PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY. Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY. Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky Úvodní ustanovení 1. Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen Provozovatel ) vydává Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky (dále jen Podmínky ) v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění (dále jen ZOPS ) a v rozsahu neupraveném ZOPS dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen Občanský zákoník ). Právní vztahy ze Smlouvy mezi Provozovatelem a Obchodníkem se řídí právem České republiky a vzájemná komunikace se uskutečňuje v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak. Provozovatel je osobou, která provozuje Systém a umožňuje Obchodníkům provádět a přijímat platby prostřednictvím Systému. Obchodník je povinen se podrobně seznámit s těmito Podmínkami, návody a příručkami a dodržovat je. 2. Provozovatel je povinen identifikovat Obchodníka nebo osobu zastupující Obchodníka a v případě právnické osoby identifikovat ovládající osobu a skutečného majitele této právnické osoby. Identifikaci v souladu s právními předpisy a jimi stanoveném rozsahu Provozovatel provádí zejména u obchodů, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou právními předpisy. V případě, že Obchodník (nebo osoba zastupující Obchodníka) odmítne vyhovět požadovanému rozsahu identifikace, nebude požadovaná Operace v Systému provedena. Provedení Operace při zachování anonymity Obchodníka je Provozovatel povinen odmítnout. Podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je Provozovatel kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s Obchodníkem oprávněn vyžadovat doplnění identifikačních údajů Obchodníka, osob zastupujících Obchodníka a v případě právnické osoby i ovládající osoby a skutečného majitele této osoby, předložení jím požadovaných dokladů nebo informací ze strany Obchodníka, zejména důkazu původu peněžních prostředků poukázaných na Konto pro obchodníky a Obchodník je povinen toto zabezpečit. Provozovatel je oprávněn pořídit si pro vlastní potřebu fotokopie všech dokladů předložených Obchodníkem. Provozovatel je oprávněn neprovést obchod Obchodníka, se kterým je spojeno riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu či existuje podezření, že obchod Obchodníka je předmětem mezinárodních sankcí ve smyslu právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí, resp. neprovést obchod Obchodníka, o kterém se odůvodněně domnívá, že není v souladu s právními předpisy. 3. Platí, že, a) tyto Podmínky jsou vydány elektronickými prostředky a jsou dostupné na Internetových stránkách Systému, b) za užívání Systému je Obchodník povinen Provozovateli hradit poplatky, které jsou uvedeny v Sazebníku, jehož aktuální znění je k dispozici na Internetových stránkách Systému, c) pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak, Provozovatel poskytuje Obchodníkovi veškerá oznámení jejich umístěním na Internetových stránkách Systému, elektronickou poštou na ovou adresu uvedenou Obchodníkem nebo jejich zasláním na doručovací adresu uvedenou Obchodníkem, d) Provozovatel ani jeho zaměstnanci ani dodavatelé nejsou v žádném případě odpovědní za ušlý zisk ani za jinou škodu Obchodníka ani jiné osoby, která vznikne v souvislosti se Systémem, Internetovými stránkami Systému nebo Smlouvou; toto ustanovení se neuplatní v rozsahu, ve kterém je právními předpisy odpovědnost Provozovatele vyžadována a není ji možné smluvně vyloučit či omezit. Definice a pojmy 4. V Podmínkách budou mít níže uvedené výrazy následující významy, pokud nebude výslovně uvedeno jinak: Asociace - karetní asociace MasterCard International, Visa International a Diners Club International; Autentifikace - je proces, během kterého je ověřován držitel karty u vydavatele Platební karty; Autorizace - znamená proces, během kterého je ověřena platnost karty a finanční krytí platby Platební kartou; Autorizační limit - je maximální finanční částka jedné transakce, kterou je Obchodník oprávněn provést bez autorizace; Banka - Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 Číslo Konta - jedinečné číslo, kterým se Obchodník může přihlásit do Systému. Finanční centrum - se ve smyslu těchto Podmínek rozumí pobočka Provozovatele, označená logem Poštovní spořitelny/ery. Heslo - ochranný prvek pro manuální vstup Obchodníka do Systému, který si určuje Obchodník. Heslo musí mít nejméně 9 alfanumerických znaků včetně malých a velkých písmen. Nesmí být použito Internetovým obchodem pro komunikaci se Systémem. Heslo pro MAPI - heslo pro Merchant API. Ochranný prvek pro automatizovaný vstup Obchodníka do Systému, který si určuje Obchodník. Heslo musí mít nejméně 9 alfanumerických znaků včetně malých a velkých písmen. Pouze toto heslo používá Internetový obchod pro komunikaci se Systémem. Toto heslo má pouze omezenou sadu oprávnění. Identifikační formulář Obchodníka - formulář, pomocí něhož je identifikován Obchodník za podmínek uvedených v Podmínkách. Vyplnění všech povinných políček Identifikačního formuláře Obchodníka je podmínkou uzavření Smlouvy. Internet - veřejná počítačová síť zvaná internet. Internetové stránky Systému - jsou stránky Systému na Internetu, Internetové stránky Obchodníka - jsou stránky Obchodníka na Internetu, jejichž prostřednictvím Obchodník uskutečňuje prodej zboží a/nebo služeb, popř. jiné úkony. Kontaktní adresa Provozovatele - tj. adresa: PaySec, Radlická 333/150, Praha 5. Konto pro obchodníky - Konto určené k platbám a přijímání plateb Obchodníky v rámci Systému.

2 Konto PaySec - osobní Konto určené k platbám a přijímání plateb, které používají někteří ze Zákazníků. Konto PaySec je vedeno v rámci Systému. Konto - platební nástroj Systému v elektronické podobě, který slouží k držení záznamu o peněžních prostředcích Obchodníka v Systému. Peněžní prostředky Konta jsou vedeny jako elektronické peníze a nejsou úročeny. Každé Konto je identifikovatelné jedinečným desetimístným číslem. Kontem je myšleno Konto pro obchodníky a/nebo Konto PaySec. Linka PaySec - telefonní linka určená k řešení potíží se Systémem a zodpovídání dotazů o Systému. Nabití Konta - přesun peněžních prostředků z Účtu nebo Červeného konta nebo prostřednictvím Platební karty na Konto pro obchodníky. Obchodní místo - kterákoliv Pobočka ČSOB nebo Finanční centrum. Obchodník resp. Majitel Konta pro obchodníky - právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel poskytující zboží a/nebo služby, popř. realizující jiné úkony prostřednictvím Internetových stránek Obchodníka, kterému bylo vydáno Konto pro obchodníky. On-line nabití - zpřístupnění okamžitého převodu prostředků na Konto pro obchodníky Obchodníkům klientům vybraných bank prostřednictvím elektronického bankovnictví, případně smartbankingu příslušných bank Opakovaná platba - typ transakce provedené Platební kartou, při které držitel platební karty na základě prokazatelného svolení souhlasí s odpisy peněžních prostředků z účtu, ke kterému je Platební karta vydaná (použitím údajů o Platební kartě, které v rámci svolení zadá držitel platební karty prostřednictvím Platebního systému) bankou na základě žádosti Obchodníka v souladu s tímto souhlasem držitele platební karty za opakovaně prodávané zboží nebo služby po dohodnutou dobu nebo v dohodnuté frekvenci, přičemž toto svolení je platné po dobu minimálně jednoho roku, resp. dobu platnosti Platební karty ode dne vystavení takového svolení. Při Opakovaných platbách se nemusí vyžadovat další součinnost držitele platební karty. V případě že má dojít k opakování plateb i po dobu delší než jeden rok nebo dobu Platnosti karty, je Obchodník povinen uzavřít se Zákazníkem nové prokazatelné svolení. Operace - jednotlivý úkon provedený v rámci Systému, např. Nabití Konta, Vybití Konta, zaúčtování poplatku, platba na požádání, storno platby na požádání, platbu, vrácení peněžních prostředků. Měnou Operace je pouze česká koruna, nebo měna, kterou je česká koruna nahrazena. Osobní údaj - jakákoliv informace o fyzické osobě, kterou lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat, zejména jméno a příjmení, ová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo a finanční informace. Osoby propojené s Provozovatelem : - osoby, které Provozovatel ovládá, - osoby ovládající Provozovatele a dále - osoby ovládané některou z osob, které ovládají Provozovatele přičemž pojmy ovládat, osoba ovládající, osoba ovládaná mají význam vymezený v 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ověřený - stupeň ověření majitele Konta pro obchodníky. Ověřovací kód - kód generovaný Systémem odeslaný Obchodníkovi prostřednictvím u nebo SMS. Ověřovací SMS - SMS doručená Obchodníkovi, která obsahuje Ověřovací kód a slouží k ověření plateb či jiných úkonů v Systému. PaySec bonus - bonusový kód, který slouží k jednorázovému dodatečnému Nabití Konta PaySec. Platební tlačítko je ve smyslu těchto Podmínek instrument, který poskytuje ČSOB, Era/Poštovní spořitelna nebo jiná banka nebo jiná instituce svým zákazníkům možnost on-line platby z Účtu přes elektronické bankovnictví, především internetové bankovnictví nebo smartbanking. Platební tlačítko (PaySec) - ve smyslu těchto Podmínek znamená Platební tlačítko, které si Obchodník generuje v Systému a které umožní příjem plateb na Konto pro obchodníky. Platební tlačítko (PaySec) smí být použito pouze pro příjem darů a podobných plateb. Není určeno pro e-shopy, které expedují zboží nebo službu. Platební karta - platební karta vydaná bankou ve spolupráci s Asociacemi, která umožňuje platby v prostředí Internetu. Platební systém - znamená internetovou platební bránu umožňující Obchodníkovi přijímání Platebních karet ve veřejné datové síti Internet zabezpečeným protokolem 3 D Secure, a to v implementacích MasterCard SecureCode, Verified by Visa a Diners Club ProtectBuy. Dále znamená aplikaci pro chytré telefony MasterCard Mobile nebo podobnou aplikaci, pomocí které Zákazník potvrzuje platbu vůči Obchodníkovi příjímající Platební karty; Pobočka ČSOB - se ve smyslu těchto podmínek rozumí pobočka Provozovatele, označená logem ČSOB. Podmínky - Obchodní podmínky pro Konto pro Obchodníky Poštovní spořitelna nebo PS - distribuční síť Provozovatele provozující svou činnost pod obchodním označením Poštovní spořitelna. Pověřený pracovník administrace - zaměstnanec Provozovatele nebo pracovníka pověřeného Provozovatelem na základě zplnomocnění, podílející se na administraci Operací. Provozovatel - Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46. Provozovatel je osobou, která provozuje Systém a umožňuje Obchodníkům a Zákazníkům provádět a přijímat platby prostřednictvím Systému. Přihlašovací jméno - jedinečné jméno, které si Obchodník sám určuje a kterým se přihlašuje do Systému. Přihlašovací jméno má alespoň 3 znaky, maximálně 20 znaků. Sazebník - Sazebníkem se rozumí aktuální znění sazebníku poplatků pro Konto pro obchodníky za užívání Systému. Sazebník je k dispozici na Obchodních místech a na Internetových stránkách Systému. Smlouva - ve smyslu těchto Podmínek znamená smlouvu o užívání Systému PaySec a akceptaci platebních karet uzavřenou mezi Obchodníkem a Provozovatelem, jejíž součástí jsou i Podmínky, které jsou k dispozici mj. na

