Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011"

Transkript

1 Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace

2 Počítačová gramotnost II Tato inovace předmětu Počítačová gramotnost II je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR, projekt č. CZ.1.07/2.3.00/ , "Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji".

3 1. kapitola - Audio

4 1.1 Vnímání / prezentace zvukové informace člověkem

5 Zvuk (1) zprostředkovává člověku informace o světě ve kterém se pohybuje zvuk je podélné mechanické vlnění, které vnímáme sluchem v plynech, kapalinách se šíří, jako postupné vlnění podélné v pevných látkách se šíří, jako postupné vlnění podélné i příčné

6 Zvuk (2) zvuk potřebuje pro své šíření pružné prostředí nepružné prostředí: plsť, korek vlna (zde se šíří zvuk velmi špatně) tyto látky se používají jako izoláty v hermeticky uzavřených prostorech se zvuk nešíří vůbec zde nejsou atomy ani molekuly proto se zvuk vakuem nešíří vůbec

7 Zvuk (3)! akustické kmitání pružného prostředí v pásmu od 16 Hz do Hz (tedy 20 khz) jedná se o slyšitelné spektrum pro člověka Infrazvuk: 0,7 16 Hz zvuky pod slyšitelnou hranicí dobře se šíří ve vodě používají např. sloni pro komunikaci na desítky km seismické jevy, atd. Ultrazvuk: do Hz zvuky nad slyšitelnou hranicí používají netopýři, delfíni použití v lékařství, technice (skryté vady materiálu), námořnictví sonar (zjištění hejna ryb, vraku pod vodou)

8 Sluch! jedná se o smysl pro vnímání zvuku sluchem rozeznáme: zvuky, tóny, jejich intenzitu, výšku, zabarvení, atd. orgánem sluchu je ucho lidské ucho vnímá zvukové vlny v rozsahu Hz průměrný posluchač však slyší zhruba v rozmezí Hz je nejcitlivější pro tóny v oblasti okolo 1000 až 3000 Hz lidské ucho je schopné rozlišit okolo různých druhů zvuku

9 Stavba ucha - anatomie (1) ucho je lidský detektor zvuku skládá se ze tří hlavních části zevní ucho střední ucho vnitřní ucho

10 Stavba ucha přenos zvuku (2) Zevní ucho úkolem zevního ucha je zachytit zvukové vlny a dovést je k bubínku Střední ucho zde se nachází kladívko, kovadlinka a třmínek. Tyto kůstky představují systém pák, které pohyby bubínku koncentrují na malou plošku třmínku a dosahují tím až 30ti násobného zvětšení síly kmitu Vnitřní ucho v hlemýždi je Cortiho orgán. V něm jsou vláskové buňky (sluchové receptory) v nichž dochází k přeměně mechanické energie zvukových vln na elektrický signál. Tento elektrický signál je následně z vláskových buněk předáván na vlákna sluchového nervu

11 Stavba ucha (3) anatomie ucha člověka FOTO-zdroj:

12 Hlas a hlasivky hlas je zvukový výstup člověka vytvářený hlasivkami Hlasivky lidský hlas se vytváří prostřednictvím hlasového ústrojí, jež je umístěno v hrtanu v hrtanu jsou dvě pružné blány, kterým se říká hlasivky během mluvení jsou napnuté tak, že je mezi nimi úzká štěrbina. Proudem vzduchu přicházejícím z plic se hlasivky rozkmitají a vzniká tedy pravidelné kolísání tlaku vzduchu. To se šíří jako zvukové vlnění, říkáme mu lidský hlas

13 Akustika! velmi rozsáhlý vědní obor zabývá se vznikem zvuku, dále jeho přenosem až po vnímání lidskými smysly má velkou řadu podoborů Hudební akustika Stavební akustika Prostorová akustika Fyziologická akustika

14 Tóny zvuk se skládá z tónů čistý tón se dá znázornit pomocí křivky sinusoidy jednoduchý zvuk nazýváme tón zdroje tónů: lidské hlasivky hudební nástroje atd.

15 Hluk hluk je určitá forma zvuku ze subjektivního pohledu se jedná o rušivý, nepříjemný zvuk hlukem může být také hudba např. někdo může vnímat určitý druh koncertu, jako nepříjemný, rušivý zvuk

16 Síla (hlasitost) Pro názornost jsou zde uvedeny přibližné hodnoty síly zvuku v níže uvedených případech. Poznámka: Uváděná jednotka db znamená decibel. zvukový práh šelest listí tlumený rozhovor hlasitý rozhovor hluk na velmi frekventovaných komunikacích hluk motorových vozidel práh bolestivosti s možností poškození bubínku zvukového ústrojí člověka 0 db 10 db 40 db 60 db 70dB 90 db 130 db

17 1.2 Digitalizace ( převod informace do počítači srozumitelného jazyka )

18 Analog vs. Digital (1)!!! analogový je svět kolem nás analogový záznam na magnetofonový pásek, analogové vysílání, přenos, obraz, video, zvuk analog je výraz, který se nejčastěji používá pro systémy pracující se spojitým, plynule se měnícím signálem (např. analogové video, analogový zvuk, apod.)

19 Analog vs. Digital (2)!!! Digital neboli číselný, digitální. Vztahující se k údajům, které jsou reprezentovány diskrétními hodnotami = čísly (obvykle v binární soustavě, tedy pomocí 1 a 0) digitálně reprezentované informace jsou důležité pro počítačové zpracování (počítač všechno vidí, jako jedničky a nuly, ať už jsou to obrázky, video, či zvukové nahrávky)

20 Digitalizace proč?...

21 Digitalizace počítačové zpracování dat věrnost kopií záznamu možnost komprese nižní nároky na přenos možnost přenosu dat a komunikace přes internet lepší parametry přenosu lepší odolnost proti rušení atd.

22 Digitalizace!!! obecně jde o převod analogového (tedy spojitého) signálu do nespojité posloupnosti digitálních (tedy číselných) údajů, obvykle kódovaných v binární soustavě (soustava skládající se z jedniček a nul) jednoduše digitalizace je převod informace z analogové formy do digitální nejjednodušeji řečeno při digitalizací dochází k převodu dat do počítači srozumitelného jazyka tedy do binární podoby (do podoby jedniček a nul, ) zařízení provádějící digitalizaci digitální fotoaparát, skener, grafická karta, zvuková karta, atd. proces digitalizace probíhá ve třech krocích vzorkování (sampling) kvantování kódování

23 Vzorkování (sampling) (1)!! jedná se o zaznamenávání hodnot (čili vzorků) v předem daných intervalech Interval vzorkování (T s ) je to vzdálenost mezi nejbližšími vzorkovacími body v obraze. Vzdálenost vzorků řeší Shannonova věta o vzorkování neboli Shannon- Kotělníkův teorém Vzorkovací frekvence (f s ) počet vzorků za jednotku času, tedy za 1s čím větší bude vzorkovací frekvence f s, tím více bude zvuk odpovídat realitě tím větší je uložený soubor a naopak

24 Vzorkování (sampling) (2) Vzorkovací frekvence: f s = 1/T s [Hz] Interval vzorkování: T s Perioda doba jednoho kmitu: Perioda doba jednoho kmitu: T

25 Vzorkování (sampling) (3)!! Poznámka: snahou vzorkování je, co nejrealističtěji popsat původní, tedy analogový signál.

26 Vzorkování (sampling) (3)!! Poznámka: Na tomto obrázku vidíte jemnost vzorkování signálu čím bude vzorkování jemnější (tedy větší vzorkovací frekvence f s ), tím bude navzorkovaný signál podobnější signálu původnímu.

