Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII"

Transkript

1 Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII Matúš Šucha Miroslav Charvát Vladimír Řehan (Eds.) Univerzita Palackého v Olomouci 2009

2 Sborník příspěvků z VIII. česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Kvalitativní přístup pro praxi. Konference se konala ledna 2009 v Olomouci. Oponenti: doc. PhDr. Vladimír Řehan doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. Na vydání této publikace se finančně podílely: Psychologický ústav Akademie věd ČR, Státní rozpočet České republiky, Rozvojové projekty veřejných vysokých škol (MŠMT ČR). Autorem obrázku na obálce je Stanislav Holý Editors Matúš Šucha, Miroslav Charvát, Vladimír Řehan, 2009 Cover Jiří Jurečka, vydání ISBN

3 Konferenci pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřeje Lišky, hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka, primátora statutárního města Olomouc Martina Novotného a rektora Univerzity Palackého v Olomouci prof. Lubomíra Dvořáka společně organizovaly Katedra psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s partnery Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Psychologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Katedra pedagogické a školní psychologie PedF UK Praha, Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK Bratislava, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV Bratislava, Časopis adiktologie, Časopis BIOGRAF, Sdružení SCAN, o. s. za laskavé finanční podpory Filozofické fakulty UP Olomouc, Psychologického ústavu Akademie věd ČR.

4

5 Obsah Předmluva...9 Miroslav Charvát Kvalitativní přístup: vybrané teoretické a výzkumné aspekty Co děláme, když interpretujeme...13 Vladimír Chrz O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování...27 Aleš Neusar Kombinace metodických přístupů v psychologickém výzkumu...37 Václav Břicháček Mikropríbeh, epiphany a metanarácia: individuálna kvalita života potvrdzovaná v naratívnej štruktúre príbehu života...51 Natália Sedlák Vendelová Význam spomienok u staršieho človeka...59 Peter Tavel Od eidetiky k logice : K měkkému a tvrdému stylu zacházení s pojmy v metodě Fenomenologické Reflexe Výtvarného Artefaktu (PRVA)...67 Jiří Závora Výtvarné dílo a vyprávění v arteterapii: vynořující se narativní identita...75 Petr Štěpánek, Ivo Čermák Dialogické jednání s vnitřním partnerem...91 Eva Slavíková Dialogické jednání kasuistika klienta dětské psychiatrie Stanislav Suda Je emancipácia väčší problém ako impotencia? O interpretácii výskumov v oblasti sexuality Radomír Masaryk, Magda Petrjánošová 5

6 Sexualita osob s mentální retardací na prahu a v počátcích jejich dospělosti Martin Lečbych Applying the technique of a thematic drawing in the psychological diagnosis of the structure of body self in women suffering from eating disorders Bernadetta Izydorczyk Alcoholic family functioning based on the genogram analysis Joanna Różańska-Kowal Sdílení znalostí v sociálně zdravotnickém týmu: poznatky z kvalitativního výzkumu Hana Včelařová, Vlastimil Švec Vplyv teoretických vedomostí na vnímanie smrti a umierania u študentov pomáhajúcich profesií Milina Bubeníková, Katarína Milová, Alena Valancová Ericksoniánské komunikační ovlivňovací techniky ve výuce studentů sociální práce Miroslav Kappl, Zuzana Truhlářová Výuka studentů prostřednictvím zpracovávání případové studie Petra Mandincová Rozvoj hlasových kompetencí u učitelů Alena Nohavová, Pavla Sovová Chápať zákulisie: Význam kvalitatívnych štúdií pre výchovno-vzdelávaciu prax Ondrej Kaščák Skrytý svet materskej školy možnosti kvalitatívneho skúmania v materských školách Markéta Filagová Analýza identity u dieťaťa so špecifickou poruchou učenia Jana Lukáčová, Beáta Ráczová My sme tí zlí alebo sebadefinovanie sa školskej triedy Miroslava Lemešová Neorganizovaná mládež hľadanie cesty Jana Levická, Lenka Látalová, Katarína Rybová, Katarína Levická, Renáta Iľašová 6

7 Spolupracující přístupy ve výzkumné praxi Pavel Nepustil Rodičovství téma aktuální, odmítané i sakralizované Hana Konečná, Věduna Bubleová, Vít Janků, Adéla Kubičková, Hana Vodičková Střídavá výchova očima dětí Alina Kubicová, Marie Semelová Výskum detskej reči východisko slovenskej verzie testu CDI Jana Kesselová, Svetlana Kapalková Kvalitativní výzkum interakce ve vyšetřování trestných činů Hedvika Boukalová K čemu je mi dobrá politika? Přesvědčení mladých lidí v období pozdní adolescence o smysluplnosti politické angažovanosti Jan Šerek Identita členů freetekno komunity Jan Haase Výzkum rodin imigrantů v členských zemích EU metodologie a výsledky mezinárodního projektu Interface Pavel Bareš, Milada Horáková Jmenný rejstřík Věcný rejstřík O autorech Content Abstracts

