VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní"

Transkript

1

2 VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe jedni druhé za dstojnjší sebe majíce. Nehledejte jeden každý svých vcí, ale každý také toho, což jest jiných. Budiž tedy tatáž mysl pi vás, jakáž byla pi Kristu Ježíši. (Fp 2:3-5) Bh nás v pátém pikázání uí, že od dtí musí být vyžadována úcta a poslušnost vi rodim. Když se dti uí poslouchat, rozvíjí se v nich sebeovládání, které je základem dosplosti a pipravuje jejich srdce na pijetí našich morálních ponauení. ZNEPOKOJUJÍCÍ SKUTENOST Mnoho rodi porozumí tomu, že je dležité vychovat poslušné, uctivé dti. Mnozí však nepochopí, že podstatné je, aby z nich byli lidé, kteí milují Boha a bližní. Pedpokládají, že dít, které se dokáže ovládat a je vychováváno v kesanské víe, samozejm vyroste do duchovní dosplosti, podobn jako lovk vyspívá fyzicky a psychicky. Takoví rodie však asto zjistí, že když jejich dti dospjí, nepokraují v ctnostech víry, které se jim snažili vštípit. Ješt horší však je, že nkteí rodie s výsledky své výchovy spokojeni jsou, ale nemli by být. Staí jim, že jejich dti vyrostly a jsou aktivní v církvi. Tyto dti však postrádají nejdležitjší kesanskou ctnost lásku. Jako následovníci Krista musíme vychovávat dti, které se nejen dovedou ovládat, ale také milují Boha, své rodiny, bližní a nepátele. Je to smutné, ale pro mnoho rodi není láska nejvtší ctností ani v jejich vlastním život, a proto se jednoduše spokojí s tím, že vychovají poslušné dti. Tento svj pístup ospravedlují tvrzením, že Kristus pece uil, že ti, kteí se uí poslouchat, se uí milovat. Poslušnost samozejm mže být znakem lásky. Podrobit si však vli svého dítte a pak zanedbávat vyuování o tom, jak milovat, je jako vybudovat základ domu a stavbu ukonit. Základ je sice naprosto nezbytný, ale cílem je postavit dm. Stejn tak poslušnost a úcta, které pramení z podrobené tvrdohlavosti, pedstavují dležité prvky základu, ale nejsou niím jiným než základními prvky pro vybudování lásky. Rodie, prozkoumejte své hodnoty. Uspokojí vás, když vaše dti budou poslušné a uctivé, budou sloužit v církvi, oblékat si slušné obleení, mít hezky upravené vlasy a poslouchat jen staré duchovní písn? Možná jsou to dobrá 1

3 znamení, ale ne v pípad, že jsou dti spoleensky chladné, bez zájmu o ztracené a bez lásky k druhým a jsou ponoené do sebe tak, že se vyhýbají setkání s novými lidmi, a nejsou zvyklí natáhnout se k cizímu lovku nebo otevít svj domov pro potebné. Prozkoumejte své cíle. Uspokojí vás, budou-li vaše dti umt citovat katechizmus, budou se umt tak ovládat, že vydrží hodiny potichu sedt ve shromáždní, a budou se chovat tak dobe, že kdykoliv nkam pjdete, budou se držet neustále pi vás? Takové sebeovládání je dobrým základem, ale mže zstat bez užitku, jestliže takové dti neustále pomlouvají, kritizují a snižují druhé. Budete spokojeni, když vaši synové budou chodit do shromáždní v oblecích a vaše dcery ve slušných šatech, budou-li všichni vdt, že jsou to zodpovdní pracanti a všechny dosplé oslovují paní a pane? Jestli vás toto uspokojí, nepehlédnte stav jejich srdce, který jim dovoluje, aby se neustále doma hádali a byli nelaskaví ke všem, kteí je urazí. A co když se vaše dti chovají stejn zpsobn doma jako na veejnosti a jejich jedinou vadou je to, že mají tendenci poukazovat na prohešky ostatních? Jsme bláhoví, máme-li radost z toho, že jediným problémem našich dtí je domýšlivost, protože Bh se pyšným protiví. Pyšné dít, které se dobe chová, je svému kamarádovi k niemu a je Bohu odporné stejn jako neposlušný rebel. O CO VE SKUTENOSTI JDE Z Kristova uení víme, že nejvyšší prioritou pro Jeho následovníky je, aby milovali na prvním míst Boha a vnovali se svým bližním stejn jako sami sob. Proto musí být naším hlavním cílem vychovávat dti k lásce vi Bohu a bližním. Apoštol Pavel toto zdrazoval, když svým duchovním dtem íkal, že cílem jeho vyuování není pouze to, aby mli správné poznání, ale aby cokoli se od nj nauili, zpsobilo, že budou milovat. Proto byla láska kvalitou, kterou Pavel v dopisech církvím zdrazoval nejastji. I když Tesalonické církvi ekl, že mají takovou lásku, že o ní nepotebují dále vyuovat, neustále je nabádal, aby se v ní více a více rozhojovali. I v první epištole Pavla do Korintu Bh velice jasn ukázal, že a dokážeme cokoli nebo jsme jakkoli duchovní, nemáme-li lásku, je to k niemu. Jestliže tedy vychováváme dti, které jsou schopny mluvit andlskými jazyky, mají víru pohnout horami, prokazují skutky sebeobtování a jsou schopny okamžit poslechnout s naprostým respektem, a pitom nemají lásku, nic jsme nedokázali. Nula. Zero. Ano, je poteba mít poslušné dti, které se dokáží ovládat, je to nádherné, ale nemají-li lásku, chybí jim kvalita, která je Božímu srdci nejdražší. 2

