VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní"

Transkript

1

2 VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe jedni druhé za dstojnjší sebe majíce. Nehledejte jeden každý svých vcí, ale každý také toho, což jest jiných. Budiž tedy tatáž mysl pi vás, jakáž byla pi Kristu Ježíši. (Fp 2:3-5) Bh nás v pátém pikázání uí, že od dtí musí být vyžadována úcta a poslušnost vi rodim. Když se dti uí poslouchat, rozvíjí se v nich sebeovládání, které je základem dosplosti a pipravuje jejich srdce na pijetí našich morálních ponauení. ZNEPOKOJUJÍCÍ SKUTENOST Mnoho rodi porozumí tomu, že je dležité vychovat poslušné, uctivé dti. Mnozí však nepochopí, že podstatné je, aby z nich byli lidé, kteí milují Boha a bližní. Pedpokládají, že dít, které se dokáže ovládat a je vychováváno v kesanské víe, samozejm vyroste do duchovní dosplosti, podobn jako lovk vyspívá fyzicky a psychicky. Takoví rodie však asto zjistí, že když jejich dti dospjí, nepokraují v ctnostech víry, které se jim snažili vštípit. Ješt horší však je, že nkteí rodie s výsledky své výchovy spokojeni jsou, ale nemli by být. Staí jim, že jejich dti vyrostly a jsou aktivní v církvi. Tyto dti však postrádají nejdležitjší kesanskou ctnost lásku. Jako následovníci Krista musíme vychovávat dti, které se nejen dovedou ovládat, ale také milují Boha, své rodiny, bližní a nepátele. Je to smutné, ale pro mnoho rodi není láska nejvtší ctností ani v jejich vlastním život, a proto se jednoduše spokojí s tím, že vychovají poslušné dti. Tento svj pístup ospravedlují tvrzením, že Kristus pece uil, že ti, kteí se uí poslouchat, se uí milovat. Poslušnost samozejm mže být znakem lásky. Podrobit si však vli svého dítte a pak zanedbávat vyuování o tom, jak milovat, je jako vybudovat základ domu a stavbu ukonit. Základ je sice naprosto nezbytný, ale cílem je postavit dm. Stejn tak poslušnost a úcta, které pramení z podrobené tvrdohlavosti, pedstavují dležité prvky základu, ale nejsou niím jiným než základními prvky pro vybudování lásky. Rodie, prozkoumejte své hodnoty. Uspokojí vás, když vaše dti budou poslušné a uctivé, budou sloužit v církvi, oblékat si slušné obleení, mít hezky upravené vlasy a poslouchat jen staré duchovní písn? Možná jsou to dobrá 1

3 znamení, ale ne v pípad, že jsou dti spoleensky chladné, bez zájmu o ztracené a bez lásky k druhým a jsou ponoené do sebe tak, že se vyhýbají setkání s novými lidmi, a nejsou zvyklí natáhnout se k cizímu lovku nebo otevít svj domov pro potebné. Prozkoumejte své cíle. Uspokojí vás, budou-li vaše dti umt citovat katechizmus, budou se umt tak ovládat, že vydrží hodiny potichu sedt ve shromáždní, a budou se chovat tak dobe, že kdykoliv nkam pjdete, budou se držet neustále pi vás? Takové sebeovládání je dobrým základem, ale mže zstat bez užitku, jestliže takové dti neustále pomlouvají, kritizují a snižují druhé. Budete spokojeni, když vaši synové budou chodit do shromáždní v oblecích a vaše dcery ve slušných šatech, budou-li všichni vdt, že jsou to zodpovdní pracanti a všechny dosplé oslovují paní a pane? Jestli vás toto uspokojí, nepehlédnte stav jejich srdce, který jim dovoluje, aby se neustále doma hádali a byli nelaskaví ke všem, kteí je urazí. A co když se vaše dti chovají stejn zpsobn doma jako na veejnosti a jejich jedinou vadou je to, že mají tendenci poukazovat na prohešky ostatních? Jsme bláhoví, máme-li radost z toho, že jediným problémem našich dtí je domýšlivost, protože Bh se pyšným protiví. Pyšné dít, které se dobe chová, je svému kamarádovi k niemu a je Bohu odporné stejn jako neposlušný rebel. O CO VE SKUTENOSTI JDE Z Kristova uení víme, že nejvyšší prioritou pro Jeho následovníky je, aby milovali na prvním míst Boha a vnovali se svým bližním stejn jako sami sob. Proto musí být naším hlavním cílem vychovávat dti k lásce vi Bohu a bližním. Apoštol Pavel toto zdrazoval, když svým duchovním dtem íkal, že cílem jeho vyuování není pouze to, aby mli správné poznání, ale aby cokoli se od nj nauili, zpsobilo, že budou milovat. Proto byla láska kvalitou, kterou Pavel v dopisech církvím zdrazoval nejastji. I když Tesalonické církvi ekl, že mají takovou lásku, že o ní nepotebují dále vyuovat, neustále je nabádal, aby se v ní více a více rozhojovali. I v první epištole Pavla do Korintu Bh velice jasn ukázal, že a dokážeme cokoli nebo jsme jakkoli duchovní, nemáme-li lásku, je to k niemu. Jestliže tedy vychováváme dti, které jsou schopny mluvit andlskými jazyky, mají víru pohnout horami, prokazují skutky sebeobtování a jsou schopny okamžit poslechnout s naprostým respektem, a pitom nemají lásku, nic jsme nedokázali. Nula. Zero. Ano, je poteba mít poslušné dti, které se dokáží ovládat, je to nádherné, ale nemají-li lásku, chybí jim kvalita, která je Božímu srdci nejdražší. 2

