1. DRUHY SPOLUPRÁCE KONTAKTNÍ BODY VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI... 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. DRUHY SPOLUPRÁCE... 3 2. KONTAKTNÍ BODY... 3 3. VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI... 5"

Transkript

1

2 METODICKÉ POKYNY PRO SPOLUPRÁCI JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY ESKÉ REPUBLIKY A HASISKÉHO A ZÁCHRANNÉHO SBORU A HASISKÝCH JEDNOTEK SLOVENSKÉ REPUBLIKY PI VZÁJEMNÉ POMOCI PI ZDOLÁVÁNÍ MIMOÁDNÝCH UDÁLOSTÍ eské znní

3 Obsah 1. DRUHY SPOLUPRÁCE KONTAKTNÍ BODY KONTAKTNÍ BODY PRO KOORDINACI POMOCI NA STÁTNÍ ÚROVNI KONTAKTNÍ BODY PRO KOORDINACI POMOCI NA KRAJSKÉ ÚROVNI VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI POSTUP VYROZUMNÍ O MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POMOC FAXOVÉ ZPRÁVY VYSLÁNÍ SIL A PROSTEDK NA ÚZEMÍ DRUHÉHO STÁTU VYSLÁNÍ SIL A PROSTEDK V RÁMCI KRAJSKÉ POMOCI VYSLÁNÍ SIL A PROSTEDK V RÁMCI STÁTNÍ POMOCI PIJETÍ SIL A PROSTEDK Z DRUHÉHO STÁTU SOUINNOST PI NASAZENÍ NA ÚZEMÍ DRUHÉHO STÁTU INNOST PO PÍJEZDU ZÁCHRANNÉ JEDNOTKY DRUHÉHO STÁTU NA MÍSTO ZÁSAHU RÁDIOVÉ SPOJENÍ PI NASAZENÍ NA ÚZEMÍ DRUHÉHO STÁTU SIGNÁLY PRO DODÁVKU VODY, VAROVNÉ SIGNÁLY A SIGNÁLY PRO NAVÁDNÍ VRTULNÍKU UKONENÍ SPOLUPRÁCE U ZÁSAHU ZÁVRENÁ USTANOVENÍ... 9 Seznam píloh Píloha. 1 Adresy a telefonní ísla kontaktních bod pro koordinaci pomoci Píloha. 2 Vzory faxových formulá pro informování, varování a vyžádání pomoci pi mimoádných událostech Píloha. 3 Mapy esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ Píloha. 4 Organizace jednotek PO v R Píloha. 5 Organizace HaZZ a hasiských jednotek v SR Píloha. 6 Pehled pojm a zkratek z oblasti IZS a požární ochrany v R Píloha. 7 Pehled pojm a zkratek z oblasti ochrany ped požáry a IZS v SR Píloha. 8 Signály pro dodávku vody, varovné signály a signály pro navádní vrtulníku Píloha. 9 Smlouva mezi R a SR o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech - eské znní Píloha. 10 Smlouva mezi SR a R o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech - slovenské znní

4 1. Druhy spolupráce V souladu se Smlouvou mezi eskou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech (dále jen Smlouva ) upes ují Metodické pokyny pro spolupráci jednotek požární ochrany eské republiky a Hasiského a záchranného sboru a hasiských jednotek Slovenské republiky pi vzájemné pomoci pi zdolávání mimoádných událostí (dále jen metodické pokyny) innosti jednotlivých zainteresovaných subjekt v pípad dobrovolného poskytování pomoci pi mimoádných událostech na území druhého státu na základ žádosti o poskytnutí pomoci v rámci integrovaného záchranného systému (dále jen IZS ). Zpsob vyrozumní a poskytnutí pomoci závisí na rozsahu, zpsobu zdolávání, na poloze mimoádné události vzhledem ke státní hranici a na dalších okolnostech. Jedná se bu o pomoc poskytovanou, nebo pijímanou: na krajské úrovni, která se odbývá v psobnosti píslušných krajských orgán (dále jen krajská pomoc ), anebo na státní úrovni, která se odbývá v psobnosti píslušných státních orgán (dále jen státní pomoc ). Krom poskytování a vyžadování pomoci lze uskute ovat bžnou spolupráci mezi jednotkami požární ochrany (dále jen jednotky PO ) eské republiky a Hasiským a záchranným sborem (dále jen HaZZ ) ve Slovenské republice, resp. hasiskými jednotkami obou zemí na úrovni územních odbor, resp. okres. 2. Kontaktní body V eské republice (dále jen R ) i Slovenské republice (dále jen SR ) jsou ustaveny dv úrovn kontaktních bod pro poskytnutí a vyžádání si pomoci podle schématu na obr Kontaktní body pro koordinaci pomoci na státní úrovni V eské republice: Operaní a informaní stedisko Ministerstva vnitra generálního editelství Hasiského záchranného sboru R (dále jen OPIS MV - G HZS R ). Ve Slovenské republice: Stálá služba Sekce IZS a civilní ochrany Ministerstva vnitra SR (národní kontaktní místo), informované operaním stediskem Prezídia HaZZ (dále jen OS P HaZZ ). Pro úely metodických pokyn budou OPIS MV - G HZS R a OS P HaZZ oznaovány jako státní kontaktní body. 2.2 Kontaktní body pro koordinaci pomoci na krajské úrovni Krajské operaní a informaní stedisko Hasiského záchranného sboru Jihomoravského kraje operaní stedisko Krajského editelství HaZZ v Trnav, Krajské operaní a informaní stedisko Hasiského záchranného sboru Zlínského kraje - operaní stedisko Krajského editelství HaZZ v Trenín, Krajské operaní a informaní stedisko Hasiského záchranného sboru Moravskoslezského kraje operaní stedisko Krajského editelství v Žilin, 3