3 Systém - samostatný distribuovaný systém Provozovatele využívající pro svůj provoz, provádění Operací a komunikaci s Obchodníky pomocí SMS a u služby externích systémů a aplikací, který umožňuje úhradu zboží a/nebo služeb nabízených a/nebo poskytovaných prostřednictvím Internetu. Transakce - soustava Operací, jejímž cílem je převést peněžní prostředky z Konta na jiné Konto nebo nabít peněžní prostředky na Konto nebo je z Konta vybít. Za transakci je také považováno připsání platby na Konto pro obchodníky provedené prostřednictvím Platebního tlačítka. Transakce může být prováděna z podnětu Obchodníka či Zákazníka nebo jiné osoby, pokud tak stanoví Podmínky, Smlouva Obchodníka nebo právní předpis. Uživatelská podpora - ová adresa Provozovatele určená k řešení potíží se Systémem a zodpovídání dotazů o Systému. Účet - účet ve smyslu 2662 a násl. Občanského zákoníku. Vybití Konta - přesunutí peněžních prostředků z Konta na Účet. Vydavatel platební karty - banka nebo jiná finanční instituce, která je oprávněna vydávat Platební karty a která je členem Asociace. Zákazník - fyzická osoba nebo právnická osoby, která zboží a/nebo služby nakupuje a hradí z Účtu, Platební karty, Konta PaySec, příp. jiným způsobem, kterým to Systém umožní. Charakteristika Systému 5. Systém je elektronickým uzavřeným systémem provozovaným Provozovatelem, který umožňuje platit v prostředí Internetu prostřednictvím Konta, a ve kterém jsou veškeré Operace prováděné bezhotovostní formou v měně platné na území ČR. Zřízení Konta pro obchodníky 6. Obchodníkovi je zřízeno Konto pro obchodníky uzavřením Smlouvy za podmínky fyzické identifikace Obchodníka dle postupu uvedeného dále. Návrh Smlouvy, Identifikační formulář Obchodníka, Formulář pro založení Konta pro obchodníky a Podmínky, které tvoří součást Smlouvy, jsou k dispozici na Internetu v Systému. Před odsouhlasením Podmínek se Obchodník seznámí s jejich zněním. Na Obchodním místě, resp. v přítomnosti Pověřeného pracovníka administrace Provozovatele, Obchodník podepíše před pracovníkem Obchodního místa, resp. Pověřeným pracovníkem administrace, vyplněný Identifikační formulář Obchodníka, návrh Smlouvy, Formulář pro založení Konta pro obchodníky a vyjádří svým podpisem souhlas s Podmínkami. Ustanovení 1740 odst. 3 první věta Občanského zákoníku se nepoužije. V případě, že Obchodník k nabídce Provozovatele na uzavření Smlouvy (tedy k návrhu Smlouvy, Identifikačnímu formuláři Obchodníka, Formuláři pro založení Konta pro obchodníky či těmto Podmínkám), učiní jakékoli dodatky či odchylky (s výjimkou vyplnění návrhu Smlouvy a všech povinných políček Identifikačního formuláře Obchodníka a Formuláře pro založení Konta pro obchodníky), které podstatně či nepodstatně mění podmínky nabídky Provozovatele na uzavření Smlouvy, dochází k uzavření Smlouvy teprve na základě výslovného souhlasu Provozovatele s pozměněnou nabídkou (Smlouva není uzavřena na základě neodmítnutí takového přijetí Provozovatelem bez zbytečného odkladu). Po obdržení SMS o vydání Konta pro obchodníky a dočasného hesla do Systému je Konto vydáno a je ho po jeho aktivaci Obchodníkem možné užít k Transakcím. V případě požadavku Obchodníka na zřízení druhého a dalšího Konta pro obchodníky stačí k jeho zřízení podepsat Formulář pro založení Konta pro obchodníky. Obchodník se manuálně přihlašuje do Systému Přihlašovacím jménem a Heslem. Internetový obchod komunikuje automatizovaně prostřednictvím čísla Konta pro obchodníky, a/nebo Přihlašovacího jména a Hesla pro MAPI. 7. Při uzavírání smluvního vztahu předkládá Obchodník zpravidla následující doklady: a) fyzická osoba tuzemec občanský průkaz, b) fyzická osoba cizozemec průkaz totožnosti, popřípadě další doklady dle požadavku Provozovatele, c) fyzická osob podnikatel doklad o oprávnění k podnikání a občanský průkaz (popř. průkaz totožnosti v případě cizozemce), d) právnická osoba originál nebo ověřenou kopii dokladů osvědčujících vznik, resp. existenci právnické osoby, doložení ovládající osoby a skutečného majitele právnické osoby nebo vyplněné Prohlášení o skutečném majiteli právnické osoby (uvedené na v případě, že skutečný majitel právnické osoby není zřejmý z dokladů osvědčujících vznik, resp. existenci právnické osoby, aktuální doklad o způsobu jednání statutárního orgánu a další doklad (doklady) dle požadavku Provozovatele; fyzická osoba jednající za právnickou osobu je povinna předložit doklady podle bodu 8a) nebo 8b), 8. Při uzavírání smluvního vztahu sděluje Obchodník Provozovateli zejména následující údaje: a) fyzická osoba podnikatel jméno a příjmení, rodné číslo, příp. datum narození, místo narození, státní občanství, trvalý pobyt a dále též sídlo a identifikační číslo, b) právnická osoba obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, údaje o statutárním orgánu s uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje a údaje o ovládající osobě a skutečném majiteli této právnické osoby 9. Obchodník odpovídá za aktuálnost, správnost a úplnost všech svých údajů sdělných Provozovateli a je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Provozovateli všechny změny údajů, umožňuje-li to jejich povaha. Nabití Konta 10. Nabití Konta ze strany Obchodníka je možné po zřízení Konta v souladu s body 6 až 9 těchto Podmínek. 11. Nabití Konta lze provést prostřednictvím Platební karty a/nebo Účtu, se kterým je svázáno. Konto pro obchodníky může být svázáno pouze s jedním Účtem a to tím, který je uvedený na aktuální verzi Formuláře pro založení Konta pro obchodníky. 12. Konto lze nabít z Účtu minimální částkou 1,- Kč. Konto lze nabít prostřednictvím Platební karty minimální částkou 200,- Kč. On-line nabití Konta z Účtu 13. Pro on-line nabití z Účtu je v Systému použit produkt Platební tlačítko.

