Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha"

Transkript

1 Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život - laskav 7. Žij plný život s dobrotou 8. Žij plný život vrn 9. Žij plný život tiše a mírn 10. Žij plný život ovládej se 11. Žij plný život bu ukižován

2 Úvod Žijete plný život? Devt vlastností (které obyejn nazýváme ovoce Ducha ) popisují osobu, která žije plným životem. Nalezli byste názvy kapitol ve svém životopise? Jsem milující. Jsem radostný. Jsem pokojný. Jsem trplivý. Jsem laskavý. Jsem dobrotivý. Jsem vrný. Jsem mírný. Ovládám se. Nejspíš nikdo z nás by si netroufl vydat vlastní životopis s takovými titulky, protože by to ped ostatními vypadalo domýšliv a jako sebechvála (i kdyby to byla pravda!). Ježíš nicmén oekává, že práv tyto vlastnosti budou popisovat Jeho uedníky. Náš Pán ekl, že pišel, abychom mli život, a mli ho v hojnosti (J 10:10). A hojný život máme tehdy, když je Jeho život prožíván skrze nás. Pojem ovoce Ducha prost popisuje znaky lovka, ve kterém pebývá Ježíš. Pavel si zoufal s ranými kesany v Galacii, protože v nich ješt nebyl zformován Kristus (Gal 4:19). Když v nás bude Kristus pln zformován, budou naše osobnosti podobné té Jeho. Poízení seznamu Jak poznáme, jestli se v našich životech rozvíjí ovoce Ducha? Ptám se, protože se v našich životech nikdy nic nemní, pokud nepociujeme potebu nebo dokonce nejsme zoufalí. Mnozí jsou píliš slepí k vlastním slabostem. Zde je pár jednoduchých krok k poízení úvodního seznamu. Za prvé, jdte za nkým blízkým, kdo má vždycky odvahu být k vám upímný. Mže to být vaše manželka nebo manžel, dít, rodi nebo pítel. Dejte mu list papíru se seznamem výše uvedených prohlášení: Jsem milující, jsem radostný atd. A požádejte jej, aby zvážil, jestli je ve vašem pípad ta vta pravdivá, nebo ne. Za druhé, pozorn sledujte, jak reagujete, když vám nkdo šlápne na kuí oko. To je neomylný test pro zjištní pítomnosti nebo nedostatku ovoce Ducha! Pokud je s vámi zle zacházeno i když jste naprosto v právu co vyjde na povrch? Láska, radost, pokoj, trplivost, sebeovládání? Nebo hnv, sžíravé poznámky, jedovaté ei, postoj odplaty, vzpoura a deprese? Apoštol Pavel byl lovk, kterého neustále pronásledovali. Vtšina badatel se domnívá, že práv lidé, kterým píše dopis Galatským, jsou jedni z tch, kteí se obrátili na jeho první misijní cest (Sk 13,14), a to nebyla žádná procházka ržovým sadem! Jan Marek je opustil (Sk 13:13), Pavel onemocnl chorobou, která ho pinutila zmnit plán své cesty a pivedla ho do Galacie (Gal 4:13), pronásledovali ho od msta k mstu, a jednou byl kamenován rozzueným davem, který ho nechal jen proto, že ho považovali za mrtvého (Sk 14:19). V takových nesnázích skuten poznáme, jestli máme ovoce Ducha, nebo ne.

3 Nkteí lidé by ovoce Ducha omezili jen pro takové, kteí si mohou dovolit pepych nezaplést se v život do žádných konflikt. Myslíval jsem si, že ovoce Ducha je pole psobnosti lidí, kteí bydlí ve vlastním zámku, odpoledne si vyjdou na svj anglický trávník, aby posedli v chladivém stínu strom, a doprovázeni sluhou usrkávají chlazenou limonádu! Naproti tomu, vící má vykazovat ovoce Ducha na bitevním poli! Tetí zkouška pítomnosti Kristem naplnného života je naše e. Ukažte mi lovka, který neustále snižuje ostatní, z jehož slov odkapává sarkasmus, který jeí, ve anebo proklíná, a já vám ukáži lovka, který zeteln postrádá devt vlastností ztlesnných v ovoci Ducha. ím srdce petéká, to ústa mluví (Mt 12:34)! Prozkoušení takovým testem vtšin z nás ukáže, že stále máme místo pro další rst Kristova života v nás. Jak se ale nco takového dje? Omyly Nacházím ti hlavní omyly, kterých se lidé dopouštjí v pípad rstu ovoce Ducha. Za prvé, nkteí považují souhlas s lánky uení za dkaz Kristova života. I když je pravda, že nemžete být kesanem pokud nepijmete Kristovy pravdy, pijetí tchto pravd neznamená, že se ve vašem život bude automaticky projevovat Kristova pítomnost. Znám vyznávající vící, kteí mohou zatrhnout ano u každého lánku pravovrného uení, ale žijí dále jako sobetí, samolibí, hnviví, zahoklí, neurvalí, nezdvoilí anebo netení, osudu odevzdaní lidé. Jejich teologie mže být správná, ale jejich životní styl je bludný. Na druhou stranu, pokud skuten uchopíte Boží pravdu, vaše pesvdení se odrazí na vašem chování. Kesanský život je skuten Kristus v nás a proto všechny charakteristiky zdravého životního stylu vyplývají pímo z podstaty a charakteru Boha samotného. Druhý omyl se týká vztahu mezi tím, když je Duch na nkom a v nkom. Vidl jsem lidi mocn používané Bohem u kterých nebylo možné najít dkaz, že je Bh také mocn v nich. Projevy dar Ducha jasn dokazovaly, že Duch spoívá na nich, ale jejich životní styl odrážel naprostý nedostatek ovoce Ducha. Bh nás vždy volá k tomu, že máme být nadazovat nad dlat, abychom v soudný den nebyli odmítnuti, protože nás Kristus nikdy neznal. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyat a hozen do ohn. A tak je poznáte po jejich ovoci (NE podle dar) (Mt 7:19,20). Spisovatel Stuart Briscoe vypráví píbh o svém píteli, který jako chlapec používal starý ovocný strom, aby utekl oknem ze své ložnice ve druhém podlaží, když ho otec chtl potrestat. Jednoho dne ale jeho táta oznámil, že se chystá ten starý strom porazit, protože už po léta nenese žádné ovoce. Té noci onen chlapec se svými páteli koupili haldu jablek a pod píkrovem tmy ovoce pivázali na neplodné vtve. Druhé ráno otec volá na svou ženu: Maruško, nevím svým oím! Ten starý strom, na kterém se už roky nic neurodilo, je obsypaný jablky. To musí být zázrak, protože je to hruška! Ovoce vychází z koene. Když jsou naše životy skuten vydané Bohu, ponesou Kristovo ovoce, protože Kristus je koenem! Pro vící zaujaté výhradn dary Ducha Pavel napsal, Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ješt mnohem vzácnjší cestu (1 Kor 12:31). A ta cesta je cestou lásky, ovoce Ducha. Tetí omyl je chápat ovoce Ducha v množném ísle spíše než v jednotném. Nejsou to ty ovoce Ducha, ale to ovoce. Množné íslo je uvedené u dar Ducha, protože všichni nemají stejné dary, ale všichni vící mají nést stejné ovoce. Také nemáme možnost si zvolit, které ovoce bychom chtli. Kdybych si mohl vybrat, urit bych peskoil trplivost a sebeovládání, a místo toho se zamil na lásku a radost. Ale skutený Duchem naplnný vící má všechno ovoce.

