Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o."

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Znalosti členů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v oblasti zdravotnické první pomoci, vyprošťování a manipulace se zraněným Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová Vypracoval: Tomáš Vlkojan Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval/a samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitoval/a. Jsem si vědom/a, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Podpis... V Čelákovicích, dne... 2

3 Poděkování Děkuji PhDr. Martině Muknšnáblové za ochotu, odborné vedení a zpracování této absolventské práce. Podpis... V Čelákovicích, dne... 3

4 Obsah ÚVOD CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY HLAVNÍ CÍL VEDLEJŠÍ CÍLE HYPOTÉZY TEORETICKÁ ČÁST HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PŘÍPRAVA A ČINNOST ČLENŮ HZS PRVNÍ POMOC TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC PROFESIONÁLNÍ ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC LAICKÁ ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC PORUCHY VĚDOMÍ KRVÁCENÍ ŠOKOVÉ STAVY PORANĚNÍ MÍCHY A PÁTEŘE PORANĚNÍ KLOUBŮ, KOSTÍ A SVALŮ INTOXIKACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE VYPROŠŤOVÁNÍ RAUTEKŮV HMAT SEJMUTÍ OCHRANNÉ PŘILBY POSTUP PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ PŘENÁŠENÍ, POLOHOVÁNÍ A TRANSPORT ZPŮSOBY PŘENÁŠENÍ POLOHY TRANSPORT PRAKTICKÁ ČÁST CÍL PRŮZKUMU DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

5 4 DISKUZE ZÁVĚR RESUMÉ BIBLIOGRAFIE PŘÍLOHY

6 ÚVOD Pro svou absolventskou práci jsem si vybral téma Dovednosti členů hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v oblasti zdravotnické první pomoci, vyprošťování a manipulace se zraněným. Práce se bude zabývat znalostmi členů hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, v oblasti, která se týká laické první pomoci a celkového zdravotnickému přístupu ke klientům. Jsem členem výjezdové jednotky dobrovolných hasičů v Týně nad Vltavou a na výjezdech se občas setkávám se situacemi, kdy profesionální hasiči neumějí laickou první pomoc poskytnout, případně nevědí, jakým způsobem manipulovat se zraněným člověkem. V místě mého bydliště se nachází v okruhu třiceti kilometrů pouze jeden vůz zdravotnické záchranné služby, a tak se často stávají situace, kdy se na místo zásahu dostanou první právě hasiči. Z tohoto důvodu jsem si vybral téma práce. Zabývat se však budu znalostmi hasičů nejen v okolí mého bydliště, ale i na jiných požárních stanicích Jihočeského kraje. Získám tak širší rozhled o činnosti příslušníků hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) v Jihočeském kraji. Teoretická část práce se bude zabývat teorií laické první pomoci v případech, ke kterým se příslušníci HZS nejčastěji mohou dostat. To jsou například poruchy vědomí, šokové stavy, traumatická poranění, krvácení a další. Dále se teoretická část bude zabývat technikou vyprošťování zraněného a následnou přípravou k transportu do místa definitivního ošetření. Informace budu čerpat z literatury týkající se první pomoci, vyprošťování a polohování a ze směrnic hasičského záchranného sboru. Praktická část bude založena na dotazníkovém šetření, jelikož jsem si pro svou práci vybral kvantitativní výzkum. Dotazníky v tištěné formě rozdám na hasičských stanicích v několika městech Jihočeského kraje osobně. Předpokládám tím větší výtěžnost dat, oproti zasílání dotazníků poštou či elektronickou formou. 6

7 1 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 1.1 HLAVNÍ CÍL kraji. Ve své absolventské práci ověřím zdravotnické znalosti členů HZS v Jihočeském 1.2 VEDLEJŠÍ CÍLE Zhodnotím jednotlivé činnosti, jako jsou: - laická první pomoc - vyprošťování - manipulace se zraněným. 1.3 HYPOTÉZY Na začátku praktické části jsem si stanovil tři hypotézy. - H1: Až 80% členů HZS Jihočeského kraje ovládá teoretické základy laické první pomoci. - H2: Až 85% členů HZS Jihočeského kraje zná techniky vyprošťování a přenášení. - H3: Až 50% členů HZS Jihočeského kraje absolvuje pravidelná školení v oblasti zdravovědy. 7