4 14. On-line nabití umožňuje Obchodníkovi okamžité nabití Konta požadovanou částkou z Účtu vedeného u Provozovatele nebo u jiné banky, jejíž platební tlačítko Systém nabízí, a to pouze v případě, že je Účet, svázán s jeho Kontem. 15. Konto lze on-line nabitím pouze nabít. 16. Podmínkou pro možnost vystavení platebního příkazu ve formě on-line platby je dostatečný disponibilní zůstatek na Účtu Obchodníka v okamžiku autorizace platby. 17. Generované datum realizace platebního příkazu je aktuální datum zadání platby Obchodníkem. 18. Systém generuje pro Obchodníka o úspěšném či neúspěšném nabití. 19. Transakce je bezpoplatková, pokud není v Sazebníku uvedeno jinak. Vybití Konta pro obchodníky 20. Vybití Konta pro obchodníky je možné částečně nebo úplně. 21. Vybití Konta pro obchodníky je možné pouze na Účet, se kterým je svázáno. 22. Vybití Konta pro obchodníky není možné na Platební kartu. 23. Vybití Konta pro obchodníky si Obchodník může nastavit po přihlášení do Systému jako pravidelné podle časového intervalu, výše částky a/nebo jednorázovým zadáním pokynu k Vybití Konta. Blokace Konta, blokace Konta při nabití Platební kartou nebo PaySec bonusem 24. Pokud: a) Obchodník při přihlášení zadá bezprostředně pětkrát po sobě nesprávné Heslo, dojde k blokaci Konta. Při blokaci nemá Obchodník ke Kontu přístup, ale Operace na Kontu probíhají. Konto se odblokuje automaticky po 30 minutách od okamžiku, kdy proběhla blokace nebo nastavením nového Hesla. Pro nastavení nového Hesla je Obchodník Systémem ověřen kontrolní otázkou. Po správné odpovědi na kontrolní otázku Obchodník obdrží em Ověřovací kód. Konto je odblokováno, pokud Obchodník zadá do Systému Ověřovací kód a nové Heslo. b) se Obchodník neúspěšně pokusil o Nabití Konta Platební kartou, může mu být Provozovatelem možnost Nabití Konta Platební kartou pozastavena na následujících 24 hodin, přičemž běh této lhůty se počítá od okamžiku zobrazení upozornění Systémem. 25. Provozovatel může Konto zablokovat za podmínek stanových těmito Podmínkami nebo v případě, kdy je k tomu povinen na základě právních předpisů a rovněž i na základě vlastního vyhodnocení jednotlivých kroků či transakcí Obchodníka. 26. Pokud Obchodník při zadávání PaySec bonusu zadá bezprostředně pětkrát po sobě nesprávný kód PaySec bonusu, dojde k blokaci funkce nabíjení Konta pomocí PaySec bonusu. Při blokaci nemá Obchodník možnost nabíjet Konto pomocí PaySec bonusu, zbývající funkce Konta nejsou ovlivněny. Možnost nabití pomocí PaySec bonusu se odblokuje automaticky po 24 hodinách od okamžiku, kdy proběhla blokace. Zrušení Konta 27. Obchodník může zrušit Konto, pokud je zůstatek na Kontu nulový a pokud právě neprobíhají Operace, které není možné dle technických podmínek Systému stornovat. 28. O zrušení Konta pro obchodníky musí Obchodník požádat písemně. 29. Konto může být s okamžitou platností zrušeno Provozovatelem, pokud se Obchodník na Konto nepřihlásí minimálně 2 roky, nebo za dalších podmínek uvedených v Podmínkách. 30. Provozovatel může kdykoliv zrušit Konto s účinností ke 24:00 hod. dne, ve kterém uplynou 2 měsíce od doručení oznámení o zrušení Konta Obchodníkovi. 31. Po zrušení Konta ze strany Provozovatele nebo na základě výpovědi Smlouvy Obchodníkem z důvodu nesouhlasu se změněnou verzí Podmínek ve smyslu bodu 84 Podmínek, bude peněžní zůstatek na Kontu převeden na Účet svázaný s Kontem. 32. Zrušením všech Kont Obchodníka zaniká závazek ze Smlouvy. Platby 33. Obchodník může v rámci Systému zadat pokyn k převodu peněžních prostředků z Konta na Konto jiného Obchodníka či Zákazníka, pokud je tato možnost povolena na Formuláři pro založení Konta pro obchodníky. 34. Obchodník může v rámci Systému požádat jiného Obchodníka či Zákazníka o převod peněžních prostředků z jeho Konta na Konto žádajícího Obchodníka. 35. Obchodník může provést storno požadavku na platbu. 36. Obchodník jako příjemce platby může provést úplné i částečné storno přijaté platby. Limity 37. Horní limit na jednotlivou Transakci Obchodníka je uveden v Sazebníku. 38. Horní limit peněžního zůstatku Obchodníka je uveden v Sazebníku. 39. Týdenní limit pro nabíjení Platební kartou je uveden v Sazebníku. Autorizace plateb 40. Systém vyžaduje od Obchodníka - plátce přihlášení do Systému a ověření před realizací platby v Systému. 41. Systém vyžaduje od Obchodníka - plátce ověření prostřednictvím Ověřovací SMS při platbě nad 2.000,- Kč. Obchodník může v Systému nastavit ověření prostřednictvím Ověřovací SMS i pro platby v intervalu 50,- Kč ,- Kč. 42. Internetový obchod Obchodníka se vůči Systému ověřuje/autorizuje pomocí Hesla pro MAPI. Heslo pro MAPI může autorizovat pouze Transakci typu storno (vratka) přijaté platby a to plné částce nebo částečnou.

5 Poplatky a provize 43. Provozovatel je oprávněn účtovat poplatky uvedené v Sazebníku a Obchodník se zavazuje je hradit. Obchodník rozumí, že vedle poplatků stanovených Sazebníkem ve vztahu k hlavnímu smluvnímu závazku založenému Smlouvou je povinen hradit i poplatky uvedené v Sazebníku, které s hlavním smluvním závazkem nesouvisí, a potvrzuje, že s těmito poplatky byl seznámen a výslovně souhlasí s tím, že je povinen je hradit ve výši stanovené Sazebníkem. Práva, povinnosti a odpovědnost Obchodníka 44. Obchodníkovi může být zřízeno více Kont pro obchodníky. Smlouva je platná pro všechna Konta pro obchodníky. Ke každému Kontu musí být řádně vyhotovena (tj. včetně podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran) samostatná příloha Smlouvy Formulář pro založení Konta pro obchodníky. 45. Konto pro obchodníky musí být svázáno s číslem mobilního telefonu a em Majitele. Jedno číslo mobilního telefonu a jeden lze svázat s více Konty pro obchodníky. 46. Obchodník se zavazuje využívat Systém pouze v rozsahu schváleném Provozovatelem, dodržovat pokyny zobrazené Systémem, zejména pokud Systém odmítne provedení Operace. 47. Obchodník je povinen e) užívat Konto v souladu s Podmínkami, zejména dodržovat všechny sjednané zásady k zajištění bezpečnosti Konta a prostředků, které umožňují jeho užívání (např. Hesla nebo jiných kódů), f) mít Přihlašovací jméno, g) mít Heslo, chránit ho a nesvěřovat ho třetím osobám ani ho nepoužívat pro komunikaci Internetového obchodu se Systémem, h) nastavit si Heslo pro MAPI a používat ho pro komunikaci Internetového obchodu se Systémem i) neprodleně oznámit Provozovateli všechny skutečnosti související s užitím Systému, které mohou vést k Obchodníkově bezdůvodnému obohacení nebo ke vzniku škody Provozovatele, j) bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli všechny změny údajů poskytnutých Provozovateli a změnu doložit příslušným platným dokladem či jiným dokumentem, ze kterého je změna zřejmá v souladu s právními předpisy.; a k) poskytnout Provozovateli pravdivé informace a Osobní údaje dle Podmínek a zaručit se za pravdivost jím uvedených údajů. 48. Obchodník nesmí a) zaznamenávat své Heslo nebo jiný kód ve snadno rozeznatelné podobě, b) užívat Systém způsobem, který představuje porušení právních předpisů, c) posílat nebo přijímat platby prostřednictvím Systému, o kterých lze důvodně předpokládat, že jsou výnosy z trestné činnosti, d) poskytovat Provozovateli nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace, e) provozovat svou činnost nebo užívat Systém způsobem, který vede nebo může vést ke stížnostem, sporům, nárokům, zpětným platbám, poplatkům, pokutám a jiným povinnostem k tíži Provozovatele, f) odmítnout spolupracovat na prověření či poskytnutí potvrzení identifikace jiného Obchodníka či Zákazníka nebo jakékoliv informace, která byla Obchodníkem poskytnuta Provozovateli, g) umožňovat rozšíření virů a jiných počítačových programů, které mohou poškodit, jakkoli negativně ovlivnit nebo odstranit Systém nebo jakýkoliv jeho podsystém nebo data nebo informace o ostatních Obchodnících či Zákaznících, h) užívat automatická zařízení nebo manuální procesy k monitorování nebo kopírování Internetových stránek Systému bez předchozího souhlasu Provozovatele ani i) vyvíjet jakoukoliv činnost, která může způsobit ztrátu jakékoliv služby Systému. 49. Obchodník se zavazuje a) dodržovat právní normy upravující Internetové stránky Obchodníka, b) akceptovat jakoukoliv úhradu za zboží a/nebo služby, či jiné úkony realizovanou Zákazníkem či jiným Obchodníkem prostřednictvím Systému, a to minimálně za stejných podmínek jako u jiných způsobů úhrady, c) poskytnout Provozovateli součinnost při vytváření technického propojení Internetových stránek Obchodníka se Systémem, d) uchovávat záznamy a doklady o provedených Transakcích (zejména následující údaje - datum Transakce, číslo objednávky, částka Transakce, údaje o druhu zboží/služeb či jiných úkonů hrazených prostřednictvím Systému, doklady a údaje související s doručením zboží/služby) po dobu 10 let, zajistit jejich maximální ochranu a na požádání poskytnout Provozovateli jejich kopie nejrychlejším možným způsobem, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o zaslání dokladu a e) oznámit Provozovateli písemně bez zbytečného odkladu změny, které mohou mít vliv na řádné plnění Smlouvy, zejména změny v právní formě Obchodníka, změny názvu Obchodníka, změnu v osobách členů statutárního orgánu Obchodníka, změnu jeho bankovního spojení, změny v poskytovaném druhu zboží a/nebo služeb a zrušení Internetových stránek Obchodníka. 50. Jestliže jsou uplatňovány nároky z vad zboží nebo služeb uhrazených prostřednictvím Systému, Obchodník nesmí uplatnění takových nároků odmítnout z důvodu, že se platba za zboží nebo služby uskutečnila prostřednictvím Systému. Při odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a Zákazníkem je Obchodník povinen vrátit peněžní prostředky, které má vrátit Zákazníkovi, prostřednictvím Systému. 51. V případě, že Obchodník pověří provozováním Internetových stránek Obchodníka třetí osobu, je povinen smluvně zajistit podmínky tohoto provozování tak, aby byly splněny ustanovení těchto Podmínek a dalších souvisejících smluv. Vůči Provozovateli Obchodník odpovídá tak, jakoby Internetové stránky Obchodníka provozoval sám. 52. Obchodník dále nesmí: jednat v souvislosti s Podmínkami a Smlouvou způsobem, který je protiprávní, zejména užít Systém k přijetí plateb a) za sexuální či obscénní služby, b) za drogy a léky na předpis, c) za sázky a hry, k jejichž provozování není právním řádem ČR aprobovaným způsobem oprávněný, nebo

