1. DRUHY SPOLUPRÁCE KONTAKTNÍ BODY VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. DRUHY SPOLUPRÁCE... 3 2. KONTAKTNÍ BODY... 3 3. VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI... 5"

Transkript

1

2 METODICKÉ POKYNY PRO SPOLUPRÁCI JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY ESKÉ REPUBLIKY A HASISKÉHO A ZÁCHRANNÉHO SBORU A HASISKÝCH JEDNOTEK SLOVENSKÉ REPUBLIKY PI VZÁJEMNÉ POMOCI PI ZDOLÁVÁNÍ MIMOÁDNÝCH UDÁLOSTÍ eské znní

3 Obsah 1. DRUHY SPOLUPRÁCE KONTAKTNÍ BODY KONTAKTNÍ BODY PRO KOORDINACI POMOCI NA STÁTNÍ ÚROVNI KONTAKTNÍ BODY PRO KOORDINACI POMOCI NA KRAJSKÉ ÚROVNI VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI POSTUP VYROZUMNÍ O MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POMOC FAXOVÉ ZPRÁVY VYSLÁNÍ SIL A PROSTEDK NA ÚZEMÍ DRUHÉHO STÁTU VYSLÁNÍ SIL A PROSTEDK V RÁMCI KRAJSKÉ POMOCI VYSLÁNÍ SIL A PROSTEDK V RÁMCI STÁTNÍ POMOCI PIJETÍ SIL A PROSTEDK Z DRUHÉHO STÁTU SOUINNOST PI NASAZENÍ NA ÚZEMÍ DRUHÉHO STÁTU INNOST PO PÍJEZDU ZÁCHRANNÉ JEDNOTKY DRUHÉHO STÁTU NA MÍSTO ZÁSAHU RÁDIOVÉ SPOJENÍ PI NASAZENÍ NA ÚZEMÍ DRUHÉHO STÁTU SIGNÁLY PRO DODÁVKU VODY, VAROVNÉ SIGNÁLY A SIGNÁLY PRO NAVÁDNÍ VRTULNÍKU UKONENÍ SPOLUPRÁCE U ZÁSAHU ZÁVRENÁ USTANOVENÍ... 9 Seznam píloh Píloha. 1 Adresy a telefonní ísla kontaktních bod pro koordinaci pomoci Píloha. 2 Vzory faxových formulá pro informování, varování a vyžádání pomoci pi mimoádných událostech Píloha. 3 Mapy esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ Píloha. 4 Organizace jednotek PO v R Píloha. 5 Organizace HaZZ a hasiských jednotek v SR Píloha. 6 Pehled pojm a zkratek z oblasti IZS a požární ochrany v R Píloha. 7 Pehled pojm a zkratek z oblasti ochrany ped požáry a IZS v SR Píloha. 8 Signály pro dodávku vody, varovné signály a signály pro navádní vrtulníku Píloha. 9 Smlouva mezi R a SR o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech - eské znní Píloha. 10 Smlouva mezi SR a R o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech - slovenské znní

4 1. Druhy spolupráce V souladu se Smlouvou mezi eskou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech (dále jen Smlouva ) upes ují Metodické pokyny pro spolupráci jednotek požární ochrany eské republiky a Hasiského a záchranného sboru a hasiských jednotek Slovenské republiky pi vzájemné pomoci pi zdolávání mimoádných událostí (dále jen metodické pokyny) innosti jednotlivých zainteresovaných subjekt v pípad dobrovolného poskytování pomoci pi mimoádných událostech na území druhého státu na základ žádosti o poskytnutí pomoci v rámci integrovaného záchranného systému (dále jen IZS ). Zpsob vyrozumní a poskytnutí pomoci závisí na rozsahu, zpsobu zdolávání, na poloze mimoádné události vzhledem ke státní hranici a na dalších okolnostech. Jedná se bu o pomoc poskytovanou, nebo pijímanou: na krajské úrovni, která se odbývá v psobnosti píslušných krajských orgán (dále jen krajská pomoc ), anebo na státní úrovni, která se odbývá v psobnosti píslušných státních orgán (dále jen státní pomoc ). Krom poskytování a vyžadování pomoci lze uskute ovat bžnou spolupráci mezi jednotkami požární ochrany (dále jen jednotky PO ) eské republiky a Hasiským a záchranným sborem (dále jen HaZZ ) ve Slovenské republice, resp. hasiskými jednotkami obou zemí na úrovni územních odbor, resp. okres. 2. Kontaktní body V eské republice (dále jen R ) i Slovenské republice (dále jen SR ) jsou ustaveny dv úrovn kontaktních bod pro poskytnutí a vyžádání si pomoci podle schématu na obr Kontaktní body pro koordinaci pomoci na státní úrovni V eské republice: Operaní a informaní stedisko Ministerstva vnitra generálního editelství Hasiského záchranného sboru R (dále jen OPIS MV - G HZS R ). Ve Slovenské republice: Stálá služba Sekce IZS a civilní ochrany Ministerstva vnitra SR (národní kontaktní místo), informované operaním stediskem Prezídia HaZZ (dále jen OS P HaZZ ). Pro úely metodických pokyn budou OPIS MV - G HZS R a OS P HaZZ oznaovány jako státní kontaktní body. 2.2 Kontaktní body pro koordinaci pomoci na krajské úrovni Krajské operaní a informaní stedisko Hasiského záchranného sboru Jihomoravského kraje operaní stedisko Krajského editelství HaZZ v Trnav, Krajské operaní a informaní stedisko Hasiského záchranného sboru Zlínského kraje - operaní stedisko Krajského editelství HaZZ v Trenín, Krajské operaní a informaní stedisko Hasiského záchranného sboru Moravskoslezského kraje operaní stedisko Krajského editelství v Žilin, 3

