Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o."

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Znalosti členů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v oblasti zdravotnické první pomoci, vyprošťování a manipulace se zraněným Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová Vypracoval: Tomáš Vlkojan Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval/a samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitoval/a. Jsem si vědom/a, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Podpis... V Čelákovicích, dne... 2

3 Poděkování Děkuji PhDr. Martině Muknšnáblové za ochotu, odborné vedení a zpracování této absolventské práce. Podpis... V Čelákovicích, dne... 3

4 Obsah ÚVOD CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY HLAVNÍ CÍL VEDLEJŠÍ CÍLE HYPOTÉZY TEORETICKÁ ČÁST HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PŘÍPRAVA A ČINNOST ČLENŮ HZS PRVNÍ POMOC TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC PROFESIONÁLNÍ ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC LAICKÁ ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC PORUCHY VĚDOMÍ KRVÁCENÍ ŠOKOVÉ STAVY PORANĚNÍ MÍCHY A PÁTEŘE PORANĚNÍ KLOUBŮ, KOSTÍ A SVALŮ INTOXIKACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE VYPROŠŤOVÁNÍ RAUTEKŮV HMAT SEJMUTÍ OCHRANNÉ PŘILBY POSTUP PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ PŘENÁŠENÍ, POLOHOVÁNÍ A TRANSPORT ZPŮSOBY PŘENÁŠENÍ POLOHY TRANSPORT PRAKTICKÁ ČÁST CÍL PRŮZKUMU DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

5 4 DISKUZE ZÁVĚR RESUMÉ BIBLIOGRAFIE PŘÍLOHY

6 ÚVOD Pro svou absolventskou práci jsem si vybral téma Dovednosti členů hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v oblasti zdravotnické první pomoci, vyprošťování a manipulace se zraněným. Práce se bude zabývat znalostmi členů hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, v oblasti, která se týká laické první pomoci a celkového zdravotnickému přístupu ke klientům. Jsem členem výjezdové jednotky dobrovolných hasičů v Týně nad Vltavou a na výjezdech se občas setkávám se situacemi, kdy profesionální hasiči neumějí laickou první pomoc poskytnout, případně nevědí, jakým způsobem manipulovat se zraněným člověkem. V místě mého bydliště se nachází v okruhu třiceti kilometrů pouze jeden vůz zdravotnické záchranné služby, a tak se často stávají situace, kdy se na místo zásahu dostanou první právě hasiči. Z tohoto důvodu jsem si vybral téma práce. Zabývat se však budu znalostmi hasičů nejen v okolí mého bydliště, ale i na jiných požárních stanicích Jihočeského kraje. Získám tak širší rozhled o činnosti příslušníků hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) v Jihočeském kraji. Teoretická část práce se bude zabývat teorií laické první pomoci v případech, ke kterým se příslušníci HZS nejčastěji mohou dostat. To jsou například poruchy vědomí, šokové stavy, traumatická poranění, krvácení a další. Dále se teoretická část bude zabývat technikou vyprošťování zraněného a následnou přípravou k transportu do místa definitivního ošetření. Informace budu čerpat z literatury týkající se první pomoci, vyprošťování a polohování a ze směrnic hasičského záchranného sboru. Praktická část bude založena na dotazníkovém šetření, jelikož jsem si pro svou práci vybral kvantitativní výzkum. Dotazníky v tištěné formě rozdám na hasičských stanicích v několika městech Jihočeského kraje osobně. Předpokládám tím větší výtěžnost dat, oproti zasílání dotazníků poštou či elektronickou formou. 6

7 1 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 1.1 HLAVNÍ CÍL kraji. Ve své absolventské práci ověřím zdravotnické znalosti členů HZS v Jihočeském 1.2 VEDLEJŠÍ CÍLE Zhodnotím jednotlivé činnosti, jako jsou: - laická první pomoc - vyprošťování - manipulace se zraněným. 1.3 HYPOTÉZY Na začátku praktické části jsem si stanovil tři hypotézy. - H1: Až 80% členů HZS Jihočeského kraje ovládá teoretické základy laické první pomoci. - H2: Až 85% členů HZS Jihočeského kraje zná techniky vyprošťování a přenášení. - H3: Až 50% členů HZS Jihočeského kraje absolvuje pravidelná školení v oblasti zdravovědy. 7

