PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE"

Transkript

1 MGA. PETRA PAŘENICOVÁ RESTAURÁTORKA A SOCHAŘKA Lhotka nad Bečvou 21 Lešná Tel: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACI KŘÍŽŮ A POMNÍKU ZE STARÉHO HŘBITOVA NA UL. 5. KVĚTNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM 2013

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE K OBJEKTŮM: Lokalizace objektů Kraj: Zlínský Město: Rožnov pod Radhoštěm Okres: Vsetín Název objektů: I.Centrální pískovcový latinský kříž s korpusem Krista a soklovou architekturou z roku 1913, II. Pískovcový latinský kříž s korpusem Krista a soklovou architekturou z roku 1888, III. Pomník obyvatelům Rožnova pod Radhoštěm Situování: ul. 5. května (Starý hřbitov) Parcela: č. 1309/1 Údaje o akci Zadavatel: Vypracovala: Město Rožnov pod Radhoštěm, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128/129, Rožnov pod Radhoštěm MgA. Petra Pařenicová, restaurátorka a sochařka Lhotka nad Bečvou 21, Lešná (Licence č.j. MK 77452/2012 OPP, sp.zn. MK - S 7451/2012 OPP s povolením k restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, ve specializaci restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a štuku udělené Ministerstvem kultury ČR v roce 2012) Návrh na restaurování: ze dne Poznámka: Veškeré údaje a snímky obsažené v projektové dokumentaci návrhu na restaurování podléhají zákonu č.121/200 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnách některých zákonů, tzv. autorském zákonu. Jakékoliv nakládání s obsahem, jeho kopírování, digitální přenos či fotografování - bez předchozího souhlasu autora - je nezákonné! 1

3 I. CENTRÁLNÍ PÍSKOVCOVÝ LATINSKÝ KŘÍŽ S KORPUSEM KRISTA A SOKLOVOU ARCHITEKTUROU Z ROKU ÚDAJE O PAMÁTCE: Autor: neznámý Datace/sloh: 1913/20. století Technika/materiál: sekaný/jemnozrnný pískovec Předchozí známé restaurátorské zásahy: na kříži se celoplošně nacházejí zbytky monochromně pojednaných sekundárních povrchových úprav a jiných druhotných vysprávek Lokace: ul. 5. května (Starý hřbitov) Parcela: č POPIS PAMÁTKY: Latinský kříž se soklovou architekturou zhotovený z jemnozrnného pískovce je centrálně situován na Starém hřbitově v Rožnově pod Radhoštěm na ulici 5. května. Byl zbudován nákladem manželů Františka a Anny Šimurdových z Rožnova v roce Soklová část se skládá z několika dílů zakončených latinským křížem s korpusem Krista. První díly soklu (podnož, podstava a soklík) tvořící architektonickou základnu kříže jsou završeny členitým profilováním. Další středový díl (nástavec) ukončený vyloženou konkávní korunní římsou nese z čelní strany obdélný výklenek s kamenným reliéfem sochy Panny Marie. Ze zadní strany pak nápis: Zbudován nákladem manželů Františka a Anny Šimurdových z Rožnova L.P Kříž se skládá ze dvou částí, patky kříže a vlastního kříže s jednoduchým zaklenutím ramen na němž spočívá kamenný korpus ukřižovaného Ježíše Krista. 3. SOUČASNÝ STAV PAMÁTKY PŘED RESTUROVÁNÍM: Z důvodu situování kříže ve stinném prostředí v blízkosti vzrostlých stromů se jako závažnější poškození jeví zasažení povrchu biologickým činitelem, z čehož pramení permanentní provlhčení kamene s následnou postupnou erozí pojiva materiálu. Povrch je výrazně kontaminován zejména mechy a zelenými řasami, které v pískovci prodlužují retenci vlhkosti a způsobují tak fyzikální a chemickou korozi. Celek kříže je dále znečištěn tmavými depozity. V místech dešťových stínů je povrch částečně pokryt zčernalými síranovými krustami. Povrch je také z čelní strany výrazně znečištěn voskem, který penetroval do kamene. Materiál kamene není zcela kompaktní. Lokálně je na hranách, rozích, profilech a plasticky výrazných místech patrná absence hmoty mechanickým uražením, otěrem i samovolnou abrazí kamenného 2

4 materiálu vlivem povětrnostních podmínek. Vyskytují se zde i nevhodné vyžilé vysprávky z předchozích zásahů a místy vydrolené spáry. V rámci mechanického procesu zvětrávání lokálně dochází ve strukturálně oslabených místech k tvorbě trhlin a prasklin v kameni. Povrchová struktura kamene je pokryta nepůvodním monochromně provedeným nátěrem. Pro kámen je pod touto vrstvou nátěru znemožněna přirozená cirkulace vodních par. Tím rovněž dochází k postupné erozi pojiva a ztrátě přirozené struktury kamene. Tyto sekundární povrchové úpravy jsou rozpraskané s lokálními ztrátami až na kámen. Celek architektury není staticky ohrožen. 4. KONCEPCE RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ: S ohledem na dochovaný stav sakrální památky, její kulturně-historický význam, lokalizaci a prezentaci doporučuji provést komplexní restaurátorský zásah. Ten by měl uvést celek kříže do takového stavu, aby byla zajištěna jeho další existence a dobře odolával všem vnějším činitelům. Cílem zásahů je tedy obnovit účin díla, dát mu možnost znovu fungovat v rámci svého určení při zachování a respektování jeho autentických hodnot. První fází restaurátorského záměru při obnově původního vzhledu díla je jeho očištění od různých nečistot, prachových depozitů, krust a biologického napadení, dále odstranění nepůvodních nátěrů a biosanace povrchu kamene. V další fázi je nutná celková strukturální konsolidace kamenného materiálu vhodným zpevňovacím prostředkem. Po nezbytné 21 denní technologické přestávce je možné zahájit komplexní provedení plastických retuší všech poškozených míst a ztrát modelace. Rovněž defekty povrchu je nutno doplnit a provést injektáž lokálních trhlin a prasklin. Tmely by měli být provedeny tak, aby plasticky navazovali na originál a zodpovídali mu strukturou a barevností. Dále následuje barevná lazurní retuš tmelů a rušivých míst. Důležitým finálním krokem je ochranné ošetření povrchu kamene hydrofobizačním prostředkem. Restaurátorský materiál musí být dlouhodobě stabilní a pokud možno reverzibilní, měl by mít co nejbližší vlastnosti k původnímu materiálu. 5. NÁVRH RESTAURÁTORSKÉHO POSTUPU: Před započetím restaurátorských prací bude proveden detailní restaurátorský průzkum, který bude nejprve zaměřen na vizuální průzkum s podrobnou fotodokumentací. Pro optimální průběh jednotlivých restaurátorských kroků budou po zjištění stavu kamene a zbytků povrchových úprav odzkoušeny různé typy konzervačních materiálů a restaurátorských postupů a následně budou vybrány nejvhodnější prostředky pro daný materiál. Zkoušky budou zejména zaměřeny na postupy čištění, snímání nátěrů a tmelení kamene. 3