27 Shannonova věta o vzorkování (Shannon-Kotělnikův teorém) (1)! pro jednorozměrné signály (tedy pro zvuk!) vzorkovací frekvence musí být ale alespoň 2x větší, než nevyšší zajímavá frekvence ve vzorkovaném signálu např. vzorkování zvuku příklad: frekvenční pásmo slyšitelnosti pro člověka se pohybuje od 16 Hz do Hz, právě proto se používá vzorkování 44,1 khz použité u CD jednoduše řečeno vzorkování musí být alespoň 2x větší, tedy x 2 = Hz = 40 khz. V praxi se používá 44,1 khz (Audio CD)

28 Kvantování (1)!! při kvantizaci spojujeme určité intervaly oboru hodnot a přiřazujeme jim jedinou hodnotu naměřené vzorky jsou podle velikosti zobrazeny do tzv. kvantizačních úrovní neboli kvantizačních hladin naměřené hodnoty jsou vlastně zaokrouhlovány např. vzorky s hodnotami 4,8; 5,2; 5,3 a 5 jsou ve stejné kvantizační úrovni a je jim přiřazena hodnota 5

29 Kvantování (2)!! vlevo na obrázku vidíte vzorky, každý vzorek je třeba přiřadit k určité kvantizační úrovni (hladině), viz obrázek níže na obrázku vpravo jsou hodnoty 5 a 5,2 přiřazeny hodnotě 5. 6,3 hodnotě 6 a dále hodnota 6,7 je přiřazena hodnotě 7 Poznámka: může dojít i ke vzniku kvantizačního šumu ( červené sloupečky na obrázku ) FOTO-zdroj: Metody digitalizace telefonního signálu, Robert Bešák [1]

30 Kódování (1)!! zobrazení kvantizační úrovně (hladiny) do dvojkové soustavy tedy do počítači srozumitelného jazyka Zde je velice důležitá bitová hloubka, tedy počet kvantizačních úrovní určuje jaké množství informací se použije k definování jednoho vzorku je určena počtem bitů čím větší bitová hloubka, tím je lepší dynamika zvuku, kvalitnější reprodukce a také méně šumu, ale také větší výsledný soubor! počet kvantizačních úrovní se spočítá podle vzorce k=2 b, zde je b počet bitů na vzorek, tedy bitová hloubka 2 8 = 256 kvantizačních úrovní, při bitové hloubce 8 bitů 2 16 = = Poznámka: v předešlém snímku je na obrázku uvedeno 8 kvantizačních úrovní (0 až 7), tedy bitová hloubka bude 3, protože 2 3 = 8

31 Kódování (2)!! Poznámka: pro názornost uvádím 3 bitovou hloubku, tedy 2 3 => 8 kvantizačních úrovní neboli hladin. Sloupeček binárních hodnot (111, 110, 101,...) napravo je zobrazení kvantizačních úrovní do počítači srozumitelného jazyka, tedy do binární podoby (do podoby jedniček a nul). FOTO-zdroj: Metody digitalizace telefonního signálu, Robert Bešák [1]

32 Zařízení provádějící digitalizaci

33 A/D převodník!!! analogově-digitální převodník, proto (A/D) vzorkování, kvantování, kódování provádí tento převodník, čili digitalizaci!!! digitalizovat lze zvuk, obraz, teplotu, tlak a jiné analogové veličiny příklady A/D převodníku: grafická karta, zvuková karta, skener, tablet, touchpad, atd. Poznámka: A/D převodník převede např. u skeneru tištěnou fotografii z časopisu do počítači srozumitelné podoby (tedy do podoby jedniček a nul, např ). A/D převodník převede např. u zvukové karty signál putující z mikrofonu opět do počítači srozumitelné podoby ( )

34 D/A převodník!!! jedná se o opak A/D převodníku převádí digitální signál na analogový příklad D/A převodníku zvuková karta, grafická karta, atd. Poznámka D/A převodník v podobě grafické karty převede digitální signál z počítače na analogový signál, který pak putuje do monitoru

35 1.3 Datový tok (bitrate)

36 Datový tok (bitrate)!!! je množství přenesených nebo zpracovaných dat za jednotku času obvykle se měří v b/s ( čteno bitů za sekundu ) a odvozených jednotkách, jako například bit/s, kbit/s, Mbit/s, Gbit/s (bps, kbps, Mbps, Gbps) tyto jednotky se čtou jako bitů za sekundu kilobitů za sekundu, megabitů za sekundu, atd. jednotky v závorce se čtou jako bit per second, kilobit per second, atd. druhy datového toku stálý (konstantní), CBR (Constant bitrate) proměnlivý (variabilní), VBR (Variable bitrate) pojem datový tok můžete objevit v IT téměř kdekoli např. rychlost internetu je udávána v Mbit/s (např. 8 Mbit/s) např. datový tok u přehrávání zvuku, videa datový tok zvukového záznamu ve formátu MP3 může být např. 128 kbit/s atd.

37 Constant bitrate (CBR)!! datový tok je stejný po celou dobu, např. přehrávání je jednoduchý na kompresi data proudí stále stejnou rychlostí i v sekcích, kde to není potřeba => zbytečně zabírá mnoho místa na datovém médiu

38 Variable bitrate (VBR)!! datový tok zvuku se upravuje podle aktuálního stavu zvukové nahrávky, jinými slovy podle náročnosti zvukové nahrávky, např. jednoduché pasáže (např. sólová hra na jeden hudební nástroj) např. 96 Kbps složitější pasáže (např. hra na více hudebních nástrojů najednou) např. 192 Kbps Poznámka: měnící se datový tok můžete zpozorovat např. na displej vašeho MP3 přehrávače.

39 1.4 Komprimace (komprese) dat

40 Komprimace dat (komprese dat) (1)!!! umožňuje snížení objemu dat v souboru jedná se o speciální postup při ukládání / transportu dat úkolem komprese je: zmenšit datový tok (bitrate) snížit nároky na paměťové zdroje příklady komprimace: např. řetězec aaaa zakódujeme, jako a4 příklad komprimačních nástrojů: WinRAR, WinZip Poznámka: pro komprimaci (kompresi) se používá v oblasti IT zlidovělý výraz, a to zabalení či zapakování a naopak rozbalení a rozpakování

41 Komprimace (komprese) zvuku

42 Komprimace zvuku (komprese zvuku) (1)!!! komprese zvuku umožňuje snížit velikost audio souboru až na zlomek původní velikosti typy komprimace (neboli komprese) bezztrátová ztrátová

43 Komprimace bezztrátová!!! tento typ komprese používá mechanismy, které umožňují objem dat v souboru snížit a to bez jakéhokoliv ořezávání původní informace tato komprese není obvykle tak účinná, jako ztrátová komprese komprimovaný soubor lze opačným postupem rekonstruovat do původní podoby (takzvaně dekomprimovat) tento typ komprimace je vhodný pro tyto účely: například přenášení dat po síti (data jako je např. příloha e- mailu musí být po dekomprimaci stejná jako byla před komprimací) nikoho z váz by určitě nepotěšilo, kdybyste svou 50 stránkovou diplomovou práci zkomprimovali a poslali svému učiteli, který by ji následně dekomprimoval a zjistil by, že mu přišlo stránek pouze 30 u zvuku se bezztrátová komprimace téměř nepoužívá, narozdíl od např. videa

44 Komprimace ztrátová!!! tento typ komprese využívá nedokonalosti lidských smyslů. ucho něco neslyší, oko něco nedokáže rozeznat lidské ucho nedokáže zaznamenat frekvenci pod hranicí 16 Hz a nad hranicí Hz oko dokáže rozeznat pouze určité spektrum barev sled rychle jdoucích snímků za sebou vnímá oko jako souvislý pohyb atd. můžeme tedy ze zvuku odstranit části, které lidský mozek nedokáže zaznamenat. Jinými slovy dojde k ořezaní člověku nepotřebných dat

45 Kompresní poměr!! Kompresní poměr je podíl velikosti původních dat ku velikosti komprimovaných dat např. původní velikost 100 MB, velikost po komprimaci je 10 MB, kompresní poměr je tedy: 10:1 => 10x zmenšeno

46 Kodek název je převzat z anglického codec jedná se o složeninu z počátečních slabik slov kodér a dekodér, respektive komprese a dekomprese, někdy taky kódování a dekódování může se jednat o počítačový program či naprogramovaný čip, který umožňuje kompresi a dekompresi (videa, zvuku) na počítači kódování označuje zakódování zvukového souboru. Kóduje se pomocí kompresních algoritmů dekódování označuje dekódování souboru - přehrávání audio záznamu!!!