4 NEJDLEŽITJŠÍ VC Na základ nejvyššího pikázání víme, že nejdležitjším cílem rodiovství je, abychom vychovali dti, které milují Boha. Apoštol Jan nás uí, že ti, kteí milují Boha, Ho milují proto, že nejprve zakusili Jeho lásku. Prosto musí být naším cílem tuto Boží lásku dtem pedat, zprostedkovat. Následující tyi kroky mohou rodie inspirovat v tom, jak pomoci dtem vyrstat v lásce k Bohu. 1. Naute je pravd evangelia: Bh miluje híšníky Dokazuje pak Bh lásky své k nám; nebo když jsme ješt híšníci byli, Kristus umel za nás. ím tedy více nyní ospravedlnni jsouce krví jeho, spaseni budeme skrze nho od hnvu. Ponvadž byvše nepátelé, smíeni jsme s Bohem skrze smrt Syna jeho, nadto smíeni jsouce, spaseni budeme skrze život jeho. (ím 5: 8-10) Protož pravím tob: Odpuštni jsou jí híchové mnozí, nebo milovala mnoho. Komu se pak málo odpouští, málo miluje. (Lk 7:47) Abychom mohli svým dtem pedat Pravdu, která vypsobí, že porostou v lásce k Bohu, musíme jí nejprve porozumt sami. Když Bh poslal svého Syna jako pomazanou ob za naše híchy, nebylo to proto, že bychom si Jeho lásku zasloužili. Práv naopak. Zasluhovali jsme Jeho hnv. Bh je spravedlivý a svatý soudce, který nás nevidl jako dobrá, milováníhodná stvoení, která by si zasluhovala Jeho lásku a milost, ale jako híšníky, kteí se proti nmu provinili. Proto je Bh tak úžasný miluje ty, kteí si zasluhují soud. Evangelium je slavné, protože je o Bohu, který má slitování se svými nepáteli a sám osobn platí dluh, který mu nepátelé dluží. Poprvé voláme ke Kristu, protože víme, že jsme híšníci, kteí potebují spasitele. Nicmén mnoho zachránných híšník si neuvdomuje hloubku milosti, kterou od Boha potebovali. Nevidí ohavnost a zlo své híšnosti, a tak si neváží velikosti Boží milosti. Jak vyuoval Ježíš ti, kteí pochopí hloubku své híšnosti, budou milovat Boha mnohem více. Abychom mohli milovat Boha celým svým srdcem, musíme uvidt, že jsme si nezasloužili milost, kterou nám vydobyla Kristova smrt zasluhovali jsme jen a jen smrt. Bh nenávidl naši nepravost, pesto svj hnv nevylil na nás, ale na svého nevinného Syna. Aby Bh vystihl náš híšný stav, popisuje naše srdce jako nejlstivjší ze všeho a nepevrácenjší (Jer 17:9). Dokud od Nj ve spasení nepijmeme novou pirozenost, každý náš motiv je neistý a porušený. Bh íká, že naše nejlepší skutky jsou jako ohyzdné roucho (Iz 64:6). Ve skutenosti je Bh tak svatý a istý, že ve srovnání s Ním není ani slunce jasné a my jsme jako vyvrhelové 3

5 a ervi. Bh nás vidí jako naprosto zvrhlé híšníky. Když se Kristus obtoval na kíži, vytrpl hnv, kterým se Bh hnval pro naše híchy. Jaká je to láska! Dokonalý a istý Bh, Stvoitel vesmíru, trpl hroznou smrt pro ty, které poítal za nepátele. Provinili jsme se proti spravedlivému Soudci a On místo toho, aby nad námi vynesl rozsudek vného trestu, vytrpl rozsudek smrti za nás. Otevírá náru a miluje híšníky, kteí si zasluhují Jeho hnv. Jak milostivý Bh! Rodie, musíme tuto pravdu uchopit sami pro sebe a pedat ji svým dtem. Mají-li se zamilovat do Boha, musí porozumt hloubce evangelia. 2. Ute je, jaký Bh je nejúžasnjší a nejvíce milováníhodná bytost, která kdy existovala. Aby Kristus skrze víru pebýval v srdcích vašich, abyste v lásce vkoenni a založeni jsouce, mohli stihnouti se všechnmi svatými, kteraká by byla širokost i dlouhost i hlubokost i vysokost, a poznati penesmírnou lásku Kristovu, abyste naplnni byli ve všelikou plnost Boží. (Ef 3:17-19) Když skuten porozumíme zvsti evangelia, poznáme Boha jako nkoho, kdo je naprosto hoden lásky a milování. Ti, kteí Ho znají, zjišují, že Jím jsou ohromeni a zamilováni do Nho dokonce i bez ohledu na milost zjevenou na kíži. Staré rení znát Ho, znamená milovat Ho muselo zaít s Bohem. Jestliže chceme, aby naše dti milovaly Boha, potom je, slovy autora Tedda Trippa, oslme Bohem! Znáte nkoho, kdo byl oslnn Bohem? Víte, jak to vypadá, a víte, ím Bh takového lovka osluje? Jeden z tch, kteí byli Bohem fascinováni, byl král David byl Bohem naprosto uchvácen. Byl tak naplnn svým dvrným vztahem s Nebeským Otcem, že jednou prohlásil: Jakož jelen ve, dycht po tekutých vodách, tak duše má ve k tob, ó Bože. Žízní duše má Boha, Boha živého, a íká: Skoro-liž pjdu, a ukáži se ped oblíejem Božím? (Ž 42:2,3) A opt: Jedné vci žádal jsem od Hospodina, té vždy hledati budu: Abych pebýval v dom Hospodinov po všecky dny života svého, a spatoval okrasu Hospodinovu, a zpytoval v chrám jeho. (Ž 27:4) ím déle David Boha znal, tím více poznával, jak je absolutn a naprosto nádherný. Bože, Bh silný mj ty jsi, tebe hned v jite hledám, tebe žízní duše má, po tob touží tlo mé, v zemi žíznivé a vyprahlé, v níž není vody, abych t v svatyni tvé spatoval, a vidl sílu tvou a slávu tvou, (nebo jest lepší milosrdenství tvé, nežli život), aby t chválili rtové moji, a tak abych tob dobroeil, pokudž jsem živ, a ve jménu tvém pozdvihoval rukou svých. Jako tukem a sádlem sytila by se tu duše má, a s radostným rt 4

