Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha"

Transkript

1 Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život - laskav 7. Žij plný život s dobrotou 8. Žij plný život vrn 9. Žij plný život tiše a mírn 10. Žij plný život ovládej se 11. Žij plný život bu ukižován

2 Úvod Žijete plný život? Devt vlastností (které obyejn nazýváme ovoce Ducha ) popisují osobu, která žije plným životem. Nalezli byste názvy kapitol ve svém životopise? Jsem milující. Jsem radostný. Jsem pokojný. Jsem trplivý. Jsem laskavý. Jsem dobrotivý. Jsem vrný. Jsem mírný. Ovládám se. Nejspíš nikdo z nás by si netroufl vydat vlastní životopis s takovými titulky, protože by to ped ostatními vypadalo domýšliv a jako sebechvála (i kdyby to byla pravda!). Ježíš nicmén oekává, že práv tyto vlastnosti budou popisovat Jeho uedníky. Náš Pán ekl, že pišel, abychom mli život, a mli ho v hojnosti (J 10:10). A hojný život máme tehdy, když je Jeho život prožíván skrze nás. Pojem ovoce Ducha prost popisuje znaky lovka, ve kterém pebývá Ježíš. Pavel si zoufal s ranými kesany v Galacii, protože v nich ješt nebyl zformován Kristus (Gal 4:19). Když v nás bude Kristus pln zformován, budou naše osobnosti podobné té Jeho. Poízení seznamu Jak poznáme, jestli se v našich životech rozvíjí ovoce Ducha? Ptám se, protože se v našich životech nikdy nic nemní, pokud nepociujeme potebu nebo dokonce nejsme zoufalí. Mnozí jsou píliš slepí k vlastním slabostem. Zde je pár jednoduchých krok k poízení úvodního seznamu. Za prvé, jdte za nkým blízkým, kdo má vždycky odvahu být k vám upímný. Mže to být vaše manželka nebo manžel, dít, rodi nebo pítel. Dejte mu list papíru se seznamem výše uvedených prohlášení: Jsem milující, jsem radostný atd. A požádejte jej, aby zvážil, jestli je ve vašem pípad ta vta pravdivá, nebo ne. Za druhé, pozorn sledujte, jak reagujete, když vám nkdo šlápne na kuí oko. To je neomylný test pro zjištní pítomnosti nebo nedostatku ovoce Ducha! Pokud je s vámi zle zacházeno i když jste naprosto v právu co vyjde na povrch? Láska, radost, pokoj, trplivost, sebeovládání? Nebo hnv, sžíravé poznámky, jedovaté ei, postoj odplaty, vzpoura a deprese? Apoštol Pavel byl lovk, kterého neustále pronásledovali. Vtšina badatel se domnívá, že práv lidé, kterým píše dopis Galatským, jsou jedni z tch, kteí se obrátili na jeho první misijní cest (Sk 13,14), a to nebyla žádná procházka ržovým sadem! Jan Marek je opustil (Sk 13:13), Pavel onemocnl chorobou, která ho pinutila zmnit plán své cesty a pivedla ho do Galacie (Gal 4:13), pronásledovali ho od msta k mstu, a jednou byl kamenován rozzueným davem, který ho nechal jen proto, že ho považovali za mrtvého (Sk 14:19). V takových nesnázích skuten poznáme, jestli máme ovoce Ducha, nebo ne.

3 Nkteí lidé by ovoce Ducha omezili jen pro takové, kteí si mohou dovolit pepych nezaplést se v život do žádných konflikt. Myslíval jsem si, že ovoce Ducha je pole psobnosti lidí, kteí bydlí ve vlastním zámku, odpoledne si vyjdou na svj anglický trávník, aby posedli v chladivém stínu strom, a doprovázeni sluhou usrkávají chlazenou limonádu! Naproti tomu, vící má vykazovat ovoce Ducha na bitevním poli! Tetí zkouška pítomnosti Kristem naplnného života je naše e. Ukažte mi lovka, který neustále snižuje ostatní, z jehož slov odkapává sarkasmus, který jeí, ve anebo proklíná, a já vám ukáži lovka, který zeteln postrádá devt vlastností ztlesnných v ovoci Ducha. ím srdce petéká, to ústa mluví (Mt 12:34)! Prozkoušení takovým testem vtšin z nás ukáže, že stále máme místo pro další rst Kristova života v nás. Jak se ale nco takového dje? Omyly Nacházím ti hlavní omyly, kterých se lidé dopouštjí v pípad rstu ovoce Ducha. Za prvé, nkteí považují souhlas s lánky uení za dkaz Kristova života. I když je pravda, že nemžete být kesanem pokud nepijmete Kristovy pravdy, pijetí tchto pravd neznamená, že se ve vašem život bude automaticky projevovat Kristova pítomnost. Znám vyznávající vící, kteí mohou zatrhnout ano u každého lánku pravovrného uení, ale žijí dále jako sobetí, samolibí, hnviví, zahoklí, neurvalí, nezdvoilí anebo netení, osudu odevzdaní lidé. Jejich teologie mže být správná, ale jejich životní styl je bludný. Na druhou stranu, pokud skuten uchopíte Boží pravdu, vaše pesvdení se odrazí na vašem chování. Kesanský život je skuten Kristus v nás a proto všechny charakteristiky zdravého životního stylu vyplývají pímo z podstaty a charakteru Boha samotného. Druhý omyl se týká vztahu mezi tím, když je Duch na nkom a v nkom. Vidl jsem lidi mocn používané Bohem u kterých nebylo možné najít dkaz, že je Bh také mocn v nich. Projevy dar Ducha jasn dokazovaly, že Duch spoívá na nich, ale jejich životní styl odrážel naprostý nedostatek ovoce Ducha. Bh nás vždy volá k tomu, že máme být nadazovat nad dlat, abychom v soudný den nebyli odmítnuti, protože nás Kristus nikdy neznal. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyat a hozen do ohn. A tak je poznáte po jejich ovoci (NE podle dar) (Mt 7:19,20). Spisovatel Stuart Briscoe vypráví píbh o svém píteli, který jako chlapec používal starý ovocný strom, aby utekl oknem ze své ložnice ve druhém podlaží, když ho otec chtl potrestat. Jednoho dne ale jeho táta oznámil, že se chystá ten starý strom porazit, protože už po léta nenese žádné ovoce. Té noci onen chlapec se svými páteli koupili haldu jablek a pod píkrovem tmy ovoce pivázali na neplodné vtve. Druhé ráno otec volá na svou ženu: Maruško, nevím svým oím! Ten starý strom, na kterém se už roky nic neurodilo, je obsypaný jablky. To musí být zázrak, protože je to hruška! Ovoce vychází z koene. Když jsou naše životy skuten vydané Bohu, ponesou Kristovo ovoce, protože Kristus je koenem! Pro vící zaujaté výhradn dary Ducha Pavel napsal, Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ješt mnohem vzácnjší cestu (1 Kor 12:31). A ta cesta je cestou lásky, ovoce Ducha. Tetí omyl je chápat ovoce Ducha v množném ísle spíše než v jednotném. Nejsou to ty ovoce Ducha, ale to ovoce. Množné íslo je uvedené u dar Ducha, protože všichni nemají stejné dary, ale všichni vící mají nést stejné ovoce. Také nemáme možnost si zvolit, které ovoce bychom chtli. Kdybych si mohl vybrat, urit bych peskoil trplivost a sebeovládání, a místo toho se zamil na lásku a radost. Ale skutený Duchem naplnný vící má všechno ovoce.