8

9 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostal se vám do rukou již osmý svazek v řadě sborníků z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku, která tentokrát nesla podtitul Kvalitativní výzkum pro praxi. Když jsme připravovali odborný program na toto tradičně zimní a tentokráte olo moucké setkání, opět nás překvapila opravdu velká oborová i metodologická pestrost přihlášených příspěvků. Tato variabilita se promítá i do skladby příspěvků v této knize, což mě vede k zamyšlení, jak vlastně tyto texty využíváme? Moje odpověď je jednoznačná. Po sborníku z těchto našich setkání sáhnu vždy, když hledám inspiraci při práci na vlastním výzkumu nebo při vedení studentských prací. Jako výzkumník a pedagog se opakovaně vracím k těmto textům, kde pokaždé nacházím nové způsoby uchopení rozličných témat z perspektivy mnoha oborů. Je to právě ilustrace konkrétní aplikace různých přístupů při analýze kvalitativních dat, která mě posouvá dál a vybavuje mou mentální dílnu dalšími nástroji. Asi každý někdy na své výzkumné pouti pocítil, že výsledky kvalitativního výzkumu není vůbec lehké publikovat. V tomto ohledu si velice cením tradice odborné debaty nad přednesenými příspěvky, jež nás sice drobnými posuny, avšak rozhodně přibližuje k cíli při hledání použitelných, a přitom dostatečně silných kritérií pro zvyšování validity. Jak je to ale s přínosem našeho výzkumného a publikačního snažení pro praxi? I v tomto ohledu pociťuji jednoznačně uspokojení, a nikoliv ztrátu iluzí o využitelnosti kvalitativního přístupu. Stačí se podívat na program této i předešlých ročníků konference a obsahy příslušných sborníků, aby bylo zřejmé, že prezentovaná témata netěkají v bezbřehých abstraktních sférách, nýbrž se potýkají s reálnými společenskými úlohami. Můžeme si tedy přát, aby i implementace těchto zjištění probíhala hladce a výsledkům prováděných šetření byla věnována pozornost na místech s rozhodovací kompetencí. Dovolte mi ještě, abych poděkoval všem zúčastněným institucím a zejména lidem z realizačního týmu, který pomohl připravit a uskutečnit VIII. ročník konference, dále i autorům, kteří se mimo jiné vzájemnými recenzemi svépomocně podíleli na vzniku tohoto sborníku, a také návštěvníkům a čtenářům za vytrvalý zájem. Přeji též bezproblémový průběh a úspěch nastávajícímu IX. ročníku naší konference pod záštitou kolegů z Brna. Těším se na další setkání! S přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů Miroslav Charvát 9

10

11 Kvalitativní přístup: vybrané teoretické a výzkumné aspekty

12

13 Co děláme, když interpretujeme Vladimír Chrz Psychologický ústav AV ČR Abstrakt: Příspěvek je reflexí interpretační praxe v kvalitativním výzkumu. Interpretace je chápána jako explikace implicitní složky procesů utváření významu. Jako východisko je přijato Bordwellovo konstruktivistické pojetí, ve kterém je interpretace chápána jako činění inferencí z nápovědí na základě určitých schémat a konvencí. Interpretaci lze nahlížet jednak jako kognitivní konstrukci, jednak jako sociálně-institucionální diskursivní jednání. Interpretační schémata jsou pojata v rámci dvou dimenzí: 1. mentalismus kulturalismus, 2. hermeneutika podezření hermeneutika důvěry. Zvláštní pozornost je věnována interpretaci v narativním přístupu. Jsou zmíněny důsledky předneseného pojetí pro otázky týkající se validity interpretace. Klíčová slova: Interpretace, explikace, exemplifikace, utváření významu, narativní přístup. Pozn.: Vznik tohoto příspěvku byl podpořen grantem GA AV ČR IAA

