Agrotechnická protierozní opatøení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agrotechnická protierozní opatøení"

Transkript

1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany pùdy Praha Agrotechnická protierozní opatøení Josef Hùla - Miloslav Janeèek Pavel Kovaøíèek - Jaroslav Bohuslávek Praha

2 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. Metodika je uživatelským výstupem z øešení projektu NAZV QC 0235 Protierozní a protipovodòová opatøení v malých zemìdìlských a lesních povodí. Oponentura probìhla pøed komisí Vìdecké rady VÚMOP Praha. Metodika je urèena odborné praxi. Autoøi: Doc. Ing. Josef Hùla, CSc. Prof. Ing. Miloslav Janeèek, DrSc. Ing. Pavel Kovaøíèek, CSc. Ing. Jaroslav Bohuslávek Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Drnovská 507, Praha 6 - Ruzynì Výzkumný ústav meliorací a ochrany pùdy Praha, Žabovøeská 250, Praha 5 - Zbraslav Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Drnovská 507, Praha 6 - Ruzynì Výzkumný ústav meliorací a ochrany pùdy Praha, Žabovøeská 250, Praha 5 - Zbraslav Odpovìdný øešitel projektu: Prof. Ing. Miloslav Janeèek, DrSc. Výzkumný ústav meliorací a ochrany pùdy Praha Øeditel ústavu: Prof. Ing. Miloslav Janeèek, DrSc. ISSN

3 Obsah ÚVOD...5 PROTIEROZNÍ OPATØENÍ OBECNÌ...6 AGROTECHNICKÁ PROTIEROZNÍ OPATØENÍ REGIONALIZACE PROTIEROZNÍCH OPATØENÍ...12 VELMI ÚÈINNÁ AGROTECHNICKÁ PROTIEROZNÍ OPATØENÍ...14 Technologie pøímého setí ozimé obilniny po øepce, obilninì nebo luskovinì...15 Technologie setí ozimé obilniny po obilninì nebo øepce s využitím mìlké podmítky...17 Zvýšení úèinnosti protierozních opatøení...24 Technologie setí jarního jeèmene po obilninì nebo øepce bez orby, s využitím strniskové meziplodiny...25 Další možnosti užití velmi úèinných agrotechnických protierozních opatøení...29 MÉNÌ ÚÈINNÁ AGROTECHNICKÁ PROTIEROZNÍ OPATØENÍ...30 Technologie zakládání porostu kukuøice na siláž do mulèe z vymrzající meziplodiny (po obilninì)...32 Setí ochranné podplodiny v pásech a v meziøadí...37 Technologie zakládání porostù obilnin po kukuøici a po okopaninách...37 Technologie zakládání porostu cukrové øepy do mulèe z vymrzající meziplodiny...38 Technologie sázení brambor s využitím mulèe...42 OPATØENÍ NA OCHRANU PØED VÌTRNOU EROZÍ...45 ZÁVÌR...47 LITERATURA

4 4 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J.

5 ÚVOD Eroze jako výsledek pùsobení pøírodních èinitelù, zejména vody a vìtru, se podílela na utváøení krajiny v geologických dobách v daleko vìtším mìøítku nežli dnes. Jejím pùsobením byly mimo jiné vytváøeny i takové pøírodní útvary, jejichž krása a unikátnost významnì obohacuje i naši krajinu. Totéž však nelze øíci o souèasné erozi, jak o tom svìdèí nejen vybìlená místa na svažitých pozemcích, stále se zvyšující štìrkovitost pùdy a snižování hloubky jejího profilu, ale pøedevším pole rozbrázdìná po pøívalových deštích erozními rýhami, zatímco na úpatí pozemkù se rostliny utápí v nánosech smyté zeminy. Èasto však tak eroze nekonèí, ale pùsobí další škody, vytváøí hluboké strže, silnì zakaluje vodu a zanáší sedimenty potoky, øeky a nádrže, poškozuje obytné a provozní budovy apod. Tyto škody jsou zpravidla ohodnocovány desítkami milionù korun. Výskyt pøívalových deš ù na našem území je lokální a èasovì velmi rozdílný. Na základì probíhajícího zpracování záznamù ÈHMÚ lze konstatovat, že jejich výskyt v jedné lokalitì podle let kolísá od 0 do 25 za rok. Prùmìrná èetnost výskytu eroznì nebezpeèných deš ù bìhem let ukazuje na jejich nejpravdìpodobnìjší výskyt v letních mìsících - viz tabulka 1. Mìsíc IV V VI VII VIII IX X XI % 2,8 14,8 22,0 21,2 20,0 12,7 5,8 0,7 Tab. 1: Pravdìpodobnost výskytu eroznì nebezpeèných deš ù Je proto žádoucí, aby pùda byla chránìna pøed erozí právì v mìsících nejèastìjšího výskytu eroznì nebezpeèných deš ù. Pøíèiny souèasné zvýšené eroze však nelze vidìt jen ve vydatných pøívalových deštích, staèí jen porovnat projevy eroze po pøívalovém dešti na kukuøièném poli a na trvalém travním porostu. Vytváøení velkých oraných pozemkù a s tím spojené odstraòování trvalých pøekážek z krajiny, snižování hustoty hydrografické sítì a soustøedìní plodin nedostateènì chránících pùdu (okopanin a zejména kukuøice) do velkých celkù, kdy více než polovina plochy orné pùdy naší republiky je potenciálnì ohrožena vodní erozí a témìø 10 % vìtrnou erozí, podstatnì pøispívá k rozvíjení erozních procesù. Pùsobení eroze lze ale významnì omezit. U vodní eroze jde pøedevším o to, snížit pùsobení kinetické energie dopadajících kapek deštì na pùdní povrch, zvýšit vsak vody do pùdy, omezit unášecí sílu vody nebo vìtru a zajistit neškodné odvedení povrchového odtoku. 5

6 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. Obr. 1-2: Projevy vodní eroze Øešení nespoèívá v návratu k rozdrobené držbì, která sice èasto náhodnì a nìkdy i pomìrnì úèinnì bránila erozi, ale v cílevìdomém uplatnìní systematické, komplexní protierozní ochrany, zajiš ující jak ochranu pùdy, tak regulaci povrchového odtoku v krajinì, vèetnì snížení následných škod zejména v intravilánech obcí. I když nejvìtším zdrojem erozních smyvù je orná pùda, nelze pøehlížet ani plochy staveniš, mechanizovanou tìžbou døeva poškozenou lesní pùdu, nátrže bøehù koryt potokù a øek po povodních apod. Regulaci povrchového odtoku vody je proto nezbytné øešit v celém povodí, nejen na zemìdìlské pùdì, a zajistit i neškodný odtok z nejvyšších zalesnìných partií až po prùtok intravilány obcí. PROTIEROZNÍ OPATØENÍ OBECNÌ Protierozní opatøení pøedstavují soubor opatøení organizaèního, agrotechnického a stavebního charakteru, který by mìl být na zemìdìlských pozemcích, resp. v krajinì, podle konkrétních pøírodnì-hospodáøských podmínek vhodnì uplatòován v zájmu zachování pùdy - a to jako výrobního prostøedku zemìdìlství i jako základní složky životního prostøedí. Kromì prioritní funkce protierozních opatøení - omezování ztrát pùdy - ovlivòují tato opatøení i vodohospodáøské pomìry v krajinì tím, že: - snižují objem povrchového odtoku a velikost kulminaèních prùtokù, vznikajících v malých povodí v dùsledku intenzivních pøívalových deš ù, - mìní smìr obèasnì a náhle se vyskytujících povrchových odtokù, - pøispívají k zvýšení vlhkosti pùdy a k zlepšování kvality povrchové vody. 6

7 Protierozní úèinek organizaèních opatøení je založen na rozdílné pùdoochranné funkci pìstovaných plodin a kultur. V zásadì platí, že èím hustší porost a èím déle na pozemku existuje, tím lépe chrání pùdu pøed erozí a tím více snižuje povrchový odtok. Vliv pìstovaných plodin na snížení ztrát pùdy erozí je vyjádøen velikostí hodnoty tzv. C-faktoru v univerzální rovnici pro výpoèet dlouhodobé ztráty pùdy erozí (JANEÈEK a kol., 2002). Protierozní opatøení organizaèního charakteru zahrnují rozmís ování plodin v rámci speciálních protierozních osevních postupù, pásové støídání plodin na pozemcích, ochranné zatravòování, popø. zalesòování, jakož i komplexní pozemkové úpravy realizované podle pùdnì-morfologických podmínek území. Obr. 3: Pásové støídání plodin Posuzujeme-li vliv plodin a kultur na povrchový odtok, pak napø. pøívalová srážka, která na úhoru zpùsobí odtok 100 m 3.ha -1, projeví se v porostech širokoøádkových plodin (okopanin, kukuøice, zeleniny, ovocných výsadeb, vinic a chmelnic) povrchovým odtokem o velikosti m 3.ha -1, v porostech úzkoøádkových plodin (obilnin, luskovin a olejnin) m 3.ha -1, v porostech víceletých pícnin 7-29 m 3.ha -1 a na dobøe odvodnìné louce jen 0-7 m 3.ha -1. Pøi vrstevnicovém obdìlávání se povrchový odtok z porostù širokoøádkových plodin za uvedených podmínek sníží na m 3.ha -1, z úzkoøádkových plodin na m3.ha -1 a z víceletých pícnin na 2-21 m 3.ha -1. Pøi pásovém støídání plodin se povrchový odtok u širokoøádkových plodin sníží na m 3.ha -1 a u úzkoøádkových na m 3.ha 1. Do agrotechnických protierozních opatøení øadíme pøedevším tzv. ochranné obdìlávání (Conservation Tillage), zahrnující celou øadu technologických postupù vyznaèujících se ponecháním alespoò 30 % posklizòových zbytkù na povrchu pùdy, napø. výsev do ochranné plodiny, výsev do strništì, výsev do hrubé brázdy, dùlková- 7