4 Jak? Jak se mohu stát lovkem, v jehož život je zejmá Kristova pítomnost? Jednou jsem se snažil vypstovat pomeranovník. Máma a táta sloužili jako misionái v chladném horském podnebí ínsko-tibetské hranice. erstvé ovoce jakéhokoli druhu se vtšinou vbec nedalo sehnat. Zvlášt mi chybly mé oblíbené pomerane. Jednoho dne se ale pár pomeran objevilo. Nevím, odkud se vzaly, ale dlouho nevydržely. Ptal jsem se své maminky, jak bych mohl pomerane dostávat pravideln. Odpovdla mi, že pomerane se prost v našem studeném podnebí nedají pstovat. Má šestiletá vynalézavost se dala do práce, a odmítla uznat její odpov za konenou. Našel jsem si starý hlinný hrnec, naplnil ho hlínou, do hlíny zasadil pomeranové semínko a opatrn jsem hrnec postavil ke kamnm v kuchyni, kde bylo semínko aspo trochu v teple. Každý den jsem starostliv vyhlížel první zelený výhonek pomeranovníku, který by vyrašil z hlíny, a vdl jsem, že je jen otázka asu, než mi mj kuchyský strom zajistí stálý písun pomeran. Naneštstí, nic živého z té pdy nikdy nevzešlo. Nakonec jsem musel uznat porážku, a neúspch jsem piítal tomu, že jsem obas zapomínal semínko svého stromu po celé dny zalévat, a tak ho kamna úpln vysušila. Chtl jsem pomerane. Ale není možné pinutit pomeranovník, aby vyrostl ve vyprahlé hlín, v hlinném hrnci poblíž sálajících kamen umístných v kuchyni v severozápadní ín! Ml jsem dokonalé pomeranové semínko, ale podmínky, kterému jsem je vystavil, ho uinily neplodným. Ježíš íká, že Jeho život v nás vypsobí ovoce, Kdo zstává ve mn a já v nm, ten nese hojné ovoce (Jan 15:5). To je klí! Musíme zstávat v Kristu. Semínko nikdy nevydá ovoce v jiném prostedí než v Kristu. Když Ježíš pichází do našich život, pináší do naší bytosti svou osobnost. Má urité pedstavy, jak by se ml život žít. Ukáže nám, jaké zmny máme udlat, když se modlíme, studujeme a posloucháme Jeho slovo, a ve spoleenství s Jeho lidem pijímáme povzbuzení a napomenutí, nebo dáváme sami sebe jako ob Jemu. Ovoce Ducha z nás proudí, když uskuteujeme své spasení s bázní a tesením, a v tom stejném ase víme, že Bh v nás psobí chtní i inní podle své vle (Fil 2:12,13). Nkteí lidé berou píkazy Písma velmi podobn jako sedlák, který ml slepici co neustále snášela velmi malá vajíka. Ve vzteku odešel do zoo a vrátil se odtud s ním v hndém papírovém sáku. Pak si depl, aby své slepici elil z oí do zobáku, a ze sáku vytáhl pštrosí vejce. Pidržel ho ped slepicí, a ekl: Dobe si to zapamatuj, a píšt se víc snaž! Skuten, ovoce Ducha se nezane rozvíjet jen proto, že se víc snažíme. Nicmén se také nebude rozvíjet bez našeho úsilí! Ovoce nikdy nemže rst na mrtvém strom! Jen Kristova pítomnost nás mže oživit! Když jsme skuten živi v Nm a On v nás, poneseme mnoho ovoce! Jak máme tedy zaít? Musíme v nás nechat pebývat Ježíše. Bez Nho nemžeme dlat nic. Musíme mu dát úplnou moc a autoritu nad našimi životy. V každém skutku bychom se mli cviit v Kristov pítomnosti ptaním: Jak by Pán reagoval na tuto situaci? Co by On dlal? íkal? Jaký by byl tón Jeho hlasu? Jeho gesta? Duch Svatý nám skrze své Slovo a svou pítomnost ukáže, jak Ježíš chce, abychom reagovali. Když se Mu poddáme, poneseme mnoho ovoce a prokážeme, že jsme Jeho uedníci (J 15:8).

5 Žij plný život s láskou První ovoce Ducha je láska. Žádné další ovoce Ducha nemže vzniknout bez pítomnosti lásky. Ve skutenosti, všechno zbývající ovoce Ducha popisuje lásku v innosti. Láska se raduje. Láska pináší pokoj. Láska vytrvá, nebo trpliv zvítzí. Láska jedná laskav. Láska pináší to nejlepší, dobrotivost. Láska nikdy neopustí, ale zstane vrná. Láska zmíruje. Láska se ovládá. Kristus je koen, láska je kmen, a zbylé ovoce jsou vtve, které z koene a kmene vyrstají! Omyly Ti chybná pojetí nám stojí v cest k tomu, abychom dokázali více milovat. Za prvé si nkteí myslí, že se láska vyvíjí automaticky. Není teba žádné úsilí. Je to jen citový stav, který bu máte nebo ne. Láska je spíše nco, co se vám pihodí, než životní sklon utváený vnitním rozhodnutím vle. Ale Nový Zákon nikde nepedpokládá, že víme, jak milovat. as od asu nám znovu íká, jak to máme dlat: Miluj svého bližního jako sám sebe. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nemilujte jen slovem, ale také skutkem. Bute si navzájem oddaní bratrskou láskou. Pokládejte druhého za pednjšího sebe. Rozdlte se s Božími lidmi v nouzi. Bute pohostinní. Žehnejte tm, kdo vás pronásledují. Žijte spolu ve svornosti. Neoplácejte zlým za zlé. Nenechte zapadnout slunce nad svým hnvem. A z vašich úst nevychází žádná škodlivá e, ale jen to, co je dobré k budování ostatních podle jejich poteb. Mjte soucit jedni s druhými, odpouštjte jim, jako Kristus odpustil vám. Všechna tato napomenutí popisují, jak se láska chová, a jsou velmi potebná, protože ne vždy sami od sebe víme, jak máme milovat. Tém každý miluje miminka, ale miminka neví, jak milovat. Slzami se dožadují svých lahví, pozornosti, kamarádových hraek nebo výmny plenek. Pokud mají kdy vyrst z dtského zamení na sebe, musí být milovány a musí jim být ukázáno, jak milovat. Pokud se tak nestane, ekají je vážné osobní problémy. Ne! Láska se nerozvíjí automaticky! Lidé, kteí si to myslí, jsou ubozí milovníci a obvykle si jen zajišují výmluvu pro to, že se nemohou zmnit, protože jsou prost takoví! Druhá chyba, kterou dláme co se týká snahy více milovat, je víra, že budeme projevovat lásku když pochopíme její definici. A tak posloucháme závažné rozpravy o tyech eckých slovíkách pro lásku: eros (sexuální láska), storage (rodinná nebo pirozená láska), phileo (láska