47 1.5 Audio formáty

48 Audio formáty!!! Nekomprimované audio formáty Wav Ztrátové audio formáty Bezztrátové audio formáty

49 Wav (Waveform audio file)!!! formát vytvořen firmou Microsoft pro platformu PC/Windows. data uvnitř jsou nezkomprimované navzorkované zvuky podobně jako na Audio CD zvuk může být mono či stereo bitová hloubka je 8 nebo 16 bitů CD kvalita je Stereo, Hz, 16 bitů formát se nehodí pro přenos po Internetu tedy soubory s koncovkou *.wav jsou příliš velké pro distribuci na internetu např. 50 minut hudby zabere na disku počítače asi 650 MB

50 Ztrátové audio formáty Mezi nejznámější ztrátové audio formáty patří: MP3 WMA AAC AC3 DTS atd.

51 MP3!!! MPEG-1 layer 3 asi nejznámější zvukový formát používaný ve spotřební elektronice např. kapesní MP3 přehrávače, počítače, DVD přehrávače, mobilní telefony, atd. další rozšíření MP3 MP3pro - určený pro nízký datový tok MP3 Surround - podporuje vícekanálový zvuk pro stereo záznam se u MP3 používá kbit/s čteme: kilobitů za sekundu (kbit/s) klasickou MP3 přehraje dnes snad každý mobilní telefon používá zvukový kodek lame podporuje ID3 tagy tedy je možno do MP3 zadat jméno interpreta, žánr, apod.

52 WMA!!! Windows Media Audio formát silně podporovaný firmou Microsoft existuje ve třech verzích (WMA1, WMA2, WMA3) používá se pouze verze WMA3, ostatní jsou již mrtvé horší kvalita než MP3 i při stejném datovém toku zde je možno rovněž používat ID3 tagy

53 AAC! Advanced Audio Coding patentován skupinou MPEG (Motion Picture Experts Group) její používání není zadarmo existuje již mnoho let, ale teprve v poslední době se prosadila zejména díky společnostem Apple a Nero Apple prosazuje AAC do např. do sých ipodů

54 AC-3 původní označení AC-3 bylo Doby Digital tento formát je licencovaný Dolby Laboratories jedná se o vícekanálový audio formát určený pro prostorové ozvučení používá se téměř výhradně na DVD přehraje jej každý DVD přehrávač!

55 DTS Digital Theatre System opět audio formát určený pro DVD jedná se taktéž o vícekanálový audio formát určený pro prostorové ozvučení poskytuje vyšší kvalitu než AC-3, ale s velmi vysokém datovým tokem!

56 Bezztrátové audio formáty (2)! tyto formáty jsou si velmi podobné svými parametry, např. komprese bývá 1:2 datový tok je kolem 600 kbit/s mezi nejznámější patří tyto: FLAC TAK atd.

57 FLAC Free Lossless Audio Codec formát je určen především milovníkům hudby a vlastníkům dostatečně citlivých reprodukčních sestav u formátu FLAC se komprese pohybuje mezi % původní velikosti souboru nahrávka, která v MP3 zabere 3 MB, ve formátu FLAC zabere kolem 13 MB není zatěžkán žádnými sw patenty, tedy jedná se o open-souce software

58 TAK relativně nový formát, uveřejněn teprve v roce 2007 kombinuje výbornou a rychlou kompresi i dekompresi

59 1.6 Vstupně / výstupní zvuková zařízení používaná v počítači

60 Zvuková karta!!! hlasivky a ucho počítače zvuková karta neboli zvukový adaptér je komponenta počítače, která zabezpečuje zvukový vstup/výstup do/z počítače zvuková karta je A/D a také D/A převodník A/D zde se analogový signál, např. z mikrofonu převede na počítačová data, tedy do formy jedniček a nul D/A zde dochází k převodu z digitální podoby do podoby analogové, např. signál vedený ze zvukové karty do reproduktorů

61 Zvuková karta typy! integrovaná - najdeme na každé základní desce počítače většinou postačují pro běžné účely (přehrávání hudby, běžné nahrávání, atd.) ve formě rozšiřující desky - se používají pouze velmi kvalitní zvukové karty, používané pro speciální účely např. skládání hudby, hraní her, atd. externí zvuková karta výhodou těchto zařízení je vždy vysoký odstup signál/šum digitalizace analogového zvuku se provádí mimo prostředí a rušivá pole počítače tyto externí zvukové karty se připojují k počítači pomocí rozhraní USB dalším kritériem pro zvukovou kartu je tedy počet kanálů, které karta vytváří pro prostorový zvuk

62 Zvuková karta takto můžou vypadat tyto tři zvukové karty na snímku reprezentují zvukové karty ve formě rozšiřující desky do počítače FOTO-zdroj:

63 Externí zvukové karty FOTO-zdroj:

64 Zvuková karta systémové rozhraní níže uvedená tři rozhraní slouží pro připojení rozšiřující karty do počítače ISA velmi staré rozhraní PCI PCI Express USB toto rozhraní je používané externími zvukovými kartami

65 Zvuková karta parametry! bitová hloubka 16 bitů levnější zvukové karty 24bitů dražší zvukové karty záznamová (vzorkovací) frekvence spodní hranice je 48 khz, tedy vzorků za 1s 96 khz levnější zvukové karty 192 khz dražší zvukové karty

66 Zvuková karta vstupy/výstupy! Poznámka: na tomto obrázku jsou vidět vstupy/výstupy zvukové karty. Mezi základní patří mikrofonní vstup (Mic In), vstup z externího zařízení (Line In) a výstup pro sluchátka či reproduktory (Line Out). Ostatní výstupy jsou určeny pro sestavu čítající více reproduktorů

67 Reproduktory (1)!! reproduktory jsou velmi důležitým prvkem celé zvukové soustavy slouží k výstupu zvuku z počítače parametry výkon reproduktorů materiál reprobeden objem reprobeden počet reproduktorů u sestavy

68 Reproduktory (2) nejvhodnějším materiálem pro reproduktory je dřevotříska dřevěné reproduktory jsou také z dřevotřísky - je velmi odolná proti vibracím zvuk dřevěných reproduktorů je specifický a nedá se plastem nahradit nevýhodou je pouze jejich hmotnost plastové reproduktory mohou být značně rozdílné kvality, záleží na provedení plast a jeho spoje musí být hodně pevné, aby nepřenášely vibrace. objem bedýnek pokud jsou malé, vzduch uzavřený uvnitř se stlačuje a způsobuje odpor. To snižuje poddajnost reproduktorů

69 Reproduktory typy! aktivní reproduktory mají v sobě zabudovaný vlastní zesilovač nejčastěji se jedná o reproduktory k počítači, malé reproduktory k přenosným MP3 přehrávačům nebo studiové monitory pasivní reproduktory potřebují externí zesilovač. V praxi vypadá zapojení tak, že ze zdroje zvuku (např. zvuková karta, MP3 přehrávač, televize atd.) vede zvukový signál do zesilovače a odtud zesílený do reproduktorů. mezi pasivní reproduktory lze zařadit např. i sluchátka

70 Reproduktory pasivní reproduktory FOTO-zdroj:

71 Reproduktory aktivní reproduktory FOTO-zdroj:

72 Mikrofony!!! mikrofon je zařízení, které slouží k přeměně zvukového signálu na signál elektrický, který pak putuje do počítače pro různé situace, kde dochází k záznamu zvuku jsou vhodné různé druhy mikrofonů typy mikrofonů mikrofony se dají dělit podle několika kritérií

73 Mikrofony rozdělení! mikrofony se dají rozdělit do několika skupin. My se v tomto textu budeme stručně zabývat pouze těmito: podle směrové charakteristiky všesměrové směrové podle typu uchopení do ruky připínací mikrofony, tzv. mikroporty podlouhlé mikrofony

74 Mikrofony - kamera!! všechny videokamery i velmi kvalitní, jsou vybaveny ne moc kvalitním mikrofonem. Ty je třeba nahradit profesionálním zařízením vhodným pro typ natáčení, ke kterému se chystáte mikrofony na kamerách produkují spíše kovově znějící zvuk, ten se zaznamenává ze všech směrů stejně protože se mikrofony nacházejí připevněné na kameře, často zaznamenávají také zvuky z kamery např. běh motorů, pohyb ruky, dech kameramana atd.