8 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. ní, mulèování, hloubkové kypøení apod. Pokryv pùdy vegetací èi posklizòovými zbytky (mulèování) pøíznivì pùsobí na snížení povrchového odtoku nejen svou vlastní intercepcí, ale pøedevším tím, že zachycuje kinetickou energii kapek, èímž omezuje erozi pùdních agregátù a zaplòování nekapilárních pórù rozrušenými pùdními èásticemi, snižujícími vsak vody do pùdy. I orba snižuje povrchový odtok a odnos pùdy tím, že mìní takové charakteristiky pùdy jako je drsnost jejího povrchu, pórovitost a omezuje tvorbu škraloupu - pùdní krusty (tab. 2). Druh agrotechnické operace Zbytky slámy (v t.ha -1 ) Snížení smyvu (%) Orba 0 0 Diskování 1,5 40 Kypøení radlièkovým kypøièem 4,0 70 Setí do nezpracované pùdy 6,0 95 Tab. 2: Vliv agrotechnických operací na snížení smyvu Protierozní úèinek agrotechnických opatøení je založen na uplatnìní ochranných technologií pìstování plodin, které zvyšují jejich nedostateènou pùdoochrannou funkci. Vliv tìchto technologií na snížení ztrát pùdy erozí je znaèný (tab. 3). Vliv na povrchový odtok lze vyjádøit pøíkladem, kdy pøívalová srážka na úhoru zpùsobí odtok 100 m 3.ha -1, pak pøi uplatnìní pùdoochranného obdìlávání v porostu širokoøádkových plodin se povrchový odtok sníží na m 3.ha -1, tedy na hodnoty blízké úèinkùm porostù úzkoøádkových plodin pìstovaných bìžnou technologií. Obr. 4: Hrázkovaè HN5-VD s otoèným lopatkovým kolem Vliv dùlkování resp. hrázkování na povrchový odtok (oboravaèem doplnìným hvìzdicovým kolem) se projevuje v možnosti akumulace povrchového odtoku ve vytvoøených dùlcích mezi hrázkami v brázdách. Zpravidla se uvažuje, že lze na 1 ha vytvoøit cca dùlkù o objemu 2 litry, což pøedstavuje možnost zadržení 56 m 3.ha -1. Stavebnì-technická protierozní opatøení zahrnují terénní urovnávky, meze, terasy a terasové dílce, sbìrné, svodné a záchytné pøíkopy a prùlehy, ochranné hrázky a protierozní nádrže. Ochranná funkce tìchto opatøení je založena na snížení erozního úèinku proudící vody zmenšením sklonu, zkrácením délky povrchového odtoku po pozemku, jeho usmìrnìním a neškodným odvedením, popø. zachycením, vèetnì smyté zeminy. 8

9 Tab. 3: Vliv agrotechniky na ztráty pùdy pùsobením vodní eroze - v % oproti úhoru (100 %) Plodina Zaøazení v osevním postupu Použitá Ztráty pùdy v pìstebních obdobích agrotechnika a 5b po 1. roce po jetelovinách OP Obilniny St po obilninách OP St Kukuøice po okopaninách a kukuøici OP St sláma pøedplodiny sklizena sláma pøedplodiny nesklizena OP St OP St víceletých pícnin do herbicidem umrtveného drnu jílku jako ozimé O K O K O K O K O K O K O K O K O K meziplodiny v pøímých øádcích Brambory, cukrovka libovolného smìru Vojtìška 2 Jetel èervený dvouseèný 1,5 Víceletá tráva, louky 0,5 Pozn: O - po obilovinì, K - po kukuøici, OP - setí do zorané pùdy, St - setí do strništì Pìstební období: 1. období podmítky a hrubé brázdy, 2. období od pøípravy pozemku k setí do jednoho mìsíce po zasetí nebo sázení, 3. období po dobu druhého mìsíce od jarního nebo letního setí èi sázení, u ozimu do , 4. období od konce 3. období do skliznì, 5. období strništì, 5a - sláma sklizena, 5b - sláma ponechána 9

10 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. Úèinek vrstevnicových mezí spoèívá zejména v usmìrnìní obhospodaøování pozemkù a v možnosti støídání pásù plodin na svazích. Terasy a terasové dílce jsou již podstatnìjším zásahem do vodního režimu území. Patøí sice k nejnákladnìjším, ale mnohdy jediným úèinným protierozním opatøením, která umožòují intenzivní využití velmi svažitých a pro pìstování speciálních kultur (sadù a vinic) vhodných poloh. Prùlehy - mìlké, široce otevøené pøíkopy, obdìlávané nebo lépe trvale zatravnìné, budované v mírném odklonu od vrstevnic, nebo jako svodné v údolnicích, jsou nejvhodnìjšími hydrografickými prvky pro zachycování a neškodné odvádìní náhlých povrchových odtokù a smyvù pùdy. Jejich výhody oproti pøíkopùm spoèívají zpravidla ve vìtší prùtoèné kapacitì bez nebezpeèí zablokování unášenými pøedmìty, ve snadných pøejezdech bez nutnosti budování propustkù omezujících prùtok vody a ve snadné realizaci a údržbì. Zvláštní uplatnìní tyto prùlehy nacházejí v podobì trvale zatravnìných údolnic, kdy zajiš ují neškodný krátkodobý a zpravidla sporadicky se vyskytující povrchový odtok z povodí. Tyto údolnice byly v našich podmínkách velmi rozšíøené. Vznikaly na základì zkušeností zemìdìlcù, a již jako ochrana pøed rýhovou a stržovou erozí, nebo pro jejich èasto zvýšené zamokøení, kdy travní, popø. lesní porost byl tím jejich nejvhodnìjším využitím. V rámci zcelování pozemkù byly tyto pøirozené dráhy soustøedìného povrchového odtoku neuváženì rušeny a zapojovány do blokù orné pùdy. Jen tehdy, kdy je nutné odvádìt víceménì trvale vodu z povodí anebo ve vìtším sklonu, kdy rychlost vody by pøekraèovala 1,2 m.s -1, nebo kde není dostatek prostoru pro prùlehy, navrhují se pøíkopy s funkcí záchytnou, sbìrnou nebo svodnou. Výhodné je spojení tìchto prvkù s komunikaèní sítí jako cestní pøíkopy. Jak prùlehy, tak pøíkopy mìní významným zpùsobem smìr soustøedìného povrchového odtoku, omezují erozi zkrácením délky povrchového odtoku po pozemku a zajiš ují jeho neškodné odvádìní. Jejich vyústìní je nutné smìrovat s ohledem na prùtoènou kapacitu profilù zejména v intravilánech obcí. K akumulaci a rozdìlení povrchového odtoku a k zachycení a usazení smyté zeminy ze zemìdìlských pozemkù bez výrazných údolnic slouží nízké ochranné vrstevnicové hrázky, budované nad obcemi èi dùležitými komunikacemi. Právì tìmito hrázkami lze usmìrnit povrchový odtok do profilù s dostateènou kapacitou. Ve vyvinutých údolnicích jsou k tìmto úèelùm budovány protierozní nádrže opatøené retenèními resp. zálohovými prostory schopnými zachytit nebo alespoò snížit povrchový odtok a odsadit smytou zeminu. Tyto nádrže se významnou mìrou podílejí na vyrovnávání odtokù z malých povodí. 10

11 AGROTECHNICKÁ PROTIEROZNÍ OPATØENÍ Pøedložená metodická pøíruèka je zamìøena na protierozní opatøení agrotechnického charakteru. Ta by mìla být souèástí bìžného hospodaøení zejména na pùdách ohrožených erozí. Jak již bylo uvedeno vpøedu, úèinnou ochranu pùd pøed vodní erozí z agrotechnických opatøení pøedstavují technologie ochranného zpracování pùdy (Conservation Tillage). Významným znakem ochranného zpracování pùdy je pokrytí nejménì 30 % povrchu pùdy rostlinnými zbytky pøedplodin nebo meziplodin po zasetí následných plodin (BAKER, SAXTON a RITCHIE, 1996). V technologiích ochranného zpracování pùdy není používán radlièný pluh, ornice tedy není pøi zpracování pùdy obracena, vìtšina rostlinných zbytkù zùstává na povrchu pùdy a v povrchové vrstvì ornice. Pøi uplatòování systémù ochranného zpracování pùdy je tedy povrch pùdy celoroènì, by v rozdílné míøe, pokryt rostlinnou biomasou. Obr. 5: Závislost relativní ztráty pùdy na pokryvu pùdy mulèováním Kromì ponechávání rostlinných zbytkù na povrchu pùdy nebo blízko povrchu pùdy je pro technologie ochranného zpracování pùdy charakteristické snížení intenzity zpracování pùdy. Šetrné kypøení má pøispìt k vytvoøení a udržení stabilní struktury pùdy. Pøínos pùdoochranných technologií z hlediska omezení eroze pùdy souvisí s množstvím a charakterem rostlinných zbytkù, které tvoøí pokryv pùdy a jsou pøítomny v povrchové vrstvì ornice. HANNA, MELVIN a POPE (1995) uvádìjí na základì výsledkù více autorù, že pokrytí 20 až 30 % povrchu pùdy rostlinnými zbyt- 11

