1. DRUHY SPOLUPRÁCE KONTAKTNÍ BODY VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI... 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. DRUHY SPOLUPRÁCE... 3 2. KONTAKTNÍ BODY... 3 3. VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI... 5"

Transkript

1

2 METODICKÉ POKYNY PRO SPOLUPRÁCI JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY ESKÉ REPUBLIKY A HASISKÉHO A ZÁCHRANNÉHO SBORU A HASISKÝCH JEDNOTEK SLOVENSKÉ REPUBLIKY PI VZÁJEMNÉ POMOCI PI ZDOLÁVÁNÍ MIMOÁDNÝCH UDÁLOSTÍ eské znní

3 Obsah 1. DRUHY SPOLUPRÁCE KONTAKTNÍ BODY KONTAKTNÍ BODY PRO KOORDINACI POMOCI NA STÁTNÍ ÚROVNI KONTAKTNÍ BODY PRO KOORDINACI POMOCI NA KRAJSKÉ ÚROVNI VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI POSTUP VYROZUMNÍ O MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POMOC FAXOVÉ ZPRÁVY VYSLÁNÍ SIL A PROSTEDK NA ÚZEMÍ DRUHÉHO STÁTU VYSLÁNÍ SIL A PROSTEDK V RÁMCI KRAJSKÉ POMOCI VYSLÁNÍ SIL A PROSTEDK V RÁMCI STÁTNÍ POMOCI PIJETÍ SIL A PROSTEDK Z DRUHÉHO STÁTU SOUINNOST PI NASAZENÍ NA ÚZEMÍ DRUHÉHO STÁTU INNOST PO PÍJEZDU ZÁCHRANNÉ JEDNOTKY DRUHÉHO STÁTU NA MÍSTO ZÁSAHU RÁDIOVÉ SPOJENÍ PI NASAZENÍ NA ÚZEMÍ DRUHÉHO STÁTU SIGNÁLY PRO DODÁVKU VODY, VAROVNÉ SIGNÁLY A SIGNÁLY PRO NAVÁDNÍ VRTULNÍKU UKONENÍ SPOLUPRÁCE U ZÁSAHU ZÁVRENÁ USTANOVENÍ... 9 Seznam píloh Píloha. 1 Adresy a telefonní ísla kontaktních bod pro koordinaci pomoci Píloha. 2 Vzory faxových formulá pro informování, varování a vyžádání pomoci pi mimoádných událostech Píloha. 3 Mapy esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ Píloha. 4 Organizace jednotek PO v R Píloha. 5 Organizace HaZZ a hasiských jednotek v SR Píloha. 6 Pehled pojm a zkratek z oblasti IZS a požární ochrany v R Píloha. 7 Pehled pojm a zkratek z oblasti ochrany ped požáry a IZS v SR Píloha. 8 Signály pro dodávku vody, varovné signály a signály pro navádní vrtulníku Píloha. 9 Smlouva mezi R a SR o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech - eské znní Píloha. 10 Smlouva mezi SR a R o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech - slovenské znní

4 1. Druhy spolupráce V souladu se Smlouvou mezi eskou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech (dále jen Smlouva ) upes ují Metodické pokyny pro spolupráci jednotek požární ochrany eské republiky a Hasiského a záchranného sboru a hasiských jednotek Slovenské republiky pi vzájemné pomoci pi zdolávání mimoádných událostí (dále jen metodické pokyny) innosti jednotlivých zainteresovaných subjekt v pípad dobrovolného poskytování pomoci pi mimoádných událostech na území druhého státu na základ žádosti o poskytnutí pomoci v rámci integrovaného záchranného systému (dále jen IZS ). Zpsob vyrozumní a poskytnutí pomoci závisí na rozsahu, zpsobu zdolávání, na poloze mimoádné události vzhledem ke státní hranici a na dalších okolnostech. Jedná se bu o pomoc poskytovanou, nebo pijímanou: na krajské úrovni, která se odbývá v psobnosti píslušných krajských orgán (dále jen krajská pomoc ), anebo na státní úrovni, která se odbývá v psobnosti píslušných státních orgán (dále jen státní pomoc ). Krom poskytování a vyžadování pomoci lze uskute ovat bžnou spolupráci mezi jednotkami požární ochrany (dále jen jednotky PO ) eské republiky a Hasiským a záchranným sborem (dále jen HaZZ ) ve Slovenské republice, resp. hasiskými jednotkami obou zemí na úrovni územních odbor, resp. okres. 2. Kontaktní body V eské republice (dále jen R ) i Slovenské republice (dále jen SR ) jsou ustaveny dv úrovn kontaktních bod pro poskytnutí a vyžádání si pomoci podle schématu na obr Kontaktní body pro koordinaci pomoci na státní úrovni V eské republice: Operaní a informaní stedisko Ministerstva vnitra generálního editelství Hasiského záchranného sboru R (dále jen OPIS MV - G HZS R ). Ve Slovenské republice: Stálá služba Sekce IZS a civilní ochrany Ministerstva vnitra SR (národní kontaktní místo), informované operaním stediskem Prezídia HaZZ (dále jen OS P HaZZ ). Pro úely metodických pokyn budou OPIS MV - G HZS R a OS P HaZZ oznaovány jako státní kontaktní body. 2.2 Kontaktní body pro koordinaci pomoci na krajské úrovni Krajské operaní a informaní stedisko Hasiského záchranného sboru Jihomoravského kraje operaní stedisko Krajského editelství HaZZ v Trnav, Krajské operaní a informaní stedisko Hasiského záchranného sboru Zlínského kraje - operaní stedisko Krajského editelství HaZZ v Trenín, Krajské operaní a informaní stedisko Hasiského záchranného sboru Moravskoslezského kraje operaní stedisko Krajského editelství v Žilin, 3