6 d) za alkoholické nápoje a tabákové výrobky v případě, nemá-li dostatečným způsobem zajištěno předání předmětného zboží osobě starší 18 let, které představují porušení právních předpisů. 53. Pokud Obchodník poruší některou z povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto Podmínek, nebo zákona v souvislosti s užitím Systému, je Provozovatel oprávněn a) zablokovat Obchodníkovi provádění veškerých Operací prováděných prostřednictvím Systému do doby nápravy, b) zadržet peněžní prostředky Konta do doby nápravy, c) zrušit Konto s okamžitou platností, 54. Obchodník odškodní Provozovatele a/nebo členy jeho orgánů a/nebo zaměstnance v případě, že na nich budou uplatňovány nároky ze strany ostatních Obchodníků či Zákazníků či třetích osob kvůli nebo v souvislosti porušením Podmínek pro Konto pro obchodníky ze strany Obchodníka nebo z důvodu užití Systému ze strany Obchodníka. Práva, povinnosti a odpovědnost Provozovatele 55. Provozovatel nesděluje Heslo nebo jiný kód Obchodníka jiné osobě než Obchodníkovi. 56. Provozovatel nezřizuje nevyžádané Konto pro obchodníky, pokud se nejedná o náhradu za Konto pro obchodníky, které má Obchodník k dispozici. 57. Provozovatel po dostatečnou dobu uchovává vnitřní záznamy Systému umožňující zpětné vyhledání Operace a opravu chyb. 58. Provozovatel podává Obchodníkovi v Systému v sekci Přehledy informace týkající se Operací provedených prostřednictvím Konta v rozsahu: a) typ Operace, b) údaj o Obchodníkovi či Zákazníkovi, u něhož nebo s nímž Operace proběhla, c) výši částky účtované k tíži nebo ve prospěch Obchodníka d) výši cen účtovaných za jednotlivé druhy Operací. 59. Provozovatel umožní Obchodníkovi ověřit minimálně Operace uskutečněné v rámci jeho Konta za současný a minulý kalendářní rok a zůstatek peněžní hodnoty uchovávané na Kontu. 60. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vyplývající ze vztahu mezi Zákazníkem a Obchodníkem navzájem, zejména nenese odpovědnost za zboží a služby, které jsou hrazeny prostřednictvím Systému. Provozovatel nezaručuje identitu žádného ze Zákazníků, který má zájem o zboží a/nebo služby nabízené Obchodníkem, a nezaručuje, že obchod, popř. jiný úkon mezi Obchodníkem a jiným Obchodníkem či Zákazníkem bude uskutečněn a dokončen. 61. Provozovatel ani jeho zaměstnanci ani dodavatelé neposkytují žádné záruky ani rady Obchodníkům či Zákazníkům týkající se právních nároků, provozu, vhodnosti k určitému účelu a neporušitelnost v souvislosti se Systémem. Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad zbožím ani službami, které jsou hrazeny prostřednictvím Systému, a Provozovatel není schopen zaručit, že Transakce bude dokončena. Provozovatel nezaručuje nepřetržitý ani nepřerušený přístup do Systému. Provozovatel upozorňuje, že provoz Internetových stránek Systému může být narušen četnými vlivy mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel vyvine úsilí, které od něj lze spravedlivě vyžadovat, k tomu, aby Transakce byly provedeny včas. Provozovatel však nedává žádnou záruku týkající se času potřebného k dokončení Transakcí. 62. Provozovatel má právo kontrolovat nabízené zboží a/nebo služby, popř. jiné nabízené prostřednictvím Internetových stránek Obchodníka. 63. Provozovatel ani jeho zaměstnanci ani dodavatelé nejsou v žádném případě odpovědní za ušlý zisk ani za jinou škodu Obchodníka či Zákazníka ani jiné osoby, která vznikne v souvislosti se Systémem, Internetovými stránkami Systému nebo Smlouvou. Toto ustanovení se neuplatní v rozsahu, ve kterém je právními předpisy odpovědnost Provozovatele vyžadována a není ji možné smluvně vyloučit či omezit. 64. Provozovatel zablokuje peněžní prostředky Konta na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu a realizuje exekuci či jiné zákonné řízení v souladu s právními předpisy. Pro tyto účely je Provozovatel oprávněn zablokovat veškeré peněžní prostředky Konta bez ohledu na vymáhanou hodnotu. 65. Provozovatel je oprávněný ve svůj prospěch vybít Konto pro obchodníky v rozsahu odpovídajícím výši testovací transakce realizované zpravidla při implementaci systému PaySec mezi Obchodníkem a Provozovatelem prostřednictvím konta PaySec_test atp., popř. v rozsahu odpovídajícím částce Nabití Konta Obchodníkem prostřednictvím transakce iniciované Provozovatelem bez právního důvodu. 66. Provozovatel má právo zajišťovat činnosti související s provozem Systému prostřednictvím třetích osob. 67. Jestliže Operace nebyla správně zaznamenána a zaúčtována z důvodu na straně Provozovatele nebo z důvodu technické poruchy nebo jiné závady Systému, je Provozovatel oprávněn provést opravu bez souhlasu Účastníků, jichž se Operace týká. O provedené opravě informuje Účastníky, jichž se Operace týká. 68. V případě porušení smluvní povinnosti odpovídá Provozovatel pouze vůči Obchodníkovi (nikoli vůči osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti sloužit). Reklamace a oznamování chyb 69. Pokud Obchodník zjistí nesrovnalosti v souvislosti s užitím Systému, je povinen oznámit závady a uplatnit požadavky na jejich odstranění bez zbytečného odkladu poté, kdy se dozvěděl o vzniku závady, nejpozději ve lhůtě, vyplývající z příslušných právních předpisů. 70. Řešení problémů vzniklých v souvislosti s používáním Systému může Obchodník uplatnit prostřednictvím Linky PaySec nebo vyplněním a odesláním reklamačního formuláře Uživatelské podpoře systému, který je k dispozici na Internetových stránkách Systému, na ovou adresu Uživatelské podpory Systému uvedenou v reklamačním formuláři. 71. V případě sporu s Obchodníkem Provozovatel prokazuje, že Operace, jíž se spor týká, byla správně zaznamenána a zaúčtována, a že nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou. 72. Jestliže Obchodník nesouhlasí se způsobem vyřízení reklamace ze strany Provozovatele, má právo se obrátit na příslušný soud či finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi vydavateli a držiteli při vydávání elektronických

