ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Lucie Dědečková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2012 Lucie Dědečková"

Transkript

1 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2012 Lucie Dědečková

2 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu ANALÝZA A HODNOCENÍ PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY Lucie DĚDEČKOVÁ Vedoucí práce: Ing. Pavel Marinič, MBA, Ph.D.

3 Tento list vyjměte a nahraďte zadáním bakalářské práce

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury pod odborným vedením vedoucího práce. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a v práci jsem neporušila autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Mladé Boleslavi, dne

5 Děkuji Ing. Pavlovi Mariničovi, MBA, Ph.D., za odborné vedení bakalářské práce, poskytování rad a informačních podkladů. 4

6 Obsah Seznam použitých zkratek a symbolů... 7 Úvod Demografický vývoj Demografický vývoj v historii Demografický vývoj v České republice Naděje dožití a průměrný věk Počet důchodců a poplatníků pojistného Současný stav penzijního systému Průběžně financovaný systém PAYG Systém penzijního připojištění Výdaje v sociální oblasti Důchodová reforma v zahraničí Důchodová reforma na Slovensku Mezigenerační důchodový systém Aktuální změny v důchodovém systému Malá důchodová reforma Změna výpočtu důchodů Přechod mezi penzijními fondy Budoucí stav penzijního systému I. pilíř II. pilíř III. Pilíř Porovnání Důchodového spoření, Penzijního připojištění, Kapitálového pojištění, Investičního pojištění a samostatně vytvářené renty Druhý pilíř - Důchodové spoření Třetí pilíř Penzijní připojištění, Kapitálové životní pojištění a Investiční životní pojištění Penzijní připojištění Kapitálové žitovní pojištění Investiční životní pojištění

7 6.3 Státní dluhopisy Výhody a nevýhody finančních produktů Záporné stránky důchodové reformy Závěr Seznam literatury Seznam obrázků a tabulek Seznam příloh

8 Seznam použitých zkratek a symbolů PAYG ČSÚ DPH STEM ČSSD Pay as you go Český statistický úřad Daň z přidané hodnoty Středisko empirických výzkumů Česká strana sociálně demokratická 7

9 Úvod Každý z nás jednoho dne dovrší let, kdy bude muset odejít ze svého zaměstnání. Poté však přijde o pracovní příjmy, které bude potřebovat i nadále v důchodovém věku. Aby nedocházelo k případu, že člověk bude absolutně bez příjmu a nebude se o sebe umět postarat, existuje zde důchodové zabezpečení, které kryje riziko stáří. Současná podoba důchodového systému je taková, že ekonomicky aktivní lidé odvádí ze své mzdy dané procento do státní pokladny, ze které je následně vyplácen starobní důchod dnešním důchodcům. Průběžný systém se ale nyní dostává do problémů. Přibývá totiž lidí, kteří odchází do důchodu a ubývá těch, kteří na ně musejí vydělávat. Proto je zapotřebí zavést změnu, tedy důchodovou reformu. Téma důchodové reformy je v současné době velmi diskutované a týká se všech občanů České republiky. Svou bakalářskou práci píši na téma Analýza a hodnocení připravovaných změn důchodového systému České republiky. Metodou zkoumání je analýza dostupných informací z odborné literatury a webových stránek a následná syntéza, která potvrzuje nutnost provedení reformy, ale vybízí k opatrnosti. Bakalářská práce je členěná na sedm na sebe navazujících kapitol. První kapitola je zaměřena na demografický vývoj. Poukazuje na problémy týkající se přelidnění a stárnutí populace. Ukazuje společné prvky s demograficky vyspělými západními zeměmi a vysvětluje naději dožití. Obsahem druhé kapitoly je vysvětlení stávajícího penzijního systému a jeho rozdělení na průběžně financovaný systém PAYG a systém penzijního připojištění. Ve třetí kapitole je popsána důchodová reforma na Slovensku, která proběhla již v roce 2004 a díky které se můžeme ponaučit při přechodu na nový penzijní systém. Ve čtvrté kapitole analyzuji aktuální změny, které se týkají důchodové reformy a které již byly schváleny. Jedná se o změnu redukční hranice, zvýšení věku pro odchod do důchodu, změnu výpočtu starobního důchodu a zrušení volného přechodu mezi penzijními fondy. 8

10 V následující části bakalářské práce je popsán budoucí stav penzijního systému, který nás čeká od roku Kromě prvního a třetího pilíře bude spuštěn i druhý pilíř, ze kterého již nebude moci vystoupit. Předmětem šesté kapitoly je porovnání produktů finančíního trhu, mezi které patří Kapitálového životního pojištění, Investiční životního pojištění, Penzijní připojištění, Důchodové spoření a státní dluhopisy. V poslední kapitole se věnuji záporným stránkám probíhající důchodové reformy. Závěr bakalářské práce obsahuje shrnutí důchodového systému a důchodové reformy. Cílem této práce je analýza současného stavu a stavu po důchodové reformě s poukázáním na výhody a nevýhody důchodové reformy a následná syntéza, z které vyplyne nejlepší možnost pro vytvoření finančních prostředků do důchodu. Téma důchodové reformy jsem si zvolila z důvodu aktuálnosti a také proto, že se týká každého z nás a je zapotřebí se s touto problematikou seznámit. Mým úmyslem bylo získat srozumitelné informace, které následně předám čtenáři. 9

11 1 Demografický vývoj Stárnutí obyvatelstva ovlivňuje prakticky všechny sféry národních ekonomik. Největší pozornost je věnována vlivu na výši vládních výdajů, především na zajištění nákladů na penzijní zajištění a nákladů na sociální služby a zdravotní péči. Potencionální úspory plynoucí z nižších nákladů na generaci předproduktivní jsou celkově zanedbatelné. Fiskální problém vyplývající ze stárnutí populace se tedy jeví jako nejvýznamnější (Krebs a kolektiv, 2007, str. 169). 1.1 Demografický vývoj v historii Počet obyvatel na zemi se vyvíjí velmi rychle. K datu se počet obyvatel vyšplhal na hranici 7 miliard. První miliardy bylo dosaženo v roce Druhé miliardy bylo dosaženo po 123 letech, v roce Třetí miliarda v roce 1969 po 23 letech, čtvrtá miliarda v roce 1974 po 14 letech, pátá miliarda v roce 1987 po 13 letech a šestá miliarda byla dosažena v roce 1999 po 12 letech. Na základě těchto údajů vidíme, že se tempo růstu obyvatel zrychluje, a proto se mluví o přelidnění a katastrofických scénářích (Jeníček, Foltýn, 2003). 1.2 Demografický vývoj v České republice Největší hrozbou penzijního systému je v současnosti demografický vývoj. Pokles porodnosti a nárust střední délky života znamená pro Českou republiku demografickou krizi. Střední délce života se však budu věnovat později. Česká republika se rychle přibližuje k demograficky vyspělým západním společnostem. Západním zemím se přibližujeme hlavně v těchto ukazatelích: a) snižování počtu narozených dětí, b) zlepšování úmrtnostních poměrů, c) prodlužováním střední délky života, d) soužití na hromádce místo manželství, e) zvyšování věkové hranice při vstupu do manželství a porodu prvního dítěte, f) snižováním potratů. 10