8 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Hasičský záchranný sbor České republiky je organizovaná složka, která je zařazena do Integrovaného záchranného systému. Její zřizovatel je stát, konkrétně Ministerstvo vnitra. Úkoly, které HZS plní, jsou vymezeny příslušnými zákony (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů; Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon); Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.) [ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., HANUŠKA Z, 2005] HZS ČR se dále dělí na Hasičské záchranné sbory krajů, kterých je celkem čtrnáct. Vedoucí funkci zastává krajský ředitel, který je přímý podřízený generálního ředitele HZS ČR. HZS kraje pak tvoří Krajské ředitelství HZS kraje, Územní odbory HZS kraje s jednotkami HZS kraje a Vzdělávací, technická a účelová zařízení zřizovaná HZS kraje. [ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., HANUŠKA Z, 2005] Jak jsem již v úvodu uvedl, v této práci se zaměřím pouze na územní odbory HZS Jihočeského kraje PŘÍPRAVA A ČINNOST ČLENŮ HZS Přijetí nového člověka do služebního poměru u hasičského záchranného sboru je podmíněno minimálním středoškolským vzděláním s maturitou, dále úspěšným zvládnutím zdravotních, fyzických a psychologických testů. Na tuto pozici není právní nárok. Pokud tyto testy žadatel splní, může být zařazen na některou z požárních stanic v kraji, pro který si podal žádost o přijetí. Po přijetí do služebního poměru absolvuje člen HZS šestiměsíční kurz, který je zaměřen jak na teoretické, tak i na praktické znalosti. V tomto kurzu se zdokonaluje i v poskytování laické první pomoci. Tím však končí veškeré vzdělávání v oblasti první 8

9 pomoci. Člen není povinen v průběhu roku absolvovat žádná školení, která by se touto tématikou zabývala. Nabídek možností k absolvování těchto školení je mnoho, tudíž záleží na každém členovi HZS zvlášť, zda-li má čas a chuť se zdokonalovat. 2.2 PRVNÍ POMOC Pod pojmem první pomoc se rozumí soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky ohrožení či postižení. První pomoc se dělí do dvou základních skupin. První z nich je technická první pomoc a druhá je zdravotnická první pomoc, která se dále dělí na laickou a profesionální první pomoc. [BYDŽOVSKÝ, 2004] Cílem první pomoci je tedy v první řadě záchrana života, dále zabránění zhoršení stavu a vzniku případných komplikací. Na paměti by měla být i následná bezproblémová rekonvalescence. Postup zachránce (bez ohledu na to, jestli je laik nebo zdravotník) při poskytování první pomoci by měl mít sled situací: a) zhodnocení situace a především dbát na to, aby zachránce neohrozil svůj život nebo zdraví b) zjištění příznaků úrazu nebo onemocnění c) poskytnutí neodkladné první pomoci d) přivolání specializované pomoci a odevzdání postiženého do rukou zdravotnického personálu [BYDŽOVSKÝ, 2004] TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC Při technické první pomoci se především odstraňují příčiny úrazu a vytvářejí se základní podmínky pro poskytnutí následné zdravotnické první pomoci. Technickou pomoc nejčastěji zajišťují hasiči, výjimkou však není ani horská a vodní záchranná služba. Pokud je potřeba, poskytnout ji může každý člověk v rámci mezí sám. 9

10 2.2.2 PROFESIONÁLNÍ ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC Při profesionální, jinak řečeno odborné zdravotnické pomoci, ošetřuje klienta vyškolený zdravotnický personál. To znamená, že se na ošetření podílí pouze lidé, kteří k tomu mají dostatečné odborné vzdělání a požadované kompetence (lékaři, sestry, záchranáři). Samozřejmostí je také používání diagnostických a léčebných přístrojů a aplikace léků LAICKÁ ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC Laickou zdravotnickou první pomocí se rozumí soubor základních opatření, která jsou zpravidla poskytována bez specializovaného vybavení, v mnoha případech je nutné i improvizovat. Součástí je přivolání zdravotnické záchranné služby (případně technické první pomoci) a péče o postiženého až do doby, kdy jej převezme posádka zdravotnické záchranné služby, případně také improvizovaný transport postiženého na místo, kde je dosažitelná odborná zdravotnická první pomoc. [BYDŽOVSKÝ, 2004] Než začneme provádět laickou první pomoc, musíme zjistit a vyhodnotit zdravotní stav klienta. Zraněného vyšetříme pohledem, poslechem, pohmatem a čichem. Pohledem můžeme vidět povrchová zranění, vnější krvácení, změny v barvě kůže a celkové chování. Poslechem zjistíme, jak člověk dýchá a také můžeme člověka vyslechnout, to znamená získat takzvanou anamnézu. Pohmatem kontrolujeme pulz, traumatická poranění, nebo například teplotu těla. Čichem případně zjistíme zápach z úst (alkohol, aceton), nebo zápach u pomočených a pokálených klientů. [BYDŽOVSKÝ, 2004] Prvotním vyšetřením zjišťujeme přítomnost vědomí, dýchání, pulzu a vnějšího krvácení. Bezvědomí, nepřítomnost dýchání, zastavení srdce, velké vnější krvácení a šok jsou stavy bezprostředně ohrožující život. V praxi platí, že doba od vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění do příjezdu odborné pomoci, je nejdůležitější. Při poskytnutí včasné a správně provedené první 10