6 mezi páteli), a agape (láska Kalvárie). Jsem pro to znát tyto sémantické rozdíly, ale samy o sob nikdy nemohou vypsobit zmnu chování ani ve mn ani ve vás. Tetí chyba, kterou dláme, je podcenní našeho zlého anebo navyklého chování. Kázal jsem o lásce nádherná kázání, jen abych po shromáždní slyšel o nezdvoilém chování k uvadi, návštvníkovi, který odešel bez toho, aby ho nkdo pozdravil, nebo ostrou odsuzující poznámku k nkteré stránce pobožnosti. A žádná z tch vcí není ani zdaleka tak vážná jako nezmnné chování, které si s sebou odnášíme dom poté, co bylo vystaveno Božímu Slovu, Jeho vli a Jeho cest. Jak mohu více milovat? Je tedy njaká nadje? Ano, rozhodn! Jsou kroky, které mžeme udlat, abychom v našem život vidli rst ovoce lásky. Nejprve je teba mít touhu milovat. Z našeho nitra musí povstat tato modlitba: Pane, pomož mi milovat. Taková modlitba dlá tyi vci: Rozpoznává potebu zmny. íká Bohu, že zmnu chceme. Zaostuje naši pozornost na touhu milovat spíše než být milován. Otevírá naše srdce psobení Pánovy pítomnosti a Jeho pomoci. Za druhé, milující lovk musí být bezstarostný. Nejistí lidé se zajímají jen o to, jestli je lidé milují nebo je mají rádi. Každého dne je jejich štstí pímo svázáno s uznáním nkoho jiného, nebo jejich vlastní oblíbeností. Soustedí se na to, co si o nich myslí ostatní, a nejastji se domnívají, že o nich jiní smýšlejí odmítav! Jak se staneme bezstarostnými lidmi obzvlášt pokud jsme již zakusili velký díl nejistoty jako dti anebo odmítnutí jako dosplí? Nejprve musíte být milováni. Já miluji, protože Bh první miloval m! Má jistota má koen v tchto ujištních: Ježíši, vím, že mne miluješ. Svou lásku ke mn jsi dokázal smrtí na kíži. Ježíši, vím, že jsem ti za to stál, protože jinak bys za mne nikdy nezemel. Ježíši, vím, že mi v život obracíš vše k dobrému a dáváš mi sílu nejen pežít, ale i uspt. Ježíši, dále mne prosím oišuj, když myslím nebo dlám nco špatného, a dkuji ti za to, že mne miluješ i když nejsem stoprocentn istý. Ježíši, žij svj život skrze mne. Pomož mi vidt, mluvit, slyšet a dotýkat se jako Ty. Ježíši, pomož mi dnes, abych vyšel sám ze sebe k potebám jiného, a nežil pro sebe, ale pro druhé. Když se nadechnete atmosféry takového druhu modlitby, Bh bude uvnit vás utváet ujištní. Vím, kdo jsem, když vím, kým jsem pro Boha. Jsem milovaný. Jsem žádaný. Jsem nádherný, jsem schopen. To je to, co si Bh myslí o mn! Tyto pravdy mi dávají novou odvahu setkat se s Boží láskou i v hlubších rovinách mého života. A když to dlám, mohu milovat ostatní ješt více! Tetí krok ke zmn v milující osobu je trénink jazyka. Naše e mže selhat pi vyjádení lásky dvma zpsoby: když jsme zticha ve chvíli, kdy jsme mli mluvit, a srážením, když jsme mli budovat. Jak je tragické slyšet vyznání dosplého lovka, který se celý život trápil s pocity nejistoty, a pes slzy vyhrkne: Táta mi nikdy neekl, že m má rád.

7 Možná ješt tragitjší je dít, které se stalo pedmtem odsuzujících eí: K niemu se nehodíš. Jsi hlupák. Vždycky se dostaneš do problém. Nedá se na tebe spolehnout. Nejsi ani zdaleka tak chytrý jako tvoje sestra. Potebujeme najít a zniit všechny tyto odsuzující nahrávky, které do nás ostatní vložili zraující eí. Žádejte Pána, aby takovou pásku vymazal a vložil na její místo jinou nahrávku. Jsou rodiny, kde slova prší jako kameny z nebe a útoí na duši. Každý se zdá být zranný a nikdo nemá sílu pomáhat ostatním. Milující e buduje! Jak si máme vypstovat zvyk tak mluvit? Za prvé si mžeme vybudovat slovník chvály a žehnání nejen chvály Boha, ale i lidí, které milujete a znáte. Pavel nám ve Filipským 4:8 íká, že máme pemýšlet o tom, co je pravdivé, estné, spravedlivé, isté, hodné lásky, obdivuhodné nebo o emkoli vydaeném i hodném chvály. Nikdy nemžeme ostatní zbudovat tím, že je srazíme. Za druhé, když musíme napravovat, je teba dát si pozor, abychom nezniili. V Pavlových dopisech ho vidíme vypoádávat se s mnoha hroznými problémy. Ale jeho zpsob je vždy pochválit ped napomenutím. Pokud pokaždé používáte napomínající jazyk bez pochvalné pedmluvy, jen vtisknete špatné chování hloubji do lovka. Pamatuji si z jedné situace, jak zniený jsem se cítil po napomenutí. Bhem mých dn v seminái jsem byl v lét zamstnán jako zahradník na statku. A bylo pár vcí, které jsem prost nedokázal jakkoli jsem se snažil teba sázet kytky do rovné ady. Jednoho dne mi hlavní zahradník tikrát ukazoval, jak to mám dlat, a já jsem to pokaždé pokazil. Nakonec mi zaal nadávat a pak pokraoval, aby mi ekl, jaký jsem strašný nemotora, což jsem už samozejm dobe vdl. Byla pravda, že jsem ten ádek neudlal rovný. Ale byla také pravda, že jsem tvrd pracoval osm hodin denn. Ml jsem tžký pípad senné rýmy, ale vykonával jsem své povinnosti tak vrn, že jsem pokraoval v práci i když se každá minuta stala povzdechem po erstvém vzduchu a suchých oích. Hlavní zahradník si vybral nevidt na mn dobré vci, ale jen ty špatné! Zejm jsem se na to místo nehodil, ale to mi mohl íct bez toho, že m slovn napadl. Mohl m opravit bez toho, aby mne dále ponižoval. Za tetí, naše e musí být ryzí. Nesmíme používat slova pro slova samotná. Mžeme žádat našeho Pána, aby naše slova vždy ukazovala skutený stav Jeho i našeho srdce. Jak se uíme milovat? Tím, že toužíme, staneme se bezstarostnými a jistými a íkáme to, co buduje! tvrtý krok k tomu stát se lovkem, který více miluje, je odpustit a nechovat záš. Jednou jsem si pivodil ošklivou otravu krve v prstu, protože jsem zanedbával tísku, která mi uvízla poblíž nehtu. Nakonec byl teba doktorv nž, aby proízl zranní a vytáhl ven všechnu neistotu. To samé platí i v duchovní oblasti. Pokud nás nkdo zranil, musíme si nechat zranní proistit, nebo zhnisá a bude ješt závažnjší. Taková zranní omýváme odpuštním. Když odmítáme odpustit, naše neodpuštní se stane zátkou pehrazující jezero lásky, která chce proudit z nás k jinému. Musíme žádat Boha, aby nám pomohl takovou zátku vytáhnout. Pátý krok v rstu k lásce je ji tlesn vyjádit. Ped njakým asem jsem ml píležitost pozorovat matku objímající laskavými pažemi jedno velmi zranné dve. Ale vypadalo to, jako kdyby ono dve mlo ruce pivázané k bokm. Instinktivn jsem vdl, že nebude v poádku, dokud ty ruce nepoužije k objetí své mámy. Ma Bell íká správn: Musíš se natáhnout a nkoho se dotknout. Nakonec, lásku pohání oddanost, ne pocity. Pocity se mní, oddanost zstává. Pocity vyžadují, aby druhý oplácel stejnými pocity, oddanost pokrauje v péi bez ohledu na to. Pocit je pitahován ke kráse, oddanost to táhne k potebám.

8 Láska je rozhodnutí postavit prospch nkoho jiného na první místo. Milovat svého bližního jako sama sebe nás staví na start cesty k lásce, ale kesanská láska jde daleko za to aby milovala jako Ježíš. Kdyby Ježíš ídil svj život podle pocit, utekl by ped kížem, ale jeho láska pramenila z oddanosti, a tak nadadil náš prospch dokonce i nad ten svj. Nikdo nemá vtší lásku, než takovou.