12 Na druhé straně má České republika několik ukazatelů, s kterými se neshoduje. Těmito ukazateli jsou: a) úmrtnost mužů mezi 45. a 60. rokem, b) vyšší rozvodovost, c) nižší počet imigrantů (Krebs, 2007, str. 366). Vývoj obyvatelstva v České republice zachycuje od roku 1989 do roku 2010 následující tabulka. Tab. 1 Věková struktura obyvatelstva v procentech Věk / Rok ,7 21,2 20,6 20,0 19,4 18,9 18,3 17,9 17,4 17,0 16,6 16,2 15,9 15,6 15,2 14,9 14,6 14,4 14,2 14,1 14,2 14, ,8 66,3 66,7 67,1 67,6 68,0 68,4 68,7 69,0 69,3 69,6 69,9 70,2 70,5 70,8 71,0 71,1 71,2 71,2 71,0 70,6 70,1 65 a více 12,5 12,6 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 13,9 13,9 13,9 14,0 14,2 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 Zdroj: Zpracováno dle ČSÚ (2012) Z tabulky je patrné, že ve věkové strukturě 0-14 se počet obyvatel postupně snižuje, kvůli postupnému snižování počtu narozených dětí, které jsem zmínila výše. Věková struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva zahrnuje většinu obyvatel a mírným tempem se zvyšuje a procentní podíl obyvatel ve věkové struktuře 65 a více se zvyšuje tempem rychlým. 1.3 Naděje dožití a průměrný věk Střední délka života, neboli naděje dožití, určuje průměrný počet roků, který prožije osoba právě x-letá v daném roce. Je však nutný předpoklad, že po celou dobu jejího života se nezmění řád vymírání, který se zjistí úmrtnostní tabulkou, vytvořenou pro daný kalendářní rok. Naděje dožití je tedy hypotetický údaj, který určuje, kolika let se člověk dožije, nezmění-li se struktura úmrtnosti. Například, je-li naděje dožití 74,4 při narození muže v roce 2010, mají chlapci narození v tomto roce hypotetickou střední délku života 74,4 let. Překoná-li muž rizika v dětském věku a rizika úmrtí spojená se středním věkem zvyšují se jeho šance naděje dožití. Jelikož se střední délka života prodlužuje, v České republice je čím dál tím víc obyvatel ve vyšším věku. Vzhledem k odlišnosti úmrtnosti obou pohlaví se naděje dožití uvádí zvlášť pro muže a ženy (Český statistický úřad, 2012). 11

13 Obrázek číslo jedna znázorňuje střední délku života. Zdroj: Zpracováno dle ČSÚ (2012) Obr. 1 Střední délka života v České republice 1.4 Počet důchodců a poplatníků pojistného Počet důchodců neustále roste a k datu vzrostl jejich počet meziročně o Následující tabulka zobrazuje počet důchodců a poplatníků pojistného od roku 2006 do roku Tab. 2 Počet důchodců a poplatníků pojistného Zdroj: Tiskové zprávy České správy sociálního zabezpečení (2012) Počet obyvatel, kteří pobírají jakoukoliv formu důchodu neustále roste. Největší část zaujímají důchodci, kteří pobírají důchod starobní. V roce 2011 dosahovala tato část 81,4 % ze všech obyvatel, kteří pobírají důchod. Počet poplatníků, kteří 12

14 ve stejném roce platili sociální pojištění na jednoho důchodce, který pobíral starobní důchod, bylo 2,15. Jelikož se počet starobních důchodců neustále zvyšuje, a zároveň ubývá ekonomicky aktivních obyvatel, kteří platí sociální pojištění, počet poplatníků neustále klesá. Podle Jiřího Rusnoka, prezidenta APF ČR a předsedy představenstva ING PF, a. s. připadne v roce 2050 jeden poplatník na jednoho důchodce (Vize 2020, 2010). 13

15 2 Současný stav penzijního systému Na základě rozhodnutí Světové banky se od roku 1994 penzijní systém dělí na tři pilíře. V České republice je důchodový systém založen pouze na dvouch pilířích. První pilíř je průběžně financovaný (PAYG) a dávkově definovaný. Ve třetím pilíři, který je dobrovolný, jsou soukromé penzijní fondy (Bezděk, 2000, 2.díl str.69). Druhý pilíř, fondový, v České republice zatím není. V následujících odstavcích popíši oba dva fungující pilíře. 2.1 Průběžně financovaný systém PAYG Tento způsob financování funguje na mezigenerační solidaritě. Ekonomicky aktivní lidé platí kromě zdravotního pojištění také sociální pojištění, ze kterého jsou vypláceny důchody pro generaci současných penzistů. Poté, co se z dnešních ekonomicky aktivních lidí stanou důchodci, jejich penze bude placená generací dnešních dětí (Bezděk, 2000, 1.díl, str.13). Starobní důchod mohou lidé získat na základě potřebné doby pojištění a dosažení stanoveného věku. Od začala platit Malá důchodová reforma, která prodlužuje věk odchodu do důchodu a mění i výši státního důchodu. K Malé důchodové reformě se však vrátím později. Do systému PAYG přispívají, jak jsem již zmínila výše, všichni ekonomicky aktivní lidé. Výše příspěvku se liší podle toho, zda se jedná o zaměstnance, zaměstnavatele či podnikatele. Přehled jednotlivých sazeb zobrazuje následující tabulka. Tab. 3 Sazby pojistného Zdroj: Zpracováno dle České správy sociálního zabezpečení. Přestože se může zdát, že podnikatelé mají horší podmínky, není tomu tak. U zaměstnanců je za základ považovaná hrubá mzda, podnikatelé si mohou svůj 14

16 základ zvolit sami. Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení upravuje minimální hranici. Minimální měsíční vyměřovací základ nemůže být nižší než 50 % průměrného daňového základu dosaženého v předchozím kalendářním roce. Podnikatelé si tedy mohou optimalizovat odvody do systému, zatímco zaměstnanci nemohou (Bezděk, 2000, 2.díl, str. 72). Státní penzijní systém je povinný a důchody se vyplácí doživotně. Přesto tento způsob financování není dostačující. 2.2 Systém penzijního připojištění V roce 1994 vznikl jako zdroj doplňkového příjmu k důchodu ze státního penzijního systému nový systém se státním příspěvkem, penzijní připojištění. Penzijní připojištění se vyznačuje tím, že je dobrovolné, fondově financované a je podporováno státem formou státního příspěvku a daňových úlev (Spěváček a kolektiv, 2002, str. 425). V České republice je jediný subjekt, který může jako jediný provádět penzijní připojištění a tím jsou Penzijní fondy, které jsou velice často zakládány bankami. Účastníci systému penzijního připojištění si v průběhu svého pracovně aktivního období odkládají a investují část svého příjmu a úspor. Tyto naspořené a zhodnocené finance poté slouží jako dodatečný příjem v důchodovém věku (Nývltová, Marinič, 2010). Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji, kterému jsem se věnovala v první kapitole, je předpoklad k tomu, že výše státní penze nebude postačovat ani na základní lidské potřeby. S ukládáním peněz by měl každý občan začít již před třicátým rokem života, jelikož se jedná o nástroj dlouhodobého spoření. Lidé si odkládají měsíčně takovou částku, která nezatěžuje rozpočet, ale zároveň zajišťuje v budoucnu dostatečně vysoký příjem. Je to tedy individuální. Všechny penzijní fondy také umožňují spoření přerušit v případě, že klientovi chybí peněžní prostředky a po obnově úhrady nepřijde o státní dotace (Finance, n.d.). Mezi výhody penzijního připojištění patří vyšší kvalita služeb díky konkurenčnímu boji o klienta, lepší zhodnocení vložených finančních prostředků a transparentnost. Na proti tomu nevýhody jsou vyšší náklady na administrativu, potlačení solidarity a především riziko, které si nesou klienti sami, protože v rámci penzijního připojištění není zaručena garance státu (Dvořáková, 2007). 15