75 Mikrofon všesměrový!! zachytává zvuk ze všech směrů tyto mikrofony nejsou příliš vhodné zachytávají mnohem více zvuků než potřebujeme, hluk samotné kamery, kameramana, zvuky z okolí (projíždějící auta, procházející osoby, atd.) použitelnost: použitelnost: při umístění blízko zdroje zvuku či hovořící osoby (do 30ti cm) dojde k přehlušení jakéhokoliv zvuku na pozadí všesměrové mikrofony mají nízkou citlivost vůči větru a zvuku slyšitelného dýchání jsou vhodné má-li být zachován zvuk nahrávaného hlasu s na pozadí hlasitými zvuky (např. rozhovor na staveništi nebo na rušném dopravní komunikaci, atd.)

76 Mikrofon směrový (1)!! zachytávají zvuk z jednoho směru lze je namířit na jeden konkrétní objekt lze umístit na rozdíl od všesměrového mikrofonu do větší vzdálenosti od objektu lze je tedy použít ve scénách, kde je umístění mikrofonu do blízkosti herce obtížné mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou je vhodný do vzdálenosti 2 2,5 m od herce, potom začíná zaznamenávat nežádoucí zvuky

77 Mikrofon směrový (2) superkardioidní mikrofon má užší charakteristiky než kardioidní tento mikrofon umožňuje zachytávat dobrý záznam zvuku ve vzdálenosti 1,8 až 4,5m od herce hyperkardioidní mikrofon tyto mikrofony mají velmi silný směrový charakter když se byť jen mírně odkloní od zdroje snímaného zvuku, nebude zaznamenaný zvuk v pořádku

78 Mikrofony!!! Zde máme další dělení mikrofonů, tentokrát podle uchopení: mikrofony do ruky připínací mikrofony, tzv. mikroporty podlouhlé mikrofony

79 Mikrofony do ruky!!! jedná se o všesměrové mikrofony krátký dosah musí se nacházet v dostatečné blízkosti úst osoby diskusní pořady, rockové koncerty, atd.

80 Mikroporty!!! jedná se o malé všesměrové mikrofony nosí se na oděvu hlasatelů, ale lze je také ukrýt pod oděv umísťují se velmi blízko úst mluvící osoby, málokdy tedy zachycují jiné zvuky, jsou tedy vhodné pro záznam jednotlivých herců

81 Mikroport - připínací FOTO-zdroj: LONG, B., SCHENK, S. Velká kniha digitálního videa. Brno: CP books, 2005

82 Podlouhlé mikrofony!!! tyto mikrofony většinou umožňují záznam stereo zvuku, to tak, že mikrofon obsahuje dva prvky pro záznam zvuku jeden pro levý a druhý pro pravý kanál tyto mikrofony se často instalují tak, že jakoby vyčnívají z kamery umístění mikrofonu před kamerou není zrovna nejvhodnější lepší je mikrofon připevnit na speciální tyč pro mikrofon

83 Podlouhlý mikrofon FOTO-zdroj: LONG, B., SCHENK, S. Velká kniha digitálního videa. Brno: CP books, 2005

84 1.7 Vícekanálový záznam / reprodukce zvuku

85 Mono zvuk!!! je tvořen jedním audio kanálem někdy je označován jako 1.0 v tomto režimu hrají všechny reproduktory stejný zvuk, nevzniká tedy prostorový dojem, žádná složka zvuku nepřichází z různých míst v prostoru příklady hudba vycházející z reproduktoru mobilního telefonu obecní rozhlas

86 Stereo zvuk!!! v tomto režimu hrají dva reproduktory různý zvuk, z toho vyplývá, že vzniká dojem, že některé složky zvuku přicházejí zleva, zprava, ze středu tyto dva kanály obohacují zvukový záznam o jednoduché prostorové vnímání zvuku

87 Prostorový zvuk - surround!!! prostorový zvuk je známý pod termínem surround surround v překladu znamená: obklopit, obklíčit, což defacto prostorový zvuk dělá v současnosti existuje mnoho formátů prostorového zvuku a s ním související počty reproduktorů a jejich rozvržení podílející se na tvorbě zvuku, který posluchače obklopuje tedy jde o pocit jako by jste se děje filmu, který sleduje opravdu účastnili

88 Prostorový zvuk (2)! pro názornost uvádím několik formátů prostorového zvuku 4 kanálové formáty Dolby Stereo Dolby Surround Dolby ProLogic 5.1 kanálové formáty Dolby Digital Digital Theatre Sound (DTS) 6.1 kanálové formáty Dolby Digital Surround EX Digital Theatre Sound EX 7.1 kanálové formáty Poznámka: formáty podporující prostorový zvuk obsahují několik audio kanálů, každý audio kanál jde do jednoho reproduktoru. To znamená, že např. audio formát Dolby Surround má 4 kanály, tedy je potřeba 4 reproduktorů. 5.1 znamená, že je třeba 5 reproduktorů, 1 znamená kanál nesoucí basovou složku (subwoofer) Surround SDDS (Sony Dynamic Digital Sound) formát určený výhradně pro kina

89 Prostorový zvuk (3) pro ukázku uvádím prostorové rozložení reproduktorů např. konfigurace 5.1 Popis: 1, 2 levý a pravý přední reproduktor 3,4 levý a pravý zadní reproduktor 5 středový reproduktor 6 basový reproduktor (neboli subwoofer) FOTO-zdroj: Poznámka: na tomto obrázku vidíte ideální rozložení 5.1 reproduktorů v místnosti vůči sedačce ze které osoba sleduje film

90 1.8 Stream (streaming)

91 Přenos v reálném čase!! uživatel na svém počítači je schopen přijímat přicházející data průběžně, nikoli až po stažení celého souboru výhody: přehrávání začne velmi brzy (pár sekund) po navázání spojení a stažení prvních dat spojení a stažení prvních dat nevýhody: vyžaduje stabilní propustnost sítě, aplikace klienta si sice může uchovávat data na několik sekund dopředu, tím se ale zvyšuje celkové zpoždění přenosu fanoušek české hokejové týmu na MS by asi nebyl moc nadšený, kdyby slyšel z okolí gól a on by ho uviděl třeba až za další minutu

92 stream (streaming) (1)!!! stream z anglického proud je to přenosová technika nepřetržitého přenosu audiovizuálního materiálu mezi zdrojem a koncovým uživatelem dá se říct, že stream je soubor bez začátku i konce také se dá říct, že streaming je obecně chápán jako libovolný přenos digitalizovaného signálu v reálném čase použití: přenášení audiovizálního materiálu po internetu (webcasting), např.: streamovaná rádia streamovaná televize video konference webkamery atd.

93 stream (streaming) - druhy!! Přímý (živý) přenos signál je přenášen v reálném čase z vysílacího pracoviště (např. rádia) až ke klientům všichni klienti (tedy posluchači) dostávají tentýž signál přenos je tak nejlépe přirovnatelný ke klasickému televiznímu vysílání televize vysílá Zprávy a všichni se na ty stejné zprávy doma u televize díváme ve stejný čas Záznam na žádost (Video on Demond) při tomto přehrávání ze záznamu si klient sám vybere, co chce přehrát a kdy. Po stažení několika prvních sekund záznamu je spuštěno přehrávání Výhodou je především dostupnost příspěvků v okamžiku, kdy je uživatel skutečně potřebuje např. televizní pořad, který jsme nestihli si pustíme třeba za hodinu nebo další den např. videa na YouTube, na různých zpravodajských serverech, atd.

94 1.9 Internetová rádia

95 Internetová rádia!!! klasická rádia za svůj přenosový kanál považují rádiové vlny internetová rádia jsou založená na datovém přenos prostřednictvím internetu (streamingu), přesně používají přímý (živý) přenos, viz. předchozí snímek charakteristika: internetové rádio je možno poslouchat, všude tam, kde máme připojení k internetu není tedy potřeba speciálního vybavení pro příjem stačí počítač + internet + přehrávač vysílání (tedy přenos dat) je realizován pomocí audio formátů, např. WMA, MP3, OGG, ACC atd. internetové rádia používají datový tok (bitrate): kolem kbit/s

96 Internetová rádia FOTO-zdroj:

97 Aplikace pro poslech internetových rádií - funkce přehrávání a vyhledávání rádií zachytávání audio streamu a export do audio formátů, např. MP3 během záznamu jedné stanice můžeme poslouchat stanici jinou nahrávání lze i předem naplánovat (plánovač úloh) můžeme pracovat s playlisty (např. *.m3u, *.pls, atd.) uložení tag informací do hudebního souboru update databáze stanic náhodné přehrávání zvolené stanice podpora stream TV!