5 Záměrem je kompletní rehabilitace centrálního latinského kříže se soklovou architekturou z roku 1913 na Starém hřbitově v Rožnově pod Radhoštěm. Proces restaurování tedy bude zahrnovat: očištění, sejmutí povrchových nátěrů a druhotných nevhodných vysprávek, biosanaci, minimalizaci krust, konsolidaci kamenného matriálu a injektáž vlasových trhlin, plastické doplnění chybějících částí modelace, barevnou retuš doplňků a zvýraznění písma. Celý povrch pískovcového kříže bude hydrofonizován. Bude rovněž provedeno očištění a úprava kamenného základu. Restaurování by bylo prováděno in situ, při postaveném lešení. Na závěr bude zpracována v tištěné i digitální podobě závěrečná restaurátorská zpráva obsahující všechny předepsané náležitosti Návrh postupu restaurování v jednotlivých bodech zahrnuje: 1.) fotodokumentaci stavu před restaurováním, v průběhu jednotlivých etap i stavu po restaurování, 2.) zkoušky rozpustnosti a odstranitelnosti druhotných nátěrů, čištění povrchu a zkoušky tmelů, 3.) mechanické snímání nevhodných a vyžilých vysprávek a spárování, 4.) očištění od prachových nánosů a povrchových usazenin cestou suchou; mokrou cestou odstranění nečistot ve vodě rozpustných; chemickou cestou zredukování nebo ztenčení zčernalé síranové krusty na povrchu kamene s intenzivním vypláchnutím použitých chemických prostředků, případně provedení dočištění pomocí zábalů destilovanou vodou, 5.) mechanické odstranění zelených řas a mechů, očištění povrchu a sanace algicidním, fungicidním a baktericidním prostředkem s cílenou aplikací na jednotlivé druhy biologického napadení s rozdílnou rezistencí; biosanaci provést formou represivní a dočasně preventivní (proti opětovnému růstu), 6.) snímání povrchových druhotných nátěrů na základě provedených zkoušek rozpustnosti a odstranitelnosti barevných vrstev, 7.) celkovou konsolidaci pískovcového materiálu podle rozsahu rozrušení organokřemičitým zpevňovačem odpovídající koncentrace; penetrace bude provedena metodou nátěrů až do nasycení, 8.) stabilizaci trhlin a las injektážní směsí, která zateče i do vlasových trhlin, narušený prostor zaplní a renovuje spojení mezi hmotami; 9.) po 21-denní technologické přestávce doplnění chybějící modelace dle provedených zkoušek materiálů ve hmotě probarveným tmelem z umělého kamene se strukturou, barevností a paropropustností co nejvíce odpovídající originálu kamene, spáry mezi díly kamene budou zatmeleny minerálním tmelem, 10.) provedení lokální barevné retuše v partiích odlišnosti barevnosti doplňků od originálního kamene, lazurní zvýraznění nápisu 4

6 11.) hydrofobizaci celkového povrchu pískovcového materiálu, dále vodorovné extrémně namáhané části budou hydrofobizovány prostředkem s vyšším hydrofobním účinkem, 12.) vypracování restaurátorské dokumentace s popisem etap, použitých materiálů a technologií, s fotodokumentací a doporučením majiteli. 6. NÁVRH APLIKACE MATERIÁLŮ: Čištění suchou cestou a snímání druhotných doplňků: měkké plastové kartáče, rýžové kartáče, vlasové štětce, skalpely, dlátka, Čištění mokrou cestou: voda, tlaková voda, pára, měkké kartáče a štětce, destilovaná voda s buničinou, Čištění chemickou cestou (ztenčení krust): speciální čistící pasta, tlaková voda, buničina s destilovanou vodou, Snímání druhotných nátěrů: odstraňovač starých nátěrů a organická rozpouštědla zvolené podle složení pojivé složky barevných vrstev nátěrů, pinzeta, vaty, skalpely, mikroporézní houba, destilovaná a užitková voda, vodní pára, Biosanace: amoniak, peroxid vodíku, destilovaná voda, biocid, líh, tlakový postřikovač, Konsolidace: zpevňovače na bázi organokřemičitanů, v několika řadách koncentrací, štětce, Injektáž trhlin a las: kopolymer ethylmetakrylátová pryskyřice, křemenná moučka, injekční stříkačky a jehly, Rekonstrukce modelace a revize spárování: křemičitý písek, křemenná moučka, drcený hořický a božanovský pískovec, žlutý říční písek, šedý kopaný písek, speciální tmelící směs, práškové přírodní pigmenty, akrylátová disperze, bílý cement, nerezové armatury, Barevná retuš: práškové anorganické pigmenty, tónovací pasta, vodná disperze, jemné štětce, Hydrofobizace: bezbarvá, hydrofobizující impregnace v rozpouštědle, tlakový postřikovač. 5

7 7. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA: 7.1. Fotodokumentace stavu před restaurováním I. CENTRÁLNÍ PÍSKOVCOVÝ LATINSKÝ KŘÍŽ S KORPUSEM KRISTA A SOKLOVOU ARCHITEKTUROU Z ROKU 1913 Čelní pohled - celkový 6

8 Pravý boční pohled - celkový 7

9 Zadní pohled celkový 8

10 Levý boční pohled celkový 9

11 Pohledy na poškození z čelní strany kříže a na jednotlivých částech soklové architektury 10

12 Pohledy na poškození kříže ze zadní a pravé boční strany Pohledy na poškození soklové architektury ze zadní strany 11

13 Pohled na mechanická poškození povrchu Detail - pohled na degradaci a ztrátu materiálu Detail - pohled na znečištění povrchu voskem Detail - znečištění voskem a biologickým činitelem 12

14 II. PÍSKOVCOVÝ LATINSKÝ KŘÍŽ S KORPUSEM KRISTA A SOKLOVOU ARCHITEKTUROU Z ROKU ÚDAJE O PAMÁTCE: Autor: neznámý Datace/sloh: 1888/19. století Technika/materiál: sekaný/jemnozrnný pískovec, litinové prvky Předchozí známé restaurátorské zásahy: Kříž byl opraven v roce Na kříži se celoplošně nacházejí zbytky monochromně pojednaných sekundárních povrchových úprav a jiných druhotných vysprávek Lokace: ul. 5. května (Starý hřbitov) Parcela: č POPIS PAMÁTKY: Latinský kříž s reliéfně bohatě zdobenou soklovou architekturou zhotovený z jemnozrnného pískovce je situován na Starém hřbitově v Rožnově pod Radhoštěm na ulici 5. května. Byl zbudován nákladem obce města Rožnova v roce Soklová část se skládá z několika dílů zakončených latinským kamenným křížem s korpusem ukřižovaného Ježíše Krista. První díl soklu (podstava) je mohutnější a tvoří architektonickou základnu památky. Druhý díl s profilováním v završení nese ze všech stran geometrické reliéfní zdobení. Ve vrchní časti soklového dílu jsou po stranách umístěny zdobné litinové části sloužící pravděpodobně jako úchytky na lucerny či svícny. Vyšší střední díl soklu (nástavec) je bohatě sochařsky pojednán. Z čelní strany je zobrazen figurální kamenný reliéf Panny Marie v ornamentálně zdobném výklenku, ten se opakuje ze všech stran nástavce. Ze zadní strany je vytesán nápis: Nákladem obce města Rožnova Opraven Čtvrtý díl soklu nese vyloženou prolamovanou korunní římsu navazující na architekturu kříže. Součástí čelní strany římsy je v odstupněném středu vytesán rovněž ze všech stran opakující se zdobný ornament. Další vrchní díl mezi korunní římsou a patkou kříže, ve spodní části mohutnější, na vrcholu profilován, má z čelní strany kamenicky pojednané výběžky. Vlastní kříž s korpusem Ježíše Krista a nápisovou páskou s latinským titulem INRI jsou rovněž kamenné. 13