5 (Dále jen KOPIS HZS kraje a OS KR HaZZ ). Pro úely metodických pokyn budou KOPIS HZS kraj a OS KR HaZZ oznaovány jako krajské kontaktní body. Tabulka. 1: Rozdlení hraniního pásma R do psobnosti jednotlivých kontaktních bod Hasiského záchranného sboru R Kontaktní bod Úsek státní hranice Okresy Státní úrove OPIS MV - G HZS R celý úsek státní hranice se SR Beclav, Hodonín, Uherské Hradišt, Zlín, Vsetín, Frýdek-Místek KOPIS HZS Jihomoravského kraje KOPIS HZS Zlínského kraje KOPIS HZS Moravskoslezského kraje Krajská úrove státní hranice s Rakouskem vrch Durda 842 m n. m. vrch Durda 842 m n. m. vrch Bumbálka vrch Bumbálka státní hranice s Polskem Beclav, Hodonín Uherské Hradišt, Zlín, Vsetín Frýdek-Místek Tabulka. 2: Rozdlení hraniního pásma SR do psobnosti jednotlivých kontaktních bod HaZZ Kontaktní bod Úsek státní hranice Okresy Státní úrove OS P HaZZ celý úsek státní hranice s R Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, adca, Byta Krajská úrove OS KR HaZZ v Trnav státní hranice s Rakouskem vrch Bukovina 583 m n. m. OS KR HaZZ v Trenín vrch Bukovina 583 m n. m. vrch Velký Javorník 1071 m n. m. OS KR HaZZ v Žilin vrch Velký Javorník 1071 m n. m. státní hranice s Polskem Senica, Skalica Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica adca, Byta 4

6 3. Vyrozumní a žádost o pomoc pi vzniku mimoádné události 3.1 Postup vyrozumní o mimoádné události a podání žádosti o pomoc Vyrozumní o mimoádné události a žádost o pomoc probíhá na úrovni krajských kontaktních bod, tzn. KOPIS HZS kraje a OS KR HaZZ, pokud píslušné orgány kraj obou stát uzaveli vzájemnou Dohodu o spolupráci a vzájemné pomoci a pokud ešení mimoádné události spadá do jejich psobnosti. Vyrozumní o mimoádné události a žádost o pomoc probíhá na úrovni státních kontaktních bod, tzn. OPIS MV - G HZS R a OS P HaZZ, pokud ešení mimoádné události koordinuje státní orgán, anebo pokud kraj postižený mimoádnou událostí nemá uzavenou vzájemnou Dohodu o spolupráci a vzájemné pomoci s píslušným krajským orgánem druhého státu. Vyrozumní o mimoádné události a žádost o pomoc se podává písemnou formou, v pípad nebezpeí z prodlení telefonicky s následním neprodleným písemným potvrzením. Žádost o pomoc musí obsahovat zejména druh, formu a rozsah požadované pomoci. Obr.. 1: Schéma komunikace kontaktních bod OPIS MV-G HZS R (Praha) OS P HaZZ (Bratislava) KOPIS HZS Jihomoravského kraje (Brno) OS KR HaZZ v Trnav KOPIS HZS Zlínského kraje (Zlín) OS KR HaZZ v Trenín KOPIS HZS Moravskoslezského kraje (Ostrava) OS KR HaZZ v Žilin Seznam kontaktních bod podílejících se na vzájemné spolupráci a pomoci R a SR vetn adres a telefonních ísel je uveden v píloze Faxové zprávy Výmnu informací o nastalé mimoádné události mezi kontaktními body obou stát je teba uskute ovat zejména formou faxových zpráv následujících typ: informace, varování, žádost o pomoc. Vzory faxových zpráv jsou uvedeny v píloze. 2. Rovnž lze pedávat informace nebo formuláe týkající se jiných/netypických událostí než jaké jsou uvedeny v píloze. 2. 5