5 (Dále jen KOPIS HZS kraje a OS KR HaZZ ). Pro úely metodických pokyn budou KOPIS HZS kraj a OS KR HaZZ oznaovány jako krajské kontaktní body. Tabulka. 1: Rozdlení hraniního pásma R do psobnosti jednotlivých kontaktních bod Hasiského záchranného sboru R Kontaktní bod Úsek státní hranice Okresy Státní úrove OPIS MV - G HZS R celý úsek státní hranice se SR Beclav, Hodonín, Uherské Hradišt, Zlín, Vsetín, Frýdek-Místek KOPIS HZS Jihomoravského kraje KOPIS HZS Zlínského kraje KOPIS HZS Moravskoslezského kraje Krajská úrove státní hranice s Rakouskem vrch Durda 842 m n. m. vrch Durda 842 m n. m. vrch Bumbálka vrch Bumbálka státní hranice s Polskem Beclav, Hodonín Uherské Hradišt, Zlín, Vsetín Frýdek-Místek Tabulka. 2: Rozdlení hraniního pásma SR do psobnosti jednotlivých kontaktních bod HaZZ Kontaktní bod Úsek státní hranice Okresy Státní úrove OS P HaZZ celý úsek státní hranice s R Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, adca, Byta Krajská úrove OS KR HaZZ v Trnav státní hranice s Rakouskem vrch Bukovina 583 m n. m. OS KR HaZZ v Trenín vrch Bukovina 583 m n. m. vrch Velký Javorník 1071 m n. m. OS KR HaZZ v Žilin vrch Velký Javorník 1071 m n. m. státní hranice s Polskem Senica, Skalica Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica adca, Byta 4

6 3. Vyrozumní a žádost o pomoc pi vzniku mimoádné události 3.1 Postup vyrozumní o mimoádné události a podání žádosti o pomoc Vyrozumní o mimoádné události a žádost o pomoc probíhá na úrovni krajských kontaktních bod, tzn. KOPIS HZS kraje a OS KR HaZZ, pokud píslušné orgány kraj obou stát uzaveli vzájemnou Dohodu o spolupráci a vzájemné pomoci a pokud ešení mimoádné události spadá do jejich psobnosti. Vyrozumní o mimoádné události a žádost o pomoc probíhá na úrovni státních kontaktních bod, tzn. OPIS MV - G HZS R a OS P HaZZ, pokud ešení mimoádné události koordinuje státní orgán, anebo pokud kraj postižený mimoádnou událostí nemá uzavenou vzájemnou Dohodu o spolupráci a vzájemné pomoci s píslušným krajským orgánem druhého státu. Vyrozumní o mimoádné události a žádost o pomoc se podává písemnou formou, v pípad nebezpeí z prodlení telefonicky s následním neprodleným písemným potvrzením. Žádost o pomoc musí obsahovat zejména druh, formu a rozsah požadované pomoci. Obr.. 1: Schéma komunikace kontaktních bod OPIS MV-G HZS R (Praha) OS P HaZZ (Bratislava) KOPIS HZS Jihomoravského kraje (Brno) OS KR HaZZ v Trnav KOPIS HZS Zlínského kraje (Zlín) OS KR HaZZ v Trenín KOPIS HZS Moravskoslezského kraje (Ostrava) OS KR HaZZ v Žilin Seznam kontaktních bod podílejících se na vzájemné spolupráci a pomoci R a SR vetn adres a telefonních ísel je uveden v píloze Faxové zprávy Výmnu informací o nastalé mimoádné události mezi kontaktními body obou stát je teba uskute ovat zejména formou faxových zpráv následujících typ: informace, varování, žádost o pomoc. Vzory faxových zpráv jsou uvedeny v píloze. 2. Rovnž lze pedávat informace nebo formuláe týkající se jiných/netypických událostí než jaké jsou uvedeny v píloze. 2. 5