5 (Dále jen KOPIS HZS kraje a OS KR HaZZ ). Pro úely metodických pokyn budou KOPIS HZS kraj a OS KR HaZZ oznaovány jako krajské kontaktní body. Tabulka. 1: Rozdlení hraniního pásma R do psobnosti jednotlivých kontaktních bod Hasiského záchranného sboru R Kontaktní bod Úsek státní hranice Okresy Státní úrove OPIS MV - G HZS R celý úsek státní hranice se SR Beclav, Hodonín, Uherské Hradišt, Zlín, Vsetín, Frýdek-Místek KOPIS HZS Jihomoravského kraje KOPIS HZS Zlínského kraje KOPIS HZS Moravskoslezského kraje Krajská úrove státní hranice s Rakouskem vrch Durda 842 m n. m. vrch Durda 842 m n. m. vrch Bumbálka vrch Bumbálka státní hranice s Polskem Beclav, Hodonín Uherské Hradišt, Zlín, Vsetín Frýdek-Místek Tabulka. 2: Rozdlení hraniního pásma SR do psobnosti jednotlivých kontaktních bod HaZZ Kontaktní bod Úsek státní hranice Okresy Státní úrove OS P HaZZ celý úsek státní hranice s R Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, adca, Byta Krajská úrove OS KR HaZZ v Trnav státní hranice s Rakouskem vrch Bukovina 583 m n. m. OS KR HaZZ v Trenín vrch Bukovina 583 m n. m. vrch Velký Javorník 1071 m n. m. OS KR HaZZ v Žilin vrch Velký Javorník 1071 m n. m. státní hranice s Polskem Senica, Skalica Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica adca, Byta 4

6 3. Vyrozumní a žádost o pomoc pi vzniku mimoádné události 3.1 Postup vyrozumní o mimoádné události a podání žádosti o pomoc Vyrozumní o mimoádné události a žádost o pomoc probíhá na úrovni krajských kontaktních bod, tzn. KOPIS HZS kraje a OS KR HaZZ, pokud píslušné orgány kraj obou stát uzaveli vzájemnou Dohodu o spolupráci a vzájemné pomoci a pokud ešení mimoádné události spadá do jejich psobnosti. Vyrozumní o mimoádné události a žádost o pomoc probíhá na úrovni státních kontaktních bod, tzn. OPIS MV - G HZS R a OS P HaZZ, pokud ešení mimoádné události koordinuje státní orgán, anebo pokud kraj postižený mimoádnou událostí nemá uzavenou vzájemnou Dohodu o spolupráci a vzájemné pomoci s píslušným krajským orgánem druhého státu. Vyrozumní o mimoádné události a žádost o pomoc se podává písemnou formou, v pípad nebezpeí z prodlení telefonicky s následním neprodleným písemným potvrzením. Žádost o pomoc musí obsahovat zejména druh, formu a rozsah požadované pomoci. Obr.. 1: Schéma komunikace kontaktních bod OPIS MV-G HZS R (Praha) OS P HaZZ (Bratislava) KOPIS HZS Jihomoravského kraje (Brno) OS KR HaZZ v Trnav KOPIS HZS Zlínského kraje (Zlín) OS KR HaZZ v Trenín KOPIS HZS Moravskoslezského kraje (Ostrava) OS KR HaZZ v Žilin Seznam kontaktních bod podílejících se na vzájemné spolupráci a pomoci R a SR vetn adres a telefonních ísel je uveden v píloze Faxové zprávy Výmnu informací o nastalé mimoádné události mezi kontaktními body obou stát je teba uskute ovat zejména formou faxových zpráv následujících typ: informace, varování, žádost o pomoc. Vzory faxových zpráv jsou uvedeny v píloze. 2. Rovnž lze pedávat informace nebo formuláe týkající se jiných/netypických událostí než jaké jsou uvedeny v píloze. 2. 5