4 NEJDLEŽITJŠÍ VC Na základ nejvyššího pikázání víme, že nejdležitjším cílem rodiovství je, abychom vychovali dti, které milují Boha. Apoštol Jan nás uí, že ti, kteí milují Boha, Ho milují proto, že nejprve zakusili Jeho lásku. Prosto musí být naším cílem tuto Boží lásku dtem pedat, zprostedkovat. Následující tyi kroky mohou rodie inspirovat v tom, jak pomoci dtem vyrstat v lásce k Bohu. 1. Naute je pravd evangelia: Bh miluje híšníky Dokazuje pak Bh lásky své k nám; nebo když jsme ješt híšníci byli, Kristus umel za nás. ím tedy více nyní ospravedlnni jsouce krví jeho, spaseni budeme skrze nho od hnvu. Ponvadž byvše nepátelé, smíeni jsme s Bohem skrze smrt Syna jeho, nadto smíeni jsouce, spaseni budeme skrze život jeho. (ím 5: 8-10) Protož pravím tob: Odpuštni jsou jí híchové mnozí, nebo milovala mnoho. Komu se pak málo odpouští, málo miluje. (Lk 7:47) Abychom mohli svým dtem pedat Pravdu, která vypsobí, že porostou v lásce k Bohu, musíme jí nejprve porozumt sami. Když Bh poslal svého Syna jako pomazanou ob za naše híchy, nebylo to proto, že bychom si Jeho lásku zasloužili. Práv naopak. Zasluhovali jsme Jeho hnv. Bh je spravedlivý a svatý soudce, který nás nevidl jako dobrá, milováníhodná stvoení, která by si zasluhovala Jeho lásku a milost, ale jako híšníky, kteí se proti nmu provinili. Proto je Bh tak úžasný miluje ty, kteí si zasluhují soud. Evangelium je slavné, protože je o Bohu, který má slitování se svými nepáteli a sám osobn platí dluh, který mu nepátelé dluží. Poprvé voláme ke Kristu, protože víme, že jsme híšníci, kteí potebují spasitele. Nicmén mnoho zachránných híšník si neuvdomuje hloubku milosti, kterou od Boha potebovali. Nevidí ohavnost a zlo své híšnosti, a tak si neváží velikosti Boží milosti. Jak vyuoval Ježíš ti, kteí pochopí hloubku své híšnosti, budou milovat Boha mnohem více. Abychom mohli milovat Boha celým svým srdcem, musíme uvidt, že jsme si nezasloužili milost, kterou nám vydobyla Kristova smrt zasluhovali jsme jen a jen smrt. Bh nenávidl naši nepravost, pesto svj hnv nevylil na nás, ale na svého nevinného Syna. Aby Bh vystihl náš híšný stav, popisuje naše srdce jako nejlstivjší ze všeho a nepevrácenjší (Jer 17:9). Dokud od Nj ve spasení nepijmeme novou pirozenost, každý náš motiv je neistý a porušený. Bh íká, že naše nejlepší skutky jsou jako ohyzdné roucho (Iz 64:6). Ve skutenosti je Bh tak svatý a istý, že ve srovnání s Ním není ani slunce jasné a my jsme jako vyvrhelové 3

5 a ervi. Bh nás vidí jako naprosto zvrhlé híšníky. Když se Kristus obtoval na kíži, vytrpl hnv, kterým se Bh hnval pro naše híchy. Jaká je to láska! Dokonalý a istý Bh, Stvoitel vesmíru, trpl hroznou smrt pro ty, které poítal za nepátele. Provinili jsme se proti spravedlivému Soudci a On místo toho, aby nad námi vynesl rozsudek vného trestu, vytrpl rozsudek smrti za nás. Otevírá náru a miluje híšníky, kteí si zasluhují Jeho hnv. Jak milostivý Bh! Rodie, musíme tuto pravdu uchopit sami pro sebe a pedat ji svým dtem. Mají-li se zamilovat do Boha, musí porozumt hloubce evangelia. 2. Ute je, jaký Bh je nejúžasnjší a nejvíce milováníhodná bytost, která kdy existovala. Aby Kristus skrze víru pebýval v srdcích vašich, abyste v lásce vkoenni a založeni jsouce, mohli stihnouti se všechnmi svatými, kteraká by byla širokost i dlouhost i hlubokost i vysokost, a poznati penesmírnou lásku Kristovu, abyste naplnni byli ve všelikou plnost Boží. (Ef 3:17-19) Když skuten porozumíme zvsti evangelia, poznáme Boha jako nkoho, kdo je naprosto hoden lásky a milování. Ti, kteí Ho znají, zjišují, že Jím jsou ohromeni a zamilováni do Nho dokonce i bez ohledu na milost zjevenou na kíži. Staré rení znát Ho, znamená milovat Ho muselo zaít s Bohem. Jestliže chceme, aby naše dti milovaly Boha, potom je, slovy autora Tedda Trippa, oslme Bohem! Znáte nkoho, kdo byl oslnn Bohem? Víte, jak to vypadá, a víte, ím Bh takového lovka osluje? Jeden z tch, kteí byli Bohem fascinováni, byl král David byl Bohem naprosto uchvácen. Byl tak naplnn svým dvrným vztahem s Nebeským Otcem, že jednou prohlásil: Jakož jelen ve, dycht po tekutých vodách, tak duše má ve k tob, ó Bože. Žízní duše má Boha, Boha živého, a íká: Skoro-liž pjdu, a ukáži se ped oblíejem Božím? (Ž 42:2,3) A opt: Jedné vci žádal jsem od Hospodina, té vždy hledati budu: Abych pebýval v dom Hospodinov po všecky dny života svého, a spatoval okrasu Hospodinovu, a zpytoval v chrám jeho. (Ž 27:4) ím déle David Boha znal, tím více poznával, jak je absolutn a naprosto nádherný. Bože, Bh silný mj ty jsi, tebe hned v jite hledám, tebe žízní duše má, po tob touží tlo mé, v zemi žíznivé a vyprahlé, v níž není vody, abych t v svatyni tvé spatoval, a vidl sílu tvou a slávu tvou, (nebo jest lepší milosrdenství tvé, nežli život), aby t chválili rtové moji, a tak abych tob dobroeil, pokudž jsem živ, a ve jménu tvém pozdvihoval rukou svých. Jako tukem a sádlem sytila by se tu duše má, a s radostným rt 4