7 4. Vyslání sil a prostedk na území druhého státu Velitel záchranné jednotky vyslané na území druhého státu se ídí zásadami urenými ve Smlouv, k nimž patí zejména: poizování a držení seznam osob, technických prostedk a logistického vybavení, které patí k záchranné jednotce, odpovdnost za leny záchranné jednotky, kontaktování druhé strany a pijímání úkol spojených s poskytovanou pomocí, zastupování záchranné jednotky na území druhého státu, pedkládání prbžných hlášení a závreného hlášení. Na území SR lze vyslat zejména: jednotky Hasiského záchranného sboru R, jednotky sbor dobrovolných hasi obcí zalenné do požárního poplachového plánu, specifickou pomoc v rámci IZS (odady), jednotlivé odborníky. Na území R lze vyslat zejména: píslušníky a/anebo technické prostedky HaZZ, jednotky obecních hasiských sbor zalenné do požárního poplachového plánu, jednotlivé odborníky. 4.1 Vyslání sil a prostedk v rámci krajské pomoci Na území druhé smluvní strany se lenové záchranné jednotky prokazují na žádost píslušných orgán zpsobem obvyklým na území svého státu. Záchrannou jednotku je teba vysílat sobstanou v logistickém zabezpeení na 24 hodin. 4.2 Vyslání sil a prostedk v rámci státní pomoci Na území druhé smluvní strany se prokazuje na žádost píslušných orgán jen velitel nebo vedoucí záchranné jednotky prkazem totožnosti nebo služebním prkazem nebo prkazem velitele jednotky PO a pedkládá seznam len záchranné jednotky. Pokud se jedná o logistické zabezpeení, záchrannou jednotku je teba vysílat sobstanou alespo na 5 dní, jestliže se taková délka nasazení vzhledem k povaze mimoádné události pedpokládá a je-li to nezbytné po pedchozím zjištní vážnosti situace (nap. pi katastrofách devastujících prostedí natolik, že je obtížné potebné vci v postižené oblasti obstarat). Variantu dlouhodobého logistického zabezpeení lze ešit vysláním zvláštní jednotky ve druhém sledu, která prvosledovou jednotku logisticky zabezpeí. O tom, jak bude záchranná jednotka v takovém pípad logisticky zabezpeena, je teba rozhodnout do 12 hodin po jejím vyslání. Na pedem dohodnutém hraniním pechodu bude na vyslanou záchrannou jednotku ekat styný dstojník (koordinátor) z druhého státu, který ji pevezme a dovede na místo mimoádné události, kde zkontaktuje jejího velitele s velitelem zásahu. Styný dstojník (koordinátor) bude vybaven radiostanicí a dle možnosti mobilním telefonem. Styný dstojník (koordinátor) se bude vnovat vyslané jednotce po celou dobu jejího pobytu na území druhého státu. 6

8 Pro sestavení, organizaci a postupy záchranných jednotek se pednostn použije rozhodnutí Komise Evropských spoleenství ze dne 20/XII/2007. K (2007) 6464 v koneném znní, kterým se mní rozhodnutí Komise Evropských spoleenství. 2004/227/ES, Euratom, pokud jde o provádcí pravidla k rozhodnutí Rady Evropské unie. 2007/779/ES, Euratom o vytvoení mechanismu civilní ochrany Spoleenství. Uvedeným rozhodnutím Komise Evropských spoleenství ze dne 20/XII/2007 se stanovují obecné požadavky na evropské moduly civilní ochrany. Pokud je vysílanou záchrannou jednotkou vyhledávací a záchranná jednotka (USAR Team) pedurená pro vyhledávání a záchranu osob ze zícených budov nebo osob jinak zavalených nebo zasypaných, pak se tato záchranná jednotka ídí zásadami stanovenými v metodice Mezinárodní poradní skupiny pro vyhledávací a záchranné operace (INSARAG). 5. Pijetí sil a prostedk z druhého státu Pro proces pijetí záchranné jednotky z druhého státu platí v zásad obdobná pravidla jako pi vysílání sil a prostedk na území druhého státu. V pípad pijímání pomoci je hasiský záchranný sbor kraje / krajské editelství HaZZ, na jehož území je pomoc poskytována, povinen dle svých možností zajistit pijaté jednotce stravu, ubytování a pohonné hmoty pro vozidla a ostatní používané technické prostedky. 6. Souinnost pi nasazení na území druhého státu 6.1 innost po píjezdu záchranné jednotky druhého státu na místo zásahu Po píjezdu na místo mimoádné události je velitel záchranné jednotky povinen informovat neprodlen o této skutenosti velitele zásahu. Velitel zásahu zejména: zjistí od velitele záchranné jednotky podrobné informace o možnostech záchranné jednotky, informuje velitele záchranné jednotky o podmínkách na míst mimoádné události a o prbhu zásahu, urí místo nasazení jednotky, pidlí záchranné jednotce úkoly, piemž platí zásada, že záchranná jednotka plní úkoly na jednom míst a rozdlit jednotku lze jen po dohod s velitelem píslušné záchranné jednotky, informuje velitele záchranné jednotky o zpsobu spojení, pidlí k záchranné jednotce styného dstojníka (koordinátora), pokud již nebylo tak uinno. Velitel záchranné jednotky zejména: pedá veliteli zásahu seznam technických prostedk a len záchranné jednotky, jedná-li se o státní pomoc, plní úkoly stanovené velitelem zásahu. 6.2 Rádiové spojení pi nasazení na území druhého státu Pi zásahu používají jednotky z druhého státu v radioprovozu zpravidla kmitoty a spojové prostedky, jež urí, resp. poskytne záchranné jednotce velitel zásahu nebo len štábu velitele zásahu / ídicího štábu pro spojení. 7