11 pomoci je šance na záchranu života a uzdravení mnohem vyšší, než u pacientů, kterým první pomoc poskytnuta nebyla. [DOBIÁŠ, 2006] PORUCHY VĚDOMÍ Vědomí může být narušeno kvantitativně nebo kvalitativně. Při kvalitativní poruše vědomí reaguje postižený na vnější podněty neadekvátně. To znamená, že může trpět bludy, dezorientací místa i času a na výzvu odpovídá nepatřičně, nebo zmateně. Pokud si zraněný nepamatuje na způsob úrazu, nebo pokud ho neumí srozumitelně a věrohodně popsat, můžeme předpokládat, že se nacházel v bezvědomí. U kvantitativní poruchy vědomí rozlišujeme tři stupně poškození - spavost (somnolence), sopor a koma. Při spavosti reaguje postižený na hlasité oslovení, při soporu reaguje pouze na bolestivý podnět a při komatu nereaguje postižený ani na oslovení ani na bolest - nachází se tedy v těžkém bezvědomí. Závažná porucha vědomí může vyvolat neprůchodnost dýchacích cest, zástavu dýchání a posléze i oběhu. [ERTLOVÁ F., MUCHA J. A KOLEKTIV, 2004] U každého bezvědomí (ležící či zhroucená osoba nereagující na hlasité oslovení ani na bolestivý podnět) je potřeba se přesvědčit, zda postižený dýchá. Primární zástava dechu u člověka, jehož vědomí není zprvu postiženo, je mimořádně vzácná příhoda. Při bezdeší se rychle rozvíjí asfyxie vedoucí během několika málo minut ke ztrátě vědomí a posléze k zástavě oběhu. Často je vyvolávající impulz natolik závažný, že porucha vědomí a zástava dechu nastanou současně. Čas potřebný k tomu, aby situace vyvrcholila zástavou oběhu, je pak ještě kratší. [ERTLOVÁ F., MUCHA J. A KOLEKTIV, 2004] Při náhlé zástavě oběhu upadá postižený během patnácti sekund do bezvědomí a do minuty ustanou i jeho lapavé dechy. Včasné zahájení neodkladné resuscitace vede přímo k návratu vědomí, nebo vytváří předpoklady k pozdějšímu zlepšení úrovně jeho stavu. [CVACHOVEC K., CHVACHOVCOVÁ M., 1998] Mluvíme-li o synkopě (kolaps, mdloba), jedná se o krátkodobou poruchu vědomí neúrazového původu. Synkopa může mít několik příčin, rozlišuje se podle vyvolávacího vlivu a to na: 11

12 a) Vazovagální kolaps - vyčerpání, horko, dlouhodobé stání, pobyt ve vydýchaném a horkém vzduchu, bolest b) Ortostatická synkopa - rychlé postavení (např. z lůžka), způsobuje nedokrvení mozku c) syndrom sinus caroticus - podráždění karotického sinu při holení nebo rychlém záklonu či otočení hlavy d) dalšími příčinami mohou být epileptické záchvaty nebo srdeční arytmie [DOBIÁŠ, 2006] Příznaky synkopy jsou bledost, nevolnost, pocení, bradykardie, hypotenze, výpadky sluchu a vidění, případně ztráta vědomí a pád. Postiženému zvedneme dolní končetiny, doporučuje se i chlazení čela. K obnovení vědomí po kolapsu by mělo dojít maximálně do pěti minut, v opačném případě je důležité přivolání záchranné služby. Péče o člověka v bezvědomí spočívá v pátrání po příčinách bezvědomí, dalších poraněních a uložení do stabilizované polohy na boku, která následně zajišťuje průchodnost dýchacích cest a stabilitu těla. Stabilizovaná poloha se používá více než sto let a každý, kdo se nachází v bezvědomí a spontánně dýchá, by měl být do této polohy na boku uložen. Snižuje se tím riziko vdechnutí žaludečního obsahu při případném zvracení. Po uložení postiženého do stabilizované polohy je důležité provedení záklonu hlavy. Při uvedení postiženého do stabilizované polohy je nutné dodržet následující zásady: a) poloha má být více boční než tváří a hrudníkem dolů, s ústy v poloze, která umožňuje odtok tekutin b) poloha musí být stabilní c) poloha nesmí způsobit další zranění postiženého d) je třeba zabránit tlaku na hrudník, který by ovlivňoval dýchání e) poloha nesmí bránit rychlému a lehkému otočení postiženého zpět na záda v případě zástavy dýchání i s ohledem na možné poranění páteře 12