17 Penzijní připojištění by mělo prvotně sloužit, jak je popsáno výše, jako další příjem v důchodu. Není však vyloučeno, že jím může být kompenzováno i zvýšení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu. Klienti mohou odejít do předčasného důchodu a pobírat důchod z vlastních úspor. Tím získají finanční zabezpečení do té doby, než vznikne nárok na důchod ze základních systémů (Spěváček a kolektiv, 2002, str. 425). V následující tabulce uvedu přehled státního příspěvku a úspory na daních. Stát přispívá měsíčně všem klientům penzijního připojištění, liší se však výše dotace v závislosti na výši příspěvku klienta. Tab. 4 Výše státního příspěvku Zdroj: Zpracováno dle Generali penzijní fond (2012) Penzijní připojištění je státem podporováno také v rámci daňových úlev. Od základu daně z příjmu si lze odečíst část zaplacených příspěvků v daném roce. Nárok na daňovou úlevu má ten, kdo zaplatí za rok více než Kč Měsíčně si tedy musí odkládat alespoň Kč 500. Nejvyšší možný daňový odpočet je Kč V případě, že klient zaplatí v daném roce Kč , může si od základu daně odečíst částku Kč Optimální platba je tedy Kč /rok, aby klient obdržel maximální státní příspěvek a zajistil si maximální daňový odpočet (Finance, 2012). 2.3 Výdaje v sociální oblasti Výdaje, které vláda každoročně vynakládá na sociální oblast, jsou velmi vysoké. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo výdaje vyplacené za rok

18 Celková hodnota sociálních výdajů se oproti loňskému roku zvýšila o téměř 12 miliard a činila tedy 451,9 miliard korun. Většinovou část, téměř 80 %, zaujímají výdaje na důchody. V roce 2011 dosáhly tyto výdaje částky 359,1 miliardy korun. Na obrázku č. 2 uvádím přehled výdajů na starobní důchody za roky 2003 až Zdroj: Zpracováno dle ČSÚ (2012) Obr. 2 Výdaje na důchody vyplacené v příslušném roce Výdaje na důchody se v roce 2011 zvýšily hlavně kvůli vládnímu opatření. Princip zásluhovosti v penzijním systému se od září 2011 změnil a nový důchodci tak mají nižší penze, než předtím. Do předčasného důchodu tak odešlo více lidí, aby zůstali v penzijním systému a penze jim byla vyplácená za starých podmínek (MPSV, 2012). 17

19 3 Důchodová reforma v zahraničí 3.1 Důchodová reforma na Slovensku S problémy důchodového systému se potýká většina postkomunistických zemí, které přešly na tržní eknomiku. Výjimkou není ani Slovenská republika, která provedla důchodovou reformu již v roce Na příkladu Slovenské republiky a jejího postoje k důchodové reformě se může Česká republika ponaučit a minimálně se vyvarovat větším komplikacím. Podle důchodového systému, který platil na Slovensku do , se důchod vypočítával z 5 nejlépe placených let za posledních 10 let, před odchodem do důchodu. Výše důchodu byla navíc ohraničena shora, čáskou SK 9 219, takže nezáleželo na tom, jaké odvody občan platil Sociální pojišťovně, nebo kolik vydělával. Od roku 2005 stojí slovenský důchodový systém na třech pilířích. I. pilíř je zajišťován Sociální pojišťovnou, která působí od roku Do roku 2003 to byla jediná pojišťovna, která zprostředkovávala důchodové a i nemocenské pojišťení. II. pilíř je tvořen důchodcovskými správcovskými společnostmi. Celkové odvody na důchodové pojištění jsou 18 % a občané Slovenské republiky se mohou rozhodnout, zda celou částku dají do I. pilíře, tedy stávajícím důchodcům a nebo odvody rozdělí a 9 % připadne Sociální pojišťovně a dalších 9 % může spořit v druhém pilíři na vlastním účtu. III. pilíř je dobrovolný a občané si mohou peníze na důchod spořit formou investičního nebo kapitálového životního pojištění. Tento finanční produkt je podporován státem a umožňuje odečíst od základu daně výši naspořené částky, maximálně však částku 398,33. Do II. pilíře měli možnost vstoupit všichni, kdo platí sociální pojištění a lidé, kteří vstupovali na trh práce museli do II. pilíře povinně. Tím se však omezil přísun peněz do Sociální pojišťovny. Vláda tak vyčlenila 65 miliard slovenských korun, aby pokryla výpadek příjmů Sociální pojišťově kvůli placení pojistného soukromým fondům. Bohužel již v roce 2009 se finance vyčerpaly a hrozilo, že Sociální pojišťovna bude v deficitu. Proto se vláda rozhodla, že přesvědčí občany, aby se vrátili pouze do I. pilíře. Systém byl otevřen hned dvakrát, v první polovině roku 18

20 2008 a také v první polovině roku Odliv klientů nebyl však tak velký jak se předpokládalo, přestože ministryně práce a sociálních věcí rozesílala dopisy kde uváděla, že je spoření v II. pilíři nevyhodné pro střadatele. Pravdou však bylo, že II. pilíř nebyl výhodný pro vládu. Aby přesvědčili občany k odchodu, vláda oznámila, že spoření ve II. pilíři není výhodné a omezili možnosti investic. Navíc fondy musí investovat tak, aby se během šesti měsíců nedostaly do mínusu. To donutilo fondy změnit portfolia a z růstových fondů, které měly přinášet vyšší výnosy, se staly konzervativní fondy s malými výnosy. Nyní jsou proto rozdíly mezi jednotlivými fondy nepatrné a spoření v II. pilíři opravdu nevýhodné. Nevýhodnost II. pílíře bude podpořena i snížením podílu sociálního pojištění, které jde do soukromých fondů z 9 % na 3 % (Peníze, 2010), (Investujeme, 2010). 3.2 Mezigenerační důchodový systém Jednou z variant, jak vylepšit penzijní systém, je zavést mezigenerační důchodový systém. Podle experta Jana Traxlera, předního českého odborníka na akcie, jsou jedinými možnostmi, jak současný průběžný systém vyrovnat, zvýšení strany dal nebo snížení strany má dáti. Zvýšení příjmů představuje zavedení důchodového spoření ve druhém pilíři a snižení je zastoupeno krácením vyplácených penzí a zvyšování věku pro přiznání důchodu. Obě varianty jsou však velmi nepopulární. Je potřeba občany motivovat, aby chtěli do systému přispívat, aby viděli na co přispívají a co z toho budou mít. Řešením může být mezigenerační důchodový systém s individuálními důchodovými účty. Individuální důchodové účty spravované Ministerstvem financí zajistí transparentnost a důvěryhodnost. Každý občan by tak mohl kontrolovat zda na účet došla platba a bylo by zřejmé, jak velký měsíční důchod bude mít. Díky tomu také můžou občané odejít do předčasného důchodu a pobírat důchod z tohoto účtu. Ze státního sociálního účtu by začal čerpat po dosažení určitého věku, který se bude dlouhodobě adekvátně měnit dle aktuální střední délky života. Individuální důchodové účty mohou fungovat podobně jako v bance na prinicpu částečných rezerv. Část peněz může být použita jinde a část zůstane jako rezerva. Tento systém by však musel podléhat přísné kontrole. Mezigenerační systém by byl velmi motivující. Z peněz, které budou odváděné do důchodového systému by část peněz šla na vlastní individuální důchodový účet, část na 19