6 prozpvováním chválila by t ústa má. Jist že na t pamtliv jsem i na ložci svém, každého bdní noního pemýšlím o tob. Nebo jsi mi býval ku pomoci, protož v stínu kídel tvých prozpvovati budu. Pilnula duše má k tob, pravice tvá zdržuje mne. (Ž 63: 2-9) David miloval Boha, protože byl vdný za to, že ho Bh vysvobodil, a byl pro nj bezpenou skrýší v asech trápení. Já pak zpívati budu o síle tvé, hned z jitra hlasit slaviti budu milosrdenství tvé, nebo jsi byl hrad mj vysoký, a útoišt v den ssoužení mého. (Ž 59:17) Od konce zem v sevení srdce svého k tob volám, na skálu nade mne vyšší uvediž mne. Nebo jsi býval mé útoišt, a pevná vže ped tváí nepítele. Budu bydliti v stánku tvém na vky, schráním se v skrýši kídel tvých. Sélah. (Ž 61:3-5) Vždy pedce k Bohu má se mleliv duše má, od nho jest spasení mé. Vždy pedce on jest skála má, mé spasení, vysoký hrad mj, nepohnu se škodliv. (Ž 62:2-3) David miloval Boha pro Jeho moudrost a také proto, že Jeho zákony byly velmi praktické pro život. Ó jak miluji zákon tvj, tak že každého dne on jest mé pemyšlování. (Ž 119: 97) Pedivná jsou svdectví tvá, a protož jich ostíhá duše má. (Ž 119:129) Ostíhá duše má svdectví tvých, nebo je velice miluji. Ostíhám rozkaz tvých a svdectví tvých; nebo všecky cesty mé jsou ped tebou. (Ž 119: ) Zákon Hospodinv jest dokonalý, oerstvující duši, Hospodinovo svdectví pravé, moudrost dávající neumlým. (Ž 19:8) David poznal, že Bh je vrný a spolehlivý. Nebo pravé jest slovo Hospodinovo, a všeliké dílo jeho stálé. (Ž 33:4) Království tvé jest království všech vk, a panování tvé nad jedním každým pokolením. (Ž 145:13) 5

7 Dobrotivý Hospodin všechnm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho. (Ž 145:9) David byl fascinován Bohem jako Stvoitelem. Pote, zpívejme Hospodinu, prokikujme skále spasení našeho. Pedejdme oblíej jeho s díkinním, žalmy prozpvujme jemu. Nebo Hospodin jest Bh veliký, a král veliký nade všecky bohy. V jehož rukou základové zem, a vrchové hor jeho jsou. Jehož jest i moe, nebo on je uinil, i zem, kterouž ruce jeho sformovaly. Pote, sklánjme se, a padnme ped ním, klekejme ped Hospodinem stvoitelem naším. On jest zajisté Bh náš, a my jsme lid pastvy jeho, a stádo rukou jeho. (Ž 95:1-7) Ty zajisté v moci máš ledví má, piodl jsi mne v život matky mé. Oslavuji t, proto že se hrozným a divným skutkm tvým divím, a duše má zná je výborn. (Ž 139:13-14) Ml báze z Jeho všudypítomnosti. Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal. Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka. Chození mé i ležení mé ty obsahuješ, a všech mých cest svdom jsi. Než ješt mám na jazyku slovo, aj, Hospodine, ty to všecko víš. Z zadu i z pedu obklíils mne, a vzložils na mne ruku svou. Divnjší jest umní tvé nad mj vtip; vysoké jest, nemohu k nmu. (Ž 139:1-6) Ml Boha v úct pro jeho nesmírnou moc. Hory jako vosk rozplývají se ped oblíejem Hospodina, ped oblíejem Panovníka vší zem. (Ž 97:5) Rcete Bohu: Jak hrozný jsi v skutcích svých! Pro velikost síly tvé lháti budou tob nepátelé tvoji. (Ž 66:3) Abych t v svatyni tvé spatoval, a vidl sílu tvou a slávu tvou, (nebo jest lepší milosrdenství tvé, nežli život), aby t chválili rtové moji, (Ž 63:3-4) Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemž vystižena býti. Rodina rodin vychvalovati bude skutky tvé, a pedivnou moc tvou zvstovati. O sláv a kráse velebnosti tvé, i o vcech tvých pedivných mluviti budu. A moc pehrozných skutk tvých rozhlašovati budou; i já dstojnost tvou budu vypravovati. (Ž 145:3-6) 6