13 f) poloha musí umožňovat průběžnou kontrolu dýchání Stabilizovaná poloha nezabrání regurgitaci, ani zvracení ani zapadnutí jazyka, zabrání pouze vdechnutí zvratků do dýchacích cest. Regurgitace je pasivní děj, často neviditelný, zvracení je aktivní a je spojeno s aktivitou svalstva bez nauzey a zvracení. [DOBIÁŠ, 2006] Postup při uložení postiženého do stabilizované polohy na boku: a) zachránce si klekne k libovolné straně postiženého ležícího na zádech b) zasune narovnanou horní končetinu postiženého, která je blíže k němu, pod zadek postiženého c) na stejné straně pokrčí dolní končetinu postiženého v koleni do pravého úhlu d) uchopí postiženého za vzdálenější zápěstí a za opasek (nebo oděv na boku) a potáhne směrem k sobě e) podloží hřbet ruky pod tvář postiženého a upraví záklon hlavy f) kontroluje dýchání a pulz V této poloze není riziko vdechnutí obsahu žaludku a snížené riziko zapadnutí jazyka při dodržení záklonu hlavy. [DOBIÁŠ, 2006] KRVÁCENÍ Krvácení z ran, tělních otvorů a do dutých orgánů je příhoda ohrožující život. Ve skutečnosti stačí k účinnému poskytnutí první pomoci v domácnosti nebo na místě nehody znát několik zásad, kterými je možné zvládnout na první pohled dramatickou situaci. [DOBIÁŠ V., 2006] Odhadovaná ztráta krve bývá většinou nepřesná, ale ztráta jeden a půl litru krve je bezprostředně ohrožující stav života i pro zdravého dospělého člověka. 13

14 U starších lidí dochází k následkům při ztrátě menší jednoho litru. Například při zlomenině stehenní kosti může mezi svalstvo vytéct až jeden litr krve bez toho, aby byl vidět otok nebo hematom, jinak dosahuje ztráta jeden a půl až dva litry krve. U zlomenin pánve jsou ztráty nejmasivnější a může dojít ke ztrátě až tří litrů krve. Při zlomeninách horní končetiny činí ztráta až osm set mililitrů a při zlomenině jednoho žebra sto padesát mililitrů. [DOBIÁŠ V., 2006] Vnější krvácení nebo vnitřní krvácení vzniká mechanickým nebo chemickým narušením stěny cév (vlásečnic, žil a tepen). Nastává únik krve navenek nebo do tělních dutin dříve, než regulační mechanismy organismu dokážou vytvořit krevní sraženinu, která uzavře poškozenou cévu. [DOBIÁŠ V., 2006] Příčiny vnějšího krvácení bývají nejčastěji z ran různého původu, například bodná, střelná, řezná nebo tržná poranění. Vnitřní krvácení bývá nejčastěji způsobeno tupým poraněním, nebo ostrým poraněním, které pronikne přímo do tělesných dutin. Rozpoznání vnějšího krvácení většinou nebývá složité, protože bývá viditelné a mechanismus úrazu bývá zřejmý, například bodnutí, otevřená zlomenina nebo autonehoda. Někdy je krvácení skryto pod oděvem, ale prozradí se buď prosáknutím krve napovrch oděvu, nebo bledostí postiženého a následným vyšetřením pohmatem. Vnitřní krvácení viditelné nebývá a projevuje se pouze příznaky - hypotenze, bledost a tachykardie. U zlomenin je třeba skryté krvácení předpokládat. Další subjektivní příznaky vyplývají z rozvíjejícího se šoku. Krev může být různého charakteru. Může mít barvu v různých odstínech červené (tmavá - žilní krvácení, jasně červená - tepenné krvácení). Při krvácení z dolních částí GIT je červená, při krvácení z vyšších částí GIT je černá - melanózní. Rezavě červená může být při zvracení natrávené krve ze žaludku, černá při odtoku staré stolice nebo zpěněná při vykašlávání z plic. Příznakem žilního krvácení je pomalu vytékající červená krev. První pomoc spočívá v posazení nebo položení postiženého, zvednutím rány nad úroveň srdce pro snížení tlaku, pod kterým proudí krev z rány. Dále přiložení tlakového obvazu tvořeného třemi vrstvami: sterilní krytí - tlaková vrstva - fixace. Pokud obvaz prosákne, přidáváme další vrstvu, původní však neodstraňujeme. Prosákne-li i druhá vrstva, končetinu zaškrtíme. Nemůžeme-li okamžitě připravit vhodný tlakový obvaz, stlačíme 14