21 důchodový účet rodičů a ostatní na státní sociální účet. Tento systém je motivující pro výdělečnou činnost a také pro výchovu více dětí, které zajistí finance v důchodu. Pro lepší přehlednost je systém zaznamenán na následujícím obrázku (Peníze, 2012). Zdroj: Peníze (2012) Obr. 3 Mezigenerační důchodový systém 20

22 4 Aktuální změny v důchodovém systému Nyní se budu věnovat již schváleným změnám, které se týkají Malé důchodové reformy, změny výpočtu důchodů a znemožnění přechodu mezi penzijními fondy. 4.1 Malá důchodová reforma Malá důchodová reforma, která začala platit , označuje změnu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Je to zatím poslední provedená změna českého penzijního systému. Činí tak tím, že redukční hranice stanovuje nikoli v konkrétně vyjádřených částkách, ale jako určité, v čase se konkrétně měnící, procentní podíly průměrné mzdy definované pro daný kalendářní rok a stanovuje i pravidla pro jejich použitelnost (CSSZ, n.d.). Další změnou je zvyšování důchodového věku. Tato změna se týká osob narozených nejdříve v roce Postupem času by měl být odchod do důchodu stejný jak pro muže tak pro ženy. Méně významné změny, které však mají okamžitý dopad jsou snížení procentní výměry u předčasně vyplácených starobních důchodů, zrušení jednorázové částky při sňatku vdovy nebo vdovce, parametrický vztah výše základní výměry vůči průměrné mzdě, zkrácení období pro možnost dalšího vzniku nároku na vdovský a vdovecký důchod a jednoznačné stanovení pravidel pro valorizaci vyplácených důchodů tak, aby bylo zamezeno vládě zasahovat do výše důchodů a ovlivňovat tak voliče (CSSZ, n.d.). 4.2 Změna výpočtu důchodů Starobní důchod se skládá ze dvou složek. První složkou je základní výměra, která je stanovená pevnou částkou Kč měsíčně. Druhou složkou je procentní výměra, která je stanovena individuálně z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Výpočtový základ je určen tak, že se zredukuje osobní vyměřovací základ (průměrný měsíční úhrn ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období). 21

23 Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2012 jsou stanoveny v následující tabulce. Tab. 5 Redukční částky Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (2012) Pro přesnější výpočet starobního důchodu slouží kalkulačka na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: (MPSV, 2006). 4.3 Přechod mezi penzijními fondy Každý občan České republiky, který si spoří své finanční prostředky u penzijního fondu (3. pilíř dobrovolný), má povinnost ze zákona být pouze u jednoho penzijního fondu. Je však velmi těžké odhadnout, který penzijní fond je ten nejlepší a proto bylo možné měnit penzijní fond. Tato možnost však zkončila koncem února Je to z toho důvodu, že fondy druhého a třetího pilíře budou muset zůstat oddělené. Současné fondy mohly podávat přihlášku (transformační projekt), aby mohly vstopit od důchodové reformy, pouze do konce února. Proto i občané mohli měnit fondy jen do konce února, aby již nedocházelo k přechodu klientů a transofrmace byla providitelná. Nově transformované fondy začnou platit od

24 V tabulce č. 6 je uvedeno srovnání penzijních fondů za rok Tab. 6 Srovnání penzijních fondů Zdroj: Srovnávač (2012) 23

25 5 Budoucí stav penzijního systému Jak jsem již zmínila výše, plánovaný důchodový systém bude tvořen ze tří pilířů, které nyní přiblížím. Schéma pilířů je přílohou č I. pilíř Změny dopadající na průběžný důchodový systém se týkají snížení procentní sazby odváděné z hrubé mzdy občanů. Do průběžného systému lidé odvádí celkem 28 % ze své hrubé mzdy. Po zavedení důchodové reformy se však odvod do systému PAYG sníží na 25 %. Zbylá 3 % budou odváděná do penzijního fondu, který bude ve II. pilíři. Důchod z prvního pilíře penzijního systému bude vyplácen na základě standardních mechanismů České správy sociálního zabezpečení. Prvního pilíře se týkají také již zmíněné parametrické změny, tedy zvyšování věku odchodu do důchodu a následné sjednocení věkové hranice pro muže i ženy. Dle premiéra Petra Nečase je nutné zrušení možnosti vlády libovolně valorizovat důchody (Vláda, 2011). 5.2 II. pilíř Kromě současného průběžného důchodového systému a penzijniho připojištění vzniká další možnost na zajištění v budoucnosti dobrovolné spoření v druhém pilíři. Vstup do druhého pilíře bude dobrovolný. Vstup do tohoto pilíře bude možný před dosažením 35 roku života, a pro starší občany ještě 6 měsíců od spuštění reformy. Rozhodnutí vstupu je nevratné. Nebude tedy možné z pilíře vystoupit a pro ostatní, kteří se rozhodli nevstoupit, nebude možné do pilíře vstoupit. Spoření ve druhém pilíři je založeno na převedení části peněz z průběžného systému důchodového pojištění. Jak bylo zmíněno výše, do průběžného systému budou lidé odvádět pouze 25 % z hrubé mzdy a zbylá 3 % budou odvádět právě do fondů v druhém pilíři. Je však podmínkou, že ke 3 % musí přidat i 2 % z vyměřovacího základu. Pro účastníky II. pilíře tak bude činit celková výše odvodu na pojistné 30 % z hrubé mzdy. 24

26 Penzijní společnosti, které budou spravovat investice klientů budou nabízet čtyři investiční strategie. Podle toho se liší výhodnost a rizikovost investice. Strategie budou: konzervativní, vyvážená, dynamická a všeobecná. Výhodou bude, že klient bude moci přecházet v průběhu spoření mezi jednotlivými profily dle vlastního uvážení. Předpokládaná výše úroku se bude pohybovat mezi 3 % a 7 % spořené částky, v závislosti na typu profilu. Klienti ve II. pilíři si mohou vybrat ze tří způsobů, jak si nechat vyplatit naspořené peníze. První varianta je výplata doživotní penze. Podmínky vyplácení jsou srovnatelné s výplatou důchodu z prvního pilíře, tedy důchod bude klient pobírat až do doby jeho úmrtí. Druhá varianta je výplata penze s pozůstalostní penzí po dobu tří let ode dne úmrtí klienta. V tomto případě bude důchod o něco menší než v první variantě, ale následující tři roky po úmrtí klienta bude tato částka vyplácená rodinným příslušníkům. Poslední variantou je výplata renty po dobu dvaceti let. V tomto případě budou veškeré naspořené prostředky vyplaceny, tedy rozpočítány na dobu dvacet let. V případě úmrtí klienta jsou finance vyplaceny dědicům, naopak v případě přežití této lhůty bude důchodce odkázan jen na státní důchod. Přestože dne sněmovna odhlasovala fungování druhého pilíře od roku 2013, prezident Václav Klaus zákon dne vetoval. Podle prezidenta nejsou jasné dopady na dnešní důchodce ani na ty, kteří do důchodu půjdou v brzké době. "V takové situaci je spuštění této reformy hazardem s důvěrou občanů, hazardem se stabilitou důchodového systému a hazardem s veřejnými i soukromými financemi" (Novinky, 2012). Důvodem pro odložení spuštění II.pilíře je také postrádání finančních prostředků, z kterých by se reforma měla financovat. Jde o výnosy ze zvýšení DPH, které kvůli neschodám není schváleno. 5.3 III. Pilíř Návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření upravuje III. pilíř. Na základě tohoto zákona dojde k transofrmaci penzijních fondů, což znamená vyčlenění aktiva a pasiva související s penzijním připojištěním do transformovaného fondu. Tím dojde k oddělení majetku penzijní společnosti a majetku klientů (Penzijní fond České pojišťovny, 2012). K penzijním fondům přibudou i další účastnické fondy, pro které však budou platit jiná pravidla. U stávajících fondů je povinnost připisovat každoročně nezáporný 25

