Zpráva o energetickém auditu Kino Máj, Doksy Snížení energetické náročnosti budovy Kina Máj v Doksech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o energetickém auditu Kino Máj, Doksy Snížení energetické náročnosti budovy Kina Máj v Doksech"

Transkript

1 Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Kino Máj, Doksy Snížení energetické náročnosti budovy Kina Máj v Doksech Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. Energetický specialista: Ing. Jaromír Štancl (č. 0765) Vypracovala: Ing. Daniela Kreisingerová ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 08/2013

2 OBSAH: 1 Identifikační údaje Zadavatel energetického auditu Zpracovatel energetického auditu Předmět energetického auditu Zadání energetického auditu Účel energetického auditu Popis výchozího stavu Základní údaje o předmětu energetického auditu Název předmětu energetického auditu Základní popis předmětu EA Charakteristika hlavních činností v předmětu EA Situační plán Seznam budov v předmětu energetického auditu a jejich účel Výrobní technologie, energeticky významné technologie v předmětu EA Další zdroje údajů pro zpracování energetického auditu Údaje o energetických vstupech a výstupech Parametry primárních energetických vstupů Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech Vlastní energetické zdroje Základní údaje o vlastních energetických zdrojích Bilance výroby energie z vlastních zdrojů Stávající obnovitelné zdroje energie Stávající energetická bilance předmětu EA Rozvody energií v předmětu EA Vnitřní rozvody tepla Vnitřní rozvod elektrické energie Podstatné spotřebiče elektrické energie Osvětlení Tepelné spotřebiče Vzduchotechnika (větrání a klimatizace) Významné energetické výrobní technologie Dopady na životní prostředí Stavebně technické řešení předmětu EA Popis míry zanedbané údržby Zkušenosti získané od provozovatele objektu Zhodnocení výchozího stavu Budova kina Máj, Doksy Vytápění Příprava TV Osvětlení Ostatní elektrické spotřebiče a vzduchotechnika

3 3.2 Energetické hodnocení objektu Posouzení tepelně - technických vlastností konstrukcí budovy Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla budovy Tepelné ztráty budovy Model energetické potřeby budovy Využití tepelných zisků Výpočtová spotřeba tepla na vytápění objektu Energetická bilance předmětu EA Upravená energetická bilance objektu Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Vyhodnocení hospodaření energiemi Celkový potenciál energetických úspor Návrh opatření ke snížení spotřeby energie Návrh technického řešení Opatření č Opatření č Opatření č Opatření č Neinvestiční opatření, drobná investiční opatření do Kč Souhrn navržených opatření Varianta č Varianta č Ekonomické vyhodnocení Vstupní údaje Výstupní údaje Ukazatele ekonomické efektivnosti Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí Vyhodnocení zátěže životního prostředí po realizaci variant Posouzení využití obnovitelných zdrojů energie Výstupy energetického auditu Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu Doporučení a závěrečné stanovisko energetického auditora

4 Přílohy: Příloha č. 1 - Evidenční list energetického auditu Příloha č. 2 - Protokol a energetický štítek obálky budov podle ČSN Příloha č. 3 Osvědčení o odborné způsobilosti Příloha č. 4 - Fotodokumentace Výchozí podklady: Projekt rekonstrukce z roku 2013, fa Agora Faktury za dodávku elektrické energie v letech 2010/11, 2011/12, 2012/13 Fakturace za dodávku zemního plynu z let 2010/11, 2011/12, 2012/13 Zpráva o revizi a zkouškách elektrické instalace, plynu a komína Fotodokumentace Údaje o režimu provozování objektu Zákony, normy, vyhlášky, předpisy, technická literatura Všechny ceny, se kterými je v EA uvažováno, jsou včetně DPH, v této výši: Elektrická energie - roky 2010, 2011, % - rok % Zemní plyn - roky 2010, 2011, % - rok % Navrhovaná opatření jsou uvažována s DPH 21% 4

5 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel energetického auditu Název a adresa: Město Doksy, Náměstí republiky 193, Doksy Jméno odpovědného zástupce: Ing. Eva Burešová starostka města Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Derynk investiční referent Telefonní a faxové spojení: tel IČ: Zpracovatel energetického auditu Název a adresa firmy: Telefonní a faxové spojení: IČ: Zpracovatel energetického auditu: Ing. Daniela Kreisingerová Jméno energetického auditora: Ing. Jaromír Štancl Oprávnění č.: Předmět energetického auditu Předmět: Kino Máj v Doksech Místo stavby, adresa: Máchova 542, Doksy Katastrální území: Doksy u Máchova jezera ( ) Vlastník: Město Doksy, Náměstí republiky 193, Doksy Jméno odpovědného zástupce: Ing. Eva Burešová starostka města Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Derynk investiční referent 5

6 1.4 Zadání energetického auditu Zadání energetického auditu vychází z následujících podkladů: - z požadavků zadavatele energetického auditu - energetický audit budovy je zpracovaný podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. Budova je hodnocena dle ČSN : Účel energetického auditu Energetický audit je zpracován za účelem posouzení možností snížení energetických spotřeb budovy, posouzení vytápěcího systému a spotřeby elektrické energie. Cílem navrhovaného řešení bude nalézt a doporučit takové řešení, které z hlediska provozovatele bude nejefektivnější a nejekonomičtější ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energií v předmětu EA v souladu se stávajícími, případně připravovanými zákony a závaznými předpisy v oblasti energetiky a životního prostředí. Samotné zpracování energetického auditu, jeho výstupy a závěrečné doporučení proto budou předpokladem pro rozhodování zadavatele energetického auditu o případných investicích do energeticky úsporných opatření. 6

7 2 Popis výchozího stavu 2.1 Základní údaje o předmětu energetického auditu Název předmětu energetického auditu Předmětem energetického auditu je budova kina Máj č. p. 542, v Libereckém kraji, stojící na parcele č. st. 471 v katastrálním území Doksy u Máchova jezera (628212). Situace objektu je znázorněna na obrázku č Základní popis předmětu EA Objekt je situován na okraji centrální zóny města, na svahu a je přístupný z ulic Máchova a Valdštejnská. Současné kino Máj v Doksech tvoří objekt dostavěný v roce Jeho původně jednoúčelový charakter se v posledních letech postupně mění na multifunkční kulturně vzdělávací zařízení. Objekt je z architektonického hlediska hodnotný a jedinečný a stal se přirozenou součástí občanské vybavenosti města. Koncepci architektonického řešení zpracoval atelier Ing. Arch. K. Hubáčka. Objekt svým stavebně technickým řešením odpovídá době výstavby a podstatná část stavebně technického stavu nevyhovuje současným požadavkům především z hlediska energetické náročnosti a bezpečnosti provozu moderního kina. V přízemí objektu kina je čekárenská hala s předsálím a šatnami. Je zde také hygienické zázemí a v západní části budovy jsou situovány technické prostory objektu kotelna, strojovna a bývalá uhelna. V mezipatře je prostor bufetu se sklady a hygienické zázemí pro zaměstnance. Ve druhém patře je pak samotný prostor hlediště s promítárnou. V západní části budovy je ve druhém patře služební byt. V minulých letech v objektu proběhly dílčí úpravy, které částečně zmodernizovaly řešení kina. V roce 1999 byla provedena kompletní rekonstrukce plynové kotelny, včetně rekonstrukce části otopné soustavy, kdy byla vyměněna některá otopná tělesa, a soustava byla osazena termoregulačními ventily. V roce 2008 proběhla kompletní rekonstrukce hygienického zázemí a při této příležitosti byly v této části objektu vyměněny výplně okenních otvorů. V roce 2011 pak byla za spoluúčasti z Fondu kinematografie provedena digitalizace technologického zařízení včetně instalace zvukového zařízení Dolby stereo. Objekt kina byl postaven tradiční formou, založení je provedeno na betonových základových pasech a patkách, nosné zdivo je cihelné, ztužené pozedními věnci. Stropní konstrukce nad 1.NP je železobetonová monolitická a tvarově je uzpůsobena tak, že vytváří svažující se plochu pro hlediště. Objekt je zastřešen atypickou sedlovou střechou lichoběžníkového půdorysu s proměnným sklonem střešních rovin. Hlavními prvky nosné konstrukce zastřešení jsou dva příhradové nosníky svařené z ocelových válcovaných profilů. Na ně jsou poblíž hřebene uloženy po spádu v rozteči 3,0 m ocelové válcované nosníky I 240, ve spodní části uložené na obvodovou konstrukci a vytvářející přesah střechy. Na horní přírubu těchto nosníků jsou upevněny dřevěné trámky 10/10 cm kladené v rozteči 1,0 m po vlašsku. Na trámky je ve spádu upevněno bednění, které vynáší střešní krytinu. Na nosníky je prostřednictvím 7