7 4. Vyslání sil a prostedk na území druhého státu Velitel záchranné jednotky vyslané na území druhého státu se ídí zásadami urenými ve Smlouv, k nimž patí zejména: poizování a držení seznam osob, technických prostedk a logistického vybavení, které patí k záchranné jednotce, odpovdnost za leny záchranné jednotky, kontaktování druhé strany a pijímání úkol spojených s poskytovanou pomocí, zastupování záchranné jednotky na území druhého státu, pedkládání prbžných hlášení a závreného hlášení. Na území SR lze vyslat zejména: jednotky Hasiského záchranného sboru R, jednotky sbor dobrovolných hasi obcí zalenné do požárního poplachového plánu, specifickou pomoc v rámci IZS (odady), jednotlivé odborníky. Na území R lze vyslat zejména: píslušníky a/anebo technické prostedky HaZZ, jednotky obecních hasiských sbor zalenné do požárního poplachového plánu, jednotlivé odborníky. 4.1 Vyslání sil a prostedk v rámci krajské pomoci Na území druhé smluvní strany se lenové záchranné jednotky prokazují na žádost píslušných orgán zpsobem obvyklým na území svého státu. Záchrannou jednotku je teba vysílat sobstanou v logistickém zabezpeení na 24 hodin. 4.2 Vyslání sil a prostedk v rámci státní pomoci Na území druhé smluvní strany se prokazuje na žádost píslušných orgán jen velitel nebo vedoucí záchranné jednotky prkazem totožnosti nebo služebním prkazem nebo prkazem velitele jednotky PO a pedkládá seznam len záchranné jednotky. Pokud se jedná o logistické zabezpeení, záchrannou jednotku je teba vysílat sobstanou alespo na 5 dní, jestliže se taková délka nasazení vzhledem k povaze mimoádné události pedpokládá a je-li to nezbytné po pedchozím zjištní vážnosti situace (nap. pi katastrofách devastujících prostedí natolik, že je obtížné potebné vci v postižené oblasti obstarat). Variantu dlouhodobého logistického zabezpeení lze ešit vysláním zvláštní jednotky ve druhém sledu, která prvosledovou jednotku logisticky zabezpeí. O tom, jak bude záchranná jednotka v takovém pípad logisticky zabezpeena, je teba rozhodnout do 12 hodin po jejím vyslání. Na pedem dohodnutém hraniním pechodu bude na vyslanou záchrannou jednotku ekat styný dstojník (koordinátor) z druhého státu, který ji pevezme a dovede na místo mimoádné události, kde zkontaktuje jejího velitele s velitelem zásahu. Styný dstojník (koordinátor) bude vybaven radiostanicí a dle možnosti mobilním telefonem. Styný dstojník (koordinátor) se bude vnovat vyslané jednotce po celou dobu jejího pobytu na území druhého státu. 6

8 Pro sestavení, organizaci a postupy záchranných jednotek se pednostn použije rozhodnutí Komise Evropských spoleenství ze dne 20/XII/2007. K (2007) 6464 v koneném znní, kterým se mní rozhodnutí Komise Evropských spoleenství. 2004/227/ES, Euratom, pokud jde o provádcí pravidla k rozhodnutí Rady Evropské unie. 2007/779/ES, Euratom o vytvoení mechanismu civilní ochrany Spoleenství. Uvedeným rozhodnutím Komise Evropských spoleenství ze dne 20/XII/2007 se stanovují obecné požadavky na evropské moduly civilní ochrany. Pokud je vysílanou záchrannou jednotkou vyhledávací a záchranná jednotka (USAR Team) pedurená pro vyhledávání a záchranu osob ze zícených budov nebo osob jinak zavalených nebo zasypaných, pak se tato záchranná jednotka ídí zásadami stanovenými v metodice Mezinárodní poradní skupiny pro vyhledávací a záchranné operace (INSARAG). 5. Pijetí sil a prostedk z druhého státu Pro proces pijetí záchranné jednotky z druhého státu platí v zásad obdobná pravidla jako pi vysílání sil a prostedk na území druhého státu. V pípad pijímání pomoci je hasiský záchranný sbor kraje / krajské editelství HaZZ, na jehož území je pomoc poskytována, povinen dle svých možností zajistit pijaté jednotce stravu, ubytování a pohonné hmoty pro vozidla a ostatní používané technické prostedky. 6. Souinnost pi nasazení na území druhého státu 6.1 innost po píjezdu záchranné jednotky druhého státu na místo zásahu Po píjezdu na místo mimoádné události je velitel záchranné jednotky povinen informovat neprodlen o této skutenosti velitele zásahu. Velitel zásahu zejména: zjistí od velitele záchranné jednotky podrobné informace o možnostech záchranné jednotky, informuje velitele záchranné jednotky o podmínkách na míst mimoádné události a o prbhu zásahu, urí místo nasazení jednotky, pidlí záchranné jednotce úkoly, piemž platí zásada, že záchranná jednotka plní úkoly na jednom míst a rozdlit jednotku lze jen po dohod s velitelem píslušné záchranné jednotky, informuje velitele záchranné jednotky o zpsobu spojení, pidlí k záchranné jednotce styného dstojníka (koordinátora), pokud již nebylo tak uinno. Velitel záchranné jednotky zejména: pedá veliteli zásahu seznam technických prostedk a len záchranné jednotky, jedná-li se o státní pomoc, plní úkoly stanovené velitelem zásahu. 6.2 Rádiové spojení pi nasazení na území druhého státu Pi zásahu používají jednotky z druhého státu v radioprovozu zpravidla kmitoty a spojové prostedky, jež urí, resp. poskytne záchranné jednotce velitel zásahu nebo len štábu velitele zásahu / ídicího štábu pro spojení. 7