7 platebních prostředků. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na formuláři dostupném na Na uvedené adrese jsou taktéž dostupné veškeré související informace. 73. Provozovatel přijímá a vyřizuje reklamace a stížnosti Obchodníka v souladu s Reklamačním řádem Provozovatele, který je zpřístupněn v pobočkách Provozovatele a na Duševní vlastnictví 74. Obchodník nesmí kopírovat, napodobovat ani jinak užívat způsobem nedovoleným těmito Podmínkami bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele logo PaySec ani jakákoliv související loga, produkty a služby užité na Internetových stránkách Systému, jež jsou duševním vlastnictvím Provozovatele nebo subjektů, které k jejich užití poskytly Provozovateli licenci. Obchodník nesmí kopírovat, napodobovat ani jinak užívat záhlaví Internetových stránek Systému, grafickou podobu Internetových stránek Systému, ikony tlačítek, skripty ani HTML zdrojový kód. Obchodník může užívat loga Systému poskytnutá Provozovatelem pouze k nasměrování webové cesty do Systému, další použití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele. Obchodník nesmí loga Systému ani HTML zdrojový kód žádným způsobem měnit, užívat je způsobem nerespektujícím Provozovatele nebo Systém ani je zobrazovat způsobem, který implikuje sponzorství Provozovatele nebo jeho podporu. Bankovní tajemství a ochrana osobních údajů 75. Provozovatel zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, na které se vztahuje bankovní tajemství v souladu s právními předpisy. Provozovatel zachovává důvěrnost těchto informací i po ukončení smluvního vztahu s Obchodníkem. Provozovatel poskytuje informace, které jsou předmětem bankovního tajemství, pouze oprávněným osobám a institucím v souladu s právními předpisy a v rámci smluvních ujednání s Obchodníkem. 76. V rámci smluvního vztahu s Obchodníkem Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Bližší informace naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který je k dispozici na stránkách nebo na našich obchodních místech. Vzájemná komunikace 77. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, bude Provozovatel poskytovat Obchodníkovi veškerá oznámení jejich umístěním na Internetových stránkách Systému, elektronickou poštou na ovou adresu uvedenou Obchodníkem nebo jejich zasláním na doručovací adresu uvedenou Obchodníkem. Volba způsobu poskytnutí je na Provozovateli Systému. Oznámení bude považované za doručené uplynutím 48 hodin od jejich umístnění na Internetové stránky Systému, resp. odeslání na ovou adresu Obchodníka, pokud Provozovatel neobdrží oznámení, že nebyl doručen. Pokud je oznámení zasláno na doručovací adresu jako obyčejná zásilka, považuje se za doručenou 3. pracovní den po odeslání v rámci České republiky, 15. pracovní den do ciziny. Pokud svým jednáním nebo opomenutím Obchodník zmařil doručení písemnosti na doručovací adresu a písemnost bude osobou poskytující poštovní služby vrácena jako nedoručitelná, účinky doručení nastávají v den, kdy bude zásilka vrácena Provozovateli. Účinky doručení nastávají i v případě, jestliže převzetí písemnosti Obchodník odmítne. 78. Pokud není jinde v těchto Podmínkách stanoveno jinak, oznámení Obchodníka musí být Provozovateli odesláno na Kontaktní adresu Provozovatele. 79. U dokumentů předkládaných v jiném než v českém a slovenském jazyce je Provozovatel oprávněn požadovat na Obchodníkovi úřední překlad předložených dokumentů, provedený na náklady Obchodníka. Provozovatel neodpovídá za opožděné provedení Operace v důsledku nutnosti překladu dokumentu. Závěrečná ustanovení 80. Technické podmínky užití Systému, včetně údajů o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před uzavřením Smlouvy jsou vymezeny v Uživatelské příručce Systému, která je uveřejněna na Internetových stránkách Systému. 81. Smlouva je Provozovatelem archivována. Smlouva, mimo Podmínek pro Konto pro obchodníky, které jsou veřejně přístupné, není přístupná třetím osobám kromě osob, které pro Provozovatele zajišťují archivaci dat nebo jiné činnosti spojené s provozování Systému. 82. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 83. Informace o kodexech chování, které jsou pro Provozovatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje, jsou uvedeny na Internetu, K platnosti dohody mezi Obchodníkem a Provozovatelem o změně Smlouvy a/nebo Podmínek se vyžaduje písemná forma. Provozovatel je navíc oprávněn navrhnout změnu Podmínek/Podmínek pro akceptaci platebních karet/sazebníku. Provozovatel seznamuje Obchodníka s návrhem změny Podmínek/Podmínek pro akceptaci platebních karet/sazebníku na Internetových stránkách Systému nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Pokud Obchodník návrh na změnu neodmítl, platí, že návrh na změnu přijal. Jestliže Obchodník návrh na změnu odmítne přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, má právo vypovědět s okamžitou účinností Smlouvu, která je návrhem na změnu dotčena. 85. Obchodník a Provozovatel berou na vědomí a souhlasí, že: a) z povahy těchto Podmínek/Podmínek pro akceptaci platebních karet/sazebníku vyplývá rozumná potřeba pozdější změny těchto Podmínek/Podmínek pro akceptaci platebních karet/sazebníku b) provozovatel může ustanovení těchto Podmínek/Podmínek pro akceptaci platebních karet/sazebníku měnit v souladu s obvyklou obchodní praxí bank a poboček zahraničních bank působících na českém trhu či s ohledem na změny legislativy ovlivňující podnikání Provozovatele a Osob propojených s Provozovatelem c) jakékoli změny uvedené v odst. b) výše se považují za přiměřené. 86. Dnem zániku závazku ze Smlouvy zanikají všechny práva a povinnosti Obchodníka a Provozovatele ze Smlouvy s výjimkou těch, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení závazku ze Smlouvy. 87. Obchodník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele postoupit, převést, měnit, zastavit či jinak zatížit ani jakkoli jinak disponovat se Smlouvou, její částí či jednotlivými právy z ní vyplývajícími, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího ze Smlouvy.

8 88. Ze Smlouvy nenabývají třetí osoby přímá práva, a to ani má-li být plnění hlavně k prospěchu třetí osoby. Třetí osobou dle tohoto ustanovení se rozumí jakákoli osoba, která není smluvní stranou Smlouvy. 89. Je-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek či Smlouvy neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Podmínek/Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od těchto Podmínek/Smlouvy jako celku a lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznal-li by Provozovatel neplatnost včas. Provozovatel a Obchodník vyvinou veškeré úsilí nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení. 90. Obchodník a Provozovatel se odchylují od ustanovení příslušných právních předpisů o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. Tímto je vyloučena případná neplatnost ustanovení těchto Podmínek nebo Smlouvy pro rozpor s uvedenými ustanoveními o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem, zejména neplatnost: a) Doložek, které odkazují na podmínky mimo vlastní text příslušné smlouvy či dohody, s jejichž významem nebyl Obchodník seznámen, a ani nebude prokázána znalost Obchodníka o jejich významu; b) Doložek, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložek, které jsou pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelné, a to i když působí Obchodníkovi újmu a Obchodníkovi nebyl její význam dostatečně vysvětlen; a c) Doložek, které jsou pro Obchodníka zvláště nevýhodné, aniž je pro to rozumný důvod, zejména odchyluje-li se příslušná smlouva či dohoda závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. 91. Pokud jsou tyto Podmínky přeloženy do cizích jazyků, je rozhodný jazyk český. 92. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem Tímto dnem zároveň pozbývají platnosti Obchodní podmínky po poskytování služeb v Systému PaySec ze dne

9 PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY Podmínky akceptace platebních karet asociací MasterCard International, VISA International a Diners Club International v prostředí veřejné datové sítě Internet 1. Výklad pojmů 1.1 Pokud není v této Příloze Smlouvy stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z kontextu jinak, budou pojmy, které jsou uvedeny velkými počátečními písmeny, význam uvedený v Obchodních podmínkách pro Konto pro obchodníky, které tvoří přílohu č.1 Smlouvy. 2. Předmět 2.1 Předmětem této Přílohy Smlouvy je vymezení podmínek, za kterých bude Obchodník přijímat v prostředí veřejné datové sítě Internet Platební karty Asociací MasterCard International, Visa International a Diners Club International za podmínek, za kterých bude Banka tyto úhrady zpracovávat. 3. Místo plnění 3.1 Místem plnění se v případě plnění ze strany Banky rozumí ústředí Banky uvedené v záhlaví Smlouvy. Místem plnění se v případě plnení ze strany Obchodníka rozumí Konto pro obchodníky, jehož prostřednictvím se transakce provádí. 4. Povinnosti a práva smluvních stran v rámci akceptace platebních karet MasterCard International, VISA International a Diners Club International v prostředí veřejné datové sítě Internet 4.1 Banka se zavazuje: (a) provádět autorizaci transakce, tzn. ověřit, zda je Platební karta v okamžiku transakce platná a není blokovaná nebo na seznamu Platebních karet určených k zadržení a zda má držitel karty dostatek peněžních prostředků na úhradu transakce; (b) provádět zúčtování provedených transakcí snížených o částku smluvního poplatku podle čl. 5 této Přílohy Smlouvy na Konto/a pro obchodníky za předpokladu dodržení všech podmínek a postupů ze strany Obchodníka stanovených v této Příloze Smlouvy; (c) Banka je oprávněna rozhodnout po projednání s Obchodníkem o oprávněnosti reklamace vznesené držitelem Platební karty, Vydavatelem platební karty, případně Asociacemi. (d) V případě, že platba proběhla za podmínek, které nesplňují či přímo porušují ustanovení této Přílohy Smlouvy, dále v případě, že držitel Platební karty, Vydavatel platební karty nebo Asociace vznesou námitku vůči uvedené transakci a Banka námitku shledá, po předchozím projednání s Obchodníkem, za oprávněnou či v případě, že Obchodník poruší jakoukoli povinnost plynoucí z této Přílohy Smlouvy, zejména neuhradí řádně a včas veškeré dlužné částky, je Banka oprávněna: i. odmítnout Obchodníkovi proplatit transakci ii. započítat si své pohledávky vůči pohledávkám Obchodníka za Bankou a zatížit, a to i opakovaně, jeho Konto/a pro obchodníky případně účty, které Banka Obchodníkovi vede iii. zablokovat Obchodníkovi provádění veškerých transakcí prováděných na základě této Smlouvy prostřednictvím Platebního systému iv. požadovat po Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět_tisíc_korun_českých) za každý případ porušení smluvní povinnosti uvedený výše v tomto bodě 4.1 (d). Tímto není dotčeno právo Banky na náhradu škody. (e) Pokud nebude zůstatek na Kontu pro obchodníky dosahovat potřebné výše nezbytné k úhradě částky plynoucí z oprávněné reklamace transakce provedené Platební kartou, jež byla uplatněna třetí osobou a zároveň Banka nevede Obchodníkovi žádné účty, které by mohly být touto částkou zatíženy, má Banka právo Obchodníka vyzvat, aby Obchodník v Bankou požadované době a výši Konto pro obchodníky dobil. Následně je Banka bez dalšího oprávněna použít prostředky na takto dobitém Kontu pro obchodníky na úhradu částky plynoucí z oprávněné reklamace, popř. opakovaně strhávat dílčí částky až do výše transakce provedené Platební kartou, která je předmětem oprávněné reklamace. 4.2 Obchodník se zavazuje: (a) akceptovat platby Platebními kartami za jím poskytnuté zboží/služby v souladu s touto Přílohou Smlouvy; (b) přijímat ve svém Internetovém obchodě Platební karty k úhradám za zboží či poskytované služby za stejných podmínek jako u jiných způsobů úhrady s výjimkou, že při vracení zboží či reklamaci sjednaných služeb ze strany držitele Platební karty není Obchodník oprávněn vrátit hotovost, ale vrací předmětné peněžní prostředky bezhotovostně držiteli Platební karty nebo na Platební kartu, kterou byla transakce uskutečněna (tzv. vratka platby Platební kartou, kterou může Obchodník provést po přihlášení do Konta pro obchodníky nebo pomocí Systému. Pokud bude Obchodník za transakce provedené Platebními kartami, na rozdíl od plateb v hotovosti, požadovat poplatek nebo naopak umožní čerpat slevu, zavazuje se o této skutečnosti informovat prokazatelným způsobem držitele Platebních karet a Banku (písemně/ em na adresu Banku se