8 pomocné roštové konstrukce zavěšen podhled. Nepochůzí podhled tvoří omítka na pletivu Keramid, napnutém na pomocný ocelový rošt. Pro obsluhu a revize jsou podél nosníků zavěšeny dvojice revizních lávek ocelové konstrukce s prkennou podlahou. Nosné konstrukce jsou vizuálně ve velmi dobrém stavu, na obvodovém zdivu nad monolitickým stropem je možno pozorovat trhliny, které se většinou projevují ve vodorovném směru. Výplně okenních otvorů jsou v objektu převážně původní, se součiniteli prostupu tepla U = 2,60 3,90 W/m 2 K. Vchodové dveře jsou také původní, se součinitelem prostupu U = 2,30 5,65 W/m 2 K. Stávající stav Celkový vytápěný objem objektu (vnější rozměry): 5 783,6 m 3 Vytápěná podlahová plocha objektu (celkové vnitřní rozměry): 1 311,1 m Charakteristika hlavních činností v předmětu EA Budova kina slouží jako kulturní centrum města. Původně jednoúčelový charakter se v posledních letech postupně mění na multifunkční kulturně vzdělávací zařízení. V týdnu jsou zde 3 4 pravidelné promítací dny, kdy jsou 1 2 projekce. Na pravidelné promítání filmů sem chodí děti z MŠ a ZŠ, konají se zde divadelní představení, koncerty, různé filmové festivaly a předávání výročních cen města Doksy Situační plán Obr. 1 Situace objektu kina Máj v Doksech (katastrální mapa) 8

9 Obr. 2 Letecký pohled na budovu kina Máj v Doksech Seznam budov v předmětu energetického auditu a jejich účel Předmětem EA je samostatně stojící budova kina Výrobní technologie, energeticky významné technologie v předmětu EA Nejedná se o výrobní objekt. 2.2 Další zdroje údajů pro zpracování energetického auditu Dostupná projektová dokumentace K objektu byla poskytnuta projektová dokumentace přístavby pro rekonstrukci z roku Na místě pak bylo provedeno pouze orientační doměření s pořízením rozsáhlé fotodokumentace, která se stala spolu s projektem základem pro zpracování tohoto energetického auditu. Fakturační měření: Pro výpočet byly poskytnuty faktury za odběr elektrické energie a zemního plynu pro celý objekt v letech 2010/11, 2011/12 a 2012/13. 9

10 Provozní režim (směnnost, počet pracovních dnů v týdnu) Budova kina slouží jako kulturní centrum města. Původně jednoúčelový charakter se v posledních letech postupně mění na multifunkční kulturně vzdělávací zařízení. V týdnu jsou zde 3 4 pravidelné promítací dny, kdy jsou 1 2 projekce. Na pravidelné promítání filmů sem chodí děti z MŠ a ZŠ, konají se zde divadelní představení, koncerty, různé filmové festivaly a předávání výročních cen města Doksy. Smluvní závazky mající vztah k energetickému hospodářství Provozovatel objektu uzavřel smlouvu o dodávce zemního plynu pro vytápění s dodavatelem: RWE Energie, a.s. Klíšská 940, Ústí nad Labem IČ: V objektu je uzavřena smlouva o dodávce elektrické energie pro přípravu TV, osvětlení a ostatní spotřebu s dodavatelem: CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem IČ: Údaje o energetických vstupech a výstupech Vstupní energie, které jsou fakturačně sledovány: - Zemní plyn - Elektrická energie Zemní plyn Vytápění Kino Máj Doksy Elektrická energie Ohřev TV, osvětlení, ostatní spotřeba Obr. 3 Informativní tok uvažovaných energií v budově Parametry primárních energetických vstupů Elektrická energie Objekt je napojen na distribuční síť NN dodavatele ČEZ. V objektu jsou dvě odběrná místa kino a služební byt. Objekt v současnosti zásobuje elektrickou energií firma CENTROPOL, a.s. Obě odběrná místa mají sjednanou sazbu C25d s produktem Centropol Optimum Aku 8. Velikost hlavního proudového jističe před elektroměrem pro byt je 3 x 20 A, pro kino pak 3 x 63 A. Měření spotřeby elektrické energie je přímé, instalované elektroměry jsou dvoutarifní. 10

11 Zemní plyn Provozovatel odebírá zemní plyn od společnosti RWE, a.s. Zemní plyn v objektu slouží pouze pro vytápění. Výhřevnost zemního plynu byla uvažována hodnotou 34,05 MJ/m Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech V následujících tabulkách je přehled energetických vstupů ve formě nakupovaných a dodávaných energií. Hodnoty jsou použity z dokladů za spotřebu zemního plynu a elektrické energie v letech 2010/11 až 2012/13. Tabulky obsahují údaje v technických jednotkách a ročních peněžních nákladech. Tabulka č. 1 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA za rok 2010/11 Pro období 2010/2011 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Přepočet na MWh Roční náklady v Kč Nákup elektrické energie NT MWh 2,07 3,60 7,47 2, Nákup elektrické energie VT MWh 7,01 3,60 25,23 7, Zemní plyn tis. m3 20,10 34,05 684,3 190, Celkem vstupy paliv a energie 717,0 199, Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie 717,0 199, Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podíl jednotlivých složek na celkovém objemu spotřebovávaných energií v období 2010/2011 1,0% 3,5% Zemní plyn Elektřina (NT) 95,4% Elektřina (VT) 11

12 Tabulka č. 2 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA za rok 2011/12 Pro období 2011/2012 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Přepočet na MWh Roční náklady v Kč Nákup elektrické energie NT MWh 1,85 3,60 6,66 1, Nákup elektrické energie VT MWh 8,33 3,60 29,97 8, Zemní plyn tis. m3 19,08 34,05 649,7 180, Celkem vstupy paliv a energie 686,4 190, Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie 686,4 190, Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podíl jednotlivých složek na celkovém objemu spotřebovávaných energií v období 2011/2012 1,0% 4,4% Zemní plyn Elektřina (NT) 94,7% Elektřina (VT) Tabulka č. 3 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA za rok 2011/12 Pro období 2012/2013 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Přepočet na MWh Roční náklady v Kč Nákup elektrické energie NT MWh 2,68 3,60 9,65 2, Nákup elektrické energie VT MWh 8,70 3,60 31,30 8, Zemní plyn tis. m3 26,27 34,05 894,5 248, Celkem vstupy paliv a energie 935,5 259, Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie 935,5 259, Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 12

13 Podíl jednotlivých složek na celkovém objemu spotřebovávaných energií v období 2012/2013 1,0% 3,3% Zemní plyn Elektřina (NT) 95,6% Elektřina (VT) Tabulka č. 4 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA za modelové období Modelové období - zvýšená spotřeba (na základě období 2012/2013) Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Přepočet na MWh Roční náklady v Kč Nákup elektrické energie NT MWh 2,68 3,60 9,65 2, Nákup elektrické energie VT MWh 8,70 3,60 31,30 8, Zemní plyn tis. m3 26,27 34,05 894,5 248, Celkem vstupy paliv a energie 935,5 259, Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie 935,5 259, Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Průměrná spotřeba energie v modelovém období - zvýšená spotřeba v GJ/rok 1% 3% Zemní plyn Elektřina (NT) 2% Průměrné platby v modelovém období - zvýšená spotřeba v tis. Kč/rok 11% Zemní plyn Elektřina (NT) 96% Elektřina (VT) 87% Elektřina (VT) Spotřeby zemního plynu a elektrické energie jsou brány za poslední fakturační období tj. rok 2012/2013, kdy v objektu došlo k navýšení spotřeb vlivem většího využívání, které si město přeje zachovat i nadále. Ceny zemního plynu a elektrické energie jsou uvažovány za poslední rok fakturačního období tj. rok