9 6.3 Signály pro dodávku vody, varovné signály a signály pro navádní vrtulníku Signály pro dodávku vody, varovné signály a signály pro navádní vrtulníku jsou uvedeny v píloze Ukonení spolupráce u zásahu Velitel záchranné jednotky je povinen neprodlen oznámit veliteli zásahu ukonení plnní zadaných úkol a vykat na pokyn k další innosti. Pokud záchranná jednotka ukoní plnní zadaných úkol a situace si nevyžaduje její další nasazení, velitel zásahu záchrannou jednotku z plnní úkol na míst mimoádné události odvolá. Záchranná jednotka mže opustit místo svého urení pouze se souhlasem velitele zásahu. Ped odjezdem z místa mimoádné události je velitel záchranné jednotky povinen nahlásit veliteli zásahu: jména zranných, pípadn usmrcených len záchranné jednotky, ztrátu vcných prostedk a pod. Velitel záchranné jednotky si tyto skutenosti nechá velitelem zásahu potvrdit písemn. Velitel záchranné jednotky je dále povinen odevzdat zapjené technické prostedky a jiný materiál. 8

10 8. Závrená ustanovení 1. Metodické pokyny jsou vypracované ve slovenském jazyce a eském jazyce, piemž ob znní mají stejnou platnost. 2. Metodické pokyny nabývají platnost dnem podpisu. Tímto dnem koní platnost metodických pokyn ze dne Ob strany se dohodly na publikování tohoto dokumentu a jeho píloh v PDF formátu na svých webových stránkách Prezídia HaZZ a MV - generálního editelství Hasiského záchranného sboru R do patnácti dn po dni podpisu. Informaci o umístní na svých webových stránkách ob smluvní strany zašlou nejpozdji do tech dní na ové adresy kontaktních bod pro koordinaci pomoci na státní úrovni. 4. Zmny v hlavní ásti metodických pokyn bude možné realizovat pouze na základ písemné dohody generálního editele HZS R a prezidenta HaZZ. 5. Zmny v pílohách metodických pokyn bude každá smluvní strana realizovat samostatn, oznámení o zmn údaj zašle smluvní stran na ové adresy kontaktních bod pro koordinaci pomoci na státní úrovni. 6. Po zaslání oznámení o zmn údaj zabezpeí aktualizaci pílohy publikované podle bodu 3 ve lht deseti pracovních dní od zaslání/obdržení oznámení o zmn údaj ve svém národním jazyce. 7. Z dvodu evidence zmn bude každé oznámení o zmn vytisknuto a piloženo k vytištné verzi metodických pokyn, která bude uložena v míst kontaktních bod pro koordinaci pomoci na státní úrovni. 8. Aktualizované verze píloh metodických pokyn budou oznaeny v zápatí dokumentu textem X. aktualizace ze dne dd. mm. rr, kde X je íslo poadí aktualizace, který na lichých stranách bude zarovnaný vpravo a na sudých stranách vlevo. 9. O každé zmn metodických pokyn se bezodkladn informují všechny dotené subjekty. 9

11 Pílohová ást Píloha. 1 Píloha. 2 Píloha. 3 Píloha. 4 Píloha. 5 Píloha. 6 Píloha. 7 Píloha. 8 Píloha. 9 Adresy a telefonní ísla kontaktních bod pro koordinaci pomoci Vzory faxových formulá pro informování, varování a vyžádání pomoci pi mimoádných událostech Mapy esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek požární ochrany a organizaních jednotek HaZZ Organizace jednotek požární ochrany v R Organizace HaZZ a hasiských jednotek v SR Pehled pojm a zkratek z oblasti integrovaného záchranného systému a požární ochrany v R Pehled pojm a zkratek z oblasti ochrany ped požáry a integrovaného záchranného systému v SR Signály pro dodávku vody, varovné signály a signály pro navádní vrtulníku Smlouva mezi R a SR o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech - eské znní Píloha. 10 Smlouva mezi SR a R o spolupráci a vzájemné pomoci pi mimoádných událostech - slovenské znní

