1. Psychologie: 2. Antická psychologie: 3. Vědecká psychologie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Psychologie: 2. Antická psychologie: 3. Vědecká psychologie: www.cz-milka.net"

Transkript

1 1. Psychologie: 1. Systém psychologických věd: Základní: Obecná psychologie schopnost soustředěnosti, učení, pozornost, paměť Vývojová psychologie o vývoj člověka od početí až do doby úmrtí, celý život člověka Psychologie osobnosti co člověk chce, motivační cíle a jejich konflikty, vývoj osobnosti, struktura, charakter Sociální psychologie jak se člověk chová ve skupině, spolupráce ve skupině, dynamika davu, vztah člověka k lidem aj. Srovnávací psychologie srovnávání biologických druhů (lidí a zvířat) Psychopatologie duševní nemoci = psychické poruchy (bludy, halucinace, okna ), vznik a vývoj Aplikovaná: Klinická: lékařská, psychodiagnostika, psychoterapie zaměřeno na problémy jedinců Práce a organizace, inženýrská psychologie doprava, trh, reklama Pedagogická 2. Cíle psychologie osobnosti: Popis osobnosti k pochopení jedince, vztahy a souvislosti Výklad zjištěných jevů v souvislosti s vnitřními a vnějšími podměty Předvídání osobnostních projevů výskytu určitého projevu (při zátěži, v zaměstnání) Ovlivňování jejich dalších výskytů dalšího vývoje (poradenská a psychoterapeutická činnost) 2. Antická psychologie: 3. Antická psychologie: Aristoteles př.n.l. Peri psychos. De anima. rozebírá různé stupně duše Hippokrates př.n.l. O starší medicině z rodu lékařů, nedá se oddělovat tělo a duše, teorie čtyř temperamentových typů tj. cholerik, melancholik, sangvinik, flegmatik Galenos n.l. dotáhnul Hippokratovu teorii: Žlutá žluč, obdoba ohně cholerik Černá žluč, obdoba země melancholik Hled, obdoba vody flegmatik Krev, obdoba vzduchu - sangvinik 3. Vědecká psychologie: 4. Asocianismus: 1879 v Lipsku založen Psychologický institut, kde zkoumali základní elementy duševního dění => počitky = to co vnímání (zrakové, sluchové), emoce, vnímání, řeč) a zákonitosti jejich spojování = zákonitosti vytváření asociací. Zákon podobnosti založený na podobném Zákon kontrastu když vidím černé, vzpomenu si na bílé Zákon dotyku v prostoru a čase při vrácení se na místo či podobné místo si vybavíme minulou vzpomínku Zkoumali, jak se lidé učí, jak rychle apod. Hodně z toho je založeno na asociačních zákonech. Čím víc se toho opakujeme, tím více si to pamatujeme > zastaralé, hloupé biflování. 5. Tvarová psychologie = gestaltismus: Psychické celky existují jako dobrý tvar v myšlenkách, a člověk má tendenci hledat v průběhu vnímání dobré tvary a doplňovat si je. Např. čtyři čáry ve tvaru čtverce > hodně lidí řekne, že to je nedodělaný čtverec. Wolfgang Koulet 20. léta 20. století experimenty se šimpanzi učení vhledem 6. Behaviorismus: Americký směr 20. léta popisující chování behavior jedinců, protože jen to je objektivně pozorovatelné. J. B. Watson: Stimulus Reakce (SE) Nitro člověka je černá skříňka. 7. Hlubinná psychologie: Psychoanalýza Sigmund Freud ( ) předpokladem bylo zrcadlo, ve kterém se odráží osobnost. Zdroje psychické energie vyvažování těchto sil, přeměny energií pudů uvnitř osobnosti a jejich využití je zdrojem všeho chování:

2 Pud sexuální energie směřuje k sebezáchově i záchově druhu Pud smrti destruktivní síly. Složky: ONO ID (Pudová složka): nevědomá část osobnosti, princip slasti, zdroj pudové energie. EGO JÁ (Rozumová složka): princip rozumu, reality, zvažuje činy a jejich následky SUPEREGO NADJÁ: princip dokonalosti, osobní morálka jednotlivce Freudovy vrstvy osobnosti: Vědomí co se nám vybavuje, co si právě teď uvědomuje Předvědomí (podvědomí) snadno si to vybavíme Nevědomí věci z nižšího věku si normálně nevybavujeme, různé techniky (transové stavy) se snaží právě jít do tohoto nevědomí Ego obranné mechanismy snaží se někam zařadit nevyřešené problémy. Mechanismy, které působí na nevědomé úrovni a chrání naše Ego, před přáními, které vyvolávají úzkost. Vytěsnění útěk od nepřijatelných myšlenek a přání chlapeček miluje svojí maminku, tatínka by nejradši zaškrtil, ale ví, že to udělat nemůže J Sublimace energie uvolněná sexuálním přáním převedená do tvořivé činnosti chlapeček zamilovaný do sousedky jí zryje zahradu, pomůže postavit bazének J Racionalizace motivy činů jsou v nevědomí, ale vysvětlujeme si je pro sebe společensky přijatelnými motivy člověk 3 roky nepracoval na diplomové práci, ale když jí měl odevzdat, vymlouval se na aktuální věci, že jim netekla voda, stěhovali babičku J Regrese a fixace ego se vrací na nižší bezpečnější stadium vrací se do minulosti, kdy mu bylo dobře a uklidňuje se stejnými způsoby, necucá si palec, ale třeba cigaretu J Individuální psychologie Alfréd Adler žák Freuda, došlo však k rozporu => vlastní směr, vychází z psychoanalýzy, názorové rozdíly. Nutno překonat pocity méněcennosti Lidé usilují o moc Schopnost spolupráce Cíl vývoje osobnosti: sociální cit, schopnost spolupráce vidět očima druhého, slyšet ušima druhého, cítit srdcem druhého. Vliv sourozeneckého pořadí na dítě. Analytická teorie Carl Gustav Jung žák Freuda, došlo však k rozporu => vlastní směr Kolektivní nevědomí zděné Persona jak si člověk představí sám sebe, Animus ideální muž, Anima ideální žena, Stín; postavy v pohádkách kladné a záporné archetypy. Osobní nevědomí získané osobně nedořešené komplexy Vědomí Ego střed osobnosti Já das Selbst propojuje vědomí a nevědomí Ego: Ego Já Hodnotí a chápe sám sebe, vyvíjí se Sebehodnocení - přejímá z okolí Ego - nejvyšší motivační princip Řídí se principem reality Zvažuje činy Má dynamickou funkci Devalvace - zklamání Zachování Obranné mechanismy: Vytěsnění Sublimace Racionalizace Regrese, fixace Sebeovlivňování Veřejná identita 8. Humanistická psychologie: Carl Ranson Rogers, profesor vzdal se místa na protest, ústav vlastní. Filosoficky k existencionalismu. Nedirektiní na člověka orientovaná terapie. Podmínky vztahu, kde jde o rozvoj osobnosti: Umění být sám sebou, shoda prožitků a sdělení, umět sladit to, co prožívám se svým okolím a myšlením, přijmout se tak, jak jsem Bezpodmínečné přijímání jedince jaký je Empatické porozumění, uvědomování si pocitů Vzrůstající otevřenost prožívání přijímat za své co život přinese, uvědomovat si sebe Vzrůstající existenciální kvalita bytí osobnost a já se vynořují ze zkušeností, bez překrucování Vzrůstající důvěra v organismus, nechat se vést svým tělem i když není neomylné