7 4. Vyslání sil a prostedk na území druhého státu Velitel záchranné jednotky vyslané na území druhého státu se ídí zásadami urenými ve Smlouv, k nimž patí zejména: poizování a držení seznam osob, technických prostedk a logistického vybavení, které patí k záchranné jednotce, odpovdnost za leny záchranné jednotky, kontaktování druhé strany a pijímání úkol spojených s poskytovanou pomocí, zastupování záchranné jednotky na území druhého státu, pedkládání prbžných hlášení a závreného hlášení. Na území SR lze vyslat zejména: jednotky Hasiského záchranného sboru R, jednotky sbor dobrovolných hasi obcí zalenné do požárního poplachového plánu, specifickou pomoc v rámci IZS (odady), jednotlivé odborníky. Na území R lze vyslat zejména: píslušníky a/anebo technické prostedky HaZZ, jednotky obecních hasiských sbor zalenné do požárního poplachového plánu, jednotlivé odborníky. 4.1 Vyslání sil a prostedk v rámci krajské pomoci Na území druhé smluvní strany se lenové záchranné jednotky prokazují na žádost píslušných orgán zpsobem obvyklým na území svého státu. Záchrannou jednotku je teba vysílat sobstanou v logistickém zabezpeení na 24 hodin. 4.2 Vyslání sil a prostedk v rámci státní pomoci Na území druhé smluvní strany se prokazuje na žádost píslušných orgán jen velitel nebo vedoucí záchranné jednotky prkazem totožnosti nebo služebním prkazem nebo prkazem velitele jednotky PO a pedkládá seznam len záchranné jednotky. Pokud se jedná o logistické zabezpeení, záchrannou jednotku je teba vysílat sobstanou alespo na 5 dní, jestliže se taková délka nasazení vzhledem k povaze mimoádné události pedpokládá a je-li to nezbytné po pedchozím zjištní vážnosti situace (nap. pi katastrofách devastujících prostedí natolik, že je obtížné potebné vci v postižené oblasti obstarat). Variantu dlouhodobého logistického zabezpeení lze ešit vysláním zvláštní jednotky ve druhém sledu, která prvosledovou jednotku logisticky zabezpeí. O tom, jak bude záchranná jednotka v takovém pípad logisticky zabezpeena, je teba rozhodnout do 12 hodin po jejím vyslání. Na pedem dohodnutém hraniním pechodu bude na vyslanou záchrannou jednotku ekat styný dstojník (koordinátor) z druhého státu, který ji pevezme a dovede na místo mimoádné události, kde zkontaktuje jejího velitele s velitelem zásahu. Styný dstojník (koordinátor) bude vybaven radiostanicí a dle možnosti mobilním telefonem. Styný dstojník (koordinátor) se bude vnovat vyslané jednotce po celou dobu jejího pobytu na území druhého státu. 6