15 3. SOUČASNÝ STAV PAMÁTKY PŘED RESTUROVÁNÍM: Kříž a celek soklové architektury se nachází v poměrně kritičtějším stavu, než je tomu u předchozího centrálního kříže výše. Materiál kamene není zcela kompaktní. U povrchové struktury kamene dochází k postupné erozi pojiva a ztrátě přirozené struktury materiálu. Kámen nese monochromně pojednaný nátěr na dosud neznámé bázi. V místech nejvíce vystavených působení povětrnostních podmínek začíná tato vrstva nátěru korodovat. Monochromní vrstva je značně rozpraskaná, odlupuje se v miskovitých šupinkách s lokálními ztrátami až na kámen, dochází ke ztrátě soudržnosti (adheze a koheze) nátěru. Povrch kamene je dále biologicky napaden zejména mechy, lišejníky a zelenými řasami, které mohou v pískovci prodlužovat retenci vlhkosti a způsobovat tak fyzikální a chemickou korozi. Povrch je také znečištěn tmavými depozity. V místech dešťových stínů je kámen částečně pokryt zčernalými silikátovými krustami. Na mnoha plochách, hranách, profilech a plasticky výrazných místech je patrná mechanická absence kamenné hmoty. Situování kříže, předchozí nevhodné zásahy a vrstva nátěru mají za příčinu fyzikální a chemickou korozi provázející erozi pojiva materiálu. Absence pískovcové hmoty je rovněž patrná zejména u reliéfních ornamentování způsobená samovolnou obrazí. Lokálně rovněž dochází k odlupovaní povrchové vrstvy kamene a tvorbě tenkých puchýřků. Dochovaná litinová úchytka (zdobná spona) je po celém povrchu zkorodovaná a pokryta rzí. Celek objektu je staticky stabilní a nevykazuje zásadní konstrukční poškození. 4. KONCEPCE RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ Restaurováním by měly být obnoveny estetické hodnoty a charakter kříže s přiznáním historické hodnoty. Veškeré novodobé neodborně provedené úpravy by měli být odstraněny, tak, aby nerušily celkové vyznění objektu. Restaurátorský zásah by měl uvést památku do takového stavu, aby byla zajištěna její další existence a dobře odolávala všem vnějším činitelům. Celkovou architekturu kříže je tedy nutné očistit od různých nečistot, prachových depozitů, krust a biologického napadení. Současně je nutné odstranění nepůvodní povrchové úpravy kříže. Čištění a sejmutí nátěru bude provedené jen do té míry, aby jeho proces neohrožoval původní povrch kamene. Očištění a biosanace povrchu kamene je první fází restaurátorského záměru při obnově původního vzhledu díla. V další fázi by měla být provedena plastická retuš mechanicky poškozených míst. Ze zkušenosti restaurování příbuzných památek je předpokládáno, že kámen bude vykazovat značné množství trhlin, odlomených hran a jiných povrchových defektů, které nejsou vidět pod nečistotami. Defekty 14

16 povrchu je nutno doplnit a provést injektáž lokálních trhlin a prasklin. Tmely budou provedeny tak aby plasticky navazovaly na originál a zodpovídaly mu strukturou a barevností. Dále bude následovat lokální barevná retuš a vytažení písma. Retušovat se budou zejména tmely a rušivá místa a to lazurní retuší. Závěrečnou etapou restaurování bude hydrofobizace povrchu ochranným materiálem. Restaurátorský materiál musí být dlouhodobě stabilní a pokud možno reverzibilní, měl by mít co nejbližší vlastnosti původnímu materiálu. Cílem zásahů tedy bude obnovit účin díla, dát mu možnost znovu fungovat v rámci svého určení při zachování a respektování jeho autentických hodnot. 5. NÁVRH RESTAURÁTORSKÉHO POSTUPU Restaurování objektu latinského pískovcového kříže a soklové architektury z roku 1888 na Starém hřbitově v Rožnově pod Radhoštěm má za cíl celkovou rehabilitaci stavu zahrnující očištění, sejmutí nátěrů, biosanaci, konsolidaci, rekonstrukci chybějící modelace, barevnou retuš doplňků, vytažení písma, konzervaci litinových prvků a hydrofobizaci. Restaurování by bylo prováděno in situ, při postaveném lešení Návrh postupu v jednotlivých bodech: 1. fotodokumentace stavu před restaurováním, v průběhu a po restaurování, 2. očistit základový stupeň, 3. celkový objekt očistit od prachových nánosů a povrchových usazenin cestou suchou; 4. mechanickou a chemickou cestou sejmout vrstvu nátěrů s následnou neutralizací povrchu, 5. mokrou cestou odstranit nečistoty ve vodě rozpustné; chemickou cestou zredukovat produkty lokálně zčernalé síranové krusty na povrchu kamene s intenzivním vypláchnutím použitých chemických prostředků, 6. různobarevné řasy a mechy odstranit mechanicky, případně chemicky, poté provést biosanaci povrchu, 7. mechanicky sejmout všechny nevhodné doplňky a spárování, 8. podle rozsahu rozrušení materiál konsolidovat; zvolit stavu kamene odpovídající koncentraci, penetraci provést formou nátěrů, 9. vlasové trhliny a lasy stabilizovat konsolidantem s mikroplnivem, 10. po třítýdenní technologické přestávce doplnit chybějící modelaci na celku architektury kříže ve hmotě probarveným tmelem z umělého kamene, jež bude především svou strukturou, texturou a barevností nejvíce odpovídat originálu, 11. armatury pro přichycení doplňků použít pouze nekorodující, 15