8 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Hasičský záchranný sbor České republiky je organizovaná složka, která je zařazena do Integrovaného záchranného systému. Její zřizovatel je stát, konkrétně Ministerstvo vnitra. Úkoly, které HZS plní, jsou vymezeny příslušnými zákony (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů; Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon); Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.) [ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., HANUŠKA Z, 2005] HZS ČR se dále dělí na Hasičské záchranné sbory krajů, kterých je celkem čtrnáct. Vedoucí funkci zastává krajský ředitel, který je přímý podřízený generálního ředitele HZS ČR. HZS kraje pak tvoří Krajské ředitelství HZS kraje, Územní odbory HZS kraje s jednotkami HZS kraje a Vzdělávací, technická a účelová zařízení zřizovaná HZS kraje. [ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., HANUŠKA Z, 2005] Jak jsem již v úvodu uvedl, v této práci se zaměřím pouze na územní odbory HZS Jihočeského kraje PŘÍPRAVA A ČINNOST ČLENŮ HZS Přijetí nového člověka do služebního poměru u hasičského záchranného sboru je podmíněno minimálním středoškolským vzděláním s maturitou, dále úspěšným zvládnutím zdravotních, fyzických a psychologických testů. Na tuto pozici není právní nárok. Pokud tyto testy žadatel splní, může být zařazen na některou z požárních stanic v kraji, pro který si podal žádost o přijetí. Po přijetí do služebního poměru absolvuje člen HZS šestiměsíční kurz, který je zaměřen jak na teoretické, tak i na praktické znalosti. V tomto kurzu se zdokonaluje i v poskytování laické první pomoci. Tím však končí veškeré vzdělávání v oblasti první 8

9 pomoci. Člen není povinen v průběhu roku absolvovat žádná školení, která by se touto tématikou zabývala. Nabídek možností k absolvování těchto školení je mnoho, tudíž záleží na každém členovi HZS zvlášť, zda-li má čas a chuť se zdokonalovat. 2.2 PRVNÍ POMOC Pod pojmem první pomoc se rozumí soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky ohrožení či postižení. První pomoc se dělí do dvou základních skupin. První z nich je technická první pomoc a druhá je zdravotnická první pomoc, která se dále dělí na laickou a profesionální první pomoc. [BYDŽOVSKÝ, 2004] Cílem první pomoci je tedy v první řadě záchrana života, dále zabránění zhoršení stavu a vzniku případných komplikací. Na paměti by měla být i následná bezproblémová rekonvalescence. Postup zachránce (bez ohledu na to, jestli je laik nebo zdravotník) při poskytování první pomoci by měl mít sled situací: a) zhodnocení situace a především dbát na to, aby zachránce neohrozil svůj život nebo zdraví b) zjištění příznaků úrazu nebo onemocnění c) poskytnutí neodkladné první pomoci d) přivolání specializované pomoci a odevzdání postiženého do rukou zdravotnického personálu [BYDŽOVSKÝ, 2004] TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC Při technické první pomoci se především odstraňují příčiny úrazu a vytvářejí se základní podmínky pro poskytnutí následné zdravotnické první pomoci. Technickou pomoc nejčastěji zajišťují hasiči, výjimkou však není ani horská a vodní záchranná služba. Pokud je potřeba, poskytnout ji může každý člověk v rámci mezí sám. 9

10 2.2.2 PROFESIONÁLNÍ ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC Při profesionální, jinak řečeno odborné zdravotnické pomoci, ošetřuje klienta vyškolený zdravotnický personál. To znamená, že se na ošetření podílí pouze lidé, kteří k tomu mají dostatečné odborné vzdělání a požadované kompetence (lékaři, sestry, záchranáři). Samozřejmostí je také používání diagnostických a léčebných přístrojů a aplikace léků LAICKÁ ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC Laickou zdravotnickou první pomocí se rozumí soubor základních opatření, která jsou zpravidla poskytována bez specializovaného vybavení, v mnoha případech je nutné i improvizovat. Součástí je přivolání zdravotnické záchranné služby (případně technické první pomoci) a péče o postiženého až do doby, kdy jej převezme posádka zdravotnické záchranné služby, případně také improvizovaný transport postiženého na místo, kde je dosažitelná odborná zdravotnická první pomoc. [BYDŽOVSKÝ, 2004] Než začneme provádět laickou první pomoc, musíme zjistit a vyhodnotit zdravotní stav klienta. Zraněného vyšetříme pohledem, poslechem, pohmatem a čichem. Pohledem můžeme vidět povrchová zranění, vnější krvácení, změny v barvě kůže a celkové chování. Poslechem zjistíme, jak člověk dýchá a také můžeme člověka vyslechnout, to znamená získat takzvanou anamnézu. Pohmatem kontrolujeme pulz, traumatická poranění, nebo například teplotu těla. Čichem případně zjistíme zápach z úst (alkohol, aceton), nebo zápach u pomočených a pokálených klientů. [BYDŽOVSKÝ, 2004] Prvotním vyšetřením zjišťujeme přítomnost vědomí, dýchání, pulzu a vnějšího krvácení. Bezvědomí, nepřítomnost dýchání, zastavení srdce, velké vnější krvácení a šok jsou stavy bezprostředně ohrožující život. V praxi platí, že doba od vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění do příjezdu odborné pomoci, je nejdůležitější. Při poskytnutí včasné a správně provedené první 10