9 Žij plný život - radostn Druhé ovoce Ducha je radost. Kesan zakouší dva druhy radosti: za prvé radost spolenou všem lidem a už jsou kesané nebo ne, a za druhé radost pocházející z toho, že patí Kristu. Lidská radost Je nejmén pt druh radosti sdílené jak spasenými tak nespasenými. Za prvé, jedni i druzí mají chvíle oslav, kdy radost pímo taní: narození dítte, svatbu, významné výroí, rodinnou sešlost, maturitu, promoci. Takové okamžiky vždy doprovází veliké štstí a pocit emocionálního pozvednutí a spokojenosti. Druhé spolené chvíle radosti pichází s úspchy. Radost mže být jen prostá spokojenost s dobe vykonanou denní prací, nebo veliké uspokojení z dokoneného dležitého projektu. Taková radost se mže otisknout do koup domova, splacení hypotéky, pekonání zlozvyku, umístní na estnou listinu nebo získání idiského prkazu. Za tetí, kesané i nekesané zakoušejí radost ve vztazích. Je pravda, že všechny naše vztahy jsou zakalené híchem, takže žádný není dokonalý, ale i pesto mže být v pátelství, v manželství, v rodin nebo mezi spolupracovníky mnoho radosti. Hluboký vnitní pocit potšení mže pocházet ze spoleenství s njakou vybranou osobou. tvrtá oblast radosti, kterou cítí jak spasený tak nespasený, jsou pocity radosti doprovázející neoekávaný úspch nebo štstí. Sleva na daních, náhlé neoekávané ddictví, neuviteln dobrý obchod pi nákupu neho vytouženého, nepedvídaná prémie, složení zkoušky, když jsme si zasloužili vylett! Potšení ze samotného života je pátá oblast radosti prožívané lidmi uvnit i vn Krista. Pohled skrz okno Šumae na steše Za zvuk hudby pináší pesvdivý dkaz, že život mže být bohatou mozaikou i pro nevícího. Samozejm máme dost rozumu na to, abychom si uvdomili, že (a) jak vící tak nevící mohou být veselí nebo zachmuení, (b) nkteí nespasení zdá se mají více radosti než nkteí obrácení, a (c) i ten nejradostnjší nekesan postrádá plnost radosti, která pichází jen skrze Krista. Nekesanská radost nevyhnuteln mizí, protože není trvalá. Moudrý filozof piznává, že se život toí nahoru a dol, když íká: Nastanou zlé dny a dostaví se léta, o kterých ekneš: Nemám v nich zalíbení (Kaz 12:1). Smrt je jako padací dvee pod nohama naší existence, dvee ekající na to, že se neoekávan otevou a ukoní jakoukoli radost. Život je krátký... modrému vejci v hnízd ervenky narostou kídla a zobák i hru, a uletí pry... Brzy se poledne stává veerem, zakrátko dnešek zítkem. Longfellow

10 Kesanská radost Radost nekesana se dá pirovnat k vod v nádrži, zatímco radost vícího k vod tryskající z artéské studny. V jakém ohledu zakouší kesan radost, která není nikomu jinému dostupná? Nový Zákon nám ukazuje pt zpsob, skrze které radost vniká do našich život. Za prvé je to radost ze spasení. Kdo mže íst evangelia a nezpozorovat jejich radost? Vždy zaínají oznámením o narození Ježíšova pedchdce, když andl íká Zachariášovi, že ze syna Jana bude mít radost a veselí. Jan skáe radostí už v ln, když slyší zvuk hlasu Ježíšovy matky, jak zdraví jeho vlastní. Marie se raduje v Bohu, svém spasiteli, nad sveným úkolem dát život Mesiáši. Záící andl zvstuje velikou radost venkovským pastým. Když byl Ježíš umuen a zemel, a svítá v ráno vzkíšení, ženy spchají od prázdné hrobky se strachem i s velikou radostí. A tyicet dní setkávání se vzkíšeným Ježíšem koní s uedníky, kteí Jej uctívají a s velikou radostí se navrací do Jeruzaléma (Luk 1:14, 44, 47; 2:10; Mt 28). Kesan ví, že Ježíš zvítzil nad smrtí. Naše radost je plná. Naše záchrana od híchu, smrti a oddlení od Boha je dokonená! Jsme lovkem, který našel na poli ukrytý poklad, a s velikou radostí odešel a prodal vše, co má, aby koupil to pole (Mt 13:44)! Jsme zbloudilou ovcí, o které Dobrý pastý íká: Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Jsme zmizelou mincí, o které íká vdova: Radujte se se mnou, ponvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Jsme marnotratným synem, o kterém íká Otec: Máme pro se veselit a radovat, ponvadž tento tvj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen (Lk 15:6, 9, 32). Cítíme radost Afriana, který se setkal s Ježíšem pi Filipov svdectví a radoval se a jel dál svou cestou. Pro Samaany, kteí nalezli Ježíše, nastala veliká radost v tom mst. Když s našimi milovanými picházíme k poznání Pána, sdílíme zkušenost žaláníka ve Filipech, který se s celou rodinou radoval, že uvili v Boha (Sk 8:39, 8:8, 16:34). Ano, jestliže toužíme po radosti, musíme nechat Ježíše vejít do našich srdcí! Žádná radost na Zemi není vtší než radost ze spasení! Za druhé, radujeme se nad postupem evangelia. Nkteí vící nikdy nezakusili tuto radost, ani ji nemají v njaké velké míe. Radovali se nad svým vlastním spasením, ale ukazují pramalý zájem nebo starost o spasení ostatních. Nenesou žádná bemena v Pánov díle. Jejich nedostatek zájmu se odráží v zanedbávání modliteb za Pánovu práci, vrné služby v Pánov armád nebo finanní podpory Pánovy vci. Bible velmi jasn hovoí o radosti z vynaložení našich život a prostedk pro vtší úkol zde na zemi rozšíení království Božího. Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však pijde, až ponese snopy (Ž 126:5,6). Ježíš hovoí o radosti ze žn, když íká: Již pijímá odmnu ten, kdo žne, a shromažuje úrodu k vnému životu, aby se spolen radovali rozséva i žnec (J 4:36).

11 Naše radost pi pohledu na ostatní jak pichází ke Kristu následuje píklad dobrého pastýe, který když nalezne jednu ztracenou z devadesáti devíti vezme si ji s radostí na ramena, a když pijde dom, svolá své pátele a sousedy a ekne jim: `Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila (Lk 15:5,6). I raná církev rozumla této stránce kesanské radosti, protože zprávy o obrácení pohan byly všude k veliké radosti (Sk 15:3). Tetí zkušenost kesanské radosti pichází s naplnním Duchem. Duchem naplnný lovk mže zakoušet tak nesmírnou radost, že nkdo mže dojít k závru, že je opilý (Sk 2:13). Kest v Duchu nevyhnuteln pináší vnitní osvobození, oištní a radost probublávající z hlubin duše. Od Pána máme zaslíben as odpoinutí (Sk 3:20). V takových chvílích shledáváme, že Pánova radost je naší silou. tvrtá stránka kesanské radosti je radost, kterou máme uprosted zápas, utrpení a stresu. Pro bychom se mli radovat i v takových asech? 1. Protože nkdy je naše utrpení tak nespravedlivé, že nám dává píležitost být skuten jedno s Kristovým vlastním utrpením. Když apoštoly zbiovali, opustili Sanhedrin s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno (Sk 5:41). 2. Protože utrpení, i když není dobré samo o sob, psobí dobro. ímanm 5:3,4 nám íká, že soužení zahajuje proces, který psobí vytrvalost, vytrvalost osvdenost, která nakonec vyvrcholí v nadji. Jakub íká tu samou vc, když nám radí: Mjte z toho jen radost, moji bratí, když na vás picházejí rozliné zkoušky. Vždy víte, že osvdí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti (Jk 1:2,3). 3. Protože utrpení by mlo být vždy porovnáno s budoucí slávou. Velikost mých nynjších zápas a stresu se nedá porovnat s tím, co pro mne Bh má v budoucnosti. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odmnu v nebesích, íká Ježíš (Mt 5:12). Židovští vící jsou upomínáni: Vždy jste trpli spolu s uvznnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli pipraveni o majetek, nebo víte, že máte bohatství lepší a trvalé (Žd 10:34). A Pán nám íká: I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opt a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme (J 16:22). Takže jako kesané se radujeme ze svého spasení, pokroku evangelia, naplnní Duchem, zápas, utrpení a stresu, a nakonec, radujeme se z naší nadje do budoucnosti! Chlubíme se nadjí, že dosáhneme slávy Boží. Bh nás jednoho dne postaví neposkvrnné a v radosti ped tvá své slávy. V této nadji se radujeme, i když snad máme ješt nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek ( 5:2; Ju 1:24; 1 Pt 1:6). Všech pt zpsob, jak zakoušíme a vyjadujeme radost, je jen ástekou skutenosti, že pro nás kesany je radost v našem Pánu. Proto jsme vyzváni: Radujte se v Pánu vždycky, znovu íkám, radujte se (Fil 4:4)! Spoušte radosti Na jednu stranu poznáváme, že skutená kesanská radost pramení z pebývání Ježíše v nás, ale na druhou stranu nás Písmo také uí, že existují i praktické kroky, které mžeme podniknout, abychom žili pln a radostn. Takové spoušte radosti vyjmenovává Efezským 5: Za prvé, zpívejte! A z vás tryskají žalmy, chvalozpvy a duchovní písn. Smutní lidé nezpívají. Za druhé, žijte s díkvzdáním! Každý má volbu zamit se pedevším na to dobré nebo zlé z toho, co se mu pihodí. Jakmile se zamíte na vše kritické a špatné spíše než na tvrí a konstruktivní, budete žít jen s malikou radostí.