3 Abraham Maslow Harlowovy opice, během války výzkumy lidské motivace. Zkoumání životů sebeaktualizujících se jedinců, peak experiences mimořádné, člověka přesahující zážitky. Struktura lidských potřeb pyramida kontinuum: Metapotřeby spjaté s bytím v nejhlubším slova smyslu, nejvyšší hodnoty lidského potenciálu sebeaktualizace Vyšší potřeby: Úcta, náležení, láska Nižší potřeby: Bezpečí Fyziologické potřeby redukce tenze při nedostatku 4. Metody psychologie: 9. Metody poznávání osobnosti: Pozorování sledujeme okolí, objekty za účelem získání informace (náhodné, systematické) Introspekce pozorování vlastního prožívání, meditace, sledování vlastních duševních pochodů Extrospekce pozorujeme chování druhých (skryté pozorování) Studování problému Cíl Objektivita Zaznamenávat Systém Přemýšlení Formulace výsledků co nejdříve Experiment: Přirozený (pozorování) nebo laboratorní Řízeně přizpůsobujeme podmínky Laboratorní experiment je lépe kontrolovatelný, ale jeho výsledky nelze úplně převést do praxe Rozhovor: Řízený rozhovor dotazník, povídání, přesné odpovědi Dialog ve skupině Dotazníky lépe rozvinutý rozhovor, nevýhodou je, že se nemůžeme na špatně položenou otázku dotázat Psychologické testy měří pouze jak se jedinci povedl ten konkrétní test právě teď, měli by je používat jen psychologové Testy - pozornosti, paměti, IQ... jen na určitou osobu, hodnocení a stupnice Psychodiagnostické metody hodnotící, postojové škály; literární, výtvarná či hudební díla vypovídají o osobnosti, hodnocení kreseb dítěte => mentální úroveň dítěte, prožívání dítěte 5. Počátky vývoje dítěte: 10. Vývoj osobnosti: Děti: Potřeba stimulace: Mít dítě je živel, vzruch, naplnění manželství, nenudíme se Nemít nuda, nemůžeme si užívat života, uvázána doma Smysluplnost světa rozvoj osobnosti rodičů: Mít dítě umožní vnitřní růst rodičů, učí nás životní moudrosti Nemít jen u plotny, stále stejné, omezující Životní jistota citové vztahy: Mít dítě přijímá i vrací lásku, opora ve stáří Nemít ohrožuje naši jistotu, stále se o ně bojíme, jsme vydíratelní, zranitelnější Společenská hodnota: Mít jsme normální rodina v očích společnosti, dítě vztah zhodnocuje Nemít dítě brání v dosažení naší kariéry, uzemní nás Otevřená budoucnost: Mít je stále se nač těšit, překonáváme v dětech svůj biologický čas, předáváme část sebe, tvořivé dílo součást vývoje lidského rodu Nemít dítě nám brání v tvůrčím díle, omezení osobní svobody Funkce rodiny: Biologická Ekonomická Ochrana a pomoc Výchova a kontrola dodržování norem Uspokojování sociálních potřeb, lásky, porozumění Působení rodiny na dítě:

4 Předává základní modely sociální interakce a komunikace v malé skupině Základ socializace Modely k napodobování, identifikaci Druhy lidského učení: Senzomotorické učení činnostem Poznatkům, vědomostem Metodám řešení problémů, intelektuálním postupům (řešení rovnic ) Socializace: Napodobování Zpevňování odměny, tresty Identifikace vnitřní ztotožnění se vzorem Zástupné učení Anticipační chování podle očekávání druhých Obecné zákonitosti vývoje a formování osobností Interakce vnějších a vnitřních požadavků, podmínek a řešení rozporů Formování osobností působením požadavků zóny nejbližšího vývoje Formování osobností v činnostech rozvíjí se, co je trénováno 11. Období lidského života: Prenatální: Plod je velmi brzy připraven pro činnosti, které budou nutné pro jeho přežití a pro interakci se zevním světem Od 20. týdne cítí bolest, od 24. týdne přežívá Je schopen se učit Je aktivní, kontroluje své okolí Získává schopnost sociální interakce Vývoj předčasně narozených dětí: JIP několik měsíců, zátěž pro rodinu, zátěž pro dítě celkově nezralé, klokánkování, pobyty matek Novorozenecké: Chování Brazeltonova škála Schopnost učit se Prosociální chování novorozence, synchronizace interakčních řetězců, emoční vyladění, vyladěnost v čase, intuitivní chování dospělých Kojenecké do 1 roku: Vývoj jemné i hrubé motoriky Charlotta Buhlerová, Arnold Gesell vývojový směr, střídání funkční asymetri, laterilizace, individuálně řízná maturace, autogerulace dítě ví, kdy má hlad atd. Kognitivní vývoj Piaget kruhová reakce, asimilace, akomodace, trvalost předmětu Socializace 3. měsíce preobjetální, měsíc předběžný objekt, 8. měsíc objekt separační úzkost Batolecí rok: HM od prvních krůčků k chůzi po schodech JM kostky od věže ze 2 k 10 od čmárání ke kruhu Řeč od prvních slov k lidskému způsobu rozhovoru, symbolické významy slov Kognitivní vývoj symbolické, předpojmové myšlení Emoční a sociální první vzdor, paralelní hra ke spolupráci, konflikty dvojná vazba Předškolní 4., 5. a 6. rok: Motorika zdokonalování obratnosti, kola JM kresba, sebeobsluha knoflíky, kličky Řeč k vnitřní regulaci svého chování Názorné myšlení (pokusy s korálky), prelogické vázáno na činnosti a sebe (egocentrické, antropomorfické, magické) Sociální osvojování rolí, význam hry Mladší školní Dospívání Časná a střední dospělost Pozdní dospělost Stáří Kmetství 6. Vývoj osobnosti: 12. Psychosexuální vývoj osobnosti: Freduovo pojetí psychosexuálního vývoje: Orální zóna slast jedinec zakouší při sání a polykání. Anální stadium slast je spojená s vylučováním