11 pomoci je šance na záchranu života a uzdravení mnohem vyšší, než u pacientů, kterým první pomoc poskytnuta nebyla. [DOBIÁŠ, 2006] PORUCHY VĚDOMÍ Vědomí může být narušeno kvantitativně nebo kvalitativně. Při kvalitativní poruše vědomí reaguje postižený na vnější podněty neadekvátně. To znamená, že může trpět bludy, dezorientací místa i času a na výzvu odpovídá nepatřičně, nebo zmateně. Pokud si zraněný nepamatuje na způsob úrazu, nebo pokud ho neumí srozumitelně a věrohodně popsat, můžeme předpokládat, že se nacházel v bezvědomí. U kvantitativní poruchy vědomí rozlišujeme tři stupně poškození - spavost (somnolence), sopor a koma. Při spavosti reaguje postižený na hlasité oslovení, při soporu reaguje pouze na bolestivý podnět a při komatu nereaguje postižený ani na oslovení ani na bolest - nachází se tedy v těžkém bezvědomí. Závažná porucha vědomí může vyvolat neprůchodnost dýchacích cest, zástavu dýchání a posléze i oběhu. [ERTLOVÁ F., MUCHA J. A KOLEKTIV, 2004] U každého bezvědomí (ležící či zhroucená osoba nereagující na hlasité oslovení ani na bolestivý podnět) je potřeba se přesvědčit, zda postižený dýchá. Primární zástava dechu u člověka, jehož vědomí není zprvu postiženo, je mimořádně vzácná příhoda. Při bezdeší se rychle rozvíjí asfyxie vedoucí během několika málo minut ke ztrátě vědomí a posléze k zástavě oběhu. Často je vyvolávající impulz natolik závažný, že porucha vědomí a zástava dechu nastanou současně. Čas potřebný k tomu, aby situace vyvrcholila zástavou oběhu, je pak ještě kratší. [ERTLOVÁ F., MUCHA J. A KOLEKTIV, 2004] Při náhlé zástavě oběhu upadá postižený během patnácti sekund do bezvědomí a do minuty ustanou i jeho lapavé dechy. Včasné zahájení neodkladné resuscitace vede přímo k návratu vědomí, nebo vytváří předpoklady k pozdějšímu zlepšení úrovně jeho stavu. [CVACHOVEC K., CHVACHOVCOVÁ M., 1998] Mluvíme-li o synkopě (kolaps, mdloba), jedná se o krátkodobou poruchu vědomí neúrazového původu. Synkopa může mít několik příčin, rozlišuje se podle vyvolávacího vlivu a to na: 11

12 a) Vazovagální kolaps - vyčerpání, horko, dlouhodobé stání, pobyt ve vydýchaném a horkém vzduchu, bolest b) Ortostatická synkopa - rychlé postavení (např. z lůžka), způsobuje nedokrvení mozku c) syndrom sinus caroticus - podráždění karotického sinu při holení nebo rychlém záklonu či otočení hlavy d) dalšími příčinami mohou být epileptické záchvaty nebo srdeční arytmie [DOBIÁŠ, 2006] Příznaky synkopy jsou bledost, nevolnost, pocení, bradykardie, hypotenze, výpadky sluchu a vidění, případně ztráta vědomí a pád. Postiženému zvedneme dolní končetiny, doporučuje se i chlazení čela. K obnovení vědomí po kolapsu by mělo dojít maximálně do pěti minut, v opačném případě je důležité přivolání záchranné služby. Péče o člověka v bezvědomí spočívá v pátrání po příčinách bezvědomí, dalších poraněních a uložení do stabilizované polohy na boku, která následně zajišťuje průchodnost dýchacích cest a stabilitu těla. Stabilizovaná poloha se používá více než sto let a každý, kdo se nachází v bezvědomí a spontánně dýchá, by měl být do této polohy na boku uložen. Snižuje se tím riziko vdechnutí žaludečního obsahu při případném zvracení. Po uložení postiženého do stabilizované polohy je důležité provedení záklonu hlavy. Při uvedení postiženého do stabilizované polohy je nutné dodržet následující zásady: a) poloha má být více boční než tváří a hrudníkem dolů, s ústy v poloze, která umožňuje odtok tekutin b) poloha musí být stabilní c) poloha nesmí způsobit další zranění postiženého d) je třeba zabránit tlaku na hrudník, který by ovlivňoval dýchání e) poloha nesmí bránit rychlému a lehkému otočení postiženého zpět na záda v případě zástavy dýchání i s ohledem na možné poranění páteře 12