9 6.3 Signály pro dodávku vody, varovné signály a signály pro navádní vrtulníku Signály pro dodávku vody, varovné signály a signály pro navádní vrtulníku jsou uvedeny v píloze Ukonení spolupráce u zásahu Velitel záchranné jednotky je povinen neprodlen oznámit veliteli zásahu ukonení plnní zadaných úkol a vykat na pokyn k další innosti. Pokud záchranná jednotka ukoní plnní zadaných úkol a situace si nevyžaduje její další nasazení, velitel zásahu záchrannou jednotku z plnní úkol na míst mimoádné události odvolá. Záchranná jednotka mže opustit místo svého urení pouze se souhlasem velitele zásahu. Ped odjezdem z místa mimoádné události je velitel záchranné jednotky povinen nahlásit veliteli zásahu: jména zranných, pípadn usmrcených len záchranné jednotky, ztrátu vcných prostedk a pod. Velitel záchranné jednotky si tyto skutenosti nechá velitelem zásahu potvrdit písemn. Velitel záchranné jednotky je dále povinen odevzdat zapjené technické prostedky a jiný materiál. 8

10 8. Závrená ustanovení 1. Metodické pokyny jsou vypracované ve slovenském jazyce a eském jazyce, piemž ob znní mají stejnou platnost. 2. Metodické pokyny nabývají platnost dnem podpisu. Tímto dnem koní platnost metodických pokyn ze dne Ob strany se dohodly na publikování tohoto dokumentu a jeho píloh v PDF formátu na svých webových stránkách Prezídia HaZZ a MV - generálního editelství Hasiského záchranného sboru R do patnácti dn po dni podpisu. Informaci o umístní na svých webových stránkách ob smluvní strany zašlou nejpozdji do tech dní na ové adresy kontaktních bod pro koordinaci pomoci na státní úrovni. 4. Zmny v hlavní ásti metodických pokyn bude možné realizovat pouze na základ písemné dohody generálního editele HZS R a prezidenta HaZZ. 5. Zmny v pílohách metodických pokyn bude každá smluvní strana realizovat samostatn, oznámení o zmn údaj zašle smluvní stran na ové adresy kontaktních bod pro koordinaci pomoci na státní úrovni. 6. Po zaslání oznámení o zmn údaj zabezpeí aktualizaci pílohy publikované podle bodu 3 ve lht deseti pracovních dní od zaslání/obdržení oznámení o zmn údaj ve svém národním jazyce. 7. Z dvodu evidence zmn bude každé oznámení o zmn vytisknuto a piloženo k vytištné verzi metodických pokyn, která bude uložena v míst kontaktních bod pro koordinaci pomoci na státní úrovni. 8. Aktualizované verze píloh metodických pokyn budou oznaeny v zápatí dokumentu textem X. aktualizace ze dne dd. mm. rr, kde X je íslo poadí aktualizace, který na lichých stranách bude zarovnaný vpravo a na sudých stranách vlevo. 9. O každé zmn metodických pokyn se bezodkladn informují všechny dotené subjekty. 9