4 Jak? Jak se mohu stát lovkem, v jehož život je zejmá Kristova pítomnost? Jednou jsem se snažil vypstovat pomeranovník. Máma a táta sloužili jako misionái v chladném horském podnebí ínsko-tibetské hranice. erstvé ovoce jakéhokoli druhu se vtšinou vbec nedalo sehnat. Zvlášt mi chybly mé oblíbené pomerane. Jednoho dne se ale pár pomeran objevilo. Nevím, odkud se vzaly, ale dlouho nevydržely. Ptal jsem se své maminky, jak bych mohl pomerane dostávat pravideln. Odpovdla mi, že pomerane se prost v našem studeném podnebí nedají pstovat. Má šestiletá vynalézavost se dala do práce, a odmítla uznat její odpov za konenou. Našel jsem si starý hlinný hrnec, naplnil ho hlínou, do hlíny zasadil pomeranové semínko a opatrn jsem hrnec postavil ke kamnm v kuchyni, kde bylo semínko aspo trochu v teple. Každý den jsem starostliv vyhlížel první zelený výhonek pomeranovníku, který by vyrašil z hlíny, a vdl jsem, že je jen otázka asu, než mi mj kuchyský strom zajistí stálý písun pomeran. Naneštstí, nic živého z té pdy nikdy nevzešlo. Nakonec jsem musel uznat porážku, a neúspch jsem piítal tomu, že jsem obas zapomínal semínko svého stromu po celé dny zalévat, a tak ho kamna úpln vysušila. Chtl jsem pomerane. Ale není možné pinutit pomeranovník, aby vyrostl ve vyprahlé hlín, v hlinném hrnci poblíž sálajících kamen umístných v kuchyni v severozápadní ín! Ml jsem dokonalé pomeranové semínko, ale podmínky, kterému jsem je vystavil, ho uinily neplodným. Ježíš íká, že Jeho život v nás vypsobí ovoce, Kdo zstává ve mn a já v nm, ten nese hojné ovoce (Jan 15:5). To je klí! Musíme zstávat v Kristu. Semínko nikdy nevydá ovoce v jiném prostedí než v Kristu. Když Ježíš pichází do našich život, pináší do naší bytosti svou osobnost. Má urité pedstavy, jak by se ml život žít. Ukáže nám, jaké zmny máme udlat, když se modlíme, studujeme a posloucháme Jeho slovo, a ve spoleenství s Jeho lidem pijímáme povzbuzení a napomenutí, nebo dáváme sami sebe jako ob Jemu. Ovoce Ducha z nás proudí, když uskuteujeme své spasení s bázní a tesením, a v tom stejném ase víme, že Bh v nás psobí chtní i inní podle své vle (Fil 2:12,13). Nkteí lidé berou píkazy Písma velmi podobn jako sedlák, který ml slepici co neustále snášela velmi malá vajíka. Ve vzteku odešel do zoo a vrátil se odtud s ním v hndém papírovém sáku. Pak si depl, aby své slepici elil z oí do zobáku, a ze sáku vytáhl pštrosí vejce. Pidržel ho ped slepicí, a ekl: Dobe si to zapamatuj, a píšt se víc snaž! Skuten, ovoce Ducha se nezane rozvíjet jen proto, že se víc snažíme. Nicmén se také nebude rozvíjet bez našeho úsilí! Ovoce nikdy nemže rst na mrtvém strom! Jen Kristova pítomnost nás mže oživit! Když jsme skuten živi v Nm a On v nás, poneseme mnoho ovoce! Jak máme tedy zaít? Musíme v nás nechat pebývat Ježíše. Bez Nho nemžeme dlat nic. Musíme mu dát úplnou moc a autoritu nad našimi životy. V každém skutku bychom se mli cviit v Kristov pítomnosti ptaním: Jak by Pán reagoval na tuto situaci? Co by On dlal? íkal? Jaký by byl tón Jeho hlasu? Jeho gesta? Duch Svatý nám skrze své Slovo a svou pítomnost ukáže, jak Ježíš chce, abychom reagovali. Když se Mu poddáme, poneseme mnoho ovoce a prokážeme, že jsme Jeho uedníci (J 15:8).

5 Žij plný život s láskou První ovoce Ducha je láska. Žádné další ovoce Ducha nemže vzniknout bez pítomnosti lásky. Ve skutenosti, všechno zbývající ovoce Ducha popisuje lásku v innosti. Láska se raduje. Láska pináší pokoj. Láska vytrvá, nebo trpliv zvítzí. Láska jedná laskav. Láska pináší to nejlepší, dobrotivost. Láska nikdy neopustí, ale zstane vrná. Láska zmíruje. Láska se ovládá. Kristus je koen, láska je kmen, a zbylé ovoce jsou vtve, které z koene a kmene vyrstají! Omyly Ti chybná pojetí nám stojí v cest k tomu, abychom dokázali více milovat. Za prvé si nkteí myslí, že se láska vyvíjí automaticky. Není teba žádné úsilí. Je to jen citový stav, který bu máte nebo ne. Láska je spíše nco, co se vám pihodí, než životní sklon utváený vnitním rozhodnutím vle. Ale Nový Zákon nikde nepedpokládá, že víme, jak milovat. as od asu nám znovu íká, jak to máme dlat: Miluj svého bližního jako sám sebe. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nemilujte jen slovem, ale také skutkem. Bute si navzájem oddaní bratrskou láskou. Pokládejte druhého za pednjšího sebe. Rozdlte se s Božími lidmi v nouzi. Bute pohostinní. Žehnejte tm, kdo vás pronásledují. Žijte spolu ve svornosti. Neoplácejte zlým za zlé. Nenechte zapadnout slunce nad svým hnvem. A z vašich úst nevychází žádná škodlivá e, ale jen to, co je dobré k budování ostatních podle jejich poteb. Mjte soucit jedni s druhými, odpouštjte jim, jako Kristus odpustil vám. Všechna tato napomenutí popisují, jak se láska chová, a jsou velmi potebná, protože ne vždy sami od sebe víme, jak máme milovat. Tém každý miluje miminka, ale miminka neví, jak milovat. Slzami se dožadují svých lahví, pozornosti, kamarádových hraek nebo výmny plenek. Pokud mají kdy vyrst z dtského zamení na sebe, musí být milovány a musí jim být ukázáno, jak milovat. Pokud se tak nestane, ekají je vážné osobní problémy. Ne! Láska se nerozvíjí automaticky! Lidé, kteí si to myslí, jsou ubozí milovníci a obvykle si jen zajišují výmluvu pro to, že se nemohou zmnit, protože jsou prost takoví! Druhá chyba, kterou dláme co se týká snahy více milovat, je víra, že budeme projevovat lásku když pochopíme její definici. A tak posloucháme závažné rozpravy o tyech eckých slovíkách pro lásku: eros (sexuální láska), storage (rodinná nebo pirozená láska), phileo (láska