12 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. ky v dobì setí pøispìje ke snížení vodní eroze o 50 až 90 % v porovnání s povrchem pùdy bez rostlinných zbytkù. Pøímé setí do nezpracované pùdy je považováno za významný pøínos k protierozní ochranì pùdy. Po plodinách, které zanechávají po sklizni málo rostlinných zbytkù, mùže však pøímé setí vykázat i horší protierozní úèinek než postupy se setím po mìlkém zpracování pùdy. Skuteènost, že rostlinné zbytky na povrchu pùdy chrání úèinnì povrch pùdy pøed pøímým pùsobením vody a vìtru, dokládá øada autorù. SOMMER (1997) zdùrazòuje ochranu strukturních agregátù na povrchu pùdy pøed pùsobením kinetické energie deš ových kapek. U nechránìného povrchu pùdy, pøedevším po orbì a následné pøedse ové pøípravì pùdy, mùže dojít k rozplavování strukturních agregátù, slévání pùdy a ke snížení propustnosti pùdy pro vodu v dùsledku ucpání vìtších pùdních pórù jemnými èásticemi. Nepøíznivým dùsledkem mùže být nárùst povrchového odtoku vody i zvýšení smyvu zeminy. Pøi víceletém využívání pùdoochranných technologií se kromì ochrany povrchu pùdy rostlinnými zbytky pøedpokládá zvýšení stability pùdních agregátù a vytvoøení stabilního systému svislých makropórù, umožòujících odvádìt pøi srážkách vodu s povrchu do hlubších èástí pùdního profilu. REGIONALIZACE PROTIEROZNÍCH OPATØENÍ V souvislosti s dìlením území Èeské republiky na oblasti s intenzivním zemìdìlstvím a na oblasti horské, pro zemìdìlství ménì pøíznivé a specifické, je úèelné pøistoupit i k diferenciaci doporuèovaných zpùsobù protierozní ochrany. V oblastech s intenzivním zemìdìlstvím je a pravdìpodobnì vždy bude vyšší zastoupení plodin okopaninového charakteru, vèetnì kukuøice, zatímco v oblastech ménì pøíznivých je možné poèítat s vyšším zastoupením trvalých travních porostù. Je zcela zøejmé, že v oblastech s pøevažující intenzivní zemìdìlskou výrobou by mìla být uplatnìna pouze ta ochranná opatøení, která nemají negativní dopad na výnosy pìstovaných plodin, resp. jsou jednoznaènì podøízena požadavkùm na dosahování potøebné intenzity výroby a pøitom zabezpeèují i dostateènou ochranu základního výrobního prostøedku - pùdy pøed jejím poškozováním erozními procesy. V oblastech pro zemìdìlství ménì pøíznivých (LFA) by však zpùsob využití pùdy mìl být jednoznaènì podøízen ochranì pùdy, jako základní složky životního, resp. pøírodního prostøedí. Tento pøístup se projeví pøedevším v uplatnìné hustotì a délce trvání rostlinného pokryvu, tedy nejvýznamnìjší složky mající vliv na zvýšení ochrany pùdy pøed erozí a snížení povrchového odtoku. 12

13 Stupeò ochrany pùdy pøed erozí, zatím uzanènì stanovený podle rùzné mocnosti pùdního profilu pøípustnými hodnotami ztrát pùdy, není a nemùže být jediným hlediskem. Jde o to, aby doporuèovaná a navrhovaná protierozní opatøení plnila i další funkce, zejména jako opatøení významnì snižující množství povrchového odtoku a tak pøispívající k ochranì níže ležícího území nejen pøed pøísunem produktù eroze - smytých pùdních èástic, ale pøedevším i ke snížení škod pùsobených povodnìmi. Rozhodující úlohu v tomto procesu hraje infiltrace vody do pùdy. Zvýšení vsaku vody do pùdy je zejména otázkou predispozice pùdních vlastností, ale významnou mìrou k ní pøispívá i zpùsob obdìlávání pùdy a zvláštì pak zvýšení obsahu organických látek v pùdì, omezení slévavosti povrchu pùd, resp. tvorby povrchové krusty a uplatnìní úèinných protierozních opatøení. Úèinnost opatøení na ochranu pùd pøed vodní erozí je tedy vhodné hodnotit nejen stupnìm omezení ztrát pùdy erozí, ale i jejich úèinkem na snížení povrchového odtoku. Pøi výbìru variant ochranných opatøení je významné i hledisko ekonomické, tedy otázka nákladù a již jednorázových - pøi uplatnìní technických opatøení, èi každoroèních - pøi uplatnìní agrotechnických opatøení. Obecnì lze konstatovat, že v oblastech LFA, v našich podmínkách pøevážnì horských a podhorských oblastech, budou tato opatøení ménì nákladná než v oblastech zemìdìlsky intenzivnì využívaných. Kromì tohoto základního rozdìlení na oblasti intenzivnì využívané a oblasti ménì pøíznivé jsou pro regionalizaci protierozních opatøení a opatøení s protipovodòovou funkcí zohledòována i hlediska další, jako je rùzný stupeò erozivity pøívalových deš ù a erodovatelnosti druhù pùd, rùzná propustnost pùd a rùzný obsah vody v pùdì, èetnost a síla výsušných vìtrù apod. Významnou roli hrají morfologické pomìry charakterizované svažitostí zemìdìlsky využívaných ploch a délkou pozemkù po spádnici. Zohlednìn musí být i zpùsob využívání a obhospodaøování pùd, resp. pùdoochranná funkce pokryvu, pøípadnì další protierozní opatøení, jako napø. existence teras na jižní Moravì. Úèinnost agrotechnických opatøení ovlivòuje pøedevším volba vhodných strojù a strojních souprav pro zpracování pùdy a setí a technika používaná i v dalších pracovních operacích (hnojení, sklizeò, technologická doprava). Pro efektivní uplatnìní agrotechnických opatøení k ochranì pùdy pøed erozí je aktuální kategorizovat stroje a strojní soupravy využitelné v pùdoochranných technologiích pro jednotlivé plodiny nebo skupiny plodin z hlediska jejich využitelnosti v definovaných podmínkách stanovištì. Na základì regionálního zhodnocení faktorù eroze byla (v rámci øešení projektu NAZV QC 0235) navržena následující kategorizace protierozních opatøení: a) pùda v oblastech horských a pùda silnì erozí ohrožená je navrhována k trvalému zatravnìní nebo k uplatnìní nejúèinnìjších protierozních opatøení 13

14 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. b) pùda v ostatních pro zemìdìlství ménì pøíznivých oblastech a v oblastech specifických je navržena k ochranì ve 3 kategoriích: I. k trvalému zatravnìní nebo k uplatnìní nejúèinnìjších, zpravidla technických protierozních opatøení na pùdách silnì ohrožených erozí, zejména pak nad intravilány obcí apod. II. k uplatnìní velmi úèinných agrotechnických protierozních opatøení na pùdách ohrožených erozí III. k uplatnìní ménì úèinných protierozních opatøení na pùdách náchylných k erozi Úèinnost protierozních opatøení je charakterizována nejen snížením dlouhodobé prùmìrné ztráty pùdy erozí, ale i vysokou spolehlivostí snížení ztráty pùdy po dobu výskytu pøívalových deš ù. To znamená, že za nejúèinnìjší jsou považována taková protierozní opatøení, která snižují smyv na nejmenší možnou míru v každém období roku. Kromì trvalého zatravnìní to zpravidla znamená doplnìní protierozních opatøení agrotechnického charakteru o opatøení technického charakteru. Více úèinná agrotechnická opatøení jsou charakterizována jak velkým vlivem na snížení dlouhodobé ztráty pùdy erozí, tak znaèným protierozním úèinkem bìhem roku. Ménì úèinná opatøení jsou charakterizována urèitým vlivem na snížení dlouhodobé ztráty pùdy erozí pøedevším v dobì nejvìtšího výskytu pøívalových deš ù. Návrh agrotechnických protierozních opatøení v této publikaci je zpracován pro tzv. ostatní ménì pøíznivé oblasti (kategorie LFA - ostatní), ve kterých je hospodaøení na pùdì spojeno se závažným rizikem poškozování pùdy vodní erozí. Pro tyto oblasti byly zvoleny 2 kategorie uplatnìní protierozních opatøení: velmi úèinná agrotechnická protierozní opatøení na pùdách ohrožených erozí (5,74 % zemìdìlské pùdy v ÈR) ménì úèinná protierozní opatøení na pùdách náchylných k erozi (17,97 % zemìdìlské pùdy v ÈR). VELMI ÚÈINNÁ AGROTECHNICKÁ PROTIEROZNÍ OPATØENÍ Pro kategorii velmi úèinných protierozních opatøení je úèelné volit pìstitelské technologie, které zkracují období, kdy je pùda bez vegetaèního pokryvu. Dalším dùležitým hlediskem je cílené využívání rostlinných zbytkù pøedplodin a meziplodin ke snížení povrchového odtoku (obr. 6). 14

15 Obr. 6: Porost ozimé øepky založený pùdoochrannou technologií - povrch pùdy je pokryt mulèem z podrcené a rozptýlené slámy obilniny Technologie pøímého setí ozimé obilniny po øepce, obilninì nebo luskovinì Technologie pøímého setí do nezpracované pùdy po plodinách, které zanechávají strništì, je z hlediska protierozního pùsobení pomìrnì velmi úèinná. Oèekávanou protierozní úèinnost lze zvýšit rozdrcením slámy pøi sklizni sklízecí mlátièkou a rovnomìrným rozptýlením rozdrcené slámy po pozemku. Protože snížení povrchového odtoku je podmínìno dostateènou propustností pùdy pro vodu, je tøeba pøi sklizni, zejména pøi odvozu zrna od sklízecích mlátièek, omezit vytváøení zhutnìlých pásù, po nichž se pohybuje dopravní technika. Pøi vyšší vlhkosti pùdy v dobì skliznì narùstá riziko vytváøení hlubších stop dopravními prostøedky. Tyto hluboké kolejové stopy mohou znemožnit pøímé setí do nezpracované pùdy; navíc v dùsledku zhutnìní pùdy tyto stopy podporují vznik povrchového odtoku vody. Doporuèená technika: postøikovaè pro aplikaci neselektivního herbicidu k potlaèení plevelù a vzešlého výdrolu pøedplodiny secí stroj pro setí do nezpracované pùdy (zpravidla s možností podpovrchového zapravení prùmyslových hnojiv mimo zónu uložení osiva) - pøíklady technického øešení ukládání osiva do pùdy pøi setí do nezpracované nebo do minimálnì zpracované pùdy a podpovrchové aplikace prùmyslových hnojiv jsou na obr. 7 a na obr. 8. Pøíklad technického zajištìní pracovního postupu je uveden v tabulce 4. Pøi zakládání porostù ozimé øepky technologií pøímého setí platí obdobné zásady i výbìr techniky. Zkušenosti z posledních let však ukazují, že pøímé setí øepky do nezpracované pùdy mùže být spojeno s vìtším rizikem snížení výnosu než setí po mìlké podmítce. 15