13 f) poloha musí umožňovat průběžnou kontrolu dýchání Stabilizovaná poloha nezabrání regurgitaci, ani zvracení ani zapadnutí jazyka, zabrání pouze vdechnutí zvratků do dýchacích cest. Regurgitace je pasivní děj, často neviditelný, zvracení je aktivní a je spojeno s aktivitou svalstva bez nauzey a zvracení. [DOBIÁŠ, 2006] Postup při uložení postiženého do stabilizované polohy na boku: a) zachránce si klekne k libovolné straně postiženého ležícího na zádech b) zasune narovnanou horní končetinu postiženého, která je blíže k němu, pod zadek postiženého c) na stejné straně pokrčí dolní končetinu postiženého v koleni do pravého úhlu d) uchopí postiženého za vzdálenější zápěstí a za opasek (nebo oděv na boku) a potáhne směrem k sobě e) podloží hřbet ruky pod tvář postiženého a upraví záklon hlavy f) kontroluje dýchání a pulz V této poloze není riziko vdechnutí obsahu žaludku a snížené riziko zapadnutí jazyka při dodržení záklonu hlavy. [DOBIÁŠ, 2006] KRVÁCENÍ Krvácení z ran, tělních otvorů a do dutých orgánů je příhoda ohrožující život. Ve skutečnosti stačí k účinnému poskytnutí první pomoci v domácnosti nebo na místě nehody znát několik zásad, kterými je možné zvládnout na první pohled dramatickou situaci. [DOBIÁŠ V., 2006] Odhadovaná ztráta krve bývá většinou nepřesná, ale ztráta jeden a půl litru krve je bezprostředně ohrožující stav života i pro zdravého dospělého člověka. 13

14 U starších lidí dochází k následkům při ztrátě menší jednoho litru. Například při zlomenině stehenní kosti může mezi svalstvo vytéct až jeden litr krve bez toho, aby byl vidět otok nebo hematom, jinak dosahuje ztráta jeden a půl až dva litry krve. U zlomenin pánve jsou ztráty nejmasivnější a může dojít ke ztrátě až tří litrů krve. Při zlomeninách horní končetiny činí ztráta až osm set mililitrů a při zlomenině jednoho žebra sto padesát mililitrů. [DOBIÁŠ V., 2006] Vnější krvácení nebo vnitřní krvácení vzniká mechanickým nebo chemickým narušením stěny cév (vlásečnic, žil a tepen). Nastává únik krve navenek nebo do tělních dutin dříve, než regulační mechanismy organismu dokážou vytvořit krevní sraženinu, která uzavře poškozenou cévu. [DOBIÁŠ V., 2006] Příčiny vnějšího krvácení bývají nejčastěji z ran různého původu, například bodná, střelná, řezná nebo tržná poranění. Vnitřní krvácení bývá nejčastěji způsobeno tupým poraněním, nebo ostrým poraněním, které pronikne přímo do tělesných dutin. Rozpoznání vnějšího krvácení většinou nebývá složité, protože bývá viditelné a mechanismus úrazu bývá zřejmý, například bodnutí, otevřená zlomenina nebo autonehoda. Někdy je krvácení skryto pod oděvem, ale prozradí se buď prosáknutím krve napovrch oděvu, nebo bledostí postiženého a následným vyšetřením pohmatem. Vnitřní krvácení viditelné nebývá a projevuje se pouze příznaky - hypotenze, bledost a tachykardie. U zlomenin je třeba skryté krvácení předpokládat. Další subjektivní příznaky vyplývají z rozvíjejícího se šoku. Krev může být různého charakteru. Může mít barvu v různých odstínech červené (tmavá - žilní krvácení, jasně červená - tepenné krvácení). Při krvácení z dolních částí GIT je červená, při krvácení z vyšších částí GIT je černá - melanózní. Rezavě červená může být při zvracení natrávené krve ze žaludku, černá při odtoku staré stolice nebo zpěněná při vykašlávání z plic. Příznakem žilního krvácení je pomalu vytékající červená krev. První pomoc spočívá v posazení nebo položení postiženého, zvednutím rány nad úroveň srdce pro snížení tlaku, pod kterým proudí krev z rány. Dále přiložení tlakového obvazu tvořeného třemi vrstvami: sterilní krytí - tlaková vrstva - fixace. Pokud obvaz prosákne, přidáváme další vrstvu, původní však neodstraňujeme. Prosákne-li i druhá vrstva, končetinu zaškrtíme. Nemůžeme-li okamžitě připravit vhodný tlakový obvaz, stlačíme 14