8 David se bál Hospodina pro Jeho velikou autoritu. Dsí se strachem ped tebou tlo mé; nebo soud tvých bojím se. (Ž 119:120) Ty jsi, ty velmi hrozný, a kdo jest, ješto by ped tebou ostál v rozhnvání tvém? (Ž 76:8) Ale kdo jest, ješto by znal písnost hnvu tvého, a ostýchal se zivosti tvé? (Ž 90:11) Budeš-li nepravosti šetiti, Hospodine Pane, kdo ostojí? Ale u tebe jest odpuštní, tak aby uctivost k tob zachována byla. (Ž 130:3-4) Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený lovk, kterýž doufá v nho. Bojtež se Hospodina svatí jeho; nebo nemívají nedostatku ti, kdož se ho bojí. Lvíátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteíž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém. Potež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinov vyuovati vás budu. (Ž 34:9-12) V tomto lánku není dost prostoru na to, aby tená mohl objevit veškerou nádheru našeho nebeského Otce, ale existuje cesta, po které mžeme jít a setkat se s Ním. Bh dal jednoduchá zaslíbení, která vždy splní. Jestliže Ho hledáme celým svým srdcem, On sám se nám zjeví. Musíme trávit as v Božím slov s hladovým pokorným srdcem a s modlitbou, abychom se setkali s Bohem. Jestliže máme svým dtem pomoci Boha pesvdiv najít, musíme Ho nejprve sami hluboce poznat. 3. Bute dtem vzorem Boží lásky Píklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já uinil vám, i vy též inili. (J 13:15) bu píkladem vrných v ei, v obcování, v lásce, v duchu, u víe, v istot. (1Tim 4:12) Jestliže chcete, aby vaše dti milovaly Boha, je dležité, abyste jim v tom byli píkladem. íká se, že to nejpodstatnjší se v život nenauíme z knih, ale nkde to pochytíme, okoukáme, a platí to zejména o dtech. Naše skutky vyuují dti více než to, co íkáme. Naše slova mohou mít ve skutenosti velmi malý vliv, nejsou-li spojena s opravdovým srdcem plným lásky k Bohu. Pro Boží slávu a kvli našim dtem musí být naším cílem milovat Pána celým srdcem, myslí a silou. Je dobré, když používáme ty nejlepší biblické 7

9 principy rodiovství, ale když selžeme jako model upímné lásky k Bohu, nemusí správná disciplína duši našich dtí upevnit. Musíme dlat obojí. Nkteí rodie mají problém s tím, že láska k Bohu, kterou ukazují, nepipadá jejich dtem ani v nejmenším jako láska. Dti vnímají kesanský život jako život bez lásky, bez radosti, s neustálou snahou o to, aby se lovk vyhnul špatným vcem. Samozejm, že klíový aspekt chze s Kristem znamená zahazovat vše, co nás drží zpátky, i hích, který nás obkliuje, a stejn tak to znamená vyhýbat se zraujícím a zniujícím vlivm. Nicmén, jestliže se našim dtem zdá, že náš kesanský život je otroina a bemeno a naší hlavní starostí je to, eho všeho se musíme vyvarovat a co nesmíme dlat, musíme se sami sebe zeptat budou to chtít? Vždy ani my sami to pro sebe nechceme! Rodie jsou vaše dti pitahovány k Ježíši nebo je pro n vaše náboženství bemenem, které vleou? Pamatujete, že Ježíš varoval židovské vdce, aby nenakládali na lidi bemena, která sami nemohou unést? Kesanský život není o tom, abychom nedlali špatné vci. Není ani o dobrých skutcích, kterými bychom si zasloužili Boží píze. Chze s Bohem je život radostné vdnosti. Je to každodenní kochání se v Boží lásce a milosti a konání dobrých vcí pro Nj, protože nás pijal ne proto, že se snažíme, abychom byli pijati. Když k sob Ježíš povolal své následovníky, ekl: Potež ke mn všickni, kteíž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpoinutí dám. Vezmte jho mé na se, a ute se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpoinutí dušem svým. Jho mé zajisté jesti rozkošné, a bím mé lehké. (Mt 11:28-30) Život, který Bh pro lovka má, je nádherný. Jestliže je pro nás chze s Ním bemenem a naše duše nemají žádný pokoj, zejm nám uniká, co to znamená žít život lásky pro Boha. Kvli nám samým i kvli našim dtem poj me nalézt, co to znamená být milován Bohem a milovat na oplátku Jeho. 4. Pedejme dtem Boží lásku tím, že je budeme milovat Nejmilejší, milujmež jedni druhé; nebo láska z Boha jest, a každý, kdož miluje, z Boha se narodil, a zná Boha. Kdož nemiluje, nezná Boha; nebo Bh láska jest. A my jsme poznali, a uvili o lásce, kterouž Bh má k nám. Bh láska jest, a kdož v lásce pebývá, v Bohu pebývá, a Bh v nm. (1Jan 4:7-8, 16) Filip, uedník, se jednou zeptal Ježíše: Pane, ukaž nám Otce a dostal odpov : Tak dlouhý as s vámi jsem, a nepoznal jsi mne? Filipe, kdož vidí mne, vidí Otce, a kterak ty pravíš: Ukaž nám Otce? ( J14:9-10) Ježíšovo prohlášení nebylo pouze potvrzením Jeho božství, ale bylo ilustrací toho, jak 8