98 Aplikace pro poslech internetových rádií

99 1.10 Softwarové přehrávače audia na počítači

100 Programy pro přehrávání audia Winamp Musicmatch Jukebox KMPlayer BS Player VLC Media Player Winyl Evil Player PSPlayer2 atd.

101 Programy pro přehrávání audia Winamp MusicMatch Jukebox BSplayer

102 Funkce audio přehrávačů! přehrávání mnoha zvukových formátů WAV, MP3, CDA, WMA, atd. organizace skladeb a případné vypálení na CD ripování CD do MP3, AAC, WMA sdílení playlistů a přístup k hudební knihovně odkudkoli tvorba playlistů vizuální prezentace použití skinů

103 1.11 Programy pro práci se zvukem

104 Programy pro práci se zvukem zde uvádím několik programů pro práci se zvukem: Audacity Adobe Audition Goldwave Nero WaveEditor atd.

105 Programy pro práci se zvukem Adobe Audition Audacity FOTO-zdroj:

106 Programy pro práci se zvukem Goldwave Nero WaveEditor FOTO-zdroj:

107 Funkce programů pro práci se zvukem! otevírání, vytváření a ukládání audio souborů přehrávání audio souboru nebo jeho libovolné části nahrávání z mikrofonu nebo z jiného vstupního zařízení vizuální editace audia aplikace různých efektů aplikace různých filtrů na vybrané části audio souboru konvertování mezi jednotlivými audio formáty možnost vypalování možnost editace tagů pro MP3, WAV a OGG atd.

108 1.12 Audio praktická část

109 Praktická část v této části si vyzkoušíme pár základních úkonů s editačním programem Audacity

110 Audacity

111 Audacity - vlastnosti nástroj pro nahrávání, editaci a export zvuku open source software multiplatformní zvukový editor Mac OS, Windows, Linux jednoduché ovládání je vybaven velkým množstvím efektů atd.

112 Audacity uživatelské prostředí

113 Audacity nahrávání (1) 1. Stisknutím tlačítka record se spustí nahrávání zvukového záznamu 2. Záznam je nahráván z mikrofonu 3. jedná se o mono záznam, proto poze jeden kanál (L - left) 4. nastavení vstupní hlasitosti (citlivosti) mikrofonu

114 Audacity nahrávání (2) nahrávání - Stereo

115 Audacity - nahrávání takto zachytávaný záznam se posléze přeruší pomocí tlačítka stop a následně je uložen jako projekt tedy s příponou *.aup nebo exportován do některého z audio formátu např. Wav, MP3, Ogg Vorbis

116 Audacity - editace audio záznamu střih audio stopy mixování několika stop

117 Audacity editace audio záznamu jednotlivé nahrané audiozáznamy umisťujeme na časovou sou audiozáznamy můžeme skládat v libovolném pořadí např. úvodní melodie, poté proslov, potlesk, jednotlivé písně a nakonec poděkování a rozloučení se s účastníky konference, koncertu, atd. audiozáznamy můžeme také stříhat a ořezávat začátky i konce audiozáznamů můžeme i vystřihnout část uprostřed audiozáznamu audiozáznamy můžeme také mixovat tedy míchat dohromady (např. mluvené slovo doplněné hudbou)

118 Audacity skládání a mixování

119 Audacity mixování Poznámka: na obrázku výše je znázorněno smíchání dvou stereo audiozáznamů. Stopa nahoře reprezentuje hudbu, která podbarvuje mluvené slovo stopa dole

120 Audacity použití efektů tento program nabízí velmi mnoho efektů, aplikovatelných na audiozáznamy např. echo postupný náběh (Fade In) do ztracena (Fade Out) odstranění praskání odstranění šumu změna rychlosti atd.

121 Audacity odstranění šumu z nahrávky (1) načtení šumu z tichého místa v audio nahrávce označíte tiché místo nahrávky (např. mezi slovy ve větě) viz obr. 1 nabídky Efekty -> odstranění šumu v dialogovém okně zvolíte: Získat profil šumu viz obr. 2 označíte část audio nahrávky, nebo celou nahrávku, ve které chcete šum odstranit nastavíte kolik šumu chcete odfiltrovat (Méně - Více) viz obr. 3 zvolíte Odstranit šum viz obr. 3

122 Audacity odstranění šumu z nahrávky (2) obr. 1 tiché místo v nahrávce obr. 2 Získat profil šumu obr. 3 Odstranění šumu

123 Audacity - cvičení

124 Audacity cvičení 1 vytvořte vyzváněcí melodii pro mobilní telefon požadavky: vstupem je nahrávka nekomprimovaného formátu WAV výstupní audio formát MP3 délka audiozáznamu je 10s

125 Audacity cvičení 2 spojení 2 audiozáznamů druhá mixovaná s třetí komentář doplněný hudbou délka komentáře 2 minuty použití souborů *.wav

126 Otázky k tématu viz otazky_audio_skripta.docx

127 Použité zdroje [1] BEŠAK, R.: Metody digitalizace telefonního signálu, [online]. URL: [cit ] [2] Oficiální stránky zabývající se audiem a videem [online]. URL: [cit ] [3] Akustika, šíření zvuku, frekvenční analýza [online]. URL: [cit ] [4] Slovník pojmů firmy Analysis Precision, zabývající se měřením hluku a vibrací [online]. URL: [cit ] [5] Šíření zvuku [online]. URL: y=662 [cit ] [6] PŘICHYSTAL, J.: Komprese zvuku, PEF MZLU Brno, 2010 [online]. URL: [cit ] [7] ŠVEC, J.: Přehled formátů prostorového zvuku, časopis Computer [online]. URL: [cit ]

Multimediální systémy. 08 Zvuk

Multimediální systémy. 08 Zvuk Multimediální systémy 08 Zvuk Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Zvuk fyzikální podstata a vlastnosti Digitální zvuk Komprese, kodeky, formáty Zvuk v MMS Přítomnost zvuku

Více

Zpracování zvuku v prezentacích

Zpracování zvuku v prezentacích Zpracování zvuku v prezentacích CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zvuk Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí (plyny, kapaliny, pevné

Více

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Tato inovace předmětu Počítačová gramotnost II je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem

Více

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 1 OSNOVA 1. Definice zvuku a popis jeho šíření 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 4. Výhody, nevýhody a použití (streaming apod.) 2 DEFINICE ZVUKU Zvuk mechanické

Více

Multimediální formáty

Multimediální formáty Multimediální formáty Formáty videosouborů 1. AVI - uveden firmou Microsoft v listopadu roku 1992 jako součást multimediální technologie Video for Windows. Soubory typu AVI mohou obsahovat zvukovou i video

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Komprese videa

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Komprese videa Komprese videa Komprese je zmenšení datového toku, neboli zmenšení velikosti pro ukládání. Míru komprese ukazuje především datový tok (bitrate) použitý ve výsledném souboru. Dále se dá srovnávat rychlost

Více

Převody datových formátů

Převody datových formátů Převody datových formátů Cíl kapitoly: Žák popíše data používaná v informatice, jejich rozdělení, používané formáty souborů a jejich přípony, vysvětlí převody formátů. Klíčové pojmy: Data Typ souboru (formát

Více

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Základem pro digitalizaci obrazu je převod světla na elektrické veličiny. K převodu světla na elektrické veličiny slouží např. čip CCD. Zkratka CCD znamená Charged Coupled

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Vypracoval: Multimédia Termín workshopu: 6.12.2012 1. Anotace tématu: Digitální zpracování zvuku ing. Břetislav Bakala, MgA. Jakub Pizinger