12 Píloha. 1 ADRESY A TELEFONNÍ ÍSLA KONTAKTNÍCH BOD PRO KOORDINACI POMOCI Název kontaktního bodu / Názov kontaktného bodu Ministerstvo vnitra generální editelství Hasiského záchranného sboru R HZS Jihomoravského kraje HZS Zlínského kraje HZS Moravskoslezského kraje Msto / Mesto PS Praha Adresa Ulice / Ulica Kloknerova 26 P.O. Box 69 Pestupný znak a íslo zem / Prestupový znak a íslo krajiny Brno Zubatého Zlín Pílucká Ostrava Výškovická Telefonní ísla / Telefónne ísla Operaní a informaní stedisko / Operané stredisko* (mobil) (mobil) (mobil) (mobil) (mobil) (mobil) Fax ové adresy Ministerstvo vnútra SR Prezídium Hasiského a záchranného zboru Bratislava Drieová (mobil) Krajské riaditestvo HaZZ v Trnave Trnava Vajanského (mobil) Krajské riaditestvo HaZZ v Treníne Krajské riaditestvo HaZZ v Žiline Trenín M. R. Štefánika 20 Žilina Nám. Požiarnikov (mobil) (mobil) * - operané stredisko krajského riaditestva HaZZ sa nachádza v priestoroch koordinaného strediska IZS 1/1

13 Píloha. 2 [Název organizaní složky HZS R] [Názov organizanej zložky HZS R] [Adresa] Fax: Tel: INFORMACE, VAROVÁNÍ / INFORMÁCIA, VAROVANIE Hodící se oznate kížkem! / Hodiace sa oznate krížikom! Datum / Dátum.... as / as KOMU / KOMU [Název organizaní složky HaZZ] [Názov organizanej zložky HaZZ] [Adresa] Vyizuje / Vybavuje..... Fax:.. Tel: Píjem zprávy potvrte faxem! / Príjem správy potvrte faxom Nadregionální poplach (následky pesahují státní hranice) / Nadregionálny poplach (následky presahujú štátne hranice) Místní poplach (následky nepesahují státní hranice) / Miestny poplach (následky nepresahujú štátne hranice) Mimoádná událost / Mimoriadna udalos Požár / Požiar Únik nebezpených látek / Únik nebezpených látok Povode / Povode Dopravní nehoda / Dopravná nehoda Jiná / Iné Místo mimoádné události / Miesto mimoriadnej udalosti: Poátek mimoádné události / Vznik mimoriadnej udalosti: Datum / Dátum: 1/3 as / as: as, kdy byla realizována prvotní opatení / as, kedy boli realizované prvotné opatrenia: Pedpokládaná zasažená/zamoená plocha (km 2 ) / Predpokladaná zasiahnutá/zamorená plocha (km 2 ): Mimoádná událost byla doprovázena dalšími reakcemi / Mimoriadna udalos bola sprevádzaná alšími reakciami: výbuchem / výbuchom chemickou kontaminací /chemickou kontamináciou: biologickou kontaminací / biologickou kontamináciou požárem / požiarom radioaktivní kontaminací / rádioaktívnou kontamináciou Poet ohrožených osob v míst mimoádné události / Poet ohrozených osôb v mieste udalosti: Poet osob / Poet osôb: - zranných / zranených: - mrtvých / mtvych: Klimatické podmínky v míst mimoádné události / Klimatické podmienky v mieste udalosti: rychlost vtru / rýchlos vetra (km/hod):.. smr vtru / smer vetra: severní / severný teplota ( C) / teplota ( C):.. jižní / južný sluneno / slneno východní / východný déš /dáž západní / západný sníh / sneh severozápadní / severozápadný inverze / inverzia severovýchodní / severovýchodný polojasno / polojasno jihovýchodní / juhovýchodný zataženo / zamraené jihozápadní / juhozápadný