14 2.4 Vlastní energetické zdroje Základní údaje o vlastních energetických zdrojích Prostory kina jsou vytápěny z centrální kotelny, ve které je umístěn kotel Viessman G.m.b.H, typ Paromat Simplex PS 017 o výkonu 170 kw, r. v Byt je vytápěn nezávisle kotlem Aston Thermica CMA o výkonu 20 kw. Průměrná odhadovaná účinnost těchto zdrojů vytápění je uvažována na 86%. Příprava teplé vody je zajištěna ve třech lokálních ohřívačích DZD Dražice OKCE 125 (125l, 2kW), Gorenje TG 120 (120l, 2kW) a průtokovým ohřívačem Wtherm FHN 5 (5l, 2kW). Účinnost přípravy teplé vody v elektrických zásobnících je uvažována 98% Bilance výroby energie z vlastních zdrojů Tabulka č. 5 - Bilance výroby energie z vlastních zdrojů stávající stav roční ř. Ukazatel jednotka hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW - 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW 0,196 3 Výroba elektřiny MWh - 4 Prodej elektřiny (z ř.3) MWh - 5 Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny MWh - 6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ - 7 Výroba tepla GJ 779,9 8 Dodávka tepla (z ř.7) GJ - 9 Prodej tepla (z ř.7) GJ - 10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla GJ - 11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ 905,4 12 Spotřeba energie v palivu celkem (z ř.6 + ř.11) GJ 905,4 Tabulka č. 6 - Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje stávající stav ř. Ukazatel jednotka roční hodnota 1 Roční celková účinnost zdroje % 86,14 2 Roční účinnost výroby elektrické energie % - 3 Roční účinnost výroby tepla % 86,14 4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ/MWh - 5 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ/GJ 1,16 6 Roční využití instalovaného elektrického výkonu hod/rok - 7 Roční využití instalovaného tepelného výkonu hod/rok 1105, Stávající obnovitelné zdroje energie V předmětu EA nejsou instalovány obnovitelné zdroje energie. 14

15 2.5 Stávající energetická bilance předmětu EA Spotřeba vody ani elektrické energie na přípravu TV nebyla a není samostatně měřena, proto byla stanovena odhadem podle jednotlivých provozů v objektu a je uvedena v následující tabulce. Tabulka č. 7 - Stanovení spotřeby energie pro přípravu TV MYTÍ OSOB (kino) BYT ÚKLID 42 osob 3 osoby 1122,45 m2 1,5 litrů/os.den 30 litrů/os.den 10 litrů/100m2.den 200 dnů 365 dnů 52 dnů 12,6 m3/rok 32,9 m3/rok 5,8 m3/rok 2,4 GJ/rok 6,2 GJ/rok 1,1 GJ/rok Předpokládaná spotřeba TV 51,3 m3/rok Měrná potřeba tepla pro ohřev vody z 10 C na 55 C 189,0 MJ/m3 Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV 9,7 GJ/rok Ztráty v rozvodech TV 10% Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV 10,7 GJ/rok Účinnost zdroje výroby tepla (elektrické bojlery) 98% Předpokládaná spotřeba tepla pro přípravu TV 10,9 GJ/rok V následující tabulce je základní energetická bilance objektu, která byla sestavena pro průměrnou spotřebu energií v posledním sledovaném období 2012/13, kdy bylo již kino využíváno předpokládaným navýšeným způsobem. Ceny energií jsou z posledního fakturačního období tj. rok Tabulka č. 8 - Energetická bilance objektu za průměrné období 2012/13 Ř. GJ MWh náklady Kč pozn. 1 Vstupy paliv a energie 935,5 259, Nákup ZP + EE 1a z ř. 1 z toho spotřeba zemního plynu 894,5 248, Zemní plyn 1b z ř. 1 z toho spotřeba elektrické energie 41,0 11, Elektrická energie 2 změna zásob paliv ř.1 + spotřeba paliv a energie ř.2 935,5 259, prodej energie cizím ř.3 - ř.4 Konečná spotřeba paliv a energie 935,5 259, Nákup ZP + EE 6 z ř. 5 Spotřeba energie na vytápění 894,5 248, Zemní plyn 7a z ř. 6 z toho ztráty ve zdroji ÚT 125,2 34, Zemní plyn 8 z ř. 5 Spotřeba energie na nucené větrání 3,1 0, Elektrická energie 9 z ř. 5 Spotřeba energie na přípravu TV 10,9 3, Elektrická energie 7b z ř. 10 z toho ztráty ve zdroji přípravy TV 0,2 0,1 229 Elektrická energie 7c z ř. 10 z toho ztráty v rozvodech TV 1,0 0, Elektrická energie 10 z ř. 5 Spotřeba energie na chlazení 0,0 0, z ř. 5 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti 0,0 0, z ř. 5 Spotřeba energie na osvětlení 3,8 1, Elektrická energie 13 z ř. 5 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 23,2 6, Elektrická energie Pozn.: Cenová hladina roku 2013 vč. DPH (zemní plyn, elektrická energie 21%) 15

16 2.6 Rozvody energií v předmětu EA Vnitřní rozvody tepla Otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným oběhem topné vody. V kotelně je rozdělena na tři topné větve. Rozvody jsou provedeny z ocelových svařovaných trubek, v nevytápěných prostorech s tepelnou izolací. Otopná tělesa jsou ocelová desková, převážně s osazenými termoregulačními ventily. Rozvody teplé vody od lokálních zásobníkových ohřívačů jsou krátké, zdroje teplé vody jsou umístěny nedaleko místa spotřeby. Ztráty v rozvodech byly uvažovány do cca 10% Vnitřní rozvod elektrické energie Objekt je napojen z distribuční sítě ČEZ na napěťové hladině NN. Vedení je provedeno kabely typu CYKY pod omítkou, pouze v technických prostorech jsou kabely vedeny po povrchu konstrukcí. Elektřina v budově je využívána zejména pro osvětlení, ohřev TV a provoz drobných elektrických zařízení. Objekt je napojen na distribuční síť NN dodavatele ČEZ. V objektu jsou dvě odběrná místa kino a služební byt. Objekt v současnosti zásobuje elektrickou energií firma CENTROPOL, a.s. Obě odběrná místa mají sjednanou sazbu C25d s produktem Centropol Optimum Aku 8. Velikost hlavního proudového jističe před elektroměrem pro byt je 3 x 20 A, pro kino pak 3 x 63 A. Měření spotřeby elektrické energie je přímé, instalované elektroměry jsou dvoutarifní. Poloha napájecích rozvaděčů umožňuje poměrně krátké přívody NN prakticky pro všechny spotřebiče. To zaručuje optimální nízkou úroveň ztrát v rozvodech, které nepřesáhnou 3 % což je vyhovující hodnota. Přenosová kapacita kabelových rozvodů má dostatečnou rezervu a je umožněno selektivní jištění jednotlivých úseků kabelových rozvodů i vnitřní instalace v budově. 2.7 Podstatné spotřebiče elektrické energie Posuzované prostory mají v současnosti sjednaný dvousazbový tarif C25d, kdy je odběr elektrické energie po 8 hodin v nízkém tarifu a po zbytek dne ve vysokém tarifu. Elektrická energie je v objektu využívána pro přípravu teplé vody, osvětlení a provoz drobných elektrospotřebičů používaných v objektu Osvětlení Osvětlení objektu je realizováno převážně žárovkovými svítidly, výjimečně jsou použity zářivky. Pro osvětlení jeviště v sále jsou použity halogenové žárovky. Celkový příkon osvětlení je cca 13 kw. Svítidla jsou spínána ručně, pomocí klasických vypínačů. Svítidla jsou čištěna převážně z vnější strany, okenní plochy jsou čištěny pravidelně. 16