17 12. v partiích odlišnosti barevnosti doplňků od originálního kamene provést barevnou retuš, sekané písmo zvýraznit reversibilním barevným tónováním, 14. sejmutí litinových prvků (ozdobné spony a úchytky) a ošetření od korozivních produktů, konzervování metodou galvanického či žárového pozinkování, dále ošetření povrchu antikorozní základovou vrstvou a vrstvou olejového u podkladu pod zvolenou finální povrchovou úpravu 15. provést celkovou hydrofobizaci povrchu kamene, 16. vypracovat restaurátorskou zprávu zahrnující všechny etapy procesu restaurování, včetně popisu veškerých technologií a užitých materiálů, doporučení majiteli; obsažená fotodokumentace bude dokládat stav díla před restaurováním, v průběhu jednotlivých postupů a stav po zrestaurování. 6. NÁVRH APLIKACE MATERIÁLŮ: Čištění suchou cestou a snímání druhotných doplňků: měkké plastové kartáče, rýžové kartáče, vlasové štětce, skalpely, dlátka, Čištění mokrou cestou: voda, tlaková voda, pára, měkké kartáče a štětce, destilovaná voda s buničinou, Čištění chemickou cestou (ztenčení krust): speciální čistící pasta, tlaková voda, buničina s destilovanou vodou, Snímání druhotných nátěrů: odstraňovač starých nátěrů a organická rozpouštědla zvolené podle složení pojivé složky barevných vrstev nátěrů, pinzeta, vaty, skalpely, mikroporézní houba, destilovaná a užitková voda, vodní pára, Biosanace: amoniak, peroxid vodíku, destilovaná voda, biocid, líh, tlakový postřikovač, Konsolidace: zpevňovače na bázi organokřemičitanů, v několika řadách koncentrací, štětce, Injektáž trhlin a las: kopolymer ethylmetakrylátová pryskyřice, křemenná moučka, injekční stříkačky a jehly, Rekonstrukce modelace a revize spárování: křemičitý písek, křemenná moučka, drcený hořický a božanovský pískovec, žlutý říční písek, šedý kopaný písek, speciální tmelící směs,práškové přírodní pigmenty, akrylátová disperze, bílý cement, nerezové čepy a dráty, jádrová omítka, jemný štuk, Barevná retuš: práškové anorganické pigmenty, tónovací pasta, vodná disperze, jemné štětce, Konzervace litinových prvků: odrezovací prostředek, galvanické nebo žárové pozinkování, antikorozní základová barva, - základový lak, finální lak, Hydrofobizace: bezbarvá, hydrofobizující impregnace v rozpouštědle, tlakový postřikovač. 16

18 7. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA: 7.1. Fotodokumentace stavu před restaurováním II. PÍSKOVCOVÝ LATINSKÝ KŘÍŽ S KORPUSEM KRISTA A SOKLOVOU ARCHITEKTUROU Z ROKU 1888 Čelní pohled - celkový 17

19 Pravý boční pohled celkový 18

20 Zadní pohled - celkový 19

21 Levý boční pohled celkový 20

22 Detail poškození - odlupující se vrstva nátěru Detail - degradace nátěru a povrchu kamene Detail - druhotné vysprávky pod vrstvou nátěru Detail - znečištění a biologická kontaminace 21

23 Detail - znečištění lišejníky, hloubkové praskliny Detail - mechanická poškození, absence hmoty Detail - jednotlivé typy poškození: degradace nátěru, mechanická poškození, silikátové krusty, řasy 22

24 Detail z čelní strany - eroze materiálu, ztráta modelace, povrchová obraze, znečištění Detail - degradace povrchu, tvorba puchýřků, samovolná obraze, znečištění, silikátové krusty 23

25 Detail - mechanická poškození, absence hmoty, trhliny, usazeniny a biologické znečištění Detail - zdobná litinová spona: koroze povrchu Detail - nedochovaná část litinové spony 24

26 III. POMNÍK OBYVATELŮM ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM ÚDAJE O PAMÁTCE: Autor: neznámý Technika/materiál: sekaný hrubozrnný pískovec, leštěná žula, povrchově upravené dřevo, ohýbaný drát Předchozí známé restaurátorské zásahy: nejsou evidovány žádné předchozí restaurátorské zásahy Lokace: ul. 5. května (Starý hřbitov) Parcela: č POPIS PAMÁTKY: Pomník obyvatel Rožnova zahynulých v nacistických koncentračních táborech a věznicích se nachází na Starém hřbitově v Rožnově pod Radhoštěm na ulici 5. května. Celý objekt je situován na travnatém prostranství a je částečně ohraničen teracovými dlaždicemi. Pomník je sestaven z hrubě opracované kamenné podnože za níž je ukotven jako středový prvek dřevěný kříž na jehož vrcholu je osazena drátěná trnová koruna. Na kamenném bloku je umístěna nápisová deska zhotovená z černé žuly s bíle vytaženým a do kamene vysekaným nápisem. 3. POPIS STAVU DÍLA PŘED RESTAUROVÁNÍM: Materiál celkového objektu je znečištěn tmavými depozity. Povrch pískovce je dále mohutně napaden biologickým činitelem - řasy, mechy a lišejníky se vyskytují na 70% povrchu. Kontaminace organickou složkou je způsobena prostředím s těsnou blízkosti zeleně a vzrostlých stromů, která v kombinaci s dlouhodobou vlhkostí způsobuje korozi chemickou i fyzikální a zapříčiňuje tak rozrušování pojiva a povrchu. Pískovec je komplexně provlhčen a zejména v jeho horní části dochází k tvorbě zčernalých síranových krust. Dřevěný kříž je rovněž biologicky znečištěn. Povrchová vrstva nátěru kříže je rozpraskaná a lokálně se odlupuje. Trnová koruna je kompletně pokryta silnou vrstvou koroze rez se vyskytuje v celém rozsahu. Nápis na žulové desce je již nečitelný, vytažení písma je rozpraskané s výraznými ztrátami bílé barvy pravděpodobně podkladu pod původní úpravu stříbrem či zlacením. 25

27 4. NÁVRH RESTAURÁTORSKÉHO POSTUPU: Cílem restaurování pomníku obyvatelům Rožnova pod Radhoštěm je celková rehabilitace stavu zahrnující očištění, snímání barevného nátěru z kříže, biosanaci, minimalizaci krust, konsolidaci kamene, impregnaci dřevěného kříže a jeho ošetření nátěrem, očištění a konzervace trnové koruny, obnovu nápisu - zlacení písma a celkovou hydrofobizaci. Restaurování by bylo prováděno in situ Návrh postupu restaurování v jednotlivých bodech zahrnuje: 1.) Provést fotodokumentaci stavu před restaurováním, v průběhu jednotlivých etap i stavu po restaurování, 2.) vykonat zkoušky rozpustnosti a čištění, 3.) povrch očistit od prachových nánosů a povrchových usazenin cestou suchou; mokrou cestou odstranit nečistoty ve vodě rozpustné; chemickou cestou zredukovat nebo ztenčit zčernalé síranové krusty na povrchu kamene s intenzivním vypláchnutím použitých chemických prostředků, 4.) různobarevné řasy, mechy a lišejníky odstranit mechanicky, poté provést očištění a sanaci povrchu algicidním, fungicidním a baktericidním prostředkem s cílenou aplikací na jednotlivé druhy biologického napadení s rozdílnou rezistencí; biosanaci provést formou represivní a dočasně preventivní (proti opětovnému růstu), 5.) podle rozsahu rozrušení pískovcový materiál konsolidovat plastifikovaným organokřemičitým zpevňovačem odpovídající koncentrace; penetraci provést metodou nátěrů do celkového nasycení, 6.) šetrně sejmout barevný nátěr z dřevěného kříže 7.) impregnaci dřevěného kříže a finální povrchovou úpravu 9.) očištění, odrezení a následnou konzervaci s povrchovou úpravou trnové koruny 10.) obnovit nápis na žulové desce zlacením 11.) plochy kamene ošetřit hydrofobním / impregnačním prostředkem, 12.) vypracovat restaurátorskou zprávu s popisem etap, použitých materiálů a technologií, s fotodokumentací a doporučením majiteli. 5. NÁVRH APLIKACE MATERIÁLŮ Čištění suchou cestou: měkké kartáče, vlasové štětce, skalpely, dlátka, Čištění mokrou cestou: tlaková voda, pára, měkké kartáče a štětce, Čištění chemickou cestou (ztenčení krust): speciální čistící pasta, tlaková voda, buničina s destilovanou vodou, Biosanace: amoniak, peroxid vodíku, destilovaná voda, biocid, líh, tlakový postřikovač, 26