14 1 Úvod Proč si kladu otázku co děláme, když interpretujeme? Jde mi především o to, jak to zařídit, aby interpretace v kvalitativním výzkumu byla čímsi reflektovaným, transparentním, a tudíž také disciplinovaným. V tomto příspěvku se pokusím reflektovat a učinit průhlednějším některé principy a pravidla interpretačního procesu. Formulaci těchto principů a pravidel chápu jako krok směřující k hledání kritérií validity interpretace. 2 Interpretující humanitní či sociální vědy a procesy utváření významu Na otázku kde interpretujeme, by bylo možné odpovědět: interpretujeme, kudy chodíme, což však za chvíli zpochybním, nebo zrelativizuji, vzhledem k důležitému rozlišení mezi porozuměním a interpretací. Výraz interpretace pochází z latinského interpretari vykládat, tlumočit, překládat, od interpres, což byl původně jakýsi prostředkovatel v obchodním jednání, od toho pak tlumočník či překladatel. Existuje na jedné straně velmi široké pojetí interpretace, které ztotožňuje interpretaci s jakýmkoliv aktem utváření nebo přenášením významu, tedy např. již na úrovni percepční (a potom by skutečně platilo, že interpretujeme, kudy chodíme ). A existuje také specifičtější pojetí, podle kterého interpretace je přenos z určitého znakového systému do jiného, či do určité význam nesoucí situace, tj. např. z notového zápisu do hry na housle, či ze scénáře do divadelní inscenace (potom by se dalo říci, že interpretujeme např. v koncertním sále či v divadle). V tomto příspěvku provedu hned na začátku určité zúžení prostoru, v němž budu chápat interpretaci. Tedy jednak: zajímá mě tu interpretace na platformě, které někdy říkáme interpretující humanitní či sociální vědy. A i zde provedu určité zúžení na takové disciplíny, které vymezují jako stěžejní téma svého zkoumání (nebo rovinu, na níž se pohybují) procesy utváření významu. To se týká např. obratu v psychologii nastoleného Jeromem Brunerem (1990), a nebo také kulturních (či jak se v současné době u nás říká kulturálních) studií, kde jsou procesy utváření významu centrálním tématem (Barker, 2006). To, že se v interpretujících humanitních či sociálních vědách pohybujeme na rovině procesů utváření významu, zní velice abstraktně, proto budu na začátku prostřednictvím několika otázek letmo konkretizovat, co to v různých případech může znamenat. První várka otázek je více méně z psychologie: 1. O čem vypovídají příběhy evokované prostřednictvím TAT? 2. O čem vypovídají narativní rozhovory? 3. Jaká je funkce aktivní imaginace v psychoterapeutickém procesu? 4. Oč se jedná v případě Freudem popsané dětské hry fort-da? Toto jsou všechno otázky, které lze předefinovat jako otázky po procesech (či otázky pohybující se a rovině) utváření významu. Ad 1) V tematickém apercepčním testu (TAT) 14

15 člověk dává význam určitým obrázkům tím, že o nich vypráví příběhy. Ad 2) Podobně v případě narativních rozhovorů (což je rozšířená metoda sběru dat v kvalitativním výzkumu) předpokládáme, že sebraná vyprávění jsou způsobem, jakým člověk dává význam své zkušenosti, právě proto tato vyprávění můžeme brát vážně jako empirický základ výzkumu. Ad 3) V řadě různých terapeutických škol bereme vážně různé imaginativní výtvory, jako jsou symboly, metafory či příběhy, a to proto, že v psychoterapii dochází k procesu, kterému Paul Ricoeur (1991) říká sémantická inovace, tj. změna na rovině utváření významu. Ad 4) Bylo by možné napsat celou knihu, která by pojednávala o řadě různých interpretací Freudova slavného případu hrajícího si dítěte. O této hře jako o jakémsi průlomovém výkonu na cestě vývoje procesů utváření významu se zmíním v další části příspěvku. Druhá řada otázek týkajících se procesů utváření významu se již pohybuje od psychologie směrem ke kulturním studiím: 1. K čemu jsou dětem pohádky? 2. Co je tak přitažlivého na fantasy žánru (ve filmu, v PC hrách, v RPG)? 3. Na čem je založena atraktivita žánrů, jako jsou horor, konspirační thriller či melodrama? 4. Jaká je funkce metafor v politice či v reklamě? Ad1) Bruno Bettelheim (2000) říká, že pohádky, prostřednictvím symbolického jazyka, ztvárňují a zpracovávají nejhlubší dětské tužby a obavy. Opět se tu jedná o procesy utváření významu. Ad 2 3) Také různé žánry (ať již ve filmu, či např. v počítačových hrách) lze chápat jako jakési makrostruktury utváření významu. Ad 4) A ptáme-li se např. po funkci metafor v politice, či v reklamě, opět se ptáme po procesech utváření významu. 3 Interpretace jako explikace implicitní složky procesů utváření významu Položíme-li si otázku Jakým způsobem zkoumáme procesy utváření významu?, potom je možné odpovědět: Tím, že interpretujeme. Přičemž interpretaci lze chápat jako explikaci utváření významu, nebo přesněji řečeno, jako explikaci implicitní složky procesů utváření významu. Toto je stěžejní předpoklad mého příspěvku, a proto bude třeba podrobněji vysvětlit, co to znamená. David Bordwell (1989) v práci Making Meaning rozlišil porozumění (či pochopení) na jedné straně a interpretaci na straně druhé. A odkázal se přitom na tradiční rozlišení mezi ars intelligendi a ars explicandi. Porozumění (ars intelligendi) je akt dávání (či utváření) významu, který má vždy svo jí explicitní a implicitní složku. Tedy význam obvykle není celý dán explicitně, vždy z určitých explicitně daných nápovědí konstruujeme určitou části implicitního významu, jinými slovy: činíme inference, a to i na percepční úrovni. Etymologie slova inteligence 15