5 Falické stadium pozornost jedince na genitální oblast, autoerotické chování Komplexy Oidipův, Elektřin, řeší identifikací s rodičem stejného pohlaví Období latence zdánlivý spánek sexuálních impulsů Genitální období působení libida s novou silou Eriksonovo pojetí psychosexuálního vývoje: Osm údobí v životě člověka, každé stadium má určený úkol: Anatomie X stud a pochyby Iniciativa X vina předškolní věk Snaživost X méněcennost mladší školní věk Hledání vlastní identity X konfůze rolí Intimnost X izolace mladá dospělost Generativita X stagnace zralá dospělost Integrita já X zoufalství pozdní dospělost a stáří Piagetovo pojetí kognitivního vývoje: Senzomotorická inteligence Semitická či symbolická funkce Konkrétní myšlenkové operace 7 8 let Formálně-logické operace Kolbergovo pojetí mravního vývoje osobnosti: Prekonvenční úroveň: 1. morálka daná trestem, egocentrickým podřízením se moci 2. naivně účelový hédonismus, chování zaměřené na uspokojení vlastních potřeb Konvenční úroveň: 3. morálka daná standardními obrazy společnosti, morálka poslušného dítěte 4. morálka daná autoritou, fixovaná pravidla Postkonvenční úroveň: 5. morálka daná sociální smlouvou, společnými hodnotami, právem jednotlivce 6. morálka daná zásadami vlastního sebevědomí, respektování druhých a abstraktních etických principů 13. Osobnost: Představuje totožnost jedince po psychické stránce se sebou samým v různých obdobích a za různých okolností jeho života. Nositelem abstraktního pojmu osobnost je konkrétní člověk, osoba, která žije, vnímá, učí se, cítí, myslí, chce a jedná. Psychická struktura osobnosti je uspořádaný celek rysů osobnosti, dispozic, které určují způsob prožívání, reagování a chování jedince = celek, který má určitou vnitřní strukturu charakteristickou pro každého => osobnost celistvá Osobnost jedinečná každý je zvláštní, jedinečný Pojetí sebe sama proti světu Utvářena sociálním učením a společenskými vztahy. Struktura uspořádaný celek rysů dispozic, které určují reagování a chování jedince Poznání výkonnostní zda na něco máme Temperament průběh intenzity dějů ovlivňuje způsob zpracování informací Motivace směr a síla o co člověk usiluje 7. Obecné zákonitosti psychiky: 14. Psychická činnost: Východiskem psychologického zkoumání člověka a jeho života je rozbor jeho činností. Činnost (aktivita) prostupuje celým životem člověka a spočívá v jeho neustálém vzájemném působení, ovlivňování se s prostředím. Lidská činnost (aktivita) znamená realizaci aktivního vztahu člověka ke skutečnosti, slouží k udržení jeho rovnováhy s prostředím. Vědomí řízení činnosti zajišťuje psychika člověka. Psychiku můžeme zkoumat z hlediska: Duševních stavů = okamžitých rozpoložení naší psychiky, připravenosti k tomu, aby nějaký děj mohl vůbec probíhat. Psychických procesů = aktivit, které mají nějaký počátek, průběh a konec, je-li nám např. horko, přecházíme do stínu, chceme se napít atd. Stálých obecných rysů (vrozených i získaných), obecných dispozic k určitému jednání. 15. Psychické procesy: Přiměřená adaptace na prostředí předpokládá: Dobré poznání prostředí, zajišťují poznávací kognitivní procesy:

6 Počitky informují nás o vnitřním i vnějším prostředí, co vidíme, slyšíme, cítíme Vnímání komplexnější obrazy skutečnosti Představy uchování a opětované vybavení Rozumové poznání pochopení Myšlení zprostředkované a zobecněné poznávání předmětů, jevů a skutečností Řeč vnější, vnitřní, nástroj verbálního myšlení Využívání zkušeností procesy paměti Přiměřený vnitřní vztah emoce, city Přiměřené jednání vedoucí k cíli vůle 16. Psychické stavy: = připravenost k určitému jednání, obrané mechanismy zkreslují Pozornost duševní stav, ovlivňuje aktuální funkčnost jedince vlastnosti: Přepojování pozornosti mezi činnostmi souběžně jen činnosti, které jsou zcela automatizované Výběrovost pozornosti všímáme si jen něčeho, co se nás týká těhotná žena zjišťuje, že takových žen je všude plno, majitel nového auta zjišťuje, že stejné auto má spousta dalších lidí Kolísání pozornosti během delší činnosti Rozsah pozornosti 6 7 prvků, kolik prvků je člověk schopen si zapamatovat Citové stavy ve vnímání celková připravenost, vnímat co souvisí s naším cílem: Členění vjemového pole figura pozadí (ON ONA) Zaměřenost vedoucí k seskupování celků Očekávání něčeho ve společenském styku laické chyby v posuzování druhých osob! Halo-efekt Stereotypy Předsudky vidíme-li za rohem auto, předpokládáme, že je celé Osobnostní filtr každý věnuje různým věcem různou pozornost, sám si volí, kolik pozornosti čemu věnuje Aktivace = stavy pozornosti, uvedení organismu do stavu připravenosti k vnitřní nebo k vnější činnosti. Stupně aktivace: Nulový stupeň bezvědomí, hluboký spánek, ztráta vědomí Snížený stupeň Střední stupeň bdělý stav, plné vědomí Zvýšený stupeň soustředěná činnost, maximální výkony, pouze kratší dobu zkoušky, závod Maximální stupeň afekt, zhoršení výkonů, poruchy paměti a funkcí, ztráta kontroly nad svými činnostmi 8. Vědomí: 17. Vědomí: Pojetí sebe, pocit vlastní hodnoty, pojetí světa Různá pojetí vědomí podle Koukolíka: Stav bdělosti opak bezvědomí Pracovní paměť počínání zpaměti, smysl věty Orientovaná pozornost Vědomí sebe sama, lidské sebeuvědomování si, narušené chorobami Různá vědomí v psychologickém pojetí podle Balcara: Prožívání veškerého duševního dění Uvědomování si prožívaného, vnitřní zobrazování a zpracování Uvědomování si sebe, jako prožívajícího narušeno v psychotických stavech Vědomí vnáší do osobní dynamiky integritu sjednocující kvalitu: Prožívání a uvědomování si vzhledem k vnějšímu světu pojetí světa Prožívání a uvědomování si sebe sama pocit vlastní hodnoty Sebehodnocení: rozvíjí se v průběhu života každého jedince, v závislosti na tom, jak ho hodnotí jeho nejbližší okolí, rodina, vrstevníci a později, jak se sám porovnává s ostatními. 9. Psychická struktura osobnosti: 18. Vlohy a schopnosti: Vlohy: Vrozená vnitřní výbava jedince každý využívá jen několik = to co potřebuje Rozložené v populaci podle Gaussoovy křivky normálního rozpoložení Rozvíjejí se učením a dozráváním do schopností Schopnosti složité vlastnosti osobnosti rozvinuté z vloh. Druhy schopností: Podle stupně obecnosti:

7 Obecné Speciální Podle druhu činnosti: Smyslové Motorické Rozumové-intelektové Umělecké Rozlišené faktorovou analýzou: Smyslové vnímání percepční modality: Vizuální rozlišování barev, pohybu Zvuková citlivost, sluchová rozlišovací schopnost Smysl pro rovnováhu Smysl kinestetický když zavřeme oči, víme, zda sedíme, ležíme, otáčíme se Pozornost Psychomotorické závisí na funkcích CNS a tělesných vlastnostech: Síla svalová Koordinace pohybů Zrychlení motorické Statická přesnost Pružnost pohybů Rozumové intelektové komplexní pojetí. Paměť, uchování informací. Dispozice k myšlení: Kognitivní poznávací schopnosti Produktivní myšlení o Konvergentní užívá logické postupy s jediným závěrem, dedukce, poučky k řešení problému o Divergentní tvořivost, hledá více nových způsobů řešení problému Hodnocení správnosti 19. Paměťové procesy: Zapamatování, uchování vybavování, znovupoznávání Druhy paměti: Úmyslná neúmyslná; úmyslná úmyslně se snažím si něco zapamatovat, neúmyslná zapamatujeme si hned poprvé Krátkodobá dlouhodobá; krátkodobá např. diktát, dlouhodobá např. co jsem dělala o prázdninách Deklarativní nedeklarativní; deklarativní co jsme schopni říci, že si pamatujeme, jsme schopni reprodukovat (např. u zkoušky člověk se učil, ale nedovede pak odpovídat na otázky), nedeklarativní umíme to, ale nedokážeme to reprodukovat Názorná, slovně-logická; názorová např. podle obrázků Mechanická logická 20. Inteligence: Obecná schopnost psychického přizpůsobení se člověka novým životním podmínkám a úkolům. Úhrnná globální schopnost individua účelně jednat, rozumně myslet a vypořádat se účinně se svým okolím. Dispozice k myšlení. Složky vzhledem k tomu, že jde o vlastnost: Vrozená fluidní souvisí s vývojem CNS = mozku Získaná krystalická rozvíjí se celý život, pokud se učíme a požíváme CNS = mozek Rozložení inteligence opět vzhledem k tomu, že jde o vlastnost Gaussova křivka normálního rozložení platí i pro inteligenci! Zděděné vlohy po rodičích mají tendenci upravovat se z extrémů k průměru v dalších generacích. Typy inteligence jiné rozlišení: Teoretická inteligence abstraktní operace Praktická inteligence konkrétní operace s objekty Sociální inteligence schopnost moudrého jednání v mezilidských vztazích, zahrnuje schopnost: Navazovat kontakty Vést rozhovory a taktně je ukončovat Udržovat interakci, přesvědčovat druhé Vcítit se do druhých (empatie) Správně vnímat sociální situace schopnost sociální percepce Rychle a přesně vyhodnocovat zpětnou vazbu v interakci Emociální inteligence sociální inteligence: Schopnost úspěšně zvládat vlastní život Schopnost mít dobré a úspěšné vztahy s druhými lidmi

8 21. Měření inteligence: Alfred Binet měl zjistit, jak poznat žáky, kteří nestačí ve škole a potřebují odlišné osnovy mentální věk Wiliam Stern pojem IQ = poměr mentálního ke skutečnému věku x 100 R. B Cattell (1971) dvě složky inteligence: Fluenční daná biologicky mozku Krystalizovaná daná ontogenetickou Sternberg: Školní inteligence Inteligence pro rozpoznání problémů Inteligence ulice, krys H. Gardner systematická teorie inteligence, poukazuje na nutnost změn ve školním systému, aby všech osm dimenzí inteligence: Jazyková srozumitelné vyjadřování, schopnost vysvětlovat, vyprávět příběhy Hudební vnímat hudbu, zapamatovat si melodie, komponovat, aktivně hrát Matematická a logická Prostorová orientace v přírodě Tělesná a kinestetická tanec, sport, manuální šikovnost, obratnost Intrapersonální být v kontaktu se svými pocity, emocemi, sám se sebou Interpersonální sociální percepce, Rozvoj citu k přírodě Gilford: Plynulost (fluence) plynulost při vybavování si: Slovní slova min Asociační asociace, synonyma Myšlenková pojmy Výrazová věty ze 3 slov Pružnost (flexibilita) pohotovost v užívání osvojených informací a obrazů, spontánní a adaptivní užívání Propracování (elaborace) zpracování námětu, dokreslení tvarů Původnost (originalita) novost zpracování Citlivost (senzitivita) k postižení jádra problému Redefinice nový pohled na problém, jinak než dosud, nový směr řešení 22. Emociální inteligence: Význam uvědomován s poznatky o rozdílnosti funkcí hemisfér: Levá koreluje se vzděláním Sbírání všech fakt, Časově náročné, Logická řešení, analytické postupy Poznávání smyslu, rozum Přesná, tvrdá fakta Zvažování, zkoušení a ověřování Slova, čísla, symboly Mužský způsob (maskulinita) Izolovaný Pravá globální, koreluje s přežitím Asociativní Okamžité rozhodování, celostní Pravděpodobnostní rozhodování Metoda pokus, omyl Intuitivní řešení, cit Měkké informace Víra ve správnost rozhodnutí Ženský způsob (femininita) Skupinově zaměřený Emociální inteligence: Úspěšné zvládání vlastního života Dobré a úspěšné vztahy s druhými lidmi (obsahově = sociální inteligence) Rozvíjen náhodně, nesystematicky, v průběhu socializace, důležitější pro uplatnění se v praxi, podceňována v klasickém systému vzdělávání. 23. Učení: Učení urychluje proces zrání, poznání, ale může působit na úrovně zralosti: Nahodile individuální zkušenost Soustavně věkem