28 Snímání nátěru z dřevěného kříže: odstraňovač starých nátěrů a organická rozpouštědla zvolené podle složení pojivé složky barevné vrstvy nátěru, pinzeta, vaty, skalpely, mikroporézní houba, destilovaná a užitková voda, vodní pára, Impregnace dřevěného kříže: impregnace a finální nátěr na olejové bázi, Konsolidace: zpevňovače na bázi organokřemičitanů, v několika řadách koncentrací, štětce, Vytažení písma u nápisové desky: podkladová barva, olejový , mixtion, plátkové přírodní zlato ryzí 24 ct větrové, Hydrofobizace: bezbarvá, hydrofobizující impregnace v rozpouštědle, tlakový postřikovač, Konzervace trnové koruny: kartáče, odrezovací prostředek, žárové pozinkování, antikorozní základová barva, , finální lak. 27

29 6. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA: 6.1. Fotodokumentace stavu před restaurováním III. POMNÍK OBYVATELŮM ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM Čelní pohled celkový 28

30 Zadní pohled celkový 29

31 Detail - biologické znečistění, síranová krusta Detail - koroze materiálů, znečištění Detailní pohled na žulovou nápisovou desku - ztráta čitelnosti textu 30

32 Ve Lhotce nad Bečvou dne MGA. PETRA PAŘENICOVÁ RESTAURÁTORKA A SOCHAŘKA Lhotka nad Bečvou , Lěšná Tel:

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ MGA. JAN VODÁČEK AKADEMICKÝ SOCHAŘ A RESTAURÁTOR ESTAURÁTOR Žižkova 458 Žirovnice 394 68 Tel: + 420 775 117 779 e-mail: vodacek.jan@seznam.cz NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽ JANA FRYDRYCHA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Více

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Sochy Panny Marie na náměstí v Kunštátě I. Lokalizace památky 1. Kraj: Jihomoravský 2. Město / Obec: Kunštát 3. č. parcely: 1049 4. Bližší určení

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Křižíkově ul. v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÉ ČÁSTI FONTÁNY V HORNÍM MARŠOVĚ MÍSA SE ČTYŘMI CHRLIČI, PODSTAVEC, SOKL 2. ETAPA RESTAUROVÁNÍ 2013 1. DATA PAMÁTKY... str.2 2. ÚDAJE O AKCI str.2 3. POPIS PAMÁTKY... str.2

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských památek U MOSTU

Více

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor Památkový

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové Listopad 2013 Památkový dohled: NPÚ územní odborné pracoviště v Lokti Počet vyhotovení restaurátorské dokumentace: 2 Místo uložení

Více

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou IDDS: u76ac9y

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou IDDS: u76ac9y Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou IDDS: u76ac9y Váš dopis čj. ze dne OŠKMT-13483/15-2478/2015/Cho ze dne 12. 5. 2015

Více

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 Průvodní a technická zpráva Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 OBJEDNATEL : ZPRACOVATEL: PROJEKTANT: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 00 Praha 2 Jan Kučera

Více

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Váš dopis zn.: Ze dne: 7.5. 2015 Číslo jednací: OŠKMT-15855/15-2478/2015/Cho Vyřizuje:

Více

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem MgA. Eva Mičková (čj. MK 53672/2011) akad. sochařka a restaurátorka Horova 20, 412 01 Litoměřice Tel: 775916232, e-mail: Mickova.Eva@seznam.cz IČO: 72554207 Licence: čj. MK 53672/2011 (restaurování polychromovaných

Více

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Pomník padlým Uherský Brod

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Pomník padlým Uherský Brod mob.: 604 704 803, Mgr. Martin Slovák ak. soch. a restaurátor Hutník 1454 698 01 Veselí nad Moravou e-mail: slovakmart@seznam.cz Povolení k restaurování kulturních památek číslo 6.530/96 vydané Ministerstvem

Více

Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka

Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka Zhotovitel: Vlastimil Konečný, MgA. Martin Parobek (číslo licence MK 46397/2012) tel: 775 968 480 2012 Údaje o památce 1. Okres: Prostějov 2. Obec: Rakůvka

Více

1) Kamenný kříž. Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm

1) Kamenný kříž. Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm KŘÍŽE A POMNÍKY V KATASTRU NAŠÍ OBCE 1) Kamenný kříž Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm Nápisy na kříži. Kříž se nachází při silnici k Velkému Ořechovu. Stojí v upraveném vydlážděném prostoru, vymezeném

Více

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky 1. Jedná se skutečně o restaurování? Restaurování je podle 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči obnova kulturních památek nebo jejich částí, které

Více

Restaurátorský záměr Restaurování souboru pomníků ve Statenicích

Restaurátorský záměr Restaurování souboru pomníků ve Statenicích Restaurátorský záměr Restaurování souboru pomníků ve Statenicích Zadavatel: obecní úřad Statenice Statenice 23 25262 Horoměřice Vypracoval: MgA. Jan Kracík ak. soch. a rest 2014 Úvod: Jedná se o soubor

Více

Restaurátorská zpráva

Restaurátorská zpráva Restaurátorská zpráva k první etapě restaurování oltáře z kaple Sv. Bartoloměje v zámku Žampach obsah: Základní údaje o díle Popis díla Stav před restaurováním Návrh na restaurování Postup restaurátorských

Více

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Vypracoval: Michal Šelemba, DiS, restaurátor Jabloňová 2724 438 01 Žatec

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot Čištění HMK R 52 - Odstraňovač oleje a vosku rozpouští staré i čerstvé nečistoty do hloubky až 2 cm. Ideální pro čištění barevných vad na okrajích obkladů z přírodního kamene, způsobených vyteklými změkčovadly

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

Průběh restaurování. Kamenná socha Panny Marie (Immaculaty) na podstavci obci Šebetov ÚSKP ČR evidenční č /7-612

Průběh restaurování. Kamenná socha Panny Marie (Immaculaty) na podstavci obci Šebetov ÚSKP ČR evidenční č /7-612 Zodpovědný restaurátor: Mgr. art. Jan Janda Mgr.art. Peter Šimon Mgr.art. Marek Repáň Průběh restaurování Kamenná socha Panny Marie (Immaculaty) na podstavci obci Šebetov ÚSKP ČR evidenční č. 86978/7-612

Více

Požadavky na plnení zakázky "Restaurování kamenného štítu levého rizalitu" Kartuziánský klášter ve Valdicích

Požadavky na plnení zakázky Restaurování kamenného štítu levého rizalitu Kartuziánský klášter ve Valdicích Príloha cl Požadavky na plnení zakázky "Restaurování kamenného štítu levého rizalitu" Kartuziánský klášter ve Valdicích Objekt: bývalý klášter kartuziánu, nyní areál Veznice Valdice Rejstríkové císlo v