6 mezi páteli), a agape (láska Kalvárie). Jsem pro to znát tyto sémantické rozdíly, ale samy o sob nikdy nemohou vypsobit zmnu chování ani ve mn ani ve vás. Tetí chyba, kterou dláme, je podcenní našeho zlého anebo navyklého chování. Kázal jsem o lásce nádherná kázání, jen abych po shromáždní slyšel o nezdvoilém chování k uvadi, návštvníkovi, který odešel bez toho, aby ho nkdo pozdravil, nebo ostrou odsuzující poznámku k nkteré stránce pobožnosti. A žádná z tch vcí není ani zdaleka tak vážná jako nezmnné chování, které si s sebou odnášíme dom poté, co bylo vystaveno Božímu Slovu, Jeho vli a Jeho cest. Jak mohu více milovat? Je tedy njaká nadje? Ano, rozhodn! Jsou kroky, které mžeme udlat, abychom v našem život vidli rst ovoce lásky. Nejprve je teba mít touhu milovat. Z našeho nitra musí povstat tato modlitba: Pane, pomož mi milovat. Taková modlitba dlá tyi vci: Rozpoznává potebu zmny. íká Bohu, že zmnu chceme. Zaostuje naši pozornost na touhu milovat spíše než být milován. Otevírá naše srdce psobení Pánovy pítomnosti a Jeho pomoci. Za druhé, milující lovk musí být bezstarostný. Nejistí lidé se zajímají jen o to, jestli je lidé milují nebo je mají rádi. Každého dne je jejich štstí pímo svázáno s uznáním nkoho jiného, nebo jejich vlastní oblíbeností. Soustedí se na to, co si o nich myslí ostatní, a nejastji se domnívají, že o nich jiní smýšlejí odmítav! Jak se staneme bezstarostnými lidmi obzvlášt pokud jsme již zakusili velký díl nejistoty jako dti anebo odmítnutí jako dosplí? Nejprve musíte být milováni. Já miluji, protože Bh první miloval m! Má jistota má koen v tchto ujištních: Ježíši, vím, že mne miluješ. Svou lásku ke mn jsi dokázal smrtí na kíži. Ježíši, vím, že jsem ti za to stál, protože jinak bys za mne nikdy nezemel. Ježíši, vím, že mi v život obracíš vše k dobrému a dáváš mi sílu nejen pežít, ale i uspt. Ježíši, dále mne prosím oišuj, když myslím nebo dlám nco špatného, a dkuji ti za to, že mne miluješ i když nejsem stoprocentn istý. Ježíši, žij svj život skrze mne. Pomož mi vidt, mluvit, slyšet a dotýkat se jako Ty. Ježíši, pomož mi dnes, abych vyšel sám ze sebe k potebám jiného, a nežil pro sebe, ale pro druhé. Když se nadechnete atmosféry takového druhu modlitby, Bh bude uvnit vás utváet ujištní. Vím, kdo jsem, když vím, kým jsem pro Boha. Jsem milovaný. Jsem žádaný. Jsem nádherný, jsem schopen. To je to, co si Bh myslí o mn! Tyto pravdy mi dávají novou odvahu setkat se s Boží láskou i v hlubších rovinách mého života. A když to dlám, mohu milovat ostatní ješt více! Tetí krok ke zmn v milující osobu je trénink jazyka. Naše e mže selhat pi vyjádení lásky dvma zpsoby: když jsme zticha ve chvíli, kdy jsme mli mluvit, a srážením, když jsme mli budovat. Jak je tragické slyšet vyznání dosplého lovka, který se celý život trápil s pocity nejistoty, a pes slzy vyhrkne: Táta mi nikdy neekl, že m má rád.

7 Možná ješt tragitjší je dít, které se stalo pedmtem odsuzujících eí: K niemu se nehodíš. Jsi hlupák. Vždycky se dostaneš do problém. Nedá se na tebe spolehnout. Nejsi ani zdaleka tak chytrý jako tvoje sestra. Potebujeme najít a zniit všechny tyto odsuzující nahrávky, které do nás ostatní vložili zraující eí. Žádejte Pána, aby takovou pásku vymazal a vložil na její místo jinou nahrávku. Jsou rodiny, kde slova prší jako kameny z nebe a útoí na duši. Každý se zdá být zranný a nikdo nemá sílu pomáhat ostatním. Milující e buduje! Jak si máme vypstovat zvyk tak mluvit? Za prvé si mžeme vybudovat slovník chvály a žehnání nejen chvály Boha, ale i lidí, které milujete a znáte. Pavel nám ve Filipským 4:8 íká, že máme pemýšlet o tom, co je pravdivé, estné, spravedlivé, isté, hodné lásky, obdivuhodné nebo o emkoli vydaeném i hodném chvály. Nikdy nemžeme ostatní zbudovat tím, že je srazíme. Za druhé, když musíme napravovat, je teba dát si pozor, abychom nezniili. V Pavlových dopisech ho vidíme vypoádávat se s mnoha hroznými problémy. Ale jeho zpsob je vždy pochválit ped napomenutím. Pokud pokaždé používáte napomínající jazyk bez pochvalné pedmluvy, jen vtisknete špatné chování hloubji do lovka. Pamatuji si z jedné situace, jak zniený jsem se cítil po napomenutí. Bhem mých dn v seminái jsem byl v lét zamstnán jako zahradník na statku. A bylo pár vcí, které jsem prost nedokázal jakkoli jsem se snažil teba sázet kytky do rovné ady. Jednoho dne mi hlavní zahradník tikrát ukazoval, jak to mám dlat, a já jsem to pokaždé pokazil. Nakonec mi zaal nadávat a pak pokraoval, aby mi ekl, jaký jsem strašný nemotora, což jsem už samozejm dobe vdl. Byla pravda, že jsem ten ádek neudlal rovný. Ale byla také pravda, že jsem tvrd pracoval osm hodin denn. Ml jsem tžký pípad senné rýmy, ale vykonával jsem své povinnosti tak vrn, že jsem pokraoval v práci i když se každá minuta stala povzdechem po erstvém vzduchu a suchých oích. Hlavní zahradník si vybral nevidt na mn dobré vci, ale jen ty špatné! Zejm jsem se na to místo nehodil, ale to mi mohl íct bez toho, že m slovn napadl. Mohl m opravit bez toho, aby mne dále ponižoval. Za tetí, naše e musí být ryzí. Nesmíme používat slova pro slova samotná. Mžeme žádat našeho Pána, aby naše slova vždy ukazovala skutený stav Jeho i našeho srdce. Jak se uíme milovat? Tím, že toužíme, staneme se bezstarostnými a jistými a íkáme to, co buduje! tvrtý krok k tomu stát se lovkem, který více miluje, je odpustit a nechovat záš. Jednou jsem si pivodil ošklivou otravu krve v prstu, protože jsem zanedbával tísku, která mi uvízla poblíž nehtu. Nakonec byl teba doktorv nž, aby proízl zranní a vytáhl ven všechnu neistotu. To samé platí i v duchovní oblasti. Pokud nás nkdo zranil, musíme si nechat zranní proistit, nebo zhnisá a bude ješt závažnjší. Taková zranní omýváme odpuštním. Když odmítáme odpustit, naše neodpuštní se stane zátkou pehrazující jezero lásky, která chce proudit z nás k jinému. Musíme žádat Boha, aby nám pomohl takovou zátku vytáhnout. Pátý krok v rstu k lásce je ji tlesn vyjádit. Ped njakým asem jsem ml píležitost pozorovat matku objímající laskavými pažemi jedno velmi zranné dve. Ale vypadalo to, jako kdyby ono dve mlo ruce pivázané k bokm. Instinktivn jsem vdl, že nebude v poádku, dokud ty ruce nepoužije k objetí své mámy. Ma Bell íká správn: Musíš se natáhnout a nkoho se dotknout. Nakonec, lásku pohání oddanost, ne pocity. Pocity se mní, oddanost zstává. Pocity vyžadují, aby druhý oplácel stejnými pocity, oddanost pokrauje v péi bez ohledu na to. Pocit je pitahován ke kráse, oddanost to táhne k potebám.

8 Láska je rozhodnutí postavit prospch nkoho jiného na první místo. Milovat svého bližního jako sama sebe nás staví na start cesty k lásce, ale kesanská láska jde daleko za to aby milovala jako Ježíš. Kdyby Ježíš ídil svj život podle pocit, utekl by ped kížem, ale jeho láska pramenila z oddanosti, a tak nadadil náš prospch dokonce i nad ten svj. Nikdo nemá vtší lásku, než takovou.