6 prozpvováním chválila by t ústa má. Jist že na t pamtliv jsem i na ložci svém, každého bdní noního pemýšlím o tob. Nebo jsi mi býval ku pomoci, protož v stínu kídel tvých prozpvovati budu. Pilnula duše má k tob, pravice tvá zdržuje mne. (Ž 63: 2-9) David miloval Boha, protože byl vdný za to, že ho Bh vysvobodil, a byl pro nj bezpenou skrýší v asech trápení. Já pak zpívati budu o síle tvé, hned z jitra hlasit slaviti budu milosrdenství tvé, nebo jsi byl hrad mj vysoký, a útoišt v den ssoužení mého. (Ž 59:17) Od konce zem v sevení srdce svého k tob volám, na skálu nade mne vyšší uvediž mne. Nebo jsi býval mé útoišt, a pevná vže ped tváí nepítele. Budu bydliti v stánku tvém na vky, schráním se v skrýši kídel tvých. Sélah. (Ž 61:3-5) Vždy pedce k Bohu má se mleliv duše má, od nho jest spasení mé. Vždy pedce on jest skála má, mé spasení, vysoký hrad mj, nepohnu se škodliv. (Ž 62:2-3) David miloval Boha pro Jeho moudrost a také proto, že Jeho zákony byly velmi praktické pro život. Ó jak miluji zákon tvj, tak že každého dne on jest mé pemyšlování. (Ž 119: 97) Pedivná jsou svdectví tvá, a protož jich ostíhá duše má. (Ž 119:129) Ostíhá duše má svdectví tvých, nebo je velice miluji. Ostíhám rozkaz tvých a svdectví tvých; nebo všecky cesty mé jsou ped tebou. (Ž 119: ) Zákon Hospodinv jest dokonalý, oerstvující duši, Hospodinovo svdectví pravé, moudrost dávající neumlým. (Ž 19:8) David poznal, že Bh je vrný a spolehlivý. Nebo pravé jest slovo Hospodinovo, a všeliké dílo jeho stálé. (Ž 33:4) Království tvé jest království všech vk, a panování tvé nad jedním každým pokolením. (Ž 145:13) 5

7 Dobrotivý Hospodin všechnm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho. (Ž 145:9) David byl fascinován Bohem jako Stvoitelem. Pote, zpívejme Hospodinu, prokikujme skále spasení našeho. Pedejdme oblíej jeho s díkinním, žalmy prozpvujme jemu. Nebo Hospodin jest Bh veliký, a král veliký nade všecky bohy. V jehož rukou základové zem, a vrchové hor jeho jsou. Jehož jest i moe, nebo on je uinil, i zem, kterouž ruce jeho sformovaly. Pote, sklánjme se, a padnme ped ním, klekejme ped Hospodinem stvoitelem naším. On jest zajisté Bh náš, a my jsme lid pastvy jeho, a stádo rukou jeho. (Ž 95:1-7) Ty zajisté v moci máš ledví má, piodl jsi mne v život matky mé. Oslavuji t, proto že se hrozným a divným skutkm tvým divím, a duše má zná je výborn. (Ž 139:13-14) Ml báze z Jeho všudypítomnosti. Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal. Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka. Chození mé i ležení mé ty obsahuješ, a všech mých cest svdom jsi. Než ješt mám na jazyku slovo, aj, Hospodine, ty to všecko víš. Z zadu i z pedu obklíils mne, a vzložils na mne ruku svou. Divnjší jest umní tvé nad mj vtip; vysoké jest, nemohu k nmu. (Ž 139:1-6) Ml Boha v úct pro jeho nesmírnou moc. Hory jako vosk rozplývají se ped oblíejem Hospodina, ped oblíejem Panovníka vší zem. (Ž 97:5) Rcete Bohu: Jak hrozný jsi v skutcích svých! Pro velikost síly tvé lháti budou tob nepátelé tvoji. (Ž 66:3) Abych t v svatyni tvé spatoval, a vidl sílu tvou a slávu tvou, (nebo jest lepší milosrdenství tvé, nežli život), aby t chválili rtové moji, (Ž 63:3-4) Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemž vystižena býti. Rodina rodin vychvalovati bude skutky tvé, a pedivnou moc tvou zvstovati. O sláv a kráse velebnosti tvé, i o vcech tvých pedivných mluviti budu. A moc pehrozných skutk tvých rozhlašovati budou; i já dstojnost tvou budu vypravovati. (Ž 145:3-6) 6