17 2.7.2 Tepelné spotřebiče Příprava teplé vody je zajištěna ve třech lokálních ohřívačích DZD Dražice OKCE 125 (125l, 2kW), Gorenje TG 120 (120l, 2kW) a průtokovým ohřívačem Wtherm FHN 5 (5l, 2kW). Účinnost přípravy teplé vody je uvažována 98% Vzduchotechnika (větrání a klimatizace) V prostorech kina je instalována vzduchotechnická jednotka, která je však v současnosti téměř nepoužívaná. Pro odvod znehodnoceného vzduchu jsou v objektu instalovány odtahové ventilátory. Zbytek objektu je větrán přirozeně Významné energetické výrobní technologie V posuzovaných prostorech jsou dále používány projektory, reproduktory a v prostoru bytu pak běžné elektrospotřebiče jako chladnička, televize, sporák, počítač. Soupis významných elektrospotřebičů je uveden v následující tabulce. Spotřebič elektrické energie Počet Celkový příkon Spotřeba elektřiny ks kw kwh/rok Osvětlení - žárovky (kino) 140 8, Osvětlení - zářivky (kino) 50 1, Osvětlení - divadelní bodové reflektory (kino) 6 3, Osvětlení - halogenové světlo (kino) 1 0,30 12 Digitální projektor (kino) 1 3, Analogový projektor (kino) 2 6,00 43 Kino server a audio procesor (kino) 1 0, Reproduktory 300 W (RMS) (kino) 18 5, Reproduktory 80 W (RMS) (kino) 8 0, Motor - zatažení opony (kino) 1 0,50 2 Čerpadlo ÚT (kino) 3 0, Motory VZT (kino) 2 6, Odtahový ventilátor typizovaný (kino) 8 1, Odtahový ventilátor (kino) 12 1, Elektrický ohřívač 5 l (kino) 1 2,00 Elektrický ohřívač 125 l (kino, byt) 1 2, Elektrický zásobníkový ohřívač 120 l (byt) 1 2,00 Osvětlení - úsporné žárovky (byt) 16 0,19 98 Chladnička s mrazničkou (byt) *(0,8 kwh/den) 1 0, Mraznička (byt) *(0,8 kwh/den) 1 0, Mikrovlnná trouba (byt) 1 1,10 16 Elektrický sporák s troubou (byt) 1 6, Kuchyňský mixér (byt) 1 0,30 3 Rychlovarná konvice (byt) 1 1,50 82 Ventilátor - digestoř (byt) 1 0,13 34 Stolní PC + monitor (byt) 1 0,08 29 Televizor (byt) 2 0, DVD přehrávač (byt) 1 0,10 9 Radiopřehrávač (byt) 1 0,03 3 Mobilní ventilátor (byt) 1 0,20 25 Čerpadlo ÚT (byt) 1 0, Ostatní spotřebiče 20 2, CELKEM

18 2.8 Dopady na životní prostředí Objekt kina Máj je vytápěn kotlem Viessman G.m.b.H, typ Paromat Simplex PS 017 o výkonu 170 kw, r. v Byt je vytápěn nezávisle kotlem Aston Thermica CMA o výkonu 20 kw. Průměrná odhadovaná účinnost těchto zdrojů vytápění je uvažována na 86%. Příprava teplé vody je zajištěna ve třech lokálních ohřívačích DZD Dražice OKCE 125 (125l, 2kW), Gorenje TG 120 (120l, 2kW) a průtokovým ohřívačem Wtherm FHN 5 (5l, 2kW). Účinnost přípravy teplé vody v těchto ohřívačích je uvažována 98%. Emisní Zemní plyn Elektrická energie koeficienty t/100gj t/100gj TZL 0, ,00259 SO 2 0, ,04894 NO X 0, ,04157 CxHy 0, ,00309 CO 0, ,00393 CO 2 5, ,50000 E ps 0, ,06560 Využíváním těchto zdrojů energie vznikají emise, jejichž množství v tunách za rok je uvedeno v následující tabulce. Emise vzniklé při spotřebě elektrické energie jsou počítány z parametrů systémové hnědouhelné elektrárny. Tabulka č. 9 - Současný stav produkce emisí Výpočet emisí Stávající stav (t/rok) Tuhé látky 0, SO 2 0, NO X 0, CxHy 0, CO 0, CO 2 63, E ps 0, Z lokálního pohledu nemá provoz objektu negativní vliv na životní prostředí. Z globálního pohledu je zde spalováno značné množství zemního plynu, který je neobnovitelným zdrojem energie. 18

19 2.9 Stavebně technické řešení předmětu EA Objekt kina byl postaven tradiční formou, založení je provedeno na betonových základových pasech a patkách, nosné zdivo je cihelné, ztužené pozedními věnci. Stropní konstrukce nad 1.NP je železobetonová monolitická a tvarově je uzpůsobena tak, že vytváří svažující se plochu pro hlediště. Objekt je zastřešen atypickou sedlovou střechou lichoběžníkového půdorysu s proměnným sklonem střešních rovin. Hlavními prvky nosné konstrukce zastřešení jsou dva příhradové nosníky svařené z ocelových válcovaných profilů. Na ně jsou poblíž hřebene uloženy po spádu v rozteči 3,0 m ocelové válcované nosníky I 240, ve spodní části uložené na obvodovou konstrukci a vytvářející přesah střechy. Na horní přírubu těchto nosníků jsou upevněny dřevěné trámky 10/10 cm kladené v rozteči 1,0 m po vlašsku. Na trámky je ve spádu upevněno bednění, které vynáší střešní krytinu. Na nosníky je prostřednictvím pomocné roštové konstrukce zavěšen podhled. Nepochůzí podhled tvoří omítka na pletivu Keramid, napnutém na pomocný ocelový rošt. Pro obsluhu a revize jsou podél nosníků zavěšeny dvojice revizních lávek ocelové konstrukce s prkennou podlahou. Výplně okenních otvorů jsou v objektu převážně původní, se součiniteli prostupu tepla U = 2,60 3,90 W/m 2 K. Vchodové dveře jsou také původní, se součinitelem prostupu U = 2,30 5,65 W/m 2 K. Následující tabulky specifikují základní údaje a jednotlivé stavební konstrukce posuzovaných budov ve stávajícím stavu. Tabulka č Hodnoty pro stanovení objemového faktoru tvaru objektů Geometrické parametry objektu Celková plocha ochlazovaných konstrukcí na hranici vytápěného prostoru m ,0 Objem vytápěné části budovy (vnější rozměry) m ,6 Faktor tvaru budovy A / V m 2 /m 3 0,39 Tabulka č Základní údaje budovy, specifikace podstatných stavebních kcí budovy Technické parametry objektu Počet nadzemních podlaží - 2 Počet podzemních podlaží - 1 Vytápěný objem budovy (vnější rozměry) m ,6 Podlahová plocha vytápěných místností m ,1 Průměrná světlá výška vytápěných místností m 3,2; 5,8 Konstrukce svislé neprůsvitné m 2 589,9 Výplně otvorů m 2 253,2 Střešní konstrukce m 2 699,5 Konstrukce podlahy k exteriéru m 2 206,9 Stěny k nevytápěným prostorům m 2 51,2 Konstrukce přilehlé k zemině (stěny) m 2 34,4 Konstrukce přilehlé k zemině (podlahy) m 2 410,9 19

20 2.10 Popis míry zanedbané údržby Dle vlastního průzkumu objektu lze konstatovat, že údržba vnitřního zařízení je prováděna pravidelně Zkušenosti získané od provozovatele objektu Dle informací provozovatele je objekt vytápěn rovnoměrně, bez problémů. Průměrná vnitřní teplota byla uvažována na 19,0 C. 20