12 Za tetí, naute se od nkterých vcí upustit! Existují situace, u kterých je nad vaši sílu je zmnit. Žádoucí je spíše poddání se než odpor. Naše radost zmizí, když se budeme nepetržit snažit zmnit ostatní proti jejich vli. Místo toho potebujeme vyhledávat zmny, které chce Bh udlat v nás, a poddat se Jeho cestám. tvrtý a poslední spoušt radosti je chození ve spoleenství a poslušnosti s Pánem, a když mu vyznáváme své híchy kdykoli padneme (1 J 1:5-10). Když jako David nejednáme s híchem v našich životech, zjistíme, že na nás ve dne i v noci tžce doléhá Boží ruka (Ž 32:4). Ježíš pišel, aby Jeho radost byla v nás, a aby naše radost byla úplná (J 15:11).

13 Žij plný život v pokoji Tetí ovoce Ducha je pokoj. Pokusím se vám nkolika slovy sdlit, jak nalézt pokoj. Mj úkol by nebyl možný, kdyby nám Písmo nedávalo vodítka. Skuten se v nm nachází recept na pokoj! Principy lze pochopit za dvacet pt minut, ale trvá celý život nauit se je žít. Jak tedy máme získávat pokoj? Definice pokoje Za prvé, musíme pochopit, co Písmo míní slovem pokoj. Když používáme toto slovo, obvykle máme na mysli ukonení nepátelství 1. Pokoj znamená nebýt s nikým ve sporu nebo v konfliktu, nebojovat v žádné válce. Že je taková pedstava o pokoji neúplná nejlépe pochopíme pi tení epitafu na náhrobním kameni: Odpoívej v pokoji. Tlo v hrob už skuten nemá žádné spory, ale kdo touží po takovém druhu pokoje? Biblické chápání pokoje v sob nese mnohem aktivnjší, innjší význam. Hebrejská a ecká slova pro pokoj, užívaná ve Starém a Novém Zákon, jsou shalom a eirene (ze kterého pochází jméno Irena). Tato slova v sob nesou pocit pohody, úplnosti, vyváženého života, harmonie, neporušenosti, spolehlivosti a klidného ádu. Fascinující vhled do biblického významu pokoje nacházíme ve 2. Samuelov 11:7. Urijáš pijíždí dom z fronty, aby podal hlášení králi. David se ho ptá: Jak to vypadá se shalomem Joabovým, shalomem voják a shalomem války? Pokoj války? Pesn! Shalom neznamená nepítomnost vnjších stetnutí, znamená jen pítomnost pohody. Když používal slovo shalom, David se ve skutenosti ptal: Vyvíjí se válka dobe, dosahujeme svých cíl, dje se vše v souladu s našimi zámry? Znalost biblického porozumní pokoji nás chrání od pedstavy, že pokoje mže být v našich životech dosaženo jen peuspoádáním nebo zmnou našich okolností. Ped njakou dobou jsem dostal pohlednici od jedné dámy z Miami Beach. Stálo v ní: Drahý pastore. Prosím vás o modlitby, abych dostala trvalou schopnost uzdravovat lidi, dokázala uzdravit vztahy v manželství a posílit své tlo, také abych žila bez bolestí, krutosti, bez návštv nemocnice, bez drog a pohb, v úplném bezpeí a vidla oste i bez použití brýlí. Ráda bych uzdravila svého manžela, a také ho vyléila z jeho nevlídné povahy, aby poslouchal všechny mé píkazy, pestal kouit a také aby estn zacházel s penzi i s hotovostí... Též prosím o modlitbu, abychom bez ekání dostali dm v Miami Beach a v Nmecku... Modlete se prosím, aby pro mne lidé mli srdce a aby ml mj manžel vždy zamstnání a pinášel mi dom peníze atd. I když jí naše srdce vycházejí vstíc, ona paní není na správné cest k pokoji! Všechny její požadavky na zmnu se týkají ostatních lidí a okolností. Nikdy nežádá Boha, aby zmnil její vlastní postoje. Mám dojem, že by se cítila mizern i kdyby Bh splnil všechny její požadavky. Ješt se nenauila, že mžete žít v pokoji, i když nic kolem vás pokojné není! Pavel ilustruje tuto pravdu když zavený v žalái píše: Nauil jsem se být spokojen s tím, co mám (Fil 4:11). Milost a pokoj Druhá cesta jak získat pokoj je uvdomit si, že milost musí vždy pijít první. 1 Anglicky peace je také mír (pozn. pekl.).