16 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. Tab. 4: Pøímé setí ozimé obilniny do nezpracované pùdy Pracovní operace Technické zajištìní Aplikace neselektivních herbicidù proti vzešlému výdrolu pøedplodiny a plevelùm (Roundup, Touchdown ) doprava vody a postøik Traktor 4x2, 50 kw (aplikace a doprava) Návìsný postøikovaè AGS 2200/18 Traktor 4x2, 60 kw Návìsný postøikovaè Commander TZ 2200/18 Setí do nezpracované pùdy s hnojením (N, P) pod lùžko osiva nebo setí do nezpracované pùdy s podpovrchovým zapravením (N, P) hnojiv mezi øádky osiva Zásobování vodou traktorovou cisternou Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj Horsch CO 6 PPF System (Precision Placement of Fertilizer) s vybavením pro zapravení kapalných prùmyslových hnojiv pod lùžko osiva Pracovní zábìr: 6 m Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj Dutzi CP se souèasnou aplikací tuhých prùmyslových hnojiv pod lùžko osiva Pracovní zábìr: 6 m Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj Great Plains - s vybavením pro podpovrchové zapravení kapalných prùmyslových hnojiv Pracovní zábìr: 6 m Poznámka: Základní PK hnojení u pøedplodiny 3 bez ceny herbicidu; 4 bez ceny osiva a hnojiva Potøeba práce (h.ha -1 ) Náklady variabilní + fixní (Kè.ha -1 ) 0, , , , , ,

17 Obr. 7: Kotouèová secí botka vhodná pro setí do minimálnì zpracované nebo do nezpracované pùdy (JOHN DEERE 750 A) Obr. 8: Vybavení secího stroje pro podpovrchové zapravení kapalných prùmyslových hnojiv - kotouèová krojidla s vyústìním trubek pro kapalné hnojivo (GREAT PLAINS) Technologie setí ozimé obilniny po obilninì nebo øepce s využitím mìlké podmítky Pro podmínky s vyšší ohrožeností pùdy erozí lze doporuèit technologii s mìlkým zpracováním pùdy, pøi kterém je maximum rostlinných zbytkù ponecháno na povrchu pùdy. Pro splnìní požadavku na mìlké prokypøení povrchové vrstvy pùdy a ponechání rostlinných zbytkù na povrchu pùdy lze doporuèit použití kypøièù vybavených podøezávacími radlièkami, které mají potlaèen mísící úèinek (rostlinné zbytky nejsou promíseny se zeminou, zùstávají na povrchu pùdy). Jde napøíklad o kypøièe FARMET G (GX)-600 PS, HORSCH PHANTOM, KÖCKERLING QUADRO (obr. 9). Podmítka následuje co nejdøíve po sklizni pøedplodiny, aby se využil pøínos kvalitní vèasné mìlké podmítky zejména k vytvoøení podmínek pro vzejití výdrolu pøedplodiny (technologické ztráty pøi sklizni sklízecí mlátièkou, u øepky i pøípadné ztráty semene výdrolem pøed sklizní) a semen plevelù. Èastým øešením je využití opakované podmítky pøed setím. Setí obilnin po mìlké podmítce je usnadnìno v porovnání s pøímým setím do strništì pøedplodiny. Pro setí v tìchto podmínkách je možné využít secí stroje ze širší škály strojù pro setí v postupech minimálního a pùdoochranného zpracování pùdy: 17

18 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. napøíklad JOHN DEERE 750A, GREAT PLAINS, KUHN SD (setí do øádkù), HORSCH CONCORD, KÖCKERLING AT, FARMET BSK (setí do pásù s ponecháním vìtšiny rostlinných zbytkù na povrchu pùdy). V souèasné dobì nabízejí výrobci tìchto secích strojù alternativu podpovrchového zapravení prùmyslových hnojiv mimo zónu uložení osiva. Jde o tzv. hnojení pod osivové lùžko, které je možné jak s využitím tuhých prùmyslových hnojiv, tak i prùmyslových hnojiv kapalných. Protože uvedené secí stroje jsou vybaveny válci pro zlepšení kontaktu osiva se zeminou, není ve vìtšinì pøípadù nutné po zasetí válet v samostatné operaci. Souèástí uvedených pracovních postupù je použití neselektivních herbicidù pøed setím k potlaèení plevelù a vzešlého výdrolu obilniny. V podmínkách potøeby uplatnìní více úèinných protierozních opatøení se mùže pøíznivì projevit ochranná protierozní funkce vzešlého výdrolu, který je pøed setím následné plodiny umrtven neselektivním herbicidem (ROUNDUP, TOUCHDOWN aj.). Doporuèená technika: radlièkový kypøiè vybavený podøezávacími radlièkami pro celoplošné mìlké zpracování pùdy bez výraznìjšího mísení rostlinných zbytkù se zeminou (vìtšina rostlinných zbytkù zùstane na povrchu pùdy) postøikovaè pro aplikaci neselektivního herbicidu k potlaèení plevelù a vzešlého výdrolu pøedplodiny secí stroj pro setí do nezpracované nebo do minimálnì zpracované pùdy (zpravidla s možností podpovrchového zapravení prùmyslových hnojiv mimo zónu uložení osiva). Uvedený pracovní postup a pøíklady použití strojù jsou použitelné rovnìž pøi zakládání porostù ozimé øepky, kdy nejèastìjší pøedplodinou je obilnina (zpravidla pšenice). Setí ozimé øepky po mìlké podmítce se v posledních letech osvìdèilo. Pøedpokladem úspìšného využívání této technologie je kvalifikovaná regulace plevelù a vzešlého výdrolu pøedplodiny herbicidy. Pro zvýšení protierozní ochrany pùdy pøi pìstování ozimé øepky je vhodné využít rozdrcenou slámu obilniny jako mulè na povrchu pùdy. Podmínkou je rovnomìrné rozptýlení rozdrcené slámy a použití rozmetadel plev na sklízecích mlátièkách. Pøíklady technického zajištìní jsou uvedeny v tabulkách 5, 6 a 7. 18

19 Tab. 5: Setí ozimé obilniny po obilninì nebo øepce s využitím mìlké podmítky, zapravení prùmyslových hnojiv souèasnì se setím Pracovní operace Technické zajištìní Pøedse ové rozmetání smìsi PK hnojiva a zásobování rozmetadla smìsným PK hnojivem Traktor 4x2, 70 kw (aplikace) Rozmetadlo prùmyslových hnojiv návìsné Bogballe EX2200Lnebo D038 Traktor 4x2, 70 kw (zásobování) Traktorový návìs 7 t s pøekládacím dopravníkem Terra Gator 2204, 200 kw (aplikace) Rozmetadlo prùmyslových hnojiv Air Spreader Traktor 4x2, 70 kw (zásobování) Traktorový návìs 7 t s pøekládacím dopravníkem Traktor 4x4, 150 kw Radlièkový kypøiè Horsch Phantom FG 5,7 Pracovní zábìr: 5,7 m Podmítka mìlká Traktor 4x4, 150 kw Radlièkový kypøiè se šípovými podøezávacími radlièkami Farmet G (GX) 600 PS Pracovní zábìr: 6 m Opakovaná podmítka (alternativní opatøení) Traktor 4x4, 150 kw Radlièkový kypøiè Horsch Phanton FG 5,7 Pracovní zábìr: 5,7 m Traktor 4x4, 150 kw Radlièkový kypøiè se šípovými podøezávacími radlièkami Farmet G (GX) 600 PS Pracovní zábìr: 6 m Potøeba práce (h.ha -1 ) Náklady variabilní + fixní (Kè.ha -1 ) 0, , , , , , , ,

20 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. Pokraèování Tab. 5 Pracovní operace Technické zajištìní Aplikace neselektivních herbicidù proti vzešlému výdrolu pøedplodiny a plevelùm (Roundup, Touchdown ), doprava vody a postøik Setí s hnojením (N, P) pod lùžko osiva nebo setí s podpovrchovým zapravením (N, P) hnojiv mezi øádky Traktor 4x2, 50 kw (aplikace a doprava) Návìsný postøikovaè AGS 2200/18 Traktor 4x2, 60 kw (aplikace) Návìsný postøikovaè Commander TZ 2200/18 Potøeba práce (h.ha -1 ) Náklady variabilní + fixní (Kè.ha -1 ) 0, , Zásobování vodou traktorovou cisternou 0, Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj Horsch CO 6 PPF System (precision placement of fertilizer) s vybavením podpovrchového zapravení kapalných prùmyslových hnojiv Pracovní zábìr: 6 m Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj Dutzi CP se souèasnou aplikací tuhých prùmyslových hnojiv Pracovní zábìr: 6 m osiva Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj s vybavením pro podpovrchové zapravení kapalných prùmyslových hnojiv - Great Plains Pracovní zábìr: 6 m 0, , , bez ceny hnojiva; 2 bez ceny osiva; 3 bez ceny herbicidu; 4 bez ceny osiva a herbicidu 20

21 Tab. 6: Setí ozimé obilniny po podmítce s pøedse ovou pøípravou pùdy spojenou se setím Pracovní operace Technické zajištìní Traktor 4x4, 150 kw Radlièkový kypøiè Farmet GX 550 NS Podmítka na støední Pracovní zábìr: 5,5 m hloubku Traktor 4x4, 150 kw Radlièkový kypøiè Ostroj Merkur 5,5 P Pracovní zábìr: 5,5 m Aplikace neselektivních herbicidù proti vzešlému výdrolu pøedplodiny a plevelùm (Roundup, Touchdown ), doprava vody a postøik Pøedse ové rozmetání smìsi NPK hnojiv a zásobování rozmetadla smìsným NPK hnojivem Pøedse ová pøíprava pùdy (stroj s pohánìnými pracovními nástroji) spojená se setím Traktor 4x2, 50 kw (aplikace a doprava) Návìsný postøikovaè AGS 2200/18 Traktor 4x2, 60 kw (aplikace) Návìsný postøikovaè Commander TZ 2200/18 Potøeba práce (h.ha -1 ) Náklady variabilní + fixní (Kè.ha -1 ) 0, , , , Zásobování vodou traktorovou cisternou 0, Traktor 4x2, 70 kw (aplikace) Rozmetadlo prùmyslových hnojiv návìsné Bogballe EX2200Lnebo D038 Traktor 4x2, 70 kw (zásobování) Traktorový návìs 7 t s pøekládacím dopravníkem Terra Gator 2204, 200 kw (aplikace) Rozmetadlo prùmyslových hnojiv Air Spreader Traktor 4x2, 70 kw (zásobování) Traktorový návìs 7 t s pøekládacím dopravníkem Traktor 4x4, 130 kw Víøivý kypøiè Amazone KG 4,5 + secí stroj Amazone Pracovní zábìr: 4,5 m Traktor 4x4, 170 kw Víøivý kypøiè Lemken + secí stroj Solitair 600 K Pracovní zábìr: 6 m 0, , , ,1 90 0, , Poznámka: 1 bez ceny hnojiva, 2 bez ceny osiva, 3 bez ceny herbicidu 21