21 3 Zhodnocení výchozího stavu V souladu se zadáním energetického auditu jsou za posuzovanou soustavu považovány: 1. jednotlivé stavební části budov 2. zdroje a rozvody ÚT 3. zdroje TV, rozvody a spotřebiče TV 4. osvětlení budovy 5. spotřebiče elektrické energie v budově Při posuzování energetických vstupů a výstupů s následným zhodnocením výchozího stavu formou energetických bilancí se vycházelo z následujícího stavu: Budova kina Máj, Doksy 1. obvodový plášť má nevyhovující tepelně technické vlastnosti, stěny nesplňují požadavky ČSN :2011 na součinitele prostupu tepla 2. střešní konstrukce nesplňuje požadavky ČSN na součinitele prostupu tepla 3. neizolované podlahové konstrukce na terénu nesplňují požadavky ČSN na hodnoty součinitele prostupu tepla 4. původní okenní výplně nesplňují požadavky ČSN na hodnoty součinitele prostupu tepla 5. vchodové dveře nesplňují požadavky ČSN na součinitele prostupu tepla 6. budova byla vyhodnocena podle ČSN :2011 a její průměrný součinitel prostupu tepla byl zařazen do kategorie G Mimořádně nehospodárná Vytápění 1. prostory kina jsou vytápěny z centrální kotelny, kotlem Viessman G.m.b.H, typ Paromat Simplex PS 017 o výkonu 170 kw, r. v byt je vytápěn nezávisle kotlem Aston Thermica CMA o výkonu 20 kw 3. otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným oběhem topné vody 4. rozvody jsou provedeny z ocelových svařovaných trubek, v nevytápěných prostorech s tepelnou izolací 5. otopná tělesa jsou ocelová desková, převážně s osazenými termoregulačními ventily 6. průměrná odhadovaná účinnost všech zdrojů vytápění je uvažována na 86% Příprava TV 1. příprava teplé vody je zajištěna ve třech lokálních ohřívačích DZD Dražice OKCE 125 (125l, 2kW), Gorenje TG 120 (120l, 2kW) a průtokovým ohřívačem Wtherm FHN 5 (5l, 2kW) 2. rozvody teplé vody od lokálních zásobníkových ohřívačů jsou krátké, zdroje teplé vody jsou umístěny nedaleko místa spotřeby 3. účinnost přípravy teplé vody v elektrických zásobnících je uvažována 98% 4. ztráty v rozvodech byly uvažovány do cca 10% 21

22 3.1.4 Osvětlení 1. osvětlení objektu je realizováno převážně žárovkovými svítidly, výjimečně jsou použity zářivky 2. pro osvětlení jeviště v sále jsou použity halogenové žárovky 3. svítidla jsou spínána ručně, pomocí klasických vypínačů 4. osvětlenost splňuje požadavky ČSN EN osvětlované prostory jsou čisté (zdi, podlahy, stropy), svítidla jsou z vnitřní strany čistá, okna jsou čistá Ostatní elektrické spotřebiče a vzduchotechnika 1. v prostoru kina je instalována vzduchotechnická jednotka, která je však v současnosti téměř nepoužívaná 2. pro odvod znehodnoceného vzduchu jsou místně instalovány odtahové ventilátory, zbytek objektu je větrán přirozeně 3. v kině jsou mimo jiné používány projektory, reproduktory 4. v bytě jsou používané běžné elektrospotřebiče jako chladnička, televize, sporák, počítač 5. nejvyšší odhadovaná spotřeba elektrické energie připadá na osvětlení a běžné kancelářské spotřebiče Tabulka č Porovnání stávající sazby s jinými produkty Produkt Optimum AKU 8 Optimum 24 Optimum 24 C25d C01d C02d Distribuční sazba stávající stav porovnání s jinou sazbou Průměrná spotřeba elektřiny ve VT MWh/rok 8,34 10,88 10,88 Průměrná spotřeba elektřiny v NT MWh/rok 2,54 0,00 0,00 Stále platby - odběrné místo Kč/měs Hlavní jistič A nad 3x50A do 3x63A včetně Stálé platby - jistič Kč/A Platby za silovou el. energii Kč/MWh VT 1 880, , ,0 Kč/MWh NT 1 163,0 0,0 0,0 Platby za distribuci elektřiny Kč/MWh VT 1 883, , ,5 Kč/MWh NT 60,7 0,0 0,0 Stále platby Kč za MWh 722,8 722,8 722,8 Celkové náklady bez DPH Kč/rok Celkové náklady včetně DPH Kč/rok Bylo provedeno orientační porovnání stávající spotřeby elektrické energie pro s jinými sazbami od daného dodavatele. Ceny byly převzaty z platného ceníku dodavatele CENTROPOL ENERGY, a.s. Jak ukazuje porovnání, je stávající distribuční sazba C25d od daného dodavatele nejvýhodnější. 22

23 3.2 Energetické hodnocení objektu Tepelně-technické výpočty byly provedeny podle ČSN Tepelná ochrana budov. Energetické hodnocení objektu je zpracováno podle ČSN , ČSN EN a ČSN EN ISO Posouzení tepelně - technických vlastností konstrukcí budovy Bylo provedeno porovnání součinitelů prostupu tepla konstrukcí na systémové hranici budovy s požadovanými hodnotami normou ČSN :2011, které jsou uvedeny v následujících tabulkách. Tabulka č Normové součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce dle ČSN Druh konstrukce ČSN :2011 Požadovaná Doporučená Konstrukce svislé neprůsvitné (těžké) 0,30 0,25 Konstrukce výplňové - okna 1,50 1,20 Konstrukce výplňové - dveře 1,70 1,20 Konstrukce střechy 0,24 0,16 Konstrukce podlahy k exteriéru 0,24 0,16 Konstrukce podlahy na zemině 0,45 0,30 Tabulka č Součinitele prostupu tepla stávajících konstrukcí v budově Druh konstrukce Stav Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] Konstrukce svislé neprůsvitné (těžké) Nevyhovuje 1,35 až 1,70 Konstrukce výplňové - okna Nevyhovuje 2,60 až 5,65 Konstrukce výplňové - dveře Nevyhovuje 2,60 až 5,65 Konstrukce střechy Nevyhovuje 0,72 Konstrukce podlahy k exteriéru Nevyhovuje 0,80 Konstrukce podlahy na zemině Nevyhovuje 3,08 Stávající obalové konstrukce budovy nevyhovují současným požadavkům na jejich tepelně technické vlastnosti. Součinitele prostupu tepla nesplňují požadavky normy ČSN : Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla budovy Dále bylo provedeno hodnocení energetické náročnosti objektu pomocí průměrného součinitele prostupu tepla budovy podle ČSN :2011. Podmínka, že objekt je vyhovující z hlediska energetické náročnosti, zní: U em U em,n U em - vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla budovy W/(m 2 K) U em,n - požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla W/(m 2 K) 23