11 Pílohová ást Píloha. 1 Píloha. 2 Píloha. 3 Píloha. 4 Píloha. 5 Píloha. 6 Píloha. 7 Píloha. 8 Píloha. 9 Adresy a telefonní ísla kontaktních bod pro koordinaci pomoci Vzory faxových formulá pro informování, varování a vyžádání pomoci pi mimoádných událostech Mapy esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek požární ochrany a organizaních jednotek HaZZ Organizace jednotek požární ochrany v R Organizace HaZZ a hasiských jednotek v SR Pehled pojm a zkratek z oblasti integrovaného záchranného systému a požární ochrany v R Pehled pojm a zkratek z oblasti ochrany ped požáry a integrovaného záchranného systému v SR Signály pro dodávku vody, varovné signály a signály pro navádní vrtulníku Smlouva mezi R a SR o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech - eské znní Píloha. 10 Smlouva mezi SR a R o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech - slovenské znní

12 Píloha. 1 ADRESY A TELEFONNÍ ÍSLA KONTAKTNÍCH BOD PRO KOORDINACI POMOCI Název kontaktního bodu / Názov kontaktného bodu Ministerstvo vnitra generální editelství Hasiského záchranného sboru R HZS Jihomoravského kraje HZS Zlínského kraje HZS Moravskoslezského kraje Msto / Mesto PS Praha Adresa Ulice / Ulica Kloknerova 26 P.O. Box 69 Pestupný znak a íslo zem / Prestupový znak a íslo krajiny Brno Zubatého Zlín Pílucká Ostrava Výškovická Telefonní ísla / Telefónne ísla Operaní a informaní stedisko / Operané stredisko* (mobil) (mobil) (mobil) (mobil) (mobil) (mobil) Fax ové adresy Ministerstvo vnútra SR Prezídium Hasiského a záchranného zboru Bratislava Drieová (mobil) Krajské riaditestvo HaZZ v Trnave Trnava Vajanského (mobil) Krajské riaditestvo HaZZ v Treníne Krajské riaditestvo HaZZ v Žiline Trenín M. R. Štefánika 20 Žilina Nám. Požiarnikov (mobil) (mobil) * - operané stredisko krajského riaditestva HaZZ sa nachádza v priestoroch koordinaného strediska IZS 1/1

13 Píloha. 2 [Název organizaní složky HZS R] [Názov organizanej zložky HZS R] [Adresa] Fax: Tel: INFORMACE, VAROVÁNÍ / INFORMÁCIA, VAROVANIE Hodící se oznate kížkem! / Hodiace sa oznate krížikom! Datum / Dátum.... as / as KOMU / KOMU [Název organizaní složky HaZZ] [Názov organizanej zložky HaZZ] [Adresa] Vyizuje / Vybavuje..... Fax:.. Tel: Píjem zprávy potvrte faxem! / Príjem správy potvrte faxom Nadregionální poplach (následky pesahují státní hranice) / Nadregionálny poplach (následky presahujú štátne hranice) Místní poplach (následky nepesahují státní hranice) / Miestny poplach (následky nepresahujú štátne hranice) Mimoádná událost / Mimoriadna udalos Požár / Požiar Únik nebezpených látek / Únik nebezpených látok Povode / Povode Dopravní nehoda / Dopravná nehoda Jiná / Iné Místo mimoádné události / Miesto mimoriadnej udalosti: Poátek mimoádné události / Vznik mimoriadnej udalosti: Datum / Dátum: 1/3 as / as: as, kdy byla realizována prvotní opatení / as, kedy boli realizované prvotné opatrenia: Pedpokládaná zasažená/zamoená plocha (km 2 ) / Predpokladaná zasiahnutá/zamorená plocha (km 2 ): Mimoádná událost byla doprovázena dalšími reakcemi / Mimoriadna udalos bola sprevádzaná alšími reakciami: výbuchem / výbuchom chemickou kontaminací /chemickou kontamináciou: biologickou kontaminací / biologickou kontamináciou požárem / požiarom radioaktivní kontaminací / rádioaktívnou kontamináciou Poet ohrožených osob v míst mimoádné události / Poet ohrozených osôb v mieste udalosti: Poet osob / Poet osôb: - zranných / zranených: - mrtvých / mtvych: Klimatické podmínky v míst mimoádné události / Klimatické podmienky v mieste udalosti: rychlost vtru / rýchlos vetra (km/hod):.. smr vtru / smer vetra: severní / severný teplota ( C) / teplota ( C):.. jižní / južný sluneno / slneno východní / východný déš /dáž západní / západný sníh / sneh severozápadní / severozápadný inverze / inverzia severovýchodní / severovýchodný polojasno / polojasno jihovýchodní / juhovýchodný zataženo / zamraené jihozápadní / juhozápadný