9 Učíme se: Senzomotorické pohyby Poznatky Metody řešení problémů pravidla, vzorce jak na to Napodobování - rodičů Zpevňování - odměna 60 : 40 trest Identifikaci - ztotožnění se vzorem Zástupné - zkusit Anticipační učení - to co od nás očekávají Žít mezi lidmi 10. Tvořivost: 24. Tvůrčí proces: Fáze tvůrčího procesu: Příprava = nalezení + formulace problému (hypotézy); problém stanovit, citlivě vybrat jádro Inkubace = rozvíjení aktivity, hledání řešení, intuice; informace shromáždění, sbírání, tzv. inkubační proces Osvícení: Iluminace nalezení řešení, vzhled, nápad; nápad nejdůležitější Radost silná kladná emoce Verifikace = ověření v praxi Intuice v tvůrčím procesu: Průnik problému po nevědomí Symbolická transformace Spojování nesouvisejících obsahů Emocionální doprovod Přesun významnosti obsahů Překročení prahů paměti Spojování s vnějšími podněty Zaplňování informačních mezer Průnik nevědomých obsahů do vědomí 25. Tvořivost: Tvořivost = kreativita Schopnost nalézat správná, původní řešení. Součást životního stylu Činitelé: Vnitřní: Inteligence Otevřenost - nové informace Iniciativa - nový řád Pružnost - při poznání něčeho nového Vnější: Konformita - člověk má tendenci chovat se jako ostatní ve skupině, tlak skupiny Kulturní stereotypy Výchovné přístupy Bariéry tvořivosti: Sociální: Kulturní vzorce Sociální normy, názory, tabu, humor, mimosmyslové vnímání Emociální: Strach udělat chybu Neschopnost tolerovat dvojznačnosti Preference role pozorovatele než tvůrce Neschopnost vypnout Nezájem o problémové věci Nadměrná touha po rychlém úspěchu Kognitivní: Přejímání percepčních i myšlenkových schémat Fixace funkcí předmětu Fixace postupů řešení Faktory:

10 Plynulost slovní, ionizační, myšlenková, výrazová Pružnost pohotová reakce na nové informace Propracování zpracování námětu Původnost originalita Citlivost Redefinice nový pohled 11. Temperament, charakter, rysy osobnosti: 26. Temperament: Obecná vlastnost duševní psychiky jedince Nemá vlastní zážitkový obsah Uplatňuje se ve způsobech reagování, prožívání a chování jedince Jedinec se o svém temperamentu dovídá nepřímo porovnáním s ostatními lidmi Podmíněn: vrozené vlastnosti Vlastnosti temperamentu: Celkové ladění duševních dějů (+, -) Práh vzrušivosti snadnost či obtížnost vyvolání duševního děje Odolnost, ovlivněnost jejich průběhu působením jiných vlivů Trvalost reakce na podnět může trvat pár minut, ale i několik dní Zaměřenost duševních dějů, intro-extra Na temperamentu jedince závisí, jak rychle u něho vznikají city, jak jsou intenzivní, jak se projevují navenek a jak rychle se střídají Základní znaky temperamentu: Citové ladění Celkové zaměření Vzrušivost Odolnost Ovlivnitelnost Trvalost Citová a volná vzrušivost 27. Typologie temperamentu: Kritéria: Síla Vyrovnanost Dynamika Typologie C. G. Junga někdy nazývaná typologie funkcí a postojů: Introvert vnitřní prožívání, subjektivní názory, uzavřený, spolehlivý Extrovert zaměřený na vnější svět, přizpůsobivý, otevřený okolí, praktik a realista, zábavný, společenský Čtyři typy funkcí ve kterých se odlišně projevují myšlení, cítění, intuice, pociťování Eysenckovo pojetí temperamentu integroval ve své typologii dřívější pojetí. Dvě dimenze osobnosti: Dimenze extraverze introverze (E) Dimenze neuroticismu s krajními póly (N) stabilita labilita Lze měřit široce používaným dotazníkem EOD. Vzájemný vztah temperamentových vlastností, typů a vlastností chování podle Eysencka: Typy temperamentu: Cholerik silný, nevyrovnaný Flegmatik silný, vyrovnaný, klidný Sangvinik silný, vyrovnaný, živý Melancholik slabý Kretschmerova konstituční typologie podle tělesné stavby a duševních chorob: Maniodeprasivita typ piknický, cyklothymní typ povahy Schizofrenie typ astetický, schizothymní typ povahy Aletický typ viskozní typ charakteru 28. Charakter: Soubor kladných i záporných vlastností, které vyhraňují chování člověka vzhledem k dlouhodobějším cílům a perspektivám, které si ve svém životě vytyčuje. Utváří se během života jedince. Kohlbergovo pojetí mravního vývoje osobnosti: Prekonvenční úroveň: 1. morálka daná trestem, egocentrickým podřízením se moci

11 2. naivně účelový hédonismus, chování zaměřené na uspokojení vlastních potřeb Konvenční úroveň: 3. morálka daná standardními obrazy společnosti, morálka poslušného dítěte 4. morálka daná autoritou, fixovaná pravidla Postkonvenční úroveň: 5. morálka daná sociální smlouvou, společnými hodnotami, právem jednotlivce 6. morálka daná zásadami vlastního sebevědomí, respektování druhých a abstraktních etických principů 12. Motivace: 29. Motivace: Souvisí s principem homeostézy každý organismus je uzpůsoben tak, aby udržoval životně důležité proměnné v rámci přípustné tolerance. Je v podstatě mobilizace sil zabezpečujících udržování rovnováhy. Vnější podněty (stimul) => Vnitřní motivace Vztah člověka ke skutečnosti, kladný/záporný Proces, kdy se snažíme něčeho dosáhnout Nejvíce neuspokojená potřeba řídí chování Rozbor motivace: Co je impulzem k aktivitě? Jaký směr? Jaká je síla aktivity? Jak končí aktivita? Organismus musí být vnitřně připraven (mít potřebu), aby vnější podnět mohl aktivitu vyvolat. Motivaci ovlivňuje: Potřeby: fyziologické X psychosociální Zájmy Ideály 30. Hierarchie potřeb podle Maslowa: Potřeby meta: Potřeby seberealizace realizace svého potenciálu nalezení sebenaplnění Potřeby estetické symetrie, pořádek, krása Potřeby poznávací znát, rozumět, vysvětlovat Potřeby rozvíjecí (růstové): Potřeby ocenění sebeúcty být kompetentní, získání souhlasu a uznání Potřeby sounáležitosti a lásky náležet někomu a někam Potřeby základní: Potřeby bezpečí jistoty, absence nebezpečí Potřeby fyziologické hlad, žízeň, sex 31. Zakončení motivačního procesu: Dosažením cíle Kladné emoce Uklidnění celkové Přerušení procesu Frustrace Přetrvává napětí Příčiny: Pasivní a aktivní Vnitřní a vnější 32. Pocity: Apetence přibližování Averze vzdalování se Libé pocity se rozvíjí jako důvěra Pocit vlastní hodnoty 33. City a emoce: Vzbuzovány významnými událostmi v okolí nebo těle jedince Vzbuzují činnost a řídí její průběh a bývají i jejím cílem