15 ránu přes kus tkaniny. Pro vlastní bezpečí je vhodné použití gumových rukavic. [BYDŽOVSKÝ, 2001] Příznakem tepenného krvácení je vystřikující, jasně červená krev s pulzací. První pomoc spočívá ve stisku prsty přímo v ráně. Pokud nelze jinak, stisk nepovolujeme až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Prsty je lépe obalit kusem čisté tkaniny, vhodné je použití gumových rukavic kvůli zábraně možnosti přenosu infekce (např. HIV, Hepatitida C). Další možností je tlakový obvaz nebo stisknutí takzvaného tlakového bodu. To je místo, kde je tepna dobře dostupná a má pod sebou pevný podklad (kost), ke kterému ji lze přitlačit. Tlakové body jsou: a) Spánkový tlakový bod - (arteria temporalis) spánková tepna, před hrbolem ušního boltce b) Lícní tlakový bod - (arteria facialis) lícní tepna, před úhlem dolní čelisti; při krvácení z úst do tváře c) Krční tlakový bod - (arteria carotis) krční tepna, karotida; při krvácení z jazyka nebo karotidy d) Podklíčkový tlakový bod - (arteria subclavia) podklíčková tepna, za klíční kostí; stisk proti prvnímu žebru (costa prima) při krvácení z ramene a amputaci horní končetiny e) Pažní tlakový bod - (arteria brachialis) pažní tepna, mezi dvoj- a trojhlavým svalem pažním; při krvácení z předloktí a ruky f) Stehenní tlakový bod - (arteria femoralis) stehenní tepna v tříslech g) Podkolenní tlakový bod - (arteria poplitea) podkolenní tepna, mezi zadní částí stehna a lýtka [BYDŽOVSKÝ, 2001] Přiložení tlakového obvazu musí být takové, aby končetina nebyla studená a aby byl hmatný pulz na periferii. Přiložení gumového nebo textilního zaškrcovadla se pro nebezpečné hromadění zplodin používá jen v nutných a přesně určených případech. Když už je škrtidlo přiloženo, nepovoluje se. Zaškrcenou končetinu 15

16 znehybníme a chladíme, kvůli zpomalení metabolismu v zaškrcené končetině. Přiložení zaškrcovadla je indikováno v těchto případech: a) úrazová amputace spojená s masivním krvácením b) krvácení z pažní a stehenní tepny c) otevřená zlomenina nebo cizí těleso v ráně spojené s tepenným krvácením d) crush syndrom (syndrom ze zasypání) e) dočasné zastavení krvácení při nedostatku zdravotníků na krátkou dobu f) otrávená rána (uštknutí) - zaškrcení pouze žilního oběhu (mírné, povrchové zaškrcení) prosáknutí dvou vrstev tlakového obvazu [BYDŽOVSKÝ, 2001] Zaškrcovadlo se nepřikládá v oblasti kloubů a vždy se musí dát přes oděv, nikoliv přímo na kůži. Šířka zaškrcovadla by měla být alespoň pět centimetrů. Správně zaškrcená končetina má bledou barvu, je na pohmat chladná a není na ní hmatný pulz. Končetina se zaškrcuje ve zvýšené poloze. [BYDŽOVSKÝ, 2001] U pacienta s krvácením z nosu, takzvaná epistaxis, je důležité, aby se posadil do mírného předklonu. Poté se stisknou nosní křídla po dobu až deseti minut. Dále se přikládají studené obklady na kořen nosu, nebo v oblasti šíje. To vyvolá stažení cév a urychlí se tím zástava krvácení. Důležité je, aby pacient dýchal ústy, nekašlal a nesmrkal. Pokud krvácení z nosu trvá déle než třicet minut a nelze tímto způsobem zastavit, je nutné odborné nemocniční ošetření na ORL, kde provedou tamponádu. Krvácení ze zvukovodu je časté u zlomeniny spodiny lebeční. Pokud je pacient při vědomí, umístíme do polosedu a hlavu nakloníme na stranu ucha, ze kterého krev vytéká. Člověka v bezvědomí položíme na bok (případně do zotavovací polohy) na stranu postiženého ucha. Docílíme tím, že krev bude moci z ucha vytékat. Dále přiložíme sterilní čtverec, nebo čistou tkaninu a připevníme obvazem nebo náplastí. Nakonec zařídíme transport do nemocnice. [BYDŽOVSKÝ, 2001] Příznaky vnitřního krvácení jsou bolest a citlivost v okolí postižené oblasti, pocit napětí, eventuálně otok. Dále to jsou příznaky šoku, zrychlený tep (tachykardie) a mělké dýchání. Postižený často bývá neklidný. První pomoc spočívá v provedení protišokových opatření a zajištění odborného ošetření. [BYDŽOVSKÝ, 2001] 16