15 ránu přes kus tkaniny. Pro vlastní bezpečí je vhodné použití gumových rukavic. [BYDŽOVSKÝ, 2001] Příznakem tepenného krvácení je vystřikující, jasně červená krev s pulzací. První pomoc spočívá ve stisku prsty přímo v ráně. Pokud nelze jinak, stisk nepovolujeme až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Prsty je lépe obalit kusem čisté tkaniny, vhodné je použití gumových rukavic kvůli zábraně možnosti přenosu infekce (např. HIV, Hepatitida C). Další možností je tlakový obvaz nebo stisknutí takzvaného tlakového bodu. To je místo, kde je tepna dobře dostupná a má pod sebou pevný podklad (kost), ke kterému ji lze přitlačit. Tlakové body jsou: a) Spánkový tlakový bod - (arteria temporalis) spánková tepna, před hrbolem ušního boltce b) Lícní tlakový bod - (arteria facialis) lícní tepna, před úhlem dolní čelisti; při krvácení z úst do tváře c) Krční tlakový bod - (arteria carotis) krční tepna, karotida; při krvácení z jazyka nebo karotidy d) Podklíčkový tlakový bod - (arteria subclavia) podklíčková tepna, za klíční kostí; stisk proti prvnímu žebru (costa prima) při krvácení z ramene a amputaci horní končetiny e) Pažní tlakový bod - (arteria brachialis) pažní tepna, mezi dvoj- a trojhlavým svalem pažním; při krvácení z předloktí a ruky f) Stehenní tlakový bod - (arteria femoralis) stehenní tepna v tříslech g) Podkolenní tlakový bod - (arteria poplitea) podkolenní tepna, mezi zadní částí stehna a lýtka [BYDŽOVSKÝ, 2001] Přiložení tlakového obvazu musí být takové, aby končetina nebyla studená a aby byl hmatný pulz na periferii. Přiložení gumového nebo textilního zaškrcovadla se pro nebezpečné hromadění zplodin používá jen v nutných a přesně určených případech. Když už je škrtidlo přiloženo, nepovoluje se. Zaškrcenou končetinu 15

16 znehybníme a chladíme, kvůli zpomalení metabolismu v zaškrcené končetině. Přiložení zaškrcovadla je indikováno v těchto případech: a) úrazová amputace spojená s masivním krvácením b) krvácení z pažní a stehenní tepny c) otevřená zlomenina nebo cizí těleso v ráně spojené s tepenným krvácením d) crush syndrom (syndrom ze zasypání) e) dočasné zastavení krvácení při nedostatku zdravotníků na krátkou dobu f) otrávená rána (uštknutí) - zaškrcení pouze žilního oběhu (mírné, povrchové zaškrcení) prosáknutí dvou vrstev tlakového obvazu [BYDŽOVSKÝ, 2001] Zaškrcovadlo se nepřikládá v oblasti kloubů a vždy se musí dát přes oděv, nikoliv přímo na kůži. Šířka zaškrcovadla by měla být alespoň pět centimetrů. Správně zaškrcená končetina má bledou barvu, je na pohmat chladná a není na ní hmatný pulz. Končetina se zaškrcuje ve zvýšené poloze. [BYDŽOVSKÝ, 2001] U pacienta s krvácením z nosu, takzvaná epistaxis, je důležité, aby se posadil do mírného předklonu. Poté se stisknou nosní křídla po dobu až deseti minut. Dále se přikládají studené obklady na kořen nosu, nebo v oblasti šíje. To vyvolá stažení cév a urychlí se tím zástava krvácení. Důležité je, aby pacient dýchal ústy, nekašlal a nesmrkal. Pokud krvácení z nosu trvá déle než třicet minut a nelze tímto způsobem zastavit, je nutné odborné nemocniční ošetření na ORL, kde provedou tamponádu. Krvácení ze zvukovodu je časté u zlomeniny spodiny lebeční. Pokud je pacient při vědomí, umístíme do polosedu a hlavu nakloníme na stranu ucha, ze kterého krev vytéká. Člověka v bezvědomí položíme na bok (případně do zotavovací polohy) na stranu postiženého ucha. Docílíme tím, že krev bude moci z ucha vytékat. Dále přiložíme sterilní čtverec, nebo čistou tkaninu a připevníme obvazem nebo náplastí. Nakonec zařídíme transport do nemocnice. [BYDŽOVSKÝ, 2001] Příznaky vnitřního krvácení jsou bolest a citlivost v okolí postižené oblasti, pocit napětí, eventuálně otok. Dále to jsou příznaky šoku, zrychlený tep (tachykardie) a mělké dýchání. Postižený často bývá neklidný. První pomoc spočívá v provedení protišokových opatření a zajištění odborného ošetření. [BYDŽOVSKÝ, 2001] 16