24 Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla celé budovy ve stávajícím stavu je v následující tabulce. Tabulka č Průměrný součinitel prostupu tepla objektu Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (ČSN :2011) STÁVAJÍCÍ STAV H t - měrná ztráta prostupem 3 212,0 W/K U em - průměrný součinitel prostupu tepla 1,43 W/(m 2 K) U em,n - průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) 0,43 W/(m 2 K) U em,n,rec - průměrný součinitel prostupu tepla (doporučený) 0,32 W/(m 2 K) Klasifikační ukazatel CI 3,35 Mimořádně nehospodárná Průměrný součinitel prostupu tepla budovy nevyhovuje požadované hodnotě normy ČSN :2011, hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy spadá do kategorie G Mimořádně nehospodárná. Z energetického štítku obálky budovy, který je součástí příloh, je zřejmé, které konstrukce se nejvíce podílejí na prostupu tepla a kde je možné hledat potenciál energetických úspor Tepelné ztráty budovy Výpočet tepelné ztráty je proveden pro: Lokalita Česká Lípa Nejnižší venkovní výpočtová teplota vzduchu -15 C Střední teplota venkovního vzduchu v topném období t es 3,8 C Počet dní v topném období 245 Normální krajinná oblast, chráněná budova, stojící v zástavbě. Měrná tepelná ztráta prostupem tepla budovy ve stávajícím stavu je podle teoretického výpočtu (podle ČSN v souladu s ČSN EN ISO 13789, ČSN EN ISO 13790, ČSN EN ISO 13370) H T = 3 212,0 W/K. Tepelná ztráta budovy 144,5 kw při průměrné vnitřní teplotě 19,0 C byla vypočtena podle ČSN EN v programu společnosti Protech s.r.o. Nový Bor. Tato ztráta byla použita pro naladění modelu energetické potřeby budovy na fakturovanou spotřebu z let 2012/13, kdy v objektu došlo k navýšení provozu a pro vyčíslení úspor vzniklých navrženými opatřeními. Procentuální podíl jednotlivých konstrukcí a větrání na celkových tepelných ztrátách budovy je vyčíslen v následující tabulce a znázorněn na uvedeném grafu. 24

25 Tabulka č Rozdělení tepelných ztrát budovy stávající stav Rozdělení tepelných ztrát objektu - STÁVAJÍCÍ STAV H [W] Procentuální podíl Podlaha na zemině ,3% Stěny ,5% Výplně otvorů ,4% Střecha ,9% Tepelná ztráta prostupem tepla obálkou budovy ,0% Tepelná ztráta větráním v budově ,0% Celková tepelná ztráta objektu ,0% 30% Rozdělení tepelných ztrát - stávající stav 10% 19% Podlaha na zemině Stěny Výplně otvorů 11% 29% Střecha Větrání Z rozdělení tepelných ztrát vyplývá, kde je možné hledat snížení potřeby tepla na vytápění objektu. Největší podíl na tepelných ztrátách stávajícího objektu mají prostupy tepla výplněmi otvorů (29 %) přes obvodové stěny (19 %), střechami (11 %), ztráty a dále pak prostupy podlahou (10 %). Významný podíl tvoří tepelná ztráta přirozeným větráním přibližně 30 % Model energetické potřeby budovy Při výpočtu potřeby tepla na vytápění budovy se zpravidla zjišťuje roční potřeba energie v GJ za otopné období bilančním hodnocením na základě posouzení stavebních konstrukcí objektu. Metodika tohoto posouzení je dána vyhláškou 148/2007 Sb. a rovněž soustavou norem ČSN , ČSN , ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN EN 832, ČSN EN ISO 12831, ČSN EN ISO a ČSN EN ISO Stanovení roční potřeby tepla na vytápění budovy bylo provedeno denostupňovou metodou, která vychází z tepelných ztrát objektu (vypočtené v kapitole ), klimatických podmínek místa stavby a zohledňuje provozní režim vytápění v objektu. Roční potřeba tepla na vytápění v GJ/rok byla vypočtena ze vzorce: (t is t es ) E vyt = 24. Q c.. d , (t is t e ) 25

26 kde: E vyt roční potřeba tepla na vytápění tepelná ztráta (GJ/rok) Q c celková tepelná ztráta objektu (kw) celkový opravný součinitel = i. t. d / ( o. r ) i koeficient vyjadřující vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot uvažovaných při výpočtu celkové tepelné ztráty objektu t koeficient vlivu režimu vytápění během dne resp. noci d zkrácení doby vytápění podle využití budovy během týdne o účinnost rozvodu r možnost regulace systému vytápění d počet dnů otopného období t is průměrná vnitřní teplota v objektu t es průměrná venkovní teplota otopného období nejnižší výpočtová venkovní teplota t e Z uvedeného vzorce pak vyplývá, v které části lze hledat potenciál: a) Q c snížení tepelné ztráty obvodového pláště, výplní a střech b) ovlivněné použitou regulací (počasí, čas, vnitřní teplota, zónová regulace, individuální regulace, prováděním nočního útlumu, dodržení vnitřních teplot) a provozem vytápění dané budovy, je sestaven jako součin koeficientů c) ostatní je závislé na klimatických podmínkách Hodnoty těchto činitelů popisujících režim vytápění v hodnoceném objektu před a po rekonstrukci uvádí následující tabulka: Tabulka č Celkový opravný součinitel budovy Celkový opravný součinitel e Kino Máj, Doksy 0,56 vliv nesoučasnosti ztráty prostupem a infiltrací (0,8-0,9) ei 0,90 vlivu režimu vytápění - čas za den (0,8-1,0) et 0,80 zkrácení doby vytápění - dni za týden (0,8-1,0) ed 0,75 účinnost rozvodu (0,95-0,98) ho 0,98 možnost regulace systému vytápění (0,9-1,0) hr 0,98 Dlouhodobá klimatická data byla převzata z údajů nejbližší meteorologické stanice ČHMÚ v České Lípě. 26

27 Tabulka č Potřeba tepla objektu vypočtená z energetického modelu budovy VÝPOČET POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ BUDOVY - DDP Celková tepelná ztráta objektu kw 144,5 Průměrná vnitřní teplota v objektu C 19,0 Výpočtová venkovní teplota C -15 Průměrná venkovní teplota (t es ) C 3,8 Počet topných dnů dny 245 Počet denostupňů K.dny 3724 Celkový opravný součinitel - 0,56 Potřeba tepla na vytápění budovy GJ 769,0 Teoretická potřeba tepla na vytápění budovy po zvýšení provozu na přelomu let 2012/2013 činí 769,0 GJ/rok Využití tepelných zisků Vzhledem k přítomnosti termostatické regulace jsou ve výpočtu uvažovány tepelné zisky. Tepelné zisky E VZ a E VS z vnitřních zdrojů tepla a ze slunečního záření za otopné období se stanovují pro občanské a obytné budovy za podmínky, že je instalována dynamická regulace otopného systému. Tabulka č Tepelné zisky pro daný objekt Výpočet dle ČSN EN ISO kwh GJ Tepelné zisky z vnitřních zdrojů 0 0,0 Tepelné zisky ze slunečního záření ,4 Celkové tepelné zisky , Výpočtová spotřeba tepla na vytápění objektu Při uvažování účinnosti výroby tepla zdrojem (plynový kotel) 86% je teoretická spotřeba tepla na vytápění po odečtení tepelných zisků 863,5 GJ/rok, což je 239,9 MWh/rok. Pro verifikaci výpočtového modelu objektu byl proveden přepočet skutečných spotřeb tepla (z faktur) za hodnocené období 2012/2013 na dlouhodobý průměr (DDP 30) pomocí denostupňové metody. Měsíční klimatická data pro hodnocená období byla převzata z průměrných hodnot meteorologických stanic ČHMÚ pro Liberecký kraj. Porovnání teoretické spotřeby tepla se skutečnou je provedeno v tabulce č. 21. Tabulka č Skutečná spotřeba tepla objektu přepočtená na dlouhodobý průměr Rok 2012/2013 DDP Roční spotřeba tepla v objektu [GJ/rok] 894,5 886,4 Počet denostupňů D (19,0 C) *porovnání bylo provedeno pouze pro poslední sledované období, kdy v objektu došlo k výraznému nárůstu provozu 27