17 ŠOKOVÉ STAVY Šok je soubor klinických příznaků, který je projevem akutně vzniklé neschopnosti oběhového systému zajistit přiměřenou dodávku kyslíku a živin tkáním. V důsledku nedostatečného prokrvení a dodávky kyslíku dochází k poruchám orgánů, tkání a jednotlivých buněk. Příčin, které mohou vést k rozvinutí šoku je několik, avšak reakce organismu je víceméně podobná. Rozvinutější fáze šoku může vést k ireverzibilnímu poškození buněk, selhání orgánu či ke smrti jedince. [ZADÁK Z., HAVEL E. A KOLEKTIV, 2007] Z hlediska patogeneze se rozlišují čtyři základní formy šoku - hypovolemický šok, kardiogenní šok, distribuční šok, obstrukční šok. Hypovolemický šok vzniká náhlým poklesem objemu cirkulující krve s následkem poklesu srdečního výdeje. Tato forma bývá nejčastěji způsobena velkými ztrátami krve při nekontrolovaném krvácení nebo ztrátou tělesných tekutin při dehydrataci, zvracení, průjmech a popáleninách. Kardiogenní šok zahrnuje stavy spojené s akutně vzniklým snížením srdečního výdeje následkem poruch postihujících srdce jako pumpu. Tento stav může nastat při rozsáhlém infarktu myokardu s náhlým výpadkem funkce více než 40% funkční svaloviny. [ZADÁK Z., HAVEL E. A KOLEKTIV, 2007] Distribuční šok je akutně vzniklý nepoměr mezi objemem cirkulující krve a kapacitou cévního řečiště při extrémní vazodilataci. Nejčastější příčinou bývá sepse (septický šok), vystupňovaná alergická reakce (anafylaktický šok) a ztráta periferní vazomotorické regulace (neurogenní šok). Obstrukční šok je charakterizován snížením srdečního výdeje v důsledku nedostatečného plnění srdečních oddílů při obstrukci centrálních částí cévního řečiště (například při masivní plicní embolii). [ZADÁK Z., HAVEL E. A KOLEKTIV, 2007] Další klasifikace šoku je podle příčin. Ty mohou být následující: hypovolemický, kardiogenní, septický, anafylaktický, neurogenní a metabolický. První pomoc bez pomůcek při šoku spočívá v uplatnění takzvaného pravidla 5T (ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti, transport). Pravidlo často bývá opomíjeno, avšak tato opatření mají důležitý význam. 17

18 a) Ticho (psychické a fyzické uklidnění) - při šoku je v organismu zároveň nedostatek kyslíku, jeho zvýšená spotřeba a nedostatek cirkulující krve. Při psychickém vzrušení se zvyšuje spotřeba kyslíku v mozku až o sto procent, což je při vysokém průtoku přes centrální nervovou soustavu významná ztráta pro celý organismus. Při uklidňování v těžších stavech však zachránce nesmí lhát, aby neztratil důvěru postiženého. Je třeba ho informovat o stavu, ale zároveň dát naději na uzdravení. b) Teplo (zabránit ztrátám tepla) - Třes sice zvyšuje tvorbu tepla při jeho nedostatku, v šoku je pocit chladu výrazný, ale zároveň prací svalů zvyšuje spotřebu kyslíku v organismu až o tři sta procent, což může vést až ke smrtící hypoxii v myokardu a v mozku. Zabránit zvýšené spotřebě kyslíku psychickým a fyzickým uklidněním a přikrytím postiženého, aby se zabránilo tepelným ztrátám, jsou pro život zachraňující výkony. c) Tekutiny - nesmíme podávat nic per os, pouze ovlažit rty při pocitu žízně d) Tišení bolesti - ošetření poranění, imobilizace e) Transport (protišoková poloha) - důležitým výkonem nejen laické, ale i zdravotnické pomoci je protišoková poloha. Její význam je nedocenitelný. Zvednutím dolních končetin o třicet centimetrů nad podložku nastává mobilizace asi osmi set mililitrů krve ze svalstva a zvýšení náplně cév v životně důležitých orgánech břišní a hrudní dutiny. Za pár minut se dosáhne účinku jako při podání dvou konzerv krve, což je vysoce účinná léčba, protože za normálních okolností se v tomtéž časovém intervalu sotva podaří zabezpečit přístup do žíly a podat nanejvýš pár mililitrů fyziologického roztoku. [DOBIÁŠ, 2006] PORANĚNÍ MÍCHY A PÁTEŘE K poranění míchy dochází nejčastěji pádem z výšky a při dopravních nehodách, v důsledku současných zlomenin páteře při násilném ohnutí vpřed nebo vzad 18