14 1. VYPLNIT V PÍPAD POŽÁRU / VYPLNI V PRÍPADE POŽIARU Požár pole / Požiar poa Plocha požáru / Plocha požiaru (uvete jednotku - km 2, ha): Lesní požár / Požiar lesa Typ lesa / Typ lesa: nízký / nízky stední / stredný vzrostlý / vysoký Plocha požáru / Plocha požiaru (uvete jednotku - km 2, ha): Požár objektu / Požiar objektu Druh objektu /Druh objektu: Poet nadzemních podlaží hoícího objektu / Poet nadzemných podlaží horiaceho objektu: Vzdálenost od obydlených oblastí (km) / Vzdialenos od osídlených oblastí (km): Varování obyvatelstva provedeno / Varovanie obyvatestva vykonané: ne / nie ano / áno JAK? / AKO?: Sirény byly aktivovány / Sirény boli aktivované : ne / nie ano / áno KDE? / KDE?: Píloha VYPLNIT V PÍPAD POVODNÍ / VYPLNI V PRÍPADE POVODNÍ Název toku / Názov toku: Postižené obce / Postihnuté obce: Jedná se o / Ide o: pirozenou povode / prirodzenú povode zvláštní povode /zvláštnu povode protržení pehrady / pretrhnutie priehrady Hrozí další nebezpeí v souvislosti s povodní? / Hrozí alšie nebezpeenstvo v súvislosti s povodou? ne / nie ano / áno => vyplte bod 3 / vyplte bod 3. Varování obyvatelstva provedeno / Varovanie obyvatestva vykonané : ne / nie ano / áno JAK? / AKO?: Sirény byly aktivovány / Sirény boli aktivované: ne / nie ano / áno KDE / KDE?: 3. VYPLNIT PI ÚNIKU NEBEZPENÝCH LÁTEK / VYPLNI PRI ÚNIKU NEBEZPENÝCH LÁTOK Název uniklé látky / Názov uniknutej látky: UN-kód / UN-kód: Kemler-kód / Kemler kód: íslo CAS / íslo CAS: Odhad množství uniklé látky (kg, l) / Odhad množstva uniknutej látky: únik / únik do: ovzduší / ovzdušia vodního toku / vodného toku p dy / pôdy název vodního toku / názov vodného toku: Varování obyvatelstva provedeno / Varovanie obyvatestva vykonané: ne / nie ano / áno JAK? / AKO?: Sirény byly aktivovány / Sirény boli aktivované: ne / nie ano / áno KDE / KDE?: 4. VYPLNIT V PÍPAD VELKÉ DOPRAVNÍ NEHODY / VYPLNI V PRÍPADE VEKEJ DOPRAVNEJ NEHODY Druh nehody / Druh nehody silniní / cestná železniní / železniná letecká / letecká osobní / osobná nákladní / nákladná Varování obyvatelstva provedeno / Varovanie obyvatestva vykonané: ne / nie ano / áno JAK? / AKO?: Sirény byly aktivovány / Sirény boli aktivované: ne / nie ano / áno KDE / KDE?: Omezení dopravy na silnici (železnici) mezi obcemi / Obmedzenie dopravy na ceste (železnici) medzi obcami: 5. JINÁ MIMOÁDNÁ UDÁLOST / INÁ NEHODA DOPLUJÍCÍ INFORMACE / DOPLUJÚCE INFORMÁCIE (v pípad poteby uvete na další stran / v prípade potreby uvete na alšej strane) 2/3

15 Píloha. 2 [Název organizaní složky HZS R] [Názov organizanej zložky HZS R] [Adresa] Fax: Tel: ŽÁDOST O POMOC / ŽIADOS O POMOC Hodící se oznate kížkem! / Hodiace sa oznate krížikom Datum / Dátum.... as / as KOMU / KOMU [Název organizaní složky HaZZ] [Názov organizanej zložky HaZZ] [Adresa] Vyizuje / Vybavuje..... Fax:.. Tel: Píjem zprávy potvrte faxem! / Príjem správy potvrte faxom Nadregionální poplach (následky pesahují státní hranice) / Nadregionálny poplach (následky presahujú štátne hranice) Místní poplach (Následky nepesahují státní hranice) / Miestny poplach (Následky nepresahujú štátne hranice) Žádost o poskytnutí pomoci / Žiados o poskytnutie pomoci Žádost o poskytnutí informací / Žiados o poskytnutie informácie 1. Požadované technické prostedky / Požadované technické prostriedky: Poet ks / Poet ks Žádost o další informace / Žiados o alšie informácie: 3. Požadavek na evakuaci osob do sousedního státu / Požiadavka na evakuáciu osôb do susedného štátu: Pedpokládaný poet evakuovaných osob / Predpokladaný poet evakuovaných osôb: Styné osoby / Kontaktné osoby: Jméno a píjmení / Meno a priezvisko: 5. Poznámka / Poznámka: tel. íslo / tel. íslo: /3