16 jako čtení mezi řádky je sice pouhou pseudo-etymologií (ve skutečnosti jde o inter-legere ve smyslu vybírání si toho, co je relevantní), přesto je ale tato pseudo-etymologie užitečná a osvětlující, tj. porozumění je vždy čtení mezi řádky, nebo jak říká Bruner (1973), jít za informaci, která je dána. Naproti tomu interpretace (ars explicandi) je explikací implicitního v utváření významu. To dobře ukazuje etymologie: slovo explikace pochází od latinského explicare, tj. vykládat, doslova rozplétat (složeno s předpony ex a výrazu plicare, doslova splétat, podobného základu jako komplex). Jedná se tedy o jakési rozvinutí svinutého, o vyslovení nevysloveného, o dopovězení napovězeného. Pouze na okraj podotknu, že význam slova explikace se někdy zcela neadekvátně posouvá směrem k významu slova explanace, tj. vysvětlování. Zatímco vysvětlování je v hermeneutické tradici protipólem porozumění (viz Diltheyovo rozlišení na verstehen a erklären ), je explikace určitým rozvinutím porozumění, tj. interpretace je explikovaným, rozvinutým porozuměním. Tedy kdybych měl udělat nějaké shrnutí rozdílu mezi porozuměním a interpretací: Zatímco prosté porozumění se obejde bez explikace (můžeme rozumět, aniž bychom vyslovovali nevyslovené, dopovídali napovězené atd.), při interpretaci explikujeme implicitní v utváření významu (kterému v porozumění prostě rozumíme, a stačí nám to). 4 Typy konstrukce významu Pokusím se věc ještě upřesnit (s určitým nebezpečím, že jí spíše zkomplikuji). Již zmíněný Bordwell v práci Making Meaning rozlišil čtyři typy konstrukce významu, které konkretizoval na situace, kdy dává divák či kritik význam filmu. 1. Divák filmu jednak konstruuje svět příběhu (tomu se někdy říká diegese) a jeho děj (tj. fabuli). A již toto je aktivní konstrukce utváření významu, např. u některých filmů je poměrně náročné transformovat události z toho pořadí, jak jsou ve filmu presentovány (syžet), do svého pořadí v rámci příběhu (fabule). Tomuto typu konstrukce říká Bordwell referenční význam. 2. Divák činí další aktivní konstrukci, jejímž prostřednictvím dává filmu význam, a to tak, že se od konkrétního světa příběhu a jeho děje posouvá na určitou úroveň abstrakce, k určitému, řekněme, konceptuálnímu významu. Tj. např. chápe určitý film jako protiválečný. Tento význam zpravidla bývá obsažen v určitých explicitních nápovědích. Tomuto typu konstrukce říká Bordwell explicitní význam. 3. Divák či kritik také mohou konstruovat určitý význam, který není ve filmu zjevně presentován. Bordwell takovému významu říká implicitní, někdy také symbolický. Např. ve filmu Přelet nad kukaččím hnízdem je scéna, kdy řada chovanců uteče z blázince, hezky si to užijí, poté jsou donuceni se vrátit, a represe je potom ještě horší než předtím. Když byl tento film v 70. letech v soukromí promítán v okupovaném a normalizovaném Československu, jeden člověk při této scéně spontánně pravil: To je jako to Pražské jaro, na chvíli se uteče z blázince, a vo to je to pak horší. Toto je příklad konstrukce symbolického či implicitního významu, tak, jak mu rozumí Bordwell. 16