10 zavazuje Obchodník bezodkladně informovat výše uvedeným způsobem i v případě jakékoli následné změny výše poplatku. V souvislosti se stanovením výše poplatku bere Obchodník na vědomí, že tato výše poplatku odpovídá maximální výši nákladů za zpracování transakce, které Obchodník nese. Za předpokladu, že dojde k oprávněné reklamaci ze strany držitele Platební karty je Obchodník povinen vrátit peněžní prostředky držiteli Platební karty bezhotovostně (včetně předmětného poplatku). (c) uchovávat záznamy a doklady o provedených transakcích (zejména následující údaje jméno a příjmení držitele Platební karty, datum transakce, číslo objednávky, částka transakce, údaje o druhu zboží/služeb hrazených Platební kartou, doklady a údaje související s prodejem a doručením zboží/služby zejména doklad o odeslání zásilky, převzetí zásilky, faktura, doklad o rezervaci či objednávce) po dobu 10 let, zajistit jejich maximální ochranu a na požádání poskytnout Bance jejich kopie nejrychlejším možným způsobem, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne obdržení ové případně písemné žádosti o zaslání dokladů. V případě, že požadované doklady nebudou Bance včas poskytnuty, je Banka oprávněna transakce stornovat. V případě, že v souvislosti s porušením uvedené povinnosti Obchodníka poskytnout Bance kopie dokladů o provedených transakcích vznikne Bance škoda, zavazuje se Obchodník tuto škodu na písemnou výzvu Banky nahradit v plné výši. (d) bezodkladně kontaktovat Banku a postupovat dle jejích instrukcí, zejm. vrátit nekrácenou peněžní částku předmětné transakce v případě, že Obchodník nebude schopen z jakéhokoli důvodu objednané zboží doručit a na základě uvedeného ani následně doložit Bance doklad o převzetí zboží, který bude přesně korespondovat s objednávkou; (e) viditelně umístit loga přijímaných Platebních karet na stránkách svého Internetového obchodu, a to včetně loga Verified by Visa a MasterCard SecureCode; (f) umístit na stránkách svého Internetového obchodu všechny následující informace: i. úplný popis nabízeného zboží nebo služeb, ii. politiku týkající se vracení zboží/peněžních prostředků, iii. kontakt na službu zákazníkům, včetně adresy elektronické pošty nebo čísla telefonu, iv. adresu stálé provozovny Obchodníka (případně sídlo Obchodníka), v. měnu transakce, vi. omezení exportu (pokud je známo), vii. dodací podmínky, viii. údaj o zemi Obchodníkovy provozovny v době, kdy jsou držiteli Platební karty k výběru předloženy způsoby platby, ix. politiku týkající se ochrany osobních údajů Zákazníka, x. schopnost zabezpečení údajů Platební karty a politiku týkající se jejich přenosu; (g) v případě ukončení závazku ze Smlouvy bez vyzvání odstranit všechna vizuální označení související s ujednáními v této Příloze Smlouvy ze svého Internetového obchodu; (h) neumožnit třetím osobám přijímání Platebních karet prostřednictvím Platebního systému bez předchozího souhlasu Banky; (i) (j) provést uzavření transakce a předání Bance k zúčtování nejdéle do 7-mi dnů od data autorizace dané transakce. V opačném případě Banka není povinna přijmout danou transakci k zaúčtování; uhradit na výzvu Banky řádně a včas veškeré dlužné částky plynoucí zejména z oprávněných reklamací držitelů či Vydavatelů Platebních karet, příp. Asociací a dále i veškerá případná penále, sankce, smluvní pokuty etc., které budou ze strany Asociací vyúčtovány Bance v důsledku porušení smluvních povinností plynoucích z této Přílohy Smlouvy ze strany Obchodníka. (k) Pokud nebude zůstatek na Kontu pro obchodníky dosahovat potřebné výše nezbytné k úhradě částky plynoucí z oprávněné reklamace transakce provedené Platební kartou, jež byla uplatněna třetí osobou a zároveň Banka nevede Obchodníkovi žádné účty, které by mohly být touto částkou zatíženy, zavazuje se Obchodník na výzvu Banky toto Konto pro obchodníky v Bankou požadované době a výši dobít. Nestane- li se tak, náleží Bance smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok Banky na náhradu škody. (l) V případě Opakovaných plateb, které poskytuje Banka Obchodníkovi na jeho výslovnou žádost, a riziko bere Obchodník na vědomí, že k přijímání Platebních karet zabezpečeným protokolem 3 D Secure dochází pouze v případě, v pořadí první transakce provedené Platební kartou. S ohledem na výše uvedené se Obchodník zavazuje neumožnit provádění transakcí Platebními kartami ze strany anonymních držitelů platebních karet. V souvislosti s tím se Obchodník zavazuje provádět při druhé a další Opakované platbě, důsledné do registrace držitelů Platebních karet (může být rozporován chybějící aktuální souhlas držitele platební karty s provedením následné transakce) a zajišťovat vždy provázanost jednoho držitele platební karty s jedním číslem Platební karty. Pokud se tak nestane, bere Obchodník na vědomí a souhlasí s tím, že z tohoto důvodu vznesené reklamace budou rozhodnuty v Obchodníkův neprospěch a budou zúčtovány k jeho tíži. Dále se Obchodník zavazuje nahradit Bance případně vzniklou škodu v plné výši. 5. Smluvní poplatek 5.1 Smluvní strany se dohodly na stanovení smluvního poplatku následovně:

11 (a) jednorázový poplatek za zřízení akceptace Platebních karet Asociací v prostředí veřejné datové sítě Internet za každé jednotlivé Konto pro obchodníky ve výši uvedené na Formuláři pro založení Konta pro obchodníky splatný na základě faktury se splatností 14 kalendářních dní od data vystavení faktury. a dále (b) poplatek z hodnoty každé transakce uskutečněné Platební kartou prostřednictvím datové sítě Internet (viz Formulář pro založení Konta pro obchodníky - Smluvní poplatek (provize) za Platební karty asociací). Smluvní poplatek z hodnoty transakce je splatný vždy při zúčtování každé uskutečněné transakce. Poplatek bude Obchodníkovi stržen automaticky Systémem spolu s každou Transakcí. 5.2 V případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke změně okolností, které Banka nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit, v důsledku které se stane původní smluvní poplatek uvedený v bodě 5.1 písm. (b) výše neúměrně nízkým, je Banka oprávněna domáhat se vůči Obchodníkovi obnovení jednání o Smlouvě ohledně výše smluvního poplatku, na základě kterého bude po oboustranné dohodě smluvní poplatek navýšen. Obchodní bere na vědomí, že nedohodne-li se s Bankou v přiměřené lhůtě, je Banka oprávněna navrhnout soudu, aby závazek ze Smlouvy změnil obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo jej zrušil ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí. 6. Další ujednání 6.1 Obchodníkovi se stanovuje nulový autorizační limit pro elektronické transakce plateb uskutečněných Platebními kartami v Platebním systému. 6.2 Obchodník je povinen respektovat výsledek autentifikace a autorizace transakce. 6.3 Obchodník se zavazuje využívat Platební systém pouze v rozsahu, který umožňuje Systém a dodržovat pokyny zobrazené Systémem, zejména pokud Systém transakci odmítne. V opačném případě Banka neodpovídá za provedení platby. V případě jakékoliv závady Platebního systému bude Obchodník neprodleně informovat Banku tak, aby závada mohla být urychleně odstraněna. 6.4 Obchodník je povinen kontrolovat si Bankou zaplacené transakce na jeho Konto pro obchodníky (ze zúčtování Platebních karet) minimálně jednou za měsíc. Nezaúčtované transakce obchodního místa doručené Bance po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů po jejich uskutečnění budou proplaceny s výhradou storna. V případě nesouhlasu Obchodníka s Bankou provedeným zaúčtováním platebních transakcí, je Obchodník oprávněn podat reklamaci či stížnost písemně, em, případně faxem směřovanou útvaru Akceptace karet na kontaktní adresu: Československá obchodní banka, a. s., Akceptace karet, Radlická 333/150, Praha 5, na ovou adresu: nebo na faxové číslo: Lhůta pro vyřízení reklamace či stížnosti je 30 dnů od doručení reklamace či stížnosti útvaru Akceptace karet. Lhůta pro opravu či doplnění reklamace se do této lhůty nezapočítává. Není-li možné reklamaci či stížnost v této lhůtě vyřídit, útvar Akceptace karet Obchodníka písemně informuje o odpovídajícím předpokládaném termínu vyřízení reklamace či stížnosti. 6.5 Jestliže držitel Platební karty zakoupené zboží nebo provedené služby reklamuje, Obchodník reklamaci nesmí odmítnout z důvodu, že se platba za zboží nebo služby uskutečnila prostřednictvím Platební karty. Při vrácení zboží anebo reklamaci sjednaných služeb Obchodník nevrací hotovost. 6.6 V případě, že Obchodník pověří provozováním Platebního systému třetí osobu, je povinen smluvně zajistit podmínky tohoto provozování tak, aby byly splněny ustanovení této Přílohy Smlouvy. Vůči Provozovateli Obchodník odpovídá tak, jakoby Internetové stránky Obchodníka provozoval sám. 6.7 Peněžní prostředky za transakce provedené Platební kartou budou připsány na Konto pro obchodníky ihned po provedení dané transakce Systémem. 7. PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard Obchodník se zavazuje, že provede opatření k zabránění úniku nebo zneužití veškerých dat o zákaznících držitelích Platebních karet vyplývající z pravidel Payment Card Industry Data Security Standardu, dále jen PCI- DSS, které jsou k dispozici na internetových stránkách - originální text a - český překlad. Obchodník je povinen se s uvedenými PCI-DSS podrobně seznámit a zavazuje se je dodržovat. Obchodník nese veškeré náklady vzniklé implementací systému opatření. 7.1 V souvislosti s výše uvedeným se Obchodník zavazuje zejména: - splňovat požadavky dle úrovně, do které byl na základě kritérií zařazen. Při podpisu Smlouvy je Obchodník zařazen do úrovně 4. Zařazení do jiné úrovně bude Obchodníkovi oznámeno písemně Bankou. - spolupracovat s Bankou tak, aby v plné míře zajistil, že poskytovatelé služeb, kteří pro Obchodníka zpracovávají, ukládají nebo přenáší data o držitelích Platebních karet, budou v souladu s PCI-DSS. Před uzavřením smlouvy Obchodníka s novým poskytovatelem služeb Banka provede posouzení na základě vyplnění PCI-DSS Self-Assessment Questionare dotazníku, dále jen SAQ dotazník. Poskytovatel služeb musí vyhovovat všem bodům SAQ dotazníku, - umožnit Bance, případně Asociacím, kontrolovat plnění souladu s PCI DSS.

12 7.2 Obchodník si je vědom, že v případě jím nezajištěného souladu s pravidly PCI-DSS nebo v případě úniku dat o zákaznících ze systému Obchodníka nebo ze systému jeho obchodních partnerů, může dojít ke vzniku škody na straně Banky. Obchodník se zavazuje Bance uhradit veškerou takto vzniklou škodu, včetně souvisejících nákladů Banky spojených s vyšetřením incidentu, v plné výši do stanoveného terminu Bankou. 7.3 V případě, že Obchodník zjistí únik nebo zneužití dat o držitelích Platebních karet musí neprodleně informovat Banku. Banka je oprávněna takovou informaci dále sdílet s Asociacemi, příslušnými státními orgány a s dalšími dotčenými stranami. Za případné škody, které Obchodník, Banka či třetí osoba utrpí v důsledku pozdního oznámení o zneužití dat ze strany Obchodníka, odpovídá v plné výši Obchodník. 7.4 Obchodník si je vědom, že nese v plné výši odpovědnost za případné zneužití dat o držitelích Platebních karet, za které jsou považovány zejm. jméno, adresa, rodné číslo nebo jejich platební nástroje. Obchodník v žádném případě nesmí ukládat číslo Platební karty, datum expirace karty a PIN držitele Platební karty, CVV2, CVC2, data z magnetického proužku. 7.5 Obchodník není oprávněn požadovat po Bance poskytnutí takových služeb nebo produktů, které jsou v rozporu s PCI- DSS. 8. Ujednání o náhradě škod 8.1 V případě platby proběhlé za podmínek nesplňujících či porušujících tuto Smlouvu a nebo pokud na základě oprávněné reklamace transakce ze strany Vydavatele Platební karty, držitele Platební karty či Asociace vznikne Bance škoda, je Obchodník povinen ji uhradit nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy. 9. Závěrečná ustanovení - Ukončení platnosti této části Smlouvy týkající se akceptace Platebních karet MasterCard International, VISA International a Diners Club International v prostředí veřejné datové sítě Internet 9.1 Platnost závazku z této části Smlouvy (Příloha č. 3) může být ukončena dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí smluvních stran či odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran. 9.2 Závazek vyplývající z této části Smlouvy (Příloha č. 3) lze vypovědět pouze písemnou výpovědí jedné či druhé smluvní strany, a to i bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta je v případě, že je tato podána ze strany Obchodníka 1 kalendářní měsíc a v případě, že je tato podána ze strany Banky 2 kalendářní měsíce a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. 9.3 Banka je oprávněna závazek z této části Smlouvy (Příloha č. 3) vypovědět s okamžitou účinností na pokyn jedné z Asociací, nebo pokud Obchodník neprovádí po dobu více než 6 kalendářních měsíců žádné transakce či v případě zahájení insolvenčního řízení vůči Obchodníkovi (nedohodnou-li se Banka a Obchodník jinak). Účinky výpovědi od této části Smlouvy (Příloha č. 3) nabývá účinnosti dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 9.4 Ukončením platnosti závazku z této části Smlouvy (Příloha č. 3) nezaniká povinnost stran k plnění a vypořádání do té doby vzniklých smluvních povinností. 9.5 Závazek z této části Smlouvy (Příloha č. 3) lze také vypovědět s okamžitou účinností, počínaje dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, a to v případě podstatného porušení Smlouvy a v případě prokazatelného podezření z protiprávního jednání Obchodníka. Podstatným porušením Smlouvy na straně Obchodníka je porušení jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy, výskyt oprávněné opakované reklamace vůči Obchodníkovi ze strany držitelů Platebních karet, Vydavatelů Platebních karet nebo ze strany Asociace. Podstatným porušením Smlouvy na straně Banky je porušení jakékoli její povinnosti vyplývající z této Smlouvy. 9.6 Výpověď či vyrozumění o odstoupení od této části Smlouvy (Příloha č. 3) se považují za doručené 3. pracovní den po odeslání v rámci České republiky a 15. pracovní den po odeslání do ciziny. 9.7 Orgánem dohledu nad činností Banky v oblasti poskytování platebních služeb je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, Praha Obchodník je oprávněn podat stížnost orgánu dohledu. 9.9 Se spory, které vzniknou mezi bankou a obchodníkem při provádění platebních transakcí, se obchodník může obrátit na finančního arbitra. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na formuláři dostupném na Na uvedené adrese jsou taktéž dostupné veškeré související informace Banka neodpovídá ve smyslu právních předpisů za škody způsobené okolnostmi, které nastaly nezávisle na vůli Banky v důsledku působení vyšší moci, mezinárodních sankcí ve smyslu právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí, přírodních katastrof, hardwarových závad, počítačových virů nebo v důsledku jiných událostí, které nemůže odvrátit nebo překonat a které jí brání ve splnění její povinnosti Tyto Podmínky akceptace platebních karet asociací MasterCard International, VISA International a Diners Club International v prostředí veřejné datové sítě Internet nabývají účinnosti dnem

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ČSOB ELEKTRONICKÉHO

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ČSOB ELEKTRONICKÉHO OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ČSOB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ ČSOB MULTICASH 24 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky.