10 mže jedna osoba zrcadlit druhou. Stejn tak my, Boží dti, mžeme odrážet Boha i Jeho lásku našim vlastním dtem. Už jste se nkdy zastavili a pemýšleli o tom, že kvli lásce byl Ježíš pro híšníky tak pitažlivý a práv láska Mu umožnila je ovlivnit? Ježíš mluvil proti híchu, ale neustále k sob híšníky pitahoval. Nenávidl hích a kázal svatost, a pesto híšníci, kteí Ho slyšeli, njak vdli, že je pijímá. Ve skutenosti byla Jeho milostivá láska tak viditelná, že Ho zaali nazývat pítelem híšník. Zacheus, zatracovaný výbrí daní, byl typickým píkladem lovka, který byl zmnn Ježíšovou láskou a pijetím. Vylezl na strom, protože se chtl na Ježíše poádn podívat, a Ježíš si ho najednou všiml. Kristus reagoval slovy: Zachee, spšn sstup dol, nebo dnes v domu tvém musím zstati. (Lk 19:5) A to úpln stailo. Zacheovo srdce bylo zmnno. Okamžit se rozhodl, že se o své bohatství podlí s chudými a všem vrátí, co ukradl. Kristova láska vypsobila jeho lásku. Už jste si nkdy všimli, že vás to pitahuje k lidem, kteí vás pijímají, a snažíte se vyhnout tm, kteí vás nepijímají? Všimli jste si, že nasloucháte lidem, kteí vás mají rádi, a máte tendenci odmítat ty, kteí se na vás hnvají? Napadlo vás, že vaše dti jsou možná jako vy? Chcete, aby vaše dti milovaly Ježíše? Potom je dležité, abyste je milovali stejnou láskou, kterou miluje Bh vás. Budete pro n atraktivní a budou se chtít dozvdt o vašem Ježíši více. Snažme se proto kvli našim dtem porozumt, co všechno znamená láska. DRUHÁ NEJDLEŽITJŠÍ VC Kristus uil, že po lásce k Bohu bychom jako kesané mli nejvíce usilovat o lásku k druhým. Rodie proto musí dti od malika uit, že mají milovat druhé jako samy sebe. Kdo toto uiní základním cílem výchovy, udá svým dtem pesný smr na cest k dosplosti a položí jim základ pro úctu k ostatním lidem. Chceme-li naše dti nauit, aby byly svým sourozencm, blízkým a nepátelm oddány tak jako samy sob, mže nám pomoci nkolik následujících krok. 1. Nejprve se ujistte, že jste naplnni Kristovou láskou. Stejn jako vyschlá studna nemže nabídnout osvžení, nebudeme schopni milovat druhé, jestliže jsme se nejprve nenapili z Božího pramene. On je zdrojem našeho veškerého soucitu. On je tou mocí, která stojí za naším nezištným zájmem. Musíme k Bohu denn picházet pro oberstvení Jeho láskou k nám a tuto lásku musíme pedávat ostatním. 9

11 2. Studujte Písmo, abyste porozumli lásce ve všech jejích aspektech. Náš Pán byl dokonalým obrazem lásky. Abychom mohli rst v poznání lásky, musíme studovat všechno, co uil a co dlal. ecké slovo agapé, které popisuje Jeho lásku, znamená nco velmi hlubokého: * Láska je odevzdání se založené na rozhodnutí vle, nikoli na emocích. Nedá se vydlat i zasloužit, je bezpodmínená. To znamená, že nikdy nemáme svobodu zadržovat nkomu lásku na základ toho, co dlá. A to proto, že nás Kristus povolává k tomu, abychom byli milostiví a milosrdní k tm, kteí jsou proti nám, vetn tch, kdo nás využívají, zneužívají a falešn obviují. Ale vám pravím, kteíž slyšíte: Milujte nepátely své, dobe ite tm, kteíž vás nenávidí, dobroete tm, kteíž vás proklínají, a modlte se za ty, kteíž vám bezpráví iní. A udeil-li by tebe kdo v líce jedno, nasa mu i druhého, a tomu, kterýž tob odjímá pláš, také i sukn nebra. Každému pak prosícímu tebe dej, a od toho, jenž bée tvé vci, zase nežádej. (Lk 6:27-30) Žádnému zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dobré pede všemi lidmi, jestliže jest možné, pokudž na vás jest, se všemi lidmi pokoj majíce, ne sami sebe mstíce, nejmilejší, ale dejte místo hnvu; nebo psáno jest: Mn pomsta, já odplatím, praví Pán. A protož laní-li nepítel tvj, nakrm jej, a žízní-li, dej mu píti. Nebo to uin, uhlí eavé shrneš na hlavu jeho. Nedej se pemoci zlému, ale pemáhej v dobrém zlé. (ím 12:17-21) * Láska se prokazuje obtí. Mžeme mít k druhým velikou náklonnost a snad o n projevovat i zájem, ale nejsme-li ochotni odložit své pohodlí, chybí nám základní složka opravdové lásky. Láska, která nic nestojí, snad ani nemže být láskou. Obti lásky mohou být fyzické, emocionální, mentální a mohou zahrnovat i to, že se vzdáme vlastních, osobních práv. Vtšího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za pátely své. (Jan 15:13) Po tomto jsme poznali lásku, že on duši svou za nás položil, i my tedy máme za bratí duše klásti. (1. Jan 3:16) To tedy ite pi sob, co i pi Kristu Ježíši. Kterýž jsa v zpsobu Božím, nepoložil sob toho za loupež rovný býti Bohu, ale samého sebe zmail, zpsob služebníka pijav, podobný lidem uinn. A v zpsobu nalezen jako lovk, ponížil se, poslušný byv až do smrti, a to smrti kíže. (Fp 2:5-8) 10