22 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. Tab. 7: Setí ozimé øepky po podmítce, ponechání vìtšího množství rostlinných zbytkù na povrchu pùdy po zasetí Pracovní operace Technické zajištìní Traktor 4x2, 70 kw (aplikace) Rozmetadlo prùmyslových hnojiv návìsné Bogballe EX2200L nebo D038 Základní hnojení PK Traktor 4x2, 70 kw (zásobování) hnojivem a zásobování Traktorový návìs 7 t s pøekládacím dopravníkem rozmetadla PK hnojivem Terra Gator 2204, 200 kw (aplikace) Rozmetadlo prùmyslových hnojiv Air Spreader Traktor 4x2, 70 kw (zásobování) Traktorový návìs 7 t s pøekládacím dopravníkem Podmítka mìlká Ošetøení podmítky (zlepšení plošného rozmístìní podrcené slámy pøedplodiny) - alternativní operace Traktor 4x4, 150 kw Radlièkový kypøiè Horsch Phantom FG 5,7 Pracovní zábìr: 6 m Traktor 4x4, 150 kw Radlièkový kypøiè Amazone BBG Pegasus Pracovní zábìr: 5,7 m Traktor 4x4, 75 kw Kypøiè s pružnými rotory Dutzi RS 10 Pracovní zábìr: 10 m Traktor 4x4, 75 kw Prutový kypøiè Köckerling Straw Spreader Pracovní zábìr: 12 m Potøeba práce (h.ha -1 ) Náklady variabilní + fixní (Kè.ha -1 ) 0, , , ,1 90 0, , , ,

23 Pokraèování Tab. 7 Pracovní operace Technické zajištìní Setí do minimálnì zpracované pùdy Aplikace herbicidù (vzešlý výdrol obilniny a plevele) a doprava vody Traktor 4x4, 130 kw Secí stroj John Deere 750 A Pracovní zábìr: 6 m Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj Horsch CO 6,25 Pracovní zábìr: 6 m Traktor 4x4, 180 kw Secí stroj Amazone Cirrus Pracovní zábìr: 8 m Traktor 4x4, 115 kw Secí stroj Kverneland Accord Multi-Saat- Combination MSC 4,5 Pracovní zábìr: 4,5 m Traktor 4x2, 50 kw Návìsný postøikovaè AGS 2200/18 Traktor 4x2, 60 kw (aplikace) Návìsný postøikovaè Commander TZ 2200/18 Potøeba práce (h.ha -1 ) Náklady variabilní + fixní (Kè.ha -1 ) 0, , , , , , Zásobování vodou traktorovou cisternou 0, bez ceny hnojiva, 2 bez ceny osiva, 3 bez ceny herbicidu 23

24 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. Obr. 9: Šípová radlièka radlièkového kypøièe vhodná pro celoplošné mìlké zpracování pùdy s ponecháním vìtšiny rostlinných zbytkù na povrchu pùdy (KÖCKERLING QUADRO) Obr. 10:Radlièkový kypøiè doplnìný o dvì øady talíøù pøi mìlké podmítce pozemku s nastýlkou podrcené slámy (KVERNE- LAND CLC) Zvýšení úèinnosti protierozních opatøení Pøi zakládání porostù ozimých obilnin po øepce nebo obilninách a ozimé øepky po obilninì lze pøedpokládaný protierozní úèinek zvýšit rozdrcením slámy pøedplodiny a jejím rovnomìrným rozptýlením po povrchu pozemku. Podrcená sláma slouží jako mulè; za pøedpokladu zajištìní mìlkého zpracování pùdy a setí tak, aby sláma byla v minimální míøe zapravena do pùdy, slouží sláma po zasetí k ochranì pùdy pøed nepøíznivými úèinky intenzivních srážek na pùdu (ochrana strukturních agregátù pøed rozplavováním), k omezení povrchového odtoku srážkové vody a k omezení smyvu zeminy zejména v období, než dojde k zapojení porostu plodiny. Obdobné využití podrcené a rozptýlené slámy je možné i v pøípadì pøímého setí ozimých plodin do nezpracované pùdy. Pøi zaøazování obilnin po obilninách však mohou nezapravené rostlinné zbytky obilnin zpùsobovat problémy s pøenosem houbových chorob. Setí je nutné zajistit tak, aby sláma nebyla zatlaèena do pùdy (omezení rizika ukládání osiva na slámu). Dosáhne se toho volbou secích strojù, jejichž kotouèové secí botky odhrnují slámu v úzkých proužcích stranou, takže sláma není zatlaèována 24

25 Obr. 11: Proøezávací kotouè, dvoukotouèová secí botka a pøítlaèná kola (GREAT PLAINS) do pùdy, nebo použitím secích strojù vybavených podøezávacími šípovými radlièkami, které ukládají osivo do pásù, aniž by vnášely podrcenou slámu do pùdy. Dalším technickým øešením je využití tzv. koltrù - proøezávacích kotouèù, které proøíznou posklizòové zbytky pøedplodiny a vytváøejí zkypøené stopy. Do tìchto zkypøených stop je osivo ukládáno dvoukotouèovými secími botkami (obr. 11). Alternativou je použití dlátových secích botek, které snadno pronikají do pùdy a nevnášejí posklizòové zbytky do hloubky setí. K dosažení rovnomìrného pokrytí povrchu pùdy podrcenou slámou lze využít tzv. mulèovací brány, kterými ošetøíme pozemek šikmo ke smìru jízd sklízecí mlátièky (obr. 12). Obr. 12: Pro zlepšení rovnomìrnosti pokrytí povrchu pùdy rozdrcenou slámou lze využít mulèovací brány (KÖCKERLING) Technologie setí jarního jeèmene po obilninì nebo øepce bez orby, s využitím strniskové meziplodiny Pro zkrácení meziporostního období, ve kterém je pùda bez vegetaèního pokryvu, lze využít pracovní postup se zaøazením mìlké podmítky nebo podmítky na støední hloubku bezprostøednì po sklizni pøedplodiny a založit porost meziplodiny. Pro zvýšení protierozního úèinku je vhodné podmítku vykonat nìkterým z výše uvedených kypøièù, které ponechávají vìtšinu posklizòových zbytkù na povrchu pùdy. Ke zvýšení protierozní funkce je vhodné využít podrcenou a rozptýlenou slámu pøedplodiny jako mulè. Pøed podmítkou jsou aplikována prùmyslová hnojiva. Zkrácení období, kdy je pùda bez vegetaèního krytu, je možné vèasným založením porostu meziplodiny, napøíklad hoøèice bílé nebo svazenky vratièolisté. Výhodným øešením je zasetí meziplodiny souèasnì s podmítkou. Soudobé kypøièe využívané jako podmítaèe umožòují doplnìní o jednoduchý secí stroj, kterým lze zasít mezi- 25

26 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. plodinu ve spojení s podmítkou a využít tak vláhu pro klíèení osiva meziplodiny a pro vzcházení porostu. Kombinaci podrcené slámy jako mulèe a rychlého založení porostu meziplodiny lze považovat za výhodnou z hlediska ochrany pùdy pøed erozí v letním období s výskytem pøívalových deš ù. Alternativou je zasetí meziplodiny v samostatné pracovní operaci po podmítce, ovšem s minimální èasovou prodlevou. Strnisková meziplodina chrání pùdu nejen pøed erozí, ale chrání též povrchovou vrstvu pùdy pøed narušováním pùdní struktury v dobì podzimních deš ù. Po umrtvení biomasy strniskové meziplodiny mrazem bìhem zimního období je pùda na jaøe kryta mulèem. Na jaøe je zpravidla nutné pøed setím aplikovat neselektivní herbicid (ROUNDUP, TOUCHDOWN...) k potlaèení plevelù, zaplevelující plodiny (vzešlý výdrol pøedplodiny), pøípadnì k umrtvení rostlin meziplodiny, pokud neodumøely všechny vlivem mrazù. Pro zachování protierozního úèinku lze doporuèit zasetí jarního jeèmene secím strojem, který minimálnì narušuje mulè na povrchu pùdy (secí stroj pro setí po minimálním zpracování pùdy s kotouèovými botkami, s podøezávacími radlièkami nebo s dlátovými botkami). Setí je možné spojit s podpovrchovým zapravením prùmyslových hnojiv (tuhých nebo kapalných) mimo zónu uložení osiva (obr. 13, obr. 14). Pøíklady použití strojních souprav jsou uvedeny v tabulce 8. Obr. 13: Schéma setí se souèasným zapravením kapalného prùmyslového hnojiva pod se- ové lùžko (HORSCH PPF) Obr. 14: Nabídka podøezávacích secích radlièek pro setí pøi minimalizaèních a pùdoochranných technologiích v rùzných pùdních podmínkách (HORSCH CONCORD) 26

27 Tab. 8: Setí jarního jeèmene po obilninì nebo øepce bez orby, s využitím strniskové meziplodiny Pracovní operace Technické zajištìní Traktor 4x2, 70 kw (aplikace) Rozmetadlo prùmyslových hnojiv návìsné Bogballe EX2200Lnebo D038 Základní hnojení PK Traktor 4x2, 70 kw (zásobování) hnojivem a zásobování Traktorový návìs 7 t s pøekládacím dopravníkem rozmetadla PK hnojivem Terra Gator 2204, 200 kw Rozmetadlo prùmyslových hnojiv Air Spreader Traktor 4x2, 70 kw Traktorový návìs 7 t s pøekládacím dopravníkem Traktor 4x4, 150 kw Radlièkový kypøiè Ostroj Merkur 5,5 P Podmítka hlubší (15 cm) Pracovní zábìr: 5,5 m s urovnáním povrchu pùdy Traktor 4x4, 150 kw Kombinovaný kypøiè Amazone Catros 6000 Pracovní zábìr: 6 m Setí strniskové meziplodiny Traktor 4x4, 80 kw Secí stroj s kotouèovými secími botkami Pneusej 6 MV 48 Pracovní zábìr: 6 m Potøeba práce (h.ha -1 ) 0,2 Náklady variabilní + fixní (Kè.ha -1 ) , , ,1 90 0, , ,