Více

Komprese zvuku. Ing. Jan Přichystal, Ph.D. 14. března 2011. PEF MZLU v Brně

Komprese zvuku. Ing. Jan Přichystal, Ph.D. 14. března 2011. PEF MZLU v Brně PEF MZLU v Brně 14. března 2011 Úvod Komprimace umožňuje efektivní digitální reprezentaci zdrojového signálu jako je text, obraz, zvuk nebo video, použitím redukovaného počtu prvků digitální informace,

Více

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a jeho vlastnosti PEF MZLU v Brně 9. října 2008 Zvuk obecně podélné (nebo příčné) mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. frekvence leží v rozsahu přibližně 20 Hz až

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Digitální video, formáty a kódování. Jan Vrzal, verze 0.8

Digitální video, formáty a kódování. Jan Vrzal, verze 0.8 Digitální video, formáty a kódování Jan Vrzal, verze 0.8 , formáty a kodeky 2 , formáty a kodeky mám soubor AVI zkomprimovaný ve formátu MPEG-4 s algoritmem XviD v rozlišení 640 480 při 30 fps Za tento

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

Zobrazovací a zvuková soustava počítače

Zobrazovací a zvuková soustava počítače Zobrazovací a zvuková soustava počítače textový a grafický režim grafická karta analogový a digitální zvuk zvuková karta Zobrazovací soustava Je jednou z nejdražších a energeticky nejnáročnějších částí

Více

Digitální video v teorii

Digitální video v teorii v teorii www.isspolygr.cz. digitálního videa Vytvořila: Bc. Lea Navrátilová Datum vytvoření: 3. 12. 2012 Strana: 1/13 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Reprodukce a digitalizace zvuku

Reprodukce a digitalizace zvuku Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Materiály pro výuku IKT v hudbě (2015/2016) Reprodukce a digitalizace zvuku Adam Šiška 1 Elektrifikace zvukových vln Zvuk, potažmo zvukové vlny, nejsou nic jiného

Více

Datové formáty videa, jejich specifikace a možnost využití. Petr Halama

Datové formáty videa, jejich specifikace a možnost využití. Petr Halama Datové formáty videa, jejich specifikace a možnost využití Petr Halama Obsah Základní pojmy Digitální formáty Kodeky Kontejnery Analogové formáty Závěr Snímková frekvence Základní pojmy počet snímků za

Více

Streaming multimediálního obsahu s

Streaming multimediálního obsahu s Technická zpráva CESNETu číslo 23/2005 Streaming multimediálního obsahu s vysokým rozlišením Michal Krsek 16. 12. 2005 1 Motivace V oblasti produkce videa došlo v posledních dvou letech k nárůstu používání

Více

Obsah OBSAH. Export videa 19. Jak číst tuto knihu 11. Album 16 Okno Film 16

Obsah OBSAH. Export videa 19. Jak číst tuto knihu 11. Album 16 Okno Film 16 Obsah Jak číst tuto knihu 11 KAPITOLA 1 Seznamte se: Exkurze po uživatelském rozhraní 13 Menu 14 Přehrávač, neboli prohlížeč 14 Nahrávání 15 Editace 15 Album 16 Okno Film 16 Export videa 19 KAPITOLA 2

Více

Zvukové rozhraní. Základní pojmy

Zvukové rozhraní. Základní pojmy Zvukové rozhraní Zvukové rozhraní (zvukový adaptér) je rozšiřující rozhraní počítače, které slouží k počítačovému zpracování zvuku (vstup, výstup). Pro vstup zvuku do počítače je potřeba jeho konverze

Více

Vlastnosti zvuku. O dřej Pavlas, To áš Karhut

Vlastnosti zvuku. O dřej Pavlas, To áš Karhut Vlastnosti zvuku O dřej Pavlas, To áš Karhut Zvuk Zvuk = mechanické vlnění v látkovém prostředí, vyvolávající zvukový vjem Slyšitelnost obvykle v rozsahu 16 Hz až 20 000 Hz < 16 Hz = infrazvuk > 20 khz

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

Ceník platný: od 1. 10. 2014

Ceník platný: od 1. 10. 2014 řada : FMJ FMJ CD17 Ceník platný: od 1. 10. 2014 CD přehrávač s 24 Bit DAC převodníkem Wolfson 8741. 2x RCA výstup, 1x optický výstup, 1x coax výstup. Velikost : 430mm (17 ") široký, 290 mm (11,4") hluboký,

Více

Grafické formáty. Grafika

Grafické formáty. Grafika Grafické formáty Grafika - rozdělení, vlastnosti, využití, parametry rastrové grafiky Grafické soubory - typy souborů a jejich využití Grafický software - rozdělení, vlastnosti a funkce Grafické výstupy

Více

Obsah. Úvod 15. Vše potřebné o psaní a plánování 27. Oddíl I Preprodukce

Obsah. Úvod 15. Vše potřebné o psaní a plánování 27. Oddíl I Preprodukce Kapitola 1 Úvod 15 Jaké vybavení je zapotřebí? 18 Co to je digitální video? 18 Co znamená digitalizace? 20 Proč digitální video? 21 O čem se v knize dočtete 23 Část 1: Preprodukce 23 Část 2: Produkce 23

Více

SC-7200 7.1 Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT)...

SC-7200 7.1 Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT)... Informace o výrobku A: Analogové vstupy a výstupy B: Digitální vstup a výstup S/PDIF C: Interní analogové výstupy C A B Instalace Před instalací: Je-li v počítači zvuková karta, vypněte ji v nastavení

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370, 252 31 Všenory. Datum (období) vytvoření:

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_17_Zvuková_karta Vyučovací předmět: Informatika

Více

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Název projektu: EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2575 Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Téma: Elektronika Název: VY_32_INOVACE_15_02B_35.Domácí elektronika:

Více

Kamera - základní pojmy. Připravil: Jiří Mühlfait, DiS.

Kamera - základní pojmy. Připravil: Jiří Mühlfait, DiS. Kamera - základní pojmy Připravil: Jiří Mühlfait, DiS. 1 Historie a stručný vývoj 2 Historie televize 1843 - Alexandr Bain formuloval základní principy přenosu obrazu na dálku: Rozklad obrazu na řádky

Více

Zvuky můžeme také dělit na: ustálené (syčení): periodické; nepravidelné (hluky) neustálené = přechodné (tlesknutí)

Zvuky můžeme také dělit na: ustálené (syčení): periodické; nepravidelné (hluky) neustálené = přechodné (tlesknutí) Vlastnosti zvuku a zvukových záznamů DEFINICE ZVUKU Zvuk je mechanické vlnění 1 v látkovém prostředí, vyvolávající zvukový vjem v lidském uchu. Akustika je věda zabývající se ději spojenými se vznikem,

Více

OBSAH CO JE CO ANEB 0 DIGITÁLNÍ MAGII 1 OBRAZ A ZVUK V ŘEČI JEDNIČEK A NUL 7

OBSAH CO JE CO ANEB 0 DIGITÁLNÍ MAGII 1 OBRAZ A ZVUK V ŘEČI JEDNIČEK A NUL 7 OBSAH / kapitola t CO JE CO ANEB 0 DIGITÁLNÍ MAGII 1 kapitola 2 OBRAZ A ZVUK V ŘEČI JEDNIČEK A NUL 7 N eb číslo je nesm rtelné 8 Výhod je více (i méně) 9 Digitální fotografie a video 10 Digitalizace obrazu

Více

Pociťte vibrace senzačního zvuku

Pociťte vibrace senzačního zvuku Předprodejní letáček pro země: Česká republika () Philips MP4 přehrávač s funkcí FullSound Vibe 4 GB* SA4VBE04KFS/12 Pociťte vibrace senzačního zvuku Malý, barevný a zábavný Přehrávač MP4 Philips GoGEAR

Více

PŘÍTECH. Klarinet Vlastnosti zvuku

PŘÍTECH. Klarinet Vlastnosti zvuku PŘÍTECH Klarinet Vlastnosti zvuku Gymnázium Cheb Vojtěch Müller Nerudova 7 4.E 2014/2015 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto maturitní práci vypracoval samostatně, pod vedením Mgr. Vítězslava Kubína