17 4. Divák či kritik mohou ve filmu konstruovat také určitou rovinu významu, která může být v rozporu s explicitnějšími významovými vrstvami. Slavoj Žižek se např. domnívá, že seriál MASH ve skutečnosti vůbec není protiválečný (přestože takto je většinou konstruován jeho explicitní význam), nýbrž že právě prostřednictvím zdravé dávky cynismu, kanadských žertíků, výsměchu apod. podporuje politiku identifikace s vojenskou mašinérií (Žižek, 1998). Tomuto typu konstrukce významu říká Bordwell symptomatický či potlačený (vytěsněný). Jedná se o rovinu významu, na kterou se zaměřuje např. kritika ideologie či psychoanalýza, tj. přístupy, které bývají někdy společně označovány jako hermeneutika podezření, o čemž se tu ještě zmíním. Bordwell dále říká cosi, co v kontextu mého tázání nelze tak docela přijmout, přesto je to ale inspirativní. Říká, že proces porozumění konstruuje referenční či explicitní význam, zatímco proces interpretace konstruuje význam implicitní či symptomatický. Problém je ale v tom, že ve skutečnosti každá z uvedených Bordwellových rovin významu je do jisté míry implicitní, např. i ta referenční, kde jde o vytvoření implicitní fabule z explicitních nápovědí. V pouze částečné shodě s Bordwellem (a v mírné neshodě, která je však spíše výsledkem toho, že mi tu jde o něco jiného; Bordwellovi jde i interpretaci filmu, mě tu jde o interpretaci v kvalitativním výzkumu) řeknu, že interpretace je vždy pohyb přes hranici explicitní/implicitní. Tedy nejedná se tolik o to, jsem-li na rovině referenčního významu, či např. na rovině symbolického významu. Mohu např. rozumět symbolickému významu, aniž bych ho musel interpretovat, tj. explikovat (podle zmíněného Bruno Bettelheima děti rozumí symbolické řeči pohádek, nikoliv však proto, že by je interpretovaly), a naopak mohu explikovat referenční význam (tj. jak je konstruována fabule ze syžetu). Jak již jsem řekl, interpretace je explikace implicitní složky v utváření významu. V úvodu jsem omezil své úvahy na přístupy, které se pohybují na rovině procesů utváření významu. Pak je tedy možné říci, co děláme v těchto přístupech, když interpretujeme, tj. explikujeme implicitní (popř. symptomatické) v procesech utváření významu. 5 Interpretační praxe Bordwell sám označuje své pojetí interpretace jako konstruktivistické. Bordwellův konstruktivismus je zvláštní také tím, že přestože on sám sebe označuje za kognitivistu, je to zároveň konstruktivismus, který bychom mohli označit jako sociální. Podle Bordwella je interpretace kognitivní aktivita odehrávající se v určitém sociálně-institucionálním rámci. Přičemž tato aktivita spočívá v činění inferencí na základě určitých schémat a konvencí. To znamená, že k explikaci implicitního v utváření významu dochází tak, že činíme inference z nápovědí či vodítek určitého textu, artefaktu, rozhovoru, pozorování apod. V případě každé interpretační praxe je možné si položit následující otázky: 1. Jaké inference činíme? 2. Z jakých nápovědí? 3. Na základě jakých schémat a konvencí? 4. V jakém sociálně institucionálním rámci? 17

18 To je možné letmo konkretizovat na několika příkladech hermeneutické praxe ze sou časnosti i z bližší či vzdálenější historie. Příkladem hermeneutické praxe jsou různé podoby biblické exegeze, kde byla vypracována řada interpretačních konvencí, dávajících návod k tomu, jakými inferencemi se pohybovat od nápovědí v biblickém textu k jeho různým možným implicitním významům. Jako příklad interpretační praxe lze uvést tzv. čtverý význam písma (Origénes, Dante ad.). To je něco, co má dlouhou tradici odvíjející se od židovské exegese (Filón Alexandrijský ad.). Oč se zde jedná: Vedle významu doslovného, tj. historického, se interpretací bible docházelo ještě k významu alegorickému, morálnímu a anagogickému (mystickému). V kontextu zde řečeného je důležité, že v každém případě šlo o jiné interpretační konvence, a tudíž jiné inference, v rámci jiných schémat. V případě alegorického významu se některá nápověď v písmu chápala jako ilustrace určité pravdy víry. V případě morálního významu se hledaly takové pasáže, tj. takové nápovědi v textu, které s sebou nesly určité implikace pro morální jednání. A anagogický či mystický význam vztahoval nápovědi písma k určitým nejzazším nadějím (proto anagogický) či Božím tajemstvím (proto mystický). Konstrukce různých významů písma, to bylo něco, na co si bibličtí hermeneuti dávali takříkajíc sakra pozor, my bychom mohli říci, že to důkladně metodologicky ošetřili. Byla vypracována pravidla, kdy a za jakých podmínek považovat pasáž textu za nápověď toho kterého významu, např. sv. Augustin (jehož původním vzděláním byla latinská rétorika) vypracoval řadu pravidel, kdy je možné sáhnout k jinému, než doslovnému, tj. historickému výkladu, tedy např. tehdy, když je určitá událost v písmu v rozporu s principy víry či morálky. Různé interpretační praxe byly vztaženy k různých institucím a školám, ve středověku např. panoval co do interpretační praxe spor mezi tzv. Alexandrijskou a tzv. Antiošskou školou, což mělo své kulturní a historické důvody. Podobně by bylo možné ukázat jako případ interpretační praxe např. psychoanalytickou interpretací snů. Tady už jsme blíže tomu, oč se jedná v interpretujících vědách zkoumajících procesy utváření významu. Na Freudově (1998) interpretaci snů je obzvlášť dobře vidět, že interpretace je explikace implicitní (zde je možné říci latentní) složky utváření významu. Freudova hermeneutika spočívá v řadě pravidel, jak se pohybovat od nápovědí v explicitním (tj. manifestním) snu směrem k implicitní rovině utváření významu (tj. k latentnímu obsahu snu). A v případě psychoanalýzy je také dobře viditelné, že interpretační praxe tu probíhá v určitém jasně definovaném institucionálním rámci. 6 Interpretace jako exemplifikace konceptů a teorií Jak bylo řečeno výše, interpretaci lze chápat jako explikaci implicitní složky procesů utváření významu na základě dat (texty, artefakty, praktiky, pozorování, rozhovory), přičemž tato explikace spočívá v činění inferencí z nápovědí na základě určitých schémat a konvencí. K tomu je třeba přidat ještě toto: Interpretace je zpravidla (v různé míře) také exemplifikací konceptů a teorií. Interpretace by nikdy neměla být pouhou exemplifikací 18

