNÍČKO Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007 je noc Člověk se musí stát úplným slepcem, aby se nechal řídit a vést jako dítě. Kristus musí odepřít paprsek světla křesťanu, aby očistil jeho činnost,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012 Umět se zastavit Velmi často se moderní člověk ničí proto, že nemá volný čas nebo si ho už neumí udělat a zastavit se, pohlédnout na sebe a uvědomit si sama sebe;

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků.

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků. ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 2 únor 2010 Modlitba s nočními dělníky Množství lidí v noci vstává a jde do práce. Většina si nevybrala takovou zkoušku, ale žene je nevyhnutelnost. Několik lidí a několik žen

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 Pevně mě objal a řekl mi: Zbožňuji tě! Mnoho křesťanů bere vážně Pánův příkaz: milujte všechny své bratry. Ale někteří k nim přicházejí jenom s hlavou. To znamená,

Více

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? www.milujte.se 6/2008 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Řím 8,31 Obsah: Milovaní čtenáři! šesté číslo

Více

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava ZRNÍČKO Svazek 6, číslo 6 červen 2006 plešatá hlava Bůh na nás myslil od věčnosti a ve své stvořitelské lásce stále nad námi bdí. V osobě našich bratří máme hledat myšlenku Boží a vážit si ji. Máme být

Více

SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE

SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE Triality, 2000 - SLOVO NA ÚVOD - OSOBNI KONVERZE JAKO DETEKTIVKA DUCHA Kniha manželů Halinových je autobiografickým svědectvím, rodinným románem,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 ZRNÍČKO Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 Nepotlačovat, ale sublimovat Podle příkazu Božího máme milovat z celého srdce a ze všech sil. Nesmí být tedy žádná z našich vnitřních schopností znevažována a tím

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. FARNÍ INFORMÁTOR 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. SRPNA 2006 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Matko Neposkvrněná, stojíme před Tebou, abychom Ti vyjádřili vděčnost za milosti, obdržené během 75 let života

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

milost & pravda květen 2006 ročník 6 číslo 5 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 2.

milost & pravda květen 2006 ročník 6 číslo 5 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 2. milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem Chvála. Asi před čtrnácti dny mi při shromáždění přišlo na mysl: Když člověk člověka pochvá

Více

Kurt Hasel KOUZLO POVĚRY. ... a jak se od něho osvobodit. LUXPRESS, Praha

Kurt Hasel KOUZLO POVĚRY. ... a jak se od něho osvobodit. LUXPRESS, Praha Kurt Hasel KOUZLO POVĚRY... a jak se od něho osvobodit LUXPRESS, Praha Obsah Úvod 4 Věřící, nebo pověrčivý? 5 Přednosti křesťanské víry 5 Odhalení ďáblova původu a jeho záměrů 7 Satanova nabídka 9 Věštění

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více