Vydáno spole ností MindSoft s. r. o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydáno spole ností MindSoft s. r. o. www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz www.mujkouc.cz www.sex-triky.cz www.sexy-milovani.cz www.fit-porod."

Transkript

1

2 Vydáno spole ností MindSoft s. r. o Tato kniha podléhá autorským práv m spole nosti MindSoft s.r.o. a její ší ení v jakékoliv podob i reprodukování je zakázáno. Zejména její ší ení elektronicky, v tišt né podob nebo jakýmkoliv jiným zp sobem. Tuto knihu není možné dále prodávat a tím porušovat autorská práva pod pokutou K. V p ípad zájmu o publikování i ásti knihy kontaktujte spole nost MindSoft na

3 Obsah: Pro je milování tak d ležité První poloha Dráždivá poloha Druhá poloha Poloha kraba etí poloha Nebezpe ná koruna tvrtá poloha - Houpa ka Pátá poloha Aktivní misioná Šestá poloha - Jezdec Sedmá poloha Pozice hada Osmá poloha Poloha na boku Devátá poloha - Svícen Desátá poloha Kle ící poloha Jedenáctá poloha Poloha klisny Dvanáctá poloha Sedící královna ináctá poloha Božská poloha trnáctá poloha Dra í otá ky Patnáctá poloha Otev ená poloha Šestnáctá poloha - St na Sedmnáctá poloha Oto ená pozice Osmnáctá poloha Obrácený misioná Devatenáctá poloha Zví ecí poloha Dvacátá poloha Fantazie

4 1. Pro je milování vlastn tak d ležité? Milostný vztah neodmysliteln pat í ke každému partnerskému vztahu. Naše milování není jen ko ením našeho partnerství, ale je také ukazatelem jeho kvality. Pokud nám ve vztahu vázne komunikace nebo zahazujeme nevy ešené problémy pod postel, nepom že nám p i milování ani ta nejlepší pozice. Nezapome te tedy, že váš milostný akt není jen o správn provedených pozicích, je hlavn o souzn ní dvou lidí, kte í spolu vytvá ejí cosi spole ného, jsou jeden druhému sv dkem jeho života a krom milování jsou š astní i v jiných oblastech. Tato malá e-kniha vám tedy p ináší 20 mén známých milostných poloh, které oko ení váš milostný život. V íme, že pro vás bude obohacující a že vám p inese nezapomenutelné chvíle s vaším nejbližším.

5 Poloha íslo 1 Dráždivá poloha Tato poloha je velice dráždivá pro muže, protože zk ížené nohy zárove ukazují genitálie ženy. Zárove tato pozice p ináší náznak submisivity a umož uje drážd ní pošt vá ku.

6 Poloha íslo 2 Poloha kraba Tato hravá poloha je vhodná pro všechny, kte í neberou milování tak vážn a cht jí vyzkoušet i polohy mén známé. Této poloze se v Kámasút e íká poloha kraba, protože žena s pokr enými koleny vypadá jako krab, který p ikr uje klepeta. V každém p ípad je tato poloha op t intenzivní díky nadzvednuté pánvi ženy a hlubokému pr niku muže.

7 Poloha íslo 3 Nebezpe ná koruna Pozice v sed v tšinou up ednost ují ženy v moment, kdy je muž již unaven, a ony itom ješt nepoci ují uspokojení. Žena si také m že v t chto pozicích sama ur ovat tempo i hloubku pr niku pyje. Pozice na obrázku však vyžaduje až akrobatický výkon. Je doopravdy ur ena jen zkušeným milenc m. Žena by si m la udržovat rovnováhu pomocí ruky na hrudi milence a zárove být v této pozici velice opatrná. Mohla by partnerovi p ivodit zran ní.

8 Poloha íslo 4 Houpa ka Tato pozice je extrémn vzrušivá pro ženy, protože mohou p irážet dle své v le a zárove je p i této pozici dob e drážd n bod G. Tato pozice je proto vhodná pro ženy, které nemohou dosáhnout orgasmu. P i této pozici si také m že žena dráždit klitoris nebo se sama dotýkat ader. Muž ji p itom m že hladit po zádech nebo chytit za vlasy, což bývá pro mnoho žen také vzrušivé.

9 Poloha íslo 5 Aktivní misioná Jedná se o zpest ení misioná ské polohy, kterou dnes provádí každý. Je však mnohem více uspokojující, protože díky nadzvednutým nohám ženy m že muž hloub ji proniknout. Sta í, když se žena op e lýtky o partnerova ramena.

10 Poloha íslo 6 Jezdec Tato pozice má mnoho variant a záleží na milencích, jaký úhel u svých t l zvolí. Muž se m že více naklán t dop edu i dozadu, a podle toho úhel m nit, žena m že více i mén pokr it nohy, a tím také m nit úhel a hloubku pr niku. Díky pokr eným nohám na vás také partner m že sed t, a mít tak v tší komfort. P i hlubším pr niku se v této pozici dob e dráždí G bod milenky.