27 zisk zatímco u nových účastnických fondů tato povinnost není. To však může podpořit dynamičtější investiční strategii, která může přinést vyšší zisky. Další změnou je výsluhová penze po 15 letech, která u nově vzniklých fondů nebude možná. Od nebude možné uzavírat nové smlouvy do stávajícího připojištění, noví klienti budou moci vstoupit pouze do účastnických fondů. Stávajícím klientům bude umožněno zůstat v tranformovaných fondech, nebo přejít do nového doplňkového penzijního spoření. Výplata z III. pilíře bude možná formou odbytného, jednorázového vyrovnání nebo penze vyplácená dočasně nebo doživotně (Vláda, 2011). 26

28 6 Porovnání Důchodového spoření, Penzijního připojištění, Kapitálového pojištění, Investičního pojištění a samostatně vytvářené renty Přestože bude v rámci důchodové reformy nabízen druhý pilíř jako varianta pro nastřádání peněz, na trhu je několik dalších produktů, které pomohou vytvořit finanční obnos. V této kapitole porovnám jejich výnosy, výhody i nevýhody. Na základě dostupných informací jsem provedla srovnání čtyř produktů: Důchodové spoření z druhého pilíře a Investiční životní pojištění, Kapitálové životní pojištění a Penzijní připojištění z třetího pilíře. Jako samostatně vytvářenou rentu, která má konkurovat těmto produktům, jsem zvolila investice do státních dluhopisů. 6.1 Druhý pilíř - Důchodové spoření Důchodové spoření v rámci druhého pilíře bude nabízet čtyři investiční strategie, které jsou zobrazeny v tabulce č. 7. Tab. 7 Přehled investičních strategií Zdroj: Investujeme (2012) Náklady provozní i marketingové ponese správce. Odměna za zhodnocení majetku a úplata za obhospodařování majetku jsou jediné náklady, které zaplatí klient. Konkrétně je výše úplaty z objemu majetku ve fondu omezena na max.0,3 % až 0,6 % z majetku dle typu fondu (nejnižší u fondu státních dluhopisů a nejvyšší u dynamického fondu) (MFCR, 2011). 27

29 Pro orientační výpočet renty jsem použila online kalkulačku z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí. Výpočet zobrazuje obrázek č. 4. Kalkulačka poskytne informace o věku odchodu do důchodu a měsíčním důchodu. Po dosazení roku narození (1989), pohlaví (žena), hrubé mzdy ( Kč) a zvoleného výnosu dynamický fond (6,5 %) vypočítala celkový důchod pro dvě varianty: účast pouze v prvním pilíři nebo účast v prvním a zároveň i v druhém pilíři. Výsledný měsíční důchod při vstupu do druhého pilíře bude činit v mém případě Kč. Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (n.d.) Obr. 4 Měsíční důchod v pilířích 6.2 Třetí pilíř Penzijní připojištění, Kapitálové životní pojištění a Investiční životní pojištění Produkty z třetího pilíře jsem porovnala u společnosti Generali a zjistila jsem, jaký bude výnos za 42 let, tedy v době, kdy mi bude 65 let. Měsíční platba je Kč bez pojištění. (V případě Kapitálového životního pojištění a Investičního životního pojištění, kde je pojištění automatické, je nastevené na minimální možnou hodnotu, tedy Kč v případě smrti). Výsledné částky jsou uvedené v tabulce č Penzijní připojištění U tohoto typu spoření je zhodnocení v průměru kolem 3,5 % a není možné sjednat pojistnou ochranu. Podmínkou pro získání daňových úlev je povinnost platit smlouvu minimálně 60 měsíců a smlouvu mít uzavřenou do šedesáti let. V případě sjednání určitého typu renty je možno část peněz po patnácti letech vybrat. 28

30 Náklady penzijního připojištění jsou u jednotlivých společností různé, ale pohybují se kolem 0,8 % (OVB, 2012). Konkrétní nabídka je přílohou č Kapitálové žitovní pojištění U kapitálového životního pojištění je technická úroková míra 2,4 % a je možné sjednat pojistnou ochranu. Pro získání daňové úlevy je stejná povinnost jako v případě Penzijního připojištění. V rámci kapitálového pojištění téměř nelze peníze před uplynutím sepsané lhůty vybrat. Náklady jsou vyšší, v prvních dvouch letech se splácí provize za sepsání smlouvy a obhospodařovací poplatek jsou obvykle 1 2 % (OVB, 2012). Konkrétní nabídka je přílohou č Investiční životní pojištění Poslední produkt ze třetího pilíře nabízí v rámci deseti let zhodnocení kolem 9 %. Opět je možné sjednat pojistnou ochranu a daňové odpočty lze získat pouze při sepsání smlouvy do šedesáti let. Výhodou je, že peníze lze vybrat již před šedesátým rokem života. Náklady jsou podobné jako u přechozího produktu (OVB, 2012). Konkrétní nabídka je přílohou č.4. Tab. 8 Výsledné částky u produtků finančního trhu Penzijní připojištění Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Měsíční platba Kč 1002 Kč * Kč Doba placení 42 let 42 Let 42 let Zhodnocení 2% 2,40% 7% Pojištění Nelze Minimální Minimální Výnos za 42 let Kč Kč Kč *nelze určit konkrétní částku, závisí na pojištění 6.3 Státní dluhopisy Ministerstvo financí vydává dvakrát ročně státní dluhopisy, které mají nízkou míru rizika. Datum splatnosti vychází z jeho délky. 29

31 V současnosti jsou nabízené čtyři druhy podle úrokové míry. Diskontovaný: 2,05 procenta za rok, splatnost 1 až 2 roky Kuponový: 3,22 procenta za rok, splatnost 5 až 6 let Reinvestiční: 3,41 procenta za rok, splatnost 5 až 6 let Proti-inflační: závisí na míře inflace, splatnost 7 až 8 let (Česká televize, 2012). Výnos až 6 % nabízí Ministerstvo financí v rámci nákupu státních dluhopisů. Ministr financí Kalousek uvedl: "Naším cílem je nabídnout občanům bezpečnou investici pro jejich úspory a zároveň neplatit úrokové výnosy ze státního dluhu pouze velkým finančním skupinám, ale právě i drobným investorům" (Idnes, 2011). K porovnání produktů z finančního trhu jsem zvolila jako samostatně vytvářenou rentu Státní dluhopisy s výnosem 6 %. Za cílovou částku, která je přibližně stejná jako výnos u ostatních produktů, jsem určila Kč. Pokud bych spořila po dobu 42 let, potřebovala bych počáteční vklad Kč. Tuto částku jsem spočítala na základě vzorce pro výpočet Budoucí hodnoty peněz. Postup je přílohou č Výhody a nevýhody finančních produktů Výše byly popsány finanční produkty, které by měli zajistit klidné stáří a v tabulce č. 9 jsou shrnuty očekávané výnosy. Tab. 9 Očekávané výnosy všech porovnávaných produktů Na základě propočtů je vidět, že Kapitálové životní pojištění skončilo nejhůře, Penzijní připojištění může být lepší variantou avšak Investiční životní pojištění, Důchodové spoření a samostatně vytvářená renta v podobě Státních dluhopisů se jeví jako nejvýnosnější. Je nutné se však zamyslet nad náklady spojenými se zavedením, vedením a ukončením Investičního životního pojištění a Důchodového 30