8 Pro sestavení, organizaci a postupy záchranných jednotek se pednostn použije rozhodnutí Komise Evropských spoleenství ze dne 20/XII/2007. K (2007) 6464 v koneném znní, kterým se mní rozhodnutí Komise Evropských spoleenství. 2004/227/ES, Euratom, pokud jde o provádcí pravidla k rozhodnutí Rady Evropské unie. 2007/779/ES, Euratom o vytvoení mechanismu civilní ochrany Spoleenství. Uvedeným rozhodnutím Komise Evropských spoleenství ze dne 20/XII/2007 se stanovují obecné požadavky na evropské moduly civilní ochrany. Pokud je vysílanou záchrannou jednotkou vyhledávací a záchranná jednotka (USAR Team) pedurená pro vyhledávání a záchranu osob ze zícených budov nebo osob jinak zavalených nebo zasypaných, pak se tato záchranná jednotka ídí zásadami stanovenými v metodice Mezinárodní poradní skupiny pro vyhledávací a záchranné operace (INSARAG). 5. Pijetí sil a prostedk z druhého státu Pro proces pijetí záchranné jednotky z druhého státu platí v zásad obdobná pravidla jako pi vysílání sil a prostedk na území druhého státu. V pípad pijímání pomoci je hasiský záchranný sbor kraje / krajské editelství HaZZ, na jehož území je pomoc poskytována, povinen dle svých možností zajistit pijaté jednotce stravu, ubytování a pohonné hmoty pro vozidla a ostatní používané technické prostedky. 6. Souinnost pi nasazení na území druhého státu 6.1 innost po píjezdu záchranné jednotky druhého státu na místo zásahu Po píjezdu na místo mimoádné události je velitel záchranné jednotky povinen informovat neprodlen o této skutenosti velitele zásahu. Velitel zásahu zejména: zjistí od velitele záchranné jednotky podrobné informace o možnostech záchranné jednotky, informuje velitele záchranné jednotky o podmínkách na míst mimoádné události a o prbhu zásahu, urí místo nasazení jednotky, pidlí záchranné jednotce úkoly, piemž platí zásada, že záchranná jednotka plní úkoly na jednom míst a rozdlit jednotku lze jen po dohod s velitelem píslušné záchranné jednotky, informuje velitele záchranné jednotky o zpsobu spojení, pidlí k záchranné jednotce styného dstojníka (koordinátora), pokud již nebylo tak uinno. Velitel záchranné jednotky zejména: pedá veliteli zásahu seznam technických prostedk a len záchranné jednotky, jedná-li se o státní pomoc, plní úkoly stanovené velitelem zásahu. 6.2 Rádiové spojení pi nasazení na území druhého státu Pi zásahu používají jednotky z druhého státu v radioprovozu zpravidla kmitoty a spojové prostedky, jež urí, resp. poskytne záchranné jednotce velitel zásahu nebo len štábu velitele zásahu / ídicího štábu pro spojení. 7

9 6.3 Signály pro dodávku vody, varovné signály a signály pro navádní vrtulníku Signály pro dodávku vody, varovné signály a signály pro navádní vrtulníku jsou uvedeny v píloze Ukonení spolupráce u zásahu Velitel záchranné jednotky je povinen neprodlen oznámit veliteli zásahu ukonení plnní zadaných úkol a vykat na pokyn k další innosti. Pokud záchranná jednotka ukoní plnní zadaných úkol a situace si nevyžaduje její další nasazení, velitel zásahu záchrannou jednotku z plnní úkol na míst mimoádné události odvolá. Záchranná jednotka mže opustit místo svého urení pouze se souhlasem velitele zásahu. Ped odjezdem z místa mimoádné události je velitel záchranné jednotky povinen nahlásit veliteli zásahu: jména zranných, pípadn usmrcených len záchranné jednotky, ztrátu vcných prostedk a pod. Velitel záchranné jednotky si tyto skutenosti nechá velitelem zásahu potvrdit písemn. Velitel záchranné jednotky je dále povinen odevzdat zapjené technické prostedky a jiný materiál. 8

10 8. Závrená ustanovení 1. Metodické pokyny jsou vypracované ve slovenském jazyce a eském jazyce, piemž ob znní mají stejnou platnost. 2. Metodické pokyny nabývají platnost dnem podpisu. Tímto dnem koní platnost metodických pokyn ze dne Ob strany se dohodly na publikování tohoto dokumentu a jeho píloh v PDF formátu na svých webových stránkách Prezídia HaZZ a MV - generálního editelství Hasiského záchranného sboru R do patnácti dn po dni podpisu. Informaci o umístní na svých webových stránkách ob smluvní strany zašlou nejpozdji do tech dní na ové adresy kontaktních bod pro koordinaci pomoci na státní úrovni. 4. Zmny v hlavní ásti metodických pokyn bude možné realizovat pouze na základ písemné dohody generálního editele HZS R a prezidenta HaZZ. 5. Zmny v pílohách metodických pokyn bude každá smluvní strana realizovat samostatn, oznámení o zmn údaj zašle smluvní stran na ové adresy kontaktních bod pro koordinaci pomoci na státní úrovni. 6. Po zaslání oznámení o zmn údaj zabezpeí aktualizaci pílohy publikované podle bodu 3 ve lht deseti pracovních dní od zaslání/obdržení oznámení o zmn údaj ve svém národním jazyce. 7. Z dvodu evidence zmn bude každé oznámení o zmn vytisknuto a piloženo k vytištné verzi metodických pokyn, která bude uložena v míst kontaktních bod pro koordinaci pomoci na státní úrovni. 8. Aktualizované verze píloh metodických pokyn budou oznaeny v zápatí dokumentu textem X. aktualizace ze dne dd. mm. rr, kde X je íslo poadí aktualizace, který na lichých stranách bude zarovnaný vpravo a na sudých stranách vlevo. 9. O každé zmn metodických pokyn se bezodkladn informují všechny dotené subjekty. 9