12 * Láska není jen obtující se, ale je nesobecká ve svém motivu. Dává, protože druhý potebuje, aniž by oekávala, že se jí investice vrátí. Nedává proto, aby dostala. Opravdová láska je poád stejná, nemní se, protože dává nepodmínn a není závislá na nárocích i oekáváních. Celý koncept lásky k druhému za úelem naplnit vlastní poteby je naprosto sobstedný. Kristus vydal sám sebe ne proto, že by nás poteboval, ale protože my jsme potebovali Jeho. Povinni jsme pak my silní mdloby nemocných snášeti, a ne sami sob se líbiti. A protož jeden každý z nás bližnímu se lib k dobrému pro vzdlání. Nebo i Kristus ne sám se sob líbil, ale jakož psáno jest: Hanní hanjících tebe pipadla jsou na mne. ( 15:1-3) nehledá svých vcí. (1.Kor 13:5) Ale když iníš hody, povolej chudých, chromých, kulhavých, slepých, a blahoslavený budeš. Nebo nemají, odkud by odplatili tob, ale bude odplaceno pi vzkíšení spravedlivých. (Lk 14:13-14) Žádný nehledej svých vcí, ale jeden každý toho, což jest bližního. (1.Kor 10:24) Jakož i já ve všem líbím se všechnm, nehledaje v tom svého užitku, ale mnohých, aby spaseni byli. (1.Kor 10:33) * Láska má zájem o ostatní a proto se jim snaží porozumt a ztotožnit se s nimi. Díky tomuto zájmu jsme ochotni vzdát se svého pohodlí a postavit se na místo toho druhého, a už doslova, nebo skrze empatii. A protož ve všem pipodobnn býti ml bratím, aby milosrdný byl, a vrný nejvyšší knz v tom, což se u Boha k oištní hích lidu díti mlo. Nebo že sám trpl, pokoušín byv, mže také pokušení trpícím spomáhati. (Žd 2:17-18) Nebo nemáme nejvyššího knze, kterýž by nemohl itedlen býti mdlob našich, ale zkušeného ve všem nám podobn, krom híchu. (Žd 4:15) Bratí, by pak byl zachvácen lovk v njakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje sám k sob, abys i ty nebyl pokoušín. Jedni druhých bemena neste, a tak plte zákon Kristv. (Gal 6:1-2) 11

13 * Láska je vyprázdnna, jestliže jí chybí skutek. Hejivá slova mohou být mocná, ale láska stejn tak jako víra je bez skutk mrtvá. Ježíš vyuoval, že láska je láskou pouze tehdy, je-li vyjádena službou druhým. Ale ne tak bude mezi vámi. Nýbrž kdožkoli chtl by mezi vámi býti velikým, budiž služebník váš. A kdož by koli mezi vámi chtl býti pední, budiž váš služebník; jako i Syn lovka nepišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil, a aby dal život svj mzdu na vykoupení za mnohé. (Mat 20:26-28) Ponvadž tedy já umyl jsem nohy vaše, Pán a Mistr, i vy máte jeden druhému nohy umývati. ( J 13:14) Kdo by pak ml statek tohoto svta, a vidl by bratra svého, an nouzi trpí, a zavel by steva svá ped ním, kterak láska Boží zstává v nm? Synákové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem, ale skutkem a pravdou. (1Jan 3:17-18) * Láska, kterou k nám má Bh, je popsána v první epištole Korintským. Porozumíme-li Jeho nádherné lásce, budeme Bohu více vdní, získáme moc milovat ostatní a budeme uschopnni vyuovat naše dti. Láska trplivá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetená, nenadýmá se. V nic neslušného se nevydává, nehledá svých vcí, nezpouzí se, neobmýšlí zlého. Neraduje se z nepravosti, ale spolu raduje se pravd. Všecko snáší, všemu ví, všeho se nadje, všeho trpliv eká. Láska nikdy nevypadá, (1Kor 13:4-8) EXISTUJÍ NJAKÉ PRAKTICKÉ RADY, JAK VYCHOVAT MILUJÍCÍ DTI? Od chvíle, kdy se naše dti narodí, musíme lásku povýšit na jejich životní cíl. 1. Bhem dne dtem zdrazujte, že láska a služba druhým je naším nejvyšším cílem. Všechna jejich spoleenská a morální rozhodnutí pomujte láskou. 2. Vytváejte asto pro rodinu píležitosti, kdy je možné sloužit druhým, nap.: pée o vdovy nebo osamlé maminky, návštvy sanatorií, dobrovolná práce v místním Thotenském krizovém centru atd. 3. Povzbu te dti, aby pekvapily své sourozence tím, že jim poslouží. Teba místo nich mohou udlat njakou povinnost, ustlat postel atd. 12