16 Píloha. 3 Mapy esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ Celý úsek esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ 1/4

17 Píloha. 3 Jižní ást esko-slovenského slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ 2/4

18 Píloha. 3 Stední ást esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ 3/4

19 Píloha. 3 Severní ást esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ 4/4

20 Píloha. 4 Organizace jednotek PO v R Systém jednotek PO Svým úelem je systém jednotek PO vybudován jako represivní nástroj proti již vzniklým požárm, živelním pohromám a jiným mimoádným událostem. V podmínkách R je od roku 1994 budována organizace jednotek PO s názvem plošné rozmístní jednotek PO, která je vytvoena na základ analýzy rizika požár ve všech oblastech republiky a je založena na spolupráci jednotek PO jednotlivých kategorií. Nedílnou souástí plošného rozmístní jednotek PO jsou krom jednotek hasiských záchranných sbor kraj i jednotky sbor dobrovolných hasi obcí, jednotky hasiských záchranných sbor podnik a jednotky sbor dobrovolných hasi podnik. Hasiský záchranný sbor R Hasiský záchranný sbor R je zízen zákonem. 238/2000 Sb., o Hasiském záchranném sboru R a o zmn nkterých zákon, který uruje organizaci, ízení a úkoly Hasiského záchranného sboru R a práva a povinnosti jeho píslušník. Základním posláním Hasiského záchranného sboru R je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek ped požáry a poskytovat úinnou pomoc pi mimoádných událostech. Skutený rozsah innosti je však daleko širší, zejména v oblastech IZS, krizového ízení, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování. Hasiský záchranný sbor R tvoí a) generální editelství Hasiského záchranného sboru R (dále jen generální editelství ), které je souástí Ministerstva vnitra, b) hasiské záchranné sbory kraj (dále jen HZS kraj ), c) záchranný útvar, d) Stední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku- Místku. Generální editelství Generální editelství vykonává psobnost Ministerstva vnitra v mezích úkol Hasiského záchranného sboru R. V ele generálního editelství stojí generální editel Hasiského záchranného sboru R. Na úrovni generálního editelství je zízeno operaní a informaní stedisko, které je hlavním stálým orgánem pro koordinaci složek IZS. Hasiské záchranné sbory kraj HZS kraj jsou ízeny generálním editelstvím a jsou organizaními složkami státu. HZS kraj se vnitn dlí na územní odbory. V ele HZS kraje je krajský editel. HZS kraje zizuje operaní a informaní stediska jako souásti HZS kraje. Tato fungují jako stálé orgány pro koordinaci složek IZS. Zajišují nepetržitý píjem tísových zpráv, organizují sousteování sil a prostedk pi mimoádných událostech. Jednotky hasiských záchranných sbor kraj Tyto jednotky jsou zízeny jako souást HZS kraj a mají psobnost na celém území kraje. Jednotky HZS kraj jsou dislokovány na stanicích. Každý územní odbor má jednu 1/8

21 Píloha. 4 centrální stanici zpravidla v bývalém okresním mst a mže mít i nkolik stanic poboných v dalších mstech. Výkon služby v jednotce je organizován na 3 smny, oznaené jako A, B, C. Smna zabezpeuje nepetržitou pipravenost jednotky k zásahu po dobu 24 hodin. Jednotky sboru dobrovolných hasi obcí Jednotky sboru dobrovolných hasi obcí (dále jen jednotky SDH obcí ) jsou zizovány obcemi. Z hlediska poteb obce mají tyto jednotky vtšinou místní význam, nicmén i v této oblasti jsou obce povinny navzájem si poskytovat pomoc pi zdolávání mimoádných událostí. Jednotky hasiských záchranných sbor podnik a jednotky sboru dobrovolných hasi podnik Jednotky hasiských záchranných sbor podnik (dále jen jednotky HZS podnik ) a jednotky sboru dobrovolných hasi podnik (dále jen jednotky SDH podnik ) jsou zizovány právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou. Tyto jednotky psobí místn na území svého zizovatele. Struktura jednotek PO Jednotku PO tvoí: odady (velitel odadu a ety, družstva nebo skupiny), ety (velitel ety a dv nebo ti družstva, pop. skupiny), družstva (velitel družstva a dalších pt osob), družstva ve zmenšeném poetním stavu (velitel družstva a další ti osoby), skupiny (vedoucí skupiny a nejmén jedna další osoba). Speciálními službami v jednotce HZS kraje a jednotce HZS podniku jsou služby a) chemická, která udržuje provozuschopnost vcných prostedk požární ochrany, zejména prostedk pro práci s nebezpenými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plyn a nebezpených látek, hasiv a prostedk pro práci pod hladinou, a dále poskytuje odbornou podporu pi zásahu jednotek v prostedí nebezpených látek na míst zásahu a pro ochranu obyvatel, b) technická, která udržuje provozuschopnost vcných prostedk požární ochrany, zejména požárních hadic, požárních armatur, záchranných pneumatických a vyprošovacích zaízení bez motorového pohonu, prostedk pro práci ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pro innost na vodní hladin c) strojní, která udržuje provozuschopnost požární techniky, dalších strojních vcných prostedk požární ochrany a jejich píslušenství a akceschopnost hydraulických vyprošovacích zaízení, a zajišuje údržbu opravárenských, diagnostických a dalších obdobných zaízení, d) spojová, která udržuje v provozu linkové a rádiové penosové prostedky vetn zaízení systému varování a vyrozumní vetn jejich koncových zaízení a provádí dohled rádiové sít požární ochrany, poskytuje odbornou podporu operaním a informaním stediskm, 2/8