19 konceptů a teorií. V takovém případě by totiž šlo o pouhé hledání dalších a dalších ilustrací pro určité předem dané koncepty. Ale zároveň je třeba o tomto pólu interpretace vědět. Protože se mu vlastně nelze zcela vyhnout. Z tohoto hlediska existují dvě mezní podoby. Tou první je interpretace jako tvorba zakotvené teorie. V takovém případě se interpretace odvíjí víceméně pouze od dat, tj. koncepty a teorie se zde vynořují, emergují. Je však třeba být v tomto smyslu poctivý a umět si přiznat, kdy jde opravdu o tvorbu zakotvené teorie, a kdy si pouze zamlčujeme koncepty a teorie, které ve svém interpretačním konání ilustrujeme, či jinak řečeno, exemplifikujeme. To, že interpretace je jak explikací z dat, tak také exemplifikací konceptů, je možné dobře vidět na již zmíněném případu, známém v literatuře jako dětská hra fort-da. Tato hra, popsaná na začátku Freudovy studie Mimo princip slasti vypadá takto: Dítě ve věku půldruhého roku odhazuje předměty (především jakousi dřevěnou cívku s provázkem) s výkřikem fort (pryč), nechává je zmizet, aby se s nimi po chvíli radostně shledávalo s výkřikem da (tady). A činí tak v nepřítomnosti své matky, kterou díky této hře celkem dobře snáší (Freud, 1999). Freudova interpretace této hry se objevuje v důležitém momentu vývoje jeho teorie, kdy Freud uvádí na scénu dualitu pudů života (Erotu) a smrti (Thanatu). Tato hra a její interpretace zde zjevně figurují jako ilustrace, jako exemplifikace Freudovy spekulace. Ale na druhou stranu, prostřednictvím této spekulace Freud explikuje cosi velmi podstatného stran implicitní složky procesů utváření významu. Freud doslova říká, že tato hra je velkým kulturním výkonem. Tím že dítě ve hře inscenuje mizení a návrat, je schopno se vzdát bezprostředního uspokojování pudů a posunout se na rovinu symbolické representace. V tomto na Freuda navazuje Jacques Lacan (1989), který tuto hru interpretuje jako průlom na cestě z imaginárního do symbolického řádu. Jedná se zde o zisk znaku, který je schopen representovat při nepřítomnosti svého předmětu, tj. je řečeno strukturalistickou terminologií presencí v absenci. Na jiné rovině explikace implicitního (v procesech utváření významu) se pohybuje interpretace z hlediska kognitivní psychologie. Zde je možné explikovat mechanismus mapování struktury (což je velmi obecný výkladový mechanismus kognitivismu), tj. projekci určité relace z jedné oblasti do druhé. To je možné převést na formu proporční analogie: předmět pryč se má ku předmět zpátky jako maminka pryč ku X. A toto X (jakožto interpretovaný význam herního konání) potom znamená: Maminka se vrátí. A ještě na jiné rovině explikace implicitního se pohybuje interpretace z hlediska narativní psychologie. David Hiles (2003) v příspěvku o narativním obratu v psychologii velice správně říká, že onen velký kulturní výkon, o kterém mluví Freud, spočívá také ještě v něčem jiném. Dítě zde ztvárňuje svojí zkušenost prostřednictvím narativní konstrukce (jedná se o jakousi protonaraci ). Těžkou bychom hledali nějakou elementárnější narativní strukturu, než je vyprávění o ztrátě a znovunalezení. Máme zde tedy čtyři různé interpretace, z nichž každá exemplifikuje jiné koncepty a teorie a explikuje tak jiné aspekty procesů utváření významu. 19