9 Žij plný život - radostn Druhé ovoce Ducha je radost. Kesan zakouší dva druhy radosti: za prvé radost spolenou všem lidem a už jsou kesané nebo ne, a za druhé radost pocházející z toho, že patí Kristu. Lidská radost Je nejmén pt druh radosti sdílené jak spasenými tak nespasenými. Za prvé, jedni i druzí mají chvíle oslav, kdy radost pímo taní: narození dítte, svatbu, významné výroí, rodinnou sešlost, maturitu, promoci. Takové okamžiky vždy doprovází veliké štstí a pocit emocionálního pozvednutí a spokojenosti. Druhé spolené chvíle radosti pichází s úspchy. Radost mže být jen prostá spokojenost s dobe vykonanou denní prací, nebo veliké uspokojení z dokoneného dležitého projektu. Taková radost se mže otisknout do koup domova, splacení hypotéky, pekonání zlozvyku, umístní na estnou listinu nebo získání idiského prkazu. Za tetí, kesané i nekesané zakoušejí radost ve vztazích. Je pravda, že všechny naše vztahy jsou zakalené híchem, takže žádný není dokonalý, ale i pesto mže být v pátelství, v manželství, v rodin nebo mezi spolupracovníky mnoho radosti. Hluboký vnitní pocit potšení mže pocházet ze spoleenství s njakou vybranou osobou. tvrtá oblast radosti, kterou cítí jak spasený tak nespasený, jsou pocity radosti doprovázející neoekávaný úspch nebo štstí. Sleva na daních, náhlé neoekávané ddictví, neuviteln dobrý obchod pi nákupu neho vytouženého, nepedvídaná prémie, složení zkoušky, když jsme si zasloužili vylett! Potšení ze samotného života je pátá oblast radosti prožívané lidmi uvnit i vn Krista. Pohled skrz okno Šumae na steše Za zvuk hudby pináší pesvdivý dkaz, že život mže být bohatou mozaikou i pro nevícího. Samozejm máme dost rozumu na to, abychom si uvdomili, že (a) jak vící tak nevící mohou být veselí nebo zachmuení, (b) nkteí nespasení zdá se mají více radosti než nkteí obrácení, a (c) i ten nejradostnjší nekesan postrádá plnost radosti, která pichází jen skrze Krista. Nekesanská radost nevyhnuteln mizí, protože není trvalá. Moudrý filozof piznává, že se život toí nahoru a dol, když íká: Nastanou zlé dny a dostaví se léta, o kterých ekneš: Nemám v nich zalíbení (Kaz 12:1). Smrt je jako padací dvee pod nohama naší existence, dvee ekající na to, že se neoekávan otevou a ukoní jakoukoli radost. Život je krátký... modrému vejci v hnízd ervenky narostou kídla a zobák i hru, a uletí pry... Brzy se poledne stává veerem, zakrátko dnešek zítkem. Longfellow

10 Kesanská radost Radost nekesana se dá pirovnat k vod v nádrži, zatímco radost vícího k vod tryskající z artéské studny. V jakém ohledu zakouší kesan radost, která není nikomu jinému dostupná? Nový Zákon nám ukazuje pt zpsob, skrze které radost vniká do našich život. Za prvé je to radost ze spasení. Kdo mže íst evangelia a nezpozorovat jejich radost? Vždy zaínají oznámením o narození Ježíšova pedchdce, když andl íká Zachariášovi, že ze syna Jana bude mít radost a veselí. Jan skáe radostí už v ln, když slyší zvuk hlasu Ježíšovy matky, jak zdraví jeho vlastní. Marie se raduje v Bohu, svém spasiteli, nad sveným úkolem dát život Mesiáši. Záící andl zvstuje velikou radost venkovským pastým. Když byl Ježíš umuen a zemel, a svítá v ráno vzkíšení, ženy spchají od prázdné hrobky se strachem i s velikou radostí. A tyicet dní setkávání se vzkíšeným Ježíšem koní s uedníky, kteí Jej uctívají a s velikou radostí se navrací do Jeruzaléma (Luk 1:14, 44, 47; 2:10; Mt 28). Kesan ví, že Ježíš zvítzil nad smrtí. Naše radost je plná. Naše záchrana od híchu, smrti a oddlení od Boha je dokonená! Jsme lovkem, který našel na poli ukrytý poklad, a s velikou radostí odešel a prodal vše, co má, aby koupil to pole (Mt 13:44)! Jsme zbloudilou ovcí, o které Dobrý pastý íká: Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Jsme zmizelou mincí, o které íká vdova: Radujte se se mnou, ponvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Jsme marnotratným synem, o kterém íká Otec: Máme pro se veselit a radovat, ponvadž tento tvj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen (Lk 15:6, 9, 32). Cítíme radost Afriana, který se setkal s Ježíšem pi Filipov svdectví a radoval se a jel dál svou cestou. Pro Samaany, kteí nalezli Ježíše, nastala veliká radost v tom mst. Když s našimi milovanými picházíme k poznání Pána, sdílíme zkušenost žaláníka ve Filipech, který se s celou rodinou radoval, že uvili v Boha (Sk 8:39, 8:8, 16:34). Ano, jestliže toužíme po radosti, musíme nechat Ježíše vejít do našich srdcí! Žádná radost na Zemi není vtší než radost ze spasení! Za druhé, radujeme se nad postupem evangelia. Nkteí vící nikdy nezakusili tuto radost, ani ji nemají v njaké velké míe. Radovali se nad svým vlastním spasením, ale ukazují pramalý zájem nebo starost o spasení ostatních. Nenesou žádná bemena v Pánov díle. Jejich nedostatek zájmu se odráží v zanedbávání modliteb za Pánovu práci, vrné služby v Pánov armád nebo finanní podpory Pánovy vci. Bible velmi jasn hovoí o radosti z vynaložení našich život a prostedk pro vtší úkol zde na zemi rozšíení království Božího. Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však pijde, až ponese snopy (Ž 126:5,6). Ježíš hovoí o radosti ze žn, když íká: Již pijímá odmnu ten, kdo žne, a shromažuje úrodu k vnému životu, aby se spolen radovali rozséva i žnec (J 4:36).