17 ŠOKOVÉ STAVY Šok je soubor klinických příznaků, který je projevem akutně vzniklé neschopnosti oběhového systému zajistit přiměřenou dodávku kyslíku a živin tkáním. V důsledku nedostatečného prokrvení a dodávky kyslíku dochází k poruchám orgánů, tkání a jednotlivých buněk. Příčin, které mohou vést k rozvinutí šoku je několik, avšak reakce organismu je víceméně podobná. Rozvinutější fáze šoku může vést k ireverzibilnímu poškození buněk, selhání orgánu či ke smrti jedince. [ZADÁK Z., HAVEL E. A KOLEKTIV, 2007] Z hlediska patogeneze se rozlišují čtyři základní formy šoku - hypovolemický šok, kardiogenní šok, distribuční šok, obstrukční šok. Hypovolemický šok vzniká náhlým poklesem objemu cirkulující krve s následkem poklesu srdečního výdeje. Tato forma bývá nejčastěji způsobena velkými ztrátami krve při nekontrolovaném krvácení nebo ztrátou tělesných tekutin při dehydrataci, zvracení, průjmech a popáleninách. Kardiogenní šok zahrnuje stavy spojené s akutně vzniklým snížením srdečního výdeje následkem poruch postihujících srdce jako pumpu. Tento stav může nastat při rozsáhlém infarktu myokardu s náhlým výpadkem funkce více než 40% funkční svaloviny. [ZADÁK Z., HAVEL E. A KOLEKTIV, 2007] Distribuční šok je akutně vzniklý nepoměr mezi objemem cirkulující krve a kapacitou cévního řečiště při extrémní vazodilataci. Nejčastější příčinou bývá sepse (septický šok), vystupňovaná alergická reakce (anafylaktický šok) a ztráta periferní vazomotorické regulace (neurogenní šok). Obstrukční šok je charakterizován snížením srdečního výdeje v důsledku nedostatečného plnění srdečních oddílů při obstrukci centrálních částí cévního řečiště (například při masivní plicní embolii). [ZADÁK Z., HAVEL E. A KOLEKTIV, 2007] Další klasifikace šoku je podle příčin. Ty mohou být následující: hypovolemický, kardiogenní, septický, anafylaktický, neurogenní a metabolický. První pomoc bez pomůcek při šoku spočívá v uplatnění takzvaného pravidla 5T (ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti, transport). Pravidlo často bývá opomíjeno, avšak tato opatření mají důležitý význam. 17

18 a) Ticho (psychické a fyzické uklidnění) - při šoku je v organismu zároveň nedostatek kyslíku, jeho zvýšená spotřeba a nedostatek cirkulující krve. Při psychickém vzrušení se zvyšuje spotřeba kyslíku v mozku až o sto procent, což je při vysokém průtoku přes centrální nervovou soustavu významná ztráta pro celý organismus. Při uklidňování v těžších stavech však zachránce nesmí lhát, aby neztratil důvěru postiženého. Je třeba ho informovat o stavu, ale zároveň dát naději na uzdravení. b) Teplo (zabránit ztrátám tepla) - Třes sice zvyšuje tvorbu tepla při jeho nedostatku, v šoku je pocit chladu výrazný, ale zároveň prací svalů zvyšuje spotřebu kyslíku v organismu až o tři sta procent, což může vést až ke smrtící hypoxii v myokardu a v mozku. Zabránit zvýšené spotřebě kyslíku psychickým a fyzickým uklidněním a přikrytím postiženého, aby se zabránilo tepelným ztrátám, jsou pro život zachraňující výkony. c) Tekutiny - nesmíme podávat nic per os, pouze ovlažit rty při pocitu žízně d) Tišení bolesti - ošetření poranění, imobilizace e) Transport (protišoková poloha) - důležitým výkonem nejen laické, ale i zdravotnické pomoci je protišoková poloha. Její význam je nedocenitelný. Zvednutím dolních končetin o třicet centimetrů nad podložku nastává mobilizace asi osmi set mililitrů krve ze svalstva a zvýšení náplně cév v životně důležitých orgánech břišní a hrudní dutiny. Za pár minut se dosáhne účinku jako při podání dvou konzerv krve, což je vysoce účinná léčba, protože za normálních okolností se v tomtéž časovém intervalu sotva podaří zabezpečit přístup do žíly a podat nanejvýš pár mililitrů fyziologického roztoku. [DOBIÁŠ, 2006] PORANĚNÍ MÍCHY A PÁTEŘE K poranění míchy dochází nejčastěji pádem z výšky a při dopravních nehodách, v důsledku současných zlomenin páteře při násilném ohnutí vpřed nebo vzad 18