12 34. Postoje: Co si myslíme o určitém objektu Víme, a máme názor Informační složky Stabilní systémy, pomáhají stabilizovat jednání Pokud mají špatné informace => předsudek, člověk vnímá jen to co se mu hodí a co nebourá jeho struktury Reakce - diskreditace - osoby, zdroje 35. Předsudky: Informace - předsudek se od postoje liší jen informací Vznik na podkladě nesprávných, nedostatečných a lživých informací Vzbuzují negativní emoce a nepřátelské jednání vůči skupám a jednotlivcům, které vlastně ani neznáme Informace - postoj - konání 13. Stres: 36. Stres: Celkový vnitřní stav Odpověď organismu Hovorově celá těžká situace Podmínka, nepříznivý vliv (stresor) Druhy stresu: Eustres koření života hodný stres, něco, na co se těšíme (vánoce, dovolená ) Distres negativní stres Hypostres zvládnutelný, malý stres Hyperstres přesahuje hranice adaptability, nezvládnutelný Hodný a špatný stres: Eustres je vyvolán podnět, které vedou k: Uspokojení vitálních potřeb Ke stimulaci center libosti v limbickém systému, jsou ovlivněny učením Eustresové činnosti nám přinášejí radost, vyhledáváme je Distres vzniká neuspokojením: Vitálních potřeb Případně stimulací center nelibosti v limbickém systému, mohou být ovlivněny procesy učení Stresory: Fyzikální a chemické jedy, radiace, alkohol Myšlenkové z našeho pohledu Úkolové organizace práce atd. Sociální souvisí s komunikací s druhými Příznaky stresu: Fyzilogické příznaky stresu Emocionální citové příznaky stresu Behaviorální v chování a jednání lidí Stresové události: Traumatické události katastrofy: Ohromení, omráčení Pasivní, podřídivé Úzkosti, poruchy soustředění Neovlivnitelnost nemožnost aktivně zasáhnout -> více vnímána jako stresová Nepředvídatelnost nejistota, předvídatelné šoky -> nižší emoční aktivace, připravenost Životní události změny vyžadující přizpůsobení = zátěž 37. Zvládání stresu: Základní rozhodnutí: Přijmout, co nemohu změnit Bojovat, pokud je naděje Správně a včas tyto situace odlišit Zvládání problému obecně: Pokusit se najít způsoby, jak ho vyřešit nebo změnit Naučit se podobnou situaci včas rozpoznat a vyhnout se jí Postup výběru zbraní J. L. Janis: Naučit se více možných strategií Rozmyslet si, co bude v konkrétní krizi nejlepší řešení Přestat se rozmýšlet a zkusit to

13 Vydržet dost dlouho, aby bylo možno posoudit účinek!!! Zvládání stresu základní rozhodnutí: Zaměření na zvládání problému zkouším to ještě zvládnout. Zaměření na emoce Už chci klid!, relaxuji, nemyslím na to, zapojuji ego obranné mechanismy Projevuje se v oblasti chování peru, cvičím, relaxuji, hazarduji se zdravím, penězi, chovám se agresivně 38. Obranné mechanismy strategie zvládání stresu: Strategie zaměřené na zvýšení odolnosti: Zbavit se iluzí, nečekat zázrak Zlepšit si informace Probrat strategie, poradit se Nácvik dovedností, které mohou pomoci řídit auto, další jazyk, otužovat se, cvičit, relaxovat Posilovat obranu změnou životního stylu dieta, pohyb, slunce, pěstovat si sociální oporu přátel, humor Pokusit se ubrat zátěže, naučit se říkat ne Lépe hospodařit se svým časem, vytvořit si priority, ostatní lze zkrátit Důvěřovat lidem a delegovat na ně úkoly Spolupracovat s lidmi Strategie zaměřené na emoce: Zabránění zaplavení negativní emocí, pokud podlehnete => neovlivnitelný problém Kognitivní přehodnocení Rozptylující snaha zapomenout v akci Nebezpečné vyhýbání emocím Proč se obelháváme? Účelem obranných mechanismů je dosáhnout iluzivního zvládnutí situace ohrožující danou osobu tam, kde se reálné řešení nebo přizpůsobení se jeví jedinci jako nemožné Obranné mechanismy jsou poměrně stálé dispozice k určitému jednání, jehož úkolem je zkreslovat skutečnost, v situacích, kdy zdroje sil a možnosti jedince, dovednosti nebo motivace nedostačují k úspěšnému zvládnutí vnitřních konfliktů nebo extremních podmínek a je ohroženo zdraví a dobrý stav jedince. Některé obranné mechanismy: Odvozené od úniku: Rigidita ztuhlost myšlení a jednání Represe vytěsnění z vědomí Regrese krok zpět ve vývoji Inverze převrácené chování Popírání negativismus Aktivní formy: Racionalizace hledání rozumných motivů Sublimace povznášení motivů Obviňování druhých externalizace viny, hledání obětního beránka Identifikace ztotožnění až s fanatickým vůdce, srovnej zástupný stav Psychoterapie jako hlubší přístupy ke zvládání stresu: Dva cíle: Odstranění příznaků Restrukturalizace osobnosti, působení na kořeny příčin stresu Situace: Nadějná přijmout, "bojovat" Beznadějná vyrovnat se s ní 39. Metody a techniky tvůrčího řešení problému: Metoda 6x6 Brainstorming Konvergentní myšlení logické Divergentní myšlení 40. Frustrace: Nedostatek předmětu uspokojení, překážka v cestě k cíli Překážka: Aktivní: vnitřní X vnější Pasivní Vyrovnávání se s frustrací: Únik: Fyzický Psychický zkreslení, fantasie, vzdálení Ustrnutí:

14 Rezignace nesnaží se něco dělat Stereotypizace Regrese Přizpůsobení se překážce: Vytrvalost Nová cesta Útok, agrese: Projekce na někom svoje chyby Sublimace uvolněná energie se vtělí do něčeho jiného Racionalizace rozumem si osvětlíme naše zklamání Konverze přeměna 14. Začleňování člověka do společnosti: 41. Pozice, status, role: Sociální pozice místo, které jedinec zaujímá ve skupině vědecké tituly, prestižní bydliště, drahý automobil Status relativní, v jedné skupině může být jedinec v čele a v jiné outsider, záleží na tom, jak jedince oceňují členové dané skupiny Role chování ve skupině, očekávané 15. Sociální kognice 42. Sociální styk: Komunikační složka výměna informací, formování, rozvoj v dialogu Interakční složka výměna aktivit a organizace společné bezprostřední činnosti, spolupráce a kooperativa Perceptivní složka vzájemné vnímání, poznávání a pochopení Sociální kontext lidé si vytvářejí scénáře Sociální percepce to, jak vnímáme druhé lidi, bezprostřední vnímání Sociální kognice lidé vidí pouze to, co jsou připraveni vidět. R. W. Emerson Ve dronik don emár ád Osobnostní filtr Každý z nás si doslova volí jak věnuje pozornost různým věcem, jakého vesmíru se bude sám sobě jevit obyvatelem. James Působení okolního světa -> osobnost -> vjemy: Vjemy: Přiměřené Oslabené 0 Zesílené Specifické efekty sociální kognice: Implicitní teorie osobnosti (prototyp) Stereotyp Centrální rys Haló efekt (krásné = dobré) pokud se nám někdo zalíbí na první pohled, ovlivní to naše další vnímání Efekt prvního dojmu Efekt novosti Efekt sumace Stereotyp: Nevědecké a nespolehlivé zobecnění podle příslušnosti ke skupině Pověra zviditelnění černých koček Vnímání druhých podle příslušnosti k sociálním skupinám (xenofobie) Centrální rys: Solomon Asch experiment: sedm charakteristik o neznámém člověku Jaký je člověk, když o něm řekneme, že má nějaké vlastnosti a přitom ho neznáme? Jediná informace zabarví celý dojem Skupina: Interakce mezi jedinci trvá delší dobu Členové se vnímají jako součást této skupiny, mluví o ní my Skupina si vytváří vlastní normy, role, očekávání, jak se budou členové chovat a uplatňuje sankce proti těm, kteří se nepřizpůsobí Skupina má společný cíl nebo zájmy Mezi jednotlivými členy skupiny se rozvíjejí vztahy 16. Teorie komunikace:

15 43. Sociální komunikace: Formy komunikace: Neverbální 60 70% Verbální 30 40% Sdělování činy tím, co děláme, jak se chováme a jak jednáme Metakomunikace: Používá prostředky, které upřesňují nebo mění významy celého sdělení, jde o pochopení smyslu Při sociální komunikaci platí, že není pravda to, co člověk říká Pravda je to, co slyší ostatní! Struktura komunikace: Kdo komunikátor Co říká Komu komunikant Čím, jak sděluje druh komunikace Kdy a kde co předcházelo, situace Proč s jakým úmyslem motivace S jakým účinkem Co si sdělujeme při setkání? Informace, zprávy, novinky Jak chápat, to, co říkáme Jak nám je, jak se cítíme Postoj k předmětu, o kterém mluvíme Postoj k posluchači, za koho tě považuji Postoj k sobě, za koho se považuje, PVH Náznak průběhu vztahů, pravidel setkání Co si přejeme, žádosti Komunikační prostředky podle smyslových orgánů: Akustické (sluch) řeč včetně svrchních tónů řeči (paralingvistiky) hlasitost, výška, rychlost, intonace, plynulost Vizuální (zrak) pantomimika mimika, gesta, postoje; proxemika, prostředí Taktilní (hmat) haptika (doteky) Olfaktorické (čich) 17. Neverbální komunikace: 44. Neverbální komunikace: Co si sdělujeme beze slov? Emoce Zájem o sblížení Postoj k sobě za koho se považuji Postoj ke druhému, snaha ovlivnit ho Řídíme chod setkání pravidla Jak si sdělujeme beze slov? Mimikou výrazy obličeje Pohledy řeč očí (součást mimiky) Oddálením prostorovým uspořádáním, proxemika Doteky podáním ruky (haptika) Gesty řeč pohybů Fyzickým postojem (posturologie) držení těla Tónem řeči (paralingvistika) Úpravou zevnějšku (oblečení, image ) a předměty kolem nás, prostředí 45. Mimika: Primární výrazy obličeje: Štěstí neštěstí Strach jistota Radost smutek Klid rozčilení Spokojenost nespokojenost Zájem nezájem Neočekávané překvapení splněné očekávání 46. Pohledy, zrakový kontakt:

16 Anatomie setkání: Letmé pozdvižení obočí, přátelé upoutání pozornosti (1,8 4 m) Opakování přátelského povytažení obočí Sklopení obočí (asi po 3 vteřinách), delší pohled lidi mate Přiměřenost sociálních výměn: Spolupracovníci určitý počet sociálních výměn denně obvyklé (pozdrav) Neodpoví mi => co se děje? Při druhém či třetím setkání již jen kývnutí, úsměv Překročení přiměřenou, obvyklou frekvenci znejistí: Co chce? Proč změna? Delší nepřítomnost (týden se nepotkali) mají dluh, vynahradí si 7 výměn = 2 3 věty 47. Proxemika rozmístění v prostoru: Edward T. Hall čtyři zóny osobního prostoru: Intimní: Užší (15 cm) milování, kojení (hmat, čich) Širší (45 cm) vidíme detaily mimiky, hmat Osobní ( cm) na podání ruky, pasová fotografie Společenská ( cm) cizí lidé, neosobní setkání, vidíme celý trup Veřejná (370 cm) přednášky, koncerty, sportovní utkání probíhá ještě komunikace Rozdílná pojetí osobních zón sdělování přiblížením a oddálením: Rozdíly mezi extroverty a introverty Rozdíly lidé z velkoměst či z málo obydlených oblastí Rozdíly podle národnosti sever x jih Rozdíly podle pohlaví (výzva, agrese) Proxemický tanec hledání míry oddálení vhodné pro oba rozdílné partnery Rozdíly u psychopatických osobností 48. Haptika doteky: Patří mezi výchozí komunikační prostředky, základ pro přežití novorozenců, prevence stresu kdo není dost hlazen, vyschne mu mícha. Rozdíly mezi lidmi souvisí s rozdíly v osobních zónách Pohlazení, plácnutí, masáže, milování, drbání zad, podání ruky Podání ruky pravidla společenská, rozdíly kulturní, způsob podání nezájem, intenzita, dominance, délka, leklá ryba 49. Kinesiologie chování, pohyby, gesta vyjádření rukama, součást kinesiologie Typy gest: Symboly nahrazující slova, pozor odlišná v různých kulturách Ilustrátory dokreslují sdělení, velikost ryb Taktující gesta udávají rytmus, sdělují emoce Bloky odstup od okolí i s užitím předmětů (kabelka, kniha) zakrytí úst, obličeje (už děti), překřížené nohy (až v pubertě) 50. Posturologie sdělování fyzickým postojem Z poloh částí těl lze vyčíst shodu či neshodu v komunikaci, zájem Příklon Odklon Schoulení se do sebe Zabrání do prostoru Pravidla úspěšné řeči těla: První setkání nejdůležitější dojem Síla pohledu: Vždy, když je to možné, opětujeme pohledy Odvracejte pohled dolů Neupírejte oči déle než 3 sekundy v 1. fázi Síla úsměvu užívejte, ale přiměřené úsměvy Využití prostoru vstoje: Nerušte úmyslně zóny Berte v úvahu odlišnosti v zónách Narušením spojeným s pochvalami může + Nestůjte čelem proti neznámému muži ani bokem k neznámé ženě Nestůjte, když druhý sedí, pokud ho nechce zastrašit Když si podáváte ruce: Udržujte suchou dlaň, střední sílu stisku asi 6 sekund