11 Naše radost pi pohledu na ostatní jak pichází ke Kristu následuje píklad dobrého pastýe, který když nalezne jednu ztracenou z devadesáti devíti vezme si ji s radostí na ramena, a když pijde dom, svolá své pátele a sousedy a ekne jim: `Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila (Lk 15:5,6). I raná církev rozumla této stránce kesanské radosti, protože zprávy o obrácení pohan byly všude k veliké radosti (Sk 15:3). Tetí zkušenost kesanské radosti pichází s naplnním Duchem. Duchem naplnný lovk mže zakoušet tak nesmírnou radost, že nkdo mže dojít k závru, že je opilý (Sk 2:13). Kest v Duchu nevyhnuteln pináší vnitní osvobození, oištní a radost probublávající z hlubin duše. Od Pána máme zaslíben as odpoinutí (Sk 3:20). V takových chvílích shledáváme, že Pánova radost je naší silou. tvrtá stránka kesanské radosti je radost, kterou máme uprosted zápas, utrpení a stresu. Pro bychom se mli radovat i v takových asech? 1. Protože nkdy je naše utrpení tak nespravedlivé, že nám dává píležitost být skuten jedno s Kristovým vlastním utrpením. Když apoštoly zbiovali, opustili Sanhedrin s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno (Sk 5:41). 2. Protože utrpení, i když není dobré samo o sob, psobí dobro. ímanm 5:3,4 nám íká, že soužení zahajuje proces, který psobí vytrvalost, vytrvalost osvdenost, která nakonec vyvrcholí v nadji. Jakub íká tu samou vc, když nám radí: Mjte z toho jen radost, moji bratí, když na vás picházejí rozliné zkoušky. Vždy víte, že osvdí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti (Jk 1:2,3). 3. Protože utrpení by mlo být vždy porovnáno s budoucí slávou. Velikost mých nynjších zápas a stresu se nedá porovnat s tím, co pro mne Bh má v budoucnosti. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odmnu v nebesích, íká Ježíš (Mt 5:12). Židovští vící jsou upomínáni: Vždy jste trpli spolu s uvznnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli pipraveni o majetek, nebo víte, že máte bohatství lepší a trvalé (Žd 10:34). A Pán nám íká: I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opt a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme (J 16:22). Takže jako kesané se radujeme ze svého spasení, pokroku evangelia, naplnní Duchem, zápas, utrpení a stresu, a nakonec, radujeme se z naší nadje do budoucnosti! Chlubíme se nadjí, že dosáhneme slávy Boží. Bh nás jednoho dne postaví neposkvrnné a v radosti ped tvá své slávy. V této nadji se radujeme, i když snad máme ješt nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek ( 5:2; Ju 1:24; 1 Pt 1:6). Všech pt zpsob, jak zakoušíme a vyjadujeme radost, je jen ástekou skutenosti, že pro nás kesany je radost v našem Pánu. Proto jsme vyzváni: Radujte se v Pánu vždycky, znovu íkám, radujte se (Fil 4:4)! Spoušte radosti Na jednu stranu poznáváme, že skutená kesanská radost pramení z pebývání Ježíše v nás, ale na druhou stranu nás Písmo také uí, že existují i praktické kroky, které mžeme podniknout, abychom žili pln a radostn. Takové spoušte radosti vyjmenovává Efezským 5: Za prvé, zpívejte! A z vás tryskají žalmy, chvalozpvy a duchovní písn. Smutní lidé nezpívají. Za druhé, žijte s díkvzdáním! Každý má volbu zamit se pedevším na to dobré nebo zlé z toho, co se mu pihodí. Jakmile se zamíte na vše kritické a špatné spíše než na tvrí a konstruktivní, budete žít jen s malikou radostí.

12 Za tetí, naute se od nkterých vcí upustit! Existují situace, u kterých je nad vaši sílu je zmnit. Žádoucí je spíše poddání se než odpor. Naše radost zmizí, když se budeme nepetržit snažit zmnit ostatní proti jejich vli. Místo toho potebujeme vyhledávat zmny, které chce Bh udlat v nás, a poddat se Jeho cestám. tvrtý a poslední spoušt radosti je chození ve spoleenství a poslušnosti s Pánem, a když mu vyznáváme své híchy kdykoli padneme (1 J 1:5-10). Když jako David nejednáme s híchem v našich životech, zjistíme, že na nás ve dne i v noci tžce doléhá Boží ruka (Ž 32:4). Ježíš pišel, aby Jeho radost byla v nás, a aby naše radost byla úplná (J 15:11).

13 Žij plný život v pokoji Tetí ovoce Ducha je pokoj. Pokusím se vám nkolika slovy sdlit, jak nalézt pokoj. Mj úkol by nebyl možný, kdyby nám Písmo nedávalo vodítka. Skuten se v nm nachází recept na pokoj! Principy lze pochopit za dvacet pt minut, ale trvá celý život nauit se je žít. Jak tedy máme získávat pokoj? Definice pokoje Za prvé, musíme pochopit, co Písmo míní slovem pokoj. Když používáme toto slovo, obvykle máme na mysli ukonení nepátelství 1. Pokoj znamená nebýt s nikým ve sporu nebo v konfliktu, nebojovat v žádné válce. Že je taková pedstava o pokoji neúplná nejlépe pochopíme pi tení epitafu na náhrobním kameni: Odpoívej v pokoji. Tlo v hrob už skuten nemá žádné spory, ale kdo touží po takovém druhu pokoje? Biblické chápání pokoje v sob nese mnohem aktivnjší, innjší význam. Hebrejská a ecká slova pro pokoj, užívaná ve Starém a Novém Zákon, jsou shalom a eirene (ze kterého pochází jméno Irena). Tato slova v sob nesou pocit pohody, úplnosti, vyváženého života, harmonie, neporušenosti, spolehlivosti a klidného ádu. Fascinující vhled do biblického významu pokoje nacházíme ve 2. Samuelov 11:7. Urijáš pijíždí dom z fronty, aby podal hlášení králi. David se ho ptá: Jak to vypadá se shalomem Joabovým, shalomem voják a shalomem války? Pokoj války? Pesn! Shalom neznamená nepítomnost vnjších stetnutí, znamená jen pítomnost pohody. Když používal slovo shalom, David se ve skutenosti ptal: Vyvíjí se válka dobe, dosahujeme svých cíl, dje se vše v souladu s našimi zámry? Znalost biblického porozumní pokoji nás chrání od pedstavy, že pokoje mže být v našich životech dosaženo jen peuspoádáním nebo zmnou našich okolností. Ped njakou dobou jsem dostal pohlednici od jedné dámy z Miami Beach. Stálo v ní: Drahý pastore. Prosím vás o modlitby, abych dostala trvalou schopnost uzdravovat lidi, dokázala uzdravit vztahy v manželství a posílit své tlo, také abych žila bez bolestí, krutosti, bez návštv nemocnice, bez drog a pohb, v úplném bezpeí a vidla oste i bez použití brýlí. Ráda bych uzdravila svého manžela, a také ho vyléila z jeho nevlídné povahy, aby poslouchal všechny mé píkazy, pestal kouit a také aby estn zacházel s penzi i s hotovostí... Též prosím o modlitbu, abychom bez ekání dostali dm v Miami Beach a v Nmecku... Modlete se prosím, aby pro mne lidé mli srdce a aby ml mj manžel vždy zamstnání a pinášel mi dom peníze atd. I když jí naše srdce vycházejí vstíc, ona paní není na správné cest k pokoji! Všechny její požadavky na zmnu se týkají ostatních lidí a okolností. Nikdy nežádá Boha, aby zmnil její vlastní postoje. Mám dojem, že by se cítila mizern i kdyby Bh splnil všechny její požadavky. Ješt se nenauila, že mžete žít v pokoji, i když nic kolem vás pokojné není! Pavel ilustruje tuto pravdu když zavený v žalái píše: Nauil jsem se být spokojen s tím, co mám (Fil 4:11). Milost a pokoj Druhá cesta jak získat pokoj je uvdomit si, že milost musí vždy pijít první. 1 Anglicky peace je také mír (pozn. pekl.).