32 spoření. Kvůli těmto poplatkům se tedy stává investice do Státních dluhopisů nejlepší variantou, jak se zabezpečit do důchodu. Vytváření finančních zásob do budocnosti je velmi důležité. Každý by však měl být zodpovědný za své vlastní rozhodnutí, kdy a kam bude peníze vkládat. Spoléhat se na kokoliv jiného než sám na sebe je vždy velké riziko. Penzijní fond i stát může zkrachovat. Investování na burze cenných papírů, nákup akcií či financování nemovitostí jsou dalšími variantami, jak si nashromáždit finance na důchod. Každý, kdo se rozhodne takto investovat, má kontrolu nad svými financemi a neplatí náklady spojené s vedením penzijních fondů. U těchto možností však žádná garance ze strany státu není. 31

33 7 Záporné stránky důchodové reformy Přestože důchodová reforma přinese největší změny až od roku 2013 (pokud bude zákon schválen), už nyní se setkává s vlnou negativních názorů. Obyvatelé České republiky většinou s reformou důchodu nesouhlasí. Nejvíce diskutovaným tématem je pozdější odchod do důchodu. Dle Ústavního soudu půjdou dnešní třicátníci do důchodu až v šedesátišesti letech a více. Pro mladší generaci to znamená možný odchod do důchodu v sedmdesáti letech. V mnoha případech jsou občané schopni pracovat na stará kolena i v současné době, ale dělají práci, která není tolik náročná. Nelze srovnávat práci např. ve státní sféře nebo práci dělníka. Je těžké si představit, že by všichni museli pracovat tak dlouho na svých původních místech. I dnes mají problémy lidé kolem padésátého roku života s udržením si zaměstnání, aby je o práci nepřipravila mladší generace. Jak si ji potom bude moci udržet sedmdesátiletý řidič autobusu? Nebude to trochu riskantní? Dalším negativním aspektem je povinné spoření v druhém pilíři. Vláda by neměla nutit občany k investování do soukromých fondů, které nejsou garantovány státem. Každý by se měl sám rozhodnout, zda chce podstoupit riziko, které přináší dlouhodobé investování do soukromých fondů. Jednou z variant je však kompromis, že riziko investice bude převedeno na stát. Ministr financí Miroslav Kalousek uvedl: Lidé by měli mít možnost stoprocentně garantované investice. Střadatelé by měli mít možnost investovat výlučně do státních dluhopisů" (Česká televize, 2011). Kritizované je také rozhodnutí, že nebude možné vystoupit z druhého pilíře. Dojdeli k měnové reformě, fond zkrachuje nebo bude vytunelovaný, na účtech nemusí zbýt nic. To je příliš značné riziko pro setrvání v soukromém fondu po celý život (Idnes, 2011). K podpoře důchodové reformy nepříspívá ani fakt, že výnosy z většiny penzijních fondů za rok 2011 nepřekonali inflaci. Za rok 2011 byla průměrná meziroční míra inflace 1,9 % (Český statistický úřad, 2012). 32

34 Výnosy penzijních fondů za rok 2011 zobrazuje následující obrázek č. 5. Zdroj: Finmag (2012) Obr. 5 Zhodnocení penzijních fondů za rok 2011 Stížnosti přichází také na vysoké náklady spojené s důchodovou reformou. Penzijní reformu je nutné financovat a vláda řeší otázku peněz zvýšením sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Sazby DPH jsou uvedeny v tabulce č. 10. Podle ministra práce a sociálních věci Jaromíra Drábka jsou náklady na penzijní reformu vyčísleny na 26 miliard, stát však vybere zvýšením daně z přidané hodnoty každý rok 58 miliard. Není zbytečné zvyšovat sazbu DPH, když stát vlastně tolik peněz nepotřebuje? Není zvýšení sazby DPH kvůli penzijní reformě pouhou záminkou jak naplnit kasu státního rozpočtu? To jsou otázky, které si kladou obyvatelé České republiky a bohužel nenachází odpověď. Tab. 10 Sazby DPH DPH Dolní sazba 10% 14% 17,5% Horní sazba 20% 20% 17,5% Zdroj: Ohrožený podnikatel (2012) 33

35 Závěr Každý stát má menší či větší problém s vytvořením důchodového systému, který vyhovuje ekonomickým požadavkům a je schopen zajistit dobré finanční zajištění důchodcům, kterých díky stárnutí populace neustále přibývá. V České republice máme problém větší a proto probíhá důchodová reforma, která by měla přinést od roku 2013 lepší podmínky pro budoucí důchodce. Počet důchodců se zvyšuje ( ke konci března 2012 jich bylo ) a snižuje se porodnost, která je 1,27 dítěte na ženu, osmá nejnižší na světě. Jelikož nových důchodců přibývá rychleji, ekonomicky aktivní obyvatelé je nemohou uživit. Kvůli demografickému vývoji je tedy současný důchodový systém neudržitelný. Současný penzijní systém je rozdělen na dva pilíře, průběžně financovaný systém základního důchodového pojištění a kapitalově financované připojištění s dobrovolnou účastí. Než začne platit nový důchodový systém, vláda by se měla poučit z chyb, které nastaly při důchodové reformě na Slovensku. Druhý pilíř se stal pro vládu nevýhodný, a proto byli klienti přesvědčeni k odchodu z pilíře. Důchodová reforma již přinesla několik změn týkajících se redukční hranice, věkové hranice pro odchod do důchodu, výpočtu starobního důchodu a přechodu mezi fondy u penzijního pojištění. V rámci právě probíhající důchodové reformy přibude od roku 2013 další pilíř, který má posílit připravenost dnešních čtyřicátníků a mladších obyvatel na období strávené v důchodu. Do tohoto pilíře lze vstoupit dobrovolně před 35 rokem života, ale nelze z něho již vystoupit. V rámci syntézy jsem porovnala produkty finančního trhu se samostatně vytvářenou rentou a došla k závěru, že investice do Státních dluhopisů se jeví jako lepší varianta pro naspoření finančních prostředků do starobního důchodu. Přestože se vláda snaží vytvořit lepší důchodový systém, ne každý s plánovaným konceptem souhlasí. V České republice panuje obecné mínění proti reformě důchodového systému. Nedůvěra v soukromé penzijní společnosti je opodstatněná, protože při jakékoliv ekonomické nestabilitě krachují penzijní fondy jako první. 34

36 Prezident Václav Klaus vetoval zákon o zavedení II. pilíře od roku roku 2013 a pokud ho sněmovna nepřehlasuje svými 101 hlasy, druhý pilíř od nového roku spuštěn nebude. Tím se získá čas pro lepší připravu a financování a pilíř bude moci být spuštěn v roce 2015, tak jak plánuje ČSSD. Ačkoliv je podle průzkumu agentury STEM většina občanů České republiky nespokojená se změnami, které vláda provádí, je nutné změnu pomalu provést. Nelze spoléhat na garanci státu a před hrozícím problémem zavírat oči. Výše úroku je vždy přímo úměrná velikosti rizika, proto si každý musí rozhodnout, co je ochoten riskovat pro zajištění dostatečných příjmů v důchodu. Ne každý má tu možnost investovat, ale pro zabezpečení financí do důchodu musí začít již před třicátým rokem života a k vytvoření renty by měl každý využít více možností a diverzifikovat tak možné riziko. 35