14 4. Vždy jim ukažte, že dvodem každé dtské hádky a rozepe je nedostatek lásky. Když mají dti njaký konflikt, napomete je za to, že spolu bojovaly, ale také poukažte na nedostatek lásky. Neptejte se jich: Kdo s tím zaal? Zeptejte se každého z nich, kde neprojevil dostatek lásky. 5. Naplujte asto jejich srdce svým láskyplným zájmem. Uvdomte si, že erstvá porce Boží lásky naplní srdce nového vícího láskou k bližním. Stejn tak hašteivé klubko dtí mže úžasn zareagovat na sílu okamžiku projevené otcovské lásky, teba na velké silné medvdí objetí, které nikoho nevynechá a všechny pkn tiskne k sob, dokud se dti nezanou hihat a neroztají. 6. Modlete se s nimi za lásku a neekejte s tím až do doby, kdy zanou být agresivní vi svým sourozencm. Když se modlíte, a už pi jídle, veer ped spaním i kdykoli jindy, proste Boha, aby dtem ukázal rzné zpsoby, jak prokázat druhým lásku. 7. tte s nimi píbhy o dtech, které jsou laskavými a soucitnými služebníky. Mohou to být teba i vymyšlené píbhy na dobrou noc. 8. Když uvidíte, jak dti slouží druhým a prokazují lásku, ujistte se, že je pochválíte více, než když se trefí míem do cíle. Jestliže rozdávají lásku a slouží druhým, nebrate se tomu, aby slyšely, jak o tom pochvaln mluvíte s druhými. 9. Nedovolte ve své rodin ŽÁDNÁ nelaskavá slova, jako napíklad ponižující pezdívky, dlání si z nkoho legraci, posmívání se nebo jakékoli pohrdání. 10. A je pro n vaše manželství vzorem služby a laskavosti jednoho k druhému. Mnoho lidí íká, že nejlépe se dti nauí lásce, když vedle sebe mají navzájem se milující rodie. JAK MOHOU RODIE OBNOVIT ZTRACENOU LÁSKU A ZÁJEM V RODIN? (OBVYKLE SE TÝKÁ DOSPÍVAJÍCÍCH DTÍ) 1. Vytyte si za svj hlavní cíl vyjadovat dtem lásku. * Bu te k nim velí, a je to pro vás pirozené, nebo ne. * Rozhodnte se na n usmívat a cvite se v tom. Nikomu z nás není pirozené hezky reagovat na nkoho, kdo nám neustále ukazuje svou nedvru a podezírání. A vaše tvá zane vyzaovat pívtivost a vstícnost! 13

15 * Projevte svou spokojenost, když nco udlají dobe. eknte jim, že jste vili, že to zvládnou. Poslouchejte se, jak mluvíte pevažuje spíše napravování, nebo chválení? 2. Pijmte je proto, kým jsou. * Vaše dti jsou takové, jaké jsou. Možná se vám nelíbí jejich žebíek hodnot, ale ve skutenosti odráží jejich skutenou osobnost. Váš neustálý hlasitý nesouhlas je pravdpodobn nezmní pouze zpsobí, že budou zakrývat své skutené pocity. * Poslouchejte se komunikujete jim, že s nimi nebo s jejich snahami vlastn nikdy nejste úpln spokojení i nadšení? Je možné, že vaše pelivé provování v nich zanechalo dojem, že nikdy nemohou dosáhnout vašeho ocenní a nikdy nemohou uspt? Dovedli jste je k tomu, že uvili, že jsou pro vás velkým zklamáním? * Napadlo vás, že vaše dospívající dít možná odmítá vaše vedení jen proto, že se cítí tak zavržené, že vzdalo veškeré pokusy se vám zalíbit? * Mnoho dosplých stedního vku se stále dožaduje rodiovského souhlasu. Chcete, aby vaše dosplé, stále ješt ekaly na vaše: Jsem na tebe hrdý/á? * Mnoho dtí, které nenajdou pijetí u svých rodi, se rádo oteve prvnímu lovku nebo skupin, která toto pijetí nabízí. * Pamatujte, že lovka to táhne k lidem, kteí ho mají rádi, ale na ty, kteí ho neustále kritizují, si najde jen málo asu. * Mnoho rodi, kteí mají se svými dtmi nžný vztah, si myslí, že se jejich dti cítí pijaté. Nezamujte nžnost za pijetí. 3. Pokud cítíte ke svým dtem neustále odpor a zlost, odpus te jim. * Jestli je pokaždé, když na n zavoláte, za jejich jménem slyšet vykiník, je as, abyste ho odstranili. Nikoho z nás nebude pitahovat lovk, který se na nás neustále zlobí. Musíte s tím skonit! * Nevytahujte staré prohešky a nevyítejte jim je poád dokola. Nezpomínejte na první vci, a na starodávní se neohlédejte. (Iz 43:18) Budeš-li nepravosti šetiti, Hospodine Pane, kdo ostojí? (Ž 130:3) 14