28 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. Pokraèování Tab. 8 Pracovní operace Technické zajištìní Jarní aplikace neselektivních herbicidù (Roundup, Touchdown ) doprava vody a postøik Setí s hnojením pod lùžko osiva Traktor 4x2, 50 kw (aplikace a doprava) Návìsný postøikovaè AGS 2200/18 Traktor 4x2, 60 kw (aplikace) Návìsný postøikovaè Commander TZ 2200/18 Potøeba práce (h.ha -1 ) Náklady variabilní + fixní (Kè.ha -1 ) 0, , Zásobování vodou traktorovou cisternou 0, Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj Horsch CO 6 PPF System (precision placement of fertilizer) s vybavením pro podpovrchové zapravení kapalných prùmyslových hnojiv Pracovní zábìr: 6 m 0, ,2 Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj Dutzi CP se souèasnou aplikací tuhých prùmyslových hnojiv Pracovní zábìr: 6 m 0, ,2 1 bez ceny hnojiva, 2 bez ceny osiva, 3 bez ceny herbicidu 28

29 Pracovní postup založení porostu: Podrcení a rozptýlení slámy pøedplodiny (pøi sklizni sklízecí mlátièkou) - aplikace prùmyslových hnojiv - podmítka se souèasným zasetím meziplodiny - jarní aplikace neselektivního herbicidu pøed setím - setí jarního jeèmene (s možností zapravení prùmyslových hnojiv do pùdy). Pro další jarní hustì vysévané plodiny (jarní pšenice, oves, hrách setý) je možné v podmínkách uplatnìní velmi úèinných protierozních opatøení využít obdobné postupy jako pro jarní jeèmen. Další možnosti užití velmi úèinných agrotechnických protierozních opatøení V podmínkách vyššího ohrožení pùdy erozí, kdy je nutné uplatòovat více úèinná protierozní opatøení, je namístì využívat vysoké protierozní úèinnosti víceletých pícnin. Na exponované svažité pozemky by nemìla být zaøazována konvenènì vysetá kukuøice. Zajištìní krmivové základny pro skot je v tìchto podmínkách možné vyšším využíváním víceletých pícnin, trvalých travních porostù a jednoletých hustì vysévaných pícnin s relativnì rychlým poèáteèním vývojem (luskovinoobilní smìsky), pro kukuøici pak vybírat pozemky s menší svažitostí a respektovat pøitom požadavek na omezenou délku pozemkù po spádnici a pøi zaøazování kukuøice používat pùdoochranné technologie, o kterých je pojednáno dále. Pøi nadmìrné délce pozemkù po spádnici, v pøípadì nutnosti zaøazení kukuøice, je možné pøistoupit k uplatnìní tzv. pásového støídání plodin. Protiargument založený na možných komplikacích pøi využívání výkonné techniky v souèasnosti zèásti ztrácí na platnosti vzhledem k lepší manévrovatelnosti souèasných strojních souprav pro zpracování pùdy, setí, hnojení, ošetøování porostù a sklizeò plodin než u strojù v nedávné minulosti. Pøi zaøazení kukuøice na pozemky s pásovým støídáním plodin lze pro ještì vìtší snížení rizika ohrožení pùdy vodní erozí doporuèit využití nìkteré z technologií pùdoochranného zpracování pùdy. Brambory, které jsou další širokoøádkovou plodinou s nedostateènou protierozní ochranou pùdy po celou vegetaèní dobu, by v exponovaných oblastech nemìly být zaøazovány na svažité pozemky. Vzhledem k výraznému poklesu ploch brambor v ÈR lze pro brambory vybrat pozemky tak, aby v podmínkách LFA, kde se požadují velmi úèinná protierozní opatøení, nebyly brambory pìstovány. 29

30 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. MÉNÌ ÚÈINNÁ AGROTECHNICKÁ PROTIEROZNÍ OPATØENÍ Pro podmínky, kde postaèují ménì úèinná protierozní opatøení (17,97 % zemìdìlské pùdy), lze doporuèit již známá agrotechnická opatøení: pùdoochranné zpracování pùdy a zakládání porostù plodin využívání meziplodin na zelené hnojení vrstevnicové obdìlávání pùdy u pozemkù s velkou délkou po spádnici zaøazení plodin s rùzným protierozním úèinkem tak, aby byla pøerušena souvislá plocha plodin s nízkou protierozní ochranou pùdy (kukuøice, cukrová øepa, brambory) plodinami s vyšší protierozní ochranou pùdy (víceleté pícniny, ozimé obilniny). Obr. 15: Pro podmítku a opakovanou podmítku lze s výhodou použít talíøové kypøièe, pøedevším v podmínkách, kde se požadují ménì úèinná protierozní opatøení (talíøové kypøièe zpravidla zapravují do pùdy více rostlinných zbytkù než radlièkové kypøièe s podøezávacími radlièkami) - BBG AMAZONE CATROS Pro podmínky s doporuèenými ménì úèinnými protierozními opatøeními je nutné se ve zvýšené míøe zamìøit na zvýšení protierozní úèinnosti u širokoøádkových plodin. Pro obilniny, øepku a luskoviny lze v tìchto podmínkách pøedevším doporuèit pracovní postupy, u kterých je orba nahrazena mìlkým kypøením s ponecháním èásti rostlinných zbytkù na povrchu pùdy. Pøi zaøazení obilniny po kukuøici lze využít i posklizòové zbytky kukuøice ke zvýšení odolnosti pùdy vùèi erozi (tabulka 9). 30

31 Tab. 9: Založení porostu jarního jeèmene po kukuøici Pracovní operace Technické zajištìní Traktor 4x4, 150 kw Radlièkový kypøiè Amazone BBG Pegasus Podmítka na støední Pracovní zábìr: 6 m hloubku Traktor 4x4, 150 kw Radlièkový kypøiè Farmet GX 550 NS Pracovní zábìr: 5,5 m Setí Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj s jednokotouèovými botkami Väderstad Rapid RDA-600 S Pracovní zábìr: 6 m Traktor 4x4, 180 kw Secí stroj Amazone Cirrus Pracovní zábìr: 8 m Traktor 4x4, 120 kw Secí stroj s kotouèovými botkami KUHN Fastliner Pracovní zábìr: 4 m Traktor 4x4, 140 kw Secí stroj Great Plains možnost podpovrchového zapravení kapalných prùmyslových hnojiv Pracovní zábìr: 6 m 1 bez ceny osiva Potøeba práce (h.ha -1 ) Náklady variabilní + fixní (Kè.ha -1 ) 0, , , , , ,

32 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek J. Technologie zakládání porostu kukuøice na siláž do mulèe z vymrzající meziplodiny (po obilninì) Pracovní postup je založen na náhradì orby podmítkou na støední hloubku radlièkovým nebo talíøovým kypøièem, po které mùže následovat kypøení pùdy dlátovým kypøièem do hloubky srovnatelné se støední, pøípadnì hlubší orbou, ovšem bez obracení zpracované vrstvy pùdy. Kypøení dlátovým kypøièem je alternativním opatøením pro pøípad potøeby zpracování zhutnìlé vrstvy v pùdním profilu. Tyto zásahy zpracování pùdy je tøeba uskuteènit co nejdøíve po sklizni pøedplodiny (nejèastìji obilniny), aby bylo možné vèas zasít rychle rostoucí meziplodinu - hoøèici bílou, øedkev olejnou nebo svazenku vratièolistou. Pokud je zpracování pùdy založeno pouze na podmítce (neuskuteèní se kypøení dlátovým kypøièem), je možné a úèelné spojit podmítku se zasetím meziplodiny a využít radlièkový nebo talíøový kypøiè doplnìný o jednoduchý secí stroj bez secích botek. Jinou možností, zejména po kypøení dlátovým kypøièem, je zasetí meziplodiny v samostatné pracovní operaci. Protierozní úèinek pracovního postupu lze zvýšit využitím podrcené a rozptýlené slámy obilniny jako mulèe. Na slámu rozptýlenou drtièem slámy na sklízecí mlátièce se aplikuje dusíkaté hnojivo (napøíklad 10 kg N na 1 tunu slámy) a potøebná dávka fosforeèných a draselných hnojiv. Na jaøe se aplikuje neselektivní herbicid (ROUNDUP, TOUCHDOWN...). Aplikace herbicidu mùže být spojena s hnojením kapalnými prùmyslovými hnojivy, napøíklad DAM 390. Následuje setí kukuøice secím strojem na pøesné setí do mulèe. Souèasnì se setím se mohou podpovrchovì aplikovat prùmyslová hnojiva. Napøíklad pøi setí secím strojem KINZE PLANTERS se aplikují kapalná prùmyslová hnojiva, pøi setí strojem JOHN DEERE MAX EMERGE tuhá prùmyslová hnojiva. Výrobci však umožòují snadnou zámìnu zásobníkù na kapalná hnojiva a zásobníkù na granulovaná tuhá prùmyslová hnojiva, obdobnì jako pracovních nástrojù pro zapravení prùmyslových hnojiv do pùdy. Pøíklad pracovního postupu a jeho technického zajištìní je uveden v tabulce 10. Využití podrcené a rozptýlené slámy a vymrzající meziplodiny je efektivním protierozním opatøením pøi pìstování kukuøice. Pokud se sláma pøedplodiny sklízí, narùstá význam protierozní funkce vymrzající meziplodiny. Pro využití protierozní funkce odumøelé biomasy na povrchu pùdy v dobì vegetace kukuøice je nutné regulovat plevele v kukuøici herbicidy, nevyužívat pleèkování, jak je ostatnì pøi pìstování kukuøice v souèasnosti obvyklé. 32

33 Tab. 10: Založení porostu kukuøice na siláž do mulèe z vymrzající meziplodiny Pracovní operace Technické zajištìní Traktor 4x2, 70 kw (aplikace) Rozmetadlo prùmyslových hnojiv návìsné Bogballe EX2200Lnebo D038 Základní hnojení PK Traktor 4x2, 70 kw (zásobování) hnojivem a zásobování Traktorový návìs 7 t s pøekládacím dopravníkem rozmetadla PK hnojivem Terra Gator 2204, 200 kw (aplikace) Rozmetadlo prùmyslových hnojiv Air Spreader Traktor 4x2, 70 kw (zásobování) Traktorový návìs 7 t s pøekládacím dopravníkem Traktor 4x4, 120 kw Talíøový kypøiè Amazone BBG Taurus Pracovní zábìr: 4 m Podmítka na støední hloubku Traktor 4x4, 180 kw Radlièkový kypøiè Horsch Terrano 8 FG Pracovní zábìr: 7,5 m Kypøení dlátovým kypøièem do hloubky 25 cm, urovnání povrchu pùdy Setí meziplodiny Traktor 4x4, 160 kw Dlátový kypøiè Evers KJ Pracovní zábìr: 4,5 m Traktor 4x4, 160 kw Dlátový kypøiè Agrisem Cultiplow 60 Pracovní zábìr: 4,5 m Traktor 4x4, 80 kw Secí stroj s kotouèovými secími botkami Pneusej 6 MV 48 Pracovní zábìr: 6 m Potøeba práce (h.ha -1 ) Náklady variabilní + fixní (Kè.ha -1 ) 0, , , ,1 90 0, , , , ,

Technika a technologie protierozních opatření. Prof. Ing. Josef Hůla, CSc.