11 Pílohová ást Píloha. 1 Píloha. 2 Píloha. 3 Píloha. 4 Píloha. 5 Píloha. 6 Píloha. 7 Píloha. 8 Píloha. 9 Adresy a telefonní ísla kontaktních bod pro koordinaci pomoci Vzory faxových formulá pro informování, varování a vyžádání pomoci pi mimoádných událostech Mapy esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek požární ochrany a organizaních jednotek HaZZ Organizace jednotek požární ochrany v R Organizace HaZZ a hasiských jednotek v SR Pehled pojm a zkratek z oblasti integrovaného záchranného systému a požární ochrany v R Pehled pojm a zkratek z oblasti ochrany ped požáry a integrovaného záchranného systému v SR Signály pro dodávku vody, varovné signály a signály pro navádní vrtulníku Smlouva mezi R a SR o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech - eské znní Píloha. 10 Smlouva mezi SR a R o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech - slovenské znní

12 Píloha. 1 ADRESY A TELEFONNÍ ÍSLA KONTAKTNÍCH BOD PRO KOORDINACI POMOCI Název kontaktního bodu / Názov kontaktného bodu Ministerstvo vnitra generální editelství Hasiského záchranného sboru R HZS Jihomoravského kraje HZS Zlínského kraje HZS Moravskoslezského kraje Msto / Mesto PS Praha Adresa Ulice / Ulica Kloknerova 26 P.O. Box 69 Pestupný znak a íslo zem / Prestupový znak a íslo krajiny Brno Zubatého Zlín Pílucká Ostrava Výškovická Telefonní ísla / Telefónne ísla Operaní a informaní stedisko / Operané stredisko* (mobil) (mobil) (mobil) (mobil) (mobil) (mobil) Fax ové adresy Ministerstvo vnútra SR Prezídium Hasiského a záchranného zboru Bratislava Drieová (mobil) Krajské riaditestvo HaZZ v Trnave Trnava Vajanského (mobil) Krajské riaditestvo HaZZ v Treníne Krajské riaditestvo HaZZ v Žiline Trenín M. R. Štefánika 20 Žilina Nám. Požiarnikov (mobil) (mobil) * - operané stredisko krajského riaditestva HaZZ sa nachádza v priestoroch koordinaného strediska IZS 1/1

13 Píloha. 2 [Název organizaní složky HZS R] [Názov organizanej zložky HZS R] [Adresa] Fax: Tel: INFORMACE, VAROVÁNÍ / INFORMÁCIA, VAROVANIE Hodící se oznate kížkem! / Hodiace sa oznate krížikom! Datum / Dátum.... as / as KOMU / KOMU [Název organizaní složky HaZZ] [Názov organizanej zložky HaZZ] [Adresa] Vyizuje / Vybavuje..... Fax:.. Tel: Píjem zprávy potvrte faxem! / Príjem správy potvrte faxom Nadregionální poplach (následky pesahují státní hranice) / Nadregionálny poplach (následky presahujú štátne hranice) Místní poplach (následky nepesahují státní hranice) / Miestny poplach (následky nepresahujú štátne hranice) Mimoádná událost / Mimoriadna udalos Požár / Požiar Únik nebezpených látek / Únik nebezpených látok Povode / Povode Dopravní nehoda / Dopravná nehoda Jiná / Iné Místo mimoádné události / Miesto mimoriadnej udalosti: Poátek mimoádné události / Vznik mimoriadnej udalosti: Datum / Dátum: 1/3 as / as: as, kdy byla realizována prvotní opatení / as, kedy boli realizované prvotné opatrenia: Pedpokládaná zasažená/zamoená plocha (km 2 ) / Predpokladaná zasiahnutá/zamorená plocha (km 2 ): Mimoádná událost byla doprovázena dalšími reakcemi / Mimoriadna udalos bola sprevádzaná alšími reakciami: výbuchem / výbuchom chemickou kontaminací /chemickou kontamináciou: biologickou kontaminací / biologickou kontamináciou požárem / požiarom radioaktivní kontaminací / rádioaktívnou kontamináciou Poet ohrožených osob v míst mimoádné události / Poet ohrozených osôb v mieste udalosti: Poet osob / Poet osôb: - zranných / zranených: - mrtvých / mtvych: Klimatické podmínky v míst mimoádné události / Klimatické podmienky v mieste udalosti: rychlost vtru / rýchlos vetra (km/hod):.. smr vtru / smer vetra: severní / severný teplota ( C) / teplota ( C):.. jižní / južný sluneno / slneno východní / východný déš /dáž západní / západný sníh / sneh severozápadní / severozápadný inverze / inverzia severovýchodní / severovýchodný polojasno / polojasno jihovýchodní / juhovýchodný zataženo / zamraené jihozápadní / juhozápadný