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI E) OMÍTKY A JEJICH ÚPRAVY E1) SLOHOVÉ ÚPRAVY GOTICKÉ E2) SLOHOVÉ ÚPRAVY RENESANČNÍ E3) SLOHOVÉ ÚPRAVY BAROKNÍ A 19.STOLETÍ E4) PORUCHY, TECHNOLOGIE

Více

RESTAUROVÁNÍ A SOCHAŘSKÁ REKONSTRUKCE SOCHY AUSTRIE Z POMNÍKU BATERIE MRTVÝCH

RESTAUROVÁNÍ A SOCHAŘSKÁ REKONSTRUKCE SOCHY AUSTRIE Z POMNÍKU BATERIE MRTVÝCH RESTAUROVÁNÍ A SOCHAŘSKÁ REKONSTRUKCE SOCHY AUSTRIE Z POMNÍKU BATERIE MRTVÝCH V červnu roku 2012 bylo zahájeno restaurování monumentálního pomníku rakouské jízdní dělostřelecké baterie č. 7/VIII, tzv.

Více

K U T N Á H O R A. Programu regenerace MPR a MPZ Za rok 2007 K U T N Á H O R A

K U T N Á H O R A. Programu regenerace MPR a MPZ Za rok 2007 K U T N Á H O R A K U T N Á H O R A Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A Programu regenerace MPR a MPZ Za rok 2007 K U T N Á H O R A Závěrečná zpráva Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2007 OBSAH : I. Program regenerace MPR

Více

FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY. Fasádní technologie. akrylátové silikonové silikátové vápenné elastomerické protiplísňové

FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY. Fasádní technologie. akrylátové silikonové silikátové vápenné elastomerické protiplísňové FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY Fasádní technologie akrylátové silikonové silikátové vápenné elastomerické protiplísňové www.paulin.cz paulin@paulin.cz FASÁDNÍ BARVY A OMÍTKY KREATIVNÍ FASÁDY MINERÁLNÍCH OMÍTEK

Více

Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čiště t ní n, d, e d salinac e, l, ikvidac e b i b onap

Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čiště t ní n, d, e d salinac e, l, ikvidac e b i b onap KONZERVACE KAMENE Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čištění, desalinace, likvidace bionapadení, petrifikace, hydrofobizace, restaurátorské práce (lepení, tmelení, retuše),

Více

Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově

Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově Název: spodní nádrž fontány v Horním Maršově, Bertholdovo náměstí Datace: 1906 Materiál: beton, kamenná obruba z jemnozrnného pískovce Termín akce:

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

Technická zpráva o provedených pracích na: OBNOVĚ PAMÁTNÍKU Z II. SV. VÁLKY V LESKOVICÍCH

Technická zpráva o provedených pracích na: OBNOVĚ PAMÁTNÍKU Z II. SV. VÁLKY V LESKOVICÍCH OBSAH: Technická zpráva o provedených pracích na: OBNOVĚ PAMÁTNÍKU Z II. SV. VÁLKY V LESKOVICÍCH 1. PODPOVRCHOVÉ STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PRÁCE A PRÁCE NA HYDROIZOLACI BETONOVÉHO ZÁKLADU S DVOUFÁZOVÝM IZOLAČNÍM

Více

Socha sv.markéty Kamenná socha

Socha sv.markéty Kamenná socha Restaurátorský záměr Socha sv.markéty Kamenná socha Vypracovala MgA.Helena Štěrbová, ak.soch.rest. 2012 Obsah: Data památky... 3 Popis památky...4 Charakteristika současného stavu...4 Restaurátorský záměr...5

Více

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ PILÍŘOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU -

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ PILÍŘOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU - - ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko OBJEKT 4 / 8 PŘEDMĚT ZADÁNÍ : RESTAUROVÁNÍ PILÍŘOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE Název a typ díla - Pamětní kříž - pilířový Historické zařazení

Více

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ Restaurátorská zpráva Vytvořeno v rámci akce "Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti 1.etapa" Tomáš Rafl ak.mal. Praha 2015 Novomlýnská

Více

Seznam příloh Obnova fasád věže nízkého zámku v Plumlově

Seznam příloh Obnova fasád věže nízkého zámku v Plumlově Seznam příloh Obnova fasád věže nízkého zámku v Plumlově Dokumentace pro ohlášení stavby A. Průvodní zpráva B. Technická zpráva C. Situace D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Architektonicko

Více

Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku

Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku Objednavatel: Město Žamberk Masarykovo nám. 166 Žamberk 564 24 IČ: 00279846 Tel.: 465 670 300 E-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Více

Příloha 3_Atlas poškození iluminací

Příloha 3_Atlas poškození iluminací BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 3_Atlas poškození iluminací Atlas poškození iluminací charakterizuje různé typy poškození barevné vrstvy, které se nejčastěji nacházejí v iluminovaných

Více

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko OBNOVA VÝKLENKOVÉ KAPLE - DATA OBJEKTU -

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko OBNOVA VÝKLENKOVÉ KAPLE - DATA OBJEKTU - - ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko OBJEKT 2 / 8 PŘEDMĚT ZADÁNÍ : OBNOVA VÝKLENKOVÉ KAPLE Ilustrační fotografie ze dne 10. 2. 2016 - DATA OBJEKTU - Název a typ díla -

Více

KARLOVY VARY REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ

KARLOVY VARY REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ INTAR projekty stavby technologie KARLOVY VARY REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ DOKUMENTACE PRO OBNOVU HISTORICKY A ARCHITEKTONICKY CENNÝCH ČÁSTÍ STAVBY ČISTOPIS OBJEDNATEL : KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní

Více

Sada 2 Klempířská technologie

Sada 2 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 37. Ochrana proti korozi nátěry Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY:

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY: DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY: TP 1 - Umělý kámen prací - Dodatečný průzkum konkrétní části z celoplošného lešení - Provedení zkoušek čištění - Vyhodnocení a schválení konečného technologického

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ PROTOKOL

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ PROTOKOL ZADAVATEL: NTM ODBĚR LOKALITA: SBÍRKY NTM, doprava, letadlo Anatra Č. AKCE / Č. VZORKU: /08/ 7, 76-8 POPIS VZORKŮ, MÍSTA ODBĚRU A POŽADOVANÉ STANOVENÍ: 7 lak pravý bok FTIR, stratigrafie 76 lak, pravé

Více

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Osový svorník po vyjmutí pokleslého žebra - detail originálního lože s dřevěnými klínky Část klenby u románské věže - stav před restaurováním (na

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTI 210/209

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTI 210/209 ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTI 210/209 A) OBNOVA OKEN A DVEŘÍ B) OBNOVA DŘEVĚNÝCH PODLAH VYPRACOVAL: Jan Potklan březen 2015 2NP 218 217

Více

Speciální čisticí přípravek pro odstraňování silikonových

Speciální čisticí přípravek pro odstraňování silikonových Čištění a ošetřování 08/2008 Silikon-Entferner Odstraňovač silikonu Technické údaje Způsob použití Vlastnosti Spotřeba Ostatní Složení Ekologie v závislosti na nasákavosti 80 100 ml/m² Zabraňte dlouhodobému