8 David se bál Hospodina pro Jeho velikou autoritu. Dsí se strachem ped tebou tlo mé; nebo soud tvých bojím se. (Ž 119:120) Ty jsi, ty velmi hrozný, a kdo jest, ješto by ped tebou ostál v rozhnvání tvém? (Ž 76:8) Ale kdo jest, ješto by znal písnost hnvu tvého, a ostýchal se zivosti tvé? (Ž 90:11) Budeš-li nepravosti šetiti, Hospodine Pane, kdo ostojí? Ale u tebe jest odpuštní, tak aby uctivost k tob zachována byla. (Ž 130:3-4) Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený lovk, kterýž doufá v nho. Bojtež se Hospodina svatí jeho; nebo nemívají nedostatku ti, kdož se ho bojí. Lvíátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteíž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém. Potež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinov vyuovati vás budu. (Ž 34:9-12) V tomto lánku není dost prostoru na to, aby tená mohl objevit veškerou nádheru našeho nebeského Otce, ale existuje cesta, po které mžeme jít a setkat se s Ním. Bh dal jednoduchá zaslíbení, která vždy splní. Jestliže Ho hledáme celým svým srdcem, On sám se nám zjeví. Musíme trávit as v Božím slov s hladovým pokorným srdcem a s modlitbou, abychom se setkali s Bohem. Jestliže máme svým dtem pomoci Boha pesvdiv najít, musíme Ho nejprve sami hluboce poznat. 3. Bute dtem vzorem Boží lásky Píklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já uinil vám, i vy též inili. (J 13:15) bu píkladem vrných v ei, v obcování, v lásce, v duchu, u víe, v istot. (1Tim 4:12) Jestliže chcete, aby vaše dti milovaly Boha, je dležité, abyste jim v tom byli píkladem. íká se, že to nejpodstatnjší se v život nenauíme z knih, ale nkde to pochytíme, okoukáme, a platí to zejména o dtech. Naše skutky vyuují dti více než to, co íkáme. Naše slova mohou mít ve skutenosti velmi malý vliv, nejsou-li spojena s opravdovým srdcem plným lásky k Bohu. Pro Boží slávu a kvli našim dtem musí být naším cílem milovat Pána celým srdcem, myslí a silou. Je dobré, když používáme ty nejlepší biblické 7

9 principy rodiovství, ale když selžeme jako model upímné lásky k Bohu, nemusí správná disciplína duši našich dtí upevnit. Musíme dlat obojí. Nkteí rodie mají problém s tím, že láska k Bohu, kterou ukazují, nepipadá jejich dtem ani v nejmenším jako láska. Dti vnímají kesanský život jako život bez lásky, bez radosti, s neustálou snahou o to, aby se lovk vyhnul špatným vcem. Samozejm, že klíový aspekt chze s Kristem znamená zahazovat vše, co nás drží zpátky, i hích, který nás obkliuje, a stejn tak to znamená vyhýbat se zraujícím a zniujícím vlivm. Nicmén, jestliže se našim dtem zdá, že náš kesanský život je otroina a bemeno a naší hlavní starostí je to, eho všeho se musíme vyvarovat a co nesmíme dlat, musíme se sami sebe zeptat budou to chtít? Vždy ani my sami to pro sebe nechceme! Rodie jsou vaše dti pitahovány k Ježíši nebo je pro n vaše náboženství bemenem, které vleou? Pamatujete, že Ježíš varoval židovské vdce, aby nenakládali na lidi bemena, která sami nemohou unést? Kesanský život není o tom, abychom nedlali špatné vci. Není ani o dobrých skutcích, kterými bychom si zasloužili Boží píze. Chze s Bohem je život radostné vdnosti. Je to každodenní kochání se v Boží lásce a milosti a konání dobrých vcí pro Nj, protože nás pijal ne proto, že se snažíme, abychom byli pijati. Když k sob Ježíš povolal své následovníky, ekl: Potež ke mn všickni, kteíž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpoinutí dám. Vezmte jho mé na se, a ute se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpoinutí dušem svým. Jho mé zajisté jesti rozkošné, a bím mé lehké. (Mt 11:28-30) Život, který Bh pro lovka má, je nádherný. Jestliže je pro nás chze s Ním bemenem a naše duše nemají žádný pokoj, zejm nám uniká, co to znamená žít život lásky pro Boha. Kvli nám samým i kvli našim dtem poj me nalézt, co to znamená být milován Bohem a milovat na oplátku Jeho. 4. Pedejme dtem Boží lásku tím, že je budeme milovat Nejmilejší, milujmež jedni druhé; nebo láska z Boha jest, a každý, kdož miluje, z Boha se narodil, a zná Boha. Kdož nemiluje, nezná Boha; nebo Bh láska jest. A my jsme poznali, a uvili o lásce, kterouž Bh má k nám. Bh láska jest, a kdož v lásce pebývá, v Bohu pebývá, a Bh v nm. (1Jan 4:7-8, 16) Filip, uedník, se jednou zeptal Ježíše: Pane, ukaž nám Otce a dostal odpov : Tak dlouhý as s vámi jsem, a nepoznal jsi mne? Filipe, kdož vidí mne, vidí Otce, a kterak ty pravíš: Ukaž nám Otce? ( J14:9-10) Ježíšovo prohlášení nebylo pouze potvrzením Jeho božství, ale bylo ilustrací toho, jak 8