28 Tabulka č Porovnání fakturované a modelové spotřeby tepla v objektu Skutečná spotřeba tepla Vypočtená spotřeba tepla Rozdíl (z účetních dokladů, přepočtená na nominální rok - DDP) (z modelu energetické potřeby - obálkový výpočet) po odečtení tepelných zisků (účetní doklady x model) GJ/rok GJ/rok % 886,4 863,5-2,7% Teoretická spotřeba tepla vypočtená z energetického modelu budovy se od skutečné spotřeby tepla na vytápění budovy přepočtené na teplotně průměrný rok (DDP) liší o -2,7 %. Výpočtový model dobře popisuje energetické chování budovy. Pro další výpočty a energetické bilance bude použita teoretická spotřeba energie na vytápění budovy po rekonstrukci 863,5 GJ/rok, což je 239,9 MWh/rok. 3.3 Energetická bilance předmětu EA Upravená energetická bilance objektu V následující tabulce je upravená energetická bilance sestavená z modelu energetické potřeby budovy. Tabulka č Upravená energetická bilance posuzovaného objektu Ř. GJ MWh náklady Kč pozn. 1 Vstupy paliv a energie 904,4 251, Nákup ZP + EE 1a z ř. 1 z toho spotřeba zemního plynu 863,5 239, Zemní plyn 1b z ř. 1 z toho spotřeba elektrické energie 41, Elektrická energie 2 změna zásob paliv ř.1 + spotřeba paliv a energie ř.2 904,4 251, prodej energie cizím ř.3 - ř.4 Konečná spotřeba paliv a energie 904,4 251, Nákup ZP + EE 6 z ř. 5 Spotřeba energie na vytápění 863,5 239, Zemní plyn 7a z ř. 6 z toho ztráty ve zdroji ÚT 120,9 33, Zemní plyn 8 z ř. 5 Spotřeba energie na nucené větrání 3,1 0, Elektrická energie 9 z ř. 5 Spotřeba energie na přípravu TV 10,9 3, Elektrická energie 7b z ř. 10 z toho ztráty ve zdroji přípravy TV 0,2 0,1 229 Elektrická energie 7c z ř. 10 z toho ztráty v rozvodech TV 1,0 0, Elektrická energie 10 z ř. 5 Spotřeba energie na chlazení 0,0 0, z ř. 5 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti 0,0 0, z ř. 5 Spotřeba energie na osvětlení 3,8 1, Elektrická energie 13 z ř. 5 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 23,2 6, Elektrická energie Pozn.: Cenová hladina roku 2013 vč. DPH 21% 28

29 3.3.2 Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Tabulka č Bilance výroby energie z vlastních zdrojů roční ř. Ukazatel jednotka hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW - 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW 0,196 3 Výroba elektřiny MWh - 4 Prodej elektřiny (z ř.3) MWh - 5 Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny MWh - 6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ - 7 Výroba tepla GJ 753,3 8 Dodávka tepla (z ř.7) GJ - 9 Prodej tepla (z ř.7) GJ - 10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla GJ - 11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ 874,4 12 Spotřeba energie v palivu celkem (z ř.6 + ř.11) GJ 874,4 Tabulka č Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje ř. Ukazatel jednotka roční hodnota 1 Roční celková účinnost zdroje % 86,15 2 Roční účinnost výroby elektrické energie % - 3 Roční účinnost výroby tepla % 86,15 4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ/MWh - 5 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ/GJ 1,16 6 Roční využití instalovaného elektrického výkonu hod/rok - 7 Roční využití instalovaného tepelného výkonu hod/rok 1 067,6 3.4 Vyhodnocení hospodaření energiemi Rozborem lze dojít k následujícím závěrům: Průměrný součinitel prostupu tepla budovy kuna Máj v Doksech nesplňuje požadavek normy ČSN :2011. Budova byla vyhodnocena a zařazena do klasifikačního stupně G Mimořádně nehospodárná. Dále bylo zjištěno: - všechny původní konstrukce nesplňují normou ČSN :2011 požadované součinitele prostupu tepla - prostory kina a bytu jsou vytápěny z centrální kotelny, kotlem Viessman G.m.b.H, typ Paromat Simplex PS 017 o výkonu 170 kw, r. v byt je vytápěn nezávisle kotlem Aston Thermica CMA o výkonu 20 kw - rozvody jsou provedeny z ocelových svařovaných trubek, v nevytápěných prostorech s tepelnou izolací 29

30 - otopná tělesa jsou ocelová desková, převážně s osazenými termoregulačními ventily - příprava teplé vody je zajištěna ve třech lokálních ohřívačích - rozvody teplé vody od lokálních zásobníkových ohřívačů jsou krátké, zdroje teplé vody jsou umístěny nedaleko místa spotřeby - osvětlení objektu je realizováno převážně žárovkovými svítidly, výjimečně jsou použity zářivky - pro osvětlení jeviště v sále jsou použity halogenové žárovky - v prostoru kina je instalována vzduchotechnická jednotka, která je však v současnosti téměř nepoužívaná - pro odvod znehodnoceného vzduchu jsou místně instalovány odtahové ventilátory, zbytek objektu je větrán přirozeně - v kině jsou mimo jiné používány projektory, reproduktory - v bytě jsou používané běžné elektrospotřebiče jako chladnička, televize, sporák, počítač - nejvyšší odhadovaná spotřeba elektrické energie připadá na osvětlení a běžné kancelářské spotřebiče 3.5 Celkový potenciál energetických úspor Potenciál úspor tepla je možné hledat zejména ve snížení tepelných ztrát budovy prostřednictvím zateplení obvodových stěn, stropů, střech a výměnou výplní otvorů. Tabulka 25 - Potenciál energetických úspor pro jednotlivá opatření Popis navrhovaných opatření Potenciál energetických úspor (GJ/rok) Výměna výplní otvorů 210,8 Zateplení fasády 140,9 Zateplení střechy a stropu do exteriéru 100,5 Solární soustava pro předehřev TV 6,3 30

31 4 Návrh opatření ke snížení spotřeby energie 4.1 Návrh technického řešení Energetický audit při návrhu technických řešení vychází ze stávajícího stavu technologií a budovy, způsobu vytápění a ze znalostí v oblasti stavebnictví, výroby a distribuce tepla a elektrické energie. Faktory ovlivňující spotřebu tepelné energie: Zvolený systém zateplení a tloušťka použitého izolantu Prostup tepla otvorovými výplněmi - kvalita oken a ochlazovaných dveří Infiltrace spárami výplní - těsnění spár Poměr otvorových výplní a zdiva Způsob vytápění a ohřevu TV - volba zdroje tepla a topného média Regulace vytápění Existence zádveří Orientace otvorových výplní ke světovým stranám Využití vnitřních a vnějších zdrojů tepla tepelné zisky Energetické chování uživatelů objektu Výše uvedené faktory je vhodné posoudit v rámci "Energetického auditu". Energetický audit provádí návrh opatření, která přinesou co největší úspory při vynaložení co nejnižších investic Opatření č. 1 Název: Výměna výplní otvorů Popis: Původní výplně oken a dveří Výplně okenních otvorů jsou v objektu převážně původní, se součiniteli prostupu tepla U = 2,60 3,90 W/m 2 K. Vchodové dveře jsou také původní, se součinitelem prostupu U = 2,30 5,65 W/m 2 K. Původní výplně otvorů nesplňují současné tepelně technické požadavky dané normou ČSN :2011, tedy U w = 1,50 W/m 2 K. Návrh opatření počítá s instalací nových oken s izolačním trojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla oken U w = 0,90 W/m 2 K, střešní okna budou nahrazena okny novými se součinitelem prostupu tepla oken U w = 1,00 W/m 2 K. Stávající dveře je doporučeno nahradit novými, s celkovým součinitelem prostupu tepla U d = 1,20 W/m 2 K. Nová okna a dveře tak splní doporučený součinitel prostupu tepla normou ČSN :2011. Celková plocha výplní otvorů určených k výměně je 253,0 m 2. Cena včetně demontáže původních výplní a instalace nových je přibližně Kč/m 2 včetně DPH (7 000 Kč/m 2 bez DPH). 31

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Diakonie Vsetín č. p. 1864 - Domov pro seniory Vsetín Ohrada

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Diakonie Vsetín č. p. 1864 - Domov pro seniory Vsetín Ohrada ENERGETICKÝ AUDIT Budova Diakonie č. p. 1864 Vsetín Domov pro seniory Vsetín Ohrada - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její