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Nábytkový dveřní zámek Kurátor sbírky: PhDr. Jan Mohr Restaurátor: David Lejsek OBSAH Nábytkový dveřní zámek I. Lokalizace památky II. Údaje o památce III. Údaje o akci IV. Popis

Více

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR. Tábor Kostel sv. Jakuba - Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa. Srpen 2010

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR. Tábor Kostel sv. Jakuba - Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa. Srpen 2010 RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Tábor Kostel sv. Jakuba - Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa Srpen 00 Mgr. Jiří Fiala akademický sochař a restaurátor

Více

CHS-EPODUR STONE Speciální systém pro kamenné koberce

CHS-EPODUR STONE Speciální systém pro kamenné koberce SPOTŘEBA CHS-EPODUR STONE Speciální systém pro kamenné koberce Spotřeba produktu závisí na tloušťce oblázkové vrstvy a vybraném typu aplikace (vnitřní, venkovní použití). Přibližné spotřeby na 1 m 2 včetně

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 V Písku dne 06.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký stadion Písek opravy NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo 1. bere na vědomí materiál o navrhovaných

Více

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU V posledních několika letech se na trhu objevilo obrovské množství impregnačních přípravků a distributoři těchto přípravků se předhánějí ve vyzdvihávání předností jedněch přípravků proti druhých. Módním

Více

OBRÁZEK ZAHRADNÍ PROGRAM GARTENBAUPROGRAMM 02/2010. ZAHRADNÍ PROGRAM Gartenbauprogramm

OBRÁZEK ZAHRADNÍ PROGRAM GARTENBAUPROGRAMM 02/2010. ZAHRADNÍ PROGRAM Gartenbauprogramm OBRÁZEK ZAHRADNÍ PROGRAM GARTENBAUPROGRAMM 02/2010 ZAHRADNÍ PROGRAM Gartenbauprogramm Gartenbauprogramm OBSAH Obsah Úvod 3 Pokládací malty na dlažby řada GB 100 4 Spárovací malty na dlažby řada GB 200

Více

PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD

PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD www.stachema.cz Technologický postup sanačních opatření na povrchu fasád opatřených kontaktním zateplovacím systémem ETICS, napadených biodeteriogeny řasami a plísněmi PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD Mezi

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov

PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov Místo stavby : Trutnov, ul. Procházkova čp. 303, Trutnov

Více

Hrad Kost. Spodní část severní strany Velké věže. Plocha zdiva věžičky na SV nároží směrem do nádvoří. Osazení chrličů do hrany ochozu

Hrad Kost. Spodní část severní strany Velké věže. Plocha zdiva věžičky na SV nároží směrem do nádvoří. Osazení chrličů do hrany ochozu Hrad Kost Spodní část severní strany Velké věže Plocha zdiva věžičky na SV nároží směrem do nádvoří Osazení chrličů do hrany ochozu Restaurátorský záměr Tomáš Rafl ak.mal. 2013 Hrad Kost Spodní část severní

Více

POPIS STAVU A NÁVRH POSTUPU PRACÍ

POPIS STAVU A NÁVRH POSTUPU PRACÍ KŘÍŽ U KPLE NNEEVZETÍ PNNY MRIE V DĚHYLOVĚ 0 2016 Zprávu vypracovala: Mgr. Michaela Nováková Mgr. c. Markéta Müllerová Starý kopec 33/20, Děhylov, 747 94 Rest RT M. Müllerová s.r.o. Restaurátorský a umělecký

Více

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čištění, desalinace, likvidace bionapadení, petrifikace, hydrofobizace, restaurátorské práce (lepení, tmelení,

Více

S T A T I C K Ý P O S U D E K

S T A T I C K Ý P O S U D E K S T A T I C K Ý P O S U D E K Příloha ST201 Akce rampy a schodiště u objektu Olšanská č.p. 2176/2 Praha 3 Žižkov Číslo zakázky RZ 20/2011 Objednatel Vypracoval Ing. Rudolf Zajíček Běchorská 2231 Praha

Více

GRAFICKÁ A FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE

GRAFICKÁ A FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE GRAFICKÁ A FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE Sochařská výzdoba na budově ÚzP pro Prahu 6 a 7, nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 TESAŘ západní atika budovy Hlava a trup z pravé strany: viditelné statické praskliny,

Více

TECHNICKÝ LIST XYLADECOR TINOVA

TECHNICKÝ LIST XYLADECOR TINOVA Až 12 let ochrany Vysoce elastický film Chrání před mrazem, UV zářením a nepřízní počasí INFORMACE O PRODUKTU Popis výrobku Xyladecor Tinova je unikátní prémiová lazura nejvyšší třídy s inovativní technologií

Více

Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic

Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic 1. Pomník padlých vojáků v jezdecké bitvě u Střezetic Katastrální

Více

Umělý kámen užití a vlastnosti

Umělý kámen užití a vlastnosti Umělý kámen užití a vlastnosti 1. 2. 2010 Při obnově nebo restaurování kamenných objektů sochařských děl, architektonických prvků apod. se často setkáváme s potřebou doplnění chybějících částí. Jsou v

Více

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady:

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady: PCI-Emulsion Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru Výrobní list č.: 100 Rozsah použití vnitřní a vnější použití. Na stěny a stropy. Jako záměsová tekutina k vytvoření adhezní hmoty

Více

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie téma materiály & technologie Poškození laku Prevence, rozpoznání, ochrana Článek s bohatou fotografickou dokumentací se zabývá aspekty kvalitní ochrany dřeva. Všímá si především vlivu správného opracování

Více

dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA restaurovala MgA. Petra Tušerová leden 2016 Restaurátorská zpráva 1. Údaje o díle název: Dáma s liščím šálem autor: Malva Schalek technika:

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

více než 50 let ...chrání hodnoty staveb Pro údržbu dřevěných oken Jen jeden je nejlepší

více než 50 let ...chrání hodnoty staveb Pro údržbu dřevěných oken Jen jeden je nejlepší více než 50 let...chrání hodnoty staveb Pro údržbu dřevěných oken Jen jeden je nejlepší Zlepšení kvality použitím zpevňovače dřeva Aidol Induline SW-900 Způsob účinku chrání tam, kde jiné prostředky selhávají

Více

Flügger Prof. Ochrana dřeva v exteriéru. flugger.cz

Flügger Prof. Ochrana dřeva v exteriéru. flugger.cz Flügger Prof Ochrana dřeva v exteriéru flugger.cz Flügger Ochrana dřeva Nutnost dřevo dobře ochránit vyplývá z jeho konstrukce. V důsledku přirozeného stárnutí a přiměřeného opotřebení je při údržbě a

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Věc : Požadavek na předložení nabídky

Věc : Požadavek na předložení nabídky Zadavatel.: Obec Štědrá Štědrá 43 364 52 Žlutice IČ 00 255 041 zastoupená : Františkem Pánkem, starostou obce Věc : Požadavek na předložení nabídky Název : restaurování dveří v místnostech 214,213,212