Technika a technologie protierozních opatření. Prof. Ing. Josef Hůla, CSc. Technika a technologie protierozních opatření Prof. Ing. Josef Hůla, CSc. Velmi účinná agrotechnická opatření Uplatnění půdoochranných technologií Přímé setí ozimé obilniny po řepce, obilnině nebo luskovině,

Více

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Hlavní činnost Základním účelem veřejné výzkumné instituce VÚMOP, v.v.i. je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, pedologie a

Více

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze)

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) ZPRACOVÁNÍ PŮDY Z HLEDISKA PODNEBÍ, HLOUBKY KYPŘENÍ, ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ

Více

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI Milan Vach, Miloslav Javůrek Efektivní technologie obdělávání půdy a zakládání porostů polních plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2011 Metodika vznikla za finanční podpory

Více

AGRITECH SCIENCE, 10 POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH

AGRITECH SCIENCE, 10 POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH ROUTES CARE OF SOIL IN MOUNTAIN AND PIEDMONT REGIONS V. Mayer,D. Andert Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract In the

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 195 Poř. č. Šťovík krmný Uteuša Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos abs. sušiny celkové nadzemní hmoty [t/ha] 6,0 8 4 2 Farmářská cena sušiny [Kč/t] 1000

Více

Obsah 5.3. KINFIL.. 52. 5.4. Erosion 2D/3D... 52 5.5. WEPP...53

Obsah 5.3. KINFIL.. 52. 5.4. Erosion 2D/3D... 52 5.5. WEPP...53 Česká zemědělská univerzita Praha Fakulta životního prostředí Ochrana zemědělské půdy před erozí Metodika Miloslav Janeček a kol. Praha 2012 Tato metodika Ochrana zemědělské půdy před erozí byla novelizována

Více

Současné a nové trendy ve zpracování půdy

Současné a nové trendy ve zpracování půdy Současné a nové trendy ve zpracování půdy Prof. Ing. Vítězslav Škoda, CSc. Katedra obecné produkce rostlinné a agrometeorologie, ČZU v Praze Půda patří k nenahraditelnému přírodnímu bohatství naší země.

Více

ZPRACOVÁNÍ PŮDY. Do základního zpracování půdy náleží :

ZPRACOVÁNÍ PŮDY. Do základního zpracování půdy náleží : ZPRACOVÁNÍ PŮDY Zpracování půdy patří mezi rozhodující agrotechnická opatření, jímž klademe základy pro příští úrody. Pod pojmem "zpracování půdy" se rozumí soustava mechanických zákroků do půdy, které

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 175 Poř. č. Len olejný Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos semene [t/ha] 1,6 2,0 1,2 2 Cena semene od výrobce [Kč/t] 16000 16000 16000 3 Tržba z prodeje

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici PŘÍČINY ZHUTŇOVÁNÍ PŮD V TECHNOLOGICKÝCH POSTUPECH A MOŽNOSTI JEHO SNÍŽENÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce : Doc.

Více

Krátké diskové brány Rubin 9

Krátké diskové brány Rubin 9 Krátké diskové brány Rubin 9 Zpracování strniště v současnosti 2 Požadavky na zpracování strniště se v minulých letech v mnoha ohledech změnily. Díky použití herbicidů je většina orné půdy zbavena plevelů

Více

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU Prof. Ing. Lubomír Minx, DrSc. Vysoká škola zemědělská Brno Rostlinná výroba prochází od začátku devadesátých let velmi složitým obdobím.

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 174 Poř. č. Mák Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos semene [t/ha] 0,8 1,2 0,6 2 Cena semene od výrobce [Kč/t] 40000 40000 40000 3 Tržba z prodeje semene

Více

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI

Více

NAVRHOVÁNÍ ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ II etapa generelu

NAVRHOVÁNÍ ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ II etapa generelu NAVRHOVÁNÍ ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ II etapa generelu prof. Ing. Miroslav Dumbrovský,CSc., Vysoké učení technické v Brně fakulta stavební Ústav vodního hospodářství krajiny V I. ČÁSTI GENERELU: KRITERIÁLNÍ

Více

VYBRANÉ POSTUPY PÉČE O PŮDU V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH

VYBRANÉ POSTUPY PÉČE O PŮDU V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH VYBRANÉ POSTUPY PÉČE O PŮDU V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH SELECTED CARE PROCEDURES OF SOIL IN MOUNTAIN AND PIEDMONT REGIONS D. Andert, V. Mayer Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 178 Poř. č. Brambory rané Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 19 20 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t] 5000 5000 3 Tržba

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha

Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha Úvod V České republice bylo odvodněno zhruba 26 % výměry zemědělské půdy. Vzhledem

Více

Agrotechnika cibulové zeleniny

Agrotechnika cibulové zeleniny Pěstování zeleniny v ekologické produkci Agrotechnika cibulové zeleniny mechanizace a ochrana jsou součástí dalších prezentací Doc. Ing. Kristína Petříková, CSc. 24.9.2015 CIBULOVÁ ZELENINA CIBULE KUCHYŇSKÁ

Více

Optimalizace pojezdů po pozemcích s cílem eliminace negativních dopadů na půdu

Optimalizace pojezdů po pozemcích s cílem eliminace negativních dopadů na půdu Optimalizace pojezdů po pozemcích s cílem eliminace negativních dopadů na půdu Milan Kroulík Katedra zemědělských strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze E-mail: kroulik@tf.czu.cz

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 177 Poř. č. Brambory sadbové Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 15,5 18,0 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t] 8000 8000

Více

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o.

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. 27. října 2015, Tvrdkov Jaroslav Stránský Naše farma 1 110 ha zemědělské půdy v režimu EZ (od. r 1993) 265 ha orná

Více

Orba - význam. obrátit mísit drobit nakypřit vynášet splavené živiny ničit plevele zapravit organické zbytky zapravit statková a minerální hnojiva

Orba - význam. obrátit mísit drobit nakypřit vynášet splavené živiny ničit plevele zapravit organické zbytky zapravit statková a minerální hnojiva Orba - význam obrátit mísit drobit nakypřit vynášet splavené živiny ničit plevele zapravit organické zbytky zapravit statková a minerální hnojiva 1 Výhody orby Nevýhody orby provzdušnění ornice vyšší pracovní

Více

XII. Větrná eroze a opatření proti ní.

XII. Větrná eroze a opatření proti ní. XII. Větrná eroze a opatření proti ní. VĚTRNÁEROZE Metody predikce větrnv trné eroze Opatřen ení k ochraně půdy před p větrnou v erozí Větrná eroze Rozrušuje půdu větrem Přemísťuje, resp. odnáší půdní

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

Připravované změny v nitrátové směrnici

Připravované změny v nitrátové směrnici Připravované změny v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ( nitrátová směrnice ) Implementace nitrátové směrnice

Více

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Ing. František VÁCLAVÍK MONSANTO ČR, BRNO Současným vývojovým trendem v zemědělství je snižování cen zemědělských výrobků

Více

Technické zajištění pracovních operací v RV

Technické zajištění pracovních operací v RV Tab. : 145 Technické zajištění pracovních operací v RV Celkem 1.1 Podmítka (talířovým podmítačem) Talíř. podmítač 3 m + TK 90 kw ha 500 350 0,56 8,0 0,0 78 0 471 549 750 1.2 Podmítka (talířovým podmítačem)

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 185 Poř. č. Jetelovinotrávy Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 50,0 66,7 32,0 2 Výnos sušiny po odečtení sklad. ztrát [t/ha] 10,0

Více

Charakteristika výrobního území ČR KPP, BPEJ, ZVO, LFA

Charakteristika výrobního území ČR KPP, BPEJ, ZVO, LFA Charakteristika výrobního území ČR KPP, BPEJ, ZVO, LFA Bilance půdy v ČR Půdní fond ČR http://www.czso.cz/ Ukazatel k 31.12.2006 (v tis. ha) Celková výměra ČR 7 886 Zemědělská půda 4 254 z toho: - orná

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně

Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně Oves hluchý Uplatňuje se ve špatně založených porostech obilnin na jaře Koeficient odnožování je 2,2-9,3 Ekonomický práh škodlivosti

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ

BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Jiří Balík, Jindřich Černý, Martin Kulhánek BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ CERTIFIKOVANÁ METODIKA Praha 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie,

Více

JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. STAVĚŠICE

JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. STAVĚŠICE Vinařská 3, 603 00 Brno JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. STAVĚŠICE 7. - TECHNICKÁ ZPRÁVA Brno 7 / 2009 Obsah 7.1 ÚVOD - 3-7.1.1 Použité podklady... - 4-7.1.2 Přehled navrhovaných opatření... - 4-7.1.3

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Zemědělská půda význam, péče, ochrana seminář 16. 2. 2010 Sluňákov, Horka nad Moravou Pojem eroze vodní půdní svahová nadměrná potenciální

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

SYNKRO. PÖTTINGER Dvoj- a trojnosníkové radličkové podmítače a kypřiče 97+220.CS.1114

SYNKRO. PÖTTINGER Dvoj- a trojnosníkové radličkové podmítače a kypřiče 97+220.CS.1114 SYNKRO PÖTTINGER Dvoj- a trojnosníkové radličkové podmítače a kypřiče 97+220.CS.1114 Půda je život Podmítače a kypřiče SYNKRO Pracovní záběr od 2,50 m do 6 m Klasickým nástrojem půdoochranného obdělávání

Více

Kvalita a zdraví půd 23.9.2013. Přednáška č.3. Formy degradace půdy. zajímavé postřehy.