Více

Nejštíhlejší WALKMAN SONY nabízí skvělý zvuk i obrazovou kvalitu

Nejštíhlejší WALKMAN SONY nabízí skvělý zvuk i obrazovou kvalitu Tisková zpráva 5. ledna 2010 Nejštíhlejší WALKMAN SONY nabízí skvělý zvuk i obrazovou kvalitu Vybavený WALKMAN A845 s tloušťku pouhých 7,2 mm Velký a jasný širokoúhlý OLED displej, 7,1 cm (2,8 ) Digitální

Více

Měření zvuku. Judita Hyklová. První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové

Měření zvuku. Judita Hyklová. První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Měření zvuku Judita Hyklová První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, 500 03 Hradec

Více

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuková karta Počítač řady PC je ve své standardní konfiguraci vybaven malým reproduktorem označovaným jako PC speaker. Tento reproduktor je součástí skříně

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Zvuk Přehrávání záznamů zvukových obrazových Informační dálnice aneb RSS čtečky

Zvuk Přehrávání záznamů zvukových obrazových Informační dálnice aneb RSS čtečky Umělec IX. přednáška Zvuk Přehrávání záznamů zvukových obrazových Informační dálnice aneb RSS čtečky ZVUK Trocha historie Vše začalo v roce 1987, kdy Fraunhoferův Institut ve spolupráci s Univerzitou Erlangen

Více

Sony rozšiřuje řadu ES o nové receivery a měnič na 400 Blu-ray disků

Sony rozšiřuje řadu ES o nové receivery a měnič na 400 Blu-ray disků Tisková zpráva Berlín, IFA, 2. září 2009 Sony rozšiřuje řadu ES o nové receivery a měnič na 400 Blu-ray disků STR-DA5500ES Nové receivery přinášejí nejnovější technologie Sony pro domácí kino, zatímco

Více

VLASTNOSTI ZVUKU A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ

VLASTNOSTI ZVUKU A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ VLASTNOSTI ZVUKU A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Hana Hoffmanová, David Krejbich OBSAH PREZENTACE Definice a šíření zvuku Zdroje zvuku Vlastnosti zvuku Dělení zvukových záznamů Zajímavosti DEFINICE ZVUKU Zvuk = mechanické

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

Ze sterea na prostorový zvuk během několika vteřin

Ze sterea na prostorový zvuk během několika vteřin Předprodejní letáček pro země: Česká republika () Philips SoundBar Reproduktor Soundbar Bezdrátové prostorový zvuk 4.1 CH Bluetooth aptx, AAC a NFC 2 vstupy HDMI a výstup HDMI ARC Prostorová kalibrace

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Uložení a komprese zvuku Petr Lobaz, 17. 3. 2009 ULOŽENÍ ZVUKU ANALOGOVÉ mechanický záznam gramofon magnetický záznam magnetofon optický záznam zvuková stopa filmu

Více

audio-video-hobby Domácí HIFI Audio Přenosné systémy Mikrofony Elektro Osvětlení Párty doplňky www.maxistore.cz

audio-video-hobby Domácí HIFI Audio Přenosné systémy Mikrofony Elektro Osvětlení Párty doplňky www.maxistore.cz audio-video-hobby a p ř í s l u š e n s t v í Domácí HIFI Mikrofony Audio Sluchátka Přenosné systémy Kabely Elektro Osvětlení Párty doplňky domácí Hi-Fi obj. č. SK103112 Karaoke set se 2 mikrofony rozšířte

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 12 Digitální audio přehrávače a rekordéry Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace CD-DA (Compact Disc

Více

Karel Johanovský Michal Bílek. Rozšiřující karty PC. Zvukové, síťové a ty další

Karel Johanovský Michal Bílek. Rozšiřující karty PC. Zvukové, síťové a ty další Karel Johanovský Michal Bílek Rozšiřující karty PC Zvukové, síťové a ty další 1 Úvod Music Feature Card Vzorkování Formáty MP3 Konektory Zvuk na PC, aneb jak to všechno začalo Na začátku éry IBM PC moc

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Videokamera, základy editace videa

Videokamera, základy editace videa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO Videokamera, základy editace videa Používání zařízení při výuce multimédií Mgr. David Čížek Brno 2013 Obsah 1. Úvod...2 2. Video

Více

ednáš áška 15.11.2007

ednáš áška 15.11.2007 Umělec VI. předn ednáš áška 15.11.2007 Základní zpracování videa Čerpám m z Cs.wikipedia wikipedia.org Navajo.cz Atd. CO je to video? Video z latiny - vidět je technologie pro zachycování, zaznamenávání,

Více

Charakteristika CDX-GT929U. www.sony-europe.com 2

Charakteristika CDX-GT929U. www.sony-europe.com 2 Špičkový design s motorizovaným, odklopným předním panelem a 8stupňovým displejem s bodovou matricí a funkcí Full Motion. Se vstupy USB a AUX pro přímé připojení přenosných hudebních zařízení, techn. Q-BrowZer

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Vlnění a optika 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 2 mechanické kmitání a vlnění - základní druhy mechanického vlnění a jejich

Více

Domácí kino v přehledu 11 Domácí kino, k čemu je dobré? 12 Bačkorové kino bylo včera 12 dnes je v kurzu domácí kino! 13

Domácí kino v přehledu 11 Domácí kino, k čemu je dobré? 12 Bačkorové kino bylo včera 12 dnes je v kurzu domácí kino! 13 Úvod 9 Kapitola 1 Domácí kino v přehledu 11 Domácí kino, k čemu je dobré? 12 Bačkorové kino bylo včera 12 dnes je v kurzu domácí kino! 13 Domácí kino, co potřebuji? 14 Vaše domácí kino by určitě mělo mít

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

Obsah. Předmluva 9 1. Potřebné vybavení 11. 2. Z jakých částí se skládá kamera 19

Obsah. Předmluva 9 1. Potřebné vybavení 11. 2. Z jakých částí se skládá kamera 19 Obsah Předmluva 9 1. Potřebné vybavení 11 Videokamera 12 Počítač 12 Střihové a grafické karty 14 Software pro zpracování videa 16 Něco málo o existujících videosystémech 16 Co rozumíme pojmem videosystém?

Více

BEZDRÁTOVÝ MODULÁRNÍ AUDIO VIDEO SYSTÉM

BEZDRÁTOVÝ MODULÁRNÍ AUDIO VIDEO SYSTÉM BEZDRÁTOVÝ MODULÁRNÍ AUDIO VIDEO SYSTÉM MODULARITA Jednoduchý způsob, jak přinést hudební a filmovou produkci, v HiFi kvalitě, do celé domácnosti. Kombinací různých komponentů, můžete vytvořit vše, od

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 13 Moderní kompresní formáty pro přenosné digitální audio Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Princip

Více

ZVUKY KMITAJÍCÍCH TYČÍ

ZVUKY KMITAJÍCÍCH TYČÍ ZVUKY KMITAJÍCÍCH TYČÍ BŘETISLAV PATČ, ZŠ BRANDÝS N. L., LEOŠ DVOŘÁK, KDF MFF UK PRAHA *) ÚVOD Za tyče považujeme v akustice pevná pružná tělesa, u kterých převažuje jeden rozměr nad ostatními dvěma. Tyče

Více

Hudba jako zábava. obsah 1 Nero WaveEditor 2 První spuštění 3 Panel nástrojů 4 Zobrazení souboru 5 Nastavení programu 6 Přehrávání zvuku

Hudba jako zábava. obsah 1 Nero WaveEditor 2 První spuštění 3 Panel nástrojů 4 Zobrazení souboru 5 Nastavení programu 6 Přehrávání zvuku Kompletní průvodce programem Hudba jako zábava Nero WaveEditor Máte rádi hudbu? Rádi si hrajete? Spojte obě radosti dohromady a vyhrajte si se skvělým programem pro úpravu zvuku Nero WaveEditorem. Nejnovější

Více

Maturitní otázka z POS - č. 6. Optické nosiče dat

Maturitní otázka z POS - č. 6. Optické nosiče dat Optické nosiče dat standardy CD publikované v barevných knihách optické nosiče dat 1. generace (CD) charakteristika, typy, kapacita optické nosiče dat 2. generace (DVD) charakteristika, typy, kapacita

Více

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude: Vzorkování Vzorkování je převodem spojitého signálu na diskrétní. Lze si ho představit jako násobení sledu diracových impulzů (impulzů jednotkové plochy a nulové délky) časovým průběhem vzorkovaného signálu.