11 Poloha íslo 7 Pozice hada V této pozici se oba dva partne i drží vzájemn za kotníky, a tím udržují rovnováhu. Díky tomu, že v této pozici není muž schopen tolik p irážet, je pozice vhodná v moment, kdy je milenec unavený nebo chce zadržet svoji váše. B hem této pozice m žete hled t do o í druhého, a tím se zvyšuje vaše sexuální touha. Žena také m že za mužem zk ížit nohy a p itáhnout se zády více k partnerovi.

12 Poloha íslo 8 Poloha na boku Milenci leží k sob elem a žena nadzvedne horní nohu, umožní tak milenci pr nik. Poté i on nadzvedne nohu a op e se o její stehno. Tato pozice je vhodná pro ženy, kterým se neda í dosáhnout orgasmu, a také je vhodná pro všechny, kdo vyžadují co nejvíce intimní milování.

13 Poloha íslo 9 Svícen Tato poloha se doporu uje pouze t m muž m, kte í dokáží být v i své milence citliví a n žní. P i hrubém zacházení jí totiž mohou zp sobit v této pozici zran ní. Muž do ženy musí vstupovat pod správným úhlem, a to se mu poda í správným nadzvednutím milenky. Ta by m la být také pro tuto pozici dostate vzrušená, aby byla p ipravená na vstup milence. P i správném provedení je tato poloha pro oba extrémn vzrušující.

14 Poloha íslo 10 Kle ící poloha Tato pozice bývá u n kterých milenc oslavována, n kte í ji naprosto vynechávají. Velice záleží na tom, v jakém úhlu dojde k pr niku. Obecn je tato pozice vzrušující práv kv li p irážení partnera a klouzání partnerky po posteli, navíc si v této pozici že žena dráždit klitoris a muž ji m že hladit.

15 Poloha íslo 11 Poloha klisny Klasickou pozici na koní ka zná každý, tato obrácená poloha je však mnohem vzrušiv jší a také umož uje žen se v této pozici uspokojovat. Každý pár musí vyzkoušet, v jaké p esné poloze je to ob ma p íjemné, muže v této poloze v tšinou vzrušuje pohled na pozadí partnerky a eventuelní drážd ní jejího análního otvoru. Dámy, zkuste v této poloze více stahovat poševní svaly a partnera intenzivn ji svírejte.

16 Poloha íslo 12 Sedící královna Poloha v sed je aktivní pozicí ženy, nikoliv muže. Je to intimní pozice, která byla již v dávných dobách oblíbená. Dámy, zkuste v této pozici nadzvednout jednu pokr enou nohu, zm ní to nap tí mezi pochvou a pyjem. Tato pozice také umož uje kontakt milenc tedy líbání a laskání ader.

17 Poloha íslo 13 Božská poloha Tuto pozici doporu uje Kámasútra ženám s dob e pohyblivými klouby. Jak sami vidíte, je pozice spíše vhodná pro ženy, které aktivn cvi í a mají drobn jší postavu. Díky pokr eným nohám ženy u ní dochází k intenzivnímu vzrušení (díky svalovému nap tí, které je pro vzrušení pot ebné). Muž by m l být u provád ní této pozice žný a pomocí držení stehen partnerky m že ovládat sílu svých pohyb.

18 Poloha íslo 14 Dra í otá ky Tato poloha umož uje muži hluboký pr nik, avšak pat í mezi neosobní polohy p i milování. Zvažte tedy, do jaké míry m že být tato pozice p íjemná pro milenku, kterou ženu totiž m že odcizení u milování vzrušit, jinou naprosto odradit. My vám ji uvádíme jako zajímavé zpest ení pro váš milostný život.

19 Poloha íslo 15 Otev ená poloha Tato pozice je velice uspokojující pro ženy, protože je v této poloze pošt vá ek vystaven p ímému t ení a je intenzivn drážd n. Zkuste se p i této pozici dívat partnerovi do o í, zvýšíte tak pocit intimity. Nezapome te více roztáhnout nohy, abyste partnerovi umožnila vstup a dostate hluboký pr nik.

20 Poloha íslo 16 St na tšina z nás se rad ji miluje ve vyh áté posteli a zapomíná na pozice ve stoje i v jiných místnostech našeho bydlení. Pozice ve stoje mohou být velice intenzivní, ale jen pro ty, kte í jsou na tom fyzicky lépe. Jinak vás místo nar stající vášn zastihne zadýchání se a fyzické vy erpání. Muž by m l mít sílu v rukou a žena by m la mít spíše nižší váhu. Dámy, zkuste se u této pozice op ít chodidly o st nu, uleh íte tak partnerovi.

21 Poloha íslo 17 Oto ená pozice Jak sami vidíte na obrázku, tato pozice vyžaduje jistou zkušenost milence a také jeho ohebnost. Pro ženu m že být tato pozice vzrušující díky t ení klitorisu a také erotickému pohledu na pozadí muže. Pánové, v této pozici se nesnažte bou liv irážet, ale naopak d lejte co nejmenší pohyby. Stejn tak dámy nemusí být tolik aktivní a m ly by tuto pozici brát spíše jako odpo ívací.