14 Pette si Pavlových tináct dopis. V úvodu každého z nich ho uvidíte íkat: Milost a pokoj vám od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Nikdy neobrátí poadí, ani jednou neekne: Pokoj a milost vám. Pro? Nikdy totiž nepoznáte pokoj, pokud nejprve neporozumíte milosti a nezakusíte ji. Celý svt hledá pokoj. Minulý rok, podle studie organizace Center for Defense Information (skupina vedená vysloužilým dstojníkem ozbrojených sil Spojených Stát), bylo tyicet pt národ pedstavujících celou tvrtinu svtových zemí ve válce. Zapojeno bylo více než tyi miliony voják a ve výsledku bylo zabito pt milion lidí. Tolik hledaný pokoj se zdá být tak prchavý a nepolapitelný jako vždycky. Nikdy nenajdete pokoj mimo milost Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Ve skále na jihu Západní Virginie je vyrytá dálniní znaka: Musíte zaplatit za své híchy. Pod ní menším, ale stále itelným písmem, nkdo dopsal tato slova: Pokud jste již zaplatili, nevšímejte si prosím tohoto upozornní. Milost íká, že Kristus již zaplatil za mé híchy na kíži. Když picházím k Bohu v pokání a víe, On mne pijímá. Milost není jen Boží poátení dar pi spasení, je to pokraující ovzduší našeho života v Bohu. Písmo nás povzbuzuje, abychom rostli v milosti, v ujištní, že nás Bh zadarmo pijímá a miluje, což nám dává záruku bezpeí. Pedstavuji si toto bezpeí nkolika zpsoby: jako pdu položenou pod mé nohy, Otcovy paže objímající syna, Boží ruku, která mne obklopuje jako Jeho bezpené vlastnictví. Pokoj nebo pohoda vyplývá z postavení milosti. Zanechejte agrese Tetí krok ke získání pokoje je ukonení agresivních postoj v našich životech. Jsou dva druhy agrese. Ten první se týká hnvivosti ve všeobecném smyslu lovk, který žije s velikým množstvím voln poletujícího hnvu. Takový si potebuje uvdomit svj hnv a zjistit jeho zdroj. Pak musí zahájit proces odpuštní a vytvoit si odlišný pohled na život a lidi. Druhý druh agrese je zamený proti uritým situacím a lidem. Pavel íká: Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji ( 12:18). Pavel upímn uznává, že nkteí lidé prost nechtjí žít v pokoji bez ohledu na to, jak moc se snažíme, odmítají usmíení. A tak musíme elit možnosti, že i pes naše nejlepší úsilí budeme mít stále nepátele. Ale i v takovém pípad, kde nemžeme žít v pokoji s jinou osobou, mžeme mít pokoj ve svém nitru. Všechna voda na svt nedokáže potopit lo dokud se nedostane dovnit. Práv tak hnv jiného lovka mi nemže ublížit dokud mu neumožním vstup. Jsme povoláni vyhledávat pokoj ve všech našich vztazích. Jak to máme udlat? Musíme zaít s tím, že si oznaíme lidi, na které jsme nahnvaní nebo vi nim chováme hokost. Pak nám Písmo íká, abychom zahájili pt akcí lásky: (1) ite té osob dobro (2) Žehnejte jim (doslova mluvte dobe o ) spíše než je proklínejte (3) Modlete se za n (4) Odpuste jim a (5) Odložte svj hnv ve stejný den, kdy vzplanul (Lk 6:27,28; 11:4; Ef 4:26). To všechno se snadno íká a tžko provádí! Ale dlat to musíme! Ovládnte stres tvrtý pístup k životu v pokoji zahrnuje úspšné ovládání stresu. Neschopnost vypoádat se se stresem plodí nemoci, deprese, zhroucení, vyhoení a jiné bolestivé výsledky. Našel jsem pár posteh z Božího slova, které mi pomáhají udržovat úplný pokoj i uprosted stresu.

15 Za prvé, žiji s ujištním, že Pán vše ídí. Vzpomínám si na modlitby, ve kterých lidé íkali: Víme, že Bh je stále na trnu. Nikdy jsem neml rád vtu stále na trnu. Vyplývá z ní, že se stží drží, že byly podniknuty vážné snahy Ho vytlait, a že existuje nejistota, jestli si své místo dokáže udržet. Pátelé, Bh je na trnu! Vždy byl a vždy bude! Nic se ani zdaleka nepibližuje tomu, že by s Ním mohlo pohnout. Když vykonám vše, jak dokážu nejlépe, a požádám o odpuštní tam, kde se mi to nepodailo, dávám svj život znovu Bohu. Každý den! Pane, vše nezáleží na mn. Udlám co budu moci, ale Pane, vše ostatní závisí na Tob. Práv tehdy, když uctívám, modlím se a rozjímám nad Božím Slovem, hloubji si uvdomuji, že Bh je, že vládne a že Mu mohu úpln vit (P 3:5, 6). Má druhá odpov na stres je mít cíle a sny. Takové sny mne netíží, ale dodávají mi život. Pokud se vaše vize stala bemenem, pak je teba ji zahodit nebo znovu zhodnotit, jak ji naplujete. Sny mají pozvednout a inspirovat, ale i když se vážn vydáváme za jejich uskutenním, máme je držet dost voln na to, abychom byli schopní se podídit, když je Bh odmítne naplnit a ekne nám: Máš sice dobrý úmysl, ale... (1 Kr 8:18). Sny a vize mi pomáhají pedejít vyhoení a udržují mne v horlivosti! Má tetí odpov na stres je dopát si vhodný odpoinek a zotavení. Samá práce a žádná hra udlaly z Jeníka hloupého Honzu! Vyjít si zahrát golf je pro mne mnohem víc než hra, pomáhá mi to zstat naživu! Další obvyklý zpsob, jak snížit stres, je také každodenní pohyb. tvrtá základní odpov na stres je udržovat si smysl pro humor. Vzpomínám si na moudrého starého biskupa ve Virginii, který pinutil nov zvoleného lena Kongresu vyjít v prudkém lijáku ven a pozvednout oi k nebi. Pinese vám to nové zjevení, pedpovídal. Kongresman biskupa poslechl a pišel zpt promoený až na kži. Podívejte se na m, naíkal, nedostal jsem žádné zjevení. Jen jsem se cítil jako užvanný idiot. To není špatné, usmál se biskup. Nemyslíte, že napoprvé to bylo docela ucházející zjevení? Písloví 15:15 íká: Kdo je dobré mysli, má hody každodenn. Kéž nám Pán pomže, abychom byli lidmi, kteí si dokáží udržet smysl pro humor i když se musí vypoádat s velmi vážnou zodpovdností. Stav nouze Nkdy nastanou události, které nás hrozí pemoci: vážné, nebo dokonce smrtelné onemocnní, smrt, rozvod, ztráta zamstnání nebo finanních zdroj, nepekonatelná pekážka! Jak mžeme mít pokoj v takových chvílích? Ježíš mže ten pokoj pinést do našich srdcí! Jako uedníci, kteí v boui strachem zpanikaili, i my potebujeme slyšet Ježíšv hlas, jak nám íká: Uklidni se! Utiš se! V takových chvílích nás Pán volá jako nikdy pedtím, abychom vili Jeho slovu, že nás penese na druhou stranu (Mk 4:35). Pavel nám íká, že pokoj Boží, pevyšující každé pomyšlení, bude stežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Fil 4:7). Horatio Spafford znal tento pokoj, když po ztrát své manželky a tí dcer v boui na Atlantiku napsal nádherný chvalozpv S mou duší je to dobré. Boží pokoj mže být jak v okamžiku udlený dar, tak proces na kterém je teba pracovat. Pán mže ve chvilce vnést pokoj do našich život jako to udlal pro ustrašené uedníky, když naídil boui, aby se uklidnila (Mk 4:39), ale také nás vyzývá k poslušnosti princip podle kterých mžeme nechat Jeho pokoj vládnout v našich srdcích (Kol 3:15).