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky. Obchodní podmínky pro zajištění vydávání a používání platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ SLUŽEB PŘÍMÉHO PRODUKTOVÉ BANKOVNICTVÍ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ A.S. ÚČINNÉ OD 7. BŘEZNA 2010 ÚPLNÉ ÚČINNÉ ZNĚNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2014 www.gemoney.cz infolinka:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu www. ocostrava.cz zaměřeného na pronájem elektroniky, mobilních telefonů a poskytování dalších služeb 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost Bestcena.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem, (dále jen Banka ) vydává v souladu s ustanovením 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a v souladu se zákonem

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET Tyto Podmínky debetních karet obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní platební karta v souladu s pravidly příslušné Karetní společnosti.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ PLATBY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání karet VISA pro bezkontaktní mobilní platby (dále jen Podmínky ) představují

Více

Pravidla. využívání platebního systému PayU pro účely úhrad cen zboží v rámci Heureka.cz

Pravidla. využívání platebního systému PayU pro účely úhrad cen zboží v rámci Heureka.cz Pravidla využívání platebního systému PayU pro účely úhrad cen zboží v rámci Heureka.cz společnosti PayU S.A. daňové číslo: 779-23-08-495, se sídlem Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, Polsko, kancelář v ČR

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING Účinné od 1. 10. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky pro elektronický styk s bankou Sberbank Online Banking (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro elektronický styk s bankou

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 5) _ Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

REGISTRACE A AKTIVACE KARTY

REGISTRACE A AKTIVACE KARTY Vážená paní, vážený pane, děkujeme vám za pořízení předplacené platební karty od ČSOB a Era. Vaše nová karta vám umožní pracovat s penězi i bez potřeby zakládání účtu. I tak se však s ní vážou pravidla,

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016)

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ (1) Práva a povinnosti Klienta při vydávání a odkupování Podílových listů

Více

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, IČ 64946851 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci Jan Chlebek Smilovice147 73955 mikrobille3net@gmail.com 723165466 IC 700 21767 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1.Všeobecné

Více

ČSOB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ^ _, _...,_ imokavskosi.fzsk.v iíjlai KRAJSKÝ UŘAI) CSOB BUSINESSBANKING 24 \ - - ;, - -.;-

ČSOB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ^ _, _...,_ imokavskosi.fzsk.v iíjlai KRAJSKÝ UŘAI) CSOB BUSINESSBANKING 24 \ - - ;, - -.;- ~ KUMSP00QERB3 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY s, /tfr^i zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 Radlická 333/150,150 57 Praha 5; IČO: 00001350 (dále jen "ČSOB")

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky PPF banky a.s. stanovují základní pravidla, která jsou uplatňována pro obchodní vztahy mezi PPF bankou a.s. a

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti INTERNET a hlasové komunikace

Více

Smlouva o úvěru číslo.

Smlouva o úvěru číslo. Smlouva o úvěru číslo. dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále Občanský zákoník ), zákona č. 634/1992, o Ochraně spotřebitele (dále ZOS ), a zákona č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně

Více

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému.

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SLUŽBĚ AIM TÍSŇOVÁ PÉČE Poskytované v rámci služeb elektronických komunikací pod značkou AIM Networks platné od 1.1. 2013 1. Společnost Planet A, a.s., se sídlem Praha 4,

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

Smlouva o užívání Systému PaySec a akceptaci platebních karet

Smlouva o užívání Systému PaySec a akceptaci platebních karet Smlouva o užívání Systému PaySec a akceptaci platebních karet Smluvní strany: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ/DIČ: 00001350/CZ699000761 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY,

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Článek 1 Úvod 1. Československá obchodní banka, a. s. (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. VÝKLAD POJMŮ... 2 3. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 4. VYDÁNÍ PK... 3 5. PIN... 4 6. PŘEVZETÍ PK... 4 7. POUŽÍVÁNÍ PK...

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro produkt FlexMax Konto upravují všechny vztahy vznikající

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

Prohlášení zpracovatele o mlčenlivosti a utajení informací a o zpracování osobních údajů

Prohlášení zpracovatele o mlčenlivosti a utajení informací a o zpracování osobních údajů Příloha č. 9c Prohlášení zpracovatele o mlčenlivosti a utajení informací a o zpracování osobních údajů Adresát / Správce / GEPARD FINANCE a.s. se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 259

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA LEDNA 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Produktové podmínky revolvingového úvěru a kreditní karty

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky a pravidla provozu a užívání internetové aukce na portálu www.ratelier.com, info@r-atelier.com, stanovené v souladu s ustanovením 273 odst.1 Obchodního

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ699003622 zapsána: v obchodním

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

AKTIVACE KARTY DOBITÍ KARTY

AKTIVACE KARTY DOBITÍ KARTY Vážená paní, vážený pane, předplacenou kartu, kterou jste zakoupil/a nebo obdržel/a od našeho distributora, musíte před prvním použitím aktivovat. Než tak učiníte, důkladně si přečtěte následující Obchodní

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

Obchodnı podmı nky. Kopii VOP a fakturu obdrží Objednatel jako přílohu smlouvy o dílo na zadanou emailovou adresu.

Obchodnı podmı nky. Kopii VOP a fakturu obdrží Objednatel jako přílohu smlouvy o dílo na zadanou emailovou adresu. Obchodnı podmı nky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytnutí služeb. Na jedné straně je společnost Aseta, s.r.o.

Více

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a. Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s 1.Úvodní ustanovení 1. Generali Investments

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET Tyto Podmínky virtuálních karet obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní virtuální platební karta

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatele Férový NET, s.r.o., Krnov, IČ: 28652967, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.c, vložka

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ společnosti Visual Data s.r.o. se sídlem Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01849611 DIČ: CZ 01849611 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. společnosti CentroNet, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. společnosti CentroNet, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CentroNet, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10, Komárov,

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Smlouva o užívání Služby Mobito Obchodníkem

Smlouva o užívání Služby Mobito Obchodníkem Smlouva o užívání Služby Mobito bchodníkem bchodník číslo: Identifikační číslo Hlavního správce: Jméno a příjmení Hlavního správce Smlouva o užívání Služby Mobito bchodníkem uzavřená dle 269 odst. 2 zák.

Více

Zásady použití slevového portálu

Zásady použití slevového portálu Zásady použití slevového portálu Jméno a příjmení: Jan Simbartl Sídlo: Přestavlky 71, 334 01 Přeštice Identifikační číslo: 87345404 Provozovatel není plátcem DPH zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02 Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools 1. Úvodní ustanovení 1.1. Poskytovatel provozovaného společností INFOTOOLS.cz s.r.o. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Více

VŠEOBECNÉPODMÍNKY OPRAV A PRACÍ SPOLEČNOSTI PORSCHE INTER AUTO CZ, SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉPODMÍNKY OPRAV A PRACÍ SPOLEČNOSTI PORSCHE INTER AUTO CZ, SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉPODMÍNKY OPRAV A PRACÍ SPOLEČNOSTI PORSCHE INTER AUTO CZ, SPOL. S R.O. 1. Vymezení pojmů na motorových vozidlech, agregátech a na jejich dílech, prodeje náhradních dílů a kalkulace předběžných

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, předplacenou kartu, kterou jste zakoupil/a, nebo obdržel/a od našeho distributora, musíte před prvním použitím aktivovat. Než tak učiníte, důkladně si přečtěte následující Obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní podmínky

Více

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOP ČD K PROGRAMU ČD FIRMÁM (stav 1. 2. 2015)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOP ČD K PROGRAMU ČD FIRMÁM (stav 1. 2. 2015) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOP ČD K PROGRAMU ČD FIRMÁM (stav 1. 2. 2015) společnosti České dráhy, a.s. se sídlem: Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 identifikační číslo: 70994226 společnost

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

Pojištění osobních věcí a platební karty. Jsem zvědav, jak z tý ztracený šrajtofle páníčkovi nahraděj tu mojí fotku.

Pojištění osobních věcí a platební karty. Jsem zvědav, jak z tý ztracený šrajtofle páníčkovi nahraděj tu mojí fotku. Pojištění osobních věcí a platební karty Jsem zvědav, jak z tý ztracený šrajtofle páníčkovi nahraděj tu mojí fotku. Úvod Obáváte se vzniku škody spojené se ztrátou či odcizením osobních věcí nebo zneužití

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P O S K Y TO VÁ N Í J E D N O R Á Z O V É H O D Á L KO V É H O P Ř Í S T U P U D O K N

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P O S K Y TO VÁ N Í J E D N O R Á Z O V É H O D Á L KO V É H O P Ř Í S T U P U D O K N O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P O S K Y TOVÁ N Í J E D N O R Á Z OV É H O DÁ L KOV É H O P Ř Í ST U P U D O K N 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti v rámci závazků

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ ze dne 1. 11. 2009 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. VÝKLAD POJMŮ... 2 3. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 3.1. IDENTIFIKACE A PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ... 5 3.2. BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ, OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. 1. Definice pojmů V těchto VOP, Smlouvě, Zvláštních podmínkách a Ceníkách

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

aktivována bez zbytečného prodlení, nejpozději do 7 dnů od doručení podepsaného vyhotovení Smlouvy Poskytovateli.

aktivována bez zbytečného prodlení, nejpozději do 7 dnů od doručení podepsaného vyhotovení Smlouvy Poskytovateli. Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Libor Kiner provozující sítě ABIOTEL, IČ 11527056, se sídlem: V Zimném dole 51, 73511 Orlová, vydané s platností a účinností od 1. 2. 2016 1. Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

Co byste měli vědět o Extra kartě

Co byste měli vědět o Extra kartě O 2 O 2 karty O 2 Co byste měli vědět o Extra kartě Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru a projevení zájmu o Extra kartu. Jedná se o kreditní kartu, kterou poskytuje společnost Home Credit a.s. (HC),

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ČSOB NANÁKUPY

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ČSOB NANÁKUPY PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ČSOB NANÁKUPY Všeobecná ustanovení 1., se sídlem, IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB ) vydává

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1.

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1. Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) společnosti FIDELIO, s.r.o, Sídlo: Praha 4 - Libuš, Mirotická 771/4, PSČ 142 00 Identifikační číslo: 26387379 DIČ: CZ26387379 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č...

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... uzavřená dle z.č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích (dále jen Zákon ), v platném znění mezi smluvními stranami Poskytovatel:

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více