Výbr z nových knih 12/2011 psychologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 12/2011 psychologie"

Transkript

1 Výbr z nových knih 12/2011 psychologie skvlých aktivit od 90 svtových kou / Elaine Biechová ; [peklad Libuše Mohelská, Daniela Zounková] Brno : Computer Press, xvii, 390 s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 ízení ; komunikace ; rozvoj osobnosti ; tvoivost ; podnikové vzdlávání ; týmová práce ; mentoring Publikace obsahuje 90 ovených školicích aktivit od 90 svtových lektor a kou, které nejenže pispjí ke zvýšení efektivity i zlepšení komunikace v organizaci, ale zárove pinesou nezbytný prvek zábavy do mnohdy únavného procesu vzdlávání a tréninku zamstnanc. 2. Pehled teorií osobnosti / Victor J. Drapela ; [z anglického originálu... peložil Karel Balcar] Praha : Portál, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 psychologie osobnosti ; vývojová psychologie ; psychoanalýza ; teorie uení ; fenomenologie ; existencialismus ; individuální psychologie ; logoterapie Reprezentativní výbr tinácti nejvlivnjších teorií osobnosti v psychologii s drazem na životní dráhy jejich autor (S. Freud, C. G. Jung, A. Adler, K. Horneyová, H. S. Sullivan, E. Fromm, E. H. Erikson, J. Dollard, N. E. Miller, R. B. Cattell, K. Lewin, G. W. Allport, C. R. Rogers, A. H. Maslow, V. E. Frankl). Uebnice je urena studentm pedagogiky, psychologie, sociologie, sociální práce i odborníkm v praxi. Zaujme každého, kdo chce porozumt mnoha asto rozdílným výkladm lidského chování a dynamickým procesm, které psobí v lidské osobnosti.

2 3. Psychoterapie dítte : pípad šestiletého chlapce / Peter Pöthe Praha : Grada Publishing, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 psychoterapie ; dít ; pedopsychologie ; osobnost dítte Jedinená publikace je autentickým a komentovaným záznamem psychoanalyticky orientované psychoterapie šestiletého chlapce. Pípad chlapce zasaženého smrtí v rodin se odvíjí od prvního povdomí autora o poteb odborné pomoci a koní návštvou po dvou letech ukonení terapie. 4. Schizofrenie : jak pedejít relapsu aneb terapie pro 21. století / Lucie Bankovská Motlová, Filip Španiel Praha : Mladá fronta, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 schizofrenie ; diagnostika ; prognóza ; terapie ; psychotická porucha V pedkládané monografii se naši pední odborníci na prevenci, lébu i výzkum psychotických onemocnní zamují na teoretické i praktické informace o píinách, prbhu, prevenci, léb a rehabilitaci schizofrenních onemocnní. Speciální pozornost vnují psychosociálním intervencím a moderním rehabilitaním programm, které pízniv ovlivují prognózu nemocných.

3 5. Stáí a smysl života / Jiina Ondrušová Praha : Karolinum (nakladatelství), s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 stáí ; starší lovk ; sociální práce ; gerontologie ; smysl života ; logoterapie ; stárnutí V prbhu lidského života si tém každý lovk opakovan pokládá otázky smující ke smysluplnosti lidského bytí, k významu lidského snažení, a to mnohdy i ve vztahu ke konenosti vlastního bytí. Sama antropocentrická koncepce humanizmu, založená na hodnot lovka a jeho právech, stojí ped významným úkolem, jak v dsledku tzv. inflace stáí mnit spoleenské vdomí ve prospch pozitivního vnímání stárnutí a implementace filosofie hluboké celospoleenské propojenosti problematiky stáí. 6. Symbióza a autonomie : traumata z narušeného systému rodinných vazeb / Franz Ruppert ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 mentální handicap ; psychoterapie ; nezávislost ; vztah rodie-dít ; attachment ; symbióza ; rodinné konstelace ; psychické trauma Autor se zamýšlí nad tím, pro je asto tak obtížné pivést k odpoutání od rodi práv ty dti, které z jejich strany zažily jednoznaná poškození. Pro jsou práv ty dti, které byly ze strany svých rodi nejvíce zanedbávané i zneužívané, nejmén schopné se od nich vnitn distancovat? Odpovdí na uvedené otázky je skutenost, že symbiotický proces mezi matkou a díttem se pro n stal traumatem symbiotickým traumatem. V jeho dsledku dochází u dítte k psychickému štpení.

4 7. Umní kreativního myšlení : jak být inovativní a rozvíjet skvlé myšlenky / John Adair ; [peklad Romana Topiarzová] Brno : Computer Press, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) : Sign.: II V1 tvoivost ; myšlení ; rozvoj osobnosti Umní kreativního myšlení vám pomže rozvinout tvrí schopnosti. Autor za použití píklad úspšných podnikatel, vdc a umlc, inspirující a zábavnou formou pedstavuje klíové aspekty kreativity. 8. Umní zmny : po malých krocích k velkým zmnám v profesním i osobním život / Rudolf Stross ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Patoka] Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 sebepojetí ; sebevýchova ; rozvoj osobnosti ; psychologie osobnosti ; sebeízení ; sebepoznání Autor popisuje zábavnou a názornou formou základy, utváení a meze procesu zmny a nabízí adu konkrétních a osvdených podnt, jak dát svému profesními i osobnímu životu nový smr. Uvedené metody a strategie jsou doplnny praktickými cvieními i píklady.

5 9. Vzpoura deprivant : nestvry, nástroje, obrana / František Koukolík, Jana Drtilová Praha : Galén, c s. :. -- eština. ISBN (dotisk : váz.) Sign.: II V1 deprivace ; agresivita ; násilí ; sociální psychologie ; sociální chování ; porucha chování V této knize se autoi pokoušejí pochopit, pro jsou nkteí lidé zrdy, bez ohledu na to, zda se chovají krimináln, nebo zákonu unikají. Lidskou skupinu, o které je e, autoi popisují v první ásti publikace nazvané Nestvry. Druhá ást knihy s názvem Nástroje a sociální prostedí pojednává o nástrojích užívaných deprivanty k ovlivování lidských skupin, o sociálním prostedí, které se na vzniku, vývoji a innosti deprivant podílí. Poslední, tetí ást, pojmenovaná Obrana, popisuje mechanismy snižující pravdpodobnost vzniku a omezující vliv deprivant.

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. C. G. Jung v zrcadle filosofie : hermeneutická interpretace filosofických aspekt Jungova díla / Boris Rafailov Brno : Emitos, 2010 -- 129 s. --

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Antikrist Galileo : životopis / Michael White ; [z anglického originálu... peložili Helena a Lubomír Synkovi] Praha : Academia, 2011 -- 342 s.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výběr z nových knih 4/2013 psychologie

Výběr z nových knih 4/2013 psychologie Výběr z nových knih 4/2013 psychologie 1. Asertivita v manželství a v rodině / Tomáš Novák -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2011 -- 100 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3659-4 (brož.) Sign.: II 110643V1 asertivita

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní 1 EDMT PSYCHOLOGIE Psychologie = vda o lidské psychice, jednání a prožívání Základní teoretické obory rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky obecné poznatky tchto obor jsou využívány v

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie Výběr z nových knih 3/2013 psychologie 1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová]

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více