Více

LEPIDLA STAVEBNÍ CHEMIE POLYURETANOVÉ SYSTÉMY PRO ŘEMESLNÍKY A KUTILY ODSTRAŇOVAČE LEPIDEL A NÁTĚRŮ

LEPIDLA STAVEBNÍ CHEMIE POLYURETANOVÉ SYSTÉMY PRO ŘEMESLNÍKY A KUTILY ODSTRAŇOVAČE LEPIDEL A NÁTĚRŮ STAVEBNÍ CHEMIE BOJ S VODOU A NÁSLEDKY VLHKOSTI PŘÍSADY KRÁSNÉ FINÁLE POLYURETANOVÉ SYSTÉMY LEPIDLA PRO ŘEMESLNÍKY A KUTILY ODSTRAŇOVAČE LEPIDEL A NÁTĚRŮ 2012 2013 UMĚNÍ SPOJOVAT BOJ S VODOU IMPREGNACE

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760

Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760 Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760 Křenice 3, 250 84 Praha - východ DIČ CZ6406291584 budova Českoslovanské obchodní akademie Dílčí stavebně historický průzkum Inventarizace

Více

Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR. Obsah

Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR. Obsah Průzkum střechy sídla Úřadu vlády ČR 1. Posouzení stávajhícího stavu 1.1. Popis objektu 1.2. Důvod posouzení 1.3. Podklady pro vypracování posudku 1.4. Zjištěné poruchy 2. Návrh řešení 3. Závěr Obsah -

Více

VZ/001/2016/REUP Obnova (repase) historických oken budovy radnice č.p.166

VZ/001/2016/REUP Obnova (repase) historických oken budovy radnice č.p.166 VÝZVA veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace VZ/001/2016/REUP Obnova (repase) historických

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURování štukového rámu a centrální plochy NÁstropního zrcadla dům čp.119, Vratislavovo náměstí, Nové město na Moravě Realizovaly: BcA. Zdeněk Šmahel Mgr. art. Lucie Matějková

Více

OPRAVA SCHODIŠŤOVÉ CESTY NA POZEMKU p.p.č. 244/2 k.ú Praha - Břevnov

OPRAVA SCHODIŠŤOVÉ CESTY NA POZEMKU p.p.č. 244/2 k.ú Praha - Břevnov OPRAVA SCHODIŠŤOVÉ CESTY NA POZEMKU p.p.č. 244/2 k.ú Praha - Břevnov Dokumentace pro výběr dodavatele Textová část 1 OBSAH: A. Průvodní a souhrnná zpráva: B. Technická zpráva: Souhrnná část: popis stávajícího

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu a stropu I. ETAPA severovýchodní křídlo MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš

Více

Přípravné práce natěračské -doporučené aplikace

Přípravné práce natěračské -doporučené aplikace Přípravné práce natěračské -doporučené aplikace Na přípravě jakéhokoliv podkladu závisí kvalita nátěru, stěrky,penetrace. Špatně připravený podklad může mít za následek praskání, odlupování a nedokonalou

Více

kaple 1 Loučení Krista s Marií

kaple 1 Loučení Krista s Marií kaple 1 Loučení Krista s Marií Lokalizace památky 1) Kraj: jihomoravský 2) Obec: Mikulov 3) Bližší určení místa popisem: kaple je na cestě ke kostelu sv. Šebestiána, při úpatí Svatého Kopečku 4) Název

Více

BKLADY KATALOG OBKLADŮ

BKLADY KATALOG OBKLADŮ BKLADY KATALOG OBKLADŮ Čím se zabýváme Luminta s.r.o. Umělý dekorativní kámen, vyráběný společností LUMINTA s.r.o. je vyráběn za použití moderních technologií a vysoce kvalitních materiálů, které umožňují

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 200 V Vodouředitelný epoxy penetrační nátěr & transparentní lak na dřevo a beton CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 200 V dvousložková transparentní nátěrová hmota skládající se ze složky A - vodné disperze

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Návod k montáži a údržbě terasových desek

Návod k montáži a údržbě terasových desek Požadavky na podklad Podklad musí být pevný. Voda musí být schopna rychle a zcela odtéci nebo se vsáknout. Sklon terasy by měl být 1-2% (1-2 cm na 1 metr). Rošt terasy: Rošt musí být zhotoven tak, aby

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ S PRODUKTY. Lignovit. Profesionální zušlechtění dřeva s přidanou hodnotou

NA SPRÁVNÉ CESTĚ S PRODUKTY. Lignovit. Profesionální zušlechtění dřeva s přidanou hodnotou NA SPRÁVNÉ CESTĚ S PRODUKTY Lignovit Profesionální zušlechtění dřeva s přidanou hodnotou ADLER na první pohled Produkty pro exteriéry a interiéry Produkt Speciální vlastnosti Zpracování A Lignovit Lasur*

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro zadávací dokumentaci OPRAVA FASÁD, VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V ARKÁDÁCH NÁDVOŘÍ OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU nám. Klášterní 125 V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Vypracoval: Ing. Dan Malina AC-projekt

Více

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ PILÍŘKOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU -

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ PILÍŘKOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU - - ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko OBJEKT 3 / 8 PŘEDMĚT ZADÁNÍ : RESTAUROVÁNÍ PILÍŘKOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE Název a typ díla - Pamětní kříž - pilířkový Historické zařazení

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI E) OMÍTKY A JEJICH ÚPRAVY E1) SLOHOVÉ ÚPRAVY GOTICKÉ E2) SLOHOVÉ ÚPRAVY RENESANČNÍ E3) SLOHOVÉ ÚPRAVY BAROKNÍ A 19.STOLETÍ E4) PORUCHY, TECHNOLOGIE

Více

OPRAVA OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA K.Ú. NOVÝ JIČÍN-DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ PARC.Č. 228/3 A 230/1

OPRAVA OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA K.Ú. NOVÝ JIČÍN-DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ PARC.Č. 228/3 A 230/1 cdokumentace STAVBY OPRAVA OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA K.Ú. NOVÝ JIČÍN-DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ PARC.Č. 228/3 A 230/1 Investor: MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁM. 1/1, 74101 NOVÝ JIČÍN Seznam příloh D. Dokumentace stavby

Více

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD A. TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT BŘEZEN 2016 Technická zpráva : A identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ID Název/motiv mozaiky Autor Datace 1976 Místo GPS souřadnice Rozměry mozaiky, umístění Výška umístění mozaiky nad zemí Mozaika je směřována na (SS) ULK-UL010 České a ruské pohádky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

0. TECHNICKÁ ZPRÁVA --------------------------------------------------------

0. TECHNICKÁ ZPRÁVA -------------------------------------------------------- ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ ZAJIŠTĚNÍ KORUNY ZDI A NOVÉ ZASTŘEŠENÍ 0. TECHNICKÁ ZPRÁVA -------------------------------------------------------- Číslo zakázky: 1215 Stupeň dokumentace:

Více

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5

A44 Zasklívání oken TDS S049-01-CZ 2005-04-19 Strana 2 ze 5 Strana 1 ze 5 TECHNICKÝ LIST A44 Zasklívání oken VLASTNOSTI: Neutrální vytvrzovací systém: Alkoxy Vytvrzování při pokojové teplotě Jedno-komponentní tmel Nízko-modulový Aplikační teplota od -20 C do +

Více