14 Pette si Pavlových tináct dopis. V úvodu každého z nich ho uvidíte íkat: Milost a pokoj vám od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Nikdy neobrátí poadí, ani jednou neekne: Pokoj a milost vám. Pro? Nikdy totiž nepoznáte pokoj, pokud nejprve neporozumíte milosti a nezakusíte ji. Celý svt hledá pokoj. Minulý rok, podle studie organizace Center for Defense Information (skupina vedená vysloužilým dstojníkem ozbrojených sil Spojených Stát), bylo tyicet pt národ pedstavujících celou tvrtinu svtových zemí ve válce. Zapojeno bylo více než tyi miliony voják a ve výsledku bylo zabito pt milion lidí. Tolik hledaný pokoj se zdá být tak prchavý a nepolapitelný jako vždycky. Nikdy nenajdete pokoj mimo milost Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Ve skále na jihu Západní Virginie je vyrytá dálniní znaka: Musíte zaplatit za své híchy. Pod ní menším, ale stále itelným písmem, nkdo dopsal tato slova: Pokud jste již zaplatili, nevšímejte si prosím tohoto upozornní. Milost íká, že Kristus již zaplatil za mé híchy na kíži. Když picházím k Bohu v pokání a víe, On mne pijímá. Milost není jen Boží poátení dar pi spasení, je to pokraující ovzduší našeho života v Bohu. Písmo nás povzbuzuje, abychom rostli v milosti, v ujištní, že nás Bh zadarmo pijímá a miluje, což nám dává záruku bezpeí. Pedstavuji si toto bezpeí nkolika zpsoby: jako pdu položenou pod mé nohy, Otcovy paže objímající syna, Boží ruku, která mne obklopuje jako Jeho bezpené vlastnictví. Pokoj nebo pohoda vyplývá z postavení milosti. Zanechejte agrese Tetí krok ke získání pokoje je ukonení agresivních postoj v našich životech. Jsou dva druhy agrese. Ten první se týká hnvivosti ve všeobecném smyslu lovk, který žije s velikým množstvím voln poletujícího hnvu. Takový si potebuje uvdomit svj hnv a zjistit jeho zdroj. Pak musí zahájit proces odpuštní a vytvoit si odlišný pohled na život a lidi. Druhý druh agrese je zamený proti uritým situacím a lidem. Pavel íká: Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji ( 12:18). Pavel upímn uznává, že nkteí lidé prost nechtjí žít v pokoji bez ohledu na to, jak moc se snažíme, odmítají usmíení. A tak musíme elit možnosti, že i pes naše nejlepší úsilí budeme mít stále nepátele. Ale i v takovém pípad, kde nemžeme žít v pokoji s jinou osobou, mžeme mít pokoj ve svém nitru. Všechna voda na svt nedokáže potopit lo dokud se nedostane dovnit. Práv tak hnv jiného lovka mi nemže ublížit dokud mu neumožním vstup. Jsme povoláni vyhledávat pokoj ve všech našich vztazích. Jak to máme udlat? Musíme zaít s tím, že si oznaíme lidi, na které jsme nahnvaní nebo vi nim chováme hokost. Pak nám Písmo íká, abychom zahájili pt akcí lásky: (1) ite té osob dobro (2) Žehnejte jim (doslova mluvte dobe o ) spíše než je proklínejte (3) Modlete se za n (4) Odpuste jim a (5) Odložte svj hnv ve stejný den, kdy vzplanul (Lk 6:27,28; 11:4; Ef 4:26). To všechno se snadno íká a tžko provádí! Ale dlat to musíme! Ovládnte stres tvrtý pístup k životu v pokoji zahrnuje úspšné ovládání stresu. Neschopnost vypoádat se se stresem plodí nemoci, deprese, zhroucení, vyhoení a jiné bolestivé výsledky. Našel jsem pár posteh z Božího slova, které mi pomáhají udržovat úplný pokoj i uprosted stresu.

15 Za prvé, žiji s ujištním, že Pán vše ídí. Vzpomínám si na modlitby, ve kterých lidé íkali: Víme, že Bh je stále na trnu. Nikdy jsem neml rád vtu stále na trnu. Vyplývá z ní, že se stží drží, že byly podniknuty vážné snahy Ho vytlait, a že existuje nejistota, jestli si své místo dokáže udržet. Pátelé, Bh je na trnu! Vždy byl a vždy bude! Nic se ani zdaleka nepibližuje tomu, že by s Ním mohlo pohnout. Když vykonám vše, jak dokážu nejlépe, a požádám o odpuštní tam, kde se mi to nepodailo, dávám svj život znovu Bohu. Každý den! Pane, vše nezáleží na mn. Udlám co budu moci, ale Pane, vše ostatní závisí na Tob. Práv tehdy, když uctívám, modlím se a rozjímám nad Božím Slovem, hloubji si uvdomuji, že Bh je, že vládne a že Mu mohu úpln vit (P 3:5, 6). Má druhá odpov na stres je mít cíle a sny. Takové sny mne netíží, ale dodávají mi život. Pokud se vaše vize stala bemenem, pak je teba ji zahodit nebo znovu zhodnotit, jak ji naplujete. Sny mají pozvednout a inspirovat, ale i když se vážn vydáváme za jejich uskutenním, máme je držet dost voln na to, abychom byli schopní se podídit, když je Bh odmítne naplnit a ekne nám: Máš sice dobrý úmysl, ale... (1 Kr 8:18). Sny a vize mi pomáhají pedejít vyhoení a udržují mne v horlivosti! Má tetí odpov na stres je dopát si vhodný odpoinek a zotavení. Samá práce a žádná hra udlaly z Jeníka hloupého Honzu! Vyjít si zahrát golf je pro mne mnohem víc než hra, pomáhá mi to zstat naživu! Další obvyklý zpsob, jak snížit stres, je také každodenní pohyb. tvrtá základní odpov na stres je udržovat si smysl pro humor. Vzpomínám si na moudrého starého biskupa ve Virginii, který pinutil nov zvoleného lena Kongresu vyjít v prudkém lijáku ven a pozvednout oi k nebi. Pinese vám to nové zjevení, pedpovídal. Kongresman biskupa poslechl a pišel zpt promoený až na kži. Podívejte se na m, naíkal, nedostal jsem žádné zjevení. Jen jsem se cítil jako užvanný idiot. To není špatné, usmál se biskup. Nemyslíte, že napoprvé to bylo docela ucházející zjevení? Písloví 15:15 íká: Kdo je dobré mysli, má hody každodenn. Kéž nám Pán pomže, abychom byli lidmi, kteí si dokáží udržet smysl pro humor i když se musí vypoádat s velmi vážnou zodpovdností. Stav nouze Nkdy nastanou události, které nás hrozí pemoci: vážné, nebo dokonce smrtelné onemocnní, smrt, rozvod, ztráta zamstnání nebo finanních zdroj, nepekonatelná pekážka! Jak mžeme mít pokoj v takových chvílích? Ježíš mže ten pokoj pinést do našich srdcí! Jako uedníci, kteí v boui strachem zpanikaili, i my potebujeme slyšet Ježíšv hlas, jak nám íká: Uklidni se! Utiš se! V takových chvílích nás Pán volá jako nikdy pedtím, abychom vili Jeho slovu, že nás penese na druhou stranu (Mk 4:35). Pavel nám íká, že pokoj Boží, pevyšující každé pomyšlení, bude stežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Fil 4:7). Horatio Spafford znal tento pokoj, když po ztrát své manželky a tí dcer v boui na Atlantiku napsal nádherný chvalozpv S mou duší je to dobré. Boží pokoj mže být jak v okamžiku udlený dar, tak proces na kterém je teba pracovat. Pán mže ve chvilce vnést pokoj do našich život jako to udlal pro ustrašené uedníky, když naídil boui, aby se uklidnila (Mk 4:39), ale také nás vyzývá k poslušnosti princip podle kterých mžeme nechat Jeho pokoj vládnout v našich srdcích (Kol 3:15).