19 či při přímém nárazu na páteř. K poranění míchy však může dojít i bez zjevného poranění páteře. Nejvážnější následek poranění míchy je poškození řízení dýchacího centra. Následně může dojít k zástavě dechu a bezvědomí. Další následky mohou být poruchy čití a hybnosti pod místem poranění. [ERTLOVÁ, MUCHA, KOLEKTIV, 2004] Obdobně jako k otřesu mozku, může dojít i k otřesu míchy. Při tomto poranění dochází pouze k přechodné poruše funkce bez anatomických známek poranění míchy. Při pohmoždění míchy může v místě poranění vzniknout drobné krvácivé ložisko a následně může dojít k poškození míšní tkáně, které zanechá menší či větší trvalé následky. K přerušení míchy dochází při hrubém násilí, kdy dojde k úplnému mechanickému přetržení míchy. Tento stav je nevratný a vede vždy k trvalému ochrnutí. Způsob první pomoci při poranění míchy a páteře je rozhodující pro další osud postiženého. Ve spoustě případů se stalo, že mícha přečkala vlastní úraz bez výrazného poškození, které bylo způsobeno až následným aktivním vyproštěním nebo nešetrným transportem. Proto je ze všeho nejdůležitější šetrná manipulace. Poranění páteře a míchy není často možné zjistit prvotním vyšetřením v terénu, proto musíme postupovat na základě mechanismu úrazu - to znamená na základě předpokladů. Laická první pomoc spočívá v: a) zjištění přítomnosti vědomí, dýchání a pulzu b) zjištění přítomnosti jiných poranění (zlomeniny, krvácení z ran) c) znehybnění krční páteře (pokud možno krční límec, nebo jiný improvizovaný způsob) - pokud možno, s postiženým nehýbeme d) přivolání zdravotnické záchranné služby e) nepřetržitém kontrolování vědomí a dýchání [DOBIÁŠ, 2006] Velkou otázkou zůstává, zda člověka v bezvědomí s předpokladem na poranění míchy či páteře, který dýchá, uložit na záda nebo do stabilizované polohy. Zde se kříží riziko aspirace a riziko rotace páteře a následného zhoršení stavu. Pro méně zkušené platí zásada, že s postiženým člověkem hýbeme co nejméně. 19

20 PORANĚNÍ KLOUBŮ, KOSTÍ A SVALŮ Existuje několik způsobů poranění kloubů, kostí a svalů. A to jsou: a) zlomenina (fraktura) - je částečné nebo úplné narušení celistvosti kosti. Dále se dělí na otevřené (dochází i k poškození měkké tkáně) a zavřené (s posunutím nebo bez posunutí úlomku). Dále to mohou být zlomeniny diafýzové (uprostřed dlouhé kosti) nebo intraartikulární (v kloubním pouzdru - často zůstávají trvalé následky). b) podvrtnutí (distorze) - v kloubu je patologický pohyb mimo normální rozsah s návratem hlavice kloubu do jamky. Po úrazu může nastat krátký interval bez bolesti, která se projeví až později. c) vykloubení (luxace) - v kloubu je patologický pohyb, hlavice zůstává vysunutá z kloubní jamky. Často se vyskytuje ve spojení se zlomeninou v okolí kloubu. d) pohmoždění svalů (kontuze) - je způsobeno tupým úrazem, který následně může vyvolat krevní výron mezi svalové snopce s možností pozdější kalcifikace (zvápenatění). e) natržení svalů (ruptura) - je roztržení několika svalových vláken, s narušením funkce svalu (pohyblivosti končetiny) s možností hojení vazivem nebo kalcifikáty. [DOBIÁŠ, 2006] Příčiny úrazů kostí a kloubů jsou náhlý pohyb, pád, úder, kopnutí a střelné poranění. Predisponujícím faktorem je osteoporóza starších mužů a žen. Úrazy svalů mohou být způsobeny natržením při sportu a při fyzické námaze bez rozcvičení nebo při dlouhotrvající námaze bez odpočinku. Nejčastější vykloubeniny jsou: čelist, rameno, koleno, prsty, často ve spojení se zlomeninou. Nejčastější zlomeniny jsou: zápěstí, předloktí, rameno, nárt a stehenní kost (krček). [DOBIÁŠ, 2006] V okamžiku poškození kosti nebo kloubu, je cítit a slyšet prasknutí. V místě postižení vzniká náhlá bolest. Pohyb postižené končetiny je omezený (až znemožněný), právě vzniklou bolestí. Vznikají cévní a neurologické poruchy na periferii postižené 20