14 1. VYPLNIT V PÍPAD POŽÁRU / VYPLNI V PRÍPADE POŽIARU Požár pole / Požiar poa Plocha požáru / Plocha požiaru (uvete jednotku - km 2, ha): Lesní požár / Požiar lesa Typ lesa / Typ lesa: nízký / nízky stední / stredný vzrostlý / vysoký Plocha požáru / Plocha požiaru (uvete jednotku - km 2, ha): Požár objektu / Požiar objektu Druh objektu /Druh objektu: Poet nadzemních podlaží hoícího objektu / Poet nadzemných podlaží horiaceho objektu: Vzdálenost od obydlených oblastí (km) / Vzdialenos od osídlených oblastí (km): Varování obyvatelstva provedeno / Varovanie obyvatestva vykonané: ne / nie ano / áno JAK? / AKO?: Sirény byly aktivovány / Sirény boli aktivované : ne / nie ano / áno KDE? / KDE?: Píloha VYPLNIT V PÍPAD POVODNÍ / VYPLNI V PRÍPADE POVODNÍ Název toku / Názov toku: Postižené obce / Postihnuté obce: Jedná se o / Ide o: pirozenou povode / prirodzenú povode zvláštní povode /zvláštnu povode protržení pehrady / pretrhnutie priehrady Hrozí další nebezpeí v souvislosti s povodní? / Hrozí alšie nebezpeenstvo v súvislosti s povodou? ne / nie ano / áno => vyplte bod 3 / vyplte bod 3. Varování obyvatelstva provedeno / Varovanie obyvatestva vykonané : ne / nie ano / áno JAK? / AKO?: Sirény byly aktivovány / Sirény boli aktivované: ne / nie ano / áno KDE / KDE?: 3. VYPLNIT PI ÚNIKU NEBEZPENÝCH LÁTEK / VYPLNI PRI ÚNIKU NEBEZPENÝCH LÁTOK Název uniklé látky / Názov uniknutej látky: UN-kód / UN-kód: Kemler-kód / Kemler kód: íslo CAS / íslo CAS: Odhad množství uniklé látky (kg, l) / Odhad množstva uniknutej látky: únik / únik do: ovzduší / ovzdušia vodního toku / vodného toku p dy / pôdy název vodního toku / názov vodného toku: Varování obyvatelstva provedeno / Varovanie obyvatestva vykonané: ne / nie ano / áno JAK? / AKO?: Sirény byly aktivovány / Sirény boli aktivované: ne / nie ano / áno KDE / KDE?: 4. VYPLNIT V PÍPAD VELKÉ DOPRAVNÍ NEHODY / VYPLNI V PRÍPADE VEKEJ DOPRAVNEJ NEHODY Druh nehody / Druh nehody silniní / cestná železniní / železniná letecká / letecká osobní / osobná nákladní / nákladná Varování obyvatelstva provedeno / Varovanie obyvatestva vykonané: ne / nie ano / áno JAK? / AKO?: Sirény byly aktivovány / Sirény boli aktivované: ne / nie ano / áno KDE / KDE?: Omezení dopravy na silnici (železnici) mezi obcemi / Obmedzenie dopravy na ceste (železnici) medzi obcami: 5. JINÁ MIMOÁDNÁ UDÁLOST / INÁ NEHODA DOPLUJÍCÍ INFORMACE / DOPLUJÚCE INFORMÁCIE (v pípad poteby uvete na další stran / v prípade potreby uvete na alšej strane) 2/3