Více

Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455. Energetický audit

Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455. Energetický audit Hořovice Svatopluka Čecha 455 Energetický audit Aktualizace 2012 dle změny ČSN 73 0540-10/2011 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 1.1. Identifikace zadavatele 3 1.2. Identifikace majitele předmětu energetického

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova bývalé MŠ Sychrov č. p. 61 ve Vsetíně

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova bývalé MŠ Sychrov č. p. 61 ve Vsetíně ENERGETICKÝ AUDIT Budova bývalé MŠ Sychrov č. p. 61 ve Vsetíně - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její novelizace č.425/2004

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií předmět energetického posudku : VÝMĚNA STACIONÁRNÍHO ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ČP 43 HOMOLE U PANNY datum vypracování : 11.11.2015 zpracovatel

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 Předkládá: Ing. Pavel KOLOUCH oprávnění MPO č. 0999 E: kolouch.pavel@atlas.cz

Více

Zpráva o energetickém auditu Obecní úřad, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Obecní úřad, Rohle Zpráva o energetickém auditu Obecní úřad, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Rohle včetně výměny zdroje vytápění Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č.... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 83.3 90.3 125 135 167 181 250 271 333 361 416 451 464 565 58.5 71.2 Software pro stavební fyziku

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: novostavba rodinného domu Adresa budovy: bytová zástavba Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.3 m 2

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT ENERGETICKY ENERGETICKY VĚDOMÁ VĚDOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE ENERGETICKÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BUDOV BUDOV ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 74.7 90.7 112 136 149 181 224 272 299 363 374 453 411 496 92.2 111.2 Software pro stavební

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI BĚLOTÍN MÍSTNÍCH ČÁSTECH KUNČICE, LUČICE A NEJDEK

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI BĚLOTÍN MÍSTNÍCH ČÁSTECH KUNČICE, LUČICE A NEJDEK OBEC BĚLOTÍN Adresa: Bělotín 151, 753 64 Bělotín, IČ: 00301019, tel/fax: 581 612 100 web: http://www.belotin.cz, e-mail: belotin@belotin.cz, účet: 1883001369/0800 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY program ERGETIKA verze 2.0.2 DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY Způsob výpočtu: - Identifikační číslo průkazu: 19-2013 Identifikační údaje o zpracovateli průkazu - energetickém specialistovi: název zpracovatele:

Více

MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno-Královo Pole

MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno-Královo Pole ZPRÁVA O ČINNOSTI ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU MĚSTA UHERSKÝ BROD ZAJIŠŤOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ MIX MAX ENERGETIKA, S.R.O. ZA ROK 2012 Činnost energetického managementu města je zajišťována smluvně dodavatelsky

Více

Analýza využitelnosti EPC

Analýza využitelnosti EPC Analýza využitelnosti EPC pro areál: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Zpracovatel: AB Facility a.s. Divize ENERGY e-mail: energy@abfacility.com http://www.abfacility.com Praha 01/ 2015 Identifikační

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 22 C Vnější návrhová teplota v zimním období Qe -13 C 4. Tepelně technické vlastnosti

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Ohradní 1357/41, 140 00 Praha PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688,

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 1 Praha tel: / 1 777, fax: / 1 771 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: RAEN spol.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Stavba: RODINNÝ DŮM Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou Vlastník: Miroslav Černý a Miroslava Černá Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona

Více

118/2013 Sb. VYHLÁKA

118/2013 Sb. VYHLÁKA 118/2013 Sb. VYHLÁKA ze dne 9. května 2013 o energetických specialistech Změna: 234/2015 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo) stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Machuldova 597/12, 142 00 Praha 4 Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hurbanova ul. 135 PSČ, místo: 142, Praha 4 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Průkaz energetické náročnosti budovy Podle zákona č. 46/26 Sb. a vyhlášky č. 78/213 Sb. Bytový dům Společenství vlastníků Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Zvoncovitá 1974/1, 155 Praha 5 Vypracoval: Martin Hradec

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2011

KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2011 KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2011 Obsah Ceny za dodávku a distribuci elektřiny............................. 3 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d.............................. 4 KOMFORT+

Více

ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION

ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION 143 ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION ZDEŇKA PERUTKOVÁ - JAN MAREČEK Abstract This study presents

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15 VZDUCHOTECHNIKA A. Úvod Tato část dokumentace řeší na úrovní PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ splnění nezbytných hygienických podmínek z hlediska vnitřního prostředí stavby a instalované technologie se zázemím

Více

ţ ţ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

ţ ţ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 7. 9. 215 Zakázka: Slunná 373374, Šaratice Archiv: 215/11 PROTOKOL PRŮKAZU Účel

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová Karolína Ostrava, Objekt 1.B.006 Blok u Galerijní třídy

Více

Důvodová zpráva (DZ)

Důvodová zpráva (DZ) Důvodová zpráva (DZ) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (určených veřejnému zadavateli) (dále jen Smlouva ) Verifikační zpráva a dodatky ke Smlouvě Zastupitelstvo statutárního

Více

Průkaz 2013 v.2.0.1 PROTECH spol. s r.o. 020380 - Ing. Eva Matušková - Hodonín Datum tisku: 12.7.2013 Zakázka: PENB Mas. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.0.1 PROTECH spol. s r.o. 020380 - Ing. Eva Matušková - Hodonín Datum tisku: 12.7.2013 Zakázka: PENB Mas. Identifikační údaje budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013 Základní údaje POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013 Objekt: ZŠ Komenského Adresa: ul. Komenského 607 737 01 Český Těšín Kontakt: Ing. Martin Siuda 558 746 409 č. 01 1. Popis objektu

Více

Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45

Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45 Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45 68.9 71.5 85.9 101 103 107 138 143 207 214 276 286 344 357 90.0 105.5 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA Miroslav Baručák ENERGOS Sídliště Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA Tel.: +420 605 576 327 +420 556 830 478 e-mail: miroslav.barucak@seznam.cz

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů SEZNAM DOKUMENTACE Textová část Technická zpráva Výpis materiálu Výkresy č. měřítko název E-01 150 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Výchozí podklady stavební

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům Prokopova 2120, 356 01 Sokolov Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny oprávněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle 2c zákona č.

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I - Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82

Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I - Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82 Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82 70.4 59.9 70.6 64.0 89.9 106 120 141 180 212 240 283 300 353 13.9 15.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

ení spotřeby energie

ení spotřeby energie 1.3 Zhodnocení výchozího stavu Energetická bilance Kontrola stávaj vajících ch údajů: vstupy paliv a energie, změnu stavu zásob z paliv prodej energie fyzickým a právnickým osobám provozní ukazatele zdroje

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Prodej rodinného domu Školní č.p. 312 664 43 Želešice INVESTOR : PEGAS Investiční holding, s.r.o. Kamenná 835/13 639 00 Brno OBJEDNATEL : PEGAS Investiční holding,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č.... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 61.3 64.0 91.9 96.0 123 128 167 174 184 192 245 256 306 320 392.4 410.7 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody 1. Technická zpráva: Datum : 11/.2013 autorizovaný inženýr č.1003613 Údaje o stavbě: Název stavby: Dům

Více

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás CO JE TO SPOTŘEBA1 KWH ENERGIE? 1 kwh představuje: 6,5 hod. puštěné televize o příkonu 150 W 1 hodinu žehlení vyprání 5 kg prádla (1 prací cyklus) uvaření

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 14 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova X Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy 2015-1205-TZ Velešovice, 10. 2. 2015 průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Mišákova 452/12 779 00 Olomouc - Povel zpracovatel Ing. Pavel Šuster Velešovice 344 683 01 Rousínov Tel.: - +420 739

Více

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Vypracováno pro: Bytové družstvo Barunčina 1849 1853

Více

Způsoby měření elektřiny

Způsoby měření elektřiny změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 476/2012 Sb. 1.1.2013 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce,

Více

POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K 31.12.2010

POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K 31.12.2010 ÚPMD Praha - opatření na ÚSPOfu energií - modernizace energetického hospodářství Příloha č. 1 POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K 31.12.2010 Základní údaje: Popis vnitřních

Více