14 1. VYPLNIT V PÍPAD POŽÁRU / VYPLNI V PRÍPADE POŽIARU Požár pole / Požiar poa Plocha požáru / Plocha požiaru (uvete jednotku - km 2, ha): Lesní požár / Požiar lesa Typ lesa / Typ lesa: nízký / nízky stední / stredný vzrostlý / vysoký Plocha požáru / Plocha požiaru (uvete jednotku - km 2, ha): Požár objektu / Požiar objektu Druh objektu /Druh objektu: Poet nadzemních podlaží hoícího objektu / Poet nadzemných podlaží horiaceho objektu: Vzdálenost od obydlených oblastí (km) / Vzdialenos od osídlených oblastí (km): Varování obyvatelstva provedeno / Varovanie obyvatestva vykonané: ne / nie ano / áno JAK? / AKO?: Sirény byly aktivovány / Sirény boli aktivované : ne / nie ano / áno KDE? / KDE?: Píloha VYPLNIT V PÍPAD POVODNÍ / VYPLNI V PRÍPADE POVODNÍ Název toku / Názov toku: Postižené obce / Postihnuté obce: Jedná se o / Ide o: pirozenou povode / prirodzenú povode zvláštní povode /zvláštnu povode protržení pehrady / pretrhnutie priehrady Hrozí další nebezpeí v souvislosti s povodní? / Hrozí alšie nebezpeenstvo v súvislosti s povodou? ne / nie ano / áno => vyplte bod 3 / vyplte bod 3. Varování obyvatelstva provedeno / Varovanie obyvatestva vykonané : ne / nie ano / áno JAK? / AKO?: Sirény byly aktivovány / Sirény boli aktivované: ne / nie ano / áno KDE / KDE?: 3. VYPLNIT PI ÚNIKU NEBEZPENÝCH LÁTEK / VYPLNI PRI ÚNIKU NEBEZPENÝCH LÁTOK Název uniklé látky / Názov uniknutej látky: UN-kód / UN-kód: Kemler-kód / Kemler kód: íslo CAS / íslo CAS: Odhad množství uniklé látky (kg, l) / Odhad množstva uniknutej látky: únik / únik do: ovzduší / ovzdušia vodního toku / vodného toku p dy / pôdy název vodního toku / názov vodného toku: Varování obyvatelstva provedeno / Varovanie obyvatestva vykonané: ne / nie ano / áno JAK? / AKO?: Sirény byly aktivovány / Sirény boli aktivované: ne / nie ano / áno KDE / KDE?: 4. VYPLNIT V PÍPAD VELKÉ DOPRAVNÍ NEHODY / VYPLNI V PRÍPADE VEKEJ DOPRAVNEJ NEHODY Druh nehody / Druh nehody silniní / cestná železniní / železniná letecká / letecká osobní / osobná nákladní / nákladná Varování obyvatelstva provedeno / Varovanie obyvatestva vykonané: ne / nie ano / áno JAK? / AKO?: Sirény byly aktivovány / Sirény boli aktivované: ne / nie ano / áno KDE / KDE?: Omezení dopravy na silnici (železnici) mezi obcemi / Obmedzenie dopravy na ceste (železnici) medzi obcami: 5. JINÁ MIMOÁDNÁ UDÁLOST / INÁ NEHODA DOPLUJÍCÍ INFORMACE / DOPLUJÚCE INFORMÁCIE (v pípad poteby uvete na další stran / v prípade potreby uvete na alšej strane) 2/3

15 Píloha. 2 [Název organizaní složky HZS R] [Názov organizanej zložky HZS R] [Adresa] Fax: Tel: ŽÁDOST O POMOC / ŽIADOS O POMOC Hodící se oznate kížkem! / Hodiace sa oznate krížikom Datum / Dátum.... as / as KOMU / KOMU [Název organizaní složky HaZZ] [Názov organizanej zložky HaZZ] [Adresa] Vyizuje / Vybavuje..... Fax:.. Tel: Píjem zprávy potvrte faxem! / Príjem správy potvrte faxom Nadregionální poplach (následky pesahují státní hranice) / Nadregionálny poplach (následky presahujú štátne hranice) Místní poplach (Následky nepesahují státní hranice) / Miestny poplach (Následky nepresahujú štátne hranice) Žádost o poskytnutí pomoci / Žiados o poskytnutie pomoci Žádost o poskytnutí informací / Žiados o poskytnutie informácie 1. Požadované technické prostedky / Požadované technické prostriedky: Poet ks / Poet ks Žádost o další informace / Žiados o alšie informácie: 3. Požadavek na evakuaci osob do sousedního státu / Požiadavka na evakuáciu osôb do susedného štátu: Pedpokládaný poet evakuovaných osob / Predpokladaný poet evakuovaných osôb: Styné osoby / Kontaktné osoby: Jméno a píjmení / Meno a priezvisko: 5. Poznámka / Poznámka: tel. íslo / tel. íslo: /3

16 Píloha. 3 Mapy esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ Celý úsek esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ 1/4