37 Seznam literatury Abeceda penzijního připojištění. Finance [online] [cit ]. Dostupné z: Aktuality. Penizjní fond České pojišťovny [online] [cit ]. Dostupné z: Aktuální příručky ČSSZ poradí a provedou. Česká správa sociálního zabezpečení [online] [cit ]. Dostupné z: cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/ aktualni_prirucky_cssz_poradi_a_provedou.htm BEZDĚK, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky: Současný stav a potřeba reforem. Praha: Česká národní banka, BEZDĚK, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky: Současný stav a potřeba reforem II.Díl. Praha: Česká národní banka, Česká republika od roku 1989 v číslech. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: Česká republika v datech. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: Důchodová kalkulačka. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. n.d. [cit ]. Dostupné z: &vynos=6&save=Vypoč%C3%ADtat&_form_=calc Důchodová reforma od roku Generali penzijní fond [online] [cit ]. Dostupné z: Informace o produktech finančního trhu. Praha: Interní materiály společnosti OVB, 2012 [cit ] Investujte do státu, v listopadu vydá dluhopisy s úrokem až 6 procent. IDnes [online] [cit ]. Dostupné z: konomika.aspx?c=a110915_113523_ekonomika_spi Jan Traxler: Zaveďme mezigenerační důchodový systém. Peníze [online] [cit ]. Dostupné z: 36

38 JENÍČEK, Vladimír a Jaroslav FOLTÝN. Globální problémy a světová ekonomika. Praha: C. H. Beck, ISBN Klaus vetoval penzijní reformu. Novinky [online] [cit ]. Dostupné z: KREBS, Vojtěch a kolektiv. Sociální politika. Praha: ASPI, ISBN Malá důchodová reforma: DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. n.d. [cit ]. Dostupné z: Míra inflace. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: Naděje dožití a průměrný věk - Metodika. Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: Nečas: Před demografickým vývojem se nedá strčit hlava do písku. Vláda [online] [cit ]. Dostupné z: NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ, Pavel. Finanční řízení podniku : Moderní metody a trendy. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Od ledna 2012 roste DPH. Čtěte, co tato změna ovlivní. Ohrožený podnikatel [online] [cit ]. Dostupné z: Penzijní fond srovnání. Srovnávač [online] [cit ]. Dostupné z: Penzijní fondy v roce 2011: výsledky. Finmag [online] [cit ]. Dostupné z: vysledky/ Penzijní reforma na kolenou. Slováci si na důchod už sami nenaspoří. Penize [online] [cit ]. Dostupné z: penzijni-reforma-na-kolenou-slovaci-si-na-duchod-uz-sami-nena spori Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného za 1. čtvrtletí Česká správa sociálního zabezpečení [online] [cit ]. Dostupné z: 2012/25_04_2012_pocty_duchodu_duchodcu_a_poplatniku_pojistneho_za_1_ctvr tleti_2012.htm 37

39 PROBLEMATIKA DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR [online]. Brno, 2007 [cit ]. Dostupné z: Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Ing. Dalibor PÁNEK. Proč využít penzijní připojištění?: Co je to penzijní připojištění?. Finance [online]. n.d. [cit ]. Dostupné z: RUSNOK. Poznámky k některým principům sociální politiky, zejm. důchodového systému v podmínkách ČR. Poznámky k některým principům sociální politiky, zejm. důchodového systému v podmínkách ČR [online]. 2010, č. 1 [cit ]. Dostupné z: Sazba pojistného. Česká správa sociálního zabezpečení [online] [cit ]. Dostupné z: Schváleno: Důchodová reforma ochrání před chudobou. Vláda [online] [cit ]. Dostupné z: Slovenský důchodový systém v kostce. Investujeme [online] [cit ]. Dostupné z: SPĚVÁČEK, Vojtěch a kolektiv. Transofrmace české ekonomiky: politické, ekonomické a sociální aspekty. Praha: Linde s. r. o., ISBN Spořit na penzi ve druhém pilíři je nevratný risk, říká analytička. IDnes [online] [cit ]. Dostupné z: px?c=a110414_102635_poj_sov Stát loni na dávkách vyplatil 452 miliard Kč (Právo). Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupné z: Státní dluhopisy: Nově sedmiletý protiinflační a 1,5letý diskontovaný. Česká televize [online] [cit ]. Dostupné z: Ukládání peněz na penzi do fondů bude povinné, stát se zaručí. In: Česká televize [online] [cit ]. Dostupné z: 38

40 Výnos ze spoření v rámci II. pilíře bude mít každý ve svých rukou. Investujeme [online] [cit ]. Dostupné z: Základní aspekty reformy penzijního systému České republiky. Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: 39

41 Seznam obrázků a tabulek Seznam obrázků Obr. 1 Střední délka života v České republice Obr. 2 Výdaje na důchody vyplacené v příslušném roce Obr. 3 Mezigenerační důchodový systém Obr. 4 Měsíční důchod v pilířích Obr. 5 Zhodnocení penzijních fondů za rok Seznam tabulek Tab. 1 Věková struktura obyvatelstva v procentech Tab. 2 Počet důchodců a poplatníků pojistného Tab. 3 Sazby pojistného Tab. 4 Výše státního příspěvku Tab. 5 Redukční částky Tab. 6 Srovnání penzijních fondů Tab. 7 Přehled investičních strategií Tab. 8 Výsledné částky u produtků finančního trhu Tab. 9 Očekávané výnosy všech porovnávaných produktů Tab. 10 Sazby DPH

42 Seznam příloh Příloha č. 1 Schéma pilířů Příloha č. 2 Penzijní připojištění Příloha č. 3 Kapitálové životní pojištění Příloha č. 4 Investiční životní pojištění Příloha č. 5 Anuitní platba z budoucí hodnoty

43 ANOTAČNÍ ZÁZNAM AUTOR STUDIJNÍ OBOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE INSTITUT Lucie Dědečková 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Analýza a hodnocení připravovaných změn důchodového systému České republiky Ing. Pavel Marinič, MBA, Ph.D. IUF Institut účetnictví a finančního řízení podniku ROK ODEVZDÁNÍ 2012 POČET STRAN 41 POČET OBRÁZKŮ 5 POČET TABULEK 10 POČET PŘÍLOH 5 STRUČNÝ POPIS Tato Bakalářská práce zachycuje systém důchodového zabezpečení před a po zavedení důchodové reformy. Cílem práce je analýza dostupných informací a vytvoření přehledu možností pro zajištění financí do důchodu. Závěrem je nutnost provedení reformy avšak nutnost přihlédnout k riziku, které vybízí k opatrnosti. KLÍČOVÁ SLOVA Demografie, důchodový systém, důchodová reforma, pilíř, pojištění PRÁCE OBSAHUJE UTAJENÉ ČÁSTI: NE

Postoj ODS. Praha, 6. ledna 2011

Postoj ODS. Praha, 6. ledna 2011 Postoj ODS k důchodové reformě I. Parametrické změny průběž ěžného systému 1. Souhlasíme s návrhy na změny parametrického typu průběžného systému navržené Bezděkovou komisí. 2. Nesouhlasíme se zrychlením

Více

Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody 1 (ze 17)

Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody 1 (ze 17) Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová reforma

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi

10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi 10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi S vámi od A do Z Zapamatujte si: Vhodná kombinace důchodových pilířů Vám zajistí dostatečnou penzi. 1 Jak se mění důchodový systém? Od 1. ledna 2013

Více

Penzijní řešení České spořitelny

Penzijní řešení České spořitelny Penzijní řešení České spořitelny Aleš Poklop, generální ředitel Penzijního fondu České spořitelny David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny Marian Paraska, ředitel odboru pasivní produkty České spořitelny

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojišt ní a produkt pojišt ní osob...6

OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojišt ní a produkt pojišt ní osob...6 OBSAH 1. Úvod...3 2. Cíl a metodika práce...5 3. Charakteristika životního pojištění a produktů pojištění osob...6 3.1. Pojišťovnictví v České republice...6 3.2. Charakteristika životního pojištění...10

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Švédská důchodová reforma jakožto inspirace pro český penzijní systém Swedish pension reform as an inspiration for the Czech pension system

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004 Stránka č. 1 z 12 Penzijní plán č. 3 platný od 9. 2004 Penzijní plán č. 3 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek

Více

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen v roce 215 Asociace českých stavebních spořitelen Vážení přátelé stavebního spoření, nebývá jednoduché shrnout celý rok do jediného slova. Za rok 215 to jde samo: úvěry. Úrokové sazby na trzích klesly

Více

Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru

Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Pololetní zpráva. za první pololetí roku 2007. Raiffeisenbank a.s.