16 Žij plný život trpliv tvrté ovoce Ducha je trplivost. Když bylo mému synu Georgi Paulovi trnáct, navrhl zpsob, kterým bych mohl pomoci našemu shromáždní rozvíjet trplivost. Tati, ekl, povz jim, že dnes budeš mít dlouhé a nudné kázání! Ped nkolika lety jsem odjel na krátkou dovolenou. Jak jsem si sedal do jacuzzi v našem motelu, pamatuji si, že jsem svj spch pi vstupu do vody vysvtloval slovy: Chci si pospíšit a odpoinout si. Trplivost, stejn jako odpoinek, se nedá uspíšit! Kdyby nebyla žádná rozarování, nic co by nás dráždilo, žádní obtížní lidé, nikdy bychom trplivost nepotebovali. A práv proto se vtšina z nás nemodlí, aby nám Bh dal trplivost! Za její získání se platí cena! Definice Nový Zákon používá vtšinou dv ecká slova, která jsou podkladem pro slovo trplivost v naší Bibli: macrothumia a hupomone. Práv macrothumia (spojení dvou slov macro a thumos) se nachází v Galatským 5:22. Thumos pvodn oznaovalo prudký pohyb vtru, vody, zem, zvíat nebo lidí. Nese v sob pedstavu vytrysknutí, vyvení, vybuchnutí. Jak pesn takové pojmy popisují hnv! íkáme o rozhnvaném lovku, že vybuchl, ztratil svj klid, vykypl, explodoval jako vulkán a z uší mu stoupal kou. Nahnvaná osoba je nkdo, kdo pomstychtiv zuí. Macro znamená dlouho. Takže macrothumia doslova znamená dlouhý-hnv, neboli hnv, kterému trvá dlouho, než se vybuduje a ukáže. Nkteí lidé mají krátké doutnáky. lovk macrothumia jej má dlouhý. Trplivost je tedy slovo, které souvisí s hnvem. Možná jste nepemýšleli o trplivosti v tchto pojmech, nicmén když se zamyslíte nad okamžiky, kdy jste ztratili trplivost, zjistíte, že jste také byli nahnvaní nebo rozmrzelí. Mj otec se jednou pustil do ukázování mého bratra. ekl mu: Už t mám až po krk. Mj bratr neuvážen odpovdl: Tak si dej pozor, aby se to nedostalo výš. To nebyla odpov zamýšlená k podpoení trplivosti! Nový zákon nám dává množství píklad trplivosti v akci. Dlužník žádá svého vitele o strpení, aby ml as splatit obrovskou dlužnou ástku (Mt 18:26). Pavel prosí krále Agrippu, aby ho trpliv vyslechl (Sk 26:3). Bh sám ml trplivost se Saulem, nejhorším z híšník (1 Tim 1:16). Trpící vící jsou povoláni napodobovat ty, kdo pro víru a trplivost získali podíl na zaslíbení (Žd 6:12; Jk 5:10). Zaslíbení dané Abrahamovi dlouho nepicházelo, ale on trpliv ekal (Žd 6:15). Práv takovým zpsobem máme být i my trpliví, když ekáme na Jeho slíbený píchod (Jk 5:7; 2 Pt 3:9). Všechna tato místa nás pivádí k tomu, abychom si položili pesn míenou otázku. Jak reaguji na lovka, který mi nco dluží? Na osobu, které nechci vbec naslouchat? Na nkoho s nenapravitelným chováním? Na protivenství, a zvlášt když je nespravedlivé? Na pozdržení dobrých vcí, které mi byly slíbeny?

17 Vinev Výkladový slovník novozákonních slov 2 výborn definuje macrothumia jako schopnost sebeovládání tváí v tvá pronásledování, která uspchan neodplácí ani okamžit netrestá... Trplivost je vlastnost, která se nevzdává okolnostem a nepodlehne zkoušce. Druhé ecké slovo pro trplivost je hupomone. Hupo znamená pod, a mone (od slova meno) znamená snášet nebo vytrvat. Tento význam trplivosti v sob nese innjší povahu než macrothumia. Lidé macrothumia se prost vyhýbají vybuchnutí. Jejich reakce je spíše nepodnikat žádnou akci. Ale lovk hupomone je inn houževnatý, zstává pevný i pod tlakem. Na míst je slovo vytrvalý. Pavel íká, že se máme radovat z utrpení, protože z nj roste hupomone ( 5:3). V procesu, kdy elíme protivenství, roste vytrvalost! Tak hupomone utváí charakter ( 5:4). Bh nám mže odpovdt na modlitby tak, že odstraní naše bemeno, nebo nám dá sílu je unést. Hupomone je to druhé. Máme vytrvat (hupomone) v bhu, který je nám uložen, tak jako Kristus podstoupil (hupomone) kíž (Žd 12:1,2). Macrothumia i hupomone jdou ruku v ruce jako známky milující osoby. Agape je trplivá (macrothumia), a podobn, agape snáší (hupomone) vše (1 Kor 13:4,7). Tato kombinace ctností je vidt, když Pavel zve Timotea, aby následoval jeho píklad a stal se lovkem macrothumie, agape a hupomone (2 Tim 3:10). Studium tchto dvou novozákonních slov pro trplivost vede k závru, že Bh do nás chce vložit svj vlastní charakter: vždy On je shovívavý, pomalý k hnvu (1 Pt 3:20; 2 Pt 3:9), a Kristova vlastní vytrvalost nás volá, abychom jednali podobn (Žd 12:1; Zj 1:9). Jak pichází vytrvalost Jak se rozvíjí tyto vlastnosti trplivost a vytrvalost? Za prvé, jako u každého ovoce Ducha, Ježíš musí být pítomen v našich životech. Máme vypadat obydlen. Kristus žijící v nás je nezbytný, pokud máme nosit známky Jeho osobnosti. Když jsem byl ješt svobodný student a bydlel jsem na koleji, mé obydlí bylo obas dost zanedbáváno: neustlané postele, obleení rozházené všude po pokoji, stl zaskládaný hromadou knih a papír. Kdykoli se schylovalo k njaké vážnjší zkoušce nebo písemce, vyhradil jsem si nejprve as na úklid svého pokoje. Ustlal jsem si postel, vyistil místnost, vypral prádlo, povsil obleení, podklady a knihy jsem správn umístil a roztídil, uklidil jsem si stl. Pak jsem se pustil do práce na svém akademickém úkolu. Nedokázal jsem odvést dobrou práci, když se v mém obydlí roztahovala ledabylost. Netrplivost v našich životech ukazuje, že jsme si nechali svj pokoj duchovní zkušenosti s Ježíšem zaneádit a rozházet. Musíme Ho požádat, aby nám pomohl ho vyistit. Když naše srdce stojí ped Pánem správn, pak budou správn nastavena i k ostatním lidem. Druhý krok k nauení trplivosti je pochopit, že jí pedchází ti jiné druhy ovoce Ducha: láska, radost a pokoj. Když máme tyto ti, být trplivý a vytrvat již není tžké. Chápeme tedy, pro není trplivost prvním ovocem Ducha. Ovoce se vyvíjí jedno z druhého a vše zaíná láskou. Pemýšlím nad devíti druhy ovoce Ducha jako nad zdymadly v Panamském prplavu. Když lo vjede do osmdesát jedna kilometr dlouhého prplavu z Atlantiku, musí být Gatunskými zdymadly vyzvednuta dvacet pt metr nad hladinu Atlantiku. Když projde Gatunskými zdymadly a Gaillardskou brázdou, je teba ji spustit o devt metr níže ve zdymadlech Pedro Miguel, a pak ješt jednou ve zdymadlech Miraflore, aby se dostala na hladinu Pacifiku. To vše 2 Vine s Expository Dictionary of New Testament Words