10 mže jedna osoba zrcadlit druhou. Stejn tak my, Boží dti, mžeme odrážet Boha i Jeho lásku našim vlastním dtem. Už jste se nkdy zastavili a pemýšleli o tom, že kvli lásce byl Ježíš pro híšníky tak pitažlivý a práv láska Mu umožnila je ovlivnit? Ježíš mluvil proti híchu, ale neustále k sob híšníky pitahoval. Nenávidl hích a kázal svatost, a pesto híšníci, kteí Ho slyšeli, njak vdli, že je pijímá. Ve skutenosti byla Jeho milostivá láska tak viditelná, že Ho zaali nazývat pítelem híšník. Zacheus, zatracovaný výbrí daní, byl typickým píkladem lovka, který byl zmnn Ježíšovou láskou a pijetím. Vylezl na strom, protože se chtl na Ježíše poádn podívat, a Ježíš si ho najednou všiml. Kristus reagoval slovy: Zachee, spšn sstup dol, nebo dnes v domu tvém musím zstati. (Lk 19:5) A to úpln stailo. Zacheovo srdce bylo zmnno. Okamžit se rozhodl, že se o své bohatství podlí s chudými a všem vrátí, co ukradl. Kristova láska vypsobila jeho lásku. Už jste si nkdy všimli, že vás to pitahuje k lidem, kteí vás pijímají, a snažíte se vyhnout tm, kteí vás nepijímají? Všimli jste si, že nasloucháte lidem, kteí vás mají rádi, a máte tendenci odmítat ty, kteí se na vás hnvají? Napadlo vás, že vaše dti jsou možná jako vy? Chcete, aby vaše dti milovaly Ježíše? Potom je dležité, abyste je milovali stejnou láskou, kterou miluje Bh vás. Budete pro n atraktivní a budou se chtít dozvdt o vašem Ježíši více. Snažme se proto kvli našim dtem porozumt, co všechno znamená láska. DRUHÁ NEJDLEŽITJŠÍ VC Kristus uil, že po lásce k Bohu bychom jako kesané mli nejvíce usilovat o lásku k druhým. Rodie proto musí dti od malika uit, že mají milovat druhé jako samy sebe. Kdo toto uiní základním cílem výchovy, udá svým dtem pesný smr na cest k dosplosti a položí jim základ pro úctu k ostatním lidem. Chceme-li naše dti nauit, aby byly svým sourozencm, blízkým a nepátelm oddány tak jako samy sob, mže nám pomoci nkolik následujících krok. 1. Nejprve se ujistte, že jste naplnni Kristovou láskou. Stejn jako vyschlá studna nemže nabídnout osvžení, nebudeme schopni milovat druhé, jestliže jsme se nejprve nenapili z Božího pramene. On je zdrojem našeho veškerého soucitu. On je tou mocí, která stojí za naším nezištným zájmem. Musíme k Bohu denn picházet pro oberstvení Jeho láskou k nám a tuto lásku musíme pedávat ostatním. 9

11 2. Studujte Písmo, abyste porozumli lásce ve všech jejích aspektech. Náš Pán byl dokonalým obrazem lásky. Abychom mohli rst v poznání lásky, musíme studovat všechno, co uil a co dlal. ecké slovo agapé, které popisuje Jeho lásku, znamená nco velmi hlubokého: * Láska je odevzdání se založené na rozhodnutí vle, nikoli na emocích. Nedá se vydlat i zasloužit, je bezpodmínená. To znamená, že nikdy nemáme svobodu zadržovat nkomu lásku na základ toho, co dlá. A to proto, že nás Kristus povolává k tomu, abychom byli milostiví a milosrdní k tm, kteí jsou proti nám, vetn tch, kdo nás využívají, zneužívají a falešn obviují. Ale vám pravím, kteíž slyšíte: Milujte nepátely své, dobe ite tm, kteíž vás nenávidí, dobroete tm, kteíž vás proklínají, a modlte se za ty, kteíž vám bezpráví iní. A udeil-li by tebe kdo v líce jedno, nasa mu i druhého, a tomu, kterýž tob odjímá pláš, také i sukn nebra. Každému pak prosícímu tebe dej, a od toho, jenž bée tvé vci, zase nežádej. (Lk 6:27-30) Žádnému zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dobré pede všemi lidmi, jestliže jest možné, pokudž na vás jest, se všemi lidmi pokoj majíce, ne sami sebe mstíce, nejmilejší, ale dejte místo hnvu; nebo psáno jest: Mn pomsta, já odplatím, praví Pán. A protož laní-li nepítel tvj, nakrm jej, a žízní-li, dej mu píti. Nebo to uin, uhlí eavé shrneš na hlavu jeho. Nedej se pemoci zlému, ale pemáhej v dobrém zlé. (ím 12:17-21) * Láska se prokazuje obtí. Mžeme mít k druhým velikou náklonnost a snad o n projevovat i zájem, ale nejsme-li ochotni odložit své pohodlí, chybí nám základní složka opravdové lásky. Láska, která nic nestojí, snad ani nemže být láskou. Obti lásky mohou být fyzické, emocionální, mentální a mohou zahrnovat i to, že se vzdáme vlastních, osobních práv. Vtšího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za pátely své. (Jan 15:13) Po tomto jsme poznali lásku, že on duši svou za nás položil, i my tedy máme za bratí duše klásti. (1. Jan 3:16) To tedy ite pi sob, co i pi Kristu Ježíši. Kterýž jsa v zpsobu Božím, nepoložil sob toho za loupež rovný býti Bohu, ale samého sebe zmail, zpsob služebníka pijav, podobný lidem uinn. A v zpsobu nalezen jako lovk, ponížil se, poslušný byv až do smrti, a to smrti kíže. (Fp 2:5-8) 10