Kvalita a zdraví půd 23.9.2013. Přednáška č.3. Formy degradace půdy. zajímavé postřehy. 25. 1. 2013, Brno Připravil: Vítězslav Vlček, Ph.D. Kvalita a zdraví půd Přednáška č.3 zajímavé postřehy. všichni pocházíme ze země, a svou pouť tam i končíme. Xenophanes, 580 BC. Formy degradace půdy

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické využití slámy (Sborník pøednášek) Prosinec 2003 Výzkumný ústav zemìdìlské techniky Praha Ministerstvo zemìdìlství

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY V PRAZE 6 RUZYNI ODBOR VÝŽIVY ROSTLIN ČÁSLAV. 50 let dlouhodobého výživářského pokusu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY V PRAZE 6 RUZYNI ODBOR VÝŽIVY ROSTLIN ČÁSLAV. 50 let dlouhodobého výživářského pokusu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY V PRAZE 6 RUZYNI ODBOR VÝŽIVY ROSTLIN ČÁSLAV 50 let dlouhodobého výživářského pokusu Praha 2006 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY V PRAZE 6 RUZYNI ODBOR VÝŽIVY ROSTLIN Čáslav

Více

Některé možnosti topografického a hydrologického modelování v Idrisi Kilimanjaro

Některé možnosti topografického a hydrologického modelování v Idrisi Kilimanjaro 1 Některé možnosti topografického a hydrologického modelování v Idrisi Kilimanjaro Prof. Vladimír Židek Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MZLU 2 Anotace Příspěvek představuje

Více

Biologické základy rostlinné produkce

Biologické základy rostlinné produkce Zemědělství Biologické základy rostlinné produkce C3 C4 CAM Typy fotosyntézy C3-C4 Účinnost fotosyntézy ze 100% slunečního světla je 47% mimo použitelné vlnové délky ze zbylých 53% (400--700nm) -30%-fotonů

Více

EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer

EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ Prof. Ing. František Bauer Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru KONKURENCESCHOPNOST - PODMÍNKA Ekonomika provozu traktorů a inovace v

Více

Diskový podmítač Heliodor

Diskový podmítač Heliodor Diskový podmítač Heliodor Víceúčelový podmítač Charakteristika Již před více než deseti lety ovlivnily diskové podmítače zásadně současné moderní zemědělství. S žádným jiným nářadím na zpracování půdy

Více

RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná 6. přednáška PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universáln lní rovnice ztráty ty půdy p USLE principy výpočtu) modifikace: RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná proč predikce??? abych mohl pochopit proces a navrhnout

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Opatření na drenážních systémech

Opatření na drenážních systémech KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 15 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Opatření na drenážních systémech 1. POPIS PROBLÉMU Opatřeními, která směřují k retardaci vody v drenážních systémech, k zvýšení

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin Tab. : 9 Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin 1 Pšenice ozimá 812944,0 793472,0 785491,0 805779,0 746002,0 788422,0 25,70 30,83 30,92 32,03 29,68 31,53 4,9600 5,3300 5,0800 5,7800 4,3400

Více

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná 6. přednáška PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) modifikace: RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná proč predikce??? abych mohl pochopit proces a navrhnout

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation. Půda a omezení rizik.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation. Půda a omezení rizik. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation Půda a omezení rizik Jiří Hladík Výchozí předpoklady Půda je v zásadě neobnovitelným zdrojem Její degradace

Více

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., zakladatel společnosti ENKI, o.p.s. která provádí aplikovaný výzkum hospodaření s vodou v krajině a krajinné energetiky, přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Management

Více

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná 5. přednáška PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) modifikace: RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná proč predikce??? abych mohl pochopit proces a navrhnout

Více

Kypfiiã Cenius - univerzální fie ení pro malé a stfiednû velké zemûdûlské podniky. Pfiehledné uspofiádání v ech funkãních oblastí

Kypfiiã Cenius - univerzální fie ení pro malé a stfiednû velké zemûdûlské podniky. Pfiehledné uspofiádání v ech funkãních oblastí Kypfiiã Cenius - univerzální fie ení pro malé a stfiednû velké zemûdûlské podniky Pfiehledné uspofiádání v ech funkãních oblastí Cenius - nová generace nesen ch kypfiiãû! Kypfiiã Cenius... Více neï celá

Více

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Tab. č.: 149 Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] 1 Podmítka (talířovým podmítačem) 4,90

Více

HODNOCENÍ KVALITY PRÁCE RADLIČKOVÝCH KYPŘIČŮ PŘI HLUBŠÍM KYPŘENÍ

HODNOCENÍ KVALITY PRÁCE RADLIČKOVÝCH KYPŘIČŮ PŘI HLUBŠÍM KYPŘENÍ HODNOCENÍ KVALITY PRÁCE RADLIČKOVÝCH KYPŘIČŮ PŘI HLUBŠÍM KYPŘENÍ Ing. Petr Šařec, Ph.D., Prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc., Ing. Karel Srb, Ing. Jaroslav Prexl ČZU v Praze Technická fakulta, katedra využití

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2014 MZe ČR GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 Obsah Strana Předmluva... 2 Úvod. 3 1 Předmět normy... 4 2 Citované dokumenty...

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

Kompaktní talířové brány Qualidisc. Optimální příprava půdy a zapravení posklizňových zbytků

Kompaktní talířové brány Qualidisc. Optimální příprava půdy a zapravení posklizňových zbytků Kompaktní talířové brány Qualidisc Optimální příprava půdy a zapravení posklizňových zbytků Vysoká kvalita, univerzálnost, vysoká výkonnost a účinnost! Qualidisc N nesený pevný Qualidisc F nesený hydraulicky

Více

Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích

Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích Narušení vegetačního krytu (odlesnění, požáry, rekreační a sportovní účely, pastva apod.) hlavní příčina ovlivnění fluviálních procesů, přívalové

Více

Obchodní zaměření - společnost Farmet má dvě samostatné obchodní skupiny. Stroje na zpracování půdy a setí

Obchodní zaměření - společnost Farmet má dvě samostatné obchodní skupiny. Stroje na zpracování půdy a setí Farmet a.s. Česká Skalice je v současné době jedním z největších výrobců a exportérů zemědělské techniky a technologických celků pro lisování a zpracování olejnatých semen a olejů v České republice. Důkazem

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Limity využití OBSAH: Úvod... 3 Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením... 4 Potenciální zranitelnost půd acidifikací...

Více

Fakta TWIN STREAM TWIN FORCE. postřik s řízenou vzduchovou asistencí

Fakta TWIN STREAM TWIN FORCE. postřik s řízenou vzduchovou asistencí Fakta postřik s řízenou vzduchovou asistencí Co očekáváte od vašeho nového polního postřikovače? vyšší kapacitu postřikovače lepší biologickou účinnost postřiků snížení dávek pesticidů maximální omezení

Více

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice 1. Technická zpráva 1.1.Úvod Katastrální území Drahelčice a Hořelice-část se nachází na západ od Prahy ve Středočeském kraji. Sousedí s katastry Úhonice,

Více

Quadro - Čtyřřadý kypřič

Quadro - Čtyřřadý kypřič Quadro Quadro - Čtyřřadý kypřič Univerzální kypřič pro mělké zpracování strniště a hluboké kypření Špice s dvoudílnou radličkou Krátké montážní časy Všechny komponenty radliček jsou zajištěny šroubem.

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA 1. BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Ing. Jindřich

Více

Stavba hřiště a drenážní systémy anglických profesionálních klubů

Stavba hřiště a drenážní systémy anglických profesionálních klubů Stavba hřiště a drenážní systémy anglických profesionálních klubů Úvod Většina fotbalistů dává přednost hře na přírodních trávnících protože jsou mnohem povolnější; musí však být dobře propustné, suché

Více

Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016

Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016 10.12.2015 Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016 Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Environmentální opatření PRV Implementována jak prostřednictvím

Více

HLAVNÍ VÝHODY STROJE. SWIFTER Obecný popis. Jednoduchá výměna pracovních sekcí radličkové (podzimní) sekce, gamma-hrotové (jarní), SB-sekce.

HLAVNÍ VÝHODY STROJE. SWIFTER Obecný popis. Jednoduchá výměna pracovních sekcí radličkové (podzimní) sekce, gamma-hrotové (jarní), SB-sekce. Jeden přejezd stačí Obecný popis HLAVNÍ VÝHODY STROJE Jednoduchá výměna pracovních sekcí radličkové (podzimní) sekce, gamma-hrotové (jarní), SB-sekce. Crushbar hydraulická přední smyková lišta zaručuje

Více

Přehled vyřazené zemědělské techniky k prodeji

Přehled vyřazené zemědělské techniky k prodeji Přehled vyřazené zemědělské techniky k prodeji Uvedené ceny jsou bez DPH 21% Novinky k prodeji... 2 Automobily... 28 Hnojení... 29 Rozmetadla průmyslových hnojiv... 29 Aplikátory kejdy... 31 Krmné vozy...

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

a) Výchozí ukazatele S - standard b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

a) Výchozí ukazatele S - standard b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 166 Poř. č. Oves Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní (potravinářský) - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,0 4,5 3,5 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3000 3000 3000 3 Tržba z prodeje

Více

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině travní porosty na orné půdě (pícní + semenářské) jetelovinotrávy na orné půdě LOUKY (TTP se sečným využitím) PASTVINY (TTP

Více