21 končetiny. Deformace nemusí být zřetelná a výjimkou není ani chybění otoku. Proto nepřítomnost otoku nevylučuje zlomeninu. Pokud i po druhotném vyšetření pochybujeme o zlomenině, porovnáváme postiženou končetinu se zdravou. První pomoc při všech těchto stavech je však stejná. Při laickém vyšetření a poskytování zdravotnické první pomoci stačí podezření na takový úraz na základě náhlé bolesti při pádu, úderu nebo kopnutí na to, abychom postiženou končetinu znehybnili. Při nejistotě, o jaké jde zranění, poskytujeme první pomoc jako při zlomenině. Pro přednemocniční péči platí pravidlo, že při každé náhle vzniklé bolesti a narušení funkce následkem úrazu končetiny je potřebné její znehybnění. První pomoc při postižení kostí a klubů je následující: a) Vytvořit oporu na poraněné končetině podložením rukou pod místem postižení a nad ním. b) Znehybnit tak, aby byl znehybněn jeden kloub pod místem maximální bolesti (zlomeninou nebo vykloubeninou) i nad ním. c) Postiženou horní končetinu dát do závěsu z trojcípého šátku (nebo znehybnit v rukávu oděvu), postiženou dolní končetinu znehybnit přiložením zdravé dolní končetiny a přivázáním. d) Při velké deformaci využít různé druhy obložení ke znehybnění (deka, noviny, tácek). e) postižený si může podepírat končetinu zdravou rukou. [DOBIÁŠ, 2006] Pro první pomoc při postižení svalů existuje akronym KLOP. K = klid - postižené místo držíme v klidu a dovolíme postiženému jen nejnutnější pohyby. L = led - na postižené místo přiložíme studený obklad po dobu deseti minut, třikrát až čtyřikrát denně první a druhý den po poranění. Při přikládání ledu musíme dát mezi sval a led ručník, případně elastický obvaz. O = obvaz - obvaz pomocí elastické bandáže ke snížení otoku a krvácení do svalu na jeden až dva dny s tím, že na noc se obvaz sundává. P = polohování - postižená končetina se polohuje do zvýšené polohy. [DOBIÁŠ, 2006] 21

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje užití jednotlivých poloh u daných zranění. Autor Jazyk (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor *MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-6614-1/O-IZS-2012 Kódové označení: NZ raha 10. února 2012 listů: 17 Schvaluji:

Více

První pomoc šance pro život CZ.1.07/1.1.07/03.0017 CZ.1.07/1.1.07/03.0017. Rány, krvácení, šok. www.kapa-ops.cz

První pomoc šance pro život CZ.1.07/1.1.07/03.0017 CZ.1.07/1.1.07/03.0017. Rány, krvácení, šok. www.kapa-ops.cz Rány, krvácení, šok První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Význam Indikace Provedení Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport Anotace Pracovní list navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje zásady postupu u akutní příhody, zejména pak vyšetření postiženého a určení stavu jeho zranění. Autor

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zásady první pomoci Anotace Pracovní list pro opakování a fixaci znalostí o lidském těle a o zásadách první

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc II Krvácení, účinky tepla a chladu,

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34 O b sa h Ú vodem...11 1 Je d n o tn ý p o stu p p ři poskytování p rv n í pom oci...13 1.1 Předlékařská první pom oc...13 1.2 Záchranné složky... 14 1.3 Povinnosti jednotlivých složek záchranného s y s

Více

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):...

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):... TSK 10-2014 Kniha úrazů Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):...... Identifikační číslo (IČ):... Kniha úrazů je pro účel evidence pracovních úrazů zavedena do užívání dne:... Kniha obsahuje 20 číslovaných

Více

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

Návod na používání knihy úrazů

Návod na používání knihy úrazů Kniha úrazů od Návod na používání knihy úrazů 1. Do knihy úrazů se zapisují všechny pracovní úrazy včetně drobných poranění. 2. V případě, že dojde ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Zasažení elektrickým proudem, bleskem

Více

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM ZUŠ VOJTĚCH PLÁN PRVNÍ POMOCI TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN je soubor opatření, která při náhlém ohrožení života či zdraví účinně omezují rozsah a důsledky poškození. PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 1. ZAJISTI PODMÍNKY

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz TRANSPORT RANĚNÝCH

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz TRANSPORT RANĚNÝCH Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz TRANSPORT RANĚNÝCH Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_04_ZDR

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA První

Více

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 2. Doplň větu: Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Číslo na rychlou

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_17 Zdravověda První pomoc zástava srdeční činnosti Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organismu člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické látky mohou vniknout do organismu

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci realizovaný v rodinných a mateřských centrech na území České republiky Ústav metodiky první pomoci, z.ú., Praha 2014 Ústav metodiky první

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-54446-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: ZOP-P Praha 13. května 2013 Počet listů: 11 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Účinky elektrického proudu na lidský organismus.

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13360NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s Podrobnější vyšetření a posouzení NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO stavu postiženého Úrazové mechanismy příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Arteriální (tepenné) světlá krev, tryskající z rány rychlostí srdeční frekvence Venózní (žilní) tmavá krev, volně vytéká z rány - vyvěrá Kapilární

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci).

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci). vedená v souladu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015 urazy.bppo.cz www.bppo.cz POUČENÍ Všechny pracovní úrazy je vedoucí zaměstnanec povinen evidovat - vést zápis přesně podle

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více