22 Poloha íslo 18 Obrácený misioná Tato pozice je vhodná pro dominantní ženy, které n kdy touží ocitnout se v pozici muže p i milování. Výhodou pro ženy je také naprostá kontrola nad pohyby, a tím zvolené tempo milování. Pokud nem žete u této pozice udržet rovnováhu, držte se partnerových bok nebo oblasti pasu.

23 Poloha íslo 19 Zví ecí poloha Tato pozice je intenzivní hlavn pro muže, kterého žena svírá stehny, a umoc uje mu tím prožitek p i pr niku. Celkov polohy zezadu umož ují hluboký pr nik a hlavn jsou díky p edstav pá ení zví at pro mnohé extrémn vzrušivé.

24 Poloha íslo 20 Fantazie Tato poloha je pro v tšinu milenc nejvíce erotická a každý si ji p edstaví pod pojmem milování mimo postel. Tuto pozici m žeme provád t v kleku, jak je ukázáno na obrázku, nebo také u st ny i u stolu. Tato pozice je také vhodná pro ty, kte í si na sob rádi ponechají p i milování oble ení a dají si takzvanou rychlovku.

25 E-Kniha Uzdravte své sebev domí Trápí vás zbyte né komplexy a nem žete se jich zbavit? P inášíme vám knihu, která vám pom že ud lat n kolik prvních krok, abyste se mohli na své cest za zdravým sebev domím po ádn rozeb hnout. E-Kniha Jak se stát neodolatelnou milenkou Chcete se stát sexy milenkou? Takovou, jaká muž m bere dech a na kterou musí myslet ve dne v noci? Stáhn te si naši e-knihu poradíme vám, jak se takovou neodolatelnou ženou stát. E-Kniha Sexuální manuál ženy Nemusíte být skv le vypadající svalovec, abyste se stal sexuálním géniem a dostal do ložnice ženu svých sn. Sta í jen znát základní praktiky a dodržovat je. E-Kniha Praktický pr vodce rozvodem Rozvod manželství je sám o sob dost stresující záležitostí a je dobré mít se p i n m o co op ít. Naše e-kniha vám pom že získat odborné a praktické informace, které byste jinak museli složit zjiš ovat a vyhledávat, což by pro vás byla jen další zát ž navíc.

26 E-Kniha Praktický pr vodce rozvodem Rozvod manželství je sám o sob dost stresující záležitostí a je dobré mít se p i n m o co op ít. Naše e-kniha vám pom že získat odborné a praktické informace, které byste jinak museli složit zjiš ovat a vyhledávat, což by pro vás byla jen další zát ž navíc. sí ník ZDARMA Vydáváme m sí ník Furt v Pohod, který vám p ináší zajímavé lánky a tipy z oblasti partnerských vztah, zdraví, práce a pen z. Zaregistrujte se k odb ru ZDARMA zde: CD Emo ní rovnice revolu ní metoda pro zm nu života Slyšeli jste již o patentované metod Emo ních rovnic Aleše Kaliny a cht li byste si ji prakticky vyzkoušet? Objednejte si praktické CD, které vám zm ní život. Motiva ní CD I ty se m žeš cítit dob e Objevte um ní cítit se dob e spolu s vynálezcem patentované metody Emo ních rovnic Alešem Kalinou. Neváhejte a objednejte si motiva ní CD I ty se m žeš cítit dob e DVD záznam z p ednášky Jak utvá et vztah podle svých p edstav Chcete poznat toho pravého a mít harmonický vztah na celý život? Nevíte si rady, jak se nehádat s partnerem a vycházet s ním? Tak práv pro vás je tu DVD Aleše Kaliny: Jak utvá et vztah podle svých p edstav

27 DVD záznam z p ednášky Odhalte své Emo ní rovnice Chcete si poslechnout p ednášku Aleše Kaliny o nep íjemných myšlenkách, ale nem žete se jí zú astnit? Máme pro vás DVD Odhalte své Emo ní rovnice a zbavte se tak nep íjemných myšlenek.

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

2009 Lenka Černá. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4. www.mujvztah.cz. www.mamdepku.cz. www.mujkouc.cz. www.mezdravi.

2009 Lenka Černá. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4. www.mujvztah.cz. www.mamdepku.cz. www.mujkouc.cz. www.mezdravi. 2009 Lenka Černá Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4 www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz www.mujkouc.cz www.mezdravi.cz www.jak-zhubnout.net www.rozvod-manzelstvi.cz www.fit-porod.cz

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN 1 Prolog Za alo to vše velkým t eskem. Nebo si to alespo v tšina v dc myslí. A už to bylo jakkoliv, o n jaký as pozd ji se

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU

SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU ČESKÁ ASOCIACE ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU Identifikace rizikových oblastí u dospívajících Název školy: Školní rok: Počet tříd: Počet respondentů: - dívek: - chlapců: 2012/2013

Více

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2/2013. Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2/2013. Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2/2013 Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger Prokopa Velikého 41 628 00 Brno tel.: 544 217 549, 723 610 455 web: http://www.leonbergerclub.info

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více