15 Píloha. 2 [Název organizaní složky HZS R] [Názov organizanej zložky HZS R] [Adresa] Fax: Tel: ŽÁDOST O POMOC / ŽIADOS O POMOC Hodící se oznate kížkem! / Hodiace sa oznate krížikom Datum / Dátum.... as / as KOMU / KOMU [Název organizaní složky HaZZ] [Názov organizanej zložky HaZZ] [Adresa] Vyizuje / Vybavuje..... Fax:.. Tel: Píjem zprávy potvrte faxem! / Príjem správy potvrte faxom Nadregionální poplach (následky pesahují státní hranice) / Nadregionálny poplach (následky presahujú štátne hranice) Místní poplach (Následky nepesahují státní hranice) / Miestny poplach (Následky nepresahujú štátne hranice) Žádost o poskytnutí pomoci / Žiados o poskytnutie pomoci Žádost o poskytnutí informací / Žiados o poskytnutie informácie 1. Požadované technické prostedky / Požadované technické prostriedky: Poet ks / Poet ks Žádost o další informace / Žiados o alšie informácie: 3. Požadavek na evakuaci osob do sousedního státu / Požiadavka na evakuáciu osôb do susedného štátu: Pedpokládaný poet evakuovaných osob / Predpokladaný poet evakuovaných osôb: Styné osoby / Kontaktné osoby: Jméno a píjmení / Meno a priezvisko: 5. Poznámka / Poznámka: tel. íslo / tel. íslo: /3

16 Píloha. 3 Mapy esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ Celý úsek esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ 1/4

17 Píloha. 3 Jižní ást esko-slovenského slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ 2/4

18 Píloha. 3 Stední ást esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ 3/4

19 Píloha. 3 Severní ást esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ 4/4

20 Píloha. 4 Organizace jednotek PO v R Systém jednotek PO Svým úelem je systém jednotek PO vybudován jako represivní nástroj proti již vzniklým požárm, živelním pohromám a jiným mimoádným událostem. V podmínkách R je od roku 1994 budována organizace jednotek PO s názvem plošné rozmístní jednotek PO, která je vytvoena na základ analýzy rizika požár ve všech oblastech republiky a je založena na spolupráci jednotek PO jednotlivých kategorií. Nedílnou souástí plošného rozmístní jednotek PO jsou krom jednotek hasiských záchranných sbor kraj i jednotky sbor dobrovolných hasi obcí, jednotky hasiských záchranných sbor podnik a jednotky sbor dobrovolných hasi podnik. Hasiský záchranný sbor R Hasiský záchranný sbor R je zízen zákonem. 238/2000 Sb., o Hasiském záchranném sboru R a o zmn nkterých zákon, který uruje organizaci, ízení a úkoly Hasiského záchranného sboru R a práva a povinnosti jeho píslušník. Základním posláním Hasiského záchranného sboru R je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek ped požáry a poskytovat úinnou pomoc pi mimoádných událostech. Skutený rozsah innosti je však daleko širší, zejména v oblastech IZS, krizového ízení, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování. Hasiský záchranný sbor R tvoí a) generální editelství Hasiského záchranného sboru R (dále jen generální editelství ), které je souástí Ministerstva vnitra, b) hasiské záchranné sbory kraj (dále jen HZS kraj ), c) záchranný útvar, d) Stední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku- Místku. Generální editelství Generální editelství vykonává psobnost Ministerstva vnitra v mezích úkol Hasiského záchranného sboru R. V ele generálního editelství stojí generální editel Hasiského záchranného sboru R. Na úrovni generálního editelství je zízeno operaní a informaní stedisko, které je hlavním stálým orgánem pro koordinaci složek IZS. Hasiské záchranné sbory kraj HZS kraj jsou ízeny generálním editelstvím a jsou organizaními složkami státu. HZS kraj se vnitn dlí na územní odbory. V ele HZS kraje je krajský editel. HZS kraje zizuje operaní a informaní stediska jako souásti HZS kraje. Tato fungují jako stálé orgány pro koordinaci složek IZS. Zajišují nepetržitý píjem tísových zpráv, organizují sousteování sil a prostedk pi mimoádných událostech. Jednotky hasiských záchranných sbor kraj Tyto jednotky jsou zízeny jako souást HZS kraj a mají psobnost na celém území kraje. Jednotky HZS kraj jsou dislokovány na stanicích. Každý územní odbor má jednu 1/8