16 A na híchy jejich, i na nepravosti jejich nikoli nezpomenu více. (Žd 10:17) V nic neslušného se nevydává, nehledá svých vcí, nezpouzí se, neobmýšlí zlého. (1Kor 13:5) * Umožujte jim neustále zaínat znovu. Nemyslete si o nich to nejhorší a nepodezírejte je neustále z tch nejhorších motiv. Láska vždy oekává to nejlepší. i te se presumpcí (pedpokladem) neviny. Ale bute k sob vespolek dobrotiví, milosrdní, odpouštjíce sob vespolek, jakož i Bh v Kristu odpustil vám. (Ef 4:32) Protož nesute nic ped asem, až by pišel Pán, kterýž i osvítí to, což skrytého jest ve tm, a zjeví rady srdcí. A tehdáž bude míti chválu jeden každý od Boha. (1Kor 4:5) * Uvdomte si, že petrvávající hokost znií vás i vaše dti. Prohlédajíce, aby nkdo neodpadl od milosti Boží, a aby njaký koen hokosti nepodrostl, a neuinil pekážky, skrze njž by poškvrnni byli mnozí. (Žd 12:15) Hnvejte se, a nehešte; slunce nezapadej na hnvivost vaši. Nedávejte místa áblu. (Ef 4:26-27) * Poproste je, aby vám odpustili vaši zlost a záš. Protož obtoval-li bys dar svj na oltá, a tu bys se rozpomenul, že bratr tvj má nco proti tob, nechejž tu daru svého ped oltáem a odejdi; prvé smi se s bratrem svým, a potom pijda, obtuj dar svj. (Mt 5:23-24) * Neospravedlujte svj hnv. Náprava v hnvu je tlesnou snahou o dosažení duchovního cíle. Možná si pedstavujeme, že dti uvidí náš hnv a eknou si: Ó, to jsem musel udlat hroznou vc, když to pivedlo moji jinak mírnou maminku k takovému bsnní! Ml bych se uklidnit a zamyslet se nad sebou. Realita je však taková, že vtšina lidí na slovní napadení nereaguje nesobeckými myšlenkami. Vtšinou jsou píliš zamstnáni myšlenkami na pežití a na svou vlastní ochranu. Nebo hnv muže spravedlnosti Boží nepsobí. (Jk 1:20) 15

17 4. Naslouchejte jim. * Když vaše dti dospívají, dávejte jim píležitost sdílet se o tom, co mají na srdci. * Dovolte, a vám eknou, co cítí a prožívají, a nenechte se hned ovládnout nutkáním, že je musíte okamžit napravit, protože to potebují. * A vám jejich srdce mže dvovat. Nikdo z nás pece nebude sdílet vnitní kehké city s lovkem, který je vzáptí použije proti nmu. * Mluvte s nimi i o svých slabostech a bojích, které v život prožíváte. Milí rodie, Bh nikdy nezamýšlel, aby pro nás byl kesanský život bemenem, a stejn tak to platí i pro rodiovství. Jestliže klesáme pod tíhou snahy s našimi dtmi njak pežít nebo každý den zápasíme s tím, abychom je vbec snesli, picházíme o povolání, které pro nás Bh má. Budeme se vždy cítit mizern a naše dti budeme jen tžko vychovávat. Bh nechce, abychom naše dti pouze njak trpli nebo to s nimi vydrželi On chce, abychom je aktivn milovali! To je velký rozdíl. Jestliže milujeme své dti správným zpsobem, Bh je oslaven a naše rodina sklízí velká požehnání. Vzpomete si, co ekl Ježíš svým uedníkm jestliže posloucháme Jeho píkaz, abychom milovali, naše radost je plná. 16

18 Jako zvláštní publikaci kesanského asopisu o rodin Vydal: PATMOS bezen 2005 Z anglického originálu peložila E. Kotrlová Není-li uvedeno jinak, jsou texty Písma citovány z Bible kralické podle vydání z roku Novozákonní biblické citáty oznaené NBK jsou pevzaty z Nové Bible kralické Nový zákon. Copyright: 1998, 2000, 2001 Alexandr Flek Vydal: BIBLION, Rudolfovská 20, eské Budjovice, Citováno se svolením vydavatele.

19 Materiály jsou nabízeny zdarma, a proto jsou neprodejné. Veškeré náklady jsou hrazeny spoleenstvím PATMOS z dobrovolných dar. Vaše píspvky velmi oceníme. íslo útu: /0100, var. symbol 2000 Navštivte, prosíme, naše internetové stránky kde nabízíme další materiály, kontakty a informace. Budeme rádi, když nám napíšete na ovou adresu nebo na adresu PATMOS, U Potoka 26, Tursko.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

P r o s i n e c 2 0 0 3 2

P r o s i n e c 2 0 0 3 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 3 2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více