18 je nutné protože hladina Tichého oceánu je výš než Atlanského a kvli výškám hladiny samotného prplavu. Samotná zdymadla jsou v podstat obrovské, vodou naplnné komory s použitelnou délkou asi tista metr a šíkou pes ticet metr. Když lo vjede do zdymadla, uzavou se za ní obrovské ocelové brány. Otevou se ventily, které pouští vodu do zdymadla, a za osm až patnáct minut je lo bu vyzvednuta nebo spuštna. Když už je hladina ve zdymadle stejná jako v dalším úseku, brány ped lodí se otevou. Lo je pak odtažena do dalšího zdymadla a celý proces se opakuje. Žádná lo nemže proplout skrze Panamský prplav aniž by prošla zdymadly. Jednotlivé druhy ovoce Ducha jsou zdymadly v prplavu, který spojuje oceán naší osobnosti bez Krista s oceánem naší osobnosti v Kristu. Pechod od našeho pirozeného lovka k duchovnímu zahrnuje projít zdymadly, z nichž první je láska. Když jsme naplnni láskou, posouváme se k radosti. A když jsme plní radosti, jdeme k pokoji. A jakmile nás naplní pokoj, pohybujeme se k trplivosti! Tetí krok pi uení se trplivosti je udržovat v hrnci svého života chladnjší vodu. To mže vypadat jako velmi zvláštní rada! Pesto o ní pemýšlejte. Thumos je zuivost nebo hnv, který ve. Dejme tomu, že máte v hrnci velmi horkou vodu, a postavíte ji na prudký plamen. Nebude to dlouho trvat, a voda zane vít. Ale když je voda v hrnci studená a postavíte ji na ten samý hoák, bude to trvat déle. Pokud zjistíte, že výbuch hnvu je ve vašem život astým návštvníkem, domnívám se, že voda vašich pocit je stále pomrn horká. Tém všechno vás vytoí! Potebujete svou teplotu snížit! Je pár vcí, o kterých vím, že m vytoí. Napíklad se vždy snažím na schzku pijít pesn vas nebo chvilku naped. Když m nkdo zpozdí, mj hrnec zane vít! Pro? Protože už jsem rozžhavený! Když jsem plný lásky, radosti a pokoje, nejsem tak pehnan rozrušený z toho, že pijdu pozd! Jednou, když jsem vidl škodu, kterou jistá osoba zpsobila církvi, okamžit jsem se spravedliv rozhnval. Vím, že jsem byl tak naštvaný, že bylo lepší nic neíkat. A tak jsem nastoupil do auta a jezdil jsem kolem dokola dokud jsem se neuklidnil. Pak jsem k tomu lovku mohl mluvit pevn a užiten. Kdybych se pokoušel o rozhovor ve chvíli, kdy jsem byl do bla rozžhavený, jen bych rozdmýchal vášn spíše než uzdravil. Když jsme v pokušení vybuchnout, mžeme si pedstavit pimen studenou vodu! Jdte na procházku. Uvolnte své napjaté svaly. Pokuste se usmát. Jednoho manželského páru, který spolu šastn žil po mnoho let, se dotazovali na tajemství jejich úspchu. Odpovdli: Nikdy se na sebe nenaštveme oba zárove. tvrtý krok k nauení trplivosti je rozpoznat bolestivé dsledky její nepítomnosti. Nesprávn uvolnný hnv mrzaí a zrauje. Spisovatel Frederick Buechner moude ekl: Ze sedmi smrtelných hích je hnv nejspíš ta nejvtší legrace. Lízat si své rány, mít na rtech pachu z dávných kivd, pevalovat na jazyku vyhlídky hokých konfrontací, které vás ješt ekají, vychutnávat si poslední chutné sousto bolesti, kterou jste vytrpli i kterou jste vrátili zpt v mnoha ohledech je to hostina hodná krále. Hlavní nevýhoda je, že to, co se chystáte pohltit, jste vy. Ta kostra na hostin jste vy. Pán nás volá k trplivosti: trplivosti s námi samými, s ostatními (1 Tes 5:14), a dokonce i s Ním. Ano, nkdy jsme nahnvaní na Boha, protože nejedná dost rychle, nebo, podle našeho názoru, nejedná vbec. V takových chvílích musíme znovu slyšet Boží Slovo. Ale ti, kdo skládají nadji v Hospodina, obnoví své síly (Iz 40:31). Jako Jan ve vyhnanství, ekající až bude Pán jednat, se musíme stát bratry a spoleníky v soužení a v království (všimnte si toho

19 kontrastu: soužení a království), a v trplivé vytrvalosti (hupomone) kterou máme v Kristu Ježíši (Zj 1:9).

20 Žij plný život - laskav Páté ovoce Ducha je laskavost. Zaujímá prostední místo mezi devíti vlastnostmi popisujícími lovka, ve kterém pebývá Boží pítomnost. Je nkolik skuteností, které ovlivují náš pístup k ovoci Ducha. Za prvé, tchto devt vlastností je mnohem více než jen žádoucí rysy osobnosti. Jsou to dkazy pebývání Ducha v nás. Mnoho lidí se dívá na Ducha Svatého jako na nco mystického, pízraného, strašidelného, nepístupného, nadpozemského nebo vzdáleného. Tyto mylné pedstavy se nicmén otesou v základech, když si uvdomíme, že pítomnost Ducha je pítomnost lásky, radosti, pokoje, trplivosti, laskavosti, dobroty, vrnosti, mírnosti a sebeovládání. Ve skutenosti je Svatý Duch také Zdravý Duch. Bh jej v nás nechal sídlit, abychom se my sami mohli radovat a být obrazem Boží vlastní zdravé osobnosti. Za druhé, ovoce je lahodné. lovk, ve kterém pebývá ovoce Ducha, se stává potšením pro ostatní, poskytuje jim oberstvení a potravu. Za tetí, mrháme asem a energií pi zahálivém ekání na to, až se toto ovoce urodí v život nkoho jiného, zatímco zanedbáváme jeho rst ve svém vlastním. O kolik jednodušší je pát svým partnerm nebo blízkým rodinným píslušníkm, aby mli více ovoce Ducha, a pak je vinit za svou vlastní neplodnost. Zstanete navždy bídní, pokud vaše osobní pohoda závisí na zmn nkoho jiného. Ježíš nás nepovolal abychom byli ochutnávai ovoce, ale abychom je nesli. Jeden lovk vešel do kanceláe psychiatra. Na hlav ml místo klobouku plku melounu. Ob uši si zabalil do kousku slaniny. Psychiatr mu radostn potásl rukou. Konen mám aspo jednoho naživo, pomyslel si. Pak se ten lovk s melounem na hlav a ušima obalenýma kousky slaniny posadil. Pišel jsem, ekl psychiatrovi, si s vámi pohovoit o svém bratrovi. Skuten, o kolik jednodušší je snažit se o zmnu kohokoli jiného než nás. Ale starý spirituál nám pipomíná: Ani soused, ani bratr, ani knz mj, ale jsem to já, ó Pane, stojím tady v modlitbách. Laskavost její význam Novozákonní ecké slovo pro laskavost je chrestos, nezamovat s Christos (což znamená Mesiáš). Skutený kesan bude známý jako chrestos lovk. Pro? Protože kesan na sebe bere Boží charakter skrze pebývání Jeho Ducha v nm. V osmi ze sedmnácti výskyt, kdy je slovo chrestos používáno v Novém Zákon jako podstatné nebo pídavné jméno, popisuje ásteku Božího charakteru. Jeho dobrotivost nás vede k pokání ( 2:4). Okusili jste, že Pán je dobrý (1 Pt 2:3). Aby se nadcházejícím vkm prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrot k nám v Kristu Ježíši. (Ef 2:7). Co to znamená být laskavý? Když vynecháte poslední písmeno ve slov laskavý (angl. kind), dostanete jeho koen píbuzný (angl. kin). Píbuzní jsou pokrevn spíznní lenové rodiny. Být laskavý jednoduše znamená zacházet s ostatními jako s píbuznými. Laskavost je postoj k píbuzným. Až píliš asto vnujeme cizincm více pozornosti než vlastní rodin, ale skutená laskavost se nejprve projeví doma. Pak se propracovává ven jako vlastnost, která bere i cizince jako píbuzného. Jak se v našich životech rozvíjí laskavost? Ježíšv píbh o milosrdném Samaritánovi (Lk 10:30-35), muži, který jednal s naprostým cizincem jako by to byl len rodiny, ukazuje ti rysy, které u lovka ukazují laskavost.

Žít plný život. ...přinášející ovoce Ducha. George O. Wood

Žít plný život. ...přinášející ovoce Ducha. George O. Wood Žít plný život...přinášející ovoce Ducha George O. Wood Přeloženo z originálu v anglickém jazyce, Living Fully od George Wooda. Vydáno nakladatelstvím Aglow Publications, 1986, ISBN 0-932305-23-7. Přeložil

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více