12 * Láska není jen obtující se, ale je nesobecká ve svém motivu. Dává, protože druhý potebuje, aniž by oekávala, že se jí investice vrátí. Nedává proto, aby dostala. Opravdová láska je poád stejná, nemní se, protože dává nepodmínn a není závislá na nárocích i oekáváních. Celý koncept lásky k druhému za úelem naplnit vlastní poteby je naprosto sobstedný. Kristus vydal sám sebe ne proto, že by nás poteboval, ale protože my jsme potebovali Jeho. Povinni jsme pak my silní mdloby nemocných snášeti, a ne sami sob se líbiti. A protož jeden každý z nás bližnímu se lib k dobrému pro vzdlání. Nebo i Kristus ne sám se sob líbil, ale jakož psáno jest: Hanní hanjících tebe pipadla jsou na mne. ( 15:1-3) nehledá svých vcí. (1.Kor 13:5) Ale když iníš hody, povolej chudých, chromých, kulhavých, slepých, a blahoslavený budeš. Nebo nemají, odkud by odplatili tob, ale bude odplaceno pi vzkíšení spravedlivých. (Lk 14:13-14) Žádný nehledej svých vcí, ale jeden každý toho, což jest bližního. (1.Kor 10:24) Jakož i já ve všem líbím se všechnm, nehledaje v tom svého užitku, ale mnohých, aby spaseni byli. (1.Kor 10:33) * Láska má zájem o ostatní a proto se jim snaží porozumt a ztotožnit se s nimi. Díky tomuto zájmu jsme ochotni vzdát se svého pohodlí a postavit se na místo toho druhého, a už doslova, nebo skrze empatii. A protož ve všem pipodobnn býti ml bratím, aby milosrdný byl, a vrný nejvyšší knz v tom, což se u Boha k oištní hích lidu díti mlo. Nebo že sám trpl, pokoušín byv, mže také pokušení trpícím spomáhati. (Žd 2:17-18) Nebo nemáme nejvyššího knze, kterýž by nemohl itedlen býti mdlob našich, ale zkušeného ve všem nám podobn, krom híchu. (Žd 4:15) Bratí, by pak byl zachvácen lovk v njakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje sám k sob, abys i ty nebyl pokoušín. Jedni druhých bemena neste, a tak plte zákon Kristv. (Gal 6:1-2) 11

13 * Láska je vyprázdnna, jestliže jí chybí skutek. Hejivá slova mohou být mocná, ale láska stejn tak jako víra je bez skutk mrtvá. Ježíš vyuoval, že láska je láskou pouze tehdy, je-li vyjádena službou druhým. Ale ne tak bude mezi vámi. Nýbrž kdožkoli chtl by mezi vámi býti velikým, budiž služebník váš. A kdož by koli mezi vámi chtl býti pední, budiž váš služebník; jako i Syn lovka nepišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil, a aby dal život svj mzdu na vykoupení za mnohé. (Mat 20:26-28) Ponvadž tedy já umyl jsem nohy vaše, Pán a Mistr, i vy máte jeden druhému nohy umývati. ( J 13:14) Kdo by pak ml statek tohoto svta, a vidl by bratra svého, an nouzi trpí, a zavel by steva svá ped ním, kterak láska Boží zstává v nm? Synákové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem, ale skutkem a pravdou. (1Jan 3:17-18) * Láska, kterou k nám má Bh, je popsána v první epištole Korintským. Porozumíme-li Jeho nádherné lásce, budeme Bohu více vdní, získáme moc milovat ostatní a budeme uschopnni vyuovat naše dti. Láska trplivá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetená, nenadýmá se. V nic neslušného se nevydává, nehledá svých vcí, nezpouzí se, neobmýšlí zlého. Neraduje se z nepravosti, ale spolu raduje se pravd. Všecko snáší, všemu ví, všeho se nadje, všeho trpliv eká. Láska nikdy nevypadá, (1Kor 13:4-8) EXISTUJÍ NJAKÉ PRAKTICKÉ RADY, JAK VYCHOVAT MILUJÍCÍ DTI? Od chvíle, kdy se naše dti narodí, musíme lásku povýšit na jejich životní cíl. 1. Bhem dne dtem zdrazujte, že láska a služba druhým je naším nejvyšším cílem. Všechna jejich spoleenská a morální rozhodnutí pomujte láskou. 2. Vytváejte asto pro rodinu píležitosti, kdy je možné sloužit druhým, nap.: pée o vdovy nebo osamlé maminky, návštvy sanatorií, dobrovolná práce v místním Thotenském krizovém centru atd. 3. Povzbu te dti, aby pekvapily své sourozence tím, že jim poslouží. Teba místo nich mohou udlat njakou povinnost, ustlat postel atd. 12