16 Žij plný život trpliv tvrté ovoce Ducha je trplivost. Když bylo mému synu Georgi Paulovi trnáct, navrhl zpsob, kterým bych mohl pomoci našemu shromáždní rozvíjet trplivost. Tati, ekl, povz jim, že dnes budeš mít dlouhé a nudné kázání! Ped nkolika lety jsem odjel na krátkou dovolenou. Jak jsem si sedal do jacuzzi v našem motelu, pamatuji si, že jsem svj spch pi vstupu do vody vysvtloval slovy: Chci si pospíšit a odpoinout si. Trplivost, stejn jako odpoinek, se nedá uspíšit! Kdyby nebyla žádná rozarování, nic co by nás dráždilo, žádní obtížní lidé, nikdy bychom trplivost nepotebovali. A práv proto se vtšina z nás nemodlí, aby nám Bh dal trplivost! Za její získání se platí cena! Definice Nový Zákon používá vtšinou dv ecká slova, která jsou podkladem pro slovo trplivost v naší Bibli: macrothumia a hupomone. Práv macrothumia (spojení dvou slov macro a thumos) se nachází v Galatským 5:22. Thumos pvodn oznaovalo prudký pohyb vtru, vody, zem, zvíat nebo lidí. Nese v sob pedstavu vytrysknutí, vyvení, vybuchnutí. Jak pesn takové pojmy popisují hnv! íkáme o rozhnvaném lovku, že vybuchl, ztratil svj klid, vykypl, explodoval jako vulkán a z uší mu stoupal kou. Nahnvaná osoba je nkdo, kdo pomstychtiv zuí. Macro znamená dlouho. Takže macrothumia doslova znamená dlouhý-hnv, neboli hnv, kterému trvá dlouho, než se vybuduje a ukáže. Nkteí lidé mají krátké doutnáky. lovk macrothumia jej má dlouhý. Trplivost je tedy slovo, které souvisí s hnvem. Možná jste nepemýšleli o trplivosti v tchto pojmech, nicmén když se zamyslíte nad okamžiky, kdy jste ztratili trplivost, zjistíte, že jste také byli nahnvaní nebo rozmrzelí. Mj otec se jednou pustil do ukázování mého bratra. ekl mu: Už t mám až po krk. Mj bratr neuvážen odpovdl: Tak si dej pozor, aby se to nedostalo výš. To nebyla odpov zamýšlená k podpoení trplivosti! Nový zákon nám dává množství píklad trplivosti v akci. Dlužník žádá svého vitele o strpení, aby ml as splatit obrovskou dlužnou ástku (Mt 18:26). Pavel prosí krále Agrippu, aby ho trpliv vyslechl (Sk 26:3). Bh sám ml trplivost se Saulem, nejhorším z híšník (1 Tim 1:16). Trpící vící jsou povoláni napodobovat ty, kdo pro víru a trplivost získali podíl na zaslíbení (Žd 6:12; Jk 5:10). Zaslíbení dané Abrahamovi dlouho nepicházelo, ale on trpliv ekal (Žd 6:15). Práv takovým zpsobem máme být i my trpliví, když ekáme na Jeho slíbený píchod (Jk 5:7; 2 Pt 3:9). Všechna tato místa nás pivádí k tomu, abychom si položili pesn míenou otázku. Jak reaguji na lovka, který mi nco dluží? Na osobu, které nechci vbec naslouchat? Na nkoho s nenapravitelným chováním? Na protivenství, a zvlášt když je nespravedlivé? Na pozdržení dobrých vcí, které mi byly slíbeny?

17 Vinev Výkladový slovník novozákonních slov 2 výborn definuje macrothumia jako schopnost sebeovládání tváí v tvá pronásledování, která uspchan neodplácí ani okamžit netrestá... Trplivost je vlastnost, která se nevzdává okolnostem a nepodlehne zkoušce. Druhé ecké slovo pro trplivost je hupomone. Hupo znamená pod, a mone (od slova meno) znamená snášet nebo vytrvat. Tento význam trplivosti v sob nese innjší povahu než macrothumia. Lidé macrothumia se prost vyhýbají vybuchnutí. Jejich reakce je spíše nepodnikat žádnou akci. Ale lovk hupomone je inn houževnatý, zstává pevný i pod tlakem. Na míst je slovo vytrvalý. Pavel íká, že se máme radovat z utrpení, protože z nj roste hupomone ( 5:3). V procesu, kdy elíme protivenství, roste vytrvalost! Tak hupomone utváí charakter ( 5:4). Bh nám mže odpovdt na modlitby tak, že odstraní naše bemeno, nebo nám dá sílu je unést. Hupomone je to druhé. Máme vytrvat (hupomone) v bhu, který je nám uložen, tak jako Kristus podstoupil (hupomone) kíž (Žd 12:1,2). Macrothumia i hupomone jdou ruku v ruce jako známky milující osoby. Agape je trplivá (macrothumia), a podobn, agape snáší (hupomone) vše (1 Kor 13:4,7). Tato kombinace ctností je vidt, když Pavel zve Timotea, aby následoval jeho píklad a stal se lovkem macrothumie, agape a hupomone (2 Tim 3:10). Studium tchto dvou novozákonních slov pro trplivost vede k závru, že Bh do nás chce vložit svj vlastní charakter: vždy On je shovívavý, pomalý k hnvu (1 Pt 3:20; 2 Pt 3:9), a Kristova vlastní vytrvalost nás volá, abychom jednali podobn (Žd 12:1; Zj 1:9). Jak pichází vytrvalost Jak se rozvíjí tyto vlastnosti trplivost a vytrvalost? Za prvé, jako u každého ovoce Ducha, Ježíš musí být pítomen v našich životech. Máme vypadat obydlen. Kristus žijící v nás je nezbytný, pokud máme nosit známky Jeho osobnosti. Když jsem byl ješt svobodný student a bydlel jsem na koleji, mé obydlí bylo obas dost zanedbáváno: neustlané postele, obleení rozházené všude po pokoji, stl zaskládaný hromadou knih a papír. Kdykoli se schylovalo k njaké vážnjší zkoušce nebo písemce, vyhradil jsem si nejprve as na úklid svého pokoje. Ustlal jsem si postel, vyistil místnost, vypral prádlo, povsil obleení, podklady a knihy jsem správn umístil a roztídil, uklidil jsem si stl. Pak jsem se pustil do práce na svém akademickém úkolu. Nedokázal jsem odvést dobrou práci, když se v mém obydlí roztahovala ledabylost. Netrplivost v našich životech ukazuje, že jsme si nechali svj pokoj duchovní zkušenosti s Ježíšem zaneádit a rozházet. Musíme Ho požádat, aby nám pomohl ho vyistit. Když naše srdce stojí ped Pánem správn, pak budou správn nastavena i k ostatním lidem. Druhý krok k nauení trplivosti je pochopit, že jí pedchází ti jiné druhy ovoce Ducha: láska, radost a pokoj. Když máme tyto ti, být trplivý a vytrvat již není tžké. Chápeme tedy, pro není trplivost prvním ovocem Ducha. Ovoce se vyvíjí jedno z druhého a vše zaíná láskou. Pemýšlím nad devíti druhy ovoce Ducha jako nad zdymadly v Panamském prplavu. Když lo vjede do osmdesát jedna kilometr dlouhého prplavu z Atlantiku, musí být Gatunskými zdymadly vyzvednuta dvacet pt metr nad hladinu Atlantiku. Když projde Gatunskými zdymadly a Gaillardskou brázdou, je teba ji spustit o devt metr níže ve zdymadlech Pedro Miguel, a pak ješt jednou ve zdymadlech Miraflore, aby se dostala na hladinu Pacifiku. To vše 2 Vine s Expository Dictionary of New Testament Words