20 7 Prostor možných výkladových schémat Aniž bych si dělal nárok na obecnost, naznačím zde určitý prostor možných výkladových schémat, která explikují a zároveň také exemplifikují procesy utváření významu. Tento pomyslný prostor lze znázornit z hlediska dvou dimenzí, jimž jsou jednak mentalismus versus kulturalismus a jednak hermeneutika podezření versus hermeneutika důvěry. Budu ilustrovat, co to znamená. Pokud do tohoto prostoru umístíme některá výkladová schémata, může to vypadat například takto: ideologická kritika psychoanalýza sociální konstruktivismus kognitivní psychologie mytologická kritika archetypová psychologie Dimenzi mentalismus versus kulturalismus zde představuje na jedné straně kognitivní psychologie, na straně druhé např. sociální konstruktivismus (mohly by zde být i další přístupy: diskursivní psychologie, teorie sociálních representací atd.). Dimenzi hermeneutika podezření versus hermeneutika důvěry zde na rovině bližší mentalistickému pólu přestavuje konflikt interpretací mezi psychoanalýzou a archetypovou psychologií, na rovině bližší kulturalistickému pólu pak konflikt interpretací mezi ideologickou a mytologickou kritikou. Mentalistická či kulturalistická interpretace představují dvojí směr, kterým se pohybuje explikace procesů utváření významu směrem od dat k exemplifikačním schématům. Jde tedy na jedné straně o pohyb směrem k mysli, na druhé straně směrem ke kultuře. V pozadí těchto směrů interpretace je možné nalézt více či méně vyslovený předpoklad o kultuře utvářené myslí na jedné straně, a mysli utvářené kulturou na straně druhé. 8 Mentalismus a kulturalismus Jako příklad metalistické a kulturalistické interpretace lze uvést klasické filmové žánry, které lze interpretovat na jedné straně jako mentální modely (mentalismus), na straně druhé jako imaginární řešení sociálních konfliktů (kulturalismus). Jak to vypadá, jestliže interpretujeme filmové žánry jako mentální modely : V takovém případě explikujeme určité vzorce přání, přesvědčení a záměrů (možno říct také kognitivně-emocionálně-volní vzorce). Ilustrativním příkladem je žánr paranoidního (či také konspiračního) thrilleru. Obvyklý děj filmů tohoto žánru je takovýto: Kdosi se stane svědkem zločinu, následkem čehož mu jde neustále o život. Postupně zjišťuje, že zločin prorůstá až do nejvyšších míst, že konspirace je všude, a dochází tak k přesvědčení, že nikomu nelze věřit. Mentalistická interpretace zde spočívá v explikaci implicitního men- 20

21 tálního (intencionálního) modelu, který lze (podle pravidel kognitivismu) převést na určitý kalkul. Takto je možné identifikovat a popsat způsob, jakým jsou vykalkulovány (jakožto produkty pro mysl ) filmy populárních žánrů. V případě žánru melodramatu (v angličtině někdy označovaného jako tearjerker, čemuž odpovídá v češtině dříve používaný výraz doják ) může interpretace spočívat v explikaci určitého kalkulu, na nějž lze převést mentální model jakožto vzorec tvořený především dvěmi emocemi (dojetí nad ušlechtilostí a lítost nad ztrátou), které takříkajíc utvářejí význam tohoto žánru. Tento vzorec (i to, jak příslušný kalkul dobře funguje, tj. působí na naše emoce a slzotvorné ústrojí) lze snadno identifikovat např. v závěrečných scénách z filmu Titanic (Chrz, 2007). Kognitivistická interpretace mj. umožňuje vidět, že přes svou odlišnost mají melodrama a paranoidní thriller cosi společného. V případě paranoidního thrilleru je svět taková lumpárna a konspirace, že se ve skutečnosti nedá nic dělat. V případě melodramatu je svět tak ušlechtilý, že nezbývá než dojatě přitakat. Oba žánry přinášejí jakousi pseudokatarzi. Jak melodrama, tak i paranoidní thriller paralyzují aktivní a kritický postoj, a jsou tak vhodnými hypnotiky navozujícími ideální stav pro pasivní přijímání televizní reklamy. Blíže k pólu kulturalismu má interpretace, která chápe filmové žánry jako sociodramata. Jestliže interpretujeme klasické filmové žánry jako sociodramata, potom se proces explikace pohybuje podstatně jiným směrem než v předcházejícím případě. Vivian Sobchacková (1991) originálním způsobem interpretuje klasické hollywoodské filmy jako jakési kolektivní sny, které (podobně jak mýty podle Levi-Strausse) imaginárně, rituálně řeší určité sociální protiklady. Nemohu zde zabíhat do podrobností, v kontextu mého příspěvku je podstatné, že interpretace jakožto explikace implicitního v utváření významu zde spočívá v identifikaci určitých sociálních protikladů konstituujících jednotlivé žánry. Jako příklad lze uvést western, kde se jedná o protiklad osobní kód morálky versus legalizovaný, morální kód institucí zákona. Jiným příkladem je klasický muzikál, ve kterém lze explikovat protiklad individuální výraz touhy versus společenská potřeba její domestikace v instituci manželství (Sobchacková, 1991). Jiný způsob explikace implicitního v procesech utváření významu najdeme v přístupu kognitivisty Goerga Lakoffa (1987, 1893). Z hlediska zde pojednaného tématu je zajímavé, že v případě Lakoffova přístupu se jedná o kognitivismus, který není mentalismem. Lakoff identifikuje kognitivní struktury a procesy, které jsou v pozadí běžného mluvení a myšlení, aniž by však tyto struktury chápal úzce mentalisticky, tj. umísťoval je do hlav jednotlivců. Na základě explicitních dat (např. běžných vyjádření týkajících se emocí jako dohřát se, vařit se, vzkypět, vypěnit, vybublat, vypouštět páru, vybuchnout, vyletět ad.) Lakoff explikuje implicitní metaforický model založený na mapování struktury ze zdrojové oblasti (zahřívání kapaliny v uzavřeném prostoru) do cílové oblasti (hněv). Kognitivismem identifi kovaný mechanismus mapování struktury lze považovat za vel mi rozšířený proces utváření významu. Jedná se o projekci struktury poznání z jedné oblasti do druhé, k níž dochází jakýmsi synchronním, a tudíž velmi efektivním způsobem. Teorii mapování struktury jakožto výkladové schéma lze užít v řadě oblastí, sám jsem ho využil pro interpretaci funkce metafor v politice (Chrz, 1999), či metafor v reklamě 21