14 4. Vždy jim ukažte, že dvodem každé dtské hádky a rozepe je nedostatek lásky. Když mají dti njaký konflikt, napomete je za to, že spolu bojovaly, ale také poukažte na nedostatek lásky. Neptejte se jich: Kdo s tím zaal? Zeptejte se každého z nich, kde neprojevil dostatek lásky. 5. Naplujte asto jejich srdce svým láskyplným zájmem. Uvdomte si, že erstvá porce Boží lásky naplní srdce nového vícího láskou k bližním. Stejn tak hašteivé klubko dtí mže úžasn zareagovat na sílu okamžiku projevené otcovské lásky, teba na velké silné medvdí objetí, které nikoho nevynechá a všechny pkn tiskne k sob, dokud se dti nezanou hihat a neroztají. 6. Modlete se s nimi za lásku a neekejte s tím až do doby, kdy zanou být agresivní vi svým sourozencm. Když se modlíte, a už pi jídle, veer ped spaním i kdykoli jindy, proste Boha, aby dtem ukázal rzné zpsoby, jak prokázat druhým lásku. 7. tte s nimi píbhy o dtech, které jsou laskavými a soucitnými služebníky. Mohou to být teba i vymyšlené píbhy na dobrou noc. 8. Když uvidíte, jak dti slouží druhým a prokazují lásku, ujistte se, že je pochválíte více, než když se trefí míem do cíle. Jestliže rozdávají lásku a slouží druhým, nebrate se tomu, aby slyšely, jak o tom pochvaln mluvíte s druhými. 9. Nedovolte ve své rodin ŽÁDNÁ nelaskavá slova, jako napíklad ponižující pezdívky, dlání si z nkoho legraci, posmívání se nebo jakékoli pohrdání. 10. A je pro n vaše manželství vzorem služby a laskavosti jednoho k druhému. Mnoho lidí íká, že nejlépe se dti nauí lásce, když vedle sebe mají navzájem se milující rodie. JAK MOHOU RODIE OBNOVIT ZTRACENOU LÁSKU A ZÁJEM V RODIN? (OBVYKLE SE TÝKÁ DOSPÍVAJÍCÍCH DTÍ) 1. Vytyte si za svj hlavní cíl vyjadovat dtem lásku. * Bu te k nim velí, a je to pro vás pirozené, nebo ne. * Rozhodnte se na n usmívat a cvite se v tom. Nikomu z nás není pirozené hezky reagovat na nkoho, kdo nám neustále ukazuje svou nedvru a podezírání. A vaše tvá zane vyzaovat pívtivost a vstícnost! 13

15 * Projevte svou spokojenost, když nco udlají dobe. eknte jim, že jste vili, že to zvládnou. Poslouchejte se, jak mluvíte pevažuje spíše napravování, nebo chválení? 2. Pijmte je proto, kým jsou. * Vaše dti jsou takové, jaké jsou. Možná se vám nelíbí jejich žebíek hodnot, ale ve skutenosti odráží jejich skutenou osobnost. Váš neustálý hlasitý nesouhlas je pravdpodobn nezmní pouze zpsobí, že budou zakrývat své skutené pocity. * Poslouchejte se komunikujete jim, že s nimi nebo s jejich snahami vlastn nikdy nejste úpln spokojení i nadšení? Je možné, že vaše pelivé provování v nich zanechalo dojem, že nikdy nemohou dosáhnout vašeho ocenní a nikdy nemohou uspt? Dovedli jste je k tomu, že uvili, že jsou pro vás velkým zklamáním? * Napadlo vás, že vaše dospívající dít možná odmítá vaše vedení jen proto, že se cítí tak zavržené, že vzdalo veškeré pokusy se vám zalíbit? * Mnoho dosplých stedního vku se stále dožaduje rodiovského souhlasu. Chcete, aby vaše dosplé, stále ješt ekaly na vaše: Jsem na tebe hrdý/á? * Mnoho dtí, které nenajdou pijetí u svých rodi, se rádo oteve prvnímu lovku nebo skupin, která toto pijetí nabízí. * Pamatujte, že lovka to táhne k lidem, kteí ho mají rádi, ale na ty, kteí ho neustále kritizují, si najde jen málo asu. * Mnoho rodi, kteí mají se svými dtmi nžný vztah, si myslí, že se jejich dti cítí pijaté. Nezamujte nžnost za pijetí. 3. Pokud cítíte ke svým dtem neustále odpor a zlost, odpus te jim. * Jestli je pokaždé, když na n zavoláte, za jejich jménem slyšet vykiník, je as, abyste ho odstranili. Nikoho z nás nebude pitahovat lovk, který se na nás neustále zlobí. Musíte s tím skonit! * Nevytahujte staré prohešky a nevyítejte jim je poád dokola. Nezpomínejte na první vci, a na starodávní se neohlédejte. (Iz 43:18) Budeš-li nepravosti šetiti, Hospodine Pane, kdo ostojí? (Ž 130:3) 14