17 Pro převahu silnější, delší stisk než obvyklé; pro přátelství střední síla, lehce prodloužený + postoj + úsměv Vyhýbejte se zabarveným brýlím, pokud chcete být považován za přátelského jedince Využití prostoru vsedě: Vyhněte se hlubokým křeslům Můžete-li přemisťovat židle nebo křesla, je to lepší Vyvarujte se sedat si vedle neznámé ženy nebo proti neznámému muži 18. Verbální komunikace 51. Verbální komunikace: Znalost řeči a jazyka Kdo, co, komu, jak... Jedna osoba druhé Nesrozumitelnost, redundance (nadbytečné informace) Pravda je to co člověk slyší => chyby => ověření sdělení Nepoužívat cizí slova Dialog Hlas výška, síla, tempo Dýchání respirace Tvoření hlasu fonace Tvoření hlásek artikulace 19. Sociální konflikt 20. Asertivita: 52. Asertivita: Základní asertivita jednoduché vyjádření pocitů Empatická asertivita vnímavost vůči ostatním Stupňovitá asertivita protějšek stále ignoruje, pozor na agresi Konfrontační asertivita při výchově, důkazy Cíl: Vyjádření vlastních emocí Schopnost říci ne Přerušit hovor Ví, co chce a umí to jasně formulovat 53. Metody asertivního jednání "o přeskakující desce", přijmout chybu Sebeotevření Přijatelný kompromis - pokud není v sázce sebeúcta Naslouchání, odmítnutí Otevřené dveře => mimo => více informací 21. Prosociální chování 22. Skupina a její rozdělení: 54. Sociální skupiny: Podle velikosti: Primární: rodina Sekundární: Dyáda dvojice lidí Malé sociální skupiny vzájemně se znají, komunikují spolu a jsou spojovány společným cílem do 30 osob Střední a velké sociální skupiny (předmět sociologie) obyvatelé města, národnostní skupiny, sociální vrstvy a třídy Podle členství: Členské to jsme my Referenční: Pozitivně referenční skupina chtěl bych k nim patřit Negativně referenční skupina jsem rád, že k nim nepatřím

18 Podle způsobů seskupování skupiny: Formální normy skupinové jsou dány zvenčí (školní řád, zákoník práce), skupina sestavena podle určitých znaků (ročník, zájem o jazyk, pracoviště) Neformální seskupují se na základě vztahů, emociálně (rodina, přátelé) Podle otevřenosti: Otevřené Uzavřené 55. Dav: Velká sociální skupina Ztráta odpovědnosti Ztráta kontroly Anonymita (pomáhá) Nechat sebekontrole => minimální riziko konfliktu Nesmí být demonstrovaná síla 56. Komunikace ve skupině: Plná struktura všichni spokojení Kruhová struktura všichni spokojení Řetězová struktura různé přístupové kanály, možnost zkreslení Vidlicovitá struktura různé možnosti přístupu k informacím => rozdílnost ve spokojenosti Hvězdicovitá struktura malý počet komunikačních kanálů, možnosti přístupu různé, malá spokojenost, vedoucí úloha dobře určitelná 57. Sociometrie: Zjišťování sociálně-emocionálních vztahů 58. Konformita: Přizpůsobení se ve skupinně Přijme názor Vyhoví názoru skupiny Člověk má tendenci chovat se jako ostatní ve skupině, tlak skupiny Pravá souhlasí i vnitřně se skupinou Oportunní nesouhlasí vnitřně se skupinou Ovlivňuje: Atraktivnost skupiny Možnost negativních sankcí Autorita skupiny v očích jedince Kredit skupiny

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Školní rok: 2014 2015 PSYCHOLOGIE 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální

Více

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Carolecz Vymezení pojmu psychologie, jednotlivé kroky psychologické analýzy, vznik a vývoj

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Přednáška č. 9 Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Jedna z největších intelektuálů 20. století Narozen na Moravě Lékař,

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Otázka: Psychické vlastnosti a rysy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): chewbacca27. osobnost:

Otázka: Psychické vlastnosti a rysy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): chewbacca27. osobnost: Otázka: Psychické vlastnosti a rysy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): chewbacca27 osobnost: - soubor vlastností, charakterizujících individualitu každého člověka; tvoří ji především

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia

Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) uvede hlavní charakteristiky psychologie jako vědní disciplíny a její

Více

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť a učení Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť Fukncí paměti je uchování minulé zkušenosti. Některá vymezení paměti: obecná funkce obnovení nebo

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE Pedagogická komunikace je specifickou formou komunikace sociální. Jde při ní o dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů. Sociální

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Teorie sociální práce

Teorie sociální práce Teorie sociální práce Mgr. Jana Zierhutová sociální práce 1RPN-KS Úvod Sociální práce čerpá z jiných vědních disciplín: psychologie, sociologie, pedagogiky, právní disciplíny, atd. Jen v menší míře vznikají

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Neverbální komunikace Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Vymezení neverbální komunikace Neverbální komunikace - komunikace beze

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Sociální percepce, sociální učení a sociální postoje - prezentace

Sociální percepce, sociální učení a sociální postoje - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

PSYCHOLOGIE. Obor PODNIKÁNÍ 2012-2013. Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška

PSYCHOLOGIE. Obor PODNIKÁNÍ 2012-2013. Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška PSYCHOLOGIE Obor PODNIKÁNÍ 2012-2013 Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška Osnova přednášek Tématický okruh: Psychologie jako věda Předmět psychologie Základní psychologické vědy Aplikované

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více