22 Píloha. 4 e) informaní, která udržuje v provozu informaní systémy vetn koncových zaízení sítí a prostedky výpoetní techniky a provádí dohled penosových sítí, poskytuje odbornou podporu operaním a informaním stediskm. Struktura ízení pi zásahu Struktura ízení závisí na potu ízených jednotek, pop. dalších sil a prostedk. Pi ízení zásahu se uplatují následující úrovn ízení s oprávnním vydávat v okruhu své psobnosti rozkazy, pokyny nebo povely vi svým podízeným: a) velitel zásahu, b) vedoucí nebo velitelé složek IZS, c) náelník štábu velitele zásahu (dále jen štáb ), d) lenové štábu, e) velitelé sektor, f) velitelé úsek, g) velitelé jednotek, h) vedoucí skupin. Velitel zásahu uruje k výkonu funkce náelníka a leny štábu a velitele sektor a úsek; na míst zásahu mže urit i velitele jednotek nebo vedoucí skupin ureným silám a prostedkm. Oznaení jednotlivých funkcí je provedeno ervenou páskou, která se nosí na paži levé ruky, nebo zvláštní vestou s následujícími nápisy: a) velitel zásahu nápisem VZ na pásce nebo Velitel zásahu na zvláštní vest, b) velitelé sektor nápisem VS na pásce nebo Velitel sektoru na zvláštní vest, c) velitelé úsek nápisem VU na pásce nebo Velitel úseku na zvláštní vest, d) náelník štábu nápisem NŠ na pásce nebo Náelník štábu na zvláštní vest, e) len štábu velitele zásahu pro spojení nápisem S na pásce nebo Spojení na zvláštní vest, f) len štábu velitele zásahu pro týl nápisem T na pásce nebo Týl na zvláštní vest, g) len štábu velitele zásahu pro analýzu situace nápisem A na pásce nebo Analýza na zvláštní vest, h) len štábu velitele zásahu pro nasazení sil a prostedk nápisem N na pásce nebo Nasazení na zvláštní vest. Podle potu jednotek nebo podle složitosti zásahu používá velitel zásahu následující strukturu ízení: a) ídí zásah jednotek nebo hasi sám (obrázek. 1); zpravidla u malých nebo málo složitých mimoádných událostí, zpravidla s potem do tí zasahujících jednotek (družstev), b) vyleuje pro svoji potebu a pro pímé ízení pomocníky (obrázek. 2); zpravidla se jedná o zásahy s nasazením tí až pti jednotek, pomocníkem je zejména spoja nebo nkterý z velitel jednotek pro evidenci sil a prostedk, vyhodnocení przkumu nebo týl jednotek; zde mže být pomocníkem technik strojní, chemické nebo technické služby. 3/8

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha MINISTERSTVO VNITRA.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha Po : 10 S c h v a l u j e : plk. Ing. Drahoslav Ryba Podepsáno elektronicky T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16)

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí 11OhlZmenUdajOBud.pdf - Adobe Acrobat Professional Ohlášení zmny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí Spisová znaka Ohlášení se podává: Katastrálnímu úadu pro Katastrální pracovišt vyplní katastrální

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Spisový a skartaní ád Název školy

Spisový a skartaní ád Název školy Spisový a skartaní ád Název školy 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový ád se vztahuje na innost organizaní jednotky (název a adresa školy nebo školského zaízení). 1.2. Spisový a skartaní ád vychází

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více