16 A na híchy jejich, i na nepravosti jejich nikoli nezpomenu více. (Žd 10:17) V nic neslušného se nevydává, nehledá svých vcí, nezpouzí se, neobmýšlí zlého. (1Kor 13:5) * Umožujte jim neustále zaínat znovu. Nemyslete si o nich to nejhorší a nepodezírejte je neustále z tch nejhorších motiv. Láska vždy oekává to nejlepší. i te se presumpcí (pedpokladem) neviny. Ale bute k sob vespolek dobrotiví, milosrdní, odpouštjíce sob vespolek, jakož i Bh v Kristu odpustil vám. (Ef 4:32) Protož nesute nic ped asem, až by pišel Pán, kterýž i osvítí to, což skrytého jest ve tm, a zjeví rady srdcí. A tehdáž bude míti chválu jeden každý od Boha. (1Kor 4:5) * Uvdomte si, že petrvávající hokost znií vás i vaše dti. Prohlédajíce, aby nkdo neodpadl od milosti Boží, a aby njaký koen hokosti nepodrostl, a neuinil pekážky, skrze njž by poškvrnni byli mnozí. (Žd 12:15) Hnvejte se, a nehešte; slunce nezapadej na hnvivost vaši. Nedávejte místa áblu. (Ef 4:26-27) * Poproste je, aby vám odpustili vaši zlost a záš. Protož obtoval-li bys dar svj na oltá, a tu bys se rozpomenul, že bratr tvj má nco proti tob, nechejž tu daru svého ped oltáem a odejdi; prvé smi se s bratrem svým, a potom pijda, obtuj dar svj. (Mt 5:23-24) * Neospravedlujte svj hnv. Náprava v hnvu je tlesnou snahou o dosažení duchovního cíle. Možná si pedstavujeme, že dti uvidí náš hnv a eknou si: Ó, to jsem musel udlat hroznou vc, když to pivedlo moji jinak mírnou maminku k takovému bsnní! Ml bych se uklidnit a zamyslet se nad sebou. Realita je však taková, že vtšina lidí na slovní napadení nereaguje nesobeckými myšlenkami. Vtšinou jsou píliš zamstnáni myšlenkami na pežití a na svou vlastní ochranu. Nebo hnv muže spravedlnosti Boží nepsobí. (Jk 1:20) 15

17 4. Naslouchejte jim. * Když vaše dti dospívají, dávejte jim píležitost sdílet se o tom, co mají na srdci. * Dovolte, a vám eknou, co cítí a prožívají, a nenechte se hned ovládnout nutkáním, že je musíte okamžit napravit, protože to potebují. * A vám jejich srdce mže dvovat. Nikdo z nás pece nebude sdílet vnitní kehké city s lovkem, který je vzáptí použije proti nmu. * Mluvte s nimi i o svých slabostech a bojích, které v život prožíváte. Milí rodie, Bh nikdy nezamýšlel, aby pro nás byl kesanský život bemenem, a stejn tak to platí i pro rodiovství. Jestliže klesáme pod tíhou snahy s našimi dtmi njak pežít nebo každý den zápasíme s tím, abychom je vbec snesli, picházíme o povolání, které pro nás Bh má. Budeme se vždy cítit mizern a naše dti budeme jen tžko vychovávat. Bh nechce, abychom naše dti pouze njak trpli nebo to s nimi vydrželi On chce, abychom je aktivn milovali! To je velký rozdíl. Jestliže milujeme své dti správným zpsobem, Bh je oslaven a naše rodina sklízí velká požehnání. Vzpomete si, co ekl Ježíš svým uedníkm jestliže posloucháme Jeho píkaz, abychom milovali, naše radost je plná. 16

18 Jako zvláštní publikaci kesanského asopisu o rodin Vydal: PATMOS bezen 2005 Z anglického originálu peložila E. Kotrlová Není-li uvedeno jinak, jsou texty Písma citovány z Bible kralické podle vydání z roku Novozákonní biblické citáty oznaené NBK jsou pevzaty z Nové Bible kralické Nový zákon. Copyright: 1998, 2000, 2001 Alexandr Flek Vydal: BIBLION, Rudolfovská 20, eské Budjovice, Citováno se svolením vydavatele.

19 Materiály jsou nabízeny zdarma, a proto jsou neprodejné. Veškeré náklady jsou hrazeny spoleenstvím PATMOS z dobrovolných dar. Vaše píspvky velmi oceníme. íslo útu: /0100, var. symbol 2000 Navštivte, prosíme, naše internetové stránky kde nabízíme další materiály, kontakty a informace. Budeme rádi, když nám napíšete na ovou adresu nebo na adresu PATMOS, U Potoka 26, Tursko.

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Values and Principles Hodnoty a principy King`s Kids International

Values and Principles Hodnoty a principy King`s Kids International Cíl: Hodnoty Naším cílem je vést deti, mládež a rodiny na celém svete k poznání Boha na základe osobní zkušenosti, prinášet Mu radost a spolecne usilovat o to, aby jej poznali všichni lidé. 1. Vztah s

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více