Více

Sony představuje svůj dosud nejmenší diktafon. Ultraštíhlý ICD-TX50 má tloušťku pouze 6,4 mm a hmotnost 50 g

Sony představuje svůj dosud nejmenší diktafon. Ultraštíhlý ICD-TX50 má tloušťku pouze 6,4 mm a hmotnost 50 g osokuna Tisková zpráva 12.3.2012 Sony představuje svůj dosud nejmenší diktafon Ultraštíhlý ICD-TX50 má tloušťku pouze 6,4 mm a hmotnost 50 g Štíhlý, stylový digitální diktafon pro pracovní použití Uhlazený

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-19

Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Komprimace, archivace dat Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí komprimaci, archivaci

Více

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace Prezentace: přednášený text + elektronický materiál Přednášený text: poutavý

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 11) Uložení a zobrazení videa Petr Lobaz, 17. 4. 2007 VCD VideoCD původní specifikace 1993 až 74/80 minut kvalita jako VHS video MPEG-1, až 1,15 Mbit/s formát SIF

Více

IIS Media Services. David Gešvindr MSP MCT MCITP

IIS Media Services. David Gešvindr MSP MCT MCITP IIS Media Services David Gešvindr MSP MCT MCITP Obsah Digitální multimédia úvod Digitální multimédia distribuce Windows Media Services IIS Media Services Digital Rights Management Digitální multimédia

Více

Prozkoumejte budoucnost zábavy: odhalte plný potenciál vysokého rozlišení s Blu-ray Disc od Sony

Prozkoumejte budoucnost zábavy: odhalte plný potenciál vysokého rozlišení s Blu-ray Disc od Sony Tisková zpráva 28. srpen 2008 Prozkoumejte budoucnost zábavy: odhalte plný potenciál vysokého rozlišení s Blu-ray Disc od Sony Blu-ray Disc společnosti Sony umožnil revoluci v domácí zábavě. Společnost

Více

DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ VIDEA A ZVUKU VE VÝUCE

DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ VIDEA A ZVUKU VE VÝUCE DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ VIDEA A ZVUKU VE VÝUCE B1 DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ VIDEA A ZVUKU VE VÝUCE Mgr. Roman Úlovec 20. 1. 2015-1 - OBSAH NEŽ ZAČNEME.................................... 3 TEORETICKÁ ČÁST.................................

Více

Televize Hyundai FLE 40382 SMART. 9 286,- Kč RP 203,- Kč

Televize Hyundai FLE 40382 SMART. 9 286,- Kč RP 203,- Kč Televize Hyundai FLE 40382 SMART 9 286,- Kč RP 203,- Kč Úhlopříčka obrazovky: 102 cm (40") Rozlišení displeje: Full HD 3D: Ne Frekvenční index: 200 Hz Clear Motion Picture Zobrazovací frekvence panelu

Více

SEEL MANUÁL K PROGRAMU AUDACITY

SEEL MANUÁL K PROGRAMU AUDACITY SEEL MANUÁL K PROGRAMU AUDACITY Sound in European E-Learning P3 ZŠ Chrudim, ul. Dr. J. Malíka 958 ZSC Czech Republic Project Title Project Acronym Reference Number Sound in European E-Learning SEEL 2014-1-DE02-KA200-001631

Více

Princip digitalizace vstupních multimediálních dat Klasifikace Zpracování Využití

Princip digitalizace vstupních multimediálních dat Klasifikace Zpracování Využití Multimédia a data - 6 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Princip digitalizace

Více

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače.

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače. DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY 104-4R Pomocí stavebnice Optel sestavte optický systém, který umožní přenos zvuku. Systém bude vysílat audio informaci prostřednictvím optického kabelu jako sekvenci

Více

Z technického hlediska uplatňuje BeoLab 90 celou řadu jedinečných přístupů, díky nimž si můžete doma vychutnat špičkový a vysoce kvalitní zvuk.

Z technického hlediska uplatňuje BeoLab 90 celou řadu jedinečných přístupů, díky nimž si můžete doma vychutnat špičkový a vysoce kvalitní zvuk. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU 1 BeoLab 90 BeoLab 90 je revoluční výrobek v oblasti zvukových a přehrávacích zařízení. Jedná se o nový špičkový reproduktor od společnosti Bang & Olufsen, který

Více

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE)

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) 1. GRAFIKA grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) rozměrová velikost o pro web 640x480 px, 800x600, 1024x768 (1280x1024, 1920x1080

Více

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo VGN-FW4ZJ/H Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sportovních studií

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta sportovních studií MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍCH PROSTŘEDKŮ V PRÁCI TRENÉRA ATLETIKY Mgr. Martin Sebera 2008 OBSAH Úvod... 5 1. Hardware a software... 6 1.1 CPU4... 6 1.2 Disk počítače...

Více

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku Zvukové jevy Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku 2. musí existovat látkové prostředí, kterým se zvuk šíří - ve vakuu se zvuk nešíří! 3.

Více

Elektronické sirény MAESTRO

Elektronické sirény MAESTRO Elektronické sirény MAESTRO Koncové prvky systému varování obyvatelstva Varovné signály při mimořádných událostech Reprodukce hlasových zpráv Ozvučení měst a obcí Základní charakteristika Technický popis

Více

Zvuková karta. Základní pojmy. Vzorkování zvuku

Zvuková karta. Základní pojmy. Vzorkování zvuku Zvuková karta Zvuková karta (zvukový adaptér, zvukové rozhraní) je rozšiřující rozhraní počítače, které slouží k počítačovému zpracování zvuku (vstup, výstup). Pro řízení činnosti zvukové karty operačním

Více

DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL

DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL Abstrakt Albert Bradáč 1, Rostislav Hadaš 2 Krátké seznámení s možnostmi měření vybraných jízdních dynamických parametrů vozidel. Ukázka vyvíjených

Více

IP kamerové systémy a jejich skladba

IP kamerové systémy a jejich skladba 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 IP kamerové systémy a jejich skladba Rejdík Martin Informačné technológie 30.08.2013 Článek si klade za cíl nahlédnout do problematiky IP kamerových systémů

Více

GPS systémy a navigace

GPS systémy a navigace S T U D I U M televizní technika, zobrazovací jednotky telekomunikační technika, inteligentní (SMART) telefony zvuková technika, digitální rozhlas, záznam zvuku, ozvučování, návrh zvukových zařízení a

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-SR49VN/H Váš mobilní partner Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I KOMPRESE, GRAFICKÉ FORMÁTY Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com OSNOVA Barva pro TV Datový tok Bitmapové formáty (JPEG, TIFF, PNG, PPM, ) Formáty videa MPEG-1,2,4,7,21

Více

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu. CCD 1. Snímací část Na začátku snímacího řetězce je vždy kamera. Před kamerou je vložen objektiv, který bývá možno měnit. Objektiv opticky zobrazí obraz snímaného obrazu (děje) na snímací součástku. Dříve

Více

24. Audio formáty moderního videa (DTS, Dolby Digital)

24. Audio formáty moderního videa (DTS, Dolby Digital) 24. Audio formáty moderního videa (DTS, Dolby Digital) Kodek (složenina z počátečních slabik slov kodér a dekodér, respektive komprese a dekomprese; převzato z anglického codec analogického původu) je

Více

V. PŘEHLED MULTIMEDIÁLNÍCH POMŮCEK A STŘEDISKO PLZEŇ NÁSTROJŮ PRO PEDAGOGY SLUŽEB ŠKOLÁM. Projekt MODERNÍ UČITEL Středisko služeb školám

V. PŘEHLED MULTIMEDIÁLNÍCH POMŮCEK A STŘEDISKO PLZEŇ NÁSTROJŮ PRO PEDAGOGY SLUŽEB ŠKOLÁM. Projekt MODERNÍ UČITEL Středisko služeb školám STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM PLZEŇ V. PŘEHLED MULTIMEDIÁLNÍCH POMŮCEK A NÁSTROJŮ PRO PEDAGOGY Projekt MODERNÍ UČITEL Středisko služeb školám 1 Plzeň Obsah V. Přehled multimediálních pomůcek a nástrojů pro pedagogy...

Více