18 je nutné protože hladina Tichého oceánu je výš než Atlanského a kvli výškám hladiny samotného prplavu. Samotná zdymadla jsou v podstat obrovské, vodou naplnné komory s použitelnou délkou asi tista metr a šíkou pes ticet metr. Když lo vjede do zdymadla, uzavou se za ní obrovské ocelové brány. Otevou se ventily, které pouští vodu do zdymadla, a za osm až patnáct minut je lo bu vyzvednuta nebo spuštna. Když už je hladina ve zdymadle stejná jako v dalším úseku, brány ped lodí se otevou. Lo je pak odtažena do dalšího zdymadla a celý proces se opakuje. Žádná lo nemže proplout skrze Panamský prplav aniž by prošla zdymadly. Jednotlivé druhy ovoce Ducha jsou zdymadly v prplavu, který spojuje oceán naší osobnosti bez Krista s oceánem naší osobnosti v Kristu. Pechod od našeho pirozeného lovka k duchovnímu zahrnuje projít zdymadly, z nichž první je láska. Když jsme naplnni láskou, posouváme se k radosti. A když jsme plní radosti, jdeme k pokoji. A jakmile nás naplní pokoj, pohybujeme se k trplivosti! Tetí krok pi uení se trplivosti je udržovat v hrnci svého života chladnjší vodu. To mže vypadat jako velmi zvláštní rada! Pesto o ní pemýšlejte. Thumos je zuivost nebo hnv, který ve. Dejme tomu, že máte v hrnci velmi horkou vodu, a postavíte ji na prudký plamen. Nebude to dlouho trvat, a voda zane vít. Ale když je voda v hrnci studená a postavíte ji na ten samý hoák, bude to trvat déle. Pokud zjistíte, že výbuch hnvu je ve vašem život astým návštvníkem, domnívám se, že voda vašich pocit je stále pomrn horká. Tém všechno vás vytoí! Potebujete svou teplotu snížit! Je pár vcí, o kterých vím, že m vytoí. Napíklad se vždy snažím na schzku pijít pesn vas nebo chvilku naped. Když m nkdo zpozdí, mj hrnec zane vít! Pro? Protože už jsem rozžhavený! Když jsem plný lásky, radosti a pokoje, nejsem tak pehnan rozrušený z toho, že pijdu pozd! Jednou, když jsem vidl škodu, kterou jistá osoba zpsobila církvi, okamžit jsem se spravedliv rozhnval. Vím, že jsem byl tak naštvaný, že bylo lepší nic neíkat. A tak jsem nastoupil do auta a jezdil jsem kolem dokola dokud jsem se neuklidnil. Pak jsem k tomu lovku mohl mluvit pevn a užiten. Kdybych se pokoušel o rozhovor ve chvíli, kdy jsem byl do bla rozžhavený, jen bych rozdmýchal vášn spíše než uzdravil. Když jsme v pokušení vybuchnout, mžeme si pedstavit pimen studenou vodu! Jdte na procházku. Uvolnte své napjaté svaly. Pokuste se usmát. Jednoho manželského páru, který spolu šastn žil po mnoho let, se dotazovali na tajemství jejich úspchu. Odpovdli: Nikdy se na sebe nenaštveme oba zárove. tvrtý krok k nauení trplivosti je rozpoznat bolestivé dsledky její nepítomnosti. Nesprávn uvolnný hnv mrzaí a zrauje. Spisovatel Frederick Buechner moude ekl: Ze sedmi smrtelných hích je hnv nejspíš ta nejvtší legrace. Lízat si své rány, mít na rtech pachu z dávných kivd, pevalovat na jazyku vyhlídky hokých konfrontací, které vás ješt ekají, vychutnávat si poslední chutné sousto bolesti, kterou jste vytrpli i kterou jste vrátili zpt v mnoha ohledech je to hostina hodná krále. Hlavní nevýhoda je, že to, co se chystáte pohltit, jste vy. Ta kostra na hostin jste vy. Pán nás volá k trplivosti: trplivosti s námi samými, s ostatními (1 Tes 5:14), a dokonce i s Ním. Ano, nkdy jsme nahnvaní na Boha, protože nejedná dost rychle, nebo, podle našeho názoru, nejedná vbec. V takových chvílích musíme znovu slyšet Boží Slovo. Ale ti, kdo skládají nadji v Hospodina, obnoví své síly (Iz 40:31). Jako Jan ve vyhnanství, ekající až bude Pán jednat, se musíme stát bratry a spoleníky v soužení a v království (všimnte si toho

19 kontrastu: soužení a království), a v trplivé vytrvalosti (hupomone) kterou máme v Kristu Ježíši (Zj 1:9).

20 Žij plný život - laskav Páté ovoce Ducha je laskavost. Zaujímá prostední místo mezi devíti vlastnostmi popisujícími lovka, ve kterém pebývá Boží pítomnost. Je nkolik skuteností, které ovlivují náš pístup k ovoci Ducha. Za prvé, tchto devt vlastností je mnohem více než jen žádoucí rysy osobnosti. Jsou to dkazy pebývání Ducha v nás. Mnoho lidí se dívá na Ducha Svatého jako na nco mystického, pízraného, strašidelného, nepístupného, nadpozemského nebo vzdáleného. Tyto mylné pedstavy se nicmén otesou v základech, když si uvdomíme, že pítomnost Ducha je pítomnost lásky, radosti, pokoje, trplivosti, laskavosti, dobroty, vrnosti, mírnosti a sebeovládání. Ve skutenosti je Svatý Duch také Zdravý Duch. Bh jej v nás nechal sídlit, abychom se my sami mohli radovat a být obrazem Boží vlastní zdravé osobnosti. Za druhé, ovoce je lahodné. lovk, ve kterém pebývá ovoce Ducha, se stává potšením pro ostatní, poskytuje jim oberstvení a potravu. Za tetí, mrháme asem a energií pi zahálivém ekání na to, až se toto ovoce urodí v život nkoho jiného, zatímco zanedbáváme jeho rst ve svém vlastním. O kolik jednodušší je pát svým partnerm nebo blízkým rodinným píslušníkm, aby mli více ovoce Ducha, a pak je vinit za svou vlastní neplodnost. Zstanete navždy bídní, pokud vaše osobní pohoda závisí na zmn nkoho jiného. Ježíš nás nepovolal abychom byli ochutnávai ovoce, ale abychom je nesli. Jeden lovk vešel do kanceláe psychiatra. Na hlav ml místo klobouku plku melounu. Ob uši si zabalil do kousku slaniny. Psychiatr mu radostn potásl rukou. Konen mám aspo jednoho naživo, pomyslel si. Pak se ten lovk s melounem na hlav a ušima obalenýma kousky slaniny posadil. Pišel jsem, ekl psychiatrovi, si s vámi pohovoit o svém bratrovi. Skuten, o kolik jednodušší je snažit se o zmnu kohokoli jiného než nás. Ale starý spirituál nám pipomíná: Ani soused, ani bratr, ani knz mj, ale jsem to já, ó Pane, stojím tady v modlitbách. Laskavost její význam Novozákonní ecké slovo pro laskavost je chrestos, nezamovat s Christos (což znamená Mesiáš). Skutený kesan bude známý jako chrestos lovk. Pro? Protože kesan na sebe bere Boží charakter skrze pebývání Jeho Ducha v nm. V osmi ze sedmnácti výskyt, kdy je slovo chrestos používáno v Novém Zákon jako podstatné nebo pídavné jméno, popisuje ásteku Božího charakteru. Jeho dobrotivost nás vede k pokání ( 2:4). Okusili jste, že Pán je dobrý (1 Pt 2:3). Aby se nadcházejícím vkm prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrot k nám v Kristu Ježíši. (Ef 2:7). Co to znamená být laskavý? Když vynecháte poslední písmeno ve slov laskavý (angl. kind), dostanete jeho koen píbuzný (angl. kin). Píbuzní jsou pokrevn spíznní lenové rodiny. Být laskavý jednoduše znamená zacházet s ostatními jako s píbuznými. Laskavost je postoj k píbuzným. Až píliš asto vnujeme cizincm více pozornosti než vlastní rodin, ale skutená laskavost se nejprve projeví doma. Pak se propracovává ven jako vlastnost, která bere i cizince jako píbuzného. Jak se v našich životech rozvíjí laskavost? Ježíšv píbh o milosrdném Samaritánovi (Lk 10:30-35), muži, který jednal s naprostým cizincem jako by to byl len rodiny, ukazuje ti rysy, které u lovka ukazují laskavost.

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Metodický pokyn MŠMT definuje

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více