Pololetní zpráva. za první pololetí roku 2007. Raiffeisenbank a.s. Pololetní zpráva za první pololetí roku 2007 Komentář k výsledkům k 30.6.2007 v prvním pololetí letošního roku naplno odstartovala proces integrace s ebankou. Od počátku roku fungují pro obě banky téměř

Více

BÝT RADĚJI OSVČ NEBO ZAMĚSTNANEC?

BÝT RADĚJI OSVČ NEBO ZAMĚSTNANEC? BÝT RADĚJI OSVČ NEBO ZAMĚSTNANEC? 2. 12. 2015 Děkuji našemu kolegovi Milanovi za článek, který z pohledu fyzické osoby řeší, zda být zaměstnancem nebo OSVČ, a to také konkrétním porovnáváním čísel. Osobně

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Jednoduché úročení Příklad 1.1. Do banky jste na běžný účet uložil(a) vklad ve výši 95 000 Kč dne 15. 8. 2013 a i s úroky jej vybral(a) dne 31. 12.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2015 pod číslem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Katedra ekonomických studií

Katedra ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Sociální politika ČR ve vztahu k seniorům a problematika výše důchodů této skupiny ve vztahu k životní úrovni Bakalářská práce Autor: Eva

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pavel Jedlička Univerzita Hradec Králové pavel.jedlicka@uhk.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi dalšího vývoje zdanění příjmů zaměstnanců a podnikatelů

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

stavebni půjčka do výplaty. Ne všechny se ale zaručeně vyplatí. - formulář k úrazovému výpověď formulář - zaměstnavatel - zhodnocení PF ING rok 2010 -

stavebni půjčka do výplaty. Ne všechny se ale zaručeně vyplatí. - formulář k úrazovému výpověď formulář - zaměstnavatel - zhodnocení PF ING rok 2010 - stavebni půjčka do výplaty. Ne všechny se ale zaručeně vyplatí. - formulář k úrazovému pojištění - PŘEVEDENÍ DO SPLACENÉHO STAVU - vipovedi - výpověď formulář - zaměstnavatel - zhodnocení PF ING rok 2010

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů datum: 12. listopadu 2015, 9:00 11:30 místo: Klub, Na Poříčním právu 1, Praha 1 přítomni:

Více

Pracovněprávní aktuality

Pracovněprávní aktuality (sledované období: 6. 3. 2014 2. 4. 2014) JUDr. Nataša Randlová/Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá Advokátní kancelář Randl Partners, www.randls.com, člen Ius Laboris Právnická firma roku 2012 v kategorii Pracovní

Více

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s.

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. 1 Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán, který byl vypracován v souladu s 9 a 11 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Více

Penzijní systém v ČR a nutnost jeho reformování

Penzijní systém v ČR a nutnost jeho reformování Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Penzijní systém v ČR a nutnost jeho reformování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Ocetková Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph.D.

Více

Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled

Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Michal Slavík Smilovice 3.5.2005 Obsah Podstata penzijního systému (PS) Jednoduchý model penzijního systému Závěry modelu Důsledky pro realitu Otevřené

Více

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU.

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Opakovací úloha 3 b CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Právní úprava: 1. Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

3. Konvergenční procesy

3. Konvergenční procesy . Konvergenční procesy.. Nominální konvergence Česká republika neměla v předchozích letech s plněním maastrichtských kritérií nominální konvergence směrem k průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v

Více

Produkty životního pojištění kapitálové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát

Produkty životního pojištění kapitálové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát Produkty životního pojištění kapitálov lové životní a investiční životní pojištění Milan Charvát Základní pojmy Vinkulace životní pojištění může e sloužit také jako záruka z zaplacení úvěrů v případě smrti

Více

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl Martin Podávka, pro www.penize.cz prosinec 2004 Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl 1) Kapitálové životní pojištění 2) Druhy KŽP 3) Rezerva a odbytné u KŽP 4) Podíl na zisku u KŽP 5)

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 Místně příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno uveďte název příslušné okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (dále

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

DRUŽSTVO DLA, družstvo

DRUŽSTVO DLA, družstvo DRUŽSTVO DLA, družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, členky a členové DRUŽSTVA DLA, družstvo, opět uplynul rok a přišel čas, kdy vám vedení družstva znovu skládá účty za své hospodaření v minulém

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze dne 26. 2. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB meziročně zvýšila čistý zisk bez jednorázových vlivů o 10 % Čistý zisk za rok 2006 překročil 9,5 miliardy Kč 1 Aktiva pod správou vzrostla meziročně

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000

Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000 Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 11/2000-230, zahájeném dne 7.3.2000 na návrh účastníka řízení a to společnosti Erste

Více

Průvodce investováním

Průvodce investováním 19 října 2012 Průvodce investováním Co je to ESMA? Zkratka ESMA označuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Je to nezávislý regulační orgán Evropské unie se sídlem v Paříži. Jedním z cílů orgánu ESMA

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ od 1. ledna 2010 O změnách NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 )

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

ANALÝZA VÝHODNOSTI ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PRODUKTŮ URČENÝCH KE SPOŘENÍ NA DŮCHOD

ANALÝZA VÝHODNOSTI ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PRODUKTŮ URČENÝCH KE SPOŘENÍ NA DŮCHOD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ANALÝZA VÝHODNOSTI ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PRODUKTŮ

Více

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Je to mýtus, že vstup Chorvatska do EU znamená, že ceny nemovitostí začnou stoupat Po vstupu do EU, Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko a Česká

Více

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do:

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do: Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B,

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Obchodní podmínky IZIO účinné od 2. 4. 2016

Obchodní podmínky IZIO účinné od 2. 4. 2016 Obchodní podmínky IZIO účinné od 2. 4. 2016 společnosti IReSoft, s.r.o., se sídlem: Cejl 62, Brno, 602 00, IČ: 26297850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42453

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

281/1996 Sb. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

281/1996 Sb. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Systém ASPI - stav k 17.7.2012 do částky 85/2012 Sb. a 35/2012 Sb.m.s. Obsah a text 281/1996 Sb. - poslední stav textu 281/1996 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí

Více

Zamezení dvojího zdanění

Zamezení dvojího zdanění Zamezení dvojího zdanění Dvojí zdanění se týká přímých daní daní, jejichž platbu nemůže poplatník přenést fakticky na jiný subjekt, tedy daní důchodových a daní majetkových. V čem spočívá problém dvojího

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

3. března 2012, Olomouc

3. března 2012, Olomouc 3. března 2012, Olomouc Dovolte, abych se na začátek představil. Jmenuji se Jiří Janeček a působil jsem v minulém volebním období jako poslanec parlamentu ČR a radní hlavního města Prahy s kompetencí sociální,

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více