21 Píloha. 4 centrální stanici zpravidla v bývalém okresním mst a mže mít i nkolik stanic poboných v dalších mstech. Výkon služby v jednotce je organizován na 3 smny, oznaené jako A, B, C. Smna zabezpeuje nepetržitou pipravenost jednotky k zásahu po dobu 24 hodin. Jednotky sboru dobrovolných hasi obcí Jednotky sboru dobrovolných hasi obcí (dále jen jednotky SDH obcí ) jsou zizovány obcemi. Z hlediska poteb obce mají tyto jednotky vtšinou místní význam, nicmén i v této oblasti jsou obce povinny navzájem si poskytovat pomoc pi zdolávání mimoádných událostí. Jednotky hasiských záchranných sbor podnik a jednotky sboru dobrovolných hasi podnik Jednotky hasiských záchranných sbor podnik (dále jen jednotky HZS podnik ) a jednotky sboru dobrovolných hasi podnik (dále jen jednotky SDH podnik ) jsou zizovány právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou. Tyto jednotky psobí místn na území svého zizovatele. Struktura jednotek PO Jednotku PO tvoí: odady (velitel odadu a ety, družstva nebo skupiny), ety (velitel ety a dv nebo ti družstva, pop. skupiny), družstva (velitel družstva a dalších pt osob), družstva ve zmenšeném poetním stavu (velitel družstva a další ti osoby), skupiny (vedoucí skupiny a nejmén jedna další osoba). Speciálními službami v jednotce HZS kraje a jednotce HZS podniku jsou služby a) chemická, která udržuje provozuschopnost vcných prostedk požární ochrany, zejména prostedk pro práci s nebezpenými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plyn a nebezpených látek, hasiv a prostedk pro práci pod hladinou, a dále poskytuje odbornou podporu pi zásahu jednotek v prostedí nebezpených látek na míst zásahu a pro ochranu obyvatel, b) technická, která udržuje provozuschopnost vcných prostedk požární ochrany, zejména požárních hadic, požárních armatur, záchranných pneumatických a vyprošovacích zaízení bez motorového pohonu, prostedk pro práci ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pro innost na vodní hladin c) strojní, která udržuje provozuschopnost požární techniky, dalších strojních vcných prostedk požární ochrany a jejich píslušenství a akceschopnost hydraulických vyprošovacích zaízení, a zajišuje údržbu opravárenských, diagnostických a dalších obdobných zaízení, d) spojová, která udržuje v provozu linkové a rádiové penosové prostedky vetn zaízení systému varování a vyrozumní vetn jejich koncových zaízení a provádí dohled rádiové sít požární ochrany, poskytuje odbornou podporu operaním a informaním stediskm, 2/8

22 Píloha. 4 e) informaní, která udržuje v provozu informaní systémy vetn koncových zaízení sítí a prostedky výpoetní techniky a provádí dohled penosových sítí, poskytuje odbornou podporu operaním a informaním stediskm. Struktura ízení pi zásahu Struktura ízení závisí na potu ízených jednotek, pop. dalších sil a prostedk. Pi ízení zásahu se uplatují následující úrovn ízení s oprávnním vydávat v okruhu své psobnosti rozkazy, pokyny nebo povely vi svým podízeným: a) velitel zásahu, b) vedoucí nebo velitelé složek IZS, c) náelník štábu velitele zásahu (dále jen štáb ), d) lenové štábu, e) velitelé sektor, f) velitelé úsek, g) velitelé jednotek, h) vedoucí skupin. Velitel zásahu uruje k výkonu funkce náelníka a leny štábu a velitele sektor a úsek; na míst zásahu mže urit i velitele jednotek nebo vedoucí skupin ureným silám a prostedkm. Oznaení jednotlivých funkcí je provedeno ervenou páskou, která se nosí na paži levé ruky, nebo zvláštní vestou s následujícími nápisy: a) velitel zásahu nápisem VZ na pásce nebo Velitel zásahu na zvláštní vest, b) velitelé sektor nápisem VS na pásce nebo Velitel sektoru na zvláštní vest, c) velitelé úsek nápisem VU na pásce nebo Velitel úseku na zvláštní vest, d) náelník štábu nápisem NŠ na pásce nebo Náelník štábu na zvláštní vest, e) len štábu velitele zásahu pro spojení nápisem S na pásce nebo Spojení na zvláštní vest, f) len štábu velitele zásahu pro týl nápisem T na pásce nebo Týl na zvláštní vest, g) len štábu velitele zásahu pro analýzu situace nápisem A na pásce nebo Analýza na zvláštní vest, h) len štábu velitele zásahu pro nasazení sil a prostedk nápisem N na pásce nebo Nasazení na zvláštní vest. Podle potu jednotek nebo podle složitosti zásahu používá velitel zásahu následující strukturu ízení: a) ídí zásah jednotek nebo hasi sám (obrázek. 1); zpravidla u malých nebo málo složitých mimoádných událostí, zpravidla s potem do tí zasahujících jednotek (družstev), b) vyleuje pro svoji potebu a pro pímé ízení pomocníky (obrázek. 2); zpravidla se jedná o zásahy s nasazením tí až pti jednotek, pomocníkem je zejména spoja nebo nkterý z velitel jednotek pro evidenci sil a prostedk, vyhodnocení przkumu nebo týl jednotek; zde mže být pomocníkem technik strojní, chemické nebo technické služby. 3/8

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více