17 Píloha. 3 Jižní ást esko-slovenského slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ 2/4

18 Píloha. 3 Stední ást esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ 3/4

19 Píloha. 3 Severní ást esko-slovenského pohranií s vyznaením dislokace jednotek PO a organizaních jednotek HaZZ 4/4

20 Píloha. 4 Organizace jednotek PO v R Systém jednotek PO Svým úelem je systém jednotek PO vybudován jako represivní nástroj proti již vzniklým požárm, živelním pohromám a jiným mimoádným událostem. V podmínkách R je od roku 1994 budována organizace jednotek PO s názvem plošné rozmístní jednotek PO, která je vytvoena na základ analýzy rizika požár ve všech oblastech republiky a je založena na spolupráci jednotek PO jednotlivých kategorií. Nedílnou souástí plošného rozmístní jednotek PO jsou krom jednotek hasiských záchranných sbor kraj i jednotky sbor dobrovolných hasi obcí, jednotky hasiských záchranných sbor podnik a jednotky sbor dobrovolných hasi podnik. Hasiský záchranný sbor R Hasiský záchranný sbor R je zízen zákonem. 238/2000 Sb., o Hasiském záchranném sboru R a o zmn nkterých zákon, který uruje organizaci, ízení a úkoly Hasiského záchranného sboru R a práva a povinnosti jeho píslušník. Základním posláním Hasiského záchranného sboru R je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek ped požáry a poskytovat úinnou pomoc pi mimoádných událostech. Skutený rozsah innosti je však daleko širší, zejména v oblastech IZS, krizového ízení, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování. Hasiský záchranný sbor R tvoí a) generální editelství Hasiského záchranného sboru R (dále jen generální editelství ), které je souástí Ministerstva vnitra, b) hasiské záchranné sbory kraj (dále jen HZS kraj ), c) záchranný útvar, d) Stední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku- Místku. Generální editelství Generální editelství vykonává psobnost Ministerstva vnitra v mezích úkol Hasiského záchranného sboru R. V ele generálního editelství stojí generální editel Hasiského záchranného sboru R. Na úrovni generálního editelství je zízeno operaní a informaní stedisko, které je hlavním stálým orgánem pro koordinaci složek IZS. Hasiské záchranné sbory kraj HZS kraj jsou ízeny generálním editelstvím a jsou organizaními složkami státu. HZS kraj se vnitn dlí na územní odbory. V ele HZS kraje je krajský editel. HZS kraje zizuje operaní a informaní stediska jako souásti HZS kraje. Tato fungují jako stálé orgány pro koordinaci složek IZS. Zajišují nepetržitý píjem tísových zpráv, organizují sousteování sil a prostedk pi mimoádných událostech. Jednotky hasiských záchranných sbor kraj Tyto jednotky jsou zízeny jako souást HZS kraj a mají psobnost na celém území kraje. Jednotky HZS kraj jsou dislokovány na stanicích. Každý územní odbor má jednu 1/8

21 Píloha. 4 centrální stanici zpravidla v bývalém okresním mst a mže mít i nkolik stanic poboných v dalších mstech. Výkon služby v jednotce je organizován na 3 smny, oznaené jako A, B, C. Smna zabezpeuje nepetržitou pipravenost jednotky k zásahu po dobu 24 hodin. Jednotky sboru dobrovolných hasi obcí Jednotky sboru dobrovolných hasi obcí (dále jen jednotky SDH obcí ) jsou zizovány obcemi. Z hlediska poteb obce mají tyto jednotky vtšinou místní význam, nicmén i v této oblasti jsou obce povinny navzájem si poskytovat pomoc pi zdolávání mimoádných událostí. Jednotky hasiských záchranných sbor podnik a jednotky sboru dobrovolných hasi podnik Jednotky hasiských záchranných sbor podnik (dále jen jednotky HZS podnik ) a jednotky sboru dobrovolných hasi podnik (dále jen jednotky SDH podnik ) jsou zizovány právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou. Tyto jednotky psobí místn na území svého zizovatele. Struktura jednotek PO Jednotku PO tvoí: odady (velitel odadu a ety, družstva nebo skupiny), ety (velitel ety a dv nebo ti družstva, pop. skupiny), družstva (velitel družstva a dalších pt osob), družstva ve zmenšeném poetním stavu (velitel družstva a další ti osoby), skupiny (vedoucí skupiny a nejmén jedna další osoba). Speciálními službami v jednotce HZS kraje a jednotce HZS podniku jsou služby a) chemická, která udržuje provozuschopnost vcných prostedk požární ochrany, zejména prostedk pro práci s nebezpenými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plyn a nebezpených látek, hasiv a prostedk pro práci pod hladinou, a dále poskytuje odbornou podporu pi zásahu jednotek v prostedí nebezpených látek na míst zásahu a pro ochranu obyvatel, b) technická, která udržuje provozuschopnost vcných prostedk požární ochrany, zejména požárních hadic, požárních armatur, záchranných pneumatických a vyprošovacích zaízení bez motorového pohonu, prostedk pro práci ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pro innost na vodní hladin c) strojní, která udržuje provozuschopnost požární techniky, dalších strojních vcných prostedk požární ochrany a jejich píslušenství a akceschopnost hydraulických vyprošovacích zaízení, a zajišuje údržbu opravárenských, diagnostických a dalších obdobných zaízení, d) spojová, která udržuje v provozu linkové a rádiové penosové prostedky vetn zaízení systému varování a vyrozumní vetn jejich koncových zaízení a provádí dohled rádiové sít požární ochrany, poskytuje odbornou podporu operaním a informaním stediskm, 2/8