19 či při přímém nárazu na páteř. K poranění míchy však může dojít i bez zjevného poranění páteře. Nejvážnější následek poranění míchy je poškození řízení dýchacího centra. Následně může dojít k zástavě dechu a bezvědomí. Další následky mohou být poruchy čití a hybnosti pod místem poranění. [ERTLOVÁ, MUCHA, KOLEKTIV, 2004] Obdobně jako k otřesu mozku, může dojít i k otřesu míchy. Při tomto poranění dochází pouze k přechodné poruše funkce bez anatomických známek poranění míchy. Při pohmoždění míchy může v místě poranění vzniknout drobné krvácivé ložisko a následně může dojít k poškození míšní tkáně, které zanechá menší či větší trvalé následky. K přerušení míchy dochází při hrubém násilí, kdy dojde k úplnému mechanickému přetržení míchy. Tento stav je nevratný a vede vždy k trvalému ochrnutí. Způsob první pomoci při poranění míchy a páteře je rozhodující pro další osud postiženého. Ve spoustě případů se stalo, že mícha přečkala vlastní úraz bez výrazného poškození, které bylo způsobeno až následným aktivním vyproštěním nebo nešetrným transportem. Proto je ze všeho nejdůležitější šetrná manipulace. Poranění páteře a míchy není často možné zjistit prvotním vyšetřením v terénu, proto musíme postupovat na základě mechanismu úrazu - to znamená na základě předpokladů. Laická první pomoc spočívá v: a) zjištění přítomnosti vědomí, dýchání a pulzu b) zjištění přítomnosti jiných poranění (zlomeniny, krvácení z ran) c) znehybnění krční páteře (pokud možno krční límec, nebo jiný improvizovaný způsob) - pokud možno, s postiženým nehýbeme d) přivolání zdravotnické záchranné služby e) nepřetržitém kontrolování vědomí a dýchání [DOBIÁŠ, 2006] Velkou otázkou zůstává, zda člověka v bezvědomí s předpokladem na poranění míchy či páteře, který dýchá, uložit na záda nebo do stabilizované polohy. Zde se kříží riziko aspirace a riziko rotace páteře a následného zhoršení stavu. Pro méně zkušené platí zásada, že s postiženým člověkem hýbeme co nejméně. 19

20 PORANĚNÍ KLOUBŮ, KOSTÍ A SVALŮ Existuje několik způsobů poranění kloubů, kostí a svalů. A to jsou: a) zlomenina (fraktura) - je částečné nebo úplné narušení celistvosti kosti. Dále se dělí na otevřené (dochází i k poškození měkké tkáně) a zavřené (s posunutím nebo bez posunutí úlomku). Dále to mohou být zlomeniny diafýzové (uprostřed dlouhé kosti) nebo intraartikulární (v kloubním pouzdru - často zůstávají trvalé následky). b) podvrtnutí (distorze) - v kloubu je patologický pohyb mimo normální rozsah s návratem hlavice kloubu do jamky. Po úrazu může nastat krátký interval bez bolesti, která se projeví až později. c) vykloubení (luxace) - v kloubu je patologický pohyb, hlavice zůstává vysunutá z kloubní jamky. Často se vyskytuje ve spojení se zlomeninou v okolí kloubu. d) pohmoždění svalů (kontuze) - je způsobeno tupým úrazem, který následně může vyvolat krevní výron mezi svalové snopce s možností pozdější kalcifikace (zvápenatění). e) natržení svalů (ruptura) - je roztržení několika svalových vláken, s narušením funkce svalu (pohyblivosti končetiny) s možností hojení vazivem nebo kalcifikáty. [DOBIÁŠ, 2006] Příčiny úrazů kostí a kloubů jsou náhlý pohyb, pád, úder, kopnutí a střelné poranění. Predisponujícím faktorem je osteoporóza starších mužů a žen. Úrazy svalů mohou být způsobeny natržením při sportu a při fyzické námaze bez rozcvičení nebo při dlouhotrvající námaze bez odpočinku. Nejčastější vykloubeniny jsou: čelist, rameno, koleno, prsty, často ve spojení se zlomeninou. Nejčastější zlomeniny jsou: zápěstí, předloktí, rameno, nárt a stehenní kost (krček). [DOBIÁŠ, 2006] V okamžiku poškození kosti nebo kloubu, je cítit a slyšet prasknutí. V místě postižení vzniká náhlá bolest. Pohyb postižené končetiny je omezený (až znemožněný), právě vzniklou bolestí. Vznikají cévní a neurologické poruchy na periferii postižené 20