O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování [About questions and

O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování [About questions and O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování [About questions and answers: contribution of cognitive approach to survey methodology] Neusar, Aleš. In Kvalitativní přístup

Více

Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.)

Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.) 1 263. publikace 2 PŘÍSPĚVKY K TVORBĚ A VÝZKUMU KURIKULA Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.) 3

Více

Kdy se to jenom stalo?

Kdy se to jenom stalo? MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Kdy se to jenom stalo? (Ne)dokonalost paměti na osobní a veřejné události Aleš Neusar Brno 2011 Vydání publikace

Více

Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků

Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků (bulletin abstraktů) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XIV. 2. - 3. 2. 2015 Umělecké centrum Konvikt, Olomouc Neoprávněné

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

AUTOEVALUACE. výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL

AUTOEVALUACE. výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL AUTOEVALUACE výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL www.rvp.cz Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz je v rámci projektu Metodika spolufi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu

Více

Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti

Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti Manuál příkladů z praxe Anna Tomková, Radek Marušák, Jaroslav Provazník Praha 2012 marusak3.indd

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Anna Piskáčková Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Plzeň 2013 Prohlašuji, že

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU. Vybrané aspekty teorie a praxe

KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU. Vybrané aspekty teorie a praxe KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU X Vybrané aspekty teorie a praxe Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU X Vybrané aspekty

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta MgA. BcA. Petra Vodičková ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL Disertační práce Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2014

Více

než začneme s multikulturní výchovou OD SKUPINOVÝCH KONCEPTŮ K OSOBNOSTNÍMU PŘÍSTUPU

než začneme s multikulturní výchovou OD SKUPINOVÝCH KONCEPTŮ K OSOBNOSTNÍMU PŘÍSTUPU než začneme s multikulturní výchovou OD SKUPINOVÝCH KONCEPTŮ K OSOBNOSTNÍMU PŘÍSTUPU 1 NEŽ ZAČNEME S MULTIKULTURNÍ VÝCHOVOU OD SKUPINOVÝCH KONCEPTŮ K OSOBNOSTNÍMU PŘÍSTUPU Editor: Iva Janská Obsahová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA PSYCHOLOGIE MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE obor Psychoterapeutická studia Kdy se konverzace stává psychoterapií? Terapeutická změna z dialogické

Více

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU DÍTĚ A UMĚNÍ Význam Vybraných uměleckých aktivit pro utváření

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. Fenomén X-sportů a aktivit

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. Fenomén X-sportů a aktivit Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Fenomén X-sportů a aktivit Olomouc 2013 Oponenti: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. Kniha je spolufinancována Evropským

Více

SKUPINOVÁ DYNAMIKA VE KOLNÍ T ÍDù

SKUPINOVÁ DYNAMIKA VE KOLNÍ T ÍDù SKUPINOVÁ DYNAMIKA VE KOLNÍ T ÍDù SOŇA HERMOCHOVÁ SKUPINOVÁ DYNAMIKA VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ Copyright So a Hermochová, 2005 Publishing AISIS o. s., 2005 ISBN 80-239-5612-4 Obsah Obsah 5 Úvodní slovo Úvodní

Více

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM Studia paedagogica roč. 15, č. 1, rok 2010 www.phil.muni.cz/wupv/casopis PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM BASIC SCHOOL HEADTEACHERS PROFESSIONAL CAREERS:

Více

Sociologický ústav Akademie věd ČR Praha 2006

Sociologický ústav Akademie věd ČR Praha 2006 fl /yjednávání ženskýc po roce 1989 Sociologický ústav Akademie věd ČR Praha 2006 Mnohohlasem Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 Mnohohlasem Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 Hana Hašková,

Více

časopis pro zážitkovou pedagogiku

časopis pro zážitkovou pedagogiku časopis pro zážitkovou pedagogiku podzim 2013 ročník 7 číslo 2 vydává Gymnasion, o.p.s. 13 podzim 2013 1 spiritualita časopis pro zážitkovou pedagogiku číslo 13, podzim 2013 (ročník 7, číslo 2) vychází

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo A K T U A L I T Y S K I P Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo PRAHA Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 2008 A K T U A L I T Y S K I P, S V A Z E K 2 4 Čtenářství,

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více