22 Píloha. 4 e) informaní, která udržuje v provozu informaní systémy vetn koncových zaízení sítí a prostedky výpoetní techniky a provádí dohled penosových sítí, poskytuje odbornou podporu operaním a informaním stediskm. Struktura ízení pi zásahu Struktura ízení závisí na potu ízených jednotek, pop. dalších sil a prostedk. Pi ízení zásahu se uplatují následující úrovn ízení s oprávnním vydávat v okruhu své psobnosti rozkazy, pokyny nebo povely vi svým podízeným: a) velitel zásahu, b) vedoucí nebo velitelé složek IZS, c) náelník štábu velitele zásahu (dále jen štáb ), d) lenové štábu, e) velitelé sektor, f) velitelé úsek, g) velitelé jednotek, h) vedoucí skupin. Velitel zásahu uruje k výkonu funkce náelníka a leny štábu a velitele sektor a úsek; na míst zásahu mže urit i velitele jednotek nebo vedoucí skupin ureným silám a prostedkm. Oznaení jednotlivých funkcí je provedeno ervenou páskou, která se nosí na paži levé ruky, nebo zvláštní vestou s následujícími nápisy: a) velitel zásahu nápisem VZ na pásce nebo Velitel zásahu na zvláštní vest, b) velitelé sektor nápisem VS na pásce nebo Velitel sektoru na zvláštní vest, c) velitelé úsek nápisem VU na pásce nebo Velitel úseku na zvláštní vest, d) náelník štábu nápisem NŠ na pásce nebo Náelník štábu na zvláštní vest, e) len štábu velitele zásahu pro spojení nápisem S na pásce nebo Spojení na zvláštní vest, f) len štábu velitele zásahu pro týl nápisem T na pásce nebo Týl na zvláštní vest, g) len štábu velitele zásahu pro analýzu situace nápisem A na pásce nebo Analýza na zvláštní vest, h) len štábu velitele zásahu pro nasazení sil a prostedk nápisem N na pásce nebo Nasazení na zvláštní vest. Podle potu jednotek nebo podle složitosti zásahu používá velitel zásahu následující strukturu ízení: a) ídí zásah jednotek nebo hasi sám (obrázek. 1); zpravidla u malých nebo málo složitých mimoádných událostí, zpravidla s potem do tí zasahujících jednotek (družstev), b) vyleuje pro svoji potebu a pro pímé ízení pomocníky (obrázek. 2); zpravidla se jedná o zásahy s nasazením tí až pti jednotek, pomocníkem je zejména spoja nebo nkterý z velitel jednotek pro evidenci sil a prostedk, vyhodnocení przkumu nebo týl jednotek; zde mže být pomocníkem technik strojní, chemické nebo technické služby. 3/8

Požární ád obce Lubník

Požární ád obce Lubník Obecn závazná vyhláška obce Lubník.3/2002 Zastupitelstvo obce Lubník vydává podle 84 odst. 2 písm. i) a 10 písm.a) zák..128/2000 Sb. o obcích a podle 29 odst. 1 písm. o) zák.. 133/1985 Sb. o požární ochran,

Více

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení Obecn závazná vyhláška.1/2003 Zastupitelstvo obce Sadov na svém zasedání dne 10.12.2003 se usneslo vydat na základ 29 odst. 1 písm. c) zákona ". 133/1985 Sb. o požární ochran, ve znní pozdjších p,edpis-,

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Změna: 226/2005 Sb. Změna: 200/2012 Sb. Ministerstvo vnitra podle 101 písm. a) zákona č.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha MINISTERSTVO VNITRA.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha Po : 10 S c h v a l u j e : plk. Ing. Drahoslav Ryba Podepsáno elektronicky T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16)

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Odborná příprava jednotek požární ochrany - konspekty odborné přípravy

Odborná příprava jednotek požární ochrany - konspekty odborné přípravy Odborná příprava jednotek požární ochrany - konspekty odborné přípravy Organizace a řízení zásahu - základy požární taktiky Obsah I. Základní zásady 1. Určení velitele zásahu 2. Právo přednostního velení

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí 11OhlZmenUdajOBud.pdf - Adobe Acrobat Professional Ohlášení zmny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí Spisová znaka Ohlášení se podává: Katastrálnímu úadu pro Katastrální pracovišt vyplní katastrální

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více