21 končetiny. Deformace nemusí být zřetelná a výjimkou není ani chybění otoku. Proto nepřítomnost otoku nevylučuje zlomeninu. Pokud i po druhotném vyšetření pochybujeme o zlomenině, porovnáváme postiženou končetinu se zdravou. První pomoc při všech těchto stavech je však stejná. Při laickém vyšetření a poskytování zdravotnické první pomoci stačí podezření na takový úraz na základě náhlé bolesti při pádu, úderu nebo kopnutí na to, abychom postiženou končetinu znehybnili. Při nejistotě, o jaké jde zranění, poskytujeme první pomoc jako při zlomenině. Pro přednemocniční péči platí pravidlo, že při každé náhle vzniklé bolesti a narušení funkce následkem úrazu končetiny je potřebné její znehybnění. První pomoc při postižení kostí a klubů je následující: a) Vytvořit oporu na poraněné končetině podložením rukou pod místem postižení a nad ním. b) Znehybnit tak, aby byl znehybněn jeden kloub pod místem maximální bolesti (zlomeninou nebo vykloubeninou) i nad ním. c) Postiženou horní končetinu dát do závěsu z trojcípého šátku (nebo znehybnit v rukávu oděvu), postiženou dolní končetinu znehybnit přiložením zdravé dolní končetiny a přivázáním. d) Při velké deformaci využít různé druhy obložení ke znehybnění (deka, noviny, tácek). e) postižený si může podepírat končetinu zdravou rukou. [DOBIÁŠ, 2006] Pro první pomoc při postižení svalů existuje akronym KLOP. K = klid - postižené místo držíme v klidu a dovolíme postiženému jen nejnutnější pohyby. L = led - na postižené místo přiložíme studený obklad po dobu deseti minut, třikrát až čtyřikrát denně první a druhý den po poranění. Při přikládání ledu musíme dát mezi sval a led ručník, případně elastický obvaz. O = obvaz - obvaz pomocí elastické bandáže ke snížení otoku a krvácení do svalu na jeden až dva dny s tím, že na noc se obvaz sundává. P = polohování - postižená končetina se polohuje do zvýšené polohy. [DOBIÁŠ, 2006] 21

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Legislativa Zásady poskytování první pomoci Krvácení a druhy ran Poranění hlavy Poranění krku a zad (poranění páteře) Poranění končetin a pánve

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce PRVNÍ POMOC Náhlé poškození zdraví je neočekávaný stav, který může vzniknout kdykoli a kdekoli. Méně závažnější příhody (oděrky, malé řezné rány, nevolnost apod.) nevyžadují ve většině případů pomoc druhých

Více

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Vypracoval: Petr Bartoň Obsah 1 Obecná část...2 1.1 Obecné zásady první pomoci...2 1.2 Základní životní funkce...3 1.3 Složky integrovaného záchranného systému,

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní "Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje http://www.uszssk.cz/index.php?mid=19&msid=14 (c) 2005-2008 Územní středisko ZS SK Rychlokurz první pomoci - základní poučky Předlékařská

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

Novinky v první pomoci

Novinky v první pomoci 2011 Novinky v první pomoci Druh dokumentu: Číslo dokumentu: SMĚRNICE 001 Vydání číslo: Účinnost vydání od: Změna číslo: Účinnost změny od: Počet stran: 2011 III 1. 1. 2011 26 zpracoval kolektiv OS ČČK

Více